close

Enter

Log in using OpenID

08-12 Eylül 2014, İstanbul

embedDownload
T.C.
STANBUL VAL
l Millî E itim Müdürlü ü
VOP
08-12 Eylül 2014, stanbul
VEL ORYANTASYON PROGRAMIR
YANTASYOROGRAMI
stanbul Millî E itim Müdürlü ü
Ankara Cad. No:2 Ca alo lu-Fatih/ STANBUL
212 455 04 00-99
212 528 10 54(Fax)
http://istanbul.meb.gov.tr
http://www.istmem.com
STANBUL M LLÎ E
M MÜDÜRLÜ Ü
Sayfa 2
VEL ORYANTASYON PROGRAMIR
YANTASYOROGRAMI
VOP TANITIMI
PROGRAMIN ADI
: Veli Oryantasyon Program (VOP)
PROGRAMIN KONUSU: 2014-2015 E itim ve Ö retim Y nda stanbul ili ilkokullar nda 1.s
5. sınıfa ba layacak rencilerin velilerinin okula uyumlar n sa lanmas .
fa, ortaokullarda
PROGRAMIN HEDEF : çinde bulundu u ça la yar an ve gelece e güvenle bakan bir Türkiye için özellikle genç
nüfusumuzu iyi e itmemiz gerekmektedir. Bu e itimin de temelini okul öncesi ve ilkokul dönemi
olu turmaktad r. lkokul ve ortaokulda temel e itimin kalitesini art rabilmek için nitelikli ö retmenlere
ihtiyaç oldu u kadar bilgili ve ilgili velilere de ihtiyaç vard r. Derslerdeki müfredat de imine bağlı olarak
velilerin de bu de ikliklerle ilgili e itim almalar kaç lmaz olmu tur. De en müfredat ve geli en teknoloji
kar nda velilerin ki isel olarak kendilerini geli tirmeleri gerekti i bir gerçektir. Günümüzde, ö renen ve
ö reten, bilinçli, kat mc veli (anne – baba) profilinin öne ç kar lmas gerekmektedir. Bu çal ma ile velilerin
ça n ve yeni müfredat n gerektirdi i yetkinli e sahip olmalar n sa lanmas hedeflenmi tir.
PROGRAMIN HEDEF K TLES : 2014-2015 E itim ve Ö retim y nda stanbul ili ilkokullar nda 1.s
ortaokullarında 5. sınıfa ba layacak rencilerin velileridir.
fa ve
PROGRAMIN AMACI: itim ö retimin ayr lmaz üç bile eninden birisi olan ö renci velilerine verilecek e itimler
ile çocuklar n e itimine olan katk lar artt rmak.
PROGRAMIN Ö RENME ALANLARI:
1-Velilerin, görevlerini tan ma ve geli tirmeleri,
2-Çocuklar tan ma,
3-E itim ve ö retim kavramlar ö renme,
4-Okul kültürünü ö renme ve kazanma,
5-Yeni e itim sistemi ve müfredat hakk nda bilgi edinme.
YÖNTEM: 2014-2015 E itim ve Ö retim Y nda okul öncesi e itime, lkokul 1.s fa ve ortaokul 5. sınıfa
ba layacak ö rencilerin velilerinin 5 gün okullarda oryantasyon e itimi almalar hedeflenmi tir. lkokula yeni
ba layan birinci s f rencileri ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerine ö retmenleri "okula uyum" e itimi verirken
bu ö rencilerin velileri de VOP Okul Komisyonu taraf ndan VOP l Koordinasyon Kurulunca haz rlanm “Veli
Oryantasyon Program ” uygulanacakt r.
