close

Enter

Log in using OpenID

askı ilan tutanağı - Tokat İl Özel İdaresi

embedDownload
ASKI İLAN TUTANAĞI
NKD Elektrik Enerji Üretim Ltd. Şti., Tokat İli, Almus İlçesi, Çilehane Köyü sınırlarında
jtş ilırm a k üzerine yapılan, imar planları 18.08.2014 tarihinde kesinleşen Çilehane HES Tesisi'nin, idari
^ s o s y a l birim yapm ak üzere tadilat talebine istinaden; yetkili Şehir Plancısı tarafından "Yapı
a k la ş m a mesafesi sınırları içerisinde kalmak kaydıyla, tesisin ihtiyacı olan idari ve sosyal birimleri
Vî*ren yapılar yapılabilir. Söz konusu yapıların toplam inşaat alanı 500 m2 ve bina yüksekliği 6.50 m'yi
geçem ez. Bu yapılar alan içi servis yollarından cephe alabilir/' notu plan notlarına ilave edilmiştir.
Q\m us İlçesi Çilehane Köyü sınırlarında, H38a-19-c-2-b ve H 38a-20-d-l-a no'lu paftalara isabet eden
^ K la ş ık 0.38 ha. alan için yetkili şehir plancısı tarafından hazırlanan, İl Genel M eclisinin 20.11.2014
-V&rih ve 377 nolu kararıyla onaylanan H38-a-19-c-2-b no'lu 1 adet 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı
d e ğ işik liğ i (plan notlarına ilave) ve açıklama raporu, bir aylık ilan müddetini doldurm ak üzere
q
lehane Köyü Muhtarlığı İhtiyar Heyeti huzurunda 01.12.2014 tarihinde askıya çıkarılmıştır.
İş bu tutanak tarafım ızdan tanzim edilerek imza altına alınm ıştır. 01.12.2014
İL ÖZEL İDARESİ
İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRM E M ÜDÜRLÜĞÜNDEN
ı ^ e t la^RA
Saadet
b AYY\\
Harita Mühendisi
Şehir Plancısı
ÇİLEHANE KÖYÜ M UHTARLIĞI
KÖY İHTİYAR HEYETİ
UHTAR
AZA
AZA
AZA
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
29 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content