close

Enter

Log in using OpenID

BYDUREON prvi GLP-1 agonist s primjenom jednom tjedno

embedDownload
BYDUREON
prvi GLP-1 agonist
s primjenom
jednom tjedno
O
V
O
N
BYDUREON
•SnažnosmanjenjeHbA1c
•Snažnosmanjenjetjelesnetežine*
•Boljapodnošljivostuusporedbina
dnevniGLP-1agonist
*Bydureon nije indiciran za snižavanje tjelesne težine
BYDUREON 2 mg prašak i otapalo za suspenziju za injekciju s produljenim oslobađanjem, eksenatid
Terapijske indikacije. BYDUREON je indiciran za liječenje šećerne bolesti tipa 2 u kombinaciji s metforminom, sulfonilurejom,tiazolidindionom,metforminom i sulfonilurejom, metforminom i tiazolidindionom u odraslih
bolesnika u kojih kontrola glikemije nije adekvatno regulirana najvišim podnošljivim dozama tih peroralnih lijekova. Doziranje i način primjene. Preporučena doza je 2 mg eksenatida jednom tjedno. Bolesnici koji prelaze
s eksenatida koji se primjenjuje dvaput dnevno (BYETTA) na BYDUREON može doći do prolaznog povišenja koncentracija glukoze u krvi, koje se uglavnom poboljša unutar prva dva tjedna nakon početka terapije.Kada se BYDUREON
dodaje postojećoj terapiji metforminom i/ili tiazolidindionom, može se nastaviti dotadašnjom dozom metformina i/ili tiazolidindiona. Kada se BYDUREON dodaje terapiji sulfonilurejom, treba razmotriti smanjenje doze sulfonilureje
kako bi se smanjio rizik od hipoglikemije (vidjeti dio 4.4).BYDUREON treba primjeniti jednom tjedno, istoga dana svakoga tjedna. BYDUREON se može primijeniti u bilo koje doba dana, uz obrok ili bez njega. Ako se propusti doza,
treba je primijeniti što je prije praktično moguće. Nakon toga bolesnici mogu nastaviti rasporedom doziranja jednom tjedno. Ne smiju se dati dvije injekcije istoga dana. Kontraindikacije. Preosjetljivost na djelatnu tvar ili
neku od pomoćnih tvari. Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi. BYDUREON se ne smije primjenjivati u bolesnika sa šećernom bolešću tipa 1 ni za liječenje dijabetičke ketoacidoze. BYDUREON ne smije
se primjenjivati intravenskom ili intramuskularnom injekcijom. Ne preporučuje se primjena lijeka BYDUREON u bolesnika u završnom stadiju bubrežne bolesti ili u bolesnika s teškim oštećenjem bubrega (klirens kreatinina < 30 ml/
min). Kliničko iskustvo u bolesnika s umjerenim oštećenjem bubrega vrlo je oskudno pa se primjena lijeka BYDUREON ne preporučuje. BYDUREON se nije ispitivao u bolesnika s teškom gastrointestinalnom bolešću, uključujući
gastroparezu.Stoga se ne preporučuje primjena lijeka BYDUREON u bolesnika s teškom gastrointestinalnom bolešću.Zabilježeni su rijetki, spontano prijavljeni slučajevi akutnog pankreatitisa. Sumnja li se na pankreatitis, treba
prekinuti primjenu lijeka BYDUREON i drugih potencijalno suspektnih lijekova. Nakon dijagnoze pankreatitisa ne smije se nastaviti liječenje lijekom BYDUREON. Nije ispitivana istodobna primjena lijeka BYDUREON s inzulinom,
derivatima Dfenilalanina (meglitinidima), inhibitorima alfa-glukozidaze, inhibitorima dipeptidil peptidaze-4 ili drugim agonistima GLP-1 receptora. Istodobna primjena lijeka BYDUREON i eksenatida dvaput dnevno (BYETTA) nije
ispitivana te se ne preporučuje. Rizik od hipoglikemije bio je povećan kada se BYDUREON u kliničkim ispitivanjima primjenjivao u kombinaciji sa sulfonilurejom. Kako bi se smanjio rizik od hipoglikemije povezane s primjenom
sulfonilureje, treba razmotriti smanjenje doze sulfonilureje. U bolesnika koji su liječeni eksenatidom prijavljen je nagli gubitak tjelesne težine po stopi od > 1,5 kg na tjedan. Kod istodobne primjene varfarina i eksenatida prijavljeni
su slučajevi povećanja INR-a (međunarodnog normaliziranog omjera), ponekad povezani s krvarenjem.Nakon obustave liječenja učinak lijeka BYDUREON može trajati sve dok se tijekom 10 tjedana ne snize plazmatske razine
eksenatida. BYDUREON treba obustaviti najmanje 3 mjeseca prije planirane trudnoće . BYDUREON se ne smije primjenjivati tijekom trudnoće, već se preporučuje primjena inzulina. BYDUREON se ne smije primjenjivati tijekom dojenja
Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija. Rezultati ispitivanja u kojemu se paracetamol koristio kao pokazatelj pražnjenja želuca ukazuju na to da je učinak lijeka BYDUREON na usporavanje
želučanog pražnjenja neznatan i ne očekuje se klinički značajno smanjenje brzine i opsega apsorpcije istodobno primijenjenih peroralnih lijekova. Možda će biti potrebno prilagoditi dozu sulfonilureje zbog povećanog rizika od
hipoglikemije povezane s terapijom sulfonilurejom. U 30-tjednim placebom kontroliranim kliničkim ispitivanjima eksenatida dvaput dnevno, istodobna primjena eksenatida i inhibitora HMG KoA reduktaze nije bila povezana
s konzistentnim promjenama lipidnih profila. Iako nije potrebna unaprijed utvrđena prilagodba doze, treba odgovarajuće kontrolirati lipidne profile. Tijekom istodobne primjene varfarina i eksenatida primijenjenog dvaput dnevno
prijavljen je povećan INR. Treba pratiti vrijednosti INR-a tijekom započinjanja terapije lijekom BYDUREON u bolesnika na varfarinu i/ili derivatima kumarola. U ispitivanjima interakcija učinka eksenatida dvaput dnevno na digoksin
i lizinopril nije bilo klinički značajnih učinaka na Cmax ili AUC, no opažena je odgoda tmax od oko 2 sata. Nije potrebno prilagođavati doziranje oralnih kontraceptiva. Nuspojave. Vrlo česte (≥ 1/10), česte (≥ 1/100 i < 1/10):
hipoglikemija, smanjen tek, glavobolja, omaglica, mučnina, povraćanje, proljev,dispepsija,bol u abdomenu, gastroezofagealna refluksna bolest, distenzija abdomena, podrigivanje, zatvor, flatulencija, svrbež na mjestu injekcije,
umor, crvenilo na mjestu injekcij, osip na mjestu injekcije, pospanost. Nositelj odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet. Bristol-Myers Squibb/AstraZeneca EEIG. Bristol-Myers Squibb. House.Uxbridge
Business Park. Sanderson Road. Uxbridge. Middlesex.UB8 1DH. Ujedinjeno Kraljevstvo. Klasa i datum rješenja o odobrenju za stavljanje gotovog lijekau promet. EU/1/11/696/001-002. Ovo je
skraćeni Sažetak oopisa svojstava lijeka. Sukladno pravilniku o načinu oglašavanja o lijekovima i homeopatskim proizvodima (NN 118/09) prije propisivanaj
lijeka Bydureon pročitajte zadnji odobreni Sažetak opisa svojstava lijeka i Uputu o lijeku.
