close

Enter

Log in using OpenID

CACHEID=c4f96432-295e-4663-befe-8fe816ff1488;zivotno_Layout 1.qxd - Triglav Osiguranje dd

embedDownload
zivotno:Layout 1 21-Sep-14 7:28 AM Page 1
zivotno:Layout 1 21-Sep-14 7:28 AM Page 2
zivotno:Layout 1 21-Sep-14 7:28 AM Page 3
Mješovito životno osiguranje
1. Mješovito životno osiguranje
Znamo da je život neprocjenjiv. Upravo zato ljudi, koji su oduvijek
osjećali potrebu za sigurnošću, postaju svjesni činjenice da se sami
moraju pobrinuti za svoju finansijsku sigurnost. Sebi i svojim najbližim ćemo to omogućiti različitim oblicima osiguranja i štednje.
Mješovito životno osiguranje istovremeno je i osiguranje i štednja.
Prilikom sklapanja osiguranja ugovarač osiguranja i osigurana
osoba biraju visinu osigurane sume. Kada osigurana osoba doživi
istek osiguranja, Osiguravač isplaćuje korisniku osiguranja dogovorenu osiguranu sumu zajedno sa pripisanom dobiti.
U slučaju smrti osigurane osobe u toku trajanja osiguranja, korisniku osiguranja se isplaćuje osigurana suma za slučaj smrti i do
tada pripisana dobit. Osiguranje u ovom slučaju prestaje.
bama, obezbijediti novčanu pomoć u slučaju nepredviđenih događaja koji nas prate u životu. Ugovarač može izabrati isplatu osigurane sume u jednokratnom iznosu i/ili isplatu u obliku mjesečne
rente.
1.1 Uzajamno Mješovito životno osiguranje
Jednim ugovorom o osiguranju, kod Mješovitog životnog osiguranja,
mogu biti osigurane dvije osobe, što nazivamo uzajamnim
Mješovitim životnim osiguranjem. U slučaju smrti jedne od osiguranih osoba za vrijeme plaćanja premije, Osiguravač isplaćuje korisniku osiguranja, a to je obično preživjela osigurana osoba,
ugovorenu osiguranu sumu, u slučaju doživljenja obje osigurane
osobe, isplaćuje se ugovorena osigurana suma sa dobiti, onome koji
je korisnik za doživljenje.
Sa ugovorenom osiguranom sumom moći ćete sebi, a pogotovo
svojim najbližim, porodici, partneru, odnosno vama bliskim oso-
Životno osiguranje sa rentnom isplatom
Sklapanjem mješovitog životnog osiguranja Triglav Osiguranje
nudi mogućnost isplate osigurane sume u vidu mjesečne rente.
Za isplatu u vidu mjesečne rente korisnik osiguranja se odlučuje
po isteku osiguranja. Dakle, način isplate nije potrebno izabrati
odmah pri sklapanju osiguranja, već po isteku istog. Ovo je
također jedna od prednosti mješovitog životnog osiguranja.
3
zivotno:Layout 1 21-Sep-14 7:28 AM Page 4
Mješovito životno osiguranje
1.2. Mješovito životno osiguranje sa isplatom 50%
osnovne osigurane sume za slučaj nastanka
neke od kritičnih bolesti
• Dnevna naknada za boravak u bolnici
Ovo osiguranje obezbjeđuje osiguravajuće pokriće za slučaj oboljevanja od jedne od sljedećih bolesti: srčani infarkt, rak, moždani udar,
otkazivanje rada bubrega, presađivanje glavnih organa (pluća, jetra,
slezena, tanko crijevo, bubrezi i koštana srž), paraliza, multipla
skleroza, Alzheimerova bolest (prije 60. godine starosti), Parkinsova
bolest (prije 60. godine starosti), zamjena srčanog zaliska, operacija
koronarne arterije (ugrađivanje Bypassa), potpuna ovisnost o tuđoj
pomoći (prije 55. godine starosti).
• Invalidna renta
Ukoliko osigurana osoba u toku trajanja osiguranja oboli od jedne
od navedenih bolesti, korisniku osiguranja se isplaćuje polovica osigurane sume za doživljenje osnovnog životnog osiguranja. Osigurana osoba je i dalje osigurana na polovicu osigurane sume, do isteka
osiguranja ili smrti, a prestaje sa plaćanjem premije osiguranja.
