close

Enter

Log in using OpenID

Ali ALIÇ - Ankara YMM

embedDownload
3. YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK DENETİM
VE TASDİK SEMPOZYUMU
II. OTURUM : Yeminli Mali Müşavirlerin Ceza Hukuku
Açısından Sorumluluğu
•
Sunum Konusu: Cezai Sorumluluğun YMM Tarafından
Değerlendirilmesi.
Sunan: Ymm. Ali Alıç
AYMMO Koordinatör YK Üyesi
Ankara YMM
8.12.2014
Odası
www.ankaraymmo.org.tr
www.pkf.com
YMM LERİN CEZA HUKUK AÇISINDAN
SORUMLULUKLARI
Ankara YMM
8.12.2014
Odası
www.ankaraymmo.org.tr
www.pkf.com
•
3568 md. 12 ve VUK mük. Md. 227 kapsamındaki İdari ve
Mali Sorumluluklarımız tartışıldı.
•
Bir A.Ş. nin ortağı (YK Üyesi değilse) ziyaa uğratılan
vergi, ceza ve gecikme faizinden sorumlu olmadığı,
ancak YMM nin %100 sorumlu olduğu,
•
Bir Ltd. nin Ortağı, ziyaa uğratılan vergi, ceza ve
gecikme faizinden ortaklık nispetinde sorumlu olduğu,
ancak YMM nin %100 sorumlu olduğu,
•
Bu sorumluluğun şahsi mal varlığı ile olduğu, ölüm
halinde varislere geçtiği,
•
•
Vb konular tartışıldı.
Sorumluluğun Ceza Hukuki boyutlarını da değerli
konuşmacılar izah etti.
SUÇ VE CEZA (Dostoyevski ? / Yeminliyiski ?)
Ankara YMM
8.12.2014
Odası
www.ankaraymmo.org.tr
www.pkf.com
•
Kitabın başkahramanı olan Raskolnikov Rusya’nın St.
Petersburg şehrinde hukuk fakültesinde okuyan başarılı bir
öğrencidir. Fakir olduğu için hayatını ve öğretimini devam
ettirmekte oldukça zorlanır ve hukuk fakültesini bırakmak
zorunda kalır. Yaşadığı hayat iç dünyasında kalıcı zararlar
vermeye başlar ve kendi içinde birçok çelişkiye düşmeye başlar.
•
Sorumluluğun baş kahramanı olan Ustadov… uzun tahsil ve
meslek hayatı sonrası girmiş olduğu mesleki sınavlar
neticesinde 40 yaşında YMM Ruhsatı almıştır. Ancak, bir
taraftan haksız rekabet, diğer taraftan müteselsil sorumluluk ve
ceza uygulamaları nedeniyle yaşadığı hayat, iç dünyasında
kalıcı zararlar vermeye başlar ve ….
MAYIN TARLASINDA YÜRÜYORUZ.
Ankara YMM
8.12.2014
Odası
www.ankaraymmo.org.tr
www.pkf.com
•
Yeminli Mali Müşavirlik mesleği, muhatap olduğu müteselsil
sorumluluk ve cezalar nedeniyle, kendi isteğiyle mayınlı tarlada
yürüyen (başka bir deyişle intihar etmek isteyen) bir kişiye
benzer.
•
Uygulamada, ceza hukukunun evrensel prensibi olan “suçun
maddi, manevi ve kanunilik unsurları”, özellikle kastın (manevi
unsurun) varlığı bizim için çok önemlidir. Çünkü kastın varlığı
saptanmadan, cezai soruşturulamalarla muhatap
olabilmekteyiz.
•
Hamurabi’den beri “suçta şahsilik” prensibi evrensel hukuk
ilkesidir.
•
•
Ancak, Ymm mesleğinde bu prensip geçerli değildir.
•
Mükellefin işlediği suçdan dolayı bir YMM “suçlu veya sanık
sandalyesine” oturabilmektedir.
Mesela; bir KDV iadesi Raporu nedeniyle Resmi Evrakta
Sahtecilik suçu ile muhatap olabiliriz.(TCK md. 204)
MAYIN TARLASINDA YÜRÜYORUZ
Ankara YMM
8.12.2014
Odası
www.ankaraymmo.org.tr
www.pkf.com
•
Basit gördüğümüz GÇB tasdiki, fatura tasdiki, Mali Tablo Tasdiki, rasyo
tasdiki, YTB Sahibi şirketin KDV mükellefi olduğuna dair vergi dairesi
yazısının tasdiki vb tasdikler Resmi evrakta sahtecilik suçu işlenebilecek
diğer eylemlerdir.
•
18, 27,29 ve 41 seri nolu Tebliğler kapsamında bir meslekdaşınıza
vermiş olduğunuz Teyit ve/veya Bilgi İsteme Cavap Yazısı ile “suç
işlemek amacıyla suç örgütü kurmak”” cezası ile muhatap olabiliriz.(TCK
Md. 220)
•
KDV İadesi Tasdik raporu ekinde verilen 10 adet “karşıt inceleme
tutanağı” ile “evrakta sahtecilik suçu” ile muhatap olabiliriz. (TCK Md.
204-207)
•
Tasdik edilen bir GÇB ile “resmi evrakta sahtecilik” ve “suç işlemek
amacıyla suç örgütü kurmak” iddiası ile muhatap olabiliriz. (TCK Md.
220) (Balina ve Paraşüt operasyonları)
•
Onayladığınız bir Mali Tablo ile “Hileli İflas (TCK Md. 161) suçuna
iştirak”; “İhaleye Fesat karıştırma” (TCK Md. 235), “Şirket ve Kooperetif
Hk. Yanlış Bilgi Verilmesi” (TCK Md. 164), “Görevi Kötüye Kullanma”
(Md. 257), suçu ile muhatap olabiliriz.
MAYIN TARLASINDA YÜRÜYORUZ
Ankara YMM
8.12.2014
Odası
www.ankaraymmo.org.tr
www.pkf.com
•
•
•
•
•
•
•
Fatura onayı ile “Nitelikli dolandırıcılık (TCK md. 158)” suçuna iştirak”,
•
Ekonomi Bakanlığının istediği tasdikli belgeler, YTB Kapatma raporları
kapsamında Resmi Evrakta Sahtecilik, Görevi Kötüye Kullanma vb
suçları ile muhatap olabiliriz.
•
•
Sendika denetim Raporları nedeniyle de aynı suçlarla muhatap olabiliriz.
•
Mükellefler de Ymm yi “nitelikli dolandırıcılıkla suçlayabilir”.
(Muhasebeci ile birlikte beni dolandırdınız diyen mükellef
çıkabilmektedir.)
