close

Enter

Log in using OpenID

- Kršćanska adventistička crkva

embedDownload
ADVENTISTI»KI
Broj 3 • 2011.
PREGLED
Izborni sabor
Hrvatske konferencije
ADVENTISTI»KI PREGLED
•1
Aktualno
Sudionici Izbornog sabora Hrvatske konferencije KrπÊanske adventistiËke crkve, u Maruπevcu 5. lipnja 2011.
Izborni sabor KrπÊanske adventistiËke
crkve u Republici Hrvatskoj
U prelijepom ambijentu AdventistiËkog uËiliπta u Maruπevcu
kod Varaædina, u nedjelju 5. lipnja 2011. odræan je redoviti Izborni
sabor Hrvatske konferencije KrπÊanske adventistiËke crkve.
Zastupnici, vjernici laici i propovjednici iz svih krajeva Hrvatske,
prihvatili su izvjeπÊa o radu crkve u proteklom Ëetverogodiπnjem
razdoblju, i nakon usuglaπavanja stavova izglasovana je
reorganizacija uprave s ciljem smanjenja administracije i
poboljπanja uËinkovitosti rada pojedinih crkvenih odjela.
Zahvalivπi prethodnoj upravi na dosadaπnjem radu, zastupnici
su izabrali novog predsjednika i novi Izvrπni odbor kao
konferencijsko upravno tijelo te postavili strateπke ciljeve za novo
Ëetverogodiπnje razdoblje. Za predsjednika KrπÊanske adventistiËke
crkve u Republici Hrvatskoj izabran je mr. Zlatko Musija. Pastor
Musija je do sada sluæio kao propovjednik u pet razliËitih gradova
Hrvatske — u Zagrebu, Osijeku, Daruvaru, Zadru i Rijeci. Radio je
kao voditelj Odjela za djecu i mladeæ Jadranske unije konferencija
KrπÊanske adventistiËke crkve, i na koncu kao prodekan
AdventistiËkog teoloπkog fakulteta u Maruπevcu. Zavrπio je
magisterij iz biblijske knjiæevnosti (Stari zavjet) na Open
Universityju u Velikoj Britaniji. U svom kratkom obraÊanju
zahvalio se zastupnicima na ukazanom povjerenju te izrazio æelju i
nadu u uspjeπan zajedniËki rad. Istaknuo je da Êe u suradnji s
vjernicima crkava nastojati πto uspjeπnije raditi ono πto je
najbitnije, a to je propovijedanje Evanelja svima koji æele Ëuti
Radosnu vijest o Spasitelju Isusu Kristu.
Dio saborske rasprave voen je o prijedlogu reforme crkvene
uprave, koja je po zavrπetku rasprave izglasovana veÊinom glasova
prisutnih zastupnika. Ostatak rada sabora protekao je u
dogovaranju i stvaranju strategije za ostvarenje poslanja crkve,
njezinoj otvorenosti u sluæenju druπtvu te viziji da adventisti budu
prepoznatljivi kao krπÊani koji svojim æivotom æive i propovijedaju
biblijsku nadu o skorom dolasku Spasitelja Isusa Krista. Radom
sabora predsjedao je pastor Branko BistroviÊ, predsjednik
Jadranske unije konferencija KrπÊanske adventistiËke crkve.
Mladen JuriËeviÊ
2•
ADVENTISTI»KI PREGLED
RijeË izvrπnog urednika
Poπtovani Ëitatelji,
Pred nama je kraj jedne sezone, i dok budete Ëitali ovaj
broj AdventistiËkog pregleda ljeto Êe veÊ biti u punom jeku.
VeÊ nekoliko mjeseci u svojim rukama niste dræali novi broj.
Vjerujem da vam je nedostajao i da ste jedva Ëekali njegovo
ponovno pojavljivanje. U meuvremenu je od zadnjeg broja
æivot tekao dalje. Iako se urednici i nakladnici mogu na neko
vrijeme zaustaviti iz viπe ili manje opravdanih razloga, vrijeme
se ne moæe zaustaviti. Dogaaji u proteklih nekoliko mjeseci
su se namnoæili i nizali jedan za drugim, tako da sad imamo
dovoljno gradiva da u kratkom vremenu iziu i dva broja. U
dogaajima koji su se zbili mnogi od vas ste bili sudionici ili
ste sve promatrali sa strane.
Ovaj broj ponajprije posveÊujemo minulim saborima u
Hrvatskoj konferenciji KrπÊanske adventistiËke crkve. Redoviti
konferencijski izborni sabori odræavaju se, prema statutu, svake
Ëetiri godine, pa su tako odræani i ove godine. Ti su sabori
donijeli podosta novìna, promjena i reorganizacije. Viπe o tome
doznat Êete sa stranica ovog broja. Sabor Slovenske
konferencije odræan je Celju u travnju, dok je sabor Hrvatske
konferencije odræan u Maruπevcu, 5. lipnja 2011. godine.
Sabori uvijek donose kadrovske promjene, pa izvjeπÊujemo i o
tome. U hrvatskom izdanju AdventistiËkog pregleda prednost
dajemo saboru Hrvatske konferencije, s kojega imamo
podrobnija izvjeπÊa. Uz to donosimo i duhovna πtiva,
aktulanosti i vijesti iz mjesnih crkava s podruËja koje pokriva
Jadranska unija konferencija KrπÊanske adventistiËke crkve.
Na radnom dijelu sabora izvrπena je reorganizacija uprave
Hrvatske konferencije, Ëije su adminstrativne ovlasti predane
upravi Jadranske unije. Izabran je konferencijski predsjednik,
mr. Zlatko Musija, zajedno sa svojim timom — Izvrπnim
odborom. On je na saboru dobio povjerenje i zadaÊu da
osmiπljava i provodi misijske aktivnosti na podruËju Hrvatske,
posebice tamo gdje imamo malo vjernika i crkava — u Lici i
Dalmaciji. Izazov je velik! Moæemo li kao crkva odgovoriti na
njega? Isus je svojim uËenicima savjetovao: “Æetva je velika ...
a poslenika je malo. Zato molite Gospodara æetve da poπalje
poslenike u æetvu svoju.” (Luka 10,2)
Sabori su pokuπali naÊi odgovore na ovo i druga vaæna
pitanja povezana s naπim poslanjem. Vjerujemo da su nas
svojim zakljuËcima i odlukama, koje takoer donosimo,
usmjerili u pravom smjeru.
Sluæbenici su izabrani, pastori su preseljeni, ali Boæje djelo
u naπoj uniji se neÊe dovrπiti sve dok Boæji narod, rame uz
rame s propovjednicima i pod vodstvom Boæjeg Duha, ne
krene u ispunjavanje Kristovog naloga — propovijedanja
Evanelja ili Radosne vijesti. Dragi Ëitatelju, moæda si bio
zastupnik na saboru, a moæda samo Ëitaπ ova izvjeπÊa. Ili Ëujeπ
ovaj poziv ËitajuÊi svoju Bibliju. Jesi li spreman ustati i raditi,
ne gledati na druge i ne izgovarati se ustrojstvima, reformama i
razlozima koji zapravo i ne postoje? Jesi li spreman poËeti
ispunjavati nalog koji je dao Krist osobno svakom svom
sljedbeniku? Poziv i dalje stoji: “Æetva je velika!” HoÊu li ja biti
razlog πto je poslenika malo?
Ako se osjeÊamo nemoÊni i nesposobni, poimo Kristu,
jer On je obeÊao da Êe svakoga osposobiti i dati mu Njegovog
Duha. To Êe biti probuenje i reforma, reforma srca — ali i
reforma praktiËnog djelovanja za Boga — kad budemo
obnovljeni Boæjim Duhom! To je ujedno i smjernica za
AdventistiËku crkvu u novom razdoblju, na naπoj i na svjetskoj
razini. Nadamo se da Êe ovaj broj pridonijeti i potaknuti nas
da na tome poradimo zajedno s Bogom!
ADVENTISTI»KI PREGLED
ISSN 1331-9272
GLASILO KR©∆ANSKE ADVENTISTI»KE CRKVE
Godina XIX. (LXIII) • Broj 3 — 2011.
AdventistiËki pregled je dvomjeseËnik Jadranske unije
konferencija KrπÊanske adventistiËke crkve. Cilj mu je
prenositi vijesti iz Crkve i iz religijskog svijeta, kao i
napise duhovne naravi koji su u skladu s naukom Biblije
i kojima je cilj pridonijeti Ëitateljevom duhovnom rastu.
Nakladnik
KrπÊanska adventistiËka crkva, Jadranska unija
konferencija, RakovËeva 26, 10000 Zagreb
Naπe je poslanje uzdiÊi Isusa Krista donoπenjem izvjeπÊa
o Njegovoj neusporedivoj ljubavi i djelovanju u
danaπnjici, pruæanje pomoÊi da Ga ljudi bolje upoznaju
i prenoπenje nade u Njegov skori dolazak.
Neven KlaËmer
Uredniπtvo
Branko BistroviÊ, Mladen JuriËeviÊ, Neven KlaËmer,
SreÊko KuburiÊ, Kristina Laco, Marija Skobe,
Zvonko VirtiË, Miroslav VukmaniÊ
Telefon 01/3764-533 • Telefaks 01/2361-901
Lektura i oblikovanje Miroslav VukmaniÊ
Glavni i odgovorni urednik
mr. Branko BistroviÊ
Izvrπni urednik
Neven KlaËmer
[email protected]
Korektura Brankica VukmaniÊ
Cijena ovog broja: 15 kn
Tisak TIPOMAT, 2011.
ADVENTISTI»KI PREGLED
•3
RijeË predsjednika Jadranske unije
Strukturna reforma
AdventistiËke crkve
Razgovor s Brankom BistroviÊem, predsjednikom Jadranske unije konferencija
KrπÊanske adventistiËke crkve, u povodu reorganizacije unije i konferencija,
koja je stupila na snagu odlukom izbornih sabora crkve u Hrvatskoj,
5. lipnja 2011. u Maruπevcu, i u Sloveniji, 10. travnja 2011. u Celju.
Izborni sabori Slovenske
konferencije i Hrvatske konferencije
donijeli su odluke prema kojima se
bitno mijenja naËin rada uprave
KrπÊanske adventistiËke crkve. Zbog
Ëega se krenulo u reformu sustava
upravljanja?
Pokazala se potreba da se smanji
broj zaposlenika u administraciji te da se
voenje crkve uËini jednostavnijim i
uËinkovitijim. Ljudi i novËana sredstva
preusmjereni su u mjesne crkve i
propovijedanje Radosne vijesti. Ukratko,
razlozi su manja, jeftinija i uËinkovitija
administracija te viπe ljudi i sredstava za
izravno propovijedanje Evanelja.
Kako se Ëitateljima
AdventistiËkog pregleda moæe u
praktiËnom smislu predoËiti
reforma uprave?
Pri reformi struktura vezani smo uz
pravilnike Generalne konferencije, a oni
nam od 2010. godine naËelno
omoguÊuju samo jedan naËin
racionalizacije: mora se smanjiti
administracija konferencija. Zbog
smanjenja broja ljudi u konferencijskim
upravama, sve administrativne i
financijske poslove u Hrvatskoj i
Slovenskoj konferenciji Êe ubuduÊe
obavljati sluæbenici Jadranske unije. To
praktiËno znaËi da Êe se svim potrebama
i pitanjima gradnje i odræavanja zgrada,
financija, zapoπljavanja crkvenih
sluæbenika, pastoralnih problema u
crkvama i sliËno — baviti sluæbenici
Jadranske unije konferencija.
4•
ADVENTISTI»KI PREGLED
Predsjednici konferencija i njihovi
Izvrπni odbori bavit Êe se iskljuËivo
misijom i evangelizacijom, πto je
osnovna i najvaænija zadaÊa crkve.
Predsjednik Hrvatske konferencije,
pastor Zlatko Musija, istodobno je i
voditelj Odjela za misionstvo pri Uniji.
I, konaËno, nekoliko iskusnih
pastora pojaËalo je rad u mjesnim
crkvama.
Dakle, stvoren je tim adminstratora
i voditelja odjela pri Jadranskoj uniji
konferencija, koji Êe zajedno voditi
poslove konferencija i unije.
Na saboru je reËeno da se
reorganiziraju i druge unije u
AdventistiËkoj crkvi. Ima li negdje
primjer ovakve organizacije kakvu
sada imamo mi?
Premda ljudi veÊinom ne vole
promjene, i organizacije se Ëesto
mijenjaju tek tada kad viπe ne mogu
dalje, ipak trenutno neke unije
konferencija u Transeuropskoj diviziji
postaju unije crkava. ZnaËi, ukidaju se
razine konferencija i unije se izravno
brinu za mjesne crkve. U procesu su,
koliko znam, Finska, ©vedska, Danska i
druge. Naπa unija ne ispunjava uvjete da
bi mogla promijeniti status u uniju
crkava, jer obuhvaÊa tri dræave. Stoga je
za nas predvien naËin organizacije
kakvog uspjeπno prakticira Norveπka
unija. Divizija nam je proslijedila njihov
statut i druge dokumente kako bismo ih
koristili kao model. Treba se priviknuti
na to da se organizacija mora uvijek
iznova prilagoavati novim potrebama.
ZnaËi li to da su kod nas
konferencije ukinute?
Nisu. Neki πire priËu da su
konferencije ukinute, jer viπe nemaju
administrativnu “vlast”. Konferencije i
dalje imaju svoju pravnu osobnost, svoj
proraËun, predsjednika, Izvrπni odbor i
najvaæniji posao: evangeliziranje.
Ali istina jest da je veÊina
odgovornosti i ovlasti prenesena na
unijsku crkvenu razinu te da sada
funkcioniramo sliËno uniji crkava. Ovaj
“norveπki” model uprave pretpostavlja
jedan tim na razini unije, a u
konferenciji samo predsjednika s
promijenjenim opisom sluæbe. OpÊenito,
veliËina uprave mora biti u πto je viπe
moguÊe zdravom omjeru prema broju
crkava i vjernika.
Gdje Êe se nalaziti sjediπte ove
nove uprave?
ZajedniËki uredi nalazit Êe se na
Prilazu Gjure DeæeliÊa 75 i 77, nakon
πto se ti prostori preurede za novu
svrhu. Za vrijeme renoviranja, tijekom
ovog ljeta, koristit Êemo unijske urede u
RakovËevoj 26. U ovom prijelaznom
razdoblju telefoni su preusmjereni na
naËin da upravu moæete dobiti preko
dosadaπnjih konferencijskih i unijskih
brojeva.
Manja uprava crkve moæda
moæe voditi u centralizaciju i dati
velike ovlasti jednoj osobi. HoÊe li
ovakva uprava moÊi donositi
demokratiËne odluke?
DemokratiËnost ne ovisi o broju
administratora ili broju razinâ
upravljanja, veÊ iskljuËivo o naËinu
donoπenja odluka. KljuËno je osigurati
da na pojedinoj razini uprave odluku ne
donosi jedan Ëovjek te da postoji
uËinkovit mehanizam unutarnjeg
nadzora. Novi Pravilnik kojim su opisane
sve sluæbe i uloge razliËitih crkvenih
tijela jedan je od naËina na koji se
pokuπava onemoguÊiti predsjedniËki
sustav. Viπe je ovlasti dodijeljeno
odborima i oni su bitno jaËi nego πto su
bili dosad, a u procesu odluËivanja ima
viπe sudjelovanja vjernika. KljuËnu ulogu
u procesu donoπenja odluka ima unijski
Administrativni odbor sastavljen od
sedam Ëlanova. Meu njima su i
predsjednici konferencija. Ovo tijelo
mora donositi ili predlagati kvalitetne
odluke za napredak crkve.
Sada se veÊ mjesec dana radi u
ovom novom sustavu. Ima li veÊ
nekih poboljπanja?
Trenutno imamo puno posla da se
uspostave sve sluæbe. Tajnicama se
mijenja opis rada, ima novih voditelja
odjela, novi je knjigovodstveni servis,
novi su sastavi odbora... Uglavnom,
trebamo uloæiti dosta truda i treba nam
neko vrijeme uhodavanja. Vjerujem da
Bog vodi svoju crkvu u svim vremenima
i da Êemo zajedno stiÊi do cilja.
©to bi poruËio vjernicima u
kontekstu reforme koja se
dogodila?
Rekao bih da je ova reforma bila
nuæna, ali ona sama po sebi neÊe uËiniti
bitnu razliku u naπim mjesnim crkvama.
Valja nam se svima ujediniti oko Krista i
Evanelja te u molitvi omoguÊiti
duhovno probuenje. Puno viπe od
reforme organizacije, Boæji narod
potrebuje reformu æivota pojedinaca i
zajednice. Kao krπÊani adventisti, imamo
prekrasnu vijest o spasenju u Kristu i
nadi u buduÊnost. Meutim, nuæne su
korjenite promjene u osobnim æivotima i
stvarnosti adventistiËke zajednice kako
bi ova poruka odjeknula snaænije.
Vjerujem da je pred nama uzbudljivo
vrijeme duhovnih i evaneoskih
aktivnosti cijele crkve.
Razgovarao Neven KlaËmer
Sve slike s Izbornog sabora snimili
su Sanja ©eb i Theodore KuburiÊ
ADVENTISTI»KI PREGLED
•5
Saborska izvjeπÊa
Naglasci iz IzvjeπÊa o radu
Hrvatske konferencije
2007.—2010.
Posebnu zahvalnost upuÊujemo
uredskom osoblju, tajnicama i ostalim
zaposlenicima koji su marljivo radili i
obavljali sve postavljene zadaÊe dajuÊi tako
velik doprinos napretku crkve u proteklom
mandatu. Zahvaljujemo Jakobu Kelavi,
Meliti KezesoviÊ i Mirti –idari koji su u
jednom razdoblju bili u sastavu djelatnika
Hrvatske konferencije.
Staniπa
MargariÊ
RijeË predsjednika
Uprava Hrvatske konferencije
U ime KrπÊanske adventistiËke crkve
æelim izraziti zahvalnost svima koji su u
proteklom razdoblju suraivali i pomagali u
radu Hrvatske konferencije, kako
vjernicima tako i pastorima.
Zahvalnost voditeljima odjela
Zahvaljujem voditeljima odjela za
predan i marljiv rad. Za voenje Odjela
mladih i izviaËa zahvaljujem pastorima
Zlatku Musiji (2007.—2010.) i Slobodanu
Bobi MarËeti (2010.—2011.). Za voenje
Odjela gradnje zahvaljujem Branimiru
Hudeku-Tomeku. Za voenje Zdravstvenog
odjela i nastavak rada Dopisne zdravstvene
πkole zahvaljujem sestri Roberti KataËiÊ. Za
voenje Odjela izdavaπtva zahvaljujem
pastoru Josipu PeriπiÊu. Za voenje Odjela
Nova zgrada AdventistiËke crkve u –eletovcima
6•
ADVENTISTI»KI PREGLED
komunikacija i ADRA-e zahvaljujem pastoru
Mladenu JuriËeviÊu.
Dakako, iznimnu zahvalnost
upuÊujem i Izvrπnom odboru Hrvatske
konferencije koji je bio posebno
zainteresiran za misiju crkve i njezin
napredak.
Uza sve probleme s kojima smo bili
suoËeni, rado se prisjeÊamo obiljeæavanja
stote obljetnice adventizma u Hrvatskoj,
2008. godine u Kongresnoj dvorani
ZagrebaËkog velesajma, uz nazoËnost viπe
od tisuÊu i dvjesto vjernika i uz uvaæene
dræavne uzvanike i crkvene
velikodostojnike, bogat program i
sudjelovanje okruænih zborova. Izvjeπtajima
o razvoju adventizma prisjetili smo se
pionira i pastora koji su radili u Boæjem
djelu u razliËitim okruzima.
S radoπÊu se prisjeÊamo i posveÊenja
novih molitvenih domova u DraπkoviÊu i
–eletovcima, kao i u crkvi Zagreb Centar i
Rijeka Centar. Proslavili smo obljetnice
Proslava stote obljetnice adventizma u Hrvatskoj
postojanja u crkvama: Zagreb 1 (2010.)
Bistra Novaki (2010.) te Sisak (2010.) i
tako izrazili zahvalnost Bogu za Njegovo
vodstvo.
Misionski odjel
Voditelj: Staniπa MargariÊ
U proteklom Ëetverogodiπnjem
razdoblju odræano je 347 evangelizacija i
seminara, 34 tribine, organizirano je
πezdesetak malih skupina, a 25 crkava je
radilo sa πtandom knjiga u svojim
mjestima.
Kolportaæa i rad s knjigama od kuÊe
do kuÊe provodila se u okruzima: Beli
Manastir, Bjelovar, Daruvar, Maruπevec,
Poæega, Pula, Rijeka, Sisak, Split, Vinkovci,
Virovitica, Zagorje, Zagreb 1 i Zagreb 2 —
sveukupno u 23 crkve.
Druπtveni programi provodili su se u
okruzima: Beli Manastir, Bjelovar, Daruvar,
Maruπevec, Poæega, Pula, Rijeka, Sisak,
Split, Varaædin, Vinkovci, Virovitica,
Zagorje, Zagreb 1, Zagreb 2 i Zagreb
Centar — sveukupno 289 programa. Kao
potpora misijskom radu, u svim okruzima
Hrvatske konferencije odræan je seminar
“Kristove metode rada”.
Osnivanje novih crkava
Iznimno smo zahvalni Bogu za
osnutak novih crkava u Zagrebu (Zagreb
Centar, osnovana 2009.) i u Rijeci (Rijeka
Centar, organizirana i posveÊena u oæujku
2011.). Predanim radom brata Stevana
Markova i njegovih suradnika 2009. godine
su na podruËju Banovine osnovane tri
crkve: u Svinici, Donjoj Mlinogi i
Kostajnici.