Dodatnim osiguranjem od težih bolesti i povreda mogu se osigurati
samo zdrave i za rad sposobne osobe i to od navršene 18. do
navršene 55. godine starosti, tako da prilikom isteka osiguranja
osoba nije starija od 65 godina.
2. Priključenje dodatnih osiguranja
U skladu sa potrebama, osnovnom Mješovitom životnom osiguranju
možete priključiti osiguranje dodatnih rizika, kojim se povećava osiguravajuća zaštita Vas i Vaših bližnjih.
Mješovitom životnom osiguranju sa plaćanjem premije u ratama
možete priključiti:
• dodatno osiguranje od posljedica nesretnog slučaja/nezgode,
Ako je zbog nesretnog slučaja/nezgode potreban boravak i liječenje
u bolnici, Osiguravač isplaćuje ugovoreni iznos za bolnički dan, za
svaki kalendarski dan boravka u bolnici a naviše za 365 dana u dvije
godine od dana nastanka nesretnog slučaja/nezgode;
U slučaju invalidnosti 50% ili više, a koja je rezultat nesretnog
slučaja/nezgode, isplaćuje se ugovorena mjesečna renta i to u trajanju od pet (5) godina.
2.2. Dodatno osiguranje od težih bolesti i povreda
U slučaju prve pojave i dijagnosticiranja jedne od 23 težih bolesti ili
povreda, koje su definisane Uvjetima osiguranja, Osiguravač isplaćuje osiguranoj osobi ugovorenu osiguranu sumu za teže bolesti i
povrede. Sa isplatom osigurane sume dodatno osiguranje od težih
bolesti ili povreda prestaje, a osnovno osiguranje se nastavlja.
Dodatno osiguranje od težih bolesti i povreda uključuje:
za odrasle:
a) pokriće 23 teže bolesti i povrede za osigurane osobe,
b) drugo ljekarsko mišljenje za osigurane osobe;
• dodatno osiguranje djece od posljedica nesretnog slučaja/nezgode.
• dodatno osiguranje težih bolesti i povreda
za djecu:
• dodatno zdravstveno osiguranje na putovanju u instranstvo sa asistencijom
c) pokriće 20 težih bolesti i povreda za djecu osigurane osobe.
Mješovitom životnom osiguranju sa jednokratnim plaćanjem premije može se priključiti dodatno osiguranje od posljedica nesretnog
slučaja/nezgode.
Dodatna osiguranja su detaljno predstavljena u nastavku.
2.1. Dodatno osiguranje od posljedica
nesretnog slučaja/nezgode
a) Pokriće 23 teže bolesti i povrede za
osigurane osobe
Osiguranje za slučaj prve pojave i dijagnosticiranja jedne od sljedeće
23 teže bolesti ili povrede:
1. Srčani infarkt,
Zaključivanjem dodatnog osiguranja od posljedica nesretnog
slučaja/nezgode prvenstveno se osigurava za slučaj smrti usljed nezgode i trajne invalidnosti kao posljedice nesretnog slučaja/nezgode.
Ukoliko želite, možete priključiti i osiguranje dnevne naknade za boravak u bolnici (bolnički dan) i mjesečnu rentu za 50 i višeprocentnu
trajnu invalidnost kao posljedicu nesretnog slučaja/nezgode.
