close

Enter

Log in using OpenID

belediyemiz meclisinin temmuz ayı toplantısı

embedDownload
BELEDİYE MECLİSİNİN AĞUSTOS AYI TOPLANTISI
12/08/2014 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR
KARAR NO:
436
KARAR ÖZETLERİ:
Tapu kayıtları belirtilen taĢınmazlardaki Sivas Belediyesine ait mevcut payların hissesi
oranında aynı parseldeki diğer hissedarlara, 3194 sayılı Yasa’nın 17. maddesi uyarınca
satıĢ iĢlemlerinin yapılmasına ve bu hususta Belediye Encümenine yetki verilmesine
karar alındı.
MAHALLE
1- KILAVUZ
2- AYDOĞAN
PAFTA
372
291
ADA
4687
2839
PARSEL
11
26
ARSA PAYI (m2)
9,00 m²
58,63 m²
AÇIKLAMA
3194/17.mad. ye göre SATIġ
3194/17.mad. ye göre SATIġ
437
Kent Ġçi Toplu TaĢım ücretlerinin aĢağıdaki Ģekilde belirlenmesine, Meclis Plan ve Bütçe
Komisyonu raporunun geldiği Ģekliyle kabulüne karar alındı.
KENT ĠÇĠ TOPLU TAġIMA ÜCRETĠ
UYGULANAN
UYGULANACAK
NEVĠĠ
FĠYATLAR
FĠYATLAR
Ġndirimli (Öğrenci-Emekli)
1,10 TL
1,20 TL
Tam
1,50 TL
1,75 TL
Araç Ġçi Sürücü Kartı
1,75 TL
2,00 TL
Mahalleden Üniversite (Öğrenci)
1,65 TL
1,75 TL
Mahalleden Üniversite (Tam)
2,20 TL
2,50 TL
Mahalleden Üniversite (Araç Ġçi)
2,25 TL
2,50 TL
Soğuk Çermik (Ġndirimli)
2,00 TL
3,00 TL
Soğuk Çermik (Tam)
2,75 TL
4,00 TL
Soğuk Çermik (Araç Ġçi)
3,50 TL
5,00 TL
TARĠFELER 01/09/2014 TARĠHĠNDEN ĠTĠBAREN GEÇERLĠDĠR.
438
Çatı Arası Piyes Yapım Esaslarının kabulüne ve ilgili Meclis Ġmar Komisyonu raporunun
geldiği Ģekliyle kabulüne karar alındı.
Bekir DELĠKTAġ' ın talebi ile Sivas Ġli mücavir alan sınırları içerisinde Ġ38D02A2B
pafta dahilindeki x: 4401900- 4402000 ve y: 591700-591800 koordinatları arasında kalan
alanda, söz konusu parselin Beton santrali yapılabilmesi amacı ile sanayi tesisi alanı
olarak hazırlanan NĠP-2910 plan sicil numaralı 1/5000 Ölçekli Nazım mevzi imar planı
teklifinin Meclis Ġmar Komisyonundan geldiği Ģekliyle kabulüne karar alındı.
Bekir DELĠKTAġ'ın talebi ile Sivas Ġli mücavir alan sınırları içerisinde Ġ38D02A2B pafta
dahilindeki x: 4401900- 4402000 ve y: 591700-591800 koordinatları arasında kalan
alanda, söz konusu parselin beton santrali yapılabilmesi amacı ile sanayi tesisi alanı,
E:0.50, Hmax: Serbest olarak hazırlanan UĠP-2912 plan sicil numaralı 1/1000 Ölçekli
mevzi imar planı teklifinin Meclis Ġmar Komisyonundan geldiği Ģekliyle kabulüne karar
alındı.
Ġlimiz merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde bulunan Akar Sokağın 1/1000 ölçekli
revizyon imar planında imar adası içerisinde kalmakta olup kapandığı, hâlihazırda
sokakta hiçbir ikamet bulunmadığından Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde bulunan Akar
Sokağın iptal edilmesine ve Meclis Eğitim Kültür ve Spor Komisyonu raporunun geldiği
Ģekliyle kabulüne karar alındı.
İHTİSAS KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLEN EVRAKLAR:
1-ġehrimizin muhtelif semtlerinde 2 adet imar planı tadilat talepleriyle ilgili Ġmar ve
ġehircilik Müdürlüğünce verilen 12/08/2014 tarih ve 4256 sayılı evrakın Meclis Ġmar
Komisyonuna havalesine karar alındı.
439
440
441
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
92 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content