close

Enter

Log in using OpenID

Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed

embedDownload
Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed
HR
Pogonski sustav za garažna vrata
Upute za ugradnju i rukovanje
1.
Objašnjenje simbola
Upozorenja
Oprez!
Opasnost od tjelesnih ozljeda!
Ovdje slijede važne sigurnosne upute
kojih se morate bezuvjetno pridržavati
kako biste izbjegli tjelesne ozlijede!
Pažnja!
Opasnost od oštećenja
stvari!
2.
Kazalo
1.
Objašnjenje simbola . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
2.
Kazalo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
3.
Opće sigurnosne upute . . . . . . . . . . . . . . . . .3
4.
Pregled proizvoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
4.1 Opseg isporuke Comfort 220.2,
250.2, 252.2, 250.2 speed . . . . . . . . . .4
4.2 Varijante vrata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
5.
Pripreme za montažu . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
6.
Montaža . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
6.1 Priprema pogonske vodilice . . . . . . . . . .7
6.2 Montaža na vrata . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
6.3 Montaža na strop . . . . . . . . . . . . . . . . .9
6.4 Osvjetljenje, Priključak za signalno
svjetlo (opcionalno) . . . . . . . . . . . . . . . .9
6.5 Deblokiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
6.6 Prikljuĉci za upravljanje . . . . . . . . . . . .11
7.
Daljinski upravljaĉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
7.1 Rukovanje i pribor . . . . . . . . . . . . . . . .13
7.2 Kodiranje daljinskog upravljaĉa . . . . . .13
8.
Stavljanje u pogon . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
8.1 Prikljuĉivanje pogonskog sustava . . . . .14
8.2 Pregled upravljačkih komandi . . . . . . . .15
8.3 Pregled funkcija prikaza . . . . . . . . . . . .15
8.4 Brzo programiranje . . . . . . . . . . . . . . .16
8.5 Ispitivanje funkcije . . . . . . . . . . . . . . . .18
9.
Proširene funkcije pogona . . . . . . . . . . . . .20
9.1 Shema toka proširenog programiranja
(Primjer za razinu 2, Meni 2) . . . . . . . .20
9.2 Cjeloviti pregled programirajućih
funkcija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
9.3 Pregled funkcija razina . . . . . . . . . . . . .23
10.
Poruke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
10.1 Smetnje bez prikaza poruke smetnje . .33
10.2 Smetnje s prikazom poruke smetnje . . .34
11.
Dodatak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
11.1 Tehniĉki podaci Comfort 220.2,
250.2, 252.2, 250.2 speed . . . . . . . . .36
11.2 Izjava o ugradnji . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
11.3 EC- Izjava o sukladnosti . . . . . . . . . . . .37
Ovdje slijedite važne sigurnosne upute
kojih se morate bezuvjetno pridržavati
kako biste izbjegli oštećenja stvari!
Upozorenje / Savjet
Kontrola
i
Naputak
Oznaĉna ploĉica
Tip: _________________________________________________
Br. artikla: ___________________________________________
Br. proizvoda: _________________________________________
2
Upute za ugradnju i rukovanje, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed HR (#90547)
3.
Opće sigurnosne upute
Svakako proĉitajte!
Ciljna skupina
Ovaj pogonski sustav smije montirati, prikljuĉivati i stavljati u pogon
samo kvalificirano i školovano struĉno osoblje.
Pod kvalificiranim i školovanim struĉnim osobljem se podrazumijevaju
osobe
- koje poznaju opće i specijalne propise o sigurnosti i sprjeĉavanju
nesreća,
- koje poznaju relevantne elektrotehniĉke propise,
- koje su obuĉene za rukovanje i održavanje primjerene sigurnosne
opreme,
- s dostatnom podukom i nadzorom od strane elektrotehniĉkih
struĉnjaka,
- sa sposobnošću da prepoznaju opasnosti izazvanih elektricitetom,
- s poznavanjem primjene EN 12635 (Zahtjevi koji se tiĉu instalacija i
korištenja).
Jamstvo
Za jamstvo koje se tiĉe funkcije i sigurnosti morate se pridržavati
upozorenja u ovoj uputi.
U sluĉaju neuvažavanja upozorenja možete prouzroĉiti tjelesne
ozljede i oštećenja stvari.
Za štete koje nastanu zbog neuvažavanja upozorenja proizvođaĉ ne
odgovara.
Iz jamstva su iskljuĉene baterije, osiguraĉi i žarulje.
Kako biste izbjegli greške kod ugradnje i oštećenja na vratima i
pogonskom sustavu nužno je potrebno postupati prema napucima o
montaži koje ćete naći u uputi o ugradnji. Proizvodom možete
upravljati tek nakon što ste se upoznali s pripadajućom uputom o
ugradnji i rukovanju.
Uputa o ugradnji i rukovanju moraju se predati osobi koja upravlja
uređajem za pokretanje vrata i saĉuvati.
Ona sadrži važne naputke za rukovanje, ispitivanje i održavanje.
Proizvod je proizveden u skladu s direktivama i normama koje su
navedene u izjavi proizvođaĉa i izjavi o sukladnosti. Proizvod mora iz
tvornice izaći u sigurnosno-tehniĉki besprijekornom stanju.
Prozore, vrata i industrijska vrata na motorni pogon mora prije prvog
stavljanja u pogon i po potrebi, svakako jedanput godišnje, ispitati
struĉna osoba (uz izdavanje pismene potvrde o ispravnosti).
Upotreba prema namjeni
Pogonski sustav iskljuĉivo je namijenjen otvaranju i zatvaranju
garažnih vrata.
Pogon je dozvoljen samo u suhim prostorijama.
Mora se poštivati maksimalno dopuštena vlaĉna i tlaĉna sila.
Zahtjevi za vrata
Vrata se moraju:
- ostati stajati samopridržavanjem (uravnoteženjem pomoću opruge),
- s lakoćom pomicati.
Osim naputaka u ovoj uputi potrebno je uvažavati opće
važeće sigurnosne upute i propise u sluĉaju nesreće. Važeći su
naši uvjeti prodaje i isporuke.
Upute za ugradnju pogonskog sustava
• Provjerite da li su vrata mehaniĉki ispravna.
• Provjerite da li se vrata zaustavljaju u svakom položaju.
• Provjerite da li se vrata ravnomjerno pokreću u smjeru OTVORENO i
ZATVORENO.
• Provjerite da li se vrata ispravno otvaraju i zatvaraju.
• Sklonite sve dijelove koji Vam nisu potrebni za ugradnju vrata
(npr. uže, lanci, kutnici itd.).
• Sve uređaje koji Vam nisu potrebni za montažu pogonskog sustava
iskljuĉite.
• Prije polaganja kabela svakako odvojite pogonski sustav od
napajanja strujom.
Osigurajte da je tijekom polaganja kabela iskljuĉeno napajanje
strujom.
• Pridržavajte se propisa o zaštiti koja vrijede u Vašoj zemlji.
• Mrežne i upravljaĉke vodove bezuvjetno položite odvojeno.
Napon upravljanja iznosi 24 V DC.
• Montirajte pogonski sustav samo kada su vrata zatvorena.
• Montirajte sve davaĉe impulsa i uređaje za upravljanje (npr. tipka
koda za daljinsko upravljanje) u vidokrugu vrata i
na sigurnoj udaljenosti od pokretnih dijelova vrata. Potrebno je
da se kod montaže pridržavate minimalne visine od 1,5 metara.
• Na vidna mjesta postavite trajne natpise s upozorenjima o
opasnosti od uklještenja.
• Pobrinite se za to da poslije montaže niti jedan dio vrata ne seže
do javnih ploĉnika ili ulica.
Upute za pokretanje pogonskog sustava
Osobe koje rukuju uređajem za pokretanje vrata ili njihovi zamjenici
moraju se nakon puštanja u pogon uvesti u naĉin rukovanja.
