close

Enter

Log in using OpenID

01-13 - Šibensko-kninska županija

embedDownload
SLUŽBENI VJESNIK
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
SLUŽBENO GLASILO ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Godište XX.
Šibenik, 30. siječnja 2013.
Broj 1
ISSN 1846-0151
SADRŽAJ
I.
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
Ž U PA N
1. PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika
o unutarnjem redu upravnih tijela Šibensko-kninske
županije ...................................................................... 4
2. PLAN upravljanja pomorskim dobrom Šibenskokninske županije za 2013. godine .............................. 9
II.
GRAD DRNIŠ
TAJ N I K
1. RJEŠENJE o prestanku mandata gradonačelniku
Grada Drniša po sili zakona ..................................... 12
III.
GRAD KNIN
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO
UREĐENJE, GRADNJU
I KOMUNALNE POSLOVE
1. JAVNA RASPRAVA o Odluci o pokretanju
postupka stavljanja izvan snage Urbanističkog plana
uređenja „Drpina glavica“ mješovita namjena ........ 13
IV.
GRAD VODICE
GRADSKO VIJEĆE
1. DRUGE IZMJENE PRORAČUNA Grada Vodica
za 2012. godinu ........................................................ 13
2. PRORAČUN Grada Vodica za 2013. godinu .....
.................................................................................. 34
3. ODLUKA o izvršenju Proračuna Grada Vodica za
2013. godinu .............................................................53
4. ODLUKA o dopuni Odluke o osnivanju Gradske
knjižnice Vodice ........................................................55
5. IZMJENE PROGRAMA gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture u 2012. godini .........
...................................................................................56
6. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA javnih
potreba u kulturi Grada Vodica za 2012. godinu .........
...................................................................................56
7. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA javnih
potreba u sportu Grada Vodica za 2012. godinu ...........
...................................................................................56
8. IZMJENE PROGRAMA socijalne i druge skrbi
Grada Vodica za 2012. godinu ..................................57
9. PROGRAM gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2013. godinu....................................58
10. PROGRAM održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. Zakona o komunalnom
gospodarstvu u 2013. godini .....................................60
11. PROGRAM javnih potreba u kulturi Grada
Vodica za 2013. godinu .............................................61
12. PROGRAM javnih potreba u sportu Grada
Vodica za 2013. godinu .............................................62
13. PROGRAM javnih potreba za boračke udruge,
Udrugu umirovljenika i ostale udruge Grada Vodica za
2013. godinu .............................................................63
14. PROGRAM socijalne i druge skrbi Grada Vodica
za 2013. godinu .........................................................63
15. SUGLASNOST na Izmjenu Statuta Gradske
knjižnice Vodice ........................................................64
16. SUGLASNOST na Statut Memorijalnog centara
Faust Vrančić u Prvić Luci ........................................64
17. RJEŠENJE o imenovanju Vijeća za davanje
koncesijskog odobrenja.............................................64
Strana 2 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
V.
OPĆINA BILICE
OPĆINSKO VIJEĆE
1. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA Općine
Bilice za 2012. godinu (I.) ........................................ 65
2. PRORAČUN Općine Bilice za 2013. godinu....
................................................................................... 75
3. ODLUKA o izvršenju Proračuna Općine Bilice za
2013. godinu ............................................................. 84
4. ODLUKA o povjeravanju obavljanja komunalne
djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Općine
Bilice ......................................................................... 85
5. ODLUKA o povjeravanju obavljanja komunalne
djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području
Općine Bilice ............................................................ 85
6. ODLUKA o sufinanciranju 25% iznosa mjesečne
karte za prijevoz srednjoškolaca na relaciji BiliceŠibenik-Bilice ........................................................... 86
7. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području
Općine Bilice za 2012. godinu .................................. 86
8. PROGRAM održavanja komunalne infrastrukture
na području Općine Bilice za 2012. godinu .............. 87
9. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA socijalnih
potreba i stimulacija na području Općine Bilice za 2012.
godinu ....................................................................... 87
10. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA javnih
potreba u kulturi na području Općine Bilice za 2012.
godinu ....................................................................... 88
11. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA javnih
potreba u športu na području Općine Bilice za 2012.
godinu ....................................................................... 88
12. PROGRAM gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Bilice za 2013.
godinu ....................................................................... 88
13. PROGRAM održavanja komunalne infrastrukture
na području Općine Bilice za 2013. godinu .............. 89
14. PROGRAM javnih potreba u kulturi na području
Općine Bilice za 2013. godinu .................................. 90
15. PROGRAM javnih potreba u športu na području
Općine Bilice za 2013. godinu .................................. 91
16. PROGRAM socijalnih potreba i stimulacija na
području Općine Bilice u 2013. godini ..................... 91
17. IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PLANA
upravljanja pomorskim dobrom na području Općine
Bilice za 2012. godinu .............................................. 93
18. PLAN nabave roba, radova i usluga za 2012.
godinu ....................................................................... 93
19. GODIŠNJI PLAN upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Bilice za 2013. godinu ......
................................................................................... 94
20. PLAN nabave roba, radova i usluga za 2013.
godinu ....................................................................... 97
21. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o korištenju
sredstava proračunske zalihe za razdoblje od VII. do XII.
mjeseca 2012. godine ............................................... 98
22. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju
Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom za
2012. godinu ............................................................. 98
Srijeda, 30. siječnja 2013.
VI.
OPĆINA CIVLJANE
1. OPĆINSKO VIJEĆE
1. II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA Općine
Civljane za 2012. godinu ..........................................98
2. PRORAČUN Općine Civljane za 2013. godinu..
.................................................................................103
3. ODLUKA o izvršenju Proračuna Općine Civljane
za 2013. godinu .......................................................107
4. ODLUKA o broju etaža koje se mogu ozakoniti
na nezakonito izgrađenoj zgradi .............................108
5. ODLUKA o raspoređivanju sredstava za rad
političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću
Općine Civljane za 2013. godinu ............................108
6. II. IZMJENE PROGRAMA gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture na području Općine
Civljane u 2012. godini ...........................................109
7. II. IZMJENE PROGRAMA održavanja objekata
i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine
Civljane u 2012. godini ...........................................109
8. II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA socijalnih
potreba i stimulacija na području Općine Civljane u
2012. godini ............................................................110
9. II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA javnih
potreba u kulturi na području Općine Civljane u 2012.
godini ...................................................................... 111
10. PROGRAM gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Civljane u
2013. godini ............................................................ 111
11. PROGRAM održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Civljane u
2013. godini ............................................................112
12. PROGRAM socijalnih potreba i stimulacija na
području Općine Civljane u 2013. godini .............112
13. PROGRAM javnih potreba u kulturi na području
Općine Civljane u 2013. godini .............................113
14. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Analize stanja
sustava zaštite i spašavanja u 2012. godini i donošenju
Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i
spašavanja na području Općine Civljane za 2013.
godinu .....................................................................114
15. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Mjera zaštite
i spašavanja u nepovoljnim vremenskim uvjetima
2012/013. godine.....................................................114
2. OPĆINSKI NAČELNIK
1. ODLUKA o određivanju operativnih snaga zaštite
i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i
spašavanje Općine Civljane ....................................114
2. III. IZMJENE I DOPUNE PLANA nabave Općine
Civljane za 2012. godinu ........................................115
3. PLAN nabave Općine Civljane za 2013. godinu.
.................................................................................116
Srijeda, 30. siječnja 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
VII.
OPĆINA MURTER-KORNATI
OPĆINSKO VIJEĆE
1. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA Općine
Murter-Kornati za 2012. godinu .............................118
2. PRORAČUN Općine Murter-Kornati za 2013.
godinu .....................................................................124
3. ODLUKA o izvršenju Proračuna Općine MurterKornati za 2013. godinu..........................................130
4. ODLUKA o izradi ciljanih izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Murter- Kornati .....
.................................................................................132
Broj 1 - Strana 3
5. PROGRAM gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2013. godinu ................................134
6. PROGRAM održavanja komunalne infrastrukture
na području Općine Murter-Kornati za 2013. godinu ..
.................................................................................136
7. PROGRAM javnih potreba u kulturi Općine
Murter-Kornati za 2013. godinu .............................138
8. PROGRAM javnih potreba u športu Općine
Murter-Kornati za 2013. godinu .............................139
9. PROGRAM javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj
skrbi Općine Murter-Kornati u 2013. godini ...............
.................................................................................139
____________________
Strana 4 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Srijeda, 30. siječnja 2013.
I.
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
Ž U PA N
1
Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11) i članka 50. stavka 3. Statuta Šibensko-kninske županije
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 8/09), župan Šibensko-kninske županije, donosi
PRAV I LN I K
o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu
upravnih tijela Šibensko-kninske županije
Članak 1.
Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Šibensko-kninske županije („Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije“, broj 12/10, 3/11, 4/11, 12/11, 5/12, 08/12, 11/12 i 12/12) mijenja se na način da se u članku 5. stavku
1. točka 4. (Upravni odjel za pomorstvo, promet i otočni razvoj) mijenja i glasi:
4. UPRAVNI ODJEL ZA POMORSTVO, PROMET I OTOČNI RAZVOJ
Red.
broj
Naziv radnog
mjesta
01.
Pročelnik
upravnog odjela
Opis radnog mjesta
KATEGO
RIJA RM
I.
POTKAT
EGORIJA
RM
GLAVNI
RUKOVO
DITELJ
RAZINA
POTKAT
EGORIJE
KLASIFI
KACIJSK
I RANG
/
1.
- Rukovodi radom Odjela;
prati stanje i organizira
obavljanje poslova iz
djelokruga Odjela; sudjeluje u
rješavanju najsloženijih
pitanja u radu Odjela; izrađuje
izvješća i predlaže
poduzimanje mjera u području
pomorstva i prometa, a
posebice kroz sudjelovanje u
donošenju i provođenju
programa zaštite i održavanja
pomorskog dobra,
modernizacija i izgradnja
pomorskog dobra odnosno
lučke podgradnje i nadgradnje
u lukama županijskog i
lokalnog značaja; izrađuje
prijedloge odluka i ugovora o
koncesiji iz nadležnosti
Županije; izrađuje nacrte akata
iz djelokruga Odjela;
provođenje mjera za razvoj
ribarstva, obavlja i druge
poslove po nalogu župana.
Standardna mjerila
potrebnog stručnog
znanja za radna mjesta
- Stupanj magistra ili
stručnog specijalista
pravne, ekonomske ili
druge odgovarajuće
struke
- najmanje 5 godina
radnog iskustva na
odgovarajućim
poslovima,
- položen državni
stručni ispit,
- organizacijske
sposobnosti i
komunikacijske
vještine.
Broj
izvr.
1
Srijeda, 30. siječnja 2013.
02.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Viši savjetnik za
pomorstvo i
koncesije
KATEGO
RIJA RM
II.
POTKAT
EGORIJA
RM
VIŠI
SAVJETN
IK
RAZINA
POTKAT
EGORIJE
KLASIFI
KACIJSK
I RANG
/
4.
- Priprema odluke o javnom
prikupljanju ponuda i izrada
natječajne dokumentacije za
koncesije na pomorskom
dobru, prati i analizira stanje u
području otočnog razvoja te
predlaže poduzimanje mjera,
prati naplatu koncesija na
pomorskom dobru, praćenje
izvršenja ugovora o
koncesijama, vodi Upisnik i
Registar koncesija na
pomorskom dobru, vodi
poslove oko izrade
geografskog informacijskog
sustava potrebnog za
upravljanje pomorskim
dobrom, obavlja i druge
poslove koji mu se povjere.
03.
Viši stručni
suradnik za
granice
pomorskog
dobra
Broj 1 - Strana 5
- Stupanj magistra ili
stručnog specijalista
pravne, ekonomske ili
druge odgovarajuće
struke;
- najmanje 4 godine
radnog iskustva na
odgovarajućim
poslovima,
- položen državni
stručni ispit.
- Stupanj magistra ili
stručnog specijalista
II.
/
6.
arhitektonske,
građevinske, pravne,
- Provodi postupak izrade
geodetske ili druge
granice pomorskog dobra,
odgovarajuće struke;
priprema ovjeru geodetskih
- najmanje 1 godina
elaborata po utvrđenim
radnog iskustva na
granicama, vodi evidenciju i
odgovarajućim
prati uknjižbu pomorskog
poslovima,
dobra, provodi postupak
- položen državni
izrade granice lučkog područja stručni ispit.
za luke otvorene za javni
promet, prati i analizira
postojeće stanja prostornih
podataka koji se odnose na
pomorsko dobro, obavlja
poslove oko izrade
geografskog informacijskog
sustava potrebnog za
upravljanje pomorskim
dobrom, praćenje naplate na
pomorskom dobru obavlja i
druge poslove koje mu povjeri
pročelnik.
KATEGO
RIJA RM
POTKAT
EGORIJA
RM
VIŠI
STRUČNI
SURADN
IK
RAZINA
POTKAT
EGORIJE
KLASIFI
KACIJSK
I RANG
1
Strana 6 - Broj 1
04.
05.
06.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Referent za
granice
pomorskog
dobra
Referent za
uredsko
poslovanje i
pomorstvo
Viši stručni
suradnik za
pomorski i
cestovni promet
KATEGO
RIJA RM
POTKAT
EGORIJA
RM
REFERE
NT
RAZINA
POTKAT
EGORIJE
POTKAT
EGORIJA
RM
RAZINA
POTKAT
EGORIJ
E
KLASIFI
KACIJSK
I RANG
III.
/
11.
- Obavlja opće i
administrativne poslove za
potrebe odjela i obavlja
pripremu sjednica
Povjerenstva za granice
pomorskog dobra, obavlja
jednostavnije poslove u svezi
postupka izrade granice
pomorskog dobra izvan
lučkog područja i lučkog
područja, obavlja provedbu
parcelacijskih elaborata u
katastru i zemljišnoj knjizi za
utvrđene granice pomorskog
dobra, vodi evidenciju o
granici pomorskog dobra te
priprema izradu GIS-a granica
pomorskog dobra, obavlja i
druge poslove koji mu se
povjere.
KATEGO
RIJA RM
KLASIFIK
ACIJSKI
RANG
III. REFERE
/
11.
NT
- Obavlja opće i
administrativne poslove za
potrebe Odjela i pročelnika;
obavlja poslove prijepisa,
primitka i otpreme pošte;
obavlja jednostavnije poslove
u pripremi dokumentacije za
postupak koncesioniranja na
pomorskom dobru; vodi
poslove vezane za Upisnik
koncesija na pomorskom
dobru i poslove vezane za
Registar koncesija; obavlja i
druge poslove koji mu se
povjere .
KATEGO
RIJA RM
II.
POTKAT
EGORIJA
RM
VIŠI
STRUČNI
SURADN
IK
RAZINA
POTKAT
EGORIJE
KLASIFI
KACIJSK
I RANG
/
6.
- Izdavanje rješenja
naplate godišnje naknade
za upotrebu pomorskog
dobra koje plaćaju vlasnici
brodica, vođenje brige o
Srijeda, 30. siječnja 2013.
- Stupanj srednje
stručne spreme
upravne, ekonomske,
pomorske ili druge
odgovarajuće struke
- najmanje 1 godina
radnog iskustva na
odgovarajućim
poslovima;
- položen državni
stručni ispit.
1
- Stupanj srednje
stručne spreme
upravne, ekonomske ili
druge odgovarajuće
struke
- najmanje 1 godina
radnog iskustva na
odgovarajućim
poslovima;
- položen državni
stručni ispit.
1
- Stupanj magistra ili
stručnog specijalista
prometne, pravne,
ekonomske ili druge
odgovarajuće struke
- najmanje 1 godina
radnog iskustva na
odgovarajućim
1
Srijeda, 30. siječnja 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Broj 1 - Strana 7
naplati godišnje naknade,
poslovima;
vođenje evidencije brodica - položen državni
i jahti registriranih na
stručni ispit.
području Županije,
izdavanje dozvola i
vođenje upisnika izdanih
dozvola za obavljanje
županijskog linijskog
javnog cestovnog
prijevoza putnika, vođenje
upisnika o izdanim
dozvolama za linijski
prijevoz putnika
autobusom, obavlja i
druge poslove koje mu se
povjere.
Članak 2.
U članku 5. stavku 1. točka 5. Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Šibensko-kninske županije (Stručna
služba skupštine i župana – Tajništvo) mijenja i glasi:
5. STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE I ŽUPANA – TAJNIŠTVO
Red.
broj
Naziv radnog
mjesta
01.
Pročelnik službe
- tajnik
Opis radnog mjesta
KATEGO
RIJA RM
I.
POTKAT
EGORIJA
RM
GLAVNI
RUKOVO
DITELJ
RAZINA
POTKAT
EGORIJE
KLASIFI
KACIJSK
I RANG
/
1.
- Rukovodi radom Tajništva;
obavlja stručne poslove u
svezi rada i priprema sjednica
župana, Skupštine i njenih
radnih tijela; izrađuje i
sudjeluje u izradi općih akata;
brine o pravovremenoj izradi
stručnih materijala za potrebe
župana i Skupštine, te daje
stručna mišljenja o pitanjima
iz njihovog djelokruga;
osigurava stručnu i tehničku
pomoć vijećnicima i
saborskim zastupnicima s
područja županije; priprema i
uređuje za objavu akte
županijskih tijela u službenom
glasilu Županije; priprema i
Standardna mjerila
potrebnog stručnog
znanja za radna mjesta
- Stupanj magistra ili
stručnog specijalista
pravne struke
- najmanje 5 godina
radnog iskustva na
odgovarajućim
poslovima,
- položen državni
stručni ispit,
- organizacijske
sposobnosti i
komunikacijske
vještine.
Broj
izvr.
1
Strana 8 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Srijeda, 30. siječnja 2013.
uređuje za objavu akte tijela
jedinica lokalne samouprave u
službenom glasilu Županije
(kao njihov posao i po
njihovom nalogu); obavlja i
druge poslove koje mu
povjere župan i predsjednik
Županijske skupštine .
02.
03.
Viši stručni
suradnik
za normativnopravne poslove
Referent za
pripremu
sjednica
KATEGO
RIJA RM
II.
POTKAT
EGORIJA
RM
VIŠI
STRUČNI
SURADN
IK
RAZINA
POTKAT
EGORIJE
KLASIFI
KACIJSK
I RANG
/
6.
- Izrađuje i sudjeluje u izradi
općih akata; pomaže tajniku u
stručnoj pripremi sjednica
Skupštine i župana i pravnotehničkoj obradi akata nakon
sjednice; pomaže u pripremi
za objavu akata županijskih
tijela i tijela jedinica lokalne
samouprave u službenom
glasilu Županije; obavlja
poslove pripremanja i
sređivanja materijala za
sjednice Županijske skupštine
i župana, organizira
prepisivanje, umnožavanje i
otpremu sjedničkog
materijala; vodi i izrađuje
zapisnike sa sjednica; obavlja
i druge poslove koji mu se
povjere.
KATEGO
RIJA RM
POTKAT
EGORIJA
RM
REFERE
NT
RAZINA
POTKAT
EGORIJE
KLASIFI
KACIJSK
I RANG
III.
/
11.
- Obavlja poslove tehničke
obrade i otpreme materijala za
sjednice i akata nakon
sjednice Skupštine i njenih
radnih tijela; obavlja poslove
umnožavanja i slaganja
materijala; vodi i izrađuje
zapisnike sa sjednica; vodi
poslove otpreme službenog
glasila: obavlja uredske
poslove za tajnika i druge
poslove koji mu se povjere.
- Stupanj magistra ili
stručnog specijalista
pravne struke;
- najmanje 1 godina
radnog iskustva na
odgovarajućim
poslovima,
- položen državni
stručni ispit.
1
- Stupanj srednje
stručne sprema
upravne, ekonomske ili
druge odgovarajuće
struke
- najmanje 1 godina
radnog iskustva na
odgovarajućim
poslovima,
- položen državni
stručni ispit.
1
Srijeda, 30. siječnja 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Članak 3.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja,
primjenjivat će se od 01. siječnja 2013. godine, a objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
KLASA: 022-04/10-01/3
URBROJ: 2182/1-06-12-9
Šibenik, 28. prosinca 2012.
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
Ž U PAN
Goran Pauk, dipl.oec., v. r.
____________________
2
Na temelju članka 37. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (“Narodne novine”,
broj 158/03, 100/04, 141/06 i 38/09), članka 4. Uredbe o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra
(“Narodne novine”, broj 8/04 i 82/05) i članka 50. Statuta
Šibensko-kninske županije (“Službeni vjesnik Šibenskokninske županije”, broj 08/09), župan Šibensko-kninske
županije, donosi
PLAN
upravljanja pomorskim dobrom
Šibensko-kninske županije za 2013. godinu
I.
UVODNE ODREDBE
Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama
(NN, br. 158/03, 100/04 141/06 i 38/09) propisano je da
pomorskim dobrom upravlja, vodi brigu o zaštiti i odgovara Republika Hrvatska neposredno ili putem jedinice
područne (regionalne) samouprave - županija odnosno
jedinica lokalne samouprave - gradova/općina.
Županije, sukladno zakonskim odredbama, vode
brigu o izvanrednom upravljanju pomorskim dobrom,
te daju na posebnu upotrebu ili gospodarsko korištenje
građevine od važnosti za županiju.
Izvanredno upravljanje pomorskim dobrom obuhvaća
sanaciju pomorskog dobra izvan luka (u vanlučkom
području) nastalu uslijed izvanrednih događaja i izradu prijedloga granica pomorskog dobra i njezinu
provedbu.
Broj 1 - Strana 9
Od svih sredstava koja se uprihoduju od pomorskog dobra jedan dio pripada proračunskim sredstvima
županija i ista se namjenski koriste za izvanredno upravljanje pomorskim dobrom.
Sredstva za upravljanje pomorskim dobrom na
području Šibensko-kninske županije čine:
- jedna trećina sredstava od naknada za koncesije od
pomorskog dobra koje se nalazi na području Šibenskokninske županije,
- sredstva od naknada koju za upotrebu pomorskog dobra plaćaju vlasnici brodica i jahti upisanih u
očevidnik brodica, odnosno očevidnik jahti koje se vode
u lučkim kapetanijama na području Šibensko-kninske
županije,
- naknade za utvrđivanje granice pomorskog dobra koju plaćaju podnositelji zahtjeva za utvrđivanje
granice pomorskog dobra za lokacije koje se ne nalaze
u godišnjem planu upravljanja pomorskim dobrom,
- sredstva koja se osiguravaju u proračunu županija
za pomorsko dobro na njihovom području ili namjenska
sredstva koja se transferima iz drugih proračuna mogu
prenijeti u županijski proračun u svrhu izvanrednog
upravljanja pomorskim dobrom.
II. PLAN PRIHODA I RASPORED IZDATAKA
NA POMORSKOM DOBRU
A) PLAN PRIHODA
Usvajanjem Proračuna Šibensko-kninske županije za
2013. godinu, pored očekivanog prijenosa sredstava iz
2012. godine u iznosu od 2.200.000,00 kuna planirano
je da će se od naknada za uporabu pomorskog dobra
uprihodovati 4.200.000,00 kuna (od toga 3.300.000,00
kuna od naknada za koncesije od pomorskog dobra,
900.000,00 kuna od naknada koju za upotrebu pomorskog dobra plaćaju vlasnici brodica i jahti), 20.000,00
kuna od podnositelja zahtjeva za utvrđivanje granice
pomorskog dobra za područja koja nisu u godišnjem
planu, dok bi 200.000,00 kuna moglo biti ostvareno iz
ministarstva.
Dakle, planirana sredstva za izvanredno upravljanje pomorskim dobrom na području Šibensko-kninske
županije u Proračunu Šibensko-kninske županije iznose
ukupno 6.620.000,00 kuna.
B) RASPORED IZDATAKA
Izdaci su raspoređeni kako slijedi:
Namjena
Iznos
1. Izdaci za izradu granice pomorskog dobra, granice lučkog područja i za njihovu provedbu 800.000,00 kn
2. Izdaci za izradu stručnih podloga za koncesioniranje
300.000,00 kn
3. Izdaci za rad stručnih tijela na pomorskom dobru
200.000 ,00kn
4. Izdaci za sanaciju pomorskog dobra
1.880.000,00 kn
5. Izdaci za izradu i održavanje lučke i vanlučke podgradnje
500.000,00 kn
6. Izdaci za rad stožera operativnog centra, zaštite mora, morske o obale i okoliša,
evidencija korisnika, za uspostavu cjelovitog koncesijskog sustava
350.000,00 kn
Ukupno:
4.030.000,00 kn
Strana 10 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
1. Izdaci za izradu granice pomorskog dobra i granica
lučkog područja za njezinu provedbu
Izdaci za izradu granice pomorskog dobra i za njezinu
provedbu odnose se na izdatke koji su potrebni za izradu
samog prijedloga granice pomorskog dobra, dokumentacije koja se prilaže uz prijedlog granice pomorskog
dobra (geodetske podloge, izvodi iz posjedovnih listova,
kopije katastarskih planova, izvodi iz zemljišnih knjiga,
izvodi iz važećih dokumenata prostornog uređenja),
hidrografske izmjere priobalnog pojasa i izdatke za
provedbu granice pomorskog dobra (geodetski elaborati
za razgraničenje pomorskog dobra), planira se u iznosu
od………………………………........…800.000,00 kn
2. Izdaci za izradu stručnih podloga za koncesioniranje
Izdaci za izradu stručnih podloga za koncesioniranje
odnose se na izradu stručnih podloga za koncesioniranje
koje je potrebno izraditi sukladno prostorno planskoj dokumentaciji, a u cilju koncesioniranja pomorskog dobra,
planira se u iznosu od …………….......300.000,00 kn
bru
3. Izdaci za rad stručnih tijela na pomorskom do-
Izdaci za rad stručnih tijela na pomorskom dobru
odnose se na financiranje rada stručnih tijela na pomorskom dobru (Povjerenstvo za granice pomorskog dobra
i Stručno tijelo za ocjenu ponuda za koncesije), planira
se u iznosu od……………….........……200.000,00 kn
4. Izdaci za sanaciju pomorskog dobra
Izdaci za sanaciju pomorskog dobra namijenjeni
su sanaciji pomorskog dobra izvan luka (u vanlučkom
području) nastalu uslijed izvanrednih događaja, na
temelju zahtjeva i iskazanih potreba gradova i općina,
planira se u iznosu od ………....…….1.880.000,00 kn
5. Izdaci za izgradnju i održavanje lučke i vanlučke
podgradnje
Izdaci za izgradnju i održavanje lučke i vanlučke
podgradnje namijenjeni su za sufinanciranje i održavanje
pomorsko-građevinskih objekata lučkog i vanlučkog
područja, a u sladu sa planom i programom Lučke
uprave Šibensko-kninske županije kao i prioriteta Šibensko-kninske županije, planira se u iznosu
od………………………………......…. 500.000,00 kn
6. Izdaci za rad Stožera operativnog centra, zaštita
mora, morske obale i okoliša, evidencije korisnika , za
uspostavu cjelovitog koncesijskog sustava
Izdaci su namijenjeni za zaštitu mora, morske obale
i okoliša, za evidenciju korisnika, vrednovanje pomorskog dobra, za uspostavu cjelovitog koncesijskog sustava, za rad stožera za zaštitu mora, planira se u iznosu
od……………………......................…..350.000,00 kn
III. PLAN IZVANREDNOG UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM
Plan izvanrednog upravljanja pomorskim dobrom
obuhvaća sanaciju pomorskog dobra i izradu prijedloga
granice pomorskog dobra i njezinu provedbu.
Srijeda, 30. siječnja 2013.
A) SANACIJA POMORSKOG DOBRA
Županija vodi brigu o sanaciji pomorskog dobra
izvan luka (u vanlučkom području) nastalu uslijed izvanrednih događaja. Odluku o sanaciji i iznosu koji će
biti izdvojen za saniranje štete po izvanrednom događaju
donosi župan na temelju zahtjeva i iskazanih potreba
gradova i općina.
B) IZRADA PRIJEDLOGA GRANICE POMORSKOG DOBRA, GRANICE LUČKOG PODRUČJA
I NJIHOVA PROVEDBA
Prijedlog granice pomorskog dobra i granice lučkog
područja utvrdit će se za lokacije koje se nalaze u ovom
planu, za područja na kojima se provodi katastarska
izmjera (obveza iz članka 4. stavak 3. Uredbe o postupku
utvrđivanja granice pomorskog dobra) i za lokacije za
koje je podnesen zahtjev od strane zainteresiranih subjekata a koje se ne nalaze u ovom planu.
U slučaju da je podnesen zahtjev, podnositelj zahtjeva mora uz zahtjev priložiti dokumentaciju zahtjeva
(kopiju katastarskog plana i izvod iz posjedovnog lista,
izvod iz važećih dokumenata prostornog uređenja, izvod iz zemljišnih knjiga, geodetski snimak ili digitalni
ortofoto plan).
Kad se utvrđuje prijedlog granice za lokaciju iz
godišnjeg plana, dokumentacija zahtjeva se financira iz
pozicije županijskog proračuna - izdaci za izradu granice
pomorskog dobra i za njezinu provedbu.
Izrađeni prijedlog granice županijsko povjerenstvo
dostavlja Povjerenstvu za granice pomorskog dobra
Ministarstva mora, prometa i infrastrukture RH na
daljnje postupanje.
Utvrđivanje prijedloga granica lučkog područja na
područjima lučkih područja luka otvorenih za javni
promet županijskog i lokalnog značaja za sve luke u
sastavu Lučke uprave Šibensko-kninske županije radi
usklađenja lučkih područja sa odredbama Zakona o
izmjenama i dopunama Zakona o pomorskom dobru
i morskim lukama („Narodne novine“, broj 141/06) i
Pravilnika o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i
lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja,
te određivanje maksimalne visine naknade i raspodjele
prihoda („Narodne novine“, broj 94/07) kao i utvrđivanje
prijedloga granica lučkog područja na područjima novih
lučkih područja luka otvorenih za javni promet.
U 2013. godini planira se:
Srijeda, 30. siječnja 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Broj 1 - Strana 11
1. Utvrđivanje prijedloga granice pomorskog dobra
Nº K.O.
Lokacija
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Predio Artić
Uv.Vršak-uv.Jersani
Uv.Zdrače
Otok Kakan (Predio Nadprisliga-Potkućine)
Uv.Dunkovac-rt Oštrica
Uv.Sv.Mihovil-Naselje Raslina
Burnji Turan-uv.Martinska
Uv.Sičenica
Uv.Mirin
Poluotok Oštrica
Predio ex Krapljanska mula-Ribnik
Murter-Betina
Murter-Betina
Murter-Betina
Žirje
Skradin
Zaton-Raslina
Martinska
Martinska
Krapanj
Krapanj
Jadrtovac
te po zahtjevima stranaka u skladu s člankom 4. Uredbe o utvrđivanju granica pomorskog dobra (NN 8/04 i
82/05).
Troškovi utvrđivanja granica pomorskog dobra – rada Povjerenstva podmiruju se iz naknade za utvrđivanje
granice pomorskog dobra. Sredstva naknade za utvrđivanje granice pomorskog dobra prihod su Županijskog
proračuna.
2. Utvrđivanje prijedloga granice lučkog područja za:
2.1.
luke otvorene za javni promet
Prema zahtjevu Lučke uprave Šibensko-kninske županije, a sukladno članku 11. Pravilnika o kriterijima za
određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja („Narodne
novine“, broj 94/07).
2.2.
luke posebne namjene
Sukladno donesenim prostornim planovima gradova i općina.
3. Parcelacijski elaborat – provedba Uredbi Vlade RH i Rješenja Ministarstva mora,prometa i infrastrukture
N° K.O.
Lokacija
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Predio Artić
Uv.Vršak-uv.Jersani
Uv.Zdrače
Otok Kakan (Predio Nadprisliga-Potkućine)
Uv.Dunkovac-rt Oštrica
Uv.Sv.Mihovil-Naselje Raslina
Burnji Turan-uv.Martinska
Uv.Sičenica
Uv.Mirin
Poluotok Oštrica
Predio ex Krapljanska mula-Ribnik
Kosirina
Plitka Vala
Prokljan
Uv.Stubalj-Jažine
Galešnica
Murter-Betina
Murter-Betina
Murter-Betina
Žirje
Skradin
Zaton-Raslina
Martinska
Martinska
Krapanj
Krapanj
Jadrtovac
Murter-Betina
Murter-Betina
Skradin
Bilice
Grebaštica
te izrada parcelacijskog elaborata radi evidentiranja granica pomorskog dobra u skladu s objavljenim Uredbama
Vlade Republike Hrvatske u “Narodnim novinama” i pravomoćnim Rješenjima Povjerenstva za granice pomorskog dobra Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, a prioritetno za plaže iz ovog Godišnjeg plana upravljanja
pomorskim dobrom.
IV. PLAN KONCESIONIRANJA POMORSKOG DOBRA NA PODRUČJU ŠIBENSKO-KNINSKE
ŽUPANIJE ZA 2013.GODINU
Strana 12 - Broj 1
bru
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
A) Postupak dodjele koncesije na pomorskom do-
Provodi se sukladno Uredbi o postupku davanja
koncesije na pomorskom dobru (“Narodne novine”, broj
23/04, 101/04, 39/06 i 63/08), te Zakonu o koncesijama
(“Narode novine”, broj 143/12 ), a nakon što je na predmetnim područjima utvrđena granica pomorskog dobra
i provedena u zemljišnim knjigama (za koncesije koje
sadrže i kopneni dio pomorskog dobra) te ishođenja
odgovarajuće prostorno-planske dokumentacije.
Koncesioniranje pomorskog dobra u 2013. godini
odvijat će se na područjima za koja postoji interes potencijalnih ovlaštenika koncesija, a u skladu s prostornoplanskom dokumentacijom i dokumentima za provedbu
prostornih planova, sve s ciljem valorizacije prostora
čija je namjena utvrđena prostorno-planskom dokumentacijom, omogućavanja poduzetničke inicijative i
ostvarivanja pretpostavki za zapošljavanje i gospodarski rast na području Šibensko-kninske županije i to na
način koji će osiguravati primjereno održavanje i zaštitu
pomorskog dobra.
B) Upravni odjel provest će pokrenute postupke
kao i prethodna pitanja (utvrđivanje granica pomorskog
dobra) za dodjelu koncesija na pomorskom dobru u
svrhu:
1. gospodarskog korištenja pomorskog dobra - plaže
na lokacijama:
1.1 Uvala Kosirina na otoku Murteru,
1.2 Plitka Vala na otoku Murteru,
1.3 Uvala Gračina, Tisno,
1.4 Plaža ispred hotela “Miran” u Pirovcu
1.5 Plaža ispred hotela “Imperial” u Vodicama,
1.6 Plaža na predjelu Dvorine u Srimi,
1.7 Plaža ispred hotelskog kompleksa “Solaris”
1.8 Plaža ispred autokampa “Adriatik” u
Primoštenu.
2. gospodarskog korištenja pomorskog dobra – luke
posebne namjene – luke nautičkog turizma i druge:
2.1. Luka nautičkog turizma Pirovac
2.2. Ugostiteljsko- trgovački objekt u Pirovcu
2.3. Privez izletničkih brodova u Skradinu
2.4. Pristan i privez- Privez za potrebe ugostiteljskih
objekata na Lukama i Zminjaku u Murteru I uvali Golubovac na Žutu i pristan za potrebe servisne (gospodarske) djelatnosti na Lukama u Murteru. Detaljni uvjeti
za navedene lokacije odredit će se sukladno prostornom
planu Općine Murter-Kornati.
2.5. Sidrišta: Krbela Mala - Vela, Mirin Grebaštica,
Nozdra Mala, Traica na otoku Kakanj, Tratinska na otoku
Žirju, Soline u Rogoznici, Zminjak u Murteru, Vozarica
i Srednja draga južno od Skradina, i započeti postupci
za sidrišta – Jamina u Murteru, Pinizel na Žutu, Strunac
na otoku Žutu , Medoš Kaprije, Mala Stupica Žirje.
2. 6. Nove postupke za dodjelu koncesija zasidrišta- uvala Dražica-Bilice, Kosirina, Vučigrađa,
Hramina, Bizikovica, Hiljača, uvale Sićenica i Stupin,
Istočno od mosta- Rogoznica,u svemu prema Studiji
i programskoj osnovi nautičkog turizma i Prostorom
planu ŠKŽ kao i prostornim planovima jedinica lokalne
samouprave.
Srijeda, 30. siječnja 2013.
3. korištenja luke posebne namjene - sportske luke
na lokacijama:
3.1 područja Grada Šibenika – Vrnaža, Jadrija,
Zablaće, Raslina i sukladno prostornim planovima jedinica lokalne samouprave te po naknadno dostavljenim
zahtjevima stranaka.
4. gospodarsko korištenje – uzgajališta riba i
školjaka:
a. područje jugoistočno od uvale Prosika -Tisno,
sukladno prostornim planovima jedinica lokalne
samouprave te po naknadno dostavljenim zahtjevima
stranaka.
VI. ZAVRŠNA ODREDBA
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”.
Ovaj Plan dostavit će se Ministarstvu pomorstva,
prometa i infrastrukture.
Klasa:934-01/12-01/46
Urbroj:2182/1-06-12-1
Šibenik, 28. prosinca 2012.
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
Ž U PAN
Goran Pauk, dipl.oec., v. r.
____________________
II.
GRAD DRNIŠ
TAJNIK
1
Na temelju članka 93. stavka 1. alineje 6. Zakona o
lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12),
donosim
RJEŠENJE
o prestanku mandata gradonačelniku
Grada Drniša po sili zakona
Ustvrđuje se da je dana 6.listopada 2012. godine,
po sili zakona, prestao mandat gradonačelniku Grada
Drniša, Anti Dželaliji, zbog smrti.
Klasa: 080-02/13-01/01
Urbroj:2182/06-01/01-13-1
Drniš, 2. siječnja 2013.
TAJNIK
Marija Lovrić, dipl.iur., v. r.
____________________
Srijeda, 30. siječnja 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
III.
GRAD KNIN
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO
UREĐENJE, GRADNJU I
KOMUNALNE POSLOVE
1
Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju
i gradnji (“Narodne novine”, br. 76/07, 38/09, 55/11,
90/11, 50/12 i 55/12), Upravni odjel za prostorno
uređenje, gradnju i komunalne poslove, objavljuje
JAVNU RASPRAVU
o Odluci o pokretanju postupka stavljanja
izvan snage Urbanističkog plana uređenja
„Drpina glavica“ mješovita namjena
Broj 1 - Strana 13
- mogu upisati prijedloge i primjedbe u knjigu
primjedbi koja se nalazi uz Odluku o pokretanju postupka stavljanja izvan snage Urbanističkog plana uređenja
„Drpina glavica“ mješovita namjena,
- postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja,
- daju prijedloge i primjedbe u zapisnik tijekom
javnog izlaganja i
- upućuju pisane primjedbe i prijedloge do roka
završetka javne rasprave.
Prijedlozi i primjedbe moraju biti napisani čitko i
razumljivo, uz ime i prezime, adresu i vlastoručni potpis
podnositelja primjedbe ili prijedloga. Pisani prijedlozi i
primjedbe upućuju se na adresu:
Grad Knin
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i komunalne poslove
Ulica dr. Franje Tuđmana br. 2
22300 Knin
1. Javna rasprava o Odluci o pokretanju postupka
stavljanja izvan snage Urbanističkog plana uređenja
5. Sve prijedloge i primjedbe sudionika u javnoj
„Drpina glavica“ mješovita namjena, trajat će od 01.
raspravi,
koji su dati u roku i na propisani način, obradit
do 08. veljače 2013. godine.
će
odgovorni
voditelj, te s nositeljem izrade pripremiti
2. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka stavljanja izvan snage Urbanističkog plana uređenja „Drpina izvješće o javnoj raspravi u roku najviše od petnaest, od
glavica“ mješovita namjena bit će izložen u prizemlju proteka roka za davanje primjedbi.
zgrade Gradske uprave u Ulici dr. Franje Tuđmana br.
KLASA:350-02/12-01/12
2 u Kninu.
URBROJ:2182-10-04/9-13-6
3. Javno izlaganje o Odluci o pokretanju postupka
Knin, 22. siječnja 2013.
stavljanja izvan snage Urbanističkog plana uređenja
„Drpina glavica“ mješovita namjena održat će se dana
GRAD KNIN
05. veljače 2013. godine u 12 sati u Gradskoj vijećnici,
u zgradi Gradske uprave u Kninu.
PRIVREMENA PROČELNICA
4. Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi:
Josipa Leontić, v. r.
- imaju pristup i uvid u Odluku o pokretanju postupka
stavljanja izvan snage Urbanističkog plana uređenja
„Drpina glavica“ mješovita namjena,
____________________
IV.
GRAD VODICE
GRADSKO VIJEĆE
1
Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (“Narodne novine”, br. 87/08), članka 55. Zakona o financiranju
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine”, br. 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00,
59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07 i 73/08) i članka 30. točke 5. Statuta Grada Vodica (“Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 9/09), Gradsko vijeće Grada Vodica, na 31. sjednici, od 20. prosinca
2012. godine, donosi
DRUGE IZMJENE PRORAČUNA
Grada Vodica za 2012. godinu
OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
Prihodi poslovanja
Rashodi poslovanja
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
RAZLIKA - MANJAK
PROMJENA
(%) NOVI IZNOS
PLANIRANO
IZNOS
45.522.500,00
30.783.000,00
18.235.843,00
-3.496.343,00
110.500,00
355.500,00
-245.000,00
0,00
0,24
1,15
-1,34
0,00
45.633.000,00
31.138.500,00
17.990.843,00
-3.496.343,00
Strana 14 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
Primici od financijske imovine i zaduživanja
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE
100.000,00
3.310.000,00
-3.210.000,00
Srijeda, 30. siječnja 2013.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
3.310.000,00
-3.210.000,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
(VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)
Vlastiti izvori
6.706.343,00
0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA
SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
0,00
0,00
0,00
6.706.343,00
0,00
0,00
BROJ
PROMJENA
KONTA VRSTA PRIHODA / RASHODA
PLANIRANO
IZNOS
(%)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
6
Prihodi poslovanja
45.522.500,00
110.500,00
0,24
61
Prihodi od poreza
17.795.000,00
30.500,00
0,17
611
Porez i prirez na dohodak
8.300.000,00
30.500,00
0,37
613
Porezi na imovinu
8.185.000,00
0,00
0,00
614
Porezi na robu i usluge
1.310.000,00
0,00
0,00
63
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata
unutar opće države
8.656.000,00
190.000,00
2,20
633
Pomoći iz proračuna
7.721.000,00
190.000,00
2,46
635
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije
935.000,00
0,00
0,00
64
Prihodi od imovine
1.981.500,00
10.000,00
0,50
641
Prihodi od financijske imovine
310.000,00
10.000,00
3,23
642
Prihodi od nefinancijske imovine
1.671.500,00
0,00
0,00
65
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim
propisima
11.950.000,00
250.000,00
2,09
651
Administrativne (upravne) pristojbe
1.110.000,00
0,00
0,00
652
Prihodi po posebnim propisima
1.112.600,00
0,00
0,00
653
Komunalni doprinosi i naknade
9.727.400,00
250.000,00
2,57
66
Ostali prihodi
4.700.000,00 -370.000,00 -7,87
661
Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici
ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prih 155.000,00
0,00
0,00
663
Donacije od pravnih i fizičkih osoba
izvan opće države
4.545.000,00 -370.000,00 -8,14
68
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
440.000,00
0,00
0,00
681
Kazne i upravne mjere
160.000,00
0,00
0,00
683
Ostali prihodi
280.000,00
0,00
0,00
3
Rashodi poslovanja
30.783.000,00
355.500,00
1,15
31
Rashodi za zaposlene
7.734.300,00
0,00
0,00
311
Plaće
6.393.000,00
0,00
0,00
312
Ostali rashodi za zaposlene
220.000,00
0,00
0,00
313
Doprinosi na plaće
1.121.300,00
0,00
0,00
32
Materijalni rashodi
11.995.260,00
380.000,00
3,17
321
Naknade troškova zaposlenima
113.000,00
-15.000,00 -13,27
322
Rashodi za materijal i energiju
1.827.000,00
10.000,00
0,55
323
Rashodi za usluge
8.478.060,00
385.000,00
4,54
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
1.577.200,00
0,00
0,00
34
Financijski rashodi
524.000,00
0,00
0,00
342
Kamate za primljene zajmove
300.000,00
0,00
0,00
343
Ostali financijski rashodi
224.000,00
0,00
0,00
35
Subvencije
15.000,00
0,00
0,00
352
Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i
srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora
15.000,00
0,00
0,00
36
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna4.120.000,00
0,00
0,00
363
Pomoći unutar općeg proračuna
4.120.000,00
0,00
0,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
1.285.000,00
10.000,00
0,78
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna1.285.000,00 10.000,00
0,78
38
Ostali rashodi
5.109.440,00
-34.500,00 -0,68
NOVI IZNOS
45.633.000,00
17.825.500,00
8.330.500,00
8.185.000,00
1.310.000,00
8.846.000,00
7.911.000,00
935.000,00
1.991.500,00
320.000,00
1.671.500,00
12.200.000,00
1.110.000,00
1.112.600,00
9.977.400,00
4.330.000,00
155.000,00
4.175.000,00
440.000,00
160.000,00
280.000,00
31.138.500,00
7.734.300,00
6.393.000,00
220.000,00
1.121.300,00
12.375.260,00
98.000,00
1.837.000,00
8.863.060,00
1.577.200,00
524.000,00
300.000,00
224.000,00
15.000,00
15.000,00
4.120.000,00
4.120.000,00
1.295.000,00
1.295.000,00
5.074.940,00
Srijeda, 30. siječnja 2013.
381
382
386
4
41
411
412
42
421
422
424
45
451
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Tekuće donacije
3.031.440,00
Kapitalne donacije
50.000,00
Kapitalne pomoći
2.028.000,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
18.235.843,00
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
5.742.000,00
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
4.932.000,00
Nematerijalna imovina
810.000,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 8.573.843,00
Građevinski objekti
6.615.000,00
Postrojenja i oprema
1.908.843,00
Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti 50.000,00
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinan. imovini
3.920.000,00
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
3.920.000,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
8
Primici od financijske imovine i zaduživanja
100.000,00
81
Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova 100.000,00
814
Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim
društvima u javnom sektoru
100.000,00
5
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
3.310.000,00
54
Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova
3.310.000,00
544
Otplata glavnice primljenih zajmova od kreditnih i
ostalih financijskih institucija izvan javnog sek
3.310.000,00
Broj 1 - Strana 15
-4.500,00 -0,15
0,00
0,00
-30.000,00 -1,48
-245.000,00 -1,34
-140.000,00 -2,44
0,00
0,00
-140.000,00 -17,28
45.000,00
0,52
0,00
0,00
45.000,00
2,36
0,00
0,00
-150.000,00 -3,83
-150.000,00 -3,83
3.026.940,00
50.000,00
1.998.000,00
17.990.843,00
5.602.000,00
4.932.000,00
670.000,00
8.618.843,00
6.615.000,00
1.953.843,00
50.000,00
3.770.000,00
3.770.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
3.310.000,00
3.310.000,00
0,00
0,00
3.310.000,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)
9
Vlastiti izvori
6.706.343,00
0,00
0,00
6.706.343,00
92
Rezultat poslovanja
6.706.343,00
0,00
0,00
6.706.343,00
922
Višak/manjak prihoda
6.706.343,00
0,00
0,00
6.706.343,00
BROJ
POZICIJA KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA
PLANIRANO
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI
52.328.843,00
RAZDJEL 000 GRAD VODICE PRIHODI
52.328.843,00
Izvor OPĆI PRIHODI
21.140.000,00
6
Prihodi poslovanja
21.040.000,00
61
Prihodi od poreza
17.795.000,00
P0001
611
Porez i prirez na dohodak
8.300.000,00
P0002
613
Porez na kuće za odmor
2.420.000,00
P0003
613
Porez na korištenje javnih površina
1.565.000,00
P0004
613
Porez na promet nekretnina
4.200.000,00
P0005
614
Porez na potrošnju alkoholnih i bez. pića
760.000,00
P0006
614
Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke
550.000,00
63
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od
subjekata unutar opće države
1.935.000,00
P0007
633
Tekuće pomoći iz državnog proračuna
1.000.000,00
P0008
635
Pomoći izravnanja za decentra.funkcije
935.000,00
64
Prihodi od imovine
760.000,00
P0009
641
Kamate na depozite po viđenju i o
ročena sredstva
310.000,00
P0010
641
Prihodi od zateznih kamata
0,00
P0011
642
Prihodi od zakupa nekretnina
450.000,00
65
Prihodi od administrativnih pristojbi
i po posebnim propisima
110.000,00
P0012
651
Prihod od prodaje državnih biljega
110.000,00
68
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
440.000,00
P0013
681
Gradske novčane kazne
160.000,00
P0014
683
Ostali nespomenuti prihodi
280.000,00
8
Primici od financijske imovine i zaduživanja
100.000,00
81
Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova 100.000,00
P0015
814
Povrat zajma danog Gradskom Poduzeću
100.000,00
Izvor VLASTITI PRIHODI
155.000,00
PROMJENA
IZNOS
(%) NOVI IZNOS
110.500,00
0,21 52.439.343,00
110.500,00
0,21 52.439.343,00
40.500,00
0,19 21.180.500,00
40.500,00
0,19 21.080.500,00
30.500,00
0,17 17.825.500,00
30.500,00
0,37
8.330.500,00
0,00
0,00
2.420.000,00
0,00
0,00
1.565.000,00
0,00
0,00
4.200.000,00
0,00
0,00
760.000,00
0,00
0,00
550.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
1,32
1.935.000,00
1.000.000,00
935.000,00
770.000,00
10.000,00
0,00
0,00
3,23
0,00
0,00
320.000,00
0,00
450.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110.000,00
110.000,00
440.000,00
160.000,00
280.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
155.000,00
Strana 16 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
6
66
661
Prihodi poslovanja
155.000,00
Ostali prihodi
155.000,00
P0016
Prihodi od obračuna i naplate
naknade za uređenje voda
155.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
3.334.100,00
6
Prihodi poslovanja
3.334.100,00
64
Prihodi od imovine
1.221.500,00
P0017
642
Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1.040.000,00
P0018
642
Naknade za ostale koncesije
81.500,00
P0019
642
Prihodi od spomeničke rente
100.000,00
65
Prihodi od administrativnih pristojbi i
po posebnim propisima
2.112.600,00
P0020
651
Boravišne pristojbe
1.000.000,00
P0021
652
Subvencije građana
12.600,00
P0022
652
Subvencije građana za nabavu opreme KP “Leć”
800.000,00
P0023
652
Vodni doprinos
100.000,00
P0034
652
Naknade za zadržavanje nezakonito izgr.zgrada
u prostoru
200.000,00
Izvor KOMUNALNA NAKNADA
5.500.000,00
6
Prihodi poslovanja
5.500.000,00
65
Prihodi od administrativnih pristojbi i
po posebnim propisima
5.500.000,00
P0024
653
Komunalne naknade
5.500.000,00
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS
3.427.400,00
6
Prihodi poslovanja
3.427.400,00
65
Prihodi od administrativnih pristojbi i po
posebnim propisima
3.427.400,00
P0025
653
Komunalni doprinosi
3.427.400,00
Izvor NAKNADE ZA PRIKLJUČAK
800.000,00
6
Prihodi poslovanja
800.000,00
65
Prihodi od administrativnih pristojbi i po
posebnim propisima
800.000,00
P0026
653
Priključci na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu
800.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI
400.000,00
6
Prihodi poslovanja
400.000,00
63
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od
subjekata unutar opće države
400.000,00
P0027
633
Tekuće pomoći iz županijskog proračuna
400.000,00
Izvor KAPITALNE POMOĆI
6.321.000,00
6
Prihodi poslovanja
6.321.000,00
63
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata
unutar opće države
6.321.000,00
P0028
633
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna
5.901.000,00
P0029
633
Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna
420.000,00
Izvor DONACIJE
4.545.000,00
6
Prihodi poslovanja
4.545.000,00
66
Ostali prihodi
4.545.000,00
P0030
663
Tekuća donacija Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 100.000,00
P0031
663
Kapitalna donacija za izradu UPU-a Donja Srima 370.000,00
P0033
663
Donacija za održavanje CMC Festivala
75.000,00
P0035
663
Darovanje nekretnina za formiranje
nerazvrstanih cesta
4.000.000,00
Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA
6.706.343,00
9
Vlastiti izvori
6.706.343,00
92
Rezultat poslovanja
6.706.343,00
P0032
922
Višak prihoda poslovanja
6.706.343,00
BROJ
POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA
PLANIRANO
UKUPNO RASHODI / IZDACI
52.328.843,00
RAZDJEL 001 TAJNIŠTVO GRADA
13.012.240,00
Glavni program A01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA
1.673.000,00
Program A01 1001 REDOVNA DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA
I UREDA GRADONAČELNIKA
1.590.000,00
Aktivnost A01 1001 A100001 Rashodi za redovnu djelatnost
795.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
750.000,00
3
Rashodi poslovanja
750.000,00
32
Materijalni rashodi
750.000,00
Srijeda, 30. siječnja 2013.
0,00
0,00
0,00
0,00
155.000,00
155.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
155.000,00
3.334.100,00
3.334.100,00
1.221.500,00
1.040.000,00
81.500,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.112.600,00
1.000.000,00
12.600,00
800.000,00
100.000,00
0,00
250.000,00
250.000,00
0,00
4,55
4,55
200.000,00
5.750.000,00
5.750.000,00
250.000,00
250.000,00
0,00
0,00
4,55
4,55
0,00
0,00
5.750.000,00
5.750.000,00
3.427.400,00
3.427.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.427.400,00
3.427.400,00
800.000,00
800.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800.000,00
800.000,00
400.000,00
400.000,00
0,00
0,00
190.000,00
190.000,00
0,00
0,00
3,01
3,01
400.000,00
400.000,00
6.511.000,00
6.511.000,00
190.000,00
90.000,00
100.000,00
-370.000,00
-370.000,00
-370.000,00
0,00
-370.000,00
0,00
3,01
1,53
23,81
-8,14
-8,14
-8,14
0,00
-100,00
0,00
6.511.000,00
5.991.000,00
520.000,00
4.175.000,00
4.175.000,00
4.175.000,00
100.000,00
0,00
75.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000.000,00
6.706.343,00
6.706.343,00
6.706.343,00
6.706.343,00
IZNOS
110.500,00
35.500,00
0,00
PROMJENA
(%) NOVI IZNOS
0,21 52.439.343,00
0,27 13.047.740,00
0,00
1.673.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.590.000,00
795.000,00
750.000,00
750.000,00
750.000,00
Srijeda, 30. siječnja 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
R0001
323
Troškovi izdavanja Službenog lista
30.000,00
R0002
323
Usluge promidžbe i informiranja
100.000,00
R0002-1 323
Muzej Grada Šibenika - arheološka istraživanja
40.000,00
R0003
329
Naknade članovima Gradskog vijeća i rad.tijela
470.000,00
R0004
329
Reprezentacija
100.000,00
R0005
329
Rashodi za gradske nagrade i priznanja
10.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI
45.000,00
3
Rashodi poslovanja
45.000,00
32
Materijalni rashodi
45.000,00
R0003-1 329
Naknade članovima bir.odbora za Referendum
45.000,00
Aktivnost A01 1001 A100002 Gradske i državne manifestacije
75.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
70.000,00
3
Rashodi poslovanja
70.000,00
32
Materijalni rashodi
70.000,00
R0006
323
Rashodi državnih i gradskih manifestacija
70.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI
5.000,00
3
Rashodi poslovanja
5.000,00
32
Materijalni rashodi
5.000,00
R0006-1 323
Rashodi državnih i gradskih manifestacija
5.000,00
Aktivnost A01 1001 A100003 CMC Festival i ostale turističke manifestacije 515.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
130.000,00
3
Rashodi poslovanja
130.000,00
32
Materijalni rashodi
130.000,00
R0007-2 323
Financiranje CMC Festivala i ostalih
turističkih manifestacija
130.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
310.000,00
3
Rashodi poslovanja
310.000,00
32
Materijalni rashodi
310.000,00
R0007
323
Financiranje CMC Festivala i ostalih turističkih
manifestacija
310.000,00
Izvor DONACIJE
75.000,00
3
Rashodi poslovanja
75.000,00
32
Materijalni rashodi
75.000,00
R0007-1 323
Sufinanciranje CMC Festivala
75.000,00
Aktivnost A01 1001 A100004 Potpore političkim strankama
40.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
40.000,00
3
Rashodi poslovanja
40.000,00
38
Ostali rashodi
40.000,00
R0008
381
Tekuće pomoći političkim strankama
40.000,00
Aktivnost A01 1001 A100005 Proračunska pričuva
165.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
165.000,00
3
Rashodi poslovanja
165.000,00
32
Materijalni rashodi
165.000,00
R0009
329
Rashodi za proračunsku pričuvu
165.000,00
Program A01 1002 MJESNA SAMOUPRAVA
73.000,00
Aktivnost A01 1002 A100001 Redovna djelatnost mjesnih odbora
73.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
0,00
3
Rashodi poslovanja
0,00
38
Ostali rashodi
0,00
R0010
381
Mjesni odbori
0,00
Korisnik MJESNI ODBOR ČISTA VELIKA
10.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
10.000,00
3
Rashodi poslovanja
10.000,00
38
Ostali rashodi
10.000,00
R0010-1 381
Tekuće donacije u novcu
10.000,00
Korisnik MJESNI ODBOR ČISTA MALA
10.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
10.000,00
3
Rashodi poslovanja
10.000,00
38
Ostali rashodi
10.000,00
R0010-2 381
Tekuće donacije u novcu
10.000,00
Korisnik MJESNI ODBOR GAĆELEZE
13.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
13.000,00
3
Rashodi poslovanja
13.000,00
38
Ostali rashodi
13.000,00
R0010-3 381
Tekuće donacije u novcu
13.000,00
Korisnik MJESNI ODBOR GRABOVCI
10.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
10.000,00
3
Rashodi poslovanja
10.000,00
Broj 1 - Strana 17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
100.000,00
40.000,00
470.000,00
100.000,00
10.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
75.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
515.000,00
130.000,00
130.000,00
130.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130.000,00
310.000,00
310.000,00
310.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
310.000,00
75.000,00
75.000,00
75.000,00
75.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
165.000,00
165.000,00
165.000,00
165.000,00
165.000,00
73.000,00
73.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Strana 18 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
38
Ostali rashodi
R0010-4 381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik MJESNI ODBOR SRIMA
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0010-5 381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik MJESNI ODBOR PRVIĆ LUKA
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0010-6 381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik MJESNI ODBOR PRVIĆ ŠEPURINE
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0010-7 381
Tekuće donacije u novcu
Program A01 1003 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA
Aktivnost A01 1003 A100001 Redovna djelatnost
Korisnik VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0011
381
Tekuće donacije u novcu
Glavni program A02 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE
Program A02 1002 REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA TINA
Aktivnost A02 1002 A100001 Sufinanciranje izdataka
Korisnik DJEČJI VRTIĆ TINA
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0012
381
Tekuće donacije u novcu
Program A02 1003 VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE
Aktivnost A02 1003 A100001 Rashodi za stipendije studentima
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
R0013
372
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
Program A02 1004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE
Aktivnost A02 1004 A100001 Program za pomoćnika u nastavi
u OŠ u Vodicama
Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA
3
Rashodi poslovanja
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
R0014
372
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
Glavni program A03 JAVNE POTREBE U KULTURI
Program A03 1002 PROGRAMSKA DJELATNOST UDRUGA
Aktivnost A03 1002 A100001 Tekuće donacije u novcu
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0015
381
Neraspoređena sredstva
Korisnik VODIČKA GLAZBA
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0016
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik KGU TON EFEKT
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0017
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik UDRUGA BAŠTINA PRVIĆ
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0018
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik KLAPA ARAUZONA
Srijeda, 30. siječnja 2013.
