close

Enter

Log in using OpenID

Ders İçerikleri

embedDownload
DERS İÇERİKLERİ
I. Dönem
AET101 – Fizik














Malzemelerin özellikleri, oksitlenme ve zararları, oksitlenmeyi önleme metotları
Hook kanunu, çekme ve basma ile ilgili problemler, çekme deneyi grafiklerinin çizilmesi
Skaler ve vektörel büyüklükler ve farkları, bileşke kuvvet ve bir kuvveti bileşenlerine
ayrılması,
Denge, koşulları ve hesaplanması. Moment ve moment problemleri. Ağırlık merkezi ve
hesaplanması.
Yol, hız, ivme ve zaman ilişkisi ve grafiklerinin çizilmesi, yorumlanması.
Hareket çeşitleri ve basit problemler, grafiklerinin çizilmesi ve yorumlanması.
İş, güç, enerji ve verim. Konu ile ilgili basit problemlerin hesaplanması.
Mekanik dalgalar, özellikleri ve uygulamaları
Elektromanyetik dalgalar özellikleri ve uygulamaları
Akışkanlarda basınç prensipleri ve basınç ölçüm cihazları ve kullanımı
Temel elektrik bilgisi; coulomb ve ohm kanunu, seri, paralel ve karışık bağlı basit devreler.
Ölçüm cihazları ve kullanımı, güç hesabı, prizler, sigortalar ve çeşitleri
Atölye ve laboratuarlarda, makine teçhizatın ve takım tezgahlarının elektrik bağlantısı
Manyetizma; elektromanyetik endüksiyon, manyetik akı, manyetik alan yoğunluğu,
Faraday kanunu, transformatörler ve motor tipleri.
AET103-Temel Enerji Kaynakları
 Enerji Nedir.
 Nasıl Yayılır.
 Enerji Türleri (Güneş, Fosil Yakıtlar; Petrol, Kömür, Doğal Gaz, Kaya Gazı
vb.,,Rüzgar Enerjisi, Hidro Enerji, Jeotermal Enerji, Nükleer Enerji, Gel-Git (Dalga
Enerjileri))
 Konvansiyonel Enerji Kaynaklarının Sürdürülebilirliği
AET105 - Ölçme Tekniği














Uzunluk, alan, kesit ve çap ölçümü
Eğim, hacim ve ağırlık ölçümü
Vektör ölçümü
Moment ölçümü
Hız ve devir, sıcaklık, ışık ve ses ölçümü
Basınç ve gerilme, akışkan ölçümü
Ölçme ve ölçü aletleri
Ölçme hataları
Birimler ve dönüşümleri
Direnç ve Bobin ölçümü
Kondansatör ve RLC ölçme,
Akım ve Gerilim ölçme
Frekans ölçümü ve Osilaskop
Ölçü trafoları, Güç ve enerji ölçümü
AET107-Bilgisayar Destekli Tasarım –I
 Autocad Programında Koordinat Sistemleri ve Data Girişleri, Temel Çizim Komutları,
Görüntü Kontrolü,
 Yazı Yazma, Düzeltme ve Düzenleme Komutları, Katmanlar ve Nesne Özellikleri,
Ölçülendirme,
 Bloklar ve Dış Ortamdan Çizim Ekleme, İzometrik Çizimler ve 3D Düzlemde
Çalışma, 3D Yüzey Modelleme, Katı Modelleme,
 3D Çizimlerde Düzeltme Komutları, Çıktı Alma (Plot), (Uygulamalar: Boru
Sistemleri, Eşanjör, Çatı sistemleri, Güneş Panelleri ve Çelik Konstrüksiyon, Güneş
Kollektörü, Elektrik Devreleri)
AET109 - Mesleki Matematik-I





Karmaşık sayılar
Matrisler ve lineer denklem sistemleri
Limit, süreklilik ve uygulamaları
Türev ve türevle ilgili uygulamalar
İntegral ve integral ile ilgili uygulamalar
AET11-Mesleki Yabancı Dil –I
 Temel Cümle Kalıplarının Öğrenilmesi,
 Başlangıç Düzeyinde Yazılmış Genel İngilizce Metinlerinin Okunması, Genel Teknik
Metinlerin(Reklam, Katalog Bilgisi) Okunması,
 Bölümlere Özel Mesleki Terminoloji Araştırma Ödevlerinin Verilmesi ve Kelime
Bankalarının Oluşturulması
TDİ101 - Türk Dili I





Dil, diller ve Türk dili
Dil bilgisi, sözcük, cümle
Kelime Türleri
Anlatımın öğeleri ve anlatım türleri
Düzgün ve etkili konuşmanın temel ilkeleri
ATA101 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi




Temel Kavramlar
Türk İnkılâbı Öncesinde Osmanlı Devletinin Yaptığı Islahatlar
Türk İnkılâplarının Hazırlık Dönemi
Türk İstiklâl Savaşı
YDİ101 - Temel Yabancı Dil (İngilizce)




Konuşma
Dinleme-Anlama
Yazma
Okuma-Anlama
Seçmeli Dersler
BED101 - Beden Eğitimi














Temel sağlık ve spor branşlarını tanıma.
Sporcu sağlığı ve sporcu beslenmesini öğrenme.
Genel spor kuralları hakkında bilgi sahibi olma.
Atletizmde koşu tekniklerini öğrenme.
Atletizmde atmalar ve tekniklerini öğrenme.
Atletizmde atlamalar ve tekniklerini öğrenme.
Futbolda pas ve top kontrol tekniklerini öğrenme.
Futbolda top sürme ve aldatma tekniklerini öğrenme.
Futbolda hücum ve savunma tekniklerini öğrenme.
Futbolda tam saha maç yapabilme.
Voleybolda parmak pas ve manşet pas tekniklerini öğrenme.
Voleybolda servis atma tekniklerini öğrenme.
Voleybolda smaç ve blok tekniklerini öğrenme.
Voleybolda saha içi dizilişleri öğrenme.
II. Dönem
AET102 – Enerji Dönüştürme Sistemleri
 Enerji Dönüşümü ve Verim Kavramı, Yanma Temelli Teknolojiler (İçten Yanmalı
Motorlar, Gaz Tribünleri, Buhar Tribünleri, Katalitik Reaktörler),
 Yanma Temelli Olmayan Teknolojiler (Yakıt Hücreleri, Biyolojik Reaktör, Güneş
Gözeleri, Su Tribünleri, Rüzgâr Tribünleri)
AET104 – Hidrojen Teknolojisi
 Hidrojen Gazının Özellikleri, Hidrojen Üretim Yöntemleri (Fosil Yakıtlardan,
Biokütleden, Elektrolizden, Bor Elementinden),
 Hidrojen Enerjisi ile İlgili Temel Kavramlar, Hidrojen Depolanması, Hidrojen Taşıma
Sistemleri, Hidrojen Enerji Sistemleri, Hidrojen Yakıt Hücreleri, Hidrojen Yakıtlı
Taşıtlar
AET106 – Bilgisayar Destekli Tasarım II
 Solid Works Programında Çizim Elemanları, Profil Çizimleri, Profillere Uygulanacak
İşlemler,
 Katı Elemanlarının Uygulamaları, Düzlem Atama ve Uygulamaları, Çizim Tabanlı
Uygulamalar,
 Parçaların Montajı, Kısıtlamaların Oluşturulması, Mekanizmaların Hareketleri,
Mekanizmalarda Hareket Engelleyiciler, Mekanizmalarda Bağımlı Hareketler,
 Montajlara Toolbox Yardımı ile Parça Çağırma, Hızlı Parça Ekleme,
 Teknik Resimlerin Çıkarılması, Görüntü Oluşturma, Ölçümlendirme, Montaj
Numaralarının Girilmesi, Şekil ve Ölçü Toleransları,
 Yazıcıdan Çıktı Almak, Autocad programından 2D Resim Aktararak Katı Tasarımı
Yapmak, Basit Mekanizmaların Bağlantılarının Yapılması, Mekanizmanın
Simülasyonu
AET108 - Mesleki Matematik-II











