close

Enter

Log in using OpenID

Bekir BAYKARA

embedDownload
T.C.K.'da meslek mensubuna
uygulanabilecek cezai
yaptırımların irdelenmesi
Bekir BAYKARA
Avukat
.
VUK
360.md. nin YMM uygulaması




2
Aksi görüş olmakla birlikte bana göre VUK
359. md. deki suçlar (sahte belge düz. Hariç)
özgü suçtur.
Özgü suçlarda (azmettirme ve müşterek
faillik dışında) cezanın yarısı verilir.
VUK 360.md.de menfaat olmazsa cezanın
yarısı verilir.
Bu şartlarla, 360.iştirak halinde ¼ ceza verilir
Vergi suçuna yardım etme halleri



3
a) Suç işlemeye teşvik etmek veya suç işleme
kararını kuvvetlendirmek veya fiilin işlenmesinden
sonra yardımda bulunacağını vaat etmek.
b) Suçun nasıl işleneceği hususunda yol göstermek
veya fiilin işlenmesinde kullanılan araçları sağlamak.
c) Suçun işlenmesinden önce veya işlenmesi
sırasında yardımda bulunarak icrasını
kolaylaştırmak
Konumuz: Türk ceza Kanunu Hükümleri
Açısından sorumluluk Uygulamaları.


4
Yani T.C.K.'da meslek mensubuna
uygulanabilecek cezai yaptırımların
irdelenmesi
Konu, beş yıllık YMM meslek tecrübesi ve
14 yıllık avukatlık tecrübesi (vergi-vergi ceza
hukuku ve meslek mensuplarının vergisel ve
ceza sorumluluğu ile ilgili davalar) ışığında
incelenecektir.
YMM KAMU GÖREVLİSİDİR.





5
3568 S. Kanun 11. yemin metni,
3568 S. Kanun 47. md. metni,
TCK 257/7 “.. yargı görevi yapan, hakem,
bilirkişi, noter veya yeminli mali müşavir
olması halinde, ceza artırılır.” hükmü,
SMMM hakkındaki Yargıtay kararları,
Mesleğin yapısı. (mührü vs); göstermektedir.
YMM nin işleyebileceği özgü
suçlar


6
3568 S. Kan. 49 md. deki cezalar ve özellikle
tasdikin doğru olmamasından dolayı, daha
ağır bir cezayı gerektiren bir suç yoksa , 6
aydan 1 yıla kadar hapis ve adli para cezası
verilecektir.
(Daha ağır ceza 204.md. Res. Belgede sah.
3-8 yıl, 257gör. Köt. Kul. 6 ay-2 yıl, ihm. 3 ay
-1 yıl )
YMM ve TCK daki “Özgü suçlar”






7
204/2 resmi belgede sahtecilik ,
239 ticari sır, müşteri. Sırrının açıklanması
(zimmet ve irtikâp suçunu YMM işleyemez.)
252 rüşvet;
-257 görevi kötüye kullanma;
-279 suçu bildirmeme, suçlarıdır.
TCK 204/2 Resmi belgede
sahtecilik
YMM Görevi gereği düzenlemeye yetkili
görevi gereği yetkili olduğu bir belgeyi;
-sahte olarak düzenleyen,
-Gerçek belgeyi aldatacak şekilde değiştiren,
-gerçeğe aykırı olarak belge düzenleyen,
-sahte resmi belgeyi kullananan , YMM
3 ila 8 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

8
Resmi belgede sahtecilik ve
tasdik raporu


9
Tasdik raporunun resmi belge olduğu ve
gerçeğe aykırı düzenlenerek resmi evrakta
sahtecilik yapıldığı iddia edilebilir.
Sahte resmi belge kullanıldığı iddia edilebilir.
Tasdik raporlarının resmi belge
olması




10
Tasdik raporları resmi belgedir.
Ancak vergi kaybının olduğu her durumda
sahte belgeden söz edilemez.
Çünkü, bir takım eksiklikler onu gerçeğe
aykırı kılmaz.
Fakat , Aksine suç duyuruları olmaktadır
YMM nin sahte resmi evrak
kullanması


11
YMM tasdik raporuna (bilerek) sahte resmi
belge eklerse, sahte resmi evrak kullanmış
olur.
Bu nedenle belgenin aslını araştırmadan
rapora eklememesi, aslını görmeden
fotokopiyi tasdik etmemesi gerekir.
Müşteri sırrının açıklanması



12
YMM mesleği gereği öğrendiği ticari sırrı,
müşteri sırrını yetkisiz kişilere verir veya
açıklarsa, 1yıldan 3 yıla kadar ve beş bin gün
adli para cezasıyla cezalandırılır.
Takibi şikayete bağlıdır.
Yurt dışındaki kişilere verilirse ceza üçte bir
artırılır. Şikayet aranmaz.
Rüşvet TCK 252/2


13
Görevinin ifasıyla ilgili bir işi yapması veya
yapmaması için, doğrudan veya aracılar
vasıtasıyla, kendisine veya göstereceği bir
başka kişiye menfaat sağlayan kamu
görevlisi, 4 yıldan 12 yıla kadar hapisle
cezalandırılır.
Hakim, avukat, noter, bilirkişi, YMM olursa
ceza 1/3 ten yarıya kadar artırılır.
Rüşvete aracılık ve diğer haller



14
Rüşvete aracılık eden,
Rüşvet ilişkisinde kendisine menfaat
sağlanan kişi de, kamu görevlisi olmasa da,
aynı cezayı alır.
YMM nin rüşvet alması mümkün mü?
Görevi kötüye kullanma TCK 257/1

15
Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller
dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket
etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya
kamunun zararına neden olan ya da kişilere
haksız bir “menfaat” sağlayan kamu görevlisi,
“altı aydan iki yıla kadar” hapis cezası ile
cezalandırılır. (Görevi kötüye kullanma)
Görevi ihmal TCK 257/2

Yukarıdaki suçu, görevinin gereklerini
yapmakta ihmal veya gecikme
göstererek,işlerse, 3 aydan yıla kadar hapis
cezası alır.
 YMM
Görevi kötüye kullanma
veya görevi ihmal suçunu işleyebilir
mi?
16
Kamu görevlisinin suçu
bildirmemesi TCK 279

17
Kamu adına soruşturma ve kovuşturmayı
gerektiren bir suçun işlendiğini göreviyle
bağlantılı olarak öğrenip de yetkili makamlara
bildirimde bulunmayı ihmal eden veya bu
hususta gecikme gösteren kamu görevlisi, 6
aydan aydan 2 yıla kadar cezalandırılır.
YMM bu suçu işleye bilir mi?


18
Vergi kaçakçılığı suçunu bildirmemek,
Vergi kaçakçılığı suçu nereye bildirilecek ?
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
310 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content