close

Enter

Log in using OpenID

2011 - Hrvatska Veterinarska Komora

embedDownload
HRVATSKI
VETERINARSKI
VJESNIK
UDK 619
ISSN 1330-2124
HRVATSKA VETERINARSKA KOMORA
2011.
19/1-2
NAČIN UPLATE UPISNINE I
ČLANARINE HVK
UPISNINA U HVK
OBVEZA PLAĆANJA ČLANARINE HVK
LICENCIJA HVK
Cijenjeni,
dužnost nam je podsjetiti Vas na
obvezu plaćanja članarine Hrvatskoj
veterinarskoj komori.
Radi lakšeg vođenja naših evidencija dogovorite obročnu otplatu mjesečnom obustavom od
plaća. Obustave od plaća za obvezu članarine mogu biti mjesečne
(12x50 kn), dvomjesečne (6x100
kn), ili četveromjesečne (3x200 kn).
Spremni smo Vam prema dogovoru
poslati i uplatnice za skupnu uplatu (članarina HVK i upisnine u HVK
oslobođene su PDV-a).
2011.
UPISNINA
Na temelju čl. 105. st. 3. Zakona o veterinarstvu (NN 70/97) članstvo
u HVK je obvezno. Poslove veterinarske djelatnosti mogu obavljati samo veterinari uz odobrenje za rad (licencu), koju daje HVK na vrijeme od 5 godina,
sukladno čl. 101. st. 3. i čl. 106. st. 3. Zakona o veterinarstvu.
Na utemeljiteljskoj sjednici Izvršnog odbora HVK, održanoj 12. 11.
1997., donesena je Odluka o visini upisnine i članarine od 1. 12. 1997., što se
ne mijenja ni u 2011. godini.
Upisnina iznosi 1.000,00 kn i plaća se na
žiroračun HVK 2360000-1101250492
(Zagrebačka banka),
poziv na broj 169 - broj članske iskaznice HVK
(ako je poznat).
Upisnina se može plaćati u ratama (najviše 12 rata).
Uz ispunjen Upitnik temeljem kojeg se obavlja upis (dobiva se u Komori), potrebno je poslati i kopiju uplate (virmana) iz koje je vidljivo za koga
je uplata izvršena.
Obvezno upisati naziv i adresu poslodavca!
Umirovljenici su oslobođeni plaćanja upisnine.
Nezaposleni su dužni platiti upisninu kada se zaposle.
MOLIMO VAS DA NALOG ZA PLAĆANJE ISPUNITE OVAKO:
U P I S N I N A - potrebno nas je
izvijestiti o svakoj promjeni broja
djelatnika u vašoj organizaciji (odlazak u mirovinu, odlazak, zaposlenje
novog radnika). Svaki veterinar - član
HVK dobiva svoj članski broj. Za
upis u članstvo HVK treba ispuniti
Upitnik, uz popunu osobnih i općih
podataka koji šaljemo na vaš upit.
LICENCIJA - veterinari koji nisu
članovi HVK, ili nisu podmirili obveze glede plaćanja članarine HVK
neće moći dobiti licenciju za rad u
Republici Hrvatskoj.
ČLANARINA
Članarina za zaposlene veterinare iznosi 600,00 kn godišnje, a može
se plaćati jednokratno, dvokratno (2 x 300,00), tromjesečno (3 x 200,00) ili
50,00 kn mjesečno na
žiroračun HVK 2360000-1101250492,
poziv na broj odobrenja 555 - broj članske iskaznice HVK.
Licencija je propisana - Zakonom
o veterinarstvu (NN, 70/1997.), te
Pravilnikom o licenci (NN, 71/1998.).
Članarina je za umirovljene veterinare 45,00 kn
Kopiju uplate i popis poslati na adresu HVK, Planinska 2a, Zagreb, ili
na tel./fax: 01/2441-009, tj. fax: 01/2441-068.
Nezaposleni su oslobođeni plaćanja članarine do zaposlenja.
HVK nije u obvezi članovima koji
ne plaćaju članarinu dostavljati besplatni primjerak Hrvatskog veterinarskog vjesnika.
MOLIMO VAS DA NALOG ZA PLAĆANJE ISPUNITE OVAKO:
Upute i daljnja pojašnjenja
možete dobiti u HVK - tel. 01/2441021 (tajnik HVK) ili tel./fax:
01/2441-009 (poslovna tajnica) ili
tel. 01/2440-317, fax: 01/2441-068
(računovodstvo).
Molimo Vas da nam, ako ima promjena, napišete tko je kamo otišao
(mirovina ili drugo radno mjesto) te ako imate novozaposlenih, ispunite ”upitnik“ i podatke faksirate ili pošaljete poštom zajednom s kopijom potvrde o uplati.
HRVATSKI
VETERINARSKI
VJESNIK
UDK 619
SADRŽAJ
HRVATSKA VETERINARSKA KOMORA
• UVODNA RIJEČ PREDSJEDNIKA HVK....................................................................
• PREDSTAVLJAMO PREDSJEDNIKA HVK..............................................................
• UVODNA RIJEČ GLAVNOG UREDNIKA HVV.......................................................
• AKTIVNOSTI HVK...........................................................................................................
• IZBORNA SKUPŠTINA HVK .......................................................................................
• TIJELA HVK.........................................................................................................................
• DELEGACIJA HVK POSJETILA VETERINARSKU KOMORU
MAĐARSKE........................................................................................................................
• GENERALNA SKUPŠTINA VETERINARA EUROPE U PALERMU ...............
• NAJAVA VETERINARSKIH DANA 2011................................................................
• PREDLAGANJE ZA NAGRADU „ŽDRIJEBE U PROPNJU“...............................
• PREDLAGANJE ZA NAGRADU „DR. RADOSLAV KRIŠTOF“ ...........................
• FOTO NATJEČAJ*..............................................................................................................
• FOND ZA POMOĆ OBITELJIMA POGINULIH I NESTALIH ..........................
VETERINARA U DOMOVINSKOM RATA...............................................................
• FOB- UPLATE I ISPLATE OD 01.10.1995. DO 30.06.2011.........................
• FOB- UPLATE I ISPLATE OD 01.04.2010.-16.06.2011...................................
• NOVI ČLANOVI HVK......................................................................................................
MPRRR UPRAVA ZA VETERINARSTVO
• PROJEKT IMPLEMENTACIJA DIREKTIVE 1999/74/EC O ZAŠTITI
KOKOŠI NESILICA… ......................................................................................................
• U SVIJETU ISKORIJENJENA GOVEĐA KUGA.......................................................
HRVATSKI VETERINARSKI INSTITUT
• ODJEL ZA VETERINARSKO JAVNO ZDRAVSTVO..............................................
• SUDJELOVANJE NA 6th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON
EMERGING AND RE-EMERGING PIG DISEASES“ U BARCELONI .............
VETERINARSKI FAKULTET U ZAGREBU
• MEĐUNARODNI KONGRES «VETERINARSKA ZNANOST
I STRUKA»..........................................................................................................................
• OSNOVAN ZBOR VETERINARA................................................................................
• POPIS DIPLOMANATA I POSLIJEDIPLOMANATA.............................................
ZAKONODAVSTVO
• POPIS PROPISA OBJAVLJENIH U 2010. GODINI ............................................
• POPIS PROPISA OBJAVLJENIH U 2011. GODINI ............................................
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
• SKUP BAYERA I PHOENIX FARMACIJE U OSIJEKU ........................................
ISSN 1330-2124
• 3. MERIAL FORUM NA MALTI...................................................................................
• SKUP CVA I PHOENIX FARMACIJE U OSIJEKU I TOPUSKOM ...................
• SKUP INTERVETA U OSIJEKU...................................................................................
• XII SREDNJOEUROPSKI BUJATRIČKI KONGRES.............................................
• SKUP KRMIVA 2011. U OPATIJI ...............................................................................
• PREDSTAVLJENA KNJIGA ZOOTEHNIKA .............................................................
• ICLAS-OV SIMPOZIJ O LABORATORIJSKIM ŽIVOTINJAMA ........................
U ISTAMBULU
• SKUP PFIZERA U BJELOVARU ..................................................................................
KALENDAR SKUPOVA
• POPIS VETERINARSKIH SKUPOVA U 2011......................................................
KINOLOGIJA
• MEĐI-MALI MEĐIMURKI PAS ..................................................................................
• KALENDAR MANIFESTACIJA HKS-a ......................................................................
EX LIBRIS
• PREGLED NOVIH IZDANJA KNJIGA U 2010./2011. GODINI ......................
NOVOSTI IZ STRUKE
• OSNOVANA ZAJEDNICA PROIZVOĐAČA,.............................................................
• ZASTUPNIKA I VELETRGOVACA VMP-a...............................................................
• PERADARSKA HIMNA „VIVAT AVIARIUM“............................................................
VETERINARSKA POVIJESNICA
• PRVA GENERACIJA VETERINARSKIH TEHNIČARA..........................................
ZANIMLJIVOSTI
• ČAROBNA MOĆ BOJA ...................................................................................................
VETERINARI I HOBI
• ZBORNO PJEVANJE-DARKO DAMJANOVIĆ .......................................................
IN MEMORIAM
• IN MEMORIAM PROFESSOR ....................................................................................
• IN MEMORIAM DARKO SUTARIĆ...........................................................................
• IN MEMORIAM VESNA TRIŠLER.............................................................................
• IN MEMORIAM STANISLAV RORA..........................................................................
ROĐENDANI .......................................................................................
ZAGREB, 2011. 19/1-2
HRVATSKA VETERINARSKA KOMORA
UPISNINA U HVK
OBVEZA PLAĆANJA ČLANARINE HVK
LICENCA HVK
HRVATSKI VETERINARSKI VJESNIK
Kroatischer Veterinärmedizinscher Anzeiger
Croatian Veterinary Report
Hrvat. vet. vjesn. - Hrvat. vet. komora
Izlazi 4 puta godišnje
Cijenjeni,
Izdavač
Herausgeber
Publisher
Hrvatska veterinarska komora
Kroatische Tierärztekammer
Croatian Veterinary Association/Chamber
Planinska 2a, 10000 Zagreb
R. Hrvatska
tel./faks 01/2441-021; 2441-009; 2440-317
e-mail: [email protected]
WWW-stranica: http://www.hvk.hr
matični br. 3255034
ž.r. 2360000-1101250492
Glavni urednik
Haupredakteur
Editor-in-Chief
Dr.sc. Ivan Križek, dr.med. vet.
Gornjodravska obala 96, 31000 Osijek
Mob.: 098/9812-797, Fax: 031/497-430
e-mail: [email protected]
Uredništvo
Redaktion
Editorial Board
dr.sc. Saša Legen, dr.med.vet
Dr.sc. Anđelko Gašpar, dr.med.vet
Prof.dr.sc. Darko Gereš, dr.med.vet
Damir Skok, dr.med.vet
Jezični pregled
Lektor
Language Revision
Andreja Orić, prof.
Tisak
Druck
Printed by
Gradska tiskara Osijek d.d., Osijek,
J.J. Strossmayera 337, tel.031/310-200,
faks: 378-712; e-mail: [email protected]
Naklada
Auflage
Number of Copies
Printed
3.350 primjeraka
Članovi HVK dobivaju časopis besplatno = Für Kammer-mitglieder
kostenlos = The Croatian Veterinary Association members receive
the journal free of charge
Godišnja pretplata = Jahresabonnement = Annual subscription 150 kn - ž.r. 2360000-1101250492 Zagrebačka banka d.d. Zagreb
poziv na br. 02 200-1 . Inozemna pretplata = Im Ausland Jahresabonnement = Abroad, annual subscription - 50 eura
Potpisani autori priloga sami odgovaraju za svoje stavove i iskazana mišljenja = Die unterzeichneten Autoren der Beiträge sind
für eigene Stellungnahmen und vorgetragene Meinungen selbst
verantwortlich = The signed authors bear the sole responsibility
for their points of view and presented opinions
Hrv. vet. komora 2360000-1101250492 poziv na br. 02
dužnost nam je podsjetiti Vas obveze plaćanja
članarine Hrvatskoj veterinarskoj komori - HVK
veterinara koji rade u Vašoj radnoj organizaciji.
S Vašim veterinarima dogovorite način uplate
obveza prema HVK.
ČLANARINA - dogovorite obročnu otplatu
mjesečnom obustavom od plaća ili iz vaših
zaliha novca, radi lakšeg vođenja naših evidencija. Detaljne upute i iznosi članarine navedeni
su na poleđini naslovnice našeg časopisa.
Obustave od plaća za obvezu članarine
mogu biti mjesečne (12x50 kn), dvomjesečne
(6x100 kn), ili četveromjesečne (3x200 kn).
Spremni smo Vam prema dogovoru poslati i
uplatnice za skupnu uplatu (članarina HVK i
upisnine u HVK oslobođene su PDV-a).
U P I S N I N A - potrebno nas je izvijestiti
o svakoj promjeni broja djelatnika u vašoj
organizaciji (odlazak u mirovinu, odlazak,
zaposlenje novog radnika). Svaki veterinar član HVK dobiva svoj članski broj. Za upis u
članstvo HVK treba ispuniti Upitnik, uz popunu osobnih i općih podataka - (Upitnik na
poleđini korica).
L I C E N CA - veterinari koji nisu članovi
HVK, ili nisu podmirili obveze glede plaćanja
članarine HVK neće moći dobiti Licencu za rad
u Republici Hrvatskoj.
Licenca je propisana - Zakonom o veterinarstvu (NN, 70/1997.), te Pravilnikom o
Licenci (NN, 71/1998.)
Upute i daljnja pojašnjenja možete dobiti u HVK - tel. 01/2441-021 (tajnik HVK)
ili tel./fax: 01/2441-009 (poslovna tajnica) ili tel. 01/2440-317, fax: 01/2441-068
(računovodstvo).
HVK nije u obvezi članovima koji ne plaćaju
članarinu dostavljati besplatni primjerak Hrvatskog veterinarskog vjesnika.
200
SURADNICIMA HVV-a
Hrvatski veterinarski vjesnik objavljivat će članke vezane uz redovite rubrike u časopisu, a iznimno i za druge teme nakon
odluke Uredništva. Potpisani autori tekstova sami odgovaraju za svoje stavove, iskazana mišljenja i objavljene fotografije. Tekstove
je potrebno pisati u programu MS Word, font 12, prored 1,5, a fotografije slati u JPG formatu minimalne rezolucije 300 dpi. Glavni
urednik može od autora zahtijevati da izmijeni tekst ili ga može odbiti objaviti. Tekstove možete dostavljati i pod pseudonimom,
ali glavni urednik mora imati informaciju o indentitetu autora teksta. Glavni će urednik u svome radu poštivati pravila novinarske
struke, a osobito načela istine i prava javnosti da prilikom objavljivanja sazna točne i potpune informacije iz poznatoga izvora.
Prilikom predočavanja tekstova javnosti poštivat će načelo privatnosti te će sprječavati uvrede i klevete. Radi lakšega kontakta
molim autore da uz poslani tekst navedu broj telefona samo za kontakt s glavnim urednikom časopisa. Sve tekstove možete slati
na faks: 031/497-430 ili e-poštu: [email protected] Materijal možete dostaviti i na CD-u na adresu: dr. sc. Ivan Križek, dr.
med. vet., Gornjodravska obala 96, 31000 Osijek. Poslani materijal ne vraćamo.
2
HRVATSKI
HRVATSKIVETERINARSKI
VETERINARSKIVJESNIK,
VJESNIK,19/2011.,
19/2011.,1-2
1-2
UVODNA RIJEČ PREDSJEDNIKA HVK
P
riječ predsjednik
HRVATSKA VETERINARSKA KOMORA
Poštovane kolegice i poštovani kolege!
Na samome početku svoga obraćanja vama, kolegicama
i kolegama veterinarima, želim zahvaliti što ste pokazali povjerenje i izabrali me za predsjednika HVK, krovnoga strukovnoga udruženja svih kolegica i kolega koji se bave veterinarskom djelatnošću na području Republike Hrvatske. Također
želim čestitati svim kolegicama i kolegama koji su od svojih
podružnica kandidirani te su na Izbornoj skupštini izabrani u
odbore HVK. Pred nama je razdoblje u kojemu će se od svih
nas tražiti da uložimo velik trud obnašajući svoje dužnosti u
HVK. To se zahtijevalo i od prethodnoga saziva i zahtijevat će
se svakog drugog koji u budućnosti dolazi. Svako je razdoblje
po nečemu specifično i ne treba ga izdvajati od drugih. Treba
uložiti što više truda u ovaj i u svaki drugi posao i rezultati
zasigurno neće izostati.
Pred vama se nalazi ponešto redizajniran te koncepcijski
novouobličen Hrvatski veterinarski vjesnik. U svezi s tim prvenstveno moramo zahvaliti novoizabranome Izdavačkome odboru, koji je s velikim ambicijama prionuo postavljenim zadaćama kako bi što kvalitetnije i
učinkovitije informirao veterinarsku struku. Moram priznati da prije preuzimanja ove funkcije nisam bio posve
upoznat s opsegom poslova HVK. Često sam, također, bio suočen s pitanjem: Što uopće radi Komora? I možda
upravo naš časopis može, barem dijelom, odgovoriti na to relativno često postavljano pitanje. Također bi, zbog
nedostatnih informacija o radu Komore, bilo dobro pisanim putem ili elektronskom poštom uputiti pitanja i
prijedloge Tajništvu HVK, koje će na najbolji način nastojati odgovoriti na postavljena pitanja i razmotriti prijedloge kako bi se omogućilo što učinkovitije funkcioniranje struke.
Veterinarska struka Republike Hrvatske posljednjih 5 – 6 godina živi i radi u ozračju intenzivnoga transponiranja pravne stečevine EU-a u hrvatski zakonodavni sustav. Poglavlje 12. (Sigurnost hrane, veterinarstvo i fitosanitarni nadzor) obuhvaća veterinarsku djelatnost i prema procjenama, za koje ne možemo reći da su strogo
mjerljive, a time i posve provjerljive, čini otprilike 30 % ukupne pravne stečevine EU-a koja traži primjenu u
našemu sustavu, više od bilo kojega drugog od ukupno 33 poglavlja koji su predmetom pregovora. Iz spomenute je brojke vidljivo da je mjerodavno tijelo, Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnoga razvoja, posebice
Uprava za veterinarstvo, posljednjih godina morala odraditi veliki posao kako bi ispunila postavljene zahtjeve.
S podjednako zahtjevnim zadaćama morala se suočiti i struka, veterinari praktičari, koji su transponiranu legislativu morali primjenjivati u svome svakodnevnome radu i bez većega vremenskoga odmaka odgovarati za sve
postupke koji su novom legislativom propisani. Naravno, bilo je “dječjih bolesti”, i još ih uvijek ima, i u prilagodbi
pravne stečevine hrvatskim uvjetima, za što odgovornost snosi Ministarstvo, i u načinu njezine primjene, za što
su odgovorne veterinarske organizacije, državni veterinarski inspektori, službeni veterinari i ostali.
Upravo je zbog kratkoga razdoblja koje je Vlada Republike Hrvatske odredila za implementaciju europskoga legislativnoga sustava u naš, hrvatski, a ponekad i zbog prevođenja, a ne prilagodbe, što je velika razlika,
europskih akata koji postadoše i hrvatskim, dolazilo do povremenih prijepora između mjerodavnoga tijela i
3
najvećega dijela veterinarskoga korpusa, veterinarskih organizacija. Ako veterinarstvo motrimo kao izdvojenu
cjelinu, neprijeporno je da su veterinarske organizacije žila kucavica toga tijela, a ostale institucije kao što su
Veterinarski fakultet, Hrvatski veterinarski institut, Uprava za veterinarstvo i Uprava za veterinarske inspekcije
trebaju biti potpora, svaka na svoj način, veterinarskim organizacijama, najvećemu operativnome veterinarskome segmentu, preko kojega prosječan hrvatski stanovnik i doživljava veterinarstvo. Nerijetko se na određena
pitanja gleda previše subjektivno. Uprave imaju najveću moć, one donose zakone i pravilnike u skladu s kojima
svi poslije moraju postupati, Veterinarski fakultet nosi intelektualni primat, koji potpuno zaslužuje, ali nerijetko
je bio nedovoljno angažiran u “veterinarskoj zbilji”, dok su veterinarske organizacije preko HVK, iako brojne,
slabo djelovale služeći se vrlo često izlikom da je za situaciju u veterinarstvu kriv uvijek netko drugi, ne pitajući
se koliki je nečiji prinos poboljšanju situacije. Sve se svodilo na rad nekolicine osoba. Znamo da u našoj profesiji ima mnogo stručnjaka, ali nisu na rukovodećim mjestima u svojim organizacijama i nerijetko ne mogu biti
prepoznati i dati svoj prinos na funkcijama koje sam spomenuo na samome početku. Ne robujući formalnostima, jer su formalno bez funkcije, već od sutra kolegice i kolege koji nisu bili kandidirani i izabrani u Skupštinu
HVK treba prepoznati i aktivirati, kao i svakog drugog koji samoinicijativno izrazi želju da pridonese boljitku
naše struke. Stoga je posebice poželjno da se mlađe kolegice i kolege koji govore svjetske jezike uključe u rad
HVK, jer legislativa, koja je još uvijek jednim dijelom u fazi transponiranja i koja se neprestano i na razini EU-a
mijenja i dopunjuje, zahtijeva sustavno praćenje. HVK jedino na taj način može biti kompetentan sugovornik
mjerodavnome tijelu i drugim instancijama koje su na ovaj ili onaj način uključene u implementaciju.
Biti objektivan pa priznati svoju subjektivnost najveći je napor koji na početku moramo svi učiniti. Veterinarske organizacije moraju znati da je mjerodavno tijelo od početka pregovora Republike Hrvatske s EU-om dobilo
zadaću prilagoditi europsko veterinarsko zakonodavstvo hrvatskome. Znači, nije riječ ni o kakvome osobnome
stavu ljudi iz mjerodavnoga tijela, nego o težnji Republike Hrvatske da postane članicom Europske unije. Mjerodavno tijelo to treba obaviti.
Isto tako, mjerodavno je tijelo dobilo zadaću prilagoditi, ističem prilagoditi, hrvatski veterinarski legislativni
sustav europskome, a ne određene akte kruto prevesti s engleskoga na hrvatski i posve promijeniti sadašnji
učinkoviti sustav veterinarstva u Hrvatskoj. Kao članovi pregovaračkoga tima nekoliko smo puta bili suočeni sa
sljedećim odgovorom na naša pitanja: “To ovisi o vama, o vašoj odluci kako ćete to urediti. Samo nam pružite
jamstva da postoji sljedivost, provjerljivost, nepostojanje sukoba interesa itd., odnosno sve što jamči zdravu
hranu i u konačnici štiti zdravlje krajnjega potrošača.” Također je rečeno i zna se da od 27 zemalja članica EU-a
ne postoje dvije u kojima je ustroj veterinarstke struke isti. Zato smatramo da i naš mora imati određenu dozu
autohtonosti. Moramo priznati da tu dozu autohtonosti ili, bolje rečeno, posebnosti naš ustrojbeni model veterinarstva već ima, i na tome posebice zahvaljujem, u ime cijele struke, Upravi za veterinarstvo. Izravno mislim na
uvođenje institucije kontrolnih tijela, što je najznačajniji iskorak u kvaliteti i ekonomičnosti službenih pregleda i
kontrola. Na taj način već danas Republika Hrvatska potiče neke članice EU-a da takav model primijene i u svojim
zemljama. Nadamo se da će model službenih pregleda i kontrola trajati, uz nužne prilagodbe, dugi niz godina.
Prostor za dvojbu u svezi sa spomenutim doduše ipak postoji. Zašto? Veterinarska struka nije toliko velika da bi
njezino djelovanje trebale nadzirati dvije uprave, kako je to danas. Ne želim o tome previše pisati, ali masovno zapošljavanje službenih veterinara nije u skladu sa zamišljenom ulogom kontrolnih tijela. Ono je, naime, u potpunoj
suprotnosti s tom ulogom, tako da i prosječnome poznavatelju hrvatske veterinarske zbilje takva postavka mora
biti u najmanju ruku čudna. Nameće se pitanje bi li se stvari odvijale drugačije da je, kao što je bilo prije, postojala samo jedna veterinarska uprava, ma kako se ona zvala. Uloga službenih veterinara (u tolikome broju) i sada
i u budućnosti nikome u HVK nije jasna. Jedino ako je riječ o postupnome preuzimanju poslova od veterinarskih
organizacija u domeni veterinarskoga javnog zdravstva, što je do sada u nekim segmentima učinjeno (službene
kontrole: u mješaonicama stočne hrane, objektima za preradu nusproizvoda životinjskoga podrijetla, prilikom
stavljanja sirovoga mlijeka u promet…), tada situacija postaje mnogo razvidnijom, ali, s druge strane, u suprotnosti
s postignutim dogovorom između mjerodavnoga tijela i HVK.
Ekonomske konstante višegodišnjega planiranja prihoda veterinarskih organizacija, opreme i broja osoba potrebnih za obavljanje poslova koje su prije postojale sve se više gube. Konkretno: u posljednjih nekoliko godina,
što je rezultat prilagodbe pravnoj stečevini EU-a, izgubljeni su veliki, dugogodišnji izvori prihoda za veterinarske
organizacije, od kojih ću samo neke spomenuti, ne ulazeći u to jesu li postojali realni razlozi za to. Prvi je od njih
kontrola životinja i proizvoda životinjskoga podrijetla u unutarnjemu prometu, popularno zvana kontrola utovara
i istovara. Drugo: od kada je umjetno osjemenjivanje usluga u stočarstvu, a ne u veterinarstvu, vlasnici životinja
4
HRVATSKI
HRVATSKIVETERINARSKI
VETERINARSKIVJESNIK,
VJESNIK,19/2011.,
19/2011.,1-2
1-2
PREDSTAVLJAMO NOVOG PREDSJEDNIKA HVK
mogu sami umjetno osjemenjivati životinje u vlastitome
stadu; sve se više organiziraju razni tečajevi osposobljavanja za taj zahvat. Treće: vlasnici životinja mogu
samostalno obilježavati životinje. Četvrto: preventivna
deratizacija već je duži niz
godina u ingerenciji Ministarstva zdravstva i socijalne
skrbi, ostvaruje se u skladu
sa Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, a
doktor veterinarske medicine ni u jednome stavku nije
spomenut kao odgovorna
osoba. Peto: liječiti životinje
do sada su mogli isključivo
doktori veterinarske medicine, a nakon ulaska Republike Hrvatske u EU to će moći
i vlasnici životinja, naravno
pod nadzorom doktora veterinarske medicine.
Dr.sc. Sašu Legena, dr.med.vet.
Na Izbornoj skupštini HVK održanoj 25. siječnja 2011. u Zagrebu
izabran je novi predsjednik HVK Saša Legen, kojega želimo predstaviti
široj veterinarskoj javnosti.
Dr. sc. Saša Legen rođen je 18. veljače 1965.u Virovitici, gdje je
završio osnovnu i srednju školu. Veterinarski fakultet Sveučilišta u
Zagrebu upisao je 1984. godine i diplomirao 1990. godine. Nakon
završetka studija nekoliko mjeseci radi kao volonter i kao znanstveni
novak na Zavodu za parazitologiju i invazijske bolesti. Tijekom 1992.
radi kao hospitant u veterinarskoj klinici u Reutlingenu (Njemačka), a
od 1993. godine zaposlen je u Bioinstitutu d.o.o. (tadašnja Veterinarska
stanica Čakovec d.o.o.). Do kraja 2000. godine radio je na poslovima
terenskoga veterinara, a nakon toga odlukom Nadzornoga odbora
imenovan je direktorom društva.
Poslijediplomski znanstveni magistarski studij iz područja Ekonomike
i organizacije veterinarstva upisao je 1998. godine, a doktorski 2004.
godine. Doktorirao je 2008. godine s temom “Ekonomske štete
uzrokovane trihinelozom u Hrvatskoj”.
Od 2003. godine zastupnik je Hrvatske veterinarske komore (HVK)
u Federaciji veterinara Europe (FVE). Zahvaljujući uspostavljenim
kontaktima u FVE-u, organizirao je u Čakovcu 2005. godine prvu hrvatsku
konferenciju s međunarodnim sudjelovanjem s temom “Sigurnost hrane
u Hrvatskoj i Europi”. Osim domaćih sudjelovali su i predavači iz Slovenije,
Austrije, Njemačke i Švicarske.
Šesto: kako je povijest
2006. godine imenovan je za člana pregovaračkoga tima Republike
puna čudnih prevrata, od čvrHrvatske u multilateralnim i bilateralnim pretpristupnim pregovorima s
stih saveznika neki su postali
EU-om za Poglavlje 12. Sigurnost hrane, veterinarstvo i fitosanitarna
politika. Najveći dio aktivnosti u HVK usmjerio je upravo na područje
najveći neprijatelji, glava se
veterinarskoga javnoga zdravstva. Autor je triju stručnih i suautor četiriju
gubila ako se netko usudio
znanstvenih članaka. Oženjen je i otac dvoje djece.
ustvrditi da je Zemlja okrugla, pa je ipak dokazano da je
U ovom kratkom životopisu teško je prikazati svu njegovu životnu
okrugla, Bog i Darwin i dalje
ambiciju, energiju i entuzijazam kojim će, vjerujemo, unaprijediti rad HVK
dvoje o postanku života na
i veterinarske struke uopće. Želimo mu mnogo uspjeha u predsjedanju
HVK.
zemlji itd. Krut i strog odgoj
djece već je desetljećima zaDr.sc. Ivan Križek, dr.med.vet.
mijenjen mnogo liberalnijim
pristupom, a u Jutarnjemu
listu od subote 22. siječnja
2011. nagoviješteno je da bi liberalni pristup odgoju možda ipak trebalo zamijeniti nešto strožim. Upravo to
proklamira SAD preuzimajući spomenuti pristup od Kine, svojega, pak, dugogodišnjega političkoga i ekonomskoga suparnika. Zašto to sve spominjem? Naime, veterinarsko javno zdravstvo u određenom je dijelu u novije
vrijeme dobilo surogat pod nazivom HACCP. Veoma dobro osmišljen alat samoodgovornosti u dobro posloženim sustavima. No možda sam i ja ili smo svi mi koji isto mislimo iz poznatih razloga subjektivni. Stoga svim
subjektima u poslovanju s hranom svojim znanjima, a još više novim spoznajama moramo pomoći u primjeni
toga sustava, kontrolirati njegovu svrhovitost jer on je samo alat koji se neprestano treba mijenjati u skladu s
novom legislativom u području sigurnosti hrane.
S druge strane činjenica je da je veterinarska struka dobila neke nove zadaće, poslove koje prije nismo
obavljali. Da bismo utvrdili status stada, a poslije stekli status zemlje slobodne od određenih zaraznih bolesti,
tuberkulinizaciju primjenjujemo već dulji niz godina, u idućih nekoliko godina u dijagnostičkome smislu jednako ćemo postupati i za ELG, brucelozu i neke druge zarazne bolesti, ali te poslove ne možemo uvrstiti u one koje
nazivamo konstantom, jer nakon stjecanja statusa zemlje slobodne od određenih zaraznih bolesti obavljat će se
samo monitoring, a ekonomski će učinci biti posve drugačiji.
5
Jedina dva posla koje konstantno obavljamo i koji su u isključivoj ovlasti veterinarske struke jesu VPG te
poslovi kontrolnih tijela u opsegu koji je predviđen Regulativom 882. Mjerodavno bi se ministarstvo sa svojim
dvjema upravama za veterinarstvo trebalo pobrinuti da ta dva posla ostanu konstanta i da se o njihovu postojanju, opsegu i sl. ne raspravlja iz godine u godinu. Jer kako europska legislativa šest spomenutih poslova ne
definira isključivo veterinarskim, tako ova dva definira i uglavnom je stvar političke odluke hoće li tako i ostati.
Cijela Europa bori se za boljitak veterinarskoga i ostalih staleža, jer pod utjecajem recesije i veterinarstvo
europskih zemalja nije ostalo netaknuto. Na posljednjoj sjednici Federacije veterinara Europe u Bruxellesu
Francuska, Njemačka, Nizozemska i Velika Britanija ukratko su opisale ustroj veterinarske struke svojim zemaljama i utjecaj recesije na nju, a ja ću ovdje spomenuti samo nekoliko detalja. Njemačku, koja je u gospodarskome smislu u Europi uvijek prednjačila, recesija je najmanje zahvatila i osjetilo ju je tek 20 % veterinarskih organizacija. Recesijom je najviše pogođena Nizozemska, gdje su ukupni prihodi veterinarskih organizacija u 2009.
godini u odnosu prema 2008. smanjeni u prosjeku za 26,7 %, najviše u mješovitoj praksi te u ambulantama koje
se bave isključivo liječenjem goveda, gdje su ukupni prihodi smanjeni i za više od 30 %. Zanimljiv je također
podatak da se u veterinarskim organizacijama koje se bave isključivo liječenjem svinja čak 86 % ukupnoga
prihoda ostvari prodajom lijekovova. Slično je i u Velikoj Britaniji, gdje se čak 60 % ukupnoga prihoda u “maloj
praksi” ostvaruje prodajom lijekova. Udio je žena u populaciji veterinara mlađih od 40 godina 71 %, odnosno u
klinikama radi više od 50 % žena. Tek 3,48 % od ukupnoga broja veterinara uključeno je u inspekcijske poslove
(državni i privatni zajedno). Broj veterinara u govedarstvu opada. Francuska, koja je prva na svijetu još 1761.
godine u Lyonu osnovala veterinarski fakultet (tada školu), danas ima velikih problema s mladim veterinarima koji se u pravilu ne žele baviti terenskim radom, a one koji to žele dobro sufinancira država. Studij traje 7
godina, a u posljednje vrijeme više od 50 % veterinara nije s francuskih fakulteta. Imaju 15.600 veterinara, a
muškaraca je oko 60 %.
Feminizacija struke u nas i u europskim zemljama sve je veća, a riječ je o tome da muška populacija izbjegava slabije plaćena zanimanja, kakvo sve više postaje veterinarsko, a spomenuto potvrđuju brojne ekonomske
analize.
Naša budućnost nije ni siva ni crna, kako mnogi kolege misle. Budućnost hrvatskoga veterinarstva ovisi o
kvaliteti odnosa između mjerodavnoga tijela i HVK, politici u stočarstvu te o visini BDP-a. Vrlo jednostavno.
Teško je odgovor dati u jednoj rečenici, ali neka bude tako. I neka mi ne zamjere Veterinarski fakultet i HVI
što im u ovom obraćanju možda nisam posvetio dovoljno pozornosti jer kad bih to činio, vjerojatno bi se sve
svelo na improvizaciju. Njihovu suradnju s HVK ne poznajem, ali s prijedlozima VF-a i HVI-a novo će čelništvo
HVK vrlo brzo upoznati njihovi predstavnici, što će zasigurno uvelike pridonijeti još kvalitetnijemu kreiranju
veterinarske politike.
Moram u svoje ime, a siguran sam i u ime svih vas, zahvaliti dosadašnjemu predsjedniku kolegi Ivanu Forgaču i cijelome prošlome operativnome sazivu HVK na prinosu koji su tijekom svoja dva mandata pružili zastupajući veterinarsku profesiju na svim razinama. Često smo skloni da ono dobro u struci ili u nekom drugom
segmentu života uzimamo zdravo za gotovo, a ako se dogodi nešto loše, skloni smo to ipak ne pripisati situaciji
nego nekome. U nezahvalnoj ulozi tog “nekoga” kao čelni čovjek veterinarske struke kolega Ivan Forgač našao
se nemali broj puta. Bio je na čelu veterinarskog staleža u vremenu koje je bilo obilježeno usvajanjem pravne
stečevine EU-a, a većina je noviteta bila nepovoljna za veterinarske organizacije, posebice u ekonomskome smislu. Teško smo se suočavali i teško se i dalje s tim suočavamo. I sam sam bio svjedokom njegova svakodnevnoga
angažmana i truda koji je uložio kako bi se što bolje uskladili zahtjevi struke s nastojanjima mjerodavnoga
tijela da se usvoji europska pravna stečevina, što je prijeko potrebno za pristup “Klubu 27”.
Na kraju bih htio napomenuti da je obnašanje funkcije na koju sam izabran velika obveza, ali istodobno i
velika čast. Veoma mi je drago ovim putem obratiti se vama, s kojima dijelim svakodnevicu veterinarske zbilje,
uspone, padove, uspjehe i neuspjehe. Za boljitak struke do sada sam se trudio koliko sam mogao i znao, vjerojatno je moglo i bolje, nastojat ću se truditi još više jer sam, kao i svi vi, veterinar i to mi je i moralna obveza.
Predsjednik HVK
Dr.sc. Saša Legen, dr.med.vet.
6
HRVATSKI
HRVATSKIVETERINARSKI
VETERINARSKIVJESNIK,
VJESNIK,19/2011.,
19/2011.,1-2
1-2
riječ urednik
UVODNA RIJEČ GLAVNOG UREDNIKA
Na sjednici Izdavačkoga odbora Hrvatske veterinarske komore (u daljnjemu tekstu HVK) održanoj 25. svibnja 2011. za glavnoga urednika Hrvatskoga veterinarskoga vjesnika (u daljnjemu tekstu HVV) predložen je dr.
sc. Ivan Križek, dr. med.vet., a njegovo je imenovanje potvrdio Izvršni odbor HVK 2. lipnja 2011. Izdavački odbor
ostvaruje svoju djelatnost tiskajući stalne ili povremene tiskovine i objavljujući časopise i biltene iz područja
veterinarske djelatnosti. Osnovna je djelatnost izdavanje HVV-a, koji dobivaju svi članovi Komore.
Od odluke bivšega glavnoga urednika dr. sc. Mirka Burića, dr. med. vet., o povlačenju s mjesta glavnoga
urednika HVV-a pa do imenovanja novoga glavnoga urednika protekla je gotovo cijela godina. Razlozi su bili
promjena Statuta i izbor svih tijela HVK te poštivanje svih pravilnika i protokola do izbora novoga Izdavačkoga
odbora i glavnoga urednika HVV-a. Ovom prilikom želim zahvaliti svome prethodniku, bivšemu glavnome uredniku HVV-a dr. sc. Mirku Buriću, dr. med. vet., koji je svojim trudom, znanjem i entuzijazmom uspio održati kontinuitet objavljivanja HVV-a. Iza sebe je, u naslijeđe novim naraštajima, ostavio časopis s dugogodišnjom tradicijom i obvezom da je nastavimo. Nadam se da ćemo u nekom od idućih brojeva pročitati poneki članak iz pera
našega dragoga kolege. Zahvaljujem i svim kolegicama i kolegama koji su pokazali povjerenje kandidiravši me
za člana Izdavačkoga odbora, članovima Izborne skupštine na izboru u Izdavački odbor, Izdavačkome odboru na
izboru za predsjednika Izdavačkoga odbora i prijedlogu za glavnoga urednika te Izvršnome odboru na potvrdi
imenovanja glavnim urednikom HVV-a. Osobito zahvaljujem svima koji su svojim prilozima, pomoći i savjetima
pridonijeli objavljivanju ovoga broja HVV-a.
Na posljednjoj sjednici Izdavačkoga odbora odlučeno je što žurnije izdati novi broj HVV-a jer je zadnji broj
objavljen početkom lipnja 2010. godine. Od tada smo, zajedno s Izdavačkim odborom HVK i Uredništvom, nastojali pokrenuti ponovni izlazak HVV-a te smo napokon u tome i uspjeli. Želja nam je bila unijeti promjene i
neki “novi duh” u časopis. Zbog pokretanja časopisa i okupljanja članova Uredništva tijekom godišnjih odmora
nismo uspjeli obraditi sve predložene nove rubrike. Predloženo je da u svakome broju predstavimo rad veterinarske struke u nekoj drugoj zemlji sa svim njezinim prednostima i manama. Svakako bi bilo dobro da me
kontaktiraju kolegice i kolege koje su završili Veterinarski fakultet u Zagrebu, a rade u struci izvan domovine.
Želja nam je uspostaviti rubriku o liječenju egzotičnih životinja, zato molim sve koji imaju iskustva u terapiji
sa spomenutim životinjama da mi se jave. Vjerujem da bi tema o zanimljivostima iz prakse bila interesantna
mnogim čitateljima, pa pozivam sve koji se susretnu s nekim neuobičajenim slučajem da ga objave u HVV-u.
Planiramo objavljivati intervjue s kolegicama i kolegama veterinarima koji su uspješni u zanimanjima izvan
naše struke. Želja nam je progovoriti i o područjima stočarske proizvodnje o kojima se relativno rijetko piše
(ribarstvo, pčelarstvo…), predstaviti ulogu veterinara u velikim proizvodnim sustavima, objavljivati preglede
iz inozemne veterinarske literature... Svi Vaši prijedlozi za nove rubrike i poboljšanje sadašnjih dobrodošli su.
Osim toga, pozivam sve koji žele sudjelovati kao autori tekstova da me kontaktiraju.
Prihvaćajući prijedloge i kritike, nastojat ćemo predstaviti veterinarsku struku u najboljem svjetlu te istaknuti njezin pozitivan prinos cjelokupnoj društvenoj zajednici. Vjerujem da ćemo predstavljanjem svih interesnih skupina veterinarske struke u HVV-u barem medijski ojačati svoj položaj u društvu koji nepravedno
godinama ima samo silaznu putanju.
Časopis će izlati četiri puta godišnje, ali zbog spomenutih okolnosti u 2011. godini izaći će dva puta kao
dvobroj. Idući dvobroj možete očekivati početkom prosinca 2011. Nadam se da ćemo sve Vas, drage kolegice i
kolege, novim brojem uspjeti potaknuti da svojim idejama, informacijama i pisanjem pridonesete boljem HVV-u,
a time i struci u cjelini.
dr. sc. Ivan Križek, dr. med. vet.
7
25. siječnja 2011. – održana Izborna skupština HVK.
3. veljače 2011. – u sklopu Seminara za računovostvene radnike i direktore veterinarskih organizacija u Opatiji održan sastanak s
predstavnicima Uprave za veterinarstvo (Nikša
Barišić, dr. med. vet., i Žaklinin Acinger, dr. med.
vet.) i Uprave za veterinarske inspekcije (ravnatelj mr. Gordan Jerbić, dr. med. vet.), kojemu
su nazočili direktori veterinarskih organizacija.
Na sastanku se raspravljalo o Naredbi, veterinarskim pregledima gospodarstava i Pravilniku o visini pristojbi i naknada za službene
kontrole.
Neposredno prije spomenutoga sastanka održan je sastanak predsjednika podružnica.
25. veljače 2011. – sastanak s predsjednicima podružnica.
Na sastanku se raspravljalo o tijeku izrade
prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o visini pristojbi i naknada za
službene kontrole, raspisivanju natječaja za
obavljanje službenih kontrola u objektima koji
se nalaze na područjima koja pokrivaju ovlaštene veterinarske organizacije koje do 30.
lipnja 2010. godine Hrvatskoj akreditacijskoj
agenciji nisu predale zahtjeve za akreditaciju.
25. veljače 2011. – na Veterinarskome fakultetu održana 1., utemeljiteljska sjednica Izvršnoga odbora HVK u novome sazivu.
28. veljače 2011. – posjet delegacije Srpske
veterinarske komore. U sklopu posjeta vođeni
su razgovori u Hrvatskoj veterinarskoj komori
te je organizirn posjet Bioinstititu d.o.o.
3. ožujka 2011. – održana utemeljiteljska
sjednica Odbora za stručno usavršavanje.
Predsjednik Odbora, na temelju odredaba Statuta, postao je prof. dr. Josip Kos, a za zamjenika predsjednika izabran je mr. Šangarelo.
4. ožujka 2011. – održana utemeljiteljska
sjednica Gospodarstvenoga odbora. Za predsjednika Odbora izabran je mr. Tomislav Skendrović
15. ožujka 2011. – održan sastanak u Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnoga
razvoja u svezi s obavljanjem poslova službenih kontrola. Na sastanku su bili direktori veterinarskih organizacija koje su se akreditirale
kao kontrolna tijela.
15. ožujka 2011. – održan sastanak predsjednika HVK dr. sc. Saše Legena s ministrom poljoprivrede Petrom Čobankovićem i državnim
tajnikom Stjepanom Mikolčićem.
23. ožujka 2011. – održan sastanak predsjednika podružnica na kojemu je predsjednik Komore iznio izvješće sa sastanka s ministrom;
raspravljalo se o stavovima podružnica glede
obavljanja i cijena veterinarskih pregleda gospodarstava.
8
23. ožujka 2011. – održan sastanak s ravnateljicom Uprave za veterinarstvo mr. Sanjom
Šeparović, dr. med. vet., i načelnikom Odjela za
veterinarsku praksu i financiranje mjera zdravstvene zaštite životinja Nikšom Barišićem, dr.
med. vet., u svezi s veterinarskim pregledima
gospodarstava.
24. ožujka 2011. – posjet Veterinarskoj komori Štajerske u Leibnitzu.
25. ožujka 2011. – sazvana utemeljiteljska
sjednica Odbora za stručni nadzor. Nije bilo
kvoruma, sjednica nije održana.
29. ožujka 2011. – posjet predstavnika HVK
(dr. sc. Saša Legen, dr. med. vet., i mr. sc. Igor
Vukelić, dr. med. vet.) i predstavnika Uprave za
veterinarske inspekcije (mr. Gordan Jerbić, dr.
med. vet., i mr. sc. Tatjana Karadžić, dr. med.
vet.) Austrijskoj veterinarskoj komori i Veterinarskome uredu u Grazu.
29. ožujka 2011. – održana utemeljiteljska
sjednica Odbora za veterinarsku etiku. Za
predsjednicu je izabrana Tatjana Zajec, dr.
med. vet., a za zamjenika Ivica Žagar, dr. med.
vet.
4. travnja 2011. – održan sastanak s gospodinom Lesarom u svezi s uspostavom i implementacijom sustava upravljanja kvalitetom u
HVK. Sastavljen je Priručnik upravljanja kvalitetom, uspostavljen i implementiran sustav,
podnesen zahtjev za certifikaciju Norme 9001.
5. travnja 2011. – održan sastanak s ravnateljem Uprave za veterinarske inspekcije u svezi
s Pravilnikom o visini pristojba i naknada za
službene kontrole.
5. travnja 2011. – održan sastanak s dekanom Veterinarskoga fakulteta u svezi s rješavanjem pitanja prostora u kojemu će biti
smješten HVK (građevno uređenje i uređenje
interijera), učlanjenjem djelatnika Veterinarskoga fakulteta u HVK i izdavanjem licencija.
U Komoru se učlanilo 130 djelatnika Fakulteta, u tijeku je postupak izdavanja licencija za
spomenute djelatnike.
7. travnja 2011. – održana utemeljiteljska
sjednica Časnoga suda. Za predsjednika je izabran prof. dr. Boris Pirkić, a za njegovu zamjenicu Ninoslava Čajko, dr. med. vet.
7. travnja 2011. – održana utemeljiteljska
sjednica Visokoga časnoga suda. Za predsjednika je izabran prof. dr. Petar Džaja.
aktivnosti HVK
AKTIVNOSTI HVK
13. travnja 2011. – održana utemeljiteljska
sjednica Izdavačkoga odbora. Za predsjednika
Odbora izabran je dr. sc. Ivan Križek, dr. med.
vet.
15. travnja 2011. – sastanak predsjednika Komore dr. sc. Saše Legena, dr. med. vet.,
s predstavnicima Sektora za poljoprivredu i
prehrambenu industriju Hrvatske gospodarske
komore (Božica Marković, Ružica Gelo i Zoran
Radan).
15. travnja 2011. – održan sastanak predsjednika podružnica HVK.
19. travnja 2011. – u Hrvatskome veterinarskome institutu održan sastanak predstavnika
Veterinarskoga fakulteta, HVI-a, Uprave za veterinarstvo i HVK na kojemu se raspravljalo o
aktivnostima pojedinih institucija i prioritetima u 2011. godini.
21. travnja 2011. – održan sastanak Povjerenstva za izradu Prijedloga pravilnika o
izmjenama i dopunama Pravilnika o visini
pristojbi i naknada za službene kontrole. Sastanku je u ime HVK nazočio predsjednik dr.
sc. Saša Legen, dr. med. vet.
4. svibnja 2011. – održan sastanak s ravnateljicom Uprave za veterinarstvo.
4. svibnja 2011. – održan sastanak s državnim tajnikom Stjepanom Mikolčićem.
25. svibnja 2011. – održana sjednica Izdavačkoga odbora. Za glavnoga urednika predložen
je dr. sc. Ivan Križek.
26. svibnja 2011. – potpisan ugovor s Veterinarskim fakultetom o poslovno-tehničkoj
suradnji u sklopu kojega je riješeno pitanje
prostora u kojemu će biti smještena Hrvatska
veterinarska komora (prostor Ambulantne klinike).
26. svibnja 2011. – na temelju prikupljenih
ponuda za građevno uređenje novih prostora
HVK izabran je izvoditelj radova (Termomont)
te je potpisan ugovor o izvođenju radova. Radovi su u tijeku, rok za završetak radova je 10.
lipnja.
1. lipnja 2011. – delegacija HVK posjetila je
Veterinarsku komoru Mađarske. Sastanak je
održan u Hevizu.
2. lipnja 2011. – održana 2. sjednica Izvršnoga odbora.
7. lipnja 2011. – posjet Veterinarskoj komori
Austrije u Beču.
8. travnja 2011. – održana utemeljiteljska
sjednica Odbora za stručni nadzor nad radom
veterinara. Za predsjednicu Odbora izabrana
je dr. sc. Željka Ervačinović, dr. med. vet.
10. lipnja 2011. – obavljena primopredaja
novih prostora HVK na Veterinarskome fakultetu nakon završetka radova građevnoga uređenja i uređenja interijera.
8. travnja 2011. – održana utemeljiteljska
sjednica Odbora za međunarodnu suradnju.
Za predsjednika Odbora izabran je prof. dr. Albert Marinculić, dr. med. vet.
8. srpnja 2011. – održan sastanak predsjednika podružnica Komore u svezi s veterinarskim
pregledima gospodarstava i drugom aktualnom problematikom u veterinarstvu.
HRVATSKI
HRVATSKIVETERINARSKI
VETERINARSKIVJESNIK,
VJESNIK,19/2011.,
19/2011.,1-2
1-2
zapisnik
ZAPISNIK
IZBORNA SKUPŠTINA HVK
Velika dvorana Veterinarskog fakulteta,
25.siječnja 2011.
Na početku zasjedanja Skupštine predsjednik HVK
Ivan Forgač, dr. med. vet., pozdravio je goste i sve
nazočne članove Skupštine te im zahvalio što su se
odazvali pozivu.
Posebno je pozdravio dekana Veterinarskoga fakulteta prof. dr. Tomislava Dobranića i ravnatelja Uprave
za veterinarske inspekcije mr. Gordana Jerbića.
Istaknuo je kako je ovo prva sjednica Skupštine
HVK u novome sazivu, čestitao izabranim članovima
Skupštine i zaželio im da, u okviru Statuta HVK, zastupaju članstvo u radu Skupštine, najvišemu tijelu HVK.
Napomenuo je i sljedeće:
 Skupština HVK donijela je novi statut HVK 14.
svibnja 2010., koji je objavljen u Narodnim novinama
br. 77/10, a stupio je na snagu danom objave (19. lipnja
2010. godine).
 Na temelju odredaba članka 52. Statuta Izvršni
odbor HVK na svojoj je 21. sjednici, održanoj 30. rujna 2010. godine, u skladu s odredbama članka 6. Poslovnika o izboru i radu Skupštine i drugih tijela HVK,
donio odluku o raspisivanju izbora po podružnicama
za članove upravnih odbora podružnica, predsjednika podružnica, zastupnika u Skupštini HVK i postupku predlaganja kandidata za predsjednika, zamjenika
predsjednika i članove pojedinih tijela HVK.
 Tijekom posljednja tri mjeseca održane su utemeljiteljske – izborne skupštine podružnica, na kojima
su utemeljena tijela podružnica – upravni odbori i izabrani predsjednici podružnica te su predloženi kandidati za tijela HVK, odnosno sastavljene su kandidacijske liste za članove tijela Komore koji će se birati na
ovoj skupštini.
Čestitao je izabranim članovima pojedinih tijela
podružnica te im zaželio mnogo uspjeha u radu na dobrobit veterinarske struke.
1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela
Za članove Radnoga predsjedništva predloženi su:
 Aldo Kursar, dr. vet. med.
 Dr. sc. Josip Križanić, dr. vet. med.
 Dragutin Štetner, dr. med. vet.
 Zdenko Mužević, dr. vet. med.
 Danko Kolman, dr. vet. med.
Prijedlog je dan na glasovanje.
Članovi Skupštine jednoglasno su prihvatili prijedlog.
Utvrđeno je da su spomenuti jednoglasno izabrani
za članove Radnoga predsjedništva.
Za zapisničarku je predložena Alka Sasunić, a za
ovjerovitelje zapisnika:
 Vinko Medvid, dr. med. vet
 Krunoslav Rukavac, dr. med. vet.
Prijedlog je dan na glasovanje.
Članovi Skupštine jednoglasno su prihvatili prijedlog.
Utvrđeno je da su spomenuti jednoglasno izabrani za
zapisničarku i ovjerovitelje zapisnika.
Za članove Verifikacijskoga povjerenstva predloženi su:
 Tomislav Skendrović, dr. med. vet.
 Mr. Ante Šarić, dr. med. vet.
Prijedlog je dan na glasovanje.
Članovi Skupštine jednoglasno su prihvatili prijedlog.
Utvrđeno je da su spomenuti jednoglasno izabrani za
članove Verifikacijskoga povjerenstva.
Za članove Kandidacijskoga povjerenstva predloženi su:
 Srđan Tiljak, dr. med. vet.
 Stjepan Krovina, dr. med. vet.
 Vinko Tangar, dr. vet. med.
Prijedlog je dan na glasovanje.
Članovi Skupštine jednoglasno su prihvatili prijedlog.
Utvrđeno je da su spomenuti jednoglasno izabrani za
članove Kandidacijskoga povjerenstva.
Za članove Izbornoga povjerenstva predloženi su:
 Mr. Vlado Rep, dr. med. vet.
 Ivan Devčić, dr. med. vet.
 Mr. Antun Tomac, dr. med. vet.
 Cmrečak Miljenko, dr. med. vet.
 Perino Radovan, dr. med. vet
Prijedlog je dan na glasovanje.
Članovi Skupštine jednoglasno su prihvatili prijedlog.
Utvrđeno je da su spomenuti jednoglasno izabrani
za članove Izbornoga povjerenstva.
Nakon otvaranja Skupštine i izbora radnih tijela HVK
predsjednik HVK Ivan Forgač, dr. med. vet., zamolio je
izabrane članove Radnoga predsjedništva da zauzmu
mjesta i nastave voditi rad Skupštine te je zamolio dekana Veterinarskoga fakulteta da se obrati nazočnima.
Dekan Veterinarskoga fakulteta prof. dr. sc. Tomislav
Dobranić pozdravio je nazočne i zaželio uspješan rad
Skupštine. Istaknuo je kako se iskreno nada da će članovi Skupštine izabrati najbolje kandidate koji će uspješno
voditi struku. Budući da je Veterinarski fakultet otvoren
9
struci, očekuje da će suradnja između Fakulteta, Komore
i struke biti još bolja. Svi djelatnici Veterinarskoga fakulteta do 1. ožujka bit će članovi HVK.
Nakon kratkoga obraćanja dekana članovi Radnoga
predsjedništva zauzeli su svoja mjesta te je u ime Radnoga predsjedništva vođenje Skupštine preuzeo Aldo
Kursar, dr. med. vet., prvi predsjednik HVK, u skladu s
točkama dnevnoga reda.
2. Izvješće Verifikacijskoga povjerenstva
Predsjedajući Aldo Kursar, dr. med. vet., zamolio je
članove Verifikacijskoga povjerenstva da podnesu izvješće.
U ime Verifikacijskoga povjerenstva izvješće je podnio Tomislav Skendrović, dr. med. vet.:
Nakon izbora na utemeljiteljskim – izbornim skupštinama podružnica u Skupštinu HVK izabran je 61 član.
Uvidom u popis sudionika i prebrojavanjem nazočnih članova utvrđeno je da se pozivu za održavanje
Skupštine odazvalo 45 članova te da je 8 članova valjanim punomoćima ovlastilo druge članove Komore da ih
pravovaljano zastupaju.
U skladu s odredbama članka 44. Statuta zasjedanje
Skupštine može se održati ako Skupštini nazoči natpolovična većina članova (32), što znači da ova skupština
ima potreban kvorum, može zasjedati i donositi pravovaljane odluke.
1. Utvrđivanje dnevnoga reda
Predsjedajući Skupštine Aldo Kursar, dr. med. vet.,
istaknuo je kako je u skladu s pozivom koji je poslan
svim članovima Skupštine za ovu izbornu skupštinu
HVK predložen sljedeći dnevni red:
1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela:
- Radnoga predsjedništva,
- zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika,
- Verifikacijskoga povjerenstva,
- Kandidacijskoga povjerenstva,
- Izbornoga povjerenstva.
2. Izvješće Verifikacijskoga povjerenstva
3. Utvrđivanje dnevnoga reda
4. Usvajanje zapisnika Skupštine održane 14. svibnja
2010.
5. Prijedlog izmjene Statuta HVK
6. Izvješće Kandidacijskoga povjerenstva za izbor
predsjednika, zamjenika predsjednika i članova ostalih
tijela HVK
7. Usvajanje izvješća Kandidacijskoga povjerenstva
– potvrđivanje liste kandidata
8. Izbor tijela HVK
9. Izvješće Izbornoga povjerenstva o rezultatima
glasovanjaRazličito.
Predsjedajući Skupštine Aldo Kursar, dr. med. vet.,
otvorio je raspravu o predloženome dnevnome redu.
Dodatnih prijedloga za izmjenu i dopunu predloženoga dnevnoga reda nije bilo, pa je prijedlog dnevnoga
10
reda dan na glasovanje.
Nakon glasovanja utvrđeno je da je Skupština jednoglasno prihvatila i potvrdila predloženi dnevni red.
2. Usvajanje zapisnika Skupštine održane 14. svibnja
2010.
Predsjednik HVK Ivan Forgač, dr. med. vet., podnio je
izvješće istaknuvši kako je zapisnik Skupštine održane
14. svibnja 2010. objavljen u Veterinarskome vjesniku te
je pročitao točke dnevnoga reda Skupštine:
1. Otvaranje Skupštine
2. Izbor Radnoga predsjedništva, zapisničara i Verifikacijskoga povjerenstva
3. Izvješće predsjednika o radu HVK u 2009. godini
4. Izvješće Nadzornoga odbora
5. Izvješće o financijskome poslovanju HVK u 2009. i
plan za 2010. godinu
6. Rasprava o izvješćima
7. Donošenje Statuta HVK
8. Donošenje Pravilnika o osnivanju i radu podružnica HVK
9. Donošenje Poslovnika o izboru i radu Skupštine i
drugih tijela HVKOstali prijedlozi i odlukeRazno.
Predsjedajući Aldo Kursar, dr. med. vet., otvorio je raspravu o izvješću te je zapisnik dao na glasovanje.
Članovi Skupštine jednoglasno su usvojili zapisnik
Skupštine održane 14. svibnja 2010. godine, što je predsjedajući utvrdio na kraju glasovanja.
3. Prijedlog izmjene Statuta
Tajnik HVK dr. sc. Anđelko Gašpar iznio je prijedlog
izmjene Statuta. Istaknuo je da je prijedlog izmjene Statuta s obrazloženjem uz poziv dostavljen svim članovima Skupštine.
Napomenuo je kako je u članku 44. Statuta propisano da sve odluke Skupština donosi natpolovičnom većinom nazočnih članova, osim odluke o usvajanju Statuta,
odnosno njegovih izmjena i dopuna, izboru predsjednika, zamjenika i članova tijela i odbora Komore, odluke o
učlanjivanju i udruživanju u međunarodne organizacije
i institucije, istupanju iz međunarodnih organizacija i
institucija te odluke o prestanku rada Komore, za koju je
potrebna dvotrećinska većina nazočnih članova.
Istodobno s usvajanjem Statuta Skupština je donijela Poslovnik o izboru i radu Skupštine i drugih tijela
Hrvatske veterinarske komore. Člankom 15. Poslovnika propisano je da je za izbor predsjednika, zamjenika
predsjednika i članove ostalih tijela Komore potrebna
natpolovična većina glasova nazočnih zastupnika.
Na utemeljiteljskim – izbornim skupštinama podružnica predloženi su kandidati za tijela HVK te su tijekom
priprema za utemeljiteljske – izborne Skupštine HVK
sastavljene kandidacijske liste za izbor članova tijela
Komore.
S obzirom na to da spomenute odredbe Statuta HVK
i Poslovnika o izboru i radu Skupštine i drugih tijela
HVK nisu usklađene kao i činjenicu da je predloženi broj
HRVATSKI
HRVATSKIVETERINARSKI
VETERINARSKIVJESNIK,
VJESNIK,19/2011.,
19/2011.,1-2
1-2
kandidata za gotovo sva tijela HVK veći od broja koji se
bira u skladu sa Statutom, ne bi bilo moguće izabrati
kandidate za tijela HVK.
Zato se predlaže da se u stavku 5. članka 44. Statuta Hrvatske veterinarske komore (Narodne novine br.
77/10) brišu riječi “izbora predsjednika, zamjenika i članova tijela i odbora Komore”.
Predsjedajući Skupštine dao je prijedlog na raspravu. Nije bilo primjedaba i drugih prijedloga u svezi s
tom točkom dnevnoga reda te je prijedlog dan na glasovanje.
Na kraju glasovanja predsjedajući je utvrdio da je
Skupština jednoglasno prihvatila predloženu izmjenu
Statuta.
6. Izvješće Kandidacijskoga povjerenstva
Predsjedajući je zamolio članove Kandidacijskoga
povjerenstva da podnesu izvješće.
U ime Kandidacijskoga povjerenstva izvješće je podnio Srđan Tiljak, dr. med. vet.
Istaknuo je kako su na utemeljiteljskim – izbornim
skupštinama podružnica izabrani članovi za pojedina
tijela podružnica HVK te su predloženi kandidati za pojedina tijela HVK. Na temelju prijedloga kandidata za
članove HVK sastavljene su kandidacijske liste za članove tijela HVK. Nakon izvješća predsjedajući Skupštine
Aldo Kursar, dr. med. vet., otvorio je raspravu o izvješću
Kandidacijskoga povjerenstva.
Za riječ se javio tajnik HVK dr. sc. Anđelko Gašpar.
On je napomenuo da je na utemeljiteljskim – izbornim skupštinama podružnica za članove Gospodarstvenoga odbora predloženo samo šest kandidata, ali da, u
skladu s odredbama Statuta, Odbor ima sedam članova.
Predložio je da Skupština utvrdi još najmanje jednoga kandidata, kojeg će članovi Skupštine upisati na
kandidacijsku listu (glasački listić br. 8) te će se o kandidatima glasovati na spomenutome glasačkome listiću.
Nakon toga za člana Gospodarstvenoga odbora
predložen je Tihomir Horvat, dr. med. vet., iz Podružnice
Bjelovar.
Predsjedajući je prijedlog dao na glasovanje, a svi
članovi Skupštine jednoglasno su ga prihvatili.
7. Usvajanje izvješća Kandidacijskoga povjerenstva –
potvrđivanje liste kandidata
Nakon izvješća Kandidacijskoga povjerenstva predsjedajući Skupštine dao je izvješće na glasovanje.
Svi članovi Skupštine jednoglasno su usvojili izvješće i potvrdili liste kandidata za izbor tijela HVK, što je
na kraju utvrđeno po predsjedajućemu.
8. Izbor tijela HVK
Predsjedajući je napomenuo da će svaki član Skupštine dobiti kuvertu s glasačkim listićima za izbor članova tijela Komore te je između ostaloga utvrdio:
 glasački listići za izbor članova pojedinih tijela
Komore u različitim su bojama,
 na listama za izbor članova tijela zaokružuje se
onoliki broj kandidata koliko se bira
 listići na kojima se zaokruži veći broj kandidata
od broja koji se bira za pojedina tijela Komore proglasit
će se nevažećima,
 nakon zaokruživanja kandidata na glasačkim listićima listiće treba staviti u kuvertu u kojoj su bili i ubaciti je u glasačku kutiju, koja se nalazi na stolu.
Zamolio je članove Izbornoga povjerenstva da obave glasovanje te da nakon prebrojavanja glasova za
pojedina tijela Komore podnesu Skupštini izvješće o
rezultatima glasovanja.
9. Izvješće Izbornoga povjerenstva o rezultatima
glasovanja
U ime Izbornoga povjerenstva izvješće je podnio Miljenko Cmrečak, dr. med. vet.:
KANDIDACIJSKA LISTA ZA PREDSJEDNIKA HVK
Broj glasačkih listića: 53
Broj važećih listića: 52
Broj nevažećih listića: 1
Red. broj
Prezime
Ime
BROJ GLASOVA
1
Legen
Saša
52
(Bira se 1 kandidat)
Utvrđujem da je za predsjednika HVK izabran dr. sc.
Saša Legen
KANDIDACIJSKA LISTA ZA ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA
Broj glasačkih listića: 53
Broj važećih listića: 53
Broj nevažećih listića: 0
Red. broj
Prezime
Ime
BROJ GLASOVA
1
Forgač
Ivan
29
2
Lukić
Damir
2
3
Vujević
Ivica
22
(Bira se 1 kandidat)
Utvrđujem da je za zamjenika predsjednika HVK izabran Ivan Forgač, dr. med. vet.
KANDIDACIJSKA LISTA ZA ČLANOVE ČASNOGA
SUDA
Broj glasačkih listića: 53
Broj važećih listića: 53
Broj nevažećih listića: 0
Red. broj
Prezime
Ime
BROJ GLASOVA
1
Adžić
Davor
34
2
Čajko
Ninoslava
45
11
3
Pirkić
Boris
38
Red. broj
Prezime
Ime
BROJ GLASOVA
4
Popović
Stanko
36
1
Barižon
Marina
50
5
Rukavina
Grgo
36
2
Đuričić
Dražen
50
6
Tangar
Vinko
29
3
Ivaniš
Dario
50
7
Vukoša
Krešimir
38
4
Labura
Čedomir
50
5
Lužaić
Branko
50
6
Majić
Tomislav
50
(Bira se 5 kandidata)
Utvrđujem da su za članove Časnoga suda izabrani:





Ninoslava Čajko, dr. med. vet.
Prof. dr. sc. Boris Pirkić
Mr. sc. Stanko Popović, dr. med. vet.
Grgo Rukavina, dr. med. vet.
Krešimir Vukoša, dr. med. vet.
(Od 6 predloženih bira se 6, iz svake podružnice po 1)
Utvrđujem da su za članove Stručnoga odbora potvrđeni:











KANDIDACIJSKA LISTA ZA ČLANOVE VISOKOGA ČASNOGA SUDA
Broj glasačkih listića: 53
Broj važećih listića: 53
Broj nevažećih listića: 0
Red.broj
Prezime
Ime
BROJ GLASOVA
1
Bašljan
Zdravko
43
2
Bosančić
Zdravko
47
3
Džaja
Petar
48
4
Gaurina
Ivo
32
5
Labura
Čedo
39
6
Šarc
Vladimir
39
KANDIDACIJSKA LISTA ZA ČLANOVE ODBORA ZA
STRUČNO USAVRŠAVANJE
Broj glasačkih listića: 53
Broj važećih listića: 48
Broj nevažećih listića: 5
(Bira se 5 kandidata)
Utvrđujem da su za članove Visokoga časnoga suda
izabrani:





Zdravko Bašljan, dr. med. vet.
Zdravko Bosančić, dr. med. vet..
Prof. dr. sc. Petar Džaja
Mr. sc. Čedo Labura, dr. med. vet.
Vladimir Šarc, dr. med. vet.
Red. broj
Prezime
Ime
INSTITUCIJA
1
Kos
Josip
VF
2
Barišić
Nikša
MPRRR
3
Anđelko
Gašpar
HVK-Statut
(Nabrojena 3 člana ne biraju se, njih potvrđuje Skupština)
KANDIDACIJSKA LISTA ZA ČLANOVE STRUČNOGA
ODBORA
Broj glasačkih listića: 53
Broj važećih listića: 50
Broj nevažećih listića: 3
Red. broj
Prezime
Ime
INSTITUCIJA
1
Vidaković
Darko
MPRRR
2
Turk
Nenad
Vet. fakultet
3
Špičić
Silvio
HVI
4
Gašpar
Anđelko
HVK-Statut
5
Lukman
Davorin
HVK-Statut
(Nabrojeni kandidati ne biraju se, njih potvrđuje Skupština)
12
Darko Vidaković, dr. med. vet.
Prof. dr. sc. Nenad Turk, dr. med. vet.
Dr. sc. Silvio Špičić, dr. med. vet.
Dr. sc. Anđelko Gašpar, dr. med. vet.
Dr. sc. Davorin Lukman, dr. med. vet.
Marina Barižon, dr. med. vet.
Dr. sc. Dražen Đuričić, dr. med. vet.
Mr. Dario Ivaniš, dr. med. vet.
Mr. sc. Čedo Labura, dr. med. vet.
Mr. Branko Lužaić, dr. med. vet.
Dr. sc. Tomislav Majić, dr. med. vet.
Red. broj
Prezime
Ime
BROJ GLASOVA
1
Brajko
Tomislav
48
2
Dasović
Željko
48
3
Đurić
Ljubomir
10
4
Listeš
Edy
48
5
Rora
Stanislav
48
6
Stupar
Drago
38
7
Šangarelo
Andrija
48
(Bira se 6 članova, iz svake podružnice mora biti 1 član)
Utvrđujem da su za članove Odbora za stručno usavršavanje potvrđeni:





Prof. dr. sc. Josip Kos
Nikša Barišić, dr. med. vet.
Dr. sc. Anđalko Gašpar
Dr. sc. Tomislav Brajko
Željko Dasović, dr. med. vet.
HRVATSKI VETERINARSKI VJESNIK, 19/2011., 1-2










Edy Listeš, dr. med. vet.
Stanislav Rora, dr. med. vet.
Drago Stupar, dr. med. vet.
Andrija Šangarelo, dr. med. vet.
KANDIDACIJSKA LISTA ZA ČLANOVE ODBORA ZA
VETERINARSKU ETIKU
Broj glasačkih listića: 53
Broj važećih listića: 52
Broj nevažećih listića: 1
Red. broj
Prezime
Ime
BROJ GLASOVA
1
Asić
Zoran
34
2
Čule
Mate
34
3
Kaić
Jelena
34
4
Šota
Tomislav
35
5
Zajec
Tatjana
33
6
Žagar
Ivica
32
7
Žimbrek
Mirko
15
(Bira se 7 članova)
Utvrđujem da su za članove Odbora za veterinarsku
etiku izabrani:







Dr. sc. Željka Ervačinović, dr. med. vet.
Damir Lukić, dr. med. vet.
Siniša Mandek, dr. med. vet.
Ante Tustonja, dr. med. vet.
Ivica Viljušić, dr. med. vet.
Ivan Zemljak, dr. med. vet.
KANDIDACIJSKA LISTA ZA ČLANOVE GOSPODARSTVENOGA ODBORA
Broj glasačkih listića: 53
Broj važećih listića: 47
Broj nevažećih listića: 6
Red. broj
Prezime
Ime
BROJ GLASOVA
1
Dominković
Zoran
46
2
Križanić
Josip
43
3
Rep
Vlado
45
4
Skendrović
Tomislav
44
5
Viljušić
Ivica
43
6
Vujčić
Ankica
42
7
Horvat
Tihomir
41
(Odbor ima 7 članova koje bira Skupština. Iz svake podružnice u Odbor bira se najmanje 1 član)
Utvrđujem da su za članove Gospodarstvenoga odbora izabrani:
Zoran Asić, dr. med. vet.
Mate Čule, dr. med. vet.
Jelena Kaić, dr. med. vet.
Tomislav Šota, dr. med. vet.
Tatjana Zajec, dr. med. vet.
Ivica Žagar, dr. med. vet.
Mirko Žimbrek, dr. med. vet.