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
416.440,00
181.440,00
181.440,00
181.440,00
181.440,00
181.440,00
181.440,00
181.440,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
416.440,00
181.440,00
181.440,00
181.440,00
181.440,00
181.440,00
181.440,00
181.440,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
35.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
200.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
428.000,00
428.000,00
428.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
130.000,00
130.000,00
130.000,00
130.000,00
130.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
20.000,00
0,00
0,00
-4.500,00
-4.500,00
-4.500,00
-10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1,05
-1,05
-1,05
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.000,00
35.000,00
423.500,00
423.500,00
423.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130.000,00
130.000,00
130.000,00
130.000,00
130.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
20.000,00
Srijeda, 30. siječnja 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0019
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik PJEVAČKI ZBOR LIRA
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0020
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik KLAPA ORŠULICE
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0021
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik KLAPA BUNARI
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0022
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik KLAPA GODIMENTI
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0023
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik LIKOVNA UDRUGA MORE
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0024
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik KULTURNA UDRUGA PERLICE
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0025
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik VODIŠKE MAŽORETKINJE
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0026
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik ŠEPURINSKE ŽUDIJE
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0027
381
Tekuće donacije u novcu
Glavni program A04 JAVNE POTREBE U SPORTU
Program A04 1001 PROGRAMSKA AKTIV.UDRUGA U SPORTU
Aktivnost A04 1001 A100001 Tekuće donacije u novcu
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0028
381
Neraspoređena sredstva
Korisnik ŽENSKI KOŠARKAŠKI KLUB VODICE
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0029
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik NK OLUJA ČISTA VELIKA
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0030
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik VATERPOLO KLUB ADRIATIC
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0031
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik BOĆARSKI KLUB VODICE
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
2.357.000,00
1.107.000,00
1.107.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-90.000,00
-90.000,00
-90.000,00
-90.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Broj 1 - Strana 19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15,71
15,71
15,71
15,71
15,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
22,00
22,00
22,00
22,00
22,00
66,67
66,67
66,67
66,67
66,67
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
40.500,00
40.500,00
40.500,00
40.500,00
40.500,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
2.357.000,00
1.107.000,00
1.107.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
125.000,00
125.000,00
125.000,00
125.000,00
125.000,00
30.500,00
30.500,00
30.500,00
30.500,00
30.500,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
Strana 20 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
R0032
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik BOĆARSKI KLUB ČISTA VELIKA
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0033
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik KLUB ZA JEDRENJE NA DASCI KITE
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0034
381
Tekuće donacije
Korisnik MOTOCIKLISTIČKI KLUB OKIT
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0035
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik TWIRLING KLUB VODICE
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0036
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik ŠRK MALI PORAT
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0037
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik MNK GRABOVCI
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0038
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik NOGOMETNI KLUB VODICE
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0039
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik MNK ČISTA VELIKA
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0040
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik BILJAR KLUB VODICE
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0041
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik ŽENSKI ODBOJKAŠKI KLUB VODICE
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0212
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik MNK HEROJI 2007. VODICE
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0211
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik RUKOMETNI KLUB OLIMPIJA
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0042
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik KBV HRVATSKI BRANITELJ DRAGOVOLJAC
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0043
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik JEDRILIČARSKI KLUB TIJAT
Izvor OPĆI PRIHODI
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190.000,00
190.000,00
190.000,00
190.000,00
190.000,00
110.000,00
110.000,00
110.000,00
110.000,00
110.000,00
115.000,00
115.000,00
Srijeda, 30. siječnja 2013.
0,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
23.000,00
23.000,00
23.000,00
23.000,00
23.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
240.000,00
240.000,00
240.000,00
240.000,00
240.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
190.000,00
190.000,00
190.000,00
190.000,00
190.000,00
110.000,00
110.000,00
110.000,00
110.000,00
110.000,00
115.000,00
115.000,00
Srijeda, 30. siječnja 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
3
Rashodi poslovanja
115.000,00
38
Ostali rashodi
115.000,00
R0044
381
Tekuće donacije u novcu
115.000,00
Korisnik KARATE KLUB OKIT
70.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
70.000,00
3
Rashodi poslovanja
70.000,00
38
Ostali rashodi
70.000,00
R0045
381
Tekuće donacije u novcu
70.000,00
Korisnik BBK ORLOV KRUG
75.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
75.000,00
3
Rashodi poslovanja
75.000,00
38
Ostali rashodi
75.000,00
R0046
381
Tekuće donacije u novcu
75.000,00
Korisnik MNK GAĆELEZE
3.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
3.000,00
3
Rashodi poslovanja
3.000,00
38
Ostali rashodi
3.000,00
R0047
381
Tekuće donacije u novcu
3.000,00
Korisnik KOŠARKAŠKI KLUB INVALIDA VODICE
25.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
25.000,00
3
Rashodi poslovanja
25.000,00
38
Ostali rashodi
25.000,00
R0048
381
Tekuće donacije u novcu
25.000,00
Program A04 1002 IZGRADNJA HALE-DVORANE
KOD OŠ U VODICAMA
1.250.000,00
Kapitalni projekt A04 1002 K100001 Izgradnja hale-dvorane
kod OŠ u Vodicama
1.250.000,00
Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA
1.250.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
1.250.000,00
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinan. imovini 1.250.000,00
R0208
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
1.250.000,00
Glavni program A05 ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB
1.405.000,00
Program A05 1001 SOCIJALNI PROGRAM GRADA
1.050.000,00
Aktivnost A05 1001 A100001 Naknada za novorođenu djecu
140.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
140.000,00
3
Rashodi poslovanja
140.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
140.000,00
R0049
372
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
140.000,00
Aktivnost A05 1001 A100002 Pomoć teže bolesnima i invalidnim osobama 40.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
40.000,00
3
Rashodi poslovanja
40.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
40.000,00
R0050
372
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
40.000,00
Aktivnost A05 1001 A100003 Subvencija za autobusne karte učenika
120.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
120.000,00
3
Rashodi poslovanja
120.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
120.000,00
R0051
372
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
120.000,00
Aktivnost A05 1001 A100004 Subvencija za autobusne karte umirovljenika 40.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
40.000,00
3
Rashodi poslovanja
40.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
40.000,00
R0052
372
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
40.000,00
Aktivnost A05 1001 A100005 Subvencije za autobusne karte udovica,
djece i roditelja poginulih hrvatskih branitelja
30.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
30.000,00
3
Rashodi poslovanja
30.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
30.000,00
R0053
372
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
30.000,00
Aktivnost A05 1001 A100006 Pomoć u stambenom zbrinjavanju
hrvatskih branitelja
100.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
100.000,00
3
Rashodi poslovanja
100.000,00
Broj 1 - Strana 21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
115.000,00
115.000,00
115.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
75.000,00
75.000,00
75.000,00
75.000,00
75.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
0,00
0,00
1.250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,71
0,95
0,00
0,00
0,00
1.250.000,00
1.250.000,00
1.250.000,00
1.250.000,00
1.250.000,00
1.415.000,00
1.060.000,00
140.000,00
140.000,00
140.000,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
25,00
25,00
25,00
140.000,00
140.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
25,00
25,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
50.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120.000,00
120.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
Strana 22 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
100.000,00
R0054
372
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
100.000,00
Aktivnost A05 1001 A100007 Pomoć u pokrivanju troškova stanovanja
110.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
110.000,00
3
Rashodi poslovanja
110.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
110.000,00
R0055
372
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
110.000,00
Aktivnost A05 1001 A100008 Pomoć u pokrivanju troškova potrošnje vode
0,00
Izvor OPĆI PRIHODI
0,00
3
Rashodi poslovanja
0,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
0,00
R0056
372
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
0,00
Aktivnost A05 1001 A100009 Pomoć u pokrivanju troškova za ogrjev
350.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI
350.000,00
3
Rashodi poslovanja
350.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
350.000,00
R0057
372
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
350.000,00
Aktivnost A05 1001 A100010 Pomoć u plaćanju participacije u dječjem vrtiću 80.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
80.000,00
3
Rashodi poslovanja
80.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
80.000,00
R0058
372
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
80.000,00
Aktivnost A05 1001 A100011 Pomoć u naravi kućanskih potrepština
40.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
40.000,00
3
Rashodi poslovanja
40.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
40.000,00
R0059
372
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
40.000,00
Program A05 1002 ZDRAVSTVENI PROGRAM GRADA
140.000,00
Aktivnost A05 1002 A100001 Primarna zdravstvena zaštita
100.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
100.000,00
3
Rashodi poslovanja
100.000,00
38
Ostali rashodi
100.000,00
R0060
381
Tekuće donacije u novcu
100.000,00
Aktivnost A05 1002 A100002 Turistički liječnički tim
40.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
40.000,00
3
Rashodi poslovanja
40.000,00
38
Ostali rashodi
40.000,00
R0061
381
Tekuće donacije u novcu
40.000,00
Program A05 1003 POTPORE HUMANITARNIM UDRUGAMA I
ORGANIZACIJAMA
215.000,00
Aktivnost A05 1003 A100001 Tekuće donacije u novcu
215.000,00
Korisnik KLUB DDK VODICE
85.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
85.000,00
3
Rashodi poslovanja
85.000,00
38
Ostali rashodi
85.000,00
R0062
381
Tekuće donacije u novcu
85.000,00
Korisnik CARITAS VODICE
30.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
30.000,00
3
Rashodi poslovanja
30.000,00
38
Ostali rashodi
30.000,00
R0063
381
Tekuće donacije u novcu
30.000,00
Korisnik CRVENI KRIŽ ŠIBENIK
100.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
100.000,00
3
Rashodi poslovanja
100.000,00
38
Ostali rashodi
100.000,00
R0064
381
Tekuće donacije u novcu
100.000,00
Glavni program A06 OSTALE UDRUGE GRAĐANA
267.000,00
Program A06 1001 PROGRAMSKA DJELATNOST UDRUGA
267.000,00
Aktivnost A06 1001 A100001 Tekuće donacije u novcu
267.000,00
Korisnik HVIDR-A VODICE
35.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
35.000,00
3
Rashodi poslovanja
35.000,00
Srijeda, 30. siječnja 2013.
37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
100.000,00
110.000,00
110.000,00
110.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110.000,00
110.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350.000,00
350.000,00
350.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350.000,00
350.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00
80.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
40.000,00
140.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
215.000,00
215.000,00
85.000,00
85.000,00
85.000,00
85.000,00
85.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
267.000,00
267.000,00
267.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
Srijeda, 30. siječnja 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
38
Ostali rashodi
R0065
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik ZAJEDNICA HRVATA IZ BIH
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0066
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik ZAVIČAJNO DRUŠTVO VODIČANA U ZAGREBU
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0067
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik ZLATNA RIBICA PRVIĆ
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0069
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik KLUB POTROŠAČA VODICE
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0070
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik EKO UDRUGA BOLJI SVIJET
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0068
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik UHDDR VODICE
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0071
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik UHBDDR VODICE
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0072
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik UDRUGA UMIROVLJENIKA VODICE
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0073
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik UDRUGA HRVATSKI DOMOBRAN
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0074
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik UDRUGA BORACA IZ II. SVJ.RATA
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0075
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik LOVAČKO DRUŠTVO SOKOL
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0076
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik UDRUGA TORCIDA
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0077
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik UHDDR GAĆELEZE
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0078
381
Tekuće donacije u novcu
Glavni program A07 JAVNA SIGURNOST
35.000,00
35.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
570.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Broj 1 - Strana 23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.000,00
35.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
570.000,00
Strana 24 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Program A07 1001 DJELATNOST PROTUPOŽARNE ZAŠTITE
560.000,00
Aktivnost A07 1001 A100001 Rashodi za redovnu djelatnost
560.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
0,00
3
Rashodi poslovanja
0,00
38
Ostali rashodi
0,00
R0079
381
Tekuće donacije u novcu
0,00
Korisnik DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO VODICE
560.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
285.000,00
3
Rashodi poslovanja
285.000,00
38
Ostali rashodi
285.000,00
R0079-1 381
Tekuće donacije u novcu
285.000,00
Izvor KOMUNALNA NAKNADA
275.000,00
3
Rashodi poslovanja
275.000,00
38
Ostali rashodi
275.000,00
R0079-2 381
Tekuće donacije u novcu
275.000,00
Program A07 1002 DJELATNOST SLUŽBI SPAŠAVANJA
10.000,00
Aktivnost A07 1002 A100001 Rashodi za redovan rad
10.000,00
Korisnik GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA
10.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
10.000,00
3
Rashodi poslovanja
10.000,00
38
Ostali rashodi
10.000,00
R0080
381
Tekuće donacije u novcu
10.000,00
GLAVA 01 PREDŠKOLSKI ODGOJ
2.895.000,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 33290 DJEČJI VRTIĆ
TAMARIS VODICE
2.895.000,00
Glavni program A02 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE
2.895.000,00
Program A02 1001 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE
2.895.000,00
Aktivnost A02 1001 A100001 Rashodi za zaposlene
2.895.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
2.895.000,00
3
Rashodi poslovanja
2.895.000,00
31
Rashodi za zaposlene
2.895.000,00
R0081
311
Plaće za redovan rad
2.400.000,00
R0082
312
Ostali rashodi za zaposlene
100.000,00
R0083
313
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
350.000,00
R0084
313
Doprinosi za zapošljavanje
45.000,00
GLAVA 02 KULTURA
1.225.800,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 37523 GRADSKA KNJIŽNICA
383.000,00
Glavni program A03 JAVNE POTREBE U KULTURI
383.000,00
Program A03 1001 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI 383.000,00
Aktivnost A03 1001 A100001 Financiranje rashoda ustanove
383.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
383.000,00
3
Rashodi poslovanja
333.000,00
31
Rashodi za zaposlene
300.500,00
R0085
311
Plaće za redovan rad
250.000,00
R0086
312
Ostali rashodi za zaposlene
7.500,00
R0087
313
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
38.750,00
R0088
313
Doprinosi za zapošljavanje
4.250,00
32
Materijalni rashodi
32.500,00
R0089
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
32.500,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
50.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 50.000,00
R0090
424
Knjige u knjižnicama
50.000,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 42580 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE 842.800,00
Glavni program A03 JAVNE POTREBE U KULTURI
842.800,00
Program A03 1001 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI 842.800,00
Aktivnost A03 1001 A100002 Financiranje rashoda ustanove
842.800,00
Izvor OPĆI PRIHODI
842.800,00
3
Rashodi poslovanja
842.800,00
31
Rashodi za zaposlene
432.800,00
R0091
311
Plaće za redovan rad
360.000,00
R0092
312
Ostali rashodi za zaposlene
12.500,00
R0093
313
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
54.200,00
R0094
313
Doprinosi za zapošljavanje
6.100,00
32
Materijalni rashodi
410.000,00
R0095
322
Rashodi za materijal i energiju
120.000,00
R0096
323
Rashodi za usluge
270.000,00
R0097
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
20.000,00
GLAVA 03 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA
1.775.000,00
Srijeda, 30. siječnja 2013.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-250.000,00
-250.000,00
-250.000,00
-250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-87,72
-87,72
-87,72
-87,72
90,91
90,91
90,91
90,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
560.000,00
560.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
560.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
525.000,00
525.000,00
525.000,00
525.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
2.895.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,69
2.895.000,00
2.895.000,00
2.895.000,00
2.895.000,00
2.895.000,00
2.895.000,00
2.895.000,00
2.400.000,00
100.000,00
350.000,00
45.000,00
1.225.800,00
383.000,00
383.000,00
383.000,00
383.000,00
383.000,00
333.000,00
300.500,00
250.000,00
7.500,00
38.750,00
4.250,00
32.500,00
32.500,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
842.800,00
842.800,00
842.800,00
842.800,00
842.800,00
842.800,00
432.800,00
360.000,00
12.500,00
54.200,00
6.100,00
410.000,00
120.000,00
270.000,00
20.000,00
1.805.000,00
Srijeda, 30. siječnja 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PRORAČUNSKI KORISNIK 47498 JAVNA VATROGASNA
POSTROJBA VODICE
1.775.000,00
Glavni program A07 JAVNA SIGURNOST
1.775.000,00
Program A07 1003 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE
1.775.000,00
Aktivnost A07 1003 A100001 Financiranje rashoda ustanove
1.775.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
1.085.000,00
3
Rashodi poslovanja
1.065.000,00
31
Rashodi za zaposlene
521.000,00
R0201-1 311
Plaće za redovan rad
293.000,00
R0201-10 313
Doprinosi za zapošljavanje
17.000,00
R0201-2 313
Doprinosi za mirovinsko osiguranje
77.000,00
R0201-9 313
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
134.000,00
32
Materijalni rashodi
540.000,00
R0201-3 321
Naknade troškova zaposlenima
33.000,00
R0201-11 322
Službena radna odjeća i obuća
300.000,00
R0201-4 322
Rashodi za materijal i energiju
100.000,00
R0201-5 323
Rashodi za usluge
70.000,00
R0201-6 329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
37.000,00
34
Financijski rashodi
4.000,00
R0201-7 343
Ostali financijski rashodi
4.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
20.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 20.000,00
R0201-8 422
Postrojenja i oprema
20.000,00
Izvor KOMUNALNA NAKNADA
690.000,00
3
Rashodi poslovanja
690.000,00
31
Rashodi za zaposlene
690.000,00
R0201
311
Plaće za redovan rad
690.000,00
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I JAVNE PRIHODE8.519.700,00
Glavni program A01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA
8.519.700,00
Program A01 1004 ZAJEDNIČKI POSLOVI GRADSKE UPRAVE
8.519.700,00
Aktivnost A01 1004 A100001 Rashodi za zaposlene
2.895.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
2.895.000,00
3
Rashodi poslovanja
2.895.000,00
31
Rashodi za zaposlene
2.895.000,00
R0098
311
Plaće za redovni rad
2.400.000,00
R0099
312
Ostali rashodi za zaposlene
100.000,00
R0100
313
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
350.000,00
R0101
313
Doprinosi za zapošljavanje
45.000,00
Aktivnost A01 1004 A100002 Materijalni i financijski rashodi
1.964.700,00
Izvor OPĆI PRIHODI
1.964.700,00
3
Rashodi poslovanja
1.964.700,00
32
Materijalni rashodi
1.444.700,00
R0102
321
Službena putovanja
40.000,00
R0103
321
Naknade za prijevoz na posao
5.000,00
R0104
321
Stručno usavršavanje zaposlenika
30.000,00
R0105
321
Ostale naknade troškova zaposlenima
5.000,00
R0106
322
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
110.000,00
R0107
322
Motorni benzin i dizel gorivo
45.000,00
R0108
322
Energija
207.000,00
R0109
322
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 5.000,00
R0110
322
Sitni inventar i auto gume
10.000,00
R0111
323
Usluge telefona, interneta, pošte i mobitela
375.000,00
R0112
323
Usluge tek. i inv.održ. opreme,postrojenja
i prij.sredstava
120.000,00
R0113
323
Usluge promidžbe i informiranja
100.000,00
R0114
323
Potrošnja vode u uredima
14.000,00
R0115
323
Zakupnine i najamnine
6.000,00
R0116
323
Ostale intelektualne usluge
150.000,00
R0117
323
Računalne usluge
50.000,00
R0118
329
Premije osiguranja
70.000,00
R0119
329
Ostali nesp.rash.posl. (sud. pristojbe, javni
natječ. i dr.)
102.700,00
34
Financijski rashodi
520.000,00
R0120
342
Kamate za primljene zajmove od banaka
izvan javnog sektora
300.000,00
R0121
343
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
20.000,00
R0122
343
Ostali nespomenuti financijski rashodi
( 5% Min.financija )
200.000,00
Broj 1 - Strana 25
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
-15.000,00
0,00
10.000,00
35.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,69
1,69
1,69
1,69
2,76
2,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,56
-45,45
0,00
10,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,53
0,53
0,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.805.000,00
1.805.000,00
1.805.000,00
1.805.000,00
1.115.000,00
1.095.000,00
521.000,00
293.000,00
17.000,00
77.000,00
134.000,00
570.000,00
18.000,00
300.000,00
110.000,00
105.000,00
37.000,00
4.000,00
4.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
690.000,00
690.000,00
690.000,00
690.000,00
8.564.700,00
8.564.700,00
8.564.700,00
2.895.000,00
2.895.000,00
2.895.000,00
2.895.000,00
2.400.000,00
100.000,00
350.000,00
45.000,00
1.964.700,00
1.964.700,00
1.964.700,00
1.444.700,00
40.000,00
5.000,00
30.000,00
5.000,00
110.000,00
45.000,00
207.000,00
5.000,00
10.000,00
375.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120.000,00
100.000,00
14.000,00
6.000,00
150.000,00
50.000,00
70.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
102.700,00
520.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
20.000,00
0,00
0,00
200.000,00
Strana 26 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Aktivnost A01 1004 A100004 Subvencioniranje obrtnika i poljoprivrednika 15.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
15.000,00
3
Rashodi poslovanja
15.000,00
35
Subvencije
15.000,00
R0123
352
Subvencioniranje kamata na kredite
15.000,00
Aktivnost A01 1004 A100005 Financiranje Županijskog UO
za prost.uređenje i gradnju
145.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
145.000,00
3
Rashodi poslovanja
145.000,00
36
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 145.000,00
R0124
363
Tekuće pomoći unutar općeg proračuna
145.000,00
Aktivnost A01 1004 A100006 Program Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 115.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
15.000,00
3
Rashodi poslovanja
15.000,00
32
Materijalni rashodi
15.000,00
R0125-1 329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
15.000,00
Izvor DONACIJE
100.000,00
3
Rashodi poslovanja
100.000,00
32
Materijalni rashodi
100.000,00
R0125
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
100.000,00
Aktivnost A01 1004 A100007 Otplata glavnice primljenih
dugoročnih zajmova
3.310.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
3.310.000,00
5
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 3.310.000,00
54
Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova
3.310.000,00
R0126
544
Otplata glavnice primljenih zajmova
od tuzemnih banaka
3.310.000,00
Tekući projekt A01 1004 T100003 Opremanje gradske uprave
75.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
75.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
75.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 75.000,00
R0127
422
Ured.oprema,namještaj,rač.programi i sl.
75.000,00
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, IMOVINU
I PROSTORNO PLANIRANJE
6.712.860,00
Glavni program A01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA
654.860,00
Program A01 1005 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA
654.860,00
Aktivnost A01 1005 A100001 Rashodi za redovnu djelatnost
654.860,00
Izvor OPĆI PRIHODI
304.860,00
3
Rashodi poslovanja
304.860,00
32
Materijalni rashodi
304.860,00
R0128
323
Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja
304.860,00
Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA
350.000,00
3
Rashodi poslovanja
350.000,00
32
Materijalni rashodi
350.000,00
R0129
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
( ovrhe,povrati i sl. )
350.000,00
Glavni program A08 PROSTORNO PLANIRANJE
976.000,00
Program A08 1001 UREĐENJE STANJA U PROSTORU
976.000,00
Aktivnost A08 1001 A100001 Geodetsko katastarske usluge
86.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
86.000,00
3
Rashodi poslovanja
86.000,00
32
Materijalni rashodi
86.000,00
R0130
323
Intelektualne i osobne usluge
86.000,00
Aktivnost A08 1001 A100002 Ishodovanje lokacijskih
dozvola prometnica - građani
200.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
200.000,00
3
Rashodi poslovanja
200.000,00
32
Materijalni rashodi
200.000,00
R0131
323
Ostale usluge
200.000,00
Aktivnost A08 1001 A100004 Izrada izvješća o stanju prostora
60.000,00
Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA
60.000,00
3
Rashodi poslovanja
60.000,00
32
Materijalni rashodi
60.000,00
R0132
323
Ostale usluge
60.000,00
Aktivnost A08 1001 A100007 Izrada geodetskih elaborata
za kanalizacijski sustav
50.000,00
Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA
50.000,00
3
Rashodi poslovanja
50.000,00
Srijeda, 30. siječnja 2013.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
145.000,00
145.000,00
145.000,00
145.000,00
145.000,00
115.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.310.000,00
3.310.000,00
3.310.000,00
3.310.000,00
0,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
0,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
3.310.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
-370.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-5,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.342.860,00
654.860,00
654.860,00
654.860,00
304.860,00
304.860,00
304.860,00
304.860,00
350.000,00
350.000,00
350.000,00
0,00
-370.000,00
-370.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-37,91
-37,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350.000,00
606.000,00
606.000,00
86.000,00
86.000,00
86.000,00
86.000,00
86.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
Srijeda, 30. siječnja 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
32
Materijalni rashodi
50.000,00
R0133
323
Intelektualne i osobne usluge
50.000,00
Kapitalni projekt A08 1001 K100003 Izrada Izmjena UPU-a Vodice-Srima 180.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
180.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
180.000,00
41
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
180.000,00
R0134
412
Ostala nematerijalna imovina
180.000,00
Kapitalni projekt A08 1001 K100005 Izrada izvedb.projekta za spomenik
žrtvama komunizma
30.000,00
Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA
30.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
30.000,00
41
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
30.000,00
R0135
412
Ostala nematerijalna imovina
30.000,00
Kapitalni projekt A08 1001 K100006 Izrada UPU-a Donja Srima
370.000,00
Izvor DONACIJE
370.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
370.000,00
41
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
370.000,00
R0136
412
Ostala nematerijalna imovina
370.000,00
Glavni program A09 KOMUNALNA DJELATNOST
5.082.000,00
Program A09 1002 GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
907.000,00
Kapitalni projekt A09 1002 K100008 Uređaj za pročišćivač
otpadnih voda u Vodicama
50.000,00
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS
50.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
50.000,00
41
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
50.000,00
R0137
411
Zemljište
50.000,00
Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA
0,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
0,00
41
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
0,00
R0138
411
Zemljište
0,00
Kapitalni projekt A09 1002 K100019 Crpna stanica C.S. 1 u Vodicama
857.000,00
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS
250.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
250.000,00
41
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
250.000,00
R0139
411
Zemljište
250.000,00
Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA
607.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
607.000,00
41
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
607.000,00
R0140
411
Zemljište
607.000,00
Program A09 1003 ULAGANJA U OSTALE INFRASTRUKTURNE
OBJEKTE I UREĐAJE
4.175.000,00
Kapitalni projekt A09 1003 K100004 Otkup zemljišta po sklopljenim
ugovorima iz preth.godina
25.000,00
Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA
25.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
25.000,00
41
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
25.000,00
R0141
411
Zemljište
25.000,00
Kapitalni projekt A09 1003 K100006 Izgradnja spomenika žrtvama
jugoslavenskoga komunizma
150.000,00
Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA
150.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
150.000,00
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefina.j imovini
150.000,00
R0142
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
150.000,00
Kapitalni projekt A09 1003 K100007 Rješavanje imovinsko-pravnih
odnosa u svezi nerazvrstanih cesta
4.000.000,00
Izvor DONACIJE
4.000.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
4.000.000,00
41
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
4.000.000,00
R0202
411
Zemljište
4.000.000,00
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA KOM.-VODNI SUSTAV,
ZAŠTITU OKOLIŠA I GRADITELJSTVO
24.084.043,00
Glavni program A03 JAVNE POTREBE U KULTURI
4.878.843,00
Program A03 1003 DOVRŠETAK IZGRADNJE I UREĐENJE
MC FAUST VRANČIĆ
3.835.000,00
Kapitalni projekt A03 1003 K100001 Memorijalni centar
Faust Vrančić u Prvić Luci
3.835.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
500.000,00
Broj 1 - Strana 27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
50.000,00
180.000,00
180.000,00
180.000,00
180.000,00
180.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-370.000,00
-370.000,00
-370.000,00
-370.000,00
-370.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
0,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.082.000,00
0,00
0,00
907.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
857.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
607.000,00
607.000,00
607.000,00
607.000,00
0,00
0,00
4.175.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
400.000,00
70.000,00
1,66
1,43
24.484.043,00
4.948.843,00
0,00
0,00
3.835.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.835.000,00
500.000,00
Strana 28 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
3
Rashodi poslovanja
500.000,00
36
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 500.000,00
R0143-1 363
Dovršetak izgradnje i uređenje MC Faust Vrančić 500.000,00
Izvor KAPITALNE POMOĆI
3.335.000,00
3
Rashodi poslovanja
3.335.000,00
36
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg prora. 3.335.000,00
R0143
363
Dovršetak izgradnje i uređenje MC Faust Vrančić 3.335.000,00
Program A03 1004 UREĐENJE I OPREMANJE OBJEKTA EX STARA
ŠKOLA ZA POTREBE GRADSKE KNJIŽNICE
1.043.843,00
Kapitalni projekt A03 1004 K100001 Uređenje objekta
Stara škola za potrebe knjižnice
230.000,00
Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA
230.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
230.000,00
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefina. imovini
230.000,00
R0144
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
230.000,00
Kapitalni projekt A03 1004 K100002 Oprem.prostorija Gradske knjižnice 633.843,00
Izvor KAPITALNE POMOĆI
470.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
470.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 470.000,00
R0145
422
Opremanje prostorija knjižnice
320.000,00
R0145-2 422
Nabava klimatizacijske opreme
150.000,00
Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA
163.843,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
163.843,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 163.843,00
R0145-1 422
Opremanje prostorija knjižnice
163.843,00
Kapitalni projekt A03 1004 K100003 Digitalizacija prostorija
Gradske knjižnice
180.000,00
Izvor KAPITALNE POMOĆI
180.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
180.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 180.000,00
R0146
422
Nabava informatičke opreme
180.000,00
Kapitalni projekt A03 1004 K100004 Sanacija vlage u
prostorijama Gradske knjižnice
0,00
Izvor OPĆI PRIHODI
0,00
3
Rashodi poslovanja
0,00
32
Materijalni rashodi
0,00
R0209
323
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
0,00
Program A03 1005 OPREMANJE KINO DVORANE U KULTURNOM
CENTRU U VODICAMA
0,00
Kapitalni projekt A03 1005 K100001 Digitalizacija kino dvorane u Vodicama
0,00
Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA
0,00
3
Rashodi poslovanja
0,00
36
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
0,00
R0147
363
Kapitalne pomoći unutar opće države
0,00
Glavni program A09 KOMUNALNA DJELATNOST
19.205.200,00
Program A09 1001 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE4.985.000,00
Aktivnost A09 1001 A100001 Interventno održavanje javne površine
400.000,00
Izvor KOMUNALNA NAKNADA
400.000,00
3
Rashodi poslovanja
400.000,00
32
Materijalni rashodi
400.000,00
R0148
323
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
400.000,00
Aktivnost A09 1001 A100002 Održavanje bunara
50.000,00
Izvor KOMUNALNA NAKNADA
50.000,00
3
Rashodi poslovanja
50.000,00
32
Materijalni rashodi
50.000,00
R0149
323
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
50.000,00
Aktivnost A09 1001 A100003 Održavanje oborinskih šahtova
50.000,00
Izvor KOMUNALNA NAKNADA
50.000,00
3
Rashodi poslovanja
50.000,00
32
Materijalni rashodi
50.000,00
R0150
323
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
50.000,00
Aktivnost A09 1001 A100004 Održavanje zelenih površina
800.000,00
Izvor KOMUNALNA NAKNADA
800.000,00
3
Rashodi poslovanja
800.000,00
32
Materijalni rashodi
800.000,00
R0151
323
Komunalne usluge
800.000,00
Aktivnost A09 1001 A100005 Zaljevanje zelenih površina - potrošnja vode 240.000,00
Izvor KOMUNALNA NAKNADA
240.000,00
Srijeda, 30. siječnja 2013.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
3.335.000,00
3.335.000,00
3.335.000,00
3.335.000,00
70.000,00
6,71
1.113.843,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230.000,00
230.000,00
230.000,00
230.000,00
230.000,00
633.843,00
470.000,00
470.000,00
470.000,00
320.000,00
150.000,00
163.843,00
163.843,00
163.843,00
163.843,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180.000,00
180.000,00
180.000,00
180.000,00
180.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
330.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.535.200,00
4.985.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
800.000,00
800.000,00
800.000,00
800.000,00
800.000,00
240.000,00
240.000,00
Srijeda, 30. siječnja 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
3
Rashodi poslovanja
240.000,00
32
Materijalni rashodi
240.000,00
R0152
323
Komunalne usluge
240.000,00
Aktivnost A09 1001 A100006 Čišćenje javno prometnih površina
1.200.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
300.000,00
3
Rashodi poslovanja
300.000,00
32
Materijalni rashodi
300.000,00
R0153
323
Komunalne usluge
300.000,00
Izvor KOMUNALNA NAKNADA
900.000,00
3
Rashodi poslovanja
900.000,00
32
Materijalni rashodi
900.000,00
R0154
323
Komunalne usluge
900.000,00
Aktivnost A09 1001 A100007 Održavanje pilomata
30.000,00
Izvor KOMUNALNA NAKNADA
30.000,00
3
Rashodi poslovanja
30.000,00
32
Materijalni rashodi
30.000,00
R0155
323
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
30.000,00
Aktivnost A09 1001 A100008 Održavanje kolnika i javne površine
200.000,00
Izvor KOMUNALNA NAKNADA
200.000,00
3
Rashodi poslovanja
200.000,00
32
Materijalni rashodi
200.000,00
R0156
323
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
200.000,00
Aktivnost A09 1001 A100009 Horizontalna i vertikalna signalizacija
200.000,00
Izvor KOMUNALNA NAKNADA
200.000,00
3
Rashodi poslovanja
200.000,00
32
Materijalni rashodi
200.000,00
R0157
323
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
200.000,00
Aktivnost A09 1001 A100010 Energija - potrošnja javne rasvjete
930.000,00
Izvor KOMUNALNA NAKNADA
930.000,00
3
Rashodi poslovanja
930.000,00
32
Materijalni rashodi
930.000,00
R0158
322
Energija - potrošnja javne rasvjete
930.000,00
Aktivnost A09 1001 A100011 Održavanje javne rasvjete
550.000,00
Izvor KOMUNALNA NAKNADA
550.000,00
3
Rashodi poslovanja
550.000,00
32
Materijalni rashodi
550.000,00
R0159
323
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
550.000,00
Aktivnost A09 1001 A100012 Usluge deratizacije i dezinsekcije
150.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
150.000,00
3
Rashodi poslovanja
150.000,00
32
Materijalni rashodi
150.000,00
R0160
323
Komunalne usluge
150.000,00
Aktivnost A09 1001 A100013 Božićno - novogodišnje kićenje grada
85.000,00
Izvor KOMUNALNA NAKNADA
85.000,00
3
Rashodi poslovanja
85.000,00
32
Materijalni rashodi
85.000,00
R0161
323
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
85.000,00
Aktivnost A09 1001 A100014 Čišćenje javno prometnih
površina na otoku Prviću
100.000,00
Izvor KOMUNALNA NAKNADA
100.000,00
3
Rashodi poslovanja
100.000,00
32
Materijalni rashodi
100.000,00
R0162
323
Komunalne usluge
100.000,00
Program A09 1002 GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
10.755.000,00
Kapitalni projekt A09 1002 K100001 Izrada projektne i
planske dokumentacije iz 2011.
80.000,00
Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA
80.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
80.000,00
41
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
80.000,00
R0163
412
Ostala nematerijalna imovina
80.000,00
Kapitalni projekt A09 1002 K100002 Izgradnja ulične vodovodne
i kanalizacijske mreže
900.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
100.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
100.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00
R0164
421
Ostali građevinski objekti
100.000,00
Izvor NAKNADE ZA PRIKLJUČAK
800.000,00
Broj 1 - Strana 29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240.000,00
240.000,00
240.000,00
1.200.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
900.000,00
900.000,00
900.000,00
900.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
930.000,00
930.000,00
930.000,00
930.000,00
930.000,00
550.000,00
550.000,00
550.000,00
550.000,00
550.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
85.000,00
85.000,00
85.000,00
85.000,00
85.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
10.755.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
900.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
800.000,00
Strana 30 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
800.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 800.000,00
R0165
421
Ostali građevinski objekti
800.000,00
Kapitalni projekt A09 1002 K100003 Izgradnja ulične
vodovodne mreže iz 2011.
830.000,00
Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA
830.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
830.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 830.000,00
R0166
421
Ostali građevinski objekti
830.000,00
Kapitalni projekt A09 1002 K100004 Izgradnja ulične javne rasvjete
500.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
12.600,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
12.600,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 12.600,00
R0167-1 421
Ostali građevinski objekti
12.600,00
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS
487.400,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
487.400,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 487.400,00
R0167
421
Ostali građevinski objekti
487.400,00
Kapitalni projekt A09 1002 K100005 Izgradnja ulične javne
rasvjete iz 2011.
240.000,00
Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA
240.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
240.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 240.000,00
R0168
421
Ostali građevinski objekti
240.000,00
Kapitalni projekt A09 1002 K100006 Uređenje novih asfaltnih površina
500.000,00
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS
500.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
500.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 500.000,00
R0169
421
Ceste, željeznice i slični građevinski objekti
500.000,00
Kapitalni projekt A09 1002 K100007 Uređenje asfaltnih površina iz 2011. 1.261.000,00
Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA
1.261.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
1.261.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.261.000,00
R0170
421
Ceste, željeznice i slični građevinski objekti
1.261.000,00
Kapitalni projekt A09 1002 K100009 Nabava komunalne
opreme po programu KP Leć
800.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
800.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
800.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 800.000,00
R0171
422
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
800.000,00
Kapitalni projekt A09 1002 K100010 Ostala ulaganja na objektima
komunalne infrastrukture
150.000,00
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS
150.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
150.000,00
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefina.j imovini
150.000,00
R0172
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
150.000,00
Kapitalni projekt A09 1002 K100011 Uređenje župa. ceste kroz Gaćeleze 100.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
100.000,00
3
Rashodi poslovanja
100.000,00
36
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 100.000,00
R0173
363
Sufinanciranje žup.ceste kroz Gaćeleze
100.000,00
Kapitalni projekt A09 1002 K100012 Izrada projektne i planske dokume.
50.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
0,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
0,00
41
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
0,00
R0174-1 412
Ostala nematerijalna imovina
0,00
Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA
50.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
50.000,00
41
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
50.000,00
R0174
412
Ostala nematerijalna imovina
50.000,00
Kapitalni projekt A09 1002 K100013 Uređenje novih
asfaltnih površina na PPDS-u
1.140.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
100.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
100.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00
R0175
421
Ceste, željeznice i slični građevinski objekti
100.000,00
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS
140.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
140.000,00
Srijeda, 30. siječnja 2013.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800.000,00
800.000,00
800.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
830.000,00
830.000,00
830.000,00
830.000,00
830.000,00
500.000,00
12.600,00
12.600,00
12.600,00
12.600,00
487.400,00
487.400,00
487.400,00
487.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240.000,00
240.000,00
240.000,00
240.000,00
240.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
1.261.000,00
1.261.000,00
1.261.000,00
1.261.000,00
1.261.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800.000,00
800.000,00
800.000,00
800.000,00
800.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
80.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.140.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
140.000,00
140.000,00
Srijeda, 30. siječnja 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 140.000,00
R0175-1 421
Ceste, željeznice i slični građevinski objekti
140.000,00
Izvor KAPITALNE POMOĆI
900.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
900.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 900.000,00
R0175-2 421
Ceste, željeznice i slični građevinski objekti
900.000,00
Kapitalni projekt A09 1002 K100014 Izgradnja vodovodne mreže u
naseljima Č.Mala-Dragišići
546.000,00
Izvor KAPITALNE POMOĆI
0,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
0,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
0,00
R0176
421
Ostali građevinski objekti
0,00
Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA
546.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
546.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 546.000,00
R0177
421
Ostali građevinski objekti
546.000,00
Kapitalni projekt A09 1002 K100015 Izrada projekta uređenja okoliša s
portske dvorane u Č.Velikoj
100.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
100.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
100.000,00
41
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
100.000,00
R0178
412
Ostala nematerijalna imovina
100.000,00
Kapitalni projekt A09 1002 K100016 Izrada proj.dokumentacije
kanalizacije u Srimi
0,00
Izvor OPĆI PRIHODI
0,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
0,00
41
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
0,00
R0179
412
Ostala nematerijalna imovina
0,00
Kapitalni projekt A09 1002 K100017 Uređenje Trga kneza Branimira
1.500.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
100.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
100.000,00
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefin. imovini
100.000,00
R0180
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
100.000,00
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS
1.400.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
1.400.000,00
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefin. imovini
1.400.000,00
R0181
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
1.400.000,00
Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA
0,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
0,00
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
0,00
R0182
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
0,00
Kapitalni projekt A09 1002 K100018 Ulaganja u objekte komunalne
infrastrukture u Prvić Šepurini
100.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
100.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
100.000,00
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefina. imovini
100.000,00
R0183
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
100.000,00
Kapitalni projekt A09 1002 K100020 Građenje vodnih
građevina na području Grada
700.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
0,00
3
Rashodi poslovanja
0,00
38
Ostali rashodi
0,00
R0184-1 386
Sufinanciranje građenja vodnih građevina
0,00
Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA
700.000,00
3
Rashodi poslovanja
700.000,00
38
Ostali rashodi
700.000,00
R0184
386
Sufinanciranje građenja vodnih građevina
700.000,00
Kapitalni projekt A09 1002 K100021 Primjena mjera energ.učinkovitosti n
a sustavu javne rasvjete Grada Vodica
698.000,00
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS
450.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
450.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 450.000,00
R0185
421
Ostali građevinski objekti
450.000,00
Izvor KAPITALNE POMOĆI
248.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
248.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 248.000,00
R0186
421
Ostali građevinski objekti
248.000,00
Kapitalni projekt A09 1002 K100022 Izgradnja crpnih stanica CS1 i CS2
Broj 1 - Strana 31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140.000,00
140.000,00
900.000,00
900.000,00
900.000,00
900.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
546.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
546.000,00
546.000,00
546.000,00
546.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
1.400.000,00
1.400.000,00
1.400.000,00
1.400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
530.000,00
481.500,00
481.500,00
481.500,00
481.500,00
48.500,00
48.500,00
48.500,00
48.500,00
75,71
0,00
0,00
0,00
0,00
6,93
6,93
6,93
6,93
1.230.000,00
481.500,00
481.500,00
481.500,00
481.500,00
748.500,00
748.500,00
748.500,00
748.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
698.000,00
450.000,00
450.000,00
450.000,00
450.000,00
248.000,00
248.000,00
248.000,00
248.000,00
Strana 32 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Srijeda, 30. siječnja 2013.
sa pripadajućim kanalima
560.000,00 -560.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
511.500,00 -511.500,00
3
Rashodi poslovanja
511.500,00 -511.500,00
38
Ostali rashodi
511.500,00 -511.500,00
R0197
386
Sufinanciranje izgradnje CS1 i CS2 sa pripadajućim
kanalima
511.500,00 -511.500,00
Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA
48.500,00
-48.500,00
3
Rashodi poslovanja
48.500,00
-48.500,00
38
Ostali rashodi
48.500,00
-48.500,00
R0197-1 386
Sufinanciranje izgradnje CS1 i CS2 sa
pripadajućim kanalima
48.500,00
-48.500,00
Program A09 1003 ULAGANJA U OSTALE INFRASTRUKTURNE
OBJEKTE I UREĐAJE
2.120.200,00 200.000,00
Aktivnost A09 1003 A100003 Ostala nespomenuta ulaganja
407.200,00 150.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
407.200,00 150.000,00
3
Rashodi poslovanja
407.200,00 150.000,00
32
Materijalni rashodi
407.200,00 150.000,00
R0187
323
Ostale nespomenute usluge
407.200,00 150.000,00
Aktivnost A09 1003 A100005 Vodni doprinos za SRC Račice
155.000,00
0,00
Izvor VLASTITI PRIHODI
155.000,00
0,00
3
Rashodi poslovanja
155.000,00
0,00
32
Materijalni rashodi
155.000,00
0,00
R0188
323
Ostale usluge
155.000,00
0,00
Kapitalni projekt A09 1003 K100001 Ostali objekti i uređaji
350.000,00 -150.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
350.000,00 -150.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
350.000,00 -150.000,00
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefin. imovini
350.000,00 -150.000,00
R0189
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
350.000,00 -150.000,00
Kapitalni projekt A09 1003 K100002 Nabava komunalne i urbane opreme 200.000,00
0,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
200.000,00
0,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
200.000,00
0,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 200.000,00
0,00
R0190
422
Nabava komunalne i urbane opreme
200.000,00
0,00
Kapitalni projekt A09 1003 K100009 Nabava kom.opreme - kanti za
sakupljanje otpada
97.000,00
0,00
Izvor KAPITALNE POMOĆI
97.000,00
0,00
3
Rashodi poslovanja
97.000,00
0,00
38
Ostali rashodi
97.000,00
0,00
R0203
386
Sufinanciranje nabave komunalne opreme
97.000,00
0,00
Kapitalni projekt A09 1003 K100010 Nabava specijalnog vozila za s
akupljanje kom.otpada
385.000,00
0,00
Izvor KAPITALNE POMOĆI
385.000,00
0,00
3
Rashodi poslovanja
385.000,00
0,00
38
Ostali rashodi
385.000,00
0,00
R0204
386
Sufinanciranje nabave vozila za sakupljanje kom.otpada385.000,00
0,00
Kapitalni projekt A09 1003 K100011 Obnova zvona na zvoniku crkve
Sv.Jelene u Prvić Šepurini
50.000,00
0,00
Izvor OPĆI PRIHODI
50.000,00
0,00
3
Rashodi poslovanja
50.000,00
0,00
38
Ostali rashodi
50.000,00
0,00
R0206
382
Sufinanciranje obnove zvona crkve Sv.Jelene
u P.Šepurini
50.000,00
0,00
Kapitalni projekt A09 1003 K100012 Ulaganja u prostor objekta
ex Šibenka u Prvić Šepurini
190.000,00
0,00
Izvor OPĆI PRIHODI
190.000,00
0,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
190.000,00
0,00
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefina.j imovini
190.000,00
0,00
R0207
451
Uređenje prostora u zgradi ex Šibenka u
Prvić Šepurini
190.000,00
0,00
Kapitalni projekt A09 1003 K100014 Izrada proj.dok. uređenja obal.
pojasa Vodice-Srima-Prvić
0,00 200.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
0,00 110.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
0,00 110.000,00
41
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
0,00 110.000,00
R0210
412
Ostala nematerijalna imovina
0,00 110.000,00
Izvor KAPITALNE POMOĆI
0,00
90.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
0,00
90.000,00
41
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
0,00
90.000,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-100,00
0,00
9,43
36,84
36,84
36,84
36,84
36,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-42,86
-42,86
-42,86
-42,86
-42,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.320.200,00
557.200,00
557.200,00
557.200,00
557.200,00
557.200,00
155.000,00
155.000,00
155.000,00
155.000,00
155.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
97.000,00
97.000,00
97.000,00
97.000,00
97.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
385.000,00
385.000,00
385.000,00
385.000,00
385.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190.000,00
190.000,00
190.000,00
190.000,00
0,00
190.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
110.000,00
110.000,00
110.000,00
110.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
Srijeda, 30. siječnja 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
R0210-1 412
Ostala nematerijalna imovina
0,00
Tekući projekt A09 1003 T100008 Prijevoz komu.otpada s otoka Prvića
286.000,00
Izvor KAPITALNE POMOĆI
286.000,00
3
Rashodi poslovanja
286.000,00
38
Ostali rashodi
286.000,00
R0205
386
Sufinanciranje prijevoza kom.otpada s otoka Prvića 286.000,00
Program A09 1004 POSLOVI NADZORA I ZAŠTITE NA RADU
250.000,00
Aktivnost A09 1004 A100001 Obavljanje usluga stručnog i
građevinskog nadzora
150.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
150.000,00
3
Rashodi poslovanja
150.000,00
32
Materijalni rashodi
150.000,00
R0191
323
Ostale usluge
150.000,00
Aktivnost A09 1004 A100002 Obavljanje usluga poslova zaštite na radu
100.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
100.000,00
3
Rashodi poslovanja
100.000,00
32
Materijalni rashodi
100.000,00
R0192
323
Ostale usluge
100.000,00
Program A09 1005 UPRAVLJANJE POMORSKIM DOBROM NA
PODRUČJU GRADA VODICA
1.010.000,00
Aktivnost A09 1005 A100001 Rad vijeća za davanje koncesijskih odobrenja 60.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
60.000,00
3
Rashodi poslovanja
60.000,00
32
Materijalni rashodi
60.000,00
R0193
329
Naknade članovima vijeća za koncesije
60.000,00
Aktivnost A09 1005 A100002 Trošak plave zastave
90.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
90.000,00
3
Rashodi poslovanja
90.000,00
32
Materijalni rashodi
90.000,00
R0194
323
Ostale usluge
90.000,00
Aktivnost A09 1005 A100004 Sufinanciranje Fonda za sanaciju
onečišćenja mora
40.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
40.000,00
3
Rashodi poslovanja
40.000,00
36
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 40.000,00
R0195
363
Tekuće pomoći unutar općeg proračuna
40.000,00
Kapitalni projekt A09 1005 K100003 Održavanje i sanacija objekata na
pomorskom dobru
400.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
0,00
3
Rashodi poslovanja
0,00
32
Materijalni rashodi
0,00
R0196-1 323
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
0,00
Izvor KAPITALNE POMOĆI
400.000,00
3
Rashodi poslovanja
400.000,00
32
Materijalni rashodi
400.000,00
R0196
323
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
400.000,00
Kapitalni projekt A09 1005 K100005 Uređenje plaža
420.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
420.000,00
3
Rashodi poslovanja
420.000,00
32
Materijalni rashodi
420.000,00
R0198
323
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
420.000,00
Kapitalni projekt A09 1005 K100006 Izrada projektne dokumentacije plaža
0,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
0,00
3
Rashodi poslovanja
0,00
32
Materijalni rashodi
0,00
R0199
323
Ostale usluge
0,00
Program A09 1006 POLJSKI I PROTUPOŽARNI PUTEVI
85.000,00
Kapitalni projekt A09 1006 K100001 Uređenje poljskih i protupožar. puteva 85.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
65.000,00
3
Rashodi poslovanja
65.000,00
32
Materijalni rashodi
65.000,00
R0200
323
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
65.000,00
Izvor KAPITALNE POMOĆI
20.000,00
3
Rashodi poslovanja
20.000,00
32
Materijalni rashodi
20.000,00
R0200-1 323
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
20.000,00
Broj 1 - Strana 33
90.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90.000,00
286.000,00
286.000,00
286.000,00
286.000,00
286.000,00
250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
130.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.140.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
130.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32,50
0,00
0,00
0,00
0,00
25,00
25,00
25,00
25,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
530.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
420.000,00
420.000,00
420.000,00
420.000,00
420.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85.000,00
85.000,00
65.000,00
65.000,00
65.000,00
65.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
Strana 34 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Srijeda, 30. siječnja 2013.
Ove Druge Izmjene Proračuna Grada Vodica za 2012. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u
“Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”, a primjenjuju se od 1. siječnja 2012. godine.
KLASA: 400-08/12-01/07
URBROJ: 2182/04-02/01-12-1
Vodice, 20. prosinca 2012.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
PREDSJEDNIK
Ante Čorić, v.r.
____________________
2
Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (“Narodne novine”, br. 87/08), članka 55. Zakona o financiranju
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine”, br. 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00,
59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07 i 73/08) i članka 30. točke 5. Statuta Grada Vodica (“Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 9/09), Gradsko vijeće Grada Vodica, na 31. sjednici, od 20. prosinca
2012. godine, donosi
PRORAČUN
Grada Vodica za 2013. godinu
OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
Prihodi poslovanja
Rashodi poslovanja
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
RAZLIKA - MANJAK
41.594.500,00
27.560.060,00
14.394.000,00
-359.560,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
Primici od financijske imovine i zaduživanja
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE
100.000,00
3.300.000,00
-3.200.000,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)
Vlastiti izvori
3.559.560,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA
SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
BROJ
KONTA
VRSTA PRIHODA / RASHODA
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
6
Prihodi poslovanja
61
Prihodi od poreza
611 Porez i prirez na dohodak
613 Porezi na imovinu
614 Porezi na robu i usluge
63
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države
633 Pomoći iz proračuna
635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije
64
Prihodi od imovine
641 Prihodi od financijske imovine
642 Prihodi od nefinancijske imovine
65
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima
651 Administrativne (upravne) pristojbe
652 Prihodi po posebnim propisima
653 Komunalni doprinosi i naknade
66
Ostali prihodi
0,00
PLANIRANO
41.594.500,00
17.924.500,00
8.485.000,00
8.239.500,00
1.200.000,00
5.135.000,00
3.585.000,00
1.550.000,00
1.765.000,00
250.000,00
1.515.000,00
14.200.000,00
1.100.000,00
1.150.000,00
11.950.000,00
2.270.000,00
Srijeda, 30. siječnja 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
661
Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem
poslova na tržištu (vlastiti prih
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države
68
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
681 Kazne i upravne mjere
683 Ostali prihodi
3
Rashodi poslovanja
31
Rashodi za zaposlene
311 Plaće
312 Ostali rashodi za zaposlene
313 Doprinosi na plaće
32
Materijalni rashodi
321 Naknade troškova zaposlenima
322 Rashodi za materijal i energiju
323 Rashodi za usluge
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
34
Financijski rashodi
342 Kamate za primljene zajmove
343 Ostali financijski rashodi
35
Subvencije
352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima
izvan javnog sektora
36
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
363 Pomoći unutar općeg proračuna
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
38
Ostali rashodi
381 Tekuće donacije
386 Kapitalne pomoći
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
41
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva
412 Nematerijalna imovina
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421 Građevinski objekti
422 Postrojenja i oprema
424 Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
8
Primici od financijske imovine i zaduživanja
81
Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova
814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru
5
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
54
Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova
544 Otplata glavnice primljenih zajmova od kreditnih i ostalih financijskih
institucija izvan javnog sek
C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA
(VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)
9
Vlastiti izvori
92
Rezultat poslovanja
922 Višak/manjak prihoda
POZICIJA
Razdjel
Izvor
BROJ
KONTA
000
6
61
VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI
GRAD VODICE PRIHODI
OPĆI PRIHODI
Prihodi poslovanja
Prihodi od poreza
Broj 1 - Strana 35
150.000,00
2.120.000,00
300.000,00
150.000,00
150.000,00
27.560.060,00
9.060.500,00
7.549.000,00
215.000,00
1.296.500,00
12.233.120,00
169.000,00
1.620.000,00
8.299.000,00
2.145.120,00
520.000,00
300.000,00
220.000,00
15.000,00
15.000,00
410.000,00
410.000,00
1.305.000,00
1.305.000,00
4.016.440,00
2.631.440,00
1.385.000,00
14.394.000,00
4.174.000,00
3.000.000,00
1.174.000,00
4.115.000,00
2.700.000,00
1.375.000,00
40.000,00
6.105.000,00
6.105.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
3.300.000,00
3.300.000,00
3.300.000,00
3.559.560,00
3.559.560,00
3.559.560,00
PLANIRANO
45.254.060,00
45.254.060,00
21.559.500,00
21.459.500,00
17.924.500,00
Strana 36 - Broj 1
P0001
P0002
P0003
P0004
P0005
P0006
P0007
P0008
P0009
P0010
P0011
P0012
P0013
P0014
Izvor
P0015
Izvor
P0016
P0017
P0018
P0019
P0020
P0021
P0022
Izvor
P0023
Izvor
P0024
Izvor
P0025
Izvor
P0026
Izvor
P0027
P0028
Izvor
P0029
P0030
P0031
611
613
613
613
614
614
63
633
635
64
641
642
65
651
68
681
683
8
81
814
6
66
661
6
64
642
642
642
65
651
652
652
652
6
65
653
6
65
653
6
65
653
6
63
633
6
63
633
633
6
66
663
663
663
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Srijeda, 30. siječnja 2013.
