close

Enter

Log in using OpenID

16 Şubat - 20 Şubat 2015

embedDownload
16Şubat20Şubat2015
GLOBALPİYASALARDAGEÇTİĞİMİZHAFTANINÖZETİVEGELECEKHAFTA...
Geçtiğimizhaftauluslararasıpiyasalardahangigelişmelerinyaşandığınıkısacaözetleyelim.ABDtarafıdahaöncekihaftalara
göresakinbirgündemesahipti.HaftaiçerisindeABDPetrolEnstitüsü’nünstoklarıaçıklandı.Düşüşgörülenstoklarküresel
petrolfiyatlarındahafifdeolsayükselişesebepoldu.BununyanındaeyaletlerinFEDbaşkanları,değişmesigündemdeolan
para politikası konusunda katıldıkları toplantılarda açıklamalarda bulundular. Amerikan Doları’nı etkileyen önemli ekonomik
gelişmelerisedüşüşgösterenPerakendeSatışlarveMichiganTüketiciGüvenEndeksiverileriydi.
Avrupatarafınabaktığımızda,hemekonomikverianlamındahemdeülkeyönetenaktörlerarasındayoğunhaberakışıvardı.
İngiltere tarafında BOE başkanı Carney; enflasyon raporunun açıklanmasının ardından basın karşısına çıktı. Enflasyonun
istenilen seviyeye geleceğini düşündüklerini belirten Carney, faiz artışının beklenenden daha yakın tarihte olabileceğini
söyleyerekpiyasalarıheyecanlandırdı.AncakOcakayındakiParaPolitikasıKomitesitoplantısındamevcutpolitika9’akarşı0
oyileonayalmıştı.BununlabirlikteYunanistan’ınEuroBölgesiileolanborçkrizikonusundaMaliyeBakanlarınınkatıldığıbir
toplantıyapıldı.AncakbirsonucavarılamadıvePazartesitekrartoplanmakararıalındı.UkraynaRusyaarasındaiseateşkes
imzalanarakbölgedekigerginlikşimdiliksonbulmuşoldu.
Asyatarafınabaktığımızda,çokönemligelişmeolmasadaaçıklananekonomikverilerpiyasalarıazdaolsahareketlendirdi.
Çin’inticarethacimlerindedaralmayaşanması,ülkedekiparapolitikasınındurumukonusundaakıllardasoruişaretleriyarattı.
BununlabirlikteAvustralyaekonomisiningelişmesineyönelikendişelerhalendevametmekte.BilindiğiüzereAvustralyabuay
içerisindegöstergefaizde25bazpuanindirimegitmişti.
Yurtiçitarafısakinbirhaftageçirsede,komşuülkelerdeyaşananolaylarınpiyasayıdolaylıdaolsaetkilediğinigözlemledik.
USDTRYhaftaiçerisindebirrekordahakırarak2.5150seviyesineulaştı.
16Şubat20Şubat2015
ABD
Ukrayna-RusyaarasındakiateşkesveYunanistangörüşmelerininönplanaçıktığıgeçtiğimiz
haftaABDtarafındandafaizartırımıhususundaFOMCüyelerininaçıklamalarıönplandaydı.
Philadelphia FED Başkanı Charles Plosser’ın, faizlerle ilgili önemli açıklamaları takip edildi.
Plosser,açıklananverilerinyakındafaizartırımınagidilebileceğiniişaretettiğinisöyledi.Ayrıca
“ABDekonomisininperformansı,krizinbittiğinigösteriyorvebudurumlamücadeleetmekiçin
merkezbankasınınuyguladığısıfırayakınfaizpolitikasındanuzaklaşılmasıgerekli.”dedi.
S&P
DOW
%2.02
2096,99
%1.09
18019,35
Charles Plosser gibi faiz artırımına savunan diğer bir FOMC üyesi San Francisco FED
NASDAQ %3.14
Başkanı John C. Williams ise, “Bazı insanlar faiz artışına hazırlıksız yakalansa da, bu
4893,44
durumununFED’i parasal sıkılaşmadan alıkoymamalı.” açıklamasında bulundu. Richmond
FED Başkanı Jeffrey Lacker ise faiz artışının kendisi için Haziran ayının makul olduğunu
belirterekzamanvermişoldu.LackerileberabertarihbeklentisinisöyleyenbirbaşkaisimiseDallasFEDBaşkanıRichard
Fisheroldu.Fisher,faizlerinMart'taartırılmasıgerektiğitezinisavunduğunuancakyetkilileriiknaedemediğinibelirtti.
HaftaiçerisindeABDveküreselpetrolfiyatlarınıetkileyenbaşkabirgelişmedeABDPetrolEnstitüsününstokaçıklamalarıydı.