Misijske konferencije
Naglasak triju odræanih misijskih
konferencija bio je na oæivljavanju crkve i
stvaranju jedinstva kao preduvjeta za dobar
i uspjeπan misijski rad. Pozivali smo
vrhunske govornike koji su oduπevili
vjernike za evaneoski rad. To je bilo
vrijeme kada smo ispitivali svoje metode
rada i donosili pozitivne odluke kako Êemo
sprovesti nauËeno. Na misijskim
konferencijama smo uvijek odvojili vrijeme
za iznoπenje ohrabrujuÊih iskustva.
• 2008., govornik Janos Kovacs-Biro,
tema: Osnivanje novih crkava ,
• 2009., govornik Atte Helminen i
Cliff Hilton, tema: Iskustvo misijske crkve,
• 2010., govornik Duco Kerssen, tema:
Osnaæivanje crkava/Revitalizacija crkve.
Dopisna biblijska πkola
Voditeljice Dopisne biblijska πkole
bile su Bosa StojËeviÊ, od 2007. do
studenog 2009., i Sanja Pleπko, od
prosinca 2009. do 2011.
U prvi teËaj “Biblija govori” upisano
je 2007. godine 56 polaznika, od kojih je
diplomiralo 8; 2008. upisano je 56
polaznika, od kojih je diplomiralo 19;
2009. upisano je 97 polaznika, od kojih je
diplomiralo 24 i 2010. upisano je 239
polaznika, od kojih je diplomiralo 13.
Najnoviji teËaj Dopisne biblijske πkole od dvadeset i πest lekcija “Otkrijmo”; svaka ima po dvanaest bogato ilustriranih stranica
ADVENTISTI»KI
ADVENTISTI»KI PREGLED
PREGLED
•7
Saborska izvjeπÊa
Vjerniπtvo
Mladen
JuriËeviÊ
IzvjeπÊe tajnika
Hrvatske koferencije
Tajnik: Mladen JuriËeviÊ
Uz zahvalnost za Boæju pomoÊ,
zasigurno najveÊa zahvalnost za rad i
napredak crkve pripada pastorima i
vjernicima. U 78 crkava s 2.847 vjernika u
naπoj konferenciji sluæili su rukopoloæeni
pastori: Radoslav BuËko, Nikola DeæiÊ, Ivan
–idara (umirovljen ove godine), Neven
KlaËmer, Dario KovaËeviÊ, Igor Lorencin,
Miroslav Lorencin, Dragutin Matak,
Frederik Miler, Drago Mojzeπ, Kristijan
Mojzeπ, Marijan PerπinoviÊ, Neven ReliÊ,
Tihomir Sabo, Dejan StanjeviÊ, Predrag
BrkiÊ, Miroslav MediÊ i Filip Besim
ZeËeviÊ. Tijekom 2008. godine
rukopoloæeno je osam pastora (Jakob
Kelava, Neven KlaËmer, Dario KovaËeviÊ,
Igor Lorencin, Frederik Miler, Kristijan
Mojzeπ, Dejan StanjeviÊ i Filip Besim
ZeËeviÊ).
U meuvremenu su nastupile i neke
kadrovske promjene, pa je tako Jakob
Kelava s obitelji preselio u Australiju, na
poziv crkve Brisbane, 2008. godine. Nova
blagajnica Mirta –idara i knjigovotkinja
Melita KazesoviÊ nakon probnog rada u
2008. godini odustale su od stalnog radnog
angaæmana. Te godine duænost
konferencijskog blagajnika preuzeo je
pastor Josip PeriπiÊ, a vjernik Nenad BrkiÊ
je od poËetka 2009. godine honorarno
obavljao poslove knjigovodstva za Hrvatsku
konferenciju. Krajem 2009. godine
sporazumnim ugovorom se prekida radni
odnos s pastorom Predragom BrkiÊem, dok
otkazom suradnje prestaje radni odnos
pastorima Miroslavu MediÊu i Filipu
Besimu ZeËeviÊu.
Prema potrebama crkve, Igor Farago
od veljaËe 2009. radi u studiju “Glas
nade”, a Drago Vrcelj, koji je radio s pola
radnog vremena, oæenio se i preselio u
Finsku 2010. godine. Na ovogodiπnjem
kongresu mladih u Maruπevcu
rukopoloæeni su pastori Slobodan Bobo
MarËeta i Miπo Havran. Od opunomoÊenih
pastora preostao je Vladimir JanuπiÊ.
Nakon pripravniËkog staæa Dejan Pil
nije primljen u propovjedniËku sluæbu. Od
rujna 2010. godine zapoËinju s radom dva
mlada pripravnika: Anton Matej LukπiÊ u
Rijeci i Petar Crnogorac u crkvi Zagreb 1.
Darko KovaËeviÊ se, zajedno sa
suprugom Robertom, πkoluje uz rad na
AdventistiËkom visokom teoloπkom
uËiliπtu, i radi u crkvi Zagreb Centar i
Zagorskom okrugu kao pastor laik.
U Hrvatskoj konferenciji trenutno
rade dvadeset i dva pastora, od toga je
rukopoloæeno njih devetnaest, jedan je
opunomoÊeni pastor i dva su pastora
pripravnika.
©tand “Slijedimo Bibliju” na Trgu bana JelaËiÊa u Zagrebu
8•
ADVENTISTI»KI PREGLED
U proteklom razdoblju krπteno je 245
novih vjernika, na osnovi priznanja vjere
primljeno je 19, a ispisnicama je primljen
231 vjernik. Prema aktualnim podacima
broj vjernika u Hrvatskoj konferenciji
iznosi 2.847. Zamjetno je brisanje velikog
broja vjernika, πto je ponajprije uvjetovano
aæuriranjem brojnog stanja u crkvenim
knjigama, jer su mnogi u meuvremenu
zaspali u Gospodinu.
Umirovljenja pastora
Odajemo priznanje pastorima i
crkvenim sluæbenicima koji su vjerno i
poærtvovno cijeli svoj radni vijek sluæili u
Boæjem djelu. U proteklom razdoblju
umirovljeni su: Ivan Brechelmacher, Bosa
StojËeviÊ i Ivan –idara. Od proπlog sabora
zaspali su u Gospodinu: Olanda
Brechelmacher, Ante KanaËki i Blanka
MihaljeviÊ.
ADRA
U Humanitarnoj organizaciji ADRA
zateËeno je stanje duga u sveukupnom
iznosu od 447.122,84 kuna. Manji dio duga
vraÊen je prodajom dvaju vozila u vlasniπtvu
ADRA-e Hrvatska, u ukupnom iznosu od
36.400,00 kuna. Preostali dio duga vraÊen
je iz proraËunskih sredstava Hrvatske
konferencije. Zbog objektivnih okolnosti
ADRA nije mogla provoditi ambicioznije
projekte. Provedene humanitarne aktivnosti
u proteklom Ëetverogodiπnjem razdoblju
sukladne su financijskim moguÊnostima u
kojima se ADRA naπla. Pomagali smo
poglavito pojedincima u potrebi. Za
postradale u razornom potresu na Haitiju
ADRA Hrvatske je prikupila i uputila
novËanu pomoÊ u iznosu od 44.000,00
kuna. Postradalima u poplavama u Pakistanu
uplaÊena su novËana sredstva u iznosu od
9.931,13 kuna.
Nastup sastava Agape u Lisinskom o 25. obljetnici djelovanja
Branimir
Hudek-Tomek
Odjel gradnje
Voditelj: Branimir Hudek-Tomek
Sudionici seminara “Multimedija za Evanelje” u Maruπevcu
Odjel komunikacija
Voditelj: Mladen JuriËeviÊ
Odnos s vlastima
Zahvalni smo Bogu za slobodu
koju uæivamo u naπoj zemlji. Na svim
razinama nailazimo na razumijevanje i
potporu u rjeπavanju poteπkoÊa s
kojima se susreÊu naπi vjernici. Ugovor
potpisan s dræavom uvelike je olakπao
rjeπavanje problema koji su se
pojavljivali u djelovanju crkve i
njezinih vjernika. Bilo je pojedinaËnih
sluËajeva gdje smo intervenirali zbog
odbijanja rada subotom, i svi su
uspjeπno rijeπeni. Filozofski fakultet u
Zagrebu omoguÊio je 2010. godine
polaganje prijemnog ispita po zavrπetku
subote, u dvoriπnoj zgradii na Prilazu,
iznimno za naπe vjernike koji nisu
mogli polagati ispit subotom.
Komunikacijski seminari u
Maruπevcu
PredavaËi na seminaru
“Propovijedanje Evanelje putem
interneta” bili su pastor Miroslav PujiÊ,
voditelj programa LIFEconnect pri
Transeuropskoj diviziji, i suradnik
programa pastor Matthew Vincent iz
Sjedinjenih AmeriËkih Dræava.
Polaznici seminara “Multimedija za
Evanelje” uËili su osnove snimanja
kamerom, osnove montaæe snimljene
grae, osnove koriπtenja rasvjete kod
snimanja i sliËno. Na web-stranicu Viπe
od æivota (www.viseodzivota.info)
postavljene su evangelizacije odræane u
proteklom razdoblju. Na crkvenu webstranicu (www.adventisti.info) postavili
smo mnoπtvo materijala koji su
dostupni posjetiteljima stranice.
Radijsko djelo
Emisije “Misli iz Biblije” trenutno
se emitiraju na jedanaest radijskih
postaja u Hrvatskoj. Jednom mjeseËno
sudjelujemo u emisiji “Duhovna misao”
na prvom programu Hrvatskog radija.
Novopokrenuta emisija “Religijski
forum”, na prvom programu Hrvatskog
radija, dosljedno prati rad i aktivnosti
naπe crkve.
Hrvatski radio je iznimno dobro
popratio proπlogodiπnju meunarodnu
akciju AdventistiËke crkve “Follow the
Bible” — “Slijedimo Bibliju”, ili
“Olimpijska Biblija u Zagrebu”, kako su
je prozvali mediji u Hrvatskoj.
Televizija
Prilozi o KrπÊanskoj adventistiËkoj
crkvi redovito se emitiraju u emisiji
“Duhovni izazovi”, u kojoj se na
korektan i informativan naËin prikazuje
naπe djelovanje. Emitirani su razliËiti
prilozi o æivotu naπe crkve poput stote
obljetnice adventizma u Hrvatskoj,
DjeËjeg festivale u Slatini,
evangelizacije, zavrπna sveËanost u
Maruπevcu i sliËno. Nova TV je u
emisiji “Provjereno” prikazala prilog o
osobama koje su promijenile svoja
vjerska uvjerenja, te u pozitivnom
smislu ugostila adventistiËku obitelj. Na
prvom programu Hrvatske televizije je
na istu temu upriliËeno gostovanje
adventistiËkog braËnog para u emisiji
“8. kat” voditeljice Danijele TrboviÊ.
Neki od adventistiËkih pastora
gostovali su u emisiji “Ekumena”
Hrvatske televizije. U emisiji za mlade
“Ni da ni ne” na drugom programu
Hrvatske televizije intervjuiran je tajnik
Odjela komunikacija na temu: “Prava i
obveze crkve u dræavi i vjerske slobode
u Republici Hrvatskoj”.
Na podruËju Hrvatske konferencije
svake godine radimo na odræavanju
objekata, rekonstrukciji, adaptaciji, izradi
novih projekata, gradnji te planiranju
buduÊih zahvata.
Tu su joπ administrativno-pravni
poslovi na sreivanju vlasniËkih odnosa,
katastarski poslovi, kupoprodaje i
zastupanja pred organima vlasti.
Odræavanje objekata
Rekonstrukcijom, sanacijom,
adaptacijom i dogradnjom obuhvaÊene su
sljedeÊe mjesne crkve: Slavonski Brod,
Virovitica, Karlovac, Pula, Grubiπno Polje,
Zadar, Split, Vinkovci, Sisak, Varaædin i
Nova Gradiπka. Sanirali smo i adaptirali
prostore u kojima se nalaze novoosnovane
crkve Zagreb Centar i Rijeka Centar.
Adaptirali smo toalete u rijeËkoj crkvi i
djelomiËno crkveni stan. Radovi na zgradi
osjeËke crkve joπ traju.
Prodaja i kupnja nekretnina
Prodali smo nekretnine mjesnih
crkava u Iloku, Slavonskom Kobaπu,
Oroliku, Dvorskoj, Hagnju i Vukovaru 2,
kao i stanove u Zagrebu — u Maksimirskoj,
Galjufovoj, MaruliÊevom trgu i na
PreËkom.
Kupili smo nekretnine u Zagrebu —
na Bijeniku, u Ruædjakovoj, u Bauerovoj i
u Dubravi. Na dar smo dobili nekretninu u
Hrvatskom zagorju (kuÊa i zemljiπte u
Klanjcu). Isplatili smo preostalu zadnju
ratu za crkvu u Puli.
Administrativno-pravni poslovi
Daljnji administrativno-pravni poslovi
ukljuËuju sreivanje katastarskih poslova,
roËiπta, usklaenja gruntovnice i katastra,
uknjiæenja stanova i kupljenih crkvenih
zgrada, parniËne postupke povrata
nekretnine na Treπnjevci u Zagrebu,
osiguranje nekretnina, ishoenje uporabnih
dozvola za crkvene zgrade u DraπkoviÊu i
–eletovcima te postupke povrata oduzete
imovine na dvije Ëestice u Rijeci.
ADVENTISTI»KI PREGLED
•9
Saborska izvjeπÊa
Slobodan
Bobo
MarËeta
Odjel za djecu,
izviaËe, vjeronauk
i mladeæ
Voditelji Zlatko Musija i Slobodan
Bobo MarËeta
Edukacija, oduπevljavanje i
organiziranje
Odjel za djecu i mladeæ nastojao je
ohrabriti i educirati vodstvo mjesnih
crkava za rad s djecom i mladima. To smo
Ëinili na regionalnim sastancima za djeËje
uËitelje, jednom godiπnje u svakoj regiji.
Koordinirali smo radom tima za djeËju
subotnju πkolu. Poticali smo rad s djecom i
njihovim roditeljima kroz program Djeca u
uËeniπtvu (K.I.D.). U skladu s tim osnovali
smo K.I.D. uËiliπte, u veljaËi 2010., te
obuËili viπe crkava za ovu sluæbu.
Na propovjedniËkim sastancima smo
pouËavali pastore o tome kako uspjeπnije
raditi s djecom. Organizirali smo seminare
i takozvane “πumske πkole” za voe
izviaËa iz cijele Hrvatske. Osposobljavali
Krπtenje na kongresu mladih u Novom Vinodolskom
smo izviaËke voe na lokalnim i
regionalnim razinama.
Organizirali smo regionalne i
konferencijske sastanke voa i suradnika u
Odjelu mladih, kao i njihovo usavrπavanje
najmanje jednom godiπnje. Organizirali
smo seminare za vjerouËitelje te preko
AdventistiËkog teoloπkog fakulteta radili na
njihovom obrazovanju.
Crikvenici 2010., na kojemu smo
obrazovali i poticali mlade na misionske
aktivnosti. Poticali smo Savez aktivnih
studenata na misionske aktivnosti
prilagoene studentima. Kroz program
Godina ærtvovanja poticali smo svaku
mladu osobu u crkvi da najmanje jednom
mjeseËno odvoji neko vrijeme za
konkretnu pomoÊ nekome u potrebi.
Priprema materijala, nabava
opreme i analiza istraæivanja
Zajedniπtvo i susreti
Odjel za djecu i mlade pripremao je
razne pomoÊne materijale za rad s djecom
i mladima, kao i literaturu za djecu i
mladeæ, te nabavljao opremu za izviaËe.
Pripremili smo nove pouke za djeËju
subotnju πkolu: za viπe razrede osnovne
πkole pouke Moj prijatelj te nove pouke
za tinejdæere 4YOU. Objavili smo nekoliko
brojeva biltena za uËitelje Pustite djecu k
meni. U jesen 2010. poËeli smo izdavati
Vijesti iz svijeta za djecu za svako
tromjeseËje. Restrukturirali smo djeËju
subotnju πkolu i oblikovali trogodiπnje
cikluse pouka, umjesto dosadaπnjih
Ëetverogodiπnjih.
Evangelizacija i sluæba
Morski kamp
10 •
ADVENTISTI»KI PREGLED
Nastojali smo potaknuti, obrazovati i
ukljuËiti mlade u misionski rad te
potaknuti djecu i mlade da sudjeluju u
humanitarnom radu i drugim oblicima
sluæbe za potrebite osobe.
Organizirali smo misionski susret
mladih pod nazivom Youth in Mission, u
Organizirali smo mnoge susrete i
aktivnosti djece i mladih na kojima smo ih
duhovno jaËali i poticali stvaranje
kvalitetnog krπÊanskog zajedniπtva — Ljetni
biblijski teËajevi za djecu, program “Djeca
u uËeniπtvu”, First Camp i Ljetni kamp,
izviaËko taborovanje u Finskoj, susret
tinejdæera u Novom Vinodolskom, turniri u
nogometu, koπarci, odbojci, stolnom
tenisu...
Bogosluæja i duhovnost
Poticali smo djecu i mlade na osobni
duhovni æivot i ukljuËenje u bogosluæbeni
æivot crkve. Poticali smo i organizirali
kvalitetna bogosluæja privlaËna mladima i
djeci i osmiπljavali ostale duhovne sadræaje.
Svake godine sudjelovali smo u
organiziranju Meunarodnog djeËjeg
festivala i djeËjeg sabora SlatinaFest.
Organizirali smo bogosluæja za djecu na
kongresima, saborima i ostalim
konferencijskim skupovima, kao i razne
duhovne sadræaje na taborovanjima,
teËajevima i sliËno.
Josip
PeriπiÊ
Financijsko izvjeπÊe
Blagajnik: Josip PeriπiÊ
Novoizabrana uprava je u svibnju
2007. godine pri preuzimanju duænosti
preuzela i obveze prema viπim
organizacijama u vrijednosti od 989.767,00
kuna. Postojale su financijske obveze i
prema drugim organizacijama, vezano uz
zgradu crkve u Puli, uz ADRA-u te obveze
koje su proizlazile iz ranijih ugovora, u
ukupnoj vrijednosti od oko 2.742.000
kuna. Te obveze su tijekom proπlog
mandata u potpunosti podmirene.
UnatoË oteæanim financijskim
okolnostima u kojima se naπla Hrvatska
konferencija, zbog potrebe da podmirimo
sve naslijeene i izvanredne obveze, sve
redovne aktivnosti konferencije obavljale
su se po utvrenim proraËunima.
Konferencija je redovito podmirivala svoje
obveze prema uposlenicima,
umirovljenicima, viπim organizacijama i
svim crkvenim odjelima.
NakladniËki odjel
Direktor: Josip PeriπiÊ
U Ëetverogodiπnjem razdoblju izmeu
dvaju sabora — od 2007. do 2010. godine
— prevedeno je, pripremljeno i razaslano
mjesnim crkvama πesnaest nastavaka Pouka
iz Biblije za odrasle u nakladi od preko
42.000 primjeraka. Uz svaku biblijsku
pouku pripremljen je i izdan PriruËnik za
uËitelje, a mjesne crkve su ih za svoje
uËitelje dobivale besplatno.
Naπa mladeæ je svako tromjeseËje
imala na raspolaganju svoju biblijsku
pouku pod naslovom Pouke iz Biblije —
Izdanje za mlade. DjeËji odjel imao je na
raspolaganju pet razina biblijskih pouka i
skoro isto toliko priruËnika za uËitelje.
PoËetkom 2009. godine smo za tinejdæere
sedmog i osmog razreda osnovne πkole i
prvog razreda srednje πkole preveli i
pripremili niz pouka pod naslovom 4you.
To su knjiæice od 143 stranice s tiskom u
boji na finom papiru, ilustrirane
crteæima koji pomaæu da se poruka
lakπe razumije.
Od ostale periodike redovito
smo izdavali Ëasopise
AdventistiËki pregled, Znaci
vremena i Odjek.
AdventistiËki pregled se, za
razliku od prijaπnjih godina,
izborio za izlaæenje u boji.
Dolazio je u svaki adventistiËki dom
redovito svaka dva mjeseca, donoseÊi
duhovne Ëlanke, obavijesti, aktualnosti i
izvjeπÊa iz crkava u zemlji i inozemstvu.
Svake godine u posebnom izvanrednom
broju AdventistiËkog pregleda imali smo
πtivo za Molitveni tjedan koje se na kraju
godine prouËava u svim zemljama svijeta.
Za potrebe subotnje πkole izdavali
smo svakog tromjeseËja gradivo za
voditelje subotnje πkole, Vijesti iz svijeta i
PriËe za djecu, a za poslijepodnevno
bogosluæje Pitanja iz Biblije. Poticaj za
misijski rad mogao se svake subote naÊi u
Misionskim stihovima. U 2010. godini
crkve su bogatije za joπ jedan materijal:
Vijesti iz svijeta za djecu.
Svako proljeÊe djeca i mladi imaju
svoje vrijeme za molitvu. U razdoblju
izmeu dvaju sabora izdali smo Ëetiri
knjige za takve prigode: skupina autora,
Srce ispunjeno πtovanjem; skupina autora,
Ponizni Isus; Lawrence Maxwell, Staza
sreÊe i Debbonnaire Kovacs, Penjanje
ljestvama uspjeha.
Kad zbrojimo sve knjige koje je
izdavaËka kuÊa “Znaci vremena” izdala u
proπlom Ëetverogodiπnjem razdoblju,
dolazimo do brojke od pedesetak naslova.
