close

Enter

Log in using OpenID

2014 Aralık Ayı Meclis Kararları

embedDownload
T.C.
DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS
KARARI
DÖNEMĠ
: ARALIK 2014
BĠRLEġĠM
:1
OTURUM
:1
TOPLANTI TARĠHĠ
: 03.12.2014
GÜNDEM MADDE NO : 1
KARAR NO
: 82
ÖZÜ
: Belediyemiz Birimlerine Ait Görev ve ÇalıĢma
Yönetmeliklerinin GörüĢülmesi (Yazı ĠĢleri Müdürlüğü)
Başkanlık Makamınca, Meclise havale edilmiş olan İnsan Kaynakları ve Eğitim
Müdürlüğünün 25.11.2014 tarih ve 90998175-262-328 sayılı “Belediyemiz Birimlerine Ait Görev
ve Çalışma Yönetmeliklerinin Görüşülmesi” hakkındaki teklif yazısı ekinde yer alan Yazı İşleri
Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği, karara bağlanmak üzere, meclis gündeminde
görüşmeye açıldı.
Belediye Meclisimizce 18 Nisan 2014 tarih ve 14 Sayılı Meclis Kararı doğrultusunda tesis
edilen Norm Kadro’ ya göre ihdası yapılarak aktif olarak faaliyet göstermekte olan; Yazı İşleri
Müdürlüğü Birim Görev ve Çalışma Yönetmeliği, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğümüzün,
Başkanlık Makamınca Meclise havale edilmiş 25.11.2014 tarih ve 328 sayılı yazıları ekinde
gündeme alınarak görüşmeye açıldı.
Belediyemiz; Yazı İşleri Müdürlüğüne ait 8 (sekiz) bölüm ve biri geçici olmak üzere 31
(otuz bir) maddeden oluşturulmuş Yazı İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği,
meclisimizce, 5393 Sayılı Belediye Kanununun “Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri” başlıklı
18. maddesinin (m) fıkrası ” Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.” Hükmü
gereğince değerlendirilerek, kabulü uygun görülmüş olup;
Meclisçe yapılan müzakereler sonucunda meclisin oyuna sunulan karar 32 (otuz iki) kabul
görmüş ve karar oybirliği ile kabul edilmiştir.
Meclis BaĢkanı
Op. Dr. Ġbrahim YAMAN
Katip
Sevcan DURAN
Katip
Hasan ABDULLAHOĞLU
T.C.
DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS
KARARI
DÖNEMĠ
: ARALIK 2014
BĠRLEġĠM
:1
OTURUM
:1
TOPLANTI TARĠHĠ
: 03.12.2014
GÜNDEM MADDE NO : 1
KARAR NO
: 83
ÖZÜ
: Belediyemiz Birimlerine Ait Görev ve ÇalıĢma
Yönetmeliklerinin GörüĢülmesi (Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)
Başkanlık Makamınca, Meclise havale edilmiş olan İnsan Kaynakları ve Eğitim
Müdürlüğünün 25.11.2014 tarih ve 90998175-262-328 sayılı “Belediyemiz Birimlerine Ait Görev
ve Çalışma Yönetmeliklerinin Görüşülmesi”
hakkındaki teklif yazısı ekinde yer alan İnsan
Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği, karara bağlanmak üzere, meclis
gündeminde görüşmeye açıldı.
Belediye Meclisimizce 18 Nisan 2014 tarih ve 14 Sayılı Meclis Kararı doğrultusunda tesis
edilen Norm Kadro’ ya göre ihdası yapılarak aktif olarak faaliyet göstermekte olan; İnsan
Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Birim Görev ve Çalışma Yönetmeliği, aynı Müdürlüğümüzün,
Başkanlık Makamınca Meclise havale edilmiş 25.11.2014 tarih ve 328 sayılı yazıları ekinde
gündeme alınarak görüşmeye açıldı.
Belediyemiz; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne ait 3 (üç) bölüm 1 geçici olmak
üzere 13 (onüç) maddeden oluşturulmuş İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Görev ve Çalışma
Yönetmeliği, meclisimizce, 5393 Sayılı Belediye Kanununun “Belediye Meclisinin Görev ve
Yetkileri” başlıklı 18. maddesinin (m) fıkrası ” Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul
etmek.” Hükmü gereğince değerlendirilerek, kabulü uygun görülmüş olup;
Meclisçe yapılan müzakereler sonucunda meclisin oyuna sunulan karar 32 (otuz iki) kabul
görmüş ve karar oybirliği ile kabul edilmiştir.
Meclis BaĢkanı
Op. Dr. Ġbrahim YAMAN
Katip
Sevcan DURAN
Katip
Hasan ABDULLAHOĞLU
T.C.
DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS
KARARI
DÖNEMĠ
: ARALIK 2014
BĠRLEġĠM
:1
OTURUM
:1
TOPLANTI TARĠHĠ
: 03.12.2014
GÜNDEM MADDE NO : 1
KARAR NO
: 84
ÖZÜ
: Belediyemiz Birimlerine Ait Görev ve ÇalıĢma
Yönetmeliklerinin GörüĢülmesi (Mali Hizmetler Müdürlüğü)
Başkanlık Makamınca, Meclise havale edilmiş olan İnsan Kaynakları ve Eğitim
Müdürlüğünün 25.11.2014 tarih ve 90998175-262-328 sayılı “Belediyemiz Birimlerine Ait Görev
ve Çalışma Yönetmeliklerinin Görüşülmesi”
hakkındaki teklif yazısı ekinde yer alan Mali
Hizmetler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği, karara bağlanmak üzere, meclis gündeminde
görüşmeye açıldı.
Belediye Meclisimizce 18 Nisan 2014 tarih ve 14 Sayılı Meclis Kararı doğrultusunda tesis
edilen Norm Kadro’ ya göre ihdası yapılarak aktif olarak faaliyet göstermekte olan; Mali Hizmetler
Müdürlüğü Birim Görev ve Çalışma Yönetmeliği, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğümüzün,
Başkanlık Makamınca Meclise havale edilmiş 25.11.2014 tarih ve 328 sayılı yazıları ekinde
gündeme alınarak görüşmeye açıldı.
