close

Enter

Log in using OpenID

buraya - 32Bit

embedDownload
HET32 Hasar iş süreçleriyle bütünleşik evrak yönetimi
Servis odaklı mimaride Java teknolojileriyle geliştirilen ürün mevcut versiyonuyla Oto hasar iş
süreçlerinin otomasyonunu hedeflemektedir.
Ürünün hedefi sigortacılık temel operasyonel uygulamaları değil, servis odaklı mimaride bu
uygulamalarla web servisler aracılığıyla konuşarak şirketlerin iş süreçlerinde rol alan tüm
taraflara (müşterileri-acenteleri-eksperleri-parça üreticileri-anlaşmalı servisler,..) bütünleşik bir
web uygulama platformu sağlamaktır.
Modüler olarak tasarlanan ürünün ileride elementer ve sağlık branşlarında faaliyet gösteren
şirketlerin diğer branşları da kapsayan (yangın-nakliyat-trafik-sağlık) tüm iş süreçleri (rücuhukuk-teklif-başvuru-risk değerlendirme-yenileme-zeyil) için de bir çerçeve altyapı oluşturması
hedeflenmiştir.
HET32, 32bit’in sigortacılık iş süreçleri alanında deneyimli analiz ekibi ve Java- teknolojileriyle
tasarım ve geliştirme konusunda uzman kadrolarıyla IBM Process Manager middleware’i
üzerinde geliştirilmiştir.
BPMN nostasyonunda süreç modelleme, süreç tasarımı ve
uygulama geliştirme ortamı olarak Process Designer araçları
kullanılmıştır. Process designer geliştirme ortamı, paralel, seri
ve çoklu, toplanma noktalı ve bunların kombinasyonlarından
oluşan karmaşık akışların tasarlanmasına olanak tanır.
HET32 ile IBM Content Manager içerik/belge yönetimi
uygulamaları arasındaki entegrasyon için, 32bit in bu amaçla
geliştirmiş
olduğu
API
seti
kullanılmıştır.
Süreç
uygulamalarından sigorta şirketinin mevcut uygulamalarına
entegrasyon ise sigorta şirketi legacy sistemi tarafında
geliştirilecek web servis katmanı ile sağlanacaktır.
Uygulama işin bitirilme süresi, bir kişide bekleme süresi gibi süreç performansını izlemeye
yönelik (SLA, KPI) raporlar için veri saklayabilmektedir.
Süreçlerin zaman aşımları ve hata durumlarında uygulamanın tetikleyeceği işlemler, uyarı,
delegasyon ve eskalasyon özellikleri tanımlanabilmektedir.
Belgelerin tarama işlemini takiben, indeks istasyonu web uygulamamız ara yüzünden, evrak
tiplerine özgü indeks bilgileri girişi yapılarak IBM Content Manager’da (ya da kurumun mevcut
diğer bir doküman/içerik arşiv uygulamasına entegrasyon ile) saklanır, ve HET32’nin kullanıcı
bazındaki iş listesinden erişilerek görüntülenir.
Faks sunucusu yoluyla gelen dokümanlar, entegre uygulamamız ile, ePosta sunucusu yoluyla
gelen dokümanlar da entegre adaptörümüz ile indeks sahaları doldurularak içerik/doküman
arşivine eklenir.
HET32’nin Diğer Sigortacılık süreçlerindeki uygulama alanları
Hukuk, rücu, ihale, satın alma, masraf beyan ve onayı, avans, talep/şikayet yönetimi
süreçlerinin modellenmesi, tasarımı ve geliştirilmesi için de benzersiz bir altyapı sunar.
(c) 32bit Bilgisayar Hizmetleri Ltd.Şti.
email:[email protected]
Tlf. 90-262-646 50 11
Fax. 90-262-646 51 58
1
Sahada satıcılar tarafından ve internet üzerinden self-servis düzenlenen teklif ve
başvuruların, risk değerlendirme sürecine ve poliçeleşmesine kadar olan akış noktaları
modellenir, bütünleştirilir, ölçümlenir.
Mevcut sigortacılık sisteminin veritabanı yapısı korunur; var olan uygulamaların denenmiş
iş kuralları ve fonksiyonları servis olarak çağırılıp kullanılır, bu sayede yeniden geliştirmetest-veri dönüştürme riskleri ve maliyetleri en aza indirgenmiş olur.
HET32’nin Sağlık Sigortacılığındaki uygulama alanları
Sağlık sigortaları başvuru formlarının, tedavi faturalarının ve tetkik belgelerinin
indekslenerek elektronik ortama alınması, operasyonel sistemdeki üretim-hasar kayıtlarıyla
ilişkilendirilmesi sağlık branşının operasyon verimliliğini arttırır.
