close

Enter

Log in using OpenID

Bakanlar Kurulu Kararları

embedDownload
T.C.
Resmi Gazete
Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920
İdare ve yazı işleri için
7 E Y L Ü L 1949
Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat
Umum Müdürlüğüne
Sayı: 7300
ÇARŞAMBA
müracaat olunur
Bakanlar Kurulu Kararları
ması; Bayındırlık Bakanlığının 25/7/1949 tarihli ve 4941/10961 sayılı y a zısı üzerine, 3483 sayılı kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar K u ­
rulunca 11/8/1949 tarihinde kararlaştırılmıştır.
3
Karar Sayısı: 9775
3843 sayılı Muamele V e r g i s i K a n u n u n u n 21 inci maddesi gereğince
30/7/1940 t a r i h l i ve 2/14083 sayılı k a r a r ile yürürlüğe konulmuş olan İp­
tidai maddeler indirim cetvelinin deri sanayiine ait «G» grupunun 1 sa­
yılı pozisyonundaki «her nevi kösele, vaketa, vidala, meşin, sahtiyan ve
aleiûmum f a n t a z i deriler» için uygulanan % 8 i n d i r i m payının % 13 ola­
r a k değiştirilmesi; E k o n o m i ve Ticaret Bakanlığının muvafakatine da­
yanan M a l i y e Bakanlığının 4/8/1949 t a r i h l i ve 28921 - 43/16601 sayılı y a zısiyle yapılan t e k l i f i üzerine, B a k a n l a r K u r u l u n c a 11/8/1949 tarihinde
kararlaştırılmıştır.
11/8/1949
CUMHURBAŞKANI
İSMET INÖNÜ
Bayındırlık Bakanı
Ş. A D A L A N
Tarım Bakanı
C.ORAL
Eko. ve Ticaret Bakanı
V. DİCLELİ
Ulaştırma Bakanı
Dr. K. SATIR
S843
2/14083
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Başbakan Yardımcısı
C.
S. BARLAS
N. ERİM
İçişleri Bakanı
E. ERİŞİRGIL
Bayındırlık Bakanı
Ş. A D A L A N
DışişleriBakanıV.
C. S. B A R L A S
AdaletBakanıM.S.Bakanı
F.SİRMEN
Maliye Bakanı
İ. R. AKSAL
Eko. ve Ticaret Bakanı
V. DİCLELİ
F. SİKMEN
Maliye Bakanı
İ. R. A K S A L
Millî Eğitim Bakanı
T. B A N G U O Ğ L U
Sa. ve So. Y. Bakanı
Dr. K. BAYİZİT
Çalışma Bakanı
R. S. SİRER
1 — İlgili K a n u n
4/6/1940
Muamele Vergisi Kanunu
2 — Bakanlar K u r u l u Kararı
3843 numaralı Muamele Vergisi Kanununun 21 inci mad­
desi hükmüne göre hazırlanan iptidai maddeler tenzilât cet„11 hakkında
7/8/1949
H. ÇAKİR
T a r ı m Bakanı
C.ORAL
Ulaştırma Bakanı
Dr. K. SATIR
T. BANGUOĞLU
Sa. ve So. Y. Bakanı
Dr. K. BAYİZİT
G. ve Tekel Bakanı
Dr.
Düstur
Tertip
Cilt
Sahile
Mahsullerin
grupu
Resmi
Gazete
Sarı
4526
4581
Karar Sayısı: 9783
Yapılması biterek işletmeye açılan çeşitli bölgelerdeki sulamalardan
1949 yılı içinde alınacak s u l a m a ücretleri için Bayındırlık, M a l i y e ve Ta­
rım Bakanlıkları tarafından birlikte tesbit edilen ilişik tarifenin onan-
Bakanı
F.Ş.BÜRGE
İşletmeler Bakanı
R. S. SİRER
M.BİRSEL
Tokat
(Kazeva)
10©
75
75
76
100
00
7S
S0
7ß
50
50
200
100
300
300
70
Dekar başına kuruş olarak 1949 yılımda sulama ücretleri tarifesi
G. ve Tekel Bakanı
Dr. F. Ş. B Ü R G E
İşletmelerBakanı
M. BİRSEL
Çalışma
H.ÇAKIR
Milli Eğitim Bakanı
Adalet Batanı M. S. Bakan:
Başlığı
No.
Ş. G Ü N A L T A Y
Doğu Güney
Malatya ovası
(Derme)
İçişleriBakanı
E. ERİŞlRGİL
Dışişleri Bakanı V.