KANDIDACIJSKA LISTA ZA ČLANOVE ODBORA ZA
STRUČNI NADZOR NAD RADOM VETERINARA
Zoran Dominković, dr. med. vet.
Dr. sc. Josip Križanić
Vlado Rep, dr. med. vet.
Tomislav Skendrović, dr. med. vet.
IvicaViljušić, dr. med. vet.
Ankica Vujčić, dr. med. vet.
Tihomir Horvat, dr. med. vet.
KANDIDACIJSKA LISTA ZA ČLANOVE ODBORA ZA
MEĐUNARODNU SURADNJU
Broj glasačkih listića: 53
Broj važećih listića: 52
Broj nevažećih listića: 1
Broj glasačkih listića: 53
Broj važećih listića: 53
Broj nevažećih listića: 0
Red. broj
Prezime
Ime
BROJ GLASOVA
1
Ćurćija
Bojana
50
2
Ervačinović
Željka
52
Red. broj
Prezime
Ime
BROJ GLASOVA
3
Lukić
Damir
48
1
Agičić
Damir
30
4
Mandek
Siniša
47
2
Domitran
Goran
20
5
Tustonja
Ante
48
3
Fabijanić
Boris
36
6
Viljušić
Ivica
48
4
Grizelj
Juraj
35
7
Zemljak
Ivan
49
5
Haber
Hrvoje
17
6
Marinculić
Albert
46
7
Ofner
Emil
19
8
Vrabec
Mario
23
9
Vukelić
Igor
21
( * Od sedam predloženih bira se 7)
Utvrđujem da su za članove Odbora za stručni nadzor nad radom veterinara izabrani:
 Bojana Ćurćija, dr. med. vet.
(Od 9 predloženih kandidata bira se 5)
13





Utvrđujem da su za članove Odbora za međunarodnu suradnju izabrani:





Damir Agičić, dr. med. vet.
Boris Fabijanić, dr. med. vet.
Juraj Grizelj
Prof. dr. sc. Albert Marinculić, dr. med. vet.
Mario Vrabec, dr. med. vet.
Prof. dr. Darko Gereš
Dr. sc. Ivan Križek
Dr. sc. Željka Labura, dr. med. vet.
Dr. sc. Neven Rasinec, dr. med. vet.
Zoran Studak, dr. med. vet.
S obzirom na odredbe Statuta, izbore u podružnicama i ovoj skupštini, Izvršni odbor HVK čine:
R. br.
KANDIDACIJSKA LISTA ZA ČLANOVE NADZORNOGA
ODBORA
Broj glasačkih listića: 53
Broj važećih listića: 53
Broj nevažećih listića: 0
Red. broj
Prezime
Ime
BROJ GLASOVA
1
Bareza
Andrija
18
2
Benčić
Žarko
28
3
Capek
Brankica
29
4
Modrić
Ante
29
5
Ostrogonac
Josip
19
6
Vidaković
Nikola
27
( Od 6 predloženih kandidata biraju se 3)
Utvrđujem da su za članove Nadzornoga odbora izabrani:
 Mr. sc. Žarko Benčić, dr. med. vet.
 Brankica Capak, dr. med. vet.
 Mr. Ante Modrić
KANDIDACIJSKA LISTA ZA ČLANOVE IZDAVAČKOGA
ODBORA
Broj glasačkih listića: 53
Broj važećih listića: 52
Broj nevažećih listića: 1
Red. broj
Prezime
Ime
BROJ GLASOVA
1
Gereš
Darko
45
2
Križek
Ivan
40
3
Labura
Željka
32
4
Rasinec
Neven
35
5
Studak
Zoran
34
6
Šapina
Željka
29
7
Vrbičić-Ukić
Majda
27
(Od 7 predloženih kandidata bira se 5)
Utvrđujem da su za članove Izdavačkoga odbora izabrani:
14
Prezime
Ime
1
Predsjednik HVK
Legen
Saša
2
Zamjenik predsjednika
Forgač
Ivan
3
Tajnik HVK
Gašpar
Anđelko
4
Predstavnik
Ministarstva
Šeparović
Sanja
5
Predstavnik
Ministarstva
Gordan
Jerbić
6
Dekan VF-a
Dobranić
Tomislav
7
Ravnatelj HVI-a
Cvetnić
Željko
8
Predsjednik
Podružnice Zagreb
Tiljak
Srđan
9
Predsjednik
Podružnice Varaždin
Križanić
Josip
10
Predsjednik
Podružnice Bjelovar
Kolman
Danko
11
Predsjednik
Podružnice Osijek
Mužević
Zdenko
12
Predsjednik
Podružnice Rijeka
Vukelić
Igor
13
Predsjednik
Podružnice Split
Ukić
Ivica
10. Razno
Predsjedajući Skupštine pozvao je članove Skupštine da iznesu prijedloge za raspravu.
Prijedloga nije bilo.
Predsjedajući Skupštine Aldo Kursar, dr. med. vet., čestitao je svim izabranim i potvrđenim članovima tijela
HVK te im zaželio mnogo uspjeha u radu.
Na kraju je zamolio novoga predsjednika HVK dr. sc.
Sašu Legena da se obrati članovima Skupštine.
Novoizabrani predsjednik pozdravio je članove
Skupštine te im zahvalio na ukazanome povjerenju.
Obraćanje predsjednika HVK u prilogu je zapisnika.
Skupština je završila s radom u 14.30 sati.
Zapisničarka:
Alka Sasunić
Ovjerovitelji zapisnika:
Vinko Medvid, dr. med. vet.
Krunoslav Rukavac, dr. med. vet.
HRVATSKI
HRVATSKIVETERINARSKI
VETERINARSKIVJESNIK,
VJESNIK,19/2011.,
19/2011.,1-2
1-2
tijela hvk
TIJELA HVK
PREDSJEDNIK HVK
Red. broj
1
3
Mr. sc. Stanko Popović, dr. med. vet.
IME I PREZIME
4
Mr. sc. Grgo Rukavina, dr. med. vet.
Dr. sc. Saša Legen, dr. med. vet.
5
Krešimir Vukoša, dr. med. vet.
PREDSJEDNIK ČASNOGA SUDA
ZAMJENIK PREDSJEDNIKA HVK
Red. broj
IME I PREZIME
1
Ivan Forgač, dr. med.vet.
Red. broj
IME I PREZIME
1
Dr. sc. Boris Pirkić, dr. med. vet.
ZAMJENICA PREDSJEDNIKA ČASNOGA SUDA
IZVRŠNI ODBOR HVK
Red.broj
IME I PREZIME
1
Dr. sc. Saša Legen, dr.
med. vet.
Predsjednik HVK
2
Ivan Forgač, dr. med.
vet.
Zamjenik
predsjednika
3
Dr. sc. Anđelko Gašpar,
dr. med. vet.
Tajnik HVK
4
Mr. Sanja Šeparović, dr.
med. vet.
Predstavnik
Ministarstva
5
Mr. Gordan Jerbić, dr.
med. vet.
Predstavnik
Ministarstva
6
Prof. dr. sc. Tomislav
Dobranić, dr. med. vet.
Dekan VF-a
7
Prof. dr. sc. Željko
Cvetnić, dr. med. vet.
Ravnatelj HVI-a
8
Srđan Tiljak, dr. med.
vet.
Predsjednik
Podružnice Zagreb
9
Dr. sc. Josip Križanić,
dr. med. vet.
Predsjednik
Podružnice Varaždin
10.
Mr. Danko Kolman, dr.
med. vet.
Predsjednik
Podružnice Bjelovar
11
Zdenko Mužević, dr.
med. vet.
Predsjednik
Podružnice Osijek
12
Mr. sc. Igor Vukelić, dr.
med. vet.
Predsjednik
Podružnice Rijeka
13
Ivica Ukić, dr. med. vet.
Predsjednik
Podružnice Split
Red. broj
IME I PREZIME
1
Ninoslava Čajko, dr. med. vet.
VISOKI ČASNI SUD
Red. broj
IME I PREZIME
1
Zdravko Bašljan, dr. med. vet.
2
Zdravko Bosančić, dr. med. vet.
3
Prof. dr. sc. Petar Džaja, dr. med. vet.
4
Mr. sc. Čedomir Labura, dr. med. vet.
5
Vladimir Šarc, dr. med. vet.
PREDSJEDNIK VISOKOGA ČASNOGA SUDA
Red. broj
IME I PREZIME
1
Prof. dr. sc. Petar Džaja, dr. med. vet.
ZAMJENIK PREDSJEDNIKA VISOKOGA ČASNOGA
SUDA
Red. broj
IME I PREZIME
1
Mr. sc. Čedomir Labura, dr. med. vet.
STRUČNI ODBOR
Red. broj
1
PREDSJEDNIK IZVRŠNOGA ODBORA
Red. broj
1
IME I PREZIME
Dr. sc. Saša Legen, dr. med. vet.
2
3
4
ČASNI SUD
5
Red. broj
IME I PREZIME
1
Ninoslava Čajko, dr. med. vet.
2
Dr. sc. Boris Pirkić, dr. med. vet.
6
7
IME I PREZIME
Darko Vidaković, dr. med.
vet.
Prof. dr. sc. Nenad Turk, dr.
med. vet.
Dr. sc. Silvio Špičić, dr. med.
vet.
Dr. sc. Anđelko Gašpar, dr.
med. vet.
Dr. sc. Davorin Lukman, dr.
med. vet.
Dr. sc. Tomislav Majić, dr.
med. vet.
Mr. Ivaniš Dario, dr. med. vet.
INSTITUCIJA
MPRRR
Veterinarski
fakultet
HVI
HVK
HVK – Odjel za
male životinje
Zagreb
Varaždin
15
8
9
10
11
Dr. sc. Dražen Đuričić, dr.
med. vet.
Mr. sc. Branko Lužaić, dr.
med. vet.
Mr. sc. Čedomir Labura, dr.
med. vet.
Marina Barižon, dr. med. vet.
Bjelovar
Osijek
Rijeka
Split
PREDSJEDNIK ODBORA
Red. broj
IME I PREZIME
1
Prof. dr. sc. Nenad Turk, dr. med. vet.
ZAMJENIK PREDSJEDNIKA ODBORA
Red. broj
IME I PREZIME
1
Dr. sc. Tomislav Majić, dr. med. vet.
ODBOR ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE
Red. broj
7
IME I PREZIME
Prof. dr. sc. Josip Kos, dr. med.
vet.
Nikša Barišić, dr. med. vet.
Dr. sc. Anđelko Gašpar, dr. med.
vet.
Dr. sc. Tomislav Brajko, dr. med.
vet.
Mr. Drago Stupar, dr. med. vet.
Mr. Andrija Šangarelo, dr. med.
vet.
Stanislav Rora, dr. med. vet.
Osijek
8
Željko Dasović, dr. med. vet.
Rijeka
9
Dr. sc. Edy Listeš, dr. med. vet.
Split
1
2
3
4
5
6
INSTITUCIJA
Veterinarski
fakultet
MPRRR
HVK
PREDSJEDNIK ODBORA
Red. broj
IME I PREZIME
1
Tatjana Zajec, dr. med. vet.
ZAMJENIK PREDSJEDNIKA ODBORA
Red. broj
IME I PREZIME
1
Ivica Žagar, dr. med. vet.
ODBOR ZA STRUČNI NADZOR NAD RADOM
VETERINARA
Red. broj
IME I PREZIME
PODRUŽNICA
1
Siniša Mandek, dr. med. vet.
Zagreb
2
Bojana Ćurćija, dr. med. vet.
Varaždin
3
Mr. Ante Tustonja, dr. med. vet.
Varaždin
4
Ivan Zemljak, dr. med. vet.
Bjelovar
6
Dr. sc. Željka Ervačinović, dr.
med. vet.
Ivica Viljušić, dr. med. vet.
7
Damir Lukić, dr. med. vet.
5
Osijek
Rijeka
Split
PREDSJEDNICA ODBORA
Zagreb
Red. broj
IME I PREZIME
Varaždin
1
Dr. sc. Željka Ervačinović, dr. med. vet.
Bjelovar
PREDSJEDNIK ODBORA
GOSPODARSTVENI ODBOR
Red. broj
IME I PREZIME
Mr. Tomislav Skendrović, dr.
med. vet.
Dr. sc. Križanić Josip, dr. vet.
med.
1
2
PODRUŽNICA
Zagreb
Varaždin
Red. broj
IME I PREZIME
3
Mr. Vlado Rep, dr. med. vet.
Bjelovar
1
Prof. dr. sc. Josip Kos, dr. med. vet.
4
Tihomir Horvat, dr. med. vet.
Zoran Dominković, dr. med.
vet.
Bjelovar
5
ZAMJENIK PREDSJEDNIKA ODBORA
Red. broj
IME I PREZIME
1
Nikša Barišić, dr. med. vet.
6
Ivica Viljušić, dr. med. vet.
Rijeka
7
Ankica Vujčić, dr. med. vet.
Split
PREDSJEDNIK ODBORA
ODBOR ZA VETERINARSKU ETIKU
Red. broj
IME I PREZIME
PODRUŽNICA
1
Tatjana Zajec, dr. med. vet.
Zagreb
2
Jelena Kaić, dr. med. vet.
Varaždin
3
Mirko Žimbrek, dr. med. vet.
Varaždin
4
Zoran Asić, dr. med. vet.
Bjelovar
5
Tomislav Šota, dr. med. vet.
Osijek
6
Mate Čule, dr. med. vet.
Split
7
Ivica Žagar, dr. med. vet.
Rijeka
16
Osijek
Red. broj
IME I PREZIME
1
Mr. Tomislav Skendrović, dr. med. vet.
ODBOR ZA MEĐUNARODNU SURADNJU
Red. broj
IME I PREZIME
PODRUŽNICA
1
Prof. dr. sc. Albert Marinculić,
dr. med. vet.
Zagreb
2
Boris Fabijanić, dr. med. vet.
Zagreb
HRVATSKI
HRVATSKIVETERINARSKI
VETERINARSKIVJESNIK,
VJESNIK,19/2011.,
19/2011.,1-2
1-2
3
Doc. dr. sc. Juraj Grizelj, dr.
med. vet.
Zagreb
4
Mario Vrabec, dr. med. vet.
Bjelovar
5
Damir Agičić, dr. med. vet.
Osijek
PREDSJEDNIK ODBORA
2
3
Brankica Capek, dr. med. vet.
Mr. sc. Žarko Benčić, dr. med.
vet.
Bjelovar
Rijeka
IZDAVAČKI ODBOR
Red. broj
IME I PREZIME
PODRUŽNICA
Zagreb
Red. broj
IME I PREZIME
1
Prof. dr. sc. Darko Gereš, dr.
med. vet.
1
Prof. dr. sc. Albert Marinculić, dr. med. vet.
2
Zoran Studak, dr. med. vet.
Varaždin
3
Dr. sc. Neven Rasinec, dr. med.
vet.
Bjelovar
4
Dr. sc. Ivan Križek, dr. med. vet.
Osijek
5
Dr. sc. Željka Labura, dr. med.
vet.
Rijeka
NADZORNI ODBOR
Red. broj
IME I PREZIME
PODRUŽNICA
1
Mr. Ante Modrić, dr. med. vet.
Zagreb
DELEGACIJA HVK POSJETILA VETERINARSKU KOMORU
MAĐARSKE
nice Split Ivica Ukić te granični veterinarski inspektor
Branko Bartolić.
Radni sastanak bio je iznimno konstruktivan, raspravljalo se iskustvima vezanim uz reforme veterinarske struke u sklopu pristupnoga procesa Europskoj uniji, stanju
i aktualnim problemima veterinarstva u objema državama te mogućnosti zajedničkoga nastupa radi korištenja
sredstvima iz fondova Europske unije.
Jedna od tema bila je dogovaranje suradnje na razini
regionalnih podružnica koje se teritorijalno naslanjaju
jedna na drugu, posebice u svezi sa skorim ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju.
Zaključeno je da se sastanci poput ovoga trebaju održavati redovito. Na idućem radnome sastanku koji će se
održati početkom jeseni bit će potpisan ugovor o međusobnome prijateljstvu i suradnji.
Dana 1. lipnja 2011. delegacija Hrvatske veterinarske komore posjetila je Veterinarsku komoru Mađarske.
Radni sastanak održan je u Hevizu. Izniman prinos održavanju sastanka dao je kolega Atilla Kosz, predstavnik
Županije Zala u Skupštini Veterinarske komore Mađarske, i kolega Branko Bartolić, granični veterinarski inspektor.
Mađarsku delegaciju predvodio je predsjednik Komore Gônczi Gábor, glavni tajnik László Horváth, predsjednik Europskoga udruženja veterinara praktičara
Pintér Zsolt, predstavnik Županije Zala u Skupštini Veterinarske komore Mađarske Atilla Kosz te predsjednik i
tajnik Županijske komore Zala.
Delegaciju Hrvatske veterinarske komore predvodio je predsjednik Saša Legen, a u delegaciji je bio
tajnik Komore Anđelko Gašpar, predsjednik Odbora za
međunarodnu suradnju Albert Marinculić, predsjednik
Podružnice Varaždin Josip Križanić, predsjednik Podruž-
tajnik HVK
dr. sc. Anđelko Gašpar, dr. med. vet.
17
18
HRVATSKI
HRVATSKIVETERINARSKI
VETERINARSKIVJESNIK,
VJESNIK,19/2011.,
19/2011.,1-2
1-2
palermo
GENERALNA SKUPŠTINA VETERINARA EUROPE
Generalna skupština Federacije veterinara Europe
ove je godine održana u Palermu 10. i 11. lipnja u po
mnogo čemu jedinstvenoj palači Palazzo dei Normanni.
Besprijekorna organizacija, izvanredna gostoljubivost,
vrlo zanimljive teme i svima omiljeno vodstvo Federacije
bili su najjači aduti tog tradicionalnoga događaja.
Ovogodišnja skupština pamtit će se i po izborima
za vodeće funkcije. Za potpredsjednika ove se godine
prijavio iznimno velik broj kandidata, među njima i
velik broj delegata iz država s područja jugoistočne i
istočne Europe. I ovaj su put na izobrima dominirali
delegati iz staroga sastava Europske unije. Prvi čovjek
Federacije, omiljeni dr. Valter Winding posljednji je put
zaželio srdačnu dobrodošlicu delegatima iz 34 države.
Govorničke sposobnosti i tople riječi obilježile su, kao
i uvijek do sada, njegovo obraćanje. Velika popularnost
predsjednika i njegova tima potpredsjednika očitovala
se i u gromoglasnome pljesku koji je popratio kratko
izvješće o radu i postignutim rezultatima u prethodnim
dvama mandatnim razdobljima. Treba istaknuti da je
u uspješnome radu tima u oba mandata sudjelovala
i potpredsjednica dr. sc. Ljiljana Markuš Cizelj. Nakon
predsjednika predstavili su se i organizatori dr. Gaetano
Pennochio (Federazione Nazionale Ordini Veterinari
Italiani) i dr. Roberto Marabelli, voditelj lokalnoga ogranka.
Uvijek vruća tema o financijama potaknula je manju
raspravu, koju je vrlo spretno moderirao predsjednik.
Glavni je događaj bio izbor vodstva za sljedeće
mandatno razdoblje. Za predsjednika je jednoglasno
izabran vrlo aktivan i nadasve predan delegat iz
Francuske dr. Cristophe Buhot, dosadašnji potpredsjednik.
Za potpredsjednike su za sljedeće dvogodišnje razdoblje
izabrani dr. Karin Östensson iz Švedske, dr. Robert Huey
iz Ujedinjenoga Kraljevstva, dr. Hans-Joachim Götz iz
Njemačke i Rafael Laguens iz Španjolske. Ove su godine
u Palermu dominirali brojni članovi svjetske veterinarske
elite, među njima dr. Tjeerd Jorna, predsjednik Svjetske
veterinarske organizacije i nekadašnji predsjednik
Federacije veterinara Europe, dr. Herbert Schneider,
nekadašnji
predsjednik
Svjetske
veterinarske
organizacije, prof. dr. Laszlo Fodor, predsjednik EAEVE-a
i drugi. Dr. Herberta Schneidera pamtimo sa svečanoga
skupa u Zagrebu kojim je obilježena 110. godišnica
Hrvatskoga veterinarskoga društva. Iako desetljeće stariji,
dr. Schneider i dalje je izvrstan govornik, koji je svojim
slikovitim predavanjem o stanju veterinarstva u Africi
zaintrigirao sve delegate.
Tijekom ove skupštine raspravljalo se i o konceptu
jednoga zdravlja, i to osobito u sklopu programa razvoja
Zakona o zdravlju životinja. Predočeni su i novi pokazatelji
alarmantnoga stanja otpornosti na antimikrobna
sredstva. Sljedeći dan protekao je u znaku aktivnosti
sekcija higijeničara, inspektora, praktičara i veterinara
u obrazovanju, znanosti i industriji. Rezultate rada
sekcija predočili su njihovi predsjednici. O rezultatima
višegodišnje suradnje s TAIEX-om izvijestila je zaslužna
potpredsjednica dr. sc. Ljiljana Markuš Cizelj. Ove se
godine FVE proslavio i na polju projekata. Zajedno
s FECAVA-om započeo je s radom na europskome
projektu CALLISTO (Companion animals multisectorial
interprofessional interdisciplinary strategic think tank
on zoonoses). Ovogodišnja skupština Federacije još
je jednom istaknula važnost veterinarstva u Europi i
svijetu, osobito s obzirom na 250. obljetnicu osnutka prve
veterinarske škole u Lyonu.
predsjednik Odbora za međunarodnu suradnju HVK
prof. dr. sc. Albert Marinculić
Novo vodstvo Federacije
S lijeva na desno: Huey, Ostensson, Buhot, Dotz, Laguens
Svečana dodjela priznanja potpredsjednici
dr.sc. Ljiljani Markuš Cizelj
Sudionici godišnje skupštine sekcije EVERI (Veterinari u
obrazovanju, znanosti i industriji)
19
Hrvatska veterinarska komora
www.hvk.hr
20
HRVATSKI
HRVATSKIVETERINARSKI
VETERINARSKIVJESNIK,
VJESNIK,19/2011.,
19/2011.,1-2
1-2
HRVATSKA VETERINARSKA KOMORA
Na temelju Pravilnika o nagradama Hrvatske veterinarske komore (HVV, br. 3-4/2004) oglašava
POZIV
PREDLAGANJE KANDIDATA ZA NAGRADE HVK 2011. GODINE
Nagrada za životno djelo “Ždrijebe u propnju”
Nagrada za životno djelo “Ždrijebe u propnju” dodjeljuje se zaslužnim pojedincima za
dugogodišnji uspješan rad iz područja veterinarstva kao i prinos radu Hrvatske veterinarske
komore.
Ta se nagrada, u skladu s Pravilnikom, dodjeljuje svake treće godine, i to samo jednoj osobi.
Nagrada se sastoji od diplome, zahvalnice, plakete i skulpture “Ždrijebe u propnju”, rad
akademskoga kipara Šime Klaića.
PREDLAGANJE KANDIDATA ZA NAGRADE
Po jednoga kandidata za nagrade mogu predlagati:
1. Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnoga razvoja – Uprava za veterinarstvo i
Uprava za veterinarske inspekcije
2. Izvršni odbor HVK
3. Odbori, podružnice i odjeli HVK
4. Veterinarske organizacije, Hrvatski veterinarski institut i Veterinarski fakultet
5. Vlasnici privatne prakse
6. Pojedinci, članovi HVK.
Prijedlog se podnosi u pisanome obliku, i to preporučenim pismom ili se predaje na
urudžbeni zapisnik HVK, uz naznaku “ZA ODBOR ZA NAGRADE”.
Prijedlog mora sadržavati sve nužne podatke o kandidiranome pojedincu, uz činjenice i
razloge kojima se opravdava prijedlog.
Prijedlog za nagradu potrebno je dostaviti do 23. rujna 2011. godine.
DODJELJIVANJE NAGRADE
Odluku o dodjeljivanju nagrade donosi Izvršni odbor HVK na prijedlog Odbora, i to na svojoj
redovitoj sjednici.
Izvršni odbor o svakom prijedlogu za nagradu odlučuje posebno.
Odluka o dodjeli nagrade bit će objevljena u Veterinarskome vjesniku.
Nagrada će biti uručena tijekom održavanja skupa “Veterinarski dani 2011.”.
Nagradu će uručiti predsjednik HVK uz nazočnost članova Odbora.
predsjednik HVK
dr. sc. Saša Legen, dr. med. vet.
HRVATSKA VETERINARSKA KOMORA
Na temelju Pravilnika o nagradama Hrvatske veterinarske komore (HVV, br. 3-4/2004) oglašava
POZIV
PREDLAGANJE KANDIDATA ZA NAGRADE HVK 2011. GODINE
Nagrada “Dr. Radoslav Krištof” za najbolje uređenu i opremljenu praksu
Nagrada “Dr. Radoslav Krištof” dodjeljuje se pravnim osobama za najbolje uređenu i opremljenu
veterinarsku praksu, što podrazumijeva veterinarske ambulante, područne ambulante, klinike,
bolnice, ambulante privatne prakse, veterinarske službe i veterinarske ljekarne u okviru veterinarskih
organizacija, pravnih osoba koje se bave organiziranom stočarskom proizvodnjom ili privatne prakse.
Veterinarska ambulanta mora udovoljavati uvjetima propisanim Pravilnikom o uvjetima kojima
moraju udovoljavati veterinarske organizacije, veterinarska praksa i veterinarska služba u sustavu
provedbe veterinarske djelatnosti (NN br. 45/09).
Ta se nagrada, u skladu s Pravilnikom, dodjeljuje svake godine, i to samo jednoj veterinarskoj
organizaciji, veterinarskoj službi ili vlasniku privatne prakse.
PREDLAGANJE KANDIDATA ZA NAGRADE
Po jednoga kandidata za nagrade mogu predlagati:
1. Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnoga razvoja – Uprava za veterinarstvo i Uprava za
veterinarske inspekcije
2. Izvršni odbor HVK
3. Odbori, podružnice i odjeli HVK
4. Veterinarske organizacije, Hrvatski veterinarski institut i Veterinarski fakultet
5. Vlasnici privatne prakse
6. Pojedinci, članovi HVK.
Prijedlog se podnosi u pisanome obliku, i to preporučenim pismom ili se predaje na urudžbeni
zapisnik HVK, uz naznaku “ZA ODBOR ZA NAGRADE”.
Prijedlog mora sadržavati sve nužne podatke o veterinarskoj organizaciji ili praksi, po mogućnosti
videozapis ili fotografije okoliša, svih prostorija i prostora te činjenice i razloge kojima se prijedlog
opravdava.
Prijedlog za nagradu potrebno je dostaviti do 23. rujna 2011. godine.
DODJELJIVANJE NAGRADE
Odluku o dodjeljivanju nagrade donosi Izvršni odbor HVK na prijedlog Odbora, i to na svojoj
redovitoj sjednici.
Izvršni odbor o svakom prijedlogu za nagradu odlučuje posebno.
Odluka o dodjeli nagrade bit će objavljena u Veterinarskome vjesniku.
Nagrada će biti uručena tijekom održavanja skupa “Veterinarski dani 2011.”.
Nagradu će uručiti predsjednik HVK uz nazočnost članova Odbora.
predsjednik HVK
dr. sc. Saša Legen, dr. med. vet.
HRVATSKA VETERINARSKA KOMORA
Želeći uljepšati naslovnicu i tekstove u Hrvatskome veterinarskome vjesniku,
predstaviti struku i članove HVK, objavljujemo
FOTONATJEČAJ ZA 2011. GODINU
Pravila natječaja:
1. Teme natječaja motivi su vezani za životinjski svijet ili veterinarsku struku.
2. Sudionici mogu dostaviti do 12 fotografija u digitalnome obliku na CD-u,
DVD-u, USB-mediju ili e-poštom te moraju biti u JPG formatu, najmanje
rezolucije 300 dpi.
3. Uz fotografije treba priložiti i ispunjenu prijavnicu koju ćemo poslati nakon
Vašega upita o sudjelovanju na natječaju. Upit pošaljite na e-poštu: hvv.
[email protected]
4. Rok za primanje radova jest 1. listopada 2011.
5. Pristigle radove ocjenjuje povjerenstvo sastavljeno od glavnoga urednika i
stručnjaka iz područja fotografije i umjetnosti.
6. Autori najboljih fotografija po ocjeni povjerenstva bit će nagrađeni, i to:
 Prva nagrada – oslobađanje od plaćanja članarine za HVK tijekom dvije
godine
 Druga nagrada – oslobađanje od plaćanja članarine za HVK tijekom jedne
godine
 Treća nagrada – oslobađanje od plaćanja članarine za HVK tijekom šest
mjeseci.
7.
HVK nema obvezu vraćati materijal i zadržava pravo objave fotografija u
Hrvatskome veterinarskome vjesniku ili drugim tiskovinama za potrebe
Hrvatske veterinarske komore kao i na izložbama i web-stranicama bez
ikakvoga naknadnoga odobrenja autora i bez naknade.
8. Autori jamče da je fotografija predložena za natječaj originalna, da
je njihovo autorsko djelo, u isključivome vlasništvu pošiljatelja i nije
objavljivana.
9. HVK ne snosi nikakvu odgovornost ako sudionici natječaja zloupotrijebe
fotografije poslane na natječaj kao autorske.
10. Sudjelujući na natječaju, sudionici pristaju na uvjete natječaja, što potvrđuju
potpisom na prijavnici za natječaj.
11. Rezultati natječaja bit će objavljeni u prvome idućem broju HVV-a.
12. Materijal se šalje na e-poštu: [email protected] ili poštom na adresu:
Ivan Križek, Gornjodravska obala 96, 31000 Osijek.
13. Sudjelovanjem na ovome natječaju autori fotografija prihvaćaju sva
spomenuta pravila organizatora.
glavni urednik HVV-a
dr .sc. Ivan Križek, dr. med. vet.
Zaštita na
RTaXi naåinÝ
fipronil
Otopina za nakapavanje na kožu
Zaštita od
„Prije primjene pažljivo pročitajte uputu o VMP.
O rizicima i nuspojavama posavjetujte se s veterinarom.“
KRKA-FARMA d.o.o.
Radnička cesta 48/II p.p.205, Zagreb 10002
Telefon,01/63 12 100,63 12 101. Faks01/61 76 739.
E-mail: [email protected] www.krka.biz/hr
24
Sastav Pipeta (0,67 ml) sadržava: ljekovitu tvar fipronil 67 mg; Pipeta (1,34 ml) sadržava: ljekovitu tvar
fipronil 134 mg; Pipeta (2,68 ml) sadržava: ljekovitu tvar fipronil 268 mg; Pipeta (4,02 ml) sadržava: ljekovitu tvar fipronil 402 mg; Pipeta (0,5 ml) sadržava: ljekovitu tvar fipronil 50 mg. Indikacije Sprječavanje
i suzbijanje invazije pasa i mačaka buhama (Ctenocephalides spp.) i krpeljima (Rhipicephalus spp., Dermacentor spp., Ixodes spp.). Pomoć u liječenju i kontroli alergijskog dermatitisa pasa i mačaka uzrokovanog
ubodima buha. Sprječavanje i suzbijanje infestacije pasa psećom pauši Trichodectes canis. Sprječavanje
i liječenje infestacije mačaka mačjom pauši Felicola subrostratus. Ciljne životinjske vrste Psi. Mačke.
Kontraindikacije Fypryst spot-on za pse ne smije se primjenjivati na: štenadi mlađoj od 8 tjedana
i lakšoj od 2 kg; bolesnim životinjama (sustavne infekcije, povišena tjelesna temperatura) i onima u stadiju
oporavka; kunićima jer se u njih mogu javiti teške reakcije nepodnošljivosti i uginuća; mačkama jer može
doći do predoziranja. Fypryst 50 mg spot-on za mačke ne smije se primjenjivati: mačićima mlađim od
8 tjedana i lakšim od 1 kg; bolesnim životinjama (sustavne infekcije, povišena tjelesna temperatura)
i onima u stadiju oporavka; kunićima zbog teških reakcija nepodnošljivosti i uginuća.
HRVATSKI
HRVATSKIVETERINARSKI
VETERINARSKIVJESNIK,
VJESNIK,19/2011.,
19/2011.,1-2
1-2
FOND ZA POMOĆ OBITELJIMA POGINULIH I
NESTALIH VETERINARA U DOMOVINSKOME RATU
U skladu s odredbama Zakona o humanitarnoj pomoći
te Statutom Hrvatske veterinarske komore, Komora je 1995.
osnovala Fond za pomoć obiteljima poginulih i nestalih
veterinara u Domovinskome ratu te je od Ministarstva
zdravstva dobila rješenje o suglasnosti za prikupljanje i
raspodjelu humanitarne pomoći.
Sredstva Fonda počela su se kontinuirano prikupljati
od listopada 1995.godine, i to:
 uplatama veterinara, članova Komore,
 uplatama pravnih osoba (veterinarskih stanica i
veterinarskih ambulanata),
 dražbama slika i tombolama tijekom Veterinarskih
dana ili Kongresa.
Od osnutka Fond se skrbio za petnaestero djece
pokojnih kolega, i to:
 Ivice Paunovića, dr. med. vet. – četvero djece:
Domagoj, Matija, Antonio i Jakša Paunović (Dugo Selo),
 Tvrka Bašića, dr. med. vet., – Ana Marija i Robert
Bašić (Zagreb),
 Mate Božića, dr. med. vet. – Irena i Ankica Božić
(Lipik),
 Stjepana Gete, dr. med. vet. – Dario i Alen Geto (Bilje),
 Josipa Vuletića, dr. med. vet. – Jerko i Marina Vuletić
(Zagreb),
 Hrvoja Lukačevića, dr. med. vet. – Dunja Lukačević
(Osijek),
 Darka Sutarića, dr. med. vet. – dvoje djece: Neven i
Nikola Sutarić (Zagreb).
U međuvremenu neka su djeca, korisnici Fonda,
završila školovanje i zaposlila se, tako da se njihov broj
smanjivao. Trenutno se sredstvima Fonda koristi sedmero
(7) djece, i to:
 Matija, Antonio i Jakša Paunović (Dugo Selo),
 Ana Marija i Robert Bašić (Zagreb),
 Neven i Nikola Sutarić (Zagreb).
Od osnutka Fonda do danas prikupljeno je
1.021.137,00 kn, a isplaćeno 1.019.000,00 kn. Tablica u
prilogu prikazuje uplate i isplate od osnutka Fonda do 30.
lipnja 2011. Pomoć za jedno dijete iznosila je 500,00 kn
mjesečno, a isplaćivala se djeci koja pohađaju školu.
Budući da trenutno stanje Fonda iznosi 2.137,00 kn,
što nije dostatno za isplatu mjesečne pomoći za svu djecu,
srdačno Vas molim da kao pojedinici, članovi Komore, te
kao pravne osobe (veterinarske organizacije), u okviru
svojih mogućnosti, uplatama na žiroračun HVK broj
2360000-1101250492, s pozivom na broj odobrenja 498,
pomognete prikupljanju sredstava.
Unaprijed Vam zahvaljujem na Vašoj humanoj gesti.
tajnik HVK
dr. sc. Anđelko Gašpar
FOND ZA POMOĆ OBITELJIMA POGINULIH I NESTALIH
VETERINARA U DOMOVINSKOME RATU
UPLATE I ISPLATE OD 1.10.1995. DO 30.6.2011.
UPLATITELJ POMOĆI 1995. - 2002.
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.
FIZIČKE OSOBE
3.867,00
2.453,00
10.145,00
7.140,00
14.065,00
10.920,00
PRAVNE OSOBE
70.930,00
29.500,00
45.445,00
27.980,00
44.950,00
35.725,00
TVORNICA DUHANA
ROVINJ
2008.
2009.
2010.
2011.
UKUPNO
5.015,00
965,00
5.800,00
2.050,00
62.420,00
47.650,00 42.500,00 32.700,00
17.587,00
394.967,00
20.000,00
20.000,00
387.560,00
DRAŽBE SLIKA
NA VD/VK
387.560,00
-
TOMBOLA NA VD/VK
121.490,00
14.900,00
19.800,00
156.190,00
SVEUKUPNO
PRIKUPLJENO
1995. - 2011.
(do 31. 1. 2011.)
583.847,00 66.853,00 75.390,00 35.120,00 59.015,00 46.645,00 52.665,00 43.465,00 38.500,00 19.637,00
1.021.137,00
ISPLAĆENO
1995. - 2011.
(do 30. 6. 2011.)
572.000,00 60.500,00 58.000,00 60.000,00 60.000,00 55.000,00 49.500,00 48.000,00 38.500,00 17.500,00
1.019.000,00
PRIKUPLJENA SREDSTVA FONDA u ukupnome iznosu 1.021.137,00 kn isplaćena su korisnicima Fonda.
Preostat će 2.137,00 kn, što će biti isplaćeno u sljedećem mjesecu.
STANJE na dan
30. 6. 2011.
2.137,00
25
FOB
FOND ZA POMOĆ OBITELJIMA POGINULIH I
NESTALIH VETERINARA U DOMOVINSKOME RATU – FOB
Zahvaljujemo na uplatama u FOB:
NOVČANE UPLATE 1. 4. – 31. 12. 2010.
Božidar Galjar, Bjelovar
NOVČANE UPLATE 1. 1. – 16. 6. 2011.
50,00
19. 4. 2010.
Dr. Ante Glibotić, Njemačka
1.500,00
10. 1. 2011.
7.000,00
20. 4. 2010.
Hrvatska veterinarska
komora
2.087,00
11. 1. 2011.
Diana Hajster
100,00
26. 4. 2010.
VS Đurđevac
1.500,00
23. 3. 2011.
Miroslav Krznarić, Rijeka
100,00
16. 7. 2010.
VS Požega
1.000,00
24. 3. 2011.
VA Cestica d.o.o.
1.000,00
21. 7. 2010.
VA More, Šibenik
500,00
24. 3. 2011.
Hrvatska veterinarska
komora
VA Benkovac
500,00
24. 3. 2011.
7.000,00
26. 7. 2010.
VA Glina
400,00
28. 3. 2011.
208,00
11. 8. 2010.
25,00
25. 8. 2010.
1.000,00
28. 3. 2011.
VS Pula
500,00
19. 10. 2010.
VA Hrvace
500,00
28. 3. 2011.
VA More, Šibenik
500,00
19. 10. 2010.
VS Osijek
500,00
28. 3. 2011.
VA Mali Zdenci
500,00
19. 10. 2010.
Zvonimir Došen, Bjelovar
50,00
28. 3. 2011.
VS Prelog
500,00
19. 10. 2010.
VS Pregrada
500,00
29. 3. 2011.
VS Požega
1.000,00
20. 10. 2010.
VS Vrbovec
1.000,00
30. 3. 2011.
VS Argus, Slavonski Brod
1.500,00
20. 10. 2010.
Ivica Vujević, VS Vrbovec
500,00
30. 3. 2011.
VS Daruvar
500,00
21. 10. 2010.
VA Tin d.o.o., Donji Kukuruzari 500,00
1. 4. 2011.
VS Virovitica
500,00
21. 10. 2010.
VS Daruvar
500,00
5. 4. 2011.
1.000,00
21. 10. 2010.
VS Valpovo
1.000,00
7. 4. 2011.
400,00
26. 10. 2010.
Bioinstitut d.o.o., Čakovec
1.000,00
12. 4. 2011.
1.000,00
4. 11. 2010.
Darija Marijanović, Zagreb
100,00
2. 12. 2010.
Hrvatska veterinarska
komora
5.100,00
16. 6. 2011.
Djelatnici HVK
342,00
28. 12. 2010.
Hrvatski veterinarski
institut, Zagreb
Damir Agičić, Slavonski Brod
Tomislav Novosel, Križevci
VS Vrbovec
VA Glina
VS Vukovar
VS Veterina d.o.o.,
Nova Gradiška
..........................................................................................
..........................................................................................
Ukupno uplaćeno
1. 4. - 28. 12. 2010.
Ukupno uplaćeno
do 16. 6. 2011.
23.825,00
19.637,00
Na zahtjev kolege Glibotića od 22. 12. 2010. objavljujemo osvrt po njegovu zahtjevu bez cenzure i lekture:
“Mjesto vijenca na grob prof. dr. Miroslava Heraka poklanjam za djecu poginulih i nestalih veterinara u Domovinskom
ratu 200 eura. Sretan sam i ponosan što sam mu bio student, suradnik i prijatelj. Prof. Herak je bio veliki znanstvenik,
veoma cijenjen u Muenchenu i Beču, a nadasve je bio čestit i pošten čovjek. Početkom devedesetih godina bio je
vrlo razočaran nekim kolegama profesorima i prezirao je njihova odličja dobivena preko veze i nezaslužena. To mi
je znao vrlo često ponavljati!” Dr. Ante Glibotić, Berrgeist 5, 82418 Murnau.
26
HRVATSKI
HRVATSKIVETERINARSKI
VETERINARSKIVJESNIK,
VJESNIK,19/2011.,
19/2011.,1-2
1-2
novi članovi
POPIS NOVIH ČLANOVA HVK (svibanj 2010. – lipanj 2011.)
A
G
M
Dr. sc. Tajana Amšel Zelenika,
dr. med. vet.
Sonja Anđelković, dr. med. vet.
Josipa Anić-Ivičić, dr. med. vet.
Mr. sc. Vera Auslender Ujević,
dr. med. vet.
Prof. dr. sc. Iva Getz, dr. med. vet.
Dr. sc. Emil Gjurčević, dr. med. vet.
Prof. dr. sc. Vesna Gjurčević Kantura,
dr. med. vet.
Dr. sc. Snježana Grđan, dr. med. vet.
Dr. sc. Nino Mačešić, dr. med. vet.
Marina Majcenović, dr. med. vet.
Dražen Maletić, dr. med. vet.
Danilo Mamula, dr. med. vet.
Ana Maretić, dr. med. vet.
Aleks Marić, dr. med. vet.
Prof. dr. sc. Nora Mas, dr. med. vet.
Doc. dr. sc. Tomislav Mašek,
dr. med. vet.
Prof. dr. sc. Željka Matašin, dr. med.
vet.
Doc. dr. sc. Vesna Matijatko,
dr. med. vet.
Sven Menčik, dr. med. vet.
Tomislav Mesarek, dr. med. vet.
Ana Mežnarić, dr. med. vet.
Prof. dr. sc. Damir Mihelić, dr. med.
vet.
Prof. dr. sc. Željko Mikulec, dr. med. vet.
Marina Mikulić, dr. med. vet.
Nikolina Milat, dr. med. vet.
Prof. dr. sc. Suzana Milinković Tur,
dr. med. vet.
Jelena Missoni, dr. med. vet.
H
B
Prof. dr. sc. Tomislav Babić, dr. med.
vet.
Prof. dr. sc. Goran Bačić, dr. med. vet.
Dr. sc. Mirta Balenović, dr. med. vet.
Mr. sc. Davor Balić, dr. med. vet.
Dr. sc. Ana Beck, dr. med. vet.
Dr. sc. Relja Beck, dr. med. vet.
Prof. dr. sc. Ljiljana Bedrica, dr. med.
vet.
Dr. sc. Maja Belić, dr. med. vet.
Igor Benčić, dr. med. vet.
Marijan Benić, dr. med. vet.
Barbara Boljkovac, dr. med. vet.
Hrvoje Borošak, dr. med. vet.
Dr. sc. Nika Brkljača Bottegar,
dr. med. vet.
Mirna Brkljačić, dr. med. vet.
Dragan Brnić, dr. med. vet.
Diana Brodić, dr. med. vet.
Antun Bugarin, dr. med. vet.
Ines Buljan, dr. med. vet.
Prof. dr. sc. Vladimir Butković,
dr. med. vet.
C
Prof. dr. sc. Darko Capak, dr. med. vet.
Martina Crnogaj, dr. med. vet.
Željko Cvetić, dr. med. vet.
Ivica Cvijetić, dr. med. vet.
D
Prof. dr. sc. Ivica Harapin, dr. med. vet.
Marko Hohšteter, dr. med. vet.
Ivana Hornjak, dr. med. vet.
Dražen Horvat, dr. med. vet.
Tamara Huzanić, dr. med. vet.
I
Marko Ivanušić, dr. med. vet.
J
Ana Janeš, dr. med. vet.
Prof. dr. sc. Zdravko Janicki, dr. med.
vet.
Andreja Jungić, dr. med. vet.
Gabrijela Jurkić, dr. med. vet.
K
Ana Kaitner, dr. med. vet.
Dr. sc. Martina Karadjole, dr. med. vet.
Sanda Katić, dr. med. vet.
Snježana Kičeec, dr. med. vet.
Doc. dr. sc. Ivana Kiš, dr. med. vet.
Hrvoje Knežević, dr. med. vet.
Ana Komadina, dr. med. vet.
Gordan Kompes, dr. med. vet.
Dr. sc. Dean Konjević, dr. med. vet.
Hrvoje Krajina, dr. med. vet.
Prof. dr. sc. Mario Kreszinger,
dr. med. vet.
Mr. Fani Krstulović, dr. med. vet.
Tomislav Krulc, dr. med. vet.
Dr. sc. Nada Kučer, dr. med. vet.
E
Doc. dr. sc. Anamaria Ekert Kabalin,
dr. med. vet.
F
Ivan Filipović, dr. med. vet.
Dr. sc. Natalija Filipović, dr. med. vet.
Ivan Folnožić, dr. med. vet.
O
Boris Oblučar, dr. med. vet.
P
Hrvoje Labura, dr. med. vet.
Mijo Ledinko, dr. med. vet.
Doc. dr. sc. Nikša Lemo, dr. med. vet.
Nina Lemo, dr. med. vet.
Dr. sc. Marija Lipar, dr. med. vet.
Irena Listeš, dr. med. vet.
Ninoslav Lubura, dr. med. vet.
Doc. dr. sc. Hrvoje Lucić, dr. med. vet.
LJ
R
Stipe Ljubičić, dr. med. vet.
Lada Radin, dr. med. vet.
L
Prof. dr. sc. Petar Džaja, dr. med. vet.
Prof. dr. sc. Srebrenka Nejedli,
dr. med. vet.
Nikola Nemarić, dr. med. vet.
Monika Nikolić, dr. med. vet.
Tomislav Novoselec, dr. med. vet.
Lana Pađen, dr. med. vet.
Prof. dr. sc. Željko Pavičić, dr. med. vet.
Živojin Pejčić, dr. med. vet.
Franka Petković, dr. med. vet.
Mario Petlić, dr. med. vet.
Martina Petrović, dr. med. vet.
Dr. sc. Boris Pirkić, dr. med. vet.
Dražen Pleić, dr. med. vet.
Nikola Pohovski, dr. med. vet.
Prof. dr. sc. Nina Poljičak Milas,
dr. med. vet.
Prof. dr. sc. Dalibor Potočnjak,
dr. med. vet.
Miroslav Prebeg, dr. med. vet.
Željka Puharić, dr. med. vet.
Tomislav Dujić, dr. med. vet.
DŽ
N
Dr. sc. Berislav Radišić, dr. med. vet.
Luka Radolović, dr. med. vet.
Doc. dr. sc. Mirna Robić, dr. med. vet.
S
Prof. dr. sc. Ruža Sabočanec,
dr. med. vet.
Danko Sarajčić, dr. med. vet.
Bojana Sekovanić, dr. med. vet.
Jelena Selanec, dr. med. vet.
Dr. sc. Krešimir Severin, dr. med. vet.
Magda Sindičić, dr. med. vet.
Prof. dr. sc. Alen Slavica, dr. med. vet.
Dr. sc. Ozren Smolec, dr. med. vet.
Prof. dr. sc. Damir Stanin, dr. med. vet.
Dora Stojević, dr. med. vet.
Prof. dr. sc. Zvonko Stojević, dr. med. vet.
Prof. dr. sc. Ante Svetina, dr. med. vet.
Š
Kristijan Šamarija, dr. med. vet.
Karol Šimonji, dr. med. vet.
Dr. sc. Borka Šimpraga, dr. med. vet.
Ines Škoko, dr. med. vet.
Branimir Škrlin, dr. med. vet.
Ivan-Conrado Šoštarić Zuckermann,
dr. med. vet.
Krunoslav Šoštarić, dr. med. vet.
T
Doc. dr. sc. Ivana Tlak Gajger,
dr. med. vet.
Davor Tolić, dr. med. vet.
Ivona Trpčić, dr. med. vet.
V
Dr. sc. Hrvoje Valpotić, dr. med. vet.
Ana Valušek, dr. med. vet.
Doc. dr. sc. Marinko Vilić, dr. med. vet.
Lidija Vitez, dr. med. vet.
Prof. dr. sc. Ksenija Vlahović, dr. med.
vet.
Prof. dr. sc. Dražen Vnuk, dr. med. vet.
Ivana Vodopivec, dr. med. vet.
Ana Vučenović Mijatović, dr. med. vet.
Z
Dr. sc. Maja Zdelar-Tuk, dr. med. vet.
Goran Zdolec, dr. med. vet.
Tihomir Zglavnik, dr. med. vet.
Ž
Prof. dr. sc. Zdravko Žvorc, dr. med. vet.
27
MPRRR UPRAVA ZA VETERINARSTVO
PROJEKT IMPLEMENTACIJA DIREKTIVE 1999/74/EC
o zaštiti kokoši nesilica i Odluke 2006/778/EC o minimalnim zahtjevima u pogledu
prikupljanja informacija tijekom kontrola proizvodnih objekata na kojima sa drže
određene životinje u svrhu uzgoja na području Republike Hrvatske - GPP G2G09HR91
UVOD
U Republici Hrvatskoj registrirane su 153 farme kokoši
nesilica konzumnih jaja. Na većini se farmi kokoši nesilice
drže u sustavu neobogaćenih kaveza, u kojima je držanje
dopušteno do dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, a najdulje 12 mjeseci nakon pristupanja. Na manjemu broju farmi kokoši nesilice drže se u alternativnim
sustavima i sustavu obogaćenih kaveza, a oba sustava držanja kokoši nesilica predstavljaju sustave na koje naši proizvođači trebaju prijeći ako žele nastaviti proizvodnju nakon
pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.
Uprava za veterinarstvo Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnoga razvoja potpuno je uskladila nacionalno
zakonodavstvo Republike Hrvatske s europskim zakonodavstvom u dijelu koji je u svezi sa zaštitom kokoši nesilica.
Budući da su propisi kompleksni, mjerodavno tijelo koje ih
kreira ujedno i kontrolira njihovu provedbu, a proizvođači ih
moraju znati ispravno primjenjivati. Uprava za veterinarstvo
Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnoga razvoja prijavila je 2009. godine projektni prijedlog za G2G.N1 program Kraljevine Nizozemske. Nakon prihvaćanja prijedloga
iz nizozemske darovnice odobrena su sredstva za ostvarenje projekta “Implementacija Direktive 1999/74/EC o zaštiti
kokoši nesilica i Odluke 2006/778/EC o minimalnim zahtjevima u pogledu prikupljanja informacija tijekom kontrola
proizvodnih objekata na kojima sa drže životinje u svrhu
uzgoja, na području Republike Hrvatske – GPP G2G09HR91”.
Ukupna je vrijednost projekta 200.000,00 eura, a ostvaruje
se u suradnji s Ministarstvom ekonomije Kraljevine Nizozemske. Glavni je cilj projekta jačanje primjene Zakona o
zaštiti životinja (NN broj 135/06) i odredaba Pravilnika o
minimalnim uvjetima za zaštitu kokoši nesilica (NN broj
77/10, 99/10 i 51/11) (u daljnjemu tekstu Pravilnik), kojim je
preuzeta Direktiva Vijeća Europe 1999/74/EZ o minimalnim
standardima za zaštitu kokoši nesilica.
O PRAVILNIKU O MINIMALNIM UVJETIMA
ZA ZAŠTITU KOKOŠI NESILICA
(“Narodne novine”, broj 77/10, 99/10 i 51/11)
Pravilnikom se određuju uvjeti za farme koje imaju 350
i više kokoši nesilica te se za njegove potrebe koriste sljedeći pojmovi:
28
»kokoši nesilice« – kokoši vrste Gallus gallus koje su dosegle zrelost za nesenje i drže se za proizvodnju jaja koja
nisu namijenjena valenju;
»gnijezdo« – odvojen prostor za nesenje jaja čiji pod s
kojim kokoši dolaze u dodir ne smije biti od žičane mreže,
za svaku kokoš pojedinačno ili za skupinu kokoši (zajedničko gnijezdo);
»stelja« – bilo koji potrošni materijal koji udovoljava
etološkim potrebama kokoši;
»korisna površina« – površina širine najmanje 30 cm,
nagiba ne većeg od 14 %, visine od najmanje 45 cm; pri
čemu se površina za gnijezda ne uračunava u korisnu površinu;
»nadležno tijelo« – Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.
UVJETI KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI
SUSTAVI DRŽANJA KOKOŠI NESILICA U
ALTERNATIVNIM SUSTAVIMA, OBOGAĆENIM
KAVEZIMA I NEOBOGAĆENIM KAVEZIMA
ALTERNATIVNI SUSTAV
1. U alternativnom sustavu držanja svakoj kokoši
mora biti osigurano najmanje:

hranilice s odgovarajućim prostorom za hranjenje:
o ravne hranilice: najmanje 10 cm prostora za hranjenje ili
o okrugle hranilice: najmanje 4 cm prostora za hranjenje

pojilice s odgovarajućim prostorom za napajanje:
o ravne pojilice: najmanje 2,5 cm prostora za piće ili
o okrugle pojilice: najmanje 1 cm prostora za piće ili
o fiksne pojilice: najmanje jednu pojilicu ili šalicu za
napajanje na 10 kokoši ili
o kapljične pojilice ili šalice: najmanje po dvije u dometu svake kokoši

250 cm2 površine sa steljom (stelja mora pokrivati najmanje jednu trećinu podne površine)

prečku za odmaranje: najmanje 15 cm dužine (bez oštrih rubova, ne smije biti postavljena iznad stelje, udaljenost između prečki je najmanje 30 cm, a od zida najmanje
20 cm)
HRVATSKI
HRVATSKIVETERINARSKI
VETERINARSKIVJESNIK,
VJESNIK,19/2011.,
19/2011.,1-2
1-2
2. Ostali uvjeti koje treba osigurati u alternativnim
sustavima držanja kokoši:

gnijezdo:
o jedno na sedam kokoši ili
o zajednička gnijezda – najmanje 1 m2 površine gnijezda za najviše 120 kokoši

podove oblikovane tako da podupiru prema naprijed
okrenute prste na obje noge i

gustoću naseljenosti ne veću od devet kokoši nesilica
po m2 korisne površine.
3. Alternativni sustavi s etažama gdje se kokoši
mogu slobodno kretati među etažama moraju udovoljavati uvjetima iz točke 1. i 2. te sljedećim uvjetima:

ne smije biti više od četiri etaže

visina među etažama mora biti najmanje 45 cm

pojilice i hranilice moraju biti raspoređene tako da su
jednako dostupne svim kokošima

feces ne smije padati na donje etaže.
4. Alternativni sustavi držanja s ispustom moraju udovoljavati uvjetima iz točke 1. do 3. te moraju imati:

više otvora za neposredan izlazak kokoši u ispust, visokih najmanje 35 cm i širokih najmanje 40 cm te razmještenih po cijeloj dužini objekta

najmanje 2 m zajedničkog otvora na 1.000 kokoši

ispusti moraju imati:
površinu primjerenu gustoći naseljenosti i prirodi terena radi sprječavanja bilo kakvog zagađenja
sklonište od nepovoljnih vremenskih uvjeta i grabežljivaca i
odgovarajuće pojilice.
OBOGAĆENI KAVEZI
U sustavu držanja kokoši nesilica u obogaćenim kavezima svaka kokoš nesilica mora imati najmanje:

750 cm2 podne površine kaveza (od toga 600 cm2 korisne površine)

15 cm dužine prečke za sjedenje

hranilicu dužine 12 cm

dvije kapljične pojilice ili šalice za napajanje.
Pored gore navedenih uvjeta, obogaćeni kavezi moraju imati:

ukupnu površinu od najmanje 2.000 cm2

najmanje 45 cm visine nad korisnom površinom te 20
cm na bilo kojoj drugoj točki

gnijezdo

stelju koja omogućava kljucanje i čeprkanje

odgovarajući materijal za trošenje kandži

prolaz između redova kaveza širine najmanje 90 cm

najmanje 35 cm od poda objekta do prvog reda kaveza.
NEOBOGAĆENI KAVEZI
U sustavu držanja kokoši nesilica u neobogaćenim
kavezima svaka kokoš nesilica mora imati najmanje:

550 cm2 površine kaveza, mjereno u vodoravnoj ravnini

hranilicu dužine najmanje 10 cm

pojilicu:
o u obliku žlijeba dužine 10 cm ili
o dvije kapljične pojilice ili šalice za napajanje u svakom kavezu.
Pored gore navedenih uvjeta, neobogaćeni kavezi
moraju imati:

najmanje 40 cm visine na najmanje 65 % površine kaveza i ne manje od 35 cm na bilo kojoj točki

