close

Enter

Log in using OpenID

Bankarski proizvodi i usluge - Bankarski Ombudsman Crne Gore

embedDownload
ZNAČAJ FINANSIJSKE EDUKACIJE
Zašto finansijska edukacija?
Značajna uloga finansijske edukacije nastala je kao rezultat, kako razvoja
finansijskog tržišta u periodu od prethodnih nekoliko godina, tako i demografskih i
ekonomskih promjena. Finansijska tržišta su postala sofisticiranija sa širokom
ponudom novih i kompleksnih proizvoda, koji sa sobom nose različite vrste rizika.
Uporedo sa razvojem finansijskog tržišta, razvija se i potreba korisnika
finansijskih proizvoda i usluga, da koriste proizvode koje im tržište nudi.
Da bi bili u mogućnosti da upravljaju svojim budžetom, a u skladu sa sopstvenim
sklonostima ka rizicima, korisnici finansijskih proizvoda i usluga treba da budu
osposobljeni da donesu adekvatnu odluku o sopstvenim investicijama.
Za donošenje adekvatne odluke, pored svijesti o riziku, koji svaki korisnik
preuzima na sebe, neophodne su potpune i razumljive informacije o proizvodima
na finansijskom tržištu.
Kada posjeduje dovoljno informacija, korisnik je u mogućnosti da različite vrste
proizvoda razumije, uporedi ih i na osnovu toga donese odgovarajuću odluku.
Brojna istraživanja u svijetu pokazala da značajan procenat populacije (u Japanu
npr. 71%), nema dovoljno znanja ne samo o kompleksnim finansijskim
proizvodima, nego i o onim jednostavnim, široko rasprostranjenim proizvodima.
OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) je preduzela
aktivnosti na uspostavljanju principa za unapređenje razumijevanja finansijskih
proizvoda i finansijskog tržišta, pa je 2005. godine objavila publikaciju pod
nazivom Improving Financial Literacy – analysis of issues and policies
(Unapređenje finansijske pismenosti – analiza politika i pitanja u vezi sa
finansijskom edukacijom).
Saznanjem o neophodnosti i značaju edukacije za razvoj, i sa ciljem da
doprinese podizanju opšteg nivoa znanja o osnovnim finansijskim proizvodima,
Bankarski ombudsman, pokrenuo je edukativne aktivnosti, upućene. prije svega.
budućim aktivnim učesnicima na finansijskom tržištu i svim subjektima
ekonomskog života u našoj zemlji.
Imajući u vidu aktivnosti svjetskih supervizorskih organizacija, centralnih banaka,
međunarodnih organizacija kao što je OECD, na polju finansijske edukacije, sa
jedne strane, ali i suštine pitanja i prije svega, upućenih prigovora, pristiglih u
prethodnom periodu Bankarskom ombudsmanu, iz kojih proizilazi nedovoljno
razumijevanje određenih finansijskih proizvoda, većeg dijela javnosti, Bankarski
ombudsman je donio odluku da preduzme dodatne aktivnosti na pružanju
razumljivih, sveobuhvatnih informacija o finansijskim proizvodima koji se javljaju
na finansijskom tržištu u Crnoj Gori.
KAKO DA ZAŠTITITE SVOJA PRAVA
Ukoliko smatrate da su vaša prava i interesi u poslovanju s bankom ili MFI
narušeni, odnosno da se neka od pomenutih finansijskih institucija ne pridržava
dobrih poslovnih običaja, treba da pokušate da u direktnom obraćanju
finansijskoj instituciji, odnosno službenom licu te institucije, razriješite problem s
kojim se suočavate.
Mnogi problemi mogu se riješiti brzo i jednostavno, upravo, u direktnom
obraćanju finansijskoj instituciji. Međutim, ukoliko niste zadovoljni odgovorom
finansijske institucije, vaše je pravo da joj uputite pismeni prigovor.
Ukoliko finansijska institucija nakon toga ne dostavi odgovor ili ste nezadovoljni
njenim predloženim rješenjem, možete se obratiti Bankarskom ombudsmanu tj.
uputiti prigovor na postupanje konkretne finansijske institucije.
Bankarski ombudsman vaša prava i interese štiti putem razmatranja prigovora i
sprovođenja vansudskog postupka.
Prvo, pokušajte da razriješite nesporazum u direktnom obraćanju finansijskoj
instituciji, odnosno službenom licu u banci, MFI na čiji rad imate primjedbe.
U najvećem broju slučajeva, problem već tada može biti riješen brzo i
jednostavno.
Prigovor banci, MFI
Prigovorom u pisanoj formi obratite se finansijskoj instituciji u slučaju da, i nakon
obavljenog razgovora sa službenim licem finansijske institucije, niste razriješili
sporni odnos.
Bankarskom ombudsmanu možete podnijeti prigovor, samo ukoliko ste se
prethodno pismeno obratili finansijskoj instituciji ( banci, MFI) i:
- ako finansijska institucija o vašem prigovoru nije odlučila u roku od 30 dana od
dana kada je primila uredan prigovor,
-ako
je
ocijenila
da
vaš
prigovor
nije
osnovan,
odnosno
ako po prijedlogu finansijske institucije nijeste postigli sporazum.
Prigovor ( obrazac podignut kod Bankarskog ombudsmana ili skinut sa web
sajta www.bankarskiombudsman.org), dostavljate Bankarskom ombudsmanu sa
navođenjem kraćeg opisa spornog odnosa, vremena i mjesta njegovog nastanka,
uz priloženi odgovor finansijske institucije, ako je odgovorila na prigovor, kao i
dokumentaciju kojom potkrepljujete vaše tvrdnje.
Ako pišete prigovor Bankarskom ombudsmanu (ne popunjavate obrazac) u
njemu treba navesti:
Ime i prezime, matični broj i adresu – za fizička lica i naziv organizacije, matični
broj, PIB i adresu – za pravna lica;
Ukoliko ulažete prigovor u nečije ime, neophodno je da navedete ime i adresu
osobe u čije ime ulažete prigovor. Takođe, neophodno je u tom slučaju priložiti i
ovlašćenje osobe u čije ime ulažete prigovor, da se u njeno ime obratite
Bankarskom ombudsmanu;
- Naziv i adresu finansijske institucije na čiji rad ulažete prigovor;
Opis spornog odnosa, vrijeme i mjesto nastanka.;
-Broj i datum ugovora zaključenog sa finansijskom institucijom na čiji rad korisnik
usluge prigovara, odnosno dokaze kojima se potvrđuju navodi iz prigovora;
-Odgovor finansijske institucije ukoliko je odgovorila na prigovor.
Kako se podnosi prigovor Bankarskom ombudsmanu?
Prigovor Bankarskom ombudsmanu se podnosi pisanim putem na adresu:
Bankarski ombudsman
Ul. Miljana Vukova bb
81 000 Podgorica
Crna Gora
Elektronskim putem na adresu: www.bankarskiombudsman.org
Formular za podnošenje prigovora
(Formular možete preuzeti klikom na desni taster miša).
Popunjeni formular možete poslati poštom ili elektronski na navedene adrese.
Za dodatne informacije ili pitanja, pozovite Bankarskog ombudsmana
na telefon 081 20 230 695.
Posebno skrećemo pažnju: Nastojte da na jasan i jednostavan način objasnite
problem s kojim se suočavate u poslovanju sa bankom,MFI.
Nakon dobijanja odgovora od finansijske institucije,Bankarski ombudsman će vas
obavijestiti o primljenom odgovoru i eventualnom prijedlogu rešenja vašeg
prigovora i odgovoriti vam u razumnom roku.
Ukoliko procijeni opravdanim, Bankarski ombudsman može od finansijske
institucije zatražiti da se, u roku od 15 dana, pisanim putem, dodatno izjasni na
navode sadržane u prigovoru.
Bankarski ombudsman će, nakon prijema pismenog izjašnjenja finansijske
institucije na prigovor, razmotriti dati prigovor i odgovoriti vam u razumnom roku.
Za dodatne informacije ili pitanja pozovite Bankarskog ombudsmana, na gore
naznačeni broj telefona.
KREDITNI REJTING
Šta je kreditni rejting i zašto je važan?
Veliki broj građana danas koristi kredit, kreditnu karticu ili neki drugi bankarski
proizvod. Krediti su postali sastavni dio naših života. Svakodnevno nas, sa svih
strana, putem televizije, radija i novina, pozivaju da iskoristimo povoljnu priliku za
kupovinu različite robe, kao i da usluge plaćamo putem kredita.
Građani, za plaćanje putovanja, tehničkih uređaja, koriste kredite, a za kupovinu
namirnica i drugih svakodnevnih potrepština, izmirivanje komunalnih i drugih
usluga, često koriste kreditne kartice i dozvoljeni minus. Međutim, jedan broj
građana ne izmiruju svoje obaveze po osnovu korišćenja tih kreditnih proizvoda
na vrijeme. Neodgovornim odnosom prema obavezama stvara se loša kreditna
istorija, što može uticati na banku da odbije da odobri novi kredit ili pozajmicu. To
može, u određenoj mjeri, nepovoljno uticati na kvalitet pojedinih sfera života.
Šta je Kreditni biro i koja je njegova uloga?
Kreditni biro Centralne banke Crne Gore je mjesto na kom se vodi centralizovana
evidencija o dugovanjima klijenata. Na osnovu podataka koje banke dostavljaju
Kreditnom birou, formira se jedinstvena evidencija, u kojoj se bilježe podaci o
tome kod koje banke ste i po kom osnovu zaduženi (kredit, limit po kreditnoj
kartici, pozajmica po tekućem računu, dato jemstvo i sl.), kad i u kom iznosu ste
se zadužili i da li i koliko uredno izmirujete svoje obaveze, tj. da li ih izmirujete o
roku dospijeća.
Podaci u Kreditnom birou se svakodnedno ažuriraju.
Banka u svakom trenutku, uvidom u vaš lični izveštaj, može provjeriti da li ste
redovan platiša, a na osnovu toga i odlučiti da li će vam odobriti kredit.
Banke su u svom poslovanju neprestano izložene riziku da korisnik kome se
odobrava kredit, ne bude uredan u svojoj otplati. Izveštaji o kreditnoj istoriji
potencijalnog korisnika znatno olakšavaju sam proces odobravanja kredita. Zbog
toga banka u postupku razmatranja zahtjeva za kredit, pribavlja podatke od
Kreditnog biroa.