Belediyemiz; Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait 5 (beş) bölüm ve 38 (otuzsekiz) maddeden
oluşturulmuş Mali Hizmetler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği, meclisimizce, 5393 Sayılı
Belediye Kanununun “Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri” başlıklı 18. maddesinin (m) fıkrası
” Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.” Hükmü gereğince değerlendirilerek,
kabulü uygun görülmüş olup;
Meclisçe yapılan müzakereler sonucunda meclisin oyuna sunulan karar 32 (otuz iki) kabul
görmüş ve karar oybirliği ile kabul edilmiştir.
Meclis BaĢkanı
Op. Dr. Ġbrahim YAMAN
Katip
Sevcan DURAN
Katip
Hasan ABDULLAHOĞLU
T.C.
DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS
KARARI
DÖNEMĠ
: ARALIK 2014
BĠRLEġĠM
:1
OTURUM
:1
TOPLANTI TARĠHĠ
: 03.12.2014
GÜNDEM MADDE NO : 1
KARAR NO
: 85
ÖZÜ
: Belediyemiz Birimlerine Ait Görev ve ÇalıĢma
Yönetmeliklerinin GörüĢülmesi (Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü)
Başkanlık Makamınca, Meclise havale edilmiş olan İnsan Kaynakları ve Eğitim
Müdürlüğünün 25.11.2014 tarih ve 90998175-262-328 sayılı “Belediyemiz Birimlerine Ait Görev
ve Çalışma Yönetmeliklerinin Görüşülmesi”
hakkındaki teklif yazısı ekinde yer alan Çevre
Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği, karara bağlanmak üzere, meclis
gündeminde görüşmeye açıldı.
Belediye Meclisimizce 18 Nisan 2014 tarih ve 14 Sayılı Meclis Kararı doğrultusunda tesis
edilen Norm Kadro’ ya göre ihdası yapılarak aktif olarak faaliyet göstermekte olan; Çevre Koruma
ve Kontrol Müdürlüğü Birim Görev ve Çalışma Yönetmeliği, İnsan Kaynakları ve Eğitim
Müdürlüğümüzün, Başkanlık Makamınca Meclise havale edilmiş 25.11.2014 tarih ve 328 sayılı
yazıları ekinde gündeme alınarak görüşmeye açıldı.
Belediyemiz; Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne ait 4 (dört) bölüm ve 17 (onyedi)
maddeden oluşturulmuş Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği,
meclisimizce, 5393 Sayılı Belediye Kanununun “Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri” başlıklı
18. maddesinin (m) fıkrası ” Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.” Hükmü
gereğince değerlendirilerek, kabulü uygun görülmüş olup;
Meclisçe yapılan müzakereler sonucunda meclisin oyuna sunulan karar 32 (otuz iki) kabul
görmüş ve karar oybirliği ile kabul edilmiştir.
Meclis BaĢkanı
Op. Dr. Ġbrahim YAMAN
Katip
Sevcan DURAN
Katip
Hasan ABDULLAHOĞLU
T.C.
DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS
KARARI
DÖNEMĠ
: ARALIK 2014
BĠRLEġĠM
:1
OTURUM
:1
TOPLANTI TARĠHĠ
: 03.12.2014
GÜNDEM MADDE NO : 1
KARAR NO
: 86
ÖZÜ
: Belediyemiz Birimlerine Ait Görev ve ÇalıĢma
Yönetmeliklerinin GörüĢülmesi (Veteriner ĠĢleri Müdürlüğü)
Başkanlık Makamınca, Meclise havale edilmiş olan İnsan Kaynakları ve Eğitim
Müdürlüğünün 25.11.2014 tarih ve 90998175-262-328 sayılı “Belediyemiz Birimlerine Ait Görev
ve Çalışma Yönetmeliklerinin Görüşülmesi” hakkındaki teklif yazısı ekinde yer alan Veteriner
İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği, karara bağlanmak üzere, meclis gündeminde
görüşmeye açıldı.
Belediye Meclisimizce 18 Nisan 2014 tarih ve 14 Sayılı Meclis Kararı doğrultusunda tesis
edilen Norm Kadro’ ya göre ihdası yapılarak aktif olarak faaliyet göstermekte olan; Veteriner İşleri
Müdürlüğü Birim Görev ve Çalışma Yönetmeliği, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğümüzün,
Başkanlık Makamınca Meclise havale edilmiş 25.11.2014 tarih ve 328 sayılı yazıları ekinde
gündeme alınarak görüşmeye açıldı.
Belediyemiz; Veteriner İşleri Müdürlüğüne ait 7 (yedi) bölüm ve 26 (yirmialtı) maddeden
oluşturulmuş Veteriner İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği, meclisimizce, 5393 Sayılı
Belediye Kanununun “Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri” başlıklı 18. maddesinin (m) fıkrası
” Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.” Hükmü gereğince değerlendirilerek,
kabulü uygun görülmüş olup;
Meclisçe yapılan müzakereler sonucunda meclisin oyuna sunulan karar 32 (otuz iki) kabul
görmüş ve karar oybirliği ile kabul edilmiştir.
Meclis BaĢkanı
Op. Dr. Ġbrahim YAMAN
Katip
Sevcan DURAN
Katip
Hasan ABDULLAHOĞLU
T.C.
DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS
KARARI
DÖNEMĠ
: ARALIK 2014
BĠRLEġĠM
:1
OTURUM
:1
TOPLANTI TARĠHĠ
: 03.12.2014
GÜNDEM MADDE NO : 1
KARAR NO
: 87
ÖZÜ
: Belediyemiz Birimlerine Ait Görev ve ÇalıĢma
Yönetmeliklerinin GörüĢülmesi (Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü)
Başkanlık Makamınca, Meclise havale edilmiş olan İnsan Kaynakları ve Eğitim
Müdürlüğünün 25.11.2014 tarih ve 90998175-262-328 sayılı “Belediyemiz Birimlerine Ait Görev
ve Çalışma Yönetmeliklerinin Görüşülmesi” hakkındaki teklif yazısı ekinde yer alan Temizlik
İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği, karara bağlanmak üzere, meclis gündeminde
görüşmeye açıldı.
