close

Enter

Log in using OpenID

İHALE SÜRECİ İÇİNDE SÖZLEŞME YÖNETİMİ (DERS-05)

embedDownload
İNŞAAT PROJELERİNDE
SÖZLEŞME VE TALEPYÖNETİMİ
INS5807
İHALE SÜRECİ İÇİNDE
SÖZLEŞME YÖNETİMİ
(DERS-05)
Doç. Dr. Deniz Güney
Y. Mimar Vedat Akan
31 Ekim 2014
1
İÇİNDEKİLER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ANAHTAR KELİMELER
ÖNSÖZ
GİRİŞ
İHALE/TEKLİF SÜRECİ
SÖZLEŞME TASLAĞI
İŞ AKIŞI
DAVET MEKTUBU
DAVET İZLEME
TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ
TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ EKLERİ
2
1
ANAHTAR
KELİMELER




İhale
İhale Süreci
Sözleşme
Sözleşme Yönetimi
3
ÖNSÖZ
Proje yönetiminde, sözleşme yönetimi kapsamında sözleşmeler
önemlidir. Sözleşmelerde tarafların hakları ve yükümlülükleri
belirtilir. Söylenen sözlerin tanık olmadan hukuken bir geçerliliği
ve devamlılığı (sürekliliği) yoktur. Yapım sözleşmeleri her gün her
projede yapılmaktadır. Ancak, ne yazık ki taraflar bir sorun
yaşamaları durumunda ellerinde kanıt olan belgelere dikkat
etmemektedirler. Birçok sözleşmede, önemsiz gibi görünen
ayrıntıların önemi büyüktür. Bu ayrıntılar olmaz ise, ilerleyen
zamanlarda, bu ihmal ve eksikler taraflara pahalıya patlayabilir.
Yapım sözleşmelerinde ihale ve/veya teklif öncesi sözleşme
taslağının biçimlendirilmesi ve usulüne uygun bir biçimde
uygulanması son derece önemlidir.
4
2
GİRİŞ
Kurallar ve asgari yükümlülükler sözleşme taslaklarında ve gerekse
teklif isteme ve/veya ihale şartnamelerinde belirtilmelidir. Bu kurallara
uyulmaması
durumunda
sözleşmenin
hukuki
geçerliliğinin
kalmayacağını
ve
anlaşmazlık
durumunda
delil
olarak
kullanılamayacağı taraflarca önceden bilinmelidir. Kusurlu bir sözleşme
taslağı teknenin tabanında bir delik gibidir. Delik gittikçe açılır ve zarar
gittikçe artar. Sözleşme taslakları sözleşmenin başarısının veya
başarısızlığının yapıtaşıdır. Sözleşme taslağında sözleşmenin bütün
unsurları göz önünde bulundurulduğu ve mükemmele yakın formüle
edilmiş bir sözleşme yapıldığı takdirde, bu sayede;
 Taraflar işlerini sağlama alırlar.
 Zamandan tasarruf ederler.
 Paradan tasarruf ederler.
5
 Geleceğe güvenle bakarlar.
İHALE/TEKLİF SÜRECİ
 İhale sürecinde teklif isteme koşulları sözleşme hukukuna
aykırı olmamalıdır. Gerek sözleşme taslakları ve gerekse
ihale/teklif isteme şartnamelerinin, eklerinin ve koşullarının
kusursuz olması gerekmektedir. Koşullarda hukuka aykırı gizli
hükümler bulunmamalıdır.
 Teklifler bağlayıcıdır. Tekliflerin bağlayıcılığı süreli veya süresiz
oluşuna bağlıdır. Teklif öncesi teklif verecek olan taraflar iyice
düşünmeli ve kendileri için hukuki güvenlik sağlamalıdırlar.
6
3
SÖZLEŞME TASLAĞI (1)
 Bu bağlamda;
 Sözleşme taslakları yeterince açık ve anlaşılır olmalıdır.
 Sözleşme taslaklarında yazım kurallarına uyulmalıdır.
 Sözleşmelerde bulunması gereken konular taslaklarda
bulunmalıdır.
 Gereksiz ayrıntılardan kaçınılmalıdır.
 Sözleşme taslağı bir bütünlük oluşturmalıdır.
 Sözleşme taslakları ilgili yasal hüküm ve kavramlara uygun
olmalıdır.
 Tarafların istek ve amaçları yeterince gözetilmiş olmalıdır.
 Tarafların hak ve yükümlülükleri tam ve anlaşılır olarak
açıklanmış olmalıdır.
7
SÖZLEŞME TASLAĞI (2)
 Sözleşme taslaklarında bulunması gereken unsurlar vardır.