C. S. B A R L A S
Başbakan
Akdeniz
- Salihli
Tarrsus
ovası, Adana
ovası, Alanya ovası
Ş. G Ü N A L T A Y
Devlet Balkanı
Derlet Bakanı
Başbakan Yardımcısı
C. S. B A R L A S
N.ERİM
CUMHURBAŞKANI
İSMET İ N Ö N Ü
Ege mıntakası
Menemen ovası Ada la
ÜRS ve »ol sahili Hor­
sunlu,
Nazilli ovası
Pîrlibey
ovası. Deniz
li
Sarayköy - Bur­
na - Karadere
Başbakan
11/8/1949
1 — Hububat (buğday, arpa,
musir, yulaf, çavdar, darı)
2 — Susam t a r l a ziraat şek­
linde olmak şartiyle so­
ğan ve aynı şart altında
bakliyat (fasulye, nohut,
bakla, mercimek, bezelye
ve börülce)
3 — Çayır ve yonca
4 — Bostan, sebze ve meyva
bahçeleri
(Turunçgiller
dâhil) ve muz bahçeleri
5 — H e r nevi fidanlık ve bağ
6 — Pamuk
160
100
76
Orta
Anadolu
A
Amasya
70
150
100
75
50
180
100
(Resmi
3
Orta Anadoln
.
A
Tokat
.Amasya
(Kazova)
75
75
100
100
7 —Tütün
8 — Pancar
400
9 — Çeltik tarlası
400
400
10 — Sulama sahalarında bulu­
nan değirmenlere muhar­
rik kuvvet temin eden se­
nelik su ücreti
b) Taşlı değirmen beher
taşından
Başbakan
20000
Devlet Bakanı
Başbakan Yardımcısı
N. ERİM
20000
İçişleri Bakanı
E. ERİŞİRGİL
Dışişleri Bakanı V.
C. S. BARLAS
20000
15000
15000
15000
Bayındırlık Bakanı
Ş. AD ALAN
Eko. ve Ticaret Bakanı
V. DİCLELİ
S — Akdeniz ve Doğu bölgelerindeki çeltik tarifeleri Ege mıntakasının aynı alınmıştır.
_
RaaasJ
Cunta
Dtstnr
Baelıfc
Tertip
Cilt
Sahile
K. Sayısı:
sarıoaalesek parsana sarini teasiai
»/7/IMt
I
I
19
19
14«7
1467
Maliye Bakanı
İ. R. AKSAL
H. ÇAKIR
Millî Eğitim Bakanı
T. BANGUOCLU
Sa. ve So. Y. Bakanı
Dr. K.BAYİZİT
Çalışma Bakanı
R. S. SİRER
G. ve Tekel Bakanı
Dr. F. Ş. BÜRGE
İşletmeler Bakanı
M. BİRSEL
789
Başlığı
Düstur
Tertip
İlgili B a k a n l a r Kurulu K a r a r ı :
Cenup hududunda yapılmakta olan hububat kaçakçılığının
önlenmesi için alınacak tedbirler hakkındaki K/735 sayılı
kararı yürürlüğe koyan Bakanlar Kurulu Kararı 8/4/1944
3
N«.
Sayı
395S
395S
Ulaştırma Bakanı
Dr. K. SATIR
BARLAS
1 — Cenup h u d u t l a r ı n d a y a p ı l m a k t a olan hububat k a ç a k ç ı l ı ğ ı n ı n
ö n l e n m e s i için a l ı n a c a k tedbirlere dair olup 6/4/1948 tarihli ve 3/7292
sayılı k a r a r l a y ü r ü r l ü ğ e k o n u l m u ş olan K/735 sayılı k a r a r kaldırılmıştır.
2 — B u k a r a r y a y ı m ı tarihinde y ü r ü r l ü ğ e girer.
3/7392
MU
F. SİRMEN
20000
2 — Yalnız Amasya bölgesi işletmeye açıldığından bu bölgede tat­
bik edilecek ücretler Tokat bölgesinin ücretlerinin aynı alın­
mıştır.
tl(ili Kasan ı
lantunUf an taleri i «la
aakkuas K a n n
Adalet Bakanı M . S. Bakanı
20000
1 — 1949 yılı sulama ücretleri 1948 senesi tarifelerinin aynı kabul
edilmiştir.
Re,
Devlet Bakanı
C. S.
25000
Tarım Bakanı
C. ORAL
NOT:
9812
Cenup h u d u t l a r ı n d a y a p ı l m a k t a olan hububat k a ç a k ç ı l ı ğ ı n ı n önlen­
mesi için a l ı n a c a k tedbirlere dair olup 6/4/1948 tarihli ve 3/7292 sayılı
k a r a r l a y ü r ü r l ü ğ e k o n u l m u ş olan K/735 sayılı k a r a r ı n k a l d ı r ı l m a s ı hak­
k ı n d a k i ilişik K/789 sayılı k a r a r ı n y ü r ü r l ü ğ e k o n u l m a s ı ; B a k a n l a r K u ­
rulunca 25/8/1949 tarihinde k a r a r l a ş t ı r ı l m ı ş t ı r .
25/8/1949
CUMHURBAŞKANI
İSMET İNÖNÜ
S. GÜNALTAY
a) Çarklı olanlardan
7 EYLÜL 1949
GAZETE)
Karar Sayısı:
Doğu Gttney
Malatya oyası
(Derme)
M a h s u l l e r i » anaam
Akdeniz . Salihli
1 Hrsus orası. Adana
ovası, Alanya orası
Ese mmtaknaı
Aİenaeaen ovan Adalı
aa£ ve sol sahili Hor.
sunin, Nsjdlli orası,
Flrllbey ovaaı, Deniz­
li. Sarayköy - Bur­
sa • Karadere
Sahife: 16634
Cilt
»
Sauife
»43
Raunt
Gaset«,
Sayı
«87*
İLÂNLAR
M. S. B. Satın Alma Komisyonu
Başkanlığından
1 — Ordu İhtiyacı i ç i n 10 aded röntgen cihazı kapalı zarfla satın
alınacaktır.
2 — Beherinin muhammen bedeli 3.650 lira ve geçici teminatı 2.738
Uradır.
Z — Münakaşası 9 Eylül 1949 Ouma günü saat 15,30 da yapılacaf£Bdan teklif mektuplarısın 14.30 a kadar Komisyon Başkanlığına ve-
2 — M i k r o s k o p l a r ı n beherinin muhammen bedeli 1J.50 l i r a ve ultrariole'nin beherinin fiyatı 1.500 l i r a ve İkisinin geçici t e m i n a t ı 1.763 l i r a ­
dır.
3 — M ü n a k a ş a s ı 9 E y l ü l 1949 C u m a g ü n ü saat 16 da y a p ı l a c a k t ı r .
Teklif m e k t u p l a r ı n ı n saat 15 e kadar K o m i s y o n B a ş k a n l ı ğ ı n a verilmesi.
4 — Ş a r t n a m e s i her g ü n zevalden evvel Komisyonumuzda ve i s ­
tanbul Levazım A m i r l i ğ i n d e görülebilir.
5 — B u cihazlardan her bir kalemi a y n a y r ı m ü t a a h h i t l e r e ihale
edilebildiği gibi hepsi bir m ü t a a h h l d e İhale edilebilir.
2676 /4-4
1
4 — Şartnamesi 183 kuruş mukabilinde Komisyonumuzdan her g ü n
avvakten evvel alınabilir ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir.
5 — Röntgen «IİHiıflanTim hepsi bir mütaahhlde İhale edilebildiği
ffibi ayrı, ayn mûtaatı aitlere ihale edilebilir.
2674/ 4-4
1 — 53.926 liralık 3 kalem Tank Aküsü kapalı zarfla ihaleye konul­
muştur.
2 — Geçici teminatı (3.946,30) liradır.
3 — ihalesi: 12 Eylül 1949 Pazartesi günü saat 11 de Komisyonda
yapılacaktır.
4 — Şartnamesi: Liste ve tahmini fiyatı gösterir liste, hergün öğle­
den evvel Komisyonda ve istanbul Lv. Amirliğinde görülebilir. Ve 270 ku­
ruş mukabilinde satılır. Numune Komisyonda görülebilir.
5 — Listede yazılı aküler parası nispetinde t a m a m ı veya her kalemi
ayrı, ayrı taliplere bulunabildiği kadar İhale edilebilir.
6 — TekMf mektuplarının 12 Eylül 1949 Pazartesi saat 10 a kadar
Komisyona verilmesi.
2675 / 4-4
1 — Ordu İhtiyacı için 10 aded mikroskop ve 8 aded ultra - viole
etbazı kapalı zarfla satın alınacaktır.
1 — 8 kalemde (93.130,00) liralık a k ü k a p a l ı zarfla eksiltmeye ko­
nulmuştur.
2 — Geçici t e m i n a t ı : (5.906,50) Hardır.
3 — İhalesi: 12 E y l ü l 1949 Pazartesi g ü n ü saat 11.30 da K o m i s y o n ­
da y a p ı l a c a k t ı r .
4 — Ş a r t n a m e s i , liste ve tahmini fiyatı g ö s t e r i r liste her g ü n ö ğ l e ­
den evvel Komisyonda ve istanbul L v . A m i r l i ğ i n d e görülebilir ve 466 k u ­
r u ş mukabilinde satılır. Numune Komisyonda g ö r ü l ü r .
5 — Listede yazılı para m i k t a r ı dâhilinde t a m a m ı veya her kalemi
a y r ı ayrı taliplere ve bulunabildiği kadar İhale edilebilir.
6 — T e k l i f m e k t u p l a r ı n ı n 12 E y l ü l 1949 pazartesi saat 10.30 a k a d a r
Komisyona verilmesi.
2677 / 4-4
1 — 100.000 liralık vazelin k a p a l ı z a r l a ihaleye k o n u l m u ş t u r .
2 — Beher kilo muhammen f i y a t ı : 80 k u r u ş olup geçici t e m i n a t l ı
6250 liradır,
3 — î h a l e s i : 11 E k i m 1949 Sah g ü n ü saat 16 da Komisyonda y a p ı ­
lacaktır.
4 — T a m a m ı veya ikiye b ö l ü n m e k suretiyle İhale edilebilir.
5 —• t d a r i ve fennî ş a r t n a m e s i her g ü n öğleden evvel Komisyonda
görülebilir ve 500 k u r u ş mukabilinde Komisyonda satılır.
(Resmi Gazete)
7 EKLÜL 1949
€ — T e k l i f m e k t u p l a r ı n ı n 11 E k i m 1949 S a h g ü n ü saat 15 e k a d a r
Komisyona verilmesi.