Belediye Meclisimizce 18 Nisan 2014 tarih ve 14 Sayılı Meclis Kararı doğrultusunda tesis
edilen Norm Kadro’ ya göre ihdası yapılarak aktif olarak faaliyet göstermekte olan; Temizlik İşleri
Müdürlüğü Birim Görev ve Çalışma Yönetmeliği, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğümüzün,
Başkanlık Makamınca Meclise havale edilmiş 25.11.2014 tarih ve 328 sayılı yazıları ekinde
gündeme alınarak görüşmeye açıldı.
Belediyemiz; Temizlik İşleri Müdürlüğüne ait 8 (sekiz) bölüm ve 27 (yirmiyedi) maddeden
oluşturulmuş Temizlik İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği, meclisimizce, 5393 Sayılı
Belediye Kanununun “Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri” başlıklı 18. maddesinin (m) fıkrası
” Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.” Hükmü gereğince değerlendirilerek,
kabulü uygun görülmüş olup;
Meclisçe yapılan müzakereler sonucunda meclisin oyuna sunulan karar 32 (otuz iki) kabul
görmüş ve karar oybirliği ile kabul edilmiştir.
Meclis BaĢkanı
Op. Dr. Ġbrahim YAMAN
Katip
Sevcan DURAN
Katip
Hasan ABDULLAHOĞLU
T.C.
DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS
KARARI
DÖNEMĠ
: ARALIK 2014
BĠRLEġĠM
:1
OTURUM
:1
TOPLANTI TARĠHĠ
: 03.12.2014
GÜNDEM MADDE NO : 1
KARAR NO
: 88
ÖZÜ
: Belediyemiz Birimlerine Ait Görev ve ÇalıĢma
Yönetmeliklerinin GörüĢülmesi (Fen ĠĢleri Müdürlüğü)
Başkanlık Makamınca, Meclise havale edilmiş olan İnsan Kaynakları ve Eğitim
Müdürlüğünün 25.11.2014 tarih ve 90998175-262-328 sayılı “Belediyemiz Birimlerine Ait Görev
ve Çalışma Yönetmeliklerinin Görüşülmesi” hakkındaki teklif yazısı ekinde yer alan Fen İşleri
Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği, karara bağlanmak üzere, meclis gündeminde
görüşmeye açıldı.
Belediye Meclisimizce 18 Nisan 2014 tarih ve 14 Sayılı Meclis Kararı doğrultusunda tesis
edilen Norm Kadro’ ya göre ihdası yapılarak aktif olarak faaliyet göstermekte olan; Fen İşleri
Müdürlüğü Birim Görev ve Çalışma Yönetmeliği, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğümüzün,
Başkanlık Makamınca Meclise havale edilmiş 25.11.2014 tarih ve 328 sayılı yazıları ekinde
gündeme alınarak görüşmeye açıldı.
Belediyemiz; Fen İşleri Müdürlüğüne ait 3 (üç) bölüm ve 10 (on) maddeden oluşturulmuş
Fen İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği, meclisimizce, 5393 Sayılı Belediye
Kanununun “Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri” başlıklı 18. maddesinin (m) fıkrası ”
Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.” Hükmü gereğince değerlendirilerek,
kabulü uygun görülmüş olup;
Meclisçe yapılan müzakereler sonucunda meclisin oyuna sunulan karar 32 (otuz iki) kabul
görmüş ve karar oybirliği ile kabul edilmiştir.
Meclis BaĢkanı
Op. Dr. Ġbrahim YAMAN
Katip
Sevcan DURAN
Katip
Hasan ABDULLAHOĞLU
T.C.
DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS
KARARI
DÖNEMĠ
: ARALIK 2014
BĠRLEġĠM
:1
OTURUM
:1
TOPLANTI TARĠHĠ
: 03.12.2014
GÜNDEM MADDE NO : 1
KARAR NO
: 89
ÖZÜ
: Belediyemiz Birimlerine Ait Görev ve ÇalıĢma
Yönetmeliklerinin GörüĢülmesi (Destek Hizmetleri Müdürlüğü)
Başkanlık Makamınca, Meclise havale edilmiş olan İnsan Kaynakları ve Eğitim
Müdürlüğünün 25.11.2014 tarih ve 90998175-262-328 sayılı “Belediyemiz Birimlerine Ait Görev
ve Çalışma Yönetmeliklerinin Görüşülmesi” hakkındaki teklif yazısı ekinde yer alan Destek
Hizmetleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği, karara bağlanmak üzere, meclis gündeminde
görüşmeye açıldı.
Belediye Meclisimizce 18 Nisan 2014 tarih ve 14 Sayılı Meclis Kararı doğrultusunda tesis
edilen Norm Kadro’ ya göre ihdası yapılarak aktif olarak faaliyet göstermekte olan; Destek
Hizmetleri Müdürlüğü Birim Görev ve Çalışma Yönetmeliği, İnsan Kaynakları ve Eğitim
Müdürlüğümüzün, Başkanlık Makamınca Meclise havale edilmiş 25.11.2014 tarih ve 328 sayılı
yazıları ekinde gündeme alınarak görüşmeye açıldı.
Belediyemiz; Destek Hizmetleri Müdürlüğüne ait 5 (beş) bölüm
ve 19 (ondokuz)
maddeden oluşturulmuş Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği,
meclisimizce, 5393 Sayılı Belediye Kanununun “Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri” başlıklı
18. maddesinin (m) fıkrası ” Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.” Hükmü
gereğince değerlendirilerek, kabulü uygun görülmüş olup;
Meclisçe yapılan müzakereler sonucunda meclisin oyuna sunulan karar 32 (otuz iki) kabul
görmüş ve karar oybirliği ile kabul edilmiştir.
