close

Enter

Log in using OpenID

belediyemiz meclisinin temmuz ayı toplantısı

embedDownload
BELEDİYE MECLİSİNİN TEMMUZ AYI TOPLANTISI
09/07/2014 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR
KARAR NO:
320
321
KARAR ÖZETLERİ:
Sivas Belediyesi Özel Halk Otobüsleri ÇalıĢma ve Seyrüsefer Yönetmeliğinde değiĢiklik
yapılmasına, Meclis Hukuk ve Mevzuat Komisyonu raporunun geldiği Ģekliyle kabulüne
karar alındı.
Tapu kayıtları belirtilen taĢınmazlardaki Sivas Belediyesine ait mevcut payların hissesi
oranında aynı parseldeki diğer hissedarlara, 3194 sayılı Yasa’nın 17. maddesi uyarınca
satıĢ iĢlemlerinin yapılmasına ve bu hususta Belediye Encümenine yetki verilmesine
karar alındı.
MAHALLE
1-ALTUNTABAK
2-KILAVUZ
3-KILAVUZ
4-ECE
5-ALTUNTABAK
322
323
324
325
PAFTA
ADA
PARSEL
313
247
63
64
4621
1624
3518
441
402
8
9
10
155
22
ARSA PAYI
(m2)
66,00 m²
17,43 m²
76,00m²
55,67 m²
11,89 m²
AÇIKLAMA
3194/17.mad .ye göre SATIġ
3194/17.mad .ye göre SATIġ
3194/17.mad .ye göre SATIġ
3194/17.mad .ye göre SATIġ
Kat irtifaklı 402 ada 21 nolu parsele
Ģuyulu olmasından dolayı 3194/17.mad
.ye göre SATIġ
Birgül ĠnĢaat Ltd. ġti.'nin talebi ile Ġ38A21D4A pafta y: 5860000-586200 x: 44031004402900 koordinatları arasında kalan alanda 3. Etap 1/1000 Revizyon Uygulama Ġmar
Planı' nındaki BitiĢik Nizam 3 kat konut alanının plan notlarındaki A5 koduna göre Ayrık
Nizam Max 8 kat, Taks:0.40, Kaks:2.40 olarak ve çekme mesafelerinin Çevre ve
ġehircilik Bakanlığı' nca yayınlanan 14/06/2014 tarih ve 29030 sayılı ''Mekansal Planlar
Yapım Yönetmeliği' nin'' Geçiçi 1. madde hükmüne göre tabi olduğu ''Ġmar Planı
Yapılması ve DeğiĢikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 22. madde 2. fıkrası''
gereği (H1+H2/2)+7 formülüne göre plana iĢlenerek hazırlanan UĠP-820,7 plan sicil
numaralı tadilat teklifinin, Meclis Ġmar Komisyonundan geldiği Ģekliyle kabulüne karar
alındı.
Sivas Ġl Özel Ġdaresi Ġmar ve Kentsel ĠyileĢtirme Müdürlüğü' nün talebi ile Ġ37B25C2BĠ37B25B3C pafta y: 585400-585500 x: 4405000-4405100 koordinatları arasında kalan
alanda 4. Etap 1/1000 Revizyon Uygulama Ġmar Planı' nındaki askeri alan ve bölge
parkının, bir kısmının Rum Kilisesi alanı olarak düzenlenen, UĠP-821,6 plan sicil
numaralı tadilat teklifinin, Meclis Ġmar Komisyonundan geldiği Ģekliyle kabulüne karar
alındı.
Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü' nün talebi ile Ġ38A21D3D pafta y: 586900-587100 x:
4402500-4402300 koordinatları arasında kalan alanda 4. Etap 1/1000 Revizyon
Uygulama Ġmar Planı' nındaki Hükümet Konağı ve Tescilli Alanda zemin altı otopark ve
park alanı oluĢturulabilmesi amacı ile ada bölüm çizgisinin iĢlenmesi ayrıca imar
hatlarının yeniden düzenlenmesi Ģeklinde hazırlanan, UĠP-821,7 plan sicil numaralı
tadilat teklifinin, Meclis Ġmar Komisyonu raporunun geldiği Ģekliyle kabulüne karar
alındı.