Porez i prirez na dohodak
Porez na kuće za odmor
Porez na korištenje javnih površina
Porez na promet nekretnina
Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića
Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države
Tekuće pomoći iz državnog proračuna
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije
Prihodi od imovine
Kamate na depozite po viđenju i oročena sredstva
Prihodi od zakupa nekretnina
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima
Prihod od prodaje državnih biljega
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Gradske novčane kazne
Ostali nespomenuti prihodi
Primici od financijske imovine i zaduživanja
Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova
Povrat zajma danog Gradskom Poduzeću
VLASTITI PRIHODI
Prihodi poslovanja
Ostali prihodi
Prihodi od obračuna i naplate naknade za uređenje voda
PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
Prihodi poslovanja
Prihodi od imovine
Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
Naknade za ostale koncesije
Prihodi od spomeničke rente
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima
Boravišne pristojbe
Subvencije građana za nabavu opreme KP “Leć”
Vodni doprinos
Naknade za zadržavanje nezakonito izgr.zgrada u prostoru
KOMUNALNA NAKNADA
Prihodi poslovanja
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima
Komunalne naknade
KOMUNALNI DOPRINOS
Prihodi poslovanja
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima
Komunalni doprinosi
NAKNADE ZA PRIKLJUČAK
Prihodi poslovanja
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima
Priključci na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu
TEKUĆE POMOĆI
Prihodi poslovanja
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države
Tekuće pomoći iz županijskog proračuna
KAPITALNE POMOĆI
Prihodi poslovanja
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna
Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna
DONACIJE
Prihodi poslovanja
Ostali prihodi
Tekuća donacija Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
Kapitalna donacija za izradu UPU-a Donja Srima
Darovanje nekretnina za formiranje nerazvrstanih cesta
8.485.000,00
2.200.000,00
1.350.000,00
4.689.500,00
700.000,00
500.000,00
2.550.000,00
1.000.000,00
1.550.000,00
585.000,00
250.000,00
335.000,00
100.000,00
100.000,00
300.000,00
150.000,00
150.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
3.330.000,00
3.330.000,00
1.180.000,00
1.000.000,00
80.000,00
100.000,00
2.150.000,00
1.000.000,00
800.000,00
100.000,00
250.000,00
5.750.000,00
5.750.000,00
5.750.000,00
5.750.000,00
5.500.000,00
5.500.000,00
5.500.000,00
5.500.000,00
700.000,00
700.000,00
700.000,00
700.000,00
450.000,00
450.000,00
450.000,00
450.000,00
2.135.000,00
2.135.000,00
2.135.000,00
1.635.000,00
500.000,00
2.120.000,00
2.120.000,00
2.120.000,00
100.000,00
370.000,00
1.500.000,00
Srijeda, 30. siječnja 2013.
P0032
Izvor
663
P0033
9
92
922
POZICIJA
BROJ
KONTA
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Kapitalne donacija za uređenje novih asfaltnih površina
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA
Vlastiti izvori
Rezultat poslovanja
Višak prihoda poslovanja
VRSTA RASHODA / IZDATAKA
UKUPNO RASHODI / IZDACI
Razdjel
001
TAJNIŠTVO GRADA
Glavni program A01
JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA
Program
A01 1001 REDOVNA DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA
I UREDA GRADONAČELNIKA
Aktivnost
A01 1001 A100001 Rashodi za redovnu djelatnost
Izvor
OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
R0001
323
Troškovi izdavanja Službenog lista
R0002
323
Usluge promidžbe i informiranja
R0003
323
Troškovi izborne promidžbe
R0004
329
Naknade članovima bir.odbora za lokalne izbore
R0005
329
Naknade članovima Gradskog vijeća i rad.tijela
R0006
329
Reprezentacija
R0007
329
Rashodi za gradske nagrade i priznanja
Izvor
PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
R0008
323
Muzej Grada Šibenika - arheološka istraživanja
Izvor
TEKUĆE POMOĆI
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
R0009
329
Naknade članovima bir.odbora za lokalne izbore
Aktivnost
A01 1001 A100002 Gradske i državne manifestacije
Izvor
OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
R0010
323
Rashodi državnih i gradskih manifestacija
Izvor
PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
R0011
323
Rashodi gradskih i državnih manifestacija
Aktivnost
A01 1001 A100003 CMC Festival i ostale turističke manifestacije
Izvor
PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
R0012
323
Financiranje CMC Festivala i ostalih manifestacija
Aktivnost
A01 1001 A100004 Potpore političkim strankama
Izvor
OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0013
381
Tekuće pomoći političkim strankama
Aktivnost
A01 1001 A100005 Proračunska pričuva
Izvor
OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
R0014
329
Rashodi za proračunsku pričuvu
Program
A01 1002 MJESNA SAMOUPRAVA
Aktivnost
A01 1002 A100001 Redovna djelatnost mjesnih odbora
Korisnik
MJESNI ODBOR ČISTA VELIKA
Izvor
OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
Broj 1 - Strana 37
150.000,00
3.559.560,00
3.559.560,00
3.559.560,00
3.559.560,00
PLANIRANO
45.254.060,00
12.752.940,00
1.695.000,00
1.650.000,00
1.080.000,00
940.000,00
940.000,00
940.000,00
30.000,00
80.000,00
50.000,00
200.000,00
470.000,00
100.000,00
10.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
75.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
325.000,00
325.000,00
325.000,00
325.000,00
325.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
35.000,00
35.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Strana 38 - Broj 1
Srijeda, 30. siječnja 2013.
Ostali rashodi
Tekuće donacije u novcu
MJESNI ODBOR ČISTA MALA
OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0016
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik
MJESNI ODBOR GAĆELEZE
Izvor
OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0017
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik
MJESNI ODBOR GRABOVCI
Izvor
OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0018
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik
MJESNI ODBOR SRIMA
Izvor
OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0019
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik
MJESNI ODBOR PRVIĆ LUKA
Izvor
OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0020
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik
MJESNI ODBOR PRVIĆ ŠEPURINE
Izvor
OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0021
381
Tekuće donacije u novcu
Program
A01 1003 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA
Aktivnost
A01 1003 A100001 Redovna djelatnost
Korisnik
VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE
Izvor
OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0022
381
Tekuće donacije u novcu
Glavni program
A02 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE
Program
A02 1002 REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA TINA
Aktivnost
A02 1002 A100001 Sufinanciranje izdataka
Korisnik
DJEČJI VRTIĆ TINA
Izvor
OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0023
381
Tekuće donacije u novcu
Program
A02 1003 VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE
Aktivnost
A02 1003 A100001 Rashodi za stipendije studentima
Izvor
OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
R0024
372
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
Program
A02 1004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE
Aktivnost
A02 1004 A100001 Program za pomoćnika u nastavi u OŠ u Vodicama
Izvor
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA
3
Rashodi poslovanja
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
R0025
372
Program pomoćnika u nastavi u OŠ u Vodicama
Glavni program
A03 JAVNE POTREBE U KULTURI
Program
A03 1002 PROGRAMSKA DJELATNOST UDRUGA
Aktivnost
A03 1002 A100001 Tekuće donacije u novcu
R0015
Korisnik
Izvor
38
381
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
416.440,00
181.440,00
181.440,00
181.440,00
181.440,00
181.440,00
181.440,00
181.440,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
423.000,00
423.000,00
423.000,00
Srijeda, 30. siječnja 2013.
Izvor
R0026
Korisnik
Izvor
R0027
Korisnik
Izvor
R0028
Korisnik
Izvor
R0029
Korisnik
Izvor
R0030
Korisnik
Izvor
R0031
Korisnik
Izvor
R0032
Korisnik
Izvor
R0033
Korisnik
Izvor
R0034
Korisnik
Izvor
R0035
Korisnik
Izvor
R0036
Korisnik
Izvor
R0037
Korisnik
Izvor
3
38
381
3
38
381
3
38
381
3
38
381
3
38
381
3
38
381
3
38
381
3
38
381
3
38
381
3
38
381
3
38
381
3
38
381
3
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
OPĆI PRIHODI
Rashodi poslovanja
Ostali rashodi
Neraspoređena sredstva
VODIČKA GLAZBA
OPĆI PRIHODI
Rashodi poslovanja
Ostali rashodi
Tekuće donacije u novcu
KGU TON EFEKT
OPĆI PRIHODI
Rashodi poslovanja
Ostali rashodi
Tekuće donacije u novcu
UDRUGA BAŠTINA PRVIĆ
OPĆI PRIHODI
Rashodi poslovanja
Ostali rashodi
Tekuće donacije u novcu
KLAPA ARAUZONA
OPĆI PRIHODI
Rashodi poslovanja
Ostali rashodi
Tekuće donacije u novcu
KGU LONGPLEJKA
OPĆI PRIHODI
Rashodi poslovanja
Ostali rashodi
Tekuće donacije u novcu
KLAPA PARONE
OPĆI PRIHODI
Rashodi poslovanja
Ostali rashodi
Tekuće donacije u novcu
PJEVAČKI ZBOR LIRA
OPĆI PRIHODI
Rashodi poslovanja
Ostali rashodi
Tekuće donacije u novcu
KLAPA ORŠULICE
OPĆI PRIHODI
Rashodi poslovanja
Ostali rashodi
Tekuće donacije u novcu
KLAPA BUNARI
OPĆI PRIHODI
Rashodi poslovanja
Ostali rashodi
Tekuće donacije u novcu
KLAPA GODIMENTI
OPĆI PRIHODI
Rashodi poslovanja
Ostali rashodi
Tekuće donacije u novcu
LIKOVNA UDRUGA MORE
OPĆI PRIHODI
Rashodi poslovanja
Ostali rashodi
Tekuće donacije u novcu
KULTURNA UDRUGA PERLICE
OPĆI PRIHODI
Rashodi poslovanja
Broj 1 - Strana 39
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
130.000,00
130.000,00
130.000,00
130.000,00
130.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
Strana 40 - Broj 1
Ostali rashodi
Tekuće donacije u novcu
VODIŠKE MAŽORETKINJE
OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0039
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik
ŠEPURINSKE ŽUDIJE
Izvor
OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0040
381
Tekuće donacije u novcu
Glavni program
A04 JAVNE POTREBE U SPORTU
Program
A04 1001 PROGRAMSKA AKTIVNOST UDRUGA U SPORTU
Aktivnost
A04 1001 A100001 Tekuće donacije u novcu
Izvor
OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0041
381
Neraspoređena sredstva
Korisnik
ŽENSKI KOŠARKAŠKI KLUB VODICE
Izvor
OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0042
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik
NK OLUJA ČISTA VELIKA
Izvor
OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0043
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik
VATERPOLO KLUB ADRIATIC
Izvor
OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0044
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik
BOĆARSKI KLUB VODICE
Izvor
OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0045
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik
BOĆARSKI KLUB ČISTA VELIKA
Izvor
OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0046
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik
STOLNOTENISKI KLUB VODICE
Izvor
OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0047
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik
KLUB ZA JEDRENJE NA DASCI KITE
Izvor
OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0048
381
Tekuće donacije
Korisnik
MOTOCIKLISTIČKI KLUB OKIT
Izvor
OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0049
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik
TWIRLING KLUB VODICE
Izvor
OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
R0038
Korisnik
Izvor
38
381
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Srijeda, 30. siječnja 2013.
30.000,00
30.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
1.124.000,00
1.124.000,00
1.124.000,00
65.000,00
65.000,00
65.000,00
65.000,00
110.000,00
110.000,00
110.000,00
110.000,00
110.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Srijeda, 30. siječnja 2013.
R0050
Korisnik
Izvor
R0051
Korisnik
Izvor
R0052
Korisnik
Izvor
R0053
Korisnik
Izvor
R0054
Korisnik
Izvor
R0055
Korisnik
Izvor
R0056
Korisnik
Izvor
R0057
Korisnik
Izvor
R0058
Korisnik
Izvor
R0059
Korisnik
Izvor
R0060
Korisnik
Izvor
R0061
Korisnik
Izvor
R0062
38
381
3
38
381
3
38
381
3
38
381
3
38
381
3
38
381
3
38
381
3
38
381
3
38
381
3
38
381
3
38
381
3
38
381
3
38
381
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Ostali rashodi
Tekuće donacije u novcu
ŠRK MALI PORAT
OPĆI PRIHODI
Rashodi poslovanja
Ostali rashodi
Tekuće donacije u novcu
MNK GRABOVCI
OPĆI PRIHODI
Rashodi poslovanja
Ostali rashodi
Tekuće donacije u novcu
NOGOMETNI KLUB VODICE
OPĆI PRIHODI
Rashodi poslovanja
Ostali rashodi
Tekuće donacije u novcu
MNK ČISTA VELIKA
OPĆI PRIHODI
Rashodi poslovanja
Ostali rashodi
Tekuće donacije u novcu
BILJAR KLUB VODICE
OPĆI PRIHODI
Rashodi poslovanja
Ostali rashodi
Tekuće donacije u novcu
ŽENSKI ODBOJKAŠKI KLUB VODICE
OPĆI PRIHODI
Rashodi poslovanja
Ostali rashodi
Tekuće donacije u novcu
MNK HEROJI 2007. VODICE
OPĆI PRIHODI
Rashodi poslovanja
Ostali rashodi
Tekuće donacije u novcu
RUKOMETNI KLUB OLIMPIJA
OPĆI PRIHODI
Rashodi poslovanja
Ostali rashodi
Tekuće donacije u novcu
KBV HRVATSKI BRANITELJ DRAGOVOLJAC
OPĆI PRIHODI
Rashodi poslovanja
Ostali rashodi
Tekuće donacije u novcu
JEDRILIČARSKI KLUB TIJAT
OPĆI PRIHODI
Rashodi poslovanja
Ostali rashodi
Tekuće donacije u novcu
KARATE KLUB OKIT
OPĆI PRIHODI
Rashodi poslovanja
Ostali rashodi
Tekuće donacije u novcu
BBK ORLOV KRUG
OPĆI PRIHODI
Rashodi poslovanja
Ostali rashodi
Tekuće donacije u novcu
Broj 1 - Strana 41
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
220.000,00
220.000,00
220.000,00
220.000,00
220.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
115.000,00
115.000,00
115.000,00
115.000,00
115.000,00
95.000,00
95.000,00
95.000,00
95.000,00
95.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
75.000,00
75.000,00
75.000,00
75.000,00
75.000,00
Strana 42 - Broj 1
Korisnik
Izvor
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Srijeda, 30. siječnja 2013.
MNK GAĆELEZE
3.000,00
OPĆI PRIHODI
3.000,00
3
Rashodi poslovanja
3.000,00
38
Ostali rashodi
3.000,00
R0063
381
Tekuće donacije u novcu
3.000,00
Korisnik
KOŠARKAŠKI KLUB INVALIDA VODICE
25.000,00
Izvor
OPĆI PRIHODI
25.000,00
3
Rashodi poslovanja
25.000,00
38
Ostali rashodi
25.000,00
R0064
381
Tekuće donacije u novcu
25.000,00
Glavni program
A05 ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB
1.475.000,00
Program
A05 1001 SOCIJALNI PROGRAM GRADA
1.070.000,00
Aktivnost
A05 1001 A100001 Naknada za novorođenu djecu
140.000,00
Izvor
OPĆI PRIHODI
140.000,00
3
Rashodi poslovanja
140.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 140.000,00
R0065
372
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
140.000,00
Aktivnost
A05 1001 A100002 Pomoć teže bolesnima i invalidnim osobama
50.000,00
Izvor
OPĆI PRIHODI
50.000,00
3
Rashodi poslovanja
50.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 50.000,00
R0066
372
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
50.000,00
Aktivnost
A05 1001 A100003 Subvencija za autobusne karte učenika
150.000,00
Izvor
OPĆI PRIHODI
150.000,00
3
Rashodi poslovanja
150.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 150.000,00
R0067
372
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
150.000,00
Aktivnost
A05 1001 A100004 Subvencija za autobusne karte umirovljenika
50.000,00
Izvor
OPĆI PRIHODI
50.000,00
3
Rashodi poslovanja
50.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 50.000,00
R0068
372
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
50.000,00
Aktivnost
A05 1001 A100005 Subvencije za autobusne karte udovica,
djece i roditelja poginulih hrvatskih branitelja
30.000,00
Izvor
OPĆI PRIHODI
30.000,00
3
Rashodi poslovanja
30.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 30.000,00
R0069
372
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
30.000,00
Aktivnost
A05 1001 A100006 Pomoć u stambenom zbrinjavanju hrvatskih branitelja
100.000,00
Izvor
OPĆI PRIHODI
100.000,00
3
Rashodi poslovanja
100.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 100.000,00
R0070
372
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
100.000,00
Aktivnost
A05 1001 A100007 Pomoć u pokrivanju troškova stanovanja
80.000,00
Izvor
OPĆI PRIHODI
80.000,00
3
Rashodi poslovanja
80.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 80.000,00
R0071
372
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
80.000,00
Aktivnost
A05 1001 A100008 Pomoć u pokrivanju troškova za ogrjev
350.000,00
Izvor
TEKUĆE POMOĆI
350.000,00
3
Rashodi poslovanja
350.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 350.000,00
R0072
372
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
350.000,00
Aktivnost
A05 1001 A100009 Pomoć u plaćanju participacije u dječjim vrtićima
80.000,00
Izvor
OPĆI PRIHODI
80.000,00
3
Rashodi poslovanja
80.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 80.000,00
R0073
372
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
80.000,00
Aktivnost
A05 1001 A100010 Pomoć u naravi kućanskih potrepština
40.000,00
Izvor
OPĆI PRIHODI
40.000,00
3
Rashodi poslovanja
40.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 40.000,00
Srijeda, 30. siječnja 2013.
R0074
Program
Aktivnost
Izvor
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Broj 1 - Strana 43
372
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
A05 1002 ZDRAVSTVENI PROGRAM GRADA
A05 1002 A100001 Primarna zdravstvena zaštita
OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0075
381
Tekuće donacije u novcu
Aktivnost
A05 1002 A100002 Timovi hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni
Izvor
PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0076
381
Tekuće donacije u novcu
Program
A05 1003 POTPORE HUMANITARNIM UDRUGAMA I ORGANIZACIJAMA
Aktivnost
A05 1003 A100001 Tekuće donacije u novcu
Korisnik
KLUB DDK VODICE
Izvor
OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0077
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik
CARITAS VODICE
Izvor
OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0078
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik
CRVENI KRIŽ ŠIBENIK
Izvor
OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0079
381
Tekuće donacije u novcu
Glavni program
A06 OSTALE UDRUGE GRAĐANA
Program
A06 1001 PROGRAMSKA DJELATNOST UDRUGA
Aktivnost
A06 1001 A100001 Tekuće donacije u novcu
Korisnik
HVIDR-A VODICE
Izvor
OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0080
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik
ZAJEDNICA HRVATA IZ BIH
Izvor
OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0081
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik
ZAVIČAJNO DRUŠTVO VODIČANA U ZAGREBU
Izvor
OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0082
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik
ŠIBENIK METEO
Izvor
OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0083
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik
ZLATNA RIBICA PRVIĆ
Izvor
OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0084
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik
KLUB POTROŠAČA VODICE
Izvor
OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0085
381
Tekuće donacije u novcu
40.000,00
200.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
205.000,00
205.000,00
85.000,00
85.000,00
85.000,00
85.000,00
85.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
273.000,00
273.000,00
273.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Strana 44 - Broj 1
Korisnik
Izvor
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
UDRUGA MASLINARA TRAULIK
OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0086
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik
UHDDR VODICE
Izvor
OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0087
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik
UHBDDR VODICE
Izvor
OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0088
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik
UDRUGA UMIROVLJENIKA VODICE
Izvor
OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0089
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik
UDRUGA HRVATSKI DOMOBRAN
Izvor
OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0090
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik
UDRUGA BORACA IZ II. SVJ.RATA
Izvor
OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0091
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik
LOVAČKO DRUŠTVO SOKOL
Izvor
OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0092
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik
UDRUGA TORCIDA
Izvor
OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0093
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik
UHDDR GAĆELEZE
Izvor
OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0094
381
Tekuće donacije u novcu
Glavni program
A07 JAVNA SIGURNOST
Program
A07 1001 DJELATNOST PROTUPOŽARNE ZAŠTITE
Aktivnost
A07 1001 A100001 Rashodi za redovnu djelatnost
Korisnik
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO VODICE
Izvor
OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0095
381
Tekuće donacije u novcu
Program
A07 1002 DJELATNOST SLUŽBI SPAŠAVANJA
Aktivnost
A07 1002 A100001 Rashodi za redovan rad
Korisnik
GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA
Izvor
OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0096
381
Tekuće donacije u novcu
Glava
01
PREDŠKOLSKI ODGOJ
Proračunski korisnik
33290 DJEČJI VRTIĆ TAMARIS VODICE
Srijeda, 30. siječnja 2013.
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
160.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
2.935.000,00
2.935.000,00
Srijeda, 30. siječnja 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Glavni program
A02 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE
Program
A02 1001 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE
Aktivnost
A02 1001 A100001 Rashodi za zaposlene
Izvor
OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
31
Rashodi za zaposlene
R0097
311
Plaće za redovan rad
R0098
312
Ostali rashodi za zaposlene
R0099
313
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
R0100
313
Doprinosi za zapošljavanje
Glava
02
KULTURA
Proračunski korisnik
37523 PUČKA KNJIŽNICA I ČITAONICA
Glavni program
A03 JAVNE POTREBE U KULTURI
Program
A03 1001 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI
Aktivnost
A03 1001 A100001 Financiranje rashoda ustanove
Izvor
OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
31
Rashodi za zaposlene
R0101
311
Plaće za redovan rad
R0102
312
Ostali rashodi za zaposlene
R0103
313
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
R0104
313
Doprinosi za zapošljavanje
32
Materijalni rashodi
R0105
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
R0106
424
Knjige u knjižnicama
Proračunski korisnik
42580 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
Glavni program
A03 JAVNE POTREBE U KULTURI
Program
A03 1001 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI
Aktivnost
A03 1001 A100002 Financiranje rashoda ustanove
Izvor
OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
31
Rashodi za zaposlene
R0107
311
Plaće za redovan rad djelatnika Fausta Vrančića
R0108
311
Plaće za redovan rad
R0109
312
Ostali rashodi za zaposlene
R0110
313
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
R0111
313
Doprinosi za zdravstveno osiguranje djelatnika Fausta Vrančića
R0112
313
Doprinosi za zapošljavanje djelatnika Fausta Vrančića
R0113
313
Doprinosi za zapošljavanje
32
Materijalni rashodi
R0114
322
Rashodi za energiju
R0115
323
Rashodi za usluge
R0116
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Glava
03
PROTUPOŽARNA ZAŠTITA
Proračunski korisnik
47498 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VODICE
Glavni program
A07 JAVNA SIGURNOST
Program
A07 1003 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE
Aktivnost
A07 1003 A100001 Financiranje rashoda ustanove
Izvor
OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
31
Rashodi za zaposlene
R0117
311
Plaće za redovan rad
R0118
313
Doprinosi za mirovinsko osiguranje
R0119
313
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
R0120
313
Doprinosi za zapošljavanje
32
Materijalni rashodi
R0121
321
Naknade troškova zaposlenima
R0122
321
Stručno usavršavanje zaposlenika
R0123
322
Rashodi za energiju
R0124
323
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Broj 1 - Strana 45
2.935.000,00
2.935.000,00
2.935.000,00
2.935.000,00
2.935.000,00
2.935.000,00
2.450.000,00
100.000,00
340.000,00
45.000,00
1.366.500,00
497.000,00
497.000,00
497.000,00
497.000,00
497.000,00
457.000,00
411.000,00
350.000,00
7.500,00
47.500,00
6.000,00
46.000,00
46.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
869.500,00
869.500,00
869.500,00
869.500,00
869.500,00
869.500,00
487.500,00
165.000,00
250.000,00
7.500,00
35.000,00
22.500,00
3.000,00
4.500,00
382.000,00
110.000,00
252.000,00
20.000,00
2.885.000,00
2.885.000,00
2.885.000,00
2.885.000,00
2.885.000,00
1.880.000,00
1.830.000,00
1.067.000,00
679.000,00
132.000,00
228.000,00
28.000,00
763.000,00
28.000,00
60.000,00
110.000,00
115.000,00
Strana 46 - Broj 1
R0125
R0126
329
329
4
42
422
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Srijeda, 30. siječnja 2013.
Usluge osiguranja
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
R0127
Oprema za održavanje i zaštitu
Izvor
KOMUNALNA NAKNADA
3
Rashodi poslovanja
31
Rashodi za zaposlene
R0128
311
Plaće za redovan rad
Razdjel
002
UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I JAVNE PRIHODE
Glavni program A01
JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA
Program
A01 1004 ZAJEDNIČKI POSLOVI GRADSKE UPRAVE
Aktivnost
A01 1004 A100001 Rashodi za zaposlene
Izvor
OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
31
Rashodi za zaposlene
R0129
311
Plaće za redovni rad
R0130
312
Ostali rashodi za zaposlene
R0131
313
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
R0132
313
Doprinosi za zapošljavanje
Aktivnost
A01 1004 A100002 Materijalni i financijski rashodi
Izvor
OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
R0133
321
Službena putovanja
R0134
321
Naknade za prijevoz na posao
R0135
321
Stručno usavršavanje zaposlenika
R0136
321
Ostale naknade troškova zaposlenima
R0137
322
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
R0138
322
Motorni benzin i dizel gorivo
R0139
322
Energija
R0140
322
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
R0141
322
Sitni inventar i auto gume
R0142
323
Usluge telefona, interneta, pošte i mobitela
R0143
323
Usluge tek. i inv.održ. opreme,postrojenja i prij.sredstava
R0144
323
Usluge promidžbe i informiranja
R0145
323
Potrošnja vode u uredima
R0146
323
Zakupnine i najamnine
R0147
323
Ostale intelektualne usluge
R0148
323
Računalne usluge
R0149
329
Premije osiguranja
R0150
329
Ostali nesp.rash.posl. (sud. pristojbe, javni natječ. i dr.)
34
Financijski rashodi
R0151
342
Kamate za primljene zajmove od banaka izvan javnog sektora
R0152
343
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
R0153
343
Ostali nespomenuti financijski rashodi ( 5% Min.financija )
Aktivnost
A01 1004 A100004 Subvencioniranje obrtnika i poljoprivrednika
Izvor
OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
35
Subvencije
R0154
352
Subvencioniranje kamata na kredite
Aktivnost
A01 1004 A100005 Financiranje Županijskog UO za prost.uređenje i gradnju
Izvor
OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
36
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
R0155
363
Tekuće pomoći unutar općeg proračuna
Aktivnost
A01 1004 A100006 Program Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
Izvor
OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
R0156
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Izvor
DONACIJE
70.000,00
380.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
1.005.000,00
1.005.000,00
1.005.000,00
1.005.000,00
8.776.000,00
8.776.000,00
8.776.000,00
3.155.000,00
3.155.000,00
3.155.000,00
3.155.000,00
2.650.000,00
100.000,00
360.000,00
45.000,00
1.961.000,00
1.961.000,00
1.961.000,00
1.441.000,00
40.000,00
6.000,00
30.000,00
5.000,00
110.000,00
45.000,00
300.000,00
5.000,00
10.000,00
250.000,00
120.000,00
100.000,00
14.000,00
6.000,00
150.000,00
55.000,00
70.000,00
125.000,00
520.000,00
300.000,00
20.000,00
200.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
120.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
100.000,00
Srijeda, 30. siječnja 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Broj 1 - Strana 47
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
R0157
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Aktivnost
A01 1004 A100007 Otplata glavnice primljenih dugoročnih zajmova
Izvor
OPĆI PRIHODI
5
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
54
Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova
R0158
544
Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka
Tekući projekt
A01 1004 T100003 Opremanje gradske uprave
Izvor
OPĆI PRIHODI
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
R0159
422
Ured.oprema,namještaj,rač.programi i sl.
Razdjel
003
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,
IMOVINU I PROSTORNO PLANIRANJE
Glavni program
A01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA
Program
A01 1005 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA
Aktivnost
A01 1005 A100001 Rashodi za redovnu djelatnost
Izvor
OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
R0160
323
Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja
Izvor
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
R0161
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ( ovrhe,povrati i sl.
Glavni program
A08 PROSTORNO PLANIRANJE
Program
A08 1001 UREĐENJE STANJA U PROSTORU
Aktivnost
A08 1001 A100001 Geodetsko katastarske usluge
Izvor
OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
R0162
323
Intelektualne i osobne usluge
Aktivnost
A08 1001 A100002 Ishodovanje lokacijskih dozvola prometnica - građani
Izvor
OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
R0163
323
Ostale usluge
Kapitalni projekt
A08 1001 K100003 Izrada UPU-a Vodice-Srima
Izvor
OPĆI PRIHODI
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
41
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
R0164
412
Ostala nematerijalna imovina
Kapitalni projekt
A08 1001 K100004 Izrada UPU-a otoka Prvića
Izvor
OPĆI PRIHODI
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
41
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
R0165
412
Ostala nematerijalna imovina
Kapitalni projekt
A08 1001 K100005 Izrada UPU-a Donja Srima
Izvor
DONACIJE
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
41
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
R0166
412
Ostala nematerijalna imovina
Kapitalni projekt
A08 1001 K100006 Izrada UPU-a Čista - Stambena zona
Izvor
OPĆI PRIHODI
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
41
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
R0167
412
Ostala nematerijalna imovina
Glavni program
A09 KOMUNALNA DJELATNOST
Program
A09 1002 GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
Kapitalni projekt A09 1002 K100006 Uređaj za pročišćivač otpadnih voda
100.000,00
100.000,00
100.000,00
3.300.000,00
3.300.000,00
3.300.000,00
3.300.000,00
3.300.000,00
75.000,00
75.000,00
75.000,00
75.000,00
75.000,00
4.655.120,00
474.120,00
474.120,00
474.120,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
224.120,00
224.120,00
224.120,00
224.120,00
961.000,00
961.000,00
87.000,00
87.000,00
87.000,00
87.000,00
87.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
180.000,00
180.000,00
180.000,00
180.000,00
180.000,00
87.000,00
87.000,00
87.000,00
87.000,00
87.000,00
370.000,00
370.000,00
370.000,00
370.000,00
370.000,00
87.000,00
87.000,00
87.000,00
87.000,00
87.000,00
3.220.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
Strana 48 - Broj 1
Izvor
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Srijeda, 30. siječnja 2013.
KOMUNALNI DOPRINOS
1.500.000,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
1.500.000,00
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
1.500.000,00
R0168
Zemljište
1.500.000,00
Program
ULAGANJA U OSTALE INFRASTRUKTURNE
OBJEKTE I UREĐAJE
1.720.000,00
Kapitalni projekt A09 1003 K100004 Izgradnja spomenika žrtvama jugoslavenskoga komunizma 220.000,00
Izvor
OPĆI PRIHODI
59.560,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
59.560,00
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
59.560,00
R0169
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
59.560,00
Izvor
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA
160.440,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
160.440,00
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
160.440,00
R0170
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
160.440,00
Kapitalni projekt A09 1003 K100005 Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa
u svezi nerazvrstanih cesta
1.500.000,00
Izvor
DONACIJE
1.500.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
1.500.000,00
41
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
1.500.000,00
R0171
411
Zemljište
1.500.000,00
Razdjel
004
UPRAVNI ODJEL ZA KOM.-VODNI SUSTAV,
ZAŠTITU OKOLIŠA I GRADITELJSTVO
19.070.000,00
Glavni program A03
JAVNE POTREBE U KULTURI
470.000,00
Program
A03 1003 UREĐENJE I OPREMANJE OBJEKTA EX STARA ŠKOLA
ZA POTREBE GRADSKE KNJIŽNICE
250.000,00
Kapitalni projekt A03 1003 K100001 Opremanje prostorija Gradske knjižnice
250.000,00
Izvor
OPĆI PRIHODI
250.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
250.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
250.000,00
R0172
422
Opremanje prostorija knjižnice
250.000,00
Program
A03 1004 OPREMANJE KINO DVORANE U KULTURNOM
CENTRU U VODICAMA
220.000,00
Kapitalni projekt A03 1004 K100001 Digitalizacija kino dvorane u Vodicama
220.000,00
Izvor
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA
220.000,00
3
Rashodi poslovanja
220.000,00
36
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
220.000,00
R0173
363
Kapitalne pomoći unutar opće države
220.000,00
Glavni program A09
KOMUNALNA DJELATNOST
18.600.000,00
Program
A09 1001 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
5.195.000,00
Aktivnost
A09 1001 A100001 Interventno održavanje javne površine
400.000,00
Izvor
KOMUNALNA NAKNADA
400.000,00
3
Rashodi poslovanja
400.000,00
32
Materijalni rashodi
400.000,00
R0174
323
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
400.000,00
Aktivnost
A09 1001 A100002 Održavanje bunara
50.000,00
Izvor
KOMUNALNA NAKNADA
50.000,00
3
Rashodi poslovanja
50.000,00
32
Materijalni rashodi
50.000,00
R0175
323
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
50.000,00
Aktivnost
A09 1001 A100003 Održavanje oborinskih šahtova
50.000,00
Izvor
KOMUNALNA NAKNADA
50.000,00
3
Rashodi poslovanja
50.000,00
32
Materijalni rashodi
50.000,00
R0176
323
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
50.000,00
Aktivnost
A09 1001 A100004 Održavanje zelenih površina u Vodicama
940.000,00
Izvor
KOMUNALNA NAKNADA
940.000,00
3
Rashodi poslovanja
940.000,00
32
Materijalni rashodi
940.000,00
R0177
323
Komunalne usluge
940.000,00
Aktivnost
A09 1001 A100005 Zaljevanje zelenih površina - potrošnja vode
250.000,00
Izvor
KOMUNALNA NAKNADA
250.000,00
4
41
411
A09 1003
Srijeda, 30. siječnja 2013.
R0178
Aktivnost
Izvor
R0179
Izvor
R0180
Aktivnost
Izvor
R0181
Aktivnost
Izvor
R0182
Aktivnost
Izvor
R0183
Aktivnost
Izvor
R0184
Aktivnost
Izvor
R0185
Aktivnost
Izvor
R0186
Aktivnost
Izvor
R0187
Aktivnost
Izvor
R0188
Aktivnost
Izvor
R0189
Aktivnost
Izvor
R0190
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323
Komunalne usluge
A09 1001 A100006 Čišćenje javno prometnih površina u Vodicama
PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323
Komunalne usluge
KOMUNALNA NAKNADA
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323
Komunalne usluge
A09 1001 A100007 Održavanje pilomata
KOMUNALNA NAKNADA
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
A09 1001 A100008 Održavanje kolnika i javne površine
KOMUNALNA NAKNADA
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
A09 1001 A100009 Horizontalna i vertikalna signalizacija
KOMUNALNA NAKNADA
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
A09 1001 A100010 Energija - potrošnja javne rasvjete
KOMUNALNA NAKNADA
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
322
Energija - potrošnja javne rasvjete
A09 1001 A100011 Održavanje javne rasvjete
KOMUNALNA NAKNADA
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
A09 1001 A100012 Usluge deratizacije i dezinsekcije
VLASTITI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323
Komunalne usluge
A09 1001 A100013 Božićno - novogodišnje kićenje grada
KOMUNALNA NAKNADA
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
A09 1001 A100014 Čišćenje javno prometnih površina na otoku Prviću
KOMUNALNA NAKNADA
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323
Komunalne usluge
A09 1001 A100015 Održavanje zelenih površina u Srimi
KOMUNALNA NAKNADA
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323
Komunalne usluge
A09 1001 A100016 Čišćenje javno prometnih površina u Srimi
KOMUNALNA NAKNADA
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323
Komunalne usluge
Broj 1 - Strana 49
250.000,00
250.000,00
250.000,00
1.100.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
800.000,00
800.000,00
800.000,00
800.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
930.000,00
930.000,00
930.000,00
930.000,00
930.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
85.000,00
85.000,00
85.000,00
85.000,00
85.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
Strana 50 - Broj 1
Program
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
A09 1002
Srijeda, 30. siječnja 2013.
GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
10.150.000,00
Kapitalni projekt
A09 1002 K100001 Izrada projektne i planske dokumentacije iz 2012.
50.000,00
Izvor
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA
50.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
50.000,00
41
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
50.000,00
R0191
412
Ostala nematerijalna imovina
50.000,00
Kapitalni projekt
A09 1002 K100002 Izgradnja ulične vodovodne i kanalizacijske mreže 800.000,00
Izvor
PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
100.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
100.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
100.000,00
R0192
421
Ostali građevinski objekti
100.000,00
Izvor
NAKNADE ZA PRIKLJUČAK
700.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
700.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
700.000,00
R0193
421
Ostali građevinski objekti
700.000,00
Kapitalni projekt
A09 1002 K100003 Izgradnja ulične vodovodne mreže iz 2012.
500.000,00
Izvor
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA
500.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
500.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
500.000,00
R0194
421
Ostali građevinski objekti
500.000,00
Kapitalni projekt
A09 1002 K100004 Izgradnja ulične javne rasvjete
500.000,00
Izvor
KOMUNALNI DOPRINOS
500.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
500.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
500.000,00
R0195
421
Ostali građevinski objekti
500.000,00
Kapitalni projekt
A09 1002 K100005 Uređenje novih asfaltnih površina
650.000,00
Izvor
KOMUNALNI DOPRINOS
500.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
500.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
500.000,00
R0196
421
Ceste, željeznice i slični građevinski objekti
500.000,00
Izvor
DONACIJE
150.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
150.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
150.000,00
R0197
421
Ceste, željeznice i slični građevinski objekti
150.000,00
Kapitalni projekt
A09 1002 K100007 Nabava komunalne opreme po programu KP Leć
800.000,00
Izvor
PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
800.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
800.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
800.000,00
R0198
422
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
800.000,00
Kapitalni projekt A09 1002 K100008 Ostala ulaganja na objektima komunalne infrastrukture
150.000,00
Izvor
KOMUNALNI DOPRINOS
150.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
150.000,00
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
150.000,00
R0199
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
150.000,00
Kapitalni projekt
A09 1002 K100009 Izrada projektne i planske dokumentacije
200.000,00
Izvor
KOMUNALNI DOPRINOS
200.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
200.000,00
41
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
200.000,00
R0200
412
Ostala nematerijalna imovina
200.000,00
Kapitalni projekt
A09 1002 K100010 Uređenje Trga kneza Branimira
2.600.000,00
Izvor
PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
430.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
430.000,00
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
430.000,00
R0201
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
430.000,00
Izvor
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA
2.170.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
2.170.000,00
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
2.170.000,00
R0202
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
2.170.000,00
Kapitalni projekt A09 1002 K100011 Građenje vodnih građevina na području Grada
1.000.000,00
Izvor
KOMUNALNI DOPRINOS
1.000.000,00
3
Rashodi poslovanja
1.000.000,00
Srijeda, 30. siječnja 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
38
Ostali rashodi
R0203
386
Sufinanciranje građenja vodnih građevina
Kapitalni projekt A09 1002 K100012 Primjena mjera energ.učinkovitosti na sustavu
javne rasvjete Grada Vodica
Izvor
KAPITALNE POMOĆI
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
R0204
421
Ostali građevinski objekti
Kapitalni projekt A09 1002 K100013 Izgradnja komunalne infrastrukture
u poslovnoj zoni Čista
Izvor
KAPITALNE POMOĆI
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
R0205
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Kapitalni projekt A09 1002 K100014 Ulaganja na objektima kom.infrastrukture
u Grabovcima
Izvor
KOMUNALNI DOPRINOS
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
R0206
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Kapitalni projekt A09 1002 K100015 Ulaganja na objektima kom.infrastrukture
u Gaćelezima
Izvor
KOMUNALNI DOPRINOS
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
R0207
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Kapitalni projekt A09 1002 K100016 Ulaganja na objektima kom.infrastrukture u Prvić Luci
Izvor
KOMUNALNI DOPRINOS
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
R0208
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Kapitalni projekt A09 1002 K100017 Sanacija parka kod tržnice u Vodicama
Izvor
KOMUNALNI DOPRINOS
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
R0209
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Kapitalni projekt A09 1002 K100018 Uređenje tržnice u Vodicama
Izvor
KOMUNALNI DOPRINOS
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
R0210
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Kapitalni projekt A09 1002 K100019 Sanacija parka u Srimi
Izvor
KOMUNALNI DOPRINOS
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
R0211
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Program
A09 1003 ULAGANJA U OSTALE INFRASTRUKTURNE
OBJEKTE I UREĐAJE
Aktivnost
A09 1003 A100003 Ostala nespomenuta ulaganja
Izvor
OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
R0212
323
Ostale nespomenute usluge
Kapitalni projekt A09 1003 K100001 Ostali objekti i uređaji
Izvor
OPĆI PRIHODI
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
R0213
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Kapitalni projekt A09 1003 K100002 Nabava komunalne i urbane opreme
Izvor
PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Broj 1 - Strana 51
1.000.000,00
1.000.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
220.000,00
220.000,00
220.000,00
220.000,00
220.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
1.420.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
185.000,00
185.000,00
185.000,00
185.000,00
185.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
Strana 52 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Srijeda, 30. siječnja 2013.
R0214
422
Nabava komunalne i urbane opreme
Kapitalni projekt A09 1003 K100006 Nabava specijalnog vozila za sakupljanje kom.otpada
Izvor
KAPITALNE POMOĆI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0215
386
Sufinanciranje nabave vozila za sakupljanje kom.otpada
Kapitalni projekt A09 1003 K100007 Uređenje podloge u hali-dvorani kod OŠ u Vodicama
Izvor
OPĆI PRIHODI
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
R0216
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Kapitalni projekt A09 1003 K100008 Izrada projekt.dok. uređenja obalnog pojasa
Vodice-Srima-Prvić
Izvor
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
41
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
R0217
412
Ostala nematerijalna imovina
Program
A09 1004 POSLOVI NADZORA I ZAŠTITE NA RADU
Aktivnost
A09 1004 A100001 Obavljanje usluga stručnog i građevinskog nadzora
Izvor
OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
R0218
323
Ostale usluge
Aktivnost
A09 1004 A100002 Obavljanje usluga poslova zaštite na radu
Izvor
OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
R0219
323
Ostale usluge
Program
A09 1005 UPRAVLJANJE POMORSKIM DOBROM NA
PODRUČJU GRADA VODICA
Aktivnost
A09 1005 A100001 Rad vijeća za davanje koncesijskih odobrenja
Izvor
PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
R0220
329
Naknade članovima vijeća za koncesije
Aktivnost
A09 1005 A100002 Trošak plave zastave u Vodicama
Izvor
PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
R0221
323
Ostale usluge
Aktivnost
A09 1005 A100004 Sufinanciranje Fonda za sanaciju onečišćenja mora
Izvor
PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
3
Rashodi poslovanja
36
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
R0222
363
Tekuće pomoći unutar općeg proračuna
Aktivnost
A09 1005 A100005 Trošak plave zastave u Srimi
Izvor
PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
R0223
323
Ostale usluge
Kapitalni projekt A09 1005 K100003 Održavanje i sanacija objekata na pomorskom
dobru u Srimi
Izvor
PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
R0224
323
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Izvor
KAPITALNE POMOĆI
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
R0225
323
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Kapitalni projekt A09 1005 K100006 Uređenje plaža u Vodicama
Izvor
PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
200.000,00
385.000,00
385.000,00
385.000,00
385.000,00
385.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
250.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
1.500.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
170.000,00
170.000,00
170.000,00
170.000,00
170.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
940.000,00
440.000,00
440.000,00
440.000,00
440.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
200.000,00
200.000,00
Srijeda, 30. siječnja 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Broj 1 - Strana 53
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
R0226
323
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Program
A09 1006 POLJSKI I PROTUPOŽARNI PUTEVI
Kapitalni projekt A09 1006 K100001 Uređenje poljskih i protupožarnih puteva
Izvor
OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
R0227
323
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Ovaj Proračun Grada Vodica za 2013. godinu stupa
na snagu osmog dana od objave u “Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije”, a primjenjuje se od 1.
siječnja 2013. godine.
KLASA: 400-08/12-01/07
URBROJ: 2182/04-02/01-12-1
Vodice, 20. prosinca 2012.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
PREDSJEDNIK
Ante Čorić, v.r.
____________________
3
Na temelju članka 14. stavak 1. Zakona o proračunu
(NN, br., 87/08) i članka 30. točke 5. Statuta Grada
Vodica («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije»,
br. 9/09), Gradsko vijeće Grada Vodica, na 31. sjednici,
od 20. prosinca 2012. godine, donosi
ODLUKU
o izvršenju Proračuna Grada Vodica za
2013.godinu
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom se odlukom uređuje struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Grada Vodica za
2013.godinu ( u daljnjem tekstu: Proračun ), njegovo
izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava Grada, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom,
prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, ovlasti
gradonačelnika u izvršavanju Proračuna te druga pitanja
o izvršavanju Proračuna.
II. STRUKTURA PRORAČUNA
Članak 2.
Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela, te
Plana razvojnih programa.
Opći dio Proračuna sastoji se od Računa prihoda i
rashoda i Računa financiranja i zaduživanja..
U Računu prihoda i rashoda iskazani su svi porezni
i neporezni prihodi i prihodi od potpora, te rashodi
utvrđeni za financiranje tekućih i kapitalnih javnih
200.000,00
200.000,00
200.000,00
85.000,00
85.000,00
85.000,00
85.000,00
85.000,00
85.000,00
potreba na gradskoj razini. U Računu financiranja i
zaduživanja iskazani su primici od financijske imovine
i izdaci za otplatu zajmova.
Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i
izdataka proračunskih korisnika raspoređenih u tekuće
i razvojne programe za proračunsku godinu.
U planu razvojnih programa iskazani su planirani
rashodi Proračuna za nefinancijsku imovinu (investicije), kapitalne pomoći i donacije za 2013.godinu,
razrađeni po pojedinim programima i po izvorima prihoda za cjelovitu izvedbu programa.
Proračun Grada Vodica nije konsolidirani
proračun.
III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA
Članak 3.
Sredstva Proračuna osiguravaju se proračunskim i
izvanproračunskim korisnicima (u daljnjem tekstu: «korisnici») koji su u Posebnom dijelu Proračuna određeni
za nositelje sredstava po pojedinim pozicijama.
Članak 4.
Korisnici proračunskih sredstava imaju ovlaštenja i
obveze utvrđene ovom odlukom.
Nalogodavac i odgovorna osoba za planiranje i
izvršenje Proračuna u cjelini je gradonačelnik.
Pročelnici upravnih tijela Grada odgovorni su
za planiranje i izvršenje dijela Proračuna iz svoje
nadležnosti, za zakonito, svrhovito, učinkovito i
ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima
kako slijedi:
- u razdjeljku 1 – Tajnik grada,
- u razdjeljku 2 – Pročelnik upravnog odjela za
financije i javne prihode,
- u razdjeljku 3 – Pročelnik upravnog odjel za
gospodarstvo, imovinu i prostorno planiranje,
- u razdjeljku 4 – Pročelnik upravnog odjela za komunalno-vodni sustav, zaštitu okoliša i graditeljstva.
Članak 5.
Korisnici smiju proračunska sredstva koristiti samo
za namjene koje su određene Proračunom i to do visine
utvrđene u njegovom Posebnom dijelu.
Upravno tijelo nadležno za financije obvezno je izvijestiti sva tijela gradske uprave i proračunske korisnike
o odobrenim sredstvima u Proračunu u roku od 15 dana
od dana stupanja na snagu Proračuna.
Proračunski korisnici za koje su sredstva planirana
u posebnim Glavama, obvezni su dostaviti svoje financijske planove usuglašene s odobrenim sredstvima u
Proračunu u roku od 15 dana od dostave obavijesti.
Strana 54 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Gradonačelnik u suradnji s pročelnikom za financije
i javne prihode utvrđuje mjesečno dodjelu sredstava u
skladu s likvidnošću proračuna i prenesenim obvezama
korisnika, do visine planirane u godišnjem planu
proračunskog korisnika.
Gradonačelnik ima pravo obustaviti od izvršenja
odluku koja je u suprotnosti sa Zakonom o proračunu
i Proračunom.
Članak 6.
Ukoliko se prihodi Proračuna ne ostvaruju planiranom dinamikom, prednost u izvršavanju obveza imat će
sredstva za redovnu djelatnost upravnih tijela Grada.
Tijela gradske uprave odgovorna su za prikupljanje
proračunskih prihoda i za potpunu i pravodobnu naplatu
prihoda na računu Proračuna u skladu sa zakonima i propisima donesenim na temelju zakona te za izvršavanje
svih rashoda sukladno namjenama i iznosima utvrđenim
u Posebnom dijelu proračuna.
Pravne osobe – proračunski korisnici odgovorne su
za naplatu prihoda i primitaka u okviru svoje nadležnosti,
te za izvršavanje svih rashoda u skladu sa odobrenim
namjenama.
Članak 7.
Sredstva raspoređena Posebnim dijelom Proračuna,
namijenjena za programe i projekte, te tekuće donacije
i potpore, raspoređuju se programski krajnjim korisnicima.
Financijski planovi svih korisnika proračuna sastavni
su dio Proračuna Grada Vodica. Proračunski korisnici
smiju preuzeti obveze najviše do visine sredstava osiguranih u posebnom dijelu Proračuna.
Članak 8.
Prihodi proračuna ubiru se i uplaćuju u Proračun u
skladu sa zakonom i drugim propisima neovisno o visini
prihoda planiranih u Proračunu.
Proračunski korisnici – ustanove izuzeti su od obveze uplate ostvarenih vlastitih prihoda i namjenskih
prihoda i primitaka u Proračun jer nisu stvoreni informacijski preduvjeti za praćenje prihoda svojih korisnika
i izvršenje rashoda iz tih izvora.
Prihodi iz stavka 2. ovog članka planiraju se u financijskim planovima proračunskih korisnika i uplaćuju na
njihov račun, a mogu se koristiti isključivo za namjene
utvrđene financijskim planovima. Proračunski korisnici
mogu preuzimati obveze i plaćati ih po stavkama rashoda
za čije su financiranje planirani prihodi iz stavka 2. ovog
članka isključivo do iznosa ostvarenih prihoda.
Proračunski korisnici obvezni su o ostvarenju i
trošenju prihoda iz stavka 2. ovog članka mjesečno
izvještavati Upravno tijelo nadležno za financije.
Članak 9.
Neraspoređeni dio proračuna čine sredstva
proračunske zalihe koja se koriste za financiranje
neplaniranih rashoda ili za namjene za koje se tijekom
godine pokaže da nisu utvrđena dostatna sredstva jer ih
pri planiranju Proračuna nije bilo moguće predvidjeti,
te za druge nepredviđene rashode.
Visina proračunske pričuve u Proračunu za 2013.
Srijeda, 30. siječnja 2013.
godinu iznosi 150.000,00kn.
Gradonačelnik izvješćuje Gradsko vijeće mjesečno
o korištenju sredstava proračunske pričuve.
Članak 10.
Preuzimanje investicijskih obveza kod nabave roba
i usluga, te ustupanje radova, provodit će se u skladu sa
Zakonom o javnoj nabavi (NN, br. 90/11).
Članak 11.
Prava i obveze iz rada i po osnovi rada dužnosnika,
službenika i namještenika utvrđivat će se u skladu s
odlukama Gradskog vijeća, gradonačelnika, zakonskim
propisima i općim aktima.
Materijalna prava i naknade troškova zaposlenih,
naknada za korištenje godišnjeg odmora, otpremnine
za odlazak u mirovinu, slučaj smrti u obitelji, naknade
za duža bolovanja, putnih troškova i ostalih prava,
isplaćivat će se u skladu s propisima i planiranim sredstvima u Proračunu.
Članak 12.
Ako se tijekom godine, na temelju propisa, smanji
djelokrug ili nadležnost proračunskog korisnika, zbog
čega se smanjuju sredstva, ili ako se ukine proračunski
korisnik, neutrošena sredstva za njegove rashode i izdatke prenose se u zalihu proračuna ili na proračunskog
korisnika koji preuzima njegove poslove.
Članak 13.
Plaćanje predujma moguće je samo i na temelju
prethodne suglasnosti gradonačelnika.
Članak 14.
Slobodna novčana sredstva Proračuna mogu se
oročavati kod poslovnih banaka ili plasirati proračunskim
korisnicima putem pozajmice, s tim da su sredstva
oročena ili plasirana po uobičajenim tržnim uvjetima, te
da oročavanje ili plasman ne ometa redovito izvršavanje
proračunskih izdataka.
Raspoloživim novčanim sredstvima na žiro-računu
Proračuna upravlja gradonačelnik.
Tijela gradske uprave upravljaju nefinancijskom dugotrajnom imovinom Grada koju posjeduju za obavljanje
poslova iz svojega djelokruga rada, sukladno općim
aktima Grada.
Sredstva za održavanje i osiguranje dugotrajne nefinancijske imovine osiguravaju se u rashodima poslovanja nadležnih tijela gradske uprave.
Knjigovodstvena evidencija nefinancijske dugotrajne
imovine Grada vodi se u Upravnom odjelu nadležnom
za financije.
Članak 15.
Proračunski korisnik – primatelj donacije koji nije
iskoristio donaciju na način i pod uvjetima što ih je
utvrdio donator, mora u financijskom planu osigurati
prihode za donaciju čiji povrat zahtjeva donator. Za
navedena sredstva proračunskom korisniku će se umanjiti proračunska sredstva u godini u kojoj mora vratiti
primljenu donaciju.
Srijeda, 30. siječnja 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Članak 16.
Svaki rashod i izdatak iz Proračuna mora se temeljiti
na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi kojom se
dokazuje obveza plaćanja. Pročelnik nadležnog tijela
gradske uprave odnosno osoba na koje je to pravo
preneseno mora prije isplate provjeriti i potpisati pravni
temelj i visinu obveze koja proizlazi iz knjigovodstvene
isprave.
Članka 17.
Ako se naknadno utvrdi da je isplata iz Proračuna
bila nezakonita proračunski korisnik će izvršiti povrat
proračunskih sredstava u Proračun.
Članak 18.
Grad se može zadužiti dugoročno samo za investiciju
koja se financira iz Proračuna, a koju potvrdi Gradsko
vijeće uz prethodnu suglasnost Vlade RH.
Članak 19.
Ukupna godišnja obveza zaduženja Proračuna Grada
može iznositi najviše do 20% ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje umanjenih
za prihode i primitke od domaćih i inozemnih pomoći,
sufinanciranje građana i zajmova.
U ovaj iznos uključuje se iznos anuiteta po kreditima,
obveze na osnovi izdanih vrijednosnih papira i danih
jamstava, te neplaćene obveze iz prethodnih godina.
Tekuća otplata glavnice gradskog duga, te pripadajuća
kamata imaju u izvršavanju Proračuna prednost pred
svim ostalim izdacima.
Članak 20.
Pravna osoba u većinskom vlasništvu Grada i
ustanova čije je osnivač Grad smiju se zadužiti samo uz
suglasnost Grada, sukladno pozitivnim propisima.
Članak 21.
Svi prijedlozi o povećanju i smanjenju izdataka iz Posebnog dijela proračuna reguliraju se
izmjenama i dopunama proračuna, odnosno njegovim
uravnoteženjem, a podnosi se Gradskom vijeću na
donošenje.
Iznimno, preraspodjela izdataka unutar istog razdjela
ili između razdjela, na razini rashodovne pozicije ne
može biti veća od 5% na teret sredstava utvrđenih na
rashodovnoj poziciji koja se umanjuje i istu odobrava
gradonačelnik.