Sözleşme
taslaklarının
bunları
kapsayacak
biçimde
hazırlanması gerekmektedir.
 Sözleşme taslaklarında bulunması gereken unsurlar:
 Sözleşme başlığı (sözleşmenin açık adı)
 Sözleşmenin yapıldığı tarih
 Tarafların ad ve soyadları ile unvanları (gerçek-tüzel)
 Tarafların açık adresleri
 Sözleşmenin konusu (sözleşmenin kısa özeti)
 Tarafların hak ve yükümlülükleri
 Cezai şartlar
 Teminata ilişkin hükümler
8
 Sözleşmenin sonunda tarafların isim-imza kutuları (yerleri)
4
İŞ AKIŞI (1)
 İhale sürecinde iş akışı aşağıdaki gibi olabilir:
1. İş paketlerinin belirlenmesi
2. İş paketleri bünyesine giren tüm malzemelerin (anayardımcı-sarf-vb.) tasarımcı (proje müellifi) ve işveren
tarafından onaylanması
3. İhalelere esas proje ve detayların derlenmesi
4. İhalelere esas teknik şartnamelerin derlenmesi
5. İhalelere esas özel şartnamelerin derlenmesi
6. İhalelere davet edilecek aday ve/veya tercih edilen yüklenici
veya alt-yüklenicilerin (taşeronların) seçilmesi
7. Davet listesi oluşturulması
8. Gerektiği takdirde davetliler ile ön görüşmeler yapılması9
İŞ AKIŞI (2)
9. İhale belgelerinin derlenmesi ve kontrol edilmesi
10.İhale belgelerinin dağıtımı
11.Gelen tekliflerin değerlendirilmesi
12.Gelen tekliflerin analiz edilmesi
13.Gelen tekliflerdeki belirsizliklerin giderilmesi
14.Gerektiği takdirde revize teklif istenmesi
15.Teklif karşılaştırma tabloları düzenlenmesi
16.İhale raporları düzenlenmesi
17.Gerektiği takdirde teklif sahipleri ile görüşmeler yapılması
10
5
İŞ AKIŞI (3)
18. İhalelerin kimlere verilebileceği konusunda işverene
tavsiyelerde bulunulması
19. İşveren tarafından sön görüşme ve pazarlıkların yapılması
20. İhalelerin onaylanması
21. Sözleşmelerin ve eklerinin hazırlanması
22. Sözleşmelerin taraflarca imzalanması
23. İşlerin sözleşme koşulları ile yürütülmesinin kontrol
edilmesi
24. Sözleşmelerin listelerinin düzenlenmesi
25. Sözleşmelerin sürelerinin denetlenmesi
26. Sözleşme
konusu
işlerin
ilerleme
durumlarının
denetlenmesi
11
İŞ AKIŞI (4)
27. Kalite güvence ve kalite kontrol sisteminin çalıştırılması
28. Eksik ve/veya kusurlu işlerin listelenmesi
29. Kabul ve/veya işletmeye alma işlemlerinin düzenlenmesi
30. İşletme ve bakım el kitaplarının derlenmesi
31. Özel makineler ve donatılar ile ilgili el kitaplarının
derlenmesi
32. Unutulanlar
12
6
DAVET
MEKTUBU
 İhalelere katılmaya davet, davet yazıları veya eşdeğer benzeri
iletişim yolları ile yapılmalıdır.
13
DAVET MEKTUBU
ÖRNEĞİ
24 Kasım 2014
Firma adı
Firma adresi
İstanbul
Sayın ......................... dikkatine:
Yükümlülüğümüz altında …’de yapımı sürdürülen “… projesi” bünyesinde yer alan …
işleri kapalı zarf ile teklif almak yolu ile ihale edilecektir.
İhale ile ilgili bilgi, … adresinden veya (212) 234.56.78 no’lu telefon’dan alınabilir.
İhaleye katılmak ve teklif vermek istediğiniz takdirde ihale dosyaları yukarıda belirtilen
adresten veya yönlendireceğimiz bir “copy center”den çoğaltma ve/veya kopyalama
bedeli karşılığında alınabilecektir.
Bilgilerinizi rica ederiz.
Saygılarımızla,
…
Proje Müdürü (İşveren vekili)
14
7
DAVET
İZLEME
 Davet edilmiş olan gerçek ve/veya tüzel kişilerin (şahısların
ve/veya firmaların) izlenmesi bir tablo ile yapılmalıdır.