2. Rak,
Dodatnim osiguranjem od posljedica nesretnog slučaja/nezgode
obezbjeđujete sljedeća osiguravajuća pokrića:
7. Multipla skleroza,
• Smrt usljed nesretnog slučaja/nezgode
3. Moždani udar,
4. Otkazivanje rada bubrega,
5. Presađivanje vitalnih organa,
6. Paraliza,
8. Alchajmerova bolest (prije navršenih 60 godina),
9. Parkinsonova bolest (prije navršenih 60 godina),
U slučaju smrti usljed nezgode isplaćuje se osigurana suma za slučaj
smrti iz osnovnog životnog osiguranja i dodatno se isplaćuje ugovorena osigurana suma za slučaj smrti usljed nesretnog slučaja/nezgode;
11. Zamjena srčanih zalizaka,
• Smrt usljed nezgode u saobraćajnoj nesreći
12. Operacija koronarnih arterija,
U slučaju kada osigurana osoba pogine kao učesnik u saobraćajnoj
nesreći, Osiguravač isplaćuje 120% ugovorene osigurane sume za
slučaj smrti usljed nesretnog slučaja/nezgode;
13. Operacija zbog bolesti aorte,
• Trajna invalidnost
16. Benigni tumor mozga,
U slučaju trajnog invaliditeta kao posljedice nesretnog slučaja/nezgode isplaćuje se odgovarajući dio osigurane sume za trajni invaliditet u skladu sa postotkom invalidnosti prema Tabeli invaliditeta,
koja je sastavni dio uvjeta osiguranja;
17. Koma, koja prouzrokuje perzistentne simptome,
10. Akutni virusni encefalitis, koji prouzrokuje perzistentne simptome,
14. Aplastična anemija sa teškim oblikom otkazivanja koštane srži,
15. Bakterijski meningitis, koji prouzrokuje perzistentne simptome,
18. Trajna i nepopravljiva gluhost,
19. Gubitak ekstremiteta,
20. Trajni i nepopravljivi gubitak govora,
4
zivotno:Layout 1 21-Sep-14 7:28 AM Page 5
Mješovito životno osiguranje
21. Teška povreda glave, koja prouzrokuje trajni gubitak fizičke
sposobnosti,
22. Opekotine trećeg stepena, koje pokrivaju 20% površine tijela,
23. Nepopravljiv potpuni gubitak vida.
Svako od djece osigurane osobe ima pravo na osiguravajuće pokriće
do visine 1/3 osigurane sume za slučaj težih bolesti i povreda, ali ne
više od 2.500 EUR za svako dijete. Isplata na ime težih bolesti i
povreda za svako dijete se vrši samo jednom u toku trajanja osiguranja.
b) Drugo ljekarsko mišljenje (engl. Medical Second 2.3. Dodatno zdravstveno osiguranje na
Opinion)
putovanju u inostranstvo sa asistencijom
Drugim ljekarskim mišljenjem (Medical Second Opinion - MSO)
omogućavamo Vam da u slučaju pojave i dijagnosticiranja neke od
bolesti navedenih u prospektu (MSO), dobijete drugo ljekarsko mišljenje, preko kompanije Medi Guide America. Sastavljaju ga svjetski
priznati stručnjaci, a sadrži komentar postavljene dijagnoze bolesti,
postupak liječenja i moguće preporuke.
Drugo ljekarsko mišljenje će na osnovu medicinske dokumentacije
izraditi jedna od svjetski priznatih zdravstvenih ustanova, specijalizirana za liječenje pojedinih bolesti. Osigurana osoba će dobiti drugo
ljekarsko mišljenje najkasnije u roku od deset dana od kada je
izabrana zdravstvena ustanova primila potpunu medicinsku dokumentaciju o bolesti osigurane osobe.
Čitav proces dobijanja drugog ljekarskog mišljenja će se provesti
preko asistenskog centra Assistance CORIS. Osigurana osoba će dobiti (MSO) preveden na maternji jezik.
Spisak bolesti za koje osigurana osoba može podnijeti zahtjev za
(MSO), te listu svjetski poznatih zdravstvenih ustanova koje mogu
pripremiti (MSO) možete naći u prospektu (MSO). Dostupan Vam je
na prodajnim mjestima Triglav Osiguranja d.d. ili na stranici
www.triglav.ba.
c) Pokriće 20 težih bolesti i povreda za djecu
osigurane osobe
Sve one koji povremeno ili redovno putuju u inostranstvo, savjetujemo da zbog svoje finansijske sigurnosti zaključe dodatno
zdravstveno osiguranje na putovanju u inostranstvo sa asistencijom
(u nastavku ZZPI). Osiguravajuće pokriće za ZZPI obuhvata pokriće
razumnih i uobičajenih troškova nužnog liječenja zbog nepredviđenih bolesti ili posljedica nesretnog slučaja koji su nastali tokom
boravka u inostranstvu.
U isto vrijeme ZZPI pokriva i troškove nužnog prevoza u domovinu
po uputi ljekara.
ZZPI možete priključiti Mješovitom životnom osiguranju s obročnim
plaćanjem premije.
ZZPI možete zaključiti i za članove svoje porodice:
• supružnika ili vanbračnog partnera
• djecu ili usvojenu djecu koja pri sklapanju dodatnog osiguranja nisu
navršila 18 godina starosti. Osigurani su najduže do kraja kalendarske godine u kojoj navršavaju 26 godina starosti.
