close

Enter

Log in using OpenID

belediyemiz meclisinin temmuz ayı toplantısı

embedDownload
BELEDİYE MECLİSİNİN EYLÜL AYI TOPLANTISI
02/09/2014 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR
KARAR NO:
442
KARAR ÖZETLERİ:
Tapu kayıtları belirtilen taĢınmazlardaki Sivas Belediyesine ait mevcut payların
hissesi oranında aynı parseldeki diğer hissedarlara, 194 sayılı Yasa’nın 17.
maddesi uyarınca satıĢ 2942 sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca takas
iĢlemlerinin yapılmasına ve bu hususta Belediye Encümenine yetki verilmesine
karar alındı.
MAHALLE
PAFTA
ADA
PARSEL
1-KILAVUZ
392
4815
16
ARSA
PAYI (m2)
33,00 m²
2-AYDOĞAN
107
3
34
66,88 m²
3-KILAVUZ
249
1680
6
2,00 m²
4-KIZILIRMAK
317
4203
2
148,00 m²
5-AYDOĞAN
291
2858
13
8,12 m²
6-YENĠ
121
3547
11
37,90 m²
7-ALTUNTABAK
310
2393
8
5,41 m²
8-KILAVUZ
362
2563
28
41,41 m²
9-YENĠ
118
2238
18
9,00 m²
10-ECE
63
441
151
18,60 m²
11-KADIBURHANETTĠN
276
3086
11
57,00 m²
12-ALĠBABA
388
3500
2
256,00 m²
13-KIZILIRMAK
317
4219
5
35,00 m²
14-AYDOĞAN
292
2876
2
355,00 m²
15- ALTUNTABAK
254
1885
13
43,90 m²
16-AYDOĞAN
262
2216
8
355,00 m²
17-ÜÇLERBEY
29-30
2133
8
6,00 m²
97
1341
11
305,93 m²
18-ALTUNTABAK
AÇIKLAMA
3194/17.mad .ye göre
SATIġ
3194/17.mad .ye göre
SATIġ
3194/17.mad .ye göre
SATIġ
3194/17.mad .ye göre
SATIġ
3194/17.mad .ye göre
SATIġ
3194/17.mad .ye göre
SATIġ
3194/17.mad .ye göre
SATIġ
3194/17.mad .ye göre
SATIġ
3194/17.mad .ye göre
SATIġ
3194/17.mad .ye göre
SATIġ
3194/17.mad .ye göre
SATIġ
3194/17.mad .ye göre
SATIġ
3194/17.mad .ye göre
SATIġ
3194/17.mad .ye göre
SATIġ
3194/17.mad .ye göre
SATIġ
3194/17.mad .ye göre
SATIġ
ġehir
Planında
park
alanında
kalan
Ali
YUMUġAK'a ait Kılavuz
181
ada
67
nolu
( 59,96m²lik ), parsel ile
2942 Sayılı Kanunun
26.Mad. Uyarınca Takas
ġehir
Planında
park
alanında kalan Cennet
ÇOPUR'a ait Altuntabak
2152 ada 11 nolu
( 281,00m²lik ), parsel ile
2942 Sayılı Kanunun
26.Mad. Uyarınca Takas
1/3
443
444
445
446
447
448
449
450
Sosyal Tesisler (Restaurant, Cafe, 27 Haziran Öğretmenler Parkı Cafe, Kütük Ev
ve Muhsin Yazıcıoğlu Parkı Cafe) Kaplıcalardaki (Sıcak Çermik Lokanta ve
Soğuk Çermik Lokanta) Yiyecek ve Ġçeceklerin Fiyat Tarifelerinin belirlenmesine,
Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun geldiği Ģekliyle kabulüne karar
alındı.
Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü' nün talebi ile Ġ38D01A2B pafta y: 587700-587800
x: 4401800-4401900 koordinatları arasında kalan alanda 4. Etap 1/1000 Revizyon
Uygulama Ġmar Planınındaki blok nizam 6 kat, ticaret alanının, resmi tesis alanı,
blok nizam 6 kat olarak düzenlenmesi Ģeklinde hazırlanan, UĠP-821,8 plan sicil
numaralı tadilat teklifinin Meclis Ġmar Komisyonu raporunun geldiği Ģekliyle
kabulüne karar alındı.
Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü' nün talebi ile 09/07/2014 tarih, 322 nolu kararı ile
UĠP-820,7 plan sicil numaralı Birgül ĠnĢaat Ltd. ġti. adına hazırlanan, 3. Etap
1/1000 Revizyon Uygulama Ġmar Planındaki BitiĢik Nizam 3 kat konut alanının
plan notlarındaki A5 koduna göre Ayrık Nizam Max 8 kat, Taks:0.40, Kaks:2.40
olarak düzenlenen tadilatın söz konusu adanın doğu tarafından geçecek tünel
hattına ait projenin imar hatlarını değiĢtireceğinden iptal edilmesine, Meclis Ġmar
Komisyonu raporunun geldiği Ģekliyle kabulüne karar alındı.
Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğü' nün talebi ile 11/06/2014 tarih, 266 nolu kararı ile
UĠP-821,4 plan sicil numaralı, DOP oranının %40' ı aĢması nedeni ile aĢan oran
kadar konut, park ve ticaret alanlarının düzenlendiği tadilatın yine Emlak ve
Ġstimlak Müdürlüğü' nün talebi DOP oranı hesaplanırken yapılan maddi hatadan
dolayı iptal edilmesine, Meclis Ġmar Komisyonu raporunun geldiği Ģekliyle
kabulüne karar alındı.
Mustafa ÖNK' ün Ġlimiz merkez Üçlerbey Mahallesi 27 pafta, 311 ada, 61-35-1938 nolu parseller ile 1230 ada 16 parselin cephe aldığı yolun kaydırılması talebi,
söz konusu bölgede 18. madde uygulaması yapılarak çözüleceğinden dolayı
uygun görülmediğine, bu konuda daha önce alınmıĢ bulunan 06/08/2014 tarih ve
369 sayılı Belediye Meclisi kararının bu Ģekilde tavzih edilmesine, Meclis Ġmar
Komisyonu raporunun geldiği Ģekliyle kabulüne karar alındı.
Eyyup ACAR' ın Ġlimiz merkez Ferhatbostan Mahallesi, 260 pafta, 2483 ada, 2930 nolu parsellerde ayrık nizam 8 kat yapı yapabilme talebi, plan notlarına göre
yapılamayacağından dolayı uygun görülmediğine, bu konuda daha önce alınmıĢ
bulunan 06/08/2014 tarih ve 385 sayılı Belediye Meclisi kararının bu Ģekilde
tavzih edilmesine, Meclis Ġmar Komisyonu raporunun geldiği Ģekliyle kabulüne
karar alındı.
Yakup GÜLER' in Ġlimiz merkez Kılavuz Mahallesi,193 pafta,181 ada, 21-252
nolu parsellerde eğitim alanının konut alanına dönüĢtürülmesi talebi, plandaki
sosyal donatı dengesinin bozulacağından dolayı uygun görülmediğine, bu konuda
daha önce alınmıĢ bulunan 06/08/2014 tarih ve 429 sayılı Belediye Meclisi
kararının bu Ģekilde tavzih edilmesine, Meclis Ġmar Komisyonu raporunun geldiği
Ģekliyle kabulüne karar alındı.
Belediyemizin DaniĢmentgazi Mah. 69/2 Küme Evler No:6 adresinde bulunan
Sahipsiz Sokak Hayvanları Rehabilite Merkezinin güvenliğinin sağlanabilmesi
için silahsız üç (3) kiĢilik özel güvenlik personelinin Hizmet Satın Almak veya
Veteriner ĠĢleri Müdürlüğü tarafından Hizmet Alımı Ġhalesi sonucu ihaleyi alan
firma tarafından bir özel güvenlik Ģirketi ile anlaĢması suretiyle sağlanmasına
karar alındı.
2/3
İHTİSAS KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLEN EVRAKLAR:
1- 2015-2019 yılı Stratejik Plan ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün
02/09/2014 tarih ve 1149 sayılı evrakın Meclis Ġhtisas Komisyonlarına (Meclis
Plan ve Bütçe Komisyonu, Meclis Ġmar Komisyonu, Meclis Hukuk ve
Mevzuat Komisyonu, Meclis Eğitim Kültür ve Spor Komisyonu ile Meclis
Çevre Komisyonu) havalesine karar alındı.
2- Hafriyat toprağı, inĢaat ve yıkıntı atıklarının kaynağından ayrı ayrı toplanması,
taĢınması ve bertarafına iliĢkin yapılacak iĢlemler ve ücret tarifesinin
belirlenmesi ile ilgili Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün 02/09/2014 tarih ve
4723 sayılı evrakın Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu ile Meclis Çevre
Komisyonuna havalesine karar alındı.
3- ġehrimizin muhtelif semtlerinde 37 adet imar planı tadilat talepleri ile ilgili
Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün 02/09/2014 tarih ve 4755 sayılı evrakı
Meclis Ġmar Komisyonuna havalesine karar alındı.
3/3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
109 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content