• Osigurajte da se djeca ne mogu igrati s komandom vrata.
• Prije pokretanja vrata provjerite da se niti jedna osoba ili predmet
ne nalaze u opasnoj zoni vrata.
• Provjerite sve postojeće upravljaĉke uređaje u sluĉaju nužde.
• Nikada ne posežite rukom u vrata u pokretu ili pokretne dijelove.
• Pazite na moguća mjesta na vratima na kojima bi se mogli
ukliještiti.
Potrebno je pridržavati se odredbi EN 13241-1.
Upute za održavanje pogonskog sustava
Za rad bez smetnji moraju se redovito kontrolirati slijedeće toĉke i po
potrebi popraviti.
Prije radova na uređaju za pokretanje vrata pogonski sustav treba
uvijek ukljuĉivati bez napona.
• Provjerite svaki mjesec da li pogonski sustav reverzira kada vrata
naiđu na prepreku.
Postavite u tu svrhu u smjeru hoda vrata prepreku visoku/široku
50 mm na put kojim se kreću vrata.
• Provjerite podešenost automatike iskljuĉivanja OTVORENO i
ZATVORENO.
• Provjerite sve pokretne dijelove sustava vrata i pogona.
• Provjerite je li uređaj za pokretanje vrata istrošen ili oštećen.
• Ispitajte ruĉno lakoću hoda vrata.
Upute za ĉišćenje pogonskog sustava
Ni u kojem sluĉaju se za ĉišćenje ne smije upotrebljavati: Izravan mlaz
vode, visokotlaĉno ĉistilo, kiselina ili lužina.
Upute za ugradnju i rukovanje, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed HR (#90547)
3
4.
Pregled proizvoda
4.1 Opseg isporuke
Comfort 220.2, 250.2, 252.2,
250.2 speed
Standardni opseg isporuke
4.1 / 1
4.1 / 3
1
8
2
8
4.1 / 4
3
1
9
Motor-agregat
Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed
Limeni nosaĉ
Spojka vrata
2
3
Materijal za uĉvršćivanje traĉnica
9
10
!¯
Tuljak adaptera
Vijak 4,0 x 10
4.1 / 5
!#
!1
4.1 / 2
5
4
7
!”
11
12
13
14
!£
Vijak 6 x 14 (2x)
Vijak sa šesterobridnom glavom M6 x 20 (2x)
Vijci za lim 6,3 x 16 (2x)
Klipovi A8 sa SL-osiguraĉem
6
4
5
6
7
4
Spojnica traĉnica vodilice (2x)
Spojnica nosaĉa (2x)
Element za priĉvršćivanje vrata
Kutna spojka vrata (2x)
Upute za ugradnju i rukovanje, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed HR (#90547)
4.
Pregled proizvoda
„¯
4.1 / 6
!5
!7
15
16
17
18
19
20
21
Motor-agregat se može kombinirati s razliĉitim
pogonskim vodilicama
!8
!9
!6
Pogonske vodilice
Tip vodilice 1
„1
4.1 / 8
Mini daljinski upravljaĉ
Mikro daljinski upravljaĉ
(samo kod modela Comfort 250.2, Comfort 252.2
i Comfort 250.2 speed – moguća su odstupanja
ovisno o zemlji isporuke)
Prijenosni utikaĉ
Kopĉa za sunĉani zaslon - poklopac
Kvaĉica za vješanje
Modul antena
Kopĉa za sunĉani zaslon
4.1 / 7
„”
„#
§¯
„5
„˜
„6
25
26
27
28
29
30
„·
„7
Pogonska vodilica
Limena spojnica za nadvratnik tip vodilice 1
Vijak B4 4,2 x 13 (2x)
Sigurnosni tuljac kratki
Klip 8 x 12,5
Matica M6 samoosiguravajuća
Tip vodilice 2
4.1 / 9
§1
„£
22
23
24
Ploĉa s upozorenjem o deblokadi
Naljepnica s upozorenjem
Naljepnica o brzom programiranju
Osim standardne isporuke za montažu je potreban
slijedeći pribor:
- Pogonska vodilica
31
Pogonska vodilica
Upute za ugradnju i rukovanje, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed HR (#90547)
5
4.
Pregled proizvoda
5.
Pripreme za montažu
4.2 Varijante vrata
Standardna isporuka s odgovarajućom pogonskom
vodilicom prikladna je za slijedeće varijante vrata.
Pažnja!
Za korektnu montažu moraju se prije
poĉetka svakako provesti slijedeće
kontrole.
Pregibna podizna vrata (podizna vrata)
4.2 / 1
Opseg isporuke
• Provjerite da li je opseg isporuke potpun.
• Provjerite postoje li svi sastavni dijelovi za Vašu
ugradnju.
Sekcionalna vrata do 3 m širine
Garaža
• Provjerite da li u Vašoj garaži postoji odgovarajući
strujni prikljuĉak i uređaj za razdvajanje mreže.
4.2 / 2
Vrata
Pažnja!
Kod garaža bez sporednog ulaza: Kako
biste u slučaju kvara mogli ući u
garažu, garažna vrata moraju biti
opremljena zaporom za slučaj nužde.
Za slijedeće varijante vrata potreban je specijalni pribor.
Podizna vrata bez njihaja
4.2 / 3
Ako se koristi komplet za deblokiranje vrata:
• Provjerite da li zapori vrata ispravno funkcioniraju.
Zapori vrata ne smiju ni u kojem sluĉaju biti izvan
funkcije.
Sekcionalna vrata šira od 3 m
Ako se ne koristi komplet za deblokiranje vrata:
• Izvadite zapore vrata ili ih stavite izvan funkcije.
4.2 / 4
• Provjerite da li vrata koja se stavljaju u pogon
ispunjavaju slijedeće uvjete:
- Rukom podignuta vrata se lagano pokreću
- Vrata se moraju u svakoj poziciji zaustaviti sama
od sebe.
i
6
Naputak:
Kod ugradnje i montaže rezervnih
dijelova potrebno je pridržavati se
dotiĉne priložene upute
Upute za ugradnju i rukovanje, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed HR (#90547)
6.
Montaža
6.1 Priprema pogonske vodilice
Montaža Vodilice tipa 1
6.1 / 1
1. Stavite tuljac adaptora na osovinu pogona.
2. Montirajte vodilice na kućište motora.
6.1 / 4
Montirajte spojku vrata.
2
1
Montaža Vodilice tipa 2
1. Stavite zaštitni tuljac.
2. Montirajte limenu spojnicu za nadvratnik.
6.1 / 2
1. Stavite zatik za deblokiranje
2. Montirajte spojku vrata.
6.1 / 5
2
2
1
1
6.1 / 3
Deblokirajte kliznu vodilicu.
6.1 / 6
1. Stavite zaštitni tuljac.
2. Montirajte limenu spojnicu za nadvratnik.
2
1
Pažnja!
Pogonska vodilica se mora oprezno
montirati na pogonski agregat.
Ne smije se primjenjivati sila, jer se u
tom sluĉaju može oštetiti ozubljenje.
Upute za ugradnju i rukovanje, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed HR (#90547)
7
6.
Montaža
6.2 Montaža na vrata
Oprez!
Deblokirajte kliznu vodilicu.
6.1 / 7
Pogonski sustav se mora osigurati od
rušenja dok ga ne učvrstite.
Pažnja!
Za besprijekoran hod vrata potrebno je:
- limenu spojnicu za pogonsku vodilicu
montirati po srediti iznad elementa za
priključenje vrata.
- Gornji rub plohe vrata mora biti na
najvišoj točki putanje otvaranja vrata
10 - 50 mm ispod vodoravnog donjeg
ruba pogonske vodilice.
Pažnja!