Uz to smo 2008. i 2009. prigodom
boæiÊnih i novogodiπnjih blagdana upriliËili
prigodnu ponudu “misijskih paketa knjiga”
po iznimno popularnim cijenama. Uz
Najljepπe boæiÊne priËe spisateljice Helen
Lee Robinson, knjige koja je bila prigodan
blagdanski poklon, po prvi puta kod nas
izdali smo komplet biblijskih igara koji
sadræava dvije igre: Od Egipta do
Kanaana i Pavlov æivot.
Naπa izdanja dostupna su kod
povjerenikâ za literaturu u mjesnim
crkvama, u naπoj knjiæari u Zagrebu, na
internetskoj adresi www.znacivremena.com i u veÊim knjiæarama u
Hrvatskoj. »ak i osobe liπene slobode
mogu Ëitati knjige izdavaËke kuÊe “Znaci
vremena”; zatvorenici u nekim zatvorima
mogu u zatvorskoj knjiænici posuditi naπe
knjige.
ADVENTISTI»KI PREGLED
• 11
Izborni sabor Hrvatske konferencije
ZakljuËci Odbora za planiranje
2. Naπe evangelizacije trebaju biti
osobno i javno objavljivanje Radosne
vijesti, s ciljem da vodimo ljude do odluke
da postanu Kristovi uËenici.
3. Trebamo potaknuti svakog vjernika
da neprestano uËi od Krista, zadobiva nove
uËenike za Njega i sluæi prema svojim
duhovnim darovima.
SreÊko
KuburiÊ,
tajnik JUK-a
Dvije inicijative
U svjetlu inicijative Generalne
konferencije “Posegnimo prema gore za
svojom duhovnoπÊu (Reaching Up —
Spirituality), posegnimo prema van u
evangeliziranju (Reaching Out —
Evangelism) i posegnimo prema bliænjima i
starajmo se za njih (Reaching Across —
Nurture)” zasjedao je, radio i planirao
Izborni sabor Hrvatske konferencije, 5.
lipnja 2011. godine.
O toj inicijativi i inicijativi pod
naslovom “Oæivljavanje, reforma,
evangelizacija i uËeniπtvo” pisali smo u
prvom i petom broju proπlogodiπnjeg
AdventistiËkog pregleda.
Organizacijski odbor sabora Hrvatske
konferencije je predloæio, a zastupnici
sabora su izglasovali, da se plenum sabora
pretvori u Odbor za planiranje. Dok je
Organizacijski odbor pripremao svoje
prijedloge za glasovanje, i kasnije tijekom
rada Odbora za imenovanje, veÊi dio
zastupnika je razmiπljao, predlagao i
donosio zakljuËke s ciljem ostvarenja
inicijative koja dolazi iz Generalne
konferencije.
ZakljuËci Odbora za
planiranje
Zastupnici sabora su usmjerili svoju
pozornost prema bogosluæju, evangelizaciji,
æivotu vjernika — uËeniπtvu, sluæbi i
zajedniπtvu. Donijeli su zakljuËke i
izglasovali da je u cilju ostvarenja vizije i
misije crkve potrebno raditi na ovim
toËkama:
1. Naπa bogosluæja trebaju
biti nadahnjujuÊe slavljenje Boga koje
potiËe nazoËne na osobnu predanost Bogu.
12 •
ADVENTISTI»KI PREGLED
4. Vjernici trebaju nauËiti
prepoznavati i zadovoljavati stvarne
potrebe ljudi i tako im otkrivati Boæji
karakter.
5. Trebamo razvijati biblijsko
zajedniπtvo koje Êe nas sve poticati na
duhovni rast.
Æivotno vaæna pitanja
Zastupnici sabora pokuπali su dati
odgovore na pitanja kao πto su:
1. ©to trebamo uËiniti da bi
bogosluæje odgovaralo svim generacijama u
crkvi — ukljuËujuÊi djecu, tinejdæere,
mlade, mlade profesionalce, obitelji s
malom djecom, samce, intelektualce,
odbaËene, ljude srednje dobi, starije i
sliËno?
2. Koju vrstu pomoÊi trebaju mjesne
crkve da bi mogle ispuniti svoje poslanje?
3. Koje inovativne metode
evangeliziranja u osobnoj i javnoj
evangelizaciji moæemo predloæiti?
4. ©to su postojeÊi problemi i izazovi
u prakticiranju svakodnevnog
adventistiËkog stila æivljenja?
5. ©to predlaæete kao izvedive zamisli
za oæivljavanje i reformu u vaπoj mjesnoj
crkvi?
6. ©to moæemo uËiniti da bismo imali
dobre odnose s mjesnim vlastima i
ustanovama, ukljuËujuÊi i druge vjerske
zajednice?
7. ©to moæemo uËiniti da bismo bili
prisutniji u æivotu zajednice u kojoj æivimo
tamo gdje postoji naπa crkva?
8. Kako naπu crkvu uËiniti
zajednicom radosti?
9. Kako razvijati zajedniπtvo koje Êe
poticati ljude na duhovni rast?
10. ©to moæemo uËiniti da bismo
ojaËali jedinstvo u crkvi?
Dok Ëitamo pitanja kojima su se
bavili zastupnici, moæemo naslutiti kako su
konstruktivno raspravljali u malim
skupinama i potom svim zastupnicima
predstavljali najvaænije misli. NaËinjen je
zapisnik svih prijedloga i predan na
razmatranje i primjenu predsjedniku
Hrvatske konferencije i Izvrπnom odboru.
Procjena provedbe — za
godinu dana
Zastupnici Sabora su na kraju
zasjedanja kao Odbor za planiranje donijeli
dva zakljuËka koji su postali posebnost
ovog Izbornog sabora Hrvatske
konferencije:
1. Da se ovogodiπnji zastupnici
Izbornog sabora Hrvatske konferencije
sastanu za godinu dana, dakle 2012., kako
bi pregledali i procijenili provedbu
zakljuËaka Odbora za planiranje. Osim
zastupnika i pastora, na ovu procjenu
misijskog djelovanja treba pozvati mlade
koji su aktivni u mjesnim crkvama.
Procjena primjene zakljuËaka Odbora za
planiranje objavit Êe se u crkvenom glasilu
AdventistiËki pregled.
2. Æelimo da se juæni dio Hrvatske
proglasi podruËjem od posebne misijske
skrbi. Izvrπni odbor Hrvatske konferencije
treba iznaÊi moguÊnosti aktivnijeg
misijskog djelovanja na tom podruËju.
Najhitnija od svih potreba
Vjerujemo da Êe ovi zakljuËci, kao i
inicijativa Generalne konferencije, naiÊi na
plodno tlo u crkvama i meu vjernicima
diljem Hrvatske. Vjerujemo da Êe inicijativa
za reformom æivota i djelovanja
AdventistiËke crkve u Republici Hrvatskoj
dati takve rezultate da Êe Bog blagosloviti
naπu crkvu i cjelokupnom druπtvo preko
naπeg djelovanja na materijalnom,
duπevnom i duhovnom podruËju.
Vjerujemo da Êe se nad svima nama
ostvatiti nadahnute rijeËi Duha proroπtva:
“Oæivljavanje i reforma moraju se dogoditi
pod djelovanjem Svetog Duha. Oæivljavanje
i reforma su dvije razliËite stvari.
Probuenje oznaËava obnovu duhovnog
æivota, osnaæivanje snagâ uma i srca,
uskrsnuÊe iz duhovne smrti. (Ellen G.
White, Iz riznice svjedoËanstava, sv. 1,
str. 128). “Probuenje istinske poboænosti
meu nama najveÊa je i najhitnija od svih
potreba. To treba biti naπa prva zadaÊa.”
(Isto, str. 121)
Dosadaπnji Izvrπni odbor
Hrvatske konferencije
Novi Izvrπni odbor
Hrvatske konferencije
ADVENTISTI»KI PREGLED
• 13
Novi ustroj JUK-a i HK
Novi administrativni ustroj Jadranske unije konferencija
i Hrvatske konferencije KrπÊanske adventistiËke crkve
Izborni sabor Hrvatske konerencije povjerio je poslove
tajniπtva, blagajne i administracije na Jadransku uniju konferencija.
Izabran je novi predsjednik Hrvatske konferencije, mr. Zlatko
Musija, kao i Izvrπni odbor Ëija Êe glavna zadaÊa biti osmiπljavati i
razvijati poslanje crkve.
Sve odjelne sluæbe Êe raditi na razini Jadranske unije
konferencija, a izvrπena je i popuna odjelnih sluæbi na razini
JUK-a. Za tajnika za odnose s javnoπÊu imenovan je Mladen
JuriËeviÊ, a za medijsku produkciju tajnik odjela Igor Farago. Za
direktora izdavaËke kuÊe “Znaci vremena” imenovan je Mario
©ijan, a za prodekana na AdventistiËkom teoloπkom visokom
uËiliπtu imenovan je dr. Igor Lorencin. Za knjigovou i pomoÊnog
blagajnika JUK-a imenovan je Josip PeriπiÊ.
U Izvrπni odbor Hrvatske konferencije izabrani su ovi
Ëlanovi: Zlatko Musija, predsjedavajuÊi, Mladen JuriËeviÊ, Bobo
MarËeta, Boæidar AbramoviÊ, Irena StipeπeviÊ RakamariÊ, Josip
Salajster, Veselinka »ipliÊ, Jasminka Dobravc Poljak, Mario ©ijan,
Boæidarka MavraËiÊ, Pavle ©kulac, Dario KovaËeviÊ i Dejan
StanjeviÊ.
SreÊko KuburiÊ
Branko Bistrović,
predsjednik JUK-a
Srećko Kuburić,
tajnik JUK-a, vrši službu
tajnika HK i SK
Nebojša Milovanović,
blagajnik JUK-a, vrši
službu blagajnika HK,
SK i AM
Zmago Godina,
predsjednik Slovenske
konferencije
Zlatko Musija,
predsjednik HK i tajnik
za misionstvo JUK-a
Slobodan Bobo
Marčeta, tajnik za djecu,
mladež i izviđače JUK-a
Igor Farago,
medijska produkcija
JUK-a
Mario Šijan,
direktor “Znaka vremena”
Josip Perišić,
knjigovođa JUK-a i
pomoćni blagajnik
Željko Porobija,
dekan Adventističkog
teološkog fakulteta
Đurđica GarvanovićPorobija, ravnateljica
Srednje škole
Mladen Juričević,
tajnik za odnose s
javnošću JUK-a
14 •
ADVENTISTI»KI PREGLED
Branimir Hudek-Tomek,
Odjel gradnje i
nekretnina JUK-a
o
m
e
j
u
j
l
Najav
»lanovi Izvrπnog odbora Slovenske konferencije
ADVENTISTI»KI PREGLED
• 15
Intervju
Izazovno i dinamiËno zvanje
Razgovor s pastorom Ivanom –idarom u povodu odlaska u mirovinu
©to nam moæeπ reÊi o sebi i
svojem podrijetlu?
Roen sam 20. prosinca 1947. godine
u Osijeku. Moja majka Kata upoznala je
adventnu nadu 1958. godine i cijelu svoju
obitelj — tri sina, tri kÊeri i muæa — dovela
u Boæju crkvu. Bila je predana vjernica,
ljubila je Boga i Njegovu crkvu, a Bibliju je
proËitala Ëetrdeset i osam puta. Roditelji
su mi bili podrijetlom Dalmatinci iz
sinjskog i drniπkog kraja, ali su se zbog
pekarskog zanimanja doselili u Osijek.
Osnovnu i srednju πkolu zavrπio sam u
rodnom gradu, a AdventistiËku teoloπku
πkolu u Rakovici kraj Beograda, stekavπi
zvanje propovjednika 1970. godine. Od
tada sam radio u Boæjem djelu na razliËitim
poslovima sve do umirovljenja ove godine.
Kakvi su bili tvoji prvi
propovjedniËki koraci?
Najprije sam bio pripravnik u
mjesnoj crkvi Zagreb 2, gdje mi je mentor
bio propovjednik Rudi Vivoda, a zatim sam
bio pripravnik u crkvi Zagreb 1, gdje mi je
mentor bio Drago Marin. Radio sam i u
crkvi Zagreb 3. U tim crkvama stekao sam
neprocjenjiva iskustva s kolegama
propovjednicima, s naπim vjernicima i s
prijateljima Boæje istine.
Kako to da si ponovno dospio u
Rakovicu?
Iz crkve Zagreb 3 pozvan sam 1972.
godine na duænost blagajnika u
AdventistiËkoj teoloπkoj πkoli u Rakovici.
Godine 1973. sam se oæenio Ljiljanom
PejiÊ rodom iz Babine Grede. VjenËao nas
je predsjednik tadaπnje Zapadne crkvene
oblasti, pastor Janko Poljak u Osijeku.
BuduÊi da se AdventistiËka teoloπka πkola
1974. godine zbog izgradnje obilaznice
morala preseliti iz Rakovice u Maruπevec,
poslani smo kao mladi braËni par u
crkveni okrug sa sjediπtem u Zadru.
Kako je bilo raditi u potpuno
razliËitoj sredini i razliËitom
podneblju?
TraæeÊi odgovarajuÊi objekt za
AdventistiËku crkvu u Zadru, obiπao sam
trideset i dvije kuÊe koje su se nudile na
prodaju. Na kraju traæenja izluËio sam tri
16 •
ADVENTISTI»KI PREGLED
oblasti. Te smo godine zamislili i ostvarili
prvo veliko krπtenje mladih u fontani
ispred dvorca u Maruπevcu, kad su krπtene
133 mlade osobe. Dogaaj je popratila
televizija i prikazan je opπiran prilog u
nedjeljnom programu religijske kulture. U
Maruπevec je tada, prema slobodnoj
procjeni, doπlo tri do tri i pol tisuÊe
posjetitelja. Doputovali su iz svih
jugoslavenskih republika i iz inozemstva, s
dvadeset autobusa i viπe od petsto
automobila. Na sustavnu i agresivnu
ateizaciju druπtva mi smo odgovorili
najveÊim okupljanjem adventistiËkih
vjernika u naπem uËiliπtu u Maruπevcu.
Ivan –idara kao student teologije, 1965.
koje su nam odgovarale, i sve su bile na
jednom raskriæju u gradu. Od njih je jedna
i danas naπa crkva. Kad smo kupili zgradu,
opÊinski sluæbenici nam nisu htjeli
registrirati objekt kao crkvu, jer da u toj
gradskoj Ëetvrti veÊ postoje tri crkve.
Zamislite, u doba komunistiËkog sustava
morali ste pitati mjesnu zajednicu treba li
u svojoj sredini crkvu ili ne?! Na kraju smo
uz Boæju pomoÊ ipak uspjeli postiÊi
suglasnost i registrirali smo Ëetvrtu crkvu u
tom dijelu grada.
U meuvremenu smo kao mladi
propovjedniËki par dobili dvoje djece: u
Osijeku nam se 1974. godine rodila
djevojËica Lidija, a u Zadru 1975. djeËak
Vladimir. Godine 1978. preselili smo se u
crkveni okrug u Koprivnici, a 1979.
ponovno smo se selili, u crkveni okrug u
Bjelovaru, istodobno opsluæujuÊi i
koprivniËki okrug.
Neko vrijeme bio si voditelj
Odjela djece i mladeæi u ondaπnjoj
uniji?
Godine 1984. pozvan sam u Beograd
na duænost blagajnika u AdventistiËkoj
knjiæari “Preporod”, a 1990. izabran sam za
voditelja Odjela za djecu i mladeæ u
tadaπnjoj Jugoslavenskoj uniji crkvenih
Koji izazovi su se pojavili za
raspada komunistiËkog sustava i
jugoslavenske dræavne zajednice?
Kad je pao komunistiËki sustav, 1989.
godine, otvorile su se nove moguÊnosti.
Kao voditelj Odjela djece i mladeæi imao
sam prednost govoriti na saboru mladih u
dvorani Saveza komunista u Titogradu,
danas Podgorici. Iznajmili smo lijepu
dvoranu s tapeciranim sjedalima. S te su
govornice desetljeÊima odjekivali ateistiËki
govori, a sada sam ja Ëitao iz Biblije i
objavljivao Kristov ponovni dolazak. To se
ponovilo u viπe gradova.
Kako je bilo tijekom teπkog
razdoblja meunacionalnih sukoba?
Zbog ratnih sukoba vratili smo se
1992. godine u tadaπnju Zapadnu oblast,
danas Hrvatsku konferenciju. Povjerena mi
je vrlo zahtjevna duænost direktora
Humanitarne organizacije ADRA Hrvatska, i
tu sam se naporno naradio sve do 1995.
godine. Nerijetko bi kasno uveËer stigao
veliki kamion s humanitarnom pomoÊi.
Supruga i ja bismo se tad presvukli u
trenirku i s vozaËem istovarali u skladiπte
mnoπtvo paketa humanitarne pomoÊi do
dva ili tri sata ujutro. VozaË bi odmah
krenuo natrag za NjemaËku ili Englesku, a
mi smo u osam sati ujutro bili u uredu na
redovitom i stresnom poslu. Pomagali smo
mnoπtvu prognanika, skrbili za velik broj
naπih vjernika koji su dolazili iz krajeva
zahvaÊenih straπnim ratnim razaranjima.
Neke smo smjestili u naπoj πkoli u
Maruπevcu, neki su otiπli u inozemstvo, a
mnogi su tamo ostali jer su pronaπli bolji
æivot. Bio je velik izazov posredovati i slati
mnoπtvo kamiona humanitarne pomoÊi
naπoj braÊi u Sarajevo i u druge dijelove
Bosne i Hercegovine. O naπem radu
izvjeπÊivali smo objavljujuÊi Bilten ADRA, a
mnogo toga moæe se naÊi u godiπtima
Odjeka i AdventistiËkog pregleda. Ujedno
sam bio i direktor knjiæare “Znaci
vremena”, 1992. i 1993. godine. Kao
direktor ADRA-e jedne godine sam odræao
desetak evangelizacija u razliËitim
gradovima u Hrvatskoj.
Jesu li po zavrπetku rata doπla
mirnija vremena za propovijedanje
Evanelja?
Od 1995. do 1998. bio sam pastor u
crkvenom okrugu Zagreb 1. Od 1998. do
2003. radio sam u crkvenom okrugu sa
sjediπtem u GospiÊu, a od 2003. do 2007.
u crkvenom okrugu Virovitica. VirovitiËki
okrug je okrug s najviπe mjesnih crkava —
njih deset. Odræavali smo evangelizacije i
sve πto uz njih ide, ukljuËujuÊi i krπtenja, i
propovijedao sam na tri radijske postaje: u
Virovitici, PitomaËi i Slatini. »etiri godine
sam svakog tjedna pisao kolumnu u
VirovitiËkom listu — ukupno dvije stotine
priloga.
Koliko je bio zahtjevan
propovjedniËki posao u Dalmaciji?
Godine 2007. preselili smo se u Split.
Tada je zadarski crkveni okrug pripojen
splitskom zbog odlaska nekoliko pastora u
mirovinu i velike smjene generacija.
Stvoren je crkveni okrug koji pokriva Ëetiri
æupanije i najveÊi je u administrativnom
ustroju u Hrvatskoj konferenciji — proteæe
se od Zadra do Dubrovnika. U Dalmaciju
bismo trebali i mogli daleko viπe
investirati. Za usporedbu: u Osijeku su u
stotinu godina postojanja crkve sluæbovala
52 pastora. U Splitu su u tih stotinu
godina sluæbovala 22 pastora. Split je drugi
grad po veliËini u Hrvatskoj i izazovi su
jako veliki. Tamo bismo trebali slati vrlo
iskusne propovjednike.
Kako doæivljavaπ svoje
umirovljenje?
Nakon Ëetrdeset i jedne godine rada
otiπao sam u penziju — ali ne i u mirovinu.
Volim raditi posao u Boæjem djelu. Volim
prouËavati Bibliju i Ëitati knjige, volim
opÊu i crkvenu povijest, volim odræavati
evangelizacije, volim pisati. Prema svojim
moguÊnostima nastavit Êu i nadalje davati
svoj doprinos Boæjem djelu.
Koliko je tvom propovjedniËkom
radu pridonijela tvoja supruga?
U cijelom mom radnom vijeku uz
mene se nesebiËno ærtvovala i davala mi
podrπku moja supruga Ljiljana. Ona mi je
bila stvarni suputnik i prijatelj. Svirala je u
crkvi, radila u djeËjem odjelu, odlazila sa
i proizvode æivotinjskog podrijetla da se
pravilno i ujednaËeno hrane. Knjiga je
doæivjela osobito dobar prijam izvan
krugova naπe crkve, i namjeravamo je
uskoro objaviti u elektronskom obliku.
Koliko su vaπa djeca pridonijela
vaπem radu?
Naπa djeca Lidija i Vladimir
podræavaju Boæje djelo prema svojim
darovima: sviranjem, pjevanjem,
prevoenjem knjiga i sudjelujuÊi u
svakodnevnom crkvenom æivotu. Nije lako
biti dijete u propovjedniËkoj obitelji.
Jedanaest puta smo se selili iz grada u grad
i joπ pet puta u gradu iz jedne ulice u
drugu, ili u istoj zgradi s drugog kata u
prizemlje ili obrnuto. Dakle, sveukupno
smo se selili πesnaest puta, i djeca to nisu
lako podnosila.
