close

Enter

Log in using OpenID

"SARAJEVO-GAS" ad PRIJEDLOG Transport i distribucija prirodnog

embedDownload
"SARAJEVO-GAS" a.d.
Transport i distribucija prirodnog gasa
Istočno Sarajevo
Nikole Tesle br. 55.
Tel: 057 340 876
Fax: 057 340 113
E-mail ssgas @ teol.net
PRIJEDLOG
IZVJEŠTAJ
O RADU UPRAV#OG ODBORA "SARAJEVO-GAS" a.d. I. Sarajevo
u 2011 godini
I. Sarajevo, mart 2012. god.
Na osnovu člana 282. Zakona o privrednim društvima i člana 53. stav 1. alineja 5. Statuta
"Sarajevo-gasa" a.d. I. Sarajevo, Upravni odbor Društva na IV(četvrtoj) sjednici održanoj dana
17.04. 2012. god. usvojio je i podnosi Skupštini Društva
IZVJEŠTAJ
O RADU UPRAV#OG ODBORA "Sarajevo-gasa" u 2011. god.
Upravni odbor "Sarajevo-gasa" a.d. Istočno Sarajevo u 2011. god. svoju funkciju u ovom
akcionarskom društvu ostvarivao je u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Statutom i drugim
normativinim aktima Društva.
I ADLEŽOSTI UPRAVOG ODBORA
Nadležnosti Upravnog odbora utvrđene su Zakonom i Statutom Društva i isti je ovlašten i odgovoran
da:
a) upravlja razvojem Društva,
b) utvrđuje poslovni plan Društva,
c) usvaja šestomjesečne finansijske izvještaje Društva,
d) saziva sjednice Skupštine akcionara i utvrđuje prijedloge dnevnog reda,
e) utvrđuje prijedloge odluka Skupštine akcionara i kontrolu njihovog provođenja,
f) bira i razrješava generalnog direktora,
g) bira i razrješava izvršne direktore na prijedlog generalnog direktora,
h) priprema godišnje izvještaje i razmatra i usvaja šestomjesečne i kvartalne izvještaje,
i) priprema prijedloge finansijskih izvještaja, izvještaje Upravnog odbora i razmatra izvještaje
nezavisnog revizora u vezi sa finansijskim izvještajima,
j) donosi prijedloge odluka za raspodjelu dobiti i pokriće gubitka,
k) razmatra prijedloge i usvaja investicione odluke, u skladu sa Planom poslovanja Društva.
Izvršavajući svoje dužnosti Upravni odbor je u toku 2011. godine održao ukupno 8 (osam) redovnih
sjednica.
Prva sjednica u 2011. god. održana je 22.02.2011. god., a poslednja 15.12.2011. god.
S obzirom da je članom 306. Zakona o privrednim društvima propisano da Upravni odbor održava
najmanje četiri redovne sjednice godišnje, to je iz ovog izvještaja vidljivo da je Upravni odbor
"Sarajevo-gasa" u 2011. god. imao značajnu aktivnost, te da je u prosjeku sjednica zakazivana svakih
45 dana, što potvrđuje posebnu ažurnost i aktivnost Upravnog odbora. Potrebno je posebno istači da je
krajem godine, tačnije na sjednici održanoj 22.11.2011. god. konstituisan Upravni odbor u novom
sazivu i čine ga:
Ljubomir Klincov – predsjednik Upravnog odbora i članovi: Jovan Veselinović, Stevica Stojanović,
Miodrag Teletina, a novi član koji je imenovan ispred PREF-a je Boris Srdić. U ovom novom sazivu
održane su dvije sjednice Upravnog odbora.
Na održanim sjednicama Upravni odbor je:
a) utvrđivao Prijedloge normativnih akata i Odluka iz nadležnosti Skupštini,
b) donosio Odluke iz svoje nadležnosti,
c) razmatrao i usvajao izvještaje i informacije iz svoje nadležnosti kao i davao odgovarajuća
mišljenja i Zaključke u skladu sa zakonom,
d) davao ovlaštenja u skladu sa zakonom,
a) Utvrđeni su prijedlozi Odluka iz nadležnosti Skupštine Društva:
- Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva za 2010. god. sa izvještajem
nezavisnog revizora,
- Prijedlog Odluke o raspodjeli dobiti za 2010. god.