Karmaşık sayıların tanımı, vektörel olarak gösterimi
Karmaşık sayların kartezyen formda dört işlemi
Karmaşık sayıların kutupsal ve kartezyen dönüşümleri
Karmaşık sayların kutupsal formda dört işlemi
Karmaşık sayıların mesleki alanda kullanımı
Üstel fonksiyonların özellikleri ve işlemleri
Logaritma fonksiyonunun tanımı ve Logaritma alma yöntemleri
Logaritma fonksiyonunun mesleki alanda kullanımı
Türev tanımı ve Türev alma yöntemleri
Fonksiyonlar üzerinde Türevin uygulanması
Türevin mesleki alanda kullanımı
AET110-Mesleki Yabancı Dil II



Orta Düzeyde Yazılmış Mesleki Metinlerin (El Kitabı, Kullanma
Kılavuzu, Tamir Bakım Prosedürleri vs.) Okunması,
Şirket İçi Yazışma Örnekleri,
Sınıfın Mesleki Branşlara Uygun Olarak Şirket Departmanlarına Bölünme
Canlandırması ve Şirket İçi Yazışma Örneklerinin Hazırlanması
AET112-Enerji Fiziğine Giriş
 Birim Sistemleri (CGS, SI),
 Vektörler, Kuvvet, Sürtünme Kuvveti, İş, Güç, Enerji (Kinetik ve Potansiyel Enerji
Kavramları),
 Elektrik ve Manyetik Alanların Temelleri,
 Devre Elemanlarının Akım–Gerilim Karakteristikleri ve Özellikleri,
 Diyotların Özellikleri,
 Doğru ve Alternatif Akımların Birbirlerine Çevrilmesi,
 Dalgaların Özellikleri, Dalgalarda Yansıma ve Kırılma (Su, Ses ve Elektromanyetik),
 Nükleer Enerji, Akışkanlar Fiziği (Pascal ve Archimedes Yasaları, süreklilik ve
Bernoulli Denklemleri)
TDİ102 - Türk Dili II



Yazılı ve Sözlü Anlatım Türleri
Noktalama ve Yazım Kuralları
Anlatım Bozuklukları
ATA102 - Atatürk İlk. ve İnkılap Tarihi



Atatürk Dönemi İnkılâpları
Türkiye Cumhuriyeti’nin Atatürk Dönemindeki Dış Siyaseti
Atatürk İlkeleri
YDİ102 - Temel Yabancı Dil (İngilizce)




Konuşma
Dinleme-Anlama
Yazma
Okuma-Anlama
III. Dönem
AET201 – Termodinamik ve Isı Transferi













Termodinamik Değişkenler,
Termodinamik Yasaları,
Termodinamik Potansiyeller,
Gaz Akışkanlı Güç Çevrimleri,
Buhar Güç Çevrimleri, Soğutma Çevrimi,
Isı Transferi Türleri (İletim, Taşınım, Işınım),
Isı Transfer Analizi, İletim,
Taşınım ve Işınım Türlerinde Isı Transferi Uygulamaları,
Isı Pompası Elemanları ve Hesaplama Prensipleri,
Isı Kaynakları ve Karşılaştırmalı Analizi,
Isı Pompasında Kullanılan Akışkanlar,
Jeotermal ve Doğalgazlı Isı Pompaları,
Isı Pompası Sistem Şemaları ve Analizleri
AET203 – Jeotermal ve Isı Transferi







Jeotermal Enerji Kaynakları,
Kaynakların Temel Özellikleri ve Sınıflandırılması,
Jeotermal Sistemin Oluşumu, Jeotermal Enerji Teknolojileri,
Jeotermal Enerjiden Elektrik Elde Etme Yöntemleri,
Endüstriyel, Kimyasal ve Tarımsal Uygulamalar,
Jeotermal Sistemlerde Tesisat İşlemleri ve Temel Bağlantı Mekanizmaları,
Türkiye’de Jeotermal Sahalar, Mevcut Kullanım Durumu ve Potansiyeli
AET205 – Rüzgar Gücü ile Elektrik Üretimi







Yük Analizi, Rüzgâr Hız ve Yön Ölçümleri, Uygun Türbin Yüksekliği,
Güç Hesabı, Rüzgar Türbininin Yapısal Özellikleri (Malzeme Seçimi),
Montaj Yerinin Tespiti,
Rüzgar Türbininin Mekanik Bağlantıları, Rüzgâr Türbininin Elektriksel Bağlantıları,
Akü Sayısını Hesaplamak,
Evirici Kapasitesini Belirlemek,
Evirici Bağlantısını Oluşturmak
AET207 – Hidro Enerji





Hidroelektrik Enerji, Akarsu Havzaları,
Lineer ve Lineer Olmayan Hidrolojik Sistemler,
Hidroelektrik Sistemlerin Tasarım İlkeleri,
Hidroelektrik Sistemlerde Türbinler ve Türbin Seçimleri,
Dalga Gücü Teknolojileri
AET209 – Endüstriyel Uygulamalar I




Endüstri Alanlarının Tanıtılması,
Üretim Aşamalarının Gösterilmesi,
Uygun Firmaların Çalışma Koşullarının Gözlemlenmesi,
İş Tecrübelerinin Paylaşılması, Endüstrideki Firmaların Tanıtımı.
AET211 – Foto-Voltaik Enerji Sistemleri
 Güneş Işınımı, Güç Yoğunluğu Dağılımları ve Potansiyel Değerlendirme Yöntemleri.
 Işınım Yoğunluğu, Enerji, Güç, Verim ve Sıcaklık Ölçüm Yöntemleri,
 Fotovoltaik Pillerin Karakteristik Büyüklükleri (Gerilim-Akım, Güç-Akım, VerimGüç Karakteristikleri, Doldurma Faktörleri vb.),
 Sıcaklığın ve Işınım Şiddetinin Etkileri, Fotovoltaik Hücreler, Fotovoltaik Paneller ve
Panel Dizilerinin Karakteristikleri Arasındaki Farklar,
 Fotovoltaik Panellerin Tasarım ve Üretim Teknikleri, Mikro ve Makro Sistem
Uygulamaları
Seçmeli Dersler
AET213- Biokütle ile Enerji Üretimi
 Biokütlenin Oluşumu ve Enerji Bakış Açısından Değerlendirilmesi,
 Dünya’da ve Türkiye'de Biokütle Kaynakları,
 Enerji Bitkileri ve Ormanları, Biokütlenin Enerji Amaçlı Kullanım Yöntem ve
Teknikleri,
 Atıklardan Biyogaz Elde Etme Yöntem ve Teknikleri, Bioyakıtların Gelecekte
Biokütlenin Enerji Bütçesindeki Yeri
AET215 – Enerji Yönetimi ve Para Politikaları




Dünya’da ve Türkiye'de Genel Enerji Durumu,
Yasal Mevzuat ve Enerji Politikaları ile Siyasa Analizi,
AB Enerji Politikaları, Türk Sanayisinin Yapısı, Enerji Tüketimi, Enerji Yönetimi,
Ekonomik Analiz Yöntemleri, Çevre, Enerji ve Ekonomik Büyüme, Ulusal ve
Uluslararası Düzenleyici Otoriteler,
 Liberalizasyon ve Rekabet, Enerji ve Sürdürülebilir Büyüme
AET217 – Enerji Depolama



Enerji ve Enerji Depolama Kavramı,
Mekanik Enerji Depolama, Elektrik ve Manyetik Enerji Depolama,
Isı Enerjisi Depolama ve Enerji Depolamaya Örnekler
IV. Dönem
AET202 – Nükleer Enerji ile Elektrik Üretimi





Temel Atom Bilgisi,
Nükleer Fiziğe Giriş,
Radyoaktif Elementlerin Özellikleri,
Enerji Elde Etmek için Kullanılması, Reaktörlerin Temel Çalışma Prensipleri,
Radyasyondan Korunma
AET204 – Güneş Enerjisi ile Elektrik Üretimi





Güneş Enerjisinden Elektrik Üreten Sistemler,
Sistem Büyüklüklerinin Hesaplanması,
Güneş Panellerinin Yapısal Özellikleri (Malzeme Seçimi),
Güneş Pili Panel Sayısını Belirlemesi, PV Panel Montaj Teknikleri,
Şebeke Bağlantıları ve Sayaç Grubu Seçimi
AET206 – Endüstriyel Ekoloji
 Ekoloji İle İlgili Temel Kavramlar,
 Yaşam Çevirimi Analizi, Çevresel Etki Değerlendirme,
 ÇED Raporu Hazırlanması ve Tartışılması
AET208 – Endüstriyel Uygulamalar II
 Endüstri Alanlarının Tanıtılması,
 Üretim Aşamalarının Gösterilmesi,
Gözlemlenmesi,
 İş Tecrübelerinin Paylaşılması,
 Endüstrideki Firmaların Tanıtılması
Uygun
Firmaların
Çalışma
Koşullarının
AET210 – Geri Kazanım Yöntemleri
 Atık Azaltma ve Atık Rehabilitasyonu Kavramları,
 Atık Sınıflandırma (Organik ve İnorganik Atık Değerlendirme Yöntemleri),
 Atık Yönetim Sistemleri, Avrupa Birliği Geri Kazanım Yönergeleri
Seçmeli Dersler
AET212 – Güneş Enerjisi ile Konut Isıtma Sistemleri





Güneş Enerjisi Nedir, Nasıl Yayılır,
Soğrulma Yöntemleri, Enerjiye Dönüştürülmesi,
Foto Çoğaltıcılar ve Uygulamaları, Isıtma Sistem Tipinin ve Bileşenlerinin Seçilmesi,
Bina ve İşletme Tipine Göre Montaj Planı Çıkarılması,
Toplayıcı Montaj Yöntemleri, Pompa Montaj Yöntemleri, Isı Değiştiricileri
AET214 – Elektriksel Güç Aktarımı ve Dağıtımı
 Elektriksel Güç Aktarımı, Elektrik Enerjisinin Elde Edilme, Dağıtım ve Depolama
Yöntemleri,
 Elektrik Santralleri ve Şaft Sahaları,
 Elektrik Dağıtım Şebekesi Temel Elemanları
AET216 – Enerji Ekonomisi