Gradonačelnik o preraspodjeli izvještava Gradsko
vijeće u zakonom propisanom roku.
Proračunske stavke za otplatu glavnice i kamate
javnog duga mogu se izvršavati u iznosima iznad
planiranih.
Članak 22.
Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun, vraćaju
se uplatiteljima na teret tih prihoda. Pogrešno ili više
uplaćeni prihodi u proračune prethodnih godina, vraćaju
se uplatiteljima na teret rashoda Proračuna. Rješenje o
povratu sredstava donosi Upravno tijelo nadležno za
financije na temelju dokumentiranog zahtjeva kojeg potpisuje pročelnik tijela gradske uprave u čijoj nadležnosti
je naplata tih prihoda.
Broj 1 - Strana 55
Članak 23.
Proračun se izvršava do 31. prosinca 2013.godine.
Financijske obveze koje ne budu podmirene do 31.
prosinca 2013.godine, podmirit će se iz proračuna naredne fiskalne godine.
Ostvareni namjenski prihodi i primici koji neće biti
iskorišteni do 31. prosinca 2013.godine, prenose se u
proračun za narednu godinu.
IV. ZAKLJUČNA ODREDBA
Članak 24.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije», a primjenjivat će se od 01. siječnja 2013.
godine.
Klasa: 400-08/12-01/10
Urbroj.: 2182/04-03/01-12-1
Vodice, 20. prosinca 2012.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
PREDSJEDNIK
Ante Čorić, v.r.
____________________
4
Na temelju članka 30. točke 12. Statuta Grada Vodica
(»Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije«, broj
9/09), Gradsko vijeće Grada Vodica, na 31. sjednici, od
20. prosinca 2012. godine, donosi
ODLUKU
o dopuni Odluke o osnivanju Gradske
knjižnice Vodice
Članak 1.
U Odluci o osnivanju Gradske knjižnice
Vodice(»Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije«,
broj 8/95, 18/98, 10/03, 16/10 i 5/12), u točki III. iza
podtočke 3. dodaje se nova točka 4. koja glasi:
„Izdavačke djelatnosti“.
Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana
objave u »Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije«.
Klasa: 011-02/12-01/04
Ur. broj: 2182/04-03/01-12-2
Vodice, 20. prosinca 2012.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
PREDSJEDNIK
Ante Čorić, v.r.
____________________
Strana 56 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
5
Na temelju čl. 32. i 35. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN, br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00,
59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-Uredba,
178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11) i čl.
30. točke 5. Statuta Grada Vodica („Službeni vjesnik
Šibensko- kninske županije“, br. 9/09), Gradsko vijeće
Grada Vodica, na 31. sjednici, od 20. prosinca 2012.
godine, donosi
IZMJENE PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2012. godini
Članak 1.
U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2012.godini („Službeni vjesnik Šibenskokninske županije“, br. 12/12):
• U točki 4. MREŽA VODOVODA I ODVODNJE:
- u alineji 5. mijenja se iznos pod „Građenje
vodnih građevina na području Grada“ i sada glasi
„1.230.000,00kn“,
- u cijelosti se briše alineja 6. „Izgradnja crpnih
stanica CS1 i CS 2 sa prip.kanalima“ i
- u alineji 8. mijenja se iznos pod „UKUPNO“ i sada
glasi „4.413.000,00kn“.
• U točki 6. IZRADA PROSTORNE I PLANSKE
DOKUMENTACIJE:
- u alineji 2. mijenja se iznos pod „izrada projekata,
planova i sl. u 2012.g.“ i sada glasi „80.000,00kn“ i
- u alineji 4. mijenja se iznos pod „UKUPNO“ i sada
glasi „260.000,00kn“ .
Članak 2.
Ova Izmjena Programa stupa na snagu danom objave
u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“, a
primjenjuje se od 01. siječnja 2012.godine.
Klasa: 363-01/11-01/290
Urbroj.: 2182/04-01/03-12-3
Vodice, 20. prosinca 2012.
Srijeda, 30. siječnja 2013.
Članak 1.
U Programu javnih potreba u kulturi Grada Vodica
za 2012.godini („Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije“, br. 12/12):
- u stavku 5. iznos pod „UKUPNI PROGRAM“ se
mijenja i sada glasi: „6.598.143,00kn“,
- u stavku 5. u alineji 2. iznos pod „Program udruga
u kulturi“ se mijenja i sada glasi: „423.500,00kn“,
- u stavku 5. u alineji 2. iznos pod točka d) „Klapa
Bunari Vodice“ se mijenja i sada glasi: „40.500,00kn“,
- u stavku 5. u alineja 2. točka m) Neraspoređena
sredstva 10.000,00kn se u cijelosti briše,
- u stavku 5. u alineji 4. iznos pod „Program uređenja
i opremanja objekta ex „stara škola“ za potrebe Gradske
knjižnice“ se mijenja i sada glasi „1.113.843,00kn“ i
- u stavku 5. u alineji 4. dodaje se točka „4. sanacija
vlage u prostorijama gradske knjižnice 70.000,00kn“.
Članak 2.
Ova Izmjena i dopuna Programa stupa na snagu danom objavu u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“, a primjenjuje se od 01. siječnja 2012.godine.
Klasa: 610-01/11-01/02
Urbroj.: 2182/04-01/03-12-3
Vodice, 20. prosinca 2012.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
PREDSJEDNIK
Ante Čorić, v.r.
____________________
7
Na temelju čl. 39. Zakona o športu (NN, br. 71/06,
150/08, 124/10 i 124/11) i čl. 30. točke 5. Statuta Grada
Vodica («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije»,
br. 9/09 i 9/11 - ispravak), Gradsko vijeće Grada
Vodica, na 31. sjednici, od 20. prosinca 2012.godine,
donosi
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
PREDSJEDNIK
Ante Čorić, v.r.
____________________
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
javnih potreba u sportu Grada Vodica
za 2012. godinu
6
Na temelju čl. 30. točke 5. Statuta Grada Vodica
(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», br.
9/09), Gradsko vijeće Grada Vodica, na 31. sjednici, od
20. prosinca 2012.godine, donosi
Članak 1.
U Programu javnih potreba u sportu Grada Vodica
za 2012.godinu („Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije“, br. 15/11) u točki III. PROGRAMSKA
PODRUČJA:
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
javnih potreba u kulturi Grada Vodica
za 2012. godinu
- u stavku 2., u 3 alineji mijenjaju se i sada glase
iznosi pod:
Srijeda, 30. siječnja 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Broj 1 - Strana 57
„1. NK „Vodice“ Vodice
240.000,00kn
4. ŽKK „Vodice“ Vodice
125.000,00kn
9. NK „Oluja“ Čista Velika
30.500,00kn
11. BK „Čista Velika“ Čista Velika
23.000,00kn
13. Vaterpolo klub „Adriatic“Vodice
25.000,00kn“.
- u stavku 2. u 3. alineji u cijelosti se briše točka „21. Neraspoređena sredstava 90.000,00“, a dodaju se dvije
nove točke:
„21. Ženski odbojkaški klub Vodice
5.000,00kn
22. MNK „Heroji 2007“ Vodice
1.500,00kn“.
Iza točke III. dodaje se nova točka koja glasi:
„Program izgradnje hale – dvorane kod OŠ Vodice u Vodicama u iznosu od 1.250.000,00kn“.
Dosadašnja točka IV. postaje točka V.
Članak 2.
Ova Izmjena i dopuna Program stupa na snagu danom objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije», a primjenjuje se od 01. siječnja 2012.godine.
Klasa: 620-01/11-01/04
Urbroj.: 2182/04-01/03-12-2
Vodice, 20. prosinca 2012.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
PREDSJEDNIK
Ante Čorić, v.r.
____________________
8
Na temelju čl. 22. Zakona o socijalnoj skrbi (NN, br. 33/12 ) i čl. 30. točke 5. Statuta Grada Vodica («Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije», br. 9/09 i 9/11), Gradsko vijeće Grada Vodica, na 31. sjednici, od 20. prosinca 2012.godine, donosi
IZMJENE PROGRAMA
socijalne i druge skrbi Grada Vodica
za 2012.godinu
I.
U Programu socijalne i druge skrbi za 2012 godinu («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», br. 10/12
i 12/12) u točki I. podtočka 6. mijenja se i sada glasi:
„Jednokratna novčana pomoć teže bolesnim i invalidnim osobama
50.000,00kn“
Ukupan iznos „1.050.000,00kn“ zamjenjuje se slijedećim iznosom:
„1.060.000,00kn”.
II.
Ove Izmjene Programa stupaju na snagu danom objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije»,
a primjenjuje se od 01. siječnja 2012.godine.
Klasa: 551-01/12-01/29
Urbroj.: 2182/04-03/01-12-3
Vodice, 20. prosinca 2012.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
____________________
PREDSJEDNIK
Ante Čorić, v.r.
Strana 58 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Srijeda, 30. siječnja 2013.
9
Na temelju čl. 32. i čl. 35. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN, br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00,
59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11) i čl. 30.
točke 5. Statuta Grada Vodica (“Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije”, broj 9/09), Gradsko vijeće Grada
Vodica, na 31. sjednici, od 20. prosinca 2012.godine, donosi
PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2013. godini
Članak 1.
Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2013.g. i to izgradnja
nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, mreže vodovoda i odvodnje, izgradnje novih javnih površina i nabave komunalne opreme.
1. JAVNE POVRŠINE
- Ulaganja u objekte komunalne infrastrukture u Gaćelezima
- Ulaganja u objekte komunalne infrastrukture u Grabovcima
- Ulaganja u objekte komunalne infrastrukture u Prvić Luci
- Uređenje Trga kneza Branimira
- Uređenje tržnice u Vodicama
- Ostala ulaganja u objekte komunalne infrastrukture
- Izgradnja komunalne infrastrukture u poslovnoj zoni Čista
- Sanacija parka kod tržnice u Vodicama
- Sanacija parka u Srimi
- UKUPNO:
150.000,00kn
100.000,00kn
100.000,00kn
2.600.000,00kn
1.000.000,00kn
150.000,00kn
1.000.000,00kn
220.000,00kn
80.000,00kn
5.400.000,00kn
2. NERAZVRSTANE CESTE
- Uređenje novih asfaltnih površina
*ul. Srima – obalna prometnica
*ul. Grgura Ninskog (dio)
*ul. Račice II
*ul. Neretvanska
*ul. Petra Berislavića
- UKUPNO:
650.000,00kn
390.000,00
60.000,00
80.000,00
60.000,00
60.000,00
650.000,00kn
3. JAVNA RASVJETA
- Primjena mjera energetske učinkovitosti na sustavu javne rasvjete
- Izgradnja ulične javne rasvjete
*ul. G.A. Kukure (dio)
*ul. Sarajevska (dio)
*ul. Srima III (odvojak)
*ul. Neretvanska (II faza)
*ul. Srima X (I faza)
*ul. Srima XVIII (dio)
*ul. Stablinac VIII, IX i X
*ul. Dočine (odvojak)
*ul. Blata (odvojak)
*ul. J.Š. Akabe (odvojak)
*ul. Katarine Zrinski
- UKUPNO:
250.000,00kn
500.000,00kn
50.000,00
50.000,00
30.000,00
30.000,00
25.000,00
50.000,00
95.000,00
70.000,00
20.000,00
25.000,00
55.000,00
750.000,00kn
4. MREŽA VODOVODA I ODVODNJE
- Otkup zemljišta za pročišćivač otpadnih voda
- Ulaganja u uličnu vodovod. mrežu iz 2012.g.
- Građenje vodnih građevina na području Grada
- Ulaganja u uličnu vodovod. i kanal. mrežu u 2013.g.
*ul. Zatonska I (dio)
*ul. Zatonska II (odvojak)
*ul. Stablinac XI (dio)
*ul. Bristak (dio)
*ul. Zadarska (dio)
1.500.000,00kn
500.000,00kn
1.000.000,00kn
800.000,00kn
25.000,00
35.000,00
40.000,00
20.000,00
35.000,00
Srijeda, 30. siječnja 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
*ul. Obala J.I.Cota (dio)
*ul. Put Gaćeleza (odvojak)
*ul. Miroslava Krleže (odvojak)
*ul. Eugena Kumičića (dio)
*ul. Ante Starčevića (odvojak)
*ul. Polovina (dio)
*ul. Fausta Vrančića (dio)
*ul. Dulcin (dio)
*ul. Lička (dio)
*ul. Srima XXI (dio)
*ul. Srima III (odvojak)
*Prvić Luka (dio)
*Gaćelezi (odvojak)
- UKUPNO:
Broj 1 - Strana 59
25.000,00
40.000,00
70.000,00
60.000,00
40.000,00
85.000,00
130.000,00
10.000,00
80.000,00
40.000,00
10.000,00
35.000,00
20.000,00
3.800.000,00kn
5. KOMUNALNA OPREMA
- Komunalna oprema po programu KP Leć d.o.o.
800.000,00 kn
6. IZRADA PROSTORNE I PLANSKE DOKUMENTACIJE
- izrada projekata, planova i sl. iz 2012.g.
- izrada projekata, planova i sl. u 2013.g.
- UKUPNO:
50.000,00kn
200.000,00kn
250.000,00kn
SVEUKUPNO:
11.650.000,00
Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:
- opis i opseg poslova izgradnje s procjenom pojedinih troškova
- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja
Članak 2.
Sredstva za ostvarivanje ovog Programa predviđena su iz:
- komunalnog doprinosa
- prihoda iz naknada za priključak
- sufinanciranje građana
- vodnog doprinosa
- spomeničke rente
- naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru
- kapitalnih pomoći
- donacija
- Proračun Grada Vodica
5.500.000,00
700.000,00
800.000,00
100.000,00
100.000,00
250.000,00
1.250.000,00
150.000,00
2.800.000,00
Članak 3.
Za ostvarivanje ovog Programa zadužuju se Upravni odjel za komunalno-vodni sustav, zaštitu okoliša i graditeljstva.
Ovaj program stupa na snagu danom objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije», a primjenjuje
se od 01. siječnja 2013.godine.
Klasa: 363-01/12-01/150
Urbroj.: 2182/04-01/03-12-1
Vodice, 20. prosinca 2012.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
PREDSJEDNIK
Ante Čorić, v.r.
____________________
Strana 60 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Srijeda, 30. siječnja 2013.
10
Na temelju čl. 28. st. 1 Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN, br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00,
59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11) i čl.
30. točke 5. Statuta Grada Vodica («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», br. 9/09), Gradsko vijeće Grada
Vodica, na 31. sjednici, od 20. prosinca 2012.godine, donosi
PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. Zakona
o komunalnom gospodarstvu u 2013.godini
Članak 1.
Ovim Programom se određuje održavanje komunalne infrastrukture u 2013.godini na području Grada Vodica
za komunalne djelatnosti:
1. održavanje kolnika i javne površine
300.000,00kn
2. održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije
200.000,00kn
3. deratizacija i dezinsekcija
150.000,00kn
4. interventno održavanje javnih površina
400.000,00kn
5. čišćenje javno-prometnih površina u Vodicama
1.100.000,00kn
6. čišćenje javno-prometnih površina u Srimi
100.000,00kn
7. čišćenje javno-prometnih površina na otoku Prviću
150.000,00kn
8. održavanje zelenih površina u Vodicama
940.000,00kn
9. održavanje zelenih površina u Srimi
60.000,00kn
10. zalijevanje zelenih javnih površina – potrošnja vode
250.000,00kn
11. održavanje javne rasvjete
400.000,00kn
12. utrošak električne energije za javnu rasvjetu
930.000,00kn
13. Božićno-novogodišnje kićenje grada
85.000,00kn
14. održavanje pilomata
30.000,00kn
15. održavanje bunara
50.000,00kn
16. održavanje oborinskih šahtova
50.000,00kn
UKUPNO:
5.195.000,00kn
Programom iz st. 1. ovog članka utvrđuje se:
- opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima i
- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja.
Članak 2.
Sredstva za ostvarivanje ovog Programa predviđaju se iz:
- prihodi od komunalne naknade
- Proračun Grada Vodica
UKUPNO:
Članak 3.
Objašnjenje čl. 1. ovog Programa, tekstualno po
točkama kako slijedi:
- Točka 1. - Sukladno čl. 3. st. 1. toč. 8. i 9. Zakona
o komunalnom gospodarstvu (NN, br. 26/03 – pročišćeni
tekst, 82/04 i 178/04) detaljno je opisano što se podrazumijeva pod održavanjem javnih površina, a što pod
održavanjem kolnika, što sve obuhvaća ova točka, pa
tako:
- pod održavanjem javnih površina naročito se podrazumijeva održavanje:
a) javnih zelenih površina
b) pješačkih staza
c) otvorenih odvodnih kanala
d) trgova
e) parkova
f) dječjih igrališta
g) javnih prometnih površina
h) dijelova javnih cesta koje prolaze kroz naselje
4.745.000,00kn
450.000,00kn
-5.195.000,00kn
- pod održavanjem nerazvrstanih cesta su površine
koje se koriste za promet (kolnik) i cestovno zemljište
uz njih, a nerazvrstane ceste su one koje nisu razvrstane
(državne, županijske, lokalne).
- Točka 2. – pod održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije podrazumijeva se da se radi o
održavanju cesta i to samo u smislu horizontalnog i
vertikalnog obilježavanja
- Točka 3. – deratizacija i dezinsekcija podrazumijeva uništavanje i prevenciju glodavaca i insekata
- Točka 4. – interventno održavanje podrazumijeva
održavanje kolnika i pješačkih staza u smislu uklanjanja bespravno postavljenih naprava i predmeta koji
ugrožavaju promet i komunalni red, te ih se treba brzo
(interventno) rješavati
- Točka 5. i 6. – čišćenje javnih površina je pometanje javnih površina putem TD Leć d.o.o.
- Točka 7. – čišćenje javnih površina je pometanje
javnih površina na otoku Prviću
- Točka 8. i 9. – kao pod 1., održavanje parkova i
Srijeda, 30. siječnja 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
nasada i sl., tj. sadnja ukrasnih i sličnih biljaka
- Točka 10. – podrazumijeva zalijevanje nasada
- Točka 11. – održavanje javne rasvjete u svim
naseljima (promjena dotrajalih stupova i žarulja i njihov
popravak)
- Točka 12. – potrošnja svekolike javne rasvjete
- Točka 13. – ukrašavanje Grada za blagdane Božić
i Novu godinu
- Točka 14. – održavanje (popravak i zamjena)
pilomata, tj. naprave za regulaciju prometa, osobito
smirivanje prometa
- Točka 15. – održavanje bunara (redovno
održavanje i čišćenje)
- Točka 16. – održavanje oborinskih šahtova (redovno održavanje i čišćenje).
Članak 4.
Sastavni dio ovog Programa je detaljni prikaz svih
mjerljivih aktivnosti za održavanje komunalne infrastrukture u 2013.godini.
Za ostvarivanje ovog Programa zadužuju se Upravni odjel za komunalno-vodni sustav, zaštitu okoliša
i graditeljstva.
Članak 5.
Ovaj program stupa na snagu danom objave u
«Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije», a
primjenjuje se od 01. siječnja 2013.godine.
Klasa: 363-01/12-01/149
Urbroj.: 2182/04-01/03-12-1
Vodice, 20. prosinca 2012.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
PREDSJEDNIK
Ante Čorić, v.r.
____________________
11
Na temelju čl. 30. točke 5. Statuta Grada Vodica
(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», br.
9/09), Gradsko vijeće Grada Vodica, na 31. sjednici, od
20. prosinca 2012.godine, donosi
PROGRAM
javnih potreba u kulturi Grada Vodica
za 2013.godinu
Broj 1 - Strana 61
1. Program ustanova u kulturi:
a) Pučko otvoreno učilište
b) Pučka knjižnica i čitaonica
2. Program udruga u kulturi:
a) Vodička glazba
b) Pjevački zbor «Lira» Vodice
c) Klapa «Oršulice» Vodice
d) Klapa «Bunari» Vodice
e) Klapa „Godimenti“ Vodice
f) Klapa „Arauzona“ Vodice
g) Klapa „Parone“ Vodice
h) Kulturna udruga «Perlice» Vodice
i) Likovna udruga «More» Vodice
j) Vodiške mažuretkinje
k) Šepurinske žudije
l) Udruga „Baština Prvić“
m) KGU „Ton efekt“
n) KGU „Longplejka“
3. Program uređenja i opremanja objekta ex „stara
škola“ za potrebe Gradske knjižnice
4. Program digitalizacija Kino dvorane u Vodicama.
Za potrebe provođenja svih programa koji su sastavni
dio Programa javnih potreba u kulturi Grada Vodica
za 2013.godinu osigurana su proračunska sredstva u
Proračunu Grada za 2013.godinu.
UKUPNI PROGRAM
2.259.500,00kn
- Redovni program ustanova u kulturi
1.366.500,00kn
a) Pučko otvoreno učilište
869.500,00kn
b) Pučka knjižnica i čitaonica
497.000,00kn
- Program udruga u kulturi
423.000,00kn
a) Vodička glazba
130.000,00kn
b) Pjevački zbor «Lira» Vodice
70.000,00kn
c) Klapa «Oršulice» Vodice
35.000,00kn
d) Klapa «Bunari» Vodice
35.000,00kn
e) Klapa „Godimenti“ Vodice
35.000,00kn
f) Klapa Arauzona
5.000,00kn
g) Klapa „Parone“
5.000,00kn
h) Kulturna udruga «Perlice» Vodice 30.000,00kn
i) Likovna udruga «More» Vodice 25.000,00kn
j) Vodiške mažuretkinje
20.000,00kn
k) Šepurinske žudije
8.000,00kn
l) Udruga „Baština Prvić“
5.000,00kn
m) KGU „Ton efekt“
5.000,00kn
n) KGU „Longplejak“
5.000,00kn
o) Neraspoređena sredstva
10.000,00kn
Svrha programa javnih potreba u kulturi je omogućiti
redovnu programsku aktivnost ustanova u kulturi, podupiranje kulturnog amaterizma i kulturnog
stvaralaštva, te preko drugih manifestacija obogatiti
kulturno-zabavni život građana.
- Program uređenja i opremanja objekta ex „stara
škola“ za potrebe Gradske knjižnice
250.000,00kn
Cilj Programa javnih potreba u kulturi je zadovoljavanje kulturnih potreba građana Grada Vodica, te
podizanje kulturne ponude Grada.
Program javnih potreba u kulturi sastoji se od četiri
temeljna programa i to:
Od svih udruga kojima će se dodjeljivati sredstva
iz Proračuna tražiti će se izvješće, odnosno potvrda o
namjenskom korištenju sredstava za sve pojedinačne isplate veće od 10.000,00kn. Također, će se za pojedinačne
isplate iz Proračuna veće od 20.000,00kn obavljati
- Program digitalizacije Kino dvorane u Vodicama
220.000,00kn
Strana 62 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
provjere na licu mjesta kod krajnjih korisnika sredstava,
na temelju kojih će se sastavljati zapisnici kao dokaz
učinjene provjere.
Ukoliko se proračunski prihodi ne ostvaruju u
planiranim iznosima, izdaci za kulturnu djelatnost
izvršavati će se u visini ostvarenih prihoda.
Osobe zadužene za kontrolu, izvještavanje o
realizaciji programa su tajnik Grada, pročelnik Upravnog odjela za financije i javne prihode i zamjenik
gradonačelnika.
Ovaj program stupa na snagu danom objave u
«Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije», a
primjenjuje se od 01. siječnja 2013.godine.
Klasa: 610-01/12-01/03
Urbroj.: 2182/04-01/03-12-1
Vodice, 20. prosinca 2012.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
PREDSJEDNIK
Ante Čorić, v.r.
____________________
12
Na temelju čl. 39. Zakona o športu (NN, br. 71/06,
150/08, 124/10 i 124/11) i čl. 30. točke 5. Statuta Grada
Vodica («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije»,
br. 9/09), Gradsko vijeće Grada Vodica, na 31. sjednici,
od 20. prosinca 2012.godine, donosi
PROGRAM
javnih potreba u sportu Grada Vodica
za 2013.godinu
I. TEMELJNE ODREDBE
Program javnih potreba u sportu Grada Vodica za
2013.godinu temelje se na:
- postignutom stupnju razvitka vodičkog sporta,
- zakonskim obvezama koje su utvrđene čl. 39.
Zakona o sportu,
- očekivanom prilivu sredstava u Proračunu,
- planovima daljnjeg razvoja vodičkog sporta i
očekivanim natjecateljskim rezultatima u pojedinoj
sportskoj grani.
II. CILJ DONOŠENJA PROGRAMA JAVNIH
POTREBA U SPORTU
- osigurati očuvanje i poboljšanje postignute razine
kvalitete vodičkog sporta, posebice onog dijela koji će
doprinijeti promidžbi Grada Vodica,
- osigurati da se što veći broj djece i mladeži uključi
u sport putem sportskih škola koje djeluju unutar pojedinih sportskih udruga,
- osigurati poticajna sredstva za osposobljavanje i
usavršavanje stručnih kadrova u sportu.
III. PROGRAMSKA PODRUČJA
Srijeda, 30. siječnja 2013.
Programska područja utvrđena su na osnovi postavljenih ciljeva i zadaća programa javnih potreba u sportu
u Gradu Vodicama za 2013.godinu i to:
- natjecateljski sport prioritetnih sportskih udruga
i ostalih sportskih udruga u redovitom selektivnom
sustavnom natjecanju.
Natjecateljski sport – provodi se u 23 sportske
udruge. Za podmirivanje troškova natjecanja, sportskih
škola i osposobljavanje stručnih kadrova, osigurano
je u Proračunu 1.124.000,00kn i ista se raspoređuju
temeljem:
- Programa rada kojeg udruge dostavljaju do 31.
listopada 2012.godine.
- Izvješća o ostvarenom programu rada kojeg
udruge dostavljaju do 31. listopada 2012.godine.
- SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA
RADA RASPOREĐENA SU NA:
1. NK «Vodice» Vodice
220.000,00kn
2. RK «Olimpija» Vodice
200.000,00kn
3. KBV «Hrvatski branitelj dragovoljac»
Vodice
115.000,00kn
4. ŽKK «Vodice» Vodice
110.000,00kn
5. JK «Tijat» Vodice
95.000,00kn
6. Karate klub «Okit» Vodice
70.000,00kn
7. BBK «Orlov krug» Vodice
75.000,00kn
8. KK invalida „Vodice“
25.000,00kn
9. NK «Oluja» Čista Velika
25.000,00kn
10. BK «Vodice» Vodice
20.000,00kn
11. BK «Čista Velika» Čista Velika 20.000,00kn
12. MK «Okit» Vodice
10.000,00kn
13. Vaterpolo klub „Adriatic“ Vodice 20.000,00kn
14. Klub za jedrenje na dasci „Kite“ 10.000,00kn
15. Twirling klub Vodice
10.000,00kn
16. ŠRK „Mali porat“
10.000,00kn
17. MNK „Grabovci“
3.000,00kn
18. MNK „Čista Velika“
3.000,00kn
19. MNK Gaćeleze
3.000,00kn
20. MNK „Heroji 2007“ Vodice
5.000,00kn
21. Biljar klub „Vodice“
3.000,00kn
22. Stolnoteniski klub Vodice
2.000,00kn
23. Ženski odbojkaški klub Vodice
5.000,00kn
24. Neraspoređena sredstva
65.000,00kn
UKUPNO UDRUGE:
1.124.000,00kn
IV. ZAVRŠNA ODREDBA
Od svih udruga kojima će se dodjeljivati sredstva
iz Proračuna tražiti će se izvješće, odnosno potvrda o
namjenskom korištenju sredstava za sve pojedinačne isplate veće od 10.000,00kn. Također, će se za pojedinačne
isplate iz Proračuna veće od 20.000,00kn obavljati
provjere na licu mjesta kod krajnjih korisnika sredstava,
na temelju kojih će se sastavljati zapisnici kao dokaz
učinjene provjere.
Ukoliko se proračunski prihodi ne ostvaruju u
planiranim iznosima, izdaci za sportsku djelatnost
izvršavati će se u visini ostvarenih prihoda.
Osobe zadužene za kontrolu, izvještavanje o
realizaciji programa su tajnik Grada, pročelnik Upravnog odjela za financije i javne prihode i zamjenik
gradonačelnika.
Srijeda, 30. siječnja 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Ovaj Program javnih potreba u sportu stupa na
snagu danom objave u «Službenom vjesniku Šibenskokninske županije», a primjenjuje se od 01. siječnja 2013.
godine.
Klasa: 620-01/12-01/01
Urbroj.: 2182/04-01/03-12-1
Vodice, 20. prosinca 2012.
provjere na licu mjesta kod krajnjih korisnika sredstava,
na temelju kojih će se sastavljati zapisnici kao dokaz
učinjene provjere.
III. Ukoliko se proračunski prihodi ne ostvaruju u
planiranim iznosima, izdaci za ovu djelatnost izvršavat
će se u visini ostvarenih prihoda.
IV. Osobe zadužene za kontrolu, izvještavanje o
realizaciji programa su tajnik Grada, pročelnik Upravnog odjela za financije i javne prihode i zamjenik
gradonačelnika.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
PREDSJEDNIK
Ante Čorić, v.r.
____________________
13
Na temelju čl. 30. točke 5. Statuta Grada Vodica
(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», br.
9/09), Gradsko vijeće Grada Vodica, na 31. sjednici, od
20. prosinca 2012.godine, donosi
Ovaj Program javnih potreba Udruga boraca, umirovljenika i ostalih udruga stupa na snagu danom objave
u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije», a
primjenjuje se od 01. siječnja 2013.godine.
Klasa: 421-01/12-01/01
Urbroj: 2182/04-01/03-12-1
Vodice, 20. prosinca 2012.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
PROGRAM
javnih potreba za boračke udruge,
Udrugu umirovljenika i ostale udruge
Grada Vodica za 2013.godinu
I. Svrha Programa Javnih potreba za boračke udruge, Udrugu umirovljenika i ostale udruge je omogućiti
redovnu programsku aktivnost tih Udruga. Cilj ovoga
programa je zadovoljavanje potreba članova predmetnih Udruga. Za potrebe provođenja ovoga programa
osigurana su proračunska sredstva u Proračunu Grada i
raspoređena kako slijedi:
1.
2.
3.
4.
Broj 1 - Strana 63
HVIDR-a Vodice
35.000,00kn
UHDDR-a Vodice
35.000,00kn
UHBDDR-a Vodice
35.000,00kn
UDRUGA HRVATSKIH
DOMOBRANA Vodice
10.000,00kn
5. UDRUGA BORACA IZ
II. SVJETSKOG RATA Vodice
5.000,00kn
6. UDRUGA UMIROVLJENIKA
Vodice
40.000,00kn
7. ZAJEDNICA HRVATA
IZ BiH Vodice
15.000,00kn
8. Lovačko društvo „Sokol“ Vodice 10.000,00kn
9. Udruga „Torcida“
10.000,00kn
10. UHDDR Gaćeleze
5.000,00kn
11. Zavičajno društvo vodičana u Zagrebu
10.000,00kn
12. Udruga „Zlatna ribica“ Prvić
50.000,00kn
13. Udruga za zaštitu potrošača Vodice 5.000,00kn
14. Udruga maslinara „Traulik“ Vodice 5.000,00kn
15. Šibenik Meteo
3.000,00kn
UKUPNO:
273.000,00kn
II. Od svih udruga kojima će se dodjeljivati sredstva
iz Proračuna tražiti će se izvješće, odnosno potvrda o
namjenskom korištenju sredstava za sve pojedinačne isplate veće od 10.000,00kn. Također, će se za pojedinačne
isplate iz Proračuna veće od 20.000,00kn obavljati
PREDSJEDNIK
Ante Čorić, v.r.
____________________
14
Na temelju čl. 22. Zakona o socijalnoj skrbi (NN, br.,
33/12 ) i čl. 30. točke 5. Statuta Grada Vodica («Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije», br. 9/09 i 9/11),
Gradsko vijeće Grada Vodica, na 31. sjednici, od 20.
prosinca 2012. godine, donosi
PROGRAM
socijalne i druge skrbi Grada Vodica
za 2013.godinu
I.
Svrha Programa socijalne i druge skrbi je osigurati građanima Grada Vodica viši standard socijalne,
zdravstvene i humanitarne zaštite od one koji svojim
programima osigurava građanima Grada Vodica Republika Hrvatska.
Program socijalne skrbi sukladno Odluci o socijalnoj
skrb („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,
broj 8/12 i 12/12) sastoji se od:
SOCIJALNA SKRB:
1. Pomoć za podmirivanje troškova stanovanja
80.000,00kn
2. Pomoć za smještaj djece u dječjim vrtićima
80.000,00kn
3. Pomoć za prijevoz srednjoškolaca od 01.-06.
mj./13.g. i
Pomoć za prijevoz učenika sa otoka Prvića od 01-06.
mj./13.g
150.000,00kn.
4. Pomoć za prijevoz umirovljenika 50.000,00kn
Strana 64 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
5. Pomoć u pokrivanju troškova prijevoza roditelja,
udovica i djece poginulih hrvatskih branitelja
30.000,00kn
6. Jednokratna novčana pomoć teže bolesnim i invalidnim osobama
50.000,00kn
7. Jednokratna novčana pomoć obiteljima za svako
novorođeno dijete
140.000,00kn
8. Pomoć u stambenom zbrinjavanju hrvatskih
branitelja
100.000,00kn
9. Pomoć za podmirivanje troškova ogrjeva
350.000,00kn
10. Pomoć u obiteljskim paketima
40.000,00kn
UKUPNO:
1.070.000,00kn
DRUGE POMOĆI:
Srijeda, 30. siječnja 2013.
1. Daje se suglasnost na izmjenu Statuta Gradske
knjižnice Vodice u tekstu koji čini sastavni dio ove
Suglasnosti.
2. Ova Suglasnost stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
Klasa: 011-02/12-01/04
Ur.broj: 2182/04-03/01-12-3
Vodice, 20. prosinca 2012.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
II.
PREDSJEDNIK
Ante Čorić, v.r.
ZDRAVSTVENA SKRB
1. Sufinanciranje primarne zdravstvene zaštite,
dežurstvo liječničkih timova nedjeljom
i praznicima
100.000,00kn
2. Timovi hitne medicinske pomoći
u turističkoj sezoni
100.000,00kn
UKUPNO:
200.000,00kn
POMOĆ HUMANITARNIM ORGANIZACIJAMA
I UDRUGAMA
Grad Vodice sufinancira humanitarne organizacije i
udruge, čije programske aktivnosti i razvijanje djelatnosti nisu dovoljno financirane iz ostalih izvora ili
vlastitih prihoda.
1. DDK Vodice
2. CARITAS
3. CRVENI KRIŽ
UKUPNO:
85.000,00kn
20.000,00kn
100.000,00kn
205.000,00kn
III.
Ovaj Program stupa na snagu danom objave u
«Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije», a
primjenjuje se od 01. siječnja 2013.godine.
____________________
16
Na temelju članka 30. točke 12. Statuta Grada Vodica
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, br. 9/09
i 9/11-ispravak), Gradsko vijeća Grada Vodica, na 31.
sjednici, od 20. prosinca 2012. godine, daje
SUGLASNOST
na Statut Memorijalnog centra
Faust Vrančić u Prvić Luci
1. Daje se suglasnost na Statut Memorijalnog centra
Faust Vrančić u Prvić Luci u tekstu koji čini sastavni dio
ove Suglasnosti.
2. Ova Suglasnost stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
Klasa: 011-01/12-01/05
Ur.broj: 2182/04-03/01-12-2
Vodice, 20. prosinca 2012.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
Klasa: 551-01/12-01/90
Urbroj.: 2182/04-03/01-12-1
Vodice, 20. prosinca 2012.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
PREDSJEDNIK
Ante Čorić, v.r.
PREDSJEDNIK
Ante Čorić, v.r.
____________________
17
Na temelju članka 30. točke 12. Statuta Grada Vodica
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, br.
9/09 i 9/11-ispravak), po zahtjevu ravnateljice Gradske
knjižnice Vodice, Gradsko vijeća Grada Vodica, na 31.
sjednici, od 20. prosinca 2012. godine, daje
Na temelju članka 39. stavka 3. Zakona o pomorskom
dobru i morskim lukama (NN, br. 158/03), članka 6.
Uredbe o postupku izdavanja koncesijskog odobrenja
na pomorskom dobru (NN, br. 36/04) i članaka 29. i
30. Statuta Grada Vodica („Službeni vjesnik Šibenskokninske županije“, br. 9/09), Gradsko vijeće Grada
Vodica, na 31. sjednici, od 20. prosinca 2012.godine,
donosi
SUGLASNOST
na izmjenu Statuta Gradske knjižnice
Vodice
RJEŠENJE
o imenovanju članova Vijeća za davanje
koncesijskog odobrenja
15
____________________
Srijeda, 30. siječnja 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
1. U Vijeće se imenuju:
a) predstavnici Grada Vodica
1. Marko Lugović, pročelnik Upravnog odjela za komunalno-vodni sustav, zaštitu okoliša i graditeljstvo,
2. Vesna Franin, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, imovinu i prostorno planiranje,
3. Stanko Birin;
b) predstavnik Županijskog upravnog odjela
nadležnog za poslove pomorstva
Jadranka Fržop, pročelnica Upravnog odjela za
pomorstvo, promet, otočni i područni razvoj Šibenskokninske županije;
c) predstavnik Lučke kapetanije
- Branko Rameša, predstavnik Lučke ispostave
Murter.
2. Mandat članova Vijeća traje četiri (4) godine.
Ako ocijeni potrebitim, Gradsko vijeće može pojedinog člana Vijeća ili Vijeće u cijelosti razriješiti i prije
isteka mandata.
3. Ovo rješenje stupa na snagu danom objave u
„Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“, a
primjenjuje se od 01. siječnja 2013.godine.
Klasa: 119-01/12-01/04
Ur.br.: 2182/04-01/03-12-4
Vodice, 20. prosinca 2012.
Broj 1 - Strana 65
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
PREDSJEDNIK
Ante Čorić, v.r.
____________________
V.
OPĆINA BILICE
OPĆINSKO VIJEĆE
1
Na temelju članka 43. Zakona o proračunu (“Narodne
novine”, broj 87/08), članka 68. Zakona o financiranju
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
(“Narodne novine”, broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00,
127/00, 59/01, 107/01 i 150/02, 147/03, 132/06, 26/07
i 73/08) i članka 28. Statuta Općine Bilice (“Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 10/09),
Općinsko vijeće Općine Bilice, na 25. sjednici, od 28.
prosinca 2012. godine, donosi
IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
Općine Bilice za 2012.godinu (I.)
I. OPĆI DIO
Članak 1.
Izmjene i dopune Proračuna Općine Bilice za 2012. godinu (I.),u daljnjem tekstu “Izmjene i dopune Proračuna”)
sastoje se od:
PLANIRANO
IZNOS
PROMJENA
(%) NOVI IZNOS
IZNOS
PROMJENA
(%) NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
Prihodi poslovanja
6.967.500,00 -525.845,32
-7,55 6.441.654,68
Rashodi poslovanja
4.177.500,00 -357.311,26
-8,55 3.820.188,74
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
2.790.000,00 -2.485.172,52
-89,07
304.827,48
RAZLIKA - MANJAK
0,00 2.316.638,46
0,00 2.316.638,46
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE
0,00
0,00
0,00
0,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)
Vlastiti izvori
0,00
0,00
0,00
0,00
MANJAK IZ PRETHODNE GODINE
0,00 2.316.638,46
0,00 2.316.638,46
BROJ
KONTA
VRSTA PRIHODA / RASHODA
PLANIRANO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
6
Prihodi poslovanja
6.967.500,00
61
Prihodi od poreza
2.831.500,00
611
Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i1.781.500,00
613
Porez na kuće za odmor
150.000,00
613
Porez na promet nekretnina
800.000,00
614
Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića 20.000,00
614
Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke
60.000,00
616
Ostali neraspoređeni prihodi od poreza
20.000,00
63
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata
unutar općeg proračuna
300.000,00
633
Tekuće pomoći iz državnog proračuna
50.000,00
-525.845,32
-183.995,32
126.004,68
10.000,00
-300.000,00
0,00
0,00
-20.000,00
-7,55
-6,50
7,10
6,67
-37,50
0,00
0,00
-100,00
6.441.654,68
2.647.504,68
1.907.504,68
160.000,00
500.000,00
20.000,00
60.000,00
0,00
-150.000,00
-50.000,00
-50,00
-100,00
100.000,00
0,00
Strana 66 - Broj 1
633
633
633
64
641
642
642
642
65
651
651
651
651
651
652
653
653
653
66
662
663
663
663
663
67
671
68
683
683
3
31
311
312
313
313
32
321
321
321
322
322
322
322
322
323
323
323
323
323
323
323
323
323
323
323
323
323
323
323
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Tekuće pomoći iz županijskog proračuna
100.000,00
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna
50.000,00
Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna
100.000,00
Prihodi od imovine
86.000,00
Kamate na depozite po viđenju
1.000,00
Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
50.000,00
Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine 30.000,00
Prihodi od spomeničke rente
5.000,00
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi
po posebnim propisima i naknada
3.590.000,00
Gradske i općinske upravne pristojbe
10.000,00
Ostale naknade utvrđene gradskom/općinskom
odlukom
10.000,00
Boravišne pristojbe
10.000,00
Ostale nespomenute naknade i pristojbe
10.000,00
Naknada za promj.namjene polj.zemljišta
0,00
Naknada za legalizaciju
0,00
Komunalni doprinosi
2.500.000,00
naknada za priključenje na sustav opskrbe vodom 50.000,00
Komunalne naknade
1.000.000,00
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga
i prihodi od donacija
100.000,00
Ostale nespomenute kazne
5.000,00
Tekuće donacije od fizičkih osoba
10.000,00
Tekuće donacije od trgovačkih društava
20.000,00
Kapitalne donacije od fizičkih osoba
30.000,00
Kapitalne donacije od trgovačkih društava
35.000,00
Prihodi iz proračuna
50.000,00
Prihodi na temelju ugovorenih obveza50.000,00
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
10.000,00
Naplaćeni troškovi prisilne naplate
10.000,00
Ostali prihodi
0,00
Rashodi poslovanja
4.177.500,00
Rashodi za zaposlene
528.000,00
Plaće za redovan rad
420.000,00
Ostali rashodi za zaposlene
30.000,00
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
70.000,00
Doprinosi za zapošljavanje
8.000,00
Materijalni rashodi
2.433.500,00
Službena putovanja
20.000,00
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni ž 18.000,00
Stručno usavršavanje zaposlenika
3.000,00
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
30.000,00
Energija struja-kancelarije
10.000,00
Motorni benzin i dizel gorivo
40.000,00
Sitni inventar i auto gume
10.000,00
Javna rasvjeta
240.000,00
Rashodi za tiskanje Sl. vjesnika i uvezivanje
30.000,00
Usluge promidžbe i informiranja
20.000,00
Usluge telefona, pošte i prijevoza
50.000,00
Komunalne usluge
30.000,00
Zakupnine i najamnine
80.000,00
Intelektualne i osobne usluge
150.000,00
Računalne usluge
31.500,00
Ostale usluge
50.000,00
osobni automobil
30.000,00
tek.održ.javnih zelenih površina
5.000,00
Inv.održ. javnih površina
0,00
Sanacija nerazvrstanih prometnica
220.000,00
Održavanje vatr. i poljskih putova
50.000,00
Tek.održavanje groblja
5.000,00
Inv. održavanje groblja
0,00
Srijeda, 30. siječnja 2013.
50.000,00
-50.000,00
-100.000,00
-24.000,00
0,00
0,00
-20.000,00
-4.000,00
50,00
-100,00
-100,00
-27,91
0,00
0,00
-66,67
-80,00
150.000,00
0,00
0,00
62.000,00
1.000,00
50.000,00
10.000,00
1.000,00
-114.850,00
-10.000,00
-3,20
-100,00
3.475.150,00
0,00
-10.000,00
-10.000,00
5.000,00
150,00
80.000,00
-200.000,00
30.000,00
0,00
-100,00
-100,00
50,00
0,00
0,00
-8,00
60,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
150,00
80.000,00
2.300.000,00
80.000,00
1.000.000,00
-96.000,00
-5.000,00
-10.000,00
-16.000,00
-30.000,00
-35.000,00
-50.000,00
-50.000,00
93.000,00
-7.000,00
100.000,00
-357.311,26
24.294,41
48.812,40
-21.300,00
-3.187,83
-30,16
-541.953,03
-9.000,00
4.789,56
300,00
-18.000,00
0,00
-5.000,00
-10.000,00
65.000,00
-20.859,90
5.000,00
0,00
-18.000,00
-6.175,16
20.171,08
5.500,00
-5.000,00
-5.277,60
-5.000,00
0,00
153.350,54
24.546,51
-5.000,00
0,00
-96,00
-100,00
-100,00
-80,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
930,00
-70,00
0,00
-8,55
4,60
11,62
-71,00
-4,55
-0,38
-22,27
-45,00
26,61
10,00
-60,00
0,00
-12,50
-100,00
27,08
-69,53
25,00
0,00
-60,00
-7,72
13,45
17,46
-10,00
-17,59
-100,00
0,00
69,70
49,09
-100,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
103.000,00
3.000,00
100.000,00
3.820.188,74
552.294,41
468.812,40
8.700,00
66.812,17
7.969,84
1.891.546,97
11.000,00
22.789,56
3.300,00
12.000,00
10.000,00
35.000,00
0,00
305.000,00
9.140,10
25.000,00
50.000,00
12.000,00
73.824,84
170.171,08
37.000,00
45.000,00
24.722,40
0,00
0,00
373.350,54
74.546,51
0,00
0,00
Srijeda, 30. siječnja 2013.
323
323
323
323
323
323
323
323
323
323
323
323
329
329
329
329
329
329
329
329
329
34
343
343
343
37
372
372
372
372
372
38
381
381
381
381
381
381
381
381
381
381
381
381
383
4
41
412
412
412
412
412
42
421
421
421
421
421
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Tekuće i investicijsko.održavanje javne rasvjete 500.000,00 -329.116,48
Inv.održavanje javne rasvjete
0,00
0,00
Najam. iluminacijske rasvjete
85.000,00
977,00
Usluge tekućeg odr.šp.igralište
10.000,00
-10.000,00
Usluge tekućeg održavanja voda
70.000,00
-29.725,00
Usluge tek. održavanja OŠ
20.000,00
-20.000,00
Nadzor-izgradnja javne rasvjete
20.000,00
-20.000,00
Nadzor-nogostup
20.000,00
-20.000,00
Uređenje plaža
100.000,00
-88.739,50
izdaci za interventne situacije
30.000,00
-20.000,00
Fond za sanaciju iznenadnih onečišćenja mora
10.000,00
0,00
Ambulanta-najamnina
60.000,00
8.000,00
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, p 130.000,00
-7.794,08
Reprezentacija
30.000,00
-10.000,00
pričuva
20.000,00
2.000,00
Premije osiguranja
30.000,00
2.000,00
Članarine
1.000,00
-900,00
Rashodi za sponzorstva i pokroviteljstva
20.000,00
-20.000,00
Naknade za rad pred. tijela - pomorsko dobro
5.000,00
0,00
Turistička zajednica
50.000,00
-50.000,00
Ostali troškovi - pošta
100.000,00 -100.000,00
Financijski rashodi
130.000,00
125.000,00
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
15.000,00
0,00
Zatezne kamate
100.000,00
100.000,00
Ostali nespomenuti financijski rashodi
15.000,00
25.000,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade
865.000,00
50.000,00
Pomoć za ogrjev
60.000,00
-10.000,00
Jednokratne novčane pomoći -stim.
80.000,00
0,00
Troškovi stanovanja
5.000,00
-5.000,00
Fin. troškova prijevoza za srednju školu
120.000,00
12.000,00
Sufinanciranje dječjeg vrtića
600.000,00
53.000,00
Ostali rashodi
221.000,00
-14.652,64
Tekuće donacije pol.strankama u vijeću
10.000,00
-8.000,00
Tekuće donacije -ostale don. pol. strankama
1.000,00
-1.000,00
Tekuće donacije vjerskim organizacijama
30.000,00
1.000,00
Dan Općine Bilice
50.000,00
31.347,36
Kulturna događanja u Bilicama
15.000,00
-14.500,00
Ostale te.donacije kulturnim udrugama
5.000,00
-5.000,00
Organizacija športskih turnira
5.000,00
-5.000,00
Pomoći športskim klubovima
10.000,00
-3.000,00
Tekuće donacije - lovačko društvo
10.000,00
-10.000,00
Tekuće donacije -protupožarna zaštita
60.000,00
0,00
Pomaganje rada humanitarnih udruga
5.000,00
-500,00
Državna uprava za zaštitu i spašavanje
10.000,00
0,00
Elementarna nepogoda
10.000,00
0,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
2.790.000,00 -2.485.172,52
Rashodi za nabavu neproizvedene
dugotrajne imovine
200.000,00 -136.000,00
Projektna dok. za groblje
0,00
0,00
Planovi, projekti-nogostup
0,00
0,00
Geodetske podloge i ucrtavanje granica pom.dobra 20.000,00
-20.000,00
Izrada projektne dokumentacije
100.000,00 -100.000,00
Izrada idejnog projekta za odvodnju otpadnih voda 80.000,00
-16.000,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugot. imovine 2.590.000,00 -2.349.172,52
Izgradnja nogostupa Škola-Bosuć
300.000,00 -300.000,00
Gradnja vodovodne mreže Grubišići-BosućĆaleta-Cari-Slavice IV.faza
150.000,00 -150.000,00
Izgradnja šk.zgrade, uređenje okoliša,
opremanje građevine
500.000,00 -500.000,00
Komunalni opremanje zgade OŠ ((priključak vode,
el.energije, telefon)
1.000.000,00 -1.000.000,00
Gradnja vodovodne mreže-Ulica Polačice
200.000,00 -200.000,00
Broj 1 - Strana 67
-65,82
0,00
1,15
-100,00
-42,46
-100,00
-100,00
-100,00
-88,74
-66,67
0,00
13,33
-6,00
-33,33
10,00
6,67
-90,00
-100,00
0,00
-100,00
-100,00
96,15
0,00
100,00
166,67
170.883,52
0,00
85.977,00
0,00
40.275,00
0,00
0,00
0,00
11.260,50
10.000,00
10.000,00
68.000,00
122.205,92
20.000,00
22.000,00
32.000,00
100,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
255.000,00
15.000,00
200.000,00
40.000,00
5,78
-16,67
0,00
-100,00
10,00
8,83
-6,63
-80,00
-100,00
3,33
62,69
-96,67
-100,00
-100,00
-30,00
-100,00
0,00
-10,00
0,00
0,00
-89,07
915.000,00
50.000,00
80.000,00
0,00
132.000,00
653.000,00
206.347,36
2.000,00
0,00
31.000,00
81.347,36
500,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
60.000,00
4.500,00
10.000,00
10.000,00
304.827,48
-68,00
0,00
0,00
-100,00
-100,00
-20,00
-90,70
-100,00
64.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
64.000,00
240.827,48
0,00
-100,00
0,00
-100,00
0,00
-100,00
-100,00
0,00
0,00
Strana 68 - Broj 1
421
421
421
421
422
422
422
422
426
45
451
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Izgradnja javne rasvjete zaseok Lugovići uz D 33 60.000,00
Vodovodna mreža ulica Stubalj 1
(Kalauzovac II faza)
150.000,00
Gradnja vodovodne mreže-Šparade
200.000,00
Izgradnja javne rasvjete zaseok Burići
0,00
uredska oprema i namještaj
5.000,00
Komunikacijska oprema
5.000,00
Oprema za održavanje i zaštitu
10.000,00
Računala i računalna oprema
5.000,00
Ulaganja u računalne programe
5.000,00
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00
Dodatna ulaganja na javnoj rasvjeti
0,00
Srijeda, 30. siječnja 2013.
-60.000,00
-100,00
0,00
-110.239,01
-85.099,76
86.156,25
-5.000,00
-4.990,00
-10.000,00
-5.000,00
-5.000,00
0,00
0,00
-73,49
-42,55
0,00
-100,00
-99,80
-100,00
-100,00
-100,00
0,00
0,00
39.760,99
114.900,24
86.156,25
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)
9
Vlastiti izvori
0,00
0,00
0,00
92
Rezultat poslovanja
0,00
0,00
0,00
922
Višak prihoda
0,00
0,00
0,00
kn
Članak 2.
U tekuću pričuvu proračuna izdvaja se 20.412,50
Članak 3.
Prihodi, rashodi i izdaci prema razredima i skupinama utvrđuju se u Bilanci prihoda, rashoda i izdataka
za 2012. godinu.
II. POSEBAN DIO
Članak 4.
Izdaci Izmjena i dopuna Proračuna za 2012. godinu
(I) raspoređuju se po razdjelima, korisnicima, potanjim
namjenama u posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:
1. Prikaz organizacijske strukture upravnih tijela
koja djeluju u Općini Bilice s brojem popunjenih
radnih mjesta
1. Jedinstveni upravni odjel
RAZDJEL 1 – JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Jedinstveni upravni odjel
- obavlja stručne poslove u svezi rada i priprema
sjednica Vijeća i radnih tijela Vijeća,
- brine o pravovremenoj izradi stručnih materijala
za potrebe Vijeća, te daje stručna mišljenja o pitanjima
iz njihovog djelokruga,
- osigurava stručnu i tehničku pomoć
vijećnicima,
- priprema za objavu akte tijela lokalne samouprave u službenom glasilu Šibensko-kninske županije,
- organizira prepisivanje, umnožavanje i otpremu
materijala za sjednicu,
- vodi i izrađuje zapisnike sa sjednica,
- obavlja poslove tehničke obrade i otpreme materijala za sjednice i akata nakon sjednica vijeća i njihovih
radnih tijela,
- obavlja poslove iz oblasti društvenih djelatnosti,
kulture, tehničke kulture i športa, brige i odgoja djece
0,00
0,00
0,00
predškolske dobi, osnovnog školstva, socijalne skrbi,
zdravstva i udruga građana,
- obavlja poslove iz komunalnog gospodarstva, izrada programa održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture, upravni postupci u oblasti komunalnog
gospodarstva, provedba komunalnog reda, izrada programa izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture
i drugih objekata kojih je investitor općina, priprema
zemljišta za izgradnju,
- obavlja poslove iz oblasti prostornog uređenja
okoliša, izrada izvješća o stanju u prostoru, izrada
programa za unapređenje stanja u prostoru, poslovi na
donošenju prostornog plana uređenja općine i provedba
javne rasprave, predlaganje programa zaštite okoliša u
slučajevima onečišćenja okoliša lokalnih razmjera,
- obavlja poslove pripreme akata u gospodarenju
nekretninama u vlasništvu općine, prodaja nekretnina, uspostavljanje služnosti, najam stanova i zakup
poslovnih prostora,
- obavlja poslove vođenja financijskih i materijalnih poslovanja općine, izrade i izvršavanja proračuna i
godišnjeg obračuna proračuna općine, razreza i naplate
prihoda
- koji pripadaju općini kao jedinici lokalne
samouprave, obavljanje računovodstvenih poslova,
vođenje knjigovodstvenih evidencija imovine općine,
vođenje poslova osiguranja imovine općine, poticanje
poduzetničkih aktivnosti putem posebnih programa od
interesa za općinu,
- obavlja poslove opće uprave, opće i kadrovske
poslove, obavljanje poslova i evidencija iz oblasti rada
i radnih odnosa, osiguravanje tehničkih uvjeta za rad
JUO-a (čuvarska služba, zagrijavanje i čišćenje prostorija, nabava opreme i investicijsko održavanje, poslove
ekonomata), poslovi prijamne kancelarije, arhiviranje i
otprema pošte, nabava roba i usluga.
V. NAČIN RADA I UPRAVLJANJA
Viši savjetnik
za komunalne
djelatnosti
gospodarstvo i
poljoprivredu
Viši savjetnik
za imovinskopravna pitanja i
društvene
djelatnosti
Viši referent za
računovodstvo
3.
4.
Pročelnik
Jedinstvenog
upravnog
odjela
Naziv radnog
mjesta
2.
1.
R.
br
Viši referent
Viši savjetnik
Viši savjetnik
Glavni rukovoditelj
Podkategorija
9
4
4
1
Klasifika
cijski
rang
- sveučilišni prvostupnik struke ili
stručni prvostupnik struke
ekonomskog ili računovodstvenog
smjera;
- najmanje 1 godina radnog iskustva
na odgovarajućim poslovima
- poznavanje rada na računalu
- državni stručni ispit.
-magistar struke ili stručni specijalist
pravnog smjera
- najmanje 4 godina radnog iskustva
na odgovarajućim poslovima
- poznavanje rada na računalu
- državni stručni ispit.
-magistar struke ili stručni specijalist
ekonomskog, ili tehničkog smjera
- najmanje 4 godina radnog iskustva
na odgovarajućim poslovima
- poznavanje rada na računalu
- državni stručni ispit.
