close

Enter

Log in using OpenID

2015 YILI LOKOMOTİF HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1

embedDownload
2015 YILI
LOKOMOTİF HİZMET ALIMI
TEKNİK ŞARTNAMESİ
1- AMAÇ
TTK Karadon Lavuarı kömür yükleme sahası ile TCDD Çatalağzı gar sahası arasında kömür
vagonlarının dolu-boş olarak nakil işlemi kiralanacak lokomotif ile yaptırılacaktır.
2- İŞİN ÖZELLİKLERİ
2.1- Çekilecek olan kömürün cinsi ve miktarı: Çekilecek olan 0-10 mm ebatlı kömür yıllık
ortalama 100.000-150.000 ton arası, parça kömür (torbalanmış) yıllık ortalama 4500 ton
civarındadır.
2.2- Kömür vagonlarınn naklindeki hizmet ve çalışma süresi: Genelde 08:00-16:00 vardiyasında
verilecek olan kömür vagonlarının nakli hizmeti günlük ~2,5 saati kapsayacaktır. Bu hizmet bazı
durumlarda 16:00 dan sonraya da sarkabilir. Bu durumda hizmet aksamadan yürütülecektir. Pazar
günü ve resmi olarak ilan edilen tatil günlerinde genel olarak çalışma yapılmayacak, yapılabilecek
çalışmalar saatlik ücret üzerinden değerlendirilecektir Çalışma saatlerinde oluşabilecek
değişikliklere uyulacaktır..
2.3- Hizmeti verecek lokomotifin gücü ve özellikleri: Hizmeti verecek lokomotif yaklaşık 10-12
dolu vagon (800-1000 ton arasında) çekebilme cer ve asgari 500 HP gücüne sahip olacaktır.
Lokomotif kömür ortamında çalışacağından elektrikli (cer motorlu) olmayıp, diesel hidrolik (DH)
özelliğinde olacaktır.
Lokomotifteki tüm mekanik, pnomatik, hidrolik, termik, elektrik ve elektronik teçhizat aşağıdaki
çevre ve iklim şartlarında güvenilir bir performans sağlayacaktır;
Sıcaklık
: - 15 ° C / + 40 ° C
: % 95
Bağıl nem
Ortam
: Kömür tozlu
Hava Durumu: Kar ve yağmur yağışlı
2.4- Hizmetin süresi: Hizmet süresi 19/07/2015 tarihinden itibaren 3 yıldır. Sözleşme süresi
içersinde herhangi bir nedenle Kurumumuzca nakil hizmetinin sürdürülmeyecek olması halinde
Kurumumuzca yükleniciye 30 gün önceden haber vermek kaydıyla sözleşme fesh olacak, mevcut
borç ve alacaklardan başka taraflar karşılıklı olarak hiçbir hak talep etmeyecektir.
2.5- Personel durumu: Yüklenici, kendi lokomotifi ile birlikte makinist ve tren teşkil işçileri
temin edecektir. Makinistlerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarından alınmış bürevüleri (ehliyet)
olacak, bu personel TTK İş Güvenliği ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nda 10 gün intibak kursuna tabi
tutulacaklardır. Tren teşkil işçileri, TCDD’den ehliyetli ise 1 günlük intibak kursundan sonra direkt
işe başlayabilecektir. Vasıfsız bir eleman ise bu personel TTK İş Güvenliği ve Eğitim Dairesi
Başkanlığı’nda 3 gün teorik, 2 gün pratik eğitim kursuna tabi tutulacaklardır.
2.6- Lokomotif personelinin maaş ve diğer ödemeleri, iaşesi, ulaşım giderleri, sosyal hakları,
sigorta v.b tüm giderleri Yüklenici tarafından karşılanacaktır.
2.7- Yüklenici noter vekaletnameli yetkili bir elemanını iş bitim tarihine kadar iş yerinde
bulunduracaktır.
2.8- Lokomotifin tamir-bakım ve yağ-yakıt ikmali: Lokomotifin tamir, bakım, yedek parça
temini, arızaların giderilmesi, akaryakıt, yağ ve tüm işçilikleri yükleniciye aittir. İkmal ve bakımın
yapılacağı kanal, atelye gibi mahaller konusunda yüklenici kendi imkanları ile çözüm üretecektir.
2.9- Tren personeli çalışmadığı saatlerde TTK Liman ve Demiryolu İşletme Müdürlüğü İstasyon
Şefliğinde bulunacak, buradan İstasyon Şefinin talimatıyla hareket edeceklerdir.
2.10- Tren personelinin TTK Liman ve Demiryolu İşletme Müdürlüğü Şefliği ile haberleşebileceği
telefon TTK tarafından istasyon binasına konacak ve tüm giderleri TTK ya ait olacaktır.