Ivan –idara s obitelji na
Evaneoskom teoloπkom fakuletu u
Osijeku, 2007., kad je stekao
zvanje magistra teoloπkih znanosti i
povijesti crkve, obranivπi tezu o
nastanku i razvoju AdventistiËke
crkve u Osijeku u razdoblju od
1907. do 2007. godine.
mnom u posjete prijateljima, radila kao
tajnica unijskog i konferencijskog
predsjednika i bila tajnica svih odjela u
konferenciji. Prevodila je knjige, radila
korekturu za naπa izdanja i sudjelovala u
sveukupnom crkvenom æivotu. NajËeπÊe je
to djelovanje iz sjene. U unijskim i
konferencijskim upravama se puno radi,
πto mnogi ne znaju jer to nisu iskusili.
Dakako, radi se i u okruzima. Ljiljana je,
izmeu ostalog, prikupila mnoπtvo izvrsnih
recepata i objavila ih u knjizi Veganski
recepti, koja je doæivjela dva izdanja. Time
je æeljela pomoÊi svima koji ne jedu meso
Koje bi iskustvo posebno
izdvojio iz svojega rada?
Bilo bi puno iskustava, ali
posebno bih ipak izdvojio obraÊenje
u Dubrovniku preko interneta. Bio
je to mladiÊ Matija Runje koji je
saznao biblijsku istinu preko
interneta i prihvatio je. Krstio sam
ga 2010. godine u moru u
Dubrovniku. Vrlo sam se obradovao
tom dogaaju. Uviamo da Êe
internet odigrati veliku ulogu u
objavljivanju Radosne vijesti. VeÊ
ima novih iskustava u Hrvatskoj i
izvan nje. Treba koristiti taj medij,
jer on odgovara posebice mlaima.
Ali, nezamjenjive su i “æive
poslanice”, jer svatko tko upozna
istinu preko interneta, treba biti
integriran u æivu crkvu.
©to bi joπ mogao reÊi o
propovjedniËkom zvanju?
U dinamiËnom propovjedniËkom
zvanju susreli smo mnoge divne ljude.
ObiËavao sam pri dolasku u novo crkveno
okruæje zamoliti vjernike da se mole i za
svojega propovjednika. Neki mi i nakon
trideset godina znaju reÊi: “Ja se joπ uvijek
molim za tebe.” SjeÊam se da je to Ëinila
moja majka. Hvala Bogu, ima i onih koji
stalno na svojem molitvenom popisu imaju
i svoje propovjednike.
Uz sav svoj rad uspio sam prevesti tri
knjige s engleskog jezika. Napisao sam
Ëetiri knjige, od kojih je zasad objavljena
Nova nada (Osijek, 2008.), kao moj
magistarski rad o povijesti KrπÊanske
adventistiËke crkve u Osijeku. Uvijek sam
se rado odazivao na suradnju u
AdventistiËkom pregledu, gdje mi je dosad
objavljeno mnoπtvo Ëlanaka i izvjeπÊa.
Odakle ste ti i tvoja obitelj crpili
snagu za tolike poslove koje ste
uspjeli obaviti?
U propovjedniËkom vrlo dinamiËnom
poslu bilo bi teπko opstati, kad Bog svakog
dana ne bi davao novu snagu. Radio sam
sve: od kolportaæe, ËiπÊenja septiËke jame,
renoviranja i zidanja, prijevoza mrtvaca u
svojem automobilu, ukopa, noπenja paketa
s knjigama i Ëasopisima, propovijedanja na
javnim evangelizacijama, pozivanja na
odluku i krπtavanja. U naπoj kulturi mnogi
misle da propovjednik mora sve to znati,
biti za sve spreman i uspjeπan. Vaæno je da
uvijek i u svemu podupiremo rad svojih
propovjednika.
BuduÊi da æivimo u posebnom i
sveËanom vremenu, kad mnogi znakovi
govore da mora doÊi Onaj koji je rekao:
“Ne Ëuvaj u tajnosti proroËanske rijeËi ove
knjige, jer je odreeno vrijeme blizu!”
(Otkrivenje 22,10), potrebni su nam joπ
mnogi mladi i stariji sposobni i poboæni
ljudi koji Êe se posvetiti radu u Boæjem
djelu prema svojim moguÊnostima.
ADVENTISTI»KI PREGLED
• 17
Osobno iskustvo s Bogom
Trideset i pet tisuÊa
knjiga (?!)
I
ma li iπta ljepπe od propovijedanja
Radosne vijesti i spaπavanja
bliænjih? Vjerujem da nema. Bog
nam je dao veliËanstveni posao
kojega trebamo obaviti za Njega.
Mogao ga je prepustiti anelima,
moÊnim biÊima koja nikada nisu pala
u grijeh — no On to nije uËinio. Taj
posao povjerio je nama! Sama
pomisao na to u meni budi veliku
æelju da uËinim sve πto mogu kako bih
pomogao ljudima da dou do spasenja.
Otkad sam se krstio, 10. srpnja
1993. godine, smisao mog æivota je
propovijedanje Radosne vijesti i
pomaganje ljudima. Zbog toga se
ne smatram uzviπenijim niti
boljim od drugih. Sva iskustva
koja sam dosad stekao zbila su se
samo zbog toga πto sam rekao
Bogu: “Evo me, mene poπalji!”
(Izaija 6,8)
Svaki dan zapoËinjem s tom
miπlju i dopuπtam Bogu da me
poπalje kamo god æeli da za
Njega uËinim πto god hoÊe. Jedna
od mojih omiljenih misijskih
aktivnosti, posao koji posebno
volim, jest rad s literaturom — ali na
neuobiËajen naËin. BuduÊi da radim
posao s nekretninama, Ëesto
dolazim u dodir s mnogim
ljudima na visokim poloæajima u
raznim uredima. Svima je jako
drago kad im neπto darujete, i
takvi ljudi Ëesto dobivaju darove, ali
to su uglavnom boce vina, paketiÊi
kave, bombonijere i sliËno.
Ali ja im radije darujem neku
knjigu duhovnog sadræaja. Samim tim
kod ljudi izazovem veliko zanimanje, jer
nikada ne primaju darove takve vrste.
Nakon darovane knjige, otvorena su mi
vrata da im kaæem o Ëemu govori ta
18 •
ADVENTISTI»KI PREGLED
knjiga. Uvijek se nae barem pet minuta
da ljude zainteresiram i potaknem ih na
Ëitanje. Kad ih drugi puta susretnem,
mogu ih pitati kako im se knjiga dopala.
Ovo je samo jedan naËin kako radim s
literaturom.
Drugi naËin je joπ posebniji. BuduÊi
da mi u Hrvatskoj imamo jedinstvenu
priliku kupovati odliËnu knjigu o Isusu
za svega pet kuna, osobno sam
nabavio sedamsto komada knjige
Put Kristu.
Jedno od mnogih iskustava koje
imam s tom knjigom je zaista
neobiËno, i ovim putem ga æelim
podijeliti s vama.
Kad nemam priliku osobno u ruke
nekome darovati knjigu Put Kristu,
Ëesto ostavim po primjerak
negdje na javnom mjestu. Neki
smatraju da se na taj naËin
literatura baca u smeÊe, ali ja ne
marim za takve primjedbe jer
vjerujem u divno Boæje obeÊanje:
“Kao πto daædi i snijeæi s neba bez
prestanka dok se zemlja ne natopi,
oplodi i ozeleni, da bi dala
sjeme sijaËu i kruha za jelo,
tako se rijeË koja iz mojih usta
izlazi ne vraÊa k meni bez ploda,
nego Ëini πto sam htio i obistinjuje
ono zbog Ëega je poslah.” (Izaija
55,10.11)
ObiËno ostavljam knjige u
Ëekaonicama zdravstvenih
ustanova i bolnica, na
autobusnim postajama i sliËnim
mjestima gdje se ljudi zadræavaju i
Ëekaju.
Imam staru baku koja Ëesto ide
k lijeËniku. BuduÊi da joj je veliki
problem putovati iz Delnica u Rijeku,
kad god treba ja je odvezem. Tako sam
jednom otiπao s njom u bolnicu na
Suπaku u Rijeci. Dok smo Ëekali na red,
ostavio sam nekoliko knjiga Put Kristu
na raznim mjestima. Kad smo zavrπili s
pregledom, vratili smo se u Delnice.
U sve knjige Put Kristu koje
poklanjam, nalijepio sam na prvu
stranicu naljepnicu s rijeËima:
Poπtovani Ëitatelju,
Ovo je knjiga o najveÊem »ovjeku koji
je ikada æivio — o Isusu.
Vjerujem da Êe ti se svidjeti, a kad je
proËitaπ, daj je nekome do koga ti je
stalo da je i on moæe Ëitati.
Puno uspjeha i sreÊe u æivotu!
Pozdrav, Tomislav
Klub prijatelja Biblije
mob: 091/2544-233
e-mail: [email protected]
P.S: Ako æeliπ na poklon joπ koju knjigu
sliËnog sadræaja, ili neki DVD, javi se!
Proπlo je nekoliko
dana od naπega posjeta
bolnici, kad jednu veËer
zazvoni moj mobitel. Zove
me neka æena i ne zna
kako bi zapoËela razgovor.
Najprije me pitala jesam li
ja Tomislav. Kazao sam joj
da jesam. A ona meni:
“Zovem vas u vezi s
knjigom...” I tada je
krenula s priËom.
Ta æena ima kafiÊ u
bolnici, i svakog dana
dosta ljudi proe kroz
njega. Tog dana je uveËer
zavrπavala s poslom te se
spremala kuÊi. Prije nego
je krenula, na jednom
stolu je ugledala snop
kljuËeva i knjigu Put Kristu. Razmiπljala
je Ëije bi to moglo biti i kako bi to
mogla vratiti vlasniku. Uzela je u ruke
knjigu te je poËela Ëitati onako s nogu.
Vrlo brzo je proËitala prvo
poglavlje i ostala duboko dirnuta onim
πto je proËitala. Prva misao joj je bila:
Kad bih barem ja mogla imati tu
knjigu!
Uzela je kljuËeve i knjigu te ih
spremila na sigurno mjesto u kafiÊu pa
krenula kuÊi. »im je stigla, zazvonio joj
je mobitel. Zvao ju je majstor koji je tih
dana kreËio zidove u bolnici. On je
pronaπao knjigu koju sam ja ostavio u
Ëekaonici. Poæalio joj se da je izgubio
kljuËeve i knjigu te je pitao je li ih
moæda ona naπla?
Rekla je da jest. Zamolio ju je da se
vrati do kafiÊa i da mu ih preda, jer bez
tih kljuËeva ne moæe uÊi u stan niti
upaliti auto, jer se sve nalazi u tom
sveænju. Nije joj bilo lako ponovno se
vratiti u kafiÊ, no ipak je doπla i vratila
majstoru kljuËeve i knjigu. Bio je jako
sretan, pa joj je iz zahvalnosti ostavio
knjigu. Sad je i ona bila presretna!
Vratila se kuÊi i joπ iste noÊi proËitala
knjigu.
Bila je oduπevljena! Knjiga joj se
toliko dopala da je poæeljela imati joπ
nekoliko primjeraka koje bi podijelila
svojim prijateljima. Tako se odluËila
nazvati mene. Zamolila me da joj
dostavim joπ deset primjeraka knjige Put
Kristu.
Za nekoliko dana naπli smo se u
Rijeci te sam joj predao knjige. Viπe
puta mi se zahvalila i bila je presretna
πto smo se sreli. Poklonio sam joj i
knjigu Isusov æivot, tako da i nadalje
ima πto Ëitati.
Oduπevila se spoznajom da je Isus
voli, da je umro zbog nje i da je danas
poziva k sebi. U njezinom srcu se neπto
dogodilo i poËele su promjene. OdluËila
je predati svoj æivot Isusu! Primljena
knjiga joj je poËela mijenjati æivot. Tu
radost koju je stekla, to blago koje je
pronaπla u knjizi, htjela je podijeliti i s
drugima. Ona je sama krenula πiriti
Radosnu vijest i dijeliti s drugima sve
ono πto je nauËila iz te knjige.
Evo πto se dogodilo s jednom
jedinom knjigom koja je doπla u prave
ruke!
Iskustvo s njom potaknulo me na
dublje razmiπljanje o velikoj
odgovornosti koju nosim — ja kao
pojedinac, i koju nosimo svi kao Boæja
crkva na Zemlji. Iz ovog iskustva sam
nauËio da je moja obveza πiriti literaturu,
a gdje Êe ona na kraju zavrπiti — to viπe
nije moje, to je Boæja briga. Da je taj
Put Kristu ostao kod mene doma, ne bi
se niπta dogodilo. Ovako je, nakon πto
sam ga odnio u bolnicu, dospio do deset
novih ljudi. ©to Êe dalje biti s tom
priËom, vidjet Êemo.
Ovo je samo jedno od mnogih
iskustava koja imam s literaturom.
BraÊo i sestre, dijelimo knjige s
Radosnom vijeπÊu svugdje i uvijek!
Nemojmo “kalkulirati” kome Êemo dati,
a kome neÊemo dati knjigu. Nije na
nama da sudimo, niti da odvagujemo.
Knjiga, Ëasopis ili traktat koji negdje
ostavimo, zasigurno Êe doÊi tamo gdje
treba. Budimo uvjereni u to, Bog Êe se
veÊ pobrinuti.
Danas pred sve nas stavljam veliki
izazov: Kupimo barem deset duhovnih
knjiga po svom izboru u naπoj knjiæari ili
kod povjerenika za literaturu u svojoj
mjesnoj crkvi. Nakon
toga kleknimo i
pomolimo se Bogu da
nam pomogne podijeliti
ih u prave ruke. U
Hrvatskoj ima najmanje
oko tri i pol tisuÊe nas
koji Ëekamo Isusov
dolazak. Kad bi svatko
posluπao ovaj savjet, vrlo
brzo bismo kao Boæji
narod zajedno podijelili
oko 35.000 knjiga! To
zasigurno nije malo, i
duboko vjerujem da bi
od takve akcije bilo
divnih rezultata.
HoÊemo li prihvatiti
ovakav izazov?
UËinimo to πto
prije, i vidjet Êemo koje
Êemo blagoslove primiti!
Nakon πto doæivimo lijepa iskustva s
Bogom, bio bih zahvalan i sretan da ih
meusobno podijelimo preko stranica
AdventistiËkog pregleda.
Drage sestre i braÊo u Kristu, Isus
dolazi uskoro, bili mi spremni ili ne. Na
nama poËiva velika odgovornost koju
nam je sâm Bog povjerio. ©to Êemo
uËiniti da spasimo svoje bliænje? Na πto
Êemo utroπiti svoje vrijeme? I πto Êemo
odgovoriti onog dana kad budemo stajali
pred Bogom? “Nisam imao vremena za
spaπavanje bliænjih” — ili ...?
Ujedinimo se joπ danas oko istog
cilja: dovrπetka propovijedanja Radosne
vijesti. I vi i ja smo pozvani. Bog raËuna
i na vas i na mene. Jesmo li spremni
prihvatiti izazov?
Tomislav MajnariÊ
ADVENTISTI»KI PREGLED
• 19
PouËna priËa
Pastor od deset bodova
J
este li čuli izmišljenu priču o
tome kako se neki pastor
susreo s anđelom Gabrijelom
kraj bisernih vrata? Pristupio je
u očekivanju da uđe u nebesko
kraljevstvo, ali umjesto toga, Gabrijel je
žalosno odmahnuo glavom:
— Žao mi je, ali tvoje ime se ne
nalazi na mojem popisu.
— Što?! — uskliknuo je pastor
ogorčeno. — Kako je to moguće? Mora
da je to neka pogreška. Propovijedao
sam vjerno Božju riječ više od pedeset
godina!
— Hmm, — razmišljao je Gabrijel na
trenutak. — To bi ti trebalo donijeti deset
bodova.
— Deset bodova?! A koliko mi je
bodova potrebno da uđem unutra?
— Dvije tisuće. —
— I pedeset godina pastorskog rada
vrijedno je samo deset bodova?!
Doprinosi li nešto to što veći dio tih
godina nisam imao pomoćnika?
Gabrijel je slegnuo ramenima:
— U redu, dvanaest bodova. —
— Što da sad radim? —
Anđeo je bacio pogled s kraljevstva
dolje prema zastrašujućoj mračnoj rupi u
stratosferi.
— Ne! Ja ne pripadam tamo! —
vikao je pastor. — Kad bih popisao sve
dobro što sam činio tijekom tih godina,
svakako bi doseglo do dvije tisuće. Tako
je! Napravit ću popis.
Izvadio je iz svoje aktovke
prijenosno računalo.
— Hmm, hajde da vidimo... —
Njegovi prsti stajali su mirno na tipkovnici
nekoliko sekundi, a zatim je počeo
bjesomučno tipkati. Konačno, uvjeren da
je naveo dovoljno dobrih djela da bi
ispunio uvjete za ulazak, predao je
računalo Gabrijelu.
Anđeo je iskosa gledao ekran, i
polako čitao:
— Pastor pedeset i plus godina —
dvanaest bodova. Krstio na tisuće —
sedam bodova. Deset godina volontirao u
javnoj kuhinji jedan dan tjedno — dva
boda.
— Dva boda? — jedva je izgovorio
pastor.
Gabrijel je nastavio:
20 •
ADVENTISTI»KI PREGLED
Sve vrijeme dok je Gabrijel ispitivao
pastora kod bisernih brata, drugi ljudi su
ulazili u grad pozdravljajući arkanđela
samo mahanjem ruke. Tako je Grabrijel
protiv svoje volje priopćio pastoru loše
vijesti. Nije bio čak ni blizu traženih dvije
tisuće bodova. Očajan, pastor je
eksplodirao:
— Ne razumijem! Cijeli svoj život
posvetio sam službi Bogu. Zaslužujem
bolje!
U tom trenutku skupina tinejdžera
došetala je do bisernih vrata i pozdravila
Gabrijela zagrljajima i osmijesima. I, dok
je pastor stajao s drugim ljudima, anđeo
im je dopustio da uđu u grad.
— Što se to ovdje događa? —
požalio se pastor. Sve ovo vrijeme dok
sam bio ovdje praveći popis dobrih djela,
ljudi su stalno prolazili kroz vrata. Zašto
oni ne moraju napraviti popis?
Gabrijel se okrenuo pastoru:
— Pastore, oni ne igraju igru
sakupljanja bodova!
***
— Brinuo za četvero usvojene djece
— četiri boda. Bio član crkvenog odbora
— jedan bod. Bio na misionarskom
putovanju u Africi u ljeto 1974. — jedan
bod. Sve petice na fakultetu. — Gabrijel
je pritom skrenuo pogled s kompjutorskog
ekrana na pastora. Propovjednikovo lice
se zacrvenjelo. Pročistio je grlo. — Osim
iz grčkog — četvorka.
Gabrijel je izbrisao s ekrana
rečenicu o fakultetu i nastavio.
— Poklonio odjeću dobrotvornom
društvu, jedan bod. Pomogao oko
pronalaženja smještaja za obitelj s
četvero djece nakon požara, tri boda.
Spasio mačku s drveta? — Ovoga puta
Gabrijel je nabrao obrve.
Pastor je slegnuo ramenima i
postajao sve očajniji.
— Podijelio slatkiše sa svojim malim
bratom?
— Što da ti kažem?
— Hmm... — Gabrijel je počeo
zbrajati bodove koje je čovjek stekao. —
Osam i pol, sedam i pol, trinaest...
Auh! Ova poanta mi je oduzela dah.
Kao i ovaj pastor, i ja sam igrala igru
spasenja. Bila sam odlučna da dobijem
nagradu po bilo koju cijenu — da bih
nakon mnogo godina iscrpljujuće igre
shvatila da to ne mogu postići. Ne mogu
nahraniti dovoljno gladnih ljudi, ne mogu
pjevati dovoljno himni ili upamtiti dovoljno
biblijskih redaka da bih zaradila pravo na
vječni život. To je bilo sve do trenutka
kad sam podigla svoje ranjeno srce i
svoje prazne ruke prema Spasitelju Isusu
i prihvatila Njegovu žrtvu na golgotskom
križu. Na taj je način Njegovo spasenje
konačno postalo moje.
Samo tada, kada sam bacila svoju
ploču za igranje, svoje predivo, svoje
bonus-karte i svoju tablicu s bodovima;
samo tada kad sam prestala igrati
uzaludnu igru “Odlaženja na Nebo” —
mogla sam ući u sigurnost Njegovog
kraljevstva i Njegove ljubavi.
Nikakva igra, nikakva smicalica,
nikakva šala — samo vječni život u
Isusu.
Kay D. Rizzo
Novi propovjednik
Jedna mjesna crkva traæila je novog propovjednika.
Razmiπljali su koji bi im bio najbolji. Odbor je mnogo
ispitivao i istraæivao, ali nikako nisu mogli donijeti odluku.
Jedan kandidat je dobar govornik, ali je sklon sukobima;
drugi je miran i poπten, ali ne zna raditi s mladima; treÊi je
vedre naravi, ali nije okretan i marljiv... I tako unedogled.
Bio je to problem koji nisu mogli rijeπiti viπe od
godinu dana.
Na jednom takvom skupu, kad su veÊ svi bili
premoreni, dotadaπnji propovjednik je rekao da zna za
jednoga: dobar je govornik i poznat je kao evanelist,
neumoran je, gorljiv i na njegovo propovijedanje su se
mnogi obratili.
Ali on ima i nekoliko mana: nikad nije u svojoj crkvi,
a niti kod kuÊe; zapravo, svoju crkvu jedva i ima.
Neprestano je u sukobu: posvaao se sa svojim najboljim
suradnikom pa su se raziπli i joπ se nisu ponovno sastali.
Bio je tri puta u zatvoru; nije sasvim jasno zbog Ëega, ali se
zna da mu je bilo sueno kao kriminalcu i da je pet puta
bio osuen. Ne dræi se ustaljenih naËina propovijedanja i
time izaziva ostale protiv sebe.