Çözümün alt yapısı kullanılarak geliştirilecek servisler sayesinde anlaşmalı sağlık kuruluşları
ile provizyon yönetimini ve şirketin mevcut sağlık uygulamasını bütünleştiren gerçek
zamanlı bir web uygulama platformu tasarlanabilir.
Elden fatura girişlerinde, gelen faturanın belge yönetimine alınan elektronik kopyası ile poliçesigortalı-tazminat dosyası ilişkisini kuran etiket bilgileri sayesinde, fatura kontrolünü yapan
kullanıcı faturanın geldiğinden haberdar olur; inceleme ortamından çıkmadan faturayı
görüntüleme ve üzerine notlarını alma kolaylığına sahip olur.
HET32 Oto Hasar Süreci uygulama iş akışı
İhbar
İhbar bilgi girişi HET32’den yapılır. Hasar ihbarı yapılan poliçenin geçerliliği için HET32 ilgili web
servisi çağırarak legacy sisteme geçirdiği poliçe numarası ile değerlendirme sonucunu ve poliçe
bilgilerini kullanıcı ekranına getirir.
Kullanıcı
poliçe
numarasını
doğrudan
girebileceği gibi, poliçe arama formuna geçip,
ihbarı yapandan almış olduğu diğer bilgileri de
(plaka, sigortalı adı-soyadı) arama kriteri olarak
kullanabilir: bu durumda HET32 ilgili web servisi
çağırarak poliçe tespiti için bu bilgileri aktarır;
sonuç legacy sistemden dönen uygun kayıtların
listelenmesidir. Kullanıcı karşısındaki poliçe
listesinden –eğer varsa- poliçeyi belirler; HET32
ilgili web servisi
çağırarak legacy sisteme
geçireceği poliçe numarası ile değerlendirme sonucunu ve poliçe bilgilerini kullanıcı ekranına
getirir
Kullanıcı ihbar formu bilgilerini kaydettiği anda bu bilgiler web servis ile legacy sistem
veritabanına aktarılır ve orada üretilen dosya numarasını getirir.
HET32, dosya ile ilgili kişilere (acente,müşteri temsilcisi) yeni hasar ihbarıyla ilgili dosya
bilgilerini otomatik bildirim mesajı (e-mail) ile gönderir.
Eğer kullanıcı, ihbarı yapan kişiyi anlaşmalı servise yönlendirecekse, ihbar giriş formundaki oto
sekmesine geçer; servis arama düğmesini tıklar: Bu aşamada HET32, ekranda girişi yapılmışsa
hasar yeri (il-ilçe) ve poliçe bilgileri ile legacy sistemden gelen aracın marka bilgilerini başka bir
web servise aktarır ve hasarlı aracın markasına ve ekspertiz yerine en uygun anlaşmalı
servislerin listesini legacy sistemden getirir. Kullanıcı servisi belirler ve ihbar ekranındaki işini
tamamlar.
(c) 32bit Bilgisayar Hizmetleri Ltd.Şti.
email:[email protected]
Tlf. 90-262-646 50 11
Fax. 90-262-646 51 58
2
Eksper atama
HET32, yeni hasar dosyasını, hasar servisindeki kullanıcıların iş listelerine ekler. Dosya
inceleme grubundan bir kullanıcı iş listesine yeni gelen kaydın linkine tıkladığında dosya bilgileri
formu eksper atama sekmesi açılmış olarak karşına gelir.
Kullanıcı bu aşamada işi üstlenebilir-ya da grubun iş havuzuna iade edebilir.
Dosyaya eksper atanması süreç tasarımında tanımlanmış olan zaman-aşımı süresini geçerse,
ilgililere (hasar müdürü vb.) e-mail ile uyarı bildirimi yapılır; eğer süreç tanımında varsa HET32
işi başka bir kullanıcının iş listesine ekler.
İşi üstlendiğinde, en uygun eksper bulmak amacıyla eksper arama düğmesini tıklar: Bu aşamada
HET32, poliçe bilgileri ile ve -ekranda girişi yapılmışsa- hasar yeri (il-ilçe) bilgisini başka bir web
servise aktarır ve hasarlı araç için en uygun eksperlerin listesini legacy sistemden getirir.
Kullanıcı eksperi belirler, varsa notlarını-yorumlarını yazar ve dosya ekranındaki işini tamamlar.
HET32, yeni hasar dosyasını, atanan eksperin iş listesine ekler; aynı zamanda eksperin cep
telefonuna ve/ya faksına hasar ihbar bilgilerini (ekspertiz yeri, dosya no vb.) gönderir.