M TAR : 08-12 Eylül 2014 (5 gün)
KURUL VE KOM SYONLAR
:
VOP İlçe Yürütme Komisyonu
:
İLKOKUL VOP Okul Uygulama Komisyonu :
1-VOP l Koordinasyon Kurulu
1-Şube Müdürü (Eğitim-Öğretimden Sorumlu)
1-Okul Müdürü
2-VOP lçe Yürütme Komisyonu
2-Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürü
2-Okul Müdür Yardımcısı
3-VOP Okul Uygulama Komisyonu
3-Okul Müdürü (İlkokul ve Ortaokul ayrı ayrı)
3-Rehber Öğretmen
4-Rehber Öğretmen (İlçe Zümre Başkanı)
4-Öğretmen (2. Sınıf Zümre Başkanı)
5-Öğretmen (2. ve 6. Sınıf İlçe Zümre Başkanları)
MC LER:
6-Okulöncesi Zümre Başkanı
5-Öğretmen (Okulöncesi Zümre Başkanı)
6-Okul Aile Birliği Başkan/Yardımcısı
ORTAOKUL VOP Okul Uygulama Komisyonu:
1-Okul Müdürü
2-Okul Müdür Yard mc
3-Okul Rehber Ö retmeni / Psikolojik Dan man
4-Görevlendirilecek, 2. S f Ö retmenleri ve
ortaokul branş öğretmenleri
1-Okul Müdürü
2-Okul Müdür Yardımcısı
3-Rehber Öğretmen
4-Branş Öğretmeni (6. Sınıf Zümre Başkanı)