Ticari sırrın açıklanması (TCK Md. 239),
Rüşvet (TCK Md. 252, bu maddede Ymm unvanı açıkça yazılmıştır.),
Suç delilinin yok edilmesi veya gizlenmesi (TCK Md. 281),
Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi (TCK Md. 279),
Gerçeğe aykırı bilirkişilik (TCK md. 276)
Gümrük İaderesinin istediği Tasdik raporları ve onaylanan diğer belgeler
için Resmi Evrakta Sahtecilik, Gümrük kanununa mualefet, Kaçakçılıkla
Mücadele Kanununa muhalefet suçları ile muhatap olabiliriz.
Mükellefler de borçlar hukukunun “tam teselsül” hükümünden yola
çıkarak, ödediği vergiyi Ymm ye rücu edebilir.
HAKSIZ REKABET ve SUÇ
Ankara YMM
8.12.2014
Odası
www.ankaraymmo.org.tr
www.pkf.com
•
Asgari ücret tarifesinin altında sözleşme yapılması
Kınama Cezasını gerektirir. (DY Md.6), Üç yıl içinde
tekerrürü halinde, Mesleki Faaliyetten geçici süre
alıkonulması Cezası, (DY Md.7), Beş yıl içinde Md. 7
kapsamında tespit, Meslekten Çıkarma Cezasını (DY
Md.9/a) gerektirir.
•
Aman Dikkat: Meslek mensubunun Hizmet İade faturası
alması, VUK 359 a göre Sahte Belge Kullanımı Suçuna
girmektedir. 18 aydan 3 yıla kadar hapis cezası vardır. Bu
durumda Mükellef düzenleyici, Ymm kullanıcı
pozisyonuna girer. Söz konusu tespit kapsamında ayrıca
Ymm meslekten çıkarma cezasına muhatap
olunabilmektedir.. (DY Md.9)
TÜM ZORLUKLARA RAĞMEN ONURLU BİR MESLEKTİR.
•
•
YMM lik yapılması zor, meşakkatli bir meslektir.
Ancak, meslek mensupları 25 yıllık süre içinde tüm bu
zorluklar ve mesleki riske rağmen, meslek onurunu
koruyarak, söz konusu mayınlı tarlada sorunsuz yürümeyi
başarmıştır.
• Bu konudaki becerisi şüphesiz ;
iyi eğitimli olmaları,
uzun yıllara dayanan bürokrasi kariyeri veya
10 yıllık SMMM lik mesleki deneyimden
kaynaklanmaktadır.
Ankara YMM
8.12.2014
Odası
www.ankaraymmo.org.tr
www.pkf.com
Yeminli Mali Müşavirlik Mesleği
•
•
•
•
Güven mesleğidir.
Kamu hizmeti sunan bir meslektir.
Büyük sorumluluk ve ciddiyet gerektiren bir meslektir.
Bu nedenlle mesleğe giriş şartları çok ağırdır.
Ayrıca;


Yapılan tasdikin doğru olmaması,
Tasdik yetkisinin gerçeğe aykırı kullanılması halinde,
KAMU ZARARI gündeme geldiğinden,
YMM ler meslek yasamızın 12 ve VUK nun mük. 227 maddesi
dışında (mali ve disiplin sorumlulukları dışında) ayrıca yukarıda
sayılan Ceza Hukuku açısından suç sayılan ağır müeyyidelere
muhatap olabilmektedir.
Ankara YMM
8.12.2014
Odası
www.ankaraymmo.org.tr
www.pkf.com
Şüphesiz, bu durum “aynı fiil nedeniyle birden fazla ceza
uygulanamaz” hukuk prensibine aykırı olduğu ileri sürülse bile
uygulama bu yöndedir.
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEĞİ BİR
GÜVEN MESLEĞİDİR.
Ankara YMM
8.12.2014
Odası
www.ankaraymmo.org.tr
www.pkf.com
•
Bilindiği gibi, 3568 sayılı Kanunun 12 inci maddesinde,
Yeminli malî müşavirler gerçek ve tüzelkişilerin veya
bunların teşebbüs ve işletmelerinin malî tablolarının ve
beyannamelerinin mevzuat hükümleri, muhasebe
prensipleri ile muhasebe standartlarına uygunluğunu ve
hesapların denetim standartlarına göre incelediğini tasdik
ederler.
•
Kanunları gereğince, kamu kurum ve kuruluşlarına verilen
tasdik edilmiş mali tablolar, kamu idaresinin yetkili
memurlarınca, tasdikin kapsamı ölçüsünde
incelenmiş bir belge olarak kabul edilir. (Bu nedenle
TC rumuzlu Mühür kullanmaktayız.)
YMM ler MAKUL GÜVENCE DEĞİL TAM
GÜVENCE HİZMETİ VERMEKTEDİR.
Ankara YMM
8.12.2014
Odası
www.ankaraymmo.org.tr
www.pkf.com
•
Bilindiği gibi Bağımsız Denetim faaliyetinde bağımsız denetçi
kullanıcılara “makul veya sınırlı güvence hizmeti” verilmektedir.
•
Ancak YMM lerin sunduğu Tasdik Hizmetinde, makul/sınırlı güvencenin
ötesinde, Tam Güvence hizmeti verilmektedir.
•
YMM lerin tasdik ettikleri mali tablolar Tam Güvence kapsamında olan
mali tablolardır.
•
Bu nedenle yasanın 12. maddesinde tanımlanan YMM lerce tasdik
edilmiş mali tablolar, kamu idaresinin yetkili memurlarınca,
incelenmiş bir belge olarak kabul edilmektedir.
GÜVENCE HİZMETİ VERİLEN TARAFLAR
KİMLERDİR ?
Ankara YMM
8.12.2014
Odası
www.ankaraymmo.org.tr
www.pkf.com
•
Bağımsız denetimde, güvence hizmeti mevzuatında
hedeflenen kullanıcılara (şirket ortaklarına ve
kullanıcılara) verilmektedir.
•
YMM lerin sunduğu tasdik hizmetinde ise doğrudan
Kamuya güvence hizmeti verilmektedir.
•
YMM ler kamuya tam güvence hizmeti sundukları için
sunulan hizmet bir Kamu Hizmetidir. Bu nedenle T.C
rumuzlu Mühür kullanmaktayız.
Tasdik hizmeti bir Kamu Hizmetidir
1982 Anayasasına göre, bir hizmetin kamu hizmeti
sayılabilmesi için,
Ankara YMM
8.12.2014
Odası
www.ankaraymmo.org.tr
www.pkf.com
•
Hizmetin kamuya yöneltilmiş olması ve kamuya yararlı
olması,
•
Hizmetin ya kamu kuruluşlarınca yada ilgili kamu
kuruluşunun sıkı denetimi altınca özel kişilerce
yürütülmesi gerekmektedir.