YıltaĢ A.ġ.' nin talebi ile Ġ37C03B3D pafta y: 581200-584900, x: 4400100-4399900
koordinatları arasında kalan alanda 4. Etap 1/1000 Revizyon Uygulama Ġmar Planı'
nındaki E:2.00, H: serbest konut ve konut altı ticaret alanının, ticaret alanına
dönüĢtürülmesi ile parselin güney-batısına rastlayan 10m çekme mesafesinin 5m olarak
düzenlenmesi Ģeklinde hazırlanan UĠP-821,4 plan sicil numaralı tadilat teklifinin, Meclis
Ġmar Komisyonu raporunun geldiği Ģekliyle kabulüne karar alındı.
1/4
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
Cennet YĠĞĠTER ve müĢtereklerinin kat artıĢı talebi, plan yoğunluğunu artıracağından
dolayı uygun görülmediğine, Meclis Ġmar Komisyonu raporunun geldiği Ģekliyle
kabulüne karar alındı.
Ahmet IġIK' ın blok nizamın bitiĢik nizama çevrilmesi talebi, plan yoğunluğunu
artıracağından dolayı uygun görülmediğine, Meclis Ġmar Komisyonu raporunun geldiği
Ģekliyle kabulüne karar alındı.
Nurettin MERT' in yol ve yeĢil alanın yerinin değiĢtirilmesi talebi, imar uygulaması ile
çözümleneceğinden dolayı uygun görülmediğine, Meclis Ġmar Komisyonu raporunun
geldiği Ģekliyle kabulüne karar alındı.
Teknik ĠnĢ. Ltd. ġti.' nin blok boyunun 50 m’ ye çıkarılması talebi, talep karĢılandığından
dolayı uygun görülmediğine, Meclis Ġmar Komisyonu raporunun geldiği Ģekliyle
kabulüne karar alındı.
Aile ve Sosyal Politikalar Ġl Müdürlüğünün özel eğitim tesisi alanının sınırlarının eski
plana göre düzeltilmesi talebi, söz konusu alanda yapı yasaklı alan ve rekreasyon alanı
olmasından dolayı uygun görülmediğine, Meclis Ġmar Komisyonu raporunun geldiği
Ģekliyle kabulüne karar alındı.
Harun ALKAġI ve müĢtereklerinin teĢekküle uygun yapılaĢma talebi, plan notlarıyla
çözüleceğinden dolayı gündemden kaldırılmasına, Meclis Ġmar Komisyonu raporunun
geldiği Ģekliyle kabulüne karar alındı.
Hasan KAPġĠĞAY' ın yeĢil alanın iptal edilmesi talebi, imar uygulaması ile
çözüleceğinden dolayı uygun görülmediğine, Meclis Ġmar Komisyonu raporunun geldiği
Ģekliyle kabulüne karar alındı.
Veysel KARABAL' ın kat artıĢı talebi, plan yoğunluğunu artıracağından dolayı uygun
görülmediğine, Meclis Ġmar Komisyonu raporunun geldiği Ģekliyle kabulüne karar alındı.
Ġbrahim ÜZÜMCÜ' nün E=1,40, 1000 M2 Ģartının kaldırılması ve yeni imar planı
yapılması talebi, plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun görülmediğine, Meclis
Ġmar Komisyonu raporunun geldiği Ģekliyle kabulüne karar alındı.
ġükrü KARAÇULHA' nın kat artıĢı talebi, plan yoğunluğunu artıracağından dolayı
uygun görülmediğine, Meclis Ġmar Komisyonu raporunun geldiği Ģekliyle kabulüne karar
alındı.
Havva YILDIZ' ın yeĢil alanda kalan yerinin Belediyemize ait aynı değerdeki bir yerle
takas edilmesi talebi, Belediyemiz bünyesindeki Emlak Ġstimlak Müdürlüğü ile
görüĢülerek konu çözümleneceğinden dolayı gündemden kaldırılmasına, Meclis Ġmar
Komisyonu raporunun geldiği Ģekliyle kabulüne karar alındı.
Faruk KAYA' nın bitiĢik nizam 3 katın ayrık nizam 6 kata çıkarılması talebi, Ġmar Planı
Yapılması ve DeğiĢikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 22. madde 2. fıkrası gereği
(H1+H2/2)+7 formülü uygulandığı zaman bina derinliğinin yetersiz kalmasından dolayı
uygun görülmediğine, Meclis Ġmar Komisyonu raporunun geldiği Ģekliyle kabulüne karar
alındı.