2917 / 4-2
1 — Açık eksiltmesine talip zuhur etrniyen m ü t a a h h i t n a m ve ne• a b ı n a A s . F b . 1ar için (6850) kilo muhtelif ölçü ve m i k t a r l a r d a y a y l ı k
çelik tel ve şerit yeniden açık eksiltme suretiyle s a t ı n a l ı n a c a k t ı r . Hep­
sinin muhammen bedeli (23.000) lira olup geçici t e m i n a t ı (1725) l i r a d ı r .
Her a b ' a d ı n y a r ı s ı n d a n a ş a ğ ı olmamak üzere i k i a y r ı istekliye İhale ediMbillr.
2 — E k s i l t m e s i 16 E y l ü l 1949 C u m a g ü n ü saat (11) de A n k a r a ' d a
B a k a n l ı k Satmalma Komisyonunda y a p ı l a c a k t ı r . Ş a r t n a m e l e r her g ü n
öğleden evvel İ s t a n b u l L v . A m i r l i ğ i n d e ve A n k a r a ' d a k i Komisyonda g ö pMebiür.
2964 / 4-3
1 — Açık eksiltmelerine istekli ç ı k m ı y a n A s . F a b r i k a l a r için mtitaatıfeit mam ve h e s a b ı n a kilosu (16) liradan toir ton k r o m l u kösele s a t ı n
a l ı n a c a k t ı r . Muhammen bedeli (16.000) l i r a olup geçici t e m i n a t ı (1.200)
liradır. 500 kilodan a ş a ğ ı oltmamak ü z e r e i k i a y r ı istekliye ihale edüeblliı.
2 — E k s i l t m e s i 24/9/1949 Cumartesi g ü n ü saat (11) de M . S. B .
S a t m a l ı n a Komisyonunda y a p ı l a c a k t ı r . Ş a r t n a m e s i her g ü n öğleden evvel
istanbul L v Amirliğinde ve Komisyonda görülebilir.
3103 ' 4-1
Ankara Lv. A. Sa. Al. Komisyonu
Başkanlığından
1 — KapaJlı zarfla Balıkesir ş e h r i i l e h a v a m e y d a n ı a r a s ı n d a k i 3800
metre şosenin 78213 lira 16 k u r u ş keşif bedelli o n a r ı l m a s ı işi ile s ı c a k
asfaltla k a p l a n m a s ı ve garnizonla bu şoseyi b a ğ l ı y a c a k 800 metre uzunl u ğ u a d a ve 6 metre genişliğinde y a p ı l a c a k m a k a d ı şose ve s ı c a k asfalt
k a p l a m a s ı işi 20/9/1949 Salı g ü n ü saat 11 de Komisyonda ihale edile­
cektir. Geçici t e m i n a t ı 5160 lira 66 k u r u ş t u r . Keşif ve ş a r t l a ş m a l a r
her g ü n A n k a r a L v . A . Sa A l . K o . da görülebilir, i s t e k l i l e r i n belli g ü n
ve saatten bir saat evveline kadar teklif m e k t u p l a r ı n ı Komisyona ver­
meleri.
3047 / 4-2
1 — 31/8/1949 g ü n ü y a p ı l a c a k ihalesine talip ç ı k m ı y a n 1140 ton
« a m a n b u defa p a z a r l ı k l a a l ı n a c a k t ı r . E k s i l t m e s i 10/9/1949 Cumartesi
g ü n ü saat 11 de olup muhammen bedeli 114 000 l i r a ve kesm t e m i n a t ı
13-900 liradır.
2 — Ş a r t l a ş m a l a r her g ü n A n k a r a L v . A m i r l i ğ i S a t ı n a l m a K o m i s ­
yonunda görülebilir. İ s t e k l i l e r i n belli g ü n ve. saatte teminat makbuzlariyle Komisyona m ü r a c a a t l a r ı .
3101/1-1
E k o n o m i ve Ticaret B a k a n l ı ğ ı n d a n :
E l â z ı ğ İlinin P a l u İlcesine bağlı K a r a b e g â n B u c a ğ ı n ı n B a ğ ı n Koyu
c i v a r ı n d a B a ğ ı n k i ğ mevkiinde k â i n ve m e k ş u f e n Devlete ait bulunan;
'Kuzeyi: K a y a l a r b a ş ı tepesindeki beton s ü t u n d a n H a r s i k tepesindeki
!
beton s ü t u n a k ı r ı k hat,
D o ğ u s u : H a r s i k tepesindeki beton s ü t u n d a n b a ş l a y ı p B a ğ ı n k i ğ b a ş ı
tepesindeki beton s ü t u n d a n g e ç e r e k B a ğ ı n k i ğ çayı ile Derebaz çayının
birleştiği noktaya k ı r ı k hat,
G ü n e y i : M e z k û r ç a y l a r ı n birleştiği noktadan b a ş l a y ı p Y a y l a b a ş ı te­
pesindeki beton s ü t u n d a n g e ç e r e k E ğ r i t e p e ' d e k i beton s ü t u n a k ı r ı k hat,
(Batısı : E ğ r i t e p e ' d e k i beton s ü t u n d a n K a y a l a r b a ş ı tepesindeki be­
ton s ü t u n a d o ğ r u hat,
Binırlariyle çevrili tahminen (205) hektardan ibaret sahadaki k r o m m a ­
deninin 45 yıl s ü r e ile işletilmesi i m t i y a z ı E t i b a n k uhdesine m e k ş u f e n ihale
kılınacaktır.
