close

Enter

Log in using OpenID

bulgaristan ticaret ve rehberi hk.

embedDownload
AKDENĠZ
ĠHRACATÇI BĠRLĠKLERĠ
GENEL SEKRETERLĠĞĠ
Sayı:
Konu:
17812098-TİM.AKİB.GSK.PERS.2015/184-1637
BULGARİSTAN TİCARET VE REHBERİ HK.
Mersin, 25/02/2015
SAYIN ÜYEMĠZ
TİM’den alınan 24/02/2015-434 sayılı yazıda;
“T.C. Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurt Dışı Yatırım ve Hizmetler Genel
Müdürlüğü’nden Meclisimize ulaşan bir yazıda, Sofya Ticaret Müşavirliğimizce “ 101 soruda
Bulgaristan Ticaret ve Yatırım Rehberi” ile “ Bulgaristan Pratik Bilgiler Notu” hazırlandığı
belirtilmektedir.
Bahse konu rehberin ve notun Bulgaristan’a yatırım yapmayı planlayan firmalarımıza fayda
sağlayacağı düşünülmekte olup ilgili firmalara iletilmesi rica olunur” denilmektedir.
Bilgilerinize rica olunur.
Canan Aktan ERDOĞMUġ
Genel Sekreter V.
Ekler:
1. 101 Soruda Bulgaristan Ticaret ve Yatırım Rehberi
2. Bulgaristan Pratik Bilgiler Notu
Akdeniz Ġhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Limonluk Mah. Vali Hüseyin Aksoy Caddesi No:4
Yenişehir/MERSİN
Telefon: (0324) 325 37 37 Fax.: (0324) 325 41 42
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.akib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Nedim KARAKURT
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
294 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content