close

Enter

Log in using OpenID

AUTO KREDIT “mInI PLUS” DO 25.000 HRK

embedDownload
OD 09.09.2
01
DO 30.09.2 0.
010.
AUTO KREDIT “mini PLUS” do 25.000 HRK
uvjeti za kupnju NOVIH motokultivatora (i traktora)
proizvoĐača LABINPROGRES-TPS d.o.o.
OSNOVNI UVJETI KREDITA
Iznos kredita
n od HRK 5.000 do HRK 25.000
Kamatna stopa1 n 5,95% godišnje, promjenjiva za kredite u KUNAMA – AKCIJA!
Interkalarna kamata se obračunava po stopi jednakoj redovnoj.
Rok otplate
n od 13 mjeseci do 60 mjesecI
Naknade n naknada za obradu kreditnog zahtjeva:
- 2,50% od iznosa kredita (minimalno 150 kn)
n trošak osiguranja tražbine po kreditu:
- 3,00% - obračunava se na iznos kredita
Naknada za obradu zahtjeva i trošak osiguranja tražbine po kredita mogu se platiti iz sredstava kredita.
Način korištenja kredita Banka isplaćuje kredit tek nakon što je sva dokumentacija dostavljena Banci i provedeni svi ugovoreni
instrumenti osiguranja. Kredit se isplaćuje na račun prodavatelja. Kredit uz valutnu klauzulu se isplaćuje po
srednjem tečaju HNB na dan isplate.
Način otplate n KLASIČNA OTPLATA – u jednakim mjesečnim anuitetima. Za kredite uz valutnu klauzulu u kunskoj protuvrijednosti obračunatoj po srednjem tečaju HNB važećem na dan plaćanja.
1 Obračun kamata primjenom proporcionalne metode obračuna; kamatna stopa je promjenjiva prema Odluci o kamatnim stopama Banke u skladu s promjenama
tržišnih uvjeta; u slučaju kašnjenja u otplati obračunava se kamata po dospijeću trenutno po kamatnoj stopi od 14% godišnje.
EFEKTIVNA KAMATNA STOPA / REALNA GODIŠNJA KAMATNA STOPA
Efektivnom kamatnom stopom (EKS) / Realnom godišnjom kamatnom stopom (RGKS) ukupni troškovi po Vašem kreditu
(kamata, depozit, naknada) izraženi su na jedinstven način kako biste bili u mogućnosti uspoređivati kredite i odabrati kredit koji
Vam najviše odgovara. EKS / RGKS Vaš je alat za usporedbu svih kredita na tržištu – koristite se njime.
Najpovoljnija efektivna kamatna stopa već od:
n 8,65% za kredite u HRK
izračunato za kredit s rokom otplate od 5 godina i instrumente osiguranja po modelu O te uz naknadu za obradu kredita od 2,50%
OSNOVNA DOKUMENTACIJA KOJU JE POTREBNO PRIKUPITI
n Pristupnica - Zahtjev za kredit
n Zadnja platna lista ovjerena kod poslodavca
n Preslika osobne iskaznice tražitelja kredita (ako se radi o novim osobnim iskaznicama, potrebno je priložiti i dokument iz kojeg je vidljiv
MBG sudionika u kreditu)
n OIB - osobni identifikacijski broj
n Dokumentacija za dokazivanje primanja
n Ponuda (predračun ili račun) prodavatelja vozila
Banka može zatražiti i drugu dokumentaciju.
AUTO KREDIT “mini PLUS” do 25.000 HRK
uvjeti za kupnju NOVIH motokultivatora (i traktora)
proizvođača LABINPROGRES-TPS d.o.o.
MODELI INSTRUMENATA OSIGURANJA
Model
Iznos kredita
Jamac
Fiducijarni Deponirana
Deponirana Suglasnost Premija osiguranja
prijenos
kasko polica knjižica vozila o zapljeni
tražbine kod
vlasništva vinkulirana u u Banci
primanja i
Croatia osiguranja
korist Banke Zadužnica
O
do 25.000 HRK
NE
NE
NE
DA3,00%
NE
OSTALI UVJETI
n Kreditna sposobnost sudionika u kreditu utvrđuje se sukladno pravilima Banke.
n Uz ugovor o kreditu potpisuje se i izjava o zapljeni primanja i zadužnica.
n Sudionik u kreditu koji je zaposlen na neodređeno mora u trenutku podnošenja zahtijeva za kredit imati najmanje 6 mjeseci kontinuiranog
radnog staža. Sudionik u kreditu može biti osoba zaposlena na određeno u kontinuitetu kod jednog poslodavca najmanje 12 mjeseci uz
suglasnost Osiguratelja.
n Broj godina starosti pojedinog sudionika u kreditu i roka otplate kredita, u trenutku podnošenja zahtjeva za kredit, ne može prelaziti 72
godine, pri čemu se pod godinama starosti sudionika računa kalendarska godina, a ne mjesec rođenja.
n Napomena 1: Iznos kredita za kupnju traktora čini maloprodajna cijena vozila s PDV-om koja se može uvećati prema Ponudi
prodavatelja vozila za iznos maloprodajne cijene dodatne opreme, što uključuje: priključno vozilo - vozilo koje je namijenjeno da ga vuče
motorno vozilo, bilo da je konstruirano kao prikolica ili poluprikolica, traktorski priključak - zamjenjivo oruđe za obavljanje poljoprivrednih i
drugih radova, koje motorno vozilo vuče, gura ili nosi, kada je dodatna oprema označena jedinstvenom oznakom (broj šasije, serijski
broj) koja je navedena u ponudi prodavatelja i u ugovoru o kreditu.
n Napomena 2: Ugovor o kreditu za kupnju motornog vozila obvezno se solemnizira kod javnog bilježnika.
n Napomena 3: Jedan sudionik u kreditu može biti poljoprivrednik koji nije u sustavu PDV-a ako ima sklopljen ugovor o otkupu
poljoprivrednih proizvoda temeljem kojeg prima naknadu. Za dokazivanje primanja potrebno je priložiti ugovor o otkupu poljoprivrednih
proizvoda sklopljen s Otkupljivačem, aktivan zadnjih 12 mjeseci ili slijed takvih sklopljenih ugovora odnosno potvrdu Otkupljivača o ukupno
isplaćenim naknadama za otkup poljoprivrednih proizvoda u zadnjih 12 mjeseci na minimalni iznos od 35.000,00 kn uz ovjerenu izjavu
korisnika kredita da će mjesečna primanja primati na račun otvoren kod Zagrebačke banke za cijelo vrijeme otplate kredita te da će
ugovoriti trajni nalog za otplatu kredita.
rujan 2010.
n Napomena 4: Banka će na zahtjev klijenta osigurati nacrt ugovora za kredit bez naknade.
AUTO KREDIT “mini PLUS” do 25.000 HRK
uvjeti za kupnju NOVIH motokultivatora (i traktora)
proizvođača LABINPROGRES-TPS d.o.o.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
105 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content