close

Enter

Log in using OpenID

belediyemiz meclisinin temmuz ayı toplantısı

embedDownload
BELEDİYE MECLİSİNİN EYLÜL AYI TOPLANTISI
08/09/2014 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR
KARAR NO:
451
452
KARAR ÖZETLERİ:
Tapu kayıtları belirtilen taşınmazlardaki Sivas Belediyesine ait mevcut payların hissesi
oranında aynı parseldeki diğer hissedarlara, 3194 sayılı Yasa’nın 17. maddesi ile 2942
sayılı Kanunun 30.maddesi uyarınca satış işlemlerinin yapılmasına ve bu hususta
Belediye Encümenine yetki verilmesine karar alındı.
MAHALLE
PAFTA
ADA
PARSEL
1- KIZILIRMAK
2- PULUR
317
-
4202
860
13
26
ARSA
PAYI (m2)
227,27 m²
1197,40 m²
AÇIKLAMA
3194/17.mad. ye göre Satış
2942 sayılı Kanunun
30.maddesi uyarınca Satış
Sivas (merkez) 1/5000 ölçekli ilave revizyon nazım imar planı taslağı 6 başlıkta
incelenmiş olup;
1-PLANLARIN HAZIRLANIŞ USULÜ
İncelemeye konu olan 1/5000 ölçekli nazım plan taslaklarının 3194 sayılı İmar Kanunu
ve ilgili yönetmelikleri ve genelgelerine; plan yapımına esas kurum görüşlerine, planlama
ilkeleri ve plan yapım teknikleri ile söz konusu işe ait sözleşme hükümlerine uygun
olarak hazırlandığının tespit edildiği,
2-ANA ULAŞIM KARARLARI
1/5000 ölçekli nazım plan taslağında kentimizin ana ulaşım kararlarına ilişkin
planlamanın yapıldığı; bu kapsamda kentin kuzey ve güney çeperlerinden geçecek çevre
yolu niteliğinde 60 metre genişliğinde imar yolunun önerildiği, 70 metre genişliğinde
kent merkezi ile üniversite alanı arasını birbirine bağlayan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı
önerildiği, Aydoğan ve Mevlana Mahallelerini birbirine bağlayan tünel projesinin
planlandığı, önerilen yolların geçtiği güzergahların yapılaşma, mülkiyet, arazi yapısı
açısından uygun olduğu;
Bunun dışında Kızılırmak’ın kuzey ve güneyinden geçecek şekilde sahil yolu
niteliğinde 40 metrelik imar yolunun planlandığı ve planlanan bu yolun genişlik ve
güzergah açısından uygun olduğu;
Gerek meskun alanda gerekse gelişme alanında önerilen ana ulaşım şemasının 1/5000
nazım plan ölçeğinde devamlılık arzeden kendi içinde kademelenmeyi sağlayan bir
düzenleme olduğu, ana ulaşım kararı olarak planlanan tüm yolların güzergahların 1/1000
ölçekli Uygulama İmar planında parsel ölçeğinde kesinleştirilmesi kaydıyla önerilen ana
ulaşım şemasının uygun olduğu;
3-KONUT YERLEŞME ALANI KARARLARI
Plan taslağının incelenmesi sonucu planın 2035 yılı esas alınarak yapıldığı ve bu
planlama dönemi için 600.000 kişinin önerildiği; 2035 yılı için önerilen kabul nüfusunun
gerekli istatistiki yöntemler kullanılarak hesaplandığı ve kentimizin gelişme
potansiyelleri göz önüne alındığında uygun olduğu;
Planlama dönemi için önerilen nüfusun yaşayacağı konut yerleşme alanlarının meskun ve
gelişme konut alanları olarak planlandığı ve az, orta ve yüksek olmak üzere 3 ayrı brüt
nüfus yoğunluğu verildiği; az yoğun konut alanlarının 50-170 kişi/hektar, orta yoğun
1/6
konut alanlarının 200-280 kişi/hektar; yüksek yoğun konut alanlarının 300-600