Eksper kendisine verilen kullanıcı kodu ve şifresiyle kendi yetkileri dahilinde HET32’ye giriş
yapar. İş listesine yeni gelen kaydın linkine tıkladığında dosya bilgileri formu eksper sekmesi
açılmış olarak karşına gelir. Eksper bu aşamada işi üstlenebilir-ya da iade edebilir.
Eksper atama yukarıda anlatıldığı gibi kullanıcı tarafından yapılabileceği gibi eğer istenirse ve
kuralları (tahmini hasar tutarı, uzmanlık branşı, eksper ili) önceden tanımlanmışsa ihbar dosyası
açılmasını takiben otomatik olarak da gerçekleştirilebilir.
Evrak Tamamlama
Eksper ekspertiz işini tamamladığında raporunu HET32’ye yükler; hazırlanmış olan rapor ilgili
dosya bilgileriyle otomatik olarak indekslenerek sigorta şirketinin dijital belge arşivine kaydedilir.
Eksper, sigortalı ya da tamirhaneden teslim almış olduğu hasar evraklarını (fotoğraf, zabıt vb..)
tarayarak bunların elektronik kopyalarını HET32’nin kendisine sağlamış olduğu ara yüzden
yükler. HET32, ara yüzden yüklenen evrakların indeks bilgilerini otomatik olarak set eder (hasar
dosyasıyla ilişkilendirir) ve entegrasyon web servisleriyle dijital arşive kaydeder.
Beklenen evrak tipine karşılık elektronik ortamdaki evrak sayısı birden fazla parçadan
oluşuyorsa (örneğin evrak tipi:hasar fotoğrafları ve taranan fotoğraf sayısı 5 adet) HET32 ara
yüzü tüm parçaları tek bir indeks bilgisiyle yükleme olanağı tanır; doküman sepeti adını
verdiğimiz bu özellik taranmış birçok fotoğraf yada sayfadan oluşan tek bir belgenin aynı etiket
bilgisiyle saklanabilmesine ve tek bir doküman gibi görüntülenebilmesine olanak tanır.
Opsiyonel OCR uygulaması ile entegre edilebilmekte ve bu sayede metin tanıma özelliği
kazandırılabilmektedir. Belge tiplerine göre tam metin arama özelliği de sağlanan özellikler
arasındadır.
Sigortalıdan beklenen hasar evrakları şirkete posta ya da faks kanalıyla ulaştırılmış olabilir:
(c) 32bit Bilgisayar Hizmetleri Ltd.Şti.
email:[email protected]
Tlf. 90-262-646 50 11
Fax. 90-262-646 51 58
3
Posta ile gelen evraklar çözüm içerisinde yer alan capture uygulaması ile muhaberattaki
kullanıcı tarafından tarayıcı aracılığıyla taranır ve indekslenmeyi bekleyen evraklar havuzuna
kaydedilir.
Faks sunucusu ve POP3 sunucusu entegrasyon adaptörlerimiz ile dijital arşive kaydedilen ya da
posta/kargo ile gelip kullanıcı tarafından taranan evraklar yine çözüm içerisinde yer alan
indeksleme istasyonu ara yüzünde farklı kuyruklardan alınarak görüntülenebilir, dokümanın
kategorisi ve indeks bilgileri girilip hasar dosyası ile ilişkilendirilir.
Görüntüleme
sırasında yetki
dahilinde bir
dokümanın
üzerine notlar
alınabilir,
belirli bölgeleri
işaretlenebilir,
büyütme,
çevirme
ve
çizim
yapılabilir; bu
tür
güncellemeler
belgenin
orijinal
kopyasından
ayrı katmanlar
halinde saklandığından istenirse yalnızca yetkili kişiler tarafından görüntülenmesi tanımlanabilir.
Hasar Değerlendirme – Dosya Tamamlama
Hasar servisi kullanıcılarının iş listelerinde üstlendikleri hasar dosyasına evrak geldiğini listedeki
dosyanın üzerindeki evrak ikonundan anlayabilirler; eğer istenirse ilgili kullanıcılara tüm
beklenen evrakların tamamlandığını belirten bir e-mail de gönderilebilir.
Kullanıcı, iş listesindeki dosyayı açarak evrak sekmesinde o dosyayla ilgili gelmiş olan tüm
evrakları yanlarında geliş tarihi, geliş şekli (faks-posta-webden yükleme..) gönderen tipi(eksper,
acente vb..) asıl/kopya bilgileriyle görür. Evrak ikonuna tıklayarak evrağı ekranında görüntüler;
yetkisi varsa, o doküman formatı için yetkisi dahilinde üzerinde (not alabilir, bir bölgesini
işaretleyebilir, ...) ek yorumlar yapabilir.