No, iskren je Ëovjek pa i sam za sebe kaæe da je
najgori, a to bi se moglo i dokazati. Bez obitelji je, a
nagovara i druge da se ne æene...
Odbornici crkve nisu viπe dopustili propovjedniku da
nastavi dalje. Jednoglasno su povikali da im takav
propovjednik ne treba. No, ipak ih je zanimalo kako se
spomenuti zove.
Njihov dotadaπnji propovjednik im je odgovorio:
“Zove se apostol Pavao!”
Propovjednikova supruga ...
S
vatko Êe se sloæiti: na svijetu
nema dvije æene koje bi bile iste.
Pa ipak, od propovjednikove æene
oËekuje se uglavnom uvijek isto.
Jasno je da je nemoguÊe
udovoljiti svim tim zahtjevima u jednakoj
mjeri; pa ipak, propovjednikove supruge
obiËno padaju u nemilost crkve. Zaπto?
Odgovor Êemo zasigurno naÊi u
zahtjevima koji se pred nju postavljaju.
Pregledajmo te zahtjeve i zakljuËimo koliko
su pravedni.
©to sve mora
propovjednikova supruga
u Treba odræavati kuÊu u savrπenom
redu, kako bi bila spremna za svaki
nenajavljeni posjet.
u Treba biti ljubazna domaÊica i
sugovornica te dobra kuharica koja pred
gosta iznosi birana jela. (Propovjednikova
supruga obiËno ima “tanji proraËun od
prosjaka”, a u naπim uvjetima uglavnom
nema osobnih primanja; tako s
propovjedniËkim braËnim parom Crkva
ima na raspolaganju dva djelatnika za
jednu plaÊu.)
u Treba biti atraktivna i dobro
obrazovana — misle jedni. Drugi su joj
spremni prebacivati da se samo πepuri, da
je ohola i da razbacuje crkveni novac na
svoju odjeÊu i dotjerivanje.
u Treba pjevati u crkvenom zboru,
dræati vjeronauk, voditi sestrinske sastanke,
iÊi s muæem u posjete, posjeÊivati
novoroenu djecu i njihove majke i
donositi osobite poklone; treba peÊi kolaËe
za sabore, Ëistiti crkvu, loæiti, svirati
glasovir i orgulje... (Usput, napomenimo da
ona pritom ima supruga i djecu.)
Pokuπati biti “idealna æena pastira” i
æeljeti udovoljiti svima znaËi poËiniti
duπevno samoubojstvo, razboljeti se
psihiËki i fiziËki. No svaka propovjedniËka
supruga pokuπat Êe napraviti πto viπe moæe
i neÊe se tuæiti na svoju sudbinu i obilje
posla.
Stoga bismo je, umjesto da je
kritiziramo i ogovaramo, trebali pokuπati
razumjeti. Dobri odnosi u crkvi i njezin
napredak mogu ovisiti o izraæavanju naπeg
razumijevanja.
Kako se postaviti?
u Molimo se za propovjednikovu
suprugu; i ona provodi mnogo vremena u
molitvi za druge.
u Izrazimo joj svoje poπtovanje. Ona
treba Ëuti kako nam neπto znaËi. PreËesto
je u sjeni svojega muæa.
u Oprostimo joj ako se svaki put ne
stigne s nama rukovati. Ima mnogo onih
kojima je razgovor potrebniji.
u Ne oËekujmo je na svakom
crkvenom sastanku. Moæda sluæi na nekom
drugom mjestu.
u Ne upuπtajmo se u ogovaranje i ne
vjerujmo glasinama. Uljudno opomenimo
one koji su tome skloni.
u Ne pokuπavajmo od nje izvlaËiti
informacije. Ona je obvezna Ëuvati
povjerljive informacije.
u Ne kritizirajmo njezinog muæa i
djecu. I oni su samo ljudi. Molimo se za
njih, to Êe im pomoÊi daleko viπe.
u Ne osuujmo je. Moæda ne znamo
za sve okolnosti koje su je navele na neki
postupak; a da znamo, moæda bismo mislili
drukËije.
u Oslobodimo je nepotrebnih
odgovornosti, primjerice kuhanja za
posebne prigode, pospremanja nakon
sastanaka i sliËnih poslova koji traæe
mnogo vremena, a moæe ih obaviti netko
drugi. Imajmo poπtovanja za njezin poloæaj
i vrijeme.
u Ohrabrimo je da uzme vrijeme za
odmor i opuπtanje. Moæda joj crkva moæe
platiti put na neki seminar za æene ili
tjedan dodatnog obrazovanja i
usavrπavanja.
ADVENTISTI»KI PREGLED
• 21
Za djecu
Kopanje
za bicikl
Tko je ikada čuo za tako nešto?
Kopanje za bicikl!
Ali, istina je. Taj dječak je doista
kopao za bicikl.
Sigurno pomišljaš: Mora da je bio
sav hrđav kad ga je iskopao.
O, ne, nije bio hrđav. Bio je svijetao
i sjajan kako samo može biti posve nov i
lijep bicikl.
Evo kako se to dogodilo.
Bobby, kojemu je bilo samo
jedanaest godina, želio je bicikl već duže
vrijeme. Zapravo, neprestano je tražio
svojega oca da mu ga kupi. Ali kad god
bi oca pitao za bicikl, on bi odgovarao:
— Žao mi je, Bobby, ali trenutno
nemamo novca za bicikl. Moraš još malo
pričekati.
Tako je Bobby čekao i čekao, a u
međuvremenu su svi njegovi prijatelji
dobili bicikle; neki kao božićni poklon, a
neki kao rođendanski poklon.
— Postoji li neki način da zaradim
dovoljno novca pa da si kupim bicikl? —
upitao je.
— Čini mi se mudrim to što govoriš.
— rekao je otac. — Koliko ja znam, to je
najbolji način da dođemo do novca za
ono za što mislimo da nam je potrebno.
Zaraditi! Ako zaradiš novac za bicikl,
Bobby, kažem ti da ćeš mu se radovati
deset puta više nego da ti ga je poklonio
bogati ujak.
— Ali što bih mogao raditi da
zaradim novac? — upitao je Bobby.
— Volio bih prekopati vrt, a budući
da za to nemam vremena, trebao bih
naći nekoga tko će to učiniti umjesto
mene. Ako si spreman dobro prekopati
zemlju i počupati korijenje, bit ću
22 •
ADVENTISTI»KI PREGLED
radostan da se dogovorimo oko posla
kao i s bilo kim drugim.
— Hoćeš li mi doista platiti isto
koliko bi platio nekom drugom? — upitao
je Bobby sumnjičavo.
— Hoću. — rekao je otac. — Tebi
će za to trebati više vremena nego
čovjeku koji bi to prekopao pomoću
stroja, ali ćeš na kraju dobiti plaćen
jednaki iznos za učinjen posao kao što
bih ga dao i nekom drugom. Bobby, što
kažeš na to?
— Odmah počinjem s radom! —
rekao je Bobby. — Ali trebaš mi pokazati
kako se kopa.
I otpočeo je s radom.
Da ste ga samo mogli vidjeti kako
kopa! Kakvo oduševljenje, kakva
upornost! Rano ujutro, prije no što bi
krenuo u školu, Bobby je već bio u vrtu. I
ponovno se vraćao na posao
poslijepodne kad se vratio kući. Kopao je
vrt metar po metar, bez gunđanja i
prigovaranja, i bez potrebe da ga se
stalno opominje da ustraje na poslu.
Radio je s ljubavlju, kao da želi prekopati
vrt bolje od bilo kog drugoga. Zapravo,
kopao je tako ravnomjerno da je površina
rahle zemlje uskoro nalikovala na veliki
smeđi stol.
Otac je bio presretan i rekao je da
više voli da Bobby kopa vrt, nego bilo tko
drugi, na što je Bobby bio ispunjen
ponosom i zadovoljstvom. I nastavio je
štihati još više i upornije. Čak je majka
ponekad mučila muku da ga dozove na
objed.
Više puta je ostajao kopati nakon
što se spustio mrak, i svi su se pitali
kako još uvijek vidi.
Napokon je dug i težak cilj
postignut. Kakva je to bila radost u
Bobbyjevom srcu kad je jednoga dana
došao i objavio:
— Tata, sve je učinjeno!
Pristigao je još sretniji trenutak kad
mu je otac platio.
Bobby je novac pospremio u džep,
osjećajući se bogatim. Bilo je i drugih
sličnih poslova koje je u međuvremenu
odradio. Došao je i dan kad su Bobby i
otac otišli u grad u potragu za biciklom.
Što mislite, je li Bobby pazio na svoj
novac? Svakako da je pazio! S
najvećom brigom bi pregledao svaki
bicikl i ispitivao prodavača u trgovini sva
moguća pitanja. Napokon je odlučio,
platio bicikl i napustio trgovinu sa svojim
dragocjenim biciklom.
Budući da mu otac nije dopustio
voziti kroz gusti gradski promet, najveći
dio puta do kuće ga je gurao. Ali nije
gunđao, jer se radovao što drži sjedalo i
upravljač svojega novog bicikla. Kad je
uspoređivao svoj bicil s biciklima drugih
dječaka u susjedstvu, bio je siguran da je
njegov daleko dragocjeniji do svih.
I, ako vam smijem otkriti tajnu,
Bobby još uvijek voli taj svoj bicikl, iako
je sada star pet godina i premalen da se
na njemu vozi.
Vidite koliko je taj bicikl, zarađen
kopanjem, bio za njega vredniji negoli da
ga je jednostavno dobio na poklon.
Možda postoji nešto što žarko želite,
a ne možete to dobiti jer nemate novca.
Zašto ne pokušate kopati na neki
način?
Arthur S. Maxwell
Kako se osjeÊati bolje
V
jerojatnost da te muči glad je
pola-pola. Ne — da umireš
od gladi. Ti uopće nemaš
tanke noge i napuhan trbuh.
Ne kopaš po kontejnerima za
smeće da bi našao nešto za doručak. Ne
boluješ od rahitisa, skorbuta, beri-beri ili
pelagre.
Ti si, zapravo, jako gladan — a
možda si i debeo.
Prema američkim statistikama, četiri
od deset dječaka i šest od deset
djevojčica u tinejdžerskoj dobi su
neuhranjeni. Zbog osiromašene prehrane,
polovina svih mladih osoba ne dostiže
normalan razvoj u svojim postignućima.
Moguće je da te često muče
glavobolje i da si živčan i razdražljiv.
Moguće je i da si većinu vremena
umoran. Možda ti i učenje vrlo teško
pada. Možda ti se čini da se tvoje molitve
odbijaju od stropa poput lopte. Ili možda
za neko vrijeme ne osjećaš ama baš
ništa. Ako si neuhranjen, posljedice ćeš
osjećati u kasnijim godinama. Ako si
djevojka, veća je vjerojatnost da ćeš u
godinama koje slijede rađati nedonoščad i
boležljivu djecu. Ako si mladić, izlažeš se
riziku srčanih i drugih bolesti.
U svakom slučaju, ako se tvoja
prehrana na neki način ne popravi, živjet
ćeš manje godina i manje ćeš uživati u
njima nego da ti je prehrana kako treba.
Kosa će ti biti lošija, koža će ti imati više
staračkih pjega, imat ćeš manje zuba i
lošiji zadah. A moguće je da nikada
nećeš shvatiti zašto.
Kad umireš od gladi i kada ti neki
“Samarjanin” dade kruha i mlijeka,
rezultati će bi fantastični. Ali kad si samo
“gladan” i odlučiš unijeti promjene u svoj
način prehrane, ishod neće biti tako
uočljiv. Možda ćeš doći u kušnju da
digneš ruke od cijelog podviga još prije
nego što stvarno počne djelovati.
Međutim, ako se počneš uravnoteženo
hraniti; za mjesec dana, tri mjeseca ili za
godinu dana možeš stvarno postati druga
osoba.
Da bi se doista bolje osjećao, nije
potrebno mučiti se nekom odvratnom
dijetom, već se možeš hraniti hranom
koju najviše voliš. Znaj: za zdravlje nije
potrebno biti mučenik.
Smatraš li da je skidanje
prekomjerne težine u ovom trenutku
važnije od pravilne prehrane? Znaj:
moguće je da se hraniš dobrom hranom,
a da ipak gubiš po jedan kilogram tjedno
— uzimanjem triju obilnih obroka dnevno
i nikada se ne osjećajući posebno
gladnim.
Svoj jelovnik možeš sastaviti uz
jednostavno poznavanje četiriju osnovnih
skupina hrane. O njima si svakako učio u
školi. Za mladog adolescenta: tri ili četiri
šalice mlijeka, tri mjerice žitarica ili kruha,
tri mjerice proteinske hrane, pet mjerica
voća, povrća ili sokova. Kad jednom
zadovoljiš svoje osnovne potrebe, možeš
dodati i masnoće ili slastice.
Ako to pretvorimo u svakodnevni
jelovnik, to bi prije svega značilo da
moraš imati dobar doručak. Tanjur
mlijeko
proteini
povrÊe
æitarice
voÊe
www.procvatzdravlja.com
žitarica s mlijekom, komad kruha s
maslacem, ili namazom od kikirikija,
zdjelica voća, sok od naranče, možda
jedno jaje. Smatraš li da ne možeš toliko
pojesti? Pokušaj se tako hraniti nekoliko
dana, pa ćeš vidjeti koliko će ti uštedjeti
vremena u razdoblju oko 10 sati prije
podne, kada obično jedeš svašta i ništa.
Idealno je da tvoj glavni obrok bude
u podne — glavno jelo: jedan krumpir,
povrće, salata. Ali ako je tvoj dnevni
raspored takav da glavno jelo dolazi tek
uvečer, vodi računa da odvojiš vrijeme za
dobar mali ručak. Ono što možeš jesti “s
nogu” je sendvič, jabuka, mrkva, mlijeko.
Čini li ti se da je to mnogo hrane?
Ako nisi jeo ništa između obroka, sigurno
ćeš biti dovoljno gladan da pojedeš sve,
pa i još nešto povrh toga.
Možda misliš da ćeš se udebljati?
Ako jedeš samo onu hranu koja je
sadržana u ove četiri skupine, ne
dodajući maslac, preljeve za salatu,
slatkiše i druge poslastice koje debljaju,
nećeš se udebljati — čak ni s kruhom i
krumpirom (ukoliko, naravno, sve ovo nisi
počeo kao mršava osoba). Vrlo vjerojatno
ćeš gubiti na težini. Većina ljudi može
unositi umjerenu količinu dodataka, uz
one osnovne sastojke hrane, i održavati
normalnu poželjnu težinu.
Ako želiš saznati više o onome što
ti treba i zašto ti to treba, dobar vodič za
ujednačenu prehranu bila bi određena
izdanja o zdravoj i pravilnoj prehrani koja
daju podrobnija objašnjenja o tom
problemu.
Prema tome, ako se ubrajaš u one
koji obvezatno preskaču doručak, koji
“tamane” slatkiše, u mala čudovišta koja
“umiru od gladi”, pokušaj za promjenu s
ove četiri skupine namirnica. Sam ćeš
sebe više cijeniti.
Tvoji roditelji će možda reći da si ti
“zlatno dijete”, iako možda neće
pozdraviti tvoju promjenu načina
prehrane: “Ona je već nadišla svojih
sedamnaest godina.”
Možda ćeš ustvrditi da je škola puno
zanimljivija nego prije. Više ti se neće
spavati na satu; moći ćeš se usredotočiti
na ono što radiš; možda ćeš svoje
domaće zadaće završavati za dvostruko
kraće vrijeme, ili istom količinom rada
poboljšati svoje ocjene.
Moguće je da ćeš imati i više
prijatelja. Nitko se ne želi družiti s
osobom koja je uvijek preumorna za bilo
koju aktivnost, ili pak uvijek u nekakvoj
depresiji.
Možda ćeš steći tješnju zajednicu s
Kristom. Umjesto da zaspiš nad Biblijom,
možda ćeš zaključiti da uživaš kad je
čitaš. Umjesto da se samo diviš
misionarima i kolporterima, možda ćeš
stvarno početi razgovarati i surađivati s
Gospodinom.
Izvan svake sumnje, zapravo možeš
biti siguran da činiš “pravu stvar” za svoju
budućnost. Tom promjenom činiš jedan
značajan korak u smislu pretvaranja svog
sadašnjeg života u život koji će biti
sadržajniji i korisniji tebi osobno,
osiguravajući time i bolje zdravlje za
svoju (buduću) djecu.
Što uopće možeš izgubiti osim,
možda, nešto nepotrebne težine?
LaVonne Neff
ADVENTISTI»KI PREGLED
• 23
Srednja πkola u Maruπevcu
æele reÊi Hvala svim ljudima koji su ærtvovali svoj æivot u
nuklearnoj elektrani Fukushima kako bi spasili mnoge ljudske
æivote i sprijeËili daljnje πirenje radijacije. Treπnja Êe Ëuvati
spomen na njih i podsjeÊati nas na vrijednost
samopoærtvovnosti.
Kampanja “Odaberi svoju πkolu” i sajam
poslova
I ove je godine naπa πkola sudjelovala u kampanji
“Odaberi svoju πkolu”, koju organizira Varaædinska æupanija
kako bi se svi uËenici koji zavrπavaju osnovnu πkolu i njihovi
roditelji informirali o srednjim πkolama u æupaniji. Kampanja je
zavrπila Sajmom poslova 29. oæujka 2011. u Varaædinu.
Zahvalni smo Varaædinskoj æupaniji za takvu moguÊnost!
OpÊina Maruπevec udijelila priznanje i
nagradu dr. Dragutinu Mataku
OpÊina Maruπevec je i ove godine, dodjeljujuÊi priznanja i
nagrade, uzela u obzir i djelovanje pojedinaca iz naπe ustanove.
Priznanje i nagradu za humanitarni rad, promicanje imena
Maruπevec u svijetu i angaæman u druπtvu primio je profesor i
pastor dr. Dragutin Matak, koji se na sveËanosti dodjele
nagrada u ime svih nagraenih slavljenika obratio okupljenima
te izrazio zahvalnost za prepoznavanje pozitivnih napora. Tom
je prigodom otvorena i nova zgrada OpÊine Maruπevec. Na
skupu su bili dræavni, æupanijski i opÊinski predstavnici vlasti
te uglednici iz crkvenog i kulturnog æivota.
Odgojna akcija “Prunus serrulata — Kiku
Shidare Sakura”
Obiljeæen Svjetski dan nepuπenja
Ispred djevojaËkog internata 6. travnja 2011. zasaena je
treπnja japanskog porijekla, Ëiji je naziv Prunus serrulata —
Kiku Shidare Sakura. Ova japanska treπnja koju su posadile
uËenice odgojne skupine πto je vodi odgajateljica Maja Car nosi
i hrvatsko ime. S namjerom da svima nama, a i generacijama
koje dolaze, upute svoju viπestruku poruku, uËenice su joj
nadjenule ime Hvala. Sadnja ovog drveta koje svojim
povijenim granama podsjeÊa na æalosnu vrbu ne samo da je
eko-projekt i izraz njihove borbe protiv radioaktivnog i ostalog
oneËiπÊenja, veÊ je i izraz njihove duboke suÊuti i tuge zbog
poginulih i unesreÊenih stanovnika Japana. Ujedno, uËenice
U utorak, 31. svibnja uËenici naπe πkole Saraja Elez,
Gabriela Mayer ToliÊ i Filip Marenjak sudjelovali su u
aktivnosti πto ju je u suradnji s naπom πkolom organizirao
Zavod za zdravstvo Varaædinske æupanije i Centar za ovisnosti
na Ëelu s ravnateljicom dr. Irenom StipeπeviÊ RakamariÊ. Ove
godine Svjetski dan nepuπenja istaknuo je tri stvari koje
spaπavaju æivote: protupoæarni aparat, pojas za spasavanje i
Deklaraciju o ograniËavanju duhanskih proizvoda. Naπi uËenici
su zorno prikazali graanima Varaædina kako spasiti ljudski
æivot te uz πtand s edukativnim materijalima na FranjevaËkom
trgu promicali zdravlje i dijelili prolaznicima cvijeÊe.
24 •
ADVENTISTI»KI PREGLED
PoveÊano zanimanje uËenika za upis
Prema podacima koje smo dobili od ravnateljice
adventistiËke Srednje πkole s pravom javnosti u Maruπevcu,
mr. sc. –urice GarvanoviÊ-Porobija, unatoË viπem bodovnom
pragu raste zanimanje za upis u tu πkolu. U prvom upisnom
krugu, od 4. do 6. srpnja, prijavljeno je 46 uËenika, 30 za
program medicinska sestra/tehniËar opÊe njege i 16 za
program opÊe gimnazije.
Prema odluci upisnog povjerenstva i postavljenih kriterija
te prema kapacitetima πkole, upisano je 25 uËenika u
medicinski program, u kojemu viπe nema upisnih mjesta, i 16
uËenika u gimnazijski program, u kojemu je ostalo joπ 8
upisnih mjesta za drugi upisni rok 11. srpnja te jesenski 22.
kolovoza. U medicinskom programu minimalni je bodovni prag
podignut s 36 bodova na 41 bod. Plan πkole da upiπe 48
uËenika s izvrsnim vladanjem i odliËnim i vrlo dobrim opÊim
uspjehom ostvaruje se na oËekivan i zadovoljavajuÊi naËin.