Pogonska vodilica se mora oprezno
montirati na pogonski agregat.
Ne smije se primjenjivati sila, jer se u
tom sluĉaju može oštetiti ozubljenje.
6.2 / 1
Montaža na podizna vrata.
10 - 50 mm
1. Stavite tuljac adaptora na osovinu pogona.
2. Montirajte vodilice na kućište motora.
6.1 / 8
2
6.2 / 2
1
8
Montaža na sekcionalna vrata
10 - 50 mm
Upute za ugradnju i rukovanje, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed HR (#90547)
6.
Montaža
6.4 Osvjetljenje, Priključak za signalno
svjetlo (opcionalno)
6.3 Montaža na strop
6.3 / 1
Utvrditi montažnu poziciju 1 i 2.
1
1. Umetnuti štednu žarulju.
2. Zavrnuti sjenilo žarulje.
6.4 / 1
3
2
3
1
2
2
1
Priključak signalno svjetlo (opcionalno)
6.3 / 2
Stezaljke ovjesa montirati na montažnim
pozicijama.
Priključenje signalnog svjetla moguće je samo preko
releja signalnog svjetla (ne ulazi u opseg isporuke).
Pažnja!
Kako se ne bi oštetila izolacija kabla,
kabel se mora
položiti tako, da ne dodiruje rasvjetno
tijelo u motornom agregatu.
6.4 / 2
6.3 / 3
Priključiti signalno svjetlo.
Stezaljke ovjesa saviti i montirati na strop.
15°- 30°
i
Naputak:
Programiranje signalnog svjetla opisano
je u Razini 1, Izbornik 7 i Razini 3,
Izbornik 7.
Upute za ugradnju i rukovanje, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed HR (#90547)
9
6.
Montaža
6.5 Deblokiranje
Tip vodilice 2
Oprez!
Aktiviranjem deblokiranja može doći do
nekontroliranih kretanja vrata:
- Ako su opruge vrata slabe ili slomljene.
- Ako vrata nisu u ravnoteži.
1. Odvojiti vrata i motorni agregat.
2. Vrata i motorni agregat ponovo spojiti.
6.5 / 2
2
Kod otvaranja vrata ruĉno klizne
traĉnice mogu kolidirati s motoromagregatom.
Kada su deblokirana vrata se smiju
kretati samo umjerenom brzinom!
1
• Omeđite mjerama gradnje putanju hoda vrata u
smjeru otvaranja.
1
2
• Pokušajte s najmanjom visinom poteznog užeta
od 1,8 m.
• “Tablicu upozorenja o deblokadi vrata“ stavite
na potezno uže.
Tip vodilice 1
6.5 / 1
1. Odvojiti vrata i motorni agregat.
2. Vrata i motorni agregat ponovo spojiti.
2
1
1
2
10
Upute za ugradnju i rukovanje, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed HR (#90547)
6.
Montaža
6.6 Prikljuĉci za upravljanje
Oprez!
Prikljuĉci za upravljanje.
6.6 / 1
Opasnost od strujnog udara:
Prije kabliranja potrebno je osigurati da
su vodovi bez napona.
Tijekom kabliranja potrebno je osigurati
da vodovi ostanu bez napona (npr. radi
sprjeĉavanja ponovnog ukljuĉivanja).
XB01
Pažnja!
Kako bi se izbjegla oštećenja upravljanja
potrebno je:
- pridržavati se u svako doba lokalnih
propisa o zaštiti.
- mrežni i upravljaĉki vodovi se moraju
bezuvjetno položiti odvojeno.
- napon upravljanja iznosi 24 V DC.
- napon iz stranog izvora na prikljuĉcima
XP020, XB10 ili XB01 prouzroĉit će
uništavanje cijele elektronike.
- na stezaljke 1 i 2 (XB01) smiju se
prikljuĉiti samo sklopni kontakti bez
potencijala.
- kratkospojni utikaĉ se ne smije
utaknuti u utiĉnicu XP020!
3 1 2 7071
XP020
XB10
XB70
i
Opis
Vrsta / funkcija
XB01
Prikljuĉak eksternih elemenata za
rukovanje bez sistemskog
kabliranja i dvožiĉnih fotoćelija.
6.6 / 2,
9.3 /
Razina 5 /
Meni 1
XB10
Prikljuĉak eksternih elemenata
za rukovanje sa sistemskim
kabliranjem.
-
XP020
Prikljuĉak sistemske fotoćelija ili
adapterski vod za modul antena.
9.3 /
Razina 8
XB70
Priključak modul antena
8.1
i
Naputak:
Za montažu eksternih elemenata
rukovanja, sigurnosnih i signalnih
uređaja potrebno je pridržavati se
odgovarajućih uputa.
Upozorenje:
Prije prikljuĉivanja elemenata za
rukovanje na prikljuĉke sa sistemutiĉnicom odgovarajući se kratkospojni
utikaĉ mora ukloniti.
Upute za ugradnju i rukovanje, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed HR (#90547)
11
6.
Montaža
Prikljuĉak XB10
i
6.6 / 2
Naputak:
Programiranje fotoćelije opisano je pod
točkom 8.4.
M08E004
Opis
Vrsta / funkcija
1
GND (Uzemljenje) (0 V)
2
Impuls
3
24 V DC (max. 50 mA)
70
GND (uzemljenje)
70 + 71
Dvožiĉna fotoćelija
RX
Primatelj dvožiĉne fotoćelije
Sb1
Eksterna impulsna tipka
(ako postoji)
TX
Predajnik dvožiĉne fotoćelije
Upozorenje:
Ako se koristi fotoćelija sa standardnom
ili bočnom funkcijom, tada istu treba
prije puštanja u pogon instalirati u
stanju bez napajanja.
Nakon uključivanja mrežnog napona
upravljački sklop će fotoćeliju automatski prepoznati samo ako je put
svjetlosti fotoćelije slobodan i
neprekinut najmanje 5 sekundi.
U suprotnom se fotoćelija mora
programirati naknadno.
12
Upute za ugradnju i rukovanje, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed HR (#90547)
7.
Daljinski upravljaĉ
7.1 Rukovanje i pribor
7.2 Kodiranje daljinskog upravljaĉa
7.2.1 Prijenos kodiranja
Oprez!
7.2.1 / 1
Spojiti daljinski upravljač.
7.2.1 / 2
Pritisnuti Master predajnik.
- Daljinski upravljaĉ ne smije doći u
djeĉje ruke!
- Daljinski upravljaĉ se smije aktivirati
samo ako se osigura da u prostoru
kretanja vrata nema ni osoba ni
predmeta.
Pregled.
7.1 / 1
D
A
C
B
D
A
B
C
D
E
F
Komandna tipka velika
Komandna tipka mala
Baterija – kontrolna lampica predajnika
Utiĉnica za prijenos
Daljinski upravljač - poleđina
Baterija 3V CR 2032
Izmjena baterija.
7.1 / 2
1
• Aktivirajte master-daljinski upravljaĉ, pritisnite tipku i
zadržite.
LED diode će zasvijetliti na daljinskom upravljaĉu.
7.2.1 / 3
Prijenos kodiranja.
E
F
7.1 / 3
Pribor: kvačica za sunčani zaslon.
• Aktivirajte željenu tipku na daljinskom upravljaĉu
koji želite nanovo kodirati tako da pritisnete tipku
master – predajnika i zadržite.
Led dioda će zatreperiti.
Nakon 1 – 2 sekunde svjetlo LED diode novo kodiranog
daljinskog upravljaĉa će se ustaliti.
Postupak kodiranja je završen.
• Izvadite utikaĉ za prijenos.
Upute za ugradnju i rukovanje, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed HR (#90547)
13
7.
Daljinski upravljaĉ
8.
Stavljanje u pogon
8.1 Prikljuĉivanje pogonskog sustava
7.2.2 Promjena kodiranja
7.2.2 / 1
Promijena kodiranja.