(Bu ihaleye i t i r a z ı o l a n l a r ı n M a adin Nizamnamesinin 36 ve 37 n c i
maddeleri g e r e ğ i n c e 7/9/1949 tarihinden itibaren i k i ay içinde A n k a r a ' d a
E k o n o m i -ve Ticaret B a k a n l ı ğ ı n a veya mahallinde i l m a k a m ı n a b i r d i l e k ç e
ile b a ş v u r m a l a r ı ilân olunur.
2982 / 4-1
E l â z ı ğ l l i n m P a l u İlcesine bağlı K a r a b e g â n B u c a ğ ı n ı n Vişin K ö y ü
c i v a r ı n d a Herpete mevkiinde k â i n ve m e k ş u f e n Devlete ait bulunan :
K u z e y i : TJeunsırt tepesindeki beton s ü t u n d a n A y n i k a r tepesindeki
beton s ü t u n a d o ğ r u hat,
D o ğ u s u : A y n i k a r tepesindeki beton s ü t u n d a n Dokuzcevlz ve V i l l i n i
derelerinin birleştiği noktaya d o ğ r u hat,
Güneyi : Dokuzcevlz ve V i l l i n i derelerinin birleştiği noktadan Her­
pete ve V i l l i n i derelerinin b i r l e ş t i ğ noktaya d o ğ r u hat,
B a t ı s ı : Herpete ve V i l l i n i derelerinin b i r l e ş t i ğ i noktadan U z u n s ı r t te­
pesindeki beton s ü t u n a d o ğ r u hat,
s ı n ı r l a r i y l e çevrili tahminen (32) hektardan ibaret sahadaki k r o m m a ­
deninin 45 yıl s ü r e ile işletilmesi imtiyazı E t i b a n k uhdesine m e k ş u f e n
ihale k ı l ı n a c a k t ı r .
B u ihaleye i t i r a z ı o l a n l a r ı n M a a d i n N i z a m n a m e s i n i n 36 ve 37 nc
maddeleri u y a r ı n c a 7/9/1949 tarihinden itibaren i k i a y içinde A n k a r a ' d a
E k o n o m i ve Ticaret B a k a n l ı ğ ı n a veya mahallinde i l m a k a m ı n a b i r dilekçe
ile b a ş v u r m a l a r ı ilân olunur.
29«a / 4-1
Ankara Sağlık Memurları Okulu Müdürlüğünden:
Kapalı zarf ile çamaşır yıkama, kurutma, ütüleme, bulaşık
yıkama makineleri alınacaktır.
C I N S I
T ü r k i y e Cumhuriyet (Merkez B a n k a s ı n d a n :
fTürk P a r a s ı K ı y m e t i n i K o r u m a h a k k ı n d a k i 13 sayılı kararnamenin
8 ncı maddesine istinaden B a n k a m ı z t a r a f ı n d a n tesbit edilen A v u s t u r y a
Şilininin esas k u r u :
1 A v u s t u r y a Şilini = 28 k u r u ş t u r .
3099 /1-1
Saigfe: 16835
Çamaşır yıkama makinesi
Çamaşır sıkma makinesi
Kurutma dolabı
Üstüvani ütü makinesi ve teferruatı
Y ü k s e k tazyikli buhar kazanı
Çamaşır kaynatma kazanı
Tesisat ve sair masraflar
Bulaşık yıkama makinesi
Miktarı
Aded
Fiyatı
Lira
Tutarı
Lira
1
1
1
1
1
1
11.000
5.000
4.500
10.600
7.000
1.600
B.S00
4.700
11.000
5.000
4.500
10.600
7.000
1.500
2.500
4.700
1
P . T T. i ş l e t m e Genel M ü d ü r l ü ğ ü n d e n :
48.800
1 — İ d a r e ihtiyacı için 1500 kilometre kaıdmiyomlu l a s t i k l i b a k ı r
n a k i l l i t e l 45 g ü n m ü d d e t l e k a p a l ı zarf usuliyle eksiltmeye ç ı k a r ı l m ı ş t ı r .
2 — Muhammen bedeli F o b 330.000 geçici t e m i n a t ı 16950 l i r a olup
eksiltmesi 26 E y l ü l 1949 Pazartesi g ü n ü saat 16 d a A n k a r a ' d a P . T . T .
Genel M ü d ü r l ü k b i n a s ı n d a k i F e n Dairesi B a ş k a n l ı ğ ı n d a m ü t e ş e k k i l S a ­
t ı n a l m a Komisyonunda y a p ı l a c a k t ı r .