Starosna ograničenja za supružnika odnosno vanbračnog partnera
odgovaraju onim za osnovno osiguranje. Uplatom premije za četiri
osobe može biti osigurano 5 ili više članova porodice.
Dodatnim zdravstvenim osiguranjem na putovanju u inostranstvo
obezbjeđujete osiguravajuće pokriće za:
Zaključivanjem dodatnog osiguranja od težih bolesti i povreda, djeca
osigurane osobe starosti od 3 do 18 godina imaju pravo na besplatno
osiguranje za slučaj pojave i dijagnosticiranja jedne od 20 sljedećih
težih bolesti ili povreda.
1. Rak,
2. Otkazivanje bubrega (krajnji stadijum bolesti bubrega),
3. Gubitak vida,
4. Zamjena srčanog zaliska,
2.4. Dodatno osiguranje djece od posljedica
nesretnog slučaja/nezgode
5. Presađivanje glavnih organa,
6. Paraliza,
7. Aplastična anemija,
8. Benigni tumor mozga,
9. Koma,
10. Gluhoća (gubitak sluha),
11. Teške opekotine,
12. Dječija paraliza,
13. Od insulina zavisna šećerna bolest (diabetes melitus tipa I)definicija,
Mješovitom životnom osiguranju sa obročnim plaćanjem možete
priključiti i osiguranje djece od posljedica nesretnog slučaja/nezgode.
Osiguranje djece od posljedica nesretnog slučaja/nezgode može se
ugovoriti za djecu od dana njihovog rođenja do napunjenih 18 godina starosti, s tim da prilikom isteka osiguranja dijete nije starije od
26 godina.
Osiguranje djece od posljedica nesretnog slučaja/nezgode obuhvata
sljedeća pokrića:
• smrt usljed nezgode,
14. Sistemski oblik juvenilnog hroničnog artritisa ('Stillova bolest'),
• trajna invalidnost kao posljedica nezgode i
15. Bakterijski meningitis,
• dnevne naknade za boravak u bolnici.
16. Teška povreda glave,
17. Encefalitis,
18. Primarna (idiopatska) kardiomiopatija,
19. Apalični sindrom (vegetativno stanje),
20. Gubitak ekstremiteta,
U slučaju trajne invalidnosti koja je posljedica nesretnog slučaja/nezgode isplaćuje se dio osigurane sume u skladu sa postotkom invaliditeta po Tabeli invalidnosti, koja je sastavni dio uvjeta osiguranja.
Za svaki postotak trajne invalidnosti veće od 50%, isplaćuje se 3%
osigurane sume za trajnu invalidnost. Tako bi se, na primjer, za trajnu
invalidnost od 80% isplatilo 140% osigurane sume.
5
zivotno:Layout 1 21-Sep-14 7:28 AM Page 6
Mješovito životno osiguranje
Tabela osiguranih suma i premija za dodatno osiguranje djece od posljedica nesretnog slučaja nezgode
3. Važno je znati...
omogućava:
Izbor najprimjerenijeg oblika životnog osiguranja je odgovoran zadatak, i zato Vam želimo u tome pomoći.
• sniženje premije i osigurane sume,
Predstavljamo Vam prednosti Mješovitog životnog osiguranja i različite mogućnosti koje Vam se u toku trajanja osiguranja pružaju.
Dajemo odgovor i na neka od pitanja koja nam naši osiguranici najčešće postavljaju prilikom zaključenja osiguranja.
• otkup osiguranja,
3.1. Učestvovanje u dobiti
Svake godine sva životna osiguranja, osim riziko životnog osiguranja,
učestvuju u podjeli dobiti koju Triglav Osiguranje d.d. ostvaruje
upravljanjem sredstvima životnih i rentnih osiguranja. Ostvarena
dobit pojedinog osiguranja pretvara se u dodatnu osiguranu sumu.
Osiguranje prvi put učestvuje u dobiti nakon dvije (2), odnosno tri
(3) godine trajanja osiguranja, što zavisi o ugovorenom trajanju osiguranja. Ugovarač osiguranja se pisanim putem obavještava o pripisanoj dobiti.
• mirovanje osiguranja,
• kapitalizaciju osiguranja.
Sniženje premije i osigurane sume
Osiguravač će prihvatiti sniženje premije osiguranja. Pri tome dolazi
i do odgovarajućeg sniženja osigurane sume.