-magistar struke ili stručni specijalist
ekonomskog, pravnog ili
građevinskog smjera
- najmanje 5 godina radnog iskustva
na odgovarajućim poslovima
- organizacijske sposobnosti
- komunikacijske vještine
- poznavanje rada na računalu
- poznavanje jednog stranog jezika
- državni stručni ispit.
Stručno znanje
- izrađuje prijedlog Proračun, izmjene i dopune Proračuna;
- izrađuje godišnji i polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna;
- izrađuje sve potrebne financijske izvještaje;
- prati naplatu drugih pristojbi koje predstavljaju proračunske prihode;
- radi obračun i isplatu plaća i drugih primanja;
- obavlja stručne poslove vezane za financijsko-planske i računovodstvene
poslove i prati obračun troškova poslovanja;
- obavlja i druge poslove koji mu se povjere.
-uređuje imovinsko pravne poslove;
- obavlja stručne poslove iz područja prosvjete, kulture i zaštite kulturne
baštine;
- obavlja stručne poslove iz područja rada, zdravstva i socijalne skrbi;
- izrađuje prijedloge općih i pojedinačnih akata;
- sudjeluje u izradi analize i izvješća iz svoje nadležnosti;
- prati i analizira stanje u djelatnostima iz područja svog rada;
- obavlja i druge poslove koji mu se povjere.
- obavlja stručne poslove iz područja komunalnih djelatnosti, postupanja sa
komunalnim otpadom te zaštite okoliša;
- obavlja stručne poslove iz područja malog obrtništva, obrta i
zadrugarstva;
- sudjeluje u provođenju programa razvitka i obnove poljoprivrede;
- obavlja poslove u svezi zaštite od elementarnih nepogoda;
- izrađuje prijedloge općih i pojedinačnih akata;
- sudjeluje u izradi analize i izvješća iz svoje nadležnosti;
- prati i analizira stanje u djelatnostima iz područja svog rada;
- obavlja i druge poslove koji mu se povjere.
-rukovodi radom Jedinstvenog upravnog odjela u skladu sa zakonom i
drugim propisima.
- prati stanje i obavlja poslove iz područja prostornog uređenja i zaštite
okoliša, gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine, financijskog i
materijalnog poslovanja Općine, opće uprave i kadrovske poslove,
osiguravanja tehničkih uvjeta za rad Odjela i prijamne kancelarije,
arhiviranja i otpreme pošte, nabave roba, usluga i radova, te u svezi s tim
predlaže standarde i mjere za ostvarivanje ravnomjernog razvitka u tim
djelatnostima;
- priprema program javnih potreba i provodi ga;
- izrađuje i priprema izvješća, opće i druge akte za potrebe Općinskog
vijeća i Općinskog načelnika;
- obavlja stručne poslove u svezi pripreme sjednice Općinskog vijeća i
njegovih radnih tijela;
- daje stručne savjete općinskom načelniku i radnim tijelima Općinskog
vijeća, te im pomaže u radu;
- obavlja i druge poslove koji mu se povjere.
Opis poslova
1
1
1
1
Broj
izvr
šite
lja
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
III
II
II
I
Kateg
orija
Srijeda, 30. siječnja 2013.
Broj 1 - Strana 69
Komunalni
radnik
8.
IV
III
III
III
Namještenik
Referent
Referent
Referent
13
11
11
11
- srednja stručna sprema;
- najmanje 1 godina radnog iskustva
na odgovarajućim poslovima
- poznavanje rada na računalu
- državni stručni ispit.
- niža stručna sprema ili osnovna
škola.
- srednja stručna sprema;
- najmanje 1 godina radnog iskustva
na odgovarajućim poslovima
- poznavanje rada na računalu
- državni stručni ispit.
- srednja stručna sprema;
- najmanje 1 godina radnog iskustva
na odgovarajućim poslovima
- poznavanje rada na računalu
- državni stručni ispit.
Od svih sistematizirani radnih mjesta popunjena su slijedeća radna mjesta:
- pročelnik
- viši referent za računovodstvo
- referent komunalni redar.
Administrativn
i referent
Referent
Komunalni
redar
Računovodstve
ni referent
7.
6.
5.
p
g p
j
p j
- održavanje groblja, dječjih igrališta, te ostalih javnih površina na području
Općine (košnja, obrezivanje, metenje);
- pomaže u pripremi proslava i drugih manifestacija koje organizira
Općina;
- obrezivanje drveća;
- zidanje urušenih suhozida:
- obavlja i druge poslove koji mu se povjere.
- obavlja poslove i poduzima mjere u svezi provođenja komunalnog reda
sukladno zakonu i odlukama Općinskog vijeća i drugim propisima;
- naplaćuje mandatne globe i predlaže pokretanje prekršajnog postupka;
- temeljem uočenog stanja predlaže odluke ni mjere u cilju unaprjeđenja
života stanovnika Općine;
- obavlja i druge poslove koji mu se povjere.
- vodi i izrađuje zapisnike sa sjednica Općinskog vijeća;
- sudjeluje u izradi pisanih akata Općinskog načelnika;
- vrši klasifikaciju i urudžbiranje predmeta;
- obavlja i druge poslove koji mu se povjere.
-obavlja poslove kontiranja i knjiženja.
- obavlja poslove financijskog knjigovodstva i računovodstva;
- surađuje s Poreznom upravom u svezi naplate općinskih prihod;
- evidentira sve prispjele fakture i vrši njihovo plaćanje;
- obavlja i druge poslove koji mu se povjere.
j
1
1
1
1
Strana 70 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Srijeda, 30. siječnja 2013.
Srijeda, 30. siječnja 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Broj 1 - Strana 71
BROJ
PROMJENA
POZICIJA
KONTA
VRSTA RASHODA / IZDATAKA
PLANIRANO
IZNOS
(%) NOVI IZNOS
UKUPNO RASHODI / IZDACI
6.967.500,00 -2.842.483,78
-40,80
4.125.016,22
RAZDJEL 001 JEDNISTVENI UPRAVNI ODJEL
1.531.500,00
-92.010,11
-6,01
1.439.489,89
Glavni program A01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA
1.261.500,00
59.989,89
4,76
1.321.489,89
Program A01 1007 IZVRŠNA UPRVA I ADMINISTRACIJA JUO
1.241.500,00
79.989,89
6,44
1.321.489,89
Aktivnost A01 1007 A100001 IZVRŠNA UPRAVA I
ADMINISTRACIJA JUO
1.241.500,00
79.989,89
6,44
1.321.489,89
R009
311
Plaće za redovan rad
420.000,00
48.812,40
11,62
468.812,40
R010
312
Ostali rashodi za zaposlene
30.000,00
-21.300,00
-71,00
8.700,00
R011
313
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
70.000,00
-3.187,83
-4,55
66.812,17
R012
313
Doprinosi za zapošljavanje
8.000,00
-30,16
-0,38
7.969,84
R013
321
Službena putovanja
20.000,00
-9.000,00
-45,00
11.000,00
R014
321
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni ž 18.000,00
4.789,56
26,61
22.789,56
R015
321
Stručno usavršavanje zaposlenika
3.000,00
300,00
10,00
3.300,00
R016
322
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
30.000,00
-18.000,00
-60,00
12.000,00
R017
322
Energija struja-kancelarije
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
R018
322
Motorni benzin i dizel gorivo
40.000,00
-5.000,00
-12,50
35.000,00
R019
322
Sitni inventar i auto gume
10.000,00
-10.000,00
-100,00
0,00
R020
323
Usluge telefona, pošte i prijevoza
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
R021
323
Komunalne usluge
30.000,00
-18.000,00
-60,00
12.000,00
R022
323
Zakupnine i najamnine
80.000,00
-6.175,16
-7,72
73.824,84
R023
323
Intelektualne i osobne usluge
150.000,00
20.171,08
13,45
170.171,08
R024
323
Računalne usluge
31.500,00
5.500,00
17,46
37.000,00
R025
323
Ostale usluge
50.000,00
-5.000,00
-10,00
45.000,00
R026
329
Premije osiguranja
30.000,00
2.000,00
6,67
32.000,00
R027
329
Članarine
1.000,00
-900,00
-90,00
100,00
R028
329
Rashodi za sponzorstva i pokroviteljstva
20.000,00
-20.000,00
-100,00
0,00
R029
343
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
15.000,00
0,00
0,00
15.000,00
R030
343
Zatezne kamate
100.000,00
100.000,00
100,00
200.000,00
R031
343
Ostali nespomenuti financijski rashodi
15.000,00
25.000,00
166,67
40.000,00
R032
422
uredska oprema i namještaj
5.000,00
-5.000,00
-100,00
0,00
R033
422
Komunikacijska oprema
5.000,00
-4.990,00
-99,80
10,00
Program A01 1008 UREDSKO OPREMANJE ADMINISTRACIJE
10.000,00
-10.000,00
-100,00
0,00
Aktivnost A01 1008 A100001 UREDSKO OPREMANJE
ADMINISTRACIJE
10.000,00
-10.000,00
-100,00
0,00
R034
422
Oprema za održavanje i zaštitu
10.000,00
-10.000,00
-100,00
0,00
Program A01 1009 UNAPRIJEĐENJE KOM.SUSTAVA-INFORMATIZACIJA
UPRAVE
10.000,00
-10.000,00
-100,00
0,00
Tekući projekt A01 1009 T100001 UNAPRIJEĐENJE KOM. SUSTAVAINFORMATIZACIJA UPRAVE
10.000,00
-10.000,00
-100,00
0,00
R035
422
Računala i računalna oprema
5.000,00
-5.000,00
-100,00
0,00
R036
426
Ulaganja u računalne programe
5.000,00
-5.000,00
-100,00
0,00
Glavni program A05 SOCIJALNA SKRB
Program A05 1001 POMOĆ ZA OGRJEV
Aktivnost A05 1001 A100001 POMOĆI ZA OGRJEV
R045
372
Pomoć za ogrjev
Program A05 1006 AMBULANTA-NAJAMNINA
Aktivnost A05 1006 A100001 AMBULANTA-NAJAMNINA
R089
323
Ambulanta-najamnina
120.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
-2.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
-1,67
-16,67
-16,67
-16,67
13,33
13,33
13,33
118.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
68.000,00
68.000,00
68.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
-50.000,00
-50.000,00
-50.000,00
-50.000,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Glavni program A15 POŠTA
Program A15 1002 Ostali troškovi-pošta
Aktivnost A15 1002 A100001 ostali troškovi-pošta
R094
329
Ostali troškovi - pošta
RAZDJEL 002 URED NAČELNIKA
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
-100.000,00
-100.000,00
-100.000,00
-100.000,00
-8.277,60
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
-8,28
0,00
0,00
0,00
0,00
91.722,40
Glavni program A01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA
Program A01 1005 IZVRŠNA UPRAVA-URED NAČELNIKA
100.000,00
50.000,00
-8.277,60
-5.000,00
-8,28
-10,00
91.722,40
45.000,00
Glavni program A14 TURISTIČKA ZAJEDNICA
Program A14 1001 TURISTIČKA ZAJEDNICA
Aktivnost A14 1001 A100001 TURISTIČKA ZAJEDNICA
R093
329
Turistička zajednica
Strana 72 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Srijeda, 30. siječnja 2013.
Aktivnost A01 1005 A100001 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 50.000,00
-5.000,00
R006
323
Usluge promidžbe i informiranja
20.000,00
5.000,00
R007
329
Reprezentacija
30.000,00
-10.000,00
Program A01 1006 IZDVAJANJE U TEKUĆU PRIČUVU
20.000,00
2.000,00
Aktivnost A01 1006 A100001 IZDVAJANJE U TEKUĆU PRIČUVU
20.000,00
2.000,00
R008
329
pričuva
20.000,00
2.000,00
Program A01 1010 REDOVNO POSLOVANJE OPĆINSKE UPRAVE
-operativni leasing sl. automobila
30.000,00
-5.277,60
Tekući projekt A01 1010 T100001 OPERATIVNI LEASING
SLUŽBENOG AUTOMOBILA
30.000,00
-5.277,60
R037
323
osobni automobil
30.000,00
-5.277,60
RAZDJEL 003 OPĆINSKO VIJEĆE
5.336.000,00 -2.742.196,07
-10,00
25,00
-33,33
10,00
10,00
10,00
45.000,00
25.000,00
20.000,00
22.000,00
22.000,00
22.000,00
-17,59
24.722,40
-17,59
-17,59
-51,39
24.722,40
24.722,40
2.593.803,93
Glavni program A01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA
201.000,00
Program A01 1001 TISKANJE SLIŽBENOG VJESNIKA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
30.000,00
Aktivnost A01 1001 A100001 TISKANJE SLUŽBENOG VJESNIKA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
30.000,00
R001
323
Rashodi za tiskanje Sl. vjesnika i uvezivanje
30.000,00
Program A01 1002 OPĆINSKO VIJEĆE I RADNA TIJELA VIJEĆA
130.000,00
Aktivnost A01 1002 A100001 OPĆINSKO VIJEĆE I RADNA
TIJELA VIJEĆA
130.000,00
R002
329
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, p130.000,00
Program A01 1003 TEKUĆE DONACIJE POLITIČKIM
STRANKAMA I UDRUGAMA
11.000,00
Aktivnost A01 1003 A100001 TEKUĆE POMOĆI POLITIČKIM
STRANKAMA U VIJEĆU
11.000,00
R003
381
Tekuće donacije pol.strankama u vijeću
10.000,00
R004
381
Tekuće donacije -ostale don. pol. strankama
1.000,00
Program A01 1004 TEKUĆE DONACIJE-VJERSKE ORGANIZACIJE
30.000,00
Aktivnost A01 1004 A100001 TEKUĆE DONACIJE-VJERSKE
ORGANIZACIJE
30.000,00
R005
381
Tekuće donacije vjerskim organizacijama
30.000,00
-36.653,98
-18,24
164.346,02
-20.859,90
-69,53
9.140,10
-20.859,90
-20.859,90
-7.794,08
-69,53
-69,53
-6,00
9.140,10
9.140,10
122.205,92
-7.794,08
-7.794,08
-6,00
-6,00
122.205,92
122.205,92
-9.000,00
-81,82
2.000,00
-9.000,00
-8.000,00
-1.000,00
1.000,00
-81,82
-80,00
-100,00
3,33
2.000,00
2.000,00
0,00
31.000,00
1.000,00
1.000,00
3,33
3,33
31.000,00
31.000,00
70.000,00
11.847,36
16,92
81.847,36
65.000,00
16.847,36
25,92
81.847,36
65.000,00
50.000,00
15.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
16.847,36
31.347,36
-14.500,00
-5.000,00
-5.000,00
-5.000,00
25,92
62,69
-96,67
-100,00
-100,00
-100,00
81.847,36
81.347,36
500,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
-18.000,00
-72,00
7.000,00
15.000,00
15.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
-8.000,00
-8.000,00
-5.000,00
-3.000,00
-10.000,00
-53,33
-53,33
-100,00
-30,00
-100,00
7.000,00
7.000,00
0,00
7.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
60.000,00
60.000,00
-10.000,00
-10.000,00
0,00
0,00
-100,00
-100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
60.000,00
210.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
5.000,00
6.500,00
0,00
0,00
0,00
-5.000,00
3,10
0,00
0,00
0,00
-100,00
216.500,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
0,00
Glavni program A02 KULTURNA BAŠTINA
Program A02 1001 SUFINANCIRANJE KULTURNIH AKCIJA
I MANIFESTACIJA
Aktivnost A02 1001 A100001 DONACIJA ZA ORGANIZACIJU
PROSLAVE DANA OPĆINE
R038
381
Dan Općine Bilice
R039
381
Kulturna događanja u Bilicama
Program A02 1002 OSTALE KULTURNE DJELATNOSTI
Aktivnost A02 1002 A100001 POMOĆI KULTURNIM UDRUGAMA
R040
381
Ostale te.donacije kulturnim udrugama
Glavni program A03 ŠPORT
Program A03 1001 FINANCIJSKA POTPORA ZA NATJECANJE
ŠPORTAŠA
Aktivnost A03 1001 A100001 ŠPORTSKA NATJECANJA
R041
381
Organizacija športskih turnira
R042
381
Pomoći športskim klubovima
Program A03 1002 FINANCIJSKA POTPORA LOVAČKOM DRUŠTVU
Aktivnost A03 1002 A100001 FINANCIJSKA POTPORA
LOVAČKOM DRUŠTVU
R043
381
Tekuće donacije - lovačko društvo
Glavni program A04 ZAŠTITA OD POŽARA
Program A04 1001 RAD JVP-GRAD ŠIBENIK
Aktivnost A04 1001 A100001 SUFINANCIRANJE RADA
JVP-GRAD ŠIBENIK
R044
381
Tekuće donacije -protupožarna zaštita
Glavni program A05 SOCIJALNA SKRB
Program A05 1002 JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI
Aktivnost A05 1002 A100001 JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI
R046
372
Jednokratne novčane pomoći -stim.
Program A05 1003 PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA
Srijeda, 30. siječnja 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Broj 1 - Strana 73
Aktivnost A05 1003 A100001 PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA 5.000,00
R047
372
Troškovi stanovanja
5.000,00
Program A05 1004 POMAGANJE RADA HUMANITARNIH UDRUGA
5.000,00
Aktivnost A05 1004 A100001 POMAGANJE RADA HUMANI. UDRUGA 5.000,00
R048
381
Pomaganje rada humanitarnih udruga
5.000,00
Program A05 1005 SUF. PROGRAMA SREDNJEŠKOLSKOG ODGOJA 120.000,00
Aktivnost A05 1005 A100001 SUFINANCIRANJE PROGRAMA
SREDNJEŠKOLSKOG ODGOJA
120.000,00
R049
372
Fin. troškova prijevoza za srednju školu
120.000,00
-5.000,00
-5.000,00
-500,00
-500,00
-500,00
12.000,00
-100,00
-100,00
-10,00
-10,00
-10,00
10,00
0,00
0,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
132.000,00
12.000,00
12.000,00
10,00
10,00
132.000,00
132.000,00
Glavni program A06 PREDŠKOLSKI ODGOJ
Program A06 1001 SUF. PROGRAMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA
Aktivnost A06 1001 A100001 SUFINANCIRANJE PROGRAMA
PREDŠKOLSKOG ODGOJA
R050
372
Sufinanciranje dječjeg vrtića
600.000,00
600.000,00
53.000,00
53.000,00
8,83
8,83
653.000,00
653.000,00
600.000,00
600.000,00
53.000,00
53.000,00
8,83
8,83
653.000,00
653.000,00
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
Glavni program A08 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE1.205.000,00
Program A08 1001 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA
5.000,00
Aktivnost A08 1001 A100001 TEKUĆE ODRŽAVANJE
JAVNIH ZELENIH POVRŠINA
5.000,00
R053
323
tek.održ.javnih zelenih površina
5.000,00
R054
323
Inv.održ. javnih površina
0,00
Program A08 1002 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA
270.000,00
Tekući projekt A08 1002 T100001 SANACIJA I ODRŽAVANJE
NERAZVRSTANIH PROMETNICA
270.000,00
R055
323
Sanacija nerazvrstanih prometnica
220.000,00
R056
323
Održavanje vatr. i poljskih putova
50.000,00
Program A08 1003 ODRŽAVANJE GROBLJA
5.000,00
Tekući projekt A08 1003 T100001 TEKUĆE ODRŽAVANJE GROBLJA
5.000,00
R057
323
Tek.održavanje groblja
5.000,00
R058
323
Inv. održavanje groblja
0,00
R059
412
Projektna dok. za groblje
0,00
Program A08 1004 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE
825.000,00
Kapitalni projekt A08 1004 K100005 DODATNA ULAGANJA
NA JAVNOJ RASVJETI
825.000,00
R060
451
Dodatna ulaganja na javnoj rasvjeti
0,00
R061
322
Javna rasvjeta
240.000,00
R062
323
Tekuće i investicijsko.održavanje javne rasvjete 500.000,00
R063
323
Inv.održavanje javne rasvjete
0,00
R064
323
Najam. iluminacijske rasvjete
85.000,00
Program A08 1005 ODRŽAVANJE ŠPORTSKOG IGRALIŠTA
10.000,00
Tekući projekt A08 1005 T100001 TEKUĆE ODRŽAVANJE
ŠPORTSKIH IGRALIŠTA
10.000,00
R065
323
Usluge tekućeg odr.šp.igralište
10.000,00
Program A08 1006 ODRŽAVANJE VODOPSKRBNOG SUSTAVA
70.000,00
Kapitalni projekt A08 1006 K100001 INV. ODRŽAVANJE
VODOOPSKRBNOG SUSTAVA
70.000,00
R066
323
Usluge tekućeg održavanja voda
70.000,00
Program A08 1007 ODRŽAVANJE ŠKOLSKE ZGRADE
20.000,00
Tekući projekt A08 1007 T100001 ODRŽAVANJE ŠKOLSKE ZGRADE 20.000,00
R067
323
Usluge tek. održavanja OŠ
20.000,00
-154.967,43
-5.000,00
-12,86
-100,00
1.050.032,57
0,00
-5.000,00
-5.000,00
0,00
177.897,05
-100,00
-100,00
0,00
65,89
0,00
0,00
0,00
447.897,05
177.897,05
153.350,54
24.546,51
-5.000,00
-5.000,00
-5.000,00
0,00
0,00
-263.139,48
65,89
69,70
49,09
-100,00
-100,00
-100,00
0,00
0,00
-31,90
447.897,05
373.350,54
74.546,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
561.860,52
-263.139,48
0,00
65.000,00
-329.116,48
0,00
977,00
-10.000,00
-31,90
0,00
27,08
-65,82
0,00
1,15
-100,00
561.860,52
0,00
305.000,00
170.883,52
0,00
85.977,00
0,00
-10.000,00
-10.000,00
-29.725,00
-100,00
-100,00
-42,46
0,00
0,00
40.275,00
-29.725,00
-29.725,00
-20.000,00
-20.000,00
-20.000,00
-42,46
-42,46
-100,00
-100,00
-100,00
40.275,00
40.275,00
0,00
0,00
0,00
Glavni program A09 IZGRADNJA KOMUNALNIH OBJEKATA
Program A09 1001 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE
Kapitalni projekt A09 1001 K100001 GRADNJA JAVNE RASVJETER068
323
Nadzor-izgradnja javne rasvjete
R095
421
Izgradnja javne rasvjete zaseok Burići
Kapitalni projekt A09 1001 K100003 GRADNJA JAVNE RASVJETE
ZASEOK LUGOVIĆI UZ D-33
1.100.000,00
80.000,00
20.000,00
20.000,00
0,00
-859.182,52
6.156,25
66.156,25
-20.000,00
86.156,25
-78,11
7,70
330,78
-100,00
0,00
240.817,48
86.156,25
86.156,25
0,00
86.156,25
60.000,00
-60.000,00
-100,00
0,00
Glavni program A07 UNAPRIJEĐENJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
Program A07 1001 ELEMENTARNA NEPOGODA
Aktivnost A07 1001 A100001 DRŽAVNA UPRAVA ZA
ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
R051
381
Državna uprava za zaštitu i spašavanje
R052
383
Elementarna nepogoda
Strana 74 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
R090
421
Izgradnja javne rasvjete zaseok Lugovići uz D 33 60.000,00
Program A09 1002 RAZVRSTANA CESTA-IZGRADNJA
NOGOSTUPA ŠKOLA-BOSUĆ
320.000,00
Kapitalni projekt A09 1002 K100001 IZGRADNJA NOGOSTUPA
320.000,00
R070
421
Izgradnja nogostupa Škola-Bosuć
300.000,00
R071
412
Planovi, projekti-nogostup
0,00
R072
323
Nadzor-nogostup
20.000,00
Program A09 1003 GRADNJA VODOOPS. MREŽE
700.000,00
Kapitalni projekt A09 1003 K100001 GRADNJA VOD. MREŽE
150.000,00
R074
421
Gradnja vodovodne mreže Grubišići-BosućĆaleta-Cari-Slavice IV.faza
150.000,00
Kapitalni projekt A09 1003 K100003 GRADNJA VODOVODNE MREŽE 400.000,00
R088
421
Gradnja vodovodne mreže-Ulica Polačice
200.000,00
R092
421
Gradnja vodovodne mreže-Šparade
200.000,00
Kapitalni projekt A09 1003 K100005 GRADNJA VODOVODNE
MREŽE ULICA STUBALJ 1
150.000,00
R091
421
Vodovodna mreža ulica Stubalj I
150.000,00
Srijeda, 30. siječnja 2013.
-60.000,00
-100,00
0,00
-320.000,00
-320.000,00
-300.000,00
0,00
-20.000,00
-545.338,77
-150.000,00
-100,00
-100,00
-100,00
0,00
-100,00
-77,91
-100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
154.661,23
0,00
-150.000,00
-285.099,76
-200.000,00
-85.099,76
-100,00
-71,27
-100,00
-42,55
0,00
114.900,24
0,00
114.900,24
-110.239,01
-110.239,01
-73,49
-73,49
39.760,99
39.760,99
Glavni program A10 ODGOJNO OBRAZ.SUSTAV OSNOVNO ŠKOLSTVO1.500.000,00-1.500.000,00
Program A10 1001 OSNOVNA ŠKOLA
1.500.000,00 -1.500.000,00
Kapitalni projekt A10 1001 K100001 OSNOVNA ŠKOLA
1.500.000,00 -1.500.000,00
R076
421
Izgradnja šk.zgrade, uređenje okoliša,
opremanje građevine
500.000,00 -500.000,00
R077
421
Komunalni opremanje zgade OŠ
(priključak vode, el.energije, telefon)
1.000.000,00 -1.000.000,00
Glavni program A11 UPRAVLJANJE POMORSKIM DOBROM
165.000,00 -128.739,50
Program A11 1001 FINANCIRANJE ODRŽAVANJA
POMORSKOG DOBRA
165.000,00 -128.739,50
Aktivnost A11 1001 A100001 FOND ZA SANACIJU IZNENADNIH
ONEČIŠĆENJA MORA
10.000,00
0,00
R084
323
Fond za sanaciju iznenadnih onečišćenja mora
10.000,00
0,00
Kapitalni projekt A11 1001 K100003 IZRADA GEODETSKIH PODLOGA 20.000,00
-20.000,00
R080
412
Geodetske podloge i ucrtavanje granica pom.dobra20.000,00 -20.000,00
Tekući projekt A11 1001 T100001 TEKUĆE I INV. ODRŽAVANJE
POM. DOBRA (PLAŽE)
100.000,00
-88.739,50
R081
323
Uređenje plaža
100.000,00
-88.739,50
Tekući projekt A11 1001 T100002 NAKNADE ZA RAD ČLANOVA VIJEĆA5.000,00
0,00
R082
329
Naknade za rad pred. tijela - pomorsko dobro
5.000,00
0,00
Tekući projekt A11 1001 T100004 IZDACI ZA INTERVENTNE SITUACIJE30.000,00 -20.000,00
R083
323
izdaci za interventne situacije
30.000,00
-20.000,00
-100,00
-100,00
-100,00
0,00
0,00
0,00
-100,00
0,00
-100,00
-78,02
0,00
36.260,50
-78,02
36.260,50
0,00
0,00
-100,00
-100,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
-88,74
-88,74
0,00
0,00
-66,67
-66,67
11.260,50
11.260,50
5.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
Glavni program A12 PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐIVANJE
100.000,00
Program A12 1003 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
100.000,00
Kapitalni projekt A12 1003 K100001 IZRADA PROJEKTNE
DOKUMENTACIJE
100.000,00
R087
412
Izrada projektne dokumentacije
100.000,00
Glavni program A13 ODVODNJA OTPADNIH VODA
80.000,00
Program A13 1001 IZRADA PROJEKTA ZA ODVODNJU
OTPADNIH VODA
80.000,00
Kapitalni projekt A13 1001 K100001 IZRADA IDEJNOG PROJEKTA ZA
ODVODNJU OTPADNIH VODA
80.000,00
R087-1
412
Izrada idejnog projekta za odvodnju otpadnih voda80.000,00
-100.000,00
-100.000,00
-100,00
-100,00
0,00
0,00
-100.000,00
-100.000,00
-16.000,00
-100,00
-100,00
-20,00
0,00
0,00
64.000,00
-16.000,00
-20,00
64.000,00
-16.000,00
-16.000,00
-20,00
-20,00
64.000,00
64.000,00
Članak 5.
Ove izmjene i dopune Proračuna Općine Bilice za
2012. godinu (I.) stupaju na snagu danom donošenja, a
objavit će se u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”.
KLASA: 400-06/11-01/1
URBROJ: 2182/19-12-2
Bilice, 28. prosinca 2012.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE
PREDSJEDNICA
Sanja Ćaleta-Car, v. r.
____________________
Srijeda, 30. siječnja 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Broj 1 - Strana 75
2
Na temelju članka 43. Zakona o proračunu (“Narodne novine”, broj 87/08), članka 68. Zakona o financiranju
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine”, broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00,
59/01, 107/01 i 150/02, 147/03, 132/06, 26/07 i 73/08) i članka 28. Statuta Općine Bilice (“Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije”, broj 10/09), Općinsko vijeće Općine Bilice, na 25. sjednici, od 28. prosinca 2012.
godine, donosi
PRORAČUN
Općine Bilice za 2013.godinu
I. OPĆI DIO
Članak 1.
Proračun Općine Bilice za 2013.godinu (u daljnjem tekstu “Proračun”) sastoji se od:
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
Prihodi poslovanja
Rashodi poslovanja
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
RAZLIKA - MANJAK
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE
5.749.000,00
4.309.000,00
1.440.000,00
0,00
0,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)
Vlastiti izvori
0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA
SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
0,00
BROJ
KONTA
VRSTA PRIHODA / RASHODA
PLANIRANO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
6
Prihodi poslovanja
5.749.000,00
61
Prihodi od poreza
1.988.000,00
611 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i
1.700.000,00
613 Porez na kuće za odmor
100.000,00
613 Porez na promet nekretnina
100.000,00
614 Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića
20.000,00
614 Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke
60.000,00
616 Ostali neraspoređeni prihodi od poreza
8.000,00
63
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna
250.000,00
633 Tekuće pomoći iz državnog proračuna
50.000,00
633 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna
100.000,00
633 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna
50.000,00
633 Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna
50.000,00
64
Prihodi od imovine
176.000,00
641 Kamate na depozite po viđenju
1.000,00
642 Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
50.000,00
642 Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine
20.000,00
642 Prihodi od spomeničke rente
5.000,00
642 Prihodi od legalizacije objekata
100.000,00
65
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 3.270.000,00
651 Gradske i općinske upravne pristojbe
10.000,00
651 Ostale naknade utvrđene gradskom/općinskom odlukom
10.000,00
651 Boravišne pristojbe
5.000,00
651 Ostale nespomenute naknade i pristojbe
5.000,00
653 Komunalni doprinosi
2.200.000,00
653 naknada za priključenje na sustav opskrbe vodom
70.000,00
653 Komunalne naknade
970.000,00
66
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
55.000,00
662 Ostale nespomenute kazne
5.000,00
Strana 76 - Broj 1
663
663
663
663
664
68
683
3
31
311
312
313
313
32
321
321
321
322
322
322
322
322
323
323
323
323
323
323
323
323
323
323
323
323
323
323
323
323
323
323
323
323
323
323
323
323
323
329
329
329
329
329
329
329
329
34
343
343
343
37
372
372
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Tekuće donacije od fizičkih osoba
Tekuće donacije od trgovačkih društava
Kapitalne donacije od fizičkih osoba
Kapitalne donacije od trgovačkih društava
Prihodi na temelju ugovorenih obveza
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Naplaćeni troškovi prisilne naplate
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Plaće za redovan rad
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Materijalni rashodi
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija struja-kancelarije
Motorni benzin i dizel gorivo
Sitni inventar i auto gume
Javna rasvjeta
Rashodi za tiskanje Sl. vjesnika i uvezivanje
Usluge promidžbe i informiranja
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
osobni automobil
tek.održ.javnih zelenih površina
Inv.održ. javnih površina
Sanacija nerazvrstanih prometnica
Održavanje vatr. i poljskih putova
Tek.održavanje groblja
Inv. održavanje groblja
Tekuće i investicijsko.održavanje javne rasvjete
Usluge tekućeg odr.šp.igralište
Usluge tekućeg održavanja voda
Usluge tek. održavanja OŠ
Nadzor-izgradnja javne rasvjete
Nadzor-nogostup
Uređenje plaža
izdaci za interventne situacije
Fond za sanaciju iznenadnih onečišćenja mora
Ambulanta-najamnina
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, p
Reprezentacija
pričuva
Premije osiguranja
Članarine
Rashodi za sponzorstva i pokroviteljstva
Naknade za rad pred. tijela - pomorsko dobro
Turistička zajednica
Financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Zatezne kamate
Ostali nespomenuti financijski rashodi
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Pomoć za ogrjev
Jednokratne novčane pomoći -stim.
Srijeda, 30. siječnja 2013.
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
4.309.000,00
523.000,00
420.000,00
30.000,00
65.000,00
8.000,00
2.170.000,00
20.000,00
18.000,00
3.000,00
30.000,00
10.000,00
40.000,00
10.000,00
300.000,00
30.000,00
20.000,00
50.000,00
30.000,00
80.000,00
150.000,00
32.000,00
60.000,00
30.000,00
10.000,00
0,00
200.000,00
50.000,00
10.000,00
0,00
300.000,00
10.000,00
100.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
30.000,00
30.000,00
10.000,00
70.000,00
250.000,00
20.000,00
20.000,00
11.000,00
1.000,00
20.000,00
5.000,00
50.000,00
530.000,00
15.000,00
500.000,00
15.000,00
845.000,00
50.000,00
80.000,00
Srijeda, 30. siječnja 2013.
372
372
372
38
381
381
381
381
381
381
381
381
381
381
381
381
381
383
4
41
412
412
412
412
42
421
421
421
421
421
421
421
421
421
421
422
422
422
422
426
45
451
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Troškovi stanovanja
Fin. troškova prijevoza za srednju školu
Sufinanciranje dječjeg vrtića
Ostali rashodi
Tekuće donacije pol.strankama u vijeću
Tekuće donacije -ostale don. pol. strankama
Tekuće donacije vjerskim organizacijama
Dan Općine Bilice
Kulturna događanja u Bilicama
Ostale te.donacije kulturnim udrugama
Organizacija športskih turnira
Pomoći športskim klubovima
Tekuće donacije - lovačko društvo
Tekuće donacije -protupožarna zaštita
Pomaganje rada humanitarnih udruga
Državna uprava za zaštitu i spašavanje
Sufinanciranje djelatnosti hitne medicine
Elementarna nepogoda
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Projektna dok. za groblje
Planovi, projekti-nogostup
Geodetske podloge i ucrtavanje granica pom.dobra
Izrada projektne dokumentacije
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Iluminacijska rasvjeta
Izgradnja nogostupa
Gradnja vodovodne mreže Grubišići-Bosuć-Ćaleta-Cari-Slavice IV.faza
Izgradnja šk.zgrade, uređenje okoliša, opremanje građevine
Komunalni opremanje zgade OŠ ((priključak vode, el.energije, telefon)
Gradnja vodovodne mreže-Polačice
Izgradnja javne rasvjete Polačice
Vodovodna mreža ulica Stubalj 1 (Kalauzovac II faza)
Gradnja vodovodne mreže-Stubalj
Izgradnja javne rasvjete zaseok Lugovići uz D-33
uredska oprema i namještaj
Komunikacijska oprema
Oprema za održavanje i zaštitu
Računala i računalna oprema
Ulaganja u računalne programe
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Dodatna ulaganja na javnoj rasvjeti
Broj 1 - Strana 77
5.000,00
60.000,00
650.000,00
241.000,00
10.000,00
1.000,00
30.000,00
50.000,00
15.000,00
5.000,00
5.000,00
20.000,00
10.000,00
60.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
1.440.000,00
120.000,00
0,00
0,00
20.000,00
100.000,00
1.220.000,00
50.000,00
300.000,00
150.000,00
50.000,00
50.000,00
200.000,00
60.000,00
70.000,00
200.000,00
60.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
100.000,00
100.000,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)
9
Vlastiti izvori
0,00
92
Rezultat poslovanja
0,00
922 Višak prihoda
0,00
Članak 2.
U tekuću pričuvu proračuna izdvaja se 20.000,00 kn.
Članak 3.
Prihodi, rashodi i izdaci prema razredima i skupinama utvrđuju se u Bilanci prihoda, rashoda i izdataka za
2013. godinu.
II. POSEBAN DIO
Članak 4.
Izdaci proračuna za 2013. godinu raspoređuju se po razdjelima, korisnicima, potanjim namjenama u posebnom
dijelu Proračuna kako slijedi:
Strana 78 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Srijeda, 30. siječnja 2013.
1. Prikaz organizacijske strukture upravnih tijela koja djeluju u Općini Bilice s brojem
mjesta
popunjenih radnih
2. Jedinstveni upravni odjel
RAZDJEL 1 – JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Jedinstveni upravni odjel
- obavlja stručne poslove u svezi rada i priprema sjednica Vijeća i radnih tijela Vijeća,
- brine o pravovremenoj izradi stručnih materijala za potrebe Vijeća, te daje stručna mišljenja o pitanjima
iz njihovog djelokruga,
- osigurava stručnu i tehničku pomoć vijećnicima,
- priprema za objavu akte tijela lokalne samouprave u službenom glasilu Šibensko-kninske županije,
- organizira prepisivanje, umnožavanje i otpremu materijala za sjednicu,
- vodi i izrađuje zapisnike sa sjednica,
- obavlja poslove tehničke obrade i otpreme materijala za sjednice i akata nakon sjednica vijeća i njihovih
radnih tijela,
- obavlja poslove iz oblasti društvenih djelatnosti, kulture, tehničke kulture i športa, brige i odgoja djece
predškolske dobi, osnovnog školstva, socijalne skrbi, zdravstva i udruga građana,
- obavlja poslove iz komunalnog gospodarstva, izrada programa održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture, upravni postupci u oblasti komunalnog gospodarstva, provedba komunalnog reda, izrada programa
izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture i drugih objekata kojih je investitor općina, priprema zemljišta
za izgradnju,
- obavlja poslove iz oblasti prostornog uređenja okoliša, izrada izvješća o stanju u prostoru, izrada programa
za unapređenje stanja u prostoru, poslovi na donošenju prostornog plana uređenja općine i provedba javne rasprave,
predlaganje programa zaštite okoliša u slučajevima onečišćenja okoliša lokalnih razmjera,
- obavlja poslove pripreme akata u gospodarenju nekretninama u vlasništvu općine, prodaja nekretnina,
uspostavljanje služnosti, najam stanova i zakup poslovnih prostora,
- obavlja poslove vođenja financijskih i materijalnih poslovanja općine, izrade i izvršavanja proračuna i
godišnjeg obračuna proračuna općine, razreza i naplate prihoda
- koji pripadaju općini kao jedinici lokalne samouprave, obavljanje računovodstvenih poslova, vođenje knjigovodstvenih evidencija imovine općine, vođenje poslova osiguranja imovine općine, poticanje poduzetničkih
aktivnosti putem posebnih programa od interesa za općinu,
- obavlja poslove opće uprave, opće i kadrovske poslove, obavljanje poslova i evidencija iz oblasti rada i
radnih odnosa, osiguravanje tehničkih uvjeta za rad JUO-a (čuvarska služba, zagrijavanje i čišćenje prostorija,
nabava opreme i investicijsko održavanje, poslove ekonomata), poslovi prijamne kancelarije, arhiviranje i otprema
pošte, nabava roba i usluga.
V. NAČIN RADA I UPRAVLJANJA
III
Računovodstve
ni referent
Referent
Viši referent
Viši savjetnik
Viši savjetnik
Glavni rukovoditelj
Podkategorija
11
9
4
4
1
Klasifik
acijski
rang
- srednja stručna sprema;
- najmanje 1 godina radnog iskustva na
odgovarajućim poslovima
- poznavanje rada na računalu
- državni stručni ispit.
- sveučilišni prvostupnik struke ili stručni
prvostupnik struke ekonomskog ili
računovodstvenog smjera;
- najmanje 1 godina radnog iskustva na
odgovarajućim poslovima
- poznavanje rada na računalu
- državni stručni ispit.
-magistar struke ili stručni specijalist
pravnog smjera
- najmanje 4 godina radnog iskustva na
odgovarajućim poslovima
- poznavanje rada na računalu
- državni stručni ispit.
-magistar struke ili stručni specijalist
ekonomskog, ili tehničkog smjera
- najmanje 4 godina radnog iskustva na
odgovarajućim poslovima
- poznavanje rada na računalu
- državni stručni ispit.
-magistar struke ili stručni specijalist
ekonomskog, pravnog ili građevinskog
smjera
- najmanje 5 godina radnog iskustva na
odgovarajućim poslovima
- organizacijske sposobnosti
- komunikacijske vještine
- poznavanje rada na računalu
- poznavanje jednog stranog jezika
- državni stručni ispit.
Stručno znanje
1
1
1
- izrađuje prijedlog Proračun, izmjene i dopune Proračuna;
- izrađuje godišnji i polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna;
- izrađuje sve potrebne financijske izvještaje;
- prati naplatu drugih pristojbi koje predstavljaju proračunske prihode;
- radi obračun i isplatu plaća i drugih primanja;
- obavlja stručne poslove vezane za financijsko-planske i računovodstvene poslove
i prati obračun troškova poslovanja;
- obavlja i druge poslove koji mu se povjere.
-obavlja poslove kontiranja i knjiženja.
- obavlja poslove financijskog knjigovodstva i računovodstva;
- surađuje s Poreznom upravom u svezi naplate općinskih prihod;
- evidentira sve prispjele fakture i vrši njihovo plaćanje;
- obavlja i druge poslove koji mu se povjere.
1
1
Broj
izvršitel
ja
-uređuje imovinsko pravne poslove;
- obavlja stručne poslove iz područja prosvjete, kulture i zaštite kulturne baštine;
- obavlja stručne poslove iz područja rada, zdravstva i socijalne skrbi;
- izrađuje prijedloge općih i pojedinačnih akata;
- sudjeluje u izradi analize i izvješća iz svoje nadležnosti;
- prati i analizira stanje u djelatnostima iz područja svog rada;
- obavlja i druge poslove koji mu se povjere.
- obavlja stručne poslove iz područja komunalnih djelatnosti, postupanja sa
komunalnim otpadom te zaštite okoliša;
- obavlja stručne poslove iz područja malog obrtništva, obrta i zadrugarstva;
- sudjeluje u provođenju programa razvitka i obnove poljoprivrede;
- obavlja poslove u svezi zaštite od elementarnih nepogoda;
- izrađuje prijedloge općih i pojedinačnih akata;
- sudjeluje u izradi analize i izvješća iz svoje nadležnosti;
- prati i analizira stanje u djelatnostima iz područja svog rada;
- obavlja i druge poslove koji mu se povjere.
-rukovodi radom Jedinstvenog upravnog odjela u skladu sa zakonom i drugim
propisima.
- prati stanje i obavlja poslove iz područja prostornog uređenja i zaštite okoliša,
gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine, financijskog i materijalnog
poslovanja Općine, opće uprave i kadrovske poslove, osiguravanja tehničkih uvjeta
za rad Odjela i prijamne kancelarije, arhiviranja i otpreme pošte, nabave roba,
usluga i radova, te u svezi s tim predlaže standarde i mjere za ostvarivanje
ravnomjernog razvitka u tim djelatnostima;
- priprema program javnih potreba i provodi ga;
- izrađuje i priprema izvješća, opće i druge akte za potrebe Općinskog vijeća i
Općinskog načelnika;
- obavlja stručne poslove u svezi pripreme sjednice Općinskog vijeća i njegovih
radnih tijela;
- daje stručne savjete općinskom načelniku i radnim tijelima Općinskog vijeća, te im
pomaže u radu;
- obavlja i druge poslove koji mu se povjere.
Opis poslova
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
5.
III
Viši referent za
računovodstvo
4.
II
Viši savjetnik
za imovinskopravna pitanja i
društvene
djelatnosti
3.
II
I
Kategor
ija
Viši savjetnik
za komunalne
djelatnosti
gospodarstvo i
poljoprivredu
Pročelnik
Jedinstvenog
upravnog
odjela
Naziv radnog
mjesta
2.
1.
R.b
r
Srijeda, 30. siječnja 2013.
Broj 1 - Strana 79
Administrativn
i referent
Komunalni
radnik
7.
8.
IV
III
III
Namještenik
Referent
Referent
13
11
11
- srednja stručna sprema;
- najmanje 1 godina radnog iskustva na
odgovarajućim poslovima
- poznavanje rada na računalu
- državni stručni ispit.
- niža stručna sprema ili osnovna škola.
- srednja stručna sprema;
- najmanje 1 godina radnog iskustva na
odgovarajućim poslovima
- poznavanje rada na računalu
- državni stručni ispit
Od svih sistematizirani radnih mjesta popunjena su slijedeća radna mjesta:
- pročelnik
- viši referent za računovodstvo
- referent komunalni redar.
Referent
Komunalni
redar
6.
- održavanje groblja, dječjih igrališta, te ostalih javnih površina na području Općine
(košnja, obrezivanje, metenje);
- pomaže u pripremi proslava i drugih manifestacija koje organizira Općina;
- obrezivanje drveća;
- zidanje urušenih suhozida:
- obavlja i druge poslove koji mu se povjere
- obavlja poslove i poduzima mjere u svezi provođenja komunalnog reda sukladno
zakonu i odlukama Općinskog vijeća i drugim propisima;
- naplaćuje mandatne globe i predlaže pokretanje prekršajnog postupka;
- temeljem uočenog stanja predlaže odluke ni mjere u cilju unaprjeđenja života
stanovnika Općine;
- obavlja i druge poslove koji mu se povjere.
- vodi i izrađuje zapisnike sa sjednica Općinskog vijeća;
- sudjeluje u izradi pisanih akata Općinskog načelnika;
- vrši klasifikaciju i urudžbiranje predmeta;
- obavlja i druge poslove koji mu se povjere.
1
1
1
Strana 80 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Srijeda, 30. siječnja 2013.
Srijeda, 30. siječnja 2013.
BROJ
POZICIJA KONTA
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
VRSTA RASHODA / IZDATAKA
UKUPNO RASHODI / IZDACI
Razdjel
001
JEDNISTVENI UPRAVNI ODJEL
Glavni program A01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA
Program
A01 1007 IZVRŠNA UPRVA I ADMINISTRACIJA JUO
Aktivnost A01 1007 A100001 IZVRŠNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA JUO
R009
311
Plaće za redovan rad
R010
312
Ostali rashodi za zaposlene
R011
313
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
R012
313
Doprinosi za zapošljavanje
R013
321
Službena putovanja
R014
321
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni ž
R015
321
Stručno usavršavanje zaposlenika
R016
322
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
R017
322
Energija struja-kancelarije
R018
322
Motorni benzin i dizel gorivo
R019
322
Sitni inventar i auto gume
R020
323
Usluge telefona, pošte i prijevoza
R021
323
Komunalne usluge
R022
323
Zakupnine i najamnine
R023
323
Intelektualne i osobne usluge
R024
323
Računalne usluge
R025
323
Ostale usluge
R026
329
Premije osiguranja
R027
329
Članarine
R028
329
Rashodi za sponzorstva i pokroviteljstva
R029
343
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
R030
343
Zatezne kamate
R031
343
Ostali nespomenuti financijski rashodi
R032
422
uredska oprema i namještaj
R033
422
Komunikacijska oprema
Program
A01 1008 UREDSKO OPREMANJE ADMINISTRACIJE
Aktivnost A01 1008 A100001 UREDSKO OPREMANJE ADMINISTRACIJE
R034
422
Oprema za održavanje i zaštitu
Program
A01 1009 UNAPRIJEĐENJE KOM.SUSTAVA-INFORMATIZACIJA UPRAVE
Tekući projekt A01 1009 T100001 UNAPRIJEĐENJE KOM. SUSTAVA-INFORMATIZACIJA UPRAVE
R035
422
Računala i računalna oprema
R036
426
Ulaganja u računalne programe
Glavni program A05 SOCIJALNA SKRB
Program
A05 1001 POMOĆ ZA OGRJEV
Aktivnost A05 1001 A100001 POMOĆI ZA OGRJEV
R045
372
Pomoć za ogrjev
Program
A05 1006 AMBULANTA
Aktivnost A05 1006 A100001 AMBULANTA-NAJAMNINA
R089
323
Ambulanta-najamnina
Aktivnost A05 1006 A100002 SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI HITNE MEDICINE
R095
381
Sufinanciranje djelatnosti hitne medicine
Glavni program A14 TURISTIČKA ZAJEDNICA
Program
A14 1001 TURISTIČKA ZAJEDNICA
Aktivnost A14 1001 A100001 TURISTIČKA ZAJEDNICA
R093
329
Turistička zajednica
Razdjel
002
URED NAČELNIKA
Glavni program
A01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA
Program
A01 1005 IZVRŠNA UPRAVA-URED NAČELNIKA
Aktivnost A01 1005 A100001 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA
R006
323
Usluge promidžbe i informiranja
R007
329
Reprezentacija
Program
A01 1006 IZDVAJANJE U TEKUĆU PRIČUVU
Aktivnost A01 1006 A100001 IZDVAJANJE U TEKUĆU PRIČUVU
R008
329
pričuva
Program
A01 1010 REDOVNO POSLOVANJE OPĆINSKE UPRAVE-operativni leasing sl. automobila
Broj 1 - Strana 81
PLANIRANO
5.749.000,00
1.828.000,00
1.648.000,00
1.628.000,00
1.628.000,00
420.000,00
30.000,00
65.000,00
8.000,00
20.000,00
18.000,00
3.000,00
30.000,00
10.000,00
40.000,00
10.000,00
50.000,00
30.000,00
80.000,00
150.000,00
32.000,00
60.000,00
11.000,00
1.000,00
20.000,00
15.000,00
500.000,00
15.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
130.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
80.000,00
70.000,00
70.000,00
10.000,00
10.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
90.000,00
90.000,00
40.000,00
40.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
30.000,00
Strana 82 - Broj 1
Tekući projekt
R037
323
Razdjel
003
Glavni program
Program
A01
Aktivnost A01
R001
323
Program
A01
Aktivnost A01
R002
329
Program
A01
Aktivnost A01
R003
381
R004
381
Program
A01
Aktivnost A01
R005
381
Glavni program
Program
A02
Aktivnost A02
R038
381
R039
381
Program
A02
Aktivnost A02
R040
381
Glavni program
Program
A03
Aktivnost A03
R041
381
R042
381
Program
A03
Aktivnost A03
R043
381
Glavni program
Program
A04
Aktivnost A04
R044
381
Glavni program
Program
A05
Aktivnost A05
R046
372
Program
A05
Aktivnost A05
R047
372
Program
A05
Aktivnost A05
R048
381
Program
A05
Aktivnost A05
R049
372
Glavni program
Program
A06
Aktivnost A06
R050
372
Glavni program
Program
A07
Aktivnost A07
R051
381
R052
383
Glavni program
Program
A08
Aktivnost A08
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Srijeda, 30. siječnja 2013.
A01 1010 T100001 OPERATIVNI LEASING SLUŽBENOG AUTOMOBILA
osobni automobil
OPĆINSKO VIJEĆE
A01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA
1001 TISKANJE SLIŽBENOG VJESNIKA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
1001 A100001 TISKANJE SLUŽBENOG VJESNIKA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Rashodi za tiskanje Sl. vjesnika i uvezivanje
1002 OPĆINSKO VIJEĆE I RADNA TIJELA VIJEĆA
1002 A100001 OPĆINSKO VIJEĆE I RADNA TIJELA VIJEĆA
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, p
1003 TEKUĆE DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA I UDRUGAMA
1003 A100001 TEKUĆE POMOĆI POLITIČKIM STRANKAMA U VIJEĆU
Tekuće donacije pol.strankama u vijeću
Tekuće donacije -ostale don. pol. strankama
1004 TEKUĆE DONACIJE-VJERSKE ORGANIZACIJE
1004 A100001 TEKUĆE DONACIJE-VJERSKE ORGANIZACIJE
Tekuće donacije vjerskim organizacijama
A02 KULTURNA BAŠTINA
1001 SUFINANCIRANJE KULTURNIH AKCIJA I MANIFESTACIJA
1001 A100001 DONACIJA ZA ORGANIZACIJU PROSLAVE DANA OPĆINE
Dan Općine Bilice
Kulturna događanja u Bilicama
1002 OSTALE KULTURNE DJELATNOSTI
1002 A100001 POMOĆI KULTURNIM UDRUGAMA
Ostale te.donacije kulturnim udrugama
A03 ŠPORT
1001 FINANCIJSKA POTPORA ZA NATJECANJE ŠPORTAŠA
1001 A100001 ŠPORTSKA NATJECANJA
Organizacija športskih turnira
Pomoći športskim klubovima
1002 FINANCIJSKA POTPORA LOVAČKOM DRUŠTVU
1002 A100001 FINANCIJSKA POTPORA LOVAČKOM DRUŠTVU
Tekuće donacije - lovačko društvo
A04 ZAŠTITA OD POŽARA
1001 RAD JVP-GRAD ŠIBENIK
1001 A100001 SUFINANCIRANJE RADA JVP-GRAD ŠIBENIK
Tekuće donacije -protupožarna zaštita
A05 SOCIJALNA SKRB
1002 JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI
1002 A100001 JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI
Jednokratne novčane pomoći -stim.
1003 PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA
1003 A100001 PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA
Troškovi stanovanja
1004 POMAGANJE RADA HUMANITARNIH UDRUGA
1004 A100001 POMAGANJE RADA HUMANITARNIH UDRUGA
Pomaganje rada humanitarnih udruga
1005 SUF. PROGRAMA SREDNJEŠKOLSKOG ODGOJA
1005 A100001 SUFINANCIRANJE PROGRAMA SREDNJEŠKOLSKOG ODGOJA
Fin. troškova prijevoza za srednju školu
A06 PREDŠKOLSKI ODGOJ
1001 SUF. PROGRAMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA
1001 A100001 SUFINANCIRANJE PROGRAMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA
Sufinanciranje dječjeg vrtića
A07 UNAPRIJEĐENJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
1001 ELEMENTARNA NEPOGODA
1001 A100001 DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
Državna uprava za zaštitu i spašavanje
Elementarna nepogoda
A08 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
1001 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA
1001 A100001 TEKUĆE ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA
30.000,00
30.000,00
3.831.000,00
321.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
11.000,00
11.000,00
10.000,00
1.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
70.000,00
65.000,00
65.000,00
50.000,00
15.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
35.000,00
25.000,00
25.000,00
5.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
150.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
650.000,00
650.000,00
650.000,00
650.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
1.150.000,00
10.000,00
10.000,00
Srijeda, 30. siječnja 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Broj 1 - Strana 83
R053
323
tek.održ.javnih zelenih površina
R054
323
Inv.održ. javnih površina
Program
A08 1002 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA
Tekući projekt A08 1002 T100001 SANACIJA I ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH PROMETNICA
R055
323
Sanacija nerazvrstanih prometnica
R056
323
Održavanje vatr. i poljskih putova
Program
A08 1003 ODRŽAVANJE GROBLJA
Tekući projekt A08 1003 T100001 TEKUĆE ODRŽAVANJE GROBLJA
R057
323
Tek.održavanje groblja
R058
323
Inv. održavanje groblja
R059
412
Projektna dok. za groblje
Program
A08 1004 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE
Kapitalni projekt A08 1004 K100005 DODATNA ULAGANJA NA JAVNOJ RASVJETI
R060
451
Dodatna ulaganja na javnoj rasvjeti
R061
322
Javna rasvjeta
R062
323
Tekuće i investicijsko.održavanje javne rasvjete
Tekući projekt A08 1004 T100004 ILUMINACIJSKA RASVJETA
R064
421
Iluminacijska rasvjeta
Program
A08 1005 ODRŽAVANJE ŠPORTSKOG IGRALIŠTA
Tekući projekt A08 1005 T100001 TEKUĆE ODRŽAVANJE ŠPORTSKIH IGRALIŠTA
R065
323
Usluge tekućeg odr.šp.igralište
Program
A08 1006 ODRŽAVANJE VODOPSKRBNOG SUSTAVA
Kapitalni projekt A08 1006 K100001 INV. ODRŽAVANJE VODOOPSKRBNOG SUSTAVA
R066
323
Usluge tekućeg održavanja voda
Program
A08 1007 ODRŽAVANJE ŠKOLSKE ZGRADE
Tekući projekt A08 1007 T100001 ODRŽAVANJE ŠKOLSKE ZGRADE
R067
323
Usluge tek. održavanja OŠ
Glavni program A09 IZGRADNJA KOMUNALNIH OBJEKATA
Program
A09 0101 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE
Kapitalni projekt
A09 0101 K100003 GRADNJA JAVNE RASVJETE ZASEOK LUGOVIĆI UZ D-33
R096
421
Izgradnja javne rasvjete zaseok Lugovići uz D-33
Program
A09 1001 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE
Kapitalni projekt
A09 1001 K100001 GRADNJA JAVNE RASVJETER068
323
Nadzor-izgradnja javne rasvjete
Kapitalni projekt
A09 1001 K10001 GRADNJA JAVNE RASVJETER090
421
Izgradnja javne rasvjete Polačice
Program
A09 1002 RAZVRSTANA CESTA-IZGRADNJA NOGOSTUPA ŠKOLA-BOSUĆ
Kapitalni projekt
A09 1002 K100001 IZGRADNJA NOGOSTUPA
R070
421
Izgradnja nogostupa
R071
412
Planovi, projekti-nogostup
R072
323
Nadzor-nogostup
Program
A09 1003 GRADNJA VODOOPS. MREŽE
Kapitalni projekt
A09 1003 K100001 GRADNJA VOD. MREŽE
R074
421
Gradnja vodovodne mreže Grubišići-Bosuć-Ćaleta-Cari-Slavice IV.faza
Kapitalni projekt
A09 1003 K100003 GRADNJA VODOVODNE MREŽE
R088
421
Gradnja vodovodne mreže-Polačice
R092
421
Gradnja vodovodne mreže-Stubalj
Kapitalni projekt
A09 1003 K100005 GRADNJA VODOVODNE MREŽE ULICA STUBALJ 1
R091
421
Vodovodna mreža ulica Stubalj 1 (Kalauzovac II faza)
Glavni program
A10 ODGOJNO OBRAZ.SUSTAV OSNOVNO ŠKOLSTVO
Program
A10 1001 OSNOVNA ŠKOLA
Kapitalni projekt
A10 1001 K100001 OTKUP ZEMLJIŠTA
R076
421
Izgradnja šk.zgrade, uređenje okoliša, opremanje građevine
R077
421
Komunalni opremanje zgade OŠ ((priključak vode, el.energije, telefon)
Glavni program
A11 UPRAVLJANJE POMORSKIM DOBROM
Program
A11 1001 FINANCIRANJE ODRŽAVANJA POMORSKOG DOBRA
Aktivnost A11 1001 A100001 FOND ZA SANACIJU IZNENADNIH ONEČIŠĆENJA MORA
R084
323
Fond za sanaciju iznenadnih onečišćenja mora
Kapitalni projekt
A11 1001 K100003 IZRADA GEODETSKIH PODLOGA
R080
412
Geodetske podloge i ucrtavanje granica pom.dobra
Tekući projekt
A11 1001 T100001 TEKUĆE I INV. ODRŽAVANJE POM. DOBRA (PLAŽE)
R081
323
Uređenje plaža
10.000,00
0,00
250.000,00
250.000,00
200.000,00
50.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
750.000,00
700.000,00
100.000,00
300.000,00
300.000,00
50.000,00
50.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
1.080.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
80.000,00
20.000,00
20.000,00
60.000,00
60.000,00
320.000,00
320.000,00
300.000,00
0,00
20.000,00
620.000,00
150.000,00
150.000,00
400.000,00
200.000,00
200.000,00
70.000,00
70.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
50.000,00
50.000,00
95.000,00
95.000,00
10.000,00
10.000,00
20.000,00
20.000,00
30.000,00
30.000,00
Strana 84 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Srijeda, 30. siječnja 2013.