3 — İ s t e k l i l e r geçici teminat makbuz veya b a n k a mektubu i l e ş a r t naımenta 4 ü n c ü maddesinde yazılı vesaik ve t e k l i f i muhtevi k a p a l ı zarf­
ları o g ü n saat 15 on beşe k a d a r m e z k û r K o m i s y o n B a ş k a n l ı ğ ı n a vere­
ceklerdir. Postadaki gecikmeler kabul olunmaz.
4 — Ş a r t n a m e l e r A n k a r a ' d a P . T. T. Genel M ü d ü r l ü k E m l a k ve
L e v a z ı m M ü d ü r l ü ğ ü n d e n istanbul'da Y e n i Valide H a n ı n d a P . T. T. U m u ­
nu Depo Muhasipliğinden bedelsiz olarak verilecektir.
2825 (4-3
S.619
1 — Y u k a r d a cins ve m i k t a r ı , f i y a t l a r ı yazılı 8 k a l e m malzemeye
ait ş a r t n a m e ve keşif e v r a k ı her g ü n ç a l ı ş m a saatleri içersinde O k u l M ü ­
d ü r l ü ğ ü n d e görülebilir.
2 — E k s i l t m e 27 E y l ü l 1949 g ü n ü saat 11 de A n k a r a O k u l l a r Say­
manlığında yapılacaktır.
- 3 — Zarflar eksiltme saatinden b i r saat evvel Komisyona makbuz
mukabilinde teslim edilecektir. Postada v â k i olacak gecikmeler naran
itibara a l ı n m a z .
4 — E k s i l t m e y e gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3, 4 ü n c ü madde­
lerindeki ş a r t l a r ı haiz olanlarm ve bu gibi işleri muvaffakiyetle y a p t ı k ­
l a r ı n a ait Bayındırlık B a k a n l ı ğ ı n d a n aldıkları vesikayı k a p a l ı zarfa k o y ­
m a l a r ı ilân olunur.
3009 / 4-2
(Resmi Gazete)
SakMa; 16836
Devlet D e m i r y o l l a r ı Merkez 9 uncu S a t ı n a l m a Komisyonundan:
1 — 50 ton külçe k u r ş u n
Y u k a r d a İsim ve m i k t a r ı yazılı malzemenin m u b a y a a s ı işi k a p a l ı
zarf usulü ile eksiltmeye k o n u l m u ş t u r .
2 — Malzemenin muhammen bedeli 120.000,— yüz y i r m i bin ve mu­
v a k k a t t e m i n a t ı 7.250 yedi bin i k i yüz elli l i r a d ı r
3 — Ş a r t n a m e l e r 5,— beş l i r a mukabilinde A n k a r a ve H a y d a r p a ş a
veznelerinde s a t ı l m a k t a d ı r .
4 — Eksiltme A n k a r a ' d a İ d a r e B i n a s ı n d a Malzeme Dairesinde top­
lanan Merkez 9 uncu S a t ı n a l m a Komisyonunca 19/9/1949 Pazartesi g ü n ü
saat 16,30 da y a p ı l a c a k t ı r .
Taliplerin teklifleri ile kanunun t â y i n e t t i ğ i v e s i k a l a r ı n ı aynı günde
nihayet saat 15,30 a kadar adı g e ç e n Komisyon B a ş k a n l ı ğ ı n a vermeleri
lâzımdır.
2989 / 4-3
Muhtelif gaz borusu p a r ç a l a n a l ı n a c a k
1 — Y u k a r d a i s m i yazılı malzemenin m u b a y a a s ı İşi k a p a l ı zan" usulü
ile eksiltmeye k o n u l m u ş t u r .
2 — Malzemenin muhmmen bedeli 24.926 l i r a ve m u v a k k a t t e m i n a t ı
1.869 l i r a 45 k u r u ş t u r .
3 — Ş a r t n a m e l e r bedelsiz olarak A n k a r a ' d a Malzeme Dairesinden
ve H a y d a r p a ş a ' d a Teslimalma ve Y o l l a m a M ü d ü r l ü ğ ü n d e n temin olunur.
4 — E k s i l t m e A n k a r a ' d a İ d a r e b i n a s ı n d a Malzeme Dairesinde top­
l a n a n M e r k e z 9 uncu S a t ı n a l m a Komisyonunca 16/9/1949 C u m a g ü n ü
saat 16,30 da y a p ı l a c a k t ı r .
T a l i p l e r i n teklifleri ile kanunun t â y i n e t t i ğ i v e s i k a l a r ı n ı aynı g ü n d e
nihayet saat 15,30 a k a d a r adı geçen komisyon B a ş k a n l ı ğ ı n a vermeleri
lazımdır.
2996 / 4-4
7 EYLÜL 19»
4 — B u işe ait keşif özeti, proje, seri döpri, fennî ve özel ş a r t l a ş m a
ö r n e k l e r i ile sözleşme t a s a r ı s ı (tatil günleri haricinde) her g ü n Bölge
M ü d ü r l ü ğ ü n d e görülebilir.
5 — İ s t e k l i l e r i n eksiltme g ü n ü n d e n 4 gun evvel (tatil günleri ha­
r i ç ) Bölge M ü d ü r l ü ğ ü n e , (evvelce m ü m a s i l ö n e m d e k i i ş l e n y a p t ı k l a r ı n a
dair belgeleriyle) m ü r a c a a t ederek bu işe mahsus olmak ü z e r e yeterlik
belge almak üzere beyanname d o l d u r m a l a r ı lâzımdır.