Mirovanje osiguranja
U određenim slučajevima može se sa Osiguravačem dogovoriti o
mirovanju plaćanja premije. Mirovanje može neprekidno trajati najviše jednu (1) godinu. U periodu mirovanja osiguranja osoba je osigurana na sniženu (kapitaliziranu) osiguranu sumu.
Otkup osiguranja
3.2. Povećanje osigurane sume
U slučaju rođenja djeteta, sklapanja braka ili podizanja dugoročnog
kredita za kupovinu nekretnina, ugovarač osiguranja može tražiti
povećanje osigurane sume osnovnog životnog osiguranja.
Po isteku određenog vremena, zavisno od trajanja osiguranja, može
se pod određenim uvjetima tražiti otkup osiguranja. Otkup možete
zahtijevati u sljedećim slučajevima:
• iseljenje iz BiH;
• smrt korisnika ili člana uže porodice;
3.3. Predujam
Ukoliko ugovarač osiguranja ispunjava uvjete pod kojima ima pravo
tražiti otkup, Triglav Osiguranje d.d. može ugovaraču na njegov zahtjev isplatiti unaprijed dio osigurane sume do visine otkupne vrijednosti police, što ugovarač kasnije vraća. Na primljeni predujam
ugovarač mora platiti određenu kamatu.
• 100%-tni trajni invaliditet, gubitak poslovne sposobnosti ili teža
bolest osiguranika;
• razvod braka kod uzajamnih osiguranja;
• nezaposlenost osiguranika
neprekidno.
koja traje više od šest mjeseci
Visina otkupne vrijednosti se računa aktuarskim obračunom u skladu
sa Tabelom otkupnih vrijednosti koja je sastavni dio police osiguranja.
3.4. Isplata za rođenje djeteta
Za rođenje djeteta nakon prve godine trajanja mješovitog životnog
osiguranja, Osiguravač na zahtjev roditelja, odnosno majke isplaćuje
akontaciju u visini od 10% osigurane sume, odnosno najviše 250,00
EUR-a. Iznos se za vrijeme trajanja osiguranja isplaćuje samo jednom. Osiguravač obračuna primljenu akontaciju nastupom osiguranog slučaja.
3.5. Šta se dogodi u slučaju kada ne mogu više
plaćati premiju osiguranja?
U slučaju kada Vam finansijska situacija ne dozvoljava plaćanje premije osiguranja, Osiguravač Vam pod određenim uvjetima
6
Kapitalizacija osiguranja
U slučaju neplaćanja premije Mješovitog životnog osiguranja, u
skladu sa uvjetima osiguranja, polica se kapitalizira. Kapitalizacija
znači da se premije više ne plaća do isteka osiguranja, ali ste ipak osigurani sniženom osiguranom sumom. Ako se za nekoliko godina
Vaša situacija promijeni, možete s Osiguravačem dogovoriti da se
osiguranje obnovi ili da se napravi novo.
3.6. Obnova osiguranja
U slučaju da je zbog neplaćanja premije osiguranje prestalo biti
važeće ili je bilo promijenjeno u osiguranje sa sniženom osiguranom
sumom, pod određenim uvjetima moguće ga je obnoviti.
zivotno:Layout 1 21-Sep-14 7:28 AM Page 7
Mješovito životno osiguranje
Informativni izračun osiguranih suma i
premije za mješovito životno osiguranje i
dodatna osiguranja
Tabele sa osiguranim sumama i premija za dodatno osiguranje djece
od posljedica nesretnog slučaja/nezgode i dodatno zdravstveno osiguranje na putovanju u inostranstvo sa asistencijom su prikazani na
stranama 5 i 6.
Informativni izračuni su sačinjeni na bazi sljedećih pretpostavki:
Prikazujemo Vam informativne izračune za:
• mješovito životno osiguranje sa mjesečnim plaćanjem premije,
• sa kombinacijom dodatnog osiguranja težih bolesti i povreda,
• osigurane osobe - muškarac 30 godina žena 28 godina
• trajanje osiguranja je 18 godina
• osigurana suma za slučaj smrti i doživljenja iznosi 10.000 EUR
• sa kombinacijom dodatnog osiguranja od posljedica nesretnog
slučaja/nezgode.
Iznosi su u EUR. Izračuni ne uključuju predviđenu dobit.
7
zivotno:Layout 1 21-Sep-14 7:28 AM Page 8
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
4 449 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content