close

Enter

Log in using OpenID

4.Tam Öğrenme Modeli

embedDownload
25.07.2014
Kuram, Model nedir?
Tam Öğrenme Modeli
Kuram, bir konudaki sistematik bilgiler bütünüdür.
Öğretim kuramları bir kurallar listesiyken öğretim
modelleri kuramların uygulama biçimleridir.
Bloom, “olumlu öğrenme koşulları sağlandığında ve bu
koşullar öğretme –öğrenme süreci boyunca devam
ettiğinde herhangi bir kişinin öğrenebileceği her şeyi
herkes öğrenebilir” düşüncesinden hareketle bu modeli
geliştirmiştir.
Tam öğrenme modelinin değişkenleri
Okulda Öğrenme Modeli (Carroll)
Her öğrenciye ihtiyacı olan zaman verilirse bütün
öğrenciler hedeflenen öğrenme düzeyine erişebilir.
Etkili Öğretim Modeli (Slavin)
Öğrenme düzeyini artırmak istiyorsak bu süreci
etkileyen değişkenleri uygun hale getirmeliyiz.
Ön öğrenmeleri kapsayan (bilgi, beceri, yeterlik)
bilişsel giriş dav. tek başına öğrenci başarısının
(öğrenme düzeyi) % 50’sini açıklamaktadır.
Dersin başında öğrencilerin öğrenme eksiklikleri
belirlenmeli ve eksik ise tamamlanmalıdır.
Öğrenci
nitelikleri
•Bilişsel giriş
davranışları
•Duyuşsal giriş
özellikleri
Öğretim süreci
Öğrenme ürünleri
Öğrenme
Ünitesi
•Bilişsel ürünler
•Duyuşsal ürünler
Öğretim
Hizmetinin Niteliği
İpuçları
Pekiştirme
Etkin katılım
Dönüt ve düzeltme
İlgi, tutum, akademik öz güveni içeren duyuşsal giriş
özellikleri öğrenci başarısının % 25’ini açıklamaktadır.
Öğrencinin ders süresince konuları öğrenmeye
yönelik tutumunun olumlu olması gerekmektedir.
1
25.07.2014
İpucu
Öğretim hizmetinin niteliği öğrenci başarısının %
25’ini açıklamaktadır. Bunun için gerekli etkinlikler
ipucu, Etkin katılım, Pekiştirme, Dönüt-düzeltme
kullanılmalıdır.
Pekiştirme
 Öğrenme sürecinde öğrenciye yol gösteren
yönergelerin tümüdür. İstenilen davranışın ortaya
çıkmasına yardımcı olan uyaranlardır. Yazı, sözlü ya
da görsel olabilir. Örneğin: Sorular, yönergeler,
örnekler, kaynak kitaplar, numune ve modeller,
vurgular, grafik, şema ve haritalar, beden dili
kullanılarak iletilen mesajlar
Etkin katılım
 Bir davranışın olma sıklığını arttıran uyarıcılara
pekiştireç, bu uyarıcıların verilmesi işlemine de
pekiştirme denir. Pekiştirmeler öğrencilerin gelişim
özelliklerine uygun ve ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli
olmalıdır. Aferin, çok güzel v.b.
Öğrencinin kendisi için düzenlenen ipuçları ile etkileşime
girerek derse katılmasıdır.
Dönüt ve Düzeltme
İzleme testi ve Tamamlayıcı eğitim
 Dönüt: Öğrencinin gösterdiği davranışın doğru olup
olmadığının, eksik ve yanlışlarının bildirilmesidir.
 Düzeltme: Yanlışların düzeltilmesi ve eksiklerin
giderilmesidir.
Tam öğrenmede başarı ölçütü en az %70 olarak seçilir ve
”Bir birim öğrenilmeden diğerine geçilmez” ilkesi gereği
her birimin sonunda eksik veya yanlış öğrenmeler varsa
bunları belirleyip tamamlamak amacıyla izleme testleri
kullanılır.
2
25.07.2014
İzleme testi ve Tamamlayıcı eğitim
Test sonucuna göre şu tamamlayıcı
etkinlikler kullanılır:
Bire bir öğretim
Küçük gruplarla öğretim
Okulda veya evde ek öğretim
Programlı öğretim
Tekrar
Kaynak veya yardımcı kitaplarla öğretim
Eğitsel oyunlarla öğretim
Tam öğrenme modelinin yararları






Öğrencileri arası eşitlik sağlanır.
Öğrencilerin başarı düzeyleri artar.
Öğrencilerin duyuşsal özellikleri olumlu etkilenir.
Süreç öğrencinin düzeyine uygun şekilde düzenlenir.
Dersler planlı işlenir.
Ürünler sürekli değerlendirilir.
Tam öğrenme modelinin sınırlılıkları





Bireysel farklılıklara dikkat edilmeyebilir.
Hızlı öğrenen öğrenciler yavaşlayabilir.
Zaman alıcıdır.
Öğretmenin iş yükü artar.
Kullanılacak öğrenme araçlarını hazırlamak uzmanlık
gerektirir.
Okul müdürü öğretim yılının başında bütün öğrencilerin, eğitim
programının işaret ettiği kazanımlara erişmeleri için öğrenme
ortamlarını en iyi şekilde düzenlemiş, gerekli araç-gereçleri sağlamıştır.
Öğretim yılı başında öğrencileriyle etkili iletişim kurabilmeleri
konusunda ve uygun koşullar sağlandığında hemen hemen her
öğrencinin öğrenebileceğini vurgulamak için öğretmenlerle seminerler
düzenlemiştir. Öğretim yılı süresince de öğrenci öğrenmelerini izleme
değerlendirmeleri yaptırmış ve öğrenmeyi olumsuz yönde etkileyen
bütün etkenleri ortadan kaldırmaya çalışmıştır.
Okul müdürü, öğrenme modellerinden hangisinin temel ilkelerini
benimseyerek okulunda uygulamaya çalışmıştır?
A) Yapılandırmacı
B) Mikro öğretim
C) Tam öğrenme
D) Çoklu zekâ
E) İşbirliğine dayalı öğrenme
3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
248 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content