8.1 / 1
Umetnuti antenu modula.
8.1 / 2
Uključiti napajanje.
• Utaknite utikaĉ za prijenos u daljinski upravljaĉ.
• Kratko spojite jedan od dva vanjska zatika utikaĉa
za prijenos sa srednjim utikaĉem (npr. uz pomoć
izvijaĉa).
• Aktivirajte željenu tipku daljinskog upravljaĉa.
Integriranim sluĉajnim kodiranjem utvrđuje se novo
kodiranje.
Led dioda ubrzano treperi.
Ĉim LED dioda poĉne konstantno svijetliti daljinski
upravljaĉ je “nauĉio“ nove kodove.
Tipku sada možemo pustiti i skloniti utikaĉ za prijenos.
Upozorenje:
- Poslije novog kodiranja daljinskog
upravljaĉa mora se na novo kodiranje
preprogramirati i pogonski sustav.
- Kod daljinskog upravljaĉa s više
kanala postupak kodiranja se mora
provesti za svaku tipku .
14
Upute za ugradnju i rukovanje, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed HR (#90547)
8.
Stavljanje u pogon
8.2 Pregled upravljačkih komandi
8.2 / 1
8.3 Pregled funkcija prikaza
LED-prikaz u modu pogona
Pregled upravljanje.
Fotoćelija ili SKS isključeni
Vrata se pokreću u pravcu OTVORENO
A
B D
Vrata su u položaju OTVORENO
8 1 2
7
3
6 54
1
P
2
Vrata u međupoložaju
C
Vrata se pokreću u pravcu ZATVORENO
Vrata su u položaju ZATVORENO
Elementi rukovanja
Referencijalne točke se uključuje
i
Oznaka
Vrsta/funkcija
A
Prikaz kružni
8.3
B
Tipka OTVORENO (+)
(npr. voditi vrata prema
položaju OTVORENO ili
kod programiranja podići
parametre)
-
C
Tipka ZATVORENO (-)
(npr. voditi vrata prema
položaju ZATVORENO ili
kod programiranja spustiti
parametre)
-
D
Tipka (P)
(npr. pohraniti izmjenu u
modu za programiranje ili
parametru)
-
Trajno aktiviranje eksternih elemenata za
rukovanje
Aktivira se daljinsko upravljanje
Napon pogona se nalazi na
Legenda:
LED isključen
LED svijetli
LED treperi polagano
LED treperi ritmički
LED treperi brzo
Tvorničke postavke
Nije moguće
Upute za ugradnju i rukovanje, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed HR (#90547)
–
15
8.
Stavljanje u pogon
8.4 Brzo programiranje
Pažnja!
Zbog osiguravanja rada se svjetlosni put
priključene fotoćelije ne smije prekidati
prilikom brzog programiranja.
Iznimka: List vrata zajedno s fotoćelijom
u području dovratnika.
Preduvjeti
Prije brzog programiranja moraju se ispuniti slijedeći
preduvjeti:
- Vrata se nalaze u položaju ZATVORENO.
- Klizne vodilice su spojene.
Upozorenje:
Tijekom programiranja položaja vrata
OTVORENO i ZATVORENO mora se
proći referencijalne toĉke.
Upozorenje:
- Za ispravno pokretanje pogonskog
sustava mora se provesti brzo
programiranje.
To vrijedi za prvo stavljanje u pogon
i nakon resetiranja.
- Spojena fotoćelija u području
dovratnika automatski se podešava za
vrijeme brzog programiranja. U tu
svrhu nisu potrebni dodatni
programski koraci.
- Zapamćeni položaj dovratnika
fotoćelije može se izbrisati samo
resetiranjem upravljanja.
- Nakon promjene položaja dovratnika
potrebno je provesti resetiranje s
naknadnim brzim programiranjem.
Programiranje se obavlja tipkama Plus (+), minus (-) i (P).
Ako se u modu programiranja unutar 120 sekundi ne
aktivira niti jedna tipka, prebacit će se upravljanje
natrag u pogonsko stanje.
Prikazat će se odgovarajuća poruka.
i
Naputak:
Objašnjenje o porukama opisano
je u toĉki 10.
• Brzo programiranje provodite uz pomoć slijedećeg
plana.
Legenda:
LED isključen
LED svijetli
LED treperi polagano
LED treperi ritmički
LED treperi brzo
Tvorničke postavke
Nije moguće
16
–
Upute za ugradnju i rukovanje, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed HR (#90547)
8.
Stavljanje u pogon
1x >2s <10s
1.
Pogonski
modus
P
Pokrenuti brzo
programiranje /
Programirati položaj vrata
OTVORENO
2.
Voditi vrata u položaj
OTVORENO
3.
Korigiranje položaja vrata
OTVORENO s (+) i (-)
1x <1s
4.
P
Položaj vrata OTVORENO
pohraniti /
Položaj vrata ZATVORENO
programirati
5.
Voditi vrata u položaj
ZATVORENO
6.
Korigiranje položaja vrata
ZATVORENO s (+) i (-)
1x <1s
7.
P
Položaj vrata ZATVORENO
pohraniti /
Daljinsko upravljanje
programirati
8.
Daljinski upravljaĉ ukljuĉiti
9.
Daljinski upravljaĉ iskljuĉiti
1x <1s
10.
P
Daljinsko upravljanje
pohraniti /
Brzo programiranje završiti
Upute za ugradnju i rukovanje, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed HR (#90547)
17
8.
Stavljanje u pogon
8.5 Ispitivanje funkcije
8.5.1 Testiranje snage pogona
8.5.2 Kontrola automatike iskljuĉivanja
Kontrola:
Oprez!
Nakon brzog programiranja i promjena
u modu za programiranje moraju se
provesti slijedeća testiranja i ispitivanja.
Automatika iskljuĉivanja ZATVORENO i
OTVORENO mora biti ispravno podešena
kako bi se izbjegle tjelesne ozljede ili
oštećenja stvari.
Pogonski sustav će zapamtiti koja mu je maksimalna
pogonska snaga potrebna tijekom prva dva testiranja
nakon podešavanja položaja vrata.
• Pokrećite pogonski sustav (sa spojenim vratima) bez
prekida jednom sa položaja vrata ZATVORENO u
položaj vrata OTVORENO i natrag.
Pogonski sustav utvrđuje tijekom ovog testiranja
maksimalnu vlaĉnu i tlaĉnu snagu i rezerve snage koja
je potrebna da bi se pokrenula vrata.
Automatika iskljuĉivanja OTVORENO
Kod pogonskih sustava za vrata s otvorima u krilima
vrata (promjer otvora > 50 mm):
• Opteretite vrata tijekom hoda vrata po sredini donjeg
ruba masom od 20 kg.
Vrata se moraju odmah zaustaviti.
Automatika iskljuĉivanja ZATVORENO
• Postavite na tlo prepreku visoku 50 mm.
Provjera:
• Vodite vrata na prepreku.
1.
Nakon pritiska tipke (+):
Vrata se moraju otvoriti i pokrenuti u
pohranjeni položaj vrata OTVORENO.
Pogonski sustav se mora kod dodira s preprekom
zaustaviti i reverzirati.
Upozorenje:
2.
Nakon pritiska tipke (-):
Vrata se moraju zatvoriti i pokrenuti u
pohranjeni položaj vrata ZATVORENO.
3.
Nakon pritiska tipke daljinski upravljaĉ:
Pogonski sustav mora pokretati vrata u
smjeru OTVORENO odnosno u smjeru
ZATVORENO.
4.
Nakon pritiska tipke daljinskog
upravljaĉa dok pogonski sustav radi:
Pogonski sustav se mora zaustaviti.
5.
Kod slijedećeg pritiska pogonski sustav
se pokreće u suprotnom smjeru.
18
Podešeni parametri ostaju pohranjeni
u sluĉaju prekida strujnog napona.
Samo se resetiranjem snage pogona
OTVORENO i ZATVORENO vraćaju
natrag na tvorniĉke postavke.
Upute za ugradnju i rukovanje, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed HR (#90547)
8.
Stavljanje u pogon
8.5.3 Kontrola fotoćelije
Fotoćelija u području dovratnika
• Pobudite sve fotoćelije pojedinačno.
Upozorenje:
- Rad priključene fotoćelije u području
dovratnika mora biti zadan iznad
položaja ugradnje. Ispod položaja
ugradnje rad prekida upravljački
sklop.
- Prilikom priključka više fotoćelija, sve
će fotoćelije reagirati jednako kao i
eventualna fotoćelija u području
dovratnika.
Fotoćelija
• Pobudite sve fotoćelije pojedinačno.
• Provjerite sve priključene fotoćelije neposredno prije
položaja vrata ZATVORENO.
Upute za ugradnju i rukovanje, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed HR (#90547)
19
9.
Proširene funkcije pogona
9.1 Shema toka proširenog programiranja
(Primjer za razinu 2, Meni 2)
Razina
Meni
+
Pogonski
modus
+
Razina 4
-
Parametar
+
Smanjena
vrijednost
Meni 1
+
+
Meni-exit
(Razina 2)
+
-
+
Razina 1
> 5 sek.
-
+
Razina 2
+
Meni 2
+
Programiranje
završiti
Povećana
vrijednost
+
Razina 3
+
Meni 3
+
> 10 sek.
Parametar
+
Razina-exit
+
> 5 sek.
Meni 8
+
Razina 8
> 5 sek.
+
20
Upute za ugradnju i rukovanje, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed HR (#90547)
9.
Proširene funkcije pogona
9.2 Cjeloviti pregled programirajućih funkcija
Razina
Meni
Tvorniĉka postavka
Meni 3: Međupoložaj OTOVORENO
–
Meni 4: Međupoložaj ZATVORENO
–
Meni 7: Relej-izlaz
Signalna svjetiljka
Meni 8: Resetiranje
Nema resetiranja
Meni 1: Potrebna pogonska snaga OTVORENO
Stupanj 8
Meni 2: Potrebna pogonska snaga ZATVORENO
Stupanj 8
Meni 3: Automatika isključivanja OTVORENO
Stupanj 8
Meni 4: Automatika isključivanja ZATVORENO
Stupanj 8
Meni 1: Automatsko zatvaranje
Deaktiviran
Meni 3: Vrijeme otvaranja vrata
2 sekundi
Meni 4: Vrijeme prethodnog upozorenja
1 sekundi
Meni 5: Upozorenje nailaska vozila
0 sekundi
Meni 7: Signalna svjetiljka
Pokretanje vrata/
Upozorenje: zatreperiti
Vrata u mirovanju: isključeno
Meni 2: Međupoložaj
–
Meni 1: Programirajući impulsni ulaz
Impuls
Meni 4: Vrijeme osvjetljenja
180 sekundi
Razina 1 – Osnovne funkcije
Razina 2 – Postavke pogona
Razina 3 – Automatsko zatvaranje
Razina 4 – Bežično programiranje
Razina 5 – Posebna funkcija
Legenda:
LED isključen
LED svijetli
LED treperi polagano
LED treperi ritmički
LED treperi brzo
Tvorničke postavke
Nije moguće
Upute za ugradnju i rukovanje, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed HR (#90547)
–
21
9.
Proširene funkcije pogona
Razina
Meni
Meni 1: Brzina OTVORENO
Stupanj 16
Meni 2: Brzina mekog pokretanja OTVORENO
Stupanj 6: Comfort 220.2
Stupanj 7: Comfort 250.2
Comfort 252.2
Comfort 250.2
speed
Meni 3: Položaj mekog pokretanja OTVORENO
–
Meni 4: Brzina ZATVORENO
Stupanj 10: Comfort
speed
Stupanj 16: Comfort
Comfort
Comfort
Meni 5: Brzina normalan hod ZATVORENO
Stupanj 10
Meni 6: Brzina mekog pokretanja ZATVORENO
Stupanj 6: Comfort 220.2
Stupanj 7: Comfort 250.2
Comfort 252.2
Comfort 250.2
speed
Meni 7: Pozicija normalnog hoda ZATVORENO
–
Meni 8: Položaj mekog pokretanja ZATVORENO
–
Meni 1: Fotoćelija
Pogon bez fotoćelije
Meni 3: Isklopna automatika
Vrata kratko reverziraju
(OTVORENO/ZATVORENO)
Meni 4: Vrste pogona
Samozasutavljanje
(OTVORENO/ZATVORENO)
Meni 5: Funkcija davača naredbe za smjer
nije aktivirano
Meni 6: Funkcija davača naredbe za impuls
Samo ZAUSTAVLJANJE , na
kraju industrijska posljedica
Razina 6 – Varijabla brzine
Razina 8 – Postavke sustava
22
Tvorniĉka postavka
250.2
220.2
250.2
252.2
Upute za ugradnju i rukovanje, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed HR (#90547)
9.
Proširene funkcije pogona
9.3 Pregled funkcija razina
Oprez!
U proširenim funkcijama pogona mogu se promijeniti važne tvorniĉke postavke.
Pojedini parametri se moraju ispravno podesiti kako bi se sprijeĉile tjelesne ozljede i oštećenja stvari.
Razina 1 – Osnovne funkcije
1
Meni 3:
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Međupoložaj OTVORENO
Tipkom (+ / OTVORENO) i (- / ZATVORENO) namjestiti
“Međupozicije OTVORENO“ – funkcija zatvaranja je moguća s automatskim zatvaranjem.
Meni 4:
Međupoložaj ZATVORENO
Tipkom (+ / OTVORENO) I (- / ZATVORENO) namjestiti
Meni 7:
Relej-izlaz – Stezaljka 16/17 (programiranje je moguće samo s opcionalnim signalnim svjetlosnim relejom)
A7
Meni 8:
B7
C7
D7
E7
F7
G7
H7
I7
J7
K7
–
–
–
–
–
C8
D8
E8
F8
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Resetiranje
A8
B8
Pažnja!
Nakon resetiranja svi se parametri vraćaju na tvorničke postavke.
Za osiguranje besprijekornog pogona upravljanja:
- moraju se sve željene funkcije nanovo programirati,
- daljinsko upravljanje mora se naučiti,
- pogonski sustav se mora jednom pokretati u položaj vrata OTVORENO i ZATVORENO.
Upozorenje:
- Može se koristiti samo posljednje programirana međupozicija.
- Kod aktiviranog automatskog zatvaranja (razina 3 / meni1) relejni izlaz (razina 1 / meni 7) se ne može
programirati.
i
Naputak:
Nakon promjena u menijima 3 i 4 razine 1 mora se provesti ponovna provjera funkcije (točka 8.5)
Upute za ugradnju i rukovanje, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed HR (#90547)
23
9.
