close

Enter

Log in using OpenID

*CSG*14/05/2014 TARİHİNDE EKONOMİ BAKANLIĞI MEVZUAT

embedDownload
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
*CSG*14/05/2014 TARİHİNDE EKONOMİ
BAKANLIĞI MEVZUAT DAİRE BAŞKANLIĞI’NDA
ANKARA’DA GERÇEKLEŞTİRİLEN “2014/6197
SAYILI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ (DİR) KARAR
DEĞİŞİKLİĞİ VE UYGULAMALARI ” KONULU
TOPLANTI NOTLARI
KARARIN 10. MADDESİNDE YER ALAN “SÜRE KAYDIRIMI ” NA İLİŞKİN

Daha önce süre kaydırımı alabilmek için belge kapsamında herhangi ithalat ve/veya
yurt içi alım yapılması gerekirken, anılan Karar ile süre kaydırımı alınırken herhangi
ithalat ve/veya yurt içi alım yapılmış olma şartı kaldırılmıştır.
KARARIN 19. MADDESİNDE YER ALAN “GERİ GELEN EŞYA ” YA İLİŞKİN

“Geri gelen eşya” ile ilgili daha önceki Karar’da hüküm bulunmazken söz konusu
Karar değişikliğiyle “geri gelen eşya” ile ilgili ayrıntılı hüküm konulmuş olup,
firmalar ve gümrük idarelerince “geri gelen eşya “ ile ilgili bu karar hükümleri
doğrultusunda işlem yapılması gerekmektedir.
KARARIN 19. MADDESİNDE YER ALAN “MADDİ HATA” YA İLİŞKİN

“Maddi hata” ile ilgili daha önceki Karar’da hüküm bulunmazken söz konusu Karar
değişikliğiyle “Maddi hata” ile ilgili hüküm eklenmiştir.
KARARIN 22. MADDE VE GEÇİCİ 18. MADDESİNE İLİŞKİN
Söz konusu DİR karar değişikliği, Gümrük Kanunu’nun değiştirilen 238. ve 241. maddeleri
ile ilgili gerekli uyumun sağlanması için yapılmıştır.

Karar Değişikliği ile verilen süreler, rejimin öngördüğü süreler dışında kanun
koyucunun koyduğu istisnai bir işlem olup, belge süresi olarak değerlendirilmemelidir.

Sadece Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında Türkiye Gümrük
Bölgesine getirilen eşyanın (ithalat) belge/izin süresinin bitimini takiben 1 (bir) ve 2
(iki) ay içerisinde rejimin gerektirdiği işlemlerin bitirilmesi, ihracı veya gümrükçe
onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması halinde, bu işlemler belge/izin ve
söz konusu Karar kapsamında değerlendirileceğinden, ithalat dışındaki işlemler için
bahse konu süreler kullanılamayacaktır.
[email protected] | www.evrim.com
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

Belge süresi sonunu takip eden 1 (bir) ya da 2 (iki) aylık süreler , belge süresini ve
belge süresi sonunu değiştirmeyecektir.

Belge süresi içerisinde serbest bölgeye yapılan ihracata konu eşya ile ilgili olarak
belge süresi bitiminden itibaren 3 ay içerisinde DİR mevzuatında belirtilen işlemlerin
gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Karar çerçevesinde alınan 1 (bir) ya da 2 (iki) aylık
süreler içersinde serbest bölgeye ihracat yapmak, ancak 1 (bir) ya da 2 (iki) aylık
süreler içerisinde, DİR mevzuatında belirtilen işlemlerin gerçekleştirilmesi halinde
mümkündür.

Alınan 1 (bir) ya da 2 (iki) aylık sürelerde; kati ithalat (serbest dolaşıma giriş),
mahrece iade, gümrüğe terk ve imha etme, ihracat işlemleri yapılabilir.

D3 kodlu Dahilde işleme izin belgesi kapsamında sadece Türkiye Gümrük Bölgesine
getirilen eşyanın (ithalat) belge süresinin bitimini takiben 1 (bir) ve 2 (iki) ay
içerisinde kati ithalat (serbest dolaşıma giriş), mahrece iade, gümrüğe terk ve imha
etme ve doğrudan ihracat işlemleri yapılabilir.

1 (bir) ya da 2 (iki) aylık sürelerin kullanılması için, Tebliğin diğer süre haklarının
alınmış olması gerekmektedir.

Alınan 1 (bir) ya da 2 (iki) aylık süreler içerisinde yurt içi alım ve belgeden belgeye
teslim yapılamaz.

Alınan 1 (bir) ya da 2 (iki) aylık süreler içerisinde ekspertiz raporu alınamaz.

Alınan 1 (bir) ya da 2 (iki) aylık süreler kapatma müracaatını ve resen kapatma
işlemini geciktirmez.

Alınan 1 (bir) ya da 2 (iki) aylık süreler, tebliğin tanıdığı diğer süreleri almak için
hak oluşturmaz.

DİİB kapsamında izin verilen miktarın üzerinde ithalat yapılması (miktar aşımı)
halinde, alınan 1 (bir) ya da 2 (iki) aylık süreler içerisinde yapılacak işlemler ile
miktar aşımı müeyyidesinin bertaraf edilmesi mümkün değildir.

Geçici 18. Madde çerçevesinde alınan ölü süre ve 1 (bir) ya da 2 (iki) aylık süreler
içerisinde (başka belgeleri kapsamında) gerçekleşen ihracat /ithalat satır kodu
değişikliğine konu edilemez.

Bu sürelerin kullanılabilmesi için belgenin özel şartlarına Bakanlıkça uygun görülmesi
durumunda 107 ve/ veya 108 nolu özel şartların derc edilmesi gerekmektedir.

Alınan 1 (bir) ya da 2 (iki) aylık süreler içerisinde yapılan gümrükçe onaylanmış
işlemler TEV hesabında dikkate alınarak işlem yapılır.

DİİB’lerinin müeyyideli kapatılması durumunda, müeyyideli kapatma yazılarında,
Gümrük Kanunu’nun 238. Maddesi hükmü çerçevesinde müeyyide tahsil edilmesi
gerektiğinin belirtilmesi ve kapatma yazısı ekine bu kapsamda müeyyide uygulanacak
eşyaya ilişkin bilgileri içeren listenin eklenmesi gerekmektedir.
[email protected] | www.evrim.com
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

Gümrük Kanunu’nun 241. Maddesi hükmü çerçevesinde yapılan işlemler ile ilgili
ödenen usulsüzlüklere ilişkin ödenen cezaların (cezanın işlem yapıldığı dönemde
ödenmesi gerekir) makbuz asıllarının ibraz edilmesi gerekmektedir.

Geçici 18. Madde kapsamında 1 (bir) ya da 2 (iki) aylık süre alabilmek için DİR
Otomasyon Sisteminde 17/07/2014 tarihine kadar (bu tarih dahil) elektronik ortamda
başvuru yapılması gerekmektedir.
Saygılarımızla,Best Regards
Evrim Haberleri; Gümrük mevzuatı, Dış Ticaret, Lojistik, muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü
profesyonel anlamda yayınlanan Kanun,Yönetmelik,Tebliğ,Genelge,Tasarruflu yazı, mevzuat taslakları en hızlı şekilde
yayınlanmakta ve bilgileri sunulmaktadır. Yayınlanan Gümrük ,Dış Ticaret, Haberler ile ilgili bilgiler belli bir konunun veya
konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi verme
amacını taşımaktadır.
Yayınlanan Bilgileri konusuna hakim profesyonel bir Gümrük Müşavirine, Mevzuat Danışmanına, başvurmanız tavsiye edilir.
Bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır. Evrim Yazılım ve Danışmanlık.
[email protected] | www.evrim.com
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
238 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content