PBYD0007HR052014, Svibanj 2014.g.
AstraZeneca d.o.o., Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, Tel: +385 1 4628 000; www.astrazeneca.hr
KONAČNI PROGRAM
FINAL PROGRAM
www.debljina2014.com
6. HRVATSKI KONGRES O DEBLJINI s međunarodnim sudjelovanjem
9. - 11. svibnja 2014., Šibenik, Hrvatska
DOBRODOŠLICA
Cijenjene kolegice i kolege, dragi prijatelji,
Hrvatsko društvo za debljinu organizator je 6. hrvatskog kongresa o debljini
s međunarodnim sudjelovanjem, koji se održava od 9. do 11. svibnja 2014.
godine u Šibeniku.
Vjerujemo da će ovaj skup biti uspješan prvenstveno radi izbora tema koje su
danas u središtu interesa kada je u pitanju debljina. U programu će sudjelovati
svi najznačajniji stručnjaci koji se bave debljinom u našoj zemlji i šire, a
multidisciplinarnim pristupom privukao je ne samo članove našeg društva, nego i
one koji se svakodnevno u svojem radu susreću s ovim problemom.
Želja nam je da na tragu dosadašnjih aktivnosti Društva radimo na daljnjem
unaprijeđenju svijesti o rastućem problemu debljine, kao i promicanju primjerenog
pristupa ovoj temi.
Radujemo se što ste svojim dolaskom učinili ovaj naš skup vrijednijim.
Srdačan pozdrav i dobrodošli u Šibenik!
Predsjednik Hrvatskog društva za debljinu HLZ-a
Prof. dr. sc. Davor Štimac, dr. med.
4
6th CROATIAN OBESITY CONGRESS with international participation
May 9 - 11, 2014, Šibenik, Croatia
INVITATION
Dear colleagues, dear friends,
Croatian Society of Obesity organizes the 6th Croatian Congres on Obesity with
international participation which takes place from May 9 through 11, 2014 in
Šibenik.
We believe that this Congress will be succesful primarily due to the chosen topics
that are in the center of interest when it comes to obesity. The most significant
obesity experts from our country and beyond will participate in the program,
while the multidisciplinary approach has attracted not only the Croatian Society
of Obesity members, but other specialists who deal with this problem in their daily
work as well.
In the wake of past practices, it is our wish to continue with the activities of the
Society to further improving the awareness on the growing problem of obesity as
well as to pomote appropriate approach to this issue.
We are delighted that you decided to take part in this Congress and thus made it
that much more valuable.
Kind regards and welcome to Šibenik!
President of the Croatian Society of Obesity, CMA
Professor Davor Štimac, MD, PhD
5
6. HRVATSKI KONGRES O DEBLJINI s međunarodnim sudjelovanjem
9. - 11. svibnja 2014., Šibenik, Hrvatska
ORGANIZACIJA KONGRESA / CONGRESS ORGANIZATION
Predsjednik / President:
Davor Štimac
Tajnica / Secretary:
Sanja Klobučar Majanović
[email protected]
Organizator / Organizer:
Hrvatsko društvo za debljinu HLZ-a / Croatian Society of Obesity, CMA
Suorganizatori / Co-organizers:
Hrvatsko društvo za internu medicinu HLZ-a / Croatian Society of Internal Medicine, CMA
Hrvatsko društvo za aterosklerozu HLZ-a / Croatian Society for Atherosclerosis, CMA
Hrvatsko endokrinološko društvo HLZ-a / Croatian Society of Endocrinology, CMA
Koordinacija hrvatske obiteljske medicine (KoHOM) / Coordination of Croatian
Family Medicine
Hrvatsko društvo obiteljskih doktora HLZ-a / Croatian Association of Family Medicine, CMA
Hrvatsko društvo za pedijatrijsku endokrinologiju i dijabetologiju HLZ-a / Croatian
Society for Paediatric Endocrinology and diabetology, CMA
Hrvatsko društvo za školsku medicinu HLZ-a / Croatian Society for School Medicine, CMA
Hrvatsko društvo za poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite HLZ-a / Croatian
Society for Quality Improvement in Health Care, CMA
Pokrovitelji / Under the auspices:
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH / Ministry of Science, Education and
Sports of the Republic of Croatia
Akademija medicinskih znanosti Hrvatske / Academy of Medical Sciences of Croatia
Tehnički organizator / Technical organizer:
Studio Hrg d.o.o.
Organizacijski odbor / Organizing Committee:
Miroslav Bekavac-Bešlin, Željka Crnčević Orlić, Veljko Đorđević, Tihana
Govorčinović, Jozo Jelčić, Sanja Klobučar Majanović, Danči Mihovilčević, Sanjin
6
6th CROATIAN OBESITY CONGRESS with international participation
May 9 - 11, 2014, Šibenik, Croatia
Rački, Dario Rahelić, Alen Ružić, Davor Štimac
Znanstveni odbor / Scientific Committee:
Izet Aganović, Maja Baretić, Miroslav Bekavac-Bešlin, Željka Crnčević Orlić, Miroslav
Dumić, Veljko Đorđević, Simeon Grazio, Jozo Jelčić, Davor Miličić, Vesna Pavlica ,
Kristina Potočki, Sanjin Rački, Dario Rahelić, Željko Reiner, Alen Ružić, Veselin
Škrabić, Davor Štimac
MJESTO ODRŽAVANJA / CONGRESS VENUE
Hotel Ivan, Solaris Resort
Hoteli Solaris 86
HR-22 000 Šibenik, Hrvatska / Croatia
Tel./Phone: +385 (0)22 361 001
Fax: +385 (0)22 361 800
e-mail: [email protected]
www.solaris.hr
TEME / TOPICS
1. Masno tkivo / Adipose tissue
2. Genetska podloga debljine / Genetic basis of obesity
3. Imunološki aspekti debljine / Immunological aspects of obesity
4. Epidemiologija debljine / Epidemiology of obesity
5. Strategije prevencije debljine / Obesity prevention strategies
6. Debljina u ambulanti liječnika obiteljske medicine / Obesity in the family
physician’s office
7. Debljina i kardiovaskularni sustav / Obesity and cardiovascular system
8. Debljina i probavni sustav / Obesity and digestive system 9. Debljina i dijabetes / Obesity and diabetes
10. Debljina i ostali endokrini poremećaji / Obesity and other endocrine disorders
11. Debljina i nefrologija / Obesity and nephrology
7
6. HRVATSKI KONGRES O DEBLJINI s međunarodnim sudjelovanjem
9. - 11. svibnja 2014., Šibenik, Hrvatska
12. Debljina i reproduktivni sustav / Obesity and reproductive system
13. Debljina i lokomotorni sustav / Obesity and locomotor system
14. Debljina i poremećaj disanja / Obesity and respiratory disorder
15. Debljina i maligna bolest / Obesity and malignant disease
16. Psihološki aspekti debljine / Psychological aspects of obesity
17. Debljina u djece i adolescenata / Obesity in children and adolescents
18. Posebnosti radiološke dijagnostike u debelih / Significance of radiological
diagnosis in obesity
19. Liječenje debljine / Treatment of obesity
20. Endoskopske metode liječenja debljine / Endoscopic methods in obesity treatment
21. Kognitivno-bihevioralna terapija debljine / Cognitive-behavioral terapy of obesity
22. Kirurgija debljine i metaboličkog sindroma / Obesity and metabolic syndrome surgery
23. Debljina i prehrana / Obesity and diet
24. Slobodne teme / Free topics
STRUČNI PROGRAM / SCIENTIFIC PROGRAM
Predavanja / Presentations
Kongres će se odvijati u obliku plenarnih predavanja, usmenih izlaganja, radionica,
sponzoriranih predavanja i postera. / The Congress will be organized in a form of
plenary sessions, oral presentations, workshops, sponsored lectures and posters.