Da bi banka dobila podatke o vama, potrebna joj je vaša saglasnost. Pri
podnošenju zahteva za kredit, bankarski službenik će vas zamoliti da potpišete
obrazac kojim potvrđujete tu saglasnost.
Ako primijetite su da određeni podaci u vašem ličnom izveštaju netačni, možete
zatražiti njihovu ispravku upućivanjem zahtjeva banci ili neposredno Kreditnom
birou.
Izmirujte blagovremeno svoje obaveze po osnovu zaduženosti!
Stvaranjem dobre kreditne istorije vi, zapravo, stvarate pozitivnu sliku o sebi kao
odgovornom korisniku bankarskih proizvoda koji uredno izmiruje svoje obaveze.
To će vam olakšati dobijanje novog kredita, kreditne kartice i drugih bankarskih
proizvoda i usluga.
PROMJENLJIVA KAMATNA STOPA
Šta je promjenljiva kamatna stopa?
Krediti i drugi bankarski proizvodi mogu biti ugovoreni sa fiksnom ili
promjenljivom (varijabilnom) kamatnom stopom.
Kredit sa fiksnom kamatnom stopom se otplaćuje po kamatnoj stopi koja je
određena u momentu potpisivanja ugovora i koja ostaje ista u toku cijelog
perioda otplate kredita, zbog čega se iznosi rata tokom otplate ne mijenjaju. Kod
ovih kredita zajmoprimac uvijek unapred zna ukupan iznos kamate koju plaća po
kreditu.
Kredit s promenljivom kamatnom stopom se otplaćuje po kamatnoj stopi koja
zavisi od promjene određenih promjenljivih faktora, kao što su referentne
kamatne stope (EURIBOR, LIBOR), stopa inflacije i sl. Visina kamatne stope kod
ovih kredita se može mijenjati, a samim tim i ukupan iznos kamate, koju je
potrebno platiti.
Ugovorom o kreditu utvrđeni su uslovi pod kojima može doći do promjene
kamatne stope. Zbog toga je bitno da ugovor prije potpisivanja pažljivo pročitate i
da prije svega razumijete sve one odredbe ugovora koje direktno utiču na
promjenu vaših ukupnih obaveza, po osnovu uzetog kredita.
Treba da znate da kredit s promjenljivom kamatnom stopom nosi kamatni rizik.
Najprije da objasnimo šta je kamatni rizik. Riječ je o riziku promjene kamatne
stope u toku otplate kredita, što direktno dovodi do promjene visine rate kredita.
Vaša obaveza prema banci, po osnovu uzetog kredita, sastoji se u periodičnom
(najčešće mjesečnom) otplaćivanju rata, koje čine određeni dio glavnice i
pripadajuća kamata. Kod kredita s promjenljivom kamatnom stopom, visina rate
zavisi od promjene kamatne stope i to je razlog zbog čega se pri uzimanju
ovakvih kredita preuzima kamatni rizik, tj. rizik povećanja troškova u slučaju
povećanja kamatne stope.
Od čega zavisi promjenljivost kamatne stope?
Kada uzmete kredit s promjenljivom kamatnom stopom, vi ste izloženi kamatnom
riziku u toku otplate kredita, u slučaju povećanja kamatne stope. Promjenljivost
kamatne stope, odnosno kada i u kojim okolnostima može doći do njene
promjene, bliže se definiše ugovorom o kreditu. Promjenljiva kamatna stopa
može biti iskazana kao npr. referentna kamatna stopa (obično EURIBOR ili
LIBOR) i plus kamatna marža. U zavisnosti od promjena EURIBOR-a ili LIBORa, mijenja se i kamatna stopa. Postoje, naravno, i drugačije definisane kamatne
stope, kada njihove promjene mogu zavisiti od drugih faktora, što mora biti
precizno navedeno u ugovoru.
Šta je referentna kamatna stopa – EURIBOR i LIBOR?
EURIBOR i LIBOR su kamatne stope po kojima poslovne banke širom Evrope
međusobno pozajmljuju novac (u evrima ili drugoj valuti) i one predstavljaju
referentne kamatne stope, tj. kamatne stope koje banke koriste za formiranje
kamatne stope na kredite koje odobravaju klijentima.
Vrijednosti EURIBOR-a i LIBOR-a se svakodnevno utvrđuju.
Kako promjene referentnih kamatnih stopa EURIBOR i LIBOR utiču na promjenu
kamatne stope?
Krediti sa valutnom klauzulom mogu biti privlačni, na prvi pogled, prije svega
zbog niže kamatne stope. Međutim, oni istovremeno nose i veći rizik i samim tim
mogu podrazumijevati povećanje obaveza zbog nepredvidivih valutnih kretanja.
U prethodnom periodu bio je uočen porast trenda zaduživanja u drugim
valutama, npr. u švajcarskim francima (CHF)), pošto su se krediti indeksirani u toj
valuti nudili s nižom kamatnom stopom, u odnosu na kredite indeksirane u
evrima. Treba znati da niža kamatna stopa u trenutku zaključivanja ugovora ne
znači i da je takav kredit povoljniji. Nepohodno je uzeti u obzir i period otplate
kredita, kao i kretanje i promjenu rasta kursa strane valute, u odnosu na euro.
Ako namjeravate da zaključite ugovor o kreditu s promjenljivom kamatnom
stopom, obratite pažnju na slijedeće:
-Kolika je kamatna stopa u trenutku potpisivanja ugovora i šta utiče na promjenu
njene visine (EURIBOR, LIBOR i dr.)?
-Kada banka vrši promjenu kamatne stope i za koji period ta promjena važi?
-Da li su svi uslovi promjenljivosti kamatne stope precizno navedeni u ugovoru?
Pored toga, obratite pažnju i na:
-Troškove obrade zahtjeva za kredit koje plaćate banci,
-Sve druge troškove koji mogu nastati u toku realizacije ugovora o kreditu
(porez, uknjižba, takse za razna uvjerenja i sl.),
-Sredstva obezbjeđenja otplate kredita (hipoteka, zalog, hartije od vrednosti i dr.),
-Mogućnost i uslove za prijevremenu otplatu kredita,
-Uslove za refinansiranje kredita.
Pažljivo pročitajte ugovor prije nego što ga potpišete.
-Upoznajte se pod kojim uslovima može doći do promjene kamatne stope i dobro
razmislite da li ste spremni da preuzmete taj rizik na sebe.
-Ukoliko vam pojedine odredbe ugovora nisu jasne, zatražite objašnjenje.
Pokušajte da sagledate sve troškove kredita, naročito u odnosu na svoje
mogućnosti, te na osnovu toga donesite odluku da li možete uzeti kredit i
redovno izmirivati svoje obaveze.
-Uzmite u obzir, pri tom, da će u slučaju povećanja kamatne stope i vaša
mjesečna obaveza biti uvećana.
Kada potpišete ugovor, morate biti svjesni da ste time preuzeli odgovornost za tu
svoju odluku, odnosno da ste potpisivanjem ugovora prihvatili sve uslove iz
ugovora.
VALUTNA KLAUZULA
Šta je valutna klauzula i zašto je ona važna?
U našoj zemlji banke nude dugoročne kredite izražene u stranoj valuti (USA,
CHF), tj. kredite sa tzv. valutnom klauzulom.
Šta znači kredit sa valutnom klauzulom?
Kredit sa valutnom klauzulom je kredit kod koga se cjelokupan iznos duga i iznos
svake rate izražava u stranoj valuti, a prilikom isplate kredita i plaćanja svake
rate, iznos u stranoj valuti se preračunava u eure.
Pretpostavimo da vam je potrebno da od banke pozajmite 1.000 CHF. Ako vam
banka odobri kredit, vi ćete dobiti 1.000 CHF, ali u protivvrijednosti eura, a rata
koja je izražena u CHF biće prilikom plaćanja preračunata u eure. Dakle, kao što
vam se odobreni kredit isplaćuje u eurima, tako ćete i obaveze po tom kreditu, tj.
rate, vraćati u eurima.
Kako se vrši preračun strane valute u eure?
Iznos eura koje ćete dobiti od banke i visina rate koju ćete plaćati banci određuju
se primjenom deviznog kursa, na određeni dan, i on može biti kupovni, srednji ili
prodajni.
Drugim riječima, ukoliko vaša rata iznosi 50 CHF, ona u euro protivvrednosti
iznosi 50 CHF pomnoženo sa tipom kursa CHF koji je ugovoren (kupovni, srednji
ili prodajni).
Kako se kursevi valuta mijenjaju dnevno, visina vaše rate zavisi od kursa valute u
kojoj je izražena vaša obaveza u momentu kada rata dospijeva na naplatu.
Koji će se kurs primijeniti za preračun strane valute u eure određeno je ugovorom
o kreditu. Obratite pažnju na taj dio ugovora.
Kako se zaštititi od deviznog rizika?
Mogući pravi način zaštite od deviznog rizika jeste da ostvarujete prihod (platu,
penziju i dr.) u istoj valuti u kojoj ste se i zadužili.
Međutim, s obzirom na to da građani ostvaruju prihode u valuti euro, potrebno je
da se informišete koji se tip kursa primjenjuje pri obračunu i plaćanju rata i da
sagledate da li će vaši prihodi moći da „pokriju“ i eventualno povećanje rate.
Primjera radi, ako ste riješili da kupite stan/kuću na stambeni kredit, treba dobro
da razmislite koji dio svojih mjesečnih primanja ćete moći da izdvajate za
plaćanje rata.
To je izuzetno značajno, jer od toga koji dio svog mjesečnog prihoda možete
odvajati na duži period, za plaćanje rata, zavisi i iznos kredita koji bi bilo razumno
uzeti.
Zaduživanje u različitim valutama
Krediti sa valutnom klauzulom mogu biti privlačni na prvi pogled prije svega zbog
niže kamatne stope. Međutim, oni istovremeno nose i veći rizik i samim tim mogu
podrazumijevati povećanje obaveza zbog nepredvidivih valutnih kretanja.
U prethodnom periodu bio je uočen porast trenda zaduživanja u drugim
valutama, npr. u švajcarskim francima (CHF), pošto su se krediti indeksirani u toj
valuti nudili s nižom kamatnom stopom u odnosu na kredite indeksirane u
evrima. Važno je znati da niža kamatna stopa u trenutku zaključivanja ugovora,
ne znači i da je takav kredit povoljniji. Treba uzeti u obzir i period otplate kredita,
kao i kretanje i promjenu rasta kursa strane valute, u odnosu na euro.