Kullanıcı, incelediği belgenin geçerli olup/olmadığını belirler; geçersiz olarak işaretler ise HET32
aynı belgeyi bir kez daha istemek üzere müşteri temsilcisi, sigortalı kontak kişi ya da acenteye email ile bildirimde bulunur.
Kullanıcı, uygulamanın eksper sekmesinde, eksperin belirlemiş olduğu tazminat tutarını ve dijital
arşive kaydedilmiş olan eksper raporu ikonunu görür. Rapor ikonuna tıklayarak raporu ekranında
görüntüler.
Rapor ve diğer beklenen hasar evraklarının tamamı geçerli ise kullanıcı ödenecek tazminat tutarı
hesaplama düğmesine basar: HET32, legacy sistemden ilgili web servisi çağırarak belirlenen
(c) 32bit Bilgisayar Hizmetleri Ltd.Şti.
email:[email protected]
Tlf. 90-262-646 50 11
Fax. 90-262-646 51 58
4
tazminat tutarından varsa yapılacak kesintileri (eskime payı tenzili, prim borcu vb..) alır ve
ödenecek tazminat tutarını ekrana görüntüler.
Kullanıcı, tazminatın ödeneceği banka,şube,hesap bilgilerini belirler ve işini tamamlar.
Hasar Onaylama
HET32, hasar dosyasını, onay sürecinde tanımlı kurallar dahilinde (örnek: hasar tutarı aralığı) bir
ya da birden fazla onay kademesinden geçip geçmeyeceğine karar verir; onaylayacak kişilerin iş
listelerine ekler. Kendisinden onay beklenen kullanıcı iş listesine yeni gelen kaydın linkine
tıkladığında dosya bilgileri formu karşına gelir. Kullanıcı bu aşamada işi üstlenebilir-ya da grubun
iş havuzuna iade edebilir.
Kullanıcı işi üstlendiyse dosyayı onaylar ya da reddeder; ret durumunda ekrandaki ret nedenleri
arasından ret nedenini seçer; varsa notlarını/yorumlarını ekler ve işi tamamlar; tamamlanan iş bir
sonraki akış adımına ilerler : bir üst kademe onayı gerekiyorsa ilgili kişinin iş listesine eklenir.
Bir üst kademe onayı gerektirmiyorsa ödeme tarihi verilmek üzere ilgili kullanıcının iş listesine
eklenir ve ilgili kişilere (sigortalı, anlaşmalı servis ,müşteri temsilcisi) dosyanın onaydan çıktığını
bildiren otomatik bildirim mesajı (e-mail) gönderir.
Dosya reddedildiyse ret nedeniyle birlikte ilgili kişilere (sigortalı, anlaşmalı servis ,müşteri
temsilcisi..) e-mail ile bildirim yapılır.
Anlaşmalı servisin devrede olduğu hasar dosyalarında onay akışı tamamlandığında dosya
sürecide tamamlanır. Ödemenin sigortalının banka hesabına yapılacağı durumlarda ise ödeme
gerçekleştikten (tazminat tutar şirketin banka hesabından çıktığında) sonra dosya süreci
tamamlanır. Ödeme sürecinin HET32 yerine legacy sistemde yürütüldüğü durumda, legacy
sistemde verilen ödeme günü ve bilgileri, ve ödemenin şirket hesabından çıktığına dair bilgiler
geliştirilecek entegrasyon servisi aracılığıyla HET32’ye geri döndürülür.
32Bit, 1988 yılından beri Sigorta ve Finans sektörü başta olmak üzere orta ve büyük ölçekli kuruluşlara
yazılım çözümleri sunmaktadır. Müşterilerinin iş ihtiyaçlarını doğru ve hızlı algılayan deneyimli yazılım ekibi
ile 32Bit, iş hedeflerine odaklı özel yazılım uygulamaları üretmektedir. Java, olanaklarını etkin olarak
kullanan 32Bit, IBM’in Premier çözüm ortağıdır; Websphere ürün ailesi ile iş süreçleri ve iş kuralları
yönetimi, entegrasyon, Lotus ürün ailesi ile Portal ve web içerik yönetimi, ECM ürün ailesi ile
doküman/içerik yönetimi, İş zekası ve Raporlama, Finansal veri entegrasyonu konularında çözüm üretmekte
uzmanlaşmıştır. IBM ve Thomson Reuters’ın çözüm ortağıdır.
(c) 32bit Bilgisayar Hizmetleri Ltd.Şti.
email:[email protected]
Tlf. 90-262-646 50 11
Fax. 90-262-646 51 58
5
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
686 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content