15
DAVET İZLEME
TABLOSU ÖRNEĞİ
FİRMA
İLGİLİ (1)
İLGİLİ (2)
E-MAIL
TELEFON
FAKS
DAVET YAZISI
ARAMA (DÖNÜŞ)
TEKLİF ŞARTNAMESİ VE EKLERİ
PROJELER VE ŞARTNAMELER
ZEYİLNAME NO: 1
...
ALINDI MAKBUZU
TEKLİF DOSYASI TESLİMİ
TEKLİF BEDELİ
REVİZE TEKLİF BEDELİ
İLK GÖRÜŞME TEKLİF BEDELİ
SON GÖRÜŞME TEKLİF BEDELİ
SÖZLEŞMEYE ESAS İHALE BEDELİ
1
...
...
...
[email protected]
...
...
FAKSLANDI
ARADI
(TARİH)
(TARİH)
(TARİH)
2
...
...
...
[email protected]
...
...
FAKSLANDI
ARADI
(TARİH)
(TARİH)
(TARİH)
3
...
...
...
[email protected]
...
...
FAKSLANDI
ARADI
(TARİH)
(TARİH)
(TARİH)
4
...
...
...
[email protected]
...
...
FAKSLANDI
ARADI
(TARİH)
(TARİH)
(TARİH)
(TARİH)
(TARİH)
$1.000
$975
$950
$925
$925
(TARİH)
(TARİH)
$1.100
$1.050
$1.000
-
(TARİH)
ÇEKİLDİ
-
(TARİH)
(TARİH)
$1.200
16
-
8
TEKLİF ALMA
ŞARTNAMESİ (1)
 İhalelerde teklif alma şartnamelerinin ana teması teklif verecek
olan gerçek ve/veya tüzel kişilerin (şahısların ve/veya
firmaların) gerek ihaleler ve gerekse sözleşmeler ile ilgili tüm
koşullar hakkında önceden bilgilendirilmeleridir. Bu amaçla,
davet edilen ve ihaleye katılmak isteyenlere “Teklif Alma
Şartnamesi”
ve
ekleri
gönderilmelidir.
Teklif
alma
şartnamelerinin maddeleri ihale konusu işlerin özelliğine göre
uyarlanmalıdır.
17
TEKLİF ALMA
ŞARTNAMESİ (2)
 Teklif alma şartnamelerinde; teklif biçimi, tekliflerin verilme,
açılma tarihi ve yeri, teklif verebilme şartları, teklif zarflarının
nasıl hazırlanacağı, tekliflerin açılması, dikkate alınması ve
değerlendirilmesi ve benzeri konular ile açıklama notları açıkça
belirtilmelidir.
18
9
TEKLİF ALMA
ŞARTNAMESİ EKLERİ
1) İşyerini gösterir plan veya kroki eklenmelidir.
2) İşyeri görme belgesi eklenmelidir.
3) “Muteber” bir banka’dan geçici teminat mektubu istendiği takdirde bu
mektubun örneği (formatı) eklenmelidir.
4) Şahıslar veya firmalar ihaleye ortak girişim/konsorsiyum olarak katılmak
istedikleri takdirde ortak girişim/konsorsiyum beyannamesi eklenmelidir.
5) Teklif verecek şahısların ve firmaların aynı bazda yasal teklif vermeleri için
“teklif mektubu” eklenmelidir.
6) Sözleşmenin en önemli eklerinden biri olarak mütalaa edilmesi gereken
“Genel not” eklenmelidir.
7) Sözleşme taslağı eklenmelidir.
8) İhale/teklif ile ilgili proje ve detaylar eklenmelidir.
9) İhale/teklif ile ilgili teknik şartnameler eklenmelidir.
10) İhale/teklif ile ilgili özel şartnameler eklenmelidir.
19
11) … eklenmelidir.
İŞYERİ GÖRME
BELGESİ ÖRNEĞİ
İŞYERİ GÖRME BELGESİ
… tarafından … - İstanbul’da inşa edilecek olan ”… projesi'' … işleri için vaziyet
planında görülen işyeri'ne gittim.(k). İşyerini, çevresini gezip gördüm(k), iş ile
ilgili olabilecek bütün durumları, bütün fiziksel şartları, ulaşım imkanlarını,
şantiye yerleşim yerlerini, velhasıl işin icra ve ifasına ve maliyetine herhangi bir
suretle tesir edebilecek (teklif birim fiatlarımız içine dahil olup ayrıca hiçbir
bedel talep etmemek üzere) her türlü hususu öğrendim(k). Buna göre işyeri'ni
görmüş olduğumu(zu) ve yerel durum ve şartlara vukuf peydah ettiğimi(zi)
kabul ve beyan ederim(z).