Treba da znate
Svako zaduživanje u stranoj valuti nosi rizik od promjene deviznog kursa, a time i
promjene iznosa rate u protivvrijednosti u eurima.
Zbog toga je bitno da, čak i ako ste donijeli odluku o uzimanju kredita sa
valutnom klauzulom, dobro razmislite u kojoj valuti da se zadužite. Ukoliko imate
mogućnost izbora, opredelite se za kredit u onoj valuti čiji će kurs biti najstabilniji.
Kada ste već zaduženi, i manja promjena deviznog kursa valute u kojoj je
izražen kredit, može znatno da optereti vaš kućni budžet, pa stoga na vrijeme
izbjegnite preopterećivanje mjesečnih prihoda.
Samo promišljena odluka o tome, koliko možete da opteretite svoj budžet, može
vas sačuvati od problema u otplati kredita do kojih može doći u slučaju
nepovoljnog kretanja kursa valute, u kojoj je kredit indeksiran.
Da biste se prilikom uzimanja kredita zaštitili od rizika promjene deviznog kursa,
na vrijeme sagledajte svoje realne platežne mogućnosti i zadužujte se u skladu s
njima. Nastojte da vaši mjesečni prihodi ne budu preopterećeni i da njima možete
pokriti i eventualno povećanje rate.
Prije podnošenja zahteva za odobrenje kredita obezbijedite od banke:
-informaciju o učestalosti promjene rate (mjesečno, tromjesečno,
šestomjesečno),
- podatak o tome koji prodajni i kupovni kurs valute banka primjenjuje i gde je
moguće informisati se o tome,
- informacije o tome kako su se devizni kurs određene valute i njena referentna
kamatna stopa kretali do sada, kao i kakve su procjene za budući period.
BANKARSKI PROIZVODI
Onovne vrste bankarskih proizvoda
Krediti:
- Stambeni kredit
- Poljoprivredni kredit
- Kredit za refinansiranje
Tekući račun
Platna kartica
Razvojem finansijskog tržišta u svijetu, kao i razvojem sve kompleksnijih
bankarskih proizvoda, potrošači su počeli da se susrijeću sa brojnim novinama
na finansijskim tržištima. Naime, danas se potrošači susrijeću sa velikim brojem
različitih kreditnih proizvoda kao i različitim vidovima štednje koje nude
bankarske i mikrokreditne finansijske institucije (MFI). U isto vrijeme,
odgovornost za svoja ulaganja i rizik kom se pri tom izlažu, potrošači preuzimaju
direktno na sebe što se značajno može odraziti na njihov sadašnji i budući život,
posebno na period kada više nisu radno aktivni.
Primjera radi, imajući u vidu da se životni vijek čovjeka produžava, i da budući
penzioneri sve više sami moraju brinuti o svojim penzijama, važno je da znaju na
koji način će sebi obezbijediti sredstva za starost.
Istraživanje sprovedeno za OECD-ovu studiju o finansijskoj pismenosti pokazalo
je nizak nivo znanja o finansijskim proizvodima kod velikog broja zemalja
uključujući i razvijene zemlje. Tako, npr. 71% ispitanika u Japanu ne poseduje
znanje o investiranju u obveznice. Primera radi, 67% ispitanika u Australiji se
deklarisalo da razumije koncept kamatne stope, ali je samo 28% znalo tačan
odgovor za rešavanje problema koristeći taj koncept. Povećan broj korisnika
kreditnih kartica u zemljama OECD-a doveo je do povećanja broja ličnog
bankrotstva – jedna od 10 porodica u SAD je doživjela lično bankrotstvo, a u
Austriji se ovaj broj povećao za 11%.
Razvijen, siguran i stabilan finansijski sektor koji može da zadovolji potrebe
korisnika finansijskih usluga je važan za svaku zemlju i njen razvoj. Široka lepeza
bankarskih proizvoda je u interesu ne samo profesionalnih investitora, već i
svakog klijenta pojedinačno. U uslovima tržišne ekonomije svaki pojedinac prije
svega vodi računa o svom kućnom budžetu i donosi samostalne odluke o
ulaganjima i zaduživanjima preuzimajući rizik na sebe. Obezbjeđenjem
informacija i unapređenjem razumijevanja bankarskih proizvoda i fnansijskih
usluga njihovi korisnici razvijaju svijest o rizicima i stiču vještine upravljanja tim
rizicima. Ali da bi bili u mogućnosti da donesu adekvatnu odluku o investiranju
svog novca, a u skladu sa sopstvenim profilom rizika, neophodno je da korisnici
raspolažu potpunim i razumljivim informacijama, na osnovu kojih mogu izvršiti
poređenja proizvoda sa kojima se susrijeću na tržištu.
Dodatna znanja pružaju im sposobnost da izaberu odgovarajuću uslugu.
Finansijski pismeni potrošači svojim aktivnim učešćem na finansijskom tržištu
doprinose jačanju poverenja u finansijski sektor. Traganjem za proizvodima koji
odgovaraju njihovim potrebama, potrošači podstiču finansijske institucije, da
razvijaju nove proizvode, a samim tim podstiču konkurenciju i inovacije, kao i
podizanje kvaliteta finansijskog tržišta na viši nivo.
Osnovni pojmovi
EURIBOR i LIBOR su referentne kamatne stope po kojima prvorazredne banke
na evropskom međubankarskom tržištu međusobno pozajmljuju novac i koje
poslovne banke širom Evrope koriste kao osnovicu pri obračunavanju kamatnih
stopa na kredite koje odobravaju klijentima.
Vinkulirana polisa osiguranja je polisa koja predstavlja zalogu ili prenos prava
potraživanja po osnovu naplate štete u korist trećeg lica, u ovom slučaju banke.
Procjena vrednosti nepokretnosti je postupak utvrđivanja građevinske i tržišne
vrijednosti nepokretnosti, a vrši je ovlašćeni sudski vještak.
Hipoteka prvog reda na nepokretnosti je založno pravo na nepokretnosti, koje
ovlašćuje povjerioca (u ovom slučaju banku) da, ako dužnik ne isplati dug o
dospjelosti, zahtjeva naplatu potraživanja obezbijeđenog hipotekom iz vrijednosti
nepokretnosti, bez obzira na to u čijoj svojini se nepokretnost nalazi.
Založna izjava je izjava vlasnika nepokretnosti da dozvoljava uspostavljanje
hipoteke na njegovoj nepokretnosti. Založna izjava mora biti ovjerena u sudu.
Mjenica predstavlja bezuslovni pismeni nalog izdavaoca mjenice (trasanta)
upućen drugom licu (trasatu) da, u određeno vrijeme i na određenom mjestu,
isplati određeni iznos novca licu naznačenom na mjenici (remitentu) ili drugom
licu po njegovoj naredbi.
KREDIT
Kredit je najčešći bankarski proizvod. Kredit je određeni novčani iznos koji je
banka ustupila na korišćenje klijentu na određeno vrijeme, pod određenim
uslovima i uz plaćanje naknade – kamate, kao cijene korišćenja tih sredstava.
Krediti se mogu podijeliti na: nenamjenski ili gotovinski, tzv. „keš“ krediti i
namjenski kao što su: potrošački, stambeni ili za obrtna sredstva. Kreditnim
poslovima, odnosno kreditiranjem pravnih i fizičkih lica mogu se baviti samo
banke i MFI koje su dobile dozvolu za rad od CBCG.
Kada su vam potrebna dodatna sredstva u vidu kredita, trebalo bi da prikupite
informacije o uslovima odobravanja kredita od više banaka i MFI i procijenite koja
banka Vam pruža najpovoljnije uslove shodno vašem sadašnjem i budućem
finansijskom stanju.
Šta je kamata?
Kamata je cijena koja se plaća za korišćenje sredstava banke. Ukoliko je
izražena u procentima govorimo o kamatnoj stopi. Visina kamatne stope zavisi
od vrste kredita, roka na koji se sredstva ustupaju, sredstava obezbeđenja
naplate potraživanja, uslova na tržištu, konkurencije, stope inflacije, kreditnog
rejtinga zemlje.
Nominalna kamatna stopa
Kamatna stopa koja predstavlja relativni broj – procenat, koji određuje koliko se
novčanih jedinica plaća po jedinici kredita i koristi se za obračun redovne kamate
po datom kreditu. Može biti fiksna ili promenljiva.
Metod obračuna kamate stope
a)Konformna kamatna stopa
Konformna kamatna stopa je stopa po kojoj se dobija isti iznos kamate bez
obzira da li se kamata obračunava jedanput na kraju perioda otplate ili više puta
u toku same otplate kredita. Godišnja konformna kamatna stopa se preračunava
u mesečnu tako što se izvrši korjenovanje kamatne stope brojem obračunskih
perioda, npr. ako je godišnja kamatna stopa 6%, mesečna se dobija tako što 6%
korjenujemo brojem meseci 12 i dobijamo da mjesečna iznosi 0,487%.
b)Proporcionalna kamatna stopa
Proporcionalna kamatna stopa je stopa po kojoj se dobija različiti iznos kamate u
zavisnosti od toga da li se kamata obračunava jedanput na kraju perioda otplate
ili više puta u toku same otplate kredita. Naime, ukoliko se kamata obračunava
više puta u toku perioda otplate dobija se veći iznos ukupne kamate, nego da je
obračunata samo jednom na kraju perioda otplate kredita.
Ukoliko se proporcionalna kamatna stopa na godišnjem nivou svodi na mjesečnu
kamatnu stopu, onda se ona može dobiti jednostavnim dijeljenjem godišenje
kamatne stope brojem obračunskih perioda, npr. ako je godišnja kamatna stopa
6%, mjesečna se dobija kada 6% podelimo brojem mjeseci 12 i dobijamo da
mjesečna iznosi 0,5%.
