close

Enter

Log in using OpenID

2 ilk 2 mektup 1 şiir

embedDownload
ilk yar'larimizin degerli dostlari,
bu sabah ilkler yasayan bir gonullumuz
ve bir ogretmenimizin mektuplarini ve siirini paylasiyoruz...
Atfedilen guzel sozler aslinda bu ilkleri yasayan ogretmenimizin
ve sevgili gonullumuzun cekirdeginde ne muthis guzellikler oldugunu
yansitiyor... ilkyar araci oluyor... Siz desteklerinizle gerceklesmesini sagliyorsunuz...
O kadar cok guzelliklerle karsilasiyoruz ki, bunun tek nedeni var
o da bu guzellige neden olan ilk yar'larimizin guzellikleri...
Hem degerli ogretmenimize, hem de sevgili gonullumuze
cok tesekkur ediyoruz, bu duygulari yasadiklari ve bizlere de yasattiklari icin...
Desteklerinize cok tesekkur ediyor,
selam sevgi ve saygilarimizi yolluyoruz...
ILKYAR
Koy okullarina kitap projesinin 37.sini yapiyoruz bu sene
en azindan 50 koy okuluna ulasmayi planliyoruz
bir koy kitapligini da siz kurmak istemez misiniz?
350 dolar esdegeri bir yardim 100-115 civarinda kitabin
cocuklara ulasmasini saglayacaktir...
Guzel cocuklarimizin gelecegine guzellikler katmak icin
belki bir kitap, belki de buyugunuzun anisina bir kitaplik icin,
belki de daha fazlasi icin:
(lutfen bagisinizin aciklama kismina isminizi yazin, hesap sahibi ILKYAR)
Is Bankasi ODTU Subesi (4229) 706968 TL TR26 0006 4000 0014 2290 7069 68
Euro Hesabı: TR920006400000242293507426
Dolar Hesabı: TR910006400000242293576217
http://www.ilkyar.org.tr/izlenimler/140717%20nasil%20destek%20olabilirsiniz.pdf
-Cocuklarimiz, ilk goz agrilarimiz, ilk yarimiz;
hele ki uzaklardaki, YIBO’lardaki cocuklarimiz, kardeslerimiz…
site: http://www.ilkyar.org.tr e-posta: [email protected]
Vural Beyimiz> http://vuralaltin.blogspot.com/Ata Hocamiz> http://atatezbasaran.blogspot.com.tr/
Kas Gucuyle Devri Alem Erden> http://www.KaslaGit.com
!
!
!
!
!
!
!
!
Saygıde!er "lkyar Üyeleri ,
Aslında bu mektubu vesile oldu!unuz mutlulu!u ifade etmeye yetmeyece!ini bile bile yazdım ve
sanırım bu hayatım boyunca ya#amı# oldu!um en güzel çaresizliklerden biri olarak kalacak hatırımda.
Ö!retmenli!imin daha ilk yılında böylesi güzel bir olayın kahramanları arasında olmak unutulmaz bir
ba#langıç oldu benim için. Sıkça A#ina oldu!unuz bu mutlulu!u size biraz aktarabilmek adına
oyuncakların sınıfa gelmesiyle birlikte çocuklarla ya#adı!ım bir kaç güzel anıyı dile getirmek istiyorum.
Belki hayatlarında ilk defa gördükleri o oyuncaklara yabancı gözlerle baktılar ba#langıçta. Tereddüt ederek
aldılar minik ellerinin arasına. Sonrasında bir çocu!un bastan a#a!ı nasıl sevincin ta kendisi olabildi!ine
ve mutluluk dedi!imiz kavramın soyutlu!unu kaybederek çocuklarda nasıl ete kemi!e bürünebildi!ine #ahit
oldum. Bir yeti#kin olarak izledi!im yerden imrendim o güzel hallerine, belki de kıskanmı# bile olabilirim.
Çocuklara hep biz ö!retmezmi#iz her #eyi aslında, an gelir onlar da bize ö!retirmi# bazı #eyleri farkında
olmadan. Yüzlerine birkaç beden büyük gelen kocaman gülümsemeleriyle nasıl “musmutlu” olundu!unu
ö!retmi# oldular bana da…
Oyuncakların onlar için geldi!ini söyledikten sonra belirtti!im bir kaç dikkat edilmesi gereken #eyi can
kula!ıyla dinlediler. O kadar güzel sahiplendiler ki onları "eve götürürsek sınıfımızda oyuncak kalmaz
"cümlesini bile kurdu ö!rencimin biri. Gerçekten de dedikleri gibi yaptılar ve oyuncakları eve götürmek
isteyen olmadı aralarında. Bu çok sıradan ve olması beklenen bir durum gibi gelebilir ba#langıçta, gerçekte
mucize gibi bir örnektir zira Türkçe bilmediklerinden dolayı sıkça ileti#im sıkıntısı çekti!im, ayni #eyi
defalarca söylememe ra!men anla#ılmasında sorun yasadı!ım ö!rencilerim, bu sefer hiç yormamı#lardı beni
çünkü aramızda yeni bir ortak dil konu#maya ba#lamı#tık ki bu; sevgi diliydi. Sevildiklerini bir kez daha
görmü# ve en güzel kar#ılı!ı o tatlı bakı#larıyla vermi#lerdi.
Tüm bu güzelliklere vesile oldu!unuz için size ne kadar te#ekkür etsem az kalacak ve belki bu
yüzden ilk defa az kelimesi varlı!ından dolayı mahcup olacak. "yi ki sizin gibi güzel insanlar var.
"n#allah daha nice çocu!un yüzündeki tebessüm sebebi olursunuz…
Sevgilerimle
!"#$%&'"%&()(*(+,-."./.0!+.,-1*.""!#".&,#%2)%#,!3!+,4."#!,4!&,#!2%5,!3!+6,4."#!,%+(7(+(,$%8%2)%#,
!72.9!0!+!*,41$101+1*,!3!+,4!&,#!2%5"(#6,4."#!,9.,9%:%,;%*"%7(,!3!+,<8,4%+#%7(,=>[email protected],8A4.7!,,,
BCDDEF,GHIEIJ,?K,,,?LDI,HHHI,CHHH,HHMC,DDEH,GHIE,IJN,,
OA&P,Q.7%4(R,?LEDHHHICHHHHHDCDDESTHGCDI,,,,,
>P"%&,Q.7%4(R,?LEMHHHICHHHHHDCDDESTGIDMG,,,
BQ.7%5,7%:!4!,<KUVWLF,K12;.+,4%0(8(+(*(+,%3(#"%)%,#(7)(+%,!7)!+!*!,)A2"%#%,"12;.+,4."!&2!+X,,
YYYZ!"#$%&ZP&-Z2&,,!"#$%&Z$P+.2!)[-)%!"Z/P),,,,,
!*".+!)".&!,9P72"%&(+(*"%,5%$"%8(5,P+"%&(,1$.,$%5%&%#,B.5P72%,%9&.7".&!+!,4!*.,$P""A$%&%#F6,
7!2.+!*9.6,4"P0A+A*9%,,!"#$%&'(+,2%+(+(&"(0(+(,,%&22(&%4!"!&7!+!*6,%+/%#,4%8#%,%)%3"%&"%,!"#$%&,
!*".+!)".&!+9.#!,\.,7!2.7!+9.#!,&.7!)".&!+,!*!+7!*,#A""%+(")%)%7(,-.&.#2!0!+!,:%2(&"%2(+,"12;.+ZZZ,
,
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
718 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content