Teklif sahibinin adı:
Teklif sahibi adına imzalamaya yetkili kişinin adı ve soyadı:
Adresi/işyeri adresi:
İmza – kaşe
20
10
GEÇİCİ TEMİNAT
MEKTUBU ÖRNEĞİ
Tarih: …/…/2015
No: …
[İşveren]
Firmanızca ihaleye çıkarılan “… projesi” … işleri işine istekli sıfatı ile katılacak olan …'nin bu ihale ile ilgili
sözleşme(ler) ve şartname(ler) hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu geçici teminat
tutarı
#...# USD
(Y/…ABD Doları)
[tazmin talebi tarihindeki T.C.M.B. döviz satış kuru karşılığı Türk Lirası ödenecektir]
bankamız garanti ettiğinden ihalenin adı geçene yapıldığı usulüne uygun olarak bildirdiği ve kesin teminat
vermesi ve sözleşme yapması istenildiği halde kesin teminat vermediği ve sözleşme yapmadığı ve ilgili
sözleşme(ler) ile işe ait şartname(ler) hükümlerine uygun hareket etmediği taktirde, protesto çekmeye,
hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve adı geçen ile firmanız arasında ortaya çıkacak
herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akibet ve kanuni sonuçları nazarı itibare alınmaksızın, yukarıda yazılı
tutar ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin firmanıza veya emrinize nakten ve tamamen ve
talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faizi ile birlikte ödeyeceğimizi banka'nın
imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatı ile ve banka adı ve hesabına taahhüt ederiz.
İşbu geçici teminat mektubu … Bankası'nın ekli …/…/2015 gün ve … sayılı kontr-garantisine dayanılarak
21
verilmiştir.
ORTAK GİRİŞİM/
KONSORSİYUM
BEYANNAMESİ ÖRNEĞİ
[İşveren] tarafından ihaleye çıkartılmış bulunan '‘… projesi” … işleri işine müşterek teklif ve söz konusu iş
uhdemize ihale olduğu taktirde sözleşme akdedilerek işin ifası ve bitirilmesi maksadı ile, özel bir
ortaklık/konsorsiyum sözleşmesi [İşveren] ile yapılan sözleşmeden önce noterliğe tasdik ettirilerek verilecektir.
Ortak girişimimizin/konsorsiyumumuzun pilot firması, işin bitimine kadar
… (pilot firma adı) …
olacaktır. Vermiş olduğunuz müşterek teklif neticesinde iş üzerimizde kaldığı taktirde sözleşmelerin bütün
ortaklarca müştereken imza edileceğini ve akdedilecek sözleşme ile ilgili diğer bütün hususlarda pilot olarak
göstermiş olduğumuz ortağımızın, ortaklığımız nam ve hesabına hareket etmeye tam yetkili olacağını, her
birimizin akdolunacak sözleşmelerin konusuna ve şümulüne girecek işlerin ve taahhütlerin ve sözleşmelerden
doğup da ortaklığımıza tevcih edilecek vecibelerin yerine getirilmesinden müştereken ve müteselsilen mesul
olacağımızı ve iş sonuna kadar kurduğumuz özel ortaklıktan ayrılmayacağımızı; aksi taktirde sözleşmelerin feshi,
kesin teminatın irat kaydı hususlarında [İşveren]’in yetkili olacağını, anılan firmaca pilot firmaya yapılacak bütün
yazışma ve tebligatların yüklenici firma grubu olarak ortak girişimimize/konsorsiyumumuza yapılmış
addedileceğini, sözleşmeler konusu işin ikmalinden evvel gruba dahil pilot firmadan başka ortaklardan herhangi
birinin ölümü, iflası tutuklu veya mahkum olması gibi sebepler ile ortaklığın dağılması halinde pilot firma ve
grubun geri kalan diğer ortaklarının teminat da dahil işin bütün vecibelerini ve mesuliyetlerini üzerine alacağını ve
işi bitireceğini, aksi taktirde kesin teminat mektubumuzun ilgili kanun ile işe ait şartname(ler) hükümlerine uygun
hareket etmediğimiz taktirde, tarafımızın iznini almaya gerek kalmaksızın [İşveren] tarafından irat kaydedileceğini
kabul ettiğimizi beyan, kabul ve taahhüt ederiz.
Sıra no.
Firma adı
Kanuni ikametgahı
1.
22
2.
Pilot Ortak
Özel Ortak
11
TEKLİF MEKTUBU
ÖRNEĞİ
[İşveren]
… tarafından … / … / 2015 günü değişmez birim fiyat esasına göre ve kapalı teklif alma usulü ile ihalesi yapılacak olan:
”… projesi” … işleri bünyesine dahil; ait ihale dosyasında mevcut bütün şartnameler ile teklif verme şartnamesini, sözleşme
tasarısını ve diğer bütün evrakı okudum(k), inceledim(k) ve içindekileri aynen kabul ederek imzaladım(k), … işleri yapılacak araziyi
ve yöreyi gördüm(k); mahiyetine vukuf peyda ettim(k). Bahis konusu işleri sözleşme hükümleri dahilinde sözleşme eki olacak birim
fiyat tariflerine uygun olarak verdiğim(iz) birim fiyatlarım(ız) ve sözleşme eki keşif özeti cetvelinde yazdığım(ız) sabit (değişmez)
birim fiyatlar ile keşif özeti toplam tutarı olarak:
#...# US$ / € / TL
(Y/… ABDDoları / Euro / TL)
karşılığında yer tesliminden itibaren bir (1) takvim gününde yapmayı, tamamlamayı ve işletmeye almayı kabul ve taahhüt ederim(z).
Teklifim(iz) kabul edildiği taktirde, tebliğ tarihinden itibaren yedi (7) gün içinde (resmi tatil günleri hariç) istenilen muteber banka
kesin teminat mektubu ve diğer belgeler ile birlikte belirtilen adrese geleceğimi(zi) ve sözleşmeleri imzalayacağımı(zı) kabul ve
taahhüt ederim(z).
Tekliflerin verilmesi için tesbit edilen tarihten itibaren altmış (60) günlük süre için işbu teklifimin(zin) beni(bizi) bağladığını ve
mezkur sürenin bitiminden önce herhangi bir zamanda teklifimin(zin) kabul edilebileceği hususunda mutabakatımı(zı) bildiririm(z).
Tebligatımızın resmen tarafıma(ıza) yapılacağı kanuni ikametgah/işyeri adresim(iz) aşağıdadır.
Aramızda sözleşme(ler) imzalanıncaya kadar, bu teklif mektubu, teklifim(iz)'in kabul edildiğine ilişkin yazınız ile birlikte, bağlayıcı bir
sözleşme niteliği taşıyacaktır.
Bu teklif mektubu 2015 yılı, … ayı, … günü imzalanmıştır.
Bu teklif mektubu … sıfatı ile … için ve onun adına teklif imzalamaya yetkili … tarafından imzalanmıştır.
Teklif sahibinin adı soyadı:
Teklifi imzalamaya yetkili kişinin adı soyadı:
Kanuni adresi/işyeri adresi:
… / … / 2015
İmza
23
Kaşe
EK: Keşif özeti icmali
GENEL NOT
ÖRNEĞİ
İşbu sözleşmenin yürütülmesi herşeyden önce karşılıklı iyiniyet ve güven kuralları içinde
yapılacaktır. Bu sözleşmenin ana teması işin sabit (değişmez) birim fiyat esasına göre sabit
(değişmez) fiyatlar ile yapılmasıdır. İşgören, bu sözleşme ve eklerini imzalamak ile bu önemli
hususun idrakı içinde olduğunu peşinen beyan ve kabul eder. İşin yapısına giren ana veya
yardımcı veya sarf malzemelerini proje ve teknik şartnamelerde öngörülenden daha ucuz veya
daha kalitesiz olanları ile değiştirmeyi işverene önermemeyi, aylık hakedişlerin düzenleme
periyodlarına uymayı, hakedişlerin düzenlenmesi sırasında sözleşme(ler)de kayıtlı pursantajların
veya fiilen gerçekleşen iş miktarlarının ötesinde pursantaj veya miktar önermemeyi, ihzarata
ve/veya imalata girmeyen malzemeler ile ilgili pursantaj - miktar talep etmemeyi, en geniş anlamı
ile işveren ile tam bir uyum ve mutabakat (uzlaşma) içinde olmayı, özellikle teknik sorunlar ile
karşılaşıldığında tüm bilgi ve birikimini hiçbir çıkar gözetmeksizin sorunun çözümü için ortaya
koymayı, işvereni güç durumda bırakıcı hiçbir tutum ve davranış içine girmemeyi kabul ve taahhüt
eder.
İş bu genel not (gg) (aaaaa) 2015 tarihli sözleşmenin … no’lu eki ve ayrılmaz bir parçasıdır. Ayrıca
mütalaa edilemez.
Tarih: … / … / 2015 (ggggg)
İmza:
Kaşe:
24
12
KAPANIŞ
Teşekkür ederiz.
[email protected]
[email protected]
25
13
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
767 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content