close

Enter

Log in using OpenID

(Slu`ben vesnik na RM br. 28/04 166/12), Upravniot odbor na AD

embedDownload
Vrz osnova na ~len 384 od ZTD (Slu`ben vesnik na RM br. 28/04 ... 166/12),
Upravniot odbor na AD za Nemetali "Ogra`den" Strumica na sednicata
odr`ana na den 09.05.2014 god. donese:
O D L U K A
ZA SVIKUVAWE NA GODI[NO SOBRANIE NA AKCIONERI
1.
Da se svika godi{no sobranie na akcioneri na AD za Nemetali
"Ogra`den" Strumica .
Sobranieto da se odr`i na den 03.06.2014 godina (vtornik), so po~etok
vo 8 ~asot, vo prostoriite na AD za Nemetali "Ogra`den" Strumica
na ul. "Mar{al Tito" br. 239.
Sobranieto na akcioneri da raboti so sledniot:
D N E V E N R E D
I Proceduralen del:
1. Utvrduvawe na kvorum za rabota na Sobranieto
2. Izbor na 1(eden) broja~ na glasovi
3. Izbor na pretsedava~ na Sobranieto
II Raboten del:
1. Razgleduvawe i usvojuvawe na izve{tajot za raboteweto na
dru{tvoto za 2013 god.
2. Razgleduvawe i usvojuvawe na godi{nata smetka na dru{tvoto
za 2013 god.
3. Razgleduvawe na izve{tajot za raboteweto na slu`bata za
vnatre{na revizija za 2013 god.
4. Razgleduvawe na izve{tajot za ekonomsko - finansiskata
revizija na dru{tvoto za 2013 god.
5. Donesuvawe odluka za raspredelba na iska`anata dobivka po
godi{nata smetka za 2013.
6. Donesuvawe odluka za odobruvawe na rabotata na Upravniot i
Nadzorniot odbor na dru{tvoto.
7. Donesuvawe odluka za steknuvawe sopstveni akcii so otkup
8. Izbor na ovlasten revizor za revizija na godi{nata smetka i na
finansiskite izve{tai za delovnata 2014 godina.
2. Se zadol`uva Op{topravniot sektor da sprovede postapka za oglasuvawe
na javen povik za odr`uvawe na godi{noto sobranie na akcioneri i
istiot da bide objaven vo dnevniot pe~at i na oficijalnata internet
strana na dru{tvoto.
3. Ovaa Odluka stapuva na snaga so denot na donesuvaweto.
Pretsedatel na U.O.
Maxunkov Aristid
Ve molime preku Va{iot cenet vesnik da bide emituvan sledniot povik:
Vrz osnova na ~len 384, 387 stav 3, 388, 388-a i 388-b od ZTD (Slu`ben
vesnik na RM br. 28/04 ... 166/12), Upravniot odbor na AD za Nemetali
"Ogra`den" Strumica OBJAVUVA:
P O V I K
Za svikuvawe na godi{no sobranie na akcioneri na AD za Nemetali
"Ogra`den" Strumica za den 03.06.2014 god. (vtornik) so po~etok vo 08 ~asot, a
so sledniot:
D N E V E N R E D
I Proceduralen del:
1. Utvrduvawe na kvorum za rabota na Sobranieto
2. Izbor na 1(eden) broja~ na glasovi
3. Izbor na pretsedava~ na Sobranieto
II Raboten del:
1. Razgleduvawe i usvojuvawe na izve{tajot za raboteweto na
dru{tvoto za 2013 god.
2. Razgleduvawe i usvojuvawe na godi{nata smetka na dru{tvoto
za 2013 god.
3. Razgleduvawe na izve{tajot za raboteweto na slu`bata za
vnatre{na revizija za 2013 god.
4. Razgleduvawe na izve{tajot za ekonomsko - finansiskata
revizija na dru{tvoto za 2013 god.
5. Donesuvawe odluka za raspredelba na iska`anata dobivka po
godi{nata smetka za 2013.
6. Donesuvawe odluka za odobruvawe na rabotata na Upravniot i
Nadzorniot odbor na dru{tvoto.
7. Donesuvawe odluka za steknuvawe sopstveni akcii so otkup
8. Izbor na ovlasten revizor za revizija na godi{nata smetka i na
finansiskite izve{tai za delovnata 2014 godina.
Godi{noto sobranieto ke se odr`i vo prostoriite na AD za Nemetali
"Ogra`den" Strumica na ul. "Mar{al Tito" br. 239.
Pravo na prisustvo, u~estvo vo rabotata i odlu~uvaweto na godi{noto
sobranieto imaat site akcioneri koi se evidentirani vo Akcionerskata kniga
izdadena od Centralniot depozitar za hartii od vrednost na Republika
Makedonija, odnosno so polnomo{no zavereno kaj notar.
Materijalite za rabota na godi{noto sobranie ke bidat dostapni na
oficijalnata internet stranica na AD za Nemetali "Ogra`den" Strumica i vo
prostoriite na AD za Nemetali "Ogra`den" Strumica na ul. "Mar{al Tito"
br. 239 sekoj raboten den od 13 - 15 ~asot.
AD za nemetali
"Ogra`den" Strumica
IZVE[TAJ ZA RABOTEWETO NA AD ZA
NEMETALI "[email protected]" STRUMICA
ZA 2013 god.
IZVE[TAJ OD PROIZVODSTVO
1. Avtomatski mlin (Melen feldspad - 2012/2013 izrazeno vo 1*1000
toni)
2. Hamzali (Feldspat - 2012/2013 izrazeno vo 1*1000 toni)
3. Meme{li (Mermer - 2012/2013 izrazeno vo 1*1000 toni)
4. Mikromelnica (Melen mermer - 2012/2013 izrazeno vo 1*1000
toni)
5. Pogon za suvi grade`ni proizvodi ( 2012/2013 izrazeno vo 1*1000
toni)
KOMERCIJALEN IZVE[TAJ - 2013
Vo tekovnata 2013god. vo AD nemetali Ogra`den ostvarena e
proda`ba na:
Melen feldspat - 15435.413t. (din30;din80;0-8mm)
Separiran pesok -tampon,dr.varovnik,varovnik,bela ruda - 26069.96t
Gotovi proizvodi - 6900.31t
Od ova proda`ba ostvaren e finanski rezultat od 105.886.984,00den.
Vo Ogra`den Mikromiks ostvarena e proda`ba na:
Melen kalcium karbonat - 7963.50t. so finansiski rezultat od
15.670.705,00den.
Rezultatite od realiziranata proda`ba se na nivo na prethodnata
2012god. so mala
tendencija na rast.
Sporedenite rezultati 2013/2012god. naturalno poka`uvat:
- kaj feldspatot indeks-103; separiraniot pesok indeks-101; gotovi
proizvodi indeks-117;
i kalcium karbonatot indeks-100.
Sporedenite rezultati 2013/2012god. finansiski poka`uvat:
-kaj feldspatot indeks-110; separiraniot pesok indeks-80; gotovi
proizvodi-indeks-115 i
kalcium karbonat indeks-94.
Realiziranata proda`ban a feldspatot e 100%-izvoz vo dr`avite
nadvor od zemjata od koi
vo struktura: Srbija-62%;Bugarija-13%;Slovenija-11%;Hrvatska8% i ostanatoto vo
Grcija i Ungarija.
Realiziranata proda`ba na gotovite proizvodi e 80% - doma{en
pazar i kalcium karbonatot 80% - doma{en pazar.
Prose~nite ceni na surovinite i gotovite proizvodi -2013g. vo
celost |i ispolnija
o~ekuvanite rezultati zemaj}i ja vo predvid ponudata i
pobaruva~kata na pazarot
kako i konkurentosta kaj istite.
Vo uslovi na kriza koja trae nekolku godini i ne e nadminata nitu
vo eden segment od
raboteweto na{ata proda`ba svoite aktivnosti i ponatamu }e |i
bazira na osnovite od
rezultatite na istra`uvawata na pazarite, kompletno sledewe na
ponudata i pobaruva~kata, vospostavuvawe na kontakti i komunikacija so kupuva~ite na
dolgoro~na osnova i
drugi aktivnosti vo smisol na izgradba na stabilna pozicija na
pazarot.
AD za Nemetali
"Ogra`den" Strumica
Upraven odbor,
______________________
Vrz osnova na ~len 384 od Zakonot za trgovskite dru{tva,
(Slu`ben vesnik na RM br. 28/04 ... 166/12), Upravniot odbor na AD
za Nemetali "Ogra`den" Strumica na sednicata odr`ana na den
09.05.2014 godina donese
O D L U K A
1. Se USVOJUVA godi{niot izve{taj za raboteweto na AD za
Nemetali "Ogra`den" Strumica za 2013 godina.
2. Godi{niot izve{taj za raboteweto na AD za Nemetali
"Ogra`den" Strumica za 2013 godina da se stavi na
predhodno usvojuvawe na Nadzorniot odbor na AD za
nemetali "Ogra`den" Strumica a potoa na odobruvawe na
godi{noto Sobranie na akcioneri na AD za Nemetali
"Ogra`den" Strumica.
3. Ovaa odluka stapuva na snaga so denot na donesuvaweto.
Pretsedatel na U.O
Maxunkov Aristid
Vrz osnova na ~len 380 od Zakonot za trgovskite dru{tva,
(Slu`ben vesnik na RM br. 28/04 ... 166/12), Nadzorniot odbor na AD
za Nemetali "Ogra`den" Strumica na sednicata odr`ana na den
09.05.2014 godina donese
PREDLOG ODLUKA
1. Se USVOJUVA godi{niot izve{taj za raboteweto na AD za
Nemetali "Ogra`den" Strumica za 2013 godina.
2. Godi{niot izve{taj za raboteweto na AD za Nemetali
"Ogra`den" Strumica za 2013 godina da se stavi na
odobruvawe na godi{noto Sobranie na akcioneri na AD za
Nemetali "Ogra`den" Strumica.
3. Ovaa odluka stapuva na snaga so denot na donesuvaweto.
Pretsedatel na N.O
Tufek~iev Gorge
ИЗВЕШТАЈ
за резултатот за период 01.01.-31.12.2013
Во текот на периодот, АД за неметали Огражден Струмица ги оствари следниве расходи:
Опис
Рб.
1
Потрошени суровини и материјали
2
2013
2012
Индекс
56,778,071
52,596,079
108
Услуги
6,693,133
9,873,867
68
3
Амортизација
9,432,101
13,501,773
70
4
4,449,712
3,791,533
117
5
Дневници и трошоци за службен пат
Репрезентација,спонзорство и
пропаганда
1,278,338
990,660
129
6
Осигурување
271,495
190,837
142
7
Банкарски услуги
583,376
364,913
160
8
Останати трошоци од работење
1,159,488
16,808,538
7
9
Други нематеријални трошоци
2,714,204
1,411,330
192
14,294,340
14,200,784
101
5,531,287
5,899,313
94
175,503
488,415
36
8,337,935
12,488,555
67
14 Набавна вредн.на продадени стоки
16,490,455
10,489,635
157
15 Промена во вредноста на залихите
1,647,032
-1,437,671
-115
129,836,470
141,658,560
92
10 Нето плати
11 Придонеси и даноци по вработени
12 Други трошоци по вработени
13 Камати и курсни разлики
Вкупно расходи
Остварени приходи во текот периодот:
Рб
Опис
2013
2012
Индекс
1 Приходи од продажба во земјата
80,621,453
76,677,415
105
2 Приходи од продажба во странство
37,794,095
31,032,284
122
3 Приход од употреба на сопств.пр.
2,572,903
2,244,128
115
4 Останати деловни приходи
9,275,906
32,042,029
29
47,779
25,058
191
Вкупно приходи
130,312,136
142,020,912
92
Вкупно расходи
129,836,470
141,658,560
92
Добивка пред оданочување
475,666
362,353
131
Данок од добивка
107,315
107,682
100
Нето добивка
368,351
254,671
145
5 Приходи од камати и курсни ралики
ФИНАНСОВ СЕКТОР
КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ
за резултатот за период 01.01-31.12.2013
Во текот на периодот, АД за неметали Огражден Струмица и Огражден-Микромикс
ДООЕЛ ги остварија следниве расходи:
Опис
Рб.
1
Потрошени суровини и материјали
2
Услуги
3
Амортизација
4
5
Дневници и трошоци за службен пат
Репрезентација,спонзорство и
пропаганда
6
2013
2012
Индекс
63,324,886
59,038,983
107
9,686,748
12,539,265
77
10,203,234
14,820,795
69
4,566,953
3,853,789
119
1,358,999
1,087,208
125
Осигурување
271,495
190,837
142
7
Банкарски услуги
625,607
437,936
143
8
Останати трошоци од работење
1,256,693
16,972,661
7
9
Други нематеријални трошоци
2,755,163
1,422,798
194
17,502,342
17,330,805
101
7,025,558
7,338,009
96
189,703
631,831
30
8,375,730
12,525,872
67
14 Набавна вредн.на продадени стоки
17,595,154
11,752,910
150
15 Промена во вредноста на залихите
2,526,829
-845,952
-299
147,265,094
159,097,746
93
10 Нето плати
11 Придонеси и даноци по вработени
12 Други трошоци по вработени
13 Камати и курсни разлики
Вкупно расходи
Остварени приходи во текот периодот:
Рб
Опис
2013
2012
Индекс
1 Приходи од продажба во земјата
94,426,528
90,850,652
104
2 Приходи од продажба во странство
41,438,237
35,038,790
118
2,572,903
9,293,431
50,468
147,781,567
147,265,094
516,473
109,700
406,773
2,244,128
32,063,601
28,524
160,225,694
159,097,746
1,127,948
109,645
1,018,303
115
29
177
92
93
46
100
40
3 Приход од употреба на сопств.пр.
4 Останати деловни приходи
5 Приходи од камати и курсни ралики
Вкупно приходи
Вкупно расходи
Добивка пред оданочување
Данок од добивка
Нето добивка
ФИНАНСОВ СЕКТОР
Vrz osnova na ~len 384 od Zakonot za trgovskite dru{tva,
(Slu`ben vesnik na RM br. 28/04 ... 166/12), Upravniot odbor na AD
za Nemetali "Ogra`den" Strumica na sednicata odr`ana na den
09.05.2014 godina donese
O D L U K A
1. Se USVOJUVAAT godi{nata smetka za 2013 godina i
finansiskite izve{tai za raboteweto na AD za Nemetali
"Ogra`den" Strumica za 2013 godina.
2. Godi{nata smetka za 2013 godina i finansiskite izve{tai
za raboteweto na AD za Nemetali "Ogra`den" Strumica za
2013 godina da se stavat na predhodno usvojuvawe na
Nadzorniot odbor na AD za nemetali "Ogra`den" Strumica
a potoa na odobruvawe na godi{noto Sobranie na
akcioneri na AD za Nemetali "Ogra`den" Strumica.
3. Ovaa odluka stapuva na snaga so denot na donesuvaweto.
Pretsedatel na U.O
Maxunkov Aristid
Vrz osnova na ~len 380 od Zakonot za trgovskite dru{tva,
(Slu`ben vesnik na RM br. 28/04 ... 166/12), Nadzorniot odbor na AD
za Nemetali "Ogra`den" Strumica na sednicata odr`ana na den
09.05.2014 godina donese
PREDLOG ODLUKA
1. Se USVOJUVA godi{nata smetka i finansiskite izve{tai
za raboteweto na AD za Nemetali "Ogra`den" Strumica za
2013 godina.
2. Godi{nata smetka i finansiskite izve{tai za 2013 godina
za raboteweto na AD za Nemetali "Ogra`den" Strumica da
se stavat na odobruvawe na godi{noto Sobranie na
akcioneri na AD za Nemetali "Ogra`den" Strumica.
3. Ovaa odluka stapuva na snaga so denot na donesuvaweto.
Pretsedatel na N.O
Tufek~iev Gorge
До
Собрание на акционери при
АД за Неметали
“ Огражден” Струмица
ИЗВЕШТАЈ
за работата на Службата за Внатрешна ревизија на АД за Неметали
“Огражден” Струмица за деловната 2013 година
Согласно одредбите од Законот за Трговски Друштва утврдена е
обврска според која акционерските друштва кои имаат посебни обврски за
известување се должни да организираат Служба за внатрешна ревизија како
независна организациона единица во друштвото.
Организациска поставеност, права, одговорности и односи со другите
организациски единици на друштвото и назначување на раководител на
Службата за внатрешна ревизија ги уредува органот на надзор.
Внатрешната ревизија врши постојана и целосна ревизија на
законитоста, правилноста и ажурноста на работењето на друштвото преку:
оценка на адекватноста и ефикасноста на системот на внатрешна контрола,
оценка на точноста на сметководствената евиденција и финансиските
извештаи, проверка на точноста, веродостојноста и навременоста во
известувањето согласно прописите, усогласеноста со интерните политики и
процедури на друштвото, законите и регулативата што се во сила, како и на
општата ефикасност во работењето на друштвото.
Спроведувањето на ревизијата, внатрешниот ревизор ја вршеше во
согласност со Меѓународните стандарди за ревизија кои бараат извршување
на ревизијата на начин кој овозможува разумно уверување дека во
финансиските извештаи и работењето на компанијата нема погрешни прикази
од материјално значење. Внатрешниот ревизор во овој период ревизијата ја
насочи кон проверка на изворната документација и ја насочи својата работа
кон стекнување на контролно уверување преку идентификација и тестирање на
контролни активности и прибирање ревизорски докази.
Спроведените ревизорски прегледи генерално се извршени во рамки на
планираното време со мали отстапувања.
Изминатата 2013 година Службата за внатрешна ревизија своите
активности ги насочи кон оценка на мониторинг на процес на управување со
готовина и оценка на контролните точки во текот на документацијата како и
нивно соодветно евидентирање во сметководствената евиденција, начин на
користење на службени возила, водење евидентни листови и нивно навремено
предавање, контрола на расходите поврзани со возниот парк и механизација,
контрола на транспортните услуги, трошоците направени за извршени услуги
за одржување, ревизија на контролните активности во делот на деловни
односи со купувачите, правилна испорака на стоката, навремено
пресметување и испорака на фактурите, наплата и побарувања, редовно
потврдување на состојбата со поголемите комитенти, одобрувања попусти и
нивната оправданост, контрола на складирање и сортирање на стоката,
присуство на работници на работа, изостанувања од работа и причини за
истите, како и контрола на излегувања од работа во тек на работно време,
контрола на искористување на работно време, остварени резултати,
нормирање, контрола на исплата на вработени по пропишани стапки, точност и
прецизност во исплатите и одбитоците, придржување кон релевантните
законски прописи, точност во пресметката на додатоци и одбитоци,
соодветност и исправност на исплатни листи за плати.
Мислење:
Внатрешната ревизија го потврдува стекнатото разумно убедување дека
интерниот контролен систем на друштвото е во најголем дел адекватно
имплементиран во насока на минимизирање на значајните материјални ризици
и ефикасно и доследно спроведување на законската регулатива и процедури
на друштвото.
Ова мислење се издава врз основа на поединечните ревизорски
прегледи извршени преку проверка и контрола на избрани примероци,
набљудување на процеси и интервјуа.
Како составен дел од ревизијата беа идентификувани одредени
слабостите и дадени препораки, насоки, упатства и рокови за имплементација
на посочените слабости. Идентификуваните наоди/препораки се од
оперативен и нискоризичен карактер и немаат материјално значење.
Раководството/одговорните лица ги прифатија скоро во целост дадените
препораки и во тек е нивна имплементација.
Службата за внатрешна ревизија ја следи имплементацијата на
дадените препораки.
Служба за Внатрешна ревизија
Vrz osnova na ~len 415-v, to~ka 1 i 4 od Zakonot za trgovskite
dru{tva, (Sl.vesnik na RM br. 28/04, ... ,166/12), Upravniot odbor na
AD za Nemetali "Ogra`den" Strumica na sednicata odr`ana na den
09.05.2014 godina donese
O D L U K A
1. Se USVOJUVA Izve{taj za raboteweto na Slu`bata za
vnatre{na revizija na AD za Nemetali "Ogra`den"
Strumica za 2013 godina.
2. Izve{tajot za raboteweto na Slu`bata za vnatre{na
revizija na AD za Nemetali "Ogra`den" Strumica za 2013
godina da se stavi na predhodno odobruvawe na Nadzorniot
odbor na AD za nemetali "Ogra`den" Strumica a potoa na
razgleduvawe na godi{noto Sobranie na akcioneri na AD
za Nemetali "Ogra`den" Strumica.
3. Ovaa odluka stapuva na snaga so denot na donesuvaweto.
Pretsedatel na U.O
Maxunkov Aristid
Vrz osnova na ~len 415-v, to~ka 1 i 4 od Zakonot za trgovskite
dru{tva, (Sl.vesnik na RM br. 28/04, ... ,166/12), Nadzorniot odbor na
AD za Nemetali "Ogra`den" Strumica na sednicata odr`ana na den
09.05.2014 godina donese
ODLUKA
1. Se ODOBRUVA Izve{taj za raboteweto na Slu`bata za
vnatre{na revizija na AD za Nemetali "Ogra`den"
Strumica za 2013 godina.
2. Izve{taj za raboteweto na Slu`bata za vnatre{na revizija
na AD za Nemetali "Ogra`den" Strumica za 2013 godina da
se stavi na razgleduvawe na godi{noto Sobranie na
akcioneri na AD za Nemetali "Ogra`den" Strumica.
3. Ovaa odluka stapuva na snaga so denot na donesuvaweto.
Pretsedatel na N.O
Tufek~iev Gorge
Vrz osnova na ~len 383 i 483 od Zakonot za trgovski dru{tva
(Slu`ben vesnik na RM br. 28/04 ... 166/12), Upravniot odbor na AD
za Nemetali "Ogra`den" Strumica na sednicata odr`ana na den
09.05.2014 godina donese:
O D L U K A
za rasporeduvawe na dobivkata
1. Iska`anata neto dobivka za 2013 godina vo iznos od
368.351,00 denari se rasporeduva vo neraspredelena
dobivka.
2. Iska`anata neto dobivkata vo iznos od 368.351,00
denari da se stavi na predhodno usvojuvawe na
Nadzorniot odbor na AD za nemetali "Ogra`den"
Strumica, a potoa da se stavi na odobruvawe na
Godi{noto sobranie na akcioneri na AD za Nemetali
"Ogra`den" Strumica.
3. Ovaa Odluka stapuva na snaga so denot na donesuvaweto.
Pretsedatel na U.O
Maxunkov Aristid
Vrz osnova na ~len 383 i 483 od Zakonot za trgovski dru{tva
(Slu`ben vesnik na RM br. 28/04 ... 166/12), Nadzorniot odbor na AD
za Nemetali "Ogra`den" Strumica na sednicata odr`ana na den
09.05.2014 godina donese:
PREDLOG
ODLUKA
za rasporeduvawe na dobivkata
1. Iska`anata neto dobivka za 2013 godina vo iznos od
368.351,00 denari se rasporeduva vo neraspredelena
dobivka.
2. Iska`anata neto dobivkata vo iznos od 368.351,00
denari da se stavi na odobruvawe na Godi{noto
sobranie na akcioneri na AD za Nemetali "Ogra`den"
Strumica.
3. Ovaa Odluka stapuva na snaga so denot na donesuvaweto.
Pretsedatel na N.O
Tufek~iev Gorge
Do
Sobranie na akcioneri pri
AD za Nemetali
"Ogra`den" Strumica
I Z V E [ T A J
za rabotata na Upravniot odbor na AD za Nemetali "Ogra`den"
Strumica za delovnata 2013 godina
Upravniot odbor na AD za Nemetali "Ogra`den" Strumica vo
sostav: Maxunkov Aristid, Pretsedatel, so ~lenovite: Vasilev Nikola,
Go{eva Kristina, Partenov Zoran i Gorgiev Dimitar, a sekoga{ vo
prisustvo na Pretsedatelot na Nadzorniot odbor Tufek~iev Gorge,
Pretsedatelot na Izvr{niot odbor na sindikatot na AD za Nemetali
"Ogra`den" Strumica Micev Mitko, a po potreba, vo zavisnost od
oblasta na stavenite pra{awa na dneven red i vo po{irok sostav na
stru~niot kolegium, vo 2013 godina, odr`al vkupno 15 sostanoci.
Sostanocite sekoga{ se odr`uvale so potrebniot kvorum, a
odlukite se nosele prete`no ednoglasno, a vo nekoi slu~ai so mnozinstvo
na glasovi od vkupniot broj na ~lenovi.
Na sostanocite se razgleduvale pra{awa koi so Zakon i so
Statutot na AD za Nemetali "Ogra`den" Strumica se vo nadle`nost i
ovlastuvawe na Upravniot odbor.
Pra{awata koi se razgleduvale i odlukite koi se nosele na
sednicite na Upravniot odbor na AD za Nemetali "Ogra`den" Strumica
bile od naj{irokite dejstvija vo upravuvaweto i vodeweto na raboteweto
na AD i so postavuvaweto na dneven red na takvi pra{awa i donesuvawe
na soodvetni odluki, Upravniot odbor na AD za Nemetali "Ogra`den"
Strumica pridonel i ovozmo`il i pokraj te{kite uslovi na
stopanisuvawe, da raboti uspe{no i tekovno i dejstvuvajki vo site
okolnosti da postigne dobri proizvodstveni i finansovi rezultati.
Od pogolemiot broj na doneseni odluki od strana na UO na AD za
Nemetali "Ogra`den" Strumica so koi uspe{no se rakovodelo so
dru{tvoto i so raboteweto, se postignati pozitivni i dohodovni
rezultati so {to se zgolemilo proizvodstvoto, produktivnosta i
ekonomi~nosta, neminovno e da gi istakneme:
delumno obnovuvawe na mehanizacijata, so {to se zgolemuva
produktivnosta.
-
Analiza na raboteweto na dru{tvoto vo uslovi na svetska
ekonomska kriza i prevzemawe merki za ubla`uvawe na
posledicite od nea.
Upravniot odbor na AD za Nemetali "Ogra`den" Strumica vo
tekot na ovoj izve{taen period vo poveke navrati temelno gi razgleduval
op{tite akti na Akcionerskoto dru{tvo so cel za postignuvawe na
podobra organizacija na celokupniot tehnolo{ki proces.
Pokraj pra{awata i odlukite koi se odnesuvale na tekovnoto
rabotewe na AD za Nemetali "Ogra`den" Strumica , Upravniot odbor na
AD za Nemetali "Ogra`den" Strumica razgleduval pra{awa i nosel
odluki i za celokupnoto podobruvawe na socijalnata sigurnost na
rabotnicite, podobruvawe na nivniot `ivoten standard, podobruvawe i
zgolemuvawe na bezbednosta i zdravjeto pri rabota.
Upravniot odbor na AD za Nemetali "Ogra`den" Strumica vo
poveke navrati odlu~uval i vo vtor stepen pri za{titata na pravata na
rabotnicite.
Pri celokupnoto upravuvawe i rakovodewe so AD za Nemetali
"Ogra`den" Strumica , Upravniot odbor gi koristel mislewata i
upatstvata na soodvetni stru~ni kadri kako od vrabotenite vo dru{tvoto
taka i od soodvetni nau~ni institucii.
Pretsedatel na U.O.
Maxunkov Aristid
Do
Sobranie na akcioneri pri
AD za Nemetali
"Ogra`den" Strumica
I Z V E [ T A J
za rabotata na Nadzorniot odbor na AD za Nemetali "Ogra`den"
Strumica vo delovnata 2013 godina
Nadzorniot odbor na AD za Nemetali "Ogra`den" Strumica vo
sostav: Tufek~iev Gorge - pretsedatel, Ivanovski Tomislav i Maxunkova
Tawa - ~lenovi, po potreba vo zavisnost od oblasta na stavenite pra{awa
na dneven red i vo prisustvo na stru~ni lica, vo 2013 godina, odr`al 4
sostanoci.
Nadzorniot odbor sostanocite sekoga{ gi odr`uval so potrebniot
kvorum, a odlukite se nosele sekoga{ ednoglasno.
Na sostanocite se razgleduvale pra{awa koi so Zakonot za
trgovski dru{tva, Statutot na AD za Nemetali "Ogra`den" Strumica i
Delovnikot za rabota na Nadzorniot odbor na AD za Nemetali
"Ogra`den" Strumica, se vo nadle`nost i ovlastuvawe na Nadzorniot
odbor.
Vo funkcija na nadle`nosta na Nadzorniot odbor, okolu vr{eweto
na nadzor vrz upravuvaweto i raboteweto so Akcionerskoto dru{tvo {to
go vr{el Upravniot odbor na AD za Nemetali "Ogra`den" Strumica ,
pred se, pretsedatelot na Nadzorniot odbor na AD za Nemetali
"Ogra`den" Strumica, sekoga{ be{e prisuten na sekoj sostanok na
Upravniot odbor i so svoeto neposredno prisustvo i u~estvo vo rabotata
na Upravniot odbor, pridonesuva{e Upravniot odbor svojata rabota,
okolu upravuvaweto i raboteweto so Akcionerskoto dru{tvo, da ja vr{i
vo ramkite na Zakonot za trgovski dru{tva i Statutot na AD za
Nemetali "Ogra`den" Strumica.
Pokraj neposredniot nadzor vo rabotata na Upravniot odbor od
strana na pretsedatelot na Nadzorniot odbor, Nadzorniot odbor so
odr`uvaweto na sostanocite na koi bile povikuvani i stru~ni
rabotnici, vr{ele nadzor vrz upravuvaweto so Akcionerskoto dru{tvo,
razgleduvajki gi, analizirajki gi i donesuvajki soodvetni zaklu~oci za
site pra{awa i odluki za koi raspraval i odlu~uval Upravniot odbor na
AD za Nemetali "Ogra`den" Strumica .
Nadzorniot odbor vr{ejki kontrola nad rabotata na Upravniot
odbor, mu dal nasoki na Upravniot odbor da raboti na podobruvaweto na
socijalnata sigurnost i standard na rabotnicite, da se zgolemi nivnata
bezbednost i zdravje pri rabota vo soglasnost so Zakonot za bezbednost
pri rabota.
Nadzorniot odbor permanetno na svoite sostanoci vr{el nadzor
nad aktite koi gi nosel Upravniot odbor, so cel da se postigne podobra
organizacija na tehnolo{kiot proces vo Akcionerskoto dru{tvo.
Nadzorniot odbor temelno gi analiziral odlukite na Upravniot
odbor na AD za Nemetali "Ogra`den" Strumica okolu sostavot, rabotata
i izve{tajot na popisnite komisii koi izvr{ile celosen godi{en popis
na celokupniot imot na AD za Nemetali "Ogra`den" Strumica , a se so
cel popisot da se izvr{i spored Zakonskite propisi i da se za{titi
imotot na site akcioneri na AD za Nemetali "Ogra`den" Strumica .
Na krajot na izve{tajniot period, Nadzorniot odbor izvr{i
analiza i nadzor nad Godi{nata zavr{na smetka za rabotata na AD za
Nemetali "Ogra`den" Strumica za 2013 g., godi{niot izve{taj za
raboteweto na dru{tvoto za 2013 g., finansiskite izve{tai za
raboteweto na dru{tvoto za 2013 g., Izve{tajot na slu`bata za
vnatre{na revizija za 2013 godina i donese Odluka tie da bidat usvoeni
od Nadzorniot odbor i upateni na Sobranieto na akcioneri na AD za
Nemetali "Ogra`den" Strumica na nivno razgleduvawe, odobruvawe i
usvojuvawe.
Isto taka be{e analiziran i odobren proizvodno komercijalno
finansoviot plan za rabota na AD za Nemetali "Ogra`den" Strumica za
2014 godina, so koj se predviduva obemno proizvodstvo i plasman koj ke
pridonese za edna socijalna sigurnost na rabotnicite, a i profit na
akcionerite na AD za Nemetali "Ogra`den" Strumica .
Po sprovedenata analiza na raboteweto na AD za nemetali
"Ogra`den" Strumica vo uslovi na svetska ekonomska kriza, gi odobril
prezemenite merki na Upravniot odbor na AD za nemetali "Ogra`den"
Strumica za ubla`uvawe na posledicite od istata.
Nadzoren odbor
Pretsedatel,
Tufek~iev Gorge
Vrz osnova na ~len 333 od Zakonot za trgovskite dru{tva (Sl.vesnik na
RM br. 28/04 ... 166/12), Upravniot odbor na AD za Nemetali "Ogra`den"
Strumica na sednicata odr`ana na den 09.05.2014 godina donese
PREDLOG ODLUKA
za steknuvawe sopstveni akcii so otkup
^len 1
Upravniot odbor na AD za Nemetali "Ogra`den" Strumica predlaga da
se izvr{i steknuvawe sopstveni obi~ni akcii so otkup.
Maksimalniot broj na obi~ni akcii {to mo`e da se otkupat da se utvrdi
na 4.000 akcii vo vkupna nominalna vrednost od 12.000.000,00 denari.
Dru{tvoto ke go vr{i otkupot na sopstvenite akcii od delot od
dobivkite iska`ani od predhodnite godini.
^len 2
Nominalnata vrednost na sopstvenite akcii navedeni vo ~len 1 od ovaa
Odluka {to Dru{tvoto mo`e da gi otkupi da iznesuva 10% od nominalnata
vrednost na akcionerskiot kapital na Dru{tvoto.
^len 3
Otkupot na akciite od ~len 1 na ovaa Odluka da se izvr{i najdocna do
03.06.2015 godina.
Minimalnata protivvrednost {to mo`e da se plati za otkup na
sopstvenite akcii da se utvrdi na 900,00 denari za edna obi~na akcija, a
maksimalnata protivvrednost {to mo`e da se plati za otkup na sopstvenite
akcii da se utvrdi na 1.250,00 denari za edna obi~na akcija.
^len 4
Dru{tvoto ke vr{i otkup na sopstvenite akcii zaradi za{tita na
pazarnata vrednost na akciite.
^len 5
Otkupot na sopstvenite akcii ke se vr{i vo soglasnost so pravilata
utvrdeni vo Zakonot za hartii od vrednost i drugite zakonski i podzakonski
propisi koi gi reguliraat konkretnite osnovi za prenos.
^len 6
Predlog odlukata za steknuvawe na sopstveni akcii da se stavi na
predhodno usvojuvawe na Nadzorniot odbor na AD za nemetali "Ogra`den"
Strumica a potoa na odobruvawe na godi{noto Sobranie na akcioneri na AD za
Nemetali "Ogra`den" Strumica.
^len 7
Ovaa Odluka vleguva vo sila so denot na donesuvaweto.
Pretsedatel na U.O.
Maxunkov Aristid
Vrz osnova na ~len 333 od Zakonot za trgovskite dru{tva (Sl.vesnik na
RM br. 28/04 ... 166/12), Nadzorniot odbor na AD za Nemetali "Ogra`den"
Strumica na sednicata odr`ana na den 09.05.2014 godina donese
PREDLOG ODLUKA
za steknuvawe sopstveni akcii so otkup
^len 1
Nadzorniot odbor na AD za Nemetali "Ogra`den" Strumica GO
USVOJUVA predlogot da se izvr{i steknuvawe sopstveni obi~ni akcii so
otkup.
Maksimalniot broj na obi~ni akcii {to mo`e da se otkupat da se utvrdi
na 4.000 akcii vo vkupna nominalna vrednost od 12.000.000,00 denari.
Dru{tvoto ke go vr{i otkupot na sopstvenite akcii od delot od
dobivkite iska`ani od predhodnite godini.
^len 2
Nominalnata vrednost na sopstvenite akcii navedeni vo ~len 1 od ovaa
Odluka {to Dru{tvoto mo`e da gi otkupi da iznesuva 10% od nominalnata
vrednost na akcionerskiot kapital na Dru{tvoto.
^len 3
Otkupot na akciite od ~len 1 na ovaa Odluka da se izvr{i najdocna do
03.06.2015 godina.
Minimalnata protivvrednost {to mo`e da se plati za otkup na
sopstvenite akcii da se utvrdi na 900,00 denari za edna obi~na akcija, a
maksimalnata protivvrednost {to mo`e da se plati za otkup na sopstvenite
akcii da se utvrdi na 1.250,00 denari za edna obi~na akcija.
^len 4
Dru{tvoto ke vr{i otkup na sopstvenite akcii zaradi za{tita na
pazarnata vrednost na akciite.
^len 5
Otkupot na sopstvenite akcii ke se vr{i vo soglasnost so pravilata
utvrdeni vo Zakonot za hartii od vrednost i drugite zakonski i podzakonski
propisi koi gi reguliraat konkretnite osnovi za prenos.
^len 6
Predlogot za steknuvawe na sopstveni akcii so otkup da se stavi na
odobruvawe na godi{noto Sobranie na akcioneri na AD za Nemetali
"Ogra`den" Strumica.
^len 7
Ovaa Odluka vleguva vo sila so denot na donesuvaweto.
Pretsedatel na N.O.
Tufek~iev Gorge
Vrz osnova na ~len 383 i ~len 479 stav 2 i 3 od Zakonot za
trgovskite dru{tva (Slu`ben vesnik na RM br. 28/04 ... 166/12),
Upravniot odbor na AD za Nemetali "Ogra`den" Strumica na
sednicata odr`ana na den 09.05.2014 godina donese
PREDLOG ODLUKA
za izbor na ovlasten revizor za revizija na godi{nata smetka i
finansiskite izve{tai za delovnata 2014 god.
1. Za izvr{uvawe na revizijata na godi{nata smetka za 2014
god. i za finansiskite izve{tai na AD za Nemetali
"Ogra`den" Strumica, Sobranieto na akcioneri da go
imenuva ovlasteniot revizor TP "Revizija Trejd-Vitanov" Strumica, kako najpovolen ponuduva~.
2. Da se ovlasti Generalniot direktor na AD za Nemetali
"Ogra`den" Strumica so TP "Revizija Trejd-Vitanov" Strumica da sklu~i soodveten dogovor so koj ke se utvrdat
pravata i obvrskite na dvete dogovorni stranki.
3. Ovaa Odluka vleguva vo sila so denot na donesuvaweto.
Pretsedatel na U.O
Maxunkov Aristid
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
389 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content