5-Okul Aile Birliği Başkan/Yardımcısı
STANBUL M LLÎ E
M MÜDÜRLÜ Ü
Sayfa 3
VEL ORYANTASYON PROGRAMIR
VOP FAAL YET TAKV
FAAL YET ADI
FAAL YET
TAR
FAAL YET YER
KATILIMCILAR
l VOP Koordinasyon Kurulu
Çal malar
25-29 A ustos 2014
l Milli E itim Müdürlü ü Toplant
Salonu
Görevlendirilen VOP l
Koordinasyon Kurulu Üyeleri
VOP Materyallerinin Haz rlanmas
25-29 A ustos 2014
l Milli E itim Müdürlü ü Toplant
Salonu
VOP l Koordinasyon Kurulu
VOP lçe Bilgilendirme Toplant
04 Eylül 2014
Tüm lçe Milli E itim Müdürlükleri
Resmi lkokul / Ortaokul Müdürleri
VOP Okul Bilgilendirme Toplant lar
05 Eylül 2014
Tüm Resmi lkokul ve Ortaokul
Müdürlükleri
VOP Okul Uygulama Komisyon Üyeleri
VOP E itimlerinin Verilmesi
08 Eylül 2014
12 Eylül 2014
Tüm Resmi lkokul ve Ortaokul
Müdürlükleri
Resmi lkokullarda 1.S fa Ortaokullarda 5. Sınıfa
ba layacak Ö rencilerin Velileri
Kapanış Program
12 Eylül 2014
Tüm Resmi lkokul ve Ortaokul
Müdürlükleri
Resmi lkokullarda 1.S fa Ortaokullarda 5. Sınıfa
ba layacak Ö rencilerin Velileri
STANBUL M LLÎ E
M MÜDÜRLÜ Ü
Sayfa 4
VEL ORYANTASYON PROGRAMIR
VOP DERS PROGRAMI
DERS
PAZARTES
SALI
VOP AÇILI TÖREN
VE OKUL TANITIMI
UYUM VE
DAVRANI
BOZUKLUKLARI
1.DERS
10.00
10.40
2.DERS
11.00
11.40
3.DERS
12.00
12.40
1. SINIF VE 5.
SINIF
YENİ MÜFREDAT
HAKKINDA
LG LEND RME
OKUL FOB
LE
LER N
ÇOCU A
YANSIMASI
ST SMAR VE
HMAL
ÇAR AMBA
RENC GEL M
ÖZELL KLER
LKYARDIM,
SA LIK, ÖZBAKIM
VE
JYEN
PER EMBE
ÇALI MA ORTAMININ
HAZIRLANMASI VE
DERS ÇALI MA
TEKN KLER
YENİ LKOKUL VE
ORTAOKUL MÜFREDAT
PROGRAMININ YAPISI
VE MÜFREDATIN
UYGULANMASINDA
VEL LER N ROLÜ
YENİ LKOKUL VE
OKUL AKADEM K
ORTAOKUL MÜFREDAT
TAKV , OKUL A LE
PROGRAMININ YAPISI
RL VE OKUL
VE MÜFREDATIN
MUHASEBES , VEL VE
UYGULANMASINDA
VEL K GÖREVLER
VEL LER N ROLÜ
CUMA
LET
M
OKULÖNCESİ
EĞİTİM VE
LKÖ RET M
KURUMLARI
YÖNETMELİĞİ
KAPANIŞ
TÖREN
NOT : İKİLİ EĞİTİM YAPILAN OKULLARDA 1. SINIF VE 5. SINIF VOP UYGULAMA
PROGRAMLARI DERSLER ÇAKIŞMAYACAK ŞEKİLDE OKUL MÜDÜRLÜKLERİ TARAFINDAN
ORGANİZE EDİLECEKTİR.
STANBUL M LLÎ E
M MÜDÜRLÜ Ü
Sayfa 5
VEL ORYANTASYON PROGRAMIR
YANTASYOROGRAMI
VOP DERS ÇER KLER
DERS-1: VOP AÇILI TÖREN - OKULUN VE ÇEVREN N TANITIMI
Sorumlu: OKUL UYGULAMA KOM SYONU
l Koordinasyon Kurulunca belirlenecek program uygulanacakt r. Okulun kurulu u ve tarihî
geli imi, vizyon, misyon ve stratejik plan, okulun bulundu u sosyo-ekonomik ve co rafi
çevresi, okulun tüm birimlerinin tan lmas , okulda kullan lan teknoloji, okulun personel
durumu, okulun sosyal ve sportif faaliyetleri, okulda kurulan komisyonlar, vb. bilgiler
verilecektir.
DERS-2: 4+4+4 S STEM N TANITIMI, 1. SINIF VE 5. SINIF MÜFREDATI HAKKINDA
B LG LEND RME Sorumlu: OKUL MÜDÜRÜ
itim Sistemindeki bu yasal de ikli e neden gerek duyuldu?
Bu sistemi neden 4+4+4 diye ay p tan mlad z?
1.S f ve 5. sınıf müfredat ndaki yenilikler nelerdir? Sorular n cevaplar detayl bir ekilde verilecektir.
DERS-3: OKUL FOB
Sorumlu: OKUL REHBERL K VE PS KOLOJ K DANI MANI
Okul fobisinin tan , nedenleri, belirtileri, tetikleyen durumlar , okul fobisi olan çocuklar n
anne babalar na öneriler, uzmana ba vurulmas gereken durumlar yer almaktad r.
DERS-4: UYUM VE DAVRANI BOZUKLUKLARI
Sorumlu: OKUL REHBERL K VE PS KOLOJ K DANI MANI
Kekemelik, alt
slatma ve kirletme, parmak emme, t rnak yeme, yalan söyleme,
sald rganl k, uyku problemi, h rs zl k-çalma, saç çekme-k l yolma, ayr lma kayg , dikkat
eksikli i ve hiperaktivite gibi konularda bilgiler verilmi tir.
DERS-5: LE
LER N ÇOCU A YANSIMASI
Sorumlu: OKUL REHBERL K VE PS KOLOJ K DANI MANI
Ailenin tan , anne-baba ili kileri, tart ma, sa kl tart ma kurallar , anne-baba kavgalar ,
bo anma ve etkileri, karde k skançl ve geçimsizli i, aile büyüklerinin etkisi konular nda
bilgiler yer almaktad r.
DERS-6: ST SMAR VE HMAL
Sorumlu: OKUL REHBERL K VE PS KOLOJ K DANI MANI
Ekonomik, fiziksel, cinsel, duygusal istismar ve çocuk ihmali hakk nda bilgiler verilmi tir.