Proširene funkcije pogona
Meni 7:
Stupanj
Relej-izlaz
Funkcija (moguće samo s opcionalnim signalnim
svjetlosnim relejom)
i
Pojašnjenje / Naputak
A7
Signalna svjetiljka
Funkcija
Razina 3 /
Izbornik 7
B7
Položaj vrata OTVORENA
-
-
C7
Položaj vrata ZATVORENA
-
-
D7
Međupoložaj OTVORENO
-
-
E7
Međupoložaj ZATVORENO
-
-
F7
Pokretanje pogonskog sustava
Prolazni impuls 1 sekunda
G7
Smetnja
-
H7
Osvjetljenje
Vrijeme osvjetljenja
Razina 5 /
Izbornik 4
I7
Otpuštanje blokiranja
Pogonski sustav radi
-
J7
Deblokiranje brave
Pokretanje pogonskog sustava /
Prolazni impuls 3 sekunde
-
K7
Osiguranje od klizanja/guranja
-
-
Meni 8:
-
Resetiranje
i
Stupanj
Funkcija
Pojašnjenje / Naputak
A8
bez resetiranja
nepromijenjeno
-
B8
Reset upravljačkog modula *
Tvorničke postavke
-
C8
Reset daljinskog upravljanja
Brzojavi se brišu
-
D8
Reset proširenje automatskog zatvaranja
Razina 3, Meni 1-7
-
E8
Reset samo proširene pogonske funkcije *
osim položaja vrata OTVORENO/ZATVORENO i
impuls daljinskog upravljanja
-
F8
Reset sigurnosnih elemenata *
Svjetlosna prepreka
-
* Svi priključeni i funkcionalni sigurnosni elementi ponovno se prepoznaju nakon resetiranja.
24
Upute za ugradnju i rukovanje, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed HR (#90547)
9.
Proširene funkcije pogona
Razina 2 – Postavke pogona
1
Meni 1:
Meni 2:
2
2
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
12
13
14
15
16
12
13
14
15
16
Automatika isključivanja OTVORENO (osjetljivost u stupnjevima**)
ISKLJUČENO
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Automatika isključivanja ZATVORENO (osjetljivost u stupnjevima**)
ISKLJUČENO
*
**
4
Potrebna pogonska snaga ZATVORENO (osjetljivost u stupnjevima*)
1
Meni 4:
3
Potrebna pogonska snaga OTVOERNO (osjetljivost u stupnjevima*)
1
Meni 3:
2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Što je veći stupanj, to je veća pogonska snaga.
Što je niži stupanj, to je osjetljivija automatika isključivanja.
Oprez!
Nakon isključivanja ili povišenja stupnjeva automatskog isključivanja (Meni 3 i 4):
Kako bi se izbjegla opasnost od ozljeda, potrebno je provesti mjerenja navedena
u EN 12453 i EN 12445 kako bi se osiguralo ispravno isključenje snage.
Legenda:
LED isključen
LED svijetli
LED treperi polagano
LED treperi ritmički
LED treperi brzo
Tvorničke postavke
Nije moguće
Upute za ugradnju i rukovanje, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed HR (#90547)
–
25
9.
Proširene funkcije pogona
Razina 3 – Automatsko zatvaranje
1
Meni 1:
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
E1
F1
G1
H1
–
–
–
–
–
–
–
–
35
40
50
80
100
120
150
180
255
30
35
40
45
50
55
60
65
70
Automatsko zatvaranje
A1
Meni 3:
B1
C1
D1
Vrijeme otvaranja vrata (u sekundama)
2
Meni 4:
5
10
15
20
25
30
Vrijeme prethodnog upozorenja (u sekundama)
1
Meni 5:
2
5
10
15
20
25
Upozorenje nailaska vozila (u sekundama)
0
Meni 7:
3
1
2
3
4
5
6
7
–
–
–
–
–
–
–
–
D7
E7
F7
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Signalna svjetiljka
A7
B7
C7
Upozorenje:
- Automatsko se zatvaranje može programirati samo ako je priključena fotoćelija.
- Funkcije iz menija 1 mogu se po želji mijenjati vrijednostima vremena u menijima 3 i 4.
Legenda:
LED isključen
LED svijetli
LED treperi polagano
LED treperi ritmički
LED treperi brzo
Tvorničke postavke
Nije moguće
26
–
Upute za ugradnju i rukovanje, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed HR (#90547)
9.
Proširene funkcije pogona
Meni 1:
Automatsko zatvaranje
Stupanj
Vrijeme
otvaranja
vrata
(sekundama)
Vrijeme
prethodnog
upozorenja
(sekundama)
Autom.
zatvaranje
Ostale funkcije
A1
-
-
deaktivirano
-
B1
15
5
aktivirano
C1
30
5
aktivirano
D1
60
8
aktivirano
E1
15
5
aktivirano
30
5
aktivirano
G1
60
8
aktivirano
H1
beskonačno
3
aktivirano
F1
Produženje vremena otvaranja vrata samo davanjem impulsa
(tipka, daljinski upravljač)
Prekid vremena otvaranja vrata nakon prolaza fotoćelije
Zatvoriti nakon prolaza fotoćelije / prepreka zatvaranju
Upozorenje:
Bez priključene fotoćelije ili prepreke zatvaranju može se podesiti samo parametar A1.
Meni 7:
Signalna svjetiljka
Stupanj
Kretanje vrata / upozorenje
Vrata u mirovanju
A7
treperiti
Isključeno (ušteda energije)
B7
svijetliti
Isključeno (ušteda energije)
C7
treperiti
treperiti
D7
svijetliti
svijetliti
E7
treperiti
svijetliti
F7
svijetliti
treperiti
i
Naputak:
Priključak signalne svjetiljke se može podesiti na razini 1, meni 7.
Upute za ugradnju i rukovanje, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed HR (#90547)
27
9.
Proširene funkcije pogona
Razina 4 – Bežično programiranje
Meni 2:
Međupoložaj
LED 7 treperi polagano -> aktivirati tipku daljinskog upravljača -> LED 7 treperi brzo
Razina 5 – Posebna funkcija
1
Meni 1:
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
30
35
40
50
80
100
120
150
180
255
Programirajući impulsni ulaz – Klemme 1/2
A1
Meni 4:
B1
C1
D1
E1
–
Vrijeme osvjetljavanja (u sekundama)
2
Meni 1:
Stupanj
5
10
15
20
25
Programirajući impulsni ulaz
Funkcija (moguće samo s opcionalnim signalnim
svjetlosnim relejom)
Pojašnjenje / Naputak
A1
Impuls
samo uklopnik
B1
Automatika uklj/isklj
samo uklopnik
C1
Osiguranje od zatvaranja
samo u smjeru ZATVARANJE – samo isklopnik
D1
Impuls OTVARANJE
Indukcijska petlja – samo uklopnik
E1
Stop
samo isklopnik
i
28
3
Naputak:
- Programiranje posebne funkcije je ovisno o priključku XB01.
Priključak XB01 se opisuje u točki 6.6.
- Postavljeno vrijeme osvijetljenosti aktivno je samo ako je izlaz releja (Razina 1 / Izbornik 7)
Osvjetljenje (H7) programiran.
Upute za ugradnju i rukovanje, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed HR (#90547)
9.
Proširene funkcije pogona
Razina 6 - Varijabla brzine
1
Meni 1:
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
10
11
12
13
14
15
16
Brzina OTVORENO (u stupnjevima)
–
Meni 2:
–
–
–
–
–
Brzina mekog pokretanja OTVORENO (u stupnjevima)
1
Meni 3:
2
3
4
5
6
(A)
7
(B, C, D)
8
9
Položaj mekog pokretanja OTVORENO
Tipkom (+ / OTVORENO) I (- / ZATVORENO) namjestiti
Meni 4:
Brzina ZATVORENO (u stupnjevima)
–
Meni 5:
–
–
–
–
7
8
9
10
(D)
11
12
13
14
15
16
(A, B, C)
9
10
11
12
13
14
15
16
10
11
12
13
14
15
16
Brzina normalan hod ZATVORENO (u stupnjevima)
1
Meni 6:
2
3
4
5
6
7
8
Brzina mekog pokretanja ZATVORENO (u stupnjevima)
1
Meni 7:
–
2
3
4
5
6
(A)
7
(B, C, D)
8
9
Pozicija normalnog hoda ZATVORENO
Tipkom (+ / OTVORENO) I (- / ZATVORENO) namjestiti
Meni 8:
Položaj mekog pokretanja ZATVORENO
Tipkom (+ / OTVORENO) I (- / ZATVORENO) namjestiti
A
B
C
D
Comfort
Comfort
Comfort
Comfort
i
220.2
250.2
252.2
250.2 speed
Naputak:
Nakon promjena u menijima 1, 2, 3, 4, 6 i 8 razine 6 mora se provesti ponovna provjera funkcije
(točka 8.5).