podove oblikovane tako da podupiru prema naprijed
okrenute prste na obje noge

nagib poda ne veći od 14 % (8°) i

odgovarajući materijal za trošenje kandži.
Važno je istaknuti da je Direktivom Vijeća Europe
1999/74/EZ o minimalnim standardima za zaštitu kokoši
nesilica u zemljama članicama Europske unije držanje
kokoši nesilica u neobogaćenim kavezima dopušteno do 1.
siječnja 2012. godine.
Tijekom pregovora Republike Hrvatske s Europskom
unijom Hrvatska je u pregovaračkome stajalištu za Poglavlje 12. Sigurnost hrane, veterinarstvo i fitosanitarna politika u području Dobrobit životinja postavila pregovarački
zahtjev vezan uz primjenu odredaba Direktive Vijeća Europe 1999/74/EZ o minimalnim standardima za zaštitu
kokoši nesilica u dijelu koji je u svezi s produljenjem roka
upotrebe neobogaćenih kaveza. Pregovorima je postignuto da se proizvodnja u kavezima koji ne udovoljavaju uvjetima propisanim za sustave obogaćenih kaveza dopušta
do dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, a
najdulje 12 mjeseci, nakon pristupanja u svrhu dovršenja
započetoga ciklusa proizvodnje. Spomenuta derogacija
donesena je u svrhu produženja roka tijekom kojega hrvatski proizvođači trebaju uskladiti sustave držanja kokoši
nesilica s odredbama Pravilnika kojim je preuzeta Direktiva Vijeća Europe 1999/74/EZ o minimalnim standardima
za zaštitu kokoši nesilica.
Pravilnikom je također propisano da se od 4. svibnja
2011. godine u Republici Hrvatskoj neobogaćeni kavezi
više ne smiju proizvoditi ni prvi put stavljati u upotrebu.
Projekt koji će trajati dvije godine započeo je 1. siječnja
2010. godine. Tijekom tog razdoblja razvijat će se suradnja
između mjerodavnih tijela Kraljevine Nizozemske i Republike Hrvatske kako bi se spomenuti propisi u Republici
Hrvatskoj primjenjivali na jednak način kao i u zemljama
članicama Europske unije. Poseban naglasak stavlja se na
podizanje svijesti i znanja svih strana uključenih u tu granu peradarstva o primjeni odredaba Pravilnika i kontroli
njegove primjene. Namjera je educirati posjednike farmi i
mjerodavne službe o načinima poboljšanja uvjeta držanja
kokoši nesilica te poticati razvoj uvjeta za uvođenje novih
sustava držanja kokoši nesilica za proizvodnju konzumnih
29
jaja kao što su alternativni i obogaćeni sustavi držanja. U
tu svrhu organizirani su tečajevi i edukacije za posjednike farmi i za predstavnike svih institucija uključenih u rad
i razvoj peradarskoga sektora: Uprave za veterinarstvo,
Uprave za veterinarske inspekcije, Uprave za poljoprivredu, Uprave za ruralni razvoj, Hrvatske veterinarske komore,
Hrvatskoga zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu,
Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatske
agenciju za hranu, Hrvatske poljoprivredne agencije i Hrvatske gospodarske komore.
S obzirom na važnost provođenja nadzora na farmama kokoši nesilica, posebna pozornost posvećuje se unaprjeđivanju
znanja i razvoju vještina veterinarskih inspektora, službenih i
ovlaštenih veterinara, te kontrolnih tijela a time se svim sudionicima omogućuje da na jednak način nadziru primjenu propisa.
U tu svrhu održan je niz radionica u veterinarskim uredima u Rijeci, Splitu, Osijeku, Bjelovaru, Varaždinu i Zagrebu tijekom kojih je educirano 55 veterinarskih inspektora
i službenih veterinara te 19 predstavnika kontrolnih tijela.
Na studijskome putovanju u Kraljevinu Nizozemsku
u listopadu 2010. godine predstavnici mjerodavnih tijela
i proizvođači upoznali su se s načinom proizvodnje konzumnih jaja na nizozemskim farmama, utjecajem tržišta i
potrošača na razvoj sustava držanja kokoši nesilica i načinom na koji su se nizozemski peradari prilagodili strožim
zahtjevima držanja kokoši nesilica.
U ožujku 2011. godine održana je Konferencija o sustavima držanja kokoši nesilica za sve uključene u granu
proizvodnje kokošjih konzumnih jaja u okviru koje su, radi
upoznavanja s novim sustavima držanja, opisani i objašnjeni zahtjevi iz Direktive 1999/74/EC.
U svrhu poticanja razvoja održive proizvodnje i buduće konkurentnosti naših proizvođača na tržištu Europske
unije, na radionicama održanim u Zagrebu, Osijeku i Splitu
tijekom 2011. godine proizvođači su opsežno informirani
o novim sustavima kojima se trebaju početi koristiti žele
li nastaviti proizvodnju nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, ekonomski aspekti po pojedinim
sustavima držanja s obzirom na ulaganje i razliku cijene
jaja dobivenih iz različitih sustava, prednostima i manama
pojedinoga sustava, upravljanju pojedinim sustavima (mikroklima, prehrana, osvjetljenje i razni načini sprječavanja
nepoželjnih oblika ponašanja kokoši nesilica koji se mogu
pojaviti u određenome sustavu).
Uz edukaciju u sklopu Projekta objavljuju se vodiči i
preporuke za različite sustave držanja koji su namijenjeni
različitim skupinama sudionika u peradarskome sektoru te
materijal s relevantnim informacijama i uputama za farmere i proizvođače (npr. letak koji će biti tiskan u jesen
2011. godine).
Početkom prosinca 2011. godine predviđeno je studijsko
putovanje predstavnika Uprave za veterinarske inspekcije u
Nizozemsku, a krajem godine i završna konferencija na kojoj
će biti opisano sve što je postignuto u okviru Projekta.
mr. Ranka Šimić, dr. med. vet.,
viša stručna savjetnica Odjela za zaštitu životinja
Uprave za veterinarstvo
Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnoga razvoja
30
1.Kavezno držanje
Slika je preuzeta sa prezentacija
nizozemskih eksperata
„Obogaćeni kavezi“
IZVOR: www.zootechnicainternational.com
2. Alternativni sustav stajsko
držanje-podno
Slike su preuzete sa prezentacija
nizozemskih eksperata
3. Alternativni sustav stajsko
držanje -„avijarij“
Slika je preuzeta sa prezentacija
nizozemskih eksperata
„Aviarij“
IZVOR: www.zootechnicainternational.com
4. Alternativni sustav- stajsko držanje - avijarij sa
zatvorenim ispustom
Slike su preuzete
sa prezentacija
nizozemskih eksperata
HRVATSKI
HRVATSKIVETERINARSKI
VETERINARSKIVJESNIK,
VJESNIK,19/2011.,
19/2011.,1-2
1-2
GOVEĐA KUGA
PRVA BOLEST ŽIVOTINJA KOJA JE ISKORIJENJENA U CIJELOME SVIJETU
Svjetska organizacija za zdravlje životinja (OIE) 25.
svibnja 2011. godine objavila je kako je goveđa kuga
(Rinderpest, engl.), jedna od najsmrtonosnijih bolesti
goveda, iskorijenjena u cijelome svijetu. “Danas smo svjedoci
povijesnoga događaja – goveđa kuga prva je bolest životinja
koju je ljudski rod iskorijenio!” rekao je Bernard Vallat,
generalni direktor OIE-a na 79. generalnoj sjednici OIE-a u
Parizu, Francuska. Time je goveđa kuga postala, uz boginje,
prva i jedina bolest životinja u povijesti koja je iskorijenjena
u cijelome svijetu.
Goveđa je kuga kontagiozna virusna bolest papkara,
najčešće goveda i bivola. Uzrokuje ju virus iz porodice
Paramyxoviridae, rod Morbillivirus. Većina domaćih i
divljih papkara, uključujući ovce i koze, pokazuju blage
znakove bolesti, no smrtnost može biti čak i 100 % u
visokoprijemljivim stadima goveda i bivola.
Goveđa kuga je bila poznata još i prije rimskoga doba,
kada je uzrokovala uginuće velikoga broja goveda diljem
Europe, Azije i Afrike, a tijekom 18. i 19. stoljeća zabilježene
su i epidemije te bolesti velikih razmjera.
Izbijanje goveđe kuge u stadu uvezenih životinja u
Belgiji 1920. godine potaknulo je međunarodnu suradnju
u kontroli bolesti životinja i jedan je od ključnih čimbenika
osnivanja OIE-a 1924. godine.
Goveđa kuga u Nizozemskoj u 18. st.
Izvor: http://en.wikipedia.org/wiki/Rinderpest
Goveđa kuga proširila se u Africi (1980. izbijanje u
Sudanu) uzrokujući pomor velikoga broja domaćih i divljih
goveda. Kao odgovor na pojavu i širenje bolesti pokrenuta
je panafrička kampanja protiv goveđe kuge “Pan-African
Rinderpest Campaign” u okviru koje su cijepljena goveda i
stavljena pod nadzor u svrhu iskorjenjivanja bolesti. Već je
1990. godine gotovo cijelo područje Afrike bilo proglašeno
slobodnim od goveđe kuge.
1994. godine diljem svijeta započeo je program
globalnoga iskorjenjivanja goveđe kuge pod nazivom “Global
Rinderpest Eradication Programme” pod pokroviteljstvom
Organizacije za hranu i poljoprivredu (Food and
Agriculture Organization – FAO) Ujedinjenih naroda, OIE-a
i Međunarodne agencije za atomsku energiju (International
Atomic Energy Agency – IAEA).
Iako je posljednji slučaj bolesti zabilježen 2001. godine
u Keniji, smatralo se da je bolest bez vidljivih znakova još
uvijek prisutna u dijelovima Somalije. Posljednje cijepljenje
obavljeno je 2006. godine, a tijekom nadzora 2009. godine
nije otkriven ni jedan dokaz o prisutnosti virusa goveđe
kuge.
28. lipnja 2011. godine na 37. konferenciji FAO-a 192
države članice usvojile su rezoluciju kojom se objavljuje
da je cijeli svijet slobodan od goveđe kuge. Države članice
također su se obvezale da će poduzeti sve potrebne mjere
kako bi osigurale da preostale zalihe virusa goveđe kuge i
cjepiva budu čuvane u sigurnim laboratorijskim uvjetima
te da sve zemlje svijeta razviju strogi sustav nadziranja i
prijave bolesti.
“Globalno iskorjenjivanje goveđe kuge bilo je moguće tek
nakon što se uspostavio međunarodni sustav mjera koje su
uključile kombinaciju cijepljenja najučinkovitijim cjepivima,
čvrstu međunarodnu suradnju i predanost ljudi na lokalnoj,
nacionalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini. Imati priliku,
tehnologiju i suradnju na svim razinama da bi se uspješno
suprotstavilo bolesti, razumjelo bolest i na kraju iskorijenilo
bolest s lica Zemlje nevjerojatno je postignuće čovječanstva”,
odgovorio je u svome intervjuu dr. Juan Lubroth, direktor
Službe zdravlja životinja FAO-a, na pitanje zašto je globalno
iskorjenjivanje goveđe kuge toliko važno.
Prije svega velik je to uspjeh veterinarske struke i
veterinara cijeloga svijeta, osobito u ovoj godini, kada slavimo
250 godina postojanja veterinarstva. Veterinari su svojim
predanim radom u primjeni svih mjera iskorjenjivanja goveđe
kuge neposredno pridonijeli globalnome iskorjenjivanju te
bolesti, a time i borbi protiv gladi i poboljšanju osnovnih
životnih uvjeta. Svaki se veterinar može ponositi što je dio
elitne skupine uključene u iskorjenjivanje goveđe kuge.
Iskorjenjivanje goveđe kuge u cijelome svijetu
donosi novo razdoblje i obvezuje sve uključene u proces
iskorjenjivanja na daljnji rad i napredak u održavanju
statusa svijeta slobodnoga od goveđe kuge. Veliko iskustvo
koje je stečeno u procesu iskorjenjivanja može se primijeniti
u borbi protiv drugih zaraznih bolesti životinja.
U Republici Hrvatskoj goveđa kuga posljednji je put
potvrđena davne 1883. godine.
RH ima status zemlje službeno slobodne od goveđe kuge
priznat od OIE-a već dugi niz godina. Hrvatska ne posjeduje
zalihu cjepiva protiv goveđe kuge ni pohranjeni virus u
laboratorijima. Svake godine u svrhu održavanja statusa
Uprava za veterinarstvo, tijelo mjerodavno za komunikaciju
s OIE-om, dostavlja OIE-u upitnik kojim izvješćuje o statusu
goveđe kuge, opremljenosti i spremnosti laboratorija na
primjenu brze i točne dijagnostike, o veterinarskome sustavu
i organizaciji veterinarske djelatnosti, načinu i obvezi prijave
bolesti životinja te o zalihama virusa i cjepiva.
Izvor: OIE (http://www.oie.int/en), FAO (http://www.fao.org)
Žaklin Acinger-Rogić, dr. med. vet.
31
HRVATSKI VETERINARSKI INSTITUT
veterinarsko
javno
zdravstvo
HRVATSKI VETERINARSKI INSTITUT – ZAGREB
ODJEL ZA VETERINARSKO JAVNO ZDRAVSTVO
Reorganizacijom Hrvatskoga veterinarskoga instituta
2006. godine utemeljeni su odjeli koji povezuju laboratorije srodnih djelatnosti. Tako Odjel za veterinarsko javno
zdravstvo u jednu cjelinu povezuje laboratorije koji sudjeluju u zaštiti zdravlja ljudi obavljajući nadzor hrane, hrane
za životinje, veterinarskih lijekova, a na taj način izravno
i neizravno sudjeluju u zaštiti dobrobiti životinja i zaštiti
okoliša.
Odjel čine sljedeći laboratoriji:
Laboratorij za mikrobiologiju hrane radi od samoga
osnutka Hrvatskoga veterinarskoga instituta 1933. godine. Od tada do danas temeljna je djelatnost Laboratorija
provjera mikrobiološke ispravnosti hrane životinjskoga
podrijetla u skladu sa zakonskim propisima te nadzor nad
uzročnicima bolesti koje se prenose hranom radi zaštite
zdravlja ljudi.
Posljednjih desetak godina uvode se standardizirane
metode ispitivanja koje su usklađene s međunarodnim
zahtjevima. Proces je uspješno dovršen dobivanjem akreditacije u skladu s Normom 17025. Trenutačno Laboratorij
raspolaže s dvadeset i dvije ISO i AOAC akreditirane ispitne metode, koje posve udovoljavaju zakonskim propisima
na području mikrobiološkoga ispitivanja hrane.
U svrhu osiguranja kvalitete rada i stručnosti laboratorijskoga osoblja Laboratorij redovito sudjeluje u poredbenim ispitivanjima s laboratorijima EU-a. U razdoblju od
2005. do 2010. godine bilo je 150 takvih testiranja.
Laboratorij sudjeluje u projektima provjere zdravstvene ispravnosti hrane i analize rizika surađujući pritom s
drugim sličnim ustanovama, obrazovnim ustanovama, institucijama kao što su Ministarstvo poljoprivrede, Hrvatska agencija za hranu, Hrvatski zavod za norme, Hrvatska
akreditacijska agencija, a sudjeluje i u tečajima edukacije
subjekata u poslovanju s hranom.
Voditeljica Laboratorija: dr. sc. Andrea Humski
Telefon: 01/612 36 11
e-pošta: [email protected]
Laboratorij za određivanje rezidua zadužen je za kontrolu ostataka zabranjenih tvari, veterinarskih lijekova i
kontaminanata u hrani životinjskoga podrijetla i hrani za
životinje. U svome radu primijenjuje orijentacijske kvalitativne mikrobiološke i kvantitativne imunoenzimske
analize te potvrdne metode atomske apsorpcijske spektrometrije, tekućinske i plinske kromatografije s masenom
detekcijom.
Laboratorij primjenjuje ukupno 51 metodu za određivanje zabranjenih supstancija (kloramfenikol, metaboliti
nitrofurana, dapson), veterinarskih lijekova (penicilni, cefa-
32
losporini, sulfonamidi, streptomicin i dihidrostreptomicin,
tetraciklini, neomicin, gentamicin, ivermektin, abamektin,
kinoloni enrofloksacin, flumekin i marboflokascin, tilozin,
azaperol i azaperon, kokcidiostatici diklazuri i nikarbazin,
kortikosteroidi deksametazon, flumetazon, betametazon i
prednisolon), kontaminanata (kemijskih elemenata: arsen,
olovo, kadmij, živa, bakar, selen i cink; organokloriranih i
organofosfornih pesticida, piretroida i karbamata, bezno(a)
pirena te aflatoksina M1), boja (malahitno i leukomalahitno zelenilo) te vrsta mesa.
Sudjeluje u tri monitoringa ugovorom definirana s
Ministarstvom poljoprivrede, ribarstva i ruralnoga razvoja: državni program monitoringa rezidua, monitoring graničnih prijelaza i monitoring hrane za životinje. Državni
program monitoringa rezidua Republike Hrvatske koji se
ostvaruje u skladu s odredbama Pravilnika o monitoringu određenih tvari i njihovih rezidua u živim životinjama
i proizvodima životinjskoga podrijetla čini više od 70 %
djelatnosti Laboratorija (N N br. 79/08).
U travnju 2010. godine Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnoga razvoja proglasilo je Laboratorij nacionalnim referalnim laboratorijem (NRL) za rezidue.
Laboratorij surađuje sa srodnim znanstvenim i stručnim institucijama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu te laboratorijima slične djelatnosti i referalnim laboratorijima
Europske unije. Laboratorij se također bavi znanstvenoistraživačkom djelatnošću i objavljuje znanstvene, stručne
i pregledne radove.
Voditeljica Laboratorija: dr. sc. Nina Bilandžić
Telefon: 01/612 36 01
e-pošta: [email protected]
Laboratorij za mikrobiologiju hrane za životinje od
1976. godine analizira hranu za životinje, odnosno obavlja postupke ekspertiza zdravstvenih problema životinja u
svezi s nepravilnom hranidbom i procjenjuje je li hrana
prikladna za životinje. Od 2008. primjenjuju se standardizirane metode analize akreditirane prema Normi 17025.
Bakteriološka i mikološka pretraga hrane za životinje
rabi se u zaštiti životinja od patogenih bakterija rodova
Salmonellae, Listeria, Clostridium, Sterptococcus, Staphilococcus i drugih koji se mogu naći u krmivima i krmnim
smjesama ili se šire krmivima i krmnim smjesama te u zaštiti od saprofitskih bakterija i plijesni koje u povećanome
broju mogu naškoditi zdravlju životinja.
Pretražuju se krmiva i krmne smjese na prisutnost tkiva
toplokrvnih životinja radi dokazivanja prisutnosti animalnih proteina podrijetlom od preživača uporabom mikroskopske pretrage i pretrage za detekciju mesno-koštanoga
HRVATSKI
HRVATSKIVETERINARSKI
VETERINARSKIVJESNIK,
VJESNIK,19/2011.,
19/2011.,1-2
1-2
brašna preživača, proizvoda koji potječu od preživača te
goveđe DNA u krmivima i krmnim smjesama.
Hematološke i biokemijske pretrage obavljaju se u svrhu određivanja metaboličkoga statusa životinja.
Voditelj Laboratorija: dr. sc. Mario Mitak
Telefon: 01/612 36 08
e-pošta: [email protected]
Laboratorij za analitičku kemiju
Laboratorij za analitičku kemiju koristi se širokim
spektrom kemijskih analiza kojima se utvrđuje kakvoća
i zdravstvena ispravnost hrane za životinje i namirnica
životinjskoga podrijetla primjenom brojnih akreditiranih
standardnih i internih analitičkih metoda.
Hrana za životinje analizira se određivanjem osnovnih
kemijskih parametara, minerala i soli u različitim sirovinama, krmnim smjesama i ostaloj hrani za životinje. Pretrage
uključuju i određivanje mikotoksina kao toksičnih sastojaka.
Analitika namirnica životinjskoga podrijetla sastoji se
u ispitivanju pokazatelja kakvoće i zdravstvene ispravnosti određivanjem količine različitih aditiva u gotovim proizvodima.
U Laboratoriju se ispituju tvari s anaboličkim učinkom
(stilbeni, prirodni i sintetski steroidi, beta-adrenergički
agonisti i ostalo) u različitome biološkome materijalu te
se interpretiraju utvrđene razine analita s obzirom na limite detekcije primijenjenih analitičkih metoda.
Voditeljica Laboratorija: dr. sc. Jelka Pleadin
Telefon: 01/612 36 26
e-pošta: [email protected]
Laboratorij za analizu veterinarskomedicinskih pripravaka
U Laboratoriju za analizu veterinarskomedicinskih pripravaka (VMP) obavlja se, osim redovite provjere kvalitete
domaćih i uvoznih VMP-a, i znanstveno-stručna procjena
dokumentacije o VMP-ima u svrhu dobivanja i produljenja odobrenja za stavljanje VMP-a u promet. Znanstvena
istraživanja provode se u okviru projekta “Učinci i sudbina
veterinarskih lijekova i cjepiva u organizmu” Ministarstva
znanosti, obrazovanja i športa.
Laboratorij je 2009. godine rekonstruiran, opremljen je
suvremenom opremom za analizu lijekova i u njemu je
zaposlen jedan doktor znanosti, dva doktora veterinarske
medicine, jedan diplomirani inženjer i jedan magistar kemije, od kojih je troje na poslijediplomskome doktorskome
studiju.
Provjera kvalitete obavlja se od 2007. akreditiranim
metodama visokodjelatne tekućinske kromatografije
(HPLC), spektrofotometrijskom metodom i plinskom kromatografijom (GC), a procjena dokumentacije o VMP-u
usklađena je s europskim zahtjevima i standardima.
Od 2006. godine stručnjaci Laboratorija aktivno surađuju sa znanstveno-stručnim odborima Europske agencije za lijekove (EMA), Europskim direktoratom za kvalitetu lijekova (EDQM), Službenim laboratorijem za kontrolu
medicinskih proizvoda (OMCL) i Hrvatskom agencijom za
lijekove i medicinske proizvode (HALMED).
Voditeljica Laboratorija: dr.sc. Svjetlana Terzić
Telefon: 01/612 36 09
e-pošta: [email protected]
dr. sc. Mario Mitak
Djelatnici Odjela za veterinarsko javno zdravstvo
Prvi red slijeva nadesno: Ana Vulić, Višnja Štefan, Sandra Birin, Marija Stančić, Mario Mitak, Nina Bilanžić, Marko Miletić, Ksenija
Šandor, Miroslav Andrišić, Mirjana Hren, Božica Solomun
Drugi red slijeva nadesno: Mirjana Grgić, Dragica Kundid, Nina Perši, Gordana Bašić, Jelka Pleadin, Manuela Zadravec, Marija Sedak,
Zlatko Bačurin, Maja Đokić, Jerko Pavić, Martina Bartolić, Marijana Fluka, Tamara
Nekić
33
6
6th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON EMERGING AND
RE-EMERGING PIG DISEASES U BARCELONI
Od 12. do 15. lipnja 2011. godine u Barceloni je
održan kongres o najvažnijim bolestima svinja pod nazivom “6th International Symposium on Emerging and
Re-emerging Pig Diseases”. Taj skup utemeljen je 1991.
godine i održava se svake četiri godine u drugoj zemlji,
a tema su mu isključivo emergentne bolesti u svinjogojstvu. Ove godine organizarao ga je Centre de Recerca en Sanitat Animal (CreSA), UAB-IRTA u Barceloni
pod vodstvom dr. Joaqima Segalesa, poznatoga istraživača i profesora sa Sveučilišta u Barceloni. Glavne
teme simpozija bile su bolesti: cirkovirusna infekcija
svinja (PCV2), respiratorni i reproduktivni sindrom svinja (PRRS), influenca svinja (SIV), afrička svinjska kuga
(ASK), klasična svinjska kuga (KSK), slinavka i šap (SIŠ).
Kongres je okupio stručnjake iz cijeloga svijeta: Australije, Kanade, SAD-a, Kine, Rusije i gotovo svih europskih
zemalja. Pozvani predavači upoznali su prisutne s nanovijim spoznajama iz područja virusnih bolesti svinja.
Predavači su bili vrhunski svjetski stručnjaci, profesori s brojnih fakulteta i instituta. Gotovo je nemoguće
izdvojiti nekog posebno, ali možda ne bi bilo naodmet spomenuti predavanje “Emerging and re-emerging viruses in swine” autora dr X. J. Menga iz Centra
za molekularnu medicinu i zarazne bolesti Sveučilišta
u Virginiji, SAD, koji je okupljene upoznao s uzročnicima virusne etiologije koji se pojavljaju u svinjogojstvu, i to uglavnom u subkliničkome obliku, ali nose
Dr. sc. Lorena Jemeršić, dr. med. vet., Dražen Rukovanjski, dr.
med. vet., Dražen Hižman, dr. med. vet, mr. sc. Darko Grahovac,
dr. med. vet., Dražen Kon, dr. med. vet.
34
Dr. sc. Lorena Jemeršić, dr. med. vet. i dr. sc. Besi Roić, dr. med. vet.
rizik za ljudsko zdravlje jer se smatraju potencijalnim
zoonozama: svinjski bocavirus (PboV), svinjski limfotropni herpesvirusi (PLHV), svinjski sapovirus (SaV).
Hrvatski predstavnici na kongresu bili su stručnjaci Hrvatskoga veterinarskoga instituta (HVI) iz Zagreba: dr. sc. Lorena Jemeršić, znanstvena savjetnica, dr.
sc. Dinko Novosel, viši znanstveni asistent, i dr. sc. Besi
Roić, viša znanstvena suradnica, a predstavili su sljedeće radove:
1. “Classicall swine fever seroprevalence results in
wild boars in year one (2009) and two (2010) after an
outbreak” autora Jemeršić L., T. Keros, B. Roić, J. Balatinec, S. Terzić, D. Brnić
2. “Seroprevalence of antibodies against swine influenza virus in farm swines of diffrerent age in Croatia” autora Roić B., L. Jemeršić, V. Savić, S. Terzić, T. Keros,
A. Jungić, J. Balatinec
3. “Phylogenetic analysis of porcine circovirus type
2 (PCV2) isolates in Croatia-Update” autora Novosel D.,
T. Tuboly, Z. Lipej, A. Csagola, M. Lorinz, A. Jungić
4. “The first report of presence of Torque Teno Virus
(TTV) in pigs in Croatia” autora Novosel D., V. CubricCurik, Z. Lipej, A. Jungić i
5. “Phylogenetic characterization of hepatitis E virus (HEV) isolates from Croatia” autora Lipej Z., D. Novosel, L. Vojta, A. Vojta, M. Šimpraga.
dr. sc. Besi Roić, dr. med. vet.
HRVATSKI
HRVATSKIVETERINARSKI
VETERINARSKIVJESNIK,
VJESNIK,19/2011.,
19/2011.,1-2
1-2
VETERINARSKI FAKULTET U ZAGREBU
vet 11
MEĐUNARODNI KONGRES
“VETERINARSKA ZNANOST I STRUKA”
Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu organizira već tradicionalni znanstveno-stručni skup, ovaj
put kao međunarodni kongres, “Veterinarska znanost i
struka” 3. i 4. listopada 2011. godine. Svaki put do sada
skup je bio posvećen nekom važnom događanju, osobi
ili obljetnici iz veterinarske struke, a ove godine bit će
posvećen obilježavanju 250. godišnjice trajne veterinarske izobrazbe, pa će se na taj način uklopiti i u manifestaciju “Vet-2011”, odnosno Svjetsku godinu veterine (“World Veterinary Year”). Manifestacija “Vet-2011”
ima zadaću podići svijest javnosti i promicati činjenicu
da veterinarska profesija služi ljudima stoljećima te da
veterinari danas ne liječe samo životinje nego imaju
važnu ulogu u javnome zdravstvu i sigurnosti hrane.
Kao i proteklih godina skup će se sastojati od radnoga dijela s izlaganjem znanstvenih i stručnih radova veterinarskih djelatnika te okrugloga stola i dvije
radionice s temom endoskopije dišnoga sustava psa
i elektroničkoga označivanja preživača. Na skupu će
pozvana predavanja održati istaknuti stručnjaci iz Austrije (Reinhard Hirt), Belgije (Geert Opsomer), Italije
(Benjamino Cenci Goga), Sjedinjenih Američkih Država
(Tracey McNamara) i Slovenije (Tadej Malovrh i Joško
Račnik) s temama vezanim uz bolesti konja i mesojeda,
egzotičnih i farmskih životinja te veterinarskoga javnoga zdravstva.
Ove godine u okviru okrugloga stola vodit će se rasprava o temi “Edukacija i praksa u veterinarskoj medicini” pod vodstvom dekana Veterinarskoga fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Tomislava Dobranića, a u raspravi će sudjelovati i ravnatelj Hrvatskoga
veterinarskoga instituta prof. dr. sc. Željko Cvetnić,
predsjednik Hrvatske veterinarske komore dr. sc. Saša
Legen, ravnateljica Uprave za veterinarstvo pri Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnoga razvitka
mr. sc. Sanja Šeparović, ravnatelj Uprave za veterinarske inspekcije mr. sc. Gordan Jerbić te svi zainteresirani
sudionici kongresa.
Zbog svega spomenutoga ovaj kongres smatramo
vrijednim prinosom razvoju znanosti te praktičnih
vještina i znanja u području veterinarske medicine i
biomedicinskih znanosti u cjelini, odnosno promidžbi
veterinarske struke u Hrvatskoj, ali i susjednim zemljama. Njegovo održavanje govori u prilog činjenici da je
jedino redovitom razmjenom znanja i boljim povezivanjem veterinarskih znanstvenika i praktičara moguće
zadržati visoku razinu znanja te uspješno odgovoriti
na zahtjeve koji se u ovome trenutku postavljaju pred
veterinarsku znanost i struku.
predsjednica Organizacijskoga odbora dr. sc. Danijela Horvatek
predsjednik Znanstvenoga odbora prof. dr. sc. Alen Slavica
OSNOVAN “ZBOR VETERINARA”
Na Veterinarskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
14. veljače 2011. godine ponovno je osnovan pjevački
zbor “Zbor veterinara”.
Zborno pjevanje bila je dugogodišnja tradicija našega fakulteta. Godine 1974. osnovan je Zbor veterinara i veterinarskih tehničara pod vodstvom prof. Vinka
Glasnovića. Tijekom dvadesetogodišnjega rada Zbor je
nastupao na Fakultetu i izvan njega, a izvedbe Zbora
ostale su zabilježene na dvama nosačima zvuka s autorskim obradama i aranžmanima i danas aktivnoga i
priznatoga glazbenika prof. Vinka Glasnovića.
Brojni kolege i zaposlenici Veterinarskoga fakulteta
podržali su ideju o ponovnome osnivanju pjevačkoga
zbora, koja je i ostvarena uz potporu dekana prof. dr. sc.
Tomislava Dobranića i prodekana za poslovanje prof.
dr. sc. Nenada Turka. Članovi Zbora veterinara većinom
su aktivni i umirovljeni djelatnici i studenti Veterinarskoga fakulteta, ali i prijatelji dobre volje koji vole
pjevati i družiti se. Posebno nas veseli što su nam se
pridružili i nekadašnji pjevači Zbora veterinara i veterinarskih tehničara prof. dr. sc. Zvonko Modrić, prof. dr.
sc. Stjepan Pepeljnjak i prof. dr. sc. Dubravko Emanović.
Glazbeni je voditelj Zbora prof. Paško Đeldić, akademski glazbenik, koji nas je vrlo brzo, zahvaljujući svome
velikome iskustvu, pripremio za Smotru akademskih
zborova i nastup u povodu otvorenja izložbe slika na
Veterinarskome fakultetu. Probe Zbora održavaju se ponedjeljkom od 16 do 17,30 sati u Zavodu za patološku
35
fiziologiju Veterinarskoga fakulteta. Nadamo se da će
Zbor veterinara izrasti u kvalitetan pjevački zbor koji
će vratiti lijep običaj zbornoga pjevanja nastupima na
svim događanjima na našemu fakultetu, od promocija
doktora veterinarske medicine, obilježavanja obljetnica,
otvaranja kongresa do ostalih prigodnih okupljanja.
Da nismo usamljeni u svojoj želji za promicanjem
glazbene kulture i zbornoga pjevanja, govori i poziv Sveučilišta u Zagrebu o ujedinjavanju zborova pri fakultetima u zajednički Sveučilišni zbor. Također, ove je godine
je prvi put organizirana Smotra akademskih zborova u
organizaciji Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. Smotra
je održana 31. svibnja 2011. u Hrvatskome glazbenome zavodu, a sudjelovalo je osam akademskih zborova.
Zbor veterinara predstavio se izvedbom tradicionalne
međimurske narodne pjesme Protuletje nam dohaja.
Organizacija smotri akademskih zborova u nadolazećim
godinama već je dogovorena, a datum održavanja bit će
unesen u kalendar Sveučilišta.
Drugi nastup Zbora veterinara bio je u povodu izložbe slika Dragutina Bratkovića, dr. med. vet., i Roka Crnića, studenta prve godine Akademije likovnih umjetnosti, sina prof. dr. sc. Andreje Prevendar-Crnić. Nastup
Zbora pratili su tamburaši, također djelatnici Fakulteta,
a gudačko-puhački kvartet studenata prve godine uz
ravnanje doc. dr. sc. Hrvoja Lucića predstavio nam se
vlastitom obradom tradicionalne narodne pjesme Vehni, vehni fiolica.
Na internetskim stranicama Fakulteta mogu se vidjeti cjeloviti programi obaju nastupa, uskoro će biti
postavljena i galerija slika, a može se poslušati i Himna
veterinara u izvedbi nekadašnjega Zbora veterinara i
veterinarskih tehničara. To je prilično zahtjevna pjesma,
pa nam za njezinu dobru izvedbu nedostaje pjevača.
Velika nam je želja i dalje organizirati slična druženja na Veterinarskome fakultetu kako bismo pokazali da
među nama, doktorima veterinarske medicine, ima vrlo
nadarenih umjetnika, zato ovim putem pozivamo sve
čitatelje Hrvatskoga veterinarskoga vjesnika, doktore i
studente veterinarske medicine, veterinarske tehničare
da se pridruže Zboru veterinara kao pjevači, svirači ili
samo ljubitelji glazbe i pjevanja (e-pošta: [email protected]
hr, telefon: 01/ 2390-182).
Zbor veterinara
Članovi gudačko-puhačkoga sastava: Dinka Zdelar - flauta,
Ivanka Vladimir - klarinet, Darija Šiljeg - violina, doc.dr.sc. Hrvoje
Lucić - violoncello
Članovi tamburaškoga sastava: Marinko Kosinec, Mladen Čipera,
Mladen Brdar, Darko Robinić - bas
Dekan Veterinarskoga fakulteta u Zagrebu Tomisla Dobranić i
Zbor veterinara
36
voditeljica Zbora
prof. dr. sc. Nina Poljičak Milas
HRVATSKI
HRVATSKIVETERINARSKI
VETERINARSKIVJESNIK,
VJESNIK,19/2011.,
19/2011.,1-2
1-2
DIPLOMIRALI – MAGISTRIRALI – DOKTORIRALI
NA VETERINARSKOME FAKULTETU U ZAGREBU
svibanj 2010. – lipanj 2011.
diplomirali
DOKTORI VETERINARSKE MEDICINE
Ivana Kordić ..........................................................23. 9. 2010.
Dubravka Ljubojević .......................................... 27. 9. 2010.
Maja Maurić ..........................................................23. 9. 2010.
Saša Planinčević..................................................30. 9. 2010.
Danko Sarajčić .....................................................30. 9. 2010.
Dušan Tošić ...........................................................24. 9. 2010.
Diana Brozić..........................................................14. 5. 2010.
Sanja Buršić ..........................................................21. 5. 2010.
Josip Đurđević ......................................................13. 5. 2010.
Renato Fiket..........................................................24. 5. 2010.
Albina Jakovljević................................................13. 5. 2010.
Tatjana Joksimović.................................................7. 5. 2010.
Iris Marinković......................................................21. 5. 2010.
Tomislav Mesarek.................................................. 6. 5. 2010.
Martina Petrović ..................................................20. 5. 2010.
Ivona Trpčić ...........................................................31. 5. 2010.
Lidija Bašljan ..................................................... 14. 10. 2010.
Katarina Božičević ........................................... 29. 10. 2010.
Mihaela Čerlek .................................................. 19. 10. 2010.
Dunja Gabarević .................................................. 7. 10. 2010.
Tomislav Radić .................................................. 29. 10. 2010.
Danijela Grilec .....................................................30. 6. 2010.
Andreja Horvat....................................................... 1. 6. 2010.
Igor Igrec................................................................28. 6. 2010.
Lana Jović ................................................................ 4. 6. 2010.
Helena Lukešić....................................................... 9. 6. 2010.
Lana Pađen............................................................29. 6. 2010.
Nikola Pohovski ..................................................... 2. 6. 2010.
Sana Višnjić ...........................................................16. 6. 2010.
Marko Ahlin .........................................................26. 11 2010.
Josipa Anić-Ivičić .............................................. 16. 11. 2010.
Davor Baričić ........................................................5. 11. 2010.
Martina Ivković ................................................. 19. 11. 2010.
Andreja Janžek .................................................. 18. 11. 2010.
Dušan Milaković ..................................................4. 11. 2010.
Jelena Selanec................................................... 26. 11. 2010.
Anja Vujnović ......................................................17. 11. 2010.
Dorotea Antolić.......................................................2. 7. 2010.
Ana Andraši ........................................................... 14. 7. 2010.
Mate Bošnjak ........................................................ 16. 7. 2010.
Jelena Čuljak............................................................ 7. 7. 2010.
Josip Ćorić .................................................................9. 7. 2010.
Dina Dukši ............................................................. 15. 7. 2010.
Boris Đitko............................................................. 16. 7. 2010.
Tihana Fumić...........................................................9. 7. 2010.
Milan Jukić............................................................. 13. 7. 2010.
Marko Kelava ...........................................................6. 7. 2010.
Marina Kosanović................................................ 14. 7. 2010.
Antonio Lovreković............................................. 12. 7. 2010.
Stipe Ljubičić........................................................ 13. 7. 2010.
Josip Margić .......................................................... 16. 7. 2010.
Ana Mežnarić ........................................................ 15. 7. 2010.
Marija Sičić...............................................................1. 7. 2010.
Vedrana Smital .......................................................8. 7. 2010.
Dora Stojević ...........................................................8. 7. 2010.
Davorin Vukoja ..................................................... 16. 7. 2010.
Sonja Anđelković...............................................27. 12. 2010.
Dinko Berta ........................................................ 10. 12. 2010.
Marin Brkić ......................................................... 21. 12. 2010.
Karla Doblanović.............................................. 16. 12. 2010.
Mario Grubišić ................................................... 23. 12. 2010.
Ana Janeš ...............................................................9. 12. 2010.
Ines Jović............................................................. 20. 12. 2010.
Kristina Juras ........................................................3. 12. 2010.
Mate Kraljević ....................................................17. 12. 2010.
Marko Krešić ...................................................... 16. 12. 2010.
Vedrana Krivec .................................................. 10. 12. 2010.
Ana Martinić ...................................................... 21. 12. 2010.
Ana Martinčić .................................................... 15. 12. 2010.
Dubravko Pavun ............................................... 30. 12. 2010.
Ante Puškarić..................................................... 20. 12. 2010.
Petar Santini ...................................................... 20. 12. 2010.
Marta Tomić ....................................................... 10. 12. 2010.
Monika Torbar ................................................... 28. 12. 2010.
Predrag Vakanjac.................................................3. 12. 2010.
Danijel Bažant......................................................14. 9. 2010.
Igor Benčić ............................................................16. 9. 2010.
Jelena Bijelić.........................................................28. 9. 2010.
Lidija Brlečić ......................................................... 27. 9. 2010.
Stjepko Čermak.................................................... 27. 9. 2010.
Marko Gotal ..........................................................30. 9. 2010.
Tihana Ivanišević ................................................30. 9. 2010.
Martin Knežević...................................................29. 9. 2010.
Bojan Bolić ............................................................19. 1. 2011.
Tanja Cafuk............................................................28. 1. 2011.
Petra Franko .........................................................14. 1. 2011.
Petra Kovačić ........................................................21. 1. 2011.
Ana Marčetić ......................................................... 27. 1. 2011.
Marlena Kelher ....................................................25. 2. 2011.
Hrvoje Stoić ............................................................ 4. 2. 2011.
37
Tomislav Deže ........................................................ 4. 3. 2011.
Marijo Kobaš .........................................................15. 3. 2011.
Dunja Kratofil .......................................................10. 3. 2011.