Meclis BaĢkanı
Op. Dr. Ġbrahim YAMAN
Katip
Sevcan DURAN
Katip
Hasan ABDULLAHOĞLU
T.C.
DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS
KARARI
DÖNEMĠ
: ARALIK 2014
BĠRLEġĠM
:1
OTURUM
:1
TOPLANTI TARĠHĠ
: 03.12.2014
GÜNDEM MADDE NO : 1
KARAR NO
: 90
ÖZÜ
: Belediyemiz Birimlerine Ait Görev ve ÇalıĢma
Yönetmeliklerinin GörüĢülmesi (Ruhsat ve Denetim ĠĢleri Müdürlüğü)
Başkanlık Makamınca, Meclise havale edilmiş olan İnsan Kaynakları ve Eğitim
Müdürlüğünün 25.11.2014 tarih ve 90998175-262-328 sayılı “Belediyemiz Birimlerine Ait Görev
ve Çalışma Yönetmeliklerinin Görüşülmesi” hakkındaki teklif yazısı ekinde yer alan Ruhsat ve
Denetim İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği, karara bağlanmak üzere, meclis
gündeminde görüşmeye açıldı.
Belediye Meclisimizce 18 Nisan 2014 tarih ve 14 Sayılı Meclis Kararı doğrultusunda tesis
edilen Norm Kadro’ ya göre ihdası yapılarak aktif olarak faaliyet göstermekte olan; Ruhsat ve
Denetim İşleri Müdürlüğü Birim Görev ve Çalışma Yönetmeliği, İnsan Kaynakları ve Eğitim
Müdürlüğümüzün, Başkanlık Makamınca Meclise havale edilmiş 25.11.2014 tarih ve 328 sayılı
yazıları ekinde gündeme alınarak görüşmeye açıldı.
Belediyemiz; Ruhsat ve denetim İşleri Müdürlüğüne ait 8 (sekiz) bölüm ve 33 (otuzüç)
maddeden oluşturulmuş Ruhsat ve Denetim İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği,
meclisimizce, 5393 Sayılı Belediye Kanununun “Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri” başlıklı
18. maddesinin (m) fıkrası ” Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.” Hükmü
gereğince değerlendirilerek, kabulü uygun görülmüş olup;
Meclisçe yapılan müzakereler sonucunda meclisin oyuna sunulan karar 32 (otuz iki) kabul
görmüş ve karar oybirliği ile kabul edilmiştir.
Meclis BaĢkanı
Op. Dr. Ġbrahim YAMAN
Katip
Sevcan DURAN
Katip
Hasan ABDULLAHOĞLU
T.C.
DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS
KARARI
DÖNEMĠ
: ARALIK 2014
BĠRLEġĠM
:1
OTURUM
:1
TOPLANTI TARĠHĠ
: 03.12.2014
GÜNDEM MADDE NO : 1
KARAR NO
: 91
ÖZÜ
: Belediyemiz Birimlerine Ait Görev ve ÇalıĢma
Yönetmeliklerinin GörüĢülmesi (Yapı Kontrol Müdürlüğü)
Başkanlık Makamınca, Meclise havale edilmiş olan İnsan Kaynakları ve Eğitim
Müdürlüğünün 25.11.2014 tarih ve 90998175-262-328 sayılı “Belediyemiz Birimlerine Ait Görev
ve Çalışma Yönetmeliklerinin Görüşülmesi” hakkındaki teklif yazısı ekinde yer alan Yapı Kontrol
Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği, karara bağlanmak üzere, meclis gündeminde
görüşmeye açıldı.
Belediye Meclisimizce 18 Nisan 2014 tarih ve 14 Sayılı Meclis Kararı doğrultusunda tesis
edilen Norm Kadro’ ya göre ihdası yapılarak aktif olarak faaliyet göstermekte olan; Yapı Kontrol
Müdürlüğü Birim Görev ve Çalışma Yönetmeliği, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğümüzün,
Başkanlık Makamınca Meclise havale edilmiş 25.11.2014 tarih ve 328 sayılı yazıları ekinde
gündeme alınarak görüşmeye açıldı.
Belediyemiz; Yapı Kontrol Müdürlüğüne ait 5 (beş) bölüm ve 18 (onsekiz) maddeden
oluşturulmuş Yapı Kontrol Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği, meclisimizce, 5393 Sayılı
Belediye Kanununun “Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri” başlıklı 18. maddesinin (m) fıkrası
” Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.” Hükmü gereğince değerlendirilerek,
kabulü uygun görülmüş olup;
Meclisçe yapılan müzakereler sonucunda meclisin oyuna sunulan karar 32 (otuz iki) kabul
görmüş ve karar oybirliği ile kabul edilmiştir.
Meclis BaĢkanı
Op. Dr. Ġbrahim YAMAN
Katip
Sevcan DURAN
Katip
Hasan ABDULLAHOĞLU
T.C.
DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS
KARARI
DÖNEMĠ
: ARALIK 2014
BĠRLEġĠM
:1
OTURUM
:1
TOPLANTI TARĠHĠ
: 03.12.2014
GÜNDEM MADDE NO : 1
KARAR NO
: 92
ÖZÜ
: Belediyemiz Birimlerine Ait Görev ve ÇalıĢma
Yönetmeliklerinin GörüĢülmesi (Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü)
Başkanlık Makamınca, Meclise havale edilmiş olan İnsan Kaynakları ve Eğitim
Müdürlüğünün 25.11.2014 tarih ve 90998175-262-328 sayılı “Belediyemiz Birimlerine Ait Görev
ve Çalışma Yönetmeliklerinin Görüşülmesi” hakkındaki teklif yazısı ekinde yer alan İmar ve
Şehircilik Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği, karara bağlanmak üzere, meclis gündeminde
görüşmeye açıldı.
