close

Enter

Log in using OpenID

1. Vrsta usluge Bonus kredit 2. Poslovno ime i

embedDownload
1.
Vrsta usluge
Bonus kredit
2.
Poslovno ime i adresa davaoca usluge
Sberbank BH d.d., Fra Anđela Zvizdovića 1, 71000 Sarajevo
3.
Iznos usluge, oznaka valute i uslovi
korištenja
4.
Trajanje ugovor
-
Minimalan iznos kredita je 1.000 KM, maksimalan iznos kredita je 30.000 KM.
-
Korisnici kredita, klijenti sa usmjerenim primanjima na Banku.
Kredit se odobrava na rok trajanja od 13 mjeseci do 84 mjeseca
Nominalne kamatna stopa iznosi:
-
8,50% promjenjiva;
Kamatna stopa iz prethodne tačke ovog člana je promjenljiva.
Ugovorena nominalna kamatna stopa sastoji se od fiksnog elementa kamatne stope i promjenjivog
elementa kamatne stope.
Promjenljivi element nominalne kamatne stope utvrđuje se na osnovu 6-Mjesečni Euribor kao
referentne kamatne stope koja se utvrđuje kao prosjek kamatnih stopa po kojima se u okviru
prvorazrednih banaka na evropskom tržištu nude depoziti na određene periode.
Objavljuje se od strane Evropske Centralne Banke (www.reuters.com) i Evropske Bankarske
Federacije (European Banking Federation – www.euribor-ebf.eu).
Banka će promijeniti nominalnu kamatnu stopu klijenta, u slučaju da se desi:
5.
Visina i promjenljivost nominalne
kamatne stope

Promjena 6-mjesečnog EURIBOR-a,
i to za tačno onoliko baznih poena za koliko se promijenio Euribor u odnosu na prethodnu
vrijednost Euribora od prethodnog referentnog datuma, i to na način da će se nova promijenjena
vrijednost Euribora početi primjenjivati tek od narednog mjeseca, a ne od prvog dospijeća, radi
obaveze Banke da klijenta obavijesti o svakoj promjeni kamatne stope i njenog promjenljivog dijela
najkasnije 15 dana prije početka primjene nove kamatne stope.
Vrijednost 6-mjesečnog Euribora se utvrđuje 2 puta godišnje svakog 01.04./01.10. i to dva radna
dana prije početka slijedećeg kamatnog perioda.
Datum odobrenja kredita predstavlja osnovu za opredjeljenje kada će se vršiti promjena Euribora.
Ukoliko se kredit klijentu odobrava u periodu 01.04. tekuće godine do 30.09. tekuće godine
(uključujući i 30.09.), primjenjivat će se 6M Euribor od 01.45. tekuće godine. Ukoliko se kredit
klijentu odobrava u periodu 01.10. prethodne godine do 31.03. tekuće godine (uključujući i 31.03.),
primjenjivat će se 6M Euribor od 01.10. prethodne godine, i to uz primjenu iste promijenjene
vrijednosti tek od narednog anuiteta, a nakon što banka obavijesti klijenta o promjeni nominalne
kamatne stope uslijed promjene vrijednost Euribora, maksimalno 15 dana prije njene primjene,
dakle, kada se Euribor promijeni 01.04. prva primjena nove vrijednosti počinje od 01.05., tako da
do 01.05. klijentu još uvijek važi ona vrijednost Euribora od 01.10. prethodne godine.
Za obračun kamate primjenjuje se konformna metoda, a primjena promijenjene vrijednosti Euribora
će se početi primijenjivati tek od narednog anuiteta od dana promjene Euribora, uz dostavu novog
otplatnog plana kredita klijentu.
EKS 9,70%
6.
Efektivna kamatna stopa i ukupan iznos
koji korisnik mora da plati, odnosno koji
treba da mu se isplati
Efektivna kamatna stopa je stopa koja odražava ukupne troškove po kreditu, uključujući redovnu
kamatu obračunatu na maksimalan iznos kredita i maksimalan rok otplate.
U izračun EKS su uračunati troškovi naknade za obradu kredita, naknada za administraciju kredita,
naknada za grace period, troškovi Riziko životnog osiguranja, trošak pribavljanja dvije mjenice.
7.
Iznos i broj rata kredita i periodi u
kojima dospijevaju
(mjesečno, tromjesečno i drugo)
Anuiteti dospjevaju mjesečno a u zavisnosti od roka trajanja Ugovora o kreditu.
Za navedeni primjer iz tačke 6. ovog Informacionog lista, broj mjesečnih rata je 84,
mjesečni anuitet iznosi 470,37 KM.
1
8.
9.
Troškovi održavanja jednog ili više
računa na kojima će se evidentirati
transakcije
uplata
i
povlačenja
sredstava, izuzev ako to otvaranje
računa nije samo ponuđena opcija,
zajedno sa troškovima korištenja
određenog sredstva otplate, kako za
transakcije plaćanja tako
i za
povlačenja sredstava, te sve druge
naknade i troškove koji proizilaze iz
ugovora uz određenje da li su fiksni ili
promjenljivi i uslovi pod kojima se mogu
mijenjati
Informacija
o
obavezi
korištenja
notarskih usluga prilikom zaključenja
ugovora
10. Informacija o obavezi zaključenja
ugovora
o
sporednim
uslugama
povezanim sa osnovnim ugovorom,
naročito kad je zaključenje takvog
ugovora obavezno radi dobijanja usluge
prema uslovima iz oglasa
Ukupni troškovi iskazani na maksimalnom iznosu kredita od KM 30.000 uz maksimalni rok otplate
84 mjeseca sa pripadajućim maksimalnim troškovima kako slijedi:
- Trošak kamate po kreditu – 9.509,97 KM
- Trošak jednokratne fiksne naknada za obradu kreditnog zahtjeva – ne preko 300,00 KM
- Trošak mjesečne fiksne naknade za administraciju kredita – ne preko 247,80 KM
- Trošak jednokratne fiksne naknade za grace period – ne preko 90,00 KM
- Trošak naknade za prijevremeni raskid ugovora o kreditu – bez naknade;
- Trošak jednokratne fiksne naknade za polisu Riziko životnog osiguranja – ne preko 450,00KM;
- Troškovi pribavljanja mjenica (2 kom) – 10,00 KM
Ukupan trošak kredita uz uzete maksimalne vrijednosti troškova i naknada iznosi 10.607,77 KM
Nema obavezu korištenja notarskih usluga.
Nema obavezu zaključenja drugih sporednih usluga
11. Kamatna stopu koja se primjenjuje u
slučaju kašnjenja u izmirenju obaveza i
pravila za njeno prilagođavanje, te
druge naknade koje se plaćaju u
slučaju neispunjenja obaveza
U slučaju da Korisnik kredita ne izmiruje svoje obaveze u roku njihovog dospjeća, na sve dospjele
a neizmirene iznose, Banka obračunava ugovorenu zakonsku zateznu kamatu, koja iznosi 12%
godišnje, konformnim metodom.
Banka zadržava pravo da u slučaju promjene zakonskih propisa koji tretiraju promjenu zakonske
zatezne kamate postupi prema istim i izvrši korekciju.
12. Po potrebi, instrumenti obezbjeđenja
ispunjenja obaveza
- Dvije mjenice sa pripadajućim mjeničnim ovlaštenjem;
- Ovjerena Suglasnost o zapljeni (Administrativna zabrana) od poslodavca
- Bjanko ovjerena Saglasnost o zapljeni (Administrativna zabrana) (ukoliko je definisani način otplate putem trajnog naloga)
- Sudužnik – samo ukoliko klijent nema odgovarajuću kreditnu sposobnost (potrebno da je u stalnom radnom odnosu)
- Polisa osiguranja RŽO (Riziko životno osiguranje) koje pokriva rizik smrtnog slučaja Korisnika
kredita I za cijeli period trajanja Ugovora o kreditu
13. Iznos naknade za prijevremeni povrat
Bez naknade za prijevremeni povrat Ugovora o kreditu
14. Pravo korisnika da na zahtjev dobije
besplatnu kopiju nacrta ugovora, izuzev
ako banka u vrijeme podnošenja
zahtijeva korisnika ocijeni da ne postoje
uslovi za zasnivanje odnosa sa
korisnikom u konkretnom pravnom
poslu
15. Period u kojem banku obavezuju
podaci dati u pregovaračkoj fazi
16. Uslovi polaganja novčanog depozita
kod banke, ako je to uslov za
odobravanje kredita, kao i mogućnost i
uslovi zatvaranja kredita novčanim
depozitom
Korisnik na zahtjev ima pravo da dobije besplatnu kopiju nacrta Ugovora, izuzev ako Banka u
vrijeme podnošenja zahtijeva korisnika, ocijeni da ne postoje uslovi za zasnivanje odnosa sa
Korisnikom.
Ponuda a koja je data klijentu u pregovaračkoj fazi, obavezuje Banku u periodu od 7 dana od dana
uručivanja iste.
Ova vrsta kredita ne zahtjeva polaganje novčanog depozita kod Banke a koji bi bio uslov realizacije
navedenog kreditnog aranžmana.
Primjena od 01.11.2014.godine.
Datum i mjesto uručivanja ponude klijentu:
xx.xx.xxxx.god, ________________________
Potpis zaposlenika Banke
Potpis Klijenta
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
201 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content