AdventistiËka Srednja πkola u Maruπevcu s pravom
javnosti je odgojno-obrazovna ustanova s uËeniËkim domom,
koja prednost daje odgojnim ciljevima. UnatoË tome, i baπ
zbog toga, obrazovanje na srednjoπkolskoj razini optimalno
priprema mlade ljude za æivotne pozive ili daljnje πkolovanje
na sveuËiliπtima u Hrvatskoj i u svijetu. ©kola je otvorena za
sve uËenike bez obzira na vjersko ili nacionalno podrijetlo,
koji cijene krπÊanske vrijednosti: ljubav prema bliænjemu i
sluæbu onima koji pate i trebaju pomoÊ. ©kola upisuje uËenike
u dva programa: 1. opÊa gimnazija, 2. medicinska sestra/
medicinski tehniËar.
PraktiËna nastava se izvodi u OpÊoj bolnici u Varaædinu.
U internatu, odnosno uËeniËkom domu, posluæuje se zdrava
vegetarijanska hrana koja unapreuje intelektualne potencijale i
utjeËe na ponaπanje. UËenike upuÊujemo na zdrav stil
æivljenja, na redovno spavanje, vjeæbanje i rad, na apsolutnu
apstinenciju — puπenje, alkohol i druga sredstva ovisnosti
najstroæe su zabranjeni. UpuÊujemo ih nadasve na kreativan
æivot uz glazbu i poeziju te prijateljstvo.
Uz preporuku za upis u ovu πkolu navodi se i sljedeÊe:
pruænje cjelovite, holistiËke skrbi uËenicima, a odgojna
filozofija ukljuËuje:
l Razvitak visoke razine miπljenja — cilj je nauËiti
uËenike da misle, a ne da budu samo reflektori tuih
misli, i razvitak karaktera — da nauËe razluËivati
dobro i zlo, samostalno izabiruÊi dobro;
l IstraæivaËke i poduzetniËke projekte — ©kola potiËe
profesore da zajedno s uËenicima istraæuju prirodu,
kao i podruËje druπtveno-humanistiËkih znanosti;
l Suradnju u uËenju — uËenje u skupinama, a ne borbu
pojedinaca za ocjene;
l Iskustvo sluæbe druπtvenom okruæenju — humanitarne
akcije, zdravstveno educiranje i sliËno.
AdventPress
Prof. Igor Plohl oræao dirljivu prezentaciju
U utorak, 31. svibnja u πkoli je odræana iznimno lijepa
prezentacija naπeg gosta iz Slovenije, prof. Igora Plohla, koji je
zbog nesreÊe izgubio moguÊnost hodanja. No, iako u kolicima,
organizirao je svoj æivot tako da je zaposlen u bolniËkoj πkoli
te obavlja sve æivotne potrebe samostalno. On nam je
predstavio svoju slikovnicu za koju je napisao tekst, dok su
crteæe izradili uËenici niæeg osnovnoπkolskog uzrasta.
Slikovnica prenosi njegovo iskustvo priËom o lavu Rogiju koji
viπe nije mogao hodati. Njegove πape viπe nisu mogle ostavljati
otiske na tlu, ali je Rogi i dalje mogao u svijetu ostavljati svoj
trag. Poruka je prezentacije bila da se unatoË teπkoÊama moæe
biti potreban i produktivan te da prijatelji mogu puno pomoÊi.
Hvala, prof. Plohl! UËenici su bili vrlo dirnuti.
Dan zamjene uloga
Danom zamjene uloga, u kojemu su uËenici postali
profesori i ostali zaposlenici, a profesori uËenici, ostvareno je
dublje razumijevanje izmeu sudionika u naπoj πkoli. Takoer
se na taj naËin unaprijedilo i raspoloæenje. “Mislila sam da
ravnateljica nema tako puno posla! Sada je puno bolje
shvaÊam. Nije sve tako jednostavno rijeπiti kao πto mi
mislimo”, rekla je zamjenska ravnateljica Lidija PlavπiÊ, koja je
zajedno sa zamjenskom pedagoginjom Miom Vabec toga dana
imala dosta posla, ali su se kao i svi ostali uËenici iznimno
dobro dræali u svojim novim ulogama. Zanimljiv dan!
–urica GarvanoviÊ-Porobija
ravnateljica Srednje πkole u Maruπevcu s pravom javnosti
ADVENTISTI»KI PREGLED
• 25
Iz Sudanske misije
S Bogom je i nemoguÊe moguÊe!
S
udan je zemlja na sjeveroistoku
Afrike, povrπinom najveÊa zemlja
u Africi i deseta po veliËini u
svijetu. Kroz Sudan teËe Nil,
najdulja rijeka na svijetu: 6.670
kilometara. Sudan znaËi “zemlja crnih
ljudi”, a staro ime Sudana, Kuπ, spominje
se u Bibliji na mnogo mjesta. Sudan ima
oko Ëetrdeset i dva milijuna stanovnika i
povijest koja seæe do drevnih vremena.
Usko je povezan s povijeπÊu Egipta, s
kojim je bio politiËki ujedinjen. »ak su i
neki faraoni bili Sudanci ili Kuπani. Novija
povijest Sudana obiljeæena je graanskim
ratovima uzrokovanim etniËkim, vjerskim i
ekonomskim sukobima izmeu Sjevera, u
kojemu preteæito æive Arapi i Nubijci, i
Juga, gdje je stanovniπtvo preteæito
krπÊanske i animistiËke vjere.
AdventistiËka crkva u Sudanu
AdventistiËka crkva u Sudanu
sluæbeno djeluje od 1974., iako su prvi
misionari stigli u Sudan joπ 1927. godine.
TrenutaËno postoje dva misijska polja —
Sudansko polje, koje pokriva petnaest
dræava na sjeveru Sudana i pet dræava na
jugu; i Juæno sudansko polje, koje pokriva
pet juænih dræava Sudana — πto govori da
se Sudan sastoji od dvadeset i pet dræava.
Posljednjih nekoliko godina naπa
crkva i druge denominacije uæivaju
donekle podnoπljivu vjersku slobodu u
propovijedanju i uspostavljanju osnovne
crkvene strukture. Po prvi puta u povijesti
Sudana AdventistiËka crkva prepoznata je
kao vjerska zajednica, na temelju Ëega joj
je omoguÊeno kupovati i registrirati
nepokretnu i pokretnu imovinu. To prije
nije bilo moguÊe, pa je crkva morala
kupovati nekretnine na imena pastora i
pojedinih vjernika. Sad radimo na
prenoπenju vlasniπtva s imena pojedinaca
na crkvu kao ustanovu, πto je sloæen i spor
proces. Nove okolnosti omoguÊile su nam
kupnju trokatne zgrade u srediπtu
Kartuma, prije dvije godine, koju smo
unajmljivali gotovo dvadeset godina.
Sudan ima oko 16.000
adventististiËkih vjernika, od kojih je neπto
viπe od polovice na podruËju Sudanskog
misijskog polja. Propovijedanje Evanelja u
Sudanu obavlja se evangelizacijama,
seminarima i osobnim prouËavanjem
Biblije. Tako se broj vjernika poveÊava
svake godine za gotovo tisuÊu, unatoË
mnogim poteπkoÊama i opasnostima u
kojima ljudi æive, rade i propovijedaju.
26 •
ADVENTISTI»KI PREGLED
Projekt Malakal na jugu Sudana
LogistiËki problemi
Malakal je glavni grad dræave Gornji
Nil, i u njemu smo poduzeli iznimno
zahtjevan projekt izgradnje. Prvi razlog bio
je izgraditi dio infrastrukture za buduÊe
novo misijsko polje koje Êe pokrivati tri
dræave Gornjeg Nila, a drugi je investiranje
u razvoj i ostvarivanje dodatnih prihoda od
iznajmljivanja prostora humanitarnim i
drugim organizacijama. TreÊi razlog jest
Ëinjenica da je dræava prije petnaest godina
dala AdventistiËkoj crkvi veliko zemljiπte u
gradu Malakalu na uporabu na dvadeset i
pet godina kako bi izgradila πkolu, crkvu i
druge potrebne objekte za dobrobit crkve
i πire zajednice. BuduÊi da se i nakon
petnaest godina veÊi dio zemljiπta nije
koristio, dræava je zaprijetila da Êe uzeti
zemljiπte koje se ne koristi. Tako je uprava
u dogovoru s mjesnom crkvom podijelila
to zemljiπte na vrlo dobroj lokaciji na tri
dijela. Jedan dio dodijeljen je mjesnoj
crkvi, drugi je odvojen za πkolu, a treÊi je
odreen za upravne zgrade, urede i
stanove buduÊe konferencije.
BuduÊi da crkva u tom dijelu Sudana
snaæno raste, a podruËje je golemo, sve to
zahtijeva reorganizaciju misijskog polja
kako bi se vjerniπtvo bolje posluæivalo i
kako bi propovijedanje Evanelja bilo
uspjeπnije. TrenutaËno na tom podruËju
imamo Ëetiri tisuÊe vjernika i osamdeset
crkava u trima crkvenim okruæjima u
kojima rade tri rukopoloæena
propovjednika i deset biblijskih uËitelja.
NaËinili smo plan izgradnje deset
ureda, triju malih vila koje po potrebi
mogu biti stambeni i uredski prostori te
Ëetiriju garsonijera — sveukupno neπto viπe
od tisuÊu kvadratnih metara korisnog
prostora. Plan je usvojen na Izvrπnom
odboru Sudanske misije i predstavljen
Izvrπnom odboru BliskoistoËne unije kojoj
Sudan pripada. Od unije je zatraæen kredit
od 650 tisuÊa dolara za izgradnju objekata,
a vraÊat Êe se od iznajmljivanja zgrada.
Zamisao da se sagradi neπto tako
veliko tisuÊu kilometara juæno od Kartuma,
gdje nema gotovo niËega za gradnju, zvuËi
kao neostvarivo. Osim πto je u Malakal
trebalo dovoziti sav graevinski materijal
πleperima iz Kartuma, dodatni problem bili
su loπi putovi i put kroz pustinju i savane,
gdje zapravo puta i nema. Dodatni
problem je nesigurnost na cestama, gdje
razne bande napadaju vozila. Ipak, snaga
vizije i veliko povjerenje u Boga bili su jaËi
od svih problema.
Iako je Malakal glavni grad dræave
Gornji Nil, gospodarski je vrlo nerazvijen i
siromaπan. MoguÊnost nabave bilo kakvog
graevnog materijala i alata je nikakva. Ako
bi se neπto i pronaπlo, cijene su nekoliko
puta viπe od cijena u Kartumu. Pijesak i
πljunak se uopÊe ne mogu naÊi u Malakalu,
nego smo ga dovozili iz mjesta Kosti,
udaljenog petsto kilometara. Blokovi za
gradnju, elektromaterijal, vodovodne
instalacije, vapno, vrata i prozori, cement,
æeljezo, lim, agregat za struju od 110 KW,
keramika, mijeπalice za beton, namjeπtaj za
opremanje prostorija... i sve drugo πto je
potrebno dovozilo se iz Kartuma. Sve to
trebalo je prevesti u Malakal u roku od tri
mjeseca, jer su putovi na jugu otvoreni
samo pet mjeseci, od sijeËnja do kraja
svibnja kad poËinje kiπno razdoblje i kad
postaju neprohodni. Do kiπne sezone
namjeravali smo sve staviti pod krov i
zavrπiti vanjske radove, a potom raditi
unutarnje radove. Zidari iz Hrvatske imali
su radnu vizu na πest mjeseci i cijeli se
posao morao zavrπiti u tom roku. Dakle,
nije smjelo biti nikakvog kaπnjenja u
izvoenju radova. Zbog svega toga i joπ
mnogoËeg drugog ulazak u ovaj projekt
izgledao je mnogima “ludom zamisli.”
IzvoaËi radova
Jedan od velikih izazova bilo je
pronalaæenje kvalitetnih graditelja i radnika.
Zapravo, pronaÊi dobre zidare meu
lokalnim stanovniπtvom nije uopÊe
moguÊe, a pogotovo ne takve koji Êe se
dræati zadanih rokova i kvalitete radova.
Zbog toga smo morali dovesti ljude od
povjerenja — majstore iz Hrvatske. Pozvao
sam petoricu zidara profesionalaca,
suprugu jednoga od njih kao kuharicu i
jednog menadæera i koordinatora svih
aktivnosti, koji Êe sluæiti i kao prevoditelj.
Za njih je dolazak u Sudan znaËio i viπe
nego samo zaraivanje za æivot. Trebalo je
ostaviti svoje obitelji i raditi na
temperaturama od preko 40 °C po devet
ili deset sati dnevno, osim subotama.
PomoÊni radnici su bili veÊinom
mladi iz crkve — ali oni nisu navikli raditi
viπe od tri do Ëetiri sata dnevno. Sad se
moralo raditi πest dana u tjednu po
desetak sati. Morali smo ih uËiti rukovati
pojedinim alatima i strojevima i pomoÊi im
da razviju radne navike i toËnost dolaæenja
na posao.
Nedostatak vode
U Malakalu je stalna nestaπica pitke
vode, iako u Nilu ima dovoljno vode.
Vodovodna mreæa ne postoji svagdje, a
tamo gdje je ima opskrba vodom je vrlo
neredovita, uglavnom samo nekoliko sati
noÊu. Tako smo preko noÊi prikupljali po
jednu do dvije baËve vode za sljedeÊi dan,
πto nije bilo dovoljno ni za piÊe a kamoli
za radove. Dnevno nam je trebalo
tridesetak baËava vode zapremnine dvjesto
litara. Svakodnevno smo morali iÊi po
nekoliko puta vozilom Adre po vodu na
rijeku. NeproËiπÊena voda iz Nila bila je za
gradnju, a filtrirana voda, koju smo
dobivali od francuske humanitarne
organizacije Solidaritè, bila nam je za piÊe.
Trodnevni rat
Drugog dana nakon poËetka radova,
23. veljaËe 2009., sasvim neoËekivano je
izbio rat. Ujutro smo zaËuli pucnjavu i
vidjeli kako narod i vojnici trËe na sve
strane. Sukobile su se sluæbena vojska Juga
i ujedinjena vojska Juga i Sjevera. Sukobi
su trajali tri dana i poginulo je 130 vojnika
i civila, a mnogo kuÊa i trgovina je
oπteÊeno. Osobna sigurnost nam je bila
ugroæena, ali Bog nas je Ëuvao da se
nikome niπta nije dogodilo. U roku od dva
dana su gotovo svi stranci evakuirani i
napustili su grad. Ostali smo samo mi i
moæda joπ ponetko. Razgovarali smo o
neprilici u kojoj smo se naπli i πto uËiniti.
Jednoglasno smo odluËili da neÊemo iÊi
nikamo, nego da ostajemo i nastavljamo
raditi ako nam okolnosti dopuste.
Po izbijanju sukoba zraËna luka je
bila zatvorena punih mjesec dana, te smo
tako Nadica i ja umjesto planiranih deset
dana ostali s naπim ljudima punih mjesec
dana. Kad su se nakon mjesec dana razne
organizacije poËele vraÊati u Malakal da
nastave s radom, mi smo veÊ stigli do
krova. Iznenadili su se kad su vidjeli πto
smo mi za njihovog izbivanja napravili.
Hrana i zdravstveni problemi
Opskrba namirnicama u Malakalu je
oskudna i za sudanske uvjete. Meso je
glavna hrana za one koji si ga mogu
priuπtiti, uz ribu iz Nila, dok je grah
svakodnevna hrana siromaπnih. PovrÊe i
voÊe je rijetko i vrlo skupo, a prodaje se
na komade. Iako smo se trudili odræavati
osobnu higijenu na najviπoj razini, ipak
nismo mogli izbjeÊi probavne smetnje,
glavobolju i iscrpljenost. Imali smo sreÊe
da se nitko nije ozbiljnije razbolio, jer u
Malakalu vladaju kolera, malarija i tifus.
Pogaanje i cjenkanje
Kupnja tolikog graevnog materijala
bila je veliki izazov, jer je sve trebalo
kupiti u Kartumu i prevesti u Malakal
kamionima, a poneπto brodom i avionom.
BuduÊi da se u Sudanu u
veÊini trgovina ne istiËu
cijene, nego vam
trgovac iz glave kaæe
cijenu, morate biti
dobro upuÊeni u cijene
i cjenkanje. Kad
trgovci, uglavnom
Arapi, vide bijelca,
onda diæu cijene.
PopriliËno je
iscrpljujuÊe za sve se
s njima cjenkati, no
ipak se na kraju
isplatilo. Tako smo
uπtedjeli na desetke
tisuÊa dolara.
Jedno privatno
Vrijedni i hrab
poduzeÊe traæilo je
ri graditelji iz
Hrvatske koji
107 tisuÊa
Malakal — st
su ostvarili pr
oj
e: Ivo, –uro,
ojekt
ameriËkih dolara za
Stojka, Nadic
ËuËe: Mirko, N
a,
Miroslav i Dra
en
ad i Zvonko
izgradnju 150
go;
metara puta po
naπem imanju u Malakalu, da bismo na
kraju uspjeli sagraditi taj put za samo
mi to iznimno cijenimo. Ali ne
petnaest tisuÊa dolara. Dvije graevinske
zaboravite svoju glavnu zadaÊu, a to je
tvrtke ponudile su nam predraËun za
propovijedati Krista narodu u Malakalu!” U
izgradnju svih zgrada po sustavu “kljuË u
potpunosti se slaæemo s gospodinom
ruke”. Jedna je traæila tri, a druga Ëetiri
guvernerom. Projekt Malakal nije samo
milijuna dolara. Mi smo sve to izgradili
gradnja prekrasnih zgrada, i one nisu same
sami za svega 650 tisuÊa dolara — i to
sebi cilj i svrha. One su dio πireg plana
kvalitetnije, bræe i u roku.
kojim æelimo postiÊi joπ uspjeπnije
propovijedanje Radosne vijesti narodu
onoga kraja. Svi oni trebaju nadu i
JeziËne zapreke
kakvoÊu æivljenja koju daje jedino Isus
Komuniciranje meu radnicima na
Krist. Da, s Bogom je i nemoguÊe moguÊe!
gradiliπtu bila je joπ jedna nevolja, ali i
zanimljivost. Nije bio problem samo s
Sedmero odabranih
naπim ljudima, nego i svi Sudanci nisu
govorili engleski veÊ arapski ili svoje
Sedmero hrabrih koji su se usudili
plemenske jezike, pa su onda oni trebali
doÊi u Sudan i graditi Boæje djelo su:
prevoditelja sa svojega jezika na arapski ili
Zvonko KovaËeviÊ, Nenad MilovanoviÊ, Ivo
engleski, da bi se onda prevelo na
Mendeπ i –uro –uriÊ kao zidari, glavni
hrvatski. Gradiliπte je tako podsjeÊalo na
inæenjer Drago –uriÊ i Stojka –uriÊ kao
babilonsku zbrku i pometnju. Mogao se
kuharica te Mirko –idara kao koordinator,
Ëuti engleski, arapski, hrvatski, nuer, πuluk,
menadæer, prevoditelj i vozaË. Hvala im joπ
dinka pa Ëak i etiopski jezik.
jednom za sve πto su uËinili! Iznad svega
hvala Bogu koji nas je saËuvao od
nebrojenih opasnosti. UnatoË svemu,
Cilj je ostvaren
uspjeli smo ostvariti ovaj projekt Njemu na
UnatoË svim izazovima, nakon toËno
slavu i na blagoslov ljudima u Sudanu.
158 dana naπ projekt u Malakalu je
Danas, dvije godine nakon πto je
zavrπen. Nevjerojatno, ali istinito! Bilo je
projekt zavrπen, sve zgrade su iznajmljene
dovoljno samo pet mjeseci i osam dana za
raznim humanitarnim organizacijama, a
njegovo dovrπenje. Radnici iz Hrvatske su
gostinjske sobe putnicima koji ostaju po
mogli poÊi svome domu i svojim
nekoliko dana. Oni koji jednom dou k
obiteljima. Vjernici crkve u Malakalu, koji
nama, zavole to mjesto, i kad ponovno
su svakodnevno pozorno pratili πto se
dou opet su naπi gosti. Svi radije dolaze u
zbiva na gradiliπtu pored njihove crkve,
naπe garsonijere nego u hotele u gradu. Tu
bili su svjedoci ovog velikog i
su im osigurani struja i voda, klima-ureaji,
nevjerojatnog pothvata.
sobe su Ëiste i uredne, uz okruæenje kakvo
Gotovo cijeli grad, ukljuËujuÊi i
nitko nigdje u gradu ne nudi. Godiπnji
vladine duænosnike, priËao je i joπ uvijek
prihod od iznajmljivanja premaπio je proπle
priËa o tome πto su uËinili adventisti.
godine dvjesto tisuÊa dolara. To je neπto
Pokazalo se da je cijeli projekt bio velika
πto niti najveÊi optimisti nisu mogli
promocija AdventistiËke crkve u Malakalu i
oËekivati. Hvala Bogu, naπ san se ostvario!
πire. Guverner dræave Gornji Nil je izjavio:
“Predivno je πto adventisti rade u Malakalu,
Miroslav i Nadica –idara
ADVENTISTI»KI PREGLED
• 27
AdventistiËki teoloπki fakultet
Teoloπki simpozij u Maruπevcu
Po prvi puta u svojoj povijesti Teoloπki fakultet u Maruπevcu
ugostio je jedan pravi teoloπki simpozij. U velikoj dvorani su se
tijekom tri dana (24. do 26. lipnja) mogla Ëuti raznovrsna struËna
predavanja iz podruËja biblijske teologije, hermeneutike, etike,
crkvene povijesti, pedagogije... Svoja su istraæivanja iznosili i
adventistiËki teolozi sa svih strana svijeta (Rusija, Engleska,
Sjedinjene AmeriËke Dræave, Srbija) te vrlo kvalitetni protestantski
teolozi iz Hrvatske (Osijek, Zagreb, Krapina). Razina svih
predavanja je bila visoka, zahtijevala je struËnost i vrlo paæljivo
sluπanje, ali je u dvorani neprestano sjedilo sedamdesetak teologa,
pastora, studenata i vjernika. Oni koji su imali priliku biti drugdje
na teoloπkim simpozijima dobro znaju da je to priliËno visoka
brojka, viπa nego na mnogim drugim razvikanim mjestima. Uz to,
jedino su na ovom simpoziju u publici sjedili i obiËni vjernici
zainteresirani za spoznaju duhovne istine.