Enerji ve Önemi, Birincil Enerji Kaynakları ve Potansiyel Analizleri,
Yakıt Tipleri, Dünya Enerji Dengesi,
Enerji Dönüşüm Sistemleri ve Ekonomik Sektörlerdeki Uygulama Alanları,
Enerji Üretim Sistemleri Maliyet Analizleri, Yakıt Maliyeti,
Aşınma Payı Maliyeti ve Enerji Maliyet Optimizasyonu (Üretim, Dönüşüm,
Aktarım ve Depolama), Enerji Üretiminin Çevre Üzerindeki Etkileri ve Emisyon
Analizleri
AET218 – Bor Teknolojisi
 İnorganik Bor Bileşikleri Hakkında Genel Bilgiler,
 Sodyum Boratlar, Boraksın Dehidrasyonu ve Kurutulması,
 Boraks Üretimi, Türkiye’de Tinkalden Boraks Üretimi, Susuz Boraks Üretimi, Borik
Asidin Kullanımı ve Özellikleri, Üretim Yöntemleri,
 Kolemanitten Sülfat Asidi İle Borik Asit Üretimi, Bor Bileşikleri ve Borun Biyolojik
Özellikleri,
 Borun Çevre Kirliliği Oluşturması, Borun Enerji Alanında Kullanımı (Borlu Katı
Yakıtlar, Sodyum Borohidrit Uygulamaları, Güneş Enerjisinin Depolanması, Güneş
Pili Koruyucusu
DERSLERİN HAFTALIK İÇERİKLERİ
I. SINIF / I. YARIYIL
AET101-Fizik
Hafta Konular
1
Malzemelerin özellikleri, oksitlenme ve zararları, oksitlenmeyi önleme metotları
2
Hook kanunu, çekme ve basma ile ilgili problemler, çekme deneyi grafiklerinin çizilmesi
3
4
Skaler ve vektörel büyüklükler ve farkları, bileşke kuvvet ve bir kuvveti bileşenlerine
ayrılması,
Denge, koşulları ve hesaplanması. Moment ve moment problemleri. Ağırlık merkezi ve
hesaplanması.
5
Yol, hız, ivme ve zaman ilişkisi ve grafiklerinin çizilmesi, yorumlanması
6
Hareket çeşitleri ve basit problemler, grafiklerinin çizilmesi ve yorumlanması.
7
İş, güç, enerji ve verim. Konu ile ilgili basit problemlerin hesaplanması
8
ARA SINAV
9
Mekanik dalgalar, özellikleri ve uygulamaları
10
Elektromanyetik dalgalar özellikleri ve uygulamaları
11
Akışkanlarda basınç prensipleri ve basınç ölçüm cihazları ve kullanımı
12
Temel elektrik bilgisi; coulomb ve ohm kanunu, seri , paralel ve karışık bağlı basit devreler.
Ölçüm cihazları ve kullanımı, güç hesabı, prizler, sigortalar ve çeşitleri
13
Atölye ve laboratuarlarda, makine teçhizatın ve takım tezgahlarının elektrik bağlantısı
14
Manyetizma; elektromanyetik endüksiyon, manyetik akı, manyetik alan yoğunluğu,
15
Faraday kanunu, transformatörler ve motor tipleri.
AET103-Temel Enerji Kaynakları
Hafta Konular
1
Enerji Nedir
2
Güneş Enerjisi
3
Fosil Yakıtlar
4
Fosil Yakıtlar
5
Rüzgar Enerjisi
6
Rüzgar Enerjisi
7
Hidro Enerji
8
Ara Sınav
9
Hidro Enerji
10
Jeotermal Enerji
11
Jeotermal Enerji
12
Nükleer Enerji
13
Nükleer Enerji
14
Gel-Git (Dalga Enerjileri)
15
Konvansiyonel Enerji Kaynaklarının Sürdürülebilirliği
AET105-Ölçme Tekniği
Hafta
Konular
1
Uzunluk, alan, kesit ve çap ölçümü
2
Eğim, hacim ve ağırlık ölçümü
3
Vektör ölçümü
4
Moment ölçümü
5
Hız ve devir, sıcaklık, ışık ve ses ölçümü
6
Basınç ve gerilme, akışkan ölçümü
7
Ölçme ve ölçü aletleri
8
Ölçme hataları
9
Birimler ve dönüşümleri
10
Direnç ve Bobin ölçümü
11
Kondansatör ve RLC ölçme,
12
Akım ve Gerilim ölçme
13
Frekans ölçümü ve Osilaskop
14
Ölçü trafoları, Güç ve enerji ölçümü
15
Ölçü trafoları, Güç ve enerji ölçümü
AET107-Bilgisayar Destekli Tasarım
Hafta
Konular
1
Autocad Programında Koordinat Sistemleri ve Data Girişleri
2
Temel Çizim Komutları
3
Görüntü Kontrolü
4
Yazı Yazma, Düzeltme ve Düzenleme Komutları
5
Katmanlar ve Nesne Özellikleri
6
Ölçülendirme, Bloklar ve Dış Ortamdan Çizim Ekleme, İzometrik Çizimler ve 3D
Düzlemde Çalışma
7
3D Yüzey Modelleme
8
Ara Sınav
9
Katı Modelleme
10
3D Çizimlerde Düzeltme Komutları
11
Çıktı Alma (Plot)
12
Uygulamalar; Boru Sistemleri, Eşanjör
13
Uygulamalar; Çatı sistemleri
14
Uygulamalar; Güneş Panelleri ve Çelik Konstrüksiyon
15
Uygulamalar; Güneş Kollektörü, Elektrik Devreleri
AET109-Mesleki Matematik-I
Hafta
Konular
1
Sayılar ve kümeler ile ilgili işlemler
2
Sayılar ve kümeler ile ilgili işlemler
3
Cebir ve uygulamaları
4
Cebir ve uygulamaları
5
Denklemler ve eşitsizlikler
6
Denklemler ve eşitsizlikler
7
Trigonometri
8
Sınav
9
Trigonometri
10
Trigonometri
11
Geometri
12
Geometri
13
Geometri
14
Sınav
15
Sayılar ve kümeler ile ilgili işlemler
AET111-Mesleki Yabancı Dil I
Hafta
Konular
1
Temel Cümle Kalıplarının Öğrenilmesi
2
3
4
5
Başlangıç Düzeyinde Yazılmış Genel İngilizce Metinlerinin Okunması
Genel Teknik Metinlerin(Reklam, Katalog Bilgisi) Okunması
Genel Teknik Metinlerin(Reklam, Katalog Bilgisi) Okunması
Genel Teknik Metinlerin(Reklam, Katalog Bilgisi) Okunması
6
Bölümlere Özel Mesleki Terminolojilerin öğretilmesi
7
Bölümlere Özel Mesleki Terminolojilerin öğretilmesi
8
Ara Sınav
9
Kelime Bankalarının Oluşturulması
10
Kelime Bankalarının Oluşturulması
11
Verilen Araştırma Projelerinin Sunulması
12
Verilen Araştırma Projelerinin Sunulması
13
Verilen Araştırma Projelerinin Sunulması
14
Verilen Araştırma Projelerinin Sunulması
15
Verilen Araştırma Projelerinin Sunulması
TDİ101-Türk Dili I
Hafta
Konular
1
Dil ve Dilin Özelikleri
2
Türk Dili’nin Özellikleri, Dil-Kültür İlişkisi
3
Türk Dili’nin Zenginliği
4
Yer Yüzündeki Diller ve Türkçe’nin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri
5
Türk Dilinin Tarihi Dönemleri Ve Gelişmesi
6
Dilbilgisi ve Bölümleri (Ses Bilgisi,Şekil Bilgisi)
7
Kelime Türleri (Kelimenin Oluşumu ve Kullanımı )
8
ARA SINAV
9
Cümle Bilgisi (Cümleyi Meydana Getiren Unsurlar )
10
Cümle Türleri
11
Cümle Çözümleme Örnekleri
12
Kompozisyon ( Kompozisyonda Ana Düşünce ve Yardımcı Düşünceler; Konu ve Konu
Türleri )
13
Anlatım Düzeni ve Biçimleri
14
Düzgün Konuşma Kuralları ( Sözlü Anlatım Türleri)
15
Etkili Konuşma
ATA101-Atatürk İlk. ve İnkılap Tarihi
Haftalar
Konular
1
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersinin amacı
İnkılâp ve benzer kavramlar
2
Osmanlı Devletinin Yıkılışında Etkili Olan Sebebler
3
III. Selim dönemi ıslahatları
II. Mahmut dönemi yenilikleri
4
5
Osmanlı Devletinde Demokratikleşme hareketleri
Meşrutiyet hareketleri (Kanuni Esasi’nin ilanı 1876)
6
Trablusgarb ve Balkan Savaşları
7
I. Dünya Savaşı ve I. Dünya Savaşında Osmanlı
Devletinin savaştığı cepheler
8
ARA SINAV
9
Mondros Ateşkesi
10
Anadolu’da ilk işgaller ve sonuçları
11
Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı ve Milli Mücadelenin başlaması
Havza Mitingi ve Amasya Genelgesi
12
Erzurum ve Sivas Kongreleri
Amasya Görüşmeleri
13
TBMM’nin açılması
14
Atatürk ve Siyaset
15
Türk-Ermeni İlişkileri
YDİ101-Temel Yabancı Dil (İngilizce)
Hafta
Konular
1
Greeting phrases, letters and numbers 1-20, e-mail and web addresses.
2
Parts of an address, numbers 20+, Mr, Mrs, Ms, Miss, polite words and phrases.
3.
Pronouns and possessives, present simple of be
4
Days of the week, family, possessive ‘s, demonstratives this / that / these / those
5
People, jobs, numbers and time, adjectives.
6
a, an articles, prepositions of time at, on.
7
Places, countries, nationalities, languages, a, an, the articles.
8
Repeating the possessive adjectives, can, singular and plural words, too, ordinal
numbers.
9
Preposition of place at, signs, responses to news, prepositions of time at, on,in,
months and dates.
10
ARA SINAV
11
Present simple with he, she, it, morning habits, adverbs of frequency.
12
Object pronouns, prepositions of place; next to, opposite, order of adjectives,
describing colour, shape and age.
13
Positive, negative and question forms of have got and has got;
14
Countable and uncountable nouns, some and any.
15
There is, there are, much, many, a lot of.
BED101-Beden Eğitimi
Hafta
1
2
3.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Konular
Temel sağlık ve spor branşlarını tanıma.
Sporcu sağlığı ve sporcu beslenmesini öğrenme.
Genel spor kuralları hakkında bilgi sahibi olma.
Atletizmde koşu tekniklerini öğrenme.
Atletizmde atmalar ve tekniklerini öğrenme.
Atletizmde atlamalar ve tekniklerini öğrenme.
Futbolda pas ve top kontrol tekniklerini öğrenme.
ARA SINAV
Futbolda top sürme ve aldatma tekniklerini öğrenme.
Futbolda hücum ve savunma tekniklerini öğrenme.
Futbolda tam saha maç yapabilme.
Voleybolda parmak pas ve manşet pas tekniklerini öğrenme.
Voleybolda servis atma tekniklerini öğrenme.
Voleybolda smaç ve blok tekniklerini öğrenme.
Voleybolda saha içi dizilişleri öğrenme.
I. SINIF / II. YARIYIL
AET102-Enerji Dönüştürme Sistemleri
Hafta
Konular
1
Temel Kavramlar Ve Birim Sistemleri
2
Konvansiyonel Ve Alternatif Enerji
Kaynaklarının Genel Tanıtımı
3.
Enerji Kaynaklarının Sınıflandırılması
4
Konvansiyonel Enerji Kaynaklarının Đncelenmesi:
Komur, Petrol, Doğal Gaz Vb.
5
Alternatif Enerji Kaynaklarının Đncelenmesi:
Gunes Enerjisi, Ruzgar Enerjisi, Hidrolik Enerji,
Nukleer Enerji, Biyokutle Vb.
6
Alternatif Enerji Kaynaklarının Đncelenmesi:
Gunes Enerjisi, Ruzgar Enerjisi, Hidrolik Enerji,
Nukleer Enerji, Biyokutle Vb.
7
Enerji Donusum Sistemlerinin Đncelenmesi
8
Ara Sınav
9
Enerji Donusum Sistemlerinin Sınıflandırılması
10
Enerji Depolama Sistemlerinin Đncelenmesi
11
Hidrojen Uretimi Ve Depolanması
12
Gunes Enerjisi Donusum Ve Depolanma
Sistemleri
13
Yakıt Hucrelerinin Đncelenmesi
14
Enerji Donusum Sistemlerinin Termodinamik
Esasları
15
Enerji Donusum Sistemlerinin Performansının
Değerlendirilmesi
AET104-Hidrojen Teknolojisi
Hafta
Konular
1
Hidrojen enerjisi hakkında genel bilgi
2
Doğal gazdan hidrojen üretim yönteminin kavratılması
3.
Kömürden gazlaştırma yöntemi ile hidrojen üretim tekniği
4
Proton Geçirgen Membran (Proton Exchange Membrane – PEM) Elektroliz
metodu kullanılarak hidrojen üretim tekniğinin kavratılması
5
DENEY1:PEM elektroliz metodu ile hidrojen üretimi
6
PEM elektrolizörlerin enerji ve ekserji analizlerinin öğretilmesi
7
Katı oksit elektroliz (KOE) metodu ile hidrojen üretim tekniği bilgisi
8
Arasınav
9
Hidrojen üretim tekniklerinin yenilenebilir enerji kaynakları ile entegrasyonu
10
DENEY 2: KOE metodu ile hidrojen üretimi
11
Hidrojen depolama teknikleri :basınçlı tüplerde depolanması
12
Hidrojen depolama teknikleri :basınçlı tüplerde depolanması
13
Hidrojen depolama teknikleri :sıvı depolama
14
Hidrojen depolama teknikleri :metal-hidrür reaktörlerde depolama
15
Hidrojen teknolojilerinde son gelişmeler
AET106-Bilgisayar Destekli Tasarım-II
Hafta
Konular
1
Solid Works Programında Çizim Elemanları
2
Profil Çizimleri, Profillere Uygulanacak İşlemler
3.
Katı Elemanlarının Uygulamaları
4
Düzlem Atama ve Uygulamaları
5
Çizim Tabanlı Uygulamalar
6
Parçaların Montajı
7
Kısıtlamaların Oluşturulması
8
Ara Sınav
9
Mekanizmaların Hareketleri, Mekanizmalarda Hareket Engelleyiciler,
Mekanizmalarda Bağımlı Hareketler
10
Montajlara Toolbox Yardımı ile Parça Çağırma, Hızlı Parça Ekleme
11
Teknik Resimlerin Çıkarılması
12
Görüntü Oluşturma, Ölçümlendirme, Montaj Numaralarının Girilmesi, Şekil ve
Ölçü Toleransları, Yazıcıdan Çıktı Almak,
13
Autocad programından 2D Resim Aktararak Katı Tasarımı Yapmak
14
Basit Mekanizmaların Bağlantılarının Yapılması
15
Mekanizmanın Simülasyonu
AET108-Mesleki Matematik-II
Hafta
Konular
1
Karmaşık sayılar
2
Karmaşık sayılar
3.
Karmaşık sayılar
4
Matrisler ve lineer denklem sistemleri