ABD’depetrolstoğudahaöncekihaftayaklaşık6milyonvariliken,oldukçagerileyerek1milyon600varilolarakduyuruldu.Bu
haberinsonrasındaABDhampetrolününfiyatındaartışmeydanageldi.
16Şubat20Şubat2015
ABD
ABD'debuhaftaaçıklananekonomikverilerise;
AçıklananSonuçBeklentiÖnceki
Redbook(Yıl)%2.1%3.8
Redbook(Ay)%0.2-%3.5
ABDPetrolEnstitüsüStoğu(Haftalık)1milyon600bin6milyon100bin
HamPetrolStoğu4milyon868bin3milyon733bin6milyon333bin
10-YıllıkTahvilFaizOranı%2.0%1.93
ÇekirdekPerakedeSatışlar(Ocak)(Ay)-%0.9-%0.4-%0.9
PerakendeSatışlar(Ocak)(Ay)-%0.8-%0.5-%0.9
İşsizlikMaaşıBaşvuruları(Haftalık)304.000285.000279.000
İşletmeStokları(Aralık)(Ay)%0.1%0.2%0.2
MichiganTüketiciGüvenEndeksi(Şubat)93.698.198.1
Michigan12AylıkEnflasyonBeklentisi%2.8%2.5
Michigan5YıllıkEnflasyonBeklentisi%2.7%2.8
16Şubat20Şubat2015
AVRUPA
Avrupa’dageçtiğimizhafta,İngiltereMerkezBankasıBaşkanıCarney’inUluslararasıFinans
Enstitüsü(IFF) tarafından düzenlenen "Türkiye Başkanlığındaki G20 Gündemi"
konferansındaki konuşmasıyla başladı. Carney konuşmasına "Finansal piyasalarda likidite
konusunda sorun yaşanabileceğini düşünüyoruz.” cümlesiyle giriş yaptı. Tasarruf
konusunda Avrupa’nın ABD’den daha iyi olduğunu belirten Carney, bu durumun bazı
sektörlerdeki uyumsuzluk sebebiyle görülmediğini dile getirdi. Hemen ardından duyurulan
AlmanyaTicaretDengesiiseolumlugeldi.İngiltere’deSanayiÜretimiAralıkayındagerilerken,
İmalatÜretimi’neiseartışgörüldü.
DAX
FTSE
CAC40
%1.07
10963,40
%0.29
6873,52
%1.45
Perşembe günü İngiltere’nin enflasyon raporu duyuruldu ve BOE Başkanı Carney, ülke
4759,36
durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Enflasyonun, hedeflendiği seviyeye üç yıl
içerisindeulaşabileceğinivebusebeptenötürüdefaizartışınınbeklenendendahayakıntarihteolabileceğininsinyaliverildi.
Carney bu konuda ucu açık mesajlar vermekle yetindi. Petrol fiyatlarındaki gerilemenin ekonomiyi daha da
hareketlendirebileceğinisöyledi.Ayrıca,gerekligörülmesidurumundaekonomiyeyeniteşviklereklenebileceğiniancakşuan
içinülkeyeilişkinrisklerindengeliolmasındanötürüfaizartışınabiradımdahayaklaştıklarınıifadeetti.İngiltereParaPolitikası
Komitesiüyeleri,Ocakayındakitoplantıdaparapolitikasının9’a0oyilesabitkalmasınıoylamıştı.Şubatayındakitoplantıda
buoylamadağılımınınneölçüdeolduğunu18Şubat’daaçıklanacaktutanaklardatakipedeceğiz.
16Şubat20Şubat2015
AVRUPA
Bunlarla birlikte hafta içerisinde Yunanistan Maliye Bakanı’nın, Avrupa’daki ülkelerin bakanlarıyla olan toplantısı önemli
gündenmaddesioldu.AncakgeçenhaftayapılantoplantıdanYunanistan’ıkurtarmapaketiningeleceğiileilgilinetbirgelişme
sağlanamadıvebuhaftaPazartesigünüyapılacakolantoplantıyabırakıldı.ÇarşambagünüYunanistan’ınmevcutkurtarma
paketi süresinin Şubat ayı sonunda sona erecek olması ile birlikte maliye bakanları Brüksel’de 6 saat süren bir toplantı
gerçekleştirdi. Ancak toplantıdan ileriye dönük hiçbir somut adım çıkmadı. "Avrupa ile yeni bir anlaşma istediklerini"
vurgulayan Yunanistan’ın Maliye Bakanı, bu ilk toplantının bir anlaşmaya varılmasını amaçlamadığını, tartışmaya yönelik
olduğunukaydetti.11ŞubattarihindeyapılantoplantıdanbirsonuççıkmayacağınınanlaşılmasınınüzerineEuro’dadahafif
değerkayıplarıgörüldü.