Tatjana Lukes .......................................................11. 3. 2011.
Goran Matijević....................................................18. 3. 2011.
Suzana Šajina ......................................................... 4. 3. 2011.
Ivana Štebih ..........................................................11. 3. 2011.
Marko Valentić ....................................................... 9. 3. 2011.
Nataša Vručinić ...................................................... 9. 3. 2011.
Ana Vučenović ......................................................29. 3. 2011.
Lana Čebović ........................................................ 27. 4. 2011.
Tamara Huzanić ..................................................... 1. 4. 2011.
Jurana Jelačić ........................................................29. 4. 2011.
Nikola Kamenović ................................................. 6. 4. 2011.
Luka Levar ............................................................... 8. 4. 2011.
Jelena Missoni ......................................................15. 4. 2011.
Boris Oblučar.......................................................... 1. 4. 2011.
Matko Perharić ....................................................... 6. 4. 2011.
Veronika Šana Vincetić......................................28. 4. 2011.
Marko Vojnović.....................................................13. 4. 2011.
Vedan Brnica.........................................................12. 5. 2011.
Petra Čolig .............................................................13. 5. 2011.
Tanja Perčić ...........................................................24. 5. 2011.
Tomislav Planinić .................................................. 6. 5. 2011.
Luka Radolović....................................................... 9. 5. 2011.
Melani Stepić........................................................ 27. 5. 2011.
Antun Stipić ..........................................................24. 5. 2011.
Marin Špigelski ...................................................... 6. 5. 2011.
Lana Vukoša ..........................................................13. 5. 2011.
Petar Blažević.......................................................30. 6. 2011.
Mario Cikojević .................................................... 17. 6. 2011.
Iva Dekleva ........................................................... 17. 6. 2011.
Dino Stanin ...........................................................16. 6. 2011.
Elizabeta Tičak.....................................................30. 6. 2011.
magistrirali
SVEUČILIŠNI MAGISTRI (2010.)
Blažan Katana, dr. med. vet.: Rana dijagnostika gravidnosti u krava
Mirsad Bilajac, dipl. ing.: Provjera uspješnosti provedbe sanitacijskih opertivnih postupaka u zdravstvenim i
odgojnim ustanovama grada Rijeke
Alma Ristanić, dr. med. vet.: Određivanje plodnih dana kuja
Dario Ivaniš, dr. med. vet.: Značenje kontrole puerperija u cilju poboljšanja reproduktivne učinkovitosti goveda na
području Veterinarske stanice Varaždin
Marija Katić, dr. med. vet.: Rendgenografska i kompjutorizirano-tomografska dijagnostika bolesti gornje čeljusti i
nosa u psa
SVEUČILIŠNI MAGISTRI (2011.)
Mario Šimunović, dr. med. vet.: Učinkovitost suzbijanja fascioloidoze jelena običnog (Cervus elaphus L.) u lovištu
br. XIV/9 Podunavlje – Podravlje
Goran Bobanović Čolić, dr. med. vet.: Značenje i učestalost periodontitisa u različitih pasmina pasa
Hrvoje Kabalin, dr. med. vet.: Važnost primjene ultrazvuka u skraćenju servisnog i međutelidbenog razdoblja krava
tijekom puerperija
Ivana Penava, dr. med. vet.: Sanitarne mjere u suzbijanju klasične svinjske kuge na području Borova 2006. godine
Martina Bašić Kleščić, dr. med. vet.: Učestalost novotvorevina rodnice u kuja na Klinici za porodništvo i reprodukciju
Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u razdoblju 2007. – 2009. godine
Tomislav Dolar, dr. med.vet.: Usporedba kliničkih pokazatelja, standardnih laboratorijskih pretraga i C-reaktivnog
proteina u dijagnostici babezioze pasa
Sanjica Katić, dr. med. vet.: Učestalost i značenje protruzije intervertebralnog diska u psa
Irina Kovačević, dr. med. vet.: Krvne grupe u domaćih mačaka (Felis domestica)
na području grada Zagreba
MAGISTRI (2010.)
Ivica Bošnjak, dr. med. vet.: Radiografski postupci dijagnostike bolesti lubanje i donje čeljusti domaćih mesoždera
Vlasta Brindl, dr. med. vet.: Klinički i rendgenološki nalazi opstrukcije uretre u mačke i psa
Tonio Kovačević, dr. med. vet.: Učestalost carskog reza u kuja na klinici za porodništvo i reprodukciju veterinarskog
fakulteta sveučilišta u zagrebu od 2002. do 2006. godine
Ivana Hlušička Mikac, dr. med. vet.: Rendgenološka i ultrazvučna dijagnostika bolesti osrčja u pasa
Krešimir Jambrešić, dr. med. vet.: Dijagnostika i liječenje limfoma u pasa
MAGISTRI (2011.)
Bruno Ljolje, dr. med. vet.: Dijagnostika i učestalost diskopatija u psa
38
HRVATSKI
HRVATSKIVETERINARSKI
VETERINARSKIVJESNIK,
VJESNIK,19/2011.,
19/2011.,1-2
1-2
MAGISTRI ZNANOSTI (2011.)
Branko Goljak, dr. med. vet.: Seroprevalencija babezioze u pasa uzrokovane parazitom Babesia canis
DOKTORI ZNANOSTI (2010.)
Željka Ervačinović, dr. med. vet.: Imunogenost cjepnih virusa primijenjenih na netom izleženim pilićima postupkom
nebulizacije u različitom vremenu izlaganja
Zrinka Štritof Majetić, dr. med. vet.: Molekularna epizootiologija leptospiroze u mišolikih glodavaca
Matija Škulac, dr. vet. med.: Učinci kombinacije diazepam-ketamina i ksilazin-ketamina na kardiorespiracijske
funkcije gusaka tijekom anestezije
Nikola Car, dr. vet. med.: Učinci hipertermije, kemoterapije i imunoterapije na Ehrlichov ascitesni tumor u miša
Gordan Kompes, dr. med. vet.: Nalaz blaTEM i blaSHV plazmidnih gena kod fenotipski rezistentnih enterotoksigenih
sojeva E. Coli prema –laktaminskim antibioticima
Nika Brkljača Bottegaro, dr. med. vet.: Sprečavanje nastanka epiduralne fibroze nakon laminektomije u kunića
primjenom slobodnog avaskularnog režnja omentuma
Emil Gjurčević, dr. med. vet.: Povezanost deformacija kralježnice s histološkim i histokemijskim promjenama u
aksijalnom mišićju šarana (Cyprinus carpio L.)
Njetočka Gredelj Šimec, dr. med.: Primjena limbalnog alo-presadka u procesu cijeljenja ozljeda rožnice pasa
Ivanka Majić Balić, dr. med. vet.: Utjecaj mikroklimatskih čimbenika na kakvoću i antioksidativna svojstva sjemena
rasplodnih bikova
Blanka Beer Ljubić, dipl. ing.: Utjecaj gladovanja na metabolizam masti u tovnih pilića hranjenih hranom s
dodatkom organskog selena
NatalijaVragović, dr. med. vet.: Procjena rizika od unosa hranom ostataka farmakološki djelatnih tvari iz veterinarskih
lijekova
Jozo Grbavac, dr. med. vet: Proizvodnja i kakvoća ovčjega sira iz mješine u zapadnoj Hercegovini
Željka Šapina, dr. med. vet.: Utjecaj stupnja kiselosti na organoleptička svojstva i održivost jogurta tijekom pohrane
Velimir Sruk, dr. med. vet.: Nalaz i epizootiološko značenje mikrobakterija u divljači u RH
Damir Alagić, dr. med. vet.: Čimbenici fermentacije u nadjevu trajnih kobasica od konjskog mesa
Renata Sučić, dr. med. vet.: Utjecaj smrzavanja i odmrzavanja na zdravstvenu ispravnost piletine
Darinka Škrtić, dr. vet. med.: Anatomske varijacije i patoanatomske promjene na kostima dobrog dupina (Tursiops
truncatus Montagu 1821) iz Jadranskog mora
Dr.sc. Nika Brkljača Bottegaro, dr.sc. Nikola Car, dr. sc. Martina Domišljanović,. dr.sc. Željka Ervaćinović,. dr.sc. Ivanka Majić Balić
39
Ivana Tlak Gajger, dr. med. vet.: Uspostavljanje sustava transpozon
mutageneze za bakteriju Paenibacillus larvae
Marija Lipar, dr. med. vet.: Određivanje koncentracije lidokaina u
serumu nakon epiduralne primjene lidokaina, lidokaina i adrenalina
te lidokaina i medetomidina u svinja
Stella Breka: Promjene u sinovijskoj tekućini lakatnog zgloba u
pasa s utvrđenom displazijom
Ana Beck, dr. med. vet.: Učinci gizerozina na patomorfološke,
patohistološke i hematološke promjene u BALB/c miševa
Nino Mačešić, dr. med. vet.: Učinkovitost pojedinih metoda
zašušivanja krava
DOKTORI ZNANOSTI (do 1. 7. 2011.)
Sanja Bosnić: Entomološka istraživanja insekata roda Culicoides
vektora virusa bolesti plavog jezika u Hrvatskoj
Ivana Filipović, dr. med. vet.: Biokemijske i mikrobiološke
promjene u tradicionalnom proizvodu “meso z tiblice” tijekom pohrane
Mr. sc. Danko Dežđek, dr. med. vet.: Patomorfološke i epizootiološke
osobitosti određenih zaraznih i parazitarnih bolesti lisica (Vulpes
vulpes L.) u kontinentalnoj Hrvatskoj
Darko Grden, dr. med. vet.: Elektrokardiografske specifičnosti i
pojavnst fizioloških aritmija u hrvatskog posavskog konja i lipicanaca
Magda Sindičić, dr. med. vet.: Genska raznolikost populacije risa
(Lynx lynx) iz Hrvatske
Mr. sc. Andrea Benussi-Skukan, dr. med. vet.: Istraživanje
Dr.sc. Željka Šapina i rektor Sveučilišta u Zagrebu
postupaka mikrobiološke pretrage u izolaciji bakterija roda
prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš
Salmonella i vrste Listeria monocytogenes iz namirnica
Mr. Sanja Radović, dr. med. vet.: Utjecaj različitih načina smještaja
i držanja na zdravlje, dobrobit i proizvodnost kokoši nesilica
Ezio Pinzan, dr. med. vet.: Značenje utvrđenih količina bakra, cinka i željeza u uzgajanim i u prirodi ulovljenim
lubinima (Dicentrarchus labrax)
Mr. Jozo Bagarić, dr. med. vet.: Epizootiološko istraživanje neosporoze u krava Hercegbosanske županije i prijedlog
upravnih mjera za suzbijanje bolesti
Hrvoje Matoković, dr. med. vet.: Koncentracija kortizola u krvi goveda prije i nakon korekcije papaka
Dinko Novosel, dr. med. vet.: Učestalost reprodukcijskih poremećaja u svinja uzrokovanih virusom reprodukcijskog
i respiratornog sindroma svinja i cirkovirusom svinja tip 2
Mr. sc. Ana Gavrilović, dr. med. vet.: Utjecaj planktona na morfohistokemijske i biokemijske osobine probavnog
sustava kamenice Ostrea edulis (Linnaeus, 1758) Malostonskog zaljeva
Vinko Medvid, dr. med. vet.: Procjena rizika kakvoće svježeg kravljeg mlijeka određivanjem koncentracije
haptoglobina i imunofenotipizacijom leukocita
Tina Vuković, dr. med. vet.: Učinak pentadekapeptida BPC-157 na koncentraciju kortizola, slobodnih masnih kiselina
i betahidroksimaslačne kiseline u krvnom serumu mliječnih krava i njihovu plodnost u prijelaznom razdoblju
Tajana Obradović, dr. med. vet.: Usporedba analognoga i digitaliziranoga rendgenografskog prikaza toraksa kod
dijagnostike bolesti pluća psa i mačke
Referada za poslijediplomsku nastavu Veterinarskoga fakulteta u Zagrebu
Đurđa Hrvojić, dipl. ing.
40
HRVATSKI
HRVATSKIVETERINARSKI
VETERINARSKIVJESNIK,
VJESNIK,19/2011.,
19/2011.,1-2
1-2
ZAKONODAVSTVO
2010
propisi
VETERINARSKI PROPISI OBJAVLJENI U 2010. GODINI
Pravilnik o uvjetima za odobrenje graničnih veterinarskih postaja odgovornih za veterinarske preglede proizvoda
koji se unose u RH iz trećih zemalja, NN 1/10
Pravilnik o veterinarskim uvjetima koji se primjenjuju u
prometu i uvozu zametaka goveda, NN 1/10
Pravilnik o određivanju minimalnih pravila za zaštitu pilića koji se uzgajaju za proizvodnju mesa, NN 1/10
Pravilnik o veterinarskim uvjetima koji se primjenjuju u
prometu i uvozu sjemena svinja domaćih vrsta, NN 1/10
Pravilnik o veterinarskim pregledima u prometu s državama članicama Europske unije s ciljem stvaranja jedinstvenog tržišta, NN 1/10
Pravilnik o uvjetima i postupku izdavanja, produljivanja i
oduzimanja odobrenja za rad veterinara (licencije), NN 2/10
Pravilnik o postupku priznavanja stručnih kvalifikacija i
uvjetima za privremeno ili povremeno obavljanje veterinarske djelatnosti, NN 2/10
Naredba o posebnim mjerama za uvoz proizvoda životinjskog podrijetla iz određenih trećih zemalja u Republiku
Hrvatsku, NN 2/10
Pravilnik o primjeni Pravilnika o higijeni hrane životinjskog podrijetla vezano za dodatna jamstva u odnosu na
salmonelu za pošiljke mesa i jaja podrijetlom iz Republike
Hrvatske namijenjene stavljanju na tržište Republike Finske
i Kraljevine Švedske, NN 3/10
Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o pošiljkama
koje se mogu uvoziti bez rješenja kojim se utvrđuju vet uvjeti za uvoz pošiljaka, NN 4/10
Pravilnik o stručnom sustavu za kontrolu prometa životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla te drugim
prozvodima, NN 5/10
Naredba o popisu trećih zemalja i područja iz kojih je dozvoljen uvoz u RH živih, smrznutih ili prerađenih školjkaša,
bodljikaša, plaštenjaka, morskih puževa i proizvoda ribarstva
za prehranu ljudi, NN 5/10
Pravilnik o uvjetima za stavljanje u promet i uvoz životinja akvakulture i njihovih proizvoda te o popisu vektorskih
vrsta, NN 5/10
Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2010. godini, NN
7/10
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provođenju obveznog označavanja i registracije ovaca i koza, NN
9/10
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvjetima kojima moraju
udovoljavati farme i uvjetima za zašatitu životinja na farmama, NN 11/10
Naputak o načinu provođenja mjera kontrole zdravlja
životinja propisanih Naredbom o mjerama zaštite životinja
od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u
2010. godini, NN 14/10
Pravilnik o obimu i učestalosti uzorkovanja u svrhu monitoringa određenih tvari i njihovih rezidua u određenim
proizvodima životinjskog podrijetla, NN 15/10
Pravilnik o posebnim uvjetima za objekte u poslovanju
s hranom životinjskog podrijetla koji se odobravaju pod posebnim uvjetima, NN 15/10
Pravilnik o registraciji subjekata i odobravanja objekata
u kojima posluju subjekti u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi, NN 20/10
Naredba o popisu trećih zemalja iz kojih je dozvoljen
uvoz određenih mesnih proizvoda, obrađenih želudaca, mjehura i crijeva za prehranu ljudi, NN 22/10
Pravilnik o mjerama za sprječavanje i suzbijanje određenih bolesti akvatičnih životinja, NN 23/10
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o zaštitnim mjerama radi
visoko patogene influence ptica i kretanju ptica - kućnih ljubimaca u pratnji vlasnika pri ulasku u RH, NN 23/10
Naredba o zabrani uvoza u RH i provoza preko područja
RH domaćih i divljih svinaj i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Republike Italije - regija Kalabrija, Kampanija, Lazio i Sicilija - provincija Katanija, NN 23/10
Pravilnik o popisu trećih zemalja iz kojih je dozvoljen
uvoz jajnih stanica, zametaka i sjemena svinja, NN 28/10
Pravilnik o uvjetima zdravlja životinja i veterinarskom
certificiranju za privremeni ulazak registriranih konja, NN
28/10
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o higijeni hrane životinjskog podrijetla, NN 28/10
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu obavljanja veterinarskog pregleda i kontrola živih životinja u prometu preko
granice RH, NN 28/10
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvjetima kojima moraju
udovoljavati farme i uvjetima za zaštitu životinja na farmama, NN 28/10
Naredba o obveznom pregledu mesa svinja na prisutnost oblića roda Trichinella kod klanja za osobnu uporabu u
kućanstvu, NN 28/10
Pravilnik o utvrđivanju prevalencije i otpornosti bakterija roda Campylobacter Spp. na antimkrobne pripravke
u jatima tovnih pilića i utvrđivanju prevalencije bakterija
Campylobacter Spp. i Salmonella Spp. u trupovima tovnih
pilića, NN 31/10
Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o mjerama zaštite
41
životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2010. godini, NN 33/10
Pravilnik o primjeni Pravilnika o veterinarskim uvjetima
za nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca, NN 82/10
Pravilnik o smanjenju prevalencije Salmonella Enteritidis i Salmonella Typhimurium u purana, NN 34/10
Naredba kojom se zabranjuje primjena na farmskim životinjama određenih tvari hormonskog i tireostatskog učinka i beta-agonista, NN 82/10
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove
proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti
akvatičnih životinja, NN 36/10
Pravilnik o zdravstvenim uvjetima za provoz kopitara, NN
36/10
Naputak o izmjeni Naputka o načinu provođenja mjera
kontrole zdravlja životinja propisanih Naredbom o mjerama
zaštite životinja od zaraznih i nametničkih boelsti i njihovom financiranju u 2010. godini, NN 37/10
Naredba o izmjeni Naredbe o mjerama zaštite životinja
od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u
2010. godini, NN 37/10
POPIS IZVOZNIH VETERINARSKIH CERTIFIKATA
Naredba o prestanku važenja Naredbe o popisu zemalja
iz kojih je dozvoljen uvoz određenih mesnih proizvoda, obrađenih želudaca, mjehura i crijeva za prehranu ljudi iz trećih
zemalja u Republiku Hrvatsku, NN 40/10
Naredba o zabrani uvoza u RH i provoza preko područja
RH peradi i proizvoda od peradi iz pojedinih zemalja članica
EU radi sprječavanja unošenja influence ptica, NN 41/10
Pravilnik o privremenom ulasku i uvozu registriranih konja iz Južnoafričke Republike, NN 41/10
Naredba o zabrani uvoza u RH i provoza preko područja
RH domaćih i divljih svinja i njihovih proizvoda radi sprječavanja unošenja afričke svinjske kuge, NN 55/10
Pravilnik o utvrđivanju prevalencije Salmonella Spp. i
Meticilin rezistentnog Staphylococcus Aureus u stadima rasplodnih svinja, NN 55/10
Naredba o posebnim mjerama za uvoz proizvoda životinjskog podrijetla iz određenih trećih zemalja u RH, NN
61/10
Pravilnik o načinu vođenja Upisnika odobrenih subjekata i laboratorija uskaldu s veterinarskim i zootehničkim
propisima, NN 61/10
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske peradi i proizvoda
od peradi radi sprječavanja unošenja u Republiku Hrvatsku
Newcastleske bolesti, NN 66/10
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza
preko područja Republike Hrvatske domaćih i divljih preživača i genetskog materijala prodrijetlom od preživača radi
sprječavanja unošenja u Republiku Hrvatsku bolesti plavog
jezika, NN 66/10
Pravilnik o uvjetima zdravlja životinja i veterinarskom
certificiranju za ponovni ulazak registriranih konja za utrke,
natjecanje i kulturna događanja nakon privremenog izvoza,
NN 70/10
Pravilnik o označavanju pasa, NN 72/10
Naredba o posebnim mjerama za uvoz proizvoda životinjskog podrijetla iz određenih trećih zemalja u Republiku
Hrvatsku, NN 73/10
42
Pravilnik o smjernicama za programe nadziranja zdravlja
životinja temeljenih na procjeni rizika, NN 88/10
Pravilnik o elektroničkom Upisniku o poslovanjima
akvakulture i autoriziranim objektima za preradu, NN 78/10
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima
kojima moraju udovoljacati veterinarske organizacije, veterinarska praksa i veterinarska služba u sustavu provedbe
veterinarske djelatnosti, NN 80/10
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i uvjetima certificiranja proizvoda koji
se unose u slobodne zone, slobodna skladišta, carinska skladišta ili za subjekte koji opskrbljuju pomorska prijevozna
sredstva u prekograničnom prometu, NN 94/10
Naredba o zabrani uvoza u RH i provoza preko područja
RH peradi i proizvoda od peradi radi sprječavanja unošenja
influence ptica, NN 97/10
Popis veterinarskih obrazaca i evidencija
Ispravak Pravilnika o minimalnim uvjetima za zaštitu kokoši nesilica, NN 99/10
Pravilnik o ovlaščivanju službenih i referentnih laboratorija u području provedbe veterinarske djelatnosti, NN
102/10
Pravilnik o uvjetima zdravlja životinja i veterinarskom
certificiranju za uvoz jajnih stanica i zametaka kopitara, NN
102/10
Pravilnik o popisu trećih zemalja - perad NN 109/10
Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje tuberkuloze goveda NN 110/10
Pravilnik o minimalnim uvjetima za zaštitu teladi NN
110/10
Pravilnik o dopuni Pravilnika o provođenju obveznog
označavanja i registracije ovaca i koza NN 110/10
Pravilnik o registraciji gospodarstava na kojima se drže
kokoši nesilice, NN 113/10
Pravilnik o minimalnim uvjetima za zaštitu svinja, NN
119/10
Naredba o popisu trećih zemalja i područja iz kojih je dozvolje uvoz u Republiku Hrvatsku živih, smrznutih ili prerađenih
školjkaša, bodljikaša, plaštenjaka, morskih puževa i proizvoda ribarstva za prehranu ljudi, NN 120/10
Pravilnik o uvozu sjemena, jajnih stanica i zametaka vrsta ovca i koza iz trećih zemalja, NN 120/10
Pravilnik o uvjetima zdravlja životinja i obrascima veterinarskih certifikata za uvoz registriranih kopitara te kopitara
za rasplod i proizvonju, NN 120/10
Pravilnik o pretraživanju spongiformne encefalopatije
jelena, NN 124/10
Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o posebnim uvjetima za objekte u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla koji se odobravaju pod posebnim uvjetima, NN 133/10
Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja dezinfekcije,
HRVATSKI
HRVATSKIVETERINARSKI
VETERINARSKIVJESNIK,
VJESNIK,19/2011.,
19/2011.,1-2
1-2
dezinsekcije i deratizacije u veterinarskoj djelatnosti, NN
139/10
Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja dezinfekcije,
dezinsekcije i deratizacije u veterinarskoj djelatnosti, NN
139/10
Pravilnik o uvjetima uvoza sjemena goveda domaćih vrsta, NN 141/10
Pravilnik o zahtjevima zdravlja životinja i veterinarskom
certificiranju za uvoz životinjskih crijeva iz trećih zemalja,
NN 146/10
POPIS OBRAZACA, EVIDENCIJA, ŽIGOVA I PEČATA
pripremio
tajnik HVK
dr. sc. Anđelko Gašpar, dr. med. vet.
2011
propisi
VETERINARSKI PROPISI OBJAVLJENI U 2011. GODINI
Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2011. godini, NN
1/11
Pravilnik o popisu trećih zemalja i područja iz kojih je
dozvoljen uvoz školjkaša, bodljikaša, plaštenjaka, morskih
puževa i proizvoda ribarstva, NN 3/11
Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o popisu zemalja iz
kojih je dozvoljen uvoz određenih mesnih proizvoda, obrađenih želudaca, mjehura i crijeva za prehranu ljudi iz trećih
zemalja u RH, NN 6/11
Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o popisu zemalja iz
kojih je dozvoljen uvoz određenih mesnih proizvoda, obrađenih želudaca, mjehura i crijeva za prehranu ljudi iz trećih
zemalja u RH, NN 6/11
Naputak o načinu provođenja mjera kontrole zdravlja
životinja propisanih Naredbom o mjerama zaštite životinja
od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u
2011. godini, NN 11/11
Pravilnik o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka, NN 12/11
Pravilnik o izmjenama pravilnika o obveznom označavanju i registraciji svinja, NN 12/11
Naredba o prestanku važenja Naredbe o popisu trećih
zemalja i područja iz kojih je dozvoljen uvoz u RH živih,
smrznutih ili prerađenih školjkaša, bodljikaša, plaštenjaka,
morskih puževa i proizvoda ribarstva za prehranu ljudi, NN
20/11
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske peradi i proizvoda
od peradi radi sprječavanja unošenja u Republiku Hrvatsku
Newcastleske bolesti, NN 27/11
Popis ovlaštenih veterinarskih organizacija u RH, NN
27/11
Pravilnik o postupku veterinarskog pregleda na graničnim veterinarskim postajama proizvoda koji se uvoze iz trećih zemalja, NN 32/11
Pravilnik o postupku veterinarskog pregleda na graničnim veterinarskim postajama proizvoda koji se uvoze iz trećih zemalja, NN 32/11
Naredba o popisu zemalja iz kojih je dozvoljen uvoz
određenih mesnih proizvoda, obrađenih želudaca, mjehura
i crijeva za prehranu ljudi u Republici Hrvatskoj, NN 35/11
Pravilnik o uvjetima zdravlja životinja i javnog zdravlja
te veterinarskom certificiranju pošiljaka mlijeka i mlječnih
proizvoda koji se uvoze u RH, NN 41/11
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o visini
naknada za obvezne veterinarske preglede u prometu preko
granice Republike Hrvatske, NN 46/11
Pravilnik o zaštiti životinja koje se koriste u pokusima ili
u druge znanstvene svrhe, NN 47/11
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola živih životinja u prometu preko
granice Republike Hrvatske, NN 50/11
Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o minimalnim
uvjetima za zaštitu kokoši nesilica, NN 51/11
Pravilnik o službenoj iskaznici državnog veterinarskog
inspektora, graničnog veterinarskog inspektora i službenog
veterinara te znački veterinarskog inspektora, NN 52/11
Pravilnik o pošiljkama za koje nije potrebno rješenje o
veterinarskim uvjetima za uvoz, NN 53/11
Naredba o provedbi oralne vakcinacije lisica na području županija Koprivničko-križevačke, Bjelovarsko-bilogorske,
Virovitičko-podravske, Vukovarsko-srijemske, Krapinsko-zagorske, Sisačko-moslavačke, Primorako-goranske, Požeškoslavonske, Osječko-baranjske, Brodsko-posavske, Varaždinske, Međimurske, Zagrebačke, Karlovačke, Istarske, Ličkosenjske i Grada Zagreb, NN 54/11
Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o veterinarstvu, NN
55/11
Popis izvoznih veterinarskih certifikata
Pravilnik o shemi testiranja za smanjenje prisutnosti serotipova salmonela u odraslih rasplodnih jata vrste Gallus
gallus, NN 65/11
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza
preko područja Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja
i njihovih proizvoda iz određenih država članica Europske
unije radi sprječavanja unošenja klasične svinjske kuge NN
68/11
Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o mjerama
zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2011. godini, NN 72/11
pripremio
tajnik HVK
Anđelko Gašpar, dr. med. vet.
43
44
HRVATSKI
HRVATSKIVETERINARSKI
VETERINARSKIVJESNIK,
VJESNIK,19/2011.,
19/2011.,1-2
1-2
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
STRUČNI SKUP BAYERA d.o.o. I PHOENIX FARMACIJE d.d. U OSIJEKU
U organizaciji Phoenix farmacije d.d. i Bayera d.o.o. 5.
travnja 2011. u Hrvatskoj gospodarskoj komori u Osijeku
održano je stručno predavanje “Hipokalcemija i Bayerova
rješenja za metaboličke i reproduktivne bolesti goveda”.
U uvodnome dijelu u ime tvrtke Phoenix farmacija d.d.
pozdravni govor održao je dr. sc. Ivan Križek, dr. med. vet.,
koji je zahvalio tvrtki Bayer d.o.o., sponzoru skupa, i kupcima
Phoenix farmacije d.d. koji su nazočili skupu.
Stručno predavanje održao je mr. Momir Petrović, dr.
med. vet., koji je podsjetio na poznate pripravke tvrtke
Bayer i prikazao proširene mogućnosti terapije Catosalom.
Predstavljen je i novi pripravak Calfon, koji nudi inovativna
rješenja u terapiji hipokalcemije u goveda.
Uz prigodni domjenak i jazz-glazbu nastavljeno je
ugodno druženje u restoranu ”Lumier”.
Mr. Momir Petrović, dr. med. vet.
mr. Momir Petrović, dr. med. vet.
Sudionici skupa u HGK
Sudionici skupa u Lumiereu
merial
3. MERIAL FORUM NA MALTI
Od 13. do 15. travnja 2011. godine na prekrasnome
mediteranskome otoku Malti u organizaciji Meriala održan
je 3. Merial Forum pod radnim nazivom “Update on Pig
Production and PCVD” (Novosti u svinjogojskoj proizvodnji i
cirkovirusna bolest svinja).
Tijekom tri dana, koliko je trajao skup, za govornicom su
se izmjenjivali istaknuti stručnjaci iz područja svinjogojstva
iz Brazila, Francuske, Španjolske, Bugarske, Italije itd. koji
su govorili o cirkovirusnoj bolesti svinja i iskustvima s
primjenom cjepiva Circovac. Doktore veterinarske medicine
najviše je zanimalo stanje na farmama prije cijepljenja i
nakon njega. Zahvaljujući konkretnim primjerima dobili smo
mnogo novih spoznaja o djelovanju cjepiva Circovac. Kolege
praktičari sa zanimanjem su pratili predavanja postavljajući
brojna pitanja predavačima.
Tijekom našega boravka na Malti organiziran je i izlet s
turističkim vodičem po prelijepome glavnome gradu Valeti.
Na taj smo način dobili priliku upoznati se s bogatom
poviješću te sredozemne otočne države.
Djelatnicima Belja d.d. i Belje – Agroveta nezaboravno
iskustvo posjeta Malti omogućila je tvrtka Arnika d.o.o.,
zastupnik tvrtke Merial.
Dijana Jelić, dr. med. vet.
Izvor: www. http://www.darpanmagazine.com/2011/02/
majestic-malta-the-undiscovered-gem-of-the-mediterranean/
45
cva i phoenix
SKUP CVA-e d.o.o. I PHOENIX FARMACIJE d.d. U OSIJEKU I TOPUSKOM
19. travnja 2011. godine u Hrvatskoj gospodarskoj komori u
Osijeku u organizaciji HGK Županijske komore Osijek, Phoenix farmacije d.d. i CVA-e d.o.o. održan je stručno-edukativni skup kojemu
je nazočio 71 doktor veterinarske medicine iz Slavonije i Baranje.
U ime HGK ŽK Osijek i Phoenix farmacije d.d. kolege je pozdravio dr. sc. Ivan Križek, dr. med. vet. On je istaknuo važnost trajne
edukacije, posebice stručnoga usavršavanja iz područja rasplođivanja, prevencije i suzbijanja neplodnosti, što je preduvjet da
se dostigne visoka razina veterinarske usluge prijeko potrebna u
mliječnome govedarstvu, strateškoj gospodarskoj grani.
Goran Juričić, dr. med. vet., iz tvrtke CVA d.o.o. održao je predavanje “Repetitorij asortimana Centralne veterinarske agencije s
osvrtom na konkurentnost s naslova financijske i uporabne učinkovitosti u svjetlu novih okolnosti nadolazećih promjena”. Uvjerljivo, argumentirano i ilustrativno usporedio je kalkulacije cijena
i doza iz vademecuma CVA-e s ekvivalentnim pripravcima registriranim na tržištu veterinarskih lijekova te je sugerirao moguću
uštedu troškova. Na kraju je nazočne upoznao s dvama novima
sintetskim analozima prirodnih hormona, od kojih će jedan, originalni Maprelin, vjerojatno biti u svinjogojstvu dugo u uporabi.
Prof. dr. sc. Darko Gereš s Klinike za porodništvo i reprodukciju
Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održao je predavanje “Kontrola rasplođivanja u mliječnih krava” objasnivši smisao
primjene indukcijskih i sinkronizacijskih postupaka u kontroliranoj reprodukciji te nužnost primjene složenih postupaka u presinkronizaciji i resinkronizaciji.
Organizatori skupa: Mirko Mikulec, dr. med. vet. , Martina Jeličić, Mladen
Perak, dr.med.vet. , Prof.dr.sc. D.Gereš (predavač)
Branimira Ževrnja, dr.med.vet, prof.dr.sc.
Prof. Gereš održao je i drugo predavanje “Nove spoznaje o
GnRH” objasnivši značenje otkrića i specifičnost djelovanja novoga sintetskoga analoga gonadotropnoga releasing-hormona hipotalamusa ribe atlantske paklare, ekvivalentnoga GnRH-u sisavaca,
ali sa specifičnim poticanjem produkcije vlastitoga adenohipofiznoga FSH.
U završnome dijelu prof. Gereš odgovarao je na pitanja kolega
i razjasnio neke dvojbe. Ugodno druženje nastavljeno je progodnim domjenkom u restoranu GK Osijek.
15. lipnja 2011. godine u organizaciji Phoenix farmacije d.d.
i CVA-e d.o.o. održan je susret doktora veterinarske medicine
u hotelu u Topuskom s temom istom kao i u Osijeku. Susretu je
prisustvovalo 96 doktora veterinarske medicine iz Karlovačke, Sisačko-moslavačke, Zagrebačke, Ličko-senjske i Osječko-baranjske
županije.
U ime tvrtke i djelatnika doktore veterinarske medicine pozdravio je direktor PC Veterine Phoenix farmacije d.d. Mirko Mikulec, dr. med. vet.
Predavanje Gorana Juričića, dr. med. vet., iz CVA-e d.o.o. bilo je
jednako uvjerljivo kao dva mjeseca prije u Osijeku.
Prof. dr. sc. Darko Gereš ponovio je osječka predavanja “Kontrola rasplođivanja u mliječnih krava” i “Nove spoznaje o GnRH”,
upoznavši kolege s novim spoznajama i praktičnim savjetima.
Sve je završilo onim što nam život čini ugodnijim: dobra hrana,
ledeno piće u hladu i užitak druženja do…
prof. dr. sc. Darko Gereš
INTERVET PONOVNO OKUPIO KOLEGE KOJI RADE U PODRUČJU ZDRAVLJA
GOVEDA
Hrvatska podružnica jedne od najvažnijih veterinarskofarmaceutskih tvrtki Intervet International BV, odnedavna poznata
i kao MSD Animal Health, uvijek je nastojala kolegama na terenu
biti partner i tehnička potpora. Tako je nakon vrlo hvaljenoga i
uspješnoga 1. regionalnoga bujatričkoga simpozija krajem 2010.
u Vukovaru organizirala stručno savjetovanje o respiratornim
bolestima goveda i pravodobnoj zaštiti od najčešćih uzročnika
respiratornih bolesti u govedarstvu (RSV, PI3, M. haemolytica
i ZRG/IBR) u Osijeku 14. travnja 2011. Više od 60 veterinara iz
Slavonije i Baranje i središnje Hrvatske pratilo je izlaganja mr. sc.
Darka Grahovca, dr. med. vet., MBA, Vedrane Bertol, dr. med. vet.,
i Tihomira Gorše, dr. med. vet. Gost predavač bio je prof. dr. sc.
Mirko Lojkić, dr. med. vet., iz Zagreba, koji je govorio o zaraznome
rinotraheitisu goveda i štetama koje nanosi prisutnost virusa u
uzgoju (pobačaji, pad mliječnosti…) unatoč tome što životinje ne
pokazuju vidljive znakove bolesti dišnoga sustava.
Kolege su bili zadovoljni jer su konačno dočekali da na
46
Mr. sc. Darko Grahovac, dr.med.vet.
Prof. dr. sc. Mirko Lojkić
hrvatsko tržište dođe najprihvatljivija kombinacija cjepiva u
govedarstvu Bovilis IBR marker i Bovilis Bovipast RSP, koja, osim
što pokriva široki spektar najčešćih bolesti i umanjuje izlučivanje
uzročnika kod latentno inficiranih životinja, pruža zaštitu koja
HRVATSKI
HRVATSKIVETERINARSKI
VETERINARSKIVJESNIK,
VJESNIK,19/2011.,
19/2011.,1-2
1-2
x
se može prvi put dijagnostički razlikovati, odnosno utvrditi je li
životinja oboljela/preboljela ZRG/IBR ili je stekla imunološki
odgovor cijepljenjem provjerenim markiranim cjepivom.
Budući da su kolege takav oblik suradnje ocijenile pozitivno,
početkom jeseni očekuje se novi skup, u rad kojega će biti uključeni
brojni renomirani predavači.
XII
Vedrana Bertol, dr. med. vet.
XII. SREDNJOEUROPSKI BUJATRIČKI KONGRES
U organizaciji Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i
Hrvatske veterinarske komore i pod pokroviteljstvom Ministarstva
znanosti, obrazovanja i športa od 18. do 22. svibnja 2011. godine u
pulskome hotelu “Histria” održan je XII. srednjoeuropski bujatrički
kongres. Kongres je pripremio Nacionalni organizacijski odbor,
kojemu je predsjedatelj bio prof. dr. sc. Josip Kos, dr. med. vet.,
oganizacijska tajnica prof. dr. sc. Nikica Prvanović, dr. med. vet.,
tehnički tajnik dr. sc. Ozren Smolec, dr. med. vet., i članovi prof. dr.
sc.Tomislav Dobranić, dr. med. vet., prof. dr. sc. Marijan Cergolj, dr.
med. vet., prof. dr. sc. Tomislav Babić, dr. med. vet., doc. dr. sc. Iva
Getz, dr. med. vet., doc. dr. sc. Juraj Grizelj, dr. med. vet., Ivan Forgač,
dr. med. vet., dr. sc.Anđelko Gašpar, dr. med. vet., doc. dr. sc. Marko
Samardžija, dr. med. vet., dr. sc. Željko Cvetnić, dr. med. vet., mr. sc.
Ivan Đureković, dr. med. vet, dr. sc. Josip Križanić, dr. med. vet., i mr.
sc. Danimir Kolman, dr. med. vet.
Brigu o znanstveno-stručnome dijelu kongresa vodio je
Međunarodni organizacijski odbor, kojemu je predsjedatelj bio
prof. dr. sc. J. Kos, Zagreb, Hrvatska, a članovi prof. dr. W. Baumgartner,
Beč, Austrija, prof. dr. O. Szenci, Budimpešta, Mađarska, prof. dr. K.
Doll, Giessen, Njemačka, prof. dr. E. Malinowski, Bydgoszcz, Poljska,
dr. O. Podpečan, Slovenija, prof. dr. D. Gvozdić, Beograd, Srbija, prof.
dr. G. Kováč, Košice, Slovačka, i doc. dr. J. Illek, Brno, Republika Češka.
Znanstveno-stručni dio kongresa obuhvatio je predavanja o
asistiranoj reprodukciji, preventivi, dijagnostici i liječenju bolesti,
mastitisima, hranidbi i metaboličkim bolestima, nametničkim
i zaraznim bolestima, poremećajima u reprodukciji, bolestima
novorođenčadi i mladunčadi, kirurgiji, ortopediji i oftalmologiji te
dodiplomskoj i poslijediplomskoj nastava iz bujatrike.
Kongres je službeno otvorio dekan Veterinarskoga fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc.Tomislav Dobranić. Kongres je
okupio 226 sudionika: 74 iz Hrvatske, a ostali sudionici bili su iz
Austrije, Belgije, Bosne i Hercegovine, Češke, Njemačke, Mađarske,
Irske, Italije, Makedonije, Poljske, Rumunjske, Srbije, Slovačke i
Slovenije. Tijekom tri dana predstavljena su ukupno 104 rada, i
to 53 usmena izlaganja te 51 poster. Sva izlaganja i prezentacije
postera bili su na engleskome jeziku. Svi predstavljeni radovi
objavljeni su u Zborniku radova. Zahvaljujući ljubaznosti
glavnoga urednika prof. dr. sc. Marka Samardžije i izdavača,
Radno predsjedništvo jedne od sekcija usmenih priopćenja (od lijeva: dr.
sc. Jože Starič - Slovenija; prof. dr. sc. Ivo Schmerolg - Austrija; prof. dr. sc.
Gabriel Kovač-Slovačka)
Radno predsjedništvo jedne od sekcija usmenih priopćenja (od lijeva: dr. sc.
Edward Malinovski - Poljska; prof. dr. sc. Otto Szenci - Mađarska; prof. dr.
sc. Nikica Prvanović Babić - Hrvatska)
Hrvatskoga veterinarskoga instituta, spomenuti Zbornik tiskan
je na engleskome jeziku kao Book of Proceedings Supplement
I and II scientific veterinary journal Veterinarska stanica. Svaki
rad tiskan u Zborniku ima i sažetak na hrvatskome jeziku. Osim
predavanja vremena je bilo i za neformalne razgovore tijekom
prijma dobrodošlice, na svečanoj večeri i na stručnome izletu.
Na sastanku Međunarodnoga organizacijskoga odbora koji
je održan posljednjega dana kongresa upućene su nam brojne
pohvale. Naravno, kao domaćinima i organizatorima skupa ta nas
je činjenica uvelike razveselila.
prof. dr. sc. Josip Kos, dr. med. vet.
XVIII. MEĐUNARODNO SAVJETOVANJE “KRMIVA 2011.”
Krmiva d.o.o. Zagreb i Udruga proizvođača, tehnologa i
nutricionista stočne hrane RH u suradnji s agronomskim i
veterinarskim fakultetima iz Hrvatske i europskih zemalja
organizirali su od 8. do 10. lipnja 2011. u Opatiji XIII.
međunarodno savjetovanje “Krmiva 2011.” Savjetovanje pod
pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnoga
razvoja, Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i Europskoga
udruženja inženjera agronomije svečano je otvorio državni tajnik
Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnoga razvoja mr. sc.
Josip Kraljičković. To se tradicionalno savjetovanje organizira već
18. godinu za redom u prvome tjednu mjeseca lipnja u Opatiji,
a iduće će se godine održati 7. lipnja. Osnivači su savjetovanja
direktor Krmiva d.o.o. i predsjednik Udruge proizvođača, tehnologa
i nutricionista stočne hrane RH gospodin Slavko Lulić, dipl. ing.
agr., prof. dr. sc. dr. h. c. Gordana Kralik i prof. dr. sc. Vlasta Šerman,
Darko Galić, dipl. ing., Antonio
Maltar, dr. med. vet., Nina Nedić, ing. , Davor Frančić, dipl. ing.
47
koji i dalje skupu daju poseban šarm.
Međunarodno savjetovanje omogućuje znanstvenicima
i stručnjacima upoznavanje s novim spoznajama i razmjenu
iskustava iz područja hranidbe domaćih životinja i tehnologije
proizvodnje krmnih smjesa. Među velikim brojem izlaganja