Tekući projekt
A11 1001 T100002 NAKNADE ZA RAD ČLANOVA VIJEĆA
R082
329
Naknade za rad pred. tijela - pomorsko dobro
Tekući projekt
A11 1001 T100004 IZDACI ZA INTERVENTNE SITUACIJE
R083
323
izdaci za interventne situacije
Glavni program
A12 PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐIVANJE
Program
A12 1003 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
Kapitalni projekt
A12 1003 K100001 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
R087
412
Izrada projektne dokumentacije
Članak 5.
Proračun Općine Bilice za 2013. godinu stupa na
snagu danom donošenja, primjenjivat će se od 1. siječnja
2013. godine, a objavit će se u “Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije”.
KLASA: 400-06/12-01/1
URBROJ: 2182/19-12-1
Bilice, 28. prosinca 2012.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE
PREDSJEDNICA
Sanja Ćaleta-Car, v. r.
____________________
3
Na temelju članka 14. Zakona o proračunu («Narodne novine», broj 87/08) i članka 28. Statuta Općine
Bilice («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije»,
broj 10/09), Općinsko vijeće Općine Bilice, na 25. sjednici, od 28. prosinca 2012. godine, donosi
ODLUKU
o izvršenju Proračuna Općine Bilice
za 2013. godinu
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom odlukom određuje se način izvršavanja
Proračuna Općine Bilice za 2013. godinu (u daljnjem
tekstu Proračun), upravljanje prihodima i izdacima,
njihovo izvršavanje, upravljanje imovinom Općine, te
prava i obveze nositelja izvršenja Proračuna.
Članak 2.
Opći dio Proračuna sastoji se od Bilance prihoda i
izdataka, a Posebni dio sadrži detaljan raspored rashoda
i izdataka po posebnim namjenama.
U Bilanci prihoda i izdataka iskazuju se porezni
i neporezni prihodi i drugi prihodi i primici te izdaci
utvrđeni za financiranje javnih troškova na razini Općine
temeljem zakonskih i drugih propisa.
II. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA
Članak 3.
Proračunska sredstva smiju se koristiti samo za
namjene za koje su planirane i određene i to do visine
5.000,00
5.000,00
30.000,00
30.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
utvrđene u Posebnom dijelu Proračuna.
Ukoliko se prihodi Proračuna ne ostvaruju planiranom dinamikom, prednost u izvršavanju obveza imat će
sredstva za redovnu djelatnost Općine.
Članak 4.
Ako tijekom godine dođe do znatnije neusklađenosti
planiranih prihoda i izdataka Proračuna, njegovo
uravnoteženje, predložit će se Općinskom vijeću
donošenje izmjene i dopune Proračuna.
Preraspodjela izdataka unutar razdjela, na razini
pozicije ne može biti veća od 5% na teret sredstava
utvrđenih na poziciji koja se umanjuje.
Članak 5.
Hitni i nepredviđeni izdaci, te izdaci za neplanirane
ili nedovoljno planirane izdatke koji se pojave tijekom
proračunske godine podmiruju se iz proračunske zalihe
utvrđene godišnjim Proračunom.
O korištenju proračunske zalihe Proračuna odlučuje
načelnik.
Načelnik je obvezan izvijestiti Općinsko vijeće o
korištenju sredstava proračunske zalihe Proračuna.
Članak 6.
Postupak nabave investicijskih dobara i usluga, te
ustupanja radova provodit će se u skladu sa Zakonom o
javnoj nabavi («Narodne novine», broj 90/11).
Članak 7.
Naredbodavac za izvršenje Proračuna je nositelj
izvršne vlasti – općinski načelnik. Isti je odgovoran za
izvršenje Proračuna u cjelini.
Članak 8.
Načelnik je obvezan izvijestiti Općinsko vijeće o
izvršenju Proračuna Općine Bilice za 2013. godinu za
prvo polugodište do 5. kolovoza 2013. godine.
Članak 9.
Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun, vraćaju
se uplatiteljima na teret tih prihoda.
Članak 10.
Proračun se izvršava do 31. prosinca 2013. godine.
Financijske obveze koje ne budu podmirene do 31.
prosinca 2013. godine, podmirit će se iz Proračuna naredne fiskalne godine.
III. ZAKLJUČNA ODREDBA
Članak 11.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja,
Srijeda, 30. siječnja 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
primjenjivat će se od 01. siječnja 2012. godine, a objavit će se u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije».
Broj 1 - Strana 85
KLASA : 310-02/12-01/1
URBROJ: 2182/19-12-3
Bilice, 28. prosinca 2012.
KLASA : 400-06/12-01/1
URBROJ: 2182/19-12-1
Bilice, 28. prosinca 2012.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE
PREDSJEDNICA
Sanja Ćaleta-Car, v. r.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE
PREDSJEDNICA
Sanja Ćaleta-Car, v. r.
____________________
4
Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», broj 36/95, 70/97, 128/99,
57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04,
110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i
90/11), članka 28. Statuta Općine Bilice («Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 10/09) i članka
5. Odluke o odabiru komunalnih djelatnosti koje će se
obavljati na temelju Ugovora o povjeravanju komunalnih
poslova («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije»,
broj 2/04 i 3/04), Općinsko vijeće Općine Bilice, na 25.
sjednici, od 28. prosinca 2012. godine, donosi
ODLUKU
o povjeravanju obavljanja komunalne
djelatnosti održavanja javne rasvjete
na području Općine Bilice
Članak 1.
1. Ovom odlukom o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na
području Općine Bilice (u daljnjem tekstu: Odluka),
povjerava se Tvrtki «Marzes» d.o.o., Trogirska 3, 22203
Rogoznica, obavljanje komunalne djelatnosti upravljanja i održavanja objekata i uređaja javne rasvjete
za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje
prolaze kroz naselja i nerazvrstanih cesta na području
Općine Bilice.
2. Imenovani iz točke 1. ove odluke ovlašten je obavljati predmetne poslove po cijenama i na način utvrđen
ponudom na natječaju.
3. Zadužuje se načelnik Općine Bilice da u ime
Općine s Tvrtkom «Marzes» d.o.o., Trogirska 3, 22 203
Rogoznica, zaključi ugovor o povjeravanju obavljanja
komunalne djelatnosti upravljanja i održanja objekata i
uređaja javne rasvjete na području Općine Bilice, kojim
će biti regulirana međusobna prava i obveze.
4. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: protiv ove Odluke ne može se izjaviti žalba, niti se može pokrenuti
upravni spor.
Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije».
____________________
5
Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», broj 36/95, 70/97, 128/99,
57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04,
110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11,
90/11), članka 28. Statuta Općine Bilice («Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 10/09) i članka
5. Odluke o odabiru komunalnih djelatnosti koje će se
obavljati na temelju Ugovora o povjeravanju komunalnih
poslova («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije»,
broj 2/04 i 3/04), Općinsko vijeće Općine Bilice, na 25.
sjednici, od 28. prosinca 2012. godine, donosi
ODLUKU
o povjeravanju obavljanja komunalne
djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta
na području Općine Bilice
Članak 1.
1. Ovom odlukom o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta
na području Općine Bilice (u daljnjem tekstu: Odluka),
povjerava se tvrtki «Ceste Šibenik» d.o.o., društvo za
održavanje i zaštitu cesta, građevinarstvo i projektiranje,
Velimira Škorpika 27, 22 000 Šibenik, obavljanje komunalne djelatnosti upravljanja i održavanja nerazvrstanih
cesta na području Općine Bilice.
2. Imenovani iz točke 1. ove odluke ovlašten je obavljati predmetne poslove po cijenama i na način utvrđen
ponudom na natječaju.
3. Zadužuje se načelnik Općine Bilice da u ime
Općine s tvrtkom «Ceste Šibenik» d.o.o., društvo za
održavanje i zaštitu cesta, građevinarstvo i projektiranje, Velimira Škorpika 27, 22 000 Šibenik, zaključi
ugovor o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti
upravljanja i održanja nerazvrstanih cesta na području
Općine Bilice, kojim će biti regulirana međusobna prava
i obveze.
4. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: protiv ove Odluke ne može se izjaviti žalba, niti se može pokrenuti
upravni spor.
Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije».
KLASA : 310-02/12-01/2
URBROJ: 2182/19-12-3
Bilice, 28. prosinca 2012.
Strana 86 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE
Srijeda, 30. siječnja 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE
PREDSJEDNICA
Sanja Ćaleta-Car, v. r.
PREDSJEDNICA
Sanja Ćaleta-Car, v. r.
____________________
6
Na temelju članka 28. Statuta Općine Bilice
(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
10/09), Općinsko vijeće Općine Bilice, na 26. sjednici,
od 14. siječnja 2013. godine, donosi
ODLUKU
o sufinanciranju 25% iznosa mjesečne karte
za prijevoz srednjoškolaca na relaciji
Bilice-Šibenik-Bilice
Članak 1.
Ovom Odlukom o sufinanciranju 25% iznosa
mjesečne karte za prijevoz srednjoškolaca na relaciji Bilice-Šibenik-Bilice (u daljnjem tekstu: Odluka)
utvrđuje se učenicima koji pohađaju srednju školu,
pravo na besplatnu mjesečnu autobusnu školsku kartu
za prijevoz na relaciji Bilice-Šibenik-Bilice za razdoblje
siječanj-lipanj 2013. godine.
Pravo na sufinanciranu mjesečnu autobusnu školsku
kartu ostvaruju redoviti učenici srednjih škola.
Članak 2.
Navedene mjesečne karte iz članka 1. ove odluke
sufinancirat će se iz Proračuna Općine Bilice.
Članak 3.
Učenici korisnici sufinanciranih mjesečnih karata za
prijevoz, neće ostvariti pravo na sufinanciranu mjesečnu
kartu ukoliko domaćinstvo u kojem prebivaju duguje
prema općinskom proračunu po bilo kojoj osnovi.
Sufinancirane mjesečne karate za prijevoz osiguravat
će se isključivo osobama koje su državljani Republike
Hrvatske s prebivalištem i obveznim boravkom na
području Općine Bilice.
Članak 4.
Daje se ovlaštenje načelniku Općine Bilice, da u
ime iste zaključi ugovor o sufinanciranju 25% iznosa
mjesečne karte za prijevoz srednjoškolaca na relaciji Bilice-Šibenik-Bilice za razdoblje siječanj-lipanj
2013. godine s Tvrtkom koja će obavljati prijevoz
srednjoškolaca, a kojim će biti regulirana međusobna
prava i obveze.
Članak 5.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”.
KLASA : 402-01/12-01/2
URBROJ: 2182/19-13-1
Bilice, 14. siječnja 2012.
____________________
7
Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», broj 36/95,
70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni
tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka
28. Statuta Općine Bilice («Službeni vjesnik Šibenskokninske županije«, broj 10/09), Općinsko vijeće Općine
Bilice, na 25. sjednici, od 28. prosinca 2012. godine,
donosi
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Bilice
za 2012. godinu
Članak 1.
U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Bilice za 2012. godinu
(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj
1/12) u članku 3. točka 1.u podtočki a) IZVORI SREDSTAVA 2012. g. mijenja se i glasi:
IZVORI SREDSTAVA
komunalni doprinos
UKUPNO
2012.g.
241.000,00
241.000,00
U istom članku podtočka b) mijenja se i glasi:
«b) U skladu s predvidivim sredstvima planira
se izvršiti gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
2012.g.
JAVNA RASVJETA
- gradnja javne rasvjete:
86.156,25
Zaseok Bure
86.156,25
VODOVODNA MREŽA
- gradnja vodovodne mreže:
Ulica Stubalj I
Šparade (Butkovići)
UKUPNO
154.661,23
39.760,99
114.900,24
240.817,48
Članak 2.
Ove Izmijene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području
Općine Bilice za 2012. godinu stupaju na snagu danom
donošenja, a objavit će se u «Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije».
KLASA : 363-03/11-01/2
URBROJ: 2182/19-12-2
Bilice, 28. prosinca 2012.
Srijeda, 30. siječnja 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE
PREDSJEDNICA
Sanja Ćaleta-Car, v. r.
____________________
8
Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom
gospodarstvu («Narodne novine», broj 36/95, 70/97,
128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst,
82/04, 110/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 28. Statuta
Općine Bilice («Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije«, broj 10/09), Općinsko vijeće Općine Bilice,
na 25. sjednici, od 28. prosinca 2012. godine, donosi
PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture na
području Općine Bilice u 2012. godini
Članak 1.
Ovim Programom određuje se održavanje komunalne
infrastrukture u 2012. godini na području Općine Bilice
za komunalne djelatnosti:
1. održavanje nerazvrstanih cesta,
2. održavanje javne rasvjete i
3. održavanje vodovodne mreže.
Programom iz stavka 1. Ovog članka utvrđuje se:
- opis i opseg poslova održavanja sa procjenom
pojedinih troškova, po djelatnostima i
- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa sa naznakom izvora financiranja.
Članak 2.
U 2012. godini održavanje komunalne infrastrukture
iz članka 1. ovog Programa u Općini Bilice obuhvaća:
točki, predviđaju se u ukupnom iznosu od 561.860,52
kn, a financirat će se iz sredstava komunalne naknade i
Proračuna Općine Bilice.
3. ODRŽAVANJE VODOVODNE MREŽE
3.1. tekuće i investicijsko održavanje
vodovodne mreže
40.275,00 kn
Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj
točki, predviđaju se u ukupnom iznosu od 40.275,00
kn, a financirat će se iz sredstava komunalne naknade i
Proračuna Općine Bilice.
Članak 3.
Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa,
utvrđuju se u ukupnom iznosu od 1.050.032,57 kn.
Članak 4.
Iznosi navedeni u Programu održavanja komunalne
infrastrukture na području Općine Bilice u 2012. godini
iskazani su s PDV-om.
Članak 5.
Stupanjem na snagu ovog Programa prestaje
važiti Program održavanja komunalne infrastrukture
na području Općine Bilice u 2012. godini (“Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 1/12).
Članak 6.
Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
KLASA : 363-03/11-01/3
URBROJ: 2182/19-12-2
Bilice, 28. prosinca 2012.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE
1. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA
PREDSJEDNICA
Sanja Ćaleta-Car, v. r.
1.1. sanacija prometnica-održavanje nerazvrstanih
prometnica koje su podingerencijom Općine Bilicepopravak, asfaltiranje, horizontalna i vertikalna signalizacija
373.350,54 kn
1.2. održavanje vatrogasnih i poljskih
putova
74.546,51 kn
Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj
točki, predviđaju se u ukupnom iznosu od 447.897,05
kn, a financirat će se iz sredstava komunalne naknade i
Proračuna Općine Bilice.
2. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE
2.1. utrošak električne energije za
javnu rasvjetu
305.000,00 kn
2.2 tekuće i investicijsko
održavanje
170.883,52 kn
2.3. najam iluminacijska rasvjete
85.977,00 kn
Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj
Broj 1 - Strana 87
____________________
9
Na temelju članka 22. Zakona o socijalnoj skrbi
(«Narodne novine», broj 33/12) i članka 28. Statuta
Općine Bilice («Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije», broj10/09), Općinsko vijeće Općine Bilice,
na 25. sjednici, od 28. prosinca 2012. godine, donosi
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
socijalnih potreba i stimulacija na području
Općine Bilice u 2012. godini
Članak1.
U Programu socijalnih potreba i stimulacija na
području Općine Bilice u 2012. godini («Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 1 /12) u članku
Strana 88 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
2., stavku 1., točka 1. „briše se“, a dosadašnje točke 2.,
3., 4. i 5. postaju točke 1., 2., 3. i 4.
U članku 2., točke 2., iznos od «60.000,00 kn» mijenja se i glasi «50.000,00 kn».
U članku 2., točke 3., iznos od «5.000,00 kn» mijenja
se i glasi «4.500,00 kn».
U članku 2., točke 4., iznos od «60.000,00 kn» mijenja se i glasi «68.000,00 kn».
Članak 2.
Ove Izmjene i dopune Programa socijalnih potreba
i stimulacija na području Općine Bilice u 2012. godini
stupaju na snagu danom donošenja , a objavit će se u
«Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije».
KLASA : 550-02/11-01/1
URBROJ: 2182/19-12-2
Bilice, 28. prosinca 2012.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE
PREDSJEDNICA
Sanja Ćaleta-Car, v. r.
____________________
10
Na temelju članka 1. i 9a. Zakona o financiranju
javnih potreba u kulturi («Narodne novine», broj
47/90, 27/93 i 38/09) i članka 28. Statuta Općine Bilice
(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj
10/09), Općinsko vijeće Općine Bilice, na 25. sjednici,
od 28. prosinca 2012. godine, donosi
PREDSJEDNICA
Sanja Ćaleta-Car, v. r.
____________________
11
Na temelju članka 76. Zakona o športu («Narodne
novine», broj 71/06, 150/08, 124/10 i 124/11) i članka
28. Statuta Općine Bilice («Službeni vjesnik Šibenskokninske županije», broj 10/09), Općinsko vijeće Općine
Bilice, na 25. sjednici, od 28. prosinca 2012. godine,
donosi
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
javnih potreba u športu na području
Općine Bilice za 2012. godinu
Članak 1.
U Programu javnih potreba u športu na području
Općine Bilice za 2012. godinu («Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije», broj 1/12) u članku 2. točka
1. «briše se», a dosadašnja točka 2. postaje točka 1., a
iznos od «10.000,00 kn.» mijenja se i glasi «7.000,00
kn».
Članak 2.
Ove Izmijene i dopune Programa javnih potreba
u športu na području Općine Bilice za 2012. godinu
stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u
«Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije».
KLASA : 620-01/11-01/1
URBROJ: 2182/19-12-2
Bilice, 28. prosinca 2012.
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
javnih potreba u kulturi na području
Općine Bilice za 2012. godinu
Članak 1.
U Programu javnih potreba u kulturi na području
Općine Bilice za 2012. godinu («Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije», broj 1/12) u članku 2. točka
1. u pod točki 1.1. iznos od «50.000,00 kn.» mijenja se
i glasi «81.347,36 kn».
U članku 2. točke 1. u pod točki 1.2., iznos od
«15.000,00 kn.» mijenja se i glasi «500,00 kn».
U članku 2. točka 2. «briše se».
Članak 2.
Ove Izmijene i dopune Programa javnih potreba
u kulturi na području Općine Bilice za 2012. godinu
stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u
«Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije».
KLASA : 612-01/11-01/1
URBROJ: 2182/19-12-2
Bilice, 28. prosinca 2012.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE
Srijeda, 30. siječnja 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE
PREDSJEDNICA
Sanja Ćaleta-Car, v. r.
____________________
12
Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», broj 36/95,
70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni
tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka
28. Statuta Općine Bilice («Službeni vjesnik Šibenskokninske županije«, broj 10/09), Općinsko vijeće Općine
Bilice, na 25. sjednici, od 28. prosinca 2012. godine,
donosi
PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Bilice
za 2013. godinu
UVODNE ODREDBE
Srijeda, 30. siječnja 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Članak 1.
Ovim Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Bilice za
2013. godinu, u daljnjem tekstu: Program, utvrđuje se
opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih
objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te za nabavku opreme i iskaz financijskih sredstava potrebnih
za ostvarenje Programa.
Program iz stavka 1. ovog članka se odnosi na
područje Općine Bilice za 2013. godinu.
Članak 2.
Sredstva za ostvarenje ovog Programa se temelje
na sredstvima koja se planiraju dobiti putem naplate
komunalnog doprinosa, cijene komunalne usluge, naknade za priključenje, Proračuna Općine Bilice i drugih
izvora utvrđenih posebnim zakonom.
PROGRAM GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE S RASPODJELOM SREDSTAVA
Članak 3.
U skladu predviđenih prihoda izvršit će se gradnja,
rekonstrukcija i investicijsko održavanje slijedećih
projekata s procjenom troškova kako slijedi:
1. Objekti i uređaji komunalne infrastrukture
a) Predviđeni iznosi sredstava za ostvarivanje dijela
Programa koji se odnosi na građenje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture su:
IZVORI SREDSTAVA
komunalni doprinos
naknada za priključenje
općinski proračun
UKUPNO
ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 4.
Sukladno dinamici pritjecanja financijskih sredstava
vršit će se i realizacija gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture utvrđena ovim Programom.
Članak 5.
Sukladno prihodovnim sredstvima, konačnim vrijednostima investicija i tehničkim mogućnostima izvedbe
projekata ovaj Program se može mijenjati i nadopunjavati tokom razdoblja za koji je donijet.
Članak 6.
Iznosi navedeni u članku 3. točka 1. pod b) Programa
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području Općine Bilice iskazani su s PDV-om.
Članak 7.
Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja,
primjenjuje se od 01. siječnja 2013. godine, a objavit će se u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije».
KLASA : 363-03/12-01/2
URBROJ: 2182/19-12-1
Bilice, 28. prosinca 2012.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE
2013.g.
1.000.000,00
50.000,00
90.000,00
1.140.000,00
b) U skladu s predvidivim sredstvima planira se
izvršiti gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
2013.g.
JAVNA RASVJETA
- gradnja javne rasvjete:
120.000,00
Zaseok Lugovići uz prometnicu D-33 60.000,00
Ulica Polačice
60.000,00
VODOVODNA MREŽA
- gradnja vodovodne mreže:
620.000,00
Grubišići-Bosuć-Ćaleta-Cari-Slavice (IV faza)
150.000,00
Ulica Stubalj I (Kalauzovac-III faza)
70.000,00
Ulica Polačice
200.000,00
Stubalj
200.000,00
RAZVRSTANA CESTA
- ceste
300.000,00
izgradnja nogostupa (od Škole do Bosuća)
300.000,00
ŠKOLA
Izgradnja školske zgrade, uređenje okoliša,
opremanje građevine
50.000,00
Komunalno opremanje zgrade O.Š.
50.000,00
UKUPNO
1.140.000,00
Broj 1 - Strana 89
PREDSJEDNICA
Sanja Ćaleta-Car, v. r.
____________________
13
Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom
gospodarstvu («Narodne novine», broj 36/95, 70/97,
128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst,
82/04, 110/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 28. Statuta
Općine Bilice («Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije», broj 10/09), Općinsko vijeće Općine Bilice,
na 25. sjednici, od 28. prosinca 2012. godine, donosi
PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture na
području Općine Bilice u 2013. godini
Članak 1.
Ovim Programom određuje se održavanje komunalne
infrastrukture u 2013. godini na području Općine Bilice
za komunalne djelatnosti:
1. održavanje javnih površina,
2. održavanje nerazvrstanih cesta,
3. održavanje groblja,
4. održavanje javne rasvjete,
5. održavanje vodovodne mreže,
6. održavanje športskih igrališta i
7. održavanje školske zgrade .
Strana 90 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:
- opis i opseg poslova održavanja sa procjenom
pojedinih troškova, po djelatnostima, iskaz financijskih
sredstava potrebnih za ostvarivanje programa sa naznakom izvora financiranja.
Članak 2.
U 2013. godini održavanje komunalne infrastrukture
iz članka 1. ovog Programa u Općini Bilice obuhvaća:
1. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA
1.1. tekuće održavanje javnih zelenih površina na
području Općine Bilice
10.000,00 kn
Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki,
predviđaju se u ukupnom iznosu od 10.000,00 kn, a
financirat će se iz sredstava komunalne naknade.
2. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA
2.1. sanacija prometnica-održavanje nerazvrstanih
prometnica koje su pod ingerencijom Općine Bilicepopravak, asfaltiranje, horizontalna i vertikalna signalizacija
200.000,00 kn
2.2. održavanje vatrogasnih i poljskih
putova
50.000,00 kn
Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki,
predviđaju se u ukupnom iznosu od 250.000,00 kn, a
financirat će se iz sredstava komunalne naknade i iz
sredstava donacije građana.
3. ODRŽAVANJE GROBLJA
3.1. tekuće i investicijsko održavanje
groblja
10.000,00 kn
Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj
točki, predviđaju se u ukupnom iznosu od 10.000,00
kn, a financirat će se iz sredstava komunalne naknade i
Proračuna Općine Bilice.
4. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE
4.1. utrošak električne energije za javnu
rasvjetu
300.000,00 kn
4.2 tekuće i investicijsko
održavanje
300.000,00 kn
4.3. iluminacijska rasvjeta
50.000,00 kn
4.4. dodatna ulaganja
100.000,00 kn.
Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj
točki, predviđaju se u ukupnom iznosu od 750.000,00
kn, a financirat će se iz sredstava komunalne naknade i
Proračuna Općine Bilice.
5. ODRŽAVANJE VODOVODNE MREŽE
5.1. tekuće i investicijsko održavanje
vodovodne mreže
100.000,00 kn
Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj
točki, predviđaju se u ukupnom iznosu od 100.000,00
kn, a financirat će se iz sredstava komunalne naknade i
Proračuna Općine Bilice.
6. ODRŽAVANJE ŠPORTSKIH IGRALIŠTA
Srijeda, 30. siječnja 2013.
6.1. tekuće i investicijsko održavanje športskih igral
išta
10.000,00 kn
Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj
točki, predviđaju se u ukupnom iznosu od 10.000,00
kn, a financirat će se iz sredstava komunalne naknade i
Proračuna Općine Bilice.
7. ODRŽAVANJE ŠKOLSKE ZGRADE
7.1. tekuće i investicijsko održavanje
školske zgrade
20.000,00 kn
Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj
točki, predviđaju se u ukupnom iznosu od 20.000,00
kn, a financirat će se iz sredstava komunalne naknade i
Proračuna Općine Bilice.
Članak 3.
Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa,
utvrđuju se u ukupnom iznosu od 1.150.000,00 kn.
Članak 4.
Iznosi navedeni u Programu održavanja komunalne
infrastrukture na području Općine Bilice u 2013. godini
iskazani su s PDV-om.
Članak 5.
Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja,
primjenjuje se od 01. siječnja 2013. godine, a objavit će se u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije».
KLASA : 363-03/12-01/3
URBROJ: 2182/19-12-1
Bilice, 28. prosinca 2012.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE
PREDSJEDNICA
Sanja Ćaleta-Car, v. r.
____________________
14
Na temelju članka 1. i 9a. Zakona o financiranju
javnih potreba u kulturi («Narodne novine», broj
47/90, 27/93 i 38/09) i članka 28. Statuta Općine Bilice
(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj
10/09), Općinsko vijeće Općine Bilice, na 25. sjednici,
od 28. prosinca 2012. godine, donosi
PROGRAM
javnih potreba u kulturi na području
Općine Bilice za 2013. godinu
Članak 1.
Ovim Programom utvrđuju se svi oblici, način
poticanja i promicanja kulture i unapređenje kulturnog
života na području Općine Bilice, te obim i dinamika
sufinanciranja tih sadržaja u 2013. godini.
Srijeda, 30. siječnja 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Broj 1 - Strana 91
Članak 2.
Sredstva za ostvarivanje javnih potreba u kulturi na
području Općine Bilice rasporedit će se za:
1. Kulturne akcije i manifestacije i
2. Ostale kulturne djelatnosti.
Članak 1.
Ovim Programom utvrđuju se svi oblici, način
poticanja i promicanja športa, te unapređenje športskog
života na području Općine Bilice, te obim i dinamika
sufinanciranja tih sadržaja u 2013. godini.
1. Kulturne akcije i manifestacije
Kroz 2013. godinu na području Općine Bilice,
planira se obilježavanje:
1.1. Organizacija proslave dana Općine Bilice, za
što su predviđena sredstva u Proračunu u iznosu od
50.000,00 kn.
1.2. Bilička kulturna zbivanja, za što su predviđena
sredstva u Proračunu u iznosu od 15.000,00 kn.
Članak 2.
Sredstva za ostvarivanje javnih potreba u športu na
području Općine Bilice rasporedit će se za:
1. Športska natjecanja i
2. Ostale športske djelatnosti.
2. Ostale kulturne djelatnosti.
2.1. Pomoći kulturnim udrugama u iznosu od
5.000,00 kn.
Članak 3.
Sredstva namijenjena za osiguranje javnih potreba
u kulturi temeljem ovog Programa planirana su
Proračunom Općine Bilice za 2013. godinu, a obim
i dinamika njihove isplate zavisit će od proračunskih
mogućnosti.
Kulturne udruge, za dobivanje novčane pomoći
trebaju uz zamolbu dostaviti financijsko izvješće o
utrošenim sredstvima za prethodnu godinu i plan
aktivnosti za tekuću proračunsku godinu, te izvore
financiranja.
Članak 4.
Ovaj Programa javnih potreba u kulturi na području
Općine Bilice za 2013. godinu primjenjuje se od 01.
siječnja 2013. godine, a objavit će se u «Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije».
KLASA : 612-01/12-01/1
URBROJ: 2182/19-12-1
Bilice, 28. prosinca 2012.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE
PREDSJEDNICA
Sanja Ćaleta-Car, v. r.
1. Športska natjecanja
Kroz 2013. godinu na području Općine Bilice, planira
se održavanje športskih turnira, za što su predviđene
financijske potpore iz sredstva Proračuna u iznosu od
5.000,00 kn.
2. Ostale športske djelatnosti
Pomoći športskim društvima i udrugama, za što su
predviđena sredstva u Proračunu u iznosu od 20.000,00
kn
Članak 3.
Sredstva namijenjena za osiguranje javnih potreba
u športu temeljem ovog Programa planirana su
Proračunom Općine Bilice za 2013. godinu, a obim
i dinamika njihove isplate zavisit će od proračunskih
mogućnosti.
Športska društva i športske udruge za dobivanje
novčane pomoći trebaju uz zamolbu dostaviti financijsko
izvješće o utrošenim sredstvima za prethodnu godinu i
plan aktivnosti za tekuću proračunsku godinu, te izvore
financiranja.
Članak 4.
Ovaj Programa javnih potreba u športu na području
Općine Bilice za 2013. godinu primjenjuje se od 01.
siječnja 2013. godine, a objavit će se u «Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije».
KLASA : 620-01/12-01/1
URBROJ: 2182/19-12-1
Bilice, 28. prosinca 2012.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE
____________________
PREDSJEDNICA
Sanja Ćaleta-Car, v. r.
15
Na temelju članka 76. Zakona o športu («Narodne
novine», broj 71/06, 150/08, 124/10 i 124/11) i članka
28. Statuta Općine Bilice («Službeni vjesnik Šibenskokninske županije», broj 10/09), Općinsko vijeće Općine
Bilice, na 25. sjednici, od 28. prosinca 2012. godine,
donosi
PROGRAM
javnih potreba u športu na području
Općine Bilice za 2013. godinu
____________________
16
Na temelju članka 22. Zakona o socijalnoj skrbi
(«Narodne novine», broj 33/12) i članka 28. Statuta
Općine Bilice («Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije», broj 10/09), Općinsko vijeće Općine Bilice,
na 25. sjednici, od 28. prosinca 2012. godine, donosi
Strana 92 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PROGRAM
socijalnih potreba i stimulacija na području
Općine Bilice u 2013. godini
I. UVODNA ODREDBA
Članak 1.
Ovim Programom socijalnih potreba na području
Općine Bilice u 2013. godini, u daljnjem tekstu: Program, utvrđuju se oblici kojima će se osigurati i ostvariti pomoć za podmirenje osnovnih životnih potreba
socijalno ugroženih, nemoćnih i drugih osoba koje one
same ne mogu zadovoljiti zbog nepovoljnih osobnih,
gospodarskih, socijalnih i drugih okolnosti, te iskaz
financijskih sredstava za njegovo ostvarenje u 2013.
godini.
Programom se također utvrđuju i oblici pomoći
stimulacijskog karaktera neovisno od socijalnog statusa
osobe koja ostvaruje pravo na pomoć.
za:
Članak 2.
Sredstva za ostvarenje Programa rasporedit će se
1. Podmirenje troškova stanovanja,
2. Jednokratne novčane pomoći,
3. Podmirenje troškova ogrjeva,
4. Pomoći humanitarnim udrugama,
5. Pomoć za rad ambulante i
6. Sufinanciranje djelatnosti hitne medicine.
1. Podmirenje troškova stanovanja
Troškovi stanovanja su troškovi utvrđeni ugovorom
o najmu stana u kojem živi samac ili obitelj, a odnose
se na najamninu, troškove koji se plaćaju u svezi sa
stanovanjem i održavanjem stana (osim zaštićene najamnine).
Iznos: 5.000,00 kn.
2. Jednokratne novčane pomoći
Jednokratna novčana pomoć osigurat će se u
slijedećim slučajevima:
- jednokratne novčane pomoći stanovnicima lošijeg
materijalnog i socijalnog statusa,
- pomoć stanovnicima koji se nađu u trenutnim
teškoćama zbog bolesti, potrebnog odlaska na liječenje
i sl.,
- jednokratna novčana pomoć studentima višeg i
visokog školskog obrazovanja čija su neto primanja
roditelja manja od 2.500,00 kn.,
- jednokratna novčana pomoć invalidnim i hendikepiranim osobama,
- jednokratna pomoć stimulacijskog karaktera
roditeljima za novorođeno dijete u iznosu od 1.500,00
kn,
- jednokratna pomoć stimulacijskog karaktera za
novosklopljene brakove u iznosu od 1.500,00 kn.
- jednokratna pomoć stimulacijskog karaktera
roditeljima za treće i svako slijedeće dijete u iznosu od
3.000,00 kn.
Osobama korisnicima jednokratnih pomoći
stimulacijskog karaktera, uskratit će se pravo na pomoć
ukoliko domaćinstvo u kojem prebivaju duguje prema
Srijeda, 30. siječnja 2013.
općinskom proračunu po bilo kojoj osnovi.
Za osiguranje navedenih oblika pomoći proračunom
su osigurana sredstva u iznosu od 80.000,00 kn.
3. Podmirenje troškova ogrjeva
Podmirenje troškova ogrjeva se odobrava korisnicima socijalne skrbi, samcu ili obitelji, koji se griju
na drva.
Sredstva za podmirenje troškova ogrjeva se osiguravaju iz proračuna Šibensko-kninske županije.
Iznos: 50.000,00 kn.
4. Pomoći udrugama
Iznos: 5.000,00 kn.
5. Pomoć za rad ambulante
Podmirenje troškova najamnine.
Iznos: 70.000,00 kn.
6. Sufinanciranje djelatnosti hitne medicine
Iznos: 10.000,00 kn.
Članak 3.
Pomoć stimulacijskog karaktera, a koja je propisana
odredbama članka 1. stavak 2. ovog Programa osiguravat
će se isključivo osobama koje su državljani Republike
Hrvatske s prebivalištem i obveznim boravkom na
području Općine Bilice.
III. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 4.
Provedbu ovog Programa osigurat će Općinsko vijeće,
ocjenjujući opravdanost svakog slučaja pojedinačno, u
suradnji sa Centrom za socijalnu skrb – Šibenik i Upravnim odjelom za zdravstvo i socijalnu skrb Šibenskokninske županije.
Članak 5.
Sredstva namijenjena za osiguranje socijalnih potreba temeljem ovog Programa planirana su u Proračunu za
2013. godinu, a obim i dinamika njihove isplate ovisit
će o proračunskim mogućnostima.
Članak 6.
Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja,
primjenjuje se od 01. siječnja 2013. godine, a objavit će se u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije».
KLASA : 550-02/12-01/1
URBROJ: 2182/19-12-1
Bilice, 28. prosinca 2012.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE
PREDSJEDNICA
Sanja Ćaleta-Car, v. r.
____________________
Srijeda, 30. siječnja 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
17
Na temelju članka 5. i 14. Uredbe o postupku izdavanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru
(«Narodne novine», broj 36/04 i 63/08) i članka 28. Statuta Općine Bilice («Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije», broj 10/09), Općinsko vijeće Općine Bilice,
na 25. sjednici, od 28. prosinca 2012. godine, donosi
IZMJENE I DOPUNE
GODIŠNJEG PLANA
upravljanja pomorskim dobrom
na području Općine Bilice za 2012 godinu.
Članak 1.
U Godišnjem planu upravljanja pomorskim dobrom
na području Općine Bilice za 2012. godinu («Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije» broj 1/12), u Glavi
II. točke 3. pod točka a) „briše se“, a dosadašnje točke
b., c., d. i g. postaju točke a., b., c. i d.
U Pod točki a) iznos od «30.000,00 kn» mijenja se
i glasi «10.000,00 kn».
U Glavi II pod točke b) iznos od «50.000,00 kn.»
mijenja se i glasi «11.260,50 kn».
U Glavi II. točke 3. pod točka c) „briše se“, a
dosadašnja točka “d” postaje točka “c”
Ukupan iznos od «165.000,00 kn.» mijenja se i glasi
«36.260,50 kn».
Članak 2.
U Glavi III. točka 5. iznos od «165.000,00 kn» mijenja se i glasi «36.260,50 kn».
U Glavi III u podtočki b) iznos od «50.000,00 kn»
mijenja se i glasi «36.260,50 kn».
U Glavi III u podtočka c) «briše se» .
Broj 1 - Strana 93
Članak 3.
Ove Izmjene i dopune Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Bilice
za 2012. godinu stupaju na snagu danom donošenja, a
objavit će se u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije».
KLASA : 934-01/11-01/4
URBROJ: 2182/19-12-2
Bilice, 28. prosinca 2012.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE
PREDSJEDNICA
Sanja Ćaleta-Car, v. r.
____________________
18
Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11) i članka 28. Statuta Općine
Bilice («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije»,
broj 10/09), Općinsko vijeće Općine Bilice, na 25. sjednici, od 28. prosinca 2012. godine, donosi
PLAN
nabave roba, radova i usluga za 2012.
godinu
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Bilice donosi Plan nabave
roba, radova i usluga za 2012. godinu (u daljnjem tekstu:
Plan nabave), za čiju realizaciju su sredstva planirana u
Proračunu Općine Bilice za 2012. godinu.
«U Planu nabave navode se planirane vrijednosti nabave kako slijedi:
R.br.
1.
2.
3.
4.
Predmet nabave
Gradnja javne rasvjete u zaseoku Bure
Uređenje plaža
Izdaci za interventne situacije
Osobni automobil
EV.br
Procijenjena
vrijednost
68.925,00
9.008,40
8.000,00
19.777,92
Vrsta
Ugovor
postupka Okvirni spor.
Planirani
početak
Trajanje
Članak 2.
Stupanjem na snagu ovog Planu nabave prestaje važiti Plan nabave roba, radova i usluga za 2012. godiniu
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 4/12).
Članak 3.
Ovaj Plan nabave roba, radova i usluga za 2012. godinu stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u
«Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije».
KLASA : 404-01/11-01/1
URBROJ : 2182/19-12-3
Bilice, 28. prosinca 2012.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE
____________________
PREDSJEDNICA
Sanja Ćaleta-Car, v. r.
Strana 94 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Srijeda, 30. siječnja 2013.
19
Na temelju članka 5. i 14. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru («Narodne
novine», broj 36/04 i 63/08) i članka 28. Statuta Općine Bilice («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije»,
broj 10/09), Općinsko vijeće Općine Bilice, na 25. sjednici, od 28. prosinca 2012. godine, donosi
G O D I Š NJ I P L A N
upravljanja pomorskim dobrom na području
Općine Bilice za 2013. godinu
I. UVODNE ODREDBE
1. Ovim Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Bilice za 2013. godinu (u
daljnjem tekstu: Godišnji plan) uređuje se:
a) plan redovitog upravljanja pomorskim dobrom,
b) sredstva za redovito upravljanje pomorskim dobrom,
c) popis djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti na pomorskom dobru koje se
mogu obavljati na području Općine Bilice (u daljnjem tekstu: Općina) i
d) mikrolokacije za obavljanje djelatnosti pod c) ove točke.
II. PLAN REDOVITOG UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM
2. U smislu ovog Godišnjeg plana pod redovitim upravljanjem pomorskim dobrom smatra se briga o zaštiti i
održavanju pomorskog dobra u općoj uporabi.
3. U 2013. godini Općina će poduzeti mjere na zaštiti i održavanju pomorskog dobra u općoj uporabi kako
slijedi:
a) Izrada geodetskih podloga i ucrtavanje granica pomorskog dobra
b) Izdaci za interventne situacije
c) Uređenje plaža
d) Fond za sanaciju iznenadnih onečišćenja mora
20.000,00 kn
30.000,00 kn
30.000,00 kn
10.000,00 kn
4. Izdaci za rad članova Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja
5.000,00 kn
Procijenjena vrijednost
UKUPNO:
95.000,00 kn
III. SREDSTVA ZA REDOVITO UPRAVLJANJE POMORSKIM DOBROM
5. Za provedbu mjera redovitog upravljanja pomorskim dobrom u smislu točke 2. ovog Godišnjeg plana koristit
će se sredstva u procijenjenom iznosu od 95.000,00 kn.
Sredstva iz stavka 1. ove točke osigurat će se iz izvora kako slijedi:
a) sredstva od naknada za koncesije na pomorskom dobru
na području Općine koja pripadaju Općini
0,00 kn,
b) sredstva od naknada za koncesijska odobrenja na području Općine
50.000,00 kn,
c) sredstva iz Proračuna Općine Bilice za 2013.
godinu namijenjena za redovito upravljanje
pomorskim dobrom na području Općine
45.000,00 kn.
IV. POPIS DJELATNOSTI IZ JEDINSTVENOG POPISA DJELATNOSTI NA
POMORSKOM DOBRU KOJE SE MOGU OBAVLJATI NA PODRUČJU OPĆINE
6. Na području Općine mogu se obavljati slijedeće djelatnosti koje su navedene u Tablici 1., Tablici 2. i Tablici
3. Jedinstvenog popisa djelatnosti na pomorskom dobru:
Srijeda, 30. siječnja 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Broj 1 - Strana 95
Tablica 1.
KONCESIJSKO ODOBRENJE
PODRUČJE
DJELATNOST
SREDSTVO
prijevoz putnika
brodica/brod
iznajmljivanje
plovila (charter)
prijevoz tereta
brodica/brod
čišćenje mora
brodica/brod
Unutrašnje
morske vode i
teritorijalno
more Republike
Hrvatske
tehnički radovi
(tegljač,
dizalica, bager i
sl.)
prijevoz putnika
prijevoz putnika,
stvari i tereta
OBRAČUNSKA
JEDINICA
po registriranom
putniku
po registriranoj
osobi
po metru
dužnom*
po metru
dužnom*
NAKNADA
(kn)
100,00
brod
po kW
10,00
podmornica
po registriranom
putniku
po sredstvu
400,00
brodica/brod
hidro avion
400,00
50,00
50,00
10.000,00
*Prilikom utvrđivanja duljine plovila u obračun se uzima duljina preko svega.
Tablica 2.
KONCESIJSKO ODOBRENJE
PODRUČJE
DJELATNOST
SREDSTVO
OBRAČUNSKA
NAKNADA
JEDINICA
Iznajmljivanje
sredstava
Morska obala
unutrašnje
morske
vode i
teritorijalno
more
Republike
Hrvatske
Brodica na motorni
pogon
Jedrilica, brodica na
vesla
Skuter**
Dječji skuter do 2
kW**
Sredstvo za vuču s
opremom** (banana,
tuba, guma, skije,
po metru
dužnom*
po metru
dužnom*
po plovilu
po
plovilu
200,0
100,0
3.500,00
1.500,00
35,00
po kW
padobran i sl.)
Daska za jedrenje,
sandolina, pedalina i
sl.
Pribor i oprema za
ronjenje, kupanje i
sl.
po
komadu
po
komadu
350,00
10,00
Strana 96 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Srijeda, 30. siječnja 2013.
Kiosk, prikolice,
Ugostiteljstvo
i
trgovina
montažni objekti do
12 m2 i sl.
Pripadajuća terasa
objekta
Štand (rukotvorine,
igračke, suveniri i
sl.)
Ambulantna prodaja
(škrinja, aparat za
sladoled i sl.)
Aqua park i drugi
morski
sadržaji**
Zabavni sadržaji
Komercijalnorekreacijski
sadržaji
Suncobrani, ležaljke
Kulturne,
komercijalne,
Zabavne, športske
priredbe
Snimanje
komercijalnog
programa i
reklamiranje
Slikanje,
fotografiranje
paušal
7.500,00
po m2
200,00
paušal
2.500,00
paušal
2.500,00
paušal
5.500,00
po komadu 800,00
po komadu 15,00
2,50
po m2/dan
paušal/dan
paušal
500,00
250,00
*Prilikom utvrđivanja duljine plovila u obračun se uzima duljina preko svega.
** Vijeće je dužno po službenoj dužnosti zatražit suglasnost nadležne lučke kapetanije s naslova sigurnosti
plovidbe za obavljanje djelatnosti sa sredstvima koja su u ovoj Tablici označena s dvije zvjezdice.
Tablica 3.
KONCESIJSKO ODOBRENJE
PODRUČJE
DJELATNOST
Morska obala,
unutrašnje
morske vode i
teritorijalno
more Republike
Hrvatske
obuka jedrenja,
veslanja i sl.
obuka plivanja
organizacija
ronilačkih
izleta/obuka
ronilaca
SREDSTVO
registrirani
brodica/brod
brodica/brod
OBRAČUNSKA
JEDINICA
po metru
dužnom*
paušal
NAKNADA
(kn)
100,00
paušal
po registriranoj
osobi
paušal
2.000,00
100,00
2.000,00
2.400,00
*Prilikom utvrđivanja duljine plovila u obračun se uzima duljina preko svega.
7. Za djelatnosti navedene u Tablici 1. Jedinstvenog popisa djelatnosti na pomorskom dobru, podnosi se jedan
zahtjev za svako sredstvo za koje se traži davanje Odobrenja.
Srijeda, 30. siječnja 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Za djelatnosti navedene u Tablici 2. i Tablici 3.
Jedinstvenog popisa djelatnosti na pomorskom dobru,
podnosi se jedan zahtjev za sva sredstva utvrđena za
obavljanje određene djelatnosti za koju se traži davanje
Odobrenja.
kninske županije, a objavit će se u «Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije».
KLASA : 934-01/12-01/4
URBROJ: 2182/19-12-1
Bilice, 28. prosinca 2012.
V. MIKROLOKACIJE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE
8. Djelatnosti iznajmljivanja sredstava iz Tablice 2.
ovog Godišnjeg plana mogu se obavljati na mikrolokacijama u uvali Stubalj, uvali Vrulje i u uvali Vidrovača.
PREDSJEDNICA
Sanja Ćaleta-Car, v. r.
9. Djelatnosti ugostiteljstva i trgovine iz Tablice 2.
ovog Godišnjeg plana mogu se obavljati na mikrolokacijama u uvali Stubalj, uvali Vrulje i u uvali Vidrovača.
10. Djelatnosti komercijalno-rekreacijskog sadržaja
iz Tablice 2. ovog Godišnjeg plana mogu se obavljati
na mikrolokacijama u uvali Stubalj, uvali Vrulje i u
uvali Vidrovača.
11. Podnositelj zahtjeva za obavljanje djelatnosti u
Tablici 3. pored unutrašnjih morskih voda i teritorijalnog
mora Republike Hrvatske može tražiti mikrolokaciju
na morskoj obali u uvali Stubalj, uvali Vrulje i u uvali
Vidrovača.
VI. ZAKLJUČNA ODREDBA
12. Ovaj Godišnji plan stupa na snagu danom
dobivanja potvrde od strane Upravnog odjela za pomorstvo, promet, otočni i područni razvoj Šibensko-
R.br.
Predmet nabave
1.
Gradnja javne rasvjete u
zaseoku Lugovići uz prometnicu D 33
Gradnja javne rasvjete u Ulica Polačice
Izgradnja nogostupa
od Škole do Bosuća
EV-1
Izgradnja školske zgrade,
uređenje okoliša, opremanje
građevine
EV-2
Komunalno opremanje zgrade O.Š. EV-3
Uređenje plaža
Izdaci za interventne situacije
Izrada geodetskih podloga i ucrtavanje
granica pomorskog dobra
Ostali projekti
Računalna oprema
Računalni programi
Uredski namještaj
Oprema za održavanje i zaštitu
Komunikacijska oprema
Stručni nadzor nad izvođenjem
građevinskih radova
Osobni automobil
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
EV.br
Broj 1 - Strana 97
____________________
20
Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11) i članka 28. Statuta Općine
Bilice («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije»,
broj 10/09), Općinsko vijeće Općine Bilice, na 25. sjednici, od 28. prosinca 2012. godine, donosi
PLAN
nabave roba, radova i usluga
za 2013. godinu
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Bilice donosi Plan nabave
roba, radova i usluga za 2013. godinu (u daljnjem tekstu:
Plan nabave), za čiju realizaciju su sredstva planirana u
Proračunu Općine Bilice za 2013. godinu.
«U Planu nabave navode se planirane vrijednosti
nabave kako slijedi:
Procijenjena
vrijednost
Vrsta
postupka
Ugovor/
Okvirni spor.
Planirani
početak
240.000,00
Otvoreni
Ugovor
2013.
1 god.
40.000,00
40.000,00
24.000,00
24.000,00
Otvoreni
Otvoreni
Ugovor
Ugovor
2013.
2013.
3 god.
3 god.
Trajanje
48.000,00
48.000,00
16.000,00
80.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
8.000,00
4.000,00
32.000,00
24.000,00
Strana 98 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Članak 2.
Ovaj Plan nabave roba, radova i usluga za 2013.
godinu stupa na snagu danom donošenja, primjenjuje se od 01. siječnja 2012. godine, a objavit će se u
«Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije».
KLASA : 404-01/12-01/1
URBROJ : 2182/19-12-1
Bilice, 28. prosinca 2012.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE
PREDSJEDNICA
Sanja Ćaleta-Car, v. r.
____________________
21
Na temelju članka 57. Zakona o proračunu («Narodne novine», broj 87/08), članka 28. Statuta Općine
Bilice («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije»,
broj 10/09) i članka 5. stavka 3. Odluke o izvršenju
Proračuna Općine Bilice za 2011. godinu («Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 1/11),
Općinsko vijeće Općine Bilice, na 25. sjednici, od 28.
prosinca 2012. godine, donosi
22
Na temelju članka 5 stavka 4. Uredbe o postupku
davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru
(«Narodne novine», broj 36/04 i 63/08) i članka 28. Statuta Općine Bilice («Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije», broj 10/09), Općinsko vijeće Općine Bilice,
na 25. sjednici, od 28. prosinca 2012. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju
Godišnjeg plana upravljanja pomorskim
dobrom za 2012. godinu
I. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Godišnjeg plana
upravljanja pomorskim dobrom za 2012. godinu, koje se
prilaže ovom zaključku i čini njegov sastavni dio.
II. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije».
KLASA : 402-01/12-01/1
URBROJ: 2182/19-12-2
Bilice, 28. prosinca 2012.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE
PREDSJEDNICA
Sanja Ćaleta-Car, v. r.
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o korištenju
sredstava proračunske zalihe
za razdoblje od VII. – XII. mjeseca
2012. godine
____________________
I. Prihvaća se Izvješće načelnika Općine Bilice
o korištenju sredstava proračunske zalihe Proračuna
Općine Bilice za razdoblje od VII. do XII. mjeseca 2012.
godine, koji čini sastavni dio ovog zaključka.
II. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije».
KLASA : 402-01/12-01/1
URBROJ: 2182/19-12-2
Bilice, 28. prosinca 2012.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE
PREDSJEDNICA
Sanja Ćaleta-Car, v. r.
____________________
Srijeda, 30. siječnja 2013.
VI.
OPĆINA CIVLJANE
1. OPĆINSKO VIJEĆE
1
Na temelju članka 43. Zakona o proračunu (“Narodne novine”, br. 87/08 ) i članka 32. Statuta Općine Civljane (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,
broj 09/09), Općinsko vijeće Općine Civljane, na 22.
sjednici, od 14. prosinca 2012. godine, donosi
II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
Općine Civljane za 2012. godinu
I. OPĆI DIO
Članak 1.
U Proračunu Općine Civljane za 2012. godinu
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, br.
1/12) članak 1. se mijenja i glasi:
“Proračun Općine Civljane za 2012. godinu sadrži:
Srijeda, 30. siječnja 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Broj 1 - Strana 99
Proračun za 2012.
+/-
II. IZMJENE
I DOPUNE 2012.
2.470.729
0
1.840.300
817.700
-187.271
-170.700
0
-335.400
-578.900
743.600
2.300.029
0
1.504.900
238.800
556.329
0
0
0
-187.271
0
0
0
743.600
0
0
0
556.329
187.271
2.470.729
2.658.000
0
-170.700
-914.300
0
2.300.029
1.743.700
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
RASHODI POSLOVANJA
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK
B. RAČUN FINANCIRANJA
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA
NETO FINANCIRANJE
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
VIŠAK/MANJAK PRIHODA PRENESENI
UKUPNI PRIHODI
UKUPNI RASHODI
Članak 2.
Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji povećavaju se ili smanjuju u Računu prihoda
i rashoda u Proračunu Općine Civljane za 2012. godinu kako slijedi:
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA
Raz Sku- Pods- Odje-red pina kupina ljak
1
2
3
4
6
61
611
613
614
63
633
634
64
65
68
641
642
652
653
681
Proračun za
Naziv prihoda
2012.
5
6
PRIHODI POSLOVANJA
2.470.729
Prihodi od poreza
217.500
Porez i prirez na dohodak
201.000
Porezi na imovinu
3.500
Porezi na robu i usluge
13.000
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i
od subjekata unutar općeg proračuna
1.670.500
Pomoći iz proračuna
1.437.500
Pomoći od ostalih subjekata unutar
općeg proračuna
233.000
Prihodi od imovine
366.500
Prihodi od financijske imovine
9.300
Prihodi od nefinancijske imovine
357.200
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi,
pristojbi po posebnim propisima i naknada
215.229
Prihodi po posebnim propisima
28.500
Komunalni doprinosi i naknade
186.729
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
1.000
Kazne i upravne mjere
1.000
+/7
-170.700
-42.000
-35.000
-2.000
-5.000
II. IZMJENE
2012.
8
2.300.029
175.500
166.000
1.500
8.000
-78.500
4.500
1.592.000
1.442.000
-83.000
25.300
-3.700
29.000
150.000
391.800
5.600
386.200
-75.500
-15.500
-60.000
0
0
139.729
13.000
126.729
1.000
1.000
+/7
-335.400
-28.000
-30.000
12.500
-10.500
-309.700
-9.500
II. IZMJENE
2012.