Petak naveËer i subota bili su rezervirani za bogosluæja, ali s
puno intelektualnog sadræaja primjerenog ovakvim skupovima.
Odræana je tribina o sudjelovanju crkve u druπtvu, a Branislav
Mirilov (petak naveËer), Æeljko Gregor (subota ujutro) i Bojan
Godina (subota popodne) iznosili su produbljena gledanja na
vjeËne biblijske istine. Bilo je iznenaujuÊe puno posjetitelja u
NEWBOLD COLLEGE
Otkrijte različitosti! Njegujte duhovnost! Učite za život! Newbold
College vas očekuje! TED vam daje stipendiju koja pokriva
100% školarine i 50% smještaja i hrane! Upiti i prijave:
[email protected] ili [email protected]
28 •
ADVENTISTI»KI PREGLED
Maruπevcu, svi su mogli uæivati u obilju kvalitetne duhovne (a i
tjelesne) hrane.
Ovaj je simpozij bio za nas potpuno novo iskustvo, vremena
za pripremu je bilo priliËno malo, ali je na koncu ispalo dobro
iznad svih naπih oËekivanja. Imajmo u vidu da na ovim prostorima
ovako neπto organiziraju samo joπ u KatoliËkoj crkvi, a definitivno
je pokazano kako je ovakvo okupljanje potrebno i naπoj crkvi i
opÊenito protestantima s ovih prostora. Maruπevec ima
komparativne prednosti za organizaciju takvih okupljanja i veÊ
sada moæemo najaviti da Êemo sljedeÊi ovakav simpozij odræati
poËetkom ljeta 2013. godine.
Dodajmo da Êe se do kraja godine objaviti zbornik radova s
ovog simpozija, kako bi se sa svim upoznala i πira teoloπka i
akademska javnost. Naπi teolozi imaju πto za reÊi πiroj krπÊanskoj
javnosti i iznimno je vaæno da se grade razliËiti putovi za
iznoπenje vjeËne evaneoske vijesti.
VeÊ su iziπle dvije knjige povezane sa simpozijem — za
struËniju je javnost objavljena doktorska disertacija dr. Igora
Lorencina (na engleskom), Hospitality Versus Patronage: An
Investigation of Social Dynamics in the Third Epistle of John,
dok je za πiru vjerniËku populaciju objavljena kratka i zanimljiva
knjiga dr. Bojana Godine, Tko smo mi? — AdventistiËki identitet
u postmodernom svijetu. Ove se knjige po pristupaËnim cijenama
mogu naruËiti od ATF-a.
Zahvaljujemo se svima koji su svojim posjetom, radom ili
materijalnim sredstvima pomogli odræavanju simpozija. Vaπa Êe
nam suradnja biti potrebna i nadalje.
Æeljko Porobija
Promjena u vodstvu AdventistiËkog
teoloπkog fakuleta
Nedavni Izborni sabor Hrvatske konferencije
prouzroËio je i da se na AdventistiËkom teoloπkom
fakultetu u Maruπevcu odigra znaËajna kadrovska promjena.
Namjesto dosadaπnjeg prodekana za nastavu, Zlatka Musije,
koji je otiπao na duænost predsjednika Hrvatske
konferencije, izabran je novi prodekan, Igor Lorencin.
Lorencin je svoje teoloπko obrazovanje — magisterij i
doktorat — stjecao u NjemaËkoj (Friedensau) i Sjedinjenim
AmeriËkim Dræavama (SveuËiliπte Andrews), a pastoralno
iskustvo u Chicagu i u crkvi Zagreb 1. Iako je nesumnjivo
potreban i zagrebaËkoj crkvi, potrebe djela u ovom
trenutku iziskuju njegov dolazak u Maruπevec. Od jeseni Êe
zapoËeti s ovom novom fazom svojega rada, unijeti novu
snagu i elan u naπ fakultet, i svi mi mu u tome æelimo
obilje uspjeha i Boæjih blagoslova!
Æeljko Porobija
ADVENTISTI»KI PREGLED
• 29
AdventistiËki teoloπki fakultet
Ostvarenje projekta
Prikupljanje sredstava
Ovaj poziv upuÊujemo svim
vjernicima, crkvama i ustanovama
AdventistiËke crkve u zemlji i inozemstvu.
NovËana sredstva moæete uplatiti
individualno (na æiro-raËun ili na ruke) i
skupno (vjernici i odbor mjesne crkve
mogu uplatiti zajedniËka sredstva na æiroraËun ili na ruke).
Ako æelite, moæete i sami (on-line)
kupiti te knjige i poslati ih na naπu adresu
(time se rjeπava problem slanja novca).
Vaæno je da nas u tom sluËaju kontaktirate
zbog dogovora o izboru naslova i broja
primjeraka. Popis knjiga moæete zatraæiti na
e-mail: [email protected] ili na telefon
+385 42 290-790.
Projekt u buduÊnosti
KNJIGE ZA MARU©EVEC
U povodu obiljeæavanja osamdeset
godina teoloπkog obrazovanja u Hrvatskoj,
AdventistiËko teoloπko visoko uËiliπte u
Maruπevcu provodi projekt nabave knjiga
za knjiænicu i izdavanja vrsnih teoloπkih
knjiga na hrvatskom jeziku. Cilj projekta je
prikupiti financijska sredstva koja Êe
pomoÊi studentima u pristupu kvalitetnoj i
suvremenoj knjiænoj grai, πto je preduvjet
za uspjeπno obrazovanje.
Ciljevi i zadaci
1. Knjige za knjiænicu
Knjiænica AdventistiËkog teoloπkog
visokog uËiliπta u Maruπevcu ima 4.950
naslova, ili oko 9.000 primjeraka knjiga
namijenjenih studentima teologije.
Meutim, veÊi dio tih knjiga starijeg je
datuma. U posljednjih nekoliko godina
financijska sredstva nisu bila dovoljna da bi
se sustavno nabavljao dovoljan broj novih
knjiga. Osim toga, otvaranje izvanrednih
studija zahtijeva dodatan broj primjeraka.
Stoga bismo u ovoj jubilarnoj godini æeljeli
uz vaπu pomoÊ nadoknaditi ovaj
nedostatak.
Cilj nam je do 1. lipnja 2012. kupiti
400 knjiga novijeg datuma. U to su
ukljuËene razne knjige — udæbenici,
priruËnici, enciklopedije i biblijski
komentari (tiskana i digitalna izdanja).
ProsjeËna nabavna cijena jedne knjige je
30 •
ADVENTISTI»KI PREGLED
oko 200 kuna (25 eura), πto znaËi da je u
tu svrhu potrebno prikupiti oko 80.000
kuna.
2. Izdavanje novih knjiga
SljedeÊa potreba jest nedostatak
kvalitetnih i prikladnih knjiga/udæbenika na
hrvatskom jeziku. U ovom trenutku postoji
tek mali broj biblijsko-teoloπkih knjiga na
hrvatskom jeziku usklaenih s ciljevima
naπeg studija. Iz toga razloga velika je
potreba za prevoenjem ili pisanjem
knjiga/udæbenika na hrvatskom jeziku koje
Êe studentima na AdventistiËkom
teoloπkom visokom uËiliπtu pomoÊi da se s
Biblijom i teologijom upoznaju na
prikladan naËin.
Stoga je naπ cilj do 1. lipnja 2012.
prikupiti 70.000 kuna (9.500 eura) za
izdavanje novih knjiga. To Êe biti dovoljno
za prijevod, lekturu, autorska prava,
prijelom i tisak prva dva udæbenika. Ove
knjige, kao i buduÊa izdanja, sluæit Êe ne
samo naπim redovnim i izvanrednim
studentima, veÊ i studentima na drugim
teoloπkim fakultetima u Hrvatskoj i
okruæju, vjernicima AdventistiËke crkve i
mnogim drugima koji su zainteresirani
bolje upoznati Bibliju i njezinu vjeru. Na
taj naËin ne æelimo zadovoljiti samo
potrebe na fakultetu, veÊ pomoÊi crkvi i
druπtvu da bolje upoznaju biblijske
sadræaje.
Potreba za nabavom nove literature
ovim prikupljanjem svakako neÊe stati. Cilj
nam je svake godine nabaviti najmanje 200
novih knjiga. I sljedeÊih godina pojedinci
ili crkve mogu donirati iznos za kupnju
jedne ili viπe knjiga. Ovim vas ohrabrujemo
da postanete stalni prijatelji AdventistiËkog
teoloπkog visokog uËiliπta time πto Êete
svake godine darovati odreena sredstva
(recimo odreen broj knjiga) za fakultetsku
knjiænicu.
©to se tiËe izdavanja udæbenika na
hrvatskom jeziku, plan je da novËana
sredstva koja donirate u sljedeÊih dvanaest
mjeseci budu obrtna sredstva koja Êemo
koristiti za izdavanje novih knjiga/
udæbenika sljedeÊih godina.
Unaprijed zahvaljujemo na vaπoj
velikoduπnosti!
Vaπi u Kristu
Æeljko Porobija, dekan
Igor Lorencin, prodekan
UPLATA NA ÆIRO RA»UN
Podaci potrebni za slanje iz Hrvatske
Primatelj: KrπÊanska adventistiËka crkva,
AdventistiËko uËiliπte Maruπevec
Maruπevec 82, 42243 Maruπevec
Æiro-raËun ZagrebaËke banke:
2360000-1101737770
Poziv na broj: 05 1570374-3551
Podaci potrebni za slanje novca iz
inozemstva
Primatelj: KrπÊanska adventistiËka crkva,
AdventistiËko uËiliπte Maruπevec
Maruπevec 82, 42243 Maruπevec, Croatia
Banka:
ZAGREBACKA BANKA D.D., 10000 Zagreb,
Paromlinska 2, Croatia
IBAN CODE: HR7823600001101737770
SWIFT CODE: ZABAHR2X
Životna oklada
Prva mogućnost: Bog ne postoji.
Druga mogućnost: Bog postoji!
B
laise Pascal, francuski
filozof, matematičar i fizičar
iz 17. stoljeća, tvrdio je da
svaka osoba mora donijeti
jednostavan, ali životno
važan izbor. Svidjelo nam se to ili ne,
moramo se odlučiti za ili protiv Boga.
Pascal je to nazvao kockanjem ili
okladom koju nitko ne može izbjeći.
Tvrdio je da naš život ulažemo u
jednu od dviju mogućnosti:
Prva mogućnost: Bog ne
postoji. Ako je tako, tada nije bitno
kako odlučimo, jer ne postoji nitko
kome bismo morali položiti račune. No,
naravno, ako Bog postoji, onda
riskiramo pakleno uništenje!
Druga mogućnost: Bog postoji!
Ako se ispostavi da je to istina,
nagrada je beskonačna. Pascal je
svojim sumnjičavim prijateljima i
ovisnicima o kockanju govorio da samo
ova oklada ima smisla.
Recimo da, zajedno s devedeset
postotaka stanovnika svijeta, odlučimo
vjerovati u Boga. Što zatim? Tko je
Bog? Što je On učinio? Što On želi?
Što On nudi?
Mnoštvo mitova i religija jasno
otkriva da ljudi žele nekoga obožavati.
Sveti spisi imaju mnogo toga
zajedničkog. Nude objavu o Bogu i
čovjeku. Razvijaju moralni kôd i
zahtijevaju povjerenje i vjernost zbog
spasenja.
Mnoge filozofske i religijske knjige
postavljaju pitanja umjesto nas, ali ne
mogu nam dati točne odgovore.
Naposljetku, budući da se moramo
okladiti, trebali bismo uložiti sav svoj
ulog na pobjedničkog konja. Pritom je
ključno znati koji je pravi.
Od svih knjiga, Biblija je
jedinstvena. Pruža nam priču o
Stvoritelju koji je stvorio svijet iz ljubavi,
spasio ga iz ljubavi, a iz ljubavi će ga i
obnoviti. Govori nam tko je On i tko
smo mi. Govori nam što želi za nas i
kako to možemo dobiti.
Ali Biblija nam ima reći više od
bilo koje druge vjerske knjige. Niti
jedan sveti spis ne zapisuje drevnu
povijest na takav način da ju je
moguće točno potvrđivati arheološkim
otkrićima.
Koja druga knjiga je pretkazala
budućnost na takav način da dopušta
podrobnu provjeru pomoću povijesnih
izvora? Nadalje, Biblija sadrži objave ili
otkrivenja čije se podrijetlo mora
smatrati višim od ljudskog. Dok su se u
Egiptu, Indiji, Babilonu, Rimu i Grčkoj
gradili veličanstveni hramovi bezbrojnim
božanstvima, tko je rekao Mojsiju da
postoji samo jedan Bog?
Kako bi Petar, skromni ribar iz
Galileje — čak i nakon cijeloživotne
meditacije — mogao otkriti da je Bog
ljubav? Niti jedan drugi sveti spis nikad
nije izjavio da je ljubav temelj cijeloga
svemira i da je ona opis karaktera
njegovog Stvoritelja. Takve stvarnosti
mogao je otkriti samo Stvoritelj osobno.
Biblija tvrdi da zna tko je Bog i tko
smo mi. Izvješćuje nas o prošlosti i
navješćuje nam budućnost. Govori nam
kako trebamo živjeti i kako primiti
spasenje i sreću. Ona tvrdi da je sâm
Bog njezin autor.
Budući da se moramo okladiti,
trebali bismo uložiti baš ovdje. Iskustvo
i slijed budućih događaja će uskoro
pokazati da je sve to bilo mnogo bolje
od dobre oklade. To je najrazboritiji
ulog u životu!
“Da, dolazim uskoro!”
(Otkrivenje 22,20)
John Reynaud
ADVENTISTI»KI PREGLED
• 31
Iz naπih crkava
tijekom vremena, tako da je krajem proπle godine stupio u
kontakt sa sestrom Vericom BalabaniÊ koja mu je na svom πtandu
ponudila adventistiËku literaturu i pozvala ga u varaædinsku crkvu.
Nakon intenzivnog prouËavanja svih biblijskih istina Radovan je
odluËio svoj æivot predati Bogu i uËiniti zavjet s Bogom biblijskim
krπtenjem. Rekao je: “Bilo je veÊ vrijeme… Uhvatio sam zadnja
vrata na zadnjem vagonu vlaka koji vodi u vjeËni æivot…” Uz
prigodan program sveËani obred krπtenja obavljen je prije podne
u subotu 16. travnja na radost naπeg novog brata Radovana i
brojnih vjernika koji su zahvaljivali Bogu za novi dokaz milosti
prema ljudima koji joπ nisu upoznali spasenje kroz Isusa Krista.
Tihomir Sabo
“Povratak u buduÊnost” u Virovitici
Uskrπnji koncert u Delnicama
U petak, 29. travnja 2011. godine, u dvorani KrπÊanske
adventistiËke crkve u Delnicama upriliËili smo uskrπnji koncert. U
æelji da svojim sugraanima prenesu radost zbog Kristovog
uskrsnuÊa, kao i nadu u Njegov skori drugi dolazak, mladi iz
crkve organizirani u sastav Plamen izveli su desetak krπÊanskih
pjesama, pod vodstvom Maje Kezele. Njihovi posebni gosti bili su
Vokalno instrumentalni sastav Dim iz Delnica, s kojima surauju
veÊ drugu godinu zaredom. S obzirom na to da se istu veËer u
gradu odræavala joπ jedna priredba na kojoj su se mogli kuπati
goranski specijaliteti, zadovoljni smo odazivom graana. Svojim
dolaskom koncert su uveliËali i gradonaËelnik Delnica Marijan
Pleπe sa svojom suprugom, predsjednik KUD-a Delnice kao i
voditeljica Gradskog zbora. Nakon koncerta proveli smo neko
vrijeme u ugodnom zajedniËkom druæenju uz kolaËe i sok.
Radosni smo πto svojom pjesmom moæemo na dostojan naËin
proslaviti naπeg Gospodina i obradovati srca svojih bliænjih. Svi
zajedno se nadamo da Êe ovakvih koncerata biti joπ mnogo i da
Êemo imati joπ puno prilika da pokaæemo ljudima koliko volimo
naπeg Boga.
Melanija MajnariÊ
Obred krπtenja u Varaædinu
U subotu 16. travnja mjesna crkva Varaædin ponovno je imala
trenutke radosti u povodu krπtenja drage nam osobe i likovnog
umjetnika Radovana ©vetaka. Brat Radovan je dugogodiπnji
poznanik AdventistiËke crkve. Viπe od trideset godina on prouËava
Sveto pismo, a svojedobno je s njim prouËavao biblijske istine
pastor Janko Poljak iz Maruπevca. Boæja rijeË je Ëinila svoje
32 •
ADVENTISTI»KI PREGLED
Niz duhovne obnove pod nazivom “Povratak u buduÊnost”,
koji se od sredine pa do kraja veljaËe odræavao tijekom tri vikenda
u prostorijama KrπÊanske adventistiËke crkve u Virovitici, pobudio
je veliko zanimanje javnosti. Poruke iz Boæje rijeËi koje je iznosio
magistar teologije Slobodan Bobo MarËeta, a koje su se odnosile
na izgradnju moralnih naËela mladeæi, davanja utjehe i upuÊivanje
na pravi smisao æivota svake veËeri, punile su dvoranu KrπÊanske
adventistiËke crkve u Virovitici i oduπevljavala prisutne. I upravo
zbog velikog zanimanja posjetitelja organizator je odluËio nastaviti
s predavanjima u navedenom prostoru svake nedjelje poËevπi od
13. oæujka s poËetkom u 19 sati. PredavaË je bio pastor KrπÊanske
adventistiËke crkve Neven ReliÊ, iskusni govornik koji iza sebe
ima mnoπtvo uspjeπnih nastupa u javnosti.
Ljubiπa Æivojnov
Meunarodni malonogometni turnir u
Oroslavju
U nedjelju, 29. svibnja 2011. godine, u Oroslavju u Hrvatskom
zagorju odræan je osmi Meunarodni malonogometni turnir u
organizaciji ©portskog druπtva “Ferdinand Budicki” iz Oroslavja i u
suorganizaciji KrπÊanske adventistiËke crkve iz Bistranskih Novaka.
Ove godine turnir je po prvi puta odræan na otvorenim
nogometnim terenima u Oroslavju, za πto se pobrinula uprava
grada na Ëelu s gradonaËelnikom. Malonogometni turnir okupio je
jedanaest momËadi s podruËja Republike Hrvatske, a gosti turnira
bile su momËadi iz Srbije i Makedonije. Skup i Ëitavu priredbu, uz
vodstvo ©portskog druπtva “Ferdinand Budicki”, pozdravio je i
gradonaËelnik Oroslavja, gospodin Ivan Tua. NazoËnima su
predstavljeni i projekti “Bookcrossing — knjige na slobodi” i
djelatnost KrπÊanskog izviaËkog druπtva “Rakovi” iz Zagreba. Na
turniru koji je okonËao zavrπnom utakmicom oko 19 sati,
pobijedila je ekipa Adra iz Zagreba, Ëiji je voditelj Daniel –idara,
Crkva Rijeka centar na izletu u Veneciji
Vjernici, prijatelji i mladi iz crkve Rijeka centar bili su na
svom treÊem jednodnevnom izletu autobusom, u nedjelju 8.
svibnja 2011. godine, a odrediπte je bila Venecija. Dobra iskustva s
prethodnih sliËnih putovanja ohrabrila su nas da svakih nekoliko
mjeseci planiramo jedno takvo putovanje. Bila je to prilika za joπ
bolje upoznavanje, zbliæavanje i druæenje. Skoro cijelim putem
autobus je bio ispunjen razdraganom pjesmom. Idealno sunËano
vrijeme i znamenitosti Venecije koje je jedan dio putnika prvi put
vidio doprinijeli su dobrom raspoloæenju. Usput smo razgovarali i
o onom πto je najvaænije — o odnosu s naπim Spasiteljem i o
dobrim odlukama koje su donijeli prijatelji Boæje rijeËi koji se
spremaju uËiniti zavjet s Bogom joπ ovog tromjeseËja.
dok je drugo mjesto zauzela ekipa iz –eletovaca u Slavoniji, a
treÊe klub iz sela Matenci u blizini Donje Stubice. Priredba je
zavrπena podjelom pehara i priznanja zasluænima. Bila je to prilika
da se svim nazoËnima predstavi rad ©portskog druπtva “Ferdinand
Budicki” i da se upoznaju i druæe mladi krπÊani i njihovi prijatelji
domaÊini.
Zlatko –urin i Neven KlaËmer
govor i kratki program odræao je pastor Tihomir Sabo. Æelja svih
nazoËnih bila je da Bog obilno blagoslovi naπeg malog Karla svim
blagoslovima Neba i pruæi mu zaπtitu na njegovoj æivotnoj stazi, te
da majci Mireli i ocu Darku podari nebesku mudrost, zdravlje i
strpljivost u odgajanju njihovog sina Karla za ovaj æivot, ali i za
vjeËni æivot.
