close

Enter

Log in using OpenID

1 IZVOD IZ ZAPISNIK s 5. sjednice Upravnog vijeća

embedDownload
IZVOD IZ ZAPISNIK
s 5. sjednice Upravnog vijeća održane 26.03.2014. godine,
u prostorijama Dječjeg vrtića «Savica», Zagreb, Ulica Vladimira Ruždjaka 7,
s početkom u 16.45 sati.
Nazočni članovi Upravnog vijeća: predstavnici Osnivača: Damir Perica, Tina Hrženjak i Ivan
Bušljeta, predstavnica Vrtića, Lorana Šamanić i predstavnik roditelja, Aleksandar Džakula
Ostali nazočni: Jelena Briški, ravnateljica, Nazifa Softić, tajnica i Nikolina Lemić, sindikalna
povjerenica
Zapisničarka: Nazifa Softić
Gđa Lorana Šamanić, predsjednica Upravnog vijeća, pozdravlja nazočne, konstatira da je
nazočan dovoljan broj članova Upravnog vijeća za pravovaljano odlučivanje te nakon čitanja
prijedloga i dopune prijedloga dnevnog reda, prisutni članovi Upravnog vijeća jednoglasno
prihvaćaju i usvajaju slijedeći
Dnevni red:
1. Verifikacija zapisnika s prethodne sjednice
2. Izvješće ravnateljice o radu Vrtića i izvršavanju odluka Upravnog vijeća između
dvije sjednice
3. Odluka o izboru kandidata i zasnivanju radnog odnosa na poslovima radnog mjesta
a) medicinske sestre na neodređeno vrijeme
b) odgojitelja na određeno vrijeme
4. Odluka o objavi natječaja za radno mjesto odgojitelja na neodređeno vrijeme
5. Različito
Ad. 1.
Gđa Lorana Šamanić, predsjednica Upravnog vijeća konstatira da nazočni članovi
Upravnog vijeća jednoglasno verificiraju zapisnik s prethodne sjednice.
Ad.3.
a)
Nazočni članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli odluku o izboru kandidata
Patriše Jonjić, bacc.med.techn. s položenim stručnim ispitom za rad na neodređeno
vrijeme na poslovima medicinske sestre.
Nazočni članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli odluku o zasnivanju
radnog odnosa na neodređeno vrijeme, na poslovima radnog mjesta medicinske sestre s
Patrišom Jonjić. Radni odnos zasnovat će se 01.04.2014. god.
b)
Nazočni članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli odluku o izboru kandidata
Lucije Vulić, odgojiteljice predškolske djece s položenim stručnim ispitom za rad na
određeno vrijeme, radi zamjene za odsutnu Mirtu Šušković Žitnik koja je na bolovanju.
1
Nazočni članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli odluku o zasnivanju
radnog odnosa na određeno vrijeme, na poslovima radnog mjesta odgojitelja/ice s Lucijom
Vulić, a radi zamjene za odsutnu Mirtu Šušković Žitnik koja je na bolovanju. Radni odnos
zasnovat će se 01.04.2014. god.
Ad.4.
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97.,
107/07. i 94/13) članovi Upravnog vijeća jednoglasno donose odluku o raspisivanju
natječaja za obavljanje poslova radnog mjesta:
1. ODGOJITELJICE
- jedan (1) izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme
Natječaj će se objaviti na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog
zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Vrtića.
Sjednica je završila 17.35 u sati.
Zapisničarka
Predsjednica Upravnog vijeća
Nazifa Softić
Lorana Šamanić
KLASA: 601-02/14-08/03
URBROJ: 251-589-04-14-3
Zagreb, 26.03.2014.
2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
132 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content