2.11- İş takibi: İş akışı, TTK Liman ve Demiryolu İşletme Müdürlüğü yetkililerince belirlenip
firma yetkilisine bildirilecek ve bu doğrultuda hizmet gerçekleştirilecektir. Demiryolu arızaları,
geçitlerdeki trafik kazaları, trafik işaretleri v.b konularda firma yetkilisi durumu TTK Liman ve
Demiryolu Başmühendisliğine bildirilecektir. Lokomotifin hergün çalıştığı saat (vardiya ve/veya
vardiya harici) TTK Liman ve Demiryolu İşletme Müdürlüğü Şefliği ve Yüklenici yetkilisi arasında
düzenlenecek bir tutanakla tesbit edilecektir. Tutanak iki nüsha düzenlenecek, birer nüshası İdare ve
Yüklenici yetkililerinde kalacaktır. Ayrıca bu tutanaklara göre aylık içmal listesi (lokomotifin
günlük çalışma saatlerini gösterir) hazırlanarak her iki taraf yetkililerince imzalanacaktır.
Sözleşmede İdare ve Yüklenici yetkilileri belirlenerek işin yürütümünü bu personeller
sağlayacaktır.
2.12- Manevra sahası ve demiryolu mesafeleri: Lavuar yükleme yollarında 1 adedi hattı-cari
olmak üzere toplam 4 adet (200x4=800m) yükleme yolu mevcuttur. Lavuar-TCDD Çatalağzı gar
arası 3000m dir.
2.13- Hizmetin aksamaması: Hizmet alımında işin aksamadan yürütülmesi esastır. Yüklenici,
lokomotifin hasar, bakım ve tamiri nedenlerinden dolayı servis temin edememesi durumunda
hizmeti yerine getirecek başka bir lokomotif vererek hizmetin devamını sağlayacaktır. Arıza veya
başka nedenlerle firma kusurundan kaynaklanan hizmet aksamalarında İdare başka imkanlar ile
nakliye sorununu çözdüğünde bu arada oluşan tüm masraf ve zararlar firmadan tahsil edilecektir.
2.14- Lokomotifin arızalanması: Mevcut lokomotifin herhangi bir nedenle arızalanması halinde
arızanın giderilmesi veya yerine lokomotif temini Yüklenici tarafından hizmet aksamadan
karşılanacaktır. Yüklenici arıza hallerinde TCDD’nin deposundaki kanallardan yararlanabilmesi
için TCDD ile ücreti mukabilinde anlaşma yapabilecektir. TTK ile firma arasında sözleşme
yapılmadan önce firma ile TCDD arasında yapılmış kanal kiralama ve bakım sözleşmesi TTK’ya
ibraz edilecek veya firmanın başka çözüm önerileri TTK’ya sunulacaktır. Aksi halde firma ile
sözleşme yapılmayacaktır.
2.15- Tren kazası: Gerek geçitlerde, gerekse manevra sahasında olabilecek tren kazalarında
demiryolları kural ve nizamnameleri aynen uygulanır. Bu yönde kusur oranında kurum adına tevdi
edilecek her türlü tazminat ve cezai müeyyide firmaya rucu edilecektir.
3- GENEL HÜKÜMLER
3.1- Kiralanacak lokomotif yüklenici tarafından TCDD nizamnamelerine uygun olarak
çalıştırılacaktır.
3.2- Motor çalışma saatleri sürekli olarak faal durumda olacaktır.
3.3- Yüklenici yürürlükteki İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklere
uygun olarak çalışacak ve gerekli İş güvenliği tedbirlerini alacaktır. Çalışanların ve üçüncü
şahısların kazaya uğraması durumunda tüm sorumluluk yükleniciye aittir.
3.4- Yüklenicinin çalıştıracağı personel İdarenin iş yeri ve disiplin kurallarına aynen uyacaktır.
Personelin sağlık durumları arazi ve iş şartlarına, kılık kıyafetleri, hal ve hareketleri iş yeri
kurallarına uygun olacaktır.
3.5- İş yeri ve disiplin kurallarına aykırı davranan personel idarenin yazılı tebligatını müteakip 5
gün içerisinde değiştirilecek ve bu personele bir daha görev verilmeyecektir.
3.6- Yüklenici; yol şartlarının bozuk olduğunu ve tabiat şartlarının uygun olmadığını iddia ederek
göreve gitmeme isteğinde ve ilave ücret talebinde bulunmayacaktır.
3.7- Lokomotif personeli İdare görevlisinin “görevin bitmiştir” şeklinde sözlü tebliği olmadan işi
bırakmayacaktır.
3.8- Lokomotif ve personeli sözleşmede günlük çalışma süresi bitiminden sonra fazla çalışmayı
gerektiren durumlarda çalıştırılacak, lokomotif ve personeli mesai bitiminden sonra da hizmet
ihtiyacı duyulması halinde çağrılabilecektir. Bu gibi durumlarda lokomotifin motor çalışma saat
ücreti ödenecektir.