Hikmet SOYUDOĞRU ve müĢtereklerinin bitiĢik nizam 4 katın ayrık nizam 8 kata
çıkarılması talebi, Ġmar Planı Yapılması ve DeğiĢikliklerine Ait Esaslara Dair
Yönetmeliğin 22. madde 2. fıkrası gereği (H1+H2/2)+7 formülü uygulandığı zaman bina
derinliğinin yetersiz kalmasından dolayı uygun görülmediğine, Meclis Ġmar Komisyonu
raporunun geldiği Ģekliyle kabulüne karar alındı.
Orhan GÖKKAYA' nın yeĢil alanın eski imarı olan dükkan alanına çevrilmesi talebi, plan
bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun görülmediğine, Meclis Ġmar Komisyonu
raporunun geldiği Ģekliyle kabulüne karar alındı.
Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü’nün 2-3-4. Etap plan notlarının yeniden düzenlenmesi
talebi, talep karĢılandığından dolayı gündemden kaldırılmasına, Meclis Ġmar Komisyonu
raporunun geldiği Ģekliyle kabulüne karar alındı.
2/4
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
Esentepe Mahalle Muhtarı Halil ERDĠN' in yeĢil alanın konut alanına dönüĢtürülmesi
talebi, plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun görülmediğine, Meclis Ġmar
Komisyonu raporunun geldiği Ģekliyle kabulüne karar alındı.
Ali DUMAN' ın konut altı ticaret yapılması talebi, plan bütünlüğünü bozacağından dolayı
uygun görülmediğine, Meclis Ġmar Komisyonu raporunun geldiği Ģekliyle kabulüne karar
alındı.
Kenan TOKMAKOĞLU' nun kendi arsasına bina yapma talebi, imar planına uygun
parsel oluĢturulduğu taktirde yapılabileceğinden dolayı gündemden kaldırılmasına,
Meclis Ġmar Komisyonu raporunun geldiği Ģekliyle kabulüne karar alındı.
Mehmet HASBEK' in 1000 m2 Ģartına itirazı, plan bütünlüğünü bozacağından dolayı
uygun görülmediğine, Meclis Ġmar Komisyonu raporunun geldiği Ģekliyle kabulüne karar
alındı.
Özel Ġhlas Vakfı' nın E=0,5 Hmax=9,50 yurt alanının Hmax=serbest olması talebi, plan
bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun görülmediğine, Meclis Ġmar Komisyonu
raporunun geldiği Ģekliyle kabulüne karar alındı.
Yürürlükteki mevzuat gereği mahalle sınırlarının dere, cadde, bulvar, ırmak… vb.
belirgin ayraçlardan geçmesi zorunlu olduğu, Mimar Sinan, DiriliĢ ve DaniĢmentgazi
Mahalleleri arasındaki sınırın ara sokaklardan girintili Ģekilde geçmesi hem idari iĢlemler
hem de mevzuat açısından sıkıntı yarattığı, Sivas genelinde yürütülmekte olan mahalle
sınırlarının belirlenmesi çalıĢması kapsamında;
Mimar Sinan, DiriliĢ ve DaniĢmentgazi Mahalleleri arasındaki sınırın belirlenebilmesi
için Misakı Milli Caddesinin BaĢlangıç noktasının 1/1000 ölçekli revizyon imar planına
göre AltınbaĢak Caddesinin baĢlangıç noktasındaki kavĢağa kadar uzatılmasının
gerektiği, bahse konu Misak-ı Milli Caddesinin AltınbaĢak Caddesine kadar uzatılmasına,
Mimar Sinan ve DaniĢmentgazi Mahalleleri arasındaki sınırın BaĢkent Caddesinden
baĢlayarak AltınbaĢak Caddesi ve Misak-ı Milli Caddesi,
DiriliĢ ve DaniĢmentgazi Mahalleleri arasındaki sınırın Misak-ı Milli Caddesi ve Milli
Mücadele Caddesi olarak kabul edilmesine,
Mahalle sınırı olarak kabul edilen caddelerin Ulusal Adres Veri Tabanında sınır olan
mahallelerde ayrı ayrı tanımlanmasına, Meclis Eğitim Kültür ve Spor Komisyonu ile
Meclis Ġmar Komisyonu raporlarının geldiği Ģekliyle kabulüne karar alındı.
Ġlimiz merkez Ġmaret Köyü, Esenyurt ve KarĢıyaka Mahallelerinden geçen Kayseri
Caddesinden baĢlayarak Esenyurt Caddesinde sona eren ve 1/1000 ölçekli revizyon imar
planı ile yeni ihdas edilen isimsiz caddeye AĢiyan Caddesi isminin verilmesine, Meclis
Eğitim Kültür ve Spor Komisyonu raporunun geldiği Ģekliyle kabulüne karar alındı.