DERS-7
RENC GEL M ÖZELL KLER
Sorumlu: OKUL REHBERL K VE PS KOLOJ K DANI MANI
6 ve 11 ya çocu unun; fiziksel, zihinsel, psiko-motor, sosyal-duygusal ve dil geli imi ele al nm
DERS-8: LKYARDIM, SA LIK, ÖZBAKIM VE H JYEN
Sorumlu: SINIF Ö RETMEN
1.S f ve 5. sınıf seviyesindeki ö rencilere yönelik ilkyard m, sa k, hijyen ve özbak m konular
hakk nda bilgiler verilmi tir.
STANBUL M LLÎ E
M MÜDÜRLÜ Ü
Sayfa 6
r.
VEL ORYANTASYON PROGRAMIR
YANTASYOROGRAMI
DERS-9: OKUL AKADEM K TAKV
– OKUL A LE B RL VE OKUL MUHASEBES , VEL VE
VEL K GÖREVLER
Sorumlu: OKUL MÜDÜRÜ
Okul aile birli inin kurulu nedeni, görev ve yetkileri, üyeli i, organlar , gelirleri, denetimi,
örnek tahminî bütçesi ile ö renci velisi, ö renci veli zorunlulu u, ö renci velisinin haklar ve
sorumluluklar , okul-aile i birli i, veli toplant lar , veli-okul yönetimi görü meleri, veliretmen görü me saatleri, veli-okul ziyaretleri, okul rehberlik ve psikolojik dan ma servisi
görü meleri, okul zaman çizelgesi, okulun akademik çal ma takvimi ve okul hiyerar isi
konular nda bilgiler verilmi tir.
DERS-10: ÇALI MA ORTAMININ HAZIRLANMASI VE DERS ÇALI MA TEKN KLER VE
SERT KA TÖREN
Sorumlu: SINIF ve BRANŞ Ö RETMEN
Verimli ders çal ma teknikleri, amaçlar belirleme, planl çal ma, zaman etkin kullanma,
çal ma ortam n seçimi, çal ma ortam n özellikleri, kaynaklardan yararlanma, tekrar
yapma ve verimli ders çal may engelleyen tuzaklar konular nda bilgiler verilmi tir. (Kat mc
renci velileri için sertifika töreni düzenlenecektir
DERS-11: LKOKUL MÜFREDAT PROGRAMININ YAPISI VE MÜFREDATIN UYGULANMASINDA
VEL LER N ROLÜ
Sorumlu: SINIF ve BRANŞ ÖĞRETMENİ
Müfredat n geli imi, hedefi, toplumsal, bireysel, ekonomik, tarihsel ve kültürel temeller,
müfredat program n ö eleri, içeri i, de erlendirme ve ortak temel becerilere yer verilmi tir.
DERS-12: LKOKUL MÜFREDAT PROGRAMININ YAPISI VE MÜFREDATIN UYGULANMASINDA
VEL LER N ROLÜ
Sorumlu: SINIF ve BRANŞ Ö RETMEN
itim-ö retimde ö renci velilerinin sorumluluklar , performans ödevi, proje ve ürün dosyas
olu turulmas ndaki rolleri anlat lm r.
DERS-13: LET M
Sorumlu: OKUL REHBERL K VE PS KOLOJ K DANI MANI
leti im, ki iler aras ileti im, çocu u dinleme, kendimizi ifade etme yollar , etkili ileti im ve
yararlar , ö retmen-ö renci-veli ili kileri ve okul çal anlar ile ileti im konular nda bilgi
verilmi tir.
DERS-14: LKÖ RET M KURUMLARI YÖNETMEL
Sorumlu: OKUL MÜDÜR YARDIMCISI
lkö retim Kurumlar yönetmeli inde a rl kl olarak birinci s f ö rencileri ve velilerini
ilgilendiren konular ele al nm r.
OKUL İDARESİ TARAFINDAN KATILIMCILARA EĞİTİM SONRASI ANKETLERİ UYGULANACAKTIR.
DERS-15: KAPANIŞ TÖREN
Sorumlu: Okul VOP Uygulama Komisyonu
STANBUL M LLÎ E
M MÜDÜRLÜ Ü
Sayfa 7
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
692 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content