(59) i postera (48) pozornost je privukao kolega prof. dr. sc. B.
Antunović, dr. med. vet., izlaganjem “Računalna simulacija kao
alat za procjenu rizika od terorističkih napada u lancu proizvednje
hrane”. Tradicionalno u znanstvenome dijelu skupa sudjeluju s
Veterinarskoga fakulteta u Zagrebu prof. dr. V. Šerman, prof. dr. sc. N.
Mas, prof. dr. sc. Ž. Mikulec, Ž. Horvat, dr. med. vet., doc. dr. T. Mašek,
prof. dr. sc. M. Sviben, s Poljoprivrednoga fakulteta u Osijeku prof.
dr. sc. Z. Steiner, prof. dr. sc. M. Šperanda, dr. med. vet., prof. dr. sc. T.
Florijančić, dr. med. vet., te s Agronomskoga fakulteta u Zagrebu
prof. dr. sc. S. Mužic, prof. dr. sc. T. Krička, prof. dr. sc. Z. Janječić i ostali.
Osobito je pohvalna aktivnost kolega iz proizvođačkoga sektora,
koji su zaposleni izvan znanstvenih institucija, ali pronalaze
vremena i za znanstveno-stručni rad. Među njima treba istaknuti
djelatnike Belja (Agroprerade, Belja – Agroveta i PC Svinjogojstvo):
Antonio Maltar, dr. med. vet. (rad “Utjecaj Sladoliqa na mliječnost
ovaca”), Dražen Hižman, dr. med. vet, Dražen Rukovanjski, dr. med.
vet., Katarinua Kundih, dr. med. vet., Ivan Vujev, dr. med. vet., dr. sc.
Robert Spajić, Krešimir Kuterovac, dipl. ing., mr. sc. Damir Rimac,
Velimir Sili, dipl. ing., Domagoj Eman, dipl. ing., Jakov Jurčević, dipl.
Rektorica Sveučilišta u Osijeku prof.dr.sc. G. Kralik, dr.sc.I. Križek, gđa.
Geržina Dumanovski, prof.dr.sc. T. Florijančić, prof.dr.sc. V. Šerman, prof.
dr.sc. N. Mas, Dekan Veterinarskog fakulteta prof.dr.sc. T. Dobranić, Doc.
dr.sc. V. Dobranić, prof.dr.sc. B. Antunović
ing., i Laura Vargović, dipl. ing. Njihovo će zalaganje, nadam se, biti
poticaj što većemu broju veterinarskih znanstvenika i praktičara
da sudjeluju u radu idućega savjetovanja “Krmiva 2012”.
dr. sc. Ivan Križek, dr. med. vet.
Na savjetovanju je dodjeljena zahvalnica glavnim urednicima časopisa “Krmiva” među kojima je 2005. – 2010. glavna urednica bila prof. dr.
sc. Vlasta Šerman. Na skupu je predstavljen sveučilišni udžbenik “Zootehnika” čiji je promotor bio prof. dr. sc. Tihomir Florijančić.
48
HRVATSKI
HRVATSKI
HRV
VAT
ATS
TSK
TS
KIIVETERINARSKI
VETERINARSKI
VE
VETERI
VET
ETERI
ERI
ER
ERIN
RINAR
NA
N
ARS
AR
SK
SKI
K VJESNIK,
KI
VJESNIK,
VJESN
VJ
E IK,19/2011.,
19
19/2011.,
9/2011.,1-2
, 1-2
zootehnika
U OPATIJI PREDSTAVLJENA KNJIGA “ZOOTEHNIKA”
Na XVIII. međunarodnome savjetovanju “Krmiva”,
koje je održano u hotelu
“Ambasador” u Opatiji 8.
lipnja 2011. godine, predstavljena je knjiga skupine autora pod naslovom
Zootehnika
nakladnika
Poljoprivrednoga
fakulteta iz Osijeka. Knjiga je
usustavljena u 9 poglavlja
koja obuhvaćaju 595 stranica, sadrži 108 tablica, 181
ilustraciju, 74 sheme i na
kraju abecedni indeks pojmova. Iako je idejna začetnica, prva autorica i stručna
redaktorica prof. dr. sc. dr. h.
c. Gordana Kralik, redovita profesorica Poljoprivrednoga fakulteta, na stvaranju knjige radilo je još deset (su)autora, vrsnih
stručnjaka, koji su dali osebujan prinos tom zahtjevnom i kompleksnom djelu.
O vrijednosti i važnosti sveučilišnoga udžbenika Zootehnika dovoljno govori činjenica da su objavljivanje odobrili Senat Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku te Senat Sveučilišta
u Mostaru (BiH). Osim toga, na koricama knjige je i amblem
Sveučilišta Južne Bohemije iz Republike Češke, stoga ona uistinu ima međunarodni predznak
Autor je uvodnoga, prvoga poglavlja “Trendovi razvoja
proizvodnje u zootehnici” dr. sc. Igor Kralik, autorica je drugoga poglavlja “Govedarska proizvodnja” doc. dr. sc. Vesna
Gantner, autorica trećega poglavlja “Konjogojstvo” prof. dr. sc.
Mirjana Baban, poglavlje “Svinjogojska proizvodnja” napisali
su prof. dr. sc. dr. h. c. Gordana Kralik i mr. sc. Vladimir Margeta, autorica je poglavlja “Peradarska proizvodnja” prof. dr. sc.
dr. h. c. Gordana Kralik, sljedeća dva poglavlja “Ovčarska proi-
zvodnja” i “Kozarska proizvodnja” napisao je prof. dr. sc. Stanko
Ivanković s Agronomskoga i prehrambeno-biotehnološkoga
fakulteta Sveučilišta u Mostaru, autori su poglavlja “Ribogojska proizvodnja” prof. dr. sc. Zdenek Adamek, prof. dr. sc. Ivan
Bogut, prof. dr. sc. Ivan Katavić te doc. dr. sc. Jerko Pavličević, a
posljednje je poglavlje “Zootehnika u zaštiti okoliša” napisao
prof. dr. sc. Davor Kralik.
Po svojoj koncepciji spomenuta je knjiga znanstveno djelo,
ali budući da je prije svega namijenjena studentima poljoprivrednih fakulteta, ona je sveučilišni udžbenik na temelju kojega će studenti pripremati ispite. No knjiga može poslužiti kao
vrijedan i koristan priručnik stručnjacima u praksi, ali i poljoprivrednim proizvođačima, tj. uzgajivačima stoke. Iz svega proizlazi i očiti cilj i želja autora: potanko raščlaniti zootehniku i
približiti je širokoj čitalačkoj publici, odnosno prenijeti znanje
u znanost i struku te, neposredno, u praksu. Ispunjenje te želje
bit će minimalna nagrada za istinski istraživački entuzijazam i
golemi trud uložen u pripremu tog djela.
Tihomir Florijančić
ICLAS
ICLAS-OV SIMPOZIJ O LABORATORIJSKIM ŽIVOTINJAMA
U Istanbulu je 13. – 15. lipnja 2011. održan III. ICLAS-ov simpozij istočnomediteranskih zemalja i XV. sastanak Vijeća ICLASa. Među tristotinjak sudionika bilo je i šest članova Hrvatskoga
udruženja za znanost o laboratorijskim životinjama (CroLASA) iz
Zagreba, Osijeka i Splita.
ICLAS
Međunarodno vijeće za znanost o laboratorijskim životinjama (International Council for Laboratory Animal Science, ICLAS)
nevladina je, neprofitna znanstvena organizacija. Njezina je svrha predstavljanje visokih standarda za njegu i uporabu pokusnih
životinja u biomedicinskim istraživanjima, testiranju i dijagnostici
te promicanje dobre laboratorijske prakse i humanosti. Glavna je
zadaća te organizacije promidžba i koordinacija razvoja znanosti
o laboratorijskim životinjama diljem svijeta, osobito u zemljama
u razvoju. Ona prikuplja i širi informacije, usklađuje smjernice za
djelovanje svih sudionika u istraživanjima koja podrazumijevaju
uporabu životinja. Svaki sastanak ICLAS-a prilika je da se doznaju,
rasprave i odašilju nove informacije o primjeni dobre prakse u tom
vrlo specifičnom području veterinarske medicine, znanosti o laboratorijskim životinjama (Laboratory Animal Science, LAS).
ZNANSTVENI PROGRAM SIMPOZIJA
Znanstveni program simpozija obuhvatio je 21 predavanje
pozvanih predavača, 22 usmena izlaganja i 129 posterskih priopćenja te raspravu za okruglim stolom. Prvoga dana skupa teme
su bile sljedeće: testiranja na životinjama u biomedicinskim istraživanjima, translacija (prijenos s animalnih modela na klinička
istraživanja), prinos studija na glodavcima liječenju bolesti ljudi,
politika, tj. smjerovi istraživanja i “3R”. Na zasjedanju Radne skupine o kvaliteti laboratorijskih životinja bila su predavanja o programima zdravstvene kontrole (i ulozi sentinela), validaciji dijagnostičkih testova, značenju praćenja genetike uzgojnih kolonija te
prezentacija ICLAS-ove mreže za primjenu evaluacijskih programa
u dijagnostičkim laboratorijima. Radni dan završio je prigodnim
predavanjem tvrtke Techniplast o inovativnim rješenjima u znanosti o laboratorijskim životinjama. Taj veliki, sveprisutan proizvođač
opreme za uzgoj i držanje laboratorijskih životinja bio je glavni
49
naslove možete naručiti na adresi: aalas.org/bookstore.
Autor Andrew Knight, australski bioetičar koji posljednjih godina radi kao veterinar u Engleskoj, predstavio je svoju iznimno
zanimljivu knjigu The Cost and Benefits of Animal Experiments (izdavač: Palgrave, tiskana u svibnju 2011.). Knjiga donosi njegovu
dugogodišnju studiju o prinosu istraživanja na životinjama zdravlju ljudi. Višestruko je nagrađivana na međunarodnim znanstvenim konferencijama. On line narudžba moguća je na adresi: www.
palgrave.com.
FELASA I CroLASA
Psi lutalice spavaju u parku Top Capi
sponzor skupa i domaćin prigodne večere za sve sudionike.
Drugoga dana simpozija održana su predavanja o etici u
istraživanjima na životinjama i o brojnim animalnim modelima.
U sekciji slobodnih komunikacija u nizu kratkih izlaganja doznali
smo kojim se istraživanja bave znanstvenici istočnomediteranskih
zemalja. U prostranim predvorjima predavaonica velikoga Vojnoga muzeja gdje se održavao ovaj stručno-znanstveni skup bili su
smješteni štandovi proizvođača opreme za uzgoj i držanje pokusnih životinja i svih vrsta hrane za njih. Odlična prilika za inforiranje o najnovijim proizvodima i razmjeni iskustava o učinkovitosti
sadašnjih.
Završnoga dana skupa govorilo se o mogućnostima slikovne
dijagnostike u animalnim istraživanjima, raznim tehnikama in vivo
vizualizacije te nastojanjima europskih istraživača glede “2R”, tj.
o mogućnostima financiranja animalnih istraživanja iz projekata
FP7, ERC, COST, ERA.
Na kraju simpozija, u raspravi za okruglim stolom u kojoj su
predstavnici istočnomediteranskih zemalja govorili o iskustvima,
problemima i stupnju usklađenosti s europskim naputcima, dr. sc.
Boška Hrvačić, dr. med. vet., upoznala je prisutne s radom hrvatskih veterinara specijalista za rad s laboratorijskim životinjama.
Izvješćem o procesima, metodama i tehnikama koje rutinski primijenjuje zajedno sa svojim radnim kolegama zadivila je auditorij.
Nazočni su je pohvalili zbog odlično organizirane zaštite na radu,
primjene etičkih načela u radu s laboratorijskim životinjama te
izgleda nastambe koja ima akreditaciju AAALAC-a (Association for
Assessment and Accreditation of Laboratory Animal Care). Zahvaljujući predanome radu, ali i brojnim edukacijama te posjedovanju
međunarodnih (FELASA) certifikata o završenome osposobljavanju u inozemstvu, veterinari koji rade u farmaceutskoj industriji
u Republici Hrvatskoj, preciznije zaposlenici najmodernije opremljenoga Galápagosa (bivša Pliva), vodeći su u Europi po rezultatima i stručnosti te voljni prenijeti svoja znanja i iskustva kolegama
u regiji.
GLOBALNO PARTNERSTVO
Trend globalnoga partnerstva očit je i u toj znanstvenoj grani, pa se ove godine ICLAS-u pridružilo i Američko udruženje za
znanost o laboratorijskim životinjama (American Association for
Laboratorory Animal Science, AALAS), a tijekom čitavoga simpozija neprekidno je isticana važnost povezivanja svih ljudi koji rade
na srodnim poslovima u LASA-i te međusobna izravna razmjena
iskustava. Svrha je postojanja spomenutih organizacija što bolja
komunikacija članova, brza razmjena informacija, a time i razvoj
same znanosti.
PREDSTAVLJENE KNJIGE
Tijekom simpozija AALAS je predstavio svoja tri najnovija izdanja o glodavcima: Techniques Training: Mouse, Comparative Anatomy of the Mouse and the Rat: A Color Atlas and Text, Laboratory
Mouse Handbook te postere anatomije miša i štakora. Spomenute
50
ICLAS-ovu simpoziju prethodio je sastanak članova Uprave
FELASA-e (Federation of Laboratory Animal Science Associations),
koju čine predstavnici svih zemalja članica. Tom je prilikom dr.
sc. Jadranka Bubić-Špoljar, dr. med. vet., predsjednica hrvatskoga
Udruženja za znanost o laboratorijskim životinjama (CroLASA)
izvijestila prisutne o radu i aktivnostima Udruženja u protekloj godini. Inače, to udruženje u RH djeluje već četvrt stoljeća i okuplja
stručnjake koji u svome radu, istraživanjima, nastavi ili farmaceutskoj industriji rabe laboratorijske životinje. Među pedesetak aktivnih članova najbrojniji su veterinari, ali ima i biologa, farmaceuta,
agronoma, biotehnologa.
FELASA je krovna organizacija svih neovisnih europskih nacionalnih i regionalnih udruženja za znanost o laboratorijskim životinjama. Utemeljena je 1978. godine. Jedna od njezinih uloga jest
objavljivanje preporuka o edukaciji i osposobljavanje specijalista
za rad s laboratorijskim životinjama. CroLASA je članica FELASA-e
od 2009. godine.
SLJEDEĆI SIMPOZIJI
Na afričkome kontinentu
AFLAS organizira sastanak
LASA-inih stručnjaka u Bangkoku 2012. godine, a sljedeći ICLAS-ov simpozij održat će se u Barceloni 9. – 13.
lipnja 2013. godine.
VETERINARSKA ZAPAŽANJA
U ono malo slobodnoga
vremena provedenoga na
ulicama Istanbula zapazila
sam mnogo pasa lutalica i
velik broj mačaka koje je često trebalo doslovno preskakivati na pločnicima. Iskrsavale su odasvud: iz podruma,
kanta za smeće, šetkale su se
balkonima, rastezale se na
krovovima automobila, lijeno spavale u svakome kutku
kamenih, tipično mediteranskih ulica. Pitala sam se, ako
je samo središte grada bez
imalo zelenila, uz takvo carstvo mačaka, kako tek izgleda predgrađe?! U gradu s 12
milijuna stanovnika čini se da nitko ne obraća pozornost na sve
lutalice koje žive u čoporima i nesmetano krstare metropolom.
Malobrojna, ograđena igrališta za djecu istodobno služe i kao šetališta za pse. Školski primjer kako ne treba biti. Istanbul je 2010.
godine proglašen europskim gradom kulture.
Dr. sc. Vlasta Herak-Perković, dr.med.vet.
HRVATSKI
HRVATSKIVETERINARSKI
VETERINARSKIVJESNIK,
VJESNIK,19/2011.,
19/2011.,1-2
1-2
pfize
PFIZER O REPRODUKCIJI
I MASTITISIMA
Tvrtka “Pfizer Croatia d.o.o. – Animal Health” organizirala
je u četvrtak, 30. lipnja 2011. stručni skup za doktore veterinarske medicine s područja Bjelovarsko-bilogorske županije.
Skup je održan u ugodnome prostoru hotela “Central” u središtu Bjelovara, a pozivu se odazvalo 70-ak kolega koji su željeli
čuti praktične i korisne savjete o reprodukciji mliječnih krava
i proizvodnji mlijeka.
Prof. dr. sc. Goran Bačić, dr. med. vet., s Klinike za porodništvo i reprodukciju Veterinarskoga fakulteta u Zagrebu održao je predavanje “Preventiva i liječenje mastitisa prema vrsti uzročnika”, a gost iz Republike Slovenije doc. dr. sc. Ožbalt
Podpečan, dr. med. vet., s Veterinarske klinike “Žalec”održao je
predavanje “Praktični pristup u reprodukciji visokomliječnih
krava”.
Svaki od dvaju predavača aktivno se uključio u izlaganje svoga kolege iznoseći vlastita iskustva, opisujući metode
rada i rezultate. Takvim interaktivnim pristupom potaknuli su
okupljene doktore veterinarske medicine da postave niz pitanja vezanih uz probleme s kojima se svakodnevno susreću
na terenu. Na sva su pitanja kolege Bačić i Podpeča nastojali odgovoriti jasno i jednostavno, ističući detalje koji uvelike
mogu olakšati rješavanje određenih problema u reprodukciji
i proizvodnji mlijeka. Napomenuli su kako je dužnost terenskih veterinara da svakodnevno educiraju vlasnike životinja o
temeljnim načelima zoohigijene, hranidbe i higijene mužnje
kako bi se gubitci u mliječnoj proizvodnji sveli u prihvatljive
okvire.
Kolega Podpečan upoznao je doktore veterinarske medicine s iskustvima iz Republike Slovenije: mala obiteljska
gospodarstva s 20 – 50 mliječnih krava najčešći su proizvođači mlijeka u Sloveniji. Povjerenje u veterinarsku struku, koja
sudjeluje u svim segmentima proizvodnje mlijeka, relativno
visoka naobraženost, svijest vlasnika životinja i opće gospodarsko stanje u Republici Sloveniji čine tu granu proizvodnje
hrane vrlo isplativom. Usto je izrazio nadu da će za nekoliko
godina velika većina ozbiljnih hrvatskih proizvođača mlijeka
dosegnuti istu razinu.
Nakon predavanja okupljene kolege nastavili su druženje
na prigodnome domjenaku uz glazbu u restoranu hotela.
Hrvatska veterinarska komora dodijelila je dva boda doktorima veterinarske medicine koji su nazočili skupu.
Klaudio Perutka, dr. med. vet.
VETOM-alfa d.o.o.
Sv. Izidora 35, 10020 ZAGREB
tel. 6262-212 faks: 6262-213
www.vetom-alfa.hr
www.kruuse.com
e-mail: [email protected]
KRUUSE
BUSTER BOVIVET EQUI-VET Krutex Pet-Flex
VALUELINE PORCIVET
SVE ZA VETERINARSKU
PRAKSU!!!
ZA MALE I VELIKE
ŽIVOTINJE
Na našoj web adresi www.vetom-alfa.hr
možete pogledati ili otisnuti cjenik kao i
pregledati kompletnu ponudu.
Iz ponude izdvajamo skupine proizvoda:
Konci svih vrsta, sa i bez igle
PGA, Dermafil,
Supramid, Silk Black,
Vicryl, Catgut, Linen
ANESTEZIJSKI APARATI ZA MALE
ŽIVOTINJE KOMESAROFF
ZUBARSKA OPREMA
ZA MALE ŽIVOTINJE!!!
Instrumenti, rukavice, zavoji,
zaštitna odjeća, sve za UO
Pri odabiru proizvoda iz naše bogate
ponude pomoći će Vam savjetom
mr. sc. Dubravko Šošić, dr. med. vet.
http://www.vetom-alfa.hr
51
52
HRVATSKI
HRVATSKIVETERINARSKI
VETERINARSKIVJESNIK,
VJESNIK,19/2011.,
19/2011.,1-2
1-2
KALENDAR SKUPOVA
KALENDAR VETERINARSKIH SKUPOVA I SAJMOVA
rujan
listopad
RUJAN 2011.
LISTOPAD 2011.
1. DACH Epidemiologietagung 2011., Beč, Austrija, 31. 8.–
2. 9. 2011.; http://www.vetmeduni.ac.at/oegt/aktivitaeten/
veranstaltungen-im-jahr-2011/31-august-2-september2011-dach-epidemiologietagung/
1. VETERINARSKA ZNANOST I STRUKA, Veterinarski
fakultet Zagreb, Hrvatska, 3. – 4. 10. 2011.; http://www.
unizg.hr/novosti-pojedinacno/medunarodni-kongresveterinarska-znanost struka/a67613fbe21fdc2e2bab61
174c7762e2/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=1128
2. Central-East European Workshop of Veterinary
Dermatology, 3.– 4. 9. 2011.; Veterinarski fakultet u Zagrebu,
Hrvatska; http://www.vef.unizg.hr/other/vetderm2011/
3. XIVth European Symposium on the Quality of Eggs
and Egg Products and to the XXth European Symposium
on the Quality of Poultry Meat in Leipzig, Njemačka, 4. – 8.
9. 2011.; http://www.eggmeat-2011.de/
4. ILAF, ESLAV and ECLAM: Animals Models, Housing and
Techniques, Jeruzalem, Izrael, 5. – 6. 9. 2011.; http://www.
makom.info/jerusalem2011/
2. European Veterinary Dermatology Congress,
Brussels, Belgija, 8. – 10. 10. 2011.; http://www.esvd.
org/events.html
3. Mondial Vet International Closing Ceremony of the
World Veterinary Year, Cape Town, Južnoafrička Republika,
10. – 14. 10. 2011.; http://www.worldvetcongress2011.
com/
5. 6th European Congress of Bovine Health Management,
LIEGE, Bedlgija, 7. – 9. 9. 2011.; http://www.ecbhm2011.be/
6. 30th Poultry Science Symposium Scotland
Alternative Systems for Poultry – Health, Welfare and
Productivity,University of Strathclyde, Glasgow, 7. – 9. 9.
2011.; www.wpsa-uk.com
7. FECAVA 17 Eurocongress, Istambul, Turska, 7. – 10. 9.
2011.; http://www.kenes.com/fecava/
th
4. VET 2011 – Veterinary Medicine in the tropics EVENT,
Liège, Faculté Universitaire, Belgija, 15. 10. 2011.; http://
www.be-troplive.be/betroplive/Default.aspx?L=E
8. “Food and nutrition in 21st century”, Varšava, Poljska,
8. – 9. 9. 2011.; http://www.ncp-bio.net/Events/154.aspx
5. ESVOT Courses and Seminars 2011., Large and Small
animals, VetAgro Sup – Campus Vétérinaire de Lyon,
Francuska, 20. – 22. 10. 2011; http://www.esvot.org/
9. XXIII International Poultry Symposium PB WPSA
“Science for poultry practice – poultry practice for science”,
Tatnowo Podgórne n/ Poznań, Poljska, 13. – 15. 9. 2011.;
http://wpsa.pl/aktualnosci/112
6. VETERINARSKI DANI 2011., Šibenik, Hrvatska, 26. –
28. 10. 2011.
10. VEPRA 2nd conference, Varšava, Poljska, 17. – 18. 9.
2011.; http://www.vepra2011.pl/
7. ESPN 2011 – 18th European Symposium On Poultry
Nutrition, Çeşme – İzmir, Turska, 31. 10. – 4. 11. 2011.;
http://www.espn2011.org/
11. Animals Science Day, Primošten, Hrvatska, 19. – 23. 9.
2011.; http://asd.agr.hr/?page=program
STUDENI 2011.
12. Animal Protection and Welfare 2011, University of
Veterinary and Pharmaceutical Sciences in Brno, Czech
Republic, 20. – 21. 9. 2011.; http://www.vfu.cz/welfare/
13. SEVC (Southern European Veterinary Conference),
Barcelona, Španjolska, 29. 9. – 2. 10.2011.; http://www.
sevc.info/
studeni
1. European Buiatrics Forum (EBF) Marseille, Francuska,
16. – 18. 11. 2011.; http://www.buiatricsforum.com/
2. National Veterinary Congress of Slovenia, Portorož,
Slovenija, 18. – 19. 11. 2011.
pripremio: dr. sc. Ivan Križek, dr. med. vet.
53
MEÐI
KINOLOGIJA
MALI MEĐIMURSKI PAS – MEĐI
Mali međimurski pas - međi odnedavna je i službeno priznat kao nova hrvatska autohtona pasmina psa
Time je postao sedma autohtona pasmina pasa, uz tornjaka, dalmatinskoga psa, hrvatskoga ovčara,
istarskog kratkodlakoga i oštrodlakoga goniča te posavskoga goniča. Međi je priznat na državnoj razini,
a pred nama je dug put za priznanje na međunarodnoj razini, pred svjetskim kinološkim organizacijama.
U međuvremenu svi hrvatski međiji uredno dobivaju rodovnice.
Na sjednici Izvršnoga
odbora
Hrvatskoga kinološkoga
saveza
koja je održana 30.
prosinca 2010. godine odlučeno je
da se mali međimurski pas – međi
prizna kao sedam
hrvatska autohtona pasmina i odobri upis u Hrvatsku
uvjetnu rodovnu
knjigu (HUR) Hrvatskoga kinološkoga saveza.
Međimurski
mali pas ili međi, kako ga zovu na sjeveru Hrvatske, službeno je priznat kao nova hrvatska autohtona pasmina
nakon gotovo četverogodišnje procedure. Međi je priznat
na državnoj, a tek treba biti prepoznat na međunarodnoj
razini, pred najvažnijim svjetskim kinološkim organizacijama.
Kako bi se to dogodilo, potrebno je precizno definirati standarde pasmine, uspostaviti uzgojno-selekcijski sustav i imati određen broj autohtonih predstavnika
pasmine. Zasad je više od tri stotine međija upisanih u
rodovnu knjigu, i to uglavnom na području Čakovca, odnosno Međimurske županije. Mali međimurski pas prema usmenoj predaji uzgaja
se više od sto godina u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, odnosno Međimurju kao užemu području pojavljivanja. Pronalazimo ga u seoskim dvorištima kao psa čuvara, a a cijeni
ga se jer uništava štetne glodavce. Zbog tih se obilježja
danas sve više uzgaja na modernim stočarskim farmama,
a zbog svoje veličine i izgleda pogodan je i za uzgoj u
urbanim sredinama.
Zahvaljujući Udruzi “Međimurska lastavica”, koja se
bavi očuvanjem domaćih pasmina životinja od izumiranja i formiranjem novih hrvatskih pasmina, i Kinološko-
54
me društvu “Međimurje” iz Čakovca, utemeljena je Sekcija
uzgajivača maloga međimurskoga psa međija, koja ima
više od 60 članova, ponajviše iz donjega Međimurja. Za
voditelja uzgoja te pasmine izabran je gospodin Vladimir Čižmešija, predsjednik Odbora za hrvatske pasmine
malih životinja pri Hrvatskome savezu udruga uzgajivača
malih životinja. Voditelj je Sekcije Dragutin Matulic, koji
je bio zadužen za izradu radne verzije standarda pasmine.
Ta je sekcija uzgajivača uspjela popisati sve pse i svu dokumentaciju predati u Hrvatski kinološki savez, koji je nakon razmatranja priznao maloga međimurskoga psa na
državnoj razini i počeo s izdavanjem hrvatskih uvjetnih
rodovnica. Idući je veliki korak za tu pasminu priznanje
na međunarodnoj razini, no postupak za prizanje veoma
je dug i zahtjevan. Potreban je određeni broj upisanih, odnosno registriranih jedniki, zatim krvne linije kao dokaz
o zdravstvenome stanju, naravi i eventualnim zdravstvenim problemima vezanim uz pasminu. Za sada se traže
korijeni, odnosno oni psi koji imaju najviše svojstava koji
odgovaraju tom tipu psa.
S obzirom na sve spomenute uvjete, vrlo je teško
prognozirati kada će oni biti ispunjeni kako bi međi bio
provizorno priznat. Osim kvalitetne uzgojne selekcijske
politike veoma je bitna popularnost međija. Naime, da bi
se ostvarila potrebna brojnost i potreban broj krvnih linija, nužno je poticati trenutne uzgajivače i vlasnike, ali i
regrutirati nove. Bez ljubavi i truda koje naši ljudi poklanjaju svojim psima, danas ne bismo imali ništa. Isto tako
bez ozbiljnoga i profesionalnoga pristupa standardizaciji
pasmina i uzgojnome radu, koje potiče Hrvatski kinološki
savez, ne bismo uspjeli. Ne zaboravimo, temelj su svega
HRVATSKI
HRVATSKIVETERINARSKI
VETERINARSKIVJESNIK,
VJESNIK,19/2011.,
19/2011.,1-2
1-2
Prije Glavne uzgojne izložbe sastalo se Povjerenstvo
za izradu standarda Hrvatskoga kinološkoga saveza te je
usklađen važeći radni standard maloga međimurskoga
psa – međija.
OPIS MALOGA MEĐIMURSKOGA PSA
uzgajivači!
Kinološko društvo “Međimurje” iz Čakovca prije nekoliko godina započelo je s održavanjem smotra maloga
međimurskoga psa. Do sada je održano osam smotra te
tri kupa natjecanja za najljepšega međija. Te su manifestacije održane u Međimurju, gdje je pasmina najbrojnija.
Na Međunarodnoj izložbi pasa u Zagrebu 20. studenoga 2010. godine tijekom revijalnoga programa zagrebačkim posjetiteljima, sudcima i izlagačima tu su pasminu predstavili čelnici Kinološkoga društva “Međimurje” iz
Čakovca Dragutin Matulica i Vladimir Čižmešija. Prikazanih je pasa bilo više od trideset i bili su prilično ujednačeni. Predstavljanje je bilo popraćeno gromoglasnim
pljeskom i velikim zanimanjem novinara.
Krajem 2010. godine Hrvatski kinološki savez priznao je maloga međimurskoga psa na državnoj razini,
pa je započeto i upisivanje svih pasa u Hrvatsku uvjetnu
rodovnicu.
Prvi su put međiji sudjelovali na izložbi pasa u Varaždinu 21. svibnja 2011. godine u sklopu 3. glavne uzgojne
izložbe hrvatskih autohtonih pasmina pasa u organizaciji Hrvatskoga kinološkoga saveza. Bilo je prijavljeno
26 pasa, a najljepši mali međimurski pas u revijalnome
programu izabran je za trećega najljepšega mladoga psa
izložbe.
Mali međimurski pas najviše se uzgaja u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, posebno u Međimurju. U seoskim dvorištima pas je čuvar i uništavač štetnih glodavaca. Vrlo je
živahan, pokretljiv i privržen vlasnicima. Prema sistematici pripada lupoidnome tipu pasa, što, među ostalim, znači da odrasli pas ima uzdignute uši. Pas je visok oko 30
centimetara do visine grebena, a dužina je kod pravilno
građenih životinja za jednu trećinu veća u odnosu prema
visini. Noge su mu kratke, snažne i ravne, a šape okrugle.
Rep je srednje dugačak i malo povijen prema gore, a dlaka kratka ili srednje duljine, prilično tvrda i ravna. Uzgaja
se u različitim tipovima obojenosti.
Međi je pas koji pokazuje dobre manire čuvara, ali
nije agresivan prema ljudima i drugim psima ni prema
domaćim životinjama. Vrlo je uporan i ustrajan u radu,
osobito u hvatanju glodavaca. Suzdržan je prema stranim osobama, nepodmitljiv. Glasnim lajanjem naznačuje
dolazak stranca. Vrlo je privržen vlasniku i članovima obitelji i srdačan, a razigran u kontaktu s djecom. Veoma je
inteligentan i besprijekorno izvršava naredbe.
Damir Skok, dr. med. vet.
Izvor fotografija: arhiva HKS-a
KALENDAR GLAVNIH MANIFESTACIJA
HRVATSKOGA KINOLOŠKOGA SAVEZA ZA 2011. GODINU
KOLOVOZ 2011.
27. 8. 2011.
RUJAN 2011.
16. 9. 2011.
17. 9. 2011.
18. 9. 2011.
Nacionalna izložba pasa
“CAC SAMOBOR” (dnevna izložba)
Nacionalna izložba pasa
“CAC VUKOVAR” (noćna izložba)
Međunarodna izložba pasa
“CACIB OSIJEK” (dnevna izložba)
Međunarodna izložba pasa
“CACIB OSIJEK” (dnevna izložba)
LISTOPAD 2011.
28. - 30. 10. 2011.
STUDENI 2011.
19. 11. 2011.
20. 11. 2011.
Državno prvenstvo u radu pasa
ptičara i lovno-kinološki kup
“SVETI HUBERT” Karlovac
Međunarodna izložba pasa
“CACIB ZAGREB” (dnevna izložba)
Međunarodna izložba pasa
“CACIB ZAGREB” (dnevna izložba)
55
EX LIBRIS
PREGLED STRUČNIH VETERINARSKIH KNJIGA OBJAVLJENIH U
2010. I 2011. GODINI
U proteklih godinu dana u Hrvatskoj je objavljeno osam stručnih knjiga: sedam
sveučilišnih udžbenika i jedan sveučilišni priručnik. Riječ je o djelima profesora Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i djelatnika Hrvatskoga veterinarskoga
instituta. Tome valja pridodati i jednu popularno napisanu knjigu, zbirku kratkih priča
iz života terenskoga veterinara.
ANTIMIKROBNA TERAPIJA U VETERI- BOLESTI PROBAVNOGA SUSTAVA PASA I
NARSKOJ MEDICINI
MAČAKA, odabrana poglavlja
Branka Šeol, Krešimir Matanović, Svjetlana Terzić
ISBN: 978-953-176-484-1, izdavač: Medicinska
naklada, godina izdanja: 2010., tvrdi uvez
Urednici: Dalibor Potočnjak, Damir Stanin, Nenad Turk
ISBN: 978-953-176-460-5, izdavač: Medicinska naklada, godina izdanja: 2010., meki uvez
Često se doktori
veterinarske medicine
pitaju zašto je terapija
koju su primjenjivali
prije nekoliko godina
danas posve nedjelotvorna? O dozama da i
ne govorimo!
Autori ove knjige
ističu da je promišljen
izbor i doziranje učinkovitoga lijeka te analiza rezultata terapije
vrlo odgovoran posao
i pravo umijeće. Zahtijeva suradnju između
veterinara kliničara i dijagnostičkih laboratorija. Ovaj
nas udžbenik uči kako odabrati prikladan antimikrobni lijek, pravilno ga dozirati i koje su odgovornosti
veterinara glede zaštite zdravlja ljudi. Jednostavno
su opisani mehanizmi bakterijske rezistencije na antimikrobne lijekove i načini prijenosa te rezistencije
sa životinje na čovjeka. Središnji dio knjige bavi se
protubakterijskom, protugljivičnom i protuvirusnom
kemoterapijom. Posebno poglavlje posvećeno je reziduama farmakološki aktivnih tvari u tkivima liječenih
životinja i namirnicama životinjskoga podrijetla. Težnja je autora da čitatelj shvati kako je primjena antimikrobnih lijekova vrlo odgovoran posao i stoga onaj
koji se njima koristi mora biti svjestan odnosa između
dobrobiti takve primjene i mogućega rizika.
Knjiga sadržava odabrana poglavlja iz područja interne veterinarske medicine, kirurgije,
parazitologije, zaraznih
bolesti te rengenske i
ultrazvučne dijagnostike.
Prilagođena je veterinaru
kliničaru, zaposlenome u
tzv. maloj praksi. Autori,
odreda profesori kliničkih
predmeta Veterinarskoga
fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu, sažeto opisuju
kliničku i laboratorijsku
dijagnostiku bolesti probavnoga sustava domaćih mesoždera. Posebna pozornost posvećena je diferencijaloj dijagnostici i liječenju.
Sadržaj knjige raspoređen je u pet poglavlja i vrlo pregledno čitatelju daje odgovore na najčešća pitanja vezana uz bolesti probavnoga sustava naših ljubimaca.
5566
BOLESTI PTICA KUĆNIH LJUBIMACA
Estella Prukner-Radovčić
ISBN: 978-953-176-440-7, izdavač: Medicinska naklada, godina izdanja: 2010., tvrdi uvez
Autorica je osnivačica Ambulante za ptice pri Zavodu
za bolesti peradi Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu. Svoje desetogodišnje iskustvo stečeno radom
HRVATSKI
HRVATSKIVETERINARSKI
VETERINARSKIVJESNIK,
VJESNIK,19/2011.,
19/2011.,1-2
1-2
u toj ambulanti pretočila
je u ovu knjigu. Štivo je
potkrijepila originalnim
fotografijama iz bogate
vlastite zbirke. Opisala je
osnovna načela držanja i
hranidbe ptica, rukovanja
prilikom kliničkoga pregleda i terapije. Obradila
je najčešće bolesti i učestale ozljede, a posebnu
je pozornost posvetila
zoonozama. Čitatelj doznaje specifičnosti liječenja ptica kućnih ljubimaca i dobiva praktične
savjete kako odrediti dozu i primijeniti određeni lijek ili
anestetik. Knjiga je pisana stručno i popularno, stoga je
izvrstan dar za uzgajivače i ljubitelje ptica.
OČUVANJE BIOLOŠKE RAZNOLIKOSTI U
STOČARSTVU
Pavo Caput, Ante Ivanković, Boro Mioč
ISBN: 978-953-7472-04-7, izdavač: Hrvatska mljekarska udruga, godina izdanja: 2010., tvrdi uvez
Ovaj je udžbenik znanstveno i stručno štivo o biološkim, genetskim i gospodarskim odlikama šest
farmskih vrsta domaćih
životinja: goveda, ovaca,
koza, konja, svinja i peradi. Opisana su temeljna
načela očuvanja biološke
raznolikosti domaćih životinja. Potanko su obrađene autohtone i alohtone
(uvezene) pasmine spomenutih vrsta, strategije očuvanja izvornih i zaštićenih
pasmina te modeli njihova očuvanja. Poseban je naglasak stavljen na biološku ulogu tih domaćih životinja u
održavanju ekosustava i njihovih prirodnih staništa.
Također je obrazložena bioenergetika i razne vrste
krmiva. U dijelu knjige o
primijenjenoj hranidbi nalaze se računske vježbe i
primjeri za pojedine vrste i
kategorije životinja. Sva je
građa praktično slikovno
potkrijepljena, a vrlo pregledne tablice i sheme dodatno olakšavaju učenje.
Napisano vrlo jednostavno
i čitatelju pristupačno, izdanje je namijenjeno prije
svega studentima veterinarske medicine jer sadržava i zadatke za praktičan rad.
RASPLOĐIVANJE OVACA I KOZA
Samardžija, Đuričić, Dobranić, Herak, Vince
ISBN: 978-953-6062-76-8, izdavač: Veterinarski fakultet, godina izdanja: 2010., tvrdi uvez
Nakon uvodnih poglavlja o anatomiji i fiziologiji spolnih organa
ovaca i koza autori nam
donose pregled svih za
praksu bitnih biotehnologija rasploda. Opisuju
umjetno
osjemenjivanje, multiplu ovulaciju i
embriotransfer te proizvodnju zametka in vitro.
Slijede poglavlja o fiziologiji i patologiji gravidnosti, porođaju, puerperiju te patologiji rasploda.
Na temelju opisanoga
upravljanja reprodukcijom stada učimo kako intenzivirati
plodnost ovaca i koza na terenu ili u velikim uzgojima. U
završnim poglavljima obrađene su bolesti mliječne žlijezde i perinatalne bolesti te bolesti mladunčadi. Tekst je
popraćen brojnim slikama, crtežima i tabličnim prikazima
koji pomažu čitatelju razumjeti i lakše naučiti podastrtu
građu.
OPĆA I PRIMIJENJENA HRANIDBA, priVETERINARSKA KIRURGIJA I ANESTEZIprema za vježbe
OLOGIJA
Tomislav Mašek
ISBN: 978-953-6062-75-1, izdavač: Veterinarski fakultet, godina izdanja: 2010., meki uvez
U općemu dijelu ovog udžbenika objašnjeno je značenje hranidbe i hranjenja, opisana je fiziologija probave
domaćih životinja i važnost analize hrane za životinje.
Urednici:
Dražen
Matečić,
Dražen
Vnuk
ISBN: 978-953-176-441-4, izdavač: Medicinska naklada, godina izdanja: 2010., tvrdi uvez
Djelo autorskoga tima stručnjaka Klinike za kirurgiju,
ortopediju i oftalmologiju Veterinarskoga fakulteta u Za-
57
grebu obuhvaća građu iz
područja opće veterinarske kirurgije i anesteziologije velikih i malih domaćih životinja. Knjiga je
bogato ilustrirana s više
od 400 originalnih fotografija Ladislava Korenja,
sadrži brojne tablice, algoritme, grafikone i 80-ak
virtuoznih crteža kolege
Petra Kostešića. U prvome
dijelu prikazani su kirurški prostori, oprema i rad
na Kirurškoj klinici. Slijedi
opis pristupa životinji, njezino sputavanje i obaranje, sve
o anamnezi i kirurškoj propedeutici. Kirurški i šivaći materijali te šavovi potanko su obrađeni i ilustrirani. Načela
asepse i antisepse vrlo su praktično obrađena; zatim zavoji i drenovi te ozljede, opekline i smrzline. Rekonstrukcijska kirurgija pasa i mačaka čini zasebno poglavlje, kao i
tekućinska terapija. Slijedi opis šoka te poremećaja zgrušavanja i zaustavljanja krvarenja. Najopsežnije poglavlje
u knjizi jest ono o anesteziologiji, s brojnim tabličnim
prikazima terapijskih sredstava, vrsta i načina anestezija
u svih domaćih i laboratorijskih životinja. Reanimacija i
primjena glukokortikoida u kirurških pacijenata obrađeni
su prije posljednjega poglavlja koje obrađuje infekcije kirurških pacijenata i antimikrobnu profilaksu.
SUDSKO VETERINARSTVO, opći dio
Petar Džaja, Željko Grabarević
ISBN: 978-953-6062-78-2, izdavač: Veterinarski fakultet, godina izdanja: 2011., tvrdi uvez
Autori su ovim izdanjem popunili veliku prazninu u
stručnoj literaturi iz područja sudskoga veterinarstva, na
radost studenata i kolega praktičara. Građa knjige obuhvaća sudsko prosuđivanje općih patoloških procesa.
Opisane su postmortalne promjene, prosuđivanje ozljeda, upala, poremećaji rasta i difencijacije stanica, oštećenje i smrt stanice, tumorske bolesti i prosuđivanje mana.
Prikazano je i prosuđivanje starosti svih vrsta životinja,
uključujući i perad. Građa je iznesena vrlo sustavno i
pregledno, a brojne originalne fotografije pridonose
razumijevanju teksta. Preostaje nam pričekati i najavljeni udžbenik iz specijalnoga dijela kolegija
Sudsko veterinarstvo, koji
će obuhvatiti prosuđivanje pojedinih organskih,
kirurških,
porodničkih,
zaraznih i nametničkih
bolesti te intoksikacije
domaćih životinja.
DOKTORE, POMOZITE! Iz života veterinara
Damir Škrtić
ISBN: 978-953-56712-0-6, izdavač; Damir Škrtić vlastita naklada, godina izdanja: 2011., meki uvez
Knjiga je objavljena u
povodu obilježavanja 50.
obljetnice rada Veterinarske ambulante Generalski
Stol, u kojoj autor radi već
23 godine. U prvome dijelu sažeto opisuje povijest
te ambulante, potom slijede kratke priče o vlastitim
iskustvima s terena. Na
temelju crtica iz autorova profesionaloga života
doznajemo mnogo o ljudima i običajima; o tome
što su proživjeli veterinari
u Domovinskome ratu te razne zanimljivosti iz tromeđe
Like, Gorskoga kotara i Korduna. Ima tu dragih fotografija, mnogo ljubavi prema vlastitome zvanju, čak i poezije.
Svestrani kolega Škrtić vodi emisiju o kućnim ljubimcima na Radio Mrežnici, pa je neke teme i savjete iz radijskih emisija pretočio u poglavlje Kako sa životinjama?
Damir Škrtić javnosti je poznat kao veterinar koji osim
velike ljubavi prema životinjama gaji i ljubav prema glazbi. Predsjednik je KUD-a “Izvor” iz Generalskoga Stola, a
glazbom se bavi u svoje slobodno vrijeme.
Dr.sc. Vlasta Herak-Perković, dr. med vet.
Zadovoljstvo mi je ponosno najaviti i skoro objavljivanje novoga VETERINARSKOGA PRIRUČNIKA. Nakon
dugogodišnje stanke napokon će veterinari, agronomi, biotehnolozi i stručnjaci drugih srodnih struka dobiti
moderno priručničko izdanje. Medicinska je naklada u suradnji s Veterinarskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, uz potporu Hrvatske veterinarske komore, pripremila šesto izdanje priručnika posve nove koncepcije. Djelo
je opsega 2.500 tiskanih stranica, s brojnim tablicama i shematskim prikazima svrstanima u 23 poglavlja.
Tim izdavačkim projektom, u kojemu je sudjelovalo više od stotinu autora, veterinarska struka prigodno će
obilježiti Svjetsku godinu veterinarstva.
Te, ali i ostale, nešto starije veterinarske naslove možete naručiti na telefon 01 3779 444 ili kupiti on line, u
web-knjižari Medicinske naklade.
58
58
HRVATSKI
HRVATSKIVETERINARSKI
VETERINARSKIVJESNIK,
VJESNIK,19/2011.,
19/2011.,1-2
1-2
NOVOSTI IZ STRUKE
OSNOVANA ZAJEDNICA PROIZVOĐAČA,
ZASTUPNIKA I VELETRGOVACA VMP-a
U ponedjeljak, 11. srpnja 2011. godine u Hrvatskoj
gospodarskoj komori u Zagrebu osnovana je Zajednica
proizvođača, zastupnika i veletrgovaca veterinarskomedicinskim proizvodima.
Sastanku su nazočili predstavnici 14 članica HGK
koje se bave proizvodnjom i trženjem veterinarskomedicinskih proizvoda, dr. sc. Svjetlana Terzić, dr. med. vet.,
u ime Hrvatskoga veterinarskoga instituta, Miljenko Vuić,
dr. med. vet., u ime Uprave za veterinarske inspekcije te
Božica Marković, dipl. ing., i Zoran Radan, dr. med. vet., u
ime HGK.
Zajednicu je osnovalo 12 tvrtki radi promicanja zajedničkih interesa u području proizvodnje i trženja veterinarskomedicinskih proizvoda, zaštite interesa i pružanja stručne potpore u rješavanju zajedničkih pitanja
pred državnim i drugim tijelima.
