close

Enter

Log in using OpenID

AYDINLAR MAHALLESİ (KÖYÜ)

embedDownload
T .C .
E R D E M L İ B E L E D İY E B A Ş K A N L IĞ I
İ m a r v e Ş e h ir c ilik M ü d ü r lü ğ ü
İM A R T A D İL A T P L A N I A S K I T U T A N A Ğ I
B elediyem iz M eclisinin 0 1 .1 2 .2 0 1 4 tarih ve 268 sayılı kararı ve 5216 sayılı Biiyükşehir
Belediye K a n u n u ’nun 14. M addesi uyarınca M ersin B ü yü kşehir Belediye M eclisinin 0 9 .02.2015 tarih
v e 138 sayılı k ararı ile görüşülüp, karara bağlanan 3194 sayılı İmar K a n u n u ’nun 8/b maddesi
gereğince onaylanan; ta p u d a A yd ın lar M ahallesi (Köyü), 032 a2 3d 2c pafta, 131 ada, 15 nolu parselin
inşaat y o ğ u n luğu nu n E=0.50, yapı yüksekliğinin hm ax =6 .50 olm ası ile ilgili 7128,1 Plan İşlem
N um aralı imar plan değişikliği yapılm ası konusu;
Belediye M eclisinin 03.1 1.2 01 4 tarihli toplantısında görüşülerek İm ar ve Bayındırlık
K o m isy o n u n c a incelenm ek ve tetkik edilm ek üzere havale edilen İm ar plan değişikliğine konu
taşınm az tap u d a A y d ın la r M ahallesi (K öyü), 0 32a23d2c pafta, 131 ada, 15 nolu parselde kayıtlıdır.
Bahse konu ta şın m az m ü lg a 16.06.2008 tarih ve 450 sayılı M ersin İl Özel İdaresi İl Genel Meclis
Kararı ile o naylanan m evzii im ar planınd a konut alanı olarak ayrılm ış olup; ayrık yapı nizamlı, iki kata
imarlı, Taks=0.25, K a k s= 0 .5 0 ’dir.
İmar plan değişiklik teklifi ile bahse konu parselde aynı meclis kararı ile onaylanan diğer imar
adalarında o lduğu gibi E=0.50 ve yapı yüksekliğinin h m ax = 6.5 0 olması önerilm iştir.
İm ar ve B ay ın dırlık k o m isy o n u n c a söz k o nu su plan değişiklik teklifi ko nu su n u n incelenmesi
neticesinde; bahse konu 131 ada, 15 parselin inşaat y o ğ u n lu ğ u n u n E =0.50, y apı yüksekliğinin
hm ax=6.50 olm ası ile ilgili 7128,1 Plan İşlem N um aralı im ar plan değişiklik teklifi imar
ko m isy onu nca oybirliği ile uygun gö rülm üş olup; alınan karar meclisin o y u n a sunuldu. Yapılan
oylam a neticesinde; teklifin, İm ar ve B ayındırlık K om isyon raporunun kabu lü ne M eclisin katılanların
oy birliği ile karar verildi.
Aydınlar M ahallesi (K öyü), 03 2a23d2c pafta, 131 ada, 15 nolu parselin inşaat yoğunluğ un un
E =0.50, yapı yüksekliğinin h m ax = 6 .5 0 olm ası ile ilgili im ar plan değişiklik teklifi 5216 sayılı
B ü yü kşehir Belediye K a n u n u ’n un 14. M ad desi uyarınca M ersin B ü y ü k şe h ir B elediye M eclisinin
09.0 2 .2 0 1 5 tarih v e 138 sa y ılı kararı ile görüşülüp, idaresinden geldiği şekli ile k abulüne karar
verilmiştir.
Bahse konu im ar plan değişiklik teklifi ve ilgili meclis kararı 23.03.2015 tarihinde Pazartesi
günü saat 0 8 .0 0 ’den b aşlam ak üzere; 3194 sayılı im ar k anunun 8/b m addesi ve M ekânsal Planlar
Y apım Y önetm eliğin 33. m addesi uyarınca B elediyem iz H izm et Binası İm ar ve Şehircilik M üdürlüğü
katındaki ilan pan o su n a asılm ak, Belediye internet sitesinde y a y ın la n m ak ve Belediye hoparlöründen
ok u nm ak suretiyle 1 (bir) ay süreyle askıya çıkartılmıştır.
İş bu tu tanak tarafım ızdan imza altına alınmıştır. 23 .03.2015
T eslim e G Ü N E Ş
Şehir Plancısı
M e rk e z M a h a lle si H a l C a d d e si 3 3 7 3 0 E rd e m li / M E R S İN
A y rın tılı B ilg i v e İrtib a t
T e le fo n : 0 3 2 4 515 1043
K ..A R A S İm a r ve Ş ehr. M üd.
E le k tro n ik A ğ : w w w .e rd e m li.b e l.tr
F ax : 0 3 2 4 5 1 5 4 1 2 8
e - p o s t a : e r d e m li.b e le d iv e s [email protected] m v n e t.c o m
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
53 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content