5
Matrisler ve lineer denklem sistemleri
6
Matrisler ve lineer denklem sistemleri
7
Limit, süreklilik ve uygulamaları
8
Sınav
9
Limit, süreklilik ve uygulamaları
10
Türev ve türevle ilgili uygulamalar
11
Türev ve türevle ilgili uygulamalar
12
İntegral ve integral ile ilgili uygulamalar
13
İntegral ve integral ile ilgili uygulamalar
14
İntegral ve integral ile ilgili uygulamalar
15
İntegral ve integral ile ilgili uygulamalar
AET110-Mesleki Yabancı Dil-II
Hafta
Konular
1
Mesleki yabancı dil yeterliklerine temel teşkil edecek genel İngilizce bilgilerinin
güncelleştirilerek tekrarı.
2
Mesleki yabancı dil yeterliklerine temel teşkil edecek genel İngilizce bilgilerinin
güncelleştirilerek tekrarı.
3.
Mesleki Terim, Kavram ve Terminoloji
4
Mesleki Terim, Kavram ve Terminoloji
5
Mesleki Terim, Kavram ve Terminoloji
6
Orta Düzeyde Yazılmış Mesleki Metinlerin (El Kitabı, Kullanma Kılavuzu, Tamir
Bakım Prosedürleri vs.) Okunması,
7
Orta Düzeyde Yazılmış Mesleki Metinlerin (El Kitabı, Kullanma Kılavuzu, Tamir
Bakım Prosedürleri vs.) Okunması,
8
Ara Sınav
9
Orta Düzeyde Yazılmış Mesleki Metinlerin (El Kitabı, Kullanma Kılavuzu, Tamir
Bakım Prosedürleri vs.) Okunması,
10
Şirket İçi Yazışma Örnekleri
11
Şirket İçi Yazışma Örnekleri
12
Şirket İçi Yazışma Örnekleri
13
Sınıfın Mesleki Branşlara Uygun Olarak Şirket Departmanlarına Bölünme
Canlandırması ve Şirket İçi Yazışma Örneklerinin Hazırlanması
14
Sınıfın Mesleki Branşlara Uygun Olarak Şirket Departmanlarına Bölünme
Canlandırması ve Şirket İçi Yazışma Örneklerinin Hazırlanması
15
Sınıfın Mesleki Branşlara Uygun Olarak Şirket Departmanlarına Bölünme
Canlandırması ve Şirket İçi Yazışma Örneklerinin Hazırlanması
AET112-Enerji Fiziğine Giriş
Hafta
Konular
1
Birim Sistemleri (CGS, SI)
2
Vektörler,
3.
Kuvvet ,Sürtünme Kuvveti
4
İş, Güç, Enerji (Kinetik ve Potansiyel Enerji Kavramları)
5
Elektrik ve Manyetik Alanların Temelleri
6
Devre Elemanlarının Akım–Gerilim Karakteristikleri ve Özellikleri
7
Diyotların Özellikleri
8
Ara Sınav
9
Doğru ve Alternatif Akımların Birbirlerine Çevrilmesi
10
Dalgaların Özellikleri, Dalgalarda Yansıma ve Kırılma (Su, Ses ve Elektromanyetik)
11
Dalgaların Özellikleri, Dalgalarda Yansıma ve Kırılma (Su, Ses ve Elektromanyetik)
12
Nükleer Enerji
13
Akışkanlar Fiziği (Pascal ve Archimedes Yasaları, süreklilik ve Bernoulli
Denklemleri)
14
Akışkanlar Fiziği (Pascal ve Archimedes Yasaları, süreklilik ve Bernoulli
Denklemleri)
15
Akışkanlar Fiziği (Pascal ve Archimedes Yasaları, süreklilik ve Bernoulli
Denklemleri)
TDİ-102-Türk Dili-II
Hafta
Konular
1
Dilin Tanımı
2
Dil ve Kültür İlişkisi
3.
Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri
4
Türkçe’de Sesler ve Sınıflandırılması
5
Türkçe’de Sesler ve Sınıflandırılması
6
Türkçe’de Sesler ve Sınıflandırılması
7
Hece Bilgisi, Yapım ve Çekim Ekleri
8
Ara Sınav
9
Hece Bilgisi, Yapım ve Çekim Ekleri
10
Türkçede İsim ve Eylem Çekimleri
11
Türkçede İsim ve Eylem Çekimleri
12
Zarfların ve Edatların Türkçede Kullanılış Şekilleri
13
Zarfların ve Edatların Türkçede Kullanılış Şekilleri
14
Cümle Bilgisi
15
Cümle Bilgisi
ATA102-Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi-II
Hafta
Konular
1
Meşrutiyet Dönemleri
2
Meşrutiyet Dönemleri
3.
Meşrutiyet Dönemleri
4
Trablusgarp ve Balkan Savaşları
5
Trablusgarp ve Balkan Savaşları
6
I. Dünya Savaşı ve Sonuçları
7
I. Dünya Savaşı ve Sonuçları
8
Ara Sınav
9
Cemiyetler
10
Cemiyetler
11
Kurtuluş Savaşı
12
Kurtuluş Savaşı
13
Mudanya Ateşkes Antlaşması
14
Mudanya Ateşkes Antlaşması
15
Lozan Barış Antlaşması
YDİ102-Temel Yabancı Dil (İngilizce)-II
Hafta
Konular
1
Film ve Müzik Türleri, Geçmiş Zamanda Olumsuz ve Soru Cümleleri
2
Haberler ve Hayat Hikâyeleri
3.
Belirli-Belirsiz Tanıtıcılar, Tatil Etkinlikleri
4
Sıfatlar ve Yer Betimleme, Karşılaştırmalar
5
Şimdiki Zaman, Ulaşım
6
Kapalı-Açık Mekân Etkinlikleri, Zarflar
7
Sağlık, Kişisel Görünüm ve Özellikler
8
Ara Sınav
9
Hastalıklar, Mevsimler, Hava Durumu
10
Gelecek Zaman ve Geleceğe Yönelik Planlar
11
Yönler, Fiil Yapıları, Bazı Modal Yardımcı Fiiller
12
Büyük-Küçük Sayılar, En Üstünlük İfadeleri
13
Present Perfect Zaman Yapısı, Deneyimler, Havaalanı İfadeleri
14
Telefon Görüşmeleri
15
Genel Değerlendirme
II. SINIF / III. YARIYIL
AET201-Termodinamik ve Isı Transferi
Hafta
Konular
1
Termodinamik Değişkenler
2
Termodinamik Yasaları
3.
Termodinamik Potansiyeller
4
Akışkanlı Güç Çevrimleri, Buhar Güç Çevrimleri, Soğutma Çevrimi
5
Isı Transferi Türleri (İletim, Taşınım, Işınım), Isı Transfer Analizi
6
İletim, Taşınım ve Işınım Türlerinde Isı Transferi Uygulamaları
7
Isı Pompası Elemanları ve Hesaplama Prensipleri
8
Ara Sınav
9
Isı Kaynakları ve Karşılaştırmalı Analizi
10
Isı Kaynakları ve Karşılaştırmalı Analizi
11
Isı Pompasında Kullanılan Akışkanlar
12
Isı Pompasında Kullanılan Akışkanlar
13
Jeotermal ve Doğalgazlı Isı Pompaları,
14
Isı Pompası Sistem Şemaları ve Analizleri
15
Isı Pompası Sistem Şemaları ve Analizleri
AET203-Jeotermal Enerji
Hafta
Konular
1
Jeotermal Enerji Kaynakları
2
Kaynakların Temel Özellikleri ve Sınıflandırılması
3.
Jeotermal Sistemin Oluşumu
4
Jeotermal Enerji Teknolojileri
5
Jeotermal Enerji Teknolojileri
6
Jeotermal Enerjiden Elektrik Elde Etme Yöntemleri
7
Jeotermal Enerjiden Elektrik Elde Etme Yöntemleri
8
Ara Sınav
9
Endüstriyel, Kimyasal ve Tarımsal Uygulamalar
10
Endüstriyel, Kimyasal ve Tarımsal Uygulamalar
11
Jeotermal Sistemlerde Tesisat İşlemleri ve Temel Bağlantı Mekanizmaları
12