Efektivna kamatna stopa
Za razliku od nominalne kamatne stope, efektivna kamatna stopa (EKS)
predstavlja stvarnu cijenu kredita i omogućava vam da lakše sagledate i
uporedite uslove pod kojima različite banke nude iste kredite. Efektivna kamatna
stopa, pored nominalne kamatne stope, uključuje naknade i provizije koje klijent
plaća banci za odobravanje kredita. Ukoliko je riječ o kreditima koji se odobravaju
uz depozit, EKS obuhvata i prihod po osnovu kamate koju banka plaća na taj
depozit. Međutim, treba imati u vidu da, postoji jedan dio troškova koji se ne
uključuju u EKS, kao što su:
- kriterijumi za indeksaciju (odnosno da li je kredit vezan za promjenu rasta cijena
na malo, ili je vezan za promjene deviznog kursa),
- troškovi procjene vrijednosti sredstava obezbjeđenja kredita,
- troškovi raznih uvjerenja, potvrda, dozvola i rešenja nadležnih organa,
- troškovi Kreditnog biroa i dr.
Ovi troškovi se ne uključuju u obračun EKS s obzirom da nisu poznati na dan
obračuna EKS, ali mogu nastati u toku realizacije ugovora o kreditu, ili ne
predstavljaju prihod banke. Ukoliko niste sigurni da li su u EKS uključeni svi
troškovi po osnovu uzetog kredita, pitajte službenika banke. EKS je mjerilo cijene
kredita, samo ako se upoređuje zaduživanje u istoj valuti!
Interkalarna kamata
Interkalarna kamata je kamata koja se obračunava i naplaćuje samo od
momenta kada vam se odobri kredit do momenta kada počnete da ga
otplaćujete, tj. do naplate prve rate. U zavisnosti od poslovne politike, banka
može obračunatu interkalarnu kamatu da pripiše glavnici duga i naplati je preko
anuiteta/rata ili odjednom – posle isteka korišćenja kredita. Ukoliko banka
obračunava interkalarnu kamatu, trebalo bi prije zaključenja ugovora provjeriti sa
službenicima banke kada bi bilo najbolje da vam se isplati kredit da bi
interkalarna kamata bila što manja.
Zatezna kamata
Zatezna kamata je kamata koja se obračunava i naplaćuje ukoliko klijent nije
izmirio obaveze o roku u skladu sa odredbama zaključenog ugovora. Ako nije
zatezna kamata ugovorena, obračunava se ona koja je propisana od CBCG.
Šta je anuitet/rata i kako saznati koliko iznosi?
Anuitet, odnosno rata je redovna, najčešće mesečna, isplata novčanog iznosa
sastavljenog od dijela glavnice i dijela kamate obračunate po nominalnoj
kamatnoj stopi, koju klijent mora da plati na ime postepene otplate kredita. Pored
mjesečne, može biti i tromjesečna, polugodišnja, godišnja, u zavisnosti od toga
kako je ugovoreno. Anuitet, odnosno rata sastoji se iz dijela glavnice duga i dijela
koji se odnosi na dospjelu kamatu. Anuitet je isti u svim periodima otplate, izuzev
za poslednji kada može biti različit. Rata se mijenja po periodima otplate jer se
plaća uvijek isti dio glavnice i kamata obračunata na ostatak duga. Kamata se u
oba načina otplate kredita obračunava na ostatak duga.
Najbolji način da saznate osnovne podatke o kreditu, ali i da sagledate svoje
mogućnosti je da, prije podnošenja zahteva za kredit, zatražite od zaposlenih u
banci osnovne podatke o kreditu za željenu vrstu kredita. Takođe, možete
koristiti i kalkulatore na veb stranicama banaka i CBCG.
Šta je grejs period (poček) i da li ga koristiti?
Poček, ili tzv. grejs period je period u kome je kredit stavljen na raspolaganje
korisniku, ali nije još započeta otplata kredita. Ukoliko koristite grejs period,
potrebno je da se informišete da li se u tom periodu plaća ili ne plaća kamata.
Treba imati na umu da ukoliko bi vam se u tom periodu obračunavala kamata na
cjelokupan iznos kredita, vi biste u stvari plaćali veću ukupnu kamatu nego što
biste platili da ne koristite grejs period. Provjerite kolika je EKS i iznos rate za
kredite koji se odobravaju sa grejs periodom i uporedite ih sa EKS i iznosom rate
za kredite koji se odobravaju bez grejs perioda.
Šta znači indeksacija kredita?
Pod indeksacijom se podrazumeva vezivanje obaveza po osnovu kredita za rast
cijena na malo ili kurs neke strane valute. Kredit indeksiran stopom rasta cijena
na malo je kredit sa klauzulom kojom se otplata kredita vezuje za kretanje cijena
na malo. Sa povećanjem stope rasta cijena na malo dolazi do povećanja kamate
i glavnice kredita. Kredit indeksiran valutnom klauzulom je kredit izražen u
određenoj stranoj valuti i sadrži klauzulu kojom se otplata kredita vezuje za
kretanje kursa te valute. Za korisnike ova vrsta kredita sa sobom nosi i visoke
rizike – rizik promjene deviznog kursa, odnosno neizvjesnost za korisnika kredita
u pogledu ukupne obaveze po osnovu uzetog kredita, a time i njegove
mogućnosti otplate kredita u ugovorenom roku. Od ove vrste rizika možete da se
zaštitite, jedino, ukoliko su vaši redovni mesečni neto prihodi, iz kojih otplaćujete
kredit (npr. zarada), vezani za istu valutu.
Krediti sa učešćem ili depozitom
Banka može odobriti kredite sa istom nominalnom kamatnom stopom i istim
periodom otplate, ali sa učešćem ili depozitom, što značajno može uticati na
visinu ukupne obaveze po osnovu kamate. Naime, ukoliko vam je odobren kredit
sa učešćem, iznos glavnice, tj. iznos vašeg ukupnog duga biće manji za iznos
učešća, a kamata će se obračunavati samo na sredstva koja ste dobili od banke.
S druge strane, ukoliko vam je odobren kredit sa depozitom, iznos glavnice
jednak je sredstvima koja dobijate od banke, a kamata se obračunava na ukupan
iznos kredita. Kod kredita sa depozitom takođe treba obezbijediti i sredstva za
depozit koji se vraća tek po otplati kredita. Treba imati na umu da se na sredstva
položena kao depozit, obračunava kamata koja se, ukoliko je ugovorena, takođe
nakon otplate kredita isplaćuje klijentu.
Kako da se odlučite koji je kredit najpovoljniji?
Prije nego što se odlučite da li ćete uzeti kredit, pažljivo razmotrite važnost
potrebe koju želite da finansirate na ovaj način. Brzopleta i nepromišljena odluka
o zaduživanju može dugoročno opteretiti vaš kućni budžet. Ukoliko se ipak
odlučite da uzmete kredit, imajte u vidu da u ponudi banaka postoje različite vrste
kredita, zbog čega treba dobro da razmislite i raspitate se šta vam se nudi i šta
najviše odgovara vašim potrebama. Od svake banke možete zatražiti
informacioni list gdje stoje osnovni podaci o kreditu za željenu vrstu kredita i
njihovim poređenjem lakše odlučiti šta je za vas najpovoljnije.
Uporedite uslove pod kojima banke nude kredite
Najlakši način da uporedite uslove pod kojima različite banke nude kredite i
donesete odluku koja odgovara vašim potrebama je da uporedite efektivne
kamatne stope. Ukoliko je efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou niža,
kredit je jeftiniji. Napominjemo da je EKS mjerilo cijene kredita samo ako se
upoređuje zaduživanje u istoj valuti. Imajte u vidu da kod kredita sa različitim
periodima otplate, visina anuiteta (rate) ne predstavlja pravi pokazatelj cijene
kredita. Kredit sa dužim rokom otplate može imati niži iznos mesečnog anuiteta,
ali to ne znači da je i ukupna obaveza po tom kreditu niža. Pri poređenju uslova,
uporedite i troškove vezane za proizvode koji se "nude u paketu", nezavisno od
toga da li su vam potrebni (npr. platne kartice) i ne obuhvataju se EKS. Naročito
obratite pažnju na mogućnost banke da jednostrano izmijeni odredbe ugovora i
da li su precizno utvrđeni uslovi pod kojima banka to može da učini.
Zapitajte se da li možete otplaćivati kredit
Da biste mogli da odgovorite na ovo pitanje, potrebno je da razmislite koliko
iznose vaši ukupni prihodi, a koliko rashodi na mjesečnom nivou, i da procijenite
da li ćete i kasnije biti u mogućnosti redovno da izmirujete svoje obaveze,
naročito kod ugovora kod kojih može doći do promjene uslova otplate kredita
(npr. varijabilna kamatna stopa).
O čemu treba da vodite računa prilikom uzimanja kredita?
Prije podnošenja banci zahteva za dobijanje kredita, treba provjeriti slijedeće:
- kolika je efektivna kamatna stopa – EKS, i koje su sve naknade uključene u
obračun EKS. Naknade koje su uključene u obračun EKS, izuzev nominalne
kamatne stope, plaćate banci uglavnom u periodu do odobravanja kredita,
odnosno zaključivanja – potpisivanja ugovora o kreditu;
- da li je nominalna kamatna stopa fiksna ili promjenljiva?
- da li banka obračunava interkalarnu kamatu i u kom procentu?
- utvrditi ukupan iznos kamata i naknada koje ćete platiti banci;
- da li je i u kojoj valuti kredit indeksiran;
- koje devizne kurseve banka koristi prilikom odobravanja kredita, a koje prilikom
vraćanja kredita, odnosno plaćanja anuiteta (rate)?
- kakva sredstva obezbeđenja (hipoteka, zalog, menica ili sl.) su potrebna za
dobijanje kredita i koliki su troškovi po osnovu dobijanja neophodne
dokumentacije koju banka traži, kao što su troškovi: procjene vrijednosti
nepokretnosti i pokretnih stvari, premije osiguranja ili druge naknade u vezi sa
sredstvima obezbeđenja kredita, upisa u registar kod nadležnog organa,
pribavljanja izvoda iz zemljišnih knjiga, pribavljanja uverenja, potvrda, dozvola i
rešenja nadležnih organa, Kreditni biro i dr.;
- da li je kredit sa učešćem ili depozitom?
- da li banka zadržava pravo da vrši izmjenu određenih uslova kredita nezavisno
od volje klijenta, kao i koje uslove može da mijenja i u kojim situacijama?
- da li je ugovorom predviđena prijevremena otplata kredita, odnosno smanjenje
glavnice i kakvi su uslovi u tim slučajevima (kada se ona može izvršiti?
- da li se vrši preračun redovne kamate zbog promjene perioda otplate kredita i da li i u kom procentu se naplaćuje naknada za prijevremenu otplatu, odnosno
obračun ostatka duga)?
Mogućnost refinansiranja
Ukoliko dođete u situaciju da vaša mjesečna primanja nisu dovoljna za plaćanje
vaših mjesečnih obaveza po osnovu uzetog jednog ili više kredita, jedno od
mogućih rješenja je i refinansiranje tih obaveza. Kredit za refinansiranje je kredit
koji banka odobrava u svrhu izmirenja vaših obaveza stvorenih po osnovu jednog
ili više dobijenih kredita, kod jedne ili više banaka. Uzimanjem kredita za
refinansiranje dobijate mogućnost da jednim novim kreditom izmirite jednu ili sve
postojeće obaveze prema bankama, bez obzira da li su one dospele za plaćanje
ili ne. Kreditom za refinansiranje možete:
- izvršiti prijevremenu otplatu kredita koje ste već iskoristili;
- izmiriti obaveze po kreditnim karticama;
- izmiriti obaveze po osnovu odobrenih i iskorišćenih prekoračenja po tekućim
računima;
- izvršite prijevremenu otplatu preostalih rata ; i
- izmirite obaveze po aktiviranim datim jemstvima, odnosno kao jemac otplatite
nečiju obavezu.
Ukoliko razmišljate o uzimanju kredita za refinansiranje najprije provjerite
isplativost samog refinansiranja. Naime, bez obzira što vam novi kredit može
ispuniti osnovni cilj – smanjiti visinu mjesečne rate, treba imati na umu da
prilikom produženja roka otplate ukupni troškovi po osnovu kamate rastu
STAMBENI KREDIT
Stambeni kredit je namjenski kredit i spada u posebnu kategoriju dugoročnih
kredita. On se odobrava za kupovinu stana ili kuće, kao i za izgradnju, dogradnju,
rekonstrukciju i adaptaciju stambenog objekta.
Stambeni krediti mogu biti sa učešćem, uz subvenciju države, zatim stambeni
krediti odobreni za uknjižene i neuknjižene nepokretnosti.
Uslove odobravanja stambenih kredita banke utvrđuju svojom poslovnom
politikom.
Kod stambenih kredita sa subvencijom države, korisnik kredita je u obavezi da
obezbijedi određeno učešće, a jedan dio, npr. 20%, učešća obezbeđuje se iz
budžeta. Preostali dio ukupne cijene nekretnine, odnosno traženog iznosa
kredita obezbeđuje poslovna banka. Država može i na druge načine, npr. putem
subvencionisanja kamate i sl., pružiti pomoć građanima, koji žele da putem
stambenog kredita kupe stan/nepokretnost.
Stambeni krediti se nude i za uknjižene i za neuknjižene nepokretnosti.
Kod kredita za neuknjižene nepokretnosti kamata je uglavnom veća, pa su
samim tim i krediti skuplji. Pri tom je potrebno pribaviti i dokumentaciju kojom se
dokazuje slijed vanknjižnog vlasništva na nepokretnosti, ili u slučaju novogradnje
objekat mora biti izgrađen u značajnom procentu.
Kreditna sposobnost
Kreditna sposobnost je finansijska sposobnost dužnika da vrati uzeti zajam,
uvećan za odgovarajući iznos kamate, o roku dospeća. Mjesečni anuitet za
otplatu stambenog kredita ne bi smio da pređe 50% ukupnih neto prihoda
dužnika. Kod stambenih kreditia koji su indeksirani stranom valutom, mjesečne
prihode bi trebalo opteretiti što je moguće manje kako bi dužnik u slučaju
eventualnog nepovoljnog kretanja kursa tih valuta mogao bez poteškoća da
otplaćuje veću protivvrijednost anuiteta.
Svaka banka, pojedinačno, ocjenjuje vašu kreditnu sposobnost na osnovu
izveštaja Kreditnog biroa o vašoj kreditnoj zaduženosti i urednosti u izmirivanju
obaveza, kao i na osnovu ostale dokumentacije (vrsta hipoteke, mjesečni prihodi
i dr.).
Sredstva obezbjeđenja kredita
Sredstva obezbjeđenja kredita određuje sama banka. Za obezbjeđenje urednog
vraćanja kredita banka može od klijenta tražiti da priloži mjenicu koju je potpisao
korisnik kredita i/ili kreditno sposobni žiranti i hipoteku prvog reda na nekretnine u
korist banke. Hipoteka se upisuje na nepokretnost koju klijent kupuje ili na neku
drugu nepokretnost u vlasništvu tražioca kredita ili u vlasništvu drugog lica, uz
njegovu saglasnost.
Ukoliko bi došlo do prestanka otplate odobrenog kredita, nepokretnost na kojoj je
upisana hipoteka može biti prodata radi naplate duga.
Provjerite
- Da li je kredit indeksiran u valuti i u kojoj ;
- Da li je kredit s promjenljivom kamatnom stopom i od kojih promjenljivih
elemenata zavisi (referentnih kamatnih stopa LIBOR, EURIBOR i drugo);
- Da li je riječ o vrsti kredita sa učešćem (5%, 10%, 20%) ili bez učešća i na koji
način to utiče na vašu ukupnu obavezu;
- Da li postoji obaveza osiguranja kredita kod društva za osiguranje (uz
osiguranje hipotekarnih kredita obično ide i niža kamatna stopa, kao i povoljniji
uslovi otplate);
- Koje instrumente obezbeđenja je potrebno priložiti (mjenicu, hipoteku, trajni
nalog za naplatu anuiteta, administrativnu zabranu, polisu osiguranja nekretnine
vinkuliranu u korist banke i sl.);
- Pod kojim uslovima se može izvršiti prijevremena otplata kredita;
Postupci do odluke o stambenom kreditu
- Prikupite dovoljno informacija o uslovima pod kojima se nude stambeni krediti i
dobro ih razmotrite prije nego što odlučite da uzmete kredit.
- Obratite se referentu za stambene kredite u poslovnoj banci radi pribavljanja
svih informacija u vezi sa uslovima odobravanja stambenih kredita.
- Uporedite efektivne kamatne stope (EKS), vodeći pri tom računa da se EKS
kod kredita koji su indeksirani različitim valutama ne mogu upoređivati.
- U slučaju stambenih kredita s varijabilnim kamatnim stopama, zbog promjena
EURIBOR-a ili LIBOR-a dolazi do promjena visine kamatne stope, a time i
ukupne obaveze po osnovu uzetog kredita.
- Informišite se od kojih promjenljivih elemenata zavisi promjenljivost kamatne
stope.
- Obavestite se o dužini trajanja procedure za odobrenje stambenog kredita i, u
skladu s tim, predvidite krajnji rok za realizaciju ugovora o kupoprodaji.
- Izmirujte redovno preuzete obaveze po ugovoru o stambenom kreditu, jer u
suprotnom nepokretnost na kojoj je upisana hipoteka može biti prodata kako bi
se naplatio dospeli dug.
Nastojte da koristite samo one finansijske proizvode koje i sami razumijete!
POLJOPRIVREDI KREDIT
Potreban vam je nov traktor ili neka druga poljoprivredna mašina?
Kako obezbijediti sredstva za finansiranje nabavke stoke, hrane za stoku ili pak
finansiranje farme?
Imajući u vidu veliki značaj i potencijal poljoprivredne proizvodnje u Crnoj Gori,
banke u svojoj ponudi imaju kredite namijenjene poljoprivrednicima, i to za obrtna
sredstva (stočna hrana, stoka u tovu, finansiranje troškova održavanja...) i za
nabavku osnovnih sredstava (kupovina zemljišta, poljoprivrednih objekata,
staklenika, finansiranje farmi...).
Kamata je naknada u novcu za privremeno pozajmljivanje na korišćenje
novčanih sredstava ili u procentima izražena naknada (cijena) koju zajmoprimac
(dužnik) plaća zajmodavcu (kreditoru, povjeriocu) za prijvremeno korišćenje
ustupljenog novca ili kapitala.
Anuitet je redovna, najčešće polugodišnja ili godišnja, isplata novčanog iznosa,
sastavljenog od dijela glavnice i dijela kamate, koji dužnik mora da plati na ime
postepene otplate kredita.
Period počeka predstavlja period nakon uzimanja kredita u kome se ne otplaćuje
glavnica kredita, već se samo plaća kamata.
Dugoročni subvencionisani krediti, u saradnji s Ministarstvom poljoprivrede,
namenjeni su za investiranje u osnovna sredstva u poljoprivredi – nabavku
poljoprivredne mehanizacije i opreme, kupovinu matičnog stočnog stada,
investicije u objekte u poljoprivredi (hladnjače, plastenike, staklenike, objekte za
stočarstvo), i osnovna sredstva.Otplata ovakvih kredita je planirana u
tromjesečnim, šestomjesečnim ili godišnjim anuitetima, s periodom počeka od 12
do 36 meseci, u zavisnosti od namjene kredita.
U zavisnosti od tipa proizvodnje i sezonalnosti samog procesa, postoji
mogućnost da se dogovorite s bankom o prilagođavanju plana otplate vašim
potrebama i potrebama vaše proizvodne djelatnosti.
Period na koji se uzima kredit i početak njegove otplate treba da budu usklađeni
s periodom u kome ulaganje počinje da donosi novčani priliv. U suprotnom,
bićete prinuđeni da pozajmljujete nova, često skuplja, sredstva kako biste izmirili
dospjele obaveze. Kratkoročne kredite treba uzimati samo za finansiranje
proizvodnje čiji je ciklus do godinu dana (npr. proizvodnja povrća, žitarica i sl.),
dok u slučaju investiranja u npr. višegodišnje zasade ili osnovno stado, treba
voditi računa i da period počeka odgovara vremenu koje je neophodno za
ostvarivanje prvih novčanih priliva od prodaje proizvoda.
Kredit se može djelimično ili u cjelosti otplatiti prije ugovorenog roka dospeća.
Prijevremena otplata podrazumeva otplatu glavnice kredita uz, u najvećem broju
slučajeva, plaćanje naknade za prijevremenu otplatu, gde se oslobađate
obaveze plaćanja kamate za period do ugovorenog roka dospijeća.
Razmislite o tome da registrujete svoje poljoprivredno gazdinstvo (farmu) i
prijavite prihode koje imate od proizvodnje kojom se bavite, jer ćete na taj način
imati mogućnost da podnesete zahtjev i dobijete kredit i tako dođete do
finansijskih sredstava za unapređenje proizvodnje.
Što se tiče sredstava obezbeđenja kredita, banke najčešće traže mjenice,
hipoteku ili zalogu.