6 — İ s t e k l i l e r i n 2490 sayılı kanun h ü k ü m l e r i n d e k i serahat dahilin­
de h a z ı r l ı y a c a k l a n teklif m e k t u p l a r ı n ı , yeterlik belgesi 1949 yılı ticaret
o d a s ı v e s i k a s ı ile birlikte eksiltme saatinden bir saat evvel Komisyon
B a ş k a n l ı ğ ı n a makbuz k a r ş ı l ı ğ ı n d a teslim etmeleri lâzımdır.
3014 / 4-4
1 — Bölge atelyesinde y a p t ı r ı l a c a k ceman 71.482,95 l i r a keşif be­
delli lastik t a m i r atelyesi, benzin istasyonu, k a p ı bekçisi duş ve helâ bi­
n a l a r ı i n ş a a t ı 2490 sayılı kanun h ü k ü m l e r i dâhilinde k a p a l ı zarf usulü ile
eksiltmeye ç ı k a r ı l m ı ş t ı r .
2 — Geçici güven a k ç e s i 5.361,23 liradır.
3 — E k s i l t m e 16/9/1949 tarihine r a s l ı y a n C u m a g ü n ü saat 16.00 da.
E t l i k yolundaki Y o l l a r 4. Bölge binasında toplanacak Komisyonda y a p ı ­
lacaktır.
4 — B u işe ait keşif özeti, projeler; seri döpri ve özel ş a r t l a ş m a
ö r n e k l e r i ile sözleşme t a s a r ı s ı (tatil günleri haricinde) her g ü n Bölge
M ü d ü r l ü ğ ü n d e görülebilir.
5 — İ s t e k l i l e r i n eksiltme g ü n ü n d e n 4 g ü n evvel (tatil g ü n l e r i h a r i ç )
B ö l g e M ü d ü r l ü ğ ü n e , (evvelce m ü m a s i l ö n e m d e k i işleri y a p t ı k l a r ı n a dair
belgeleriyle) m ü r a c a a t ederek bu İşe mahsus olmak ü z e r e yeterlik belge­
si almak üzere beyanname d o l d u r m a l a r ı lâzımdır.
6 — İ s t e k l i l e r i n 2490 sayılı k a n u n h ü k ü m l e r i n d e k i serahat dâhilin­
de hazırlıyaeaiklan teklif m e k t u p l a r ı n ı , yeterlik belgesi 1949 yılı ticaret
odası vesikası ile birlikte eksiltme saatinden bir saat evvel Komisyon;
B a ş k a n l ı ğ ı n a makbuz k a r ş ı l ı ğ ı n d a teslim etmeleri lâzımdır.
3015/4-2
Bayındırlık Bakanlığından:
Eksiltmeye konulan iş
E k s i l t m e y e konulan iş :
1 — B i r i n c i defaki eksiltmesine i s t e k l i ç ı k m a y a n (532.508) U r a 75
k u r u ş keşif bedelli K o n y a O v a s ı sulama şebekesi dâhilinde O v a k ö y l e r i
k a n a l ı n ı n temizlenmesi, iltisak k a n a l ı n ı n temizlenmesiyle tevsii, bekçi
evleri ve menfez i n ş a a t ı yeniden teslbit edilen (554.908) l i r a (75) kuruş
keşif bedeli ü z e r i n d e n ve birlim f i y a t l a r ı esası dâhilinde eksiltmeye ko­
nulmuştur.
2 — E k s i l t m e 9/9/1949 tarihine raslayan C u m a g ü n ü saat 11) de
A n k a r a ' d a S u İ ş l e r i Reisliği b i n a s ı içinde toplanacak olan S u E k s i l t m e
Komisyonu o d a s ı n d a k a p a l ı zarf usuliyle y a p ı l a c a k t ı r .
3 — İ s t e k l i l e r i n eksiltme ş a r t l a ş m a s ı n ı , s ö z l e ş m e t a s a r ı s ı n ı , özel
t e k n i k ş a r t l a ş m a fiyat b i r i m l e r i ve keşif cetvelini, B a y ı n d ı r l ı k işleri ge­
nel ş a r t l a ş m a s ı n ı ve su işleri u m u m i fennî ş a r t l a ş m a s ı n ı (27) l i r a (75)
k u r u ş k a r ş ı l ı ğ ı n d a S u İ ş l e r i Reisliğinden alabilirler.
4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (25.946) Ura (35) ku­
r u ş geçici teminat vermeleri ve bu işin t e k n i k ehemmiyetinde bulunan
d i ğ e r bir işi muvaffakiyetle b a ş a r d ı ğ ı n ı veya İ d a r e ve denetleğinl ispata
y a r a r belgeleriyle birlikte eksiltmenin y a p ı l a c a ğ ı g ü n d e n en az (tatil
günleri h a r i ç ) ü ç g ü n evvel y a z ı ile Bayındırlık B a k a n l ı ğ ı n a b a ş v u r a r a k
bu işin eksiltmesine girmek İçin yeterlik belgesi a l m a l a r ı ve bu belgeyi
göstermeleri şarttır.
5 — İsteklilerin teklif m e k t u p l a r ı n ı 2 nci maddede yazılı saatten
bir saat öncesine kadar Su İ ş l e r i RelsUğine makbuz k a r ş ı l ı ğ ı n d a ver­
meleri lâzımdır.
Postada olan gecikmeler kabul edilmez.
1 — Susurluk deresi ıslahı, Çeltikçi ş e d d e s i hava t a r a f ı k ı s m ı n ı n k u ­
r u t u l m a s ı ve Mustafa K e m a l p a ş a şeddelerinin y ü k s e l t i l m e s i ve t e f e r r u a t ı
i n ş a a t ı olup tahmin edilen keşif bedeli fiyat birimleri esası ü z e r i n d e »
(1.201.833) l i r a (92) k u r u ş t u r .
2 — E k s i l t m e 26/9/1949 tarihine raslayan Pazartesi g ü n ü saat (11)
de A n k a r a ' d a S u İşleri Reisliği binası içinde toplanacak olan Su E k s i l t ­
me Komisyonu o d a s ı n d a k a p a l ı zarf usuliyle y a p ı l a c a k t ı r .
3 — İ s t e k l i l e r i n eksiltme
ş a r t l a ş m a s ı n ı , s ö z l e ş m e t a s a r ı s ı n ı , öaeî
t e k n i k ş a r t l a ş m a , fiyat birimleri ve keşif cetvelini, b a y ı n d ı r l ı k işleri ge­
nel ş a r t n a m e s i n i ve su İşleri u m u m i fennî ş a r t n a m e s i n i (50) l i r a k a r ş ı l ı ­
ğ ı n d a Su İşleri Reisliğinden alabilirler.
4 — Eksiltmeye girebilmek için istekUlerin (49.805) Ura (02) k u ­
r u ş geçici teminat vermeleri ve bu işin teknik ehemmiyetinde bulunan d i ­
ğ e r bir işi muvaffakiyetle b a ş a r d ı ğ ı n ı v e y a idare ve denetlediğini İ s p a t a
y a r a r belgeleriyle birlikte eksiltmenin y a p ı l a c a ğ ı g ü n d e n en az (tatil g ü n ­
l e r i m a r l ç ) üç g ü n evvel y a z ı ile B a y ı n d ı r l ı k B a k a n l ı ğ ı n a b a ş v u r a r a k bu
işin eksiltmesine girmek için yeterlik belgesi a l m a l a r ı ve bu belgeyi g ö s ­
termeleri ş a r t t ı r .
5 — İ s t e k l i l e r i n teklif m e k t u p l a r ı n ı 2 n c i maddede yazılı saatten
b i r saat ö n c e s i n e kadar Su İşleri Reisliğine makbuz k a r ş ı l ı ğ ı n d a verme­
l e r i lâzımdır.
Postada olan gecikmeler kabul edilmez.
3056/4-1
2940/4-«
1 — E t l i k yolu ü s t ü n d e k i yeni t)ölge b i n a s ı n a y a p t ı r ı l a c a k 45.374,8»,
l i r a keşif toedelü kalorifer t e s i s a t ı işi 2490 s a y ü ı k a n u n h ü k ü m l e r i dahi­
linde k a p a l ı zarf usulü ile eksUtmeye ç ı k a n t a ı ı ş t ı r .
2 — Geçici g ü v e n a k ç e s i 3.403,11 Uradır.
3 — E k s i l t m e 16/9/1949 tarihline r a s l ı y a n C u m a g ü n ü saat 10,30 da
E t l i k yolundaki Y o l l a r 4. B ö l g e b i n a s ı n d a toplanacak K©rrıisy«nda y a p ı ­
lacaktır.
A n k a r a Ticaret ve Sanayi O d a s ı n d a n :
Ticaret sicillinin 307 n u m a r a s ı n d a müseccel Ş e k e r F a b r i k a l a r ı A .
Ş i r k e t i t a r a f ı n d a n ikinci derecede imza yetkisi verilmiş olan Ö m e r 6un a r ' a ait imza örneğini havi T u r h a l NoterUğince musaddak s i r k ü l e r i n
v â k i istek ü z e r i n e 29/8/1949 tarihinde tescil edildiği ilân olunur.
»087
Bn$baka*kk
Darbı
İfatbaaM
7 Eylül 1949
Sayı:7300
RESMİ GAZETE
İÇİNDEKİLER
Bakanlar Kurulu Kararları
Sayfa
3/9775 «Her Nevi Kösele, Vaketa, Vidala, Meşin, Sahtiyan ve Alelûmum
Fantazi Deriler» İçin Uygulanan % 8 İndirim Payının % 13 Olarak
Değiştirilmesine Dair Karar
1
3/9783 Sulama Ücretlerine Dair Karar
1
3/9812 Hububat Kaçakçılığının Önlenmesi İçin Alınacak Tedbirlere Dair Karar
2
İlanlar
2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
790 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content