8
1.504.900
501.600
400.000
38.000
63.600
810.500
26.500
RASHODI POSLOVANJA
Raz Sku- Pods- Odje-red pina kupina ljak
1
2
3
4
3
31
311
312
313
32
321
Naziv rashoda
5
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Plaće (Bruto)
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Materijalni rashodi
Naknade troškova zaposlenima
Proračun za
2012.
6
1.840.300
529.600
30.000
25.500
74.100
1.120.200
36.000
Strana 100 - Broj 1
322
323
34
35
37
38
329
343
352
372
381
382
385
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Rashodi za materijal i energiju
154.000
-15.500
Rashodi za usluge
769.500
-246.000
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza
35.000
-7.000
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
160.700
-38.700
Financijski rashodi
7.000
-500
Ostali financijski rashodi
7.000
-500
Subvencije
28.000
0
Subvencije t.d. izvan javnog sektora
28.000
0
Naknade građanima i kućanstvima na
temelju osiguranja i druge naknade
74.500
2.800
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna74.500
2.800
Ostali rashodi
81.000
0
Tekuće donacije
71.000
0
Kapitalne donacije
0
0
Izvanredni rashodi
10.000
0
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
817.700
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine817.700
421
Građevinski objekti
738.000
422
Postrojenja i oprema
14.700
426
Nematerijalna proizvedena imovina
65.000
Šifra
1
1
2
3
Srijeda, 30. siječnja 2013.
VRSTA IZVORA FINANCIRANJA
Proračun
za 2012
3
583.800
216.429
1.670.500
2.470.729
2
OPĆI PRIHODI I PRIMICI
PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
POMOĆI
UKUPNO
138.500
523.500
28.000
122.000
6.500
6.500
28.000
28.000
77.300
77.300
81.000
71.000
0
10.000
-578.900
-578.900
-638.000
-10.900
70.000
238.800
238.800
100.000
3.800
135.000
+/-
II. IZMJENE
2012.
5
568.100
139.929
1.592.000
2.300.029
4
-15.700
-76.500
-78.500
-170.700
II. P O S E B N I D I O
Članak 3.
Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu u ukupnoj svoti od 2.658.000,00 kune
u Posebnom dijelu Proračuna povećavaju se odnosno smanjuju, kako slijedi:
Izv. Šifra
fin.
Naziv
Proračun za 2012.
UKUPNO RASHODI/IZDACI
2.658.000
Razdjel (O1) Jedinstveni upravni odjel
2.601.200
Glava 01 Jedinstveni upravni odjel
2.601.200
Program 1201FUNKCIONIRANJE OPĆINSKIH TIJELA
934.200
A120101 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I DRUGO OSOBLJE 760.500
31
Rashodi za zaposlene
529.600
1
311
Plaće (Bruto)
430.000
1
312
Ostali rashodi za zaposlene
25.500
1
313
Doprinosi na plaće
74.100
32
Materijalni rashodi
224.400
1
321
Naknade troškova zaposlenima
36.000
1
322
Rashodi za materijal i energiju
72.500
1 3 323
Rashodi za usluge
104.700
1 3 329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
11.200
34
Financijski rashodi
6.500
1
343
Ostali financijski rashodi
6.500
A120102 OPĆINSKO VIJEĆE
154.000
32
Materijalni rashodi
143.500
3
323
Rashodi za usluge
5.000
3
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
138.500
+/-984.300
-959.300
-959.300
-64.600
-25.700
-28.000
-30.000
12.500
-10.500
2.800
-9.500
-9.500
27.500
-5.700
-500
-500
-28.000
-28.000
0
-28.000
II. IZMJENE
2012.
1.673.700
1.641.900
1.641.900
869.600
734.800
501.600
400.000
38.000
63.600
227.200
26.500
63.000
132.200
5.500
6.000
6.000
126.000
115.500
5.000
110.500
Srijeda, 30. siječnja 2013.
3
3
1 2
3
2
2 3
1 2
2
3
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1 3
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Broj 1 - Strana 101
34
Financijski rashodi
500
0
343
Ostali financijski rashodi
500
0
38
Ostali rashodi
10.000
0
381
Izvanredni rashodi
10.000
0
A120103 NABAVKA UREDSKE OPREME I NAMJEŠTAJA
19.700
-10.900
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
19.700
-10.900
422
Postrojenja i oprema
14.700
-10.900
426
Nematerijalna proizvedena imovina
5.000
0
Program 1202 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
461.000
-149.000
A120201 RASHODI ZA UREĐAJE I JAVNU RASVJETU
383.000
-140.000
32
Materijalni rashodi
383.000
-140.000
322
Rashodi za materijal i energiju
60.000
10.000
323
Rashodi za usluge
323.000
-150.000
A120202 ODRŽAVANJE CESTA I DRUGIH JAVNIH POVRŠINA
50.000
-30.000
32
Materijalni rashodi
50.000
-30.000
323
Rashodi za usluge
50.000
-30.000
A120203 ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA
28.000
21.000
32
Materijalni rashodi
28.000
21.000
323
Rashodi za usluge
28.000
21.000
A120204 SEKUNDARANA MREŽA
0
70.000
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
0
70.000
426
Nematerijalna proizvedena imovina
0
70.000
Program 1202A PROMET
28.000
0
A120201 Subvencije trgovačkim društvima van javnog sektora
28.000
0
35
Materijalni rashodi
28.000
0
352
Rashodi za materijal i energiju
28.000
0
Program 1203 OBNOVA ŠKOLE
277.000
-265.000
A120301 OBNOVA ŠKOLE U CETINI
277.000
-265.000
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
265.000
-265.000
421
Građevinski objekti
265.000
-265.000
426
Nematerijalna proizvedena imovina
32
Materijalni rashodi
12.000
0
323
Rashodi za usluge
12.000
0
Program 1204 ASFLATIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA
520.000
-373.000
A120401 ASFLATIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA
520.000
-373.000
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
513.000
-373.000
421
Građevinski objekti
513.000
-373.000
426
Nematerijalna proizvedena imovina
40.000
0
32
Materijalni rashodi
7.000
0
323
Rashodi za usluge
7.000
0
Program 1205 UREĐENJE ŠETNICE
53.000
-53.000
A120501 UREĐENJE ŠETNICE UZ CETINU
53.000
-53.000
32
Materijalni rashodi
53.000
-53.000
323
Rashodi za usluge
53.000
-53.000
Program 1206 RAZVOJ PODUZETNIČKE ZONE
58.500
-58.500
A120601 ULAGANJE U PODUZETNIČKU ZONU
58.500
-58.500
32
Materijalni rashodi
58.500
-58.500
323
Rashodi za usluge
58.500
-58.500
Program 1207 SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA (ZiS)
36.000
0
A120701 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA
30.000
0
38
Ostali rashodi
10.000
0
381
Tekuće donacije
10.000
0
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
20.000
0
426
Nematerijalna proizvedena imovina
20.000
0
A120702 UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZiS (HGSS, CK)
6.000
0
38
Ostali rashodi
6.000
0
381
Tekuće donacije
6.000
0
Program 1208 JAVNE POTREBE U KULTURI
108.000
1.000
A120801 OČUVANJE, ZAŠTITA I UREĐENJE KULTURNIH LOKALITETA104.000 1.000
32
Materijalni rashodi
104.000
1.000
323
Rashodi za usluge
104.000
1.000
A120802 TEKUĆE DONACIJE
4.000
0
500
500
10.000
10.000
8.800
8.800
3.800
5.000
312.000
243.000
243.000
70.000
173.000
20.000
20.000
20.000
49.000
49.000
49.000
70.000
70.000
70.000
28.000
28.000
28.000
28.000
12.000
12.000
0
0
12.000
12.000
147.000
147.000
140.000
140.000
40.000
7.000
7.000
0
0
0
0
0
0
0
0
36.000
30.000
10.000
10.000
20.000
20.000
6.000
6.000
6.000
109.000
105.000
105.000
105.000
4.000
Strana 102 - Broj 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije
Program 1209 JAVNE POTREBE (ŠPORT, RELIGIJA, OSTALO)
A120901 TEKUĆE DONACIJE
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije
Program 1210 SOCIJALNA SKRB
A121001 TEKUĆE DONACIJE
37
Naknade građanima i kućanstvima na
temelju osiguranja i druge naknade
373
Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije
Program 1211 DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA
A121101 TEKUĆE DONACIJE
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije
Program 1212 DJELATNOST POLITIČKIH STRANAKA
A121201 TEKUĆE DONACIJE
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije
Razdjel (O2) Vlastiti komunalni pogon
Glava 02 Vlastiti pogon za komunalne poslove
Program 1213 FINANCIRANJE IZDATAKA ZA POGON
A121301 PRIJEVOZ PITKE VODE
31
Rashodi za zaposlene
311
Plaće (Bruto)
313
Doprinosi na plaće
32
Materijalni rashodi
322
Rashodi za materijal i energiju
323
Rashodi za usluge
Plan razvojnih programa obuhvaća:
Šifra
Naziv
Srijeda, 30. siječnja 2013.
4.000
4.000
10.000
10.000
10.000
10.000
79.500
79.500
0
0
0
0
0
0
2.800
2.800
4.000
4.000
10.000
10.000
10.000
10.000
82.300
82.300
74.500
74.500
5.000
5.000
11.000
11.000
11.000
11.000
25.000
25.000
25.000
25.000
56.800
56.800
56.800
56.800
0
0
0
56.800
32.500
24.300
2.800
2.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-25.000
-25.000
-25.000
-25.000
0
0
0
-25.000
-21.000
-4.000
77.300
77.300
5.000
5.000
11.000
11.000
11.000
11.000
25.000
25.000
25.000
25.000
31.800
31.800
31.800
31.800
0
0
0
31.800
11.500
20.300
Članak 4.
Proračun za 2012.
UKUPNO RASHODI/IZDACI
Razdjel (O1) Jedinstveni upravni odjel
Glava 01 Jedinstveni upravni odjel
Program 1201 FUNKCIONIRANJE OPĆINSKIH TIJELA
A120103
NABAVKA UREDSKE OPREME I NAMJEŠTAJA
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
422
Postrojenja i oprema
426
Nematerijalna proizvedena imovina
Program 1203 OBNOVA ŠKOLE
A120301
OBNOVA ŠKOLE U CETINI
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421
Građevinski objekti
Program 1204 ASFLATIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA
A120401
ASFLATIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421
Građevinski objekti
426
Nematerijalna proizvedena imovina
Program 1205 UREĐENJE ŠETNICE
A120501
UREĐENJE ŠETNICE UZ CETINU
32
Materijalni rashodi
323
Rashodi za usluge
Program 1206 RAZVOJ PODUZETNIČKE ZONE
A120601
ULAGANJE U PODUZETNIČKU ZONU
32
Materijalni rashodi
323
Rashodi za usluge
906.200
906.200
906.200
19.700
19.700
19.700
14.700
5.000
265.000
265.000
265.000
265.000
513.000
513.000
513.000
513.000
40.000
50.000
50.000
50.000
50.000
58.500
58.500
58.500
58.500
+/- II. IZMJENE
2012.
-757.400
148.800
-757.400
148.800
-757.400
148.800
-10.900
8.800
-10.900
8.800
-10.900
8.800
-10.900
3.800
0
5.000
-265.000
0
-265.000
0
-265.000
0
-265.000
0
-373.000
140.000
-373.000
140.000
-373.000
140.000
-373.000
140.000
0
40.000
-50.000
0
-50.000
0
-50.000
0
-50.000
0
-58.500
0
-58.500
0
-58.500
0
-58.500
0
Srijeda, 30. siječnja 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Broj 1 - Strana 103
Ove Izmjene i dopune Proračuna za 2012. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom
vjesniku Šibensko- kninske županije”.
KLASA:400-08/12-01/3
URBROJ:2182/13-02/12-2
Civljane, 14. prosinca 2012.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE CIVLJANE
PREDSJEDNICA
Vesna Gutić, v.r.
____________________
2
Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (“Narodne novine”, br. 87/08 ) i članka 32. Statuta Općine Civljane
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 09/09), Općinsko vijeće Općine Civljane, na 22. sjednici, od
14. prosinca 2012. godine, donosi
PRORAČUN
Općine Civljane za 2013. godinu
I. OPĆI DIO
Članak 1.
Proračun Općine Civljane za 2013. godinu (dalje u tekstu: Proračun) obuhvaća:
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
RASHODI POSLOVANJA
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK
B. RAČUN FINANCIRANJA
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA
NETO FINANCIRANJE
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
VIŠAK/MANJAK PRIHODA PRENESENI
UKUPNI PRIHODI
UKUPNI RASHODI
Proračun za 2013.
3.056.000
0
1.915.100
1.140.900
0
0
0
0
0
0
3.056.000
3.056.000
Članak 2.
Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda u
Proračunu Općine Civljane za 2013. godinu kako slijedi:
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA
Raz- Sku- Pods
Odje
red pina -kupina -ljak
1
2
3
4
6
61
611
613
614
63
633
634
Naziv prihoda
5
PRIHODI POSLOVANJA
Prihodi od poreza
Porez i prirez na dohodak
Porezi na imovinu
Porezi na robu i usluge
Pomoći iz inozemstva (darovnice)
i od subjekata unutar općeg proračuna
Pomoći iz proračuna
Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna
Proračun za 2013.
6
3.056.000
205.500
191.000
3.500
11.000
1.941.000
1.791.000
150.000
Strana 104 - Broj 1
64
65
68
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
641
642
652
653
681
Prihodi od imovine
Prihodi od financijske imovine
Prihodi od nefinancijske imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi,
pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi po posebnim propisima
Komunalni doprinosi i naknade
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Kazne i upravne mjere
Srijeda, 30. siječnja 2013.
460.500
3.300
457.200
448.000
28.000
420.000
1.000
1.000
RASHODI POSLOVANJA
Raz- Sku- Pods
Odje
red pina -kupina -ljak
1
2
3
4
3
31
311
312
313
32
321
322
323
329
34
343
35
352
37
Naziv rashoda
5
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Plaće (Bruto)
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Materijalni rashodi
Naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Financijski rashodi
Ostali financijski rashodi
Subvencije
Subvencije t.d. izvan javnog sektora
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije
382
Kapitalne donacije
385
Izvanredni rashodi
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421
Građevinski objekti
422
Postrojenja i oprema
426
Nematerijalna proizvedena imovina
Šifra
1
1
2
3
VRSTA IZVORA FINANCIRANJA
2
OPĆI PRIHODI I PRIMICI
PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
POMOĆI
UKUPNO
Proračun za 2013.
6
1.915.100
698.900
570.000
25.500
103.400
941.200
40.000
176.000
500.300
224.900
8.000
8.000
42.000
45.000
104.000
104.000
121.000
111.000
0
10.000
1.140.900
1.140.900
751.900
14.000
375.000
Proračun za 2013.
3
665.800
449.200
1.941.000
3.056.000
II. POSEBNI DIO
Članak 3.
Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu u ukupnoj svoti od 3.059.000,00
kune raspoređuje se po korisnicima i programima u Posebnom djelu Proračuna, kako slijedi:
Izv.
fin.
Šifra
Naziv
UKUPNO RASHODI/IZDACI
Razdjel (O1) Jedinstveni upravni odjel
Glava 01
Jedinstveni upravni odjel
Program 1201 FUNKCIONIRANJE OPĆINSKIH TIJELA
A130101
ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I DRUGO OSOBLJE
Proračun za 2013.
3.059.000
2.995.700
2.995.700
1.169.300
930.300
Srijeda, 30. siječnja 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
31
Rashodi za zaposlene
311
Plaće (Bruto)
312
Ostali rashodi za zaposlene
313
Doprinosi na plaće
32
Materijalni rashodi
1
321
Naknade troškova zaposlenima
1
322
Rashodi za materijal i energiju
1 3 323
Rashodi za usluge
1 3 329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
34
Financijski rashodi
1
343
Ostali financijski rashodi
A130102
OPĆINSKO VIJEĆE
32
Materijalni rashodi
3
323
Rashodi za usluge
3
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
34
Financijski rashodi
3
343
Ostali financijski rashodi
38
Ostali rashodi
3
381
Izvanredni rashodi
A130103
NABAVKA UREDSKE OPREME I NAMJEŠTAJA
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
1 2 422
Postrojenja i oprema
3
426
Nematerijalna proizvedena imovina
Program 1302 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
A130201
RASHODI ZA UREĐAJE I JAVNU RASVJETU
32
Materijalni rashodi
2
322
Rashodi za materijal i energiju
2 3 323
Rashodi za usluge
A130202
ODRŽAVANJE CESTA I DRUGIH JAVNIH POVRŠINA
32
Materijalni rashodi
1 2 323
Rashodi za usluge
A130203
ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA
32
Materijalni rashodi
2
323
Rashodi za usluge
Program 1302APROMET
A130201
Subvencije trgovačkim društvima van javnog sektora
35
Materijalni rashodi
1
352
Rashodi za materijal i energiju
A120204
SEKUNDARANA MREŽA
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
3
426
Nematerijalna proizvedena imovina
Program 1203 OBNOVA ŠKOLE
A130301
OBNOVA ŠKOLE U CETINI
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
3
421
Građevinski objekti
3
426
Nematerijalna proizvedena imovina
32
Materijalni rashodi
3
323
Rashodi za usluge
Program 1204 ASFLATIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA
A130401
ASFLATIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
3
421
Građevinski objekti
3
426
Nematerijalna proizvedena imovina
32
Materijalni rashodi
3
323
Rashodi za usluge
Program 1205 UREĐENJE ŠETNICE
A130501
UREĐENJE ŠETNICE UZ CETINU
32
Materijalni rashodi
3
323
Rashodi za usluge
Program 1206 RAZVOJ PODUZETNIČKE ZONE
A130601
ULAGANJE U PODUZETNIČKU ZONU
32
Materijalni rashodi
1
1
1
Broj 1 - Strana 105
698.900
570.000
25.500
103.400
223.900
40.000
74.000
99.500
10.400
7.500
7.500
220.000
209.500
6.000
203.500
500
500
10.000
10.000
19.000
19.000
14.000
5.000
221.000
140.000
140.000
75.000
65.000
50.000
50.000
50.000
31.000
31.000
31.000
45.000
45.000
45.000
45.000
120.000
120.000
120.000
511.000
511.000
500.000
300.000
200.000
11.000
11.000
506.900
506.900
501.900
451.900
50.000
5.000
5.000
53.500
53.500
53.500
53.500
50.000
50.000
50.000
Strana 106 - Broj 1
3
3
3
1
1 3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Srijeda, 30. siječnja 2013.
323
Rashodi za usluge
Program 1207 SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA (ZiS)
A130701
PROTUPOŽARNA ZAŠTITA
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
426
Nematerijalna proizvedena imovina
A130702
UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZiS (HGSS, CK)
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije
Program 1208 JAVNE POTREBE U KULTURI
A130801
OČUVANJE, ZAŠTITA I UREĐENJE KULTURNIH LOKALITETA
32
Materijalni rashodi
323 Rashodi za usluge
A130802
TEKUĆE DONACIJE
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije
Program 1209 JAVNE POTREBE (ŠPORT, RELIGIJA, OSTALO)
A130901
TEKUĆE DONACIJE
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije
Program 1210 SOCIJALNA SKRB
A131001
TEKUĆE DONACIJE
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
373
Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije
Program 1311 DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA
A131101
TEKUĆE DONACIJE
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije
Program 1212 DJELATNOST POLITIČKIH STRANAKA
A131201
TEKUĆE DONACIJE
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije
Razdjel (O2) Vlastiti komunalni pogon
Glava 02
Vlastiti pogon za komunalne poslove
Program 1213 FINANCIRANJE IZDATAKA ZA POGON
A131301
PRIJEVOZ PITKE VODE
31
Rashodi za zaposlene
311
Plaće (Bruto)
313
Doprinosi na plaće
32
Materijalni rashodi
322
Rashodi za materijal i energiju
323
Rashodi za usluge
Plan razvojnih programa obuhvaća:
Šifra
50.000
36.000
20.000
20.000
20.000
0
0
16.000
16.000
16.000
109.000
104.000
104.000
104.000
5.000
5.000
5.000
15.000
15.000
15.000
15.000
109.000
109.000
104.000
104.000
5.000
5.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
63.300
63.300
63.300
63.300
0
0
0
63.300
38.000
25.300
Članak 4.
Naziv
UKUPNO RASHODI/IZDACI
Razdjel (O1) Jedinstveni upravni odjel
Glava 01
Jedinstveni upravni odjel
Program 1301 FUNKCIONIRANJE OPĆINSKIH TIJELA
A130103
NABAVKA UREDSKE OPREME I NAMJEŠTAJA
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
422
Postrojenja i oprema
426
Nematerijalna proizvedena imovina
Program 1303 OBNOVA ŠKOLE
A130301
OBNOVA ŠKOLE U CETINI
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Proračun za 2013.
920.900
920.900
920.900
19.000
19.000
19.000
14.000
5.000
300.000
300.000
300.000
Srijeda, 30. siječnja 2013.
421
426
Program 1304
A130401
42
421
426
Program 1305
A130501
32
323
Program 1306
A130601
32
323
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Građevinski objekti
Nematerijalna proizvedena imovina
ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA
ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Građevinski objekti
Nematerijalna proizvedena imovina
UREĐENJE ŠETNICE
UREĐENJE ŠETNICE UZ CETINU
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
RAZVOJ PODUZETNIČKE ZONE
ULAGANJE U PODUZETNIČKU ZONU
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Članak 5.
Ovaj Proračun za 2013. godinu stupa na snagu
osmog dana od dana objave u “Službenom vjesniku
Šibensko- kninske županije”.
KLASA:400-08/12-01/4
URBROJ:2182/13-02/12
Civljane, 14. prosinca 2012.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE CIVLJANE
PREDSJEDNICA
Vesna Gutić, v.r.
____________________
3
Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o proračunu
(„Narodne novine“, broj 87/08) i članka 32. Statuta
Općine Civljane (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 09/09), Općinsko vijeće Općine Civljane, na 22. sjednici, od 14. prosinca 2012. godine,
donosi
ODLUKU
o izvršenju Proračuna Općine Civljane
za 2013. godinu
Članak 1.
Ovom se odlukom uređuje struktura prihoda i
primitaka te rashoda i izdataka Proračuna, njegovo
izvršavanje, upravljanje financijskom i nefinancijskom
imovinom, prava i obveze proračunskih korisnika, ovlasti načelnika, te druga pitanja u izvršavanju Proračuna.
Članak 2.
Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te
plana razvojnih programa. Opći dio Proračuna čini
Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.
Posebni dio Proračuna je plan rashoda i izdataka
iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se
sastoje od aktivnosti i projekata.
Plan razvojnih programa po godinama čine planovi
razvojnih programa proračunskih korisnika utvrđeni
Broj 1 - Strana 107
300.000
200.000
501.900
501.900
501.900
501.900
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
dokumentima o srednjoročnim odnosno dugoročnim
planovima razvitka, posebnim zakonima, drugim propisima ili općim aktima.
Plan razvojnih programa iskazuje planirane rashode
Proračuna za nefinancijsku imovinu (investicije), kapitalne pomoći i donacije u sljedeće tri godine, a usklađuje
se svake godine.
Članak 3.
Sredstva Proračuna se osiguravaju proračunskim
korisnicima koji su u njegovom posebnom dijelu
određeni za nositelje sredstava po pojedinim stavkama.
Proračunska sredstva koristiti će se samo za namjene
koje su određene Proračunom i to do visine utvrđene u
posebnom dijelu.
Članak 4.
Plaćanje predujmom moguće je samo iznimno i na
temelju prethodne suglasnosti načelnika.
Članak 5.
Sredstva raspoređena Proračunom ne mogu se
raspoređivati između korisnika. U okviru proračunske
stavke nekog korisnika preraspodjela utvrđenih sredstava dopuštena je između pojedinih stavaka izdataka
najviše do 5% sredstava utvrđenih u stavci koja se
umanjuje.
Članak 6.
Proračunaska zaliha osigurava se u iznosu od
10.000,00 kn i koristit će se za zakonski utvrđene
namjene. O sredstavima proračunske zalihe u cijelosti
odlučuje načelnik Općine Civljane.
Načelnik o korištenju sredstava iz stavka 1. ovog
članka izvješćuje Općinsko vijeće na prvoj sljedećoj
sjednici.
Članak 7.
Pogrešno ili više uplaćeni iznos vratiti će se uplatitelju na teret tih prihoda.
Članak 8.
Sredstva koja nisu raspoređena, a u okviru programa
kultura, šport, nacionalne manjine, religija, političke
stranke i socijalna skrb, rasporedit će krajnjim korisnicima, temeljem posebne odluke općinskog načelnika.
Strana 108 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Članak 9.
U koliko se prihodi Proračuna ne budu ostvarivali u
planiranim iznosima i prema utvrđenoj dinamici prednost
ima izmirivanje rashoda nužnih za obavljanje redovne
djelatnosti.
Članak 10.
Ukoliko posebnim propisom, kojim je regulirana
naplata određenih prihoda Proračuna, nije uređeno
durgačije, načelnik može na zahtjev dužnika, uz
primjereno osiguranje i kamate, odgoditi plaćanje ili
odobriti obročnu otplatu duga pod uvjetima da se time
poboljšavaju dužnikove mogućnosti otplate duga od
kojega inače ne bi bilo moguće naplatiti cjelokupan dug
te da naplata duga predstavlja neprimjereno opterećenje
ili nanosi veću gospodarsku štetu dužniku. Naplata
duga može se odgoditi jednokratno ili se može odobriti
plaćanje duga u obrocima ali najdulje do 10 mjeseci.
Načelnik može, na temelju dokumentiranog zahtjeva
dužnika, u cijelosti ili djelomično otpisati potraživanja
ukoliko bi troškovi postupka naplate potraživanja bili
u nesrazmjeru s visinom potraživanja. Načenik može
donijeti odluku o otpisu potraživanja za dugovanja po
pojednim vrstama prihoda za koje je nastupila zastara
prava na naplatu.
Općine Civljane, u postupku ozakonjenja zgrada
sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim
zgradama (“Narodne novine”, broj 86/12).
Članka 2.
Na nezakonito izgrađenoj zgradi može se, protivno
prostornom planu, osim dvije etaže od kojih je druga
potkrovlje, ozakoniti još tri etaže, ako se takva zgrada
nalazi unutar građevinskog područja, i ako se takva
zgrada nalazi izvan građevinskog područja.
Članak 3.
Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti
Odluka o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi (“Službeni vjesnik Šibenskokninske županije”, broj 11/11).
Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave
u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”.
KLASA: 361-03/12-01/1
URBROJ: 2182/13-02/12-01
Civljane, 14. prosinca 2012.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE CIVLJANE
Članak 11.
Za izvršenje Proračuna u cjelini je odgovoran
općinski načelnik.
Članak 12.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
KLASA:400-08/12-01/2
URBROJ:2182/13-02/12
Civljane,14. prosinca 2012.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE CIVLJANE
PREDSJEDNICA
Vesna Gutić, v.r.
____________________
4
Srijeda, 30. siječnja 2013.
PREDSJEDNICA
Vesna Gutić, v.r.
____________________
5
Na temelju članka 3. Zakona o financiranju političkih
aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“,
broj 24/11 i 61/11) i članka 32. Statuta Općine Civljane
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, br.
09/09), Općinsko vijeće Općine Civljane, na 22. sjednici, od 14. prosinca 2012. godine, donosi
ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za rad političkih
stranaka zastupljenih u
Općinskom vijeću Općine Civljane
za 2013. godinu
Na temelju članka 4. stavka 4. Zakona o postupanju
s nezakonito izgrađenim zgradama (“Narodne novine”,
broj 86/12) i članka 32. Statuta Općine Civljane
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninkse županije”, broj
9/09), Općinsko vijeće Općine Civljane, na 22. sjednici,
od 14. prosinca 2012. godine, donosi
Članak 1.
Ovom odlukom raspoređuju se sredstva za rad
političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću
Općine Civljane (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće)
u 2013.godini koja se osiguravaju u Proračunu Općine
Civljane za 2013.godinu.
ODLUKA
o broju etaža koje se mogu ozakoniti na
nezakonito izgrađenoj zgradi
Članak 2.
Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih
stranaka, nezavisnih lista i nezavisnih kandidata, osiguravaju se u Proračunu Općine Civljane u iznosu od
25.000,00 kn.
Članak 1.
Ovom odlukom određuje se broj etaža koje se mogu
ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi na području
Srijeda, 30. siječnja 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Članak 3.
Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se jednaki iznos sredstava tako da svakoj pojedinoj političkoj
stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova
Općinskog vijeća u trenutku konstituiranja Općinskog
vijeća.
Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola, pojedinoj političkoj stranci pripada i
pravo na naknadu razmjerno broju članova Općinskog
vijeća podzastupljenog spola u visini 10% više od iznosa
predviđenog po svakom vijećniku.
Članak 4.
Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuju se iznos
sredstava od 1.666,67 kn.
Za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog
spola utvrđuje se iznos sredstava od 1.833,33 kn.
Broj 1 - Strana 109
a. Obnova nerazvrstanih cesta na području Općine
(radovi) 147.000,00 kn.
Vrijednost radova planiraju se u ukupnom iznosu od:
147.000,00 kn, a dinamika radova i realizacija ovisit će
o raspoloživim financijskim sredstvima.
Izvor financiranja: Ministarstvo regionalnog razvoja,
šumarstva i vodnog gospodarstva, Županijske ceste i
proračun Općine”.
Članak 3.
Ove izmjene i dopune Programa stupaju na snaguosmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije“.
KLASA:363-02/12-01/2
URBROJ:2182/13-02/12
Civljane, 14. prosinca 2012.
Članak 5.
Sredstva raspoređena prema članku 4. ove odluke,
doznačuje Odjel za proračun i financije na žiro-račun
političke stranke.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE CIVLJANE
Članak 6.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
____________________
KLASA:402-01/12-01/19
URBROJ:2182/13-01/12-01
Civljane, 14. prosinca 2012.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE CIVLJANE
PREDSJEDNICA
Vesna Gutić, v.r.
____________________
6
Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», br. 26/03
– pročišćen tekst, 82/04 i 110/04 – Uredba i 178/04,
38/09, 79/09 i 49/11) i članka 32. Statuta Općine Civljane («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», br.
09/09), Općinsko vijeće Općine Civljane, na 22. sjednici,
od 14. prosinca 2012. godine, donosi
PREDSJEDNICA
Vesna Gutić, v.r.
7
Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», br. 26/03
– pročišćen tekst, 82/04 i 110/04 – Uredba i 178/04,
38/09, 79/09, 49/11, 84/11 i 90/11) i članka 32. Statuta
Općine Civljane («Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije», br. 09/09), Općinsko vijeće Općine Civljane,
na 22. sjednici, od 14. prosinca 2012. godine, donosi
II. I Z M J E N E P R O G R A M A
održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području
Općine Civljane u 2012. godini
Članak 1.
U glavi I. članak 2. mijenja se i glasi kako slijedi:
„U skladu s planiranim sredstvima, planira se izvršiti
održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture :
I. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA
II. I Z M J E N E P R O G R A M A
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području
Općine Civljane u 2012. godini
1.1 Komunalne usluge, poboljšanje vodoopskrbe
70.000,00 kn
1.2. Deratizacija i dezinsekcija
15.000,00 kn
1.3 Stručni nadzor
30.000,00 kn
Članak 1.
U glavi I. članak 2. mijenja se i glasi kako slijedi:
UKUPNO:
„U skladu s planiranim sredstvima, planira se izvršiti
gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture :
1. ASFLATIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA
115.000,00 kn
Vrijednost radova planira se u ukupnom iznosu od:
115.000,00 kn, a dinamika radova i realizacija ovisit će
o raspoloživim financijskim sredstvima.
Izvor financiranja: za 1.1, 1.2 i 1.3, komunalna
naknada i proračun Općine.
Strana 110 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
II. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA
2.1. Održavanje nerazvrstanih cesta 20.000,00 kn
UKUPNO:
20.000,00 kn
Vrijednost radova planira se u ukupnom iznosu od
20.000,00 kn, a dinamika radova i realizacija ovisit će
o raspoloživim financijskim sredstvima.
Izvor financiranja: za 2.1 komunalna naknada i
proračun Općine.
III. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE
3.1. Utrošak javne rasvjete
70.000,00 kn
3.2. Tekuće i investicijsko održavanje
javne rasvjete
173.000,00 kn
UKUPNO:
243.000,00 kn
Vrijednost radova planira se u ukupnom iznosu od
243.000,00 kn, a dinamika radova i realizacija ovisit će
o raspoloživim financijskim sredstvima.
Izvor financiranja: za 3.1 i 3.2 komunalna naknada
i proračun Općine.
Članak 3.
Radovi predviđeni člankom 2. ovog Programa ukupne vrijednosti 378.000,00 kn financiraju se primarno iz
komunalne naknade, a ukoliko tako prikupljena sredstva
ne budu dostatna isti će se financirati iz ostalih izvora
financiranja.
Članak 3.
Ove izmjene i dopune Programa stupaju na snagu
osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije“.
KLASA:363-02/12-01/5
URBROJ:2182/13-02/12
Civljane, 14. prosinca 2012.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE CIVLJANE
PREDSJEDNICA
Vesna Gutić, v.r.
____________________
8
Na temelju Zakona o socijalnoj skrbi («Narodne
novine», broj 57/11) i članka 32. Statuta Općine Civljane («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije»,
broj 09/09 ), Općinsko vijeće Općine Civljane, na 22.
sjednici, od 14. prosinca 2012. godine, donosi
II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
socijalnih potreba i stimulacija
na području Općine Civljane u 2012. godini
Članak 1.
U glavi I., članak 1. iznos „79.500.“ zamijenuje se
s „82.300“.
za:
Srijeda, 30. siječnja 2013.
Članak 2.
U glavi II., članak 2. mijenja se i glasi:
„ Sredstva iz točke I. ovog Programa koristit će se
1. Jednokratne novčane pomoći građanima radi savladavanja određenih poteškoća u bolesti, starošću, smrću
člana obitelji, invalidnošću te drugim nepovoljnim okolnostima ili kriznim stanjem u ukupnom iznosu……... .
.......................................................................10.000 kn
2. Podmirenje troškova ogrjeva u ukupnom iznosu
..…………..............................................…...51.300 kn
3. Subvencioniranje troškova prijevoza učenika u
ukupnom iznosu…..........................................4.000 kn
4. Subv. troškova komunalne naknade u ukupnom
iznosu…...........................................................2.000 kn
5. Jednokratna pomoć u naravi
(hrana, hig. potrepštine, štednjak za zimu itd.) u ukupnom iznosu…........................................…..10.000 kn
6. Tekuće donacije humanit. organizacijama i
udrugama u ukupnom iznosu..........................5.000 kn
Svim korisnicima socijalne skrbi (samcu ili obitelji) u
2012. godini odobrit će se novčana pomoć za podmirenje
troškova ogrjeva, što u protuvrijednosti 3 m³ drva iznosi
950 kn po korisniku. Za planiranih 54 korisnika, planira
se iznos od 51.300 kn.
Sredstva za podmirenje troškova ogrjeva iz prethodnog stavka osiguravaju se iz proračuna Šibensko-kninske
županije, a Županija ih transferira Općini.
Svim roditeljima novorođene djece s prebivalištem
na području Općine Civljane iz općinskog proračuna
osigurat će se jednokratna novčana pomoć stimulacijskog karaktera u iznosu 1.000 kn za svako novorođene
dijete“.
Članak 3.
Ove izmjene i dopune stupaju na snagu osmog
dana od dana objave u «Službenom vjesniku Šibenskokninske županije».
Klasa:551-06/12-01/02
Urbroj:2182/13-02/12-01
Civljane, 14. prosinca 2012.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE CIVLJANE
PREDSJEDNICA
Vesna Gutić, v.r.
____________________
Srijeda, 30. siječnja 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
9
Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih
potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 47/90, 27/93
i 38/09) i članka 32. Statuta Općine Civljane (“Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 09/09),
Općinsko vijeće Općine Civljane, na 22. sjednici, od
14. prosinca 2012. godine, donosi
II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
javnih potreba u kulturi na području
Općine Civljane za 2012. godinu
Članak 1.
U članku 1. stav 2. iznos „100.000“ zamjenjuje se
iznosom „101.000“.
Članak 2.
Članak 2. mijenja se i glasi:
„ Sredstva za ostvarivanje javnih potreba u kulturi na
području Općine Civljane rasporedit će se za:
Aktivnost: Očuvanje, zaštita i uređenje kulturnih
lokaliteta
a) Tekuće investiciono održavanje spomenika kulture
Zaštita i očuvanje arheološkog lokaliteta sv. Spas.…
....................................................................101.000 kn
Sredstva za financiranje aktivnosti očuvanja, zaštite
i uređenja povijesnih lokaliteta koja se osiguravaju
u Proračunu Općine Civljane za 2012. godinu ukupno iznose 101.000 kn, a financirat će se iz sredstava
Ministarstva kulture kroz Program zaštite kulturnih
lokaliteta”.
Članak 3.
Ove izmjene i dopune Programa javnih potreba u
kulturi i športu Općini Civljane za 2012. godinu stupaju
na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije“.
KLASA: 612-01/12-01/2
URBROJ: 2182-13-02-12-02
Civljane, 14. prosinca 2012.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE CIVLJANE
PREDSJEDNICA
Vesna Gutić, v.r.
____________________
10
Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», br. 26/03 –
pročišćen tekst, 82/04 i 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09,
79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11 ) i članka 32. Statuta
Općine Civljane («Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije», br. 09/09), Općinsko vijeće Općine Civljane,
na 22. sjednici, od 14. prosinca 2012. godine, donosi
Broj 1 - Strana 111
PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području
Općine Civljane u 2013. godini
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Programom planiraju se radovi i financijska
sredstva za izgradnju objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Civljane u 2013.
godini za:
- javne površine,
- nerazvrstane ceste,
- odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda i
- sekundarnu mrežu.
Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:
- opis poslova s procjenom troškova za gradnju
objekata i uređaja, te za nabavu opreme i
- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja
djelatnosti.
Članak 2.
U skladu s planiranim sredstvima, planira se izvršiti
gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture :
1. ASFLATIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA
b. Obnova nerazvrstanih cesta
na području Općine (radovi)
c. Projektna dokumentacija
451.900,00 kn
50.000,00 kn
2. SEKUNDARNA MREŽA
a. Projektna dokumentacija
120.000,00 kn
Vrijednost radova planiraju se u ukupnom iznosu od:
621.900,00 kn, a dinamika radova i realizacija ovisit će
o raspoloživim financijskim sredstvima.
Izvor financiranja: Ministarstvo regionalnog razvoja,
šumarstva i vodnog gospodarstva i proračun Općine.
Članak 3.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
KLASA:363-02/12-01/3
URBROJ:2182/13-02/12
Civljane, 14. prosinca 2012.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE CIVLJANE
PREDSJEDNICA
Vesna Gutić, v.r.
____________________
Strana 112 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
11
Srijeda, 30. siječnja 2013.
III. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE
Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», broj 26/03 – pročišćeni
tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11
i 90/11) i članka 32. Statuta Općine Civljane («Službeni
vjesnik Šibensko – kninske županije», broj 09/09),
Općinsko vijeće Općine Civljane, na 22. sjednici, od
14. prosinca 2012. godine, donosi
PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture
na području Općine Civljane
u 2013. godini
Članak 1.
Programom održavanja komunalne infrastrukture
određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2013.
na području Općine Civljane za sljedeće komunalne
djelatnosti:
-održavanje čistoće i javnih površina,
-održavanje nerazvrstanih cesta i
-održavanje javne rasvjete.
Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:
- opis i opseg poslova održavanja s procjenom
pojedinih troškova po djelatnostima i
- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja.
3.1. Utrošak javne rasvjete
3.2. Tekuće i investicijsko
održavanje javne rasvjete
140.000,00 kn
Vrijednost radova planira se u ukupnom iznosu od
140.000,00 kn, a dinamika radova i realizacija ovisit će
o raspoloživim financijskim sredstvima.
Izvor financiranja: za 3.1 i 3.2 komunalna naknada
i proračun Općine.
Članak 3.
Radovi predviđeni člankom 2. ovog Programa ukupne vrijednosti 271.000,00 kn financiraju se primarno iz
komunalne naknade, a ukoliko tako prikupljena sredstva
ne budu dostatna isti će se financirati iz ostalih izvora
financiranja.
Članak 4.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana
objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije».
KLASA: 363-02/12-01/4
URBROJ:2182/13-02/12
Civljane, 14. prosinca 2012.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE CIVLJANE
PREDSJEDNICA
Vesna Gutić, v.r.
I. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA
UKUPNO:
81.000,00 kn
Vrijednost radova planira se u ukupnom iznosu od:
81.000,00 kn, a dinamika radova i realizacija ovisit će
o raspoloživim financijskim sredstvima.
Izvor financiranja: za 1.1, 1.2 i 1.3, komunalna
naknada i proračun Općine, za 1.4 Ministarstvo turizma i proračun Općine.
II. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA
2.1. Održavanje nerazvrstanih cesta
50.000,00 kn
UKUPNO:
50.000,00 kn
Vrijednost radova planira se u ukupnom iznosu od
50.000,00 kn, a dinamika radova i realizacija ovisit će
o raspoloživim financijskim sredstvima.
Izvor financiranja: za 2.1 komunalna naknada i
proračun Općine.
65.000,00 kn
UKUPNO:
Članak 2.
U 2013. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Programa u Općini Civljane
obuhvaća:
1.1 Komunalne usluge, poboljšanje
vodoopskrbe
18.000,00 kn
1.2. Deratizacija i dezinsekcija
10.000,00 kn
1.3 Stručni nadzor
3.000,00 kn
1.4 Uređenje šetnice
50.000,00 kn
75.000,00 kn
____________________
12
Na temelju Zakona o socijalnoj skrbi («Narodne
novine», broj 57/11) i članka 32. Statuta Općine Civljane («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije»,
broj 09/09 ), Općinsko vijeće Općine Civljane, na 22.
sjednici, od 14. prosinca 2012. godine, donosi
PROGRAM
socijalnih potreba i stimulacija
na području Općine Civljane u 2013. godini
I. UVODNE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Programom socijalnih potreba na području
Općine Civljane u 2013. godini, u daljnjem tekstu: Program utvrđuju se oblici kojima će se osigurati pomoć
za podmirenje osnovnih životnih potreba socijalno
ugroženih, nemoćnih i drugih osoba koje one same ne
mogu zadovoljiti zbog nepovoljnih osobnih, gospodarskih, socijalnih i drugih okolnosti, te iskaz financijskih
sredstava za njegovo ostvarenje u 2013. godini.
Programom se također utvrđuju i oblici stimulaci-
Srijeda, 30. siječnja 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
jskog karaktera neovisno od socijalnog statusa osobe
koja ostvaruje pravo na pomoć.
Za realizaciju Programa predviđa se iznos od 111.000
kn.
II. OBLICI POMOĆI
za:
Članak 2.
Sredstva iz točke I. ovog Programa koristiti će se
Članak 5.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana
objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije».
Klasa:551-06/12-01/3
Urbroj:2182/13-02/12-01
Civljane, 14. prosinca 2012.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE CIVLJANE
1. Jednokratne novčane pomoći građanima radi
savladavanja određenih poteškoća u bolesti, starošću,
smrću člana obitelji, invalidnošću te drugim nepovoljnim okolnostima ili kriznim stanjem u ukupnom
iznosu…....................................................... 22.000 kn
2. Jednokratna novčana pomoć za novorođeno dijete
u ukupnom iznosu...........................................2.000 kn
3. Podmirenje troškova ogrjeva u ukupnom iznosu
.......................................................................57.000 kn
4. Subvencioniranje troškova prijevoza učenika u
ukupnom iznosu..............................................8.000 kn
5. Subv. troškova komunalne naknade u ukupnom
iznosu.............................................................2.000 kn
6. Jednokratna pomoć u naravi
(hrana, hig. potrepštine, štednjak za zimu itd.) u
ukupnom iznosu……....................................15.000 kn
7. Tekuće donacije humanit. organizacijama i
udrugama u ukupnom iznosu..........................5.000 kn
Svim korisnicima socijalne skrbi (samcu ili obitelji) u
2013. godini odobrit će se novčana pomoć za podmirenje
troškova ogrjeva, što u protuvrijednosti 3 m³ drva iznosi
950 kn po korisniku. Za planiranih 60 korisnika, planira
se iznos od 57.000 kn.
Sredstva za podmirenje troškova ogrjeva iz prethodnog stavka osiguravaju se iz proračuna Šibenskokninske županije, a Županija ih transferira Općini.
Svim roditeljima novorođene djece s prebivalištem
na području Općine Civljane iz općinskog proračuna
osigurat će se jednokratna novčana pomoć stimulacijskog karaktera u iznosu 1.000 kn za svako novorođene
dijete.
III. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 3.
Provedba ovog Programa u dijelu koji se odnosi na
pomoći za ogrjev realizirat će se u suradnji s Centrom
za socijalnu skrb Knin i Upravnim odjelom za zdravstvo
i socijalnu skrb Šibensko-kninske županije.
Jednokratne novčane pomoći i sredstva za podmirenje troškova ogrjeva će se uplaćivati na osobne
račune korisnika odnosno isplaćivati iz blagajne.
Članak 4.
Pojedinačna prava iz ovog Programa osiguravat će
se isključivo osobama koje su državljani Republike
Hrvatske s prebivalištem i obveznim boravkom na
području Općine Civljane. Pojedinačna prava podliježu
redovitom preispitivanju glede postojanja uvjeta i okolnosti s obzirom na koja su ostvarena.
Broj 1 - Strana 113
PREDSJEDNICA
Vesna Gutić, v.r.
____________________
13
Na temelju članka 1. Zakona o financiranju javnih
potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 47/90, 27/93
i 38/09) i članka 32. Statuta Općine Civljane (“Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 09/09),
Općinsko vijeće Općine Civljane, na 22. sjednici, od
14. prosinca 2012. godine, donosi
PROGRAM
javnih potreba u kulturi na području
Općine Civljane za 2013. godinu
Članak 1.
Ovim Programom utvrđuju se oblici, način poticanja,
i promicanja kulture na području Općine Civljane, te
iskaz financijskih sredstava za njihovo ostvarenje u
2013. godini.
Za realizaciju Programa u Proračunu Općine Civljane
u 2013. godini predviđa se iznos od 104.000,00 kn.
Članak 2.
Sredstva za ostvarivanje javnih potreba u kulturi na
području Općine Civljane rasporedit će se za:
Aktivnost: Očuvanje, zaštita i uređenje kulturnih
lokaliteta
b) Tekuće investiciono održavanje spomenika kulture
Zaštita i očuvanje arheološkog lokaliteta sv. Spas.…
.....................................................................100.000 kn
Sredstva za financiranje aktivnosti očuvanja, zaštite
i uređenja povijesnih lokaliteta koja se osiguravaju
u Proračunu Općine Civljane za 2012. godinu ukupno iznose 100.000 kn, a financirat će se iz sredstava
Ministarstva kulture kroz Program zaštite kulturnih
lokaliteta.
Aktivnost: Tekuće donacije
a) Tekuće donacije organizacijama, ustanovama i
udrugama koje promiču kulturne djelatnosti…………
………………………….................................4.000 kn
Sredstva za tekuće donacije osigurat će iz općinskog
proračuna.
Strana 114 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Članak 3.
Program javnih potreba u kulturi i športu Općini
Civljane za 2013. godinu stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
KLASA: 612-01/12-01/3
URBROJ:2182/13-02/12
Civljane,14. prosinca 2012.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE CIVLJANE
PREDSJEDNICA
Vesna Gutić, v.r.
____________________
14
Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o zaštiti i
spašavanju (“Narodne novine”, broj 174/07, 79/07 i
38/08) i članka 32. Statuta Općine Civljane (“Službeni
vjesnik Šibensko-kninkse županije”, broj 9/09),
Općinsko vijeće Općine Civljane, na 22. sjednici, od
14. prosinca 2012. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Analize stanja sustava zaštite
i spašavanja u 2012. godini i donošenju
Smjernica za organizaciju i razvoj sustva
zašte i spašavanja na području
Općine Civljane za 2013. godini
I.
Prihvaća se Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja
na području Općine Civljane za 2012. godinu.
PREDSJEDNICA
Vesna Gutić, v.r.
____________________
15
Na temelju članka 35. Zakona o zaštiti i spašavanju
(“Narodne novine”, broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10)
i članka 32. Statuta Općine Civljane (“Službeni vjesnik
Šibensko-kninkse županije”, broj 9/09), Općinsko vijeće
Općine Civljane, na 22. sjednici, od 14. prosinca 2012.
godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Mjera zaštite i spašavanja u
nepovoljnim vremenskim uvjetima
2012 /2013. godine
I.
Prihvaćaju se Mjere zaštite i spašavanja u nepovoljnim vremenskim uvjetima 2012/2013. godine.
II.
Mjere zaštite i spašavanja u nepovoljnim vremenskim uvjetima u 2012./2013. godini čine sastavni dio
ovog zaključka.
III.
Ovaj zaključak stupa na snagu osmog dana od
dana objave u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”.
KLASA: 810-03/12-01/1
URBROJ: 2182/13-02-12-1
Civljane, 14. prosinca 2012.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE CIVLJANE
II.
Donose se Smjernice za organizaciju i razvoj sustava
i spašavanja na području Općine Civljane za 2013.
godinu.
III.
Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na
područje Općine Civljane u 2012. godini i Smjernice
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na
području Općine Civljane u 2013. godini čine sastavni
dio ovog zaključka.
IV.
Ovaj zaključak stupa na snagu osmog dana od
dana objave u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”.
KLASA: 810-03/12-01/2
URBROJ: 2182/13-02-12-1
Civljane, 14. prosinca 2012.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE CIVLJANE
Srijeda, 30. siječnja 2013.
PREDSJEDNICA
Vesna Gutić, v.r.
____________________
2. OPĆINSKI NAČELNIK
1
Na temelju članka 20. stavka 1. točke 5. Zakona o
zaštiti i spašavanju („Narodne novine“, broj 174/04,
79/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i Statuta Općine Civljane
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj
9/09), a u skladu s Procjenom ugroženosti stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i
velikih nesreća Općine Civljane, KLASA: 214-01/1210/2, URBROJ: 2182/13-01/12-1, općinski načelnik
Općine Civljane, dana 10. siječnja 2013. godine,
donosi
ODLUKU
o određivanju operativnih snaga zaštite i
spašavanja i pravnih osoba od interesa za
zaštitu i spašavanje Općine Civljane
Srijeda, 30. siječnja 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Članak 1.
Operativne snage zaštite i spašavanja za sudjelovanje
u akcijama zaštite i spašavanja na području Općine
Civljane su:
- Stožer zaštite i spašavanja Općine Civljane,
- Lovačka udruga „Svilaja Vrlika“ i
- Punionica vode „Naturalis“ d.o.o.
Članak 2.
Operativne snage zaštite i spašavanja sudionici
su zaštite i spašavanja koje temeljem Plana zaštite
i spašavanja Općine Civljane načelnik poziva, na
izvršavanje zadaća uklanjanja posljedice katastrofa i
velikih nesreća na području Općine Civljane, sukladno
potrebama.
Dužnost operativnih snaga je izvršavanje namjenskih
zadaća zaštite i spašavanja stanovništav, materijalnih
i kulturnih dobara na cjelokupnom području Općine
Civljane.
Operativne snge zaštite i spašavanja, osobito pravne
osobe, dužne su prilagođavati obavljanje redovite
djelatnosti okolnostima u situacijama kada je proglašena
katastrofa i velika nesreća, izraditi operativne planove
zaštite i spašavanja, uključujući planove mobilizacije
i aktivairanja za potrebe sudjelovanja u otklanjanjau
posljedica katstrofa i velikih nesreća.
Druge operativne snage zaštite i spašavanja, osim
onih iz stavka 3. ovog članka, izrađuju operativne
planove i planove civilne zaštite, sukladno odredbama
Pravilnika o metodologiji za izradu procjena ugroženosti
i planova zaštite i spašavanja („Narodne novine“, broj
38/08).
Operativnim snagama zaštite i spašavanja iz članka
1. ove odluke, sukladno Zakonu, rukovodi i koordinira
načelnik zu stručnu potporu Strožera zaštite i spašavanja
Općine Civljane.
U slučaju neposredne prijetnje od nastanka katastrofe
ili velike nesreće na području Općine Civljane, pored
operativnih snaga zaštite i spašavanja iz ove Odluke,
načelnik ima pravo i obvezu mobilizirati i druge ljudske
i materijalno-tehničke potencijale s područja općine
Civljane sukladno Zakonu i Planu zaštite i spašavanja
Općine Civljane.
Članak 3.
Pravne osobe iz članka 1. ove odluke dužne su postupati u skladu s odredbama članka 15., 31. i 37. Pravilnika
o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova
zaštite i spašavanja („Narodne novine“, broj 38/08).
R.br. Predmet nabave
1.
2.
3.
Evid.
Broj
Stručno usavršavanje
zaposlenika
Uredski materijal
Materijal i dijelovi za tek.
i inv. održavanje
Procijenjena Vrijednost
vrijednost
s PDV-om
(bez PDV-a)
800
12.000
1000
15.000
2.400
3.000
Broj 1 - Strana 115
Pravne osobe iz stavka 1. ovog članka dužne su
izraditi nove ili uskladiti postojeće operativne planove
zaštite i spašavanja s odredbama Procjene ugroženosti
stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša
od katastrofa i velikih nesreća općine Civljane, Planom zaštite i spašavanja Općine Civljane. Procjene
ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara
i okoliša od katastrofa i velikih nesreća Šibensko-kninske
županije, Planom zaštite i spašavanja Šibensko-kninske
županije, Procjenom ugroženosti Republike Hrvatske
od prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih
nesreća (www.duzs.hr) i Planom zaštite i spašavanja
za Područje Republike Hrvatske („Narodne novine“,
broj 96/10).
Članak 4.
Pravne osobe iz članka 3. stavka 2. ove odluke
su dužne sve radnje provesti u roku od 3. mjeseca od
dana stupanja na snagu ove odluke i o tome obavijestiti
načelnika.
Članak 5.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom vjesniku Šibensko-knisnke
županije“.
KLASA: 810-03/13-01/1
URBROJ: 2182/13-02/13-01
Civljane, 10. siječnja 2013.
OPĆINA CIVLJANE
OPĆINSKI NAČELNIK
Ante Gutić, v. r.
____________________
2
Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine», br. 90/11) i članka 32. Statuta
Općine Civljane («Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 09/09), općinski načelnik Općine Civljane, dana 27. prosinca 2012.godine,donosi
III. IZMJENE I DOPUNE PLANA
nabave Općine Civljane za 2012. godinu
1. U 2012. godini planiraju se sljedeće nabave roba,
radova i usluga:
Vrsta
postupka
javne
nabave
Ugovor o Planirani
javnoj
početak
nabavi ili postupka
okvirni
sporazum
Planirano Napomena
trajanje
ugovora
o javnoj
nabavi ili
bagatelna
nabava
bagatelna
nabava
Strana 116 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
4.
Sitni inventar i autogume
5.
Računalne usluge
6.
Ostale nespomenute usluge
7.
Grafičke i tiskarske usluge
8.
2.400
3.000
-
-
-
-
10.400
13.000
-
-
-
-
3.200
4.000
-
8.000
10.000
-
-
-
-
Premije osiguranja prijevoznih
sredstava
1.600
2.000
-
9.
Premije osiguranja ostale imovine
560
700
10.
Premije osiguranja zaposlenih
240
300
11.
1.600
2.000
13.
Ostali nespomenuti
rashodi poslovanja (R007)
Ostali nespomenuti
rashodi poslovanja (R010)
Uredska oprema i namještaj
2.800
1.440
3.500
1.800
14.
Komunikacijska oprema
1.200
1.500
15.
Uređaji za ostale namjene
400
500
16.
Električna energija za javnu rasvjetu 56.000
70.000
17.
Deratizacija i dezinsekcija
12.000
15.000
18.
Stručni nadzor
24.000
30.000
19.
Obnova nerazvrstanih cesta
na području Općine MN-2/12
Investicijsko održavanje
– crkva sv. Spas
-
80.000
100.000
800
1.000
12.
20.
Srijeda, 30. siječnja 2013.
bagatelna
nabava
bagatelna
nabava
bagatelna
nabava
bagatelna
nabava
bagatelna
nabava
bagatelna
nabava
bagatelna
nabava
bagatelna
nabava
bagatelna
nabava
bagatelna
nabava
bagatelna
nabava
bagatelna
nabava
bagatelna
nabava
bagatelna
nabava
Otvoreni
Ugovor
-
-
4 mjeseca
bagatelna
nabava
2. Ove Izmjene i dopune plana nabave Općine Civljane za 2012.godinu stupaju na snagu osmog dana od dana
objave u «Službenom vjesniku Šibensko- kninske županije“.