UkraynaveRusyaarasındaateşkessağlandı.Geçtiğimizhaftasınırbölgelerindeçıkançatışmalarlabirlikteaskerlerinöldüğü
duyurulmuştu. Belarus’un başkenti Minsk’de Ukrayna barış görüşmeleri için bir araya gelen Rusya, Ukrayna, Almanya ve
Fransacumhurbaşkanları15Şubattarihindenitibarenolmaküzereateşkesevarıldığınıaçıkladı.KararsonrasındaRublehafif
değerkazanırken,Avrupaborsalarındadayükselişgörüldü.
AçıklananSonuçBeklentiÖnceki
AlmanyaTicaretDengesi21.8milyar€18,3milyar17.9milyar
EuroBölgesiSentixYatırımcıGüveni12.43.00.9
İngiltereSanayiÜretimi(Aralık)(Ay)-%0.2%0.1-%0.1
İngiltereSanayiÜretimi(Aralık)(Yıl)%0.5%0.7%1.1
İngiltereİmalatÜretimi(Aralık)(Ay)%0.1-%0.1%0.8
İngiltereİmalatÜretimi(Aralık)(Yıl)%2.4%2.0%3.0
AlmanyaTüketiciFiyatEndeksi(Ocak)(Ay)-%1.1-%1.0-%1.0
AlmanyaTüketiciFiyatEndeksi(Ocak)(Yıl)-%0.4-%0.3-%0.3
EuroBölgesiSanayiÜretimi(Aralık)(Ay)%0.0%0.2%0.1
EuroBölgesiSanayiÜretimi(Aralık)(Yıl)-%0.2%0.3%0.8
Almanya4.ÇeyrekÖncüGSYİH(çeyrek)%0.7%0.3%0.1
Almanya4.ÇeyrekÖncüGSYİH(Yıl)%1.6%1.0%1.2
EuroBölgesi4.ÇeyrekÖncüGSYİH(Çeyrek)%0.3%0.2%0.2
EuroBölgesi4.ÇeyrekÖncüGSYİH(Yıl)%0.9%0.8%0.8
16Şubat20Şubat2015
ASYA
Asya tarafından geçtiğimiz hafta açıklanan verilere baktığımızda, Çin Ticaret Dengesi Ocak
%1.50
ayındabeklentiüzerindegelirken,İhracatveİthalatkalemibeklentialtındakaldı.Japonya’da
takip ettiğimiz Cari Denge beklenti üzerinde gelirken, Ev Halkı Güveni ise beklenti altında
17913,36
kaldı.Çin’dekiEnflasyonOranlarıileJaponya’dakiSanayiAktiviteEndeksibeklentialtında
kalırken, Avustralya izlediğimiz Ev Fiyat Endeksi beklentiyi karşıladı. Avustralya’da takip HangSeng %0.01
ettiğimiz Westpac Tüketici Güveni ve Konut Kredileri’nde artış görüldü Avustralya’da
24682,54
açıklanan önemli verilerden İşsizlik Oranı ve İstihdam Değişikliği ise son 13 yılın en kötü
İstihdamOranlarınıişaretetti.
Shangai %4.15
Hafta içerisinde de Avustralya Merkez Bankası’ndan ülke büyümesine yönelik endişe
3203,83
sinyalleri geldi. Glenn Stevens, ekonomik büyümenin bir süre daha düşük seviyelerde
olabileceğinibelirtti.Geçtiğimizhaftalardagöstergefaizini25bazpuanindirenAvustralya'da,
buhamlenintalepkısmındailerlemeyeyeterligelemeyecebileceğinisöyledi.Avustralya,ekonomidekigüveniteşviketmekve
işsizliği son zamanlardaki en yüksek seviyeden aşağı çekmek için faizleri düşürmüştü. Stevens, para politikasındaki
değişikliklerin, ek talebe etkisi olmayacağını düşünmediklerini ve geçmişe yönelik destek sağlama ihtimalinin hala var
olduğunusöyledi.AvustralyaMerkezBankası'nın,Martayıiçerisindekitoplantısındafaizleri25bazpuandahaindirmeihtimali
olduğukonusundaspekülasyonlar,busöylemlerileartmışdurumda.
Nikkei
16Şubat20Şubat2015
ASYA
AçıklananSonuçBeklentiÖnceki
Çinİthalat(Ocak)(Yıl)-%19.9-%3.0-%2.4
Çinİhracat(Oca)(Yıl)-%3.3%6.3%9.7
ÇinTicaretDengesi(Ocak)60.03MYuan48.90MYuan49.60MYuan
JaponyaÜçüncülSanayiEndeks-%0.3%0.1%0.2
AvustralyaEvFiyatEndeksi(4Q)%1.9%1.8%1.4
ÇinTÜFE(Ocak)(Ay)%0.3%0.4%0.3
ÇinTÜFE(Ocak)(Yıl)%0.8%1.0%1.5
ÇinÜFE(Ocak)(Yıl)-%4.3-%3.8-%3.3
AvustralyaWestpacTüketiciGüveni%8.0%2.4
AvustralyaKonutKredileri(Aralık)%2.7%2.0-%0.4
YeniZelandaİmalatPMI50.957.1
AvustralyaİstihdamDeğişikliği-12.200-5.00042.400
AvustralyaKatılımOranı(Oca)%64.8%64.8%64.8
AvustralyaİşsizlikOranı(Oca)%6.4%6.2%6.1
JaponyaMakineAraçlarıSipariş%20.4%33.9
16Şubat20Şubat2015
TÜRKİYE
Geçtiğimiz hafta ekonomik veri anlamına Türkiye oldukça sakin bir haftayı geride bıraktı. Ancak Dünya gündeminin etkileri
ülkemizedeyansıdığınıgördük.
KomşumuzYunanistan’ınEurobölgesindençıkacağıyönündekisöylentilerbuhaftadacanlılığınıkorudu.BaşbakanÇipras’ın
uluslararası kurtarma programının bir şartı olarak uygulanan birçok kemer sıkma tedbirini geri alma sözü vermesi
Yunanistan’ın Euro’dan çıkmayacağı yönünde bir işaret olarak algılanırken, Yunanistan Maliye BakanıVarufakis’in Euro
bölgesi Maliye Bakanlarıyla gerçekleştirdiği toplantının uzlaşmayla sonuçlanmaması kafaların karışmasına neden oldu.
YaşananbugerginlikdolaraeşlikedendiğerkurlargibiUSDTRYkurunudaetkiledive2.5148rekorseviyesinekadarçıktı.
Bir diğer Dünya gündemini meşgul eden Ukrayna problemi de şimdilik tatlıya bağlanmış olarak gözüküyor. IMF Başkanı
Christine Lagarde, IMF’in Ukrayna’ya toplam 40 milyon$’lık paketin parçası olarak 17.5 milyon$ finansman sağlayacağını
duyurdu.AkabindeUkrayna’dabarışınsağlanmasıamacıylaRusya,Almanya,FransaveUkraynaliderleriningerçekleştirdiği
toplantıolumlugeçtiveateşkeskararıylasonuçlandı.BudurumUSDTRYkurunungevşemesineyolaçtı.
Verilerebakacakolursak…
BaşlangıçtadasöylediğimizgibibuhaftaTürkiye’deaçıklananverilersayıcaazdı.
·TürkiyeSanayiÜretimiVerisi(Yıllık):Beklenti%2.7iken%2.6olarakaçıklandı.Geçenayaçıklananoran%0.7idi.
· CariDenge(Aralık):Beklenti6.70milyarTLaçıkiken6.82milyarTLaçıkolarakaçıklandı.Geçtiğimizayaçıklananrakam
5.73milyarTLfazlaidi.
16Şubat20Şubat2015
ÖnümüzdekiHaftaNeleriTakipEdeceğiz?
Pazartesigünü;ABDpiyasalarıülkeninilkbaşkanıolanGeorgeWashington’ındoğumgünüolmasısebebiylekapalıolacak.
Kanada’daisepiyasalar“AileGünü”sebebiylekapalı.TSİ01:50’deJaponya’dan4.çeyrekGSYİH,KapasiteKullanımOranı
veSanayiÜretimirakamlarınıtakipedeceğiz.Türkiye’deİşsizlikOranıveBütçeDengesiaçıklanacak.TSİ12:00’dedeEuro
Bölgesi’ndenTicaretDengesinitakipedeceğiz.
Salıgünü;TSİ02:30'daAvustralyaParaPolitikasıKurulutoplantısınıntutanaklarıaçıklanacak.İngiltereaçısındanyoğun
bir gün olacak ve TSİ 11:30’da Çekirde ÜFE, Çekirdek Perakende Satışları ve Tüketici Fiyat Endeksini takip edeceğiz.
Almanya’danTSİ12:00’deZEWEkonomiGüvenEndeksigelecek.
Çarşamba günü biraz yoğun geçecek.TSİ 05:30'da Japonya Merkez Bankası Faiz Oranını açıklayak ve ardından TSİ
08:30'dadaMerkezBankasıBaşkanıKuroda'nınaçıklamalarınıtakipedeceğiz.İngiltere’denTSİ11:30’daOrtalamaKazanç
Endeksigelecek.Bununlabirlikteaynısaattedeyineİngiltere’deşubatayıiçerisindeyapılanParaPolitikasıKomitesi’nin
tutanakları ve İşsizlik Oranı açıklanacak. ABD tarafında ise TSİ 15:30’da önemli konut verileri Üretici Fiyat Endeksi
duyurulacak. Hemen ardından TSİ 16:15’de de Kapasite Kullanım Oranı ve Sanayi Üretimini takip edeceğiz. AkşamTSİ
21:00'dadaFEDFOMCToplantıTutanaklarıduyurulacak.
Perşembe günü; Çin’de piyasalar ülkenin ay takvimine göre yıl başı olması sebebiyle kapalı olacak. TSİ 01:50’de
Japonya’dan İthalat-İhracat ve Ticaret Dengesi’ni takip edeceğiz. Türkiye tarafında saat 10:00’da Tüketici Güven Endeksi
açıklanacak.TSİ10:30’daAlmanya’danİmalatveHizmetPMIendekslerigelecek.ABDtarafındaniseTSİ15:30’daİstihdam
Talepleri, saat 17:00’de ise Philadelphia FED İmalat Endeks rakamları duyurulacak. Gün içerisinde deAvrupa Merkez
Bankası'nınParaPolitikasıKurulutoplantıtutanaklarıaçıklanacak.2015yılındanitibarenilkdefatutanaklarkamuoyuile
paylaşılacak.
Haftanın son işlem günü olanCuma’da ise; Çin’de piyasalar ay takvimlerine göre yıl başı olmasından dolayı tatil olacak.
Almanya’dan sabah saatlerinde Üretici Fiyat Endeksi, İmalat ve Hizmet PMI Endeksleri duyurulacak. İngiltere’den TSİ
11:30’da Perakende Satışlar verisi gelecek. Türkiye tarafından Şubat ayına ait yıl sonu TÜFE tahmini açıklanacak.
Kanada’dandaTSİ15:30’daPerakendeSatışlargelecek.
16Şubat20Şubat2015
EURUSD
Geçtiğimiz hafta Almanya Ticaret Dengesi’nin beklenti üzerinde fazla vermesi sonrası paritede hafif yükseliş görüldü.
Almanya’da açıklanan diğer bir önemli veri olan TÜFE’nin azalması sonrası ise 1.1310 desteğine doğru hafif geri çekilme
görüldü. ABD Perakende Satışları’nın beklenenden daha fazla daralması sonrası ise 1.1380 direncine doğru yükseliş
gerçekleşti.AlmanyaveEuroBölgesiekonomisindekibüyümeoranlarınınartmasıileönemli1.1440direncitestedilsedebu
seviyegeçilemedivegeriçekilmegörüldü.
EURUSDparitesineteknikolarakbaktığımızda;Haftaya1.1310direncialtındanaçılarakbaşlayanparitede,düşüşlergörülse
de1.1265desteğikırılamadı.Buseviyedengelenalımlarladaönemli1.1440direncinitestedenparite,1.1440seviyesiüzeri
kalıcılıksağlayamayarakgeriçekildive1.1392seviyesindenhaftalıkkapanışınıgerçekleştirdi.Geriçekilmenindevametmesi
halinde ilk izleyeceğimiz destekler 1.1380-1.1310-1.1265 ve 1.1220 seviyelerinde bulunmakta. 1.1265 seviyesi altı kalıcılık
sağlanması halinde satış baskısının artabileceğini ve bu durumda da takip edeceğimiz diğer desteklerin 1.1150-1.10801.1010vekritik1.0900seviyesindeolduğunubelirtelim.Eurolehinehareketlilikhalindeiseilkönemli1.1440direnciizlenebilir.
Toparlanmaadına1.1440seviyesiüzerikalıcılıkgerektiğinihatırlatalım.Sağlanmasıdurumundaiseilkolarak1.1490-1.15551.1595ve1.1665dirençleriniizliyorolacağız.1.1740’ıniseanadirencimizolduğunubelirtmekisteriz.
16Şubat20Şubat2015
GBPUSD
Geçtiğimiz hafta GBPUSD paritesinde Perşembe gününe kadar 1.5280 direncine doğru yükselişlerle görülse de genellikle
1.5180desteğininüzerindeyatayseyirdeydi.PerşembegünüİngiltereMerkezBankasıBaşkanıCarney’indüzenlemişolduğu
basıntoplantısıveaçıklananenflasyonraporusonrası1.5420direncinedoğruyükselişkaydetti.Haftanınsonişlemgününde
1.5420direncialtınageriçekilsedekapanışını1.5330anadestekseviyesiüzerindegerçekleştirdi.
Önümüzdeki hafta pariteyi etkileyebilcek İngiltere’den açıklanancak olan verilere bakarsak; Salı günü enflasyon verileri,
Çarşamba günü Alcaklı Sayım Değişimi, İşsizlik Oranı ve Ortalama Kazanç Endeksi, haftanın son işlem gününde ise
PerakendeveÇekirdekPerandeSatışlarverileriönplanaçıkıyor.
GBPUSD paritesinde teknik açıdan bakacak olursak; Haftalık kapanışını 1.5330 ana desteği üzerinde gerçekleştiren
GBPUSDparitesinde,buseviyeüzerindeseanslıkkapanışlardevamettiğisüreceizleyeceğimizilkdirençler1.5420-1.5475
ve 1.5535 seviyelerinde bulunuyor. Yükselişlerin hız kazanması adına 1.5535 ana direnç seviyesi üzerinde 4 saatlik bar
kapanışlarıaradığımızıbelirtmekisteriz.Geriçekilmelerde1.5330destekseviyesialtındakifiyatlamalardaiseönemli1.52801.5220-1.5180ve1.5130destekseviyelerinitakipedeceğiz.
16Şubat20Şubat2015
USDJPY
USDJPYparitesihaftanınilkişlemgünündeaçılışını119.15seviyesininüzerindegerçekleştirdi.Japonya'datüketicigüveninin
güçlenmesiylebirlikte,JaponyaMerkezBankası’nınekonomininyenidendeflasyonadüşmeyeceğiniaçıklamasıYen’edeğer
kazandırdı.Ardından da önemli 118.10 desteğine doğru geri çekilmeler görüldü.Daha sonra Amerikan Doları’nın Yen
karşısındadeğerkazanmasıyla120.60direncinedoğruyükselişingözlendiğiparitede,UkraynaveRusyaarasındakiolumlu
gelişmelerveİngiltereMerkezBankası’nınfaizarttırabilirizaçıklamalarıgüçlügeriçekilmelerenedenoldu.
Önümüzdeki hafta pariteyi etkileyebilecek Japonya’dan açıklanacak olan verilere bakarsak; Haftanın ilk işlem gününde
BüyümeveSanayiÜretimverilerinitakipedeceğiz.PerşembegünüiseİhracatveTicaretDengesiverileriönplanaçıkmakta.
USDJPY paritesine teknik açıdan bakacak olursak; Haftalık kapanışını 118.50 desteğinin üzerinde gerçekleştiren USDJPY
paritesinde, bu seviyenin altında ilk destekler 118.10-117.50-116.50-116.00 ve kritik 115.50 seviyelerinde bulunmakta.
118.10 seviyesinin izlediğimiz ana destek konumunda olduğunu, bu seviye üzerinde günlük kapanışlar devam ettikçe
paritede yukarı yönlü işlemlerin devam edeceğini düşündüğümüzü belirtmek isteriz. Dolar lehine fiyatlanmaların oluşması
halindeise119.15-119.90-120.60-121.30ve122.00dirençseviyelerinitakipedeceğiz.
16Şubat20Şubat2015
S&P500
Haftaya kritik 2036 seviyesi üzerinde başlayan SP500 Yakın Vadeli Kontrat, hafta boyunca bu seviye üzerinde tutunarak
yükseldi. Daha önceki raporlarımızda da belirttiğimiz üzere 2011 yılından bu yana varlığını sürdüen uzun vadeli yükseliş
kanalınıniçerisindeişlemlerinsürdüğükontratta,dahaönce150günlükhareketliortalamanındestekgörevigörmesiilebirlikte
1980 desteği korunmuştu. ABD'den şirket bilançolarının olumlu gelmeye başlaması, Yunanistan'ın Avrupa'ya olan borç
krizindenyapıcıaçıklamalarınyapılmasıveRusyaUkraynaarasındaimzalananateşkesilebirliktekontratyenidenrekorkırdı
ve 2094 direncinde haftayı kapattı.Haftaya ABD tarafından açıklanacak FOMC Toplantı Tutanakları kontrat üzerinde etkili
olacakenönemliekonomikgelişmeolarakduruyor.
Teknikaçıdanbakacakolursak;Haftayıgüçlüalımseyriilebirlikte2094direncindekapatankontratta,yukarıyönlüişlemlerin
devametmesihalinde2103ve2120dirençleriizlenebilir.2094seviyesiüzerindetutunmasağlanılamamasıvekarsatışlarının
gelmesidurumundailkolarak2074-2065ve2051destekleriniizliyorolacağız.İşlemlerin2036anadestekseviyesiüzerinde
kaldıkça alım seyrinin devam edebileceğini belirtmek isteriz. 2036 seviyesi aşağısında ise 2022-2011-2001 ve kritik 1980
desteğibulunmakta.Ortavadeliyükselişindevamıadına1980anadestekseviyesiüzerindekiişlemleriönemligörmekteyiz.
Bununlabirlikteuzunvadeliyükselişkanalıiçerisindesertgeriçekilmelerde150günlükhareketliortalamanındestekgörevi
gördüğünüvetakipedilmesigerektiğinidüşünüyoruz.
16Şubat20Şubat2015
ALTIN
ALTIN 6 Şubat'ta açıklanan ve oldukça olumlu gelen Tarım Dışı İstihdam verisi sonrası, Dolar endeksindeki yükseliş ile
beraber 1251 desteğini kırmıştı. Geçtiğimiz haftaya da 1236 seviyesinde başlayan ALTIN'ın hafta boyunca gerilediğini
gördük.DolarendeksinizayıflatacakverileraçıklansadaALTIN'dakiyükselişlersaatlikbazdaolduvehaftaiçerisinde1217
desteğinitestetti.EmtiadakigeriçekilmedeAvrupaülkeleri-Yunanistanarasındakiborçkrizindengelenolumluaçıklamalar
ve Rusya Ukrayna arasında anlaşma haberlerinin gelmesi etikli oldu. Haftanın son işlem gününde ise fiziki alımların arttığı
haberleriyle1222desteğiüzerinde1229seviyesindehaftalıkkapanışoldu.
Teknik açıdan baktığımızda ALTIN fiyatlarının şuan için 100 ve 200 günlük hareketli ortalamanın altında olduğunu
görmekteyiz. Önümüzdeki hafta içerisinde de geri çekilmeninin devam etmesi halinde ilk olarak 1222-1217 ve 1205
desteklerinitakipedeceğiz.Dahageridede1196vekritik1187desteklerinigörmekteyiz.1187desteğininkırılmasıbizi1155
desteğinedoğrutaşıyabilir.Tekrardanalımlarıngelmesidurumundaise1232,1244ve1255dirençleriniizliyorolacağız.1262
anadirençseviyesiüzerindekiişlemlerinalıcılıseyrigüçlendirebileceğinibelirtmekisteriz.
16Şubat20Şubat2015
BRENT
BRENTPetrol’dehaftaboyuyaşananönemligelişmelerebaktığımızda,ilkolarakABD’depetrolüretimvestokrakamlarının
son 30 yılın zirvesine çıktığını görüyoruz. Irak ve İran da Asya'ya sattıkları mart ayı vadeli petrol fiyatını 10 yıldan uzun bir
sürenin en düşük seviyesine düşürerek indirimde Suudi Arabistan’a katıldı. Bu durum OPEC’in en büyük pazarında, pazar
payımücadelesininyoğunlaştığısinyaliniverdi.UluslararasıEnerjiAjansı'nın(IEA)aylıkPetrolPiyasasıRaporu’nagörede
petrolarzıocaktabiröncekiayagöregünlük240binvarilazalışla94.07milyonvarilegeriledi.
Haftaya 56.58 seviyesinden açılarak başlayan BRENT, 58.95 direncine kadar yükseldi. Bu seviye üzeri kalıcılık
sağlanamamasıile54.60desteğinekadargeriçekildi.Buseviyedengelenalımlarladahaftayı61.44seviyesindenkapattı.
Alıcılı seyrin devam etmesi halinde takip edeceğimiz ilk dirençler 61.80-62.30-63.00-63.70-64.40-64.90-65.20 seviyelerinde
bulunmakta.62.30direncininizlediğimizanadirençkonumundaolduğunu,buseviyeüzerindetutunmasağlanmasıhalinde
yükselişlerin hız kazanabileceğini belirtmek isteriz. Geri çekilme oluşması halinde ise ilk olarak 61.10-60.50-59.90-59.40
desteklerini izliyor olacağız. 59.40 seviyesi altı kalıcılıkta geri çekilmenin hız kazanabileceğini ve bu durumda da takip
edeceğimizdiğerdesteklerin58.95-58.10-57.50-57.00-56.20ve55.50seviyesindeolduğunubelirtelim.53.50seviyesininana
desteğimizolduğunukırılmasıhalindesatışbaskısınınartabileceğinihatırlatalım.
16Şubat20Şubat2015
USDTRY
Ekonomikveriaçısındansakinolanhaftada;Yurtiçi’ndeSanayiÜretimiveCariDenge,ABDtarafındaisePerakendeSatışlar
verisi takip edildi. İlk olarak Pazartesi günü açıklanan ve beklenti altında kalan Sanayi Üretimi verisi sonrası yukarı yönlü
seyrini devam ettiren kurda, yükseliş TCMB Başkanı Erdem Başcı’nın “yüksek enflasyonla mücadele etme politikasına
yönelik” bazı açıklamalarıyla hız kesse de,Hükümet tarafından Başçı’ya yönelik yapılan açıklamalar sonrası devam etti.
Çarşambagünüyurtiçindecaridengenin6.82milyarUSDaçıkilebeklentiüzerindegelmesiyle2.5150iletümzamanlarınen
yüksekseviyesitestedilmişoldu.PerşembegünüABD’dengelenolumsuzPerakendeSatışlarverisisonrasısertgeriçekilme
görülenkurhaftayı2.4540destekseviyesininhemenüzerindekapattı.
USDTRY kuruna teknik olarak baktığımızda; Haftaya 2.4680 desteğinin hemen üzerinde başlayan kur 2.5150 seviyesine
kadaryükselerektümzamanlarınenyüksekdüzeyinetırmandı.Yenihaftaya2.4770anadirençseviyesialtındabaşlayacak
olan kurda bu seviye altı günlük kapanışlar devam ettikçe TL lehine işlemlerin sürebileceğini belirtmek isteriz. Hafta
açılışının2.4540seviyesialtındaolmasıdurumundailkolarak2.4460-2.4390ve2.4220desteklerinitakipedeceğiz.2.4220
seviyesinin kısa vadede izlediğimiz ana destek seviyesi olduğunu bu seviye altı kapanışlar olması durumunda düzeltme
hareketinin 2.3940 güçlü destek seviyesine kadar devam edebileceğini belirtmek isteriz.2.4540 ara detek seviyesi üzeri
işlemlerde izleyeceğimiz dirençler 2.4680-2.4770-2.4850 ve 2.4980 seviyelerinde bulunmakta. Kritik 2.4770 seviyesi üzeri
kalıcılıksağlanmasıhalindealışlarınhızlanabileceğinihatırlatmakisteriz.
16Şubat20Şubat2015
EURTRY
Perşembe günü Euro Bölgesi Sanayi Üretim verisinin beklenti altında kalmasıyla geri çekilme gözlenen EURTRY kuru,
haftanınsonişlemgünündebeklentiüzerindegelenAlmanyaveEuroBölgesiGSYİHverilerininetkisiylehaftayı2.7940ara
destekseviyesininüzerindekapattı.2.7940seviyesiüzerikalıcılıktailkolarak2.8140ve2.8300dirençleriniizliyorolacağız.
2.8300 direnci üzerinde tutunma oluşmasının yukarı hareketlilğin hızlanması adına önemli olduğunu belirtmek isteriz. Aksi
halde 2.8300 ana direnç seviyesi altı tutunmanın devam etmesiyle 2.7940 seviyesi altında oluşabilecek geri çekilmelerde
2.7860-2.7720-2.7500 ve 2.7250 desteklerini takip edeceğiz. 2.7250 ana destek seviyesinin Euro lehine işlemlerin devamı
adınatakipettiğimizanadestekkonumundaolduğunubelirtmekisteriz.
16Şubat20Şubat2015
VIOP30
Haftaya105.000desteğiüzerindebaşlayanVİOP30ŞubatVadeliEndeksKontratıhaftanınilkyarısıgeriçekilmelerle103.300
desteğini test etti ve bu destekten alıcı bularak tekrar yukarı yönlü seyir çizmeye başladı. Hafta başında G-20 Ülkeleri MB
Başkanları ve Maliye Bakanları'nın İstanbul'da toplanması ve makro ekonomik gelişmeler üzerine değerlendirmelerde
bulunmalarıparitelerdeolduğukadarVİOP30Kontratı'ndadaetkilioldu.TCMBBaşkanıErdemBaşçı'nınyüksekenflasyonla
mücadele etme politikasına yönelik açıklamalarına karşılık hükümet tarafından gelen açıklamaların etkisiyle daha da geri
çekilenkontratta,103.300desteğininçalıştığınıizledik.103.300desteğiüzerindeyükselenkontratkritik107.000direncinitest
etsedebuseviyeningeçilememesiylegeriçekildi.
Haftayı bir önceki haftaya göre 800 puan artıda 106.300 seviyesinden kapatan VİOP30 Şubat Vadeli Kontrat'ta 106.250
desteği üzeri kalıcılık sağlanması ve alıcılı seyrin oluşması halinde ilk olarak 107.000-107.850-108.800 ve 109.400 direnç
seviyelerini izleyeceğiz. Bu seviyelerin de üzeri işlemlerde 110.000 ve 111.300 dirençleri karşımıza çıkmakta. 106.250
seviyesi üzerinde tutunamayarak geri çekilme oluşması halinde ise 105.000-104.100 ve kritik 103.300 takip edeceğimiz
desteklerimiz. Kontratta 103.300 altında işlemlerin devamında 102.600 ve 102.000 izleyeceğimiz diğer desteklerimiz.
Kontrattaalışiştahınınoluşmasıadınakritik108.800seviyesininüzerindefiyatlamalargörmekgerektiğinihatırlatmakisteriz.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
564 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content