Upute za ugradnju i rukovanje, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed HR (#90547)
29
9.
Proširene funkcije pogona
Razina 8 – Postavke sustava
1
Meni 1:
2
Meni 3:
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
B1
C1
D1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
B3
C3
D3
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
D4
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Vrste pogona
A4
B4
C4
Funkcija davača naredbe za smjer
A5
Meni 6:
5
Funkcija automatike isključivanja
A3
Meni 5:
4
Fotoćelija
A1
Meni 4:
3
B5
–
–
–
–
Funkcija davača naredbe za impuls
A6
B6
–
–
–
–
Pažnja!
Priključenu fotoćeliju mehanizam za upravljanje nakon MREŽA UKLJUČENA automatski prepoznaje.
Fotoćelije se mogu naknadno preprogramirati.
Legenda:
LED isključen
LED svijetli
LED treperi polagano
LED treperi ritmički
LED treperi brzo
Tvorničke postavke
Nije moguće
30
–
Upute za ugradnju i rukovanje, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed HR (#90547)
9.
Proširene funkcije pogona
Meni 1:
Fotoćelija
Svjetlosna prepreka 1
(Priključak XP020)
Pokretanje vrata ZATVARANJE
Stupanj
A1
Svjetlosna prepreka 2
(Priključak XB01 – Stezaljka 70/71)
Pokretanje vrata ZATVARANJE
Pogon bez svjetlosne prepreke
B1
Vrata dugo reverziraju2
Nije aktivno
C1
Nije aktivno
Vrata dugo reverziraju2
D1
Vrata dugo reverziraju2
Vrata dugo reverziraju2
Menü 3:
Isklopna automatika
Stupanj
Kretanje vrata OTVORENO
Kretanje vrata ZATVORENO
A3
Vrata se zaustavljaju
Vrata reverziraju kratko1
B3
Vrata reverziraju kratko1
Vrata reverziraju kratko1
C3
Vrata se zaustavljaju
Vrata dugo reverziraju2
D3
Vrata dugo reverziraju2
Vrata dugo reverziraju2
Meni 4:
Vrste pogona
Stupanj
OTVORENO
ZATVORENO
A4
Urežaj koji se povremeno mora aktivirati
Urežaj koji se povremeno mora aktivirati
B4
Samozaustavljanje
Urežaj koji se povremeno mora aktivirati
C4
Urežaj koji se povremeno mora aktivirati
Samozaustavljanje
D4
Samozaustavljanje
Samozaustavljanje
1
Vrata kratko reverziraju: Pogonski sustav pokreće vrata kratko u suprotnom pravcu kako bi se
oslobodio prepreke.
2
Vrata dugo reverziraju: Pogonski sustav pokreće vrata do suprotnog položaja vrata.
Upute za ugradnju i rukovanje, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed HR (#90547)
31
9.
Proširene funkcije pogona
Meni 5:
Funkcija davača naredbe za smjer
Stupanj
Meni 6:
Objašnjenje
A5
nije aktivirano
Davač naredbi pravca pokreće se samo kada vrata miruju.
B5
samo STOP
Svaki davač naredbi pravca zaustavlja vrata u pokretu.
Funkcija davača naredbe za impuls
Stupanj
32
Davač naredbi pravca
Davač naredbi impulsa
Objašnjenje
A6
nije aktivirano
Davač naredbi impulsa pokreće se samo kada vrata miruju.
B6
samo STOP, nakon toga standardni
slijed
Svaki davač naredbi pravca zaustavlja vrata u pokretu.
Naredba koja slijedi pokreće pogonski sustav u suprotnom
pravcu (OTVORENO-STOP-ZATVORENO-STOP-OTVORENO).
Upute za ugradnju i rukovanje, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed HR (#90547)
10. Poruke
10.1 Smetnje bez prikaza poruke smetnje
Smetnja
Uzrok
Uklanjanje
Prikaz 8 ne svijetli.
- Nema napona.
- Provjeriti ima li napona.
- Provjeriti strujni prikljuĉak.
- Toplinska zaštita na mrežnom
transformatoru reagira.
- Mrežnu trafostanicu pustiti da se ohladi.
- Upravljaĉka jedinica neispravna.
- Dati provjeriti pogonski sustav.
Nema reakcije poslije davanja
impulsa.
- Prikljuĉne stezaljke za tipku “Impuls“
kratko spojene, npr. kratkim spojem
vodova ili zbog spajanja plosnatim
stezaljkama.
- Eventualno kabliranu tipku s kljuĉem ili tipku za pritisak
iznutra probno odvojiti od upravljaĉke jedinice (toĉka 6.6)
Izvući iz utiĉnice vod XB10, utaknuti kratkospojni utikaĉ i
potražiti grešku u kabliranju.
Nema reakcije nakon
davanja impulsa preko
daljinskog upravljaĉa.
- Modul antena je umetnuta.
- Spojiti modul antena s upravljaĉkom jedinicom (toĉka 8.1).
- Kodiranje daljinskog prekidaĉa se ne
podudara s kodiranjem prijemnika.
- Ponovno aktivirati daljinski upravljaĉ (toĉka 8.4).
- Baterija daljinskog upravljaĉa prazna.
- Staviti novu bateriju (toĉka 7.1).
- Daljinski upravljaĉ ili upravljaĉka
elektronika ili modul antena neispravni.
- Sve 3 komponente dati provjeriti.
- Programiranje fotoćelije u području
dovratnika nije ispravno izvedeno.
- Resetirajte upravljački modul (Točka 9.4 / Razina 1 /
Meni F8), te ponovno izvedite brzo programiranje
(Točka 8.4.).
Pogon mijenja smjer u
slučaju prekida bočne
svjetlosne prepreke.
Upute za ugradnju i rukovanje, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed HR (#90547)
33
10. Poruke
10.2 Smetnje s prikazom poruke smetnje
Smetnja
Uzrok
Poruka 7
- Nakon 120 sekundi bez aktiviranja tipki modus programiranja sam od sebe završava.
- Programiranje položaja vrata OTVORENA i ZATVORENA bez prolaska pored referencijalne toĉke.
Poruka 8
- Tipka za referencijalnu toĉku
neispravna.
- Dati provjeriti pogonske sustave.
Poruka 9
- Nema impulsa senzora broja okretaja,
Pogonski sustav je blokiran.
- Dati provjeriti pogonske sustave.
Poruka 10
- Hod vrata je otežan.
- Vrata su blokirana.
- Pokrenuti vrata.
- Maksimalna pogonska snaga je
prenisko postavljena.
- Dati struĉnom serviseru da provjeri maksimalnu pogonsku
snagu (toĉka 9.3 / razina 2 / meni 1+2).
Poruka 11
- Ograniĉenje vremena kretanja.
- Dati provjeriti pogonski sustavi.
Poruka 15
- Fotoćelija je prekinuta ili neispravna.
- Ukloniti prepreke ili provjeriti fotoćeliju.
- Fotoćelija je programirana, ali ne i
prikljuĉena.
- Fotoćeliju deaktivirati ili prikljuĉiti.
- Strujni senzor za automatiku
iskljuĉivanja je neispravan.
- Motor-agregat dati provjeriti.
Poruka 16
34
Uklanjanje
Upute za ugradnju i rukovanje, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed HR (#90547)
10. Poruke
Smetnja
Uzrok
Uklanjanje
Poruka 26
- Podnapon,
Pogonski sustavi je preopterećen kod
podešenosti na maksimalnu snagu
stupanj 16.
