close

Enter

Log in using OpenID

FORMULAR ZA PRIJAVU NA POSAO / PRAKSU

embedDownload
Vaša fotografija u
boji
FORMULAR ZA PRIJAVU NA
POSAO / PRAKSU
Student/ica sam univerziteta:________________________________________
Ako aplicirate za praksu
popunite ovaj dio (x)
Praksa u zimskom periodu (sa početkom_________u trajanju od_______dana)
Praksa u ljetnom periodu
(sa početkom_________u trajanju od_______dana)
Posao za koji mislite raditi praksu (Radna jedinica/ Funkcija/ Sektor ili Pozicija)?
_______________________________________________________________________________________________
Lični podaci:
Ime i prezime:
Spol:
muški
/
Datum rođenja (d/m/g):
Bračno stanje:
Mjesto rođenja:
Ime supružnika i zanimanje:
ženski
Broj/Godište djece:
Državljanstvo:
Telefon (fiksni):
E-mail:
Telefon (poslovni):
Adresa stanovanja:
Telefon (mobilni):
Podaci o završenom školovanju:
Naziv škole:
Smjer:
Srednja škola:
Viša škola:
Univerzitet:
Postdiplomski:
Doktorat:
Obrazac za prijavu na posao/praksu
Dokument Br.:
Datum :
Strana : 1/3
Revizija:
Početak i završetak
školovanja:
Prosjek
ocjena:
Poznavanje stranih jezika:
Jezik:
Nivo znanja
Certifikati
(Odlično/dobro/površno):
(ako posjedujete):
Način sticanja znanja
(škola/praksa/kurs i dr.):
Poznavanje rada na računaru:
Programski paket
Nivo znanja
Certifikati
(npr: MS Office, Adobe, Autodesk i sl.):
(Odlično/dobro/površno):
(ako posjedujete):
Pozicija:
Datum početka
i završetka:
Način sticanja znanja
(škola/praksa/kurs i dr.):
Ostalo:
Radno iskustvo:
(Počnite od zadnjeg posla)
Poslodavac:
Razlog prestanka:
Ostalo:
Primanja na zadnjem poslu:___________ (KM).
(U slučaju da postoje dodatni prihodi navedite:______________________________________________________________)
Obrazac za prijavu na posao/praksu
Dokument Br.:
Datum :
Strana : 2/3
Revizija:
Dodatni podaci:
(Označite sa x)
Zdravstveno stanje:
Zdrav
Mogućnost putovanja:
/ Invalid
Da
/
Vozačka dozvola:
Ne
Da
/
Ne
Kažnjavani zakonom:
Da
/
Ne
Da li ste član nekog kluba/udruženja? (navedite):
Da li ste prije aplicirali na neki posao u našoj firmi?
Da
/
Datum kada možete početi sa radom:
Ne
Ako da, navedite poziciju i datum apliciranja:
Neto plaća koju očekujete:
REFERENCE (Ako postoje osobe iz školskih dana/sa posla/iz PLAMINGO-a kod kojih bi se mogli informisati o vama. Ako sa navedenim osobama postoji
rodbinska veza i slično, obavezno navedite)
Ime i prezime:
Zanimanje/Pozicija:
Način poznavanja:
Broj telefona:
Način poznavanja:
Broj telefona:
(Za osobe koje rade u PLAMINGO-u koristite donju tabelu):
Ime i prezime:
Zanimanje/Pozicija:
Odgovorno tvrdim da su sve gore navedene informacije tačne!
Datum:_________________
Obrazac za prijavu na posao/praksu
Dokument Br.:
Potpis: ________________________
Datum :
Strana : 3/3
Revizija:
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
21
File Size
94 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content