close

Enter

Log in using OpenID

aura - 25. juli 2011. - drugi dio

embedDownload
FITOTERAPEUTI
nakon nekoliko mjeseci analizira rezultate rada
HIPERTENZIJA
ma mogu pobijediti
[ta je to nanina kapljica?
Nanina kapljica je mikstura sastavljena od vi{e biljaka
ukomponovanih za odre|enu bolest sa svim njenim popratnim simptomima koje se miksturom suzbijaju i lije~e.
- Ono po ~emu smo pecifi~ni jeste to da pratimo
zdravstveno stanje i tok lije~enja kod svakog pacijenta.
Nakon {to pro|e prvi krug lije~enja, nakon ispijene prve
kure, sagledamo pacijentovo stanje. Tada u naninu
kapljicu, odnosno miksturu, dodajemo i drugo ljekovito
bilje koje }e pospje{iti tok lije~enja i nekih drugih
uo~enih simptoma i te{ko}a. Stoga, mi volimo kazati
kako nanine kapljice pravimo individualno za svakoga
shodno njegovim simptomima i uzrocima bolesti –
obja{njava vlasnik “Herbe” Esad Veli}.
stanica virusa i zaustavlja
njihov rast i razvoj.
- Oleuropein je toliko
mo}an da bukvalno topi
ovojnicu {tetnih mikroorganizama i podsti~e imunolo{ku reakciju kojom stanice
na{eg organizma “pro`diru”
i ni{te sve {tetne mikroorganizme - poja{njava Esad.
Nagla{ava da je jo{ jedna
supstanca u naninoj kapljici
jako bitna. Radi se o
polifenolima. Prema tvrdnjama fitoterapeuta Veli}a ova
supstanca zna~ajno zaustavlja nakupljanje tromba.
- To je veoma va`no za
sprje~avanje agregacije trombocita te nudi visok ste-
pen za{tite od tromboze –
tvrdi Esad.
Nanina kapljica za hipertenziju ima jo{ jedno,
mo`da i najbitnije, djelovanje – lije~enje i sprje~avanje upala.
- Ve}ina svjetskih nau~nika smatra da se u osnovi
svih te{kih oboljenja krije
upala, bilo da je rije~ o dijabetesu, kardiovaskularnim
bolestima, reumatoidnom
artritisu ili karcinomu.
Zato preporu~ujem nanine
kapljice koje sprje~avaju
upalu i fenomenalna su preventiva za mnoge bolest ka`e Esad koji je sve svoje
vrijeme posvetio izu~avanju
Esad Veli}
bilja, medicine i novih
dostignu}a. Stoga, iz Herbe
izlaze samo one nanine
kapljice koje imaju svoju
{iroku primjenu i koje
efikasno pospje{uju zdravlje cijelog organizma.
U Herbi jo{ mo`ete nabaviti i druge dokazane
biljne preparate. Neki od nji
su: Nanine kapi za ja~anje
imuniteta, Nanine kapi za
bakterijske infekcije i kamenac u bubrezima i mokra}noj
be{ici, Nanine kapi za disajne
puteve i plu}a, Nanina kapljica za holesterol i trigliceride,
Nanina kapljica za urinarni
trakt-prostata, Nanina kapljica za `ene, Nanina krema za
ko`u, antireuma losion itd.
A. H.
SOD
“HERBA” – biljni preparati prepoznatljive kvalitete
Adresa: Nadlipe br. 3, Sarajevo
Kod nas mo`ete nabaviti proizvode na bazi ljekovitog bilja (ulja, losione, tinkture, kreme, ~ajeve i ~ajne
mje{avine) za oboljenja: respiratornih i probavnih organa, krvo`ilnog sistema, urinarnog trakta, bolesti ko`e
i bolesti kostiju.... Za savjete nazovite nas, besplatni su. Dolazimo i na ku}nu adresu! Vr{imo i dostavu
preparata. Na podru~ju Kantona Sarajevo besplatna ku}na dostava, van Kantona Sarajevo dostava pouze}em
Sve na{e preparate kontroli{e Federalni zavod za poljoprivredu
Narud`be telefonom 061/297-245
i 066/ 025-472
Herbine preparate mo`ete kupiti i u Biljnoj apoteci “Vita San”, ]umurija 6, Sarajevo
25. JULI/SRPANJ 2011. 25
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
8
File Size
856 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content