Belediye Meclisimizce 18 Nisan 2014 tarih ve 14 Sayılı Meclis Kararı doğrultusunda tesis
edilen Norm Kadro’ ya göre ihdası yapılarak aktif olarak faaliyet göstermekte olan; İmar ve
Şehircilik Müdürlüğü Birim Görev ve Çalışma Yönetmeliği, İnsan Kaynakları ve Eğitim
Müdürlüğümüzün, Başkanlık Makamınca Meclise havale edilmiş 25.11.2014 tarih ve 328 sayılı
yazıları ekinde gündeme alınarak görüşmeye açıldı.
Belediyemiz; İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait 3 (üç) bölüm ve 17
oluşturulmuş İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği,
Sayılı Belediye Kanununun “Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri” başlıklı
fıkrası ” Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.”
değerlendirilerek, kabulü uygun görülmüş olup;
(onyedi) maddeden
meclisimizce, 5393
18. maddesinin (m)
Hükmü gereğince
Meclisçe yapılan müzakereler sonucunda meclisin oyuna sunulan karar 32 (otuz iki) kabul
görmüş ve karar oybirliği ile kabul edilmiştir.
Meclis BaĢkanı
Op. Dr. Ġbrahim YAMAN
Katip
Sevcan DURAN
Katip
Hasan ABDULLAHOĞLU
T.C.
DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS
KARARI
DÖNEMĠ
: ARALIK 2014
BĠRLEġĠM
:1
OTURUM
:1
TOPLANTI TARĠHĠ
: 03.12.2014
GÜNDEM MADDE NO : 1
KARAR NO
: 93
ÖZÜ
: Belediyemiz Birimlerine Ait Görev ve ÇalıĢma
Yönetmeliklerinin GörüĢülmesi (Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü)
Başkanlık Makamınca, Meclise havale edilmiş olan İnsan Kaynakları ve Eğitim
Müdürlüğünün 25.11.2014 tarih ve 90998175-262-328 sayılı “Belediyemiz Birimlerine Ait Görev
ve Çalışma Yönetmeliklerinin Görüşülmesi” hakkındaki teklif yazısı ekinde yer alan Kültür ve
Sosyal İşler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği, karara bağlanmak üzere, meclis
gündeminde görüşmeye açıldı.
Belediye Meclisimizce 18 Nisan 2014 tarih ve 14 Sayılı Meclis Kararı doğrultusunda tesis
edilen Norm Kadro’ ya göre ihdası yapılarak aktif olarak faaliyet göstermekte olan; Kültür ve
Sosyal İşler Müdürlüğü Birim Görev ve Çalışma Yönetmeliği, İnsan Kaynakları ve Eğitim
Müdürlüğümüzün, Başkanlık Makamınca Meclise havale edilmiş 25.11.2014 tarih ve 328 sayılı
yazıları ekinde gündeme alınarak görüşmeye açıldı.
Belediyemiz; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne ait 8 (sekiz) bölüm ve 21 (yirmibir)
maddeden oluşturulmuş Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği,
meclisimizce, 5393 Sayılı Belediye Kanununun “Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri” başlıklı
18. maddesinin (m) fıkrası ” Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.” Hükmü
gereğince değerlendirilerek, kabulü uygun görülmüş olup;
Meclisçe yapılan müzakereler sonucunda meclisin oyuna sunulan karar 32 (otuz iki) kabul
görmüş ve karar oybirliği ile kabul edilmiştir.
Meclis BaĢkanı
Op. Dr. Ġbrahim YAMAN
Katip
Sevcan DURAN
Katip
Hasan ABDULLAHOĞLU
T.C.
DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS
KARARI
DÖNEMĠ
: ARALIK 2014
BĠRLEġĠM
:1
OTURUM
:1
TOPLANTI TARĠHĠ
: 03.12.2014
GÜNDEM MADDE NO : 1
KARAR NO
: 94
ÖZÜ
: Belediyemiz Birimlerine Ait Görev ve ÇalıĢma
Yönetmeliklerinin GörüĢülmesi (Özel Kalem Müdürlüğü)
Başkanlık Makamınca, Meclise havale edilmiş olan İnsan Kaynakları ve Eğitim
Müdürlüğünün 25.11.2014 tarih ve 90998175-262-328 sayılı “Belediyemiz Birimlerine Ait Görev
ve Çalışma Yönetmeliklerinin Görüşülmesi” hakkındaki teklif yazısı ekinde yer alan Özel Kalem
Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği, karara bağlanmak üzere, meclis gündeminde
görüşmeye açıldı.
Belediye Meclisimizce 18 Nisan 2014 tarih ve 14 Sayılı Meclis Kararı doğrultusunda tesis
edilen Norm Kadro’ ya göre ihdası yapılarak aktif olarak faaliyet göstermekte olan; Özel Kalem
Müdürlüğü Birim Görev ve Çalışma Yönetmeliği, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğümüzün,
Başkanlık Makamınca Meclise havale edilmiş 25.11.2014 tarih ve 328 sayılı yazıları ekinde
gündeme alınarak görüşmeye açıldı.
Belediyemiz; Özel Kalem Müdürlüğüne ait 7 (yedi) bölüm ve 21 (yirmibir) maddeden
oluşturulmuş Özel Kalem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği, meclisimizce, 5393 Sayılı
Belediye Kanununun “Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri” başlıklı 18. maddesinin (m) fıkrası
” Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.” Hükmü gereğince değerlendirilerek,
kabulü uygun görülmüş olup;
Meclisçe yapılan müzakereler sonucunda meclisin oyuna sunulan karar 32 (otuz iki) kabul
görmüş ve karar oybirliği ile kabul edilmiştir.
Meclis BaĢkanı
Op. Dr. Ġbrahim YAMAN
Katip
Sevcan DURAN
Katip
Hasan ABDULLAHOĞLU
T.C.
DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS
KARARI
DÖNEMĠ
BĠRLEġĠM
OTURUM
TOPLANTI TARĠHĠ
GÜNDEM MADDE NO
KARAR NO
ÖZÜ
: ARALIK 2014
:1
:1
: 03.12.2014
:2
: 95
: Sosyal Demokrat Belediyeler Derneğine Üye Olunmasının
GörüĢülmesi
Başkanlık Makamınca, Meclise havale edilmiş olan Yazı İşleri Müdürlüğünün 27.11.2014
tarih ve 116 sayılı “Sosyal Demokrat Belediyeler Derneğine Üye Olunmasının GörüĢülmesi “
hakkındaki teklif yazısı, karara bağlanmak üzere, meclis gündeminde görüşmeye açıldı.
Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde Belediyeler ile AB’li taraflar arasındaki diyalogun ve
işbirliğinin tesis edilmesi, güçlendirilmesi doğrultusunda faaliyet göstermek amacıyla kurulmuş ve
kurulacak olan derneklere 5253 Sayılı Yasanın 2. ve 3. maddeleri ile 31.03.2005 tarihli Resmi
Gazete’ de yayımlanan 25772 Sayılı Yönetmeliğin 5. maddesinin (c) fıkrası gereği Belediyemizin
üye olması ve Belediye Başkanı Sayın Op. Dr. İbrahim YAMAN’ ın Belediyemizi temsilen
YETKİLENDİRİLMESİ
Şeklindeki Yazı İşleri Müdürlüğünün 27.11.2014 tarih ve 116 sayılı meclise havaleli teklif yazısı,
5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (o) fıkrası “Diğer mahallî idarelerle birlik
kurulmasına, kurulmuĢ birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.” Hükmü ışığında
değerlendirilerek uygun görülmüş olup;
Meclisçe yapılan müzakereler sonucunda meclisin oyuna sunulan karar 32 (otuz iki) kabul
görmüş ve karar oybirliği ile kabul edilmiştir.
Meclis BaĢkanı
Op. Dr. Ġbrahim YAMAN
Katip
Sevcan DURAN
Katip
Hasan ABDULLAHOĞLU
T.C.
DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS
KARARI
DÖNEMĠ
BĠRLEġĠM
OTURUM
TOPLANTI TARĠHĠ
GÜNDEM MADDE NO
KARAR NO
ÖZÜ
: ARALIK 2014
:1
:1
: 03.12.2014
:3
: 96
: Belediye BaĢkan Yardımcısı Kadrosunun Ġhdası
Başkanlık Makamınca, Meclise havale edilmiş olan İnsan Kaynakları ve Eğitim
Müdürlüğünün 28.11.2014 tarih ve 349 sayılı “Belediye BaĢkan Yardımcısı Kadrosunun
Ġhdası” hakkındaki teklif yazısı, karara bağlanmak üzere, meclis gündeminde görüşmeye açıldı.
10 Nisan 2014
tarih ve 28968 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Belediye ve Bağlı
Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik’ e göre C10 Grubunda yer alan belediyemize verilen
norm kadrolar arasında ihdas edilmeyen GİH sınıfından 1 adet 1 derecelik 10000 unvan kodlu
Belediye Başkan Yardımcısı Kadrosunun ihdas edilmesi; Şeklindeki İnsan Kaynakları ve Eğitim
Müdürlüğünün 28.11.2014 tarih ve 349 sayılı meclise havaleli teklif yazısı, 5393 Sayılı Belediye
Kanununun
18. maddesi (l) fıkrası “Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı
kuruluĢlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiĢtirilmesine karar vermek.” Hükmü ışığında
değerlendirilerek uygun görülmüş olup;
Meclisçe yapılan müzakereler sonucunda meclisin oyuna sunulan karar 32 (otuz iki) kabul
görmüş ve karar oybirliği ile kabul edilmiştir.
Meclis BaĢkanı
Op. Dr. Ġbrahim YAMAN
Katip
Sevcan DURAN
Katip
Hasan ABDULLAHOĞLU
T.C.
DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS
KARARI
DÖNEMĠ
BĠRLEġĠM
OTURUM
TOPLANTI TARĠHĠ
GÜNDEM MADDE NO
KARAR NO
ÖZÜ
: ARALIK 2014
:1
:1
: 03.12.2014
:4
: 97
: Ġmar Konularının GörüĢülmesi
Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Çekmece Mahallesi 1146 Ada 1 nolu
parselde mevcut Konut Amaçlı İmar Nizamının, Özel Eğitim ve Öğretim Tesisi Alanı olacak
şekilde planlanması talepleri hakkındaki teklif yazıları okutularak, görüşmeye açıldı.
İlimiz, Defne İlçesine bağlı Çekmece Mahallesi 1146 ada 1 nolu parsel onaylı imar planında
“Konut Alanı” olarak planlanmıştır. İlgi dilekçe ekinde Belediyemize gönderilen ve parselin 8000
m2 lik kısmında “Özel Eğitim ve Öğretim Tesisi Alanı” amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı
Değişikliği 04.07.2014 tarih ve 403-1692 sayılı yazımız ekinde onaylanmak üzere Hatay
Büyükşehir Belediyesi’ne gönderilmiş ve Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.09.2014 tarih
ve 111 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaylı Nazım İmar Planı 26.09.2014- 26.10.2014 tarihleri
arasında askı süresi tamamlanarak kesinleşmiştir.
Kesinleşen Nazım İmar Planı kararlarına uygun olarak hazırlanan ve ekte sunulan 1/1000
Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği dosyasının 3194 sayılı İmar Kanununun, Planlı Alanlar
Tip İmar Yönetmeliği ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin, imar planı değişikliklerinde
uyulması gereken esasları ile 5393 sayılı Belediye Kanun 18. Maddesi (c) maddesi bendi
doğrultusunda Belediyemiz Meclisinde görüşülmesi
şeklindeki
İmar ve Şehircilik
Müdürlüğümüzün meclise havaleli teklif yazısı okutularak;
Söz konusu talep ve ona dayalı birim teklif yazısı değerlendirilerek, ilgili ihtisas komisyonu
olan İmar Komisyonuna havalesi meclisimizce uygun görülmüş olup;
Meclisçe yapılan müzakereler sonucunda meclisin oyuna sunulan karar 32 (otuz iki) kabul
görmüş ve karar oybirliği ile kabul edilmiştir.
Meclis BaĢkanı
Op. Dr. Ġbrahim YAMAN
Katip
Sevcan DURAN
Katip
Hasan ABDULLAHOĞLU
T.C.
DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS
KARARI
DÖNEMĠ
BĠRLEġĠM
OTURUM
TOPLANTI TARĠHĠ
GÜNDEM MADDE NO
KARAR NO
ÖZÜ
: ARALIK 2014
:1
:1
: 03.12.2014
:4
: 98
: Ġmar Konularının GörüĢülmesi
2014 Kasım Ayı toplantısında 03.11.2014 tarih ve 70 sayılı meclis kararıyla, İmar
Komisyonuna havale edilen Suat KUTLU ve Ortaklarının Çekmece Mahallesinde kain 7887 ve
7888 nolu parseller hakkındaki tadilat talebi, komisyonumuzca uygun görülerek, meclisin takdirine
sunulmuştur.
Suat KUTLU ve ortakları, 31/10/2014 gün ve 2341 kayıt nolu dilekçe ile Belediyemize
başvurmuşlardır. Dilekçelerinde, Çekmece Mahallesi 7887 ve 7888 nolu parsellerin yürürlükteki
imar planımızda, Ayrık-4 (A-4) kat yapı nizamından Ayrık-5 (A-5) kat yapı nizamına
dönüştürülmesi için plan değişikliği yapılması talep etmişlerdir.
Dosya ekinde yer alan ve plan müellifince düzenlenen uygulama imar planı tadilatı izah
raporunda; 7887 ve 7888 nolu parsellerin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında “Orta Yoğunlukta
Meskun Konut Alanı” olarak planlandığı, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında “Ayrık Nizam
4 Kat (A-4)” olarak planlandığı, öneri plan ile parselin nizamının “Ayrık Nizam 5 Kat (A-5)
TAKS:0,40, KAKS:2,00” yapı nizamına dönüştürüldüğü öneri plan ile oluşacak yoğunluk artışına
karşılık parselde 7 metrelik yol cephesinde 120 m2 yeşil alan ayrıldığı belirtilmiştir.
Meclisimizce İmar komisyonu kararı doğrultusunda yapılan değerlendirme neticesinde;
Çekmece mahallesinde kain 33-L-3D imar paftasında yer alan 7887 ve 7888 nolu parsellerin
yürürlükteki imar planında “Ayrık Nizam 4 Kat Konut Alanı (A-4)”, yapı nizamında olduğu ve
imar planı tadilatı ile söz konusu parsellerin “Ayrık Nizam 5 Kat Konut Alanı (A-5) TAKS:0,40
ve KAKS:2,00” yapı nizamına dönüştürülmek istendiği görülmüştür. Yürürlükteki imar planında
ve komisyonca yerinde yapılan incelemede söz konusu parsele komşu yapı adası içerisindeki diğer
parselin de yürürlükteki imar planında Ayrık-5 kat konut alanı olarak planlandığı, yapılan tadilat ile
tüm adanın Ayrık-5 kata (TAKS:0,40 ve KAKS:2,00) dönüştürülerek ada bütününde bir yapılaşma
düzeni sağlandığı, kat artışından kaynaklanan nüfus yoğunluk artışına istinaden parselin doğusunda
yer alan 7 metrelik imar yolu cephesi boyunca 120 m2 den az olmamak ve minimum 3 metre
genişliğinde olması koşulu ile yeşil alan ayrıldığı tespit edildiğinden önerilen plan tadilatı uygun
görülmüş olup;
Meclisçe yapılan müzakereler sonucunda meclisin oyuna sunulan karar 2 (iki) ret ve 30
(otuz) kabul görmüş ve karar oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
Meclis BaĢkanı
Op. Dr. Ġbrahim YAMAN
Katip
Sevcan DURAN
Katip
Hasan ABDULLAHOĞLU
T.C.
DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS
KARARI
DÖNEMĠ
BĠRLEġĠM
OTURUM
TOPLANTI TARĠHĠ
GÜNDEM MADDE NO
KARAR NO
ÖZÜ
: ARALIK 2014
:1
:1
: 03.12.2014
:4
: 99
: Ġmar Konularının GörüĢülmesi
2014 Kasım Ayı toplantısında 03.11.2014 tarih ve 69 sayılı meclis kararıyla, İmar
Komisyonuna havale edilen Münire YILDIZ vekili Yusuf ÇEKMECE’ nin Çekmece Mahallesinde
kain 9246 nolu parsel hakkındaki tadilat talebi, komisyonumuzca uygun görülerek, meclisin
takdirine sunulmuştur.
Münire YILDIZ vekili Yusuf ÇEKMECE, 13/10/2014 gün ve 2112 kayıt nolu dilekçe ile
Belediyemize başvurmuştur. Dilekçesinde, Çekmece Mahallesi 9246 nolu parselin yürürlükteki
imar planımızda, Blok - 6 kat yapı nizamına dönüştürülmesi için plan değişikliği yapılması talep
etmiştir.
Dosya ekinde yer alan ve plan müellifince düzenlenen uygulama imar planı tadilatı izah
raporunda; 9246 nolu parselin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında “Orta Yoğunlukta Meskun
Konut Alanı” olarak planlandığı, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında “Ayrık Nizam 6 Kat
(A-6) yoldan 5 metre komĢu parsellerden 3 metre yapı yoğunluğu % 40 konut alanı” olarak
planlandığı, öneri plan ile parselin nizamının “Blok Nizam 6 Kat (BL-6) TAKS:0,40 yoldan 5
metre, komĢulardan 4 metre ve arka bahçe 5 metre” ye dönüştürüldüğü belirtilmiştir.
Meclisimizce İmar komisyonu kararı doğrultusunda yapılan değerlendirme neticesinde;
Çekmece mahallesinde kain 32-L-2A imar paftasında yer alan 9246 nolu parselin yürürlükteki
imar planında “Ayrık Nizam 6 Kat Konut Alanı (A-6)”, yapı nizamında olduğu ve imar planı
tadilatı ile söz konusu parselin “Blok Nizam 6 Kat Konut Alanı (BL-6) TAKS:0,40” yapı
nizamına dönüştürülmek istendiği görülmüştür. Yürürlükteki imar planında ve yerinde yapılan
incelemede söz konusu parselin de içinde yer aldığı yapı adasında 5 adet Blok Nizamlı yapı olduğu,
parselin sağındaki ve solundaki parsellerin de Blok Nizam olduğu ve önerilen plan tadilatı ile
parselin çevresi ile aykırılık oluşturmadığı, planda belirtilen çekme mesafeleri içerisinde binanın
taban alanı katsayısı (TAKS) değerinin 0,40’ı aşmaması ve arka bahçe mesafesinin de 5 m. olması
koşuluyla önerilen plan tadilatı uygun görülmüş olup;
Meclisçe yapılan müzakereler sonucunda meclisin oyuna sunulan karar 4 (dört) ret ve 28
(yirmisekiz) kabul görmüş ve karar oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
Meclis BaĢkanı
Op. Dr. Ġbrahim YAMAN
Katip
Sevcan DURAN
Katip
Hasan ABDULLAHOĞLU
T.C.
DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS
KARARI
DÖNEMĠ
BĠRLEġĠM
OTURUM
TOPLANTI TARĠHĠ
GÜNDEM MADDE NO
KARAR NO
ÖZÜ
: ARALIK 2014
:2
:1
: 05.12.2014
:4
: 100
: Ġmar Konularının GörüĢülmesi
2014 Aralık Ayı toplantısında 03.12.2014 tarih ve 97 sayılı meclis kararıyla, İmar
Komisyonuna havale edilen Şamiye GEÇMEN’ in Çekmece Mahallesinde kain 1146 Ada 1 Nolu
parsel hakkındaki tadilat talebi, komisyonumuzca uygun görülerek, meclisin takdirine sunulmuştur.
Şamiye GEÇMEN, 02/07/2014 gün ve 682 kayıt nolu dilekçe ile Belediyemize başvurmuş
olup dilekçesinde, Konut Alanı olarak planlanan Çekmece Mahallesi 1146 ada 1 nolu parselin 8000
m2 lik kısmının Özel Eğitim ve Öğretim Tesis Alanına dönüştürülmesi için plan değişikliği
yapılması talebinde bulunmuştur.
Hatay Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 04.07.2014 tarih 2800674 sayılı olumlu görüş
yazısı ve Hatay Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.09.2014 tarih ve 111 sayılı kararı ile 1146 ada
1 nolu parselin 8000 m2 lik kısmının Özel Eğitim ve Öğretim Tesis Alanı amaçlı 1/5000 ölçekli
Nazım İmar Planı onaylanmış olup Onaylı Nazım İmar Planı 26.09.2014-26.10.2014 tarihleri
arasında askı süresi tamamlanarak kesinleşmiştir.
Dosya ekinde yer alan ve plan müellifince düzenlenen uygulama imar planı tadilatı izah
raporunda; 1146 ada 1 nolu parselin Onaylı mevcut 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında GeliĢme
Konut Alanı” olarak planlandığı belirtilmiştir. Söz konusu parselin onaylı mevcut 1/1000 ölçekli
uygulama imar planında yapı nizamının “TAKS: 0,30 E: 2.50 Hmax: Serbest ve Konut Alanı ”
olduğu görülmüştür. Önerilen imar planı tadilatı ile; söz konusu parselin 8000 m2 lik kısmının Özel
Eğitim ve Öğretim Tesis Alanına ve yapı nizamının “TAKS: 0,35 E:2.50 Hmax: 18.00 metre, 5
kat ve bütün yapı yaklaĢma mesafeleri 10.00 metre olarak” dönüştürülmesi talep edilmiştir.
Meclisimizce İmar komisyonu kararı doğrultusunda yapılan değerlendirme neticesinde;
Çekmece Mahallesinde kain 32-L-1D imar paftasında yer alan 1146 ada 1 nolu parselin
yürürlükteki imar planında “TAKS: 0,30 E: 2.50 Hmax: Serbest ve Konut Alanı yapı nizamında
olduğu ve imar planı tadilatı ile söz konusu parselin Özel Eğitim ve Öğretim Tesis Alanına
“TAKS: 0,35 E:2.50 Hmax: 18.00 metre, 5 kat ve bütün yapı yaklaĢma mesafeleri 10.00 metre
Ģeklinde yapı nizamına dönüştürülmek istendiği görülmüştür. Ayrıca Öneri İmar Planı tadilatı ile;
düzenleme yapılan alanın batı yönünde (konut alanı ile arasında) 12.00 metre genişliğinde yol ve bu
yolun içinde genel otopark alanı planlanmıştır. Söz konusu parselin geri kalan kısmının kullanım
özelliği, yapı nizamı ve ulaşım bağlantıları aynen korunmuştur.
Yürürlükteki imar planında ve yerinde yapılan incelemede söz konusu parselin güney yönünde
Eğitim Tesisi amaçlı yapı adasının bulunduğu; kuzey yönünde park alanı yer aldığı, parselin dört
tarafında yolların bulunması nedeniyle söz konusu alanın bağımsız olduğu, önerilen plan tadilatı
ile parselin çevresiyle aykırılık oluşturmadığı görülmüştür. Öneri Planında belirtilen yapı nizamının
“TAKS: 0,35 E:2.50 Hmax: 18.00 metre, 5 kat ve bütün yapı yaklaĢma mesafeleri 10.00 metre
Ģeklinde ve düzenleme yapılan alanın batı yönünde (konut alanı ile arasında) 12.00 metre
genişliğinde yol ve bu yolun içinde genel otopark alanı olması koşuluyla plan tadilatı yapılması
uygun görülmüş olup;
Meclisçe yapılan müzakereler sonucunda meclisin oyuna sunulan karar 20 (yirmi) kabul
görmüş ve karar oybirliği ile kabul edilmiştir.
Meclis BaĢkanı
Tuncay MENGÜLLÜOĞLU
Katip
Gülbahar ÖZDEMĠR
Katip
Ayhan MĠRĠOĞLU
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
275 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content