Pozivaju se sve zainteresirane tvrtke koje nisu sudjelovale na sastanku, odnosno koje nisu dostavile pristupnice, a žele biti članice Zajednice da potpisane prijavnice sa
štambiljem što prije dostave faksom na broj: 01 4561 545
ili skenirane na adresu e-pošte: [email protected]
Za predsjednicu Zajednice izabrana je Lidija Pavešić,
dr. med. vet., iz tvrtke Ostvarenje d.o.o. (odjel farmaceutike
LilaPharma), a poslovnim tajnikom Zajednice imenovan je
Zoran Radan, dr. med. vet., iz Sektora za poljoprivredu, prehrambenu industriju i šumarstvo HGK.
Vjerujemo da će osnutak Zajednice značiti veliki korak
prema boljemu uređenju tržišta veterinarskomedicinskih
proizvoda u RH, da će pridonijeti stvaranju pozitivnoga
poslovnoga okruženja za članice Zajednice i uspostavi sustava trženja veterinarskomedicinskih proizvoda u skladu
s pozitivnim stečevinama europskih propisa i prakse.
Sljedeća sjednica Zajednice održat će se tijekom rujna
2011. Svi su konstruktivni prijedlozi i komentari dobrodošli! Očekujemo da nam se pridruže nove članice.
Sve dodatne informacije možete zatražiti na adresi epošte: [email protected] i [email protected]
dr. sc. Ivan Križek, dr. med. vet.
PREDSTAVLJAMO LIDIJU PAVEŠIĆ, PREDSJEDNICU ZAJEDNICE PROIZVOĐAČA,
ZASTUPNIKA I VELETRGOVACA VETERINARSKOMEDICINSKIH PROIZVODA
Želeći ukratko predstaviti novoizabranu i prvu predsjednicu
Zajednice proizvođača, zastupnika i veletrgovaca veterinarskomedicinskih proizvoda Lidiju Pavešić, dr. med. vet., osvrnut ćemo
se ukratko na njezinu zavidnu
karijeru u farmaceutskoj struci.
Lidija Pavešić, dr. med. vet.,
karijeru je započela kao asistent na Veterinarskome
fakultetu u Zagrebu, a nastavila u farmaceutskoj industriji. U Plivi d.d. radila je u proizvodnji veterinarskih lijekova i hrane za životinje, a potom u razvoju,
marketingu i u registraciji proizvoda. S radom u registraciji proizvoda nastavila je u Veterini d.o.o. sura-
đujući s tuzemnim, ali i međunarodnim tržištem (EU,
SAD, Rusija, Daleki i Bliski istok...). Istim se poslovima bavila radeći za grčku tvrtku Alapis, a nakon toga
prelazi u tvrtku koja se bavi registracijom proizvoda
i savjetovanjem. Dugi niz godina surađivala je s udruženjem IFAH EU koje zastupa proizvođače veterinarskomedicinskih proizvoda i nacionalna veterinarska
udruženja. Bila je članica pregovaračke skupine za
poglavlja I. i XII. tijekom pretpristupnih pregovora s
EU-om.
Ne sumnjajući u njezinu stručnost i znanje, želimo
joj mnogo uspjeha u radu i predsjedanju Zajednicom
proizvođača, zastupnika i veletrgovaca veterinarskomedicinskih proizvoda.
dr. sc. Ivan Križek, dr. med. vet.
59
50
PERADARSKA HIMNA “VIVAT AVIARIUM” UZ 50. OBLJETNICU
OSNUTKA INSTITUTA ZA PERADARSTVO ZAGREB
vivat aviarium
Himna
Premda su nam himne u svojemu značenju poznate,
radi boljega razumijevanja uvodno ćemo reći nekoliko rečenica o temeljnome značenju pojma himna.
Brojni simboli i amblemi česti su zaštitni znakovi
udruga, povijesnih vladara, pojedinaca i država kojima se
izražava lojalnost, odanost i štovanje. U povijesnim izvorima kao domovina himni spominje se Mezopotamija, u
kojoj su to stihovi molitava. U egipatskoj i asirskoj strukturi himni one pozivaju na hvalu, zaziv i veličanje bogova.
Stari Grci svaku su pjesmu do 6. st. prije Krista nazivali
himnom, a poslije to su bile pjesme posvećene bogovima
i herojima. U Rimskome Carstvu himna veliča kult careva,
a u renesansi i ljepotu prirode.
U našemu jeziku postoje dva izraza: himna i himan.
Dok himna označava ponajprije službenu pjesmu u čast
domovine, zajednice, kluba, skupine i sl., himan je izraz
pridržan za religijske obrede.
Dakle, himne nose i osvjetljavaju značenje, smisao nekog svečanog čina. Nacija ili skupina ljudi amblemistički
je prihvaća i kao tekst i kao glazbenu formu, pa je usvaja
kao svoju svetinju. Na taj način ona postaje njihovim zaštitnim znakom, slično kao i likovni simboli zastava. Tako
se izabrana glazba uz odgovarajući tekst promiče u prepoznatljive, ne samo državničke nego i različite strukovne,
umjetničke ili zavičajne himne.
Peradarska himna “Vivat aviarium” – od ideje do CD-a
Nastanak peradarske himne bio je potaknut inicijativom mr. sc. Radmile Raguž-Đurić na “Peradarskim
danima 2009”. Naime, Institut za peradarstvo Hrvatske,
kao podružnica Veterinarskoga instituta koji je osnovan
1961. godine, obilježava 2011. godine pedesetu obljetnicu osnutka. Važan je to jubilej ugledne ustanove koja se
profilirala u stručni i znanstveni laboratorij akreditiran u
skladu s visokim međunarodnim standardima. No i sama
peradarska struka zaslužuje svečani glazbeni dar kakav je
vlastita himna.
Pisanje pjesničkoga predloška “Vivat aviarium” i skladanje glazbe povjereno je prof. dr. sc. S. Pepeljnjaku, koji
je napisao više različitih strukovnih himni. U prvome je
planu motiv golubice mira, simbol slobode koji povezuje
Vučedolsku golubicu staru 5.000 godina i traje do danas.
Snaga uspona i razvoja modernoga uzgoja i zaštite zdravlja peradi, odnosno pilića i kokica, pjesnički je figurirana
snagom “svih cvrkuta ptica”, za čiju se dobrobit u proizvodnji brinu peradari!
Himnu je na engleski jezik (“Ode to poultry farming”)
prepjevala poznata kantautorica i slikarica indijanskoga
podrijetla iz Kanade, Jennifer Garrett. Ona je u duetu s
prof. dr. sc. Ninom Poljičak Milas otpjevala englesku verziju himne snimljenu na CD-u.
VIVAT AVIARIUM
ODE TO POULTRY FARMING
Bijela ptico,
Golubice laka,
Poleti visoko
Na četiri strane svijeta,
Poleti visoko
Ko sunčeva zraka
Ponad mora
I planina
Ponad gora
Okolo planeta.
Beautiful bright bird
With lovely shining wings so white
Flying high above the clouds
In the four directions oft he sunlight.
Over the seas
And soaring to the sky
Over hills,
Mountains high
All around the world
Touching our whole planet.
Zapjevaj snagom
Svih cvrkuta ptica,
Zapjevaj, pijetle,
Zdrava koka pile vodi
Nek se čuje pjesma tvoga dara
Na slavu peradara…
Sing with your heart
Join the chirping of all the birds
Sing the happy rooster part
The healthy hens will follow you as wives
Glory int he song of your treasure
In the beauty oft he farmer´s lives.
O neka, neka
Zdrava perad pile bude
Neka neka
Živi ptica svijet.
Celebrate this era of healthy birds all
Around us
Celebrate our poultry, the best in all the
World.
Vivat, vivat, vivat, vivat omne vivarium
Vivat, vivat nostrum aviarium.
Vivat, vivat, vivat, vivat omne vivarium
Vivat, vivat nostrum aviarium.
Tekst i glazba: Stjepan Pepeljnjak
60
HRVATSKI
HRVATSKIVETERINARSKI
VETERINARSKIVJESNIK,
VJESNIK,19/2011.,
19/2011.,1-2
1-2
Aranžman i glazbenu produkciju CD-a potpisuje poznati hrvatski skladatelj i pijanist Mario Bogliuni. On je
skladao brojne popularne pjesme i bio je 40 godina glazbeni urednik na HTV-u. “Vivat aviarium” bilo je, nažalost,
njegovo posljednje djelo. Preminuo je 22. ožujka 2011.,
prije premijerne izvedbe himne na “Peradarskim danima”
koji su održani 11. – 14. svibnja 2011. u Šibeniku.
Mario Bogliuni i prof.dr.sc. Stjepan Pepeljnjak
Hrvatsku verziju, uz soliste Leopoldinu Dodić (sopran)
i Nadu Kunštek (alt), otpjevali su pjevači zbora Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta (Jadranka Balenović, Zdenka
Cvetnić, Vesna Dobrin, Jennifer Garrett, Nedeljka Novosel,
Blaženka Pleše, Nina Poljičak Milas, Mira Radaković, Radmila Raguž-Đurić, Ana Vukoja, Paško Đeldić, Filip Glasnović
i Stjepan Pepeljnjak). Voditelj zbora bio je Paško Đeldić.
Izdavač CD-a je Institut za peradarstvo Zagreb, direktor dr. sc. Vladimir Savić i Radmila Raguž-Đurić. CD je snimljen u studiju “A kaj” u Zagrebu. Ton-majstor je Branko
Puceković, a autorica likovne opreme i dizajna omotnice
Mirta Balenović.
U prigodi proslave 50. obljetnice Instituta za peradarstvo u Zagrebu, o kojoj je ovdje riječ, snimili su CD s hrvatskom i engleskom verzijom peradarske himne “Vivat
aviarium”.
Aranžmane i glazbenu produkciju za sve pjesme na
CD-ima “Vivat pharmacia”, “Genesis” i “Vivat aviarium” potpisuje poznati hrvatski skladatelj Mario Bogliuni, dok su
aranžmani i glazbena produkcija CD-a “Mikrobi/Microbes”
djelo Miše Doležala.
Od osnutka pa do danas pjevački zbor vodi prof. glazbe Paško Đeldić.
Oživotvorenje ideje o peradarskoj himni, osim glazbenoga dara peradarima, potaknulo je i revitalizaciju Zbora
veterinara na Veterinarskome fakultetu u Zagrebu, za koju
je zaslužna prof. dr. sc. Nina Poljičak-Milas, koja u duetu s
Jennifer Garrett pjeva englesku verziju himne “Vivat aviarium”. Sedamdesetih godina prošloga stoljeća osnovan je
Zbor veterinara na Veterinarskome fakultetu, koji je djelovao punih osamnaest godina.
Na taj način ljepota stvaralačkoga zanosa u rađanju
peradarske himne potvrđuje poznatu istinu o potrebi čovjeka da svoju ljubav prema struci pretvori u umjetničku
inspiraciju ljubavi.
prof. dr. sc. Stjepan Pepeljnjak
Pjevački zbor FBF-a – glazbena izvedba himne peradara
Pjevački zbor Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta
(FBF) osnovan je 2002. godine kao studentska kazališno-pjevačka skupina. Za prigodne programe predstavljanja knjiga, otvaranja izložbi, simpozija i kongresa 2003.
godine snimili su CD “Vivat Pharmacia” sa solistom baritonom Vitomirom Marofom, mr. pharm. (prvak HNK), koji
je promoviran u povodu proslave 30-godišnjice Zavoda
za mikrobiologiju FBF-a i 40-godišnjice kulturno-umjetničkoga rada njihova voditelja prof. dr. Stjepana Pepeljnjaka. U povodu 3. hrvatskoga kongresa mikrobiologa
2004. godine snimili su CD “Mikrobi/Microbes” na kojemu
se nalazi, uz pet pjesama, i izvedba istoimene poeme S.
Pepeljnjaka. Ona je izvedena i kao studentska predstava
u Ljubljani (Slovenija), Štrbskom Plesu (Slovačka), Keszthleyu (Mađarska), Poreču i više puta u Zagrebu. Za 4.
kongres mikrobiologa Hrvatske snimljen je CD “Genesis”
koji, uz 7 pjesama o gljivicama, sadrži i izvedbu poeme
S. Pepeljnjaka “Gljivogljivice/Fungus – Fungsling” i himnu
kongresu “Kongress time”, koju je otpjevao bariton Vitomir
Marof u duetu sa Stjepanom Pepeljnjakom.
61
VETERINARSKA POVJESNICA
PRVI NARAŠTAJ VETERINARSKIH TEHNIČARA
Godišnjica mature iz prošlog stoljeća
Dolaze novi naraštaji, a pripadnici starih naraštaja, od
kojih su mnogi bolesni i nemoćni, tek kao promatrači s uzdahom gledaju na stresan životni ritam svojih nasljednika
i užurbani tempo modernoga doba. Svakim je danom sve
manje mira, sve manje vremena ostaje za druženje i podsjećanje na minula vremena.
Ovim zapisom želim sačuvati sjećanje na davnu 1947.
godinu, kada su 52 učenika upisala prvi razred Srednje veterinarske škole u Zagrebu, Savska cesta broj 21. Bio je to
prvi i jedini razred veterinarskih tehničara u Hrvatskoj čije
je osnivanje iniciralo tadašnje Ministarstvo poljoprivrede.
Učenici nisu bili samo iz Zagreba nego iz čitave Narodne Republike Hrvatske. Nakana je tadašnje vlasti bila osposobiti
učenike za veterinarske tehničare koji će pomoći u izgradnji
nove države.
U prvome razredu dobna razlika među učenicima bila
je 5 – 6 godina, pa je najmlađi učenik imao 15, a najstariji
21 godinu. Tijekom prve godine deset je učenika napustilo školu. Teorijsku nastavu pohađali smo u Školi, a praktični
rad obavljali na klinikama Veterinarskoga fakulteta u Savskoj i Heinzelovoj ulici. U sklopu terenske nastave često
smo odlazili na imanja u Križevce, Božjakovinu, Turopolje
i Lipik, gdje smo stjecali prijeko potrebno iskustvo. Nakon
završetka prvoga i drugoga razreda odlazili smo na jednomjesečnu praksu na državna imanja, ustanove i laboratorije,
a usto smo polagali i godišnje ispite. Razred je imao svoju
literarno-dramsku sekciju, orkestar, nogometnu momčad, a
pojedinci su ostvarivali zapažene rezultate u sportu, posebice boksu, atletici, padobranstvu i plesu. Budući da je dosta
učenika bilo smješteno u internatu pokraj Škole, družili smo
se tijekom cijeloga dana, pa su prijateljstva sklopljena tada
potrajala cijeloga života. Prehrana je također bila organizirana u Školi, što je bio još jedan razlog da u zajedništvu
provedemo vrijeme od buđenja, nastave, izvannastavnih
aktivnosti do 21 sata, kada smo morali na spavanje, osim
vikendom, kada smo smjeli poći u grad.
Stručne predmete poučavali su profesori i docenti Veterinarskoga fakulteta, a učenici se prisjećaju profesora Bevandića, Valpotića, Drežančića, Andrašića, Mažurana, Benka,
Žukovića, Škarice, Štrhaneca, Matanića, Djurića i Devidea.
62
Posljednji je uz prof. Šimenca bio i razredni nastavnik. Uz zagrebačku srednje veterinarske škole postojale su nakon rata
još samo u Ljubljani, Šapcu, Skopju i Sarajevu. U drugome i
trećemu razredu prvome naraštaju veterinarskih tehničara
pridružilo se još šest učenika, pet iz Šapca i jedan iz Ljubljane. Veliku maturu položili su svi učenici s uspjehom, što je
dokaz temeljite i uspješne naobrazbe iz općih i strukovnih
predmeta. S obzirom na deficit veterinarskih tehničara, svi
smo imali osiguran posao u laboratorijima, državnim ustanovama i ambulantama diljem Hrvatske. Neki od učenika, a
bilo ih je iz tog naraštaja 20, željeli su nastaviti obrazovanje,
pa su upisali Veterinarski fakultet, koji je uspješno završilo njih 12. Nekolicina se opredijelila i za neke druge visoke
škole ili fakultete. Neki su postali učitelji i profesori koji su
poučavali nove naraštaje veterinara. Tridesetero iz tog prvog
naraštaja veterinara u struci je radilo do mirovine, dok su
drugi stjecajem okolnosti promijenili zanimanje. Nažalost,
petorica su preminula vrlo mlada, dok se za sudbine četvero
učenika ne zna. Neki podatci govore da je iz prvoga naraštaja na rad izvan Hrvatske otišlo njih desetero. Sedmorica su
posao dobila u Srbiji, a po jedan u Sloveniji, Austriji, Njemačkoj i dalekoj Kaliforniji. Gdje su god otišli, postigli su zapažene rezultate i bili su uspješni u radu. Oni koji su ostali u
Hrvatskoj pridonijeli su i osnivanju niza novih veterinarskih
stanica, koje i danas čuvaju sjećanja na svoje utemeljitelje.
Krajem svibnja prošle godine dvanaestero bivših učenika sastalo se u zagrebačkome restoranu “Globus” kako
bi proslavilo šezdesetu godišnjicu mature. Bili su to Đurđa
Kazić-Bišćan, Desanka Rakarić-Šoić, E. Kovačević, B. Brebrić,
P. Ivančić, J. Pajnić, M. Kubut, Z. Počivavšek, Z. Herljević, Z. Erdeljac i A. Žic. Prije smo se sastajali svakih pet godina, a sada
svake godine. Sačuvali smo prijateljstva i brojne uspomene na mladost i đačke dane, na prvi naraštaj veterinarskih
tehničara Veterinarske škole u Zagrebu, na učenike koji su
izgradili veterinarsku službu u poratnoj Hrvatskoj. Izgradili su temelj za buduće naraštaje i današnjim veterinarima
omogućili napredak u veterinarskome zvanju.
Zdenko Erdeljac, dr.med.vet.
Bruno Brebrić, vet.teh.
Željko Pukšec
Godišnjica mature - 2010. god.
HRVATSKI
HRVATSKIVETERINARSKI
VETERINARSKIVJESNIK,
VJESNIK,19/2011.,
19/2011.,1-2
1-2
ZANIMLJIVOSTI
ČAROBNA MOĆ BOJA
U Rektoratu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku u
sklopu ovogodišnjega Festivala znanosti (11. – 16. travnja
2011.) Marijeta Dežo i Elena Ćosić, studentice druge godine diplomskoga studija Specijalna zootehnika Poljoprivrednoga fakulteta u Osijeku, predstavile su rad “Svjetlost i
njena praktična primjena pomoću kromoterapije kod sportskih konja” (autorice Mirjana Baban, Marijeta Dežo, Elena
Ćosić i Maja Sakač).
Prof.dr.sc. Mirjana Baban i studentica Elena Ćosić
U radu su objašnjeni pozitivni i negativni utjecaji
svjetlosti na konje i novosti u njezinoj primjeni u dijagnostičke i terapijske svrhe. Sve stanice i atomi imaju svoju frekvenciju ili energiju vibracije te vibriraju
u skladu s frekvencijom pojedinih boja. Posljedica je
svakog odstupanja od vibracije patološko stanje. Kako
bi se uspostavila ravnoteža energije, kromoterapija se
može primijeniti kao alternativna metoda liječenja koja
rabi vidljivi spektar (boje) elektromagnetskoga zračenja
usmjeravajući svjetlosti različitih boja prema određenim centrima u tijelu. Kod sportskih konja kromoterapija se može upotrebljavati u svrhu poboljšanja cirkulacije, stvaranja novih kapilara, boljega zacjeljivanja rana,
smanjivanja edema, olakšavanja bolova, relaksacije mišića, poticanja proizvodnje kolagena, povećanja RNA i
DNA sinteze ili simulacije akupunkturnih točaka. Treba
istaknuti učinak samo nekoliko boja na različita stanja
u konja:
Zelena boja stabilizira emocije, potiče rast tkiva svih
vrsta, pa se preporuča kao pomoćna terapija kod frakture kostiju. Umiruje i opušta tijelo i um. Stvara osjećaj
ugode, lijenosti, opuštenosti, smirenosti, otpušta stres i
umiruje emocije. Smanjuje depresiju i povećava apetit,
potiče rad srca, bronha, kože, sekundarnu cirkulaciju i
imunološki sustav. Previše zelene boje može izazvati
osjećaj letargije.
Plava boja sužava krvne žile, smiruje tijelo i uravnotežuje. Preporuča se upotrijebiti je prije treninga i natjecanja s vrlo osjetljivim konjima. Povećava koncentraciju
i upornost. Reflektira želju za mirom, tišinom, čak i samoćom. Previše plave boje može ostaviti hladan, depresivan i žalostan dojam. Snizuje krvni tlak, broj otkucaja
srca i disanje. Ima učinak hlađenja i suzbijanja apetita.
Pozitivno djeluje na nesanicu, pojavu strahova i nemira,
općenito pozitivno djeluje i opušta mišićno tkivo.
Žuta boja preporuča se za stimulaciju prilikom priprema za natjecanje. Pomaže u liječenju dermatitisa i
kožnih problema, olakšava probavne procese. Mora se
rabiti pažljivo jer je vrlo poticajna, pa pretjerana stimulacija tom bojom može izazvati iscrpljenost i depresiju.
Previše žute boje izaziva mentalnu napetost i osjećaj
zasićenosti. Rabi se za mentalnu stimulaciju i brže razmišljanje, potiče cirkulaciju, ojačava živčani sustav i povećava apetit.
Crvena boja potiče formiranje crvenih krvnih stanica,
jača osjetila i aktivira tijelo. Potiče oslobađanje adrenalina u krvotok i podiže razinu hemoglobina. Konji se
osjećaju toplije, smanjuje im se bol i depresija. Povećava otkucaje srca, disanje i krvni tlak, stimulira rad jetara,
smanjuje upale i oticanja, povećava protok krvi u mozak.
Previše crvene boje može iritirati, izazivati nestrpljivost
i nelagodu. Ne preporučuje se nervoznim konjima jer
lako iscrpljuje i budi agresivnost.
Ružičasta boja preporuča se za ždrjebad koja su nedavno odvojena od kobile. Ublažava osamljenost, poti-
Studentice Elena Ćosić i Marijeta Dežo
63
štenost, preosjetljivost i ranjivost. Smanjuje apetit, opušta, smanjuje stres i smiruje agresiju.
Ljubičasta boja smanjuje razmnožavanje buha jer
buhe ne vole ljubičastu energiju. Ljubičasta boja smanjuje apetit, potiče kreativnost i djeluje na miran san.
Opušta i potiče sposobnost rasuđivanja.
Za emitiranje infracrvenih zraka rabi se solarij za
sportske konje (slika 1). Toplina infracrvene zrake ulazi
kroz muskulaturu konja, povećava cirkulaciju krvi i elastičnost mišića. Na taj način postiže se brže ozdravljenje
nakon ozljede. Primjenom solarija za zagrijavanje prije
treninga ili natjecanja opuštaju se mišići leđa, a time se
olakšava napor. Rabi se za sušenje dlake konja nakon
treninga. Smanjuje napetost i stres i pozitivno utječe na
živčani i imunološki sustav.
U preventivnoj dijagnostici melanoma rabi se kromametar (slika 2) za utvrđivanje intenziteta sive boje
(najčešće kod lipicanaca) kako bi se utvrdila povezanost
procesa sijeđenja i melanoma kod konja.
Infracrveno zračenje ili infracrvena svjetlost rabi se
u medicini i veterini kao dio fizikalne terapije. Crveno
svjetlo prodire u tkivo na dubini od oko 8 do 10 mm te
je vrlo korisno u liječenju površinskih rana, posjekotina,
ožiljaka i akupunkturnih točaka, dok infracrveno svjetlo
prodire do dubine od oko 30 do 40 mm, što pomaže
pri liječenju kostiju, zglobova i dubinskih mišića. Istraživanja su pokazala da nema nuspojava prilikom tog
oblika terapije, ali povremeno se, kratko vrijeme nakon
terapije, može povećati bol ili nelagoda kod kroničnoga
stanja, što je normalan dio procesa oporavka.
Biolozi su otkrili da stanice izložene infracrvenoj svjetlosti (Light Emitting Diodes) rastu 150 – 200
% brže od stanica koje nisu izložene stimulaciji takve
svjetlosti. Infracrvena svjetlost najučinkovitija je prilikom stimuliranja protoka krvi u ciljanim područjima,
mekanim tkivima poput mišića i krvnih žila. “Jastučići” i
prekrivači (slika 3 i 4) za svjetlosnu terapiju rabe dvije
specifične valne duljine (blizu infracrvenoga i infracrveni spektar). Prednosti su infracrvene terapije s pomoću
“jastučića” bolja cirkulacija i stvaranje novih kapilara,
smanjenje edema, olakšanje boli, opuštanje mišića, stimulacija proizvodnje kolagena, povećanje DNA i RNA
sinteze, stimulacija akupunkturnih točaka itd.
Infracrvena termografija brza je, bezbolna, sigurna i
neinvazivna dijagnostička metoda bez štetnih zračenja.
Na ozlijeđenome mjestu ubrzava se metabolizam, posljedica čega je povišenje tjelesne temperature, koju ta
metoda mjeri. Ona bilježi temperaturu tijela (kože, mišića, tetiva, zglobova i kopita). Prednost je te metode rano
otkrivanje potencijalnih problema (prije pojave prvih
vidljivih simptoma kao što su bol, oteklina ili hramanje).
Infracrvena kamera detektira (slika 5) bolne i upaljene
mišiće i kopita, istegnuća i oštećenja tetiva s ligamentima, upale zglobova i bolnost zubi, neravnomjerno raspoređen pritisak sedla....
dr. sc. Ivan Križek, dr. med. vet.
64
Solarij za konje, Izvor: (http://www.friesenwarft.de/cms/index.
php/Friesenwarft_Leistungen.html)
Kromametar (Minolta) za utvrđivanje intenziteta promjene boja
(slika: M. Baban)
Toplinski prikaz konja s termokamerom
Izvor: http://www.squidoo.com/infrared-images
HRVATSKI
HRVATSKIVETERINARSKI
VETERINARSKIVJESNIK,
VJESNIK,19/2011.,
19/2011.,1-2
1-2
VETERINARI I HOBI
VETERINARI I HOBI
ZBORNO PJEVANJE
Vrativši se u Našice nakon diplomiranja (1989.), pjevački zbor osim slavonskih i hrvatskih pjesama na
uključio sam se s nekolicinom prijatelja u rad Mje- repertoaru ima pjesme skladatelja ozbiljne i sakralne
šovitoga pjeglazbe. Zbor
vačkoga zbovodi dirigenra HKD “Litica, profesosinski” u Narica glazbe.
šicama. Osim
Nažalost ,
pjevanja na
Zbor prestabaritonskoje s radom
me mjestu u
2002. godine.
Zboru dugo2006. godine
godišnji sam
zamoljen sam
član
Uprada se ukljuve, odnosno
čim u rad
Nadzornoga
Uprave i poodbora.
taknem poHKD “Linovni osnusinski” osnotak Zbora. Od
van je 1889.
2006. godine
godine,
u
aktivni sam
vrijeme kada
član Zbora i
Mješoviti pjevački zbor 2008. godina, proslava 120 godina društva
su diljem doUprave, a od
movine
ni2008. i predcala
slična
sjednik HKD
društva radi
“Lisinski”
u
njegovanja
Našicama.
hrvatske roM o r a m
doljubne pjenapomenuti
sme i buđeda su dugonja nacionalgodišnji akne svijesti. U
tivni članovi
početku djebili i kolege
luje isključivo
veterinari Ankao pjevačko
tun Smrček
društvo. Po(umirovljenik,
četkom pedebivši djelatsetih godina
nik svinjogojosnovana je
ske farme) i
folklorna
i
Adrian Fehir
tamburaška
(djelatnik VS
sekcija. Danas
Našice)
Zbor 1994 godine, u radu ovog zbora sudjeluju i kolege Antun Smrček i Adrian Fehir.
Društvo
ima
Rad u Drupet sekcija: tri folklorne, tamburaški sastav i Mješoviti štvu katkad je veoma zahtjevan, ali može biti i aktipjevački zbor, koji je sa svojih 150 aktivnih članova van odmor od svakodnevnih, sve težih veterinarskih
jedno od brojnijih i aktivnijih, a s obzirom na godinu obveza.
osnutka i najstarije društvo u Našicama. Dok folklorDarko Damjanović, dr. med. vet.
ne skupine i tamburaški sastav njeguju pjesme i pleVeterinarska stanica Našice d.o.o.
sove našičkoga kraja, cijele Hrvatske i šire, Mješoviti
HKD “Lisinski” Našice
65
IN MEMORIAM
U spomen na naše drage kolege veterinare koji su poginulih ili nestali u Domovinskome
ratu objavljujemo in memoriam Darka Sutarića, dr. med. vet.
IN MEMORIAM
DARKO SUTARIĆ, hrvatski branitelj
poručnik HV-a, dr. med. vet.
Darko Sutarić, Hrvat, rimokatolik, rođen je 5. ožujka 1956. godine u Zagrebu
kao sin jedinac dr. Stjepana Sutarića (Staro Petrovo
Selo, 16. studenoga 1905.)
i Boženke Sutarić, rođene
Pešut (Omiš, 20. travnja
1919.).
Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Zagrebu. Akademske godine
1974./75. upisuje se na
Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Stekavši
diplomu, kao doktor veterinarske medicine radi u tvornici “Sljeme – Stočarstvo” u
Sesvetskome Kraljevcu.
U slobodno vrijeme veoma se uspješno bavio fotografijom (posjedovao je vlastitu opremu za razvijanje
crno-bijelih fotografija!) i snimanjem kamerom. Sve važnije obiteljske proslave ovjekovječio je na filmu, a zatim
je na takav videozapis snimao i glazbu kako bi dobio prikladnu zvučnu kulisu za određeni događaj. Bio je ugodan
u društvu, pažljiv prema svima te nenametljivo duhovit
u razgovoru i komentarima. Amaterski je svirao gitaru i
tako pridonio stvaranju vedroga ozračja u svojoj okolini.
Vjenčali smo se 18. svibnja 1991. godine (na rođendan blaženoga Pape Ivana Pavla II.), a ubrzo nakon našega vjenčanja, 9. listopada 1991. godine, Darko se, ne
66
mogavši ostati po strani u presudnome povijesnome
trenutku, kada se hrvatski narod morao braniti od srbočetničke i jugokomunističke oružane agresije, priključuje
148. brigadi HV-a te kao dragovoljac Domovinskoga rata
sudjeluje u obrani svoje Hrvatske na pokupskoj bojišnici.
31. prosinca 1991. godine imenovan je načelnikom veterinarske službe 148. brigade HV-a. U toj postrojbi djeluje do 15. svibnja 1992. godine, kada je demobiliziran te
promaknut u čin zastavnika HV-a. Od 10. svibnja 1995.
godine ponovno sudjeluje u oslobađanju Domovine na
karlovačkoj bojišnici u sastavu 110. brigade HV-a. Za
dopusta u Zagrebu zbog visokostresnih situacija proživljenih u ratnim okolnostima gubi život 11. lipnja 1995.
Uz vojne počasti pokopan je 14. lipnja 1995. godine na
zagrebačkome groblju Mirogoj u Aleji branitelja. Sprovodne obrede predvodio je otac Filip Musa iz župe svetoga Antuna Padovanskoga u Zagrebu, a idućeg je dana,
15. lipnja, služio i svetu misu zadušnicu u crkvi svetoga
Antuna Padovanskoga.
Hrvatski vojnik Darko Sutarić posmrtno je promaknut
u čin poručnika HV-a, a zbog zasluga u obrani Domovine
odlikovan je Spomenicom Domovinskoga rata.
U našemu braku rodila su nam se dva sina: Neven
i Nikola. Neven je rođen 5. rujna 1992. godine, a Nikola 5. ožujka 1995. godine. Neven je maturant Klasične
gimnazije u Zagrebu, odličan je učenik i s uspjehom je
položio prijamni ispit na Pravnome fakultetu Sveučilišta
u Zagrebu. Nikola pohađa Klasičnu gimnaziju u Zagrebu,
gdje je završio prvi razred.
Hrvatska veterinarska komora osnovala je u listopadu 1995. godine Fond za pomoć obiteljima hrvatskih
branitelja – veterinara. Neven i Nikola Sutarić zahvalni
su korisnici novčane pomoći, koja je izraz i dokaz velikodušnosti i plemenitosti naših kolega.
mr. sc. Mirjam Lopina, dr. vet. med.
HRVATSKI
HRVATSKIVETERINARSKI
VETERINARSKIVJESNIK,
VJESNIK,19/2011.,
19/2011.,1-2
1-2
IN MEMORIAM
VESNA TRIŠLER
(1968. – 2010.)
U četvrtak, 5. kolovoza
2010. godine potresla nas je
tužna vijest da nas je zauvijek
napustila naša draga kolegica
Vesna Trišler, dr. med. vet.
Vesna Trišler, dr. med. vet.,
rođena je 19. svibnja 1968. godine u Osijeku, gdje je
završila osnovnu (OŠ “Vijenac”) i srednju (Matematička
gimnazija) školu kao odlična i uzorna učenica. Obrazovanje nastavlja na Veterinarskome fakultetu u Zagrebu,
gdje diplomira 1995. godine (s najvišim ocjenama). Nakon završenoga studija zapošljava se u Veterinarskoj
stanici Osijek d.o.o., gdje 1995. – 2003. godine radi u
veterinarskoj ljekarni, ambulanti za male životinje i veterinarskoj inspekciji. 2003. – 2008. godine radi na poslo-
IN MEMORIAM
STANISLAV RORA,
dr. med. vet.
Stanislav Rora, dr. med. vet.,
rođen je 25. travnja 1966. godine
u Bapskoj, gdje je završio osnovnu školu. Srednju veterinarsku
školu pohađa u Vinkovcima. Veterinarski fakultet upisao je 1986.
godine, no studij prekida početkom Domovinskoga rata,
1991. godine, kada se kao dragovoljac priključio Hrvatskoj
vojsci. Studij nastavlja 1992. godine, a na Veterinarskome
fakultetu diplomira 1994. godine. Kao prognanik zapošljava
se u Veterinarskoj stanici Požega 15. prosinca 1994. godine,
gdje radi do 31. prosinca 1997. godine. Nakon povratka u
rodnu Bapsku zapošljava se u Veterinarskoj stanici Vukovar
1. siječnja 1998. godine. U Veterinarskoj ambulanti Ilok radi
kao veterinar do 2005. godine, kada preuzima dužnost direktora Stanice i na tom mjestu ostaje do 2008. godine. Nakon toga kao voditelj veterinarske službe pri Veterinarskoj
stanici Vukovar radi na farmi PZ “Lovas” i PZ “Negoslavci”.
Stanislav Rora, dr. med. vet., od 1995. godine bio je član
HVK i potpredsjednik Nadzornoga odbora u Veterinarskoj
stanici Vukovar, član Nacionalnoga kriznoga stožera za suzbijanje klasične svinjske kuge u RH te član Odbora za stručno usavršavanje pri HVK.
vima veterinarske inspekcije u Veterinarskoj ambulanti
Vetam d.o.o Osijek. Tijekom 2008. godine obavlja poslove
veterinarske inspekcije u Veterinarskoj ambulanti Solin
d.o.o. Sljedeće godine zapošljava se u Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnoga razvoja, Veterinarskome
uredu Osijek, kao službeni veterinar, gdje ostaje do kraja
svoga života.
Teško je opisati šok i nevjericu zbog iznenadne smrti
kolegice koja je bila vedra duha i istinski zaljubljenik u
prirodu, a prije svega u svoju obitelj, supruga Milenka i
kćer jedinicu Niku. Otišla je i ostavila nas u dubokoj tuzi
i boli. Ostala su nam lijepa sjećanja na tebe i naša zajednička prijateljska druženja.
Vesna, vjerujem da si otišla na bolje mjesto i da si
među anđelima. Nježna kao cvijet, teško si podnosila
okrutnost svakodnevice, ali ipak uvijek zračila dobrotom,
ljubavlju i poštenjem. Ostat ćeš u našim mislima i našim
srcima zauvijek. Sjećanja na tebe dugo ćemo čuvati na
neispisanoj stranici prijateljstva.
dr. sc. Ivan Križek, dr. med. vet.
Bio je izvanredan veterinarski stručnjak i primjer svim
djelatnicima u Veterinarskoj stanici Vukovar. Posebno je
omiljen bio među kolegama, ne samo zbog stručnosti
nego jednostavnosti i ljudskosti koja ga je krasila čitav
život. Nije bilo stručnoga skupa na kojemu se nije čulo
pitanje: “Gdje je Roki?” ako njega slučajno nije bilo.
Tvoj život, rad i predanost, tvoje poštenje, jednostavnost i radost mnogima u našoj struci, Bapskoj i Vukovaru
ostat će u vječnome sjećanju. Tvoj život potvrđuje misao
kršćanskoga mislioca Phila Bosmansa da je jedino važno
na ovome svijetu biti dobar čovjek.
Kao katolik čvrsto vjerujem da ćemo se među zvijezdama u vječnosti ponovno susresti prožeti božanskom radošću, mirom i srećom. A do tada citirat ću ruskoga pjesnika
Jesenjina kojega smo u mladosti zajedno čitali:
“Doviđenja, prijatelju, doviđenja. Ti mi, prijatelju, jednom
bješe sve!
Urečen rastanak bez našeg htijenja obećava i sastanak,
zar ne?”
Dragi Roki, neka ti je laka hrvatska gruda, koju si hrabro
branio i umalo za nju život položio. Neka vječna rijeka božanske milosti opere tvoje ovozemaljske slabosti. U ovozemaljskome životu živimo i radimo prebrzo. Uživaj sada u
miru i spokoju koji može jedino Bog darovati!
Najiskrenije ti želim istinski mir u Bogu “kojemu živimo
i umiremo”.
Hvala ti, Roki!!!
Tomislav Šota, dr. med. vet.
Tragičnom smrću kolege Stanislava Rore, dr. med. vet., njegova obitelj (supruga i troje malodobne djece) ostala
je bez jedinoga zaposlenoga člana. Svi koji žele financijski pomoći obitelji Rora mogu to učiniti na broj tekućeg
računa njegove supruge Željke Rore: 2340009-3214278303, adresa: Hrvatskih branitelja 24, 32235 Bapska.
U ime obitelji Rora zahvaljujem unaprijed na svakoj uplati.
dr. sc. Ivan Križek, dr. med. vet.
67
Elviri Ljubičić
11. travnja
Jasni Balaško
13. travnja
Jasni Obradović
Nadi RajkovićKokanov
25. travnja
Ljerki Fučkali
27. travnja
Biserki Radonić
3. svibnja
Višnji Pavlović
20. svibnja
Vlatki Vicković
22. svibnja
Nadi Arnerić
1. lipnja
Biserki Sudarić
10. lipnja
Ranki Rajković-Janje
14. lipnja
60. ROĐENDAN
Berislavu Glazeru
7. svibnja
Đuri Bugarinu
8. svibnja
Petru Sabliću
Vladimiru Žiroviću
28. lipnja
61. ROĐENDAN
Vojku Šreku
7. travnja
Marijanu Puškašu
Josipu Rajciju
20. travnja
Jurju Čičeku
21. travnja
Zlatku Adaniću
22. travnja
Danku Reliću
24. travnja
Milanu Velimiroviću
30. travnja
Marku Žiliću
18. svibnja
Stjepanu Sertiću
25. lipnja
62. ROĐENDAN
Milanu Sakomanu
3. travnja
Damiru Petrinecu
10. travnja
Željku Desoviću
21. travnja
Savi Bonkoviću
29. travnja
Josipu Horvatičeku
9. svibnja
Nikoli Krbavcu
11. svibnja
68
Draženu Kojiću
17. svibnja
Anti Aliću
19. lipnja
63. ROĐENDAN
Josipu Kuzmiću
1. travnja
Eduardu Kotrulji
10. travnja
Đuri Majurdžiću
17. travnja
Djuri Čopu
21. travnja
Franji Vukšiću
8. svibnja
Antunu Vitkoviću
26. svibnja
Milanu Oblakoviću
21. lipnja
64. ROĐENDAN
Špiri Milovcu
12. travnja
Nenadu Kristeku
13. travnja
Jurju Horvatu
Renatu Petehu
16. travnja
Ivanu Kralju
17. travnja
Grgi Rukavini
20. travnja
Marku Šteki
25. travnja
Adamu Roždijevcu
27. travnja
Tomislavu Jagnjiću
7. svibnja
Josipu Malnaru
15. svibnja
Stevanu Feješu
25. lipnja
65. ROĐENDAN
Vasiliju Radiću
18. svibnja
Zlatku Baloneku
19. lipnja
Krešimiru Špringmanu
29. lipnja
66. ROĐENDAN
Peri Božiću
5. svibnja
Anti Modriću
25. svibnja
Tugomiru Grivičiću
5. lipnja
Ivanu Devčiću
14. lipnja
Ivanu Huzjanu
15. lipnja
67. ROĐENDAN
Tihomiru Grizelju
10. travnja
Rajku Pavasoviću
12. travnja
Željku Barbariću
Dragutinu Jelineku
25. travnja
Milivoju Pancirovu
30. travnja
Miroslavu Pavliniću
4. svibnja
Stjepanu Klariću
Željku Mandiću
3. lipnja
68. ROĐENDAN
Josipu Bobovcu
1. travnja
Lukši Lasiću
4. travnja
Ivici Torjancu
11. svibnja
Ivanu Rukavini
12. svibnja
Ibrahimu Pjaniću
18. svibnja
Antunu Milčiću
8. lipnja
69. ROĐENDAN
Dragutinu Korošecu
4. travnja
Zvonimiru Drbliku
25. travnja
Mišku Kovačiću
27. travnja
Milivoju Cikoviću
30. travnja
Josephu Lewisu
Gindiju
19. svibnja
Berislavu Turku
28. svibnja
Tomislavu Mandiću
14. lipnja
Gjorgju Jurju Mülleru
30. lipnja
70. ROĐENDAN
Ivanu Kučenjaku
6. svibnja
Veselku Sušcu
13. svibnja
Jurju Rukavini
28. svibnja
Dušanu Ajdinoviću
3. lipnja
Đorđu Markovu
22. lipnja
Žarku Šibeniku
28. lipnja
rođendani
ROÐENDANI
71. ROĐENDAN
Marijanu Laušinu
4. travnja
Dragutinu Larvi
20. travnja
Željku Devčiću
1. svibnja
Zvonimiru Ovničeviću
23. svibnja
Petru Čirku
1. lipnja
Anti Komaru
29. lipnja
72. ROĐENDAN
Ivanu Faltusu
10. travnja
Branku Iliću
29. svibnja
Miljenku Ropcu
24. lipnja
Mati Bubiću
29. lipnja
73. ROĐENDAN
Stjepanu Sokoloviću
9. travnja
Jurju Račkome
7. svibnja
Želimiru Malnaru
15. svibnja
Nenadu Dobriću
19. svibnja
Jurju Srnecu
5. lipnja
Augustu Haramiji
25. lipnja
74. ROĐENDAN
Šimi Škelji
25. svibnja
75. ROĐENDAN
Mirku Mandiću
12. travnja
Borisu Šariću
13. travnja
Josipu Vrbaniću
4. lipnja
Boži Mandiću
11. lipnja
Tomislavu Bilandžiću
2. lipnja
Alojzu Durlenu
15. lipnja
78. ROĐENDAN
Antonu Mačečeviću
22. svibnja
Tomislavu Zoriću
25. svibnja
Josipu Dobraniću
26. svibnja
79. ROĐENDAN
Trpimiru Bariću
Miji Laiću
7. travnja
Marku Nađakoviću
15. travnja
Niki Šapri
21. lipnja
80. ROĐENDAN
Franji Kovačiću
8. svibnja
Ivanu Komeričkome
20. svibnja
Alojzu Fricu
27. svibnja
Borislavu Parmaću
9. lipnja
Zvonimiru
Počivavšeku
12. lipnja
81. ROĐENDAN
Alojzu Megecu
8. travnja
82. ROĐENDAN
Antunu Asaju
4. travnja
Tomislavu Vrčiću
5. lipnja
Nedjeljku Grabaru
9. lipnja
Ozrenu Samardžiji
14. lipnja
83. ROĐENDAN
Miji Jošiću
8. travnja
Ivanu Rudecu
31. svibnja
76. ROĐENDAN
Đuri Fehiru
3. travnja
Ivanu Novaku
24. lipnja
Dražanu Kneževiću
26. lipnja
87. ROĐENDAN
Josipu Mravuncu
31. svibnja
77. ROĐENDAN
Anti Krokaru
30. travnja
88. ROĐENDAN
Franji Novaku
10. svibnja
HRVATSKI
HRVATSKIVETERINARSKI
VETERINARSKIVJESNIK,
VJESNIK,19/2011.,
19/2011.,1-2
1-2
BESPLATNI OGLASI
Članovi Hrvatske veterinarske komore mogu objavljivati svoje oglase u rubrici Besplatni oglasi koju
ćemo i dalje objavljivati na kraju časopisa. Oglašavati možete ponude i potražnje svih vrsta vezane
za veterinarsku struku: posao, imovina, objekti, oprema, instrumenti, knjige, hobi, kućni ljubimci... Vaš
oglas objavljujemo dva puta uzastopce, a nakon toga samo na Vaš ponovni zahtjev. Oglas dostavite na
e-poštu: [email protected] ili na faks: 031/497-430.
Kako za ovaj broj nije bilo oglasa, bio sam slobodan objaviti neke već pomalo zaboravljene oglase:
• Mijenjam žutog kanarinca za svinju od 150 kilograma. Boja nije bitna.
• Šarplaninac, birano muško štene, otac Buco Bjelovarski, majka odlična.
• Vrlo zgodna plavuša, 21 god., vitka, visoka, vedra, nasmijana, bez obveza, voli društvo i sve oblike kontakata,
prodaje veterinarski ultrazvuk vrlo povoljno… eto, zamolila me da stavim ovo...
• Mijenjam muža za bilo koju drugu vrstu životinje.
• Zgodan mladić, veterinar, kuća na Hvaru, mercedes, ne tražim ništa, samo se hvalim.
• Prodajem veterinarsku ambulantu na klizištu, nije mnogo prešla, samo 2 m.
• Prodajem novog psa. Samo dvaput lajao.
• Mijenjam peticu iz Anatomije domaćih životinja za jedinicu iz dobrostojeće obitelji.
• Poklanjam pudlicu. Zvati od 5 popodne do 10 uvečer. Ako se javi ženski glas – spusti slušalicu!
• Prodajem 3 mačke: dvije različite i jedna ista.
• Mijenjam zdravstvenu knjižicu psa za štednu. Šifra: “Zdravlje – najveće bogatstvo”.
Kako bi Vas potaknuli na primjenu više marketinga u veterinarskoj struci prikazujemo Vam primjer
jednog domišljatog predračuna:
• Seljak kupuje novi Audi A8 u auto-kući i sav je iživciran cijenama opreme koja nije u vozilu serijski!
Nakon nekoliko dana dolazi direktor auto kuće kupiti kravu od istog seljaka za svoju malu “hobi” farmu.
Seljak mu napravi predračun za kravu:
Predračun:
1 krava (osnovni model) osnovna cijena
2 boje (crna/bijela) dodatno
Kožna površina
Rezervoar za mlijeko (zimski/ljetni)
4 priključka za dojenje € 12,50/komad
2 odbojnika, svinuta s oštrim krajem € 15/kom
Tjeralica muha, poluautomatska
Otpadni katalizator, zdrav za okoliš
Naplatci za sve vrste terena
Dvosistemski kočioni sistem (prednje i stražnje noge)
Višetonska truba
Oči, HALOGEN
Mogućnost korištenja raznih goriva
€ 2.500
€ 150
€ 100
€ 100
€
50
€
40
€
30
€
60
€ 200
€ 400
€ 135
€ 150
€ 1.250
Ukupna cijena krave
€ 5.165
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
67
File Size
9 673 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content