•
3568 sayılı Kanunun 12. inci maddesi ile YMM lere
“gerçek ve tüzelkişilerin veya bunların teşebbüs ve
işletmelerinin malî tablolarının ve beyannamelerinin
mevzuat hükümleri, muhasebe prensipleri ile muhasebe
standartlarına uygunluğunu ve hesaplarını denetim
standartlarına göre inceleyerek tasdik etme görevi”
verilmiştir.
Tasdik Hizmeti bir Kamu Hizmetidir (2)
Ankara YMM
8.12.2014
Odası
www.ankaraymmo.org.tr
www.pkf.com
•
Tam güvence sağlayan tasdik hizmetinin YMM’lece yapılması,
kamu idaresince yapılan denetim işlevini kolaylaştırmaktadır.
Dolayısıyla tasdik hizmeti, kamuya yararlı bir hizmettir.
•
Bilindiği gibi, 3568 sayılı Kanununun 2 nci maddesinde
mesleğin konusu açıklanmış olup, bu madde hükmü
çerçevesinde yer alan mesleki faaliyetler şahsi emek ve mesai
ile mesleki bilgi birikimine dayanmakta ve meslek
mensuplarınca şahsi sorumluluk altında yürütülmektedir.
•
İlgili Kanunlar çerçevesinde kendilerine yetki tanınan meslek
mensupları, devletin denetim yükünü azaltmaları ve taşıdıkları
sorumluluk açısından son derece önemli bir role sahiptirler.
•
Bu nedenle Anayasa Mahkemesinin 517 sayılı Kararında
“YMM’lerin tasdik görevlerinin kanundan doğduğu ve yapılan
hizmetin bir kamu hizmeti olduğu” tespiti yapılmıştır.
YMM’LER KAMU GÖREVLİSİ MİDİR?
Ankara YMM
8.12.2014
Odası
www.ankaraymmo.org.tr
www.pkf.com
•
1982 Anayasasında “kamu hizmeti görevlileri” deyimi “kamu
görevlileri” anlamında kullanılmıştır.
•
•
Kamu görevlisi, dar ve geniş anlamda kullanılabilmektedir.
•
YMM ler “diğer kamu görevlisi” kapsamına girdiğinden,
yaptıkları tasdik hizmeti nedeniyle Anayasanın 128 ve 135 inci
maddelerine göre “KAMU GÖREVLİSİ” dirler.
•
Bu nedenle, YMM YEMİN METNİNDE (Md.11) “Yeminli malî
Anayasanın 128 inci maddesine göre, “kamu hizmetinin
gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu
görevlileri eliyle yürütülür” hükmü yer almaktadır.
müşavirlik mesleğinin, bir kamu hizmeti olduğunu bilerek, Türkiye Cumhuriyeti
kanunlarına, meslekî kurallara ve meslek ahlakına uyacağıma, mesleğimi tam bir
bağımsızlık, tarafsızlık ve dürüstlükle yerine getireceğime, üzerime aldığım işleri
dikkat ve özenle yapacağıma, namusum ve şerefim üzerine yemin ederim.”
denilmektdir.
Anayasanın 128 ve 135 inci madelerine göre Kamu
Görevlisi sayılan YMM lerin Sorumlulukları da büyüktür.
•
Ymm ler Kamu Hizmeti sunduğu için, bilerek/kasden
işlediği suçların müeyyidesi de ağır olmaktadır.
•
3568 sayılı Kanunun 47 inci maddesinde “YMM ler
görevleri sırasında veya görevleri sebebiyle işledikleri
suçlardan dolayı, fiillerinin niteliğine göre Türk Ceza
Kanununun (5728 sayılı Kanunun 464'üncü maddesi ile
değişen şekli, Yürürlük: 08.02.2008) kamu görevlilerine (*)
ait hükümleri uyarınca cezalandırılırlar.” hükmü yer
almaktadır.
Ankara YMM
Odası
Ankara YMM
8.12.2014
Odası
www.ankaraymmo.org.tr
www.pkf.com
TASDİK hizmeti bir KAMU HİZMETİ, YMM’ler de
bir KAMU GÖREVLİSİ kabul edildiğinden
Ankara YMM
8.12.2014
Odası
www.ankaraymmo.org.tr
www.pkf.com
•
YMM’lerin yaptıkları tasdikin doğruluğundan kişisel olarak
sorumludurlar. Bu nedenle, gerekli mesleki özeni göstermek
zorundadırlar.
•
Tasdik görevinin gereği gibi yerine getirilmemesi, gerekli
mesleki özenin gösterilmemesi, bir başka deyişle kamu
hizmetinin sunulmasında kusurlu olunması halinde, zarara
uyrayan kişilerin (başta Devlet), uğranılan zararın tazmini
yanında YMM ler hapis cezası ile de cezalandırılmaktadır.
•
Bu nedenle,yeminli mali müşavirlik ciddi ve yapılması zor bir
meslektir.
Tam Tasdikin Zorunlu olmasında kamu yararı vardır.
Ankara YMM
8.12.2014
Odası
www.ankaraymmo.org.tr
www.pkf.com
•
YMM ler kamu görevlisi ve sunulan hizmetin de kamu hizmeti olduğu
kabul edildiğine göre,
•
•
•
Tam tasdikin Zorunlu olmasında Kamu Yararı vardır.
•
Ymm tasdiki, Bakanlığın denetim zaman ve maliyetini düşürür. Denetim
gücünü artırır. Vergi ödevine uyum alışkanlığını artırır. Kayıt dışılıkla
mücadelede daha etkin olunur.
•
•
Bütün bunlarda Kamu yararıvardır.
•
•
KGK zorunluluğu izah edebiliyor ise, GİB neden izah edemiyor ?
Bunu mükellefe izah etmenin çok zor olduğu görüşüne katılmıyoruz.
Ymm tarafından tasdik edilmiş bir şirkete ait hesapların vergi
müfettişilerinde incelenmesi 1 ay sürer. Ancak tasdik edilmemiş
şirketlerin hesap denetimi ortalama en az 6 ay sürer.
Kamu hizmeti niteliğinde olmayan kullanıcısı şirket ortağı olan Bağımsız
Denetimin işinin zorunlu tutulduğu bir ortamda, YMM lerin sunmuş
olduğu tasdik hizmetlerinin zorunlu tutulmaması, bize göre GİB in
ayıbıdır.
Bu konuda maalesef GİB, KGK nın çok gerisinde kalmıştır.
Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı
Ankara YMM
8.12.2014
Odası
www.ankaraymmo.org.tr
www.pkf.com
•
GİB in internet sitesinde bulunan Kayıt Dışı Ekonomiyle
Mücadele Stratejisi Eylem Planında, maalesef
•
TÜRMOB ve YMM Odaları paydaş olarak dikkate
alınmamıştır.
•
Noterler Birliğinin paydaş olduğu Eylem Planında,
TÜRMOB ve YMM lerin paydaş olarak dikkate
alınmaması büyük eksikliktir.
•
Bu nedenle tam tasdiğin zorunlu tutulması hususu söz
konusu eylem planına girmeli ve GİB bu konuda gerekli
alt yapıyı (mevzuatı) oluşturmalıdır.
VDK, Ymm lerin tasdik ettikleri belgelerin incelenmiş
belge olarak neden kabul etmiyor?
Ankara YMM
8.12.2014
Odası
www.ankaraymmo.org.tr
www.pkf.com
•
Meslek yasasının 12. maddesinde yer alan düzenleme kapsamında
Ekonomi Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Gümrük, Çalışma Bakanlığı,
Enerji Bakanlığı, Bankalar, KİK, RÜTÜK ..vb kurumlar (incelenmiş belge
olarak kabul ederken), VDK nın kabul etmemesi, bizim ayıbımız değildir.
•
Bir KDV İadesi raporu İncelenmiş Beyanname, Mali Tablo olarak
kabul edilmiyorsa, o zaman KDV İadesi yapan Gelir İdaresi de
suçludur,
•
VDK nın bu görüşe katılmıyoruz, yasanın 12 maddesi gayet açıktır.
Tasdik ettiğimiz beyanname ve mali tablolar, incelenmiş belge
niteliğindedir.
•
18 nolu tebliğ şunu söylüyor: “Bundan böyle, Bakanlığımızın yıllık vergi
inceleme plan ve programları, yeminli mali müşavirlerle beyanname
tasdik sözleşmesi düzenlemeyen ve beyannamelerini tasdik ettirmeyen
mükelleflerin hesaplarının öncelikle incelenmesi esasına
dayandırılacağından, defterdarlıklar her yıl Mayıs ayı sonuna kadar,
aktif ve net satış toplamları daha sonra iç genelgelerle belirlenecek
tutarları aşan mükelleflerin listelerini Bakanlığımıza (Gelirler Genel
Müdürlüğü) göndereceklerdir
18 nolu Tebliğ yürürlikten kalkmadı
•
GİB, önceki yıllarda (18 nolu tebliğ) Tam Tasdik Yaptıran
mükellefler öncelikli incelenecek firma listesine
alınmayacaktır, derken, bu uygulama maalesef VDK
tarafından çöpe atılmıştır.
•
18 nolu Tebliğ yürürlükten kalkmadı? VDK bu tebliğ
hükümlerini neden dikkate almıyor?
•
•
Ankara YMM
8.12.2014
Odası
www.ankaraymmo.org.tr
www.pkf.com
Risk analiz modelinde tam tasdik hizmeti alan firmalar,
maalesef riskli firma olarak kabul edilmektedir. Bu ayıp da
bize ait değildir.
Bu konuda VDK nın Ymm sistemine daha sıcak
bakmasını talep etmekteyiz.
Odalara göre Tam Tasdik Sözleşme sayıları
İstanbul
Ankara
İzmir YMM Bursa YMM
Adana
Gaziantep
Antalya
Eskişehir
YMM Odası YMM Odası
Odası
Odası
YMM Odası YMM Odası YMM Odası YMM Odası
YILLAR
1425
1996
1132
1998
www.ankaraymmo.org.tr
www.pkf.com
Öncesinin
kaydı
yokmuş
3235
2000
3496
11779
1425
Öncesinin
1518
kaydı
2198 yokmuş
1999
2001
Ankara YMM
Odası
TAM TASDİK SÖZLEŞME SAYISI
1995
1997
TOPLAM
3537
1840
Öncesinin
kaydı
yokmuş
Oda 2000
yılında
kuruldu
642 Öncesinin
kaydı
624
yokmuş
702
Öncesinin
kaydı
yokmuş
1132
Öncesinin
kaydı
yokmuş
1518
2198
3877
Öncesinin
kaydı
341
yokmuş
323
18181
366
18627
395
18800
4461
2002
11906
3541
2055
759
2003
12100
3619
1923
763
2004
12466
3735
1973
815
430
19419
2005
13238
3839
2060
796
515
20448
2006
Ankara YMM
2007
15239
Odası
14209
3995
2163
840
734
620
521
209
23291
4305
2297
856
796
730
588
201
25012
2008
16891
4459
2269
905
796
849
584
226
26979
2009
16215
4327
2114
893
737
832
545
234
25897
2010
16766
4107
2184
890
746
924
526
258
26401
2011
16882
4970
2304
932
805
898
527
238
27556
2012
17452
5180
2207
948
864
1012
504
254
28421
2013
17530
5142
2371
927
849
1142
509
270
28740
2014
18099
5352
2395
935
924
1096
477
243
29521
TOPLAM
210772
73112
13227
7251
8103
7151
2133
351904
30155
Kurumlar Vergisi Mükellef Sayısı ve İmzalanan Tam Tasdik
Sözleşme sayısı
YILLAR
Kurumlar Vergisi
Tam Tasdik
Sözleşme
Mükellef sayısı
Sözleşme Sayısı
İmzalayan Mükellef
%
Ankara YMM
8.12.2014
Odası
www.ankaraymmo.org.tr
www.pkf.com
2004
632.093
19419
3,07
2005
593.166
20448
3,45
2006
608.981
23291
3,82
2007
634.569
25012
3,94
2008
640.679
26979
4,21
2009
640.786
25897
4,04
2010
652.009
26979
4,14
2011
663.967
27556
4,15
2012
662.190
28421
4,29
2013
662.225
28740
4,34
2014
673.423
29521
4,38
VDK, 2014 yılının ilk 11 ayında 9.400 vergi incelemesi
yapıştır. Ancak aynı yıla ait Ymm tasdik sayısı 29.500 dür.
Ankara YMM
8.12.2014
Odası
www.ankaraymmo.org.tr
www.pkf.com
•
Yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere, Kurumlar vergisi mükelelf
sayısı 673.000 dir. Cari denetim yapabilmek için 10 bin kişilik VDK
kadrosu ile her yıl en az kişi başı en az 67 inceleme yapılması
gerekmektedir. Gelir vergisi mükellefleri de dikkate alındığında, bu
sayının daha da artacağı ortadadır.
•
•
Ymm ler cari denetim yapmaktadır. Bizim fonksiyonumuz daha farklıdır.
•
Tabloya göre, son üç yılda kurumlar vergisi mükelleflerinin ortalama
%4,3 ü ile Tam Tasdik sözleşmesi yapılmıştır. (Tüm sözleşmelerin KV
mükellefleri ile yapıldığı varsayılmıştır.)
•
Bu oranın beş yıl içinde %10 ‘a ve 2023 yılında en az %20 ye çıkması
için GİB nın eylem planı geliştirmesi gerekmektedir. (Bu nedenle, tam
tasdik zorunlu olmalıdır)
Hakim sayısı arttı gerekçesiyle Avukatlık hizmetine ihtiyaç kalmadı
diyemeyiz. Vergi müfettiş sayısı arrtı diye Ymm lik mesleğine gerek
kalmadı diyemeyiz. Bizim fonksiyonumuz çok farklıdır.
KDV İadesi Tasdik raporu da bir Kamu Hizmetidir.
Ankara YMM
8.12.2014
Odası
www.ankaraymmo.org.tr
www.pkf.com
•
Kayıt dışı ile mücadele açısından tasdik hizmetlerinin
yaygınlaştırılmasında kamu yararı vardır. Çünkü Ymm ler
tarfından yapılan cari denetimlerde mükellefin KDV, Muhtasar
ve SGK işlemleri de denetlenmektedir.
•
Ayrıca, 2023 yılı için öngörülen 500 milyar Dolarlık ihracat
hedefi dikkate alındığında, (bu ihracatın 400 mDolarının KDV li
girdi olduğu varsayımı ile) en az 72 mDolar KDV iadesi
yapılacaktır.
•
2013 yılında GİB 16,8 milyar TL (ortalama 8 milyar Dolar) lik
İhracaata KDV İadesi yapmıştır. Bu tutara mahsuben iade tutarı
da dahildir.
•
2023 yılı hedefi gerçek olur ise 72 m USD lik KDV iadesi Ymm
olmadan nasıl yapılacaktır?
•
•
10 bin kişilik Vergi Müfettişi ile bu işin altından kalkılamaz.
Özel sektör, rekabet demektir, teknoloji demektir, hız demektir.
Özel sektör ve ekonominin dinamiklerine uymak gerekir.
KDV İade Raporları ve Risk Analizi
Ankara YMM
8.12.2014
Odası
www.ankaraymmo.org.tr
www.pkf.com
•
•
KDV Kontrol Raporu Sistemini geliştiren GİB i kutluyoruz.
•
•
•
KDV İadesi raporu bir nevi cari denetimi de içermektedir.
•
Bir vergi müfettişi bu tür çabayı (altın-altı mükellefin beyanını düzeltme
çabasını) gösterir mi? Hayır
•
Faturayı red eder, iade tutarından düşürür gider. Hani mükellef hakkı,
nerede kaldı hak ve adalet?
•
İşte biz burada varız. Her zaman Mükellef ve İdarenin yanındayız.
Bu sistem Ymm lere açık olmasa dahi gerçekten teknolojik alt yapı
mükemmel.
Kontrol Raporu ile mükellefin en az 6 alt mükellefi incelenebilmektedir.
Sorun çıktığında (altın-altıda, beyanname vermemiş, matrah
uyumsuzluğu vb) başta Ymm olmak üzere yoğun bir düzeltme çabası
gösteriliyor.
Tam Tasdik Zorunlu olmalıdır. Çünkü
(Vergi gelirleri ve tam tasdik sözleşmesi ilişkisi)
2004
Kurumlar
Vergisi (Bin
TL)
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
9.619.359,00 11.401.986,00 12.447.354,00 15.718.474,00 18.658.195,00 20.701.805,00 22.854.846,00 29.233.725,00 32.111.820,00 31.434.581,00
Artış %
10,13
15,63
8,4
20,81
15,76
9,87
9,42
21,82
8,96
-2,15
Tam Tasdik
Sözleşme
Sayısı (Adet)
19.419
20.448
23.291
25.012
26.979
25.897
26.979
27.556
28.421
28.740
3,19
5,03
12,21
6,88
7,29
-4,18
4,01
2,09
3,04
1,11
Artış %
2008 krizi ertesi (2009 yılında) tam tasdik sözleşme sayısı azalmıştır.
Ankara YMM
8.12.2014
Odası
www.ankaraymmo.org.tr
www.pkf.com
Tasdik sayısı- Kurumlar Vergisi ilişkisi
35.000
30.000
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
25.000
20.000
15.000
10.000
Ankara YMM
Odası
5.000
0
Ankara YMM
8.12.2014
Odası
www.ankaraymmo.org.tr
www.pkf.com
Kurumlar Vergisi
(Milyon TL)
Tam Tasdik Sözleşme
Sayısı (Adet)
Dasdikle ilgili Denetim Standartları mutlaka çıkarılmalıdır.
Ankara YMM
8.12.2014
Odası
www.ankaraymmo.org.tr
www.pkf.com
•
Meslek yasamızın 12 inci maddesinde; Ymm lerin “gerçek ve
tüzelkişilerin veya bunların teşebbüs ve işletmelerinin malî
tablolarının ve beyannamelerinin mevzuat hükümleri, muhasebe
prensipleri ile muhasebe standartlarına uygunluğunu ve
hesapların denetim standartlarına göre incelediğini tasdik
ederler.
•
Tasdik hizmetlerinde kullanılacak olan ve yasada bahsi geçen
“muhasebe standardı ile denetim standartlarının” GİB tarafından
mutlaka belirlenmesi gerekmektedir.
•
Çünkü, bu standartlar olmadan meslek mensubu “gerekli
mesleki özeni gösterdiğini” nasıl ispat edecektir.?
•
Hiç bir Vergi Müfettişi, YMM den “çalışma kağıdını getir”
dememektedir. Vergi müfettişi meslek mensubunun yapmış
olduğu karşıt inceleme tutanaklarına da itibar etmemektedir.
YMM Sorumluluk Raporları Hk. Uygulamada yaşanan
sorunlar
Ankara YMM
8.12.2014
Odası
www.ankaraymmo.org.tr
www.pkf.com
•
YMM tebliğlerinde yer alan Rapor Formatı ve
Dispozisyonlarına uygunluk, sorumluluk açısından hiç bir
şey ifade etmemektedir.
•
Uygulamada geçerli olan tek mantık; “matrah farkı var,
sorumlusun” denilmektedir.
•
Vergi hukukunda kesin olmayan bir çok konu vardır.
Hukuken itilaflı olan konularda dahi aynı tutum
sergilenmekte, sorumluluk raporu yazılmaktadır.
•
Örnek, adat uygulamasında iç emsal yerine avans faizinin uygulanması
gerektiği, 100 veya 131 nolu hesap Kar dağıtımı mı-örtülü kazanç
dağıtımı mı, KDV ?, Dövizli avans değerlemesi, Gayrimekul satış
zararının indirim konusu yapılmayacağı vb gibi.
•
Tam tasdik var ise KDV veya Muhtasardan sorumluluk raporu yazılması
ayrı bir muammadır. (Tasdikin konusu ve kapsamına dikkat
edilmemektedir.)
UYGULAMADA YAŞANAN SORUNLAR
•
Yazılan sorumluluk raporunda “meslekdaşın kusuru var mı yok
mu” hukuken araştırılmamaktadır.
•
Objektif / somut tespit yapılmadan, illiyet bağı araştırılmadan
yasa metni yazılarak sorumluluk raporu yazılmamalıdır.
•
12. maddeye yeni eklenen fıkra ile Meslekdaştan savunma
alınması sorunu çözmemektedir.
• Bilindiği gibi, bir suçun oluşabilmesi için Ceza Hukukunda
 Suçun maddi unsuru,
 Manevi unsuru (kasıt)
 Kanunilik unsurunun
Aranması gerekir.
Ankara YMM
8.12.2014
Odası
www.ankaraymmo.org.tr
www.pkf.com
SUÇ UNSURLARI ARAŞTIRILMALI, SOMUT TESPİT VE
İLLİYET BAĞI, İHMAL, KUSUR.
Ankara YMM
8.12.2014
Odası
www.ankaraymmo.org.tr
www.pkf.com
•
Özellikle kastın varlığı (manevi unsur) araştırılmadan caza
raporları yazılmaktadır.
•
VUK 359 uygulamasında 306 seri nolu Tebliğde belirtilen
“bilerek kullanma kastının var olup olmadığı” araştırılmadan
rapor yazılmamalıdır.
•
Mükellefe yazılan rapor, otomatikmen YMM ile
ilişkilendirilmektedir.
•
•
Bu husus, suçun şahsiliği ilkesine aykırıdır.
•
Ancak somut tespit ve illiyet bağı, ihmal ve kusur ispat
edilemiyor ise, salt matrah farkı var ve 3 kat cezalı işlem
yapılıyor denilerek Ymm hakkında suç duyurusu yapılması
haksızlıktır.
359 da yer lan suçlarda Ymm nin iştiraki, azmettirmesi tespit
ediliyorsa gereken işlemin derhal yapılmasını biz de destekleriz.
Mükellef disipline edilmiyor? Ymm disipline ediliyor.
Ankara YMM
8.12.2014
Odası
www.ankaraymmo.org.tr
www.pkf.com
•
84 seri nolu KDV Tebliğinde, SMİYB kullandığı tespit edilen mükellefin
kullandığı belge tutarı Yüklenilen KDV nin %5 ini geçerse Özel Esaslara
alınmaktadır. (Mükelleflere böyle bir tolerans tanınmakta, ancsak YMM
lere sıfır tolerans tanınmaktadır.)
•
Ara dönem geçici vergi hesaplamasında mükelleflere %10 tolerans
tanınmaktadır, ancak YMM lere sıfır tolerans tanınmaktadır.
•
Mükellefe uzlaşma, pişmanlık ve vergi cezalarında indirim vardır, Ymm
lere yoktur.
•
Bu nedenle önerimiz; bulunan her matrah farkı için sorumluluk raporu
yazılmamalıdır.
•
Hukuki itilaflı konularda GİB in iki ayrı görüşü olması, vergi yargısının
görüş ayrılığı olduğu konularda Sorumluluk Raporu yazılmamalıdır.
•
Matrah farkı tasdik edilen Matrahın %10 unu aşması halinde Sorumluluk
Raporu yazılmalıdır. Bu konuda GİB in düzenleme yapmasını talep
etmekteyiz.
YMM Sorumluluk Raporları Hk. Uygulamada yaşanan
sorunlar
•
•
•
•
Bilindiği gibi, YMM ler vergi inceleme elemanı değildir.
•
Karşıt inceleme yapılacak mükellefler hakkında elektronik sorgu
yapma yetkimiz yoktur. Ancak, mükellefin SMİYB kullanımından
sorumlu tutulmaktayız.
•
Vergi dairesinden talep edilen bilgi isteme yazıları çok geç
gelmekte, bazen hiç cevap verilmemektedir.
Vergi inceleme elemanının yetkileri ile de donatılmamıştır.
YMM ler de VUK ve 3568 e göre sır saklamak zorundadır.
GİB nın SMİYB sorgulamasını e-ortamda YMM lere
açmamasına anlam verememekteyiz.
KDV Kontrol raporları dahi YMM lere verilmemektedir.
Ankara YMM
8.12.2014
Odası
www.ankaraymmo.org.tr
www.pkf.com
YMM Sorumluluk Raporları Hk. Uygulamada yaşanan
sorunlar
Ankara YMM
8.12.2014
Odası
www.ankaraymmo.org.tr
www.pkf.com
•
Meslek Yasamızın 12 inci maddesinde, “yeminli mali müşavir
hakkında sorumluluk raporu yazılabilmesi için yeminli mali
müşavirin yazılı savunması istenir. Savunma isteme yazısının
tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde savunma yapılmaması
durumunda ilgili yeminli mali müşavir savunma hakkından
vazgeçmiş sayılır” hükmü yer almaktadır.
•
Uygulamada, 3568 sayılı yasanın 12 inci maddesine göre değil,
VUK 148 inci maddeye göre savunma istenmekte ve 15 günlük
süre verilmektedir.
•
Haksız ve hukuki olmayan söz konusu uygulamanın derhal
değiştirilmesi gerekmektedir.
Vergi Suçu Raporları için özel RDK kurulmalıdır.
Ankara YMM
8.12.2014
Odası
www.ankaraymmo.org.tr
www.pkf.com
•
Bilidiği gibi, Mükellefler için yazılan vergi inceleme
raporları Rapor Değerlendirme Kurulundan geçmektedir.
•
Sorumluluk Raporları da (Görüş ve Öneri Raporu) Rapor
Değerlendirme Kuruluna girmelidir.
•
Ayrıca, VUK 359 a göre yazılan Vergi Suçu Raporları ve
buna bağlı Sorumluluk Raporları için Özel RDK
oluşturulmalıdır.
•
Söz konusu Özel RDK da meslek mensubu da
dinlenmelidir.
ÖTV TASDİK RAPORLARIYLA İLGİLİ OLARAK MESLEK
MENSUPLARI ÇOK ZOR DURUMA SOKULMUŞTUR.
•
Bilindiği gibi 10 numara yağ denetiminden yola çıkılarak, tüm
ÖTV mükellefleri vergi incelemesine alınmış ve bu kapsamda
ÖTV Üretim Tasdik Raporu yazan tüm YMM ler sorumlu
tutulmaktadır.
•
Bu raporlarda yer alan tek tespit genelde “satış faturalarının
sahte olduğu” iddiasıdır.
•
Son günlerde GTİP tespiti yapılmadığı gerekçesiyle de bazı
Ymm lere sorumluluk raporları yazılmaktadır.
•
Bilindiği gibi, yazılan ÖTV tüm üretim tasdik raporları, Tebliğde
öngörülen kapsam, içerik ve dispozisyona sahip olması
gerekmektedir. Aksi halde vergi dairesince işleme
konulmamaktadır.
•
Söz konusu raporlar Vergi dairesince mevzuata uygun olduğu
tespit edildikten sonra işleme konulmakta ve ilgili teminat
çözülmektedir.
•
Bu raporlar hatalı ise, teminat çözen Vergi dairesinde hata yok
mudur?
Ankara YMM
8.12.2014
Odası
www.ankaraymmo.org.tr
www.pkf.com
Üretim Tasdik Raporları Hk.
Ankara YMM
8.12.2014
Odası
www.ankaraymmo.org.tr
www.pkf.com
•
Söz konusu raporlar kapsamında ardan 5 yıl geçtikten sonra Satış
Faturalarının sahte olduğu gerekçesiyle YMM ler sorumlu tutulmaktadır.
•
•
•
Burada sorumlu olan sadece YMM ler değildir.
•
Tebliğ yazılırken, (KDV İadesinde olduğu gibi) tüm alış ve satış fatura
fotokopileri veya satış fatura listesi rapor ekine konulması şartı neden
aranmaıştır.
•
Ayrıca Rapor vergi dairesine teslim edildikten sonra vergi daireleri
mükellefin satışlarıyla ilgili olarak BS formları esas alınarak neden
elektronik ortamda sorgulamamıştır?
•
Aradan 5 yıl geçtikten sonra aynı mükellefin satışlarının sahte
olduğunun iddia edilmesinde İdarenin kusuru yok mudur?
İdarenin de kusuru vardır.
Yeni kurulan bir şirkete ÖTV siz mal satın alma hakkı verilmiştir. (Öte
yandan, İndirimli Teminat Uygulamasında olduğu gibi, son üç yıllık aktif
büyüklük, ciro, ihracat gibi kriterler aranmadan, yeni faaliyete başlayan
bir mükellefe ÖTV siz baz yağ verilmesi büyük hatadır.)
ÖTV Üretim Tasdik Raporları
Ankara YMM
8.12.2014
Odası
www.ankaraymmo.org.tr
www.pkf.com
•
Söz konusu raporlar, üretim yapıldıktan ve mamul mal satıldıktan sonra
yazılmaktadır.
•
Rapor, üretim ve satış yapıldıktan sonra yasal defter ve belgelere
dayanılarak yazılmaktadır.
•
GİB in, “üretimin başından sonuna kadar YMM refakatında yapılacağı
yönünde” bir düzenlemesi yoktur.
•
Söz konusu raporla ilgili olarak; tıpkı KDV İadesinde olduğu gibi, mal
alış ve satış faturası listesini talep edilseydi ve bu listeler risk analizine
ve kontrol raporuna tabi tutulsaydı, bu facia yaşanmazdı?
•
2012 yılında (Nisan ayı) getirilen GTİP tespiti yaptırılması zorunluluğu
da ayrı bir muammadır. (Yapı marketinden 1 lt tiner satın alıp
Gümrükten GTİP tespiti yaptırılması halinde, üretilen ürün “tiner” mi
olmaktadır?)
•
Bilindiği gibi, sistem değişti. Son düzenleme ile (ÖTV ödenip, daha
sonra iade edilmesi sistemi) düzgün çalışan sanayici için büyük bir
finansman yükü getirilmiştir. (Burada son 3-5 yıllık ciro, aktif büyüklük,
çalışan sayısı ve vergi borcu olmama kriterleri esas alınarak düzgün
çalışan sanayici lehine işlem yapılmalıdır.)
Diğer sorunlar
Ankara YMM
8.12.2014
Odası
www.ankaraymmo.org.tr
www.pkf.com
•
GİB’in, Tam Tasdik Sözleşmesi bulunan mükelleflerin Merkezi Denetim
Elemanlarınca İncelenmesi gerektiği yönündeki uygulaması maalesef VDK
tarafından uygulanmamaktadır. Bugün A sınıfı müfettişler de Tam Tasdik
Sözleşmesi olan mükellefleri incelemektedir. Eski uygulamaya geri dönülmelidir.
•
Tam Tasdik yapan mükellefler önceden olduğu gibi öncelikli incelenecek
mükellefler listesine konulmamalıdır. (18 nolu Tebliğ)
•
Tarhiyat kesinleşmeden YMM lere ödeme emri gönderilmektedir. Bir kamu
alacağının kesinleşme tanımı 6552 sayılı Kanuna ilişkin tebliğde açıkça
tanımlanmıştır.
•
Uzlaşma yapan bir mükellefin, zor durum nedeniyle uzlaştığı vergiyi ödeyememesi
halinde (uzlaştığı dönemde tam tasdik sözleşmesi olduğu gerekçesiyle) YMM lere
ödeme emri gönderilmesi hukuk dışıdır. (Özellikle, bir yıl tasdik yapılan bir mükellef
ile sonraki yıllarda çalışılmamış ise, sonraki yıllarda YMM nin haberi olmadan
tarhiyat yapılmakta ve kesinleşen tarhiyat için YMM sorumlu tutulmaktadır.)
•
Tasdik yapılan mükellefin tasdik edilen yıla ait yasal defter ve belgeleri YMM lere
zimmet edilmiş gibi davranılmaktadır. (Mükellefin defter belge ibraz etmediği
hallerde, defter belge görmeden “gerçeğe aykırı tasdik raporu” yazıldığı iddia
edilmektedir. (Beş yıl önceki bir tasdik nedeniyle, sonraki yıllarda ymm ile
çalışmayan bir mükellef defter belge ibraz etmemişse yapılan tarhiyattan ymm
sorumlu tutulmaktadır.)
Müteselsil sorumluluk =
Ankara YMM
8.12.2014
Odası
www.ankaraymmo.org.tr
www.pkf.com
•
Müteselsil sorumluluk= vergisel sorumluluk olarak
algılanamaz.
•
•
•
Bizler vergi mükellefi yada sorumlusu değiliz.
•
Bir Limited şirket ortağı, ortaklık nispetinde sorumlu iken
YMM %100 ünden sorumludur.
•
%100 sorumluluk Anayasanın Mülkiyet hakkı prensibine
de aykırıdır. (Şirket ortağının mal varlığına gidilmezken
Ymm nin mal varlığına gidilmektedir?)
•
Bu nedenle, söz konusu müteselsil sorumluluğun gözden
geçirilmesi gerekir. (Açık ve nispi idari para cezası modeli
üzerinde çalışılmalıdır)
Vergi ancak yasa ile konulur.
Bir A.Ş. Ortağı (YK Üyesi değilse) vergi ziayından sormlu
değildir. Ancak bir YMM %100 ünden sorumludur.
DİSİPLİN VE CEZA UYGULAMASI HK BAZI İSTATİSTİKİ
BİLGİLER
Ankara YMM
8.12.2014
Odası
www.ankaraymmo.org.tr
www.pkf.com
•
VUK, 3568, TCK, Gümrük Kanunu, Kaçakçılıkla
Mücadele Kanunu, SPK, Bankalar Kanunu ve TTK’da yer
alan ceza hükümleri karşısında,
•
•
Bu meslek dimdik ayaktadır.
•
Her meslek grubunda olduğu gibi, bu meslek içinde de
bazı çürük elmalar bulunmaktadır.
•
Söz konusu çürük elmaları meslek örgütü ayıklamasını
bilmiştir.Bu konuda rüştünü ispat etmiştir.
YMM lik toplum nezdinde itibarı olan prestiji son derece
yüksek bir meslektir.
Çalışan YMM sayısı 2226 olup, ortalama Tam
Tasdik Sözleşmesi sayısı kişi başı 13,3 dür.
Çalışan
Çalışmayan
Oda Adı
Ankara YMM
8.12.2014
Odası
www.ankaraymmo.org.tr
www.pkf.com
Toplam
Üye
Üye
İstanbul YMM Odası
1185
980
2165
Ankara YMM Odası
462
939
1401
İzmir YMM Odası
225
186
411
Bursa YMM Odası
110
65
175
Adana YMM Odası
91
46
137
Gaziantep YMM Odası
83
24
107
Antalya YMM Odası
45
29
74
Eskişehir YMM Odası
25
36
61
TOPLAM
2226
2305
4531
SORUMLULUK RAPORLARI SAYISI
Ankara YMM
8.12.2014
Odası
www.ankaraymmo.org.tr
www.pkf.com
•
Ankara YMM Odasına 31.12.2013 tarihine kadar 1137
adet Dosya gelmiş, bunun 502 adedi Disiplin Kuruluna
gönderilmiştir. (Çalışan sayısı 462)
•
Disiplin Kurulu 236 adet dosya kapsamında 82 adet YMM
ye çeşitli disiplin cezası vermiştir.
•
İstanbul YMM Odasına ise 1456 adet dosya gelmiş, 483
YMM hakkında disipilin soruşturması talep edilmiştir.
(Çalışan sayısı 1183)
•
Dosyaların büyük çoğunluğu ÖTV Üretim Tasdik
raporlarıyla ilgilidir.
Sorumluluk uygulamalarının sonuçları
İstanbul
Disiplin
Cezası
Türü
Geçici
Olarak
Mesleki
Faaliyetten
Alıkoyma
Cezası
(Süreli 6 ay12 ay vs..)
Meslekten
Çıkarma
Cezası
Bursa
Adana
Gaziantep
Antalya
Eskişehir
Toplam
Ceza YMM
Ceza YMM Ceza YMM Ceza YMM Ceza YMM Ceza YMM Ceza YMM Ceza YMM YMM
Sayıs Sayıs
Sayısı
Sayısı Sayısı Sayısı Sayısı Sayısı Sayısı Sayısı Sayısı Sayısı Sayısı Sayısı Sayısı Sayısı Sayısı
ı
ı
68
35
78
14
4
2
0
0
5
4
0
0
9
1
0
0
56
4
3
22
3
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Mahkumiye
ti
bulunduğu
için üyeliği
silinenler
YMM
Sıfatını
Kaldırma
İzmir
Ankara
16
Ankara YMM
Odası
www.ankaraymmo.org.tr
www.pkf.com
2
0
Ankara YMM
Odası
0
ÇALIŞAN ÜYE VE MESLEKTEN ATILAN YMM YÜZDESİ
Ceza Türü /
Disiplin Cezası Türü
Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten
Alıkoyma Cezası (Süreli 6 ay-12 ay
vs..)
www.ankaraymmo.org.tr
www.pkf.com
56
%
2,5
Meslekten Çıkarma Cezası
7
0,3
Mahkumiyeti bulunduğu için üyeliği
silinenler
3
0,1
YMM Sıfatını Kaldırma
2
0,08
Ankara YMM
Odası
Ankara YMM
8.12.2014
Odası
YMM Sayısı
Ceza alan/ Çalışan YMM sayısı
Tablonun yorumu
Ankara YMM
8.12.2014
Odası
www.ankaraymmo.org.tr
www.pkf.com
•
Bahsedilen tüm cezai sorumluluklara rağmen, YMM ler mesleki deneyim
ve tecrübesi ile ayakta durmasını ve meslek onurunu korumasını
bilmiştir.
•
Yukarıdaki tabloya göre, tüm zorluklara ve olumsuzluklara rağmen
Yeminli Mali Müşavirlik mesleği topluma ve kamuya güven veren bir
meslek olduğunu açıkça göstermektedir.
•
Meslek örgütü, “meslek mensupları içinde bir çürük elma varsa” onu da
temizlemesini bilmiştir. Tabloda gözüken çürük elma? Hiç bir meslek
örgütünde olmayacak derecede azdır.
•
Sorumluluktan kaçmıyoruz. Sorumluluk bizim mesleki karakterimizde
vardır. Sorumluluk mesleğimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Sorumluluktan
şikayet etmiyoruz.
•
•
Sadece hukuk dışı işlemlerle mesleğin kişiliksizleştirilmesine karşıyız.
•
Bu nedenle “Tam Tadik ZORUNLU olmalıdır” diyoruz.
GİB nın yeminli mali müşavirlerden daha etkin yararlanmasında kamu
yararı olduğu görüşünü tekrar ediyoruz.
SORU VE CEVAPLAR
Teşekkürler,
Saygılarımla,
Ymm. Ali Alıç
AYMMO Koordinatör YK Üyesi
Ankara YMM
Odası
Ankara YMM
8.12.2014
Odası
www.ankaraymmo.org.tr
www.pkf.com
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
1 040 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content