Usmena izlaganja i video prezentacije (PowerPoint) mogu biti na hrvatskom ili
engleskom jeziku. / Oral presentations and PowerPoint presentations can be in
Croatian or English.
UPUTE ZA PREDAVAČE / INSTRUCTIONS FOR SPEAKERS
Usmeno izlaganje / Oral Presentation
- plenarna predavanja / plenary lectures: 20 minuta / minutes
8
6th CROATIAN OBESITY CONGRESS with international participation
May 9 - 11, 2014, Šibenik, Croatia
- pozvana predavanja / invited lectures: 15 minuta / minutes
- usmena izlaganja najboljih radova / oral presentations of the best papers:
7 minuta / minutes
Tehnička oprema / Technical Equipment
- LCD projektor / LCD projector
Predavači se mole da radi provjere ispravnosti predaju medij s predavanjem
tehničaru Kongresnog servisa najmanje 1 sat prije predviđenog termina za
prezentaciju u sobi za pripremu predavanja. / Speakers are kindly asked to prepare
their presentations at least one hour before their lecture in the preparation room and
give them to the Congressional Service technician.
Izlaganje postera / Poster presentations
Maksimalna dimenzije postera: 80 cm (širina) x 100 cm (visina)
Poster dimension: 80 cm wide x 100 cm high
Posteri mogu biti na engleskom ili hrvatskom jeziku / Posters can be in Croatian or English.
Posteri će biti izloženi na panoima u kongresnom prostoru tijekom trajanja
Kongresa. Posteri se donose osobno na Kongres. Materijal za ljepljenje postera
osigurava Kongresni servis. / Posters will be displayed in the exhibition area on poster
panelling. The authors should bring the posters in person. Supplies for mounting of
posters will be provided by the Congressional Service.
Nagrada za najbolji poster / Award for the best poster
Ocjenjivački sud nagradit će autora najboljeg postera. Prva nagrada je vikend
aranžman za dvije osobe u Hotelu Ivan u Šibeniku u terminu prema dogovoru
(sponzor: Solaris Resort). Druga i treća nagrada je stručna literatura (sponzor:
Medicinska naklada). / The jury will award the author of the best poster. The first
award is a weekend arrangement for two at Hotel Ivan in Šibenik, Croatia during a
beforehand agreed period (sponsor: Solaris Resort). The second and third award is
scientific literature (sponsor: Medicinska naklada).
Izlaganje radova, usmeno ili u obliku postera, nije moguće bez uplaćene
kotizacije (osim radova pozvanih predavača). / Oral or poster presentation is
not possible if the registration fee has not been paid (invited speakers excluded).
9
6. HRVATSKI KONGRES O DEBLJINI s međunarodnim sudjelovanjem
9. - 11. svibnja 2014., Šibenik, Hrvatska
PRIJAVA ZA SUDJELOVANJE / REGISTRATION
Prijava je moguća na registracijskom mjestu za cijelo vrijeme trajanja Kongresa.
On-site registration will be possible during the Congress.
KOTIZACIJE / REGISTRATION FEES
Kotizacija / Registration fee
2.500,00 kn
€ 335,00
U iznos je uključen PDV od 25%. / VAT (25%) is included.
Kotizacija uključuje / Registration fee includes:
- nazočnost stručnom programu Kongresa na mjestima usmenih izlaganja, poster
prezentacija i izlagačkih prostora / admission to all congress sessions, poster and
exhibition areas
- kongresne materijale (Konačni program, Knjiga sažetaka, kongresna torba)
congress materials (Final Program, Book of Abstracts, congress bag)
- nazočnost na svečanom otvorenju Kongresa, domjenku dobrodošlice i zajedničkoj
večeri / admission to the opening ceremony, welcome reception, and congress dinner
10
6th CROATIAN OBESITY CONGRESS with international participation
May 9 - 11, 2014, Šibenik, Croatia
KONAČNI PROGRAM / FINAL PROGRAM
1. DAN - petak, 09.05.2014. / DAY 1 - Friday, May 9, 2014
15:00 - 16:30 Registracija i koktel dobrodošlice / Registration and welcome cocktail
16:30 - 16:50 Otvaranje Kongresa / Opening of the Congress
lenarna predavanja 5 x 20 minuta + 5 minuta za raspravu / Plenary Sessions 5 x 20
P
minutes + 5 minutes for discussion
Predsjedavajući / Chairmen: Davor Štimac, Volkan Demirhan Yumuk,
Željka Crnčević Orlić
Davor Štimac: Problem debljine u Hrvatskoj - potreba za
integriranim pristupom / The problem of obesity in Croatia - the
need for an integrated approach
17:15 - 17:40 Volkan Demirhan Yumuk (Turska / Turkey): Obesity: A rising
public health, clinical and scientific challenge in Europe
17:40 - 18:05 Tim Vanuytsel (Belgija / Belgium): The role of gut hormones in
the pathophysiology of obesity
18:05 - 18:30 Riccardo Dalle Grave (Italija / Italy): Lifestyle modification in the
management of obesity: progresses and future opportunities
18:30 - 18:55 Željka Crnčević Orlić: Paradoks debljine u starenju / The paradox
of obesity in elderly
18:55 - 19:40 Satelitski simpozij / Satellite symposium: AstraZeneca
16:50 - 17:15 20:30 Večera u Dalmatinskom selu, Solaris Resort (uključena u
kotizaciju) / Dinner at Dalmatinsko selo, Solaris Resort (included in
the registration fee)
2. DAN - subota, 10.05.2014. / DAY 2 - Saturday, May 10, 2014
07:45 - 08:15
Vježbaonica s Mariom Valentićem / Workout session with
Mario Valentić
ozvana predavanja 7 x 15 minuta + 5 minuta za raspravu (ili rasprava na kraju
P
bloka) / Invited lectures 7 x 15 minutes + 5 minutes for discussion (or debate at the
end of the block)
11
6. HRVATSKI KONGRES O DEBLJINI s međunarodnim sudjelovanjem
9. - 11. svibnja 2014., Šibenik, Hrvatska
Predsjedavajući / Chairmen: Izet Aganović, Miroslav Bekavac-Bešlin, Veljko Đorđević
08:30 - 08:50 Jozo Jelčić: Regulacija tjelesne težine: koevolucija gena i kulture
Regulation of body weight: the co-evolution of genes and culture
08:50 - 09:10 Mirko Koršić: Zašto je debljinu teško liječiti / Why is it difficult to
treat obesity?
