close

Enter

Log in using OpenID

2015-19480 Teknik Şartnamesi

embedDownload
TRT ANTALYA MÜDÜRLÜĞÜ
HĐZMETLERĐNDE KULLANILAN ARAÇLARININ ĐHTĐYACI OLAN AKARYAKIT
(KURŞUNSUZ BENZĐN– 95 OKTAN VE MOTORĐN- EURO DĐZEL ) ALIMINA AĐT
TEKNĐK ŞARTNAME
Madde 1- Yüklenici, Đdarenin (TRT Antalya Müdürlüğü) hizmetlerinde kullanılan araçlara 2 yıllık
(01.07.2015-30.06.2017), ihtiyaç nispetinde peyderpey, 24 saat süreyle hizmete açık tutulan gerek kendi
adı altında işlettiği akaryakıt satış istasyonları gerekse özel anlaşmalarla bayilik kapsamına aldığı veya
bağlı olduğu Dağıtıcının bayisi olan akaryakıt satış istasyonlarından Taşıt Tanıma Sistemiyle tam
otomatik olarak akaryakıt (5.000 Litre Kurşunsuz Benzin 95 Oktan) ve (70.000 Litre Euro Dizel
Motorin) dolumu ve bu dolumla ilgili data hizmeti verecektir.
Madde 2- Yüklenici tarafından verilecek akaryakıt ürünleri ülkemizde üretim ve dağıtım yapan
rafinerilerin, Petrol Đşleri Genel Müdürlüğü’ nün, EPDK’ nın ve TSE’nin belirlediği tüm özellik, evsaf
ve niteliklere uygun olarak, imal ve ürettikleri mallar olacaktır. Sözleşme devam ederken bu nitelik ve
evsaflarda ilgili Kurum ve Kuruluşlar tarafından değişiklik yapılırsa yüklenici bu değişikliği yapmak
zorundadır.
Madde 3- Yüklenici vereceği akaryakıt ürünleri için sürekli kalite güvencesi sunacaktır. Đdare hizmet
araçlarına akaryakıt aldığı esnada usulüne uygun olarak tutanak düzenlemek suretiyle alacağı yakıt
örneklerini ilgili laboratuarlarda test ettirmeye yetkili olup alınan numunelerin EPDK, Petrol Đşleri
Genel Müdürlüğü, Rafineriler ve TSE Spesifikasyonlarına uygun çıkmaması, numunelerde pislik, su vb.
artık ve yabancı maddeler bulunması hallerinde teslim edilen parti malın tümü Yüklenici tarafından geri
alınarak aynı miktarda yenisi ücretsiz olarak teslim edilecektir. Bu durumda tahlil ücreti ile birlikte
araçlarda oluşacak hasar ve zararın giderilmesi için yapılacak masraflar da Yükleniciden tahsil
edilecektir.
Madde 4- Yüklenici sözleşmenin imzalanmasını müteakip sisteme ilişkin gerekli kodları açarak
Đdarenin hizmetinde kullanılan araç bilgilerine göre taşıt kimlik ünitelerini programlayacak ve Taşıt
Tanıma Sistemine ait cihaz ve eklentilerinin montajını ilgili serviste hiçbir ücret talep etmeden
yaptıracaktır.
Madde 5- Đdarenin hizmetlerinde kullanılan kiralık araçların sözleşmeleri bitince bu araçlarda bulunan
Taşıt Tanıma Sistemi sökülerek yeni kiralanacak araçlara takılarak kodlamaları yapılacak olup, tüm bu
işlemler yüklenici tarafından ücretsiz olarak yerine getirilecektir. Kiralanacak araçların özellikleri veya
kullandığı yakıtta değişiklik olması durumunda yüklenici yeni kiralanabilecek aracın özelliklerine ve
kullandığı yakıtın cinsine göre cihaz takacaktır.
Madde 6- Đdare hizmetlerindeki araçlara takılan cihazların bakım, onarım, programlanma ve servis
hizmetlerinin tamamı yükleniciye aittir. Araçlara takılan cihazlarda meydana gelebilecek arızalar en geç
3 (üç) işgünü içinde giderilecektir. Takılan cihazların herhangi bir nedenle değiştirilmesi halinde de
yüklenici hiçbir ücret talep etmeyecektir.
Madde 7- Yüklenici Đdarenin hizmetindeki araçlara taktığı Taşıt Tanıma Sistemi için kullanım ve
benzeri adlar altında herhangi bir ücret talebinde bulunmayacak, bulunsa dahi Đdare herhangi bir bedel
ödemeyecektir.
Madde 8- Đdarenin hizmetindeki araçlara takılan cihaz ve eklentilerinin arızalı olmasından, dağıtım
istasyonlarında akaryakıt doldurulurken veya sonrasında kişilerin dikkatsizlik, tedbirsizlik veya ihmal
gibi nedenlerden dolayı araçlara ve cihazlara verilen zararların tamamından da yüklenici sorumludur.
Madde 9- Đdarenin hizmetindeki araçlara takılan cihazların kullanım rahatlığı sağlayacak, akaryakıt
dağıtım istasyonunda harcanan zamanı minimuma ve ekonomik kaçakları sıfıra indirecek özellikleri
taşıması gerekmektedir.
1
Madde 10- Đdarenin hizmetindeki araçlara takılacak cihazlar ve eklentileri;
1- Kilometre kontrolü yapacak, aracın deposunda ve kilometresindeki bilgileri verecek,
2- Araçlara yanlış cins akaryakıt konma ihtimalini ortadan kaldıracak,
3- Araçların hangi istasyondan, hangi saatte, hangi kilometrede, hangi cins ve miktarda
akaryakıt aldığını gösterecek, aracın Litre/Km sarfiyatını bildirecek,
4- Đdarenin hizmetindeki araçlara kullanması gerektiği dışında başka bir ürün ve Đdarenin
hizmetinde olmayan başka araçlara akaryakıt alınmasını engelleyecek,
5- Đdare ve yükleniciye ait tüm bilgileri taşıyacak, doluma ait bilgileri pompaya, aracın depo ve
kilometre sayacına iletecek,
6- Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından yayımlanacak her hangi bir mevzuat değişikliği ile
sistemin sunacağı bilgilerde değişiklik yapılırsa, Yüklenici devam eden sözleşmede sistemin
bu bilgileri de vermesini sağlayacaktır, özelliklere haiz olacaktır.
Madde 11- Yüklenicinin akaryakıt dağıtım istasyonları veya bayilerindeki ekipmanlar;
1- Pompa tabancası; araca konulan sistem ile iletişim sağlayacak ve araca ait bilgileri
istasyondaki kontrol ünitesine iletecek,
2- Đstasyon kontrol ünitesi tüm dolum faaliyetlerini kontrol edip denetleyecek, her satışa ait
bilgileri verecek ve aldığı bilgileri internet üzerinden Đdarenin konuyu izlemesini
sağlayacak,
3- Ayrıca Yüklenici, dağıtım istasyonları ve bayilerindeki akaryakıt pompalarının eksiksiz ve
hatasız olarak çalıştırılmasından da sorumludur.
Madde 12- Yüklenici, dağıtım istasyonları ve bayilerindeki Taşıt Tanıma Sistemine dâhil akaryakıt
pompalarındaki veya araçlardaki cihazların çalışmaması durumunda akaryakıt teslimini arıza formu
doldurmak suretiyle sorunsuz yapacaktır.
Madde 13- Akaryakıt alım detayları faturalarla birlikte ve her faturanın eki olarak Yüklenici tarafından
Đdareye verilecektir. Alım detaylarında araçların plaka, marka ve model, akaryakıtın cins, miktar, birim
fiyat ve tutar, akaryakıtın alındığı yer, tarih ve saat ile akaryakıtın alındığı andaki kilometre ve buna ek
olarak aracın iki akaryakıt alımı süresinde yapmış olduğu kilometre bilgileri sıralı olarak gösterilecektir.
Ayrıca her gün akaryakıt alınan araçlara ait bilgiler Yüklenicinin internet sistemine girilecek ve Đdare
gerek gördüğünde alınan akaryakıt miktarını günlük olarak tespit edebilecektir.
Madde 14- Đdare araçlardaki mekanik kilometre ile dijital kilometreyi her ay kontrol edecek ve
aralarında fark varsa Yüklenici gerekli düzeltmeleri ücretsiz olarak yaptıracaktır.
Madde 15- Yüklenici sözleşmenin imzalanmasını müteakip cihazların kullanma kılavuzu ile
ülkemizdeki Taşıt Tanıma Sistemine haiz akaryakıt istasyon ve bayilerinin bulunduğu yerleri gösteren
açık adresli ve telefon numaralı liste ile haritayı verecektir.
Madde 16- Đşbu teknik şartname Đki (2) sayfa ve 16 (on altı) maddeden ibarettir.
2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
67 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content