Tihomir Sabo
Miroslav Lorencin
PosveÊenje djeteta u Varaædinu
Prekrasne sunËane subote, 7. svibnja ove godine, majka
Mirela –ula Furjan i otac Darko Furjan doπli su iz Zagreba sa
svojim predivnim sinom Karlom, po prvi put u mjesnu crkvu
majke Mirele, sa æeljom da se tu u Varaædinu obavi sveËanost
posveÊenja njihovog sina. U nazoËnosti uæe i πire rodbine,
pozvanih gostiju iz Zagreba te velikog broja vjernika varaædinske
crkve, u drugom dijelu bogosluæja molitvu posveÊenja uz prigodan
Misijska akcija mladih u Splitu
Petnaestak mladih odlučilo je ovog ljeta provesti
određeno vrijeme u evanđeoskoj službi građanima
Splita i obližnjih otoka, kao i turistima koji će posjetiti
prelijepu Dalmaciju. Naša misijska akcija trajat će od
8. do 17. srpnja 2011. Koristit ćemo sve dostupne
metode dosezanja ljudi — od kolportaže, preko
anketiranja, dijeljenja letaka, dijeljenja narudžbenica i
upisivanja zainteresiranih u Dopisnu biblijsku školu, ili
Dopisnu zdravstvenu školu, nastupa u javnim
prostorima, stvaranja kontakata na plaži i u gradu,
pjevanja na ulicama i trgovima i dijeljenja duhovnih
knjiga i traktata. Znamo da su ljudi u Dalmaciji vrlo
srdačni i da potrebuju Radosnu vijest kao i svi mi.
Stoga vas molimo da nas poduprete svojim molitvama
da svaka knjiga koju budemo darovali dođe u prave
ruke. Svaka donacija u obliku knjiga ili na bilo koji
drugi način je dobrodošla. Vjerujemo da će Bog biti
uz nas i da će mnogi ljudi kroz ovaj rad doći do još
veće spoznaje o Božjoj ljubavi.
Tunde Torma
ADVENTISTI»KI PREGLED
• 33
Iz naπih crkava
Proljetni sabor u Bistri
Tradicionalni sabor KrπÊanske adventistiËke crkve u
Bistranskim Novakima ove je godine odræan 28. svibnja 2011.
godine. DomaÊini su ovaj sabor organizirali uoËi Meunarodnog
malonogometnog turnira ©portskog druπtva “Ferdinand Budicki” iz
Oroslavja. Sabor je odræan u dvorani KrπÊanske adventistiËke crkve
u Bistranskim Novakima, a okupio je stotinjak vjernika iz samog
mjesta, okolice i susjednih zemalja Srbije i Makedonije. Bogati
bogosluæbeni program organizirali su i vodili vjernici ove mjesne
crkve. Prijepodnevni program obilovao je pjesmom, duhovnim
porukama mjesnog pastora i srediπnjom biblijskom temom
gostujuÊeg govornika, pastora iz Skoplja Tome Trajkova. U svojoj
poruci ohrabrio je prisutno vjerniπtvo na nepokolebljivu vjeru i
pouzdanje u Boga u svakoj prilici, πto je bilo i geslo sabora:
“Zaπto ja vjerujem?” DomaÊini su, zajedno s gostima iz ostalih
crkava u Hrvatskom zagorju te Zagreba, pripremili bogat objed i
druæenje u popodnevnim satima. Skup je zavrπen popodnevnim
bogosluæjem na kojemu smo, osim pjesama i duhovne poruke
pastora Trajkova, mogli uæivati u osobnim iskustvima s Bogom
prisutnih mladih krπÊana na ovom bogosluæju.
Zlatko –urin i Neven KlaËmer
Divizijski tajnik za misiju u Rijeci
Pastor Janos Kovacs-Biro je nakon uspjeπne evangelizacije u
Rijeci, krajem 2010. godine, obeÊao da Êe ponovno posjetiti naπ
grad u lipnju 2011. godine. Za tu je prigodu upriliËeno zajedniËko
bogosluæje za crkve rijeËkog okruga u novoj crkvi Rijeka Centar.
Pastor Kovacs nas je sve ohrabrio temom iz Ëetvrtog poglavlja
34 •
ADVENTISTI»KI PREGLED
Poslanice Efeæanima, govoreÊi nam o jedinstvu Tijela crkve
kojemu je glava sam Isus Krist. Pastor SreÊko KuburiÊ je prevodio,
a mladeæ je pod vodstvom pastora Mateja LukπiÊa pripremila obilje
pjesama kojima smo zajedniËki slavili Boga. DomaÊice su se
pobrinule za prepuni stol. Dok je u petak proveo vrijeme s
jezgrom nove crkve, diveÊi se prostoru koji smo dobili u najam
od grada Rijeke, pastor Kovacs je rekao: “Moæda niste ni svjesni
kako lijep i funkcionalan prostor imate! Na tom prostoru sa
stotinu stolica, koji je Ëesto pun posjetitelja i mladih, mogu vam
pozavidjeti mnogi gradovi i u Europi! Koristite ga za duhovne,
druπtvene i socijalne sadræaje koje moæete ponuditi graanima
Rijeke!” U subotu poslijepodne imali smo krπtenje u moru. Pastor
Miroslav Lorencin krstio je tri mlade osobe: Marka Grabara, koji je
dijete naπih roditelja, Anedija StipanoviÊa, koji je s nama doπao u
kontakt preko interneta i Pave BlaæanoviÊa, studenta s Banovine.
Dok je sunce zalazilo nad Kvarnerom, na obali mora je nas
stotinjak zajedno s krπtenicima radosno pjevalo o onom danu kad
sunce neÊe nikad zaÊi, i zaæeljeli smo da ovakvih subota bude
viπe.
Miroslav Lorencin
Krπtenje u crkvi Zagreb 2
Prva subota u lipnju ove godine bila je radosna za vjernike
crkve u RakovËevoj ulici u Zagrebu, kao i za vjernike
novoosnovane crkve Zagreb Centar te crkve Zlatar. Okupili smo
se da zajedno s prijateljima i rodbinom dviju krπtenica proslavimo
njihovu predaju æivota Bogu. Bila je to sveËana subota s puno
pjesme, zajedniπtva i oduπevljenja. Kroz bogati program vodio nas
je braËni par MilovanoviÊ. Pastor Dejan StanjeviÊ uputio je
prigodnu duhovnu poruku u kojoj nas je potaknuo na razmiπljanje
zaπto se krπtavamo te πto djeluje na um preporoene odrasle
osobe koja se odluËi za biblijsko krπtenje uronjavanjem. Pastor
Neven KlaËmer uputio je krπtenicama pitanja o njihovom
vjerovanju i kratko ih predstavio. Saznali smo da se Dragica iz
Zlatar Bistrice godinama poznaje s vjernicima tamoπnje male i
srdaËne crkve, a sada se odluËila postati dijelom crkvene obitelji.
Ivana je mlada odluËna djevojka, studentica koja volontira u
udruzi za pomoÊ oboljelima od malignih bolesti. Posebno smo
radosni kad mlada osoba, na pragu æivota, stane na Boæju stranu, a
upravo to je sluËaj s Ivanom, koja je te subote postala punopravna
vjernica crkve u RakovËevoj. Tijekom obreda krπtenja bilo je puno
pjesme zahvalnosti Bogu na Njegovoj velikoj milosti i ponuenom
spasenju. U zavrπnom dijelu sveËanosti je pastor Darko KovaËeviÊ
ugodnim rijeËima pozvao prijatelje koje je Sveti Duh potaknuo da
pred svima izraze svoju namjeru da sudjeluju u sljedeÊem
biblijskom krπtenju. Dobrodoπlicu novim sestrama i zajedniËko
prigodno druæenje nastavili smo na zajedniËkom ruËku u crkvenim
prostorijama.
Biserka Cukina
Posjet crkvi u Bosanskoj Gradiπki
Vjernici mjesnih crkva iz Zagorja i Zagreba u subotu 7.
svibnja 2011. godine sluæbeno su posjetili sestrinsku mjesnu crkvu
u Gradiπki u Bosni i Hercegovini. Ovom meunarodnom susretu
pridruæila se i glazbena skupina Agape iz Zagreba, koja je tog dana
odræala cjeloveËernji koncert u novom Kulturnom centru u tom
gradu. Subotnje jutarnje bogosluæje u prelijepoj crkvi u Gradiπki
odræali su gosti predvoeni pastorima Nevenom KlaËmerom i
Darkom KovaËeviÊem. Bogat program sastojao se od glazbenog
dijela, vijesti iz gostujuÊih crkava, panel rasprave na temu pouke
iz Biblije, djeËjeg programa te srediπnje duhovne poruke koju je
imao gostujuÊi pastor u Zagrebu, australski evanelist David
Currie. U ime domaÊina skup su pozdravili predsjednik KrπÊanske
adventistiËke crkve u Bosni i Hercegovini, pastor Radule BaπiÊ, i
mjesni pastor Æelimir StaniÊ, ujedno domaÊin i glavni organizator
ovog susreta. Skupu je nazoËilo oko dvjesto vjernika iz okolice
Gradiπke i susjednih crkava iz Hrvatske. DomaÊini su se pobrinuli
da nakon duhovne okrepe, svi gosti budu i tjelesno nahranjeni. U
predveËerje tog dana Gospel skupina Agape iz Zagreba odræala je
koncert pred prepunom dvoranom novoureenog kulturnog
centra u srediπtu Gradiπke. Sluπateljstvo su obradovali kvalitetnim
izvoenjem πarolikog opusa duhovne glazbe, na sveopÊe
zadovoljstvo sluπateljstva. Program posjeta trajao je Ëitav dan, a
naveËer su gosti kuπali i ostale poznate bosanske specijalitete.
DomaÊini i gosti razvili su pozitivan duh zajedniπtva tako da je
skup potrajao gotovo do ponoÊi. Neven KlaËmer
PosveÊenje djeteta u DraπkoviÊu
Tog nedjeljnog poslijepodneva, 26. lipnja ove godine, majka
Tamara i otac Danijel BukviÊ donijeli su u ukraπenu mjesnu crkvu
DraπkoviÊ svojega sina Benjamina sa æeljom da se u Boæjem domu
obavi molitva blagoslova i posveÊenja nad njim. U nazoËnosti uæe i
πire rodbine iz DraπkoviÊa i –eletovaca te pozvanih gostiju iz
Kriæevaca, DraπkoviÊa i drugih mjesta, uz glazbeni program
i molitvu posveÊenja prigodni govor odræao je pastor Tihomir
Sabo. Æelja svih nazoËnih, a posebno roditelja te djeda i baka s
obje strane, bila je da Bog blagoslovi malog Benjamina svim
blagoslovima Neba i pruæi mu zaπtitu na njegovoj æivotnoj stazi.
Isto su tako izraæene æelje da dobri Bog podari majci Tamari i ocu
Danijelu nebesku mudrost, zdravlje i strpljivost u odgajanju
njihovog sina za ovaj i za vjeËni æivot. Nakon sveËanog obreda u
mjesnoj crkvi svi gosti su pozvani na druæenje i domjenak u domu
obitelji BukviÊ.
Tihomir Sabo
“Kad majka zavoli Isusa, odmah Êe poæeljeti odgojiti svoju djecu za Njega. DjeËje sklonosti moæete u ranoj
dobi oblikovati bolje nego πto mislite. Neka se Isusovo dragocjeno ime Ëesto izgovara u vaπem domu.”
— Ellen G. White, Manuscript 17, 1893.
ADVENTISTI»KI PREGLED
• 35
Dogaanja
Kongres adventistiËke mladeæi u Maruπevcu
Trinaesti po redu kongres mladeæi Jadranske unije
konferencija KrπÊanske adventistiËke crkve odræan je od 19. do
22. svibnja u Maruπevcu. Viπe od tristotinjak mladih iz Ëak osam
zemalja okupilo se oko zajedniËkog gesla: “Godina s Biblijom —
Ëitaj, istraæuj i æivi”. Govornik je bio oduπevljeni pastor iz Brazila
Jonatas Ferreira, koji je mlade vodio kroz Boæju rijeË, poticao ih i
hrabrio da svoj æivot temelje samo na Bibliji i predaju ga Bogu. Sadræajan i bogat program obradovao je sve mlade. Spomenut
Êemo neka dogaanja: zanimljiva bogosluæja, krπtenje mladih
(krπtene su Ëetiri djevojke, a na poziv govornika na podij je iziπlo
dvadesetak mladih te na taj naËin obznanilo da svoju vjeru u Isusa
æele potvrditi biblijskim krπtenjem), koncerti na otvorenom,
duhovne radionice, sportske aktivnosti, puno druæenja, pjevanja i
prijateljstava.
Posebnost kongresa bio je lijepo osmiπljen i pripremljen
“projekt baloni”. U nebo je puπteno petstotinjak balona, a na
svakom od njih se nalazio letak s tekstom iz Novog zavjeta. Na taj
naËin odaslan je cijeli Novi zavjet s porukom da osobe koje nau
36 •
ADVENTISTI»KI PREGLED
balon dobivaju nagradu. Posebice onaj balon koji dospije najdalje.
Na livadi i s balonima u rukama, mladi su svojim tijelima ispisali
ime ISUS, te na taj naËin ujedinjeni jedno uz drugo stajali i
pokazali πto ih povezuje i tko je njihova nada. Po dolasku malog
zrakoplova ispuπtali su balone u zrak, te je tako ovaj duhovni
performans s balonima ovjekovjeËen snimanjem i fotografiranjem.
UpriliËene su i radionice s temama pobaËaja, poloæaja æena u
crkvi, medija i tinejdæera, depresije i samoubojstva tinejdæera,
osobnih vrijednosti i granica.
U okviru kongresa odræano je i rukopolaganje dvojice mladih
pastora, Miπe Havrana i Slobodana Bobe MarËete. Sluæbi
rukopolaganja nazoËili su kolege propovjednici iz crkvene uprave i
pastorskog zbora Hrvatske konferencije, kao i vodstvo Jadranske
unije konferencija. Sluæbu rukopolaganja predvodio je pastor Janos
Kovacs Biro, tajnik za misiju pri Transeuropskoj diviziji KrπÊanske
adventistiËke crkve sa sjediπtem u Engleskoj.
Slobodan Bobo MarËeta i Mladen JuriËeviÊ
Europski skup profesora teologije
Europski skup profesora teologije (ETTC) održava se
svake druge godine na nekom od adventističkih teoloških
fakulteta. Od 27. travnja do 1. svibnja 2011. stotinjak
profesora teologije s adventističkih teoloških fakulteta s
područja triju divizija — Transeuropske, Euroafričke i
Euroazijske — okupilo se na rumunjskom teološkom fakultetu
u Cerniki pokraj Bukurešta. Bila je to prilika za upoznavanje
kolega, razmjenu misli među profesorima i međusobno
obogaćivanje. Za profesore je posebno korisno čuti o
pitanjima, problemima i izazovima s kojima se susreću
njihove kolege na drugim fakultetima, kao i o rješenjima koja
su tijekom svojeg rada pronašli. Na taj način kolege si
međusobno pomažu i obogaćuju jedni druge. Tema
ovogodišnje konferencije bila je “Adventistička eshatologija”,
pa su tako i svi radovi i prilozi predavača bili s područja
eshatologije. Adventističko visoko učilište Maruševec na tom
skupu predstavljali su profesori Dragutin Matak, Zlatko
Musija, Darko Pirija, Tihomir Sabo i Igor Lorencin. Bili su tu i
predstavnici Biblijskog istraživačkog centra (BRI) iz Generalne
konferencije u Washingtonu DC, koji su svojim izlaganjima
doprinijeli skupu. Rumunjski teološki fakultet se pokazao
odličnim domaćinom, a sljedeća ovakva konferencija
zakazana je za dvije godine na Adventističkom teološkom
fakultetu u Bejrutu u Libanonu. Bit će to nova prilika za
razmjenu misli među profesorima, a tema će biti misijsko
dosezanje europskog kontinenta.
Dr. Igor Lorencin
SUSRET STARIH P»ELI∆ANA
Dobrodoπli na susret starih PËeliÊana u
subotu 20. kolovoza 2011. godine s
poËetkom u 9.30 sati!
Prijave: 033/ 770-281 ili:
[email protected]
ADVENTISTI»KI PREGLED
• 37
Iz iseljeniπtva
Posjet adventistima u Australiji
Udruga hrvatskih adventista Australije (UHAA) tradicionalno
svake godine odræava sabor na kojemu se sastaju vjernici naπeg
podrijetla iz cijele Australije. Ovogodiπnji sabor odræao se u
Jindabyneu od 22. do 25 travnja. Na saboru je izabrano novo
vodstvo Udruge hrvatskih adventista Australije, pa Êe tako u
sljedeÊem razdoblju Udrugu voditi predsjednik Marko LevatiÊ iz
Melbournea, tajnik Jason Jakovac iz Brisbanea i blagajnik Marko
Jakovac iz Sydneya.
Gosti govornici na saboru bili su Slobodan Bobo MarËeta iz
Hrvatske i Branimir Schubert, koji je trenutno na duænosti u
Australskoj diviziji. Cijeli vikend proπao je u ugodnom druæenju i
bratskom ozraËju. U nedjelju smo se popeli na najviπi vrh
Australije, Kosciuszko, koji sa svojih 2.228 metara predstavlja
poseban doæivljaj prirode i Boæje veliËine. Na vrhu se uz
australsku zavijorila i hrvatska zastava. Veselo druπtvo su nam u
jutarnjoj πetnji pravili klokani, koji su uvijek spremni za dodatni
zalogaj.
Gost Bobo MarËeta je prije sabora pozvan sa svojom obitelji
u posjet naπima crkvama u Sydneyu, Brisbaneu i Melbourneu.
Naπu braÊu i sestre u ovim gradovima povezuje veliko
gostoprimstvo, ljubaznost i susretljivost, a iznad svega ukusna
hrana kod svih naπih domaÊina. Bez obzira na veliku udaljenost od
domovine Hrvatske, svi su zainteresirani za njezin boljitak i
posebice rast i napredak KrπÊanske adventistiËke crkve. Neki od
braÊe i sestara æive u Australiji veÊ viπe od pedeset godina, a neki
manje, no svi osjeÊaju nostalgiju za domovinom i rado se
prisjeÊaju lijepih trenutaka svojega djetinjstva i æivota u Hrvatskoj.
Radujemo se πto smo upoznali puno novih lica, ali jednako
tako πto smo vidjeli i neka s kojima se dugo nismo sreli. Imali
smo priliku upoznati gradove u kojima smo boravili i posjetiti
Avondale College s kuÊom u kojoj je æivjela Ellen G. White
tijekom svojega boravka u Australiji. Naπa djeca su se posebno
radovala klokanima, koalama, pingvinima i pticama prekrasnih
boja.
Australija je prelijepa zemlja s puno posebnosti i neobiËnosti
za nas Europljane. To je zemlja lijepih krajolika, neobiËnih biljaka
i æivotinja. Najviπe se radujemo πto smo sa svojom braÊom i
sestrama doæivjeli jedinstvo u Kristu i proveli nezaboravno
vrijeme. Zahvaljujemo se svima na toplom prijamu i
gostoprimstvu. Radujemo se novom susretu — ako ne ovdje na
Zemlji, onda zasigurno u vjeËnosti.
Slavica MarËeta
Australski Tour
PUTUJTE S NAMA U JORDAN, IZR AEL, TURSKU, GR»KU, HRVATSKU I ITALIJU!
1. MOGU∆NOST 25.—30. rujna 2011., autobus, zrakoplov Zagreb—Pula—Venecija—Torino (Valdenπke doline)—Rim (povratak
iz Rima, sami kupujete aviokartu) Hotel, doruËak, veËera i putovanje autobusom: 770 AUD
2. MOGU∆NOST: 2.—11. rujna 2011., zrakoplov, autobus Zagreb—Amman (Jordan)—Mt Nebo—Petra—Tiberias (Izrael)—Galilejsko
jezero—Kapernaum—Kana—Nazaret—Megido—Haifa—Jerihon—Mrtvo more—Jeruzalem—Betlehem—Tel Aviv (sami kupujete aviokartu); Hotel, doruËak, veËera i putovanje autobusom: 1960 AUD
3. MOGU∆NOST: Neka od kombinacija koja vam odgovara...
Kontakt: Damir Posavac, e-mail: [email protected], +61432593299, www.simplesite.com/TheBibleTour2011
38 •
ADVENTISTI»KI PREGLED
»estitamo!
Kristie Michelle Gibson iz Brisbanea i Kristijan ©ipec iz
Brisbanea vjenËani 6. oæujka 2011. u Brisbaneu,
Australija. VjenËao pastor Vlado StojanoviÊ.
Maja Kriænjak iz Maruπevca i Daniel Car iz Sunje vjenËani
12. prosinca 2010. u Maruπevcu. VjenËao pastor Dragutin
Matak.
Ljiljana i Goran Moslavac dobili su kÊi Saru,
15. lipnja 2010. u Grubiπnom Polju. »estitamo!
“Kad majka zavoli Isusa, odmah Êe poæeljeti
odgojiti svoju djecu za Njega. DjeËje
sklonosti moæete u ranoj dobi oblikovati
bolje nego πto mislite. Neka se Isusovo
dragocjeno ime Ëesto izgovara u vaπem
domu.” (Ellen G. White, Manuscript 17, 1893.)
Estera Mikuπa iz Daruvarskog Brestovca i Boæidar Monjik iz
KonËanice vjenËani u Daruvaru 24. travnja 2011. godine.
VjenËao pastor Tihomir ÆestiÊ.
ADVENTISTI»KI PREGLED
• 39
40 •
ADVENTISTI»KI PREGLED
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
22
File Size
13 129 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content