MASRAF UNSURLARI (TL/da) DAĞILIM (%) Tarla Kirası 90,00 11

ĐZMĐR ĐLĐ 2014 YILI TÜTÜN MALĐYETĐ
MASRAF UNSURLARI
Tarla Kirası
GĐRDĐ GĐDERLERĐ
(TL/da)
DAĞILIM (%)
90,00
11,18
120,00
14,91
Gübre Bedeli
25,00
Fide Bedeli
70,00
Zirai Mücadele Đlaç Bedeli
25,00
ĐŞÇĐLĐK GĐDERLERĐ
562,50
Đlk Sürüm (anız bozma)
35,00
Tezek Kırma
15,00
Đkileme
25,00
Tırmık Çekme
0,00
Üçleme
0,00
Tırmık ve Sürgü Çekme
Gübreleme Đşçiliği
Karık Açma / Çizgi Çekme
Fide Dikme
20,00
0,00
17,50
100,00
Cansuyu Verme
22,50
Çapalama
50,00
Zirai Müc. Đşçiliği
17,50
Tütün Kırma Đşçiliği
110,00
Dizme Yerine Taşıma
13,00
Dizme
45,00
Sergide Kurutma va Sarartma
12,00
Đstif Yerine Taş. ve Đstif Mas.
7,50
Baskı Yerine Taş.
7,50
Baskı, Kalıp ve Denk Mas.
65,00
NAKLĐYE
17,50
Ambara Taşıma
0,00
Pazara Taşıma
17,50
DĐĞER GĐDERLER
15,00
Bekçi
Đp - Çuval ve Naylon
Diğer
TOPLAM MASRAFLAR
Yapılan Mas.Nom.Faiz Karşı. (%5)
Genel Đdare Giderleri (T.Mas.%3'ü)
MASRAFLAR GENEL TOPLAMI
Alınan Ürün Miktarı (kg/da)
1 Kg Ürünün Maliyeti (Krş/kg)
1 Kg Ürünün Ort.Satış Fiyatı (Krş/kg)
69,88
2,17
1,86
0,00
15,00
0,00
805,00
40,25
24,15
869,40
95
915,16
1200,00
100,00