KLASA: 400-09/12-01/1
URBROJ:2182/13-02/12-03
Civljane, 27. prosinca 2012.
OPĆINA CIVLJANE
OPĆINSKI NAČELNIK
Ante Gutić, v. r.
____________________
3
Na temelju članka 13. stavka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine»,
br. 110/07 i 125/08) i članka 32. Statuta Općine Civljane («Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije”, broj
09/09), općinski načelnik Općine Civljane, dana 27. prosinca 2012.godine, donosi
PLAN
nabave Općine Civljane za 2013. godinu
U 2013. godini planiraju se sljedeće nabave roba, radova i usluga po vrstama, planiranim i procijenjenim
vrijednostima:
R.br. Predmet nabave
1.
2.
3.
Stručno usavršavanje zaposlenika
Nabava uredskog materijala – toneri,
papir, tiskanice i ostali ured. materijal
Literatura
Evid. Broj
Procijenjena vrijednost (bez PDV-a)
PLAN
-
3.200
4.000
-
11.200
2.400
14.000
3.000
Srijeda, 30. siječnja 2013.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
40.
41.
42.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Električna energija - zgrada općine
Gorivo
Materijal i dijelovi za tekuće i
investiciono održavanje opreme
Sitan inventar i auto gume
Usluge tekućeg i investicionog
održavanja opreme
Usluge tekućeg održavanja
prijevoznih sredstava
Tekuće održavanje objekata
u vlasništvu Općine
Elektronski mediji
Objava oglasa i natječaja
Ostali promidžbeni materijal
Računalne usluge-ažuriranje baza
Ostale nespomenute usluge
Grafičke i tiskarske
usluge-Službeni vjesnik
Premije osiguranja prijevoznih
sredstava
Premije osiguranja ostale imovine
Premije osiguranja zaposlenih
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Usluge promidžbe i informiranja
Reprezentacija – nabavka napitaka
i prehrambenih proizvoda
Reprezentacija - darovi
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Uredska oprema i namještaj
Komunikacijska oprema
Uređaji za ostale namjene
Ulaganje u računalne programe
Električna energija za javnu rasvjetu
Deratizacija i dezinsekcija
Stručni nadzor
Obnova škole
MN-1/13
Stručni nadzor
Obnova nerazvrstanih
cesta na području Općine
Projektna dokumentacija za ceste
Stručni nadzor
Investicijsko održavanje
– šetnica uz Cetinu
Stručni nadzor
Investicijsko održavanje
– poduzetnička zona
Investicijsko održavanje
– crkva sv. Spas
Stručni nadzor
-
Broj 1 - Strana 117
13.600
24.000
17.000
30.000
4.000
4.000
5.000
5.000
400
500
1.200
1.500
8.800
1.200
2.800
800
12.000
4.800
11.000
1.500
3.500
1.000
15.000
6.000
11.200
14.000
2.560
1.360
1.040
2.560
4.800
3.200
1.700
1.300
3.200
6.000
28.000
8.000
4.400
8.000
1.600
1.600
4.000
60.000
8.000
2.400
240.000
8.800
35.000
10.000
5.500
10.000
2.000
2.000
5.000
75.000
10.000
3.000
300.000
11.000
361.520
40.000
4.000
451.900
50.000
5.000
40.000
2.800
50.000
3.500
40.000
50.000
80.000
3.200
100.000
4.000
2. Ovaj Plan nabave Općine Civljane za 2013.godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije“.
KLASA: 400-09/12-01/2
URBROJ:2182/13-02/12
Civljane, 27. prosinca 2012.
OPĆINA CIVLJANE
____________________
OPĆINSKI NAČELNIK
Ante Gutić, v. r.
Strana 118 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Srijeda, 30. siječnja 2013.
VII.
OPĆINA MURTER-KORNATI
OPĆINSKO VIJEĆE
1
Na temelju članaka 6. i 39. Zakona o proračunu (“Narodne novine”, br. 87/08, 36/09 i 46/09), članka 55. Zakona
o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine”, br. 117/93, 69/97, 33/00,
73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07 i 73/08)i članka 28. Statuta Općine MurterKornati (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, br. 11/09), Općinsko vijeće Općine Murtet-Kornati, na
23. sjednici, od 20. prosinca 2012 . godine, donosi
IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
Općine Murter-Kornati za 2012. godinu
Članak 1.
Proračun Općine Murter-Kornati za 2012. godinu sadrži:
OPĆI DIO
Šifra izvora
1 2 3 4
5
1 2
5
6 7
RAČUN PRIHODA I RASHODA
Prihodi poslovanja
6
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
1 2 3 4
Rashodi poslovanja
1
4
6
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
RAZLIKA - MANJAK
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA
6 7
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja
1
6 7
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
9 Vlastiti izvori
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJA +
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
Raspoloživa sredstva iz pret.godine
3 4
Šifra izvora
1 2 3 4
1
1
1
1
1
4
4
1
1
1
1
1
1
1
5 6 7
6
6
2 3
2
2 3
2 3
2
2
5
6
6
A.
6
7
3
4
Plan
2012.
4
12.506.000
11.506.000
1.000.000
7.414.000
5.092.000
BROJ
Plan
KONTA VRSTA PRIHODA/IZDATAKA
2012.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
12.506.000
6
Prihodi poslovanja
11.506.000
61
Prihodi od poreza
4.900.000
611
Porez i prirez na dohodak
2.200.000
613
Porez na imovinu
2.300.000
614
Porez na robu i usluge
400.000
63
Pomoći
1.500.000
633
Pomoći iz proračuna
1.500.000
64
Prihodi od imovine
1.202.000
641
Prihodi od financijske imovine
2.000
642
Prihodi od nefinancijske imovine
1.200.000
65
Prihodi od administrativnih pristojbi i po pos.pro
2.804.000
651
Administrativne (upravne) pristojbe
80.000
652
Prihodi po posebnim propisima
250.000
653
Komunalni doprinos i naknade
2.474.000
66
Prihodi poslovanja
1.000.000
661
Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici
ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi) 200.000
663
Dotacije od pravnih i fiz. osoba
800.000
68
Kazne
100.000
7
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
1.000.000
71
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine
1.000.000
711
Prihodi od prodaje materijalne
imovine-prirodna bogatstva
1.000.000
Rebalans
2012.
4
9.575.000
8.652.000
340.000
6.821.000
2.511.000
583.000
-243.000
Rebalans
2012.
8.992.000
8.652.000
4.800.000
2.200.000
2.100.000
500.000
420.000
420.000
1.202.000
2.000
1.200.000
1.730.000
230.000
100.000
1.400.000
350.000
100.000
250.000
150.000
340.000
340.000
340.000
Srijeda, 30. siječnja 2013.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
72
721
3
31
311
312
313
32
321
322
323
329
34
342
343
35
352
36
363
37
4
4
4
4
6
6
4
4
4
4
4
1 2 3 4
5
5 6 7
Broj 1 - Strana 119
Prihodi od prodaje proizvedene dugotr.imovine
0
Prihodi od prodaje građevinskih objekata
0
Rashodi poslovanja
7.414.000
Rashodi za zaposlene
1.628.000
Plaće
1.350.000
Ostali rashodi za zaposlene
50.000
Doprinosi na plaće
228.000
Materijalni rashodi
4.060.000
Naknade troškova zaposlenima
70.000
Rashodi za materijal i energiju
600.000
Rashodi za usluge
2.740.000
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
650.000
Financijski rashodi
156.000
Kamate za primljene zajmove
56.000
Ostali financijski rashodi
100.000
Subvencije
40.000
Subvencije trgovačkim društvima
40.000
Pomoći dane u inozem. i unutar opće države
390.000
Pomoći unutar opće države
390.000
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
290.000
Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
290.000
Donacije i ostali rashodi
850.000
Tekuće donacije
750.000
Kapitalne donacije
0
Izvanredni rashodi
50.000
Kapitalne pomoći
50.000
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
5.092.000
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
1.250.000
Materijalna imovina-prir.bog. (zemlj.)
1.250.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.507.000
Građevinski objekti
435.000
Postrojenja i oprema
100.000
Prijevozna sredstva
23.000
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 24.000
Nematerijalna proizvedena imovina
925.000
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini2.335.000
Dodatna ulag. na građevinskim objektima
2.335.000
372
38
381
382
385
386
4
41
411
42
421
422
423
424
426
45
451
4
4
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA
8
Primici od financijske imovine i zaduživanja
81
Povrat jamčevine
84
Primici od zaduživanja
5
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
54
Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova
544
Otplata glavnice primljenih zajmoca od banaka i
ostalih financ. institucija izvan javnog sektora
1
1
0
0
6.821.000
1.545.000
1.300.000
30.000
215.000
3.420.000
120.000
600.000
2.200.000
500.000
170.000
80.000
90.000
0
0
390.000
390.000
160.000
160.000
1.136.000
650.000
0
50.000
436.000
2.511.000
300.000
300.000
581.000
120.000
55.000
0
26.000
380.000
1.630.000
1.630.000
583.000
583.000
583.000
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
9
Vlastiti izvori
92
Rezultat poslovanja
922
Višak/manjak prihoda
-243.000
POSEBNI DIO
Program
Projekt
Aktivnost
Šifra izvora
1
001
001 01
01
P 1001
2
3 4
5 6
Funkcijska
7
0100
1
3
UKUPNO RASHODI I IZDACI
RAZDJEL 001: OPĆINSKO VIJEĆE
GLAVA 001 01: OPĆINSKO VIJEĆE
Funkcijska klasifikacija: 01-Opće javne usluge
Program 01: Donošenje akata i mjera -djelokruga OV
PLAN REBALANS
2012.
2012.
12.506.000
9.332.000
696.000
695.000
696.000
695.000
Strana 120 - Broj 1
A 1001 01 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
3
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
1
1
A 1001 02 1
1
A 1001 03 1
0111
0111
0111
0111
0520
0520
3
1
0100
P 1002
1
A 1002 01 1
2
3 4
3
1
1
1
1
1
1
1
A 1002 02
1
1
1
A 1002 03 1
3
1
1
A 1002 04 1
1
K1001 01
1
1
P 1003
1
A 1003 01 1
1
A 1003 02 1
2
4
4
2
1
1
P 1004
1
A 1004 01 1
2
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0300
0321
0321
0321
0321
0321
0321
0321
0321
0321
0321
0400
3 4
0412
Srijeda, 30. siječnja 2013.
Aktivnost:Predstavničko i izvršna tijela
363.000
3
Rashodi poslovanja
363.000
32
Materijalni rashodi
363.000
321
Naknade troškova zaposlenima
48.000
323
Rashodi za usluge
65.000
329
Ostali nespomenuti rashodi poslov.
250.000
Aktivnost: Financiranje rada političkih stranaka
63.000
3
Rashodi poslovanja
40.000
38
Donacije i ostali rashodi
40.000
381
Tekuće donacije
40.000
423
prevozna sredstva
23.000
GLAVA 001 02: MJESNA SAMOUPRAVA
Aktivnost:Rad mjesne samouprave
270.000
3
Rashodi poslovanja
20.000
32
Materijalni rashodi
20.000
323
Rashodi za usluge
20.000
41
Naknada za zemljište
250.000
411
Naknade za deposedirano zem. /škola
250.000
RAZDJEL 002: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 11.810.000
Funkcijska klasifikacija: 01-Opće javne usluge
Program 02: Priprema i donošenje akata
2.483.000
Aktivnost:Administrativno, tehničko i stručno osoblje 2.027.000
3
Rashodi poslovanja
2.027.000
31
Rashodi za zaposlene
1.323.000
311
Plaće
1.090.000
312
Ostali rashodi za zaposlene
48.000
313
Doprinosi na plaće
185.000
32
Materijalni rashodi
704.000
321
Naknade troškova zaposlenima
20.000
322
Rashodi za materijal i energiju
154.000
323
Rashodi za usluge
400.000
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
130.000
Aktivnost:Otplata dugoro. zajmova i kredita
156.000
34
Financijski rashodi
156.000
342
Kamate za primljene zajmove
56.000
343
Ostali financijski rashodi
100.000
5
Izdaci za financ. imov. i otplate zajmov
0
54
Izdaci za otp. glavn. primljenih kredita
0
542
Otp. glavn. primljenih zajm. od fin. Instit.
0
Aktivnost: Održavanje zgrada za redovno korištenje
150.000
3
Rashodi poslovanja
150.000
32
Materijalni rashodi
150.000
323
Rashodi za usluge
150.000
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanj
0
Aktivnost: Tekuća zaliha proračuna
50.000
3
Rashodi poslovanja
50.000
38
Donacije i ostali rashodi
50.000
385
Izvanredni rashodi
50.000
Kapitalni projekt: Izdaci za postr. i opremu
100.000
4
Rashodi za nabavu nefinancij. imovine
100.000
42
Rashodi za nabavu proiz. dugotr. imov.
100.000
422
Postrojenja i oprema
100.000
426
Nematerijalna proizvedena imovina
0
Funkcijska klasifikacija: 03-Javni red i sigurnost
Program 03: Zaštita od požara i civilna zaštita
250.000
Aktivnost: Osnovna djelatnost DVD-a
200.000
3
Rashodi poslovanja
200.000
38
Donacije i ostali rashodi
200.000
381
Tekuće donacije
200.000
Aktivnost: Civilna zaštita
50.000
3
Rashodi poslovanja
50.000
32
Materijalni rashodi
30.000
323
Rashodi za usluge
30.000
38
Donacije i ostali rashodi
20.000
381
Tekuće donacije
20.000
Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi
Program 04: Poticanje razvoja gospodarstva
850.000
Aktivnost:Subvencije za razvoj obr. i poduzetništva
50.000
330.000
330.000
330.000
90.000
40.000
200.000
65.000
65.000
65.000
65.000
0
300.000
0
0
0
300.000
300.000
8.637.000
2.701.000
2.266.000
2.266.000
1.298.000
1.090.000
28.000
180.000
968.000
28.000
200.000
650.000
90.000
170.000
170.000
80.000
90.000
0
0
0
150.000
150.000
150.000
150.000
0
50.000
50.000
50.000
50.000
65.000
65.000
55.000
55.000
10.000
180.000
180.000
180.000
180.000
180.000
0
0
270.000
0
Srijeda, 30. siječnja 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
0412
0412
0412
0412
0412
0412
0412
0412
0412
0112
0112
0112
0112
0400
1
1
A 1004 02 1
1
K1001 01
1
5
P 1001
A 1002 01
0451
0451
0451
0451
0451
0451
0451
0560
0560
0560
0560
0640
0640
0640
0640
0640
6610
0610
0610
0610
0400
1
1
2
4
A 1002 02
1
A 1002 03
1
1
A 1002 01
1
P 1001
K1001 01
1
1
4
1
4
K1001 02
K1001 03
1
1
4
3
4
K1001 04
4
3
K1001 05
6
0451
0451
0451
0451
0451
0451
0451
0630
0630
0630
0630
0630
0520
0520
0520
0520
0520
0520
0520
0520
0520
0452
0452
0452
0452
0452
0452
0452
0610
0610
0640
Broj 1 - Strana 121
3
Rashodi poslovanja
50.000
32
Materijalni rashodi
10.000
323
Rashodi za usluge
10.000
35
Subvencije
40.000
352
Subvencije
40.000
Aktivnost: Priprema dokumentacije za EU Fondove
100.000
3
Rashodi poslovanja
100.000
32
Materijalni rashodi
100.000
323
Rashodi za usluge
100.000
Kapitalni projekt: Prostorno planiranje
700.000
4
Rashodi za nabavu nefinancij. imovine
700.000
42
Rashodi za nabavu proiz. dugotr. imov.
700.000
426
Nematerijalna proizvedena imovina
700.000
Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi
Program 5: Održavanje objekata i uređaja kom. Infr. 1.643.000
Aktivnost: Održavanje cesta i drugih javnih površina
933.000
3
Rashodi poslovanja
933.000
32
Materijalni rashodi
933.000
322
Rashodi za materijal i energiju
213.000
323
Rashodi za usluge
720.000
36
Pomoći dane u inoz. i unutar opće drž
0
363
Pomoći unutar opće države
0
Aktivnost: Održavanje i uređenje javnih zelenih površina200.000
3
Rashodi poslovanja
200.000
32
Materijalni rashodi
200.000
323
Rashodi za usluge
200.000
Aktivnost: Rashodi za uređaje i javnu rasvjetu
430.000
3
Rashodi poslovanja
430.000
32
Materijalni rashodi
430.000
322
Rashodi za materijal i energiju/potroš.
210.000
323
Rashodi za usluge
220.000
Aktivnost: Održavanje groblja i objekata na groblju
80.000
3
Rashodi poslovanja
80.000
32
Materijalni rashodi
80.000
323
Rashodi za usluge
80.000
Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi
Program 6: Izgradnja objekata i uređaja kom. Infrastr. 4.370.000
Kapitalni projekt 01 Izgradnja i asfalt. cesta i nogost. 370.000
4
Rashodi za nabavu nefinancij.imovine
370.000
42
Rashodi za nabavu proiz. dugotr. imov.
70.000
421
Građevinski objekti
35.000
426
Nematerijalna proizvedena imovina
35.000
45
Rashodi za dod.ulaganja na nefi. Imov.
300.000
451
Dodatna ulaganja na građ. Objektima
300.000
Kapitalni projekt 02 Izgradnja obj. i uređ. vodoopskrbe 240.000
4
Rashodi za nabavu nefinancij. imovine
240.000
42
Rashodi za nabavu proiz. dugotr. imov.
240.000
421
Građevinski objekti
220.000
426
Nematerijalna proizvedena imovina
20.000
Kapitalni projekt 03 Izgradnja obj. i uređ. odvodnje 1.200.000
4
Rashodi za nabavu nefinancij. imovine
1.100.000
41
Rashodi za nabavu proiz. dugotr. imov.
1.000.000
411
Materijalna imovina-zemljište/otkup i naknada1.000.000
426
Nematerijalna proizvedena imovina
100.000
3
Rashodi poslovanja
100.000
38
Donacije i ostali rashodi
50.000
386
Kapitalne pomoći trg. Društvima u j. sek.
50.000
323
Rashodi za usluge /geod.katastarske,vještač/
50.000
Kapitalni projekt 04 Izgradnja i uređenje obale
1.235.000
4
Rashodi za nabavu nefinancij. imovine
1.200.000
42
Rashodi za nabavu proiz. dugotr. imov.
0
421
Građevinski objekti
0
426
Nematerijalna proizvedena imovina
0
45
Dodatna ulaganja na građ. Objektima
1.200.000
451
Dodatna ulaganja na građ. Objektima-obala 1.200.000
32
Rashodi za usluge
35.000
323
Rashodi za usluge
35.000
Kapitalni projekt 05 Izgradnja javne rasvjete
230.000
30.000
30.000
30.000
30.000
240.000
240.000
240.000
240.000
1.300.000
590.000
590.000
590.000
140.000
450.000
0
0
200.000
200.000
200.000
200.000
450.000
450.000
450.000
250.000
200.000
60.000
60.000
60.000
60.000
2.196.000
0
0
0
0
0
0
0
120.000
120.000
120.000
120.000
0
436.000
0
0
436.000
436.000
436.000
630.000
630.000
0
0
0
630.000
630.000
0
200.000
Strana 122 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
4
4
4
K1001 06
3 4
0640
0640
0640
0640
0640
0640
6610
6610
6610
6610
0640
0640
0640
0640
0640
6610
0500
P 1001
A 1002 01
1
3
1
4
1
4
A 1002 02
1
0510
0510
0510
0510
0510
0510
0640
0640
0740
0740
0740
0740
0900
P 1001
0911
0911
0911
0911
0911
0740
0740
A 1002 01
1
P 1001
A 1002 01
1
4
1
4
1
4
A 1002 02
A 1002 03
P 1001
A 1002 01
1
4
A 1002 02
4
1
A 1002 03
4
0921
0921
0921
0921
1020
1020
1020
1020
0912
0912
0912
0912
0700
0741
0741
0741
0741
0721
0721
0721
0721
0721
0721
0741
0741
0741
Srijeda, 30. siječnja 2013.
4
Rashodi za nabavu nefinancij. imovine
42
Rashodi za nabavu proiz. dugotr. imov.
421
Građevinski objekti
426
Nematerijalna proizvedena imovina
45
Rashodi za dod.ulaganja na nefi. Imov.
451
Dodatna ulaganja na građ. Objektima
Kapitalni projekt 06
Izgradnja groblja
4
Rashodi za nabavu nefinancij. imovine
45
Rashodi za nabavu proiz. dugotr. imov.
451
Građevinski objekti
426
Nematerijalna proizvedena imovina
Kapitalni projekt 07 Izgradnja ostalih objekata
4
Rashodi za nabavu nefinancij. imovine
45
Rashodi za nabavu proiz. dugotr. imov.
451
Građevinski objekti
32
Rashodi za usluge
323
građevna dozvola za Ambulantu, Raduč,Vrtić
Funkcijska klasifikacija: 05 - Zaštita okoliša
Program 7: Program zaštite okoliša
Aktivnost: Sanaciija odlagališta
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323
Rashodi za usluge
38
Donacije i ostali rashodi
381
Tekuće donacije
42
Nematerijalna proizvedena imovina
426
Nematerijalna proizvedena imovina
Aktivnost: Deratizacija i dezinsekcija
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323
Rashodi za usluge
Funkcijska klasifikacija: 09 - Obrazovanje
Program 08: Javnih potreba u predškolskom odgoju
Korisnik 01: Dječji vrtić
Aktivnost: Odgojno i administr. tehn. osoblje
3
Rashodi poslovanja
36
Rashodi za zaposlene
363
Izdaci za rad Vrtića
32
Materijalni rashodi
323
Rashodi za usluge/uređenje vrtića
Program 09: Javnih potreba školstvu
Aktivnost: Sufinanciranje javnog prijevoza učenika
3
Rashodi poslovanja
37
Naknade građanima i kućanstvima
372
Osatale naknade građ. i kuć. iz prorač.
Aktivnost: Sufinanciranje troškova djece s poteškočama
3
Rashodi poslovanja
37
Naknade građanima i kućanstvima
372
Osatale naknade građ. i kuć. iz prorač.
Aktivnost: Sufinanciranje troškova dodatnih programa
3
Rashodi poslovanja
37
Naknade građanima i kućanstvima
372
Osatale naknade građ. i kuć. iz prorač.
Funkcijska klasifikacija: 07 - Zdravstvo
Program 10: Javnih potreba u zdravstvu i preventiva
Aktivnost: Hitna medic. Pomoć/turist.amb.
3
Rashodi poslovanja
32
Pomoći dane u inoz. i unutar opće drž.
323
Pomoći unutar opće države
Aktivnost: Preventivni pregledi i savjetovanja
3
Rashodi poslovanja
36
Pomoći dane u inoz. i unutar opće drž.
363
Pomoći unutar opće države
37
Naknade građ. i kuć. na temelju osigur.
372
Osatale naknade građ. i kuć. iz prorač.
Aktivnost: Rashodi za uređaje ambulante
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
230.000
230.000
180.000
50.000
0
0
260.000
260.000
250.000
250.000
10.000
835.000
550.000
550.000
550.000
285.000
285.000
200.000
0
200.000
200.000
10.000
10.000
0
0
10.000
800.000
800.000
800.000
800.000
0
150.000
80.000
70.000
50.000
50.000
20.000
20.000
10.000
10.000
70.000
70.000
70.000
70.000
240.000
170.000
50.000
50.000
50.000
420.000
460.000
420.000
420.000
380.000
380.000
40.000
40.000
50.000
25.000
25.000
25.000
25.000
10.000
10.000
10.000
10.000
15.000
15.000
15.000
15.000
460.000
460.000
390.000
390.000
70.000
70.000
25.000
15.000
15.000
15.000
15.000
10.000
10.000
10.000
10.000
0
0
0
0
100.000
45.000
45.000
45.000
45.000
10.000
10.000
10.000
10.000
0
0
45.000
10.000
10.000
90.000
40.000
40.000
40.000
40.000
0
0
0
0
0
0
50.000
50.000
50.000
120.000
120.000
70.000
70.000
70.000
70.000
Srijeda, 30. siječnja 2013.
1
1
4
1
4
A 1002 02
A 1002 03
1
4
1
4
A 1002 04
A 1002 05
1
A 1002 06
1
4
1
4
A 1002 07
P 1001
A 1002 01
1
1
A 1002 02
3
3
3
3
4
A 1002 03
1
A 1002 01
1
P 1001
A 1002 01
1
0741
0741
323
45
Rashodi za usluge
projek dokum. dograda zgrade ambulante
1000
Funkcijska klasifikacija: 10 - Socijalna zaštita
Program 11: Javnih potreba u socijalnoj skrbi
Aktivnost: Stipendije i školarine prema soc. Programu
3
Rashodi poslovanja
37
Naknade građanima i kućanstvima
372
Osatale naknade građ. i kuć. iz prorač.
Aktivnost: Pomoć u novcu pojedincima i obiteljima
3
Rashodi poslovanja
37
Naknade građanima i kućanstvima
372
Osatale naknade građ. i kuć. iz prorač.
Broj 1 - Strana 123
10.000
35.000
50.000
0
280.000
120.000
120.000
120.000
120.000
10.000
10.000
10.000
10.000
170.000
50.000
50.000
50.000
50.000
10.000
10.000
10.000
10.000
Aktivnost: Pomoć u naravi (ogrjev, režije, prehrana)
30.000
3
Rashodi poslovanja
30.000
37
Naknade građanima i kućanstvima
30.000
372
Osatale naknade građ. i kuć. iz prorač.
30.000
Aktivnost: Hvidra Dragovoljci i Veterani
25.000
3
Rashodi poslovanja
25.000
38
Donacije i ostali rashodi
25.000
381
Tekuće donacije
25.000
Aktivnost: Djelatnost Crvenog križa
15.000
3
Rashodi poslovanja
15.000
38
Donacije i ostali rashodi
15.000
381
Tekuće donacije
15.000
Aktivnost: Potpore mladim obiteljima
20.000
3
Rashodi poslovanja
20.000
37
Naknade građanima i kućanstvima
20.000
372
Osatale naknade građ. i kuć. iz prorač.
20.000
Aktivnost: Potpore za novorođeno dijete
60.000
3
Rashodi poslovanja
60.000
37
Naknade građanima i kućanstvima
60.000
372
Osatale naknade građ. i kuć. iz prorač.
60.000
Funkcijska klasifikacija: 08 - Rekreacija, kultura i religija
Program 12: Program javnih potreba u kulturi
914.000
0820 Aktivnost: Manifestacije u kulturi
270.000
0820 3
Rashodi poslovanja
270.000
0820 32
Materijalni rashodi
270.000
0820 322
Rashodi za materijal i energiju
20.000
0820 329
Ostali nespome. rashodi poslovanja
250.000
0820 Aktivnost: Djelatnost knjižnice
414.000
0820 3
Rashodi poslovanja
390.000
0820 31
Rashodi za zaposlene
305.000
0820 311
Plaće
260.000
0820 312
Ostali rashodi za zaposlene
2.000
0820 313
Doprinosi na plaće
43.000
0820 32
Materijalni rashodi
85.000
0820 321
Naknade troškova zaposlenima
2.000
0820 322
Rashodi za materijal i energiju
3.000
0820 323
Rashodi za usluge
60.000
0820 329
Ostali nespome. rashodi poslovanja
20.000
0640 42
Rashodi za nabavu proiz. dugotr. imov.
24.000
0640 424
Knjige,umjetnička djela
24.000
0820 Aktivnost: Djelatnost kulturno umjetni. Društava
200.000
0820 3
Rashodi poslovanja
200.000
0820 38
Donacije i ostali rashodi
200.000
0820 381
Tekuće donacije
200.000
0840 Aktivnost: Pomoć Župi sv. Mihovil
30.000
0840 3
Rashodi poslovanja
30.000
0840 38
Donacije i ostali rashodi
30.000
0840 381
Tekuće donacije
30.000
0800 Funkcijska klasifikacija: 08 - Rekreacija, kultura i religija
Program 13: Program javnih potreba ušportu
300.000
0810 Aktivnost: Osnovna djelatnost športskih udruga
200.000
0810 3
Rashodi poslovanja
200.000
0810 32
Materijalni rashodi
0
0810 322
Rashodi za materijal i energiju
0
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
40.000
40.000
40.000
40.000
3
P 1001
A 1002 01
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
3
1070
1070
1070
1070
1070
1070
1070
1070
1012
1012
1012
1012
1012
1012
1012
1012
1090
1090
1090
1090
1040
1040
1040
1040
1040
1040
1040
1040
0800
705.000
200.000
200.000
200.000
0
200.000
335.000
309.000
247.000
210.000
2.000
35.000
62.000
2.000
10.000
40.000
10.000
26.000
26.000
140.000
140.000
140.000
140.000
30.000
30.000
30.000
30.000
300.000
200.000
200.000
0
0
Strana 124 - Broj 1
1
1
1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
3
0810
0810
0810
0810
0810
0810
0810
0810
A 1002 02
1
1
1
1
3
3
323
Rashodi za usluge
38
Donacije i ostali rashodi
381
Tekuće donacije
Aktivnost: Pomoć za funkcioniranje Športske dvorane
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323
Rashodi za usluge
322
Rashodi za usluge
Članak 3.
Ovaj Proračun za 2012. godinu stupa na snagu
danom objave u “Službenom vjesniku Šibensko -kninske županije”, a primjenjuje se od 01. siječnja 2012.
godine.
KLASA:400-06/12-01-23
URBROJ: 2182/18-01/12-01
Murter, 20.prosinca 2012.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MURTER-KORNATI
PREDSJEDNIK
Ivo Pleslić, v.r.
____________________
Srijeda, 30. siječnja 2013.
0
200.000
200.000
100.000
100.000
100.000
100.000
0
0
200.000
200.000
100.000
100.000
100.000
100.000
0
2
Na temelju članaka 6. i 39. Zakona o proračunu
(“Narodne novine”, br. 87/08, 36/09 i 46/09) i članka
28. Statuta Općine Murter-Kornati (“Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije”, br. 11/09), Općinsko vijeće
Općine Murter-Kornati, na 23. sjednici, od 20. prosinca
2012. godine, donosi
PRORAČUN
Općine Murter-Kornati za 2013. godinu
Članak 1.
Proračun Općine Murter-Kornati za 2013. godinu
sadrži račun prihoda i rashoda i račun financiranja:
OPĆI DIO
Plan 2013.
Šifra izvora
1 2 3 4
1
1
1
2 3
3
2 3
3
5
6 7
4
6
4
4
6
6 7
6 7
1
A.
6
7
3
4
RAČUN PRIHODA I RASHODA
Prihodi poslovanja
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
Rashodi poslovanja
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
RAZLIKA - MANJAK
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE
2
10.740.000
9.840.000
900.000
6.880.000
3.760.000
100.000
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
9 Vlastiti izvori
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJA
+ RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
Šifra izvora
1
2
1
1
1
1
1
3
BROJ
KONTA
4 5 6 7
4
4
2
2
6
6
2
2
2
2
2
2
3
3
3
VRSTA PRIHODA/IZDATAKA
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
6
Prihodi poslovanja
61
Prihodi od poreza
611
Porez i prirez na dohodak
613
Porez na imovinu
614
Porez na robu i usluge
63
Pomoći
633
Pomoći iz proračuna
64
Prihodi od imovine
641
Prihodi od financijske imovine
642
Prihodi od nefinancijske imovine
65
Prihodi od administrativnih pristojbi i po pos.pro
651
Administrativne (upravne) pristojbe
652
Prihodi po posebnim propisima
653
Komunalni doprinos i naknade
66
Prihodi poslovanja
661
Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare
obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)
Plan 2013.
10.740.000
9.840.000
5.100.000
2.300.000
2.350.000
450.000
0
0
1.310.000
5.000
1.305.000
2.730.000
250.000
100.000
2.380.000
600.000
200.000
Srijeda, 30. siječnja 2013.
5
5
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
1
1
1
1
6
4
1
4
3
3
3
3
1
6
4
4
4
3
1
4
3
1
2
3
5
4
4
6
6
4 5
6 7
1
1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
663
68
7
71
711
72
721
3
31
311
312
313
32
321
322
323
329
34
342
343
35
352
36
363
37
372
38
381
382
385
386
4
41
411
42
421
422
423
424
426
45
451
Broj 1 - Strana 125
Dotacije od pravnih i fiz. Osoba
Kazne
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine
Prihodi od prodaje materijalne imovine-prirodna bogatstva
Prihodi od prodaje proizvedene dugotr.imovine
Prihodi od prodaje građevinskih objekata
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Plaće
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Materijalni rashodi
Naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Financijski rashodi
Kamate za primljene zajmove
Ostali financijski rashodi
Subvencije
Subvencije trgovačkim društvima
Pomoći dane u inozem. i unutar opće države
Pomoći unutar opće države
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Donacije i ostali rashodi
Tekuće donacije
Kapitalne donacije
Izvanredni rashodi
Kapitalne pomoći
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
Materijalna imovina-prir.bog. (zemlj.)
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Građevinski objekti
Postrojenja i oprema
Prijevozna sredstva
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti
Nematerijalna proizvedena imovina
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Dodatna ulag. na građevinskim objektima
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA
8
Primici od financijske imovine i zaduživanja
81
Povrat jamčevine
84
Primici od zaduživanja
5
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
54
Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova
544
Otplata glavnice primljenih zajmoca od banaka i
ostalih financ. institucija izvan javnog sektora
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
9
Vlastiti izvori
92
Rezultat poslovanja
922
Višak/manjak prihoda
400.000
100.000
900.000
900.000
900.000
0
0
6.880.000
1.600.000
1.350.000
22.000
228.000
3.655.000
62.000
627.000
2.336.000
630.000
150.000
50.000
100.000
40.000
40.000
410.000
410.000
255.000
255.000
770.000
620.000
0
50.000
100.000
3.760.000
1.000.000
1.000.000
1.510.000
455.000
50.000
0
30.000
975.000
1.250.000
1.250.000
100.000
100.000
0
POSEBNI DIO
Program
Projekt
Aktivnost
1
001
001 01
01
P 1001
1
A 1001 01 1
Šifra izvora
2 3 4 5 6
Funkcijska
7
0100
3
3
0111
0111
UKUPNO RASHODI I IZDACI
RAZDJEL
001: OPĆINSKO VIJEĆE
GLAVA 001 01: OPĆINSKO VIJEĆE
Funkcijska klasifikacija: 01-Opće javne usluge
Program 01: Donošenje akata i mjera -djelokruga OV
Aktivnost: Predstavničko i izvršna tijela
3
Rashodi poslovanja
PLAN 2013.
10.740.000
815.000
815.000
755.000
355.000
Strana 126 - Broj 1
1
1
0111
0111
0111
0111
0520
0520
0111
0111
0111
0111
0111
3
3
1
A 1001 02 1
1
A 1001 03 1
0111
0111
0111
0111
3
P 1002
1
A 1002 01 1
2
3 4
3
1
1
1
A 1002 02
1
1
1
1
3
3
3
1
1
1
A 1002 03 1
3
1
1
A 1002 04 1
K1001 01
3
3
1
3
P 1003
1
A 1003 01 1
1
A 1003 02 1
2
4
4
4
2
1
1
P 1004
1
A 1004 01 1
1
2
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
3 4
0100
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0300
0321
0321
0321
0321
0321
0321
0321
0321
0321
0321
0400
0412
0412
0412
0412
0412
Srijeda, 30. siječnja 2013.
32
Materijalni rashodi
321 Naknade troškova zaposlenima
323 Rashodi za usluge
329 Ostali nespomenuti rashodi poslov.
41
Naknada za zemljište
411 Naknade za deposedirano zem. /škola
Aktivnost: Financiranje rada političkih stranaka
3
Rashodi poslovanja
38
Donacije i ostali rashodi
381 Tekuće donacije
423 prevozna sredstva
GLAVA 001 02: MJESNA SAMOUPRAVA
Aktivnost: Rad mjesne samouprave
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323 Rashodi za usluge
RAZDJEL
002: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Funkcijska klasifikacija: 01-Opće javne usluge
Program 02: Priprema i donošenje akata
Aktivnost:Administrativno, tehničko i stručno osoblje
3
Rashodi poslovanja
31
Rashodi za zaposlene
311 Plaće
312 Ostali rashodi za zaposlene
313 Doprinosi na plaće
32
Materijalni rashodi
321 Naknade troškova zaposlenima
322 Rashodi za materijal i energiju
323 Rashodi za usluge
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Aktivnost: Otplata dugoro. zajmova i kredita
34
Financijski rashodi
342 Kamate za primljene zajmove
343 Ostali financijski rashodi
5
Izdaci za financ. imov. i otplate zajmov
54
Izdaci za otp. glavn. primljenih kredita
542 Otp. glavn. primljenih zajm. od fin. Instit.
Aktivnost: Održavanje zgrada za redovno korištenje
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323 Rashodi za usluge
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanj
Aktivnost: Tekuća zaliha proračuna
3
Rashodi poslovanja
38
Donacije i ostali rashodi
385 Izvanredni rashodi
Kapitalni projekt: Izdaci za postr. i opremu
4
Rashodi za nabavu nefinancij. imovine
42
Rashodi za nabavu proiz. dugotr. imov.
422 Postrojenja i oprema
426 Nematerijalna proizvedena imovina
Funkcijska klasifikacija: 03-Javni red i sigurnost
Program 03: Zaštita od požara i civilna zaštita
Aktivnost: Osnovna djelatnost DVD-a
3
Rashodi poslovanja
38
Donacije i ostali rashodi
381 Tekuće donacije
Aktivnost: Civilna zaštita
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323 Rashodi za usluge
38
Donacije i ostali rashodi
381 Tekuće donacije
Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi
Program 04: Poticanje razvoja gospodarstva
Aktivnost: Subvencije za razvoj obr. i poduzetništva
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323 Rashodi za usluge
35
Subvencije
355.000
40.000
65.000
250.000
400.000
400.000
40.000
40.000
40.000
40.000
0
20.000
20.000
20.000
20.000
9.925.000
2.419.000
1.969.000
1.969.000
1.295.000
1.090.000
20.000
185.000
674.000
20.000
154.000
400.000
100.000
250.000
150.000
50.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
0
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
0
230.000
180.000
180.000
180.000
180.000
50.000
50.000
30.000
30.000
20.000
20.000
650.000
50.000
50.000
10.000
10.000
40.000
Srijeda, 30. siječnja 2013.
A 1004 02 1
K1001 01
2
1
1
5
P 1005
A 1005 01
1
1
2
A 1005 02
A 1005 03
A 1005 04
3
3
4
1
3
1
1
3
3
1
3
P 1006
K1006 01
3 4
3
K1006 02
K1006 03
3 4
3
3 4
3
4
K1006 04
3
4
K1006 05
3 4
3 4
3 4
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
0412
0412
0412
0412
0412
0112
0112
0112
0112
0400
0451
0451
0451
0451
0451
0451
0451
0560
0560
0560
0560
0640
0640
0640
0640
0640
6610
0610
0610
0610
0400
0451
0451
0451
0451
0451
0451
0451
0630
0630
0630
0630
0630
0520
0520
0520
0520
0520
0520
0520
0520
0520
0452
0452
0452
0452
0452
0452
0452
0610
0610
0640
0640
0640
0640
0640
0640
0640
352 Subvencije
Aktivnost: Priprema dokumentacije za EU Fondove
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323 Rashodi za usluge
Kapitalni projekt: Prostorno planiranje
4
Rashodi za nabavu nefinancij. imovine
42
Rashodi za nabavu proiz. dugotr. imov.
426 Nematerijalna proizvedena imovina
Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi
Program 5: Održavanje objekata i uređaja kom. Infr.
Aktivnost: Održavanje cesta i drugih javnih površina
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
322 Rashodi za materijal i energiju
323 Rashodi za usluge
36
Pomoći dane u inoz. i unutar opće drž
363 Pomoći unutar opće države
Aktivnost: Održavanje i uređenje javnih zelenih površina
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323 Rashodi za usluge
Aktivnost: Rashodi za uređaje i javnu rasvjetu
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
322 Rashodi za materijal i energiju/potroš.
323 Rashodi za usluge
Aktivnost: Održavanje groblja i objekata na groblju
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323 Rashodi za usluge
Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi
Program 6: Izgradnja objekata i uređaja kom. Infrastr.
Kapitalni projekt 01 Izgradnja i asfalt. cesta i nogost.
4
Rashodi za nabavu nefinancij.imovine
42
Rashodi za nabavu proiz. dugotr. imov.
421 Građevinski objekti
426 Nematerijalna proizvedena imovina
45
Rashodi za dod.ulaganja na nefi. Imov.
451 Dodatna ulaganja na građ. Objektima
Kapitalni projekt 02 Izgradnja obj. i uređ. vodoopskrbe
4
Rashodi za nabavu nefinancij. imovine
42
Rashodi za nabavu proiz. dugotr. imov.
421 Građevinski objekti
426 Nematerijalna proizvedena imovina
Kapitalni projekt 03 Izgradnja obj. i uređ. odvodnje
4
Rashodi za nabavu nefinancij. imovine
41
Rashodi za nabavu proiz. dugotr. imov.
411 Materijalna imovina-zemljište/otkup i naknada
426 Nematerijalna proizvedena imovina
3
Rashodi poslovanja
38
Donacije i ostali rashodi
386 Kapitalne pomoći trg. Društvima u j. sek.
323 Rashodi za usluge /geod.katastarske,vještač/
Kapitalni projekt 04 Izgradnja i uređenje obale
4
Rashodi za nabavu nefinancij. imovine
42
Rashodi za nabavu proiz. dugotr. imov.
421 Građevinski objekti
426 Nematerijalna proizvedena imovina
45
Dodatna ulaganja na građ. Objektima
451 Dodatna ulaganja na građ. Objektima-obala
32
Rashodi za usluge
323 Rashodi za usluge
Kapitalni projekt 05 Izgradnja javne rasvjete
4
Rashodi za nabavu nefinancij. imovine
42
Rashodi za nabavu proiz. dugotr. imov.
421 Građevinski objekti
426 Nematerijalna proizvedena imovina
45
Rashodi za dod.ulaganja na nefi. Imov.
451 Dodatna ulaganja na građ. Objektima
Broj 1 - Strana 127
40.000
100.000
100.000
100.000
100.000
500.000
500.000
500.000
500.000
1.440.000
700.000
700.000
700.000
200.000
500.000
0
0
200.000
200.000
200.000
200.000
460.000
460.000
460.000
210.000
250.000
80.000
80.000
80.000
80.000
2.955.000
370.000
370.000
70.000
35.000
35.000
300.000
300.000
240.000
240.000
240.000
220.000
20.000
850.000
700.000
600.000
600.000
100.000
150.000
100.000
100.000
50.000
635.000
600.000
0
0
0
600.000
600.000
35.000
35.000
250.000
250.000
250.000
200.000
50.000
0
0
Strana 128 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
K1006 06
3 4
K100607
3 4
P 1007
A 1007 01
1
A 1007 02
3
1
4
1
4
1
3
P 1008
A 1008 01
P 1009
A 1009 01
A 1009 02
A 1009 03
1
3
1
4
1
4
1
4
P 1010
A 1010 01
A 1010 02
A 1010 03
4
2
4
1
1
P 1011
A 1011 01
2
4
3
Srijeda, 30. siječnja 2013.
6610
6610
6610
6610
0640
Kapitalni projekt 06
Izgradnja groblja
4
Rashodi za nabavu nefinancij. imovine
45
Rashodi za nabavu proiz. dugotr. imov.
451 Građevinski objekti
426 Nematerijalna proizvedena imovina
Kapitalni projekt 07 Izgradnja ostalih objekata
06610 4
Rashodi za nabavu nefinancij. imovine
6610 45
Rashodi za nabavu proiz. dugotr. imov.
6610 451 Građevinski objekti
6610 32
Rashodi za usluge
6610 426 građevna dozvola za Ambulantu, Raduč,Vrtić
0500 Funkcijska klasifikacija: 05 - Zaštita okoliša
Program 7: Program zaštite okoliša
0510 Aktivnost: Sanaciija odlagališta
0510 3
Rashodi poslovanja
0510 32
Materijalni rashodi
0510 323 Rashodi za usluge
0510 38
Donacije i ostali rashodi
0510 381 Tekuće donacije
0640 42
Nematerijalna proizvedena imovina
0640 426 Nematerijalna proizvedena imovina
0740 Aktivnost: Deratizacija i dezinsekcija
0740 3
Rashodi poslovanja
0740 32
Materijalni rashodi
0740 323 Rashodi za usluge
0900 Funkcijska klasifikacija: 09 - Obrazovanje
Program 08: Javnih potreba u predškolskom odgoju
0911 Korisnik 01: Dječji vrtić
0911 Aktivnost: Odgojno i administr. tehn. osoblje
0911 3
Rashodi poslovanja
0911 36
Rashodi za zaposlene
0911 363 Izdaci za rad Vrtića
0740 32
Materijalni rashodi
0740 323 Rashodi za usluge/uređenje vrtića
Program 09: Javnih potreba školstvu
0921 Aktivnost: Sufinanciranje javnog prijevoza učenika
0921 3
Rashodi poslovanja
0921 37
Naknade građanima i kućanstvima
0921 372 Osatale naknade građ. i kuć. iz prorač.
1020 Aktivnost: Sufinanciranje troškova djece s poteškočama
1020 3
Rashodi poslovanja
1020 37
Naknade građanima i kućanstvima
1020 372 Osatale naknade građ. i kuć. iz prorač.
0912 Aktivnost:Sufinanciranje troškova dodatnih programa
0912 3
Rashodi poslovanja
0912 37
Naknade građanima i kućanstvima
0912 372 Osatale naknade građ. i kuć. iz prorač.
0700 Funkcijska klasifikacija: 07 - Zdravstvo
Program 10: Javnih potreba u zdravstvu i preventiva
0741 Aktivnost: Hitna medic. Pomoć/turist.amb.
0741 3
Rashodi poslovanja
0741 32
Materijalni rashodi
0741 323 Rashodi za usluge
0721 Aktivnost: Preventivni pregledi i savjetovanja
0721 3
Rashodi poslovanja
0721 36
Pomoći dane u inoz. i unutar opće drž.
0721 363 Pomoći unutar opće države
0721 37
Naknade građ. i kuć. na temelju osigur.
0721 372 Osatale naknade građ. i kuć. iz prorač.
0741 Aktivnost: Rashodi za uređaje ambulante
0741 3
Rashodi poslovanja
0741 32
Materijalni rashodi
0741 323 Rashodi za usluge
0741 323 projek dokum. dograda zgrade ambulante
1000
1070
1070
1070
Funkcijska klasifikacija: 10 - Socijalna zaštita
Program 11: Javnih potreba u socijalnoj skrbi
Aktivnost: Stipendije i školarine prema soc. Programu
3
Rashodi poslovanja
37
Naknade građanima i kućanstvima
260.000
260.000
250.000
250.000
10.000
350.000
100.000
100.000
100.000
250.000
250.000
200.000
130.000
120.000
100.000
100.000
20.000
20.000
10.000
10.000
70.000
70.000
70.000
70.000
440.000
440.000
440.000
400.000
400.000
40.000
40.000
25.000
0
0
0
0
10.000
10.000
10.000
10.000
15.000
15.000
15.000
15.000
110.000
70.000
70.000
70.000
70.000
10.000
10.000
10.000
10.000
0
0
30.000
30.000
30.000
30.000
0
260.000
120.000
120.000
120.000
Srijeda, 30. siječnja 2013.
A 1011 02
A 1011 03
A 1011 04
A 1011 05
A 1011 06
A 1011 07
1
4
1
4
1
4
1
4
1
1
4
1
4
P 1012
A 1012 01
A 1012 02
A 1012 03
A 1012 04
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
4
1
1
P 1013
A 1013 01
A 1013 02
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
1070
1070
1070
1070
1070
1012
1012
1012
1012
1012
1012
1012
1012
1090
1090
1090
1090
1040
1040
1040
1040
1040
1040
1040
1040
0800
372 Osatale naknade građ. i kuć. iz prorač.
Aktivnost:Pomoć u novcu pojedincima i obiteljima
3
Rashodi poslovanja
37
Naknade građanima i kućanstvima
372 Osatale naknade građ. i kuć. iz prorač.
Aktivnost: Pomoć u naravi (ogrjev, režije, prehrana)
3
Rashodi poslovanja
37
Naknade građanima i kućanstvima
372 Osatale naknade građ. i kuć. iz prorač.
Aktivnost: Hvidra Dragovoljci i Veterani
3
Rashodi poslovanja
38
Donacije i ostali rashodi
381 Tekuće donacije
Aktivnost: Djelatnost Crvenog križa
3
Rashodi poslovanja
38
Donacije i ostali rashodi
381 Tekuće donacije
Aktivnost: Potpore mladim obiteljima
3
Rashodi poslovanja
37
Naknade građanima i kućanstvima
372 Osatale naknade građ. i kuć. iz prorač.
Aktivnost: Potpore za novorođeno dijete
3
Rashodi poslovanja
37
Naknade građanima i kućanstvima
372 Osatale naknade građ. i kuć. iz prorač.
Funkcijska klasifikacija: 08 - Rekreacija, kultura i religija
Program 12: Program javnih potreba u kulturi
0820 Aktivnost: Manifestacije u kulturi
0820 3
Rashodi poslovanja
0820 32
Materijalni rashodi
0820 322 Rashodi za materijal i energiju
0820 329 Ostali nespome. rashodi poslovanja
0820 Aktivnost: Djelatnost knjižnice
0820 3
Rashodi poslovanja
0820 31
Rashodi za zaposlene
0820 311 Plaće
0820 312 Ostali rashodi za zaposlene
0820 313 Doprinosi na plaće
0820 32
Materijalni rashodi
0820 321 Naknade troškova zaposlenima
0820 322 Rashodi za materijal i energiju
0820 323 Rashodi za usluge
0820 329 Ostali nespome. rashodi poslovanja
0640 42
Rashodi za nabavu proiz. dugotr. imov.
0640 424 Knjige,umjetnička djela
0820 Aktivnost: Djelatnost kulturno umjetni. Društava
0820 3
Rashodi poslovanja
0820 38
Donacije i ostali rashodi
0820 381 Tekuće donacije
0840 Aktivnost: Pomoć Župi sv. Mihovil
0840 3
Rashodi poslovanja
0840 38
Donacije i ostali rashodi
0840 381 Tekuće donacije
0800 Funkcijska klasifikacija: 08 - Rekreacija, kultura i religija
Program 13: Program javnih potreba ušportu
0810 Aktivnost: Osnovna djelatnost športskih udruga
0810 3
Rashodi poslovanja
0810 32
Materijalni rashodi
0810 322 Rashodi za materijal i energiju
0810 323 Rashodi za usluge
0810 38
Donacije i ostali rashodi
0810 381 Tekuće donacije
0810 Aktivnost: Pomoć za funkcioniranje Športske dvorane
0810 3
Rashodi poslovanja
0810 32
Materijalni rashodi
0810 323 Rashodi za usluge
0810 322 Rashodi za mate.i energiju
Broj 1 - Strana 129
120.000
10.000
10.000
10.000
10.000
20.000
20.000
20.000
20.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
20.000
20.000
20.000
20.000
60.000
60.000
60.000
60.000
856.000
270.000
270.000
270.000
20.000
250.000
456.000
426.000
305.000
260.000
2.000
43.000
121.000
2.000
3.000
86.000
30.000
30.000
30.000
100.000
100.000
100.000
100.000
30.000
30.000
30.000
30.000
340.000
240.000
240.000
40.000
40.000
0
200.000
200.000
100.000
100.000
100.000
100.000
0
Strana 130 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Članak 3.
Ovaj Proračun za 2013. godinu stupa na snagu
danom objave u “Službenom vjesniku Šibensko -kninske županije”, a primjenjuje se od 01. siječnja 2013.
godine.
KLASA:400-06/12-01-23
URBROJ: 2182/18-01/12-01
Murter,20. prosinca 2012.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MURTER-KORNATI
PREDSJEDNIK
Ivo Pleslić, v.r.
____________________
3
Na temelju članka 14. Zakona o proračunu („Narodne
novine“, br. 87/08) i članka 28. Statuta Općine MurterKornati (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,
broj 11/9), Općinsko vijeće Općine Murter-Kornati, na
23. sjednici, od 20. prosinca 2012. godine, donosi
ODLUKU
o izvršavanju Proračuna
Općine Murter-Kornati za 2013. godinu
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom se odlukom utvrđuje struktura prihoda i
primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Općine
Murter-Kornati za 2013. godinu (u daljnjem tekstu:
Proračun), njegovo izvršavanje, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze
korisnika proračunskih sredstava, ovlasti načelnika
u izvršavanju Proračuna te druga pitanja u svezi sa
izvršavanjem Proračuna.
Članak 2.
Proračun Općine Murter-Kornati za 2013. godinu
planiran je u ukupnom iznosu od 10.740.000,00 kuna.
II. STRUKTURA PRORAČUNA
Članak 3.
Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela te
Plana razvojnih programa.
Opći dio Proračuna sadrži: Račun prihoda i rashoda
za 2013. i Projekciju za 2014. i 2015. godinu i Račun
financiranja za 2013. i Projekciju za 2014. i 2015.
godinu.
U Računu prihoda i rashoda za 2013. godinu iskazani
su prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske
imovine u iznosu od 10.740.000,00 kuna i rashodi
poslovanja te rashodi za nabavu nefinancijske imovine
u iznosu od 10.640.000,00 kuna.
U Računu financiranja za 2013. godinu iskazani su
primici od financijske imovine i zaduživanja u iznosu
Srijeda, 30. siječnja 2013.
od 0 kuna, izdaci za otplate glavnice primljenih zajmova
u iznosu od 100.000,00 kuna.
Posebni dio Proračuna sastoji se od: Plana rashoda
i izdataka proračunskih korisnika iskazanih po organizacijskoj, ekonomskoj, funkcijskoj i programskoj
klasifikaciji te izvorima financiranja.
U Planu razvojnih programa za razdoblje 2013. do
2015. godine iskazani su planirani rashodi proračuna
za nefinancijsku imovinu (investicije), kapitalne
pomoći i donacije razrađeni po pojedinim programima
proračunskih korisnika za trogodišnje razdoblje i po
izvorima prihoda, po godinama u kojima će rashodi za
programe teretiti proračune sljedećih godina i po izvorima prihoda za trogodišnje razdoblje.
III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA
Članak 4.
Organizacijskom klasifikacijom Posebnog dijela Proračuna formirani su razdjeli u sklopu kojih su
planirane proračunske glave unutar kojih se nalaze
Proračunski korisnici.
Sukladno tome, sredstva se u Proračunu osiguravaju uredu načelnika, jedinstvenom upravnom odjelu
i proračunskim korisnicima (Mjesni odbor Kornati,
knjižnica i DVD).
Članak 5.
Proračunska sredstva mogu se koristiti samo za
namjene koje su određene Proračunom i to do visine
utvrđene u njegovom Posebnom dijelu.
Proračunska sredstva koja nisu analitički razrađena
odnosno kojima nije određen krajnji korisnik u Posebnom dijelu Proračuna, programu javnih potreba ili
drugom aktu Općinskog vijeća raspoređuje načelnik.
Neplanirane, a namjenski uplaćene pomoći i donacije mogu se koristiti za naknadno utvrđene programe
i projekte uz prethodnu suglasnost načelnika.
Uplaćene, a manje planirane pomoći i donacije, mogu
se izvršavati iznad iznosa utvrđenih Proračunom, a do
visine uplaćenih namjenskih sredstava.
Prednost u podmirivanju rashoda/izdataka Proračuna
imaju rashodi/izdaci vezani za kreditne obveze i za
redovnu djelatnost.
Korisnici Proračuna ne mogu ugovarati avansno
plaćanje isporuka roba i usluga, osim uz suglasnost
načelnika.
Članak 6.
Jedinstveni upravni odjel obvezan je, u roku od osam
dana od dana donošenja Proračuna, izvijestiti korisnike
proračuna o odobrenim sredstvima u Proračunu.
Proračunski korisnici, za koje su sredstva planirana
u posebnom dijelu Proračuna, obvezni su dostaviti svoje
financijske planove usuglašene s odobrenim sredstvima
u Proračunu i izrađene po mjesecima do 15. siječnja
2013. godine.
Za javne potrebe u kulturi, sportu i socijalne potrebe
raspoređeni su u posebnim programima i vode se kao
sredstva pomoći iz Proračuna.
IV. PRIHODI
Srijeda, 30. siječnja 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Članak 7.
Prihodi Proračuna ubiru se i uplaćuju u Proračun
u skladu sa zakonom ili drugim propisima neovisno o
visini prihoda planiranih u Proračunu.
Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun, vraćaju
se uplatiteljima na teret tih prihoda, a temeljem zahtjeva
uplatitelja i dokaza o pogrešno ili više uplaćenom prihodu.
Rješenje o povratu sredstava donosi Jedinstveni
upravni odjel na temelju dokumentiranog zahtjeva uz
suglasnost načelnika, odnosno osoba koju on ovlasti.
Članak 8.
Prihodi koje ostvare Proračunski korisnici obavljanjem vlastite djelatnosti, iz donacija po posