close

Enter

Log in using OpenID

15/12 - Ministarstvo stambene politike Kantona Sarajevo

embedDownload
Broj 15 – Strana 24
[email protected] NOVINE
KANTONA SARAJEVO
(8) Provjera znanja putem testiranja vr{i se na na~in propisan u
~l. 6., 7. i 8. ovog Pravilnika.
^lan 10.
(Lista kandidata koji mogu obavljati poslove predstavnika
eta`nih vlasnika)
(1) Ministarstvo na osnovu rezultata provedenog javnog poziva
utvr|uje Listu kandidata koji mogu obavljati poslove
predstavnika eta`nih vlasnika.
(2) Lista kandidata koji mogu obavljati poslove predstavnika
eta`nih vlasnika se utvr|uje na osnovu rezultata testa, a u
slu~aju jednakog rezultata testa, kandidati se na Listi
kandidata utvr|uju abecednim redom prezimena i imena
kandidata.
(3) Lista kandidata iz stava (1) ovog ~lana se objavljuje u
"Slu`benim novinama Kantona Sarajevo", web stranici
Ministarstva i oglasnoj plo~i Kantona Sarajevo.
POGLAVLJE VI. NA^IN IZBORA PREDSTAVNIKA
[email protected] VLASNIKA I ODRE\IVANJA PRINUDNOG
PREDSTAVNIKA [email protected] VLASNIKA SA LISTE
KANDIDATA
^lan 11.
(Izbor predstavnika eta`nih vlasnika)
Eta`ni vlasnici mogu izvr{iti izbor predstavnika eta`nih
vlasnika sa Liste kandidata koji mogu obavljati poslove
predstavnika eta`nih vlasnika iz ~lana 10. ovog Pravilnika.
^lan 12.
(Odre|ivanje prinudnog predstavnika eta`nih vlasnika)
(1) Za zgradu u kojoj eta`ni vlasnici na skupu eta`nih vlasnika
ne izaberu predstavnika eta`nih vlasnika u roku od {est
mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika,
Ministarstvo donosi rje{enje o odre|ivanju prinudnog
predstavnika eta`nih vlasnika.
(2) Prinudni predstavnik eta`nih vlasnika se odre|uje sa Liste
kandidata koji mogu obavljati poslove predstavnika eta`nih
vlasnika iz ~lana 10. ovog Pravilnika, cijene}i redoslijed sa
Liste, kao i mjesto prebivali{ta kandidata, obzirom na adresu
zgrade za koju se postavlja kao prinudni predstavnik eta`nih
vlasnika.
(1)
(2)
(3)
(4)
^lan 13.
(Postupak dono{enja rje{enja)
Rje{enje iz ~lana 11. stav (1) ovog Pravilnika sadr`i: ime i
prezime prinudnog predstavnika eta`nih vlasnika, adresu
stanovanja, ta~no ozna~enje zgrade za koju se postavlja za
prinudnog predstavnika eta`nih vlasnika i datum sa kojim
prinudni predstavnik eta`nih vlasnika po~inje sa obavljanjem
poslova.
Rje{enje se dostavlja upravitelju za predmetnu zgradu koji je
du`an kopiju istog postaviti na vidnom mjestu u svakom
ulazu zgrade na koju se rje{enje odnosi, sa ta~nom
naznakom kada je rje{enje postavljeno na vidno mjesto.
Rje{enje o odre|ivanju prinudnog predstavnika eta`nih
vlasnika je kona~no, protiv istog se ne mo`e izjaviti `alba,
ali se mo`e pokrenuti upravni spor kod Kantonalnog suda u
Sarajevu.
Prinudni predstavnik eta`nih vlasnika ima sva prava i
obaveze predstavnika eta`nih vlasnika propisane Zakonom o
odr`avanju zajedni~kih dijelova zgrade i upravljanju
zgradom, do izbora predstavnika eta`nih vlasnika na skupu
eta`nih vlasnika.
POGLAVLJE VII. PRIJELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE
^lan 14.
(Ravnopravnost spolova)
Gramati~ka terminologija u ovom Pravilniku odnosi se
podjednako na lica mu{kog i `enskog spola, bez obzira na rod
imenice upotrijebljen u tekstu Pravilnika.
^etvrtak, 5. aprila 2012.
^lan 15.
(Stupanje na snagu)
Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo".
Broj 27/01-02-10003/12
Ministar
04. aprila 2012. godine
^edomir Luki}, s. r.
Sarajevo
Na osnovu ~lana 42. stav (2) Zakona o odr`avanju zajedni~kih
dijelova zgrade i upravljanju zgradom ("Slu`bene novine Kantona
Sarajevo", broj 3/12), ministar stambene politike Kantona
Sarajevo donosi
UPUTSTVO
O IZRADI OBRASCA "ZAPISNIK SA SKUPA [email protected]
VLASNIKA"
POGLAVLJE I. OSNOVNE ODREDBE
^lan 1.
(Predmet Uputstva)
Uputstvom o izradi obrasca "Zapisnik sa skupa eta`nih
vlasnika" (u daljem tekstu: Uputstvo) propisuju se osnovni
podaci koje sadr`i zapisnik sa skupa eta`nih vlasnika i na~in
potpisivanja zapisnika, kao i zapisnik o odlu~ivanju eta`nih
vlasnika prikupljanjem potpisa u skladu sa Zakonom o
odr`avanju zajedni~kih dijelova zgrade i upravljanju zgradom (u
daljem tekstu: Zakon).
POGLAVLJE II. VO\ENJE ZAPISNIKA
^lan 2.
(Vo|enje zapisnika)
(1) Na skupu eta`nih vlasnika na kome se donose odluke u
skladu sa ~lanom 63. Zakona, obavezno se vodi zapisnik na
obrascu ZS-1, koji je sastavni dio ovog Uputstva.
(2) O dono{enju odluka prikupljanjem potpisa eta`nih vlasnika,
u skladu sa ~lanom 64. Zakona vodi se zapisnik na obrascu
ZS-2, koji je sastavni dio ovog Uputstva.
POGLAVLJE III. [email protected] OBRASCA ZAPISNIKA SA
SKUPA [email protected] VLASNIKA
^lan 3.
(Sadr`aj obrasca zapisnika ZS-1)
Obrazac zapisnika sa skupa eta`nih vlasnika ZS-1 sadr`i:
a) osnovne podatke o zgradi,
b) datum odr`avanja skupa eta`nih vlasnika,
c) naznaku da se zapisnik dostavlja Ministarstvu stambene
politike Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Ministarstvo)
na potvrdu ispravnosti postupka,
d) vrstu odluke,
e) tabelarni prikaz eta`nih vlasnika,
f) podatke o predstavniku eta`nih vlasnika, zapisni~aru i
njihov potpis.
^lan 4.
(Osnovni podaci o zgradi)
Osnovni podaci o zgradi sadr`e:
a) adresu zgrade,
b) broj stanova,
c) broj poslovnih prostora,
d) broj gara`a,
e) ukupnu korisnu povr{inu stanova, poslovnih prostora i
gara`a.
^lan 5.
(Datum odr`avanja skupa eta`nih vlasnika)
U obrazac ZS-1 se upisuje datum i vrijeme odr`avanja skupa
eta`nih vlasnika.
^etvrtak, 5. aprila 2012.
(1)
(2)
(3)
(4)
[email protected] NOVINE
KANTONA SARAJEVO
^lan 6.
(Utvr|ivanje ispravnosti postupka)
Predstavnik eta`nih vlasnika je obavezan ovjerenu
fotokopiju zapisnika sa skupa eta`nih vlasnika dostaviti u
roku od osam dana od dana odr`avanja skupa eta`nih
vlasnika Ministarstvu na potvrdu ispravnosti postupka.
Ministarstvo po izvr{enom pregledu zapisnika, dostavlja
predstavniku eta`nih vlasnika pismeno mi{ljenje.
U slu~aju da je u mi{ljenju Ministarstva iz stava (2) ovog
~lana, navedeno da postupak dono{enja odluke nije
proveden u skladu sa Zakonom, predstavnik eta`nih vlasnika
je du`an ponoviti postupak dono{enja odluke prema
uputama datim u mi{ljenju.
Mi{ljenje Ministarstva u kome se potvr|uje da je odluka
navedena u zapisniku donesena u skladu sa Zakonom, je
prilog zapisnika.
^lan 7.
(Vrsta odluke)
(1) U obrazac ZS-1 se upisuje vrsta odluke koju eta`ni vlasnici
donose na skupu eta`nih vlasnika i to:
a) izbor upravitelja zgrade,
b) izbor predstavnika eta`nih vlasnika,
c) promjena upravitelja zgrade,
d) promjena predstavnika eta`nih vlasnika,
e) ostale odluke eta`nih vlasnika.
(2) Na obrascu ZS-1 izabrana vrsta odluke se ozna~i
zaokru`ivanjem date opcije i upisom podataka, a za ostale
odluke eta`nih vlasnika se upisuje vrsta odluke.
^lan 8.
(Tabelarni prikaz eta`nih vlasnika)
U obrascu ZS-1 tabelarni prikaz eta`nih vlasnika sadr`i
slijede}e podatke:
a) redni broj,
b) ime i prezime, odnosno naziv pravnog lica eta`nog
vlasnika,
c) oznaka stana,
d) oznaka poslovnog prostora,
e) oznaka gara`e,
f) korisna povr{ina stana, poslovnog prostora i gara`e
eta`nog vlasnika,
g) korisna povr{ina stana, poslovnog prostora i gara`e
eta`nog vlasnika, koji se saglasan sa odlukom,
h) broj dokumenta o vlasni{tvu,
i) broj li~ne karte eta`nog vlasnika,
j) datum potpisivanja zapisnika od strane eta`nog vlasnika,
k) ~itak potpis eta`nog vlasnika i otisak pe~ata ako je eta`ni
vlasnik pravno lice,
l) ukupna korisna povr{ina stana, poslovnog prostora i
gara`e svih eta`nih vlasnika i ukupna korisna povr{ina
stana poslovnog prostora i gara`e eta`nih vlasnika koji su
saglasni sa odlukom navedenom u zapisniku,
Broj 15 – Strana 25
m) procenat ukupne korisne povr{ine stana, poslovnog
prostora i gara`e eta`nih vlasnika koji su saglasni sa
odlukom navedenom u zapisniku.
^lan 9.
(Podaci o predstavniku eta`nih vlasnika,
zapisni~aru i njihov potpis)
(1) Na kraju teksta zapisnika upisuje se ime i prezime
predstavnika eta`nih vlasnika i ime i prezime zapisni~ara.
(2) Zapisnik na kraju potpisuje predstavnik eta`nih vlasnika i
zapisni~ar i ~itko upisuju broj li~ne karte.
(3) Ukoliko zapisnik sa skupa eta`nih vlasnika sa~injen na
obrascu ZS-1 sadr`i vi{e od jedne stranice, svaka stranica
mora biti ~itko potpisana od strane predstavnika eta`nih
vlasnika i zapisni~ara.
POGLAVLJE IV. [email protected] OBRASCA ZAPISNIKA O
ODLU^IVANJU [email protected] VLASNIKA PRIKUPLJANJEM
POTPISA
^lan 10.
(Sadr`aj obrasca zapisnika ZS-2)
(1) Obrazac zapisnika o odlu~ivanju eta`nih vlasnika
prikupljanjem potpisa ZS-2 sadr`i:
a) osnovne podatke o zgradi,
b) period u kome je izvr{eno odlu~ivanje prikupljanjem
potpisa,
c) vrstu odluke,
d) potvrdu Ministarstva o ispravnosti postupka,
e) tabelarni prikaz eta`nih vlasnika,
f) podatke o predstavniku eta`nih vlasnika i njegov potpis.
(2) Podaci iz stava (1) ovog ~lana se upisuju na na~in i po
postupku propisanom za obrazac ZS-1.
POGLAVLJE V. PRIJELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE
^lan 11.
(Prestanak primjene ranijih propisa)
Danom stupanja na snagu ovog Uputstva prestaje da va`i
Uputstvo o izradi obrasca "Zapisnik sa skupa eta`nih vlasnika"
("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 1/05).
^lan 12.
(Ravnopravnost spolova)
Gramati~ka terminologija u ovom Uputstvu odnosi se
podjednako na lica mu{kog i `enskog spola, bez obzira na rod
imenice upotrijebljen u tekstu Uputstva.
^lan 13.
(Stupanje na snagu)
Ovo Uputstvo stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo".
Broj 27/01-02-10004/12
Ministar
04. aprila 2012. godine
^edomir Luki}, s. r.
Sarajevo
Broj 15 – Strana 26
[email protected] NOVINE
KANTONA SARAJEVO
^etvrtak, 5. aprila 2012.
^etvrtak, 5. aprila 2012.
[email protected] NOVINE
KANTONA SARAJEVO
Broj 15 – Strana 27
Broj 15 – Strana 28
[email protected] NOVINE
KANTONA SARAJEVO
^etvrtak, 5. aprila 2012.
^etvrtak, 5. aprila 2012.
[email protected] NOVINE
KANTONA SARAJEVO
Broj 15 – Strana 29
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
643 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content