- Dati provjeriti eksterno napajanje strujom.
- Pokrenuti vrata.
Poruka 28
- Hod vrata je otežan ili neravnomjeran.
- Vrata su blokirana.
- Provjeriti hod vrata i vrata pokrenuti.
- Automatika iskljuĉivanja je podešena
na preosjetljivu razinu.
- Dati struĉnom serviseru da provjeri automatiku iskljuĉivanja
(toĉka 9.3 / razina 2 / meni 3+4).
Poruka 35
- Elektronika neispravna.
- Dati provjeriti pogonski sustav.
Poruka 36
- Izvaditi kratkospojni utikaĉ, ali ne i
prikljuĉiti tipku – Stop.
- Krug struje mirovanja prekinut.
- Prikljuĉiti tipku Stop ili uštekati kratkospojni utikaĉ (toĉka 6.6).
Legenda:
LED isključen
LED svijetli
LED treperi polagano
LED treperi ritmički
LED treperi brzo
Tvorničke postavke
Nije moguće
Upute za ugradnju i rukovanje, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed HR (#90547)
–
35
11. Dodatak
11.1 Tehniĉki podaci Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed
Elektriĉni podaci
Nazivni napon*)
V
Nazivna frekvencija
Hz
Potrošnja struje
A
Snaga pogona
KW
Snaga u stand-by-uW
Vrsta
pogona (pogonski ciklus)
min.
Upravljaĉki napon
V DC
Vrsta zaštite motor-agregata
Klasa zaštite
*) moguća su odstupanja ovisno o zemlji isporuke
Comfort 220.2
Mehaniĉki podaci
Vlaĉna i tlaĉna sila
Brzina hoda
Vrijeme otvaranja
(specifiĉno za vrata)
Comfort 220.2
600
N
mm/sek.
Podaci o okolini
Dimenzije motor-agregata
Težina
Temperaturno podruĉje
Comfort 250.2
Comfort 252.2
230 / 260
50 / 60
1,1
0,25
4,2
3,0
3,1
Kratkotrajni pogon 2
Kratkotrajni pogon 5
24
IP 20
II
sek.
3,8
Opseg isporuke *)
Mulitbit – daljinsko upravljanje, 868 MHz,
Digital 302 mini- daljinski upravljaĉ, 2-kanala
Mulitbit – daljinsko upravljanje, 868 MHz,
Digital 313 mikro- daljinski upravljaĉ, 3-kanala
*) moguća su odstupanja ovisno o zemlji isporuke
36
Comfort 250.2 speed
800
220
Comfort 250.2
Comfort 252.2
220x125x395
4,1
4,2
-20 do +60
9,5
Comfort 250.2 speed
Pribor
Odvojena modul antena, 868 MHz, IP 65
Ugradbene konzole za sekcionalna vrata
Komplet za deblokiranje za podizna vrata
Poluga za podizna vrata
Okovi za krila za krilna vrata
Fotoćelije
Deblokiranje u sluĉaju nužde
Relej za lampu s trepćućim svjetlom kod pogona
automatskog zatvaranja
Motor-agregat
Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed
s integriranim elektroniĉkim upravljanjem
Osobine/sigurnosne funkcije
Tehnika referencijalne toĉke
Meko pokretanje /- meko zaustavljanje
Osiguranje od klizanja/guranja
Automatika iskljuĉivanja
Zaštita blokiranja
Zaštita od podnapona
Ograniĉenje hodnog vremena
Elektroniĉko konaĉno iskljuĉivanje
Prikljuĉak za tipku na pritisak,
tipku koda i tipku s kljuĉem
Prikljuĉak za dojavu putem kontakta bez potencijala
Signaliziranje greške
Comfort 252.2
1.000
4,0
Kratkotrajni pogon 2
15
Comfort 220.2
mm
kg
°C
Comfort 250.2
800
140
Comfort 250.2 speed
x
x
x
x
x
x
x
x
4,5
x
x
x
x
x
x
x
x
Naknadni dodatak krajnje tipke bez potencijala za OTVORENO/ZATVORENO/SVJETLO
x
Tipka na pritisak
x
Tipka s kljuĉem
x
Tipka koda
x
x
x
x
Upute za ugradnju i rukovanje, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed HR (#90547)
11. Dodatak
11.2 Izjava o ugradnji
11.3 EC- Izjava o sukladnosti
Ovim izjavljujemo da dolje navedeni proizvod na osnovu svoje
koncepcije i naĉina proizvodnje te u promet stavljene izvedbe
odgovara relevantnim temeljnim zahtjevima o sigurnosti i
zdravlju EC-direktive za elektromagnetsku kompatibilnost,
direktive o strojevima i direktive o niskom naponu.
Na zahtjev nadzornog tijela dostavit će se dokumentacija u
papirnatom obliku.
U sluĉaju izmjena proizvoda koja nisu s nama dogovorena ova
izjava prestaje važiti.
Ovim izjavljujemo da dolje navedeni proizvod na osnovu svoje
koncepcije i naĉina proizvodnje te u promet stavljene izvedbe
odgovara relevantnim temeljnim zahtjevima o sigurnosti i
zdravlju EC-direktive za elektromagnetsku kompatibilnost,
direktive o strojevima i direktive o niskom naponu.
U sluĉaju izmjena proizvoda koja nisu s nama dogovorena ova
izjava prestaje važiti.
Proizvod: Pogon za garažna vrata
Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed
Proizvod:
Relevantne EC direktive:
Relevantne EC direktive:
- Direktiva o strojevima 2006/42/EC
EN 60204-1:2007
EN ISO 12100-1:2003
EN ISO 13849-1:2008
2. kat / PLc za funkcije ograničenja snage i prepoznavanje
krajnjeg položaja
EN 61508:2001
Primijenjene su mjere sigurnosti i zaštite zdravlja sukladno
prilogu 1:
Općih temeljnih odredbi br.1
br. 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.2.1, 1.2.4, 1.2.6,
1.3.1, 1.3.7, 1.3.9, 1.5.4, 1.5.6, 1.5.11, 1.5.14,
1.6.1, 1.6.2, 1.7.1, 1.7.3, 1.7.4
- Direktiva o strojevima 2006/42/EC
EN 60204-1:2007
EN ISO 12100-1:2003
EN ISO 13849-1:2008
EN 61508:2001
- Elektromagnetska kompatibilnost 2004/108/EC
EN 55014-1
EN 61000-3-2:2006 (2008)
EN 61000-3-3:2009
EN 61000-6-2:2006
EN 61000-6-3:2007
- Direktiva o niskom naponu 2006/95/EC
EN 60335-1:2002
EN 60335-2-103:2004
- Elektromagnetska kompatibilnost 2004/108/EC
EN 55014-1
EN 61000-3-2:2006 (2008)
EN 61000-3-3:2009
EN 61000-6-2:2006
EN 61000-6-3:2007
- Direktiva o niskom naponu 2006/95/EC
EN 60335-1:2002
EN 60335-2-103:2004
Područje važenja ove izjave o ugradnji:
Datum proizvodnje 01.09.2010. – 31.08.2011.
01.09.2010
p.o. K. Goldstein
Uprava
Datum / potpis
Proizvođač i upravljanje dokumentima
Marantec Antriebs- und Steuerungstechnik GmbH & Co. KG
Remser Brook 11 · 33428 Marienfeld · Germany
Fon +49 (52 47) 7 05-0
Upute za ugradnju i rukovanje, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed HR (#90547)
37
90547
Zaštićeno autorskim pravom.
Dotisak, ĉak i dijelova, samo uz naše odobrenje.
Pridržano pravo izmjena u svrhu tehniĉkog usavršavanja.
Stanje : 09.2010
#90547
1 - HR 360283 - M - 0.5 - 0308
Hrvatski
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
3 201 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content