- Prijedlog Odluka o izboru nezavisnog revizora za 2011. god.
- Prijedlog Odluka o povlaćenju akcija sa službenog berzanskog tržišta.
- Prijedlog Poslovne politike i trogodišnjeg finansijskog plana poslovanja za period 2012-2014.
- Prijedlog odluke o usvajanju Statuta Društva (usklađenog sa odredbama Zakona o privrednim
društvima i Zakonom o klasifikaciji djelatnosti).
- Prijedlog Plana poslovanja za 2012. god.
b)
-
U toku 2011. god. Upravni odbor je donio sljedeće Odluke iz svoje nadležnosti:
Odluku o usvajanju Plana stručnog usavršavanja radnika za 2011. god.
Odluku o kupovni službenog vozila.
Odluku o sazivanju redovne godišnje Skupštine akcionara.
Odluku o usvajanju Plana i programa mjera zaštite na radu za 2011. god.
Odluku o usvajanju makroorganizacije Društva.
Odluka o sazivanju vanredne sjednice Skupštine akcionara.
Usvajanje pravila i procedura održavanja transportnog gasovoda.
Odluka o izboru i izvršnih direktora Društva i Izmjenu i dopunu odluke o izboru generalnog
direktora Društva.
c) Tokom 2011. godine Upravni odbor je razmatrao i usvojio veći broj informacija, izvještaja i
mišljenja, i to:
- Izvještaj Centralne popisne komisije za 2011. god.
- Zaključak oko usklađivanja Statuta sa odredbama ZOPD-a.
- Izvještaje sa službenih putovanja u inostranstvo.
- Izvještaj o finansijskom poslovanju za prvi kvartal 2011. god.
- Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju za I-VI-2011. god.
- Informacija o povećanju cijene gasa od 01.11.2011. god.
- Informacija o zahtjevu "Famos" a.d. I. Sarajevo za reprogram dugovanja.
II CILJEVI UPRAVOG ODBORA U PROTEKLOM PERIODU
Ciljevi Upravnog odbora u proteklom periodu bili su usmjereni na:
- uspješnom i prije svega zakonitom poslovanju "Sarajevo-gasa" a.d.
- razvoju gasnog sistema radi širenja mreže korisnika i što boljem pružanju usluga potrošačima
gasa
- uspješnog izvršavanja Plana poslovanja za 2011. god.
III USPJEŠO POSLOVAJE
U cilju uspješnog poslovanja Upravni odbor je donio niz akata i Odluka koje su imale za cilj
ostvarivanja uspješnog funkcionisanja "Sarajevo-gasa" i ostvarivanja pozitivnih rezultata poslovanja.
Normativna djelatnost "Sarajevo-gasa" u 2011. god. je posebno bila usmjerena ka usklađivanju
normativnih akata za izmjenama postojećih propisa, pre svih Zakona o privrednim društvima i Zakona
o klasifikaciji djelatnosti pa je Statut kao najviši pravni akt u Društvu, usklađen sa navedenim
propisima, a to je dovelo do usklađivanju i ostalih pravnih akata sa pozitivnim Zakonskim propisima.
IV SARADJA UPRAVOG ODBORA I MEADŽMETA DRUŠTVA
Saradnja Upravnog odbora i menadžmenta Društva je bila kontinuirana, i mimo zvaničnih sjednica i
odvijala se bez smetnji u cilju uspješnog funkcionisanja Društva.
Upravni odbor i menadžment Društva su poduzimali zajedničke aktivnosti u cilju profiliranja
poslovne politike koja će osigurati uspješno poslovanje kroz povećanje broja potrošača, kvaliteta
usluga kao i povećanje profita.
Aktivnosti Upravnog odbora i u narednom periodu će biti nastavljene u pravcu nastavka započetih
aktivnosti i realizaciji ciljeva sadržanih u Planu poslovanja za period 2012 – 2014. god. kako bi i u
predstojećem periodu "Sarajevo-gas" poslovao uspješno.
Predsjednik Upravnog odbora
________________________
Mr. Ljubomir Klincov, dipl.ecc.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
88 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content