KURUDA ARPA MALİYETİ

ĐZMĐR ĐLĐ 2014 YILI KURUDA ARPA MALĐYETĐ
GĐDERLER
TUTARI (TL/Da)
DAĞILIM ( % )
Tarla Kirası
90,00
26,99
GĐRDĐ GĐDERLERĐ
54,50
16,34
Gübre Bedeli
26,00
Tohum bedeli
18,50
Zir.Müc.Đlaç Bedeli
10,00
Su Bedeli
0,00
ĐŞÇĐLĐK GĐDERLERĐ
161,00
Đlk Sürme (Anız Bozma)
35,00
Diskaro
25,00
Tırmık Çekme
15,00
Gübreleme Đşçiliği
15,00
Ekim
12,50
Sürgü
12,50
Çapalama-Boğaz Doldurma
Zir.Müc.Đşçiliği
0,00
11,00
Sulama Đşçiliği
0,00
Hasat-Harman
20,00
Balya Yapma (Makina)
15,00
NAKLĐYE GĐDERLERĐ
28,00
Ambara Taşıma (dane)
13,00
Pazara Taşıma (dane)
0,00
Ambara Taşıma (saman)
15,00
Pazara Taşıma (saman)
0,00
DĐĞER GĐDERLER
0,00
Bekçi
0,00
Đp ve Çuval
0,00
Diğer
0,00
TOPLAM
333,50
Toplam Gid.Nom.Faiz Karşılığı (%5)
16,68
Genel Đdare Giderleri (T.Gid.%3'ü)
10,01
GĐDERLER GENEL TOPLAMI
360,18
Sap ve Saman Miktarı (kg)
310
Saman Fiyatı (TL/kg)
0,45
Sap ve Saman Değeri (TL)
139,50
NET GĐDER
220,68
Alınan Dane Miktarı (kg)
48,28
410
1 Kg Ürünün Maliyeti (Krş/kg)
53,82
1 Kg Ürünün Ort.Satış Fiyatı (Krş/kg)
71,00
8,40
0,00
100,00