Jeotermal Sistemlerde Tesisat İşlemleri ve Temel Bağlantı Mekanizmaları
13
Türkiye’de Jeotermal Sahalar, Mevcut Kullanım Durumu ve Potansiyeli
14
Türkiye’de Jeotermal Sahalar, Mevcut Kullanım Durumu ve Potansiyeli
15
Türkiye’de Jeotermal Sahalar, Mevcut Kullanım Durumu ve Potansiyeli
AET205-Rüzgar Gücü ile Elektrik Üretimi
Hafta
Konular
1
Yük Analizi
2
Yük Analizi
3.
Rüzgâr Hız ve Yön Ölçümleri
4
Rüzgâr Hız ve Yön Ölçümleri
5
Uygun Türbin Yüksekliği, Güç Hesabı, Rüzgar Türbininin Yapısal
Özellikleri (Malzeme Seçimi)
6
Uygun Türbin Yüksekliği, Güç Hesabı, Rüzgar Türbininin Yapısal
Özellikleri (Malzeme Seçimi)
7
Montaj Yerinin Tespiti
8
Ara Sınav
9
Rüzgar Türbininin Mekanik Bağlantıları
10
Rüzgar Türbininin Mekanik Bağlantıları
11
Rüzgâr Türbininin Elektriksel Bağlantıları
12
Rüzgâr Türbininin Elektriksel Bağlantıları
13
Akü Sayısını Hesaplamak
14
Evirici Kapasitesini Belirlemek, Evirici Bağlantısını Oluşturmak
15
Evirici Kapasitesini Belirlemek, Evirici Bağlantısını Oluşturmak
AET207-Hidro Enerji
Hafta
Konular
1
Hidroelektrik Enerji
2
Hidroelektrik Enerji
3.
Akarsu Havzaları
4
Akarsu Havzaları
5
Lineer Hidrolojik Sistemler
6
Lineer Hidrolojik Sistemler
7
Lineer Olmayan Hidrolojik Sistemler
8
Ara Sınav
9
Lineer Olmayan Hidrolojik Sistemler
10
Hidroelektrik Sistemlerin Tasarım İlkeleri
11
Hidroelektrik Sistemlerin Tasarım İlkeleri
12
Hidroelektrik Sistemlerde Türbinler ve Türbin Seçimleri
13
Hidroelektrik Sistemlerde Türbinler ve Türbin Seçimleri
14
Dalga Gücü Teknolojileri
15
Dalga Gücü Teknolojileri
AET209-Endüstriyel Uygulamalar-I
Hafta
Konular
1
Endüstri Alanlarının Tanıtılması
2
Endüstri Alanlarının Tanıtılması
3.
Üretim Aşamalarının Gösterilmesi
4
Üretim Aşamalarının Gösterilmesi
5
Üretim Aşamalarının Gösterilmesi
6
Uygun Firmaların Çalışma Koşullarının Gözlemlenmesi
7
Uygun Firmaların Çalışma Koşullarının Gözlemlenmesi
8
Ara Sınav
9
İş Tecrübelerinin Paylaşılması
10
İş Tecrübelerinin Paylaşılması
11
İş Tecrübelerinin Paylaşılması
12
İş Tecrübelerinin Paylaşılması
13
Endüstrideki Firmaların Tanıtımı.
14
Endüstrideki Firmaların Tanıtımı.
15
Endüstrideki Firmaların Tanıtımı.
AET211-Foto-Voltaik Enerji Sistemleri
Hafta
Konular
1
Güneş Işınımı
2
Güç Yoğunluğu Dağılımları ve Potansiyel Değerlendirme Yöntemleri
3.
Işınım Yoğunluğu
4
Enerji, Güç, Verim ve Sıcaklık Ölçüm Yöntemleri
5
Fotovoltaik Pillerin Karakteristik Büyüklükleri (Gerilim-Akım, Güç-Akım,
Verim-Güç Karakteristikleri, Doldurma Faktörleri vb.),
6
Fotovoltaik Pillerin Karakteristik Büyüklükleri (Gerilim-Akım, Güç-Akım,
Verim-Güç Karakteristikleri, Doldurma Faktörleri vb.),
7
Sıcaklığın ve Işınım Şiddetinin Etkileri
8
Ara Sınav
9
Fotovoltaik Hücreler, Fotovoltaik Paneller ve Panel Dizilerinin
Karakteristikleri Arasındaki Farklar
10
Fotovoltaik Hücreler, Fotovoltaik Paneller ve Panel Dizilerinin
Karakteristikleri Arasındaki Farklar
11
Fotovoltaik Panellerin Tasarım ve Üretim Teknikleri
12
Fotovoltaik Panellerin Tasarım ve Üretim Teknikleri
13
Mikro ve Makro Sistem Uygulamaları
14
Mikro ve Makro Sistem Uygulamaları
15
Mikro ve Makro Sistem Uygulamaları
Seçmeli Dersler (**)
AET213-Biokütle İle Enerji Üretimi
Hafta
Konular
1
Biokütlenin Oluşumu ve Enerji Bakış Açısından Değerlendirilmesi
2
Biokütlenin Oluşumu ve Enerji Bakış Açısından Değerlendirilmesi
3.
Dünya’da ve Türkiye'de Biokütle Kaynakları
4
Dünya’da ve Türkiye'de Biokütle Kaynakları
5
Enerji Bitkileri ve Ormanları
6
Enerji Bitkileri ve Ormanları
7
Enerji Bitkileri ve Ormanları
8
Ara Sınav
9
Biokütlenin Enerji Amaçlı Kullanım Yöntem ve Teknikleri
10
Biokütlenin Enerji Amaçlı Kullanım Yöntem ve Teknikleri
11
Atıklardan Biyogaz Elde Etme Yöntem ve Teknikleri
12
Atıklardan Biyogaz Elde Etme Yöntem ve Teknikleri
13
Atıklardan Biyogaz Elde Etme Yöntem ve Teknikleri
14
Bioyakıtların Gelecekte Biokütlenin Enerji Bütçesindeki Yeri
15
Bioyakıtların Gelecekte Biokütlenin Enerji Bütçesindeki Yeri
AET215-Enerji Yönetimi ve Politikaları
Hafta
Konular
1
Dünya’da ve Türkiye'de Genel Enerji Durumu
2
Yasal Mevzuat ve Enerji Politikaları ile Siyasa Analizi
3.
Yasal Mevzuat ve Enerji Politikaları ile Siyasa Analizi
4
AB Enerji Politikaları
5
Türk Sanayisinin Yapısı
6
Enerji Tüketimi
7
Enerji Yönetimi
8
Ara Sınav
9
Ekonomik Analiz Yöntemleri
10
Çevre, Enerji ve Ekonomik Büyüme
11
Çevre, Enerji ve Ekonomik Büyüme
12
Ulusal ve Uluslararası Düzenleyici Otoriteler
13
Ulusal ve Uluslararası Düzenleyici Otoriteler
14
Liberalizasyon ve Rekabet, Enerji ve Sürdürülebilir Büyüme
15
Liberalizasyon ve Rekabet, Enerji ve Sürdürülebilir Büyüme
AET217-Enerji Depolama
Hafta
Konular
1
Enerji ve Enerji Depolama Kavramı
2
Mekanik Enerji Depolama
3.
Mekanik Enerji Depolama
4
Mekanik Enerji Depolama
5
Elektrik ve Manyetik Enerji
6
Elektrik ve Manyetik Enerji
7
Elektrik ve Manyetik Enerji
8
Ara Sınav
9
Isı Enerjisi Depolama
10
Isı Enerjisi Depolama
11
Isı Enerjisi Depolama
12
Enerji Depolamaya Örnekler
13
Enerji Depolamaya Örnekler
14
Enerji Depolamaya Örnekler
15
Enerji Depolamaya Örnekler
II. SINIF / IV. YARIYIL
AET202-Nükleer Enerji ile Elektrik Üretimi
Hafta
Konular
1
Temel Atom Bilgisi
2
Radyoaktivite
3.
Nükleer işlemler
4
Nötron-atom etkileşimi
5
Nükleer fisyon ve füzyon reaksiyonları
6
Nükleer fisyon ve füzyon reaksiyonları
7
Nötron dağılma teorisi
8
Ara Sınav
9
Nükleer enerji sistemleri
10
Nükleer enerji sistemleri
11
Reaktörlerin Temel Çalışma Prensipleri
12
Reaktörlerin Temel Çalışma Prensipleri
13
Radyasyondan Korunma
14
Radyasyondan Korunma
15
Radyasyondan Korunma
AET204-Güneş Enerjisi ile Elektrik Üretimi
Hafta
Konular
1
Güneş Enerjisinden Elektrik Üreten Sistemler
2
Güneş Enerjisinden Elektrik Üreten Sistemler
3.
Sistem Büyüklüklerinin Hesaplanması
4
Sistem Büyüklüklerinin Hesaplanması
5
Güneş Panellerinin Yapısal Özellikleri
6
Güneş Panellerinin Yapısal Özellikleri
7
Malzeme Seçimi
8
Ara Sınav
9
Güneş Pili Panel Sayısını Belirlemesi
10
Güneş Pili Panel Sayısını Belirlemesi
11
PV Panel Montaj Teknikleri
12
PV Panel Montaj Teknikleri
13
PV Panel Montaj Teknikleri
14
Şebeke Bağlantıları ve Sayaç Grubu Seçimi
15
Şebeke Bağlantıları ve Sayaç Grubu Seçimi
AET206-Endüstriyel Ekoloji
Hafta
Konular
1
Ekoloji İle İlgili Temel Kavramlar
2
Ekoloji İle İlgili Temel Kavramlar
3.
Ekoloji İle İlgili Temel Kavramlar
4
Yaşam Çevirimi Analizi
5
Yaşam Çevirimi Analizi
6
Yaşam Çevirimi Analizi
7
Yaşam Çevirimi Analizi
8
Ara Sınav
9
Çevresel Etki Değerlendirme
10
Çevresel Etki Değerlendirme
11
Çevresel Etki Değerlendirme
12
Çevresel Etki Değerlendirme
13
ÇED Raporu Hazırlanması ve Tartışılması
14
ÇED Raporu Hazırlanması ve Tartışılması
15
ÇED Raporu Hazırlanması ve Tartışılması
AET208-Endüstriyel Uygulamalar-II
Hafta
Konular
1
Endüstri Alanlarının Tanıtılması
2
Endüstri Alanlarının Tanıtılması
3.
Üretim Aşamalarının Gösterilmesi
4
Üretim Aşamalarının Gösterilmesi
5
Üretim Aşamalarının Gösterilmesi
6
Uygun Firmaların Çalışma Koşullarının Gözlemlenmesi
7
Uygun Firmaların Çalışma Koşullarının Gözlemlenmesi
8
Ara Sınav
9
Uygun Firmaların Çalışma Koşullarının Gözlemlenmesi
10
Uygun Firmaların Çalışma Koşullarının Gözlemlenmesi
11
İş Tecrübelerinin Paylaşılması
12
İş Tecrübelerinin Paylaşılması
13
Endüstrideki Firmaların Tanıtılması
14
Endüstrideki Firmaların Tanıtılması
15
Endüstrideki Firmaların Tanıtılması
AET210-Geri Kazanım Yöntemleri
Hafta
Konular
1
Atık Azaltma ve Atık Rehabilitasyonu Kavramları
2
Atık Azaltma ve Atık Rehabilitasyonu Kavramları
3.
Atık Azaltma ve Atık Rehabilitasyonu Kavramları
4
Atık Sınıflandırması
5
Atık Sınıflandırması
6
Organik Atık Değerlendirme Yöntemleri
7
Organik Atık Değerlendirme Yöntemleri
8
Ara Sınav
9
İnorganik Atık Değerlendirme Yöntemleri
10
İnorganik Atık Değerlendirme Yöntemleri
11
Atık Yönetim Sistemleri
12
Atık Yönetim Sistemleri
13
Avrupa Birliği Geri Kazanım Yönergeleri
14
Avrupa Birliği Geri Kazanım Yönergeleri
15
Avrupa Birliği Geri Kazanım Yönergeleri
Seçmeli Dersler (**)
AET212-Güneş Enerjisi ile Konut Isıtma Sistemleri
Hafta
Konular
1
Güneş Enerjisi Nedir,nasıl yayılır
2
Soğrulma Yöntemleri
3.
Enerjiye Dönüştürülmesi
4
Foto Çoğaltıcılar ve Uygulamaları
5
Foto Çoğaltıcılar ve Uygulamaları
6
Isıtma Sistem Tipinin ve Bileşenlerinin Seçilmesi
7
Isıtma Sistem Tipinin ve Bileşenlerinin Seçilmesi
8
Ara Sınav
9
Bina ve İşletme Tipine Göre Montaj Planı Çıkarılması
10
Bina ve İşletme Tipine Göre Montaj Planı Çıkarılması
11
Toplayıcı Montaj Yöntemleri
12
Toplayıcı Montaj Yöntemleri
13
Pompa Montaj Yöntemleri
14
Isı Değiştiricileri
15
Isı Değiştiricileri
AET214-Elektriksel Güç Aktarımı ve Dağıtımı
Hafta
Konular
1
Elektriksel Güç Aktarımı
2
Elektriksel Güç Aktarımı
3.
Elektrik Enerjisinin Elde Edilmesi
4
Elektrik Enerjisinin Elde Edilmesi
5
Elektrik Enerjisi Dağıtımı
6
Elektrik Enerjisi Dağıtımı
7
Elektrik Enerjisi Depolama Yöntemleri
8
Ara Sınav
9
Elektrik Enerjisi Depolama Yöntemleri
10
Elektrik Santralleri ve Şaft Sahaları
11
Elektrik Santralleri ve Şaft Sahaları
12
Elektrik Dağıtım Şebekesi Temel Elemanları
13
Elektrik Dağıtım Şebekesi Temel Elemanları
14
Elektrik Dağıtım Şebekesi Temel Elemanları
15
Elektrik Dağıtım Şebekesi Temel Elemanları
AET216-Enerji Ekonomisi
Hafta
Konular
1
Enerji ve Önemi
2
Birincil Enerji Kaynakları ve Potansiyel Analizleri
3.
Yakıt Tipleri
4
Dünya Enerji Dengesi
5
Enerji Dönüşüm Sistemleri ve Ekonomik Sektörlerdeki Uygulama Alanları
6
Enerji Üretim Sistemleri Maliyet Analizleri
7
Yakıt Maliyeti
8
Ara Sınav
9
Aşınma Payı Maliyeti ve Enerji Maliyet Optimizasyonu (Üretim,
Dönüşüm, Aktarım ve Depolama)
10
Aşınma Payı Maliyeti ve Enerji Maliyet Optimizasyonu (Üretim,
Dönüşüm, Aktarım ve Depolama)
11
Aşınma Payı Maliyeti ve Enerji Maliyet Optimizasyonu (Üretim,
Dönüşüm, Aktarım ve Depolama)
12
Aşınma Payı Maliyeti ve Enerji Maliyet Optimizasyonu (Üretim,
Dönüşüm, Aktarım ve Depolama)
13
Enerji Üretiminin Çevre Üzerindeki Etkileri ve Emisyon Analizleri
14
Enerji Üretiminin Çevre Üzerindeki Etkileri ve Emisyon Analizleri
15
Enerji Üretiminin Çevre Üzerindeki Etkileri ve Emisyon Analizleri
AET218-Bor Teknolojisi
Hafta
Konular
1
İnorganik Bor Bileşikleri Hakkında Genel Bilgiler
2
Sodyum Boratlar
3.
Boraksın Dehidrasyonu ve Kurutulması
4
Boraks Üretimi, Türkiye’de Tinkalden Boraks Üretimi, Susuz Boraks
Üretimi
5
Borik Asidin Kullanımı ve Özellikleri, Üretim Yöntemleri
6
Borik Asidin Kullanımı ve Özellikleri, Üretim Yöntemleri
7
Kolemanitten Sülfat Asidi İle Borik Asit Üretimi, Bor Bileşikleri ve Borun
Biyolojik Özellikleri
8
Ara Sınav
9
Borun Çevre Kirliliği Oluşturması
10
Borun Enerji Alanında Kullanımı (Borlu Katı Yakıtlar, Sodyum Borohidrit
Uygulamaları
11
Borun Enerji Alanında Kullanımı (Borlu Katı Yakıtlar, Sodyum Borohidrit
Uygulamaları
12
Borun Enerji Alanında Kullanımı (Borlu Katı Yakıtlar, Sodyum Borohidrit
Uygulamaları
13
Güneş Enerjisinin Depolanması
14
Güneş Pili Koruyucusu
15
Güneş Pili Koruyucusu
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
661 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content