3.9- Tren personeli arasındaki telsiz haberleşme sistemi yükleniciye aittir. Bu haberleşme sadece
TTK Liman ve Demiryolu İşletme Müdürlüğü İstasyon Şefi ile yüklenici firmanın tren personeli
arasında olacaktır.
3.10- Rayların bakımı, onarımı ve faal halde bulundurulmasından İdare sorumludur. Ray
güzergahının bozuk olması nedeni ile iş aksamaları Yüklenici kusuru sayılmayacaktır.
3.11- Firma teklifi ile birlikte bu işe tahsis edeceği lokomotiflerle ilgili teknik özellikleri gösterir
kataloglar, ruhsatlar, kendine ait değilse kira sözleşmesini verecektir.
3.12- Firmalar teklifleri ekinde varsa konuyla ile ilgili referanslarını vereceklerdir.
4- YER TESLİM İŞLEMLERİ, İŞE BAŞLAMA ve İŞİN SONLANDIRILMASI
4.1- Yüklenici 19/07/2015 tarihinde işe başlamak üzere hazırlıklarını tamamlayacak, önceki
yüklenicinin işyerini boşalttığı gün (en geç 29/07/2015 tarihinde) iş yeri teslim işlemi yapılacak ve
işe başlayacaktır.
4.2- İşin yapılacağı yerin teslimi, idarece oluşturulan “Yer Teslim Komisyonu” tarafından yapılır.
Yer teslimde yüklenicinin de hazır bulunması zorunludur.
4.3- Yüklenici, lokomotifin teknik şartnameye uygunluğu idarece tespit edilip tutanağa
bağlandıktan sonra işe başlayacaktır. Lokomotifle ilgili şartnameye uygunluk tespiti yer teslim
anında yapılacak, teknik şartnamedeki özellikleri taşımayan lokomotif yer teslim heyetince kabul
edilmeyecektir.
4.4- Sözleşme işe başlama tarihinden itibaren 3 yıllık olup sözleşme süresi sonunda Yüklenici 3
takvim günü içinde lokomotifini alarak iş yerini ilk aldığı haliyle İdareye teslim edecektir.
6-TEKLİF VERME, HAK EDİŞLERİN DÜZENLENMESİ ve ÖDEME
6.1- Lokomotifte yüklenici firma tarafından 1 makiniste ilaveten tren teşkil memuru olarak 2
personel görevlendirilecektir. Teklif, lokomotifin 1 saatlik ücreti (yağ, yakıt ve makinist dahil)
ile söz konusu tren teşkil işçilerinin (2 personel) aylık ücreti olarak verilecektir.
6.2- Her takvim ayının 1. iş gününde, bir önceki ay içinde Yüklenici ve İdare yetkililerince
düzenlenmiş aylık icmal listesine (lokomotifin günlük çalışma saatlerini gösterir) ve sözleşme
hükümleri doğrultusunda hak ediş düzenlenecektir. Pazar ve resmi tatil günleri hariç olmak üzere
(çalışılmadığı taktirde) lokomotifin günde 2,5 saat çalıştığı var sayılacaktır. Hak ediş
düzenlemelerinde sözleşmede belirtilen lokomotifin saatlik kira ücreti ile 2,5 saat çarpılarak
hesaplama yapılacaktır. Günlük 2,5 saat üzerine çıkan çalışmalarda ise fazla çalışılan saatle
lokomotifin saatlik kira ücreti çarpılarak hak edişe ilave edilecektir.
6.3- Ödeme; günlük olarak hesaplanan hak edişler aylığa dönüştürülerek aylık icmal listesi ile teşkil
memurlarının aylık ücretlerinin toplamı olarak Yüklenici tarafından aşağıdaki bilgilere göre
düzenlenecek fatura karşılığında İdarece yapılacaktır.
VERGİ
VERGİ
FATURA ADRESİ
DAİRESİ
NUMARASI
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
Yayla Mahallesi, Bağlık Caddesi, İhsan Soyak Sokak, No: 2 KARAELMAS 879 003 3931
67090 ZONGULDAK
7- FİYAT FARKI ÖDENMESİ
Fiyat farkı; TCDD’nin yurt içi eşya taşımalarında uygulanan beher saat ve kesri için yakıt ve yağ
Yükleniciye ait olmak üzere çeken araçlardan (manevra lokomotifine ait) alınacak kira ücret
tarifesinde bir artış olduğu takdirde bu artış oranı kadar TL olarak uygulanacaktır. Tren teşkil
işçilerinin aylık ücreti ise her 6 ayda bir asgari ücrete yapılacak zam oranı kadar artırılacaktır.
Sözleşme süresi içersinde TCDD’nin özelleştirilmesi halinde lokomotifin 1 saatlik ücreti TÜİK’in
açıkladığı 6’şar aylık TÜFE artışı kadar artırılacaktır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
49 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content