Banka, takođe, može staviti zalogu na npr. poljoprivednu mehanizaciju koju
kupujete, dakle na pokretne, a nekad i na nepokretne stvari. Šta to u stvari
znači? Ukoliko, iz određenih razloga, ne budete u mogućnosti da otplatite kredit,
vi ste se stavljanjem određenog predmeta u zalogu obavezali da ćete taj predmet
čiji ste vlasnik predati banci kako bi ona prodajom tog predmeta namirila
potraživanja koja ima prema vama.
Poljoprivredni krediti mogu biti indeksirani valutnom klauzulom. Kredit indeksiran
valutnom klauzulom je kredit izražen u određenoj stranoj valuti i sadrži klauzulu
kojom se otplata kredita vezuje za kretanje kursa te valute. Ove vrsta kredita sa
sobom nosi i visoke rizike – rizik promjene deviznog kursa, odnosno neizvjesnost
za vas kao korisnika kredita, u pogledu ukupne obaveze po osnovu uzetog
kredita, a time i mogućnosti njegove otplate u ugovorenom roku. Od ove vrste
rizika možete da se zaštitite ukoliko su vaši prihodi, iz kojih otplaćujete kredit,
vezani za istu valutu, npr. ako se bavite proizvodnjom voća za izvoz ili se
otkupna cijena vašeg proizvoda formira u istoj valuti kao i kredit.
Gubici usled nepredviđenih okolnosti
Osiguranje od raznih nepredviđenih okolnosti je naročito značajno u slučajevima
kada proizvodnju finansirate putem kredita. Propast usjeva zbog npr.
elementarnih nepogoda predstavlja ogroman gubitak za poljoprivrednika, pri
čemu obaveza otplate uzetog kredita i dalje ostaje. Zbog toga je važno ugovoriti
npr. osiguranje stoke od uginuća i bolesti, odnosno usjeva od elementarnih
nepogoda.
Raspitajte se koje banke nude poljoprivredne kredite i pod kojim uslovima.
Banka je obavezna da vam, na vaš zahtev, izda informacioni list sa osnovnim
podacima o kreditu, što će vam olakšati da uporedite uslove kod različitih banaka
i opredijelite se za one koji odgovaraju vašim potrebama.
Po novom Nacrtu Zakonu o potrošačkim kreditima banka će biti dužna da vam,
na vaš zahtev, da nacrt tekst ugovora o kreditu, što će vam omogućiti da ga na
miru pročitate i razumijete.
Bankarskog službenika pitajte za dodatno pojašnjenje ukoliko nešto ne
razumete.
Dobro razmislite o svim bitnim elementima ugovora o kreditu, prije nego što ga s
bankom zaključite, jer potpisivanjem ugovora pristajete na sve uslove navedene
u njemu.
KREDIT ZA REFINANSIRANJE
Šta je kredit za refinansiranje?
Kredit za refinansiranje podrazumijeva zamjenu postojećeg duga po osnovu
jednog ili više dobijenih kredita novim kreditom, obično u istom iznosu i sa istim
sredstvima obezbeđenja, ali pod drugačijim uslovima (kamatna stopa, duži rok
otplate, grejs period ili poček). Uslovi odobravanja kredita za refinansiranje
razlikuju se od banke do banke, tj. zavise od poslovne politike banke, i mogu biti
promjenljiva kategorija, naročito u periodu otplate.
Kreditom za refinansiranje možete da:
- izvršite prijevremenu otplatu kredita koje ste već iskoristili,
- izmirite obaveze po kreditnim karticama,
- izmirite obaveze po osnovu odobrenih i iskorišćenih prekoračenja po tekućim
računima,
- izvršite prijevremenu otplatu preostalih rata lizing naknade, i
- izmirite obaveze po aktiviranim datim jemstvima, tj. kao jemac otplatite nečiju
obavezu.
Refinansiranje kredita je isplativo, samo, ukoliko uslovi pod kojima je kredit za
refinansiranje odobren snižavaju ukupnu cijenu kredita i čine je nižom od cijene
postojećeg kredita.
Kada je kredit za refinansiranje dobro rješenje?
Kredit za refinansiranje je dobro rješenje onda kada je kamatna stopa dovoljno
niža od postojeće kamatne stope da obezbijedi ukupno nižu cijenu kredita. Kredit
za refinansiranje vam omogućava značajno smanjenje ukupnih troškova otplate
kredita (naročito ukoliko se refinansiranje izvrši na početku otplatnog perioda i
kod dugoročnih kredita, tj. na pet i više godina) uz relativno malo povećanje
mjesečne rate.
Ako razmišljate o uzimanju kredita za refinansiranje, najprije provjerite isplativost
samog refinansiranja. Bez obzira na to što vam se, na prvi pogled, može učiniti
da niža kamatna stopa znači jeftiniji kredit, to u praksi ne mora biti slučaj.Važno
je znati i da se u prvih nekoliko godina otplate dugoročnog kredita mjesečni
anuitet (rata) sastoji od većeg dijela kamate i manjeg dijela glavnice, zbog čega
je veoma važno dobro procijeniti da li je i kada najpovoljnije izvršiti refinansiranje
kredita.
O čemu treba voditi računa pre nego što uzmete kredit za refinansiranje
Ukoliko procijenite da vam je neophodan kredit za refinansiranje:
- Uporedite ponude različitih banaka, tj. pod kojim uslovima vam banke nude ovu
vrstu kredita (visinu nominalne kamatne stope, a naročito efektivne kamatne
stope, dužinu perioda otplate, visinu mjesečne rate, kao i sredstva koja banke
traže kao obezbjeđenje otplate kredita, tj. mjenice, izjave žiranata, hipoteke i dr.)
- Uporedite visinu mjesečne obaveze koju imate po osnovu kredita u otplati i onu
koju ćete imati po kreditu za refinansiranje (manji anuitet ne znači uvijek i da je
kredit jeftiniji);
Sagledajte troškove koji nastaju prilikom refinansiranja kredita:
- troškove prijevremenog vraćanja starog kredita na preostali iznos glavnice, i
troškove obrade novog kredita (često se pominju i kao manipulativni troškovi).
- Troškovi novog kredita koji služi za refinansiranje mogu da se pogledaju u
informacionom listu, koji su banke obavezne da vam daju na uvid prije realizacije
kredita. Iz tog obrasca ćete vidjeti koliko kamate treba da platite po odobrenom
kreditu, ukupan iznos kamate za period otplate kredita, ali i po onom koji vam se
nudi da refinansirate prethodni.
Postojeće zaduženje, odnosno njegov preostali iznos, kao i iznos potreban za
otplatu postojećeg kredita, možete u svakom trenutku, na vaš zahtev, od banke
dobiti – besplatno.
Visina kredita za refinansiranje
Visina kredita za refinansiranje koji vam može biti odobren zavisi od vaše
kreditne sposobnosti, ali i od:
-iznosa iskorišćenih kredita koji nisu plaćeni ili dospjeli za plaćanje,
- iznosa ugovorenih naknada za obračun ostatka duga u slučaju prijevremene
otplate kredita, iznosa ugovorene naknade za gašenje tekućeg računa otvorenog
za otplatu kredita, iznosa naknade za obradu zahteva za dobijanje kredita za
refinansiranje i ugovorene naknade za otvaranje tekućeg računa za otplatu,
odnosno administriranje kredita za refinansiranje.
Obratite pažnju
Budući da se uslovi pod kojima se odobrava kredit za refinansiranje, kao što su
nominalna kamatna stopa, naknade, rok otplate, sredstvo obezbeđenja naplate i
dr., razlikuju od banke do banke, potrebno je obratiti pažnju na to:
- Da li je kamatna stopa po kreditu fiksna ili promjenljiva i kada se može mijenjati,
iz kojih razloga i koliko često;
- Da li je kredit sa učešćem ili depozitom i u kom procentu od visine odobrenog
kredita;
- Da li imate pravo da kredit otplatite prije roka i pod kojim uslovima;
- Da li banka zadržava pravo da bez vaše saglasnosti, jednostrano, promijeni
ugovorene uslove kredita i na koje uslove se ta odredba odnosi (kamatna stopa,
rok otplate i sl.); i
- Da se u prvim godinama otplate kredita, u strukturi mjesečne rate, veći dio
odnosi na kamatu, a manji dio na glavnicu.
Prikupite dovoljno informacija o uslovima pod kojima različite banke nude kredit
za refinansiranje i dobro ih razmotrite prije nego što se odlučite od koje banke
ćete tražiti taj kredit;
Provjerite isplativost refinansiranja kredita, poređenjem postojećeg zaduženja i
zaduženja koje biste preuzeli, u slučaju zaključenja kredita za refinansiranje;
Kada odlučite od koje ćete banke tražiti kredit za refinansiranje, blagovremeno se
informišite o vremenskom periodu potrebnom: za obradu vašeg zahteva za
dobijanje kredita, za puštanje kredita u tečaj i za prenos sredstava po osnovu
prijevremene otplate – „zatvaranja“ već dobijenih kredita.
Tražite od banaka kojima ste prijevremeno otplatili kredite da vam vrate sredstva
obezbeđenja otplate kredita koje ste im predali prilikom dobijanja kredita;
Potrudite se da svoje obaveze plaćate na vrijeme, jer je to jedan od uslova da u
narednom periodu dobijete i novi kredit.
TEKUĆI RACUN
Tekući račun je bankovni račun s depozitom koji banka mora isplatiti po zahtjevu
klijenta. Banke obično, iako ne i uvijek, daju neku naknadu ili kamatu na te
depozite. Tekući račun se može koristiti za primanje penzije, plate i drugih
redovnih i povremenih primanja. Pored toga što su depoziti na raspolaganju po
zahtjevu, tekući račun pruža i druge korisne usluge, uključujući ubrzana plaćanja
i transakcije.
Da bi podigao novac ili napravio plaćanja s tekućeg računa, klijent mora obično
imati dovoljno sredstava. Ako se banka i klijent dogovore, banka može osigurati i
novac unaprijed za plaćanje. To se zove prekoračenje (limit) na tekućem računu.
Tekući račun ima i neke druge prednosti:
• Povlačenje gotovine na bankomatima ili u filijalama banke;
• Bezgotovinska plaćanja korištenjem kartica za plaćanje i čekova;
• Mogućnost dobijanja kredita;
• Plaćanje redovnih računa putem trajnog naloga (npr. za komunalije, vrtić i sl.);
• Pristup računu i za druge ovlaštene osobe.
Troškovi vezani za tekući račun mogu se sastojati od:
1. Naknade za otvaranje računa;
2. Naknade za održavanje;
3. Naknadu za izdavanje redovnih izvještaja;
4. Troškova za internet bankarstvo;
5. Troškova za SMS bankarstvo i sl.
Banke mogu ove troškove zaračunavati odvojeno ili ih kombinovati. Troškovi
mogu biti mjesečni ili godišnji. Neke naknade su obavezne, a neke opcione, kao
što su internet i SMS bankarstvo. Naravno, mogu postojati dodatni troškovi za
druge proizvode koji se nude vlasnicima tekućih računa.
Sredstva na računu koja vam banka stavlja na raspolaganje po osnovu
zaključenog ugovora, predstavljaju dozvoljeno prekoračenje po računu. Stoga,
ako u toku mjeseca trošite više od onoga što zaradite, tj. od onoga čime
raspolažete na svom tekućem računu, vi zapravo koristite sredstva koja nisu
vaša – koristite dozvoljenu pozajmicu po tekućem računu (dozvoljeni minus po
tekućem računu), zbog čega ste dužni da banci platite odgovarajuću kamatu.
Međutim, minus po tekućem računu predstavlja najskuplju vrstu pozajmice, pa bi
ga trebalo koristiti samo u krajnjoj nuždi i u kraćem vremenskom periodu.
Da biste znali koliko vas košta korišćenje minusa po tekućem računu, ali i drugih
finansijskih proizvoda (platne kartice, krediti i dr.), kao i da li je ono za vas
povoljnije u odnosu na druge finansijske proizvode, najjednostavnije je da
uporedite njihove efektivne kamatne stope.
Šta je efektivna kamatna stopa?
Efektivna kamatna stopa (EKS) jeste kamatna stopa koja, pored nominalne
kamatne stope (redovne kamatne stope), uključuje i sve druge naknade i
troškove koje vam davalac kredita zaračunava.
Dakle, EKS daje informaciju o stvarnoj cijeni kredita, tj. pokazuje koliko će vas
koštati kredit ili, u ovom slučaju, koliko će vas koštati korišćenje dozvoljenog
minusa.
EKS daje informaciju o stvarnoj cijeni kredita, tj. pokazuje koliko će vas koštati
kredit ili, u ovom slučaju, koliko će vas koštati korišćenje dozvoljenog minusa.
Kao što se može videti, korišćenje dozvoljenog minusa predstavlja najskuplji vid
zaduživanja.
Kako se otplaćuje minus po tekućem računu, a kako dug (glavnica) kod različitih
vrsta zajmova?
Veliki broj građana vrlo često iskoristi dozvoljeni minus u punom iznosu, a zatim
duži vremenski period ne izmiruje svoju obavezu, zbog čega plaća kamatu na
ukupan iznos minusa. To nije slučaj kod, npr., kreditnih kartica ili gotovinskih
kredita, jer kod ovih finansijskih proizovda postoji obaveza da se jedan dio duga
(glavnice) otplaćuje mjesečno, čime se ukupno dugovanje redovno mjesečno
umanjuje u određenom iznosu.
U slijedećem pregledu možemo videti razlike u pogledu dospijevanja plaćanja
obaveza za različite vrste zajmova:
Minus na tekućem računu dug se može umanjivati u svakom momentu,
delimično ili u potpunosti. Kod kreditne kartice dug se umanjuje mjesečno u
skladu sa ugovorom, a najčešće 5% do 10% glavnice (kod tzv. revolving kartica)
Kod gotovinskog kredita dug se umanjuje mjesečno, ako je ugovorena mjesečna
otplata glavnice
Koliko zapravo košta korišćenje minusa po tekućem računu?
Pogledajmo na jednom hipotetičkom primeru koliko bi koštalo korišćenje
dozvoljene pozajmice po tekućem računu.
Ako pretpostavimo da ste na početku godine iskoristili dozvoljenu pozajmicu od
400 eura, uz mjesečnu kamatnu stopu od 2,5% (34,49% EKS na godišnjem
nivou), i da ste tokom cijele godine uvek koristili iznos maksimalno dozvoljenog
minusa, tj. da niste mjesečno umanjivali svoj dug (što je u praksi najčešći slučaj),
vaša ukupna godišnja obaveza po osnovu kamate za korišćenje dozvoljenog
minusa po tekućem računu iznosila bi 120 eura (10 eura mjesečno).
Međutim, i pored toga što biste za godinu dana platili 120 eura za korišćenje
dozvoljene pozajmice ako niste umanjivali svoj dug (minus) svakog meseca, vi
biste i nakon godinu dana i dalje dugovali svih 400 eura.
Samo redovnim umanjivanjem duga po osnovu iskorišćenog minusa – možete
izbjeći plaćanje znatne sume po osnovu kamate na ukupan dug (na ukupan
minus) i istovremeno, postepeno, u potpunosti vratiti dozvoljenu pozajmicu po
tekućem računu.
Imajte u vidu
Iako se ponekad čini da je korišćenje dozvoljenog minusa neizbežno, treba znati
da se „prednost“ korišćenja minusa u punom iznosu može osjetiti samo jednom –
prvi put kada se iskoristi, dok će dugovanje na ime kamate – ako se pozajmica
blagovremeno ne vrati – predstavljati dodatni teret za kućni budžet.
Odobrena pozajmica se vrlo često prikazuje kao „raspoloživa sredstava“. Time
se stvara pogrešna slika da korisnik tekućeg računa taj novac zaista ima na
računu, iako su ona, u stvari, zbir vaših sredstava i odobrene pozajmice, koju
morate vratiti zajedno s kamatom.
Takođe, nerijetko se iz dozvoljenog pređe i u nedozvoljeni minus, koji je u
pogledu troškova još nepovoljniji. Na iznos nedozvoljenog minusa plaća se
kamata, koja je veća od redovne kamate na dozvoljeni minus.
Dozvoljeni minus po tekućem računu koristite samo u krajnjoj nuždi.
Upoznajte se sa svim uslovima i troškovima korišćenja dozvoljenog minusa po
tekućem računu.
Ako ste već prinuđeni da koristite dozvoljeni minus, nastojte da to bude samo na
kraći vremenski period.
Ako dozvoljeni minus po tekućem računu koristite tokom dužeg vremenskog
perioda, potražite savjet od banke koji bi drugi finansijski proizvod (gotovinski
kredit, platna kartica i sl.) za vas bio povoljniji umjesto dozvoljenog minusa.
PLATNE KARTICE
Platne kartice su postale nezaobilazne u svakodnevnom životu. Zbog toga je
važno da se dobro informišete o pogodnostima i troškovima različitih kartica koje
vam se nude. Platne kartice svakim danom postaju sve dominantniji vid plaćanja
u našoj zemlji, a broj korisnika se konstantno uvećava.
Razlozi za njihovo korišćenje su brojni:
-Ušteda vremena;
-Jednostavnost i komfor pri upotrebi;
-Sigurnost u slučaju eventualnog gubitka
-Raspoloživost svih sredstva na računu 24 časa dnevno;
-Mogućnost uzimanja dodatnih kartica za članove porodice;
-Raspolaganje kreditnim limitom kod kreditnih kartica;
Međutim, kao i prilikom korišćenja bilo kog drugog bankarskog proizvoda,
neophodno je da se kod svoje banke upoznate s uslovima izdavanja i korišćenja
platnih kartica, načinom njihove upotrebe i pravilima u vezi s bezbijednošću
korišćenja kartica.
Šta su platne kartice?
Platne kartice su instrument bezgotovinskog plaćanja koji vam omogućava
plaćanje robe i usluga i podizanje gotovine.
Koje vrste platnih kartica postoje?
U najširem smislu, kartice možemo podeliti na debitne i kreditne kartice.
Debitne kartice omogućavaju vam da plaćate i podižete gotovinu do visine
sredstava koja imate na računu, uključujući i dozvoljeni minus u nekim bankama.
Kreditne kartice omogućavaju vam da koristite sredstva kojima vas kreditira
banka izdavalac do limita utvrđenog prethodno zaključenim ugovorom. Iz tog
razloga su posebno pogodne za veće kupovine, koje ne biste mogli da ostvarite
samo od jedne mesečne plate. Tokom perioda kreditiranja, vama kao korisniku
naplaćuje se kamata koju banka određuje u skladu s ugovorom. Najčešći tip
kreditnih kartica kod nas je tzv. revolving kartica, tj. kartica po kojoj plaćate
određeni (ugovoreni) procenat duga jednom mjesečno, dok se ostatak prenosi u
slijedeći mjesec i na njega se plaća kamata.
Kartice takođe možemo podijeliti i prema tome ko koristi platnu karticu:
-kartice namijenjene fizičkim licima, i
-poslovne kartice, koje su vezane za račune pravnih lica.
Naše banke nude još i Internet kartice, namijenjene isključivo plaćanju putem
Interneta, i prepaid kartice, koje podrazumevaju unaprijed određen iznos
sredstava kojim korisnik raspolaže.
Kako se platne kartice koriste?
Prilikom plaćanja robe ili usluga, vi kao korisnik kartice uručujete karticu trgovcu,
koji vrši vizuelnu proveru kartice i provlači je kroz POS terminal. Nakon što je
transakcija odobrena, štampa se račun (tzv. slip) u dva primerka. Jedan primerak
računa koji zadržava trgovac potpisujete, ali se preporučuje da uvijek prije
potpisivanja provjerite iznos na računu. Drugi primjerak računa sačuvajte zbog
kontrole izvoda iz banke.
Prilikom podizanja gotovine na bankomatu, ubacujete karticu u bankomat na
predviđenom mestu i slijedite uputstva navedena na ekranu. Unosite svoj lični
identifikacioni broj - LIB (PIN) i željeni iznos.
Ako na računu ima dovoljno novca, bankomat isplaćuje gotovinu, nakon čega
štampa račun koji se ne potpisuje. Ovaj račun je takođe poželjno sačuvati radi
kontrole izvoda iz banke.
Ukoliko vam se desi da bankomat zadrži karticu, ne paničite. To se dešava
ukoliko tri puta uneste pogrešan PIN, jer je bankomat programiran tako da, iz
bezbjednosnih razloga, u slučaju da je kartica ukradena, spriječi neovlašćeno
podizanje novca. O tome treba odmah da obavijestite banku, koja je vlasnik
bankomata, kako biste karticu dobili nazad.
Bezbijednost
Platna kartica je sredstvo plaćanja i, u skladu s tim, treba da se čuva i koristi.
Karticu možete koristiti, samo, ako ste imalac kartice, tj. ako je vaše ime
odštampano na kartici.
PIN nemojte nositi zajedno sa karticom i nemojte ga saopštavati drugoj osobi.
Ukoliko karticu izgubite ili vam je ukradu, odmah o tome obavijestite banku koja
vam je izdala karticu. Banka će istog trenutka blokirati karticu i na taj način
spriječiti njeno dalje neovlašćeno korišćenje.
Vi kao imalac kartice snosite rizik za zloupotrebe koje nastanu do momenta
prijave krađe, odnosno gubitka kartice.
Na šta treba obratiti pažnju?
Prilikom podnošenja zahteva za korišćenje platne kartice, u poslovnoj banci se
detaljno raspitajte o svim provizijama i naknadama za izdavanje i korišćenje
platnih kartica, o kamati, godišnjoj članarini i naknadama za slučaj gubitka kartice
i izdavanja nove, gubitka PIN-a, izdavanja dodatne kartice, zadržavanja kartice u
bankomatu i sl.
Uvijek imajte u vidu činjenicu da su kreditne kartice „skuplje“ od debitnih.
Za podizanje gotovine kreditnom karticom sa bankomata, banke naplaćuju
proviziju.
U vašem je interesu da se pridržavate svih pravila korišćenja kartica, vezanih za
bezbijednost, jer se na taj način potencijalne zloupotrebe svode na najmanju
moguću mjeru.
ŠTEDNJA
Otvaranjem računa s depozitom u banci, klijent može na siguran način čuvati
depozit i pri tome imati povrat (kamatu). Čuvanje gotovine u „škrinji" ili u sefu
kod kuće nije prava štednja. To je samo fizičko čuvanje novca. Postoji nekoliko
rizika vezanih za štednju u „škrinji", uključujući krađu, požar, problem s
falsifikovanim novčanicama itd. Što je još važnije, takva štednja ne raste.
Kupovna moć takve štednje, u stvari, opada usljed inflacije. Za razliku od tekućeg
računa, štedni račun osigurava povrat, koji zavisi do toga koliko je novca
deponovano i na koji period. Sigurnost depozita zavisi od solventnosti i likvidnosti
banke. Depoziti u Crnoj Gori su pokriveni sistemom državne garancije za
depozite koja garantira sve depozite do iznosa od 35.000 EUR u 2012.godini.
Štedni računi mogu biti u euro, ali i u drugim valutama. Izbor valute za štednju
zavisi od: klijentove preferencije, od namjera za trošenju u budućnosti, povjerenja
u datu valutu i povrata (kamatne stope) koji se razlikuju za različite valute.
Depoziti se dijele u dvije šire grupe na osnovu ugovornih obaveza i ročnosti štedni i oročeni depoziti.
Šta treba imati na umu kada se novac daje na štednju u banku?
Prikupiti detaljne informacije iz nekoliko banaka o različitim vrstama depozitnih
računa i uporediti njihove prednosti prije nego se odlučite. Štednja u bankama
može donijeti koristi vezano za druge bankarske proizvode, tako da klijent treba
znati šta je u ponudi, pored kamate.
Uporediti kamatne stope na depozite.
Ponuđene kamatne stope za istu vrstu depozita se jako razlikuju. Različite
banke imaju različite potrebe i preferencije u vezi s depozitima, zato one nude
različite kamatne stope. Klijenti trebaju proučiti ove razlike (isto kao cijene za bilo
koji drugi proizvod ili usluge) da bi pronašli najpovoljnije uslove za sebe, jer
naknadno nema mogućnosti za žalbu.
Kamatne stope se mogu mijenjati tokom vremena.
Banke nude i fiksne i promjenljive kamate na depozite. Klijenti trebaju znati da se
čak i fiksne kamatne stope ponekad mijenjaju. Banke često reklamiraju „fiksne"
kamate, ali zadržavaju pravo da ih promijene u skladu s tržišnim kretanjima,
tokom trajanja depozita. Klijenti se trebaju precizno informisati kada i kako se
kamatna stopa može promijeniti i kako će biti obaviješteni.
Ispitati pravila za rano razoročenje.
Klijenti trebaju znati kada i kako se ugovor o depozitu može raskinuti i koje su
posljedice ranog povlačenja. Usljed nepredviđenih okolnosti depozitari mogu
tražiti prekid oročenja, što može dovesti do ozbiljnih problema ako klijent nije
upoznat s uslovima.
Proučiti na koji način se obračunava kamata.
Ovo je važno za raspored plaćanja. Klijenti trebaju znati kako često se kamata
obračunava (mjesečno, godišnje ili o isteku trajanja depozita), u kojem iznosu i
kojoj valuti. Deponenti nekada preferiraju da kamatne prihode primaju svaki
mjesec, umjesto godišnje. Sve su banke u sistemu osiguranja depozita.
Vrste računa za štednju
Računi koji omogućavaju rano povlačenje (štedni računi, neoročena štednja).
Većina štednih računa su veoma slični tekućim računima. Najvažnije razlike su:
Klijent dobija štednu knjižicu u kojoj se bilježe promjene stanja.
Da bi se smanjile promjene stanja, postoje restrikcije u vezi s povlačenjima i
plaćanjima. U većini slučajeva ne mogu se koristiti trajni nalozi za plaćanje
komunalija i sl. Zbog ovih restrikcija, kamatne stope će biti više nego na tekućem
računu.
Računi koji ne omogućavaju ranije povlačenje sredstava (oročeni depoziti).
Oročeni depoziti omogućavaju klijentu da deponuje određenu količinu novca kod
banke na određeni period. Kada istekne rok, banka vraća depozit skupa s
dogovorenom naknadom (tj. kamatom). Ovo bi bila redovna kamata za cijelu
operaciju, ukoliko nije drugačije dogovoreno. Neki sporazumi o oročenim
depozitima omogućavaju ranije povlačenje novca, ali uz kaznene odredbe.
Glavna razlika između štednih računa i depozita po viđenju (tekućeg računa) je
da se samo s tekućeg računa može novac povući odmah i bez kazne. S druge
strane, pogodnost je da su kamate na oročene depozite obično više. Stoga je
važno da deponent razumije da za neke oročene depozite nema mogućnosti za
rano povlačenje.
Neke banke nude „slobodnu" ili „otvorenu" štednju, a što je proizvod koji
kombinuje štedni i oročeni depozit. Nakon zaključenja ugovora za početni iznos,
klijent može dodavati dodatne iznose. Klijent takođe može povlačiti novac tokom
dogovorenog perioda, ali mora zadržati iznos iznad onog minimalnog iznosa koji
je dogovoren ranije. Banke različito postavljaju minimalni iznos i uslove za rano
povlačenje, tako da se deponent moraju podrobno informisati.
Otvaranje depozitnog računa
Otvaranje depozitnog računa podrazumijeva ispunjavanje i potpisivanje
formulara koji daje banka.
Veoma je važno da se vlasnik računa propisno identifikuje (a ako je potrebno i
drugi ovlašteni potpisnici), kao i vrsta depozitnog ugovora i uslovi za pristupanje
sredstvima.
Neke banke omogućavaju da se račun otvori i bez ličnog kontakta s klijentom, ali
su tada potrebne određene formalnosti da se potvrdi indentitet. Dokumenti koji se
koriste za identifikaciju moraju biti originali i ovjerene kopije.
Lični podaci za pojedince obično uključuju:
Puno ime i prezime, datum rođenja, adresu stanovanja, zanimanje i ime
poslodavca (ako postoji), poštansku adresu, tip, broj, datum ličnog dokumenta i
ime institucije koja je izdala dokument. Banke često zahtijevaju potvrdu o mjestu
boravka.
Nerezidenti moraju pokazati pasoš ili ličnu kartu ili ekvivalentan dokument s
fotografijom posjednika i potpis, a koji je izdala kompetentna javna ustanova.
Maloljetnici mogu otvoriti depozitne račune, ali račun mora otvoriti njihov pravni
zastupnik (roditelj ili staratelj) ili organizacija s odgovarajućim statusom.
Maloljetnici koji nemaju dokumente za inentifikovanje, ranije spomenute, mogu
biti identifikovani uz pomoć izvod rođenih.
Pravna lic mogu takođe otvoriti depozitni račun, ali moraju osigurati odgovarajuće
informacije za identifikovanje, koje nećemo ovdje opisivati.
Prava i dužnosti u vezi s depozitima u bankama
Prava klijenata
Klijenti imaju pravo na raspolaganje potpuni iznos depozita po isteku oročenja ili,
u slučaju ranijeg povlačenja, onako kako je propisano dogovorenim uslovima. Za
ovlašteno ranije povlačenje oročenih depozita, odgovarajući iznos mora biti na
raspolaganju, dan nakon davanja obavještenja, ukoliko nije drugačije navedeno u
depozitnom sporazumu.
Klijent banke je ovlašten da dobije punu informaciju o depozitu, i prije polaganja
depozita i tokom trajanja depozitnog ugovora.
Prije ugovora
Klijent banke treba dobiti jasnu i potpunu informaciju prije ugovora o sadržaju
ugovora. Različite ponude se trebaju uporediti da bi se mogla napraviti kvalitetna
odluka.
Ugovor
Klijent treba da dobije primjerak ugovora i štednu knjižicu koja sadrži tačne
podatke o depozitu. Tokom dogovorenog depozitnog perioda, klijent treba da, po
zahtjevu, od banke dobije informacije o uslovima štednje. Banka takođe mora
dati klijentu detaljan izvod o svim transakcijama kao i o kamatama, naknadama,
naplatama i svim drugim promjenama.
Banka mora detaljno informisati klijenta o svim promjenama koje su moguće po
ugovoru.
Ako je dogovorena automatska obnova oročenog depozita, onda banka mora
unaprijed informisati klijenta o promjeni uslova u novom periodu.
Odgovornost klijenta
Odgovornosti klijenta u vezi s depozitnim ugovorom jesu da pruži banci sve
relevantne lične informacije u vrijeme ugovaranja i sve promjene tokom trajanja
depozitnog ugovora i održava dogovoreni nivo sredstava na računu.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
16
File Size
190 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content