09:10 - 09:30 Višnja Bačun Družina: Genetska podloga debljine / The genetic
basis of obesity
09:30 - 09:50 Ivana Delalle (SAD / USA): Središnji živčani sustav - kontrola
hranjenja Central nervous system - control of feeding
09:50 - 10:10 Bojan Polić: Biologija masnog tkiva i imunološki sustav / Biology
of fat tissue and the immune system
10:10 - 10:30 Spomenka Tomek-Roksandić: Debljina (E 66) - bolest s kojom
se ne doživljava niti srednja niti duboka starost / Obesity (E 66) illness that doesn’t allow middle or old age
10:30 - 10:50 Jasna Pucarin Cvetković: Strategije prevencije debljine / Obesity
prevention strategies
10:50 - 11:00 Opća rasprava / General discussion
11:00 - 11:30 Pauza za kavu / Coffee break
Paralelna predavanja (dvorana A, dvorana B): 4 x 15 minuta + 15 minuta za raspravu
na kraju bloka / Parallel Sessions (Hall A, Hall B): 4 x 15 minutes + 15 minutes for
discussion at the end of the block
Dvorana A / Hall A
Predsjedavajući / Chairmen: Damir Vrbanec, Alen Ružić, Tomislav Božek
11:30 - 11:45 11:45 - 12:00 12:00 - 12:15 12:15 - 12:30 12
Alessandra Pokrajac Bulian: Psihološki aspekti pretilosti: uloga
anksioznosti i depresivnosti / Psychological aspects of obesity: the
role of anxiety and depression
Nina Bašić Marković: Povezanost debljine, seksualnih smetnji i
tjelovježbe / Relation of obesity, sexual dysfunction and exercise
Veljko Đorđević, Latinka Basara: Kognitivno-bihevioralni model
liječenja debljine / Cognitive-behavioral model of obesity treatment
Fran Borovečki: Debljina i demencija / Obesity and dementia
6th CROATIAN OBESITY CONGRESS with international participation
May 9 - 11, 2014, Šibenik, Croatia
12:30 - 12:45 12:45 - 13:30
Rasprava / Discussion
Satelitski simpozij / Satellite symposium: Coca-Cola
Dvorana B / Hall B
Predsjedavajući / Chairmen: Kristina Potočki, Miroslav Ilić, Jasna Pucarin Cvetković
Veselin Škrabić, Ivana Unić: Učestalost i specifičnosti debljine
u predškolskoj dobi / The frequency and specificity of obesity in
preschool age
11:45 - 12:00 Vesna Jureša: Učestalost i specifičnosti debljine u školske djece
The frequency and specificity of obesity in school children
12:00 - 12:15 Gordana Stipančić: Učinak terapije hormonom rasta u osoba sa
sy Prader Willi / Effect of growth hormone therapy in patients with
Prader Willi sy
12:15 - 12:30 Lavinia La Grasta Sabolić: Liječenje debljine u djece - uloga
obitelji / Treatment of obesity in children - the role of the family
12:30 - 12:45 Rasprava / Discussion
12:45 - 13:30Vesna Pavlica, Martina Kranjec-Šakić, Tihana Govorčinović,
Marko Skelin: Onkološki bolesnik i pretilost - uloga ljekarnika
Oncology patients and obesity - the role of the pharmacist
13:30 - 14:30
Ručak / Lunch
14:30 - 16:00
Radionice: / Workshops:
Dvorana A / Hall A:
Veljko Đorđević, Latinka Basara: Kako educirati terapeute za
rad s debelim osobama? / How to train therapists to work with
obese people?
Dvorana B / Hall B:
Alessandra Pokrajac Bulian, Alen Ružić: Multidisciplinarni
pristup tretmanu pretilosti / A multidisciplinary approach to
obesity treatment
16:00 - 16:30 Pauza za kavu / Coffee break
11:30 - 11:45 13
6. HRVATSKI KONGRES O DEBLJINI s međunarodnim sudjelovanjem
9. - 11. svibnja 2014., Šibenik, Hrvatska
Paralelna predavanja (dvorana A, dvorana B): 6 x 15 minuta + 5 minuta za raspravu
Parallel Sessions (Hall A, Hall B): 6 x 15 minutes + 5 minutes discussion
Dvorana A / Hall A
Predsjedavajući / Chairmen: Fuad Pašić, Jozo Jelčić, Danči Mihovilčević
16:30 - 16:50 16:50 - 17:10 17:10 - 17:30 17:30 - 17:50 17:50 - 18:10 18:10 - 18:30 18:30 - 19:15 Vlatka Pandžić Jakšić: Masno tkivo kao endokrini organ / Adipose
tissue as an endocrine organ
Kristina Potočki: Denzitometrija masnog tkiva - „oružje“ protiv
debljine / Densitometry adipose tissue - a “weapon” against obesity
Ivana Pavlić Renar: Debljina i dijabetes - turbulentna veza
Obesity and diabetes - turbulent relationship
Izet Aganović: Učinak niskokalorične enteralne formule
specifične za dijabetes na gubitak tjelesne težine u bolesnika s
dijabetesom tip 2 / The effect of low-calorie enteral formulas specific
to diabetes to weight loss in patients with type 2 diabetes
Maja Baretić: Obrasci prehrane u Hrvatskoj: prožimanje
modernog i tradicinalnog, sjevera i juga / Patterns of Croatian
nutrition: A fusion of the traditional and modern, the continental
and Mediterranean influences
Sanja Klobučar Majanović: Farmakoterapija debljine: sadašnjost
i budućnost / Pharmacotherapy of obesity: present and future
Satelitski simpozij / Satellite symposium: Agrokor
Dvorana B / Hall B
Predsjedavajući / Chairmen: Mirko Koršić, Bojan Polić, Miroslav Šimunić
Damir Vrbanec: Debljina i rizik malignih bolesti / Obesity and the
risk of malignant disease
16:50 - 17:10 Alen Ružić: Učinci debljine na kardiovaskularni sustav / The effects
of obesity on the cardiovascular system
17:10 - 17:30 Kristina Selthofer Relatić: Masna infiltracija miokarda / Fatty
infiltration of the myocardium
17:30 - 17:50 Vladimir Gašparović: Pretili pacijent u intenzivnoj jedinici Obese
patients in ICU
16:30 - 16:50 14
6th CROATIAN OBESITY CONGRESS with international participation
May 9 - 11, 2014, Šibenik, Croatia
17:50 - 18:10Simeon Grazio: Adipokini i osteoartritis / Adipokines and osteoarthritis
18:10 - 18:30
Sanjin Rački: Bubreg i debljina / Kidney and obesity
20:30 Svečana večera u Hotelu Ivan (uključena u kotizaciju) / Gala
dinner at Hotel Ivan (included in the registration fee)
3. DAN - nedjelja, 11.05.2014. / DAY 3 - Sunday, May 11, 2014
08:30 - 09:00
Vježbaonica s Mariom Valentićem / Workout session with
Mario Valentić
Paralelna predavanja 5 x 15 minuta + 5 minuta za raspravu / Parallel Sessions 5 x 15
minutes + 5 minutes discussion
Dvorana A / Hall A
Predsjedavajući / Chairmen: Ivana Pavlić Renar, Alessandra Pokrajac Bulian,
Vladimir Gašparović
09:30 - 09:50 Davor Štimac: Endoskopske metode liječenja debljine Endoscopic
methods for treatment of obesity
09:50 - 10:10 Miroslav Bekavac Bešlin: Kombinacija restriktivne i malapsor­
pcijske metode u liječenju debljine / Combination of restrictive and
malabsorption methods in the treatment of obesity
10:10 - 10:30 Miroslav Ilić (Srbija / Serbia): Nove kirurške metode u metabo­
ličkoj kirurgiji / New surgical methods in metabolic surgery
10:30 - 10:50 Fuad Pašić (Bosna i Hercegovina / Bosnia & Herzegovina):
Individualizirani pristup bolesniku u kirurgiji metaboličkog
sindroma / Individualized approach to the patient in surgery of the
metabolic syndrome
10:50 - 11:10 Opća rasprava / General Discussion
15
6. HRVATSKI KONGRES O DEBLJINI s međunarodnim sudjelovanjem
9. - 11. svibnja 2014., Šibenik, Hrvatska
Dvorana B / Hall B
Predsjedavajući / Chairmen: Maja Baretić, Gordana Stipančić,
Sanja Klobučar Majanović
09:30 - 11:10
09:30 - 09:40
09:40 - 09:50
09:50 - 10:00
10:00 - 10:10
10:10 - 10:20
10:20 - 10:30
10:30 - 10:40
10:40 - 10:50
16
Usmena izlaganja najboljih radova / Oral presentations of the best
papers
Eržebet Ač Nikolić (Srbija / Serbia): Percepcija debljine,
morbidne debljine i zdravlja u djece od 7 do 19 godina u
Vojvodini Overweight, obesity and health perception among
children aged 7-19 in Vojvodina
Dalibor Divković: Serumska koncentracija visfatina i ekspresija
mRNA za visfatin u masnom tkivu dječaka predpubertetske dobi
Serum concentration of visfatin and mRNA visfatin expression in
adipose tissue in preadolescent boy
Danijela Grizelj: Povezanost izražaja omentina u masnom
tkivu vrata i metaboličkih rizičnih čimbenika u bolesnika s
endarterektomijom karotidnih arterija / Linkage between omentina
expression in adipose tissue of the neck and metabolic risk factors in
patients with carotid artery endarterectomy
Ivana Mikolašević: Da li je nealkoholna masna bolest jetre
povezana s prekomjernom prehranom u starijih bolesnika na
hemodijalizi? / Is nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) associated
with over-nutrition in elderly patients that are on maintained
haemodialysis?