Ġlimiz merkez DiriliĢ Mahallesi Atakent Parkı isminin Abdullah Kılıç Parkı ismi
Belediyemiz Meclisinin 13/05/2013 tarih ve 1156 sayılı kararı ile Ġnönü Mahalle Parkı
olarak değiĢtirildiği, bahse konu değiĢikliğin üzerinden bir sene geçmiĢ olup Halis
KILIÇ’ ın talebinin ileri bir tarihte değerlendirmek üzere gündemden kaldırılmasına,
Meclis Eğitim Kültür ve Spor Komisyonu raporunun geldiği Ģekliyle kabulüne karar
alındı.
10/05/2010 tarihli sözleĢme ile bedeli mukabilinde Belediyemize 10 yıl süre ile kiralanan
Sivas Orman ĠĢletme Müdürlüğü sınırları içerisinde bulunan ĠĢhan Köyü, KardeĢler
Ormanı, C Tipi Orman Ġçi Dinlenme ve Mesire yerinin kira sözleĢmesinin tek taraflı
olarak fesih edilmesine, Meclis Çevre Komisyonu ile Meclis Hukuk ve Mevzuat
Komisyonu raporlarının geldiği Ģekliyle kabulüne karar alındı.
Özbelsan A.ġ.’nin araç alımı ve muhtelif finansman ihtiyacını karĢılamak amacıyla, bütçe
gelirlerinin %10’ una kadar borçlanma yapabilmesi için 2014 yılı içerisinde banka ve
finans kuruluĢlarından kullanılmıĢ ve kullanacağı kredilerin teminatını oluĢturmak üzere,
Sivas Belediye BaĢkanlığının müĢterek borçlu ve müteselsil kefalet imzalarının
verilmesine, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun geldiği Ģekliyle kabulüne karar
alındı.
3/4
351
352
Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü mezunu ġükrü TÜTÜNCÜ adlı vatandaĢın
talebinin uygun görülmediğinden reddine karar alındı.
Belediyemize ait aĢağıda adresi, pafta, ada, parsel numarası ve m²'si yazılı gayrimenkulün
(arsa) satılmasına karar alındı.
Mahallesi:
Aydoğan
Pafta:
108-109
Ada:
685
Parsel:
22
Yüzölçümü:
192,00 m²
İHTİSAS KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLEN EVRAKLAR:
1- Kent Estetik Kurulu ÇalıĢma ve Usullerine ĠliĢkin Yönetmelik ile ilgili Ġmar ve
ġehircilik Müdürlüğünce verilen 09/07/2014 tarih ve 3594 sayılı evrakın Meclis Ġmar
Komisyonuna havalesine karar alındı.
2- Ġlimiz mücavir alan içerisinde bulunan Resmi Daire Bahçeleri, Sağlık Kurum ve
KuruluĢların bahçeleri, Okul bahçeleri, Özel villa ve Fabrika Bahçelerinin küçük
süpürge aracı ile süpürülmesi iĢleminin ücretinin belirlenmesi ile ilgili Temizlik ĠĢleri
Müdürlüğünce verilen 08/07/2014 tarih ve 277 sayılı evrakın Meclis Plan ve Bütçe
Komisyonuna havalesine karar alındı.
3- ġehrimizin muhtelif semtlerinde 12 adet imar planı tadilat talepleriyle ilgili Ġmar ve
ġehircilik Müdürlüğünce verilen 09/07/2014 tarih ve 3643 sayılı evrakın Meclis Ġmar
Komisyonuna havalesine karar alındı.
4- Çatı arası piyesler ve açık terasların tanzim edilmeleri ile ilgili Ġmar ve ġehircilik
Müdürlüğünce verilen 09/07/2014 tarih ve 3601 sayılı evrakın Meclis Ġmar
Komisyonuna havalesine karar alındı.
5- Ġlimiz merkez Fatih Mahallesinde bulunan Karahasan Sokak ve Aysun Sokağın iptal
edilmesi ile ilgili Bilgi ĠĢlem Müdürlüğünce verilen 09/07/2014 tarih ve 306 sayılı
evrakın Meclis Eğitim Kültür ve Spor Komisyonuna havalesine karar alındı.
4/4
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
111 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content