kişi/hektar arasında planlandığı tespit edildiği, bu yoğunluk değerlerinin uygun olduğu,
Yoğunluk değerlerine göre; analiz ve sentez çalışmaları ile ilgili kamu kurumlarının
görüşleri doğrultusunda; konut alanlarının yer seçimlerine genel planlama kararlarının
alındığı; bu bağlamda kentin kuzey batı kesimlerinin kentsel gelişime açıldığı; güney
kesimde özellikle Kızılırmak’ın güney kesimlerinde uygun alanlarının az katlı büyük
bahçeli villa tarzı yerleşime açıldığı, batı ile doğu kesiminde Çimento fabrikası ve
Organize Sanayi Bölgesi varlığından dolayı bu yönde mevcut imarlı sahalar dışında yeni
bir gelişme önerilmediği, kuzey doğu kesiminde ise mevcut imarlı sahalarının revizyonu
şeklinde bir ana yerleşme kararının alındığı tespit edildiği, yapılan tespitler ışığında konut
yerleşme alanlarının yer seçimine ilişkin ana kararların uygun olduğu, yapılaşmaya ilişkin
ayrıntılı kararların 1/1000 ölçekli uygulama planı aşamasında belirlenmesi gerektiği;
Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje alanlarına ilişkin olarak; Belediye Meclisimiz
tarafından alınan dönüşüm alanları kararlarının plana yansıtıldığı; bunların dışında 4
Eylül Sanayi Sitesinin kuzey kesiminde Toptancı Sitelerinin bulunduğu bölgede yeni bir
kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı önerildiği önerilen kentsel dönüşüm ve gelişim
proje alanı kararının uygun olduğu;
4-ÇALIŞMA ALANLARI
Taslak planda; konut dışında kentin çalışma alanlarına ilişkin olarak; mevcut ticari
alanların, kamusal yapıların, Organize sanayi Bölgesi, Çimento fabrikası başta olmak
üzere diğer sanayi tesislerinin plana işlendiği, bunların dışında Toptancı sitelerinin
kaldırılarak rezidans alanı planlandığı; Kentsel Servis alanı olarak önerilen alanlarda
çevre kirliliği oluşturan sanayi sitelerinin öngörülmediği daha çok ticari faaliyetlere
yönelik bir alan olarak plandığı; çevre kirliliği oluşturması muhtemel tesislerin kentin
doğu kesiminde Erzincan karayolu çevresinde Organize Sanayi bölgesinin karşısındaki
hazine arazilerinin bulunduğu kesimde önerilen Küçük Sanayi Sitesi bölgesine
taşınmasının öngörüldüğü; bu bağlamda kentsel dönüşüm alanı, Kentsel Servis Alanı
kullanımları ile yeni önerilen Küçük sanayi sitesi kullanımının uygun olduğu;
Ticari alanlara ilişkin; mevcut ticari alanların plana işlendiği bunun yanında konut
yerleşme alanlarına paralel yeni ticari alanların önerildiği, özellikle dış çeperlere bağlantı
sağlayan ana ulaşım aksları üzerinde ticari alanların planlandığı, ayrıca alt merkez
alanlarında halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çarşı alanlarının
oluşturulduğu; yapılan bu planlamanın uygun olduğu; ayrıca tarihi öneme sahip meydan
ve çevresindeki alanın Özel Önlem gerektiren alan olarak planlanmasının söz konusu
alanın tarihi önemini koruyucu etkisinden ve bölgedeki yapılaşmaları kontrol altına
almasından dolayı faydalı olacağı; Planda gar alanı, TMO ve Stadyum alanını çevreleyen
ve kentin giriş kavşağı pozisyonundaki alan ile sebze hali ve çevresinin Özel Proje Alanı
şeklinde ele alınarak özgün bir şekilde planlanmasının uygun olduğu; terminal alanın
güney kesiminde yer alan arazilerin turizm tesis alanı, ticaret, hastane, kültür, eğitim,
rekreasyon alanı ve resmi kurum şeklinde planlanmasının kentin kamusal ihtiyaçlarının
karşılanmasına yönelik rezerv alanı niteliğinde olacağından uygun olduğu;
5-KORUMA ALANLARI VE AÇIK YEŞİL ALANLAR
Kentin sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel alanların tespitine ilişkin yapılan analiz ve
sentez çalışmaları ile kamu kurumlarından alınan görüşler doğrultusunda planlamada
gerekli koruma önlemlerinin getirildiği; Tarım, DSİ, Karayolları, kültürel ve tarihi
eserler, enerji nakil hatları, boru hatları, jeolojik rapor gibi verilerin plana aynı şekilde
yansıtıldığı; Kızılırmak’ın korunmasına yönelik olarak belirli koruma mesafesinin
2/6
bırakıldığı bu mesafe içinde uygun alanların rekreasyon alanları ve özel proje alanları
olarak planlandığı bu tür bir planlamanın koruma ilkesi yanında Kızılırmak’ın tüm kentin
kullanımına açılarak bütünlük sağlayacağı; plan genelinde önerilen yeşil alanların dengeli
bir şekilde dağıldığı, bütünlük içerisinde birbirini takip eden yeşil akslar oluşturulduğu bu
şekilde yapılan yeşil alan planlamasının uygun olduğu, plan bütününde ilgili kurumdan
alınan arkeolojik sit alanları ve diğer tescilli yapıların plan üzerinde gösterildiği buna
ilişkin plan hükümlerinin yazıldığı;
6-SOSYAL VE TEKNİK ALTYAPI ALANLARI
Plan genelinde yaşayacak nüfusun ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı alanlarının
planlama ilkeleri ve yasal mevzuatta öngörülen sosyal donatı standartları göz önüne
alınarak; ulaşılabilir noktalarda dengeli bir şekilde dağıtıldığı; bu sosyal donatı
alanlarının 3194 sayılı İmar Kanunun 18. madde hükümleri doğrultusunda kamu eline
geçmesine olanak sağlayacak bir planlama yapıldığı; bu donatı alanlarının 1/1000
uygulama imar planında büyüklük ve yer seçimlerinin kesinleştirileceği; hususlarının
tespit edildiği,
453
6 başlıkta özetlenen incelememiz sonucunda Sivas (merkez) 1/5000 ölçekli nazım imar
planının uygun olduğu, bunun yanında alt ölçekli plan olan 1/1000 ölçekli uygulama imar
planın yapım aşamasında 1/5000 ölçekte öngörülemeyen değişikliklerin olması
durumunda; planlar arasındaki uyum ilkesi doğrultusunda söz konusu değişikliklerin
1/5000 ölçekli nazım imar planına işlenmesi hususu saklı kalmak kaydıyla; NİP-808, 1
plan işlem numarası ile onaylanmasına, Meclis İmar Komisyonundan geldiği şekliyle
kabulüne karar alındı.
Sivas (merkez) 1. 2. 3.4. Etap 1/1000 İlave ve Revizyon İmar Planları taslağı 7 başlıkta
incelenmiş olup;
1-PLANLARIN HAZIRLANIŞ USULÜ
İncelemeye konu olan 1. 2. 3.4. Etap 1/1000 İlave ve Revizyon İmar Planı taslaklarının
3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri ve genelgelerine; plan yapımına esas
kurum görüşlerine, planlama ilkeleri ve plan yapım teknikleri ile söz konusu işe ait
sözleşme hükümlerine uygun olarak hazırlandığı tespit edilmiştir.
2-ANA ULAŞIM KARARLARI
1. 2. 3. 4. Etap 1/1000 ölçekli uygulama plan taslağında kentimizin ana ulaşım
kararlarına ilişkin planlamanın yapıldığı;
Gerek meskun alanda gerekse gelişme alanında önerilen ana ulaşım şemasının 1/5000
ölçekli nazım plan kararları ile örtüştüğü, 1/1000 uygulama plan ölçeğinde devamlılık
arzeden kendi içinde kademelenmeyi sağlayan bir düzenleme olduğu, Kuzey ve güney
çevre yolları hatlarının arazi verilerine göre revize edildiği, 70 metre genişliğinde kent
merkezi ile üniversite alanı arasını birbirine bağlayan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı' nın
önerildiği, Aydoğan ve Mevlana Mahallelerini birbirine bağlayan tünel projesinin
planlandığı, Çiçekli Caddesinde bölgenin artan ulaşım sıkıntısı nedeni ile cadde üzerinde
yeniden yapılaşması durumunda 5 metre çekme mesafelerinin işlendiği, Çayboyu
Caddesinin 40 metre olarak düzenlendiği,
3/6
3-KONUT YERLEŞME ALANI KARARLARI
2035 yılı kabul nüfusu olan 600.000 kişinin yaşayacağı olarak belirlendiği, 2035 yılı için
önerilen kabul nüfusunun gerekli istatistiki yöntemler kullanılarak hesaplandığı ve
kentimizin gelişme potansiyelleri göz önüne alındığında uygun olduğu;
Konut alanları için; doğu kesiminde Organize Sanayi Bölgesi varlığından dolayı bu
yönde mevcut imarlı sahalar dışında yeni bir gelişme önerilemediği, kuzey doğu
kesiminde ise mevcut imarlı sahalarının revizyonu şeklinde bir yerleşme kararının
alındığı tespit edildiği, yapılan tespitler ışığında konut yerleşme alanlarının yer seçimine
ilişkin ana kararların uygun olduğu,
Planlama alanı içerisinde yapılan planlama çalışmalarında daha çok mevcut imar planın
revizyonu olarak ele alındığı, yapılaşma koşullarında yapılan en büyük değişikliğin
Yeşilyurt ve Kardeşler, Yapı, Altuntabak, Esenyurt Mahallelerinde yer alan konut
alanlarında olduğu, bunun dışında cezaevinin kuzeyinde yer alan konut alanları
Emsal:1,80 H:Serbest olarak planlandığı, bu alanlar dışında kalan konut alanlarında
mevcut plan kararları ve yapılaşma koşulları plan geneli dikkate alınarak dengelendiği,
bu konut alanlarında mevcut imar planında verilen yapılaşma koşulları dışında genel plan
kararı gereği büyük parsellerde ve ada bazında yapılaşmaları teşvik etmek amacı ile
planda A1,A4,A7 olarak işaretlenen konut alanlarında; mevcut parselde veya 1000 m²’
den küçük parsellerde yapılaşma durumunda plan üzerinde belirlenen TAKS ve KAKS
değerleri ve h (yükseklik) değerleri uygulanacağı, parsellerin 1000 m2’ den büyük olarak
oluşturulması durumu ile ada bazı durumlarında emsal uygulaması yapılabileceğinin
belirtildiği, belirlenen tüm yapılaşma koşullarının uygun olduğu,
4-ÇALIŞMA ALANLARI
Taslak planda; konut dışında kentin çalışma alanlarına ilişkin olarak; mevcut ticari
alanların, kamusal yapıların, Organize sanayi Bölgesi, başta olmak üzere diğer sanayi
tesislerinin plana işlendiği, Seyfebeli bölgesinde dönüşümünün sağlanması hedeflenen 4.
Eylül Sanayi Alanı, Toptancılar Sitesi, Eski Sanayi gibi alanların toplanacağı küçük
sanayi rezerv alanı oluşturulduğu,
Ticari alanlara ilişkin; mevcut ticari alanların plana işlendiği bunun yanında konut
yerleşme alanlarına paralel yeni ticari alanların önerildiği, özellikle dış çeperlere bağlantı
sağlayan ana ulaşım aksları üzerinde ticari alanların planlandığı, ayrıca alt merkez
alanlarında halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çarşı alanlarının
oluşturulduğu; ticari gelişim potansiyelini beraberinde getirecek Araştırma Hastanesinin
plana işlendiği ve yakın çevresi ile Çiftlik Caddesinin ticari olarak öngörüldüğü, yapılan
bu planlamanın uygun olduğu;
5- AÇIK YEŞİL ALANLAR
Kentin sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel alanların tespitine ilişkin yapılan analiz ve
sentez çalışmaları ile kamu kurumlarından alınan görüşler doğrultusunda planlamada
gerekli koruma önlemlerinin getirildiği; Tarım, DSİ, Karayolları, kültürel ve tarihi
eserler, enerji nakil hatları, boru hatları, jeolojik rapor gibi verilerin plana aynı şekilde
yansıtıldığı; Kızılırmak’ın korunmasına yönelik olarak belirli koruma mesafesinin
bırakıldığı bu mesafe içinde uygun alanların rekreasyon alanları ve özel proje alanları
olarak planlandığı bu tür bir planlamanın koruma ilkesi yanında Kızılırmak’ın tüm kentin
4/6
kullanımına açılarak bütünlük sağlayacağı; plan genelinde önerilen yeşil alanların dengeli
bir şekilde dağıldığı, bütünlük içerisinde birbirini takip eden yeşil akslar oluşturulduğu bu
şekilde yapılan yeşil alan planlamasının uygun olduğu, plan bütününde ilgili kurumdan
alınan tescilli yapıların plan üzerinde gösterildiği buna ilişkin plan hükümlerinin
yazıldığı;
6-SOSYAL VE TEKNİK ALTYAPI ALANLARI
Plan genelinde yaşayacak nüfusun ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı alanlarının
planlama ilkeleri ve yasal mevzuatta öngörülen sosyal donatı standartları göz önüne
alınarak; ulaşılabilir noktalarda dengeli bir şekilde dağıtıldığı; bu sosyal donatı
alanlarının büyük bir kısmının 3194 sayılı İmar Kanunun 18. madde hükümleri
doğrultusunda kamu eline geçmesine olanak sağlayacak bir planlama yapıldığı;
7-PLAN HÜKÜMLERİ
Hazırlanan planlarla bir bütün olan plan hükümlerinin çizili planlarda gösterilemeyen
hususları düzenlediği, yürürlükteki mevzuat ve planlama esaslarına göre yapılaşmada
karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik hazırlandığı, tespit edildiği,
454
455
7 başlıkta özetlenen incelememiz sonucunda Sivas (merkez) 1. 2.3.4. Etap 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planlarının ve plan hükümlerinin uygun olduğu, bunun yanında alt
ölçekli plan olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında verilen planlama kararları
doğrultusunda 1/5000 ölçekte öngörülemeyen değişikliklerin tekrar ele alınarak planlar
arasındaki uyum ilkesi doğrultusunda söz konusu değişikliklerin 1/5000 ölçekli Nazım
İmar Plana işlenmesine, planların, UİP-817,1 plan işlem numarası ile onaylanmasına,
Meclis İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Parkın ismi Huzur Parkı iken mükerrerlikten dolayı Belediyemiz Meclisinin 01/08/2013
tarih ve 1241 sayılı kararı ile İnönü Mahalle Parkı olarak değiştirildiği, daha sonra
mükerrer olan diğer huzur parkının isminin de değiştirildiği, Huzur Parkı isminin
mükerrerliğinin sona erdiği, İnönü Mahallesi sakinlerinin Huzur Parkı ismine alışmış
olması ve muhtarın mahalleli adına talep etmesinden dolayı İnönü Mahalle Parkının
isminin Huzur Parkı olarak değiştirilmesine, Meclis Eğitim Kültür ve Spor Komisyonu
raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Yürürlükteki mevzuat gereği mahalle sınırlarının dere, cadde, bulvar, ırmak… vb.
belirgin ayraçlardan geçmesinin zorunlu olduğu, Esentepe, Tuzlugöl, İstiklal ve
Yunusemre Mahalleleri arasındaki sınırın ara sokaklardan girintili şekilde geçmesi hem
idari işlemler hem de mevzuat açısından sıkıntı yarattığı, Sivas genelinde yürütülmekte
olan mahalle sınırlarının belirlenmesi kapsamında;
Esentepe ve Yunusemre Mahalleleri arasındaki sınır; Yunusemre Caddesi dik şeve kadar
uzatılarak Ayyıldız blokları arkasında bulunan fiziki ayraç niteliğindeki dik şev üstüne
alınmasına eski sınırda kalan Taptuk Emre Caddesinin Ulusal Adres Veri Tabanında
Esentepe Mahallesinden tanımının iptal edilmesine,
İstiklal ve Tuzlugöl Mahalleleri arasındaki sınırın Kurtuluş Caddesine alınmasına
Kurtuluş Caddesinin her iki mahallede de ayrı ayrı tanımlanmasına, İstiklal Mahallesi 3031-32-33-34-35-36-37-387-39-40-41-Seher-Yakut-Pelit ve Neşe Sokakların İstiklal
Mahallesinden iptal edilerek Tuzlugöl Mahallesine tanımlanmasına, yukarıda bahsedilen
değişiklikler dışında kalan sınırların mevcut haliyle devamına, Meclis Eğitim Kültür ve
Spor Komisyonu ile Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar
alındı.
5/6
456
457
Atıksu Arıtma Tesisi, İçmesuyu Arıtma Tesisi ve Kolej Terfi İstasyonuna 24 saat 3
vardiya ile 12 adet silahsız personellerce Özel Güvenlik hizmeti satın alınmasına karar
alındı.
Mülkiyetleri Belediyemize ve Maliye Hazinesine ait aşağıda pafta, ada, parsel numaraları
belirtilen gayrimenkullere yap-işlet-devret modeli ile çok katlı kapalı otopark yapılması
amacıyla 10 yıla kadar kiraya verilmesine ve bu konuda Belediye Encümenine yetki
verilmesine karar alındı.
MAHALLESİ:
Örtülüpınar
Örtülüpınar
Örtülüpınar
Örtülüpınar
Örtülüpınar
Örtülüpınar
Örtülüpınar
Örtülüpınar
Örtülüpınar
PAFTA:
35
35
35
35
35
35
35
35
35
ADA:
2086
2086
2086
2086
2086
2086
2086
2086
2086
PARSEL: YÜZÖLÇÜMÜ:
2
169,76
3
232,18
4
45,99
5
317,88 (Maliye Hazinesi)
6
200,54
7
109,03
23
307,89
24
119,64
56
9,52
İHTİSAS KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLEN EVRAKLAR:
1-Şehrimizin muhtelif semtlerinde 8 adet imar planı tadilat talepleriyle ilgili İmar ve
Şehircilik Müdürlüğünce verilen 08/09/2014 tarih ve 4828 sayılı evrakın Meclis İmar
Komisyonuna havalesine karar alındı.
2-İlimiz merkez Gültepe Mahallesinde bulunan isimsiz sokaklara isim verilmesi ile ilgili
Bilgi İşlem Müdürlüğünce verilen 08/09/2014 tarih ve 361 sayılı evrakın Meclis Eğitim
Kültür ve Spor Komisyonuna havalesine karar alındı.
3-İlimiz merkez Esentepe Mahallesinde bulunan caddeye isim verilmesi ile ilgili Bilgi
İşlem Müdürlüğünce verilen 08/09/2014 tarih ve 363 sayılı evrakın Meclis Eğitim
Kültür ve Spor Komisyonuna havalesine karar alındı.
4-İlimiz merkez Kardeşler ve Yeşilyurt Mahalleleri arasındaki sınırın 1/1000 ölçekli
revizyon imar planı dikkate alınarak yeniden tespit edilmesi ile ilgili Bilgi İşlem
Müdürlüğünce verilen 08/09/2014 tarih ve 364 sayılı evrakın Meclis Eğitim Kültür ve
Spor Komisyonu ile Meclis İmar Komisyonuna havalesine karar alındı.
6/6
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
114 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content