Neven Franjić: Povezanost metaboličkog sindroma s komplika­
cijama akutnog pankreatitisa / The relation of metabolic syndrome
with complications in acute pancreatitis
Tomislav Božek: Primjena liraglutida u pretilih bolesnika sa
tipom 2 šećerne bolesti / Application of liraglutide in obese patients
with type 2 diabetes
Jennifer Parish: Pilot studija kvantifikacija poruka u hrvatskim
novinama vezanim uz težinu i zdravlje / A pilot study quantifying
weight and health-related messages in Croatian newspapers
Zrinka Puharić: Korelacija tjelesne težine među adolescentima
i čimbenika koji utječu na socio-kulturne stavove oko slike tijela
i zadovoljstvo izgledom / Correlation of body weight among
6th CROATIAN OBESITY CONGRESS with international participation
May 9 - 11, 2014, Šibenik, Croatia
adolescents and factors affecting the socio-cultural attitudes about
body image and satisfaction with appearance
10:50 - 11:00
Maja Vukmirović: Rad savjetovališta za prehranu i debljinu
Work of nutrition and obesity counselling
11:00 - 11:10
Branislava Belović: Implementacija smjernica zdrave prehrane
u trudnoći - doprinos sprečavanju debljine / Implementation of
guidelines for healthy nutrition during pregnancy - contribution to
prevention of obesity
11:30 - 12:30Rekreacijska šetnja i dijetalni obrok / Recreational walk followed
by dietary meal
12:30Zatvaranje Kongresa i dodjela nagrada za najbolje postere
Closing ceremony and awards for the best posters
17
6. HRVATSKI KONGRES O DEBLJINI s međunarodnim sudjelovanjem
9. - 11. svibnja 2014., Šibenik, Hrvatska
POSTERI / POSTERS
1. NK CELLS LINK OBESITY-INDUCED ADIPOSE STRESS TO INFLAMMATION
AND INSULIN RESISTANCE
WENSVEEN FM1, Jelenčić V1, Turk Wensveen T2, Theurich S3, Mendrila D4, Štimac
D2, Wunderlich FT3, Jens C Brüning JC3, Mandelboim O5, Polić B1; 1Department
of Histology and Embryology, Faculty of Medicine, University of Rijeka, Rijeka,
Croatia, 2Department of Internal Medicine, University Hospital Rijeka, Rijeka,
Croatia, 3Institute for Genetics, Max Planck Institute for Neurological Research
Cologne, Cologne, Germany, 4Department of Surgery, University Hospital Rijeka,
Rijeka, Croatia, 5The Lautenberg Center for General and Tumor Immunology,
The Hebrew University Hadassah Medical School, Jerusalem, Israel
2.CD56 BRIGHT NK CELLS ARE ENRICHED IN ADIPOSE TISSUE AND MAY
CONTRIBUTE TO LOCAL OBESITY-INDUCED INFLAMMATION
TURK WENSVEEN T1, Klobučar Majanović S1, Mendrila D2, Franjić N1, Zelić M2,
Jurišić Eržen D1, Wensveen FM3, Polić B3, Štimac D1; 1Department of Internal
Medicine, University Hospital Rijeka, Rijeka, Croatia, 2Department of Surgery,
University Hospital Rijeka, Rijeka, Croatia, 3Department of Histology and
Embryology, Faculty of Medicine, University of Rijeka, Rijeka, Croatia
3.PREVALENCIJA METABOLIČKOG SINDROMA NAKON
TRANSPLANTACIJE JETRE
VIŠNJIĆ A1, Košuta I2, Bradić T2, Sobočan N2, Filipec Kanižaj T1,2, Mrzljak A1,2;
1
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska, 2Zavod za
gastroente­rologiju, Klinička bolnica Merkur, Zagreb, Hrvatska
4.OPTIMAL WEIGHT IN THE ELDERLY: SHOULD NEW BMI CRITERIA BE USED?
SMOLEJ NARANČIĆ N1, Tomek-Roksandić S2, Miličić J1, Škarić-Jurić T1, Zajc
Petranović M1, Tomas Ž1; 1 Institute for Anthropological Research, Zagreb,
Croatia, 2 Institute of Public Health “Dr. Andrija Štampar”, Department of
Gerontology, Zagreb, Croatia
5.PRIKAZ RADA GRUPE ZA PODRŠKU U SKLOPU PROVEDBE PROGRAMA:
”DEBLJINA BOLEST MODERNOG DOBA-PREVENCIJA, RANO OTKRIVANJE
I LIJEČENJE POVEĆANE TJELESNE TEŽINE”
GLIBOTIĆ KRESINA H, Kresina S, Vlah N, Gašparović Babić S; Nastavni zavod za
javno zdravstvo PGŽ, Rijeka, Hrvatska
18
6th CROATIAN OBESITY CONGRESS with international participation
May 9 - 11, 2014, Šibenik, Croatia
6.ACTION-FOR-HEALTH: STRATEŠKI PRISTUP KA PROMICANJU ZDRAVOG
NAČINA ŽIVOTA
KRAJNC-NIKOLIĆ T1, Nikolić B2, Belović B1; 1Nacionalni institut za javno zdravlje
OU Murska Sobota, Murska Sobota, Slovenija, 2Univerzitetski klinički centar
Maribor, Maribor, Slovenija,
7.EXCESS BODY FAT MASS INDICATORS AS PREDICTORS OF DYSLIPIDEMIA
IN 80+ POPULATION
ZAJC PETRANOVIĆ M1, Tomas Ž1, Škarić-Jurić T1, Tomek-Roksandić S2, Smolej
Narančić N1; 1Institute for Anthropological Research, Zagreb, Croatia, 2Institute
of Public Health “Dr. Andrija Štampar”, Zagreb, Croatia
8.NEINVAZIVNO MJERENJE TVRDOĆE JETRE U PRETILIH DIJABETIČARA
VIBRACIJSKI-KONTROLIRANOM TRANZIJENTNOM ELASTOGRAFIJOM
(FIBROSCAN)
FRANJIĆ N, Klobučar Majanović S, Štimac D; Klinički bolnički centar Rijeka,
Rijeka, Hrvatska
9.UTJEČE LI DEPRESIJA I NJENO LIJEČENJE NA REZULTATE LIJEČENJE
DEBLJINE HOLISTIČKIM PRISTUPOM
JELČIĆ J; Centar za debljinu, Zavod za endokrinologiju Interne klinike KBC
Zagreb, Zagreb, Hrvatska
10. VAŽNOST I ZNAČAJ ORGANIZIRANE PREHRANE U ŠKOLAMA
PUHARIĆ Z1, Grabovac Đ1, Đermanović Lj2; 1Visoka tehnička škola Bjelovar,
2
Dom zdravlja Garešnica
11. UTJECAJ SOCIOEKONOMSKIH ČIMBENIKA NA PRETILOST U DJECE
BILIĆ-KIRIN V1, Gmajnić R2, Miličić V2, Burazin J1, Buljan V1; 1Zavod za javno
zdravstvo Osječko-baranjske županije, Služba za školsku medicinu, Osijek,
Hrvatska, 2Sveučilište „J. J. Strossmayer“ Medicinski fakultet, Osijek, Hrvatska
12.UTJECAJ RAZNOVRSNOSTI PREHRANE I TJELESNE AKTIVNOSTI NA
VARIJABILITET PRETILOSTI U DJECE S OBZIROM NA DOB
PAVIČIĆ ŽEŽELJ S1, Dragaš Zubalj N1, Kenđel Jovanović G1, Cvijanović O2,
Materljan E2; 1NZZJZPGŽ Rijeka, Hrvatska, 2Medicinski Fakultet Sveučilišta u
Rijeci, Rijeka, Hrvatska
19
6. HRVATSKI KONGRES O DEBLJINI s međunarodnim sudjelovanjem
9. - 11. svibnja 2014., Šibenik, Hrvatska
13.RAZLIKE U STANJU UHRANJENOSTI, PREHRAMBENIM NAVIKAMA
TE UČESTALOSTI SUDJELOVANJA U SPORTSKO-REKREA CIJSKIM
AKTIVNOSTIMA IZMEĐU DJECE U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI (HRVATSKA)
I POMURJU (SLOVENIJA)
KUTNJAK KIŠ R1, Belović B2, Jurakić D3, Pedišić Ž3, Uvodić Đurić D1, PayerlPal M1, Slugan N1, Zvornik Legen Z1, Ivanović M1; 1Zavod za javno zdravstvo
Međimurske županije, Čakovec, Hrvatska, 2Nacionalni inštitut za javno zdravje
- OE Murska Sobota, Murska Sobota, Slovenija, 3Kineziološki fakultet Sveučilišta
u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska
14.MULTIDISCIPLINARNI TIMSKI PRISTUP LIJEČENJU PRETILOSTI
U DJECE I ADOLESCENATA
ROJNIĆ PUTAREK N1, Ille J1, Špehar Uroić A1, Krnić N1, Grubić M1, Gregurinčić I1,
Bogdanić A1, Pavić E2, Uroić V2, Jurakić D3, Čolig G1, Bedeković-Sliško M1, Giljević
Z4; 1Zavod za endokrinologiju i dijabetes, Klinika za pedijatriju KBC Zagreb i
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska, 2Sektor za
prehranu i dijetetiku, KBC Zagreb, Zagreb, Hrvatska, 3Kineziološki fakultet
Sveučilišta u Zagrebu, Katedra za opću i primijenjenu kineziologiju, Zagreb,
Hrvatska, 4Zavod za endokrinologiju i dijabetes, Klinika za internu medicinu
KBC Zagreb i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska
15.REZULTATI LIJEČENJA DEBLJINE HOLISTIČKIM PRISTUPOM,
S NAGLASKOM NA PROMJENU VREMENSKE STRUKTURE DANA
JELČIĆ J; Centar za debljinu, Zavod za endokrinologiju Interne klinike KBC
Zagreb, Zagreb, Hrvatska
16.LIJEČENJE MORBIDNE PRETILOSTI UGRADNJOM INTRAGASTRIČNOG BALONA
IVKOŠIĆ N, Ardalić Ž, Rošić Despalatović B, Opuhač M, Šundov Ž, Šimunić M;
KBC Split, Split, Hrvatska
17.DINAMIKA GUBITKA VIŠKA TJELESNE MASE U TROGODIŠNJEM PERIODU
NAKON LAPAROSKOPSKE ,,SLEEVE” GASTRIČNE RESEKCIJE (LGS)
PETROVIĆ N, Koledin B, Putnik S, Ilić M; Medicinski fakultet u Novom Sadu,
Klinika za grudnu hirurgiju, Institut za plućne bolesti Vojvodine, Sremska
Kamenica, Srbija
18.IZLEČENJE METABOLIČKIH BOLESTI NAKON LAPAROSKOPSKE ,,SLEEVE”
GASTRIČNE RESEKCIJE (LGS) IZVEDENE ZBOG GOJAZNOSTI
PETROVIĆ N, Koledin B, Putnik S, Ilić M; Medicinski fakultet u Novom Sadu, Klinika
za grudnu hirurgiju, Institut za plućne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica, Srbija
20
6th CROATIAN OBESITY CONGRESS with international participation
May 9 - 11, 2014, Šibenik, Croatia
19. EFFECTIVE PREVENTION OF CORPULENCE
GAŠANIN I; Dom zdravlja Sjenica, Srbija
20. PROCJENA STANJA UHRANJENOSTI HOSPITALIZIRANIH BOLESNIKA
MARTINIS I, Lasić M, Tolić MT, Orešković P, Oreč I; Klinička bolnica Dubrava,
Zagreb, Hrvatska
21.POTENCIJAL MEDITERANSKE DIJETE ZA SMANJENJE PRETILOSTI
U DJECE I ADOLESCENATA
PAVIĆ E1, Uroić V1, Rojnić Putarek N2, Ille J2, Špehar Uroić A2, Krnić N2, Grubić M2,
Gregurinčić I2, Bogdanić A2 , Jurakić D3, Čolig G2, Bedeković-Sliško M2, Giljević
Z4; 1Sektor za prehranu i dijetetiku KBC Zagreb, Zagreb, Hrvatska, 2Zavod za
endokrinologiju i dijabetes, Klinika za pedijatriju KBC Zagreb Medicinskog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska, 3Katedra za opću i
primijenjenu kineziologiju, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb,
Hrvatska, 4Zavod za endokrinologiju, Klinika za unutrašnje bolesti KBC Zagreb
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska
22.POKAZATELJI PREKOMJERNE TJELESNE TEŽINE I PREHRAMBENE NAVIKE
U ZADARSKOJ ŽUPANIJI
BALORDA LJ; Zavod za javno zdravstvo Zadar, Zadar, Hrvatska
23.PROCJENA NUTRICIJSKOG STATUSA U BOLESNIKA S KRONIČNOM
BUBREŽNOM BOLESTI KOJI SE LIJEČE REDOVITOM HEMODIJALIZOM
VUKSANOVIĆ-MIKULIČIĆ S, Mikolašević I, Rački S, Virdih S, Poje B, Orlić L;
Klinički bolnički centar Rijeka, Klinika za internu medicinu, Zavod za nefrologiju
i dijalizu, Rijeka, Hrvatska
24. UČESTALOST KOMORBIDITETA U DEBLJINI
JELČIĆ J; Centar za debljinu, Zavod za endokrinologiju Interne klinike KBC
Zagreb, Zagreb, Hrvatska
25.STANJE UHRANJENOSTI STUDENTSKE POPULACIJE VELEUČILIŠTA U ŠIBENIKU
GAĆINA N, Perišić A; Veleučilište u Šibeniku, Šibenik, Hrvatska
26.UTJECAJ FAKTORA NEKROZE TUMORA-α (TNF-α) I INTERLEUKINA-6 (IL-6)
NA KVALITETU KOSTI ŠTAKORA
CVIJANOVIĆ O2, Perić Kačarević Ž1, Šnajder D1, Marić A1, Bijelić N1, Radić
R1; 1Zavod za anatomiju i neuroznanost, Medicinski fakultet Osijek, Osijek,
Hrvatska, 2Zavod za anatomiju, Medicinski fakultet Rijeka, Rijeka, Hrvatska
21
6. HRVATSKI KONGRES O DEBLJINI s međunarodnim sudjelovanjem
9. - 11. svibnja 2014., Šibenik, Hrvatska
DRUŠTVENA DOGAĐANJA / SOCIAL EVENTS
Petak, 9. svibnja 2014. / Friday, May 9, 2014
15:30 - 16:30Koktel dobrodošlice na terasi Hotela Ivan / Welcome cocktail on
the Hotel Ivan terrace
20:30
Večera u Dalmatinskom selu, Solaris Resort (uključena u
kotizaciju) / Dinner at Dalmatinsko selo, Solaris Resort (included in
the registration fee)
Subota, 10. svibnja 2014. / Saturday, May 10, 2014
20.30
Svečana večera u Hotelu Ivan / Gala dinner at Hotel Ivan
OSTALE OBAVIJESTI / OTHER INFORMATION
Mjesto održavanja / Congress Venue
Hotel Ivan, Solaris Resort, Hoteli Solaris 86, HR-22 000 Šibenik, Hrvatska / Croatia
Službeni jezici / Official Languages
Službeni jezici Kongresa su hrvatski i engleski. Simultano prevođenje neće biti
osigurano. / Official languages are Croatian and English. Simultaneous translation
will not be provided.
Vrednovanje i potvrda o sudjelovanju / Certificate of Attendance
Temeljem Pravilnika o trajnom usavršavanju Hrvatske liječničke komore,
sudjelovanje liječnika na Kongresu vrednovat će se s 20 bodova za predavače
(usmeno izlaganje ili poster) i s 10 bodova za slušače. / A Certificate of Attendance
will be issued to all registered participants.
Službene oznake / Official Badges
Svi registrirani sudionici s plaćenom kotizacijom dobit će službene kongresne
oznake (ID karticu) koje su obvezni nositi na svim mjestima stručnog i društvenog
programa Kongresa. / All registered participants with registration fee paid will get
Congress badges and they are obliged to wear them during the scientific and social
programmes.
Kongresna izložba / Congress exhibition
Izložba medicinske opreme, proizvoda i lijekova organizirana je u kongresnom
prostoru za vrijeme trajanja Kongresa. / During the Congress, an exhibition of medical
equipment, products and drugs is organized in the congress area.
22
6th CROATIAN OBESITY CONGRESS with international participation
May 9 - 11, 2014, Šibenik, Croatia
KONTAKTI / CONTACTS
Informacije o stručnom programu / Scientific program information:
Predsjednik Kongresa / Congress President
Davor Štimac
Tajnica / Secretary: Sanja Klobučar Majanović
e-mail: [email protected]
Informacije o tehničkoj organizaciji za sudionike, izlagače, oglašivače,
sponzore / Technical organization information for participants, exhibitors,
advertisers, sponsors:
Kongresni servis / Congressional Service
Studio Hrg d.o.o.
Hrvatske bratske zajednice 4, 10 000 Zagreb, Hrvatska / Croatia
Tel. / Phone: 00385 (0)1 6110 449, 6183 140
Fax: 00385 (0)1 6110 452
e-mail: [email protected]
www.studiohrg.hr
23
6. HRVATSKI KONGRES O DEBLJINI s međunarodnim sudjelovanjem
9. - 11. svibnja 2014., Šibenik, Hrvatska
Organizacijski i Znanstveni odbor zahvaljuju svim tvrtkama i institucijama
koje su pridonijele uspješnom održavanju 6. hrvatskog kongresa o debljini s
međunarodnim sudjelovanjem
Organizing and Scientific Committees would like to express their gratitude to all firms
and institutions who helped make the
6th Croatian Obesity Congress with international participation possible
Pokrovitelji / Under the auspices
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH
Ministry of Science, Education and Sports of the Republic of Croatia
Akademija medicinskih znanosti Hrvatske
Academy of Medical Sciences of Croatia
Sponzori / Sponsors
24
6th CROATIAN OBESITY CONGRESS with international participation
May 9 - 11, 2014, Šibenik, Croatia
25
6. HRVATSKI KONGRES O DEBLJINI s međunarodnim sudjelovanjem
9. - 11. svibnja 2014., Šibenik, Hrvatska
Medijski pokrovitelj / Media sponsor
26
U nereguliranih bolesnika liječenih metforminom, Victoza® omogućuje brzu i dugotrajnu kontrolu.
• Smanjenje HbA1c i tjelesne težine vidljivo je već nakon 12 tjedana i održivo tijekom 52 tjedna.1
Victoza® se nalazi na Osnovnoj listi
lijekova HZZO-a (samo za pretile
bolesnike / ITM > 35 / s tipom 2
šećerne bolesti, s nereguliranom
glikemijom nakon primjene dva
oralna antidijabetika, po preporuci
specijalista dijabetologa).
HbA1c
ITM
32 kg/m2
GUPnt
9.4 mmol/l
7.6%
ITM
35 kg/m
2
HbA1c
7.8%
GUPnt 9.2 mmol/l
HbA1c 8.2%
Naziv lijeka: Victoza® 6 mg/ml otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici. Međunarodni naziv
djelatne tvari: liraglutid. Odobrene indikacije: Victoza® je indicirana u odraslih za liječenje šećerne
bolesti tipa 2 radi postizanja regulacije glikemije u kombinaciji s oralnim lijekovima za snižavanje
razine glukoze i/ili bazalnim inzulinom kada oni, u kombinaciji s dijetom i tjelovježbom, ne osiguravaju
odgovarajuću regulaciju glikemije. Kontraindikacije: Preosjetljivost na djelatnu tvar ili neku od
pomoćnih tvari. Posebna upozorenja i mjere opreza: Liraglutid se ne smije primjenjivati u bolesnika
sa šećernom bolešću tipa 1 niti za liječenje dijabetičke ketoacidoze. Liraglutid nije zamjena za inzulin.
Iskustvo je ograničeno u bolesnika s kongestivnim srčanim zatajenjem New York Heart Association
(NYHA) stupnja I‑II te je stoga potreban oprez kod primjene liraglutida. Nema iskustva u bolesnika s
kongestivnim srčanim zatajenjem NYHA stupnja III‑IV pa se stoga primjena liraglutida ne preporučuje
u ovih bolesnika. Iskustvo je ograničeno u bolesnika s upalnom bolesti crijeva i dijabetičkom
gastroparezom. Primjena liraglutida se ne preporučuje u ovih bolesnika budući je povezana s prolaznim
gastrointestinalnim nuspojavama uključujući mučninu, povraćanje i proljev. Primjena analoga GLP‑1
udružena je s rizikom od pankreatitisa. Prijavljeno je nekoliko slučajeva akutnog pankreatitisa.
Bolesnike treba obavijestiti o karakterističnom simptomu akutnog pankreatitisa, tj. ustrajnoj,
jakoj boli u abdomenu. Ako se sumnja na pankreatitis, treba prekinuti primjenu lijeka Victoza® i
drugih potencijalno suspektnih lijekova. Štetni događaji povezani sa štitnjačom, uključujući povišeni
kalcitonin u krvi, strumu i neoplazmu štitnjače prijavljeni su u kliničkim ispitivanjima, osobito u
bolesnika s prethodno postojećom bolesti štitnjače te je stoga potreban oprez kod primjene liraglutida.
U bolesnika koji primaju liraglutid u kombinaciji sa sulfonilurejom ili bazalnim inzulinom moguć je
povećani rizik od hipoglikemije. Rizik od hipoglikemije može se smanjiti snižavanjem doze sulfonilureje
ili bazalnog inzulina. Znakovi i simptomi dehidracije, uključujući oštećenje bubrega i akutno zatajenje
bubrega, prijavljeni su u bolesnika liječenih liraglutidom. Bolesnike liječene liraglutidom treba upozoriti
na mogući rizik dehidracije zbog gastrointestinalnih nuspojava i na to da poduzmu mjere opreza
kako bi izbjegli gubitak tekućine. Trudnoća i dojenje: Liraglutid se ne smije primjenjivati tijekom
trudnoće, nego se umjesto njega preporučuje primjena inzulina. Ako bolesnica planira trudnoću ili
zatrudni, liječenje lijekom Victoza® treba prekinuti. Zbog nedostatka iskustva, Victoza® se ne smije
koristiti tijekom dojenja. Nuspojave: Vrlo često: mučnina, proljev; Često: nazofaringitis, bronhitis,
hipoglikemija, anoreksija, smanjeni apetit, glavobolja, omaglica, ubrzani otkucaji srca, povraćanje,
dispepsija, bolovi u gornjem dijelu abdomena, konstipacija, gastritis, flatulencija, distenzija abdomena,
gastroezofagealna refluksna bolest, nelagoda u abdomenu, zubobolja, osip, umor, reakcije na mjestu
injiciranja; Manje često: dehidracija, urtikarija, pruritus, oštećenje bubrega, akutno zatajenje bubrega,
opće loše stanje; Rijetko: anafilaktičke reakcije, intestinalna opstrukcija; Vrlo rijetko: pankreatitis
(uključujući nekrotizirajući pankreatitis). Doziranje: Početna doza je 0,6 mg liraglutida na dan, kako
bi se poboljšala gastrointestinalna podnošljivost lijeka. Poslije najmanje jednog tjedna dozu treba
povisiti na 1,2 mg. U nekih bolesnika povećanje doze sa 1,2 mg na 1,8 mg može biti korisno pa se
prema kliničkom odgovoru doza može povisiti na 1,8 mg nakon najmanje jednog tjedna, kako bi se
regulacija glikemije dodatno poboljšala. Ne preporučuju se dnevne doze više od 1,8 mg. Victoza® se
može dodati već postojećem liječenju metforminom ili kombinacijom metformina i tiazolidindiona.
Postojeća doza metformina i tiazolidindiona može se nastaviti primjenjivati bez promjene. Victoza®
se može dodati već postojećem liječenju sulfonilurejom ili kombinacijom metformina i sulfonilureje
ili bazalnom inzulinu. Kad se Victoza® dodaje liječenju sulfonilurejom ili bazalnim inzulinom, treba
razmotriti smanjenje doze sulfonilureje ili bazalnog inzulina kako bi se smanjio rizik od hipoglikemije.
Nije potrebno samopraćenje glukoze u krvi radi prilagođavanja doze lijeka Victoza®. Međutim,
kad se započinje liječenje lijekom Victoza® u kombinaciji sa sulfonilurejom ili bazalnim inzulinom,
samopraćenje glukoze u krvi može biti potrebno radi prilagođavanja doze sulfonilureje ili bazalnog
inzulina. Nije potrebno prilagođavanje doze prema dobi. Terapijsko iskustvo u bolesnika u dobi
≥75 godina je ograničeno. Nije potrebno prilagođavanje doze u bolesnika s blažim oštećenjem bubrega
(klirens kreatinina 60‑90 ml/min). Terapijsko iskustvo je vrlo ograničeno u bolesnika s umjerenim
oštećenjem bubrega (klirens kreatinina 30‑59 ml/min), dok u bolesnika s teškim oštećenjem bubrega
(klirens kreatinina ispod 30 ml/min) nema terapijskog iskustva. Primjena lijeka Victoza® se trenutno
ne može preporučiti u bolesnika s umjerenim i teškim oštećenjem bubrega, uključujući bolesnike sa
zadnjim stadijem bubrežne bolesti. Trenutno je terapijsko iskustvo u bolesnika sa svim stupnjevima
oštećenja jetre previše ograničeno da bi se primjena lijeka mogla preporučiti u bolesnika s blažim,
umjerenim ili teškim oštećenjem jetre. Sigurnost i djelotvornost lijeka Victoza® u djece i adolescenata
mlađih od 18 godina nisu još ustanovljene. Nema dostupnih podataka. Način primjene: Victoza®
se ne smije primjenjivati intravenski ili intramuskularno. Victoza® se primjenjuje jedanput na dan
u bilo koje doba dana, neovisno o obrocima, a može se injicirati supkutano u abdomen, u bedro
ili u nadlakticu. Mjesto i vrijeme injiciranja mogu se mijenjati bez prilagođavanja doze. Međutim,
bolje je lijek Victoza® injicirati otprilike u isto doba dana, kad se odabere najprimjerenije doba dana.
Nositelj odobrenja: Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK‑2880 Bagsværd, Danska. Broj odobrenja:
EU/1/09/529/002. Način izdavanja: na recept. Datum revizije sažetka: Travanj, 2014.
Prije propisivanja lijeka Victoza® obvezno proučite posljednji odobreni sažetak opisa svojstava lijeka
te posljednju odobrenu uputu o lijeku.
Victoza® je zaštićeno ime u vlasništvu Novo Nordisk A/S, Danska.
Referencije: 1. Pratley R, Nauck M, Bailey T, et al; for the 1860-LIRA-DPP-4 Study Group. One year of liraglutide treatment offers sustained and more effective glycaemic control and weight reduction compared with
sitagliptin, both in combination with metformin, in patients with type 2 diabetes: a randomised, parallel-group, open-label trial. Int J Clin Pract. 2011;65(4):397-407.
Samo za zdravStvene radnike
d045-29.04.2014.
Victoza® —Vaša snaga u
promjeni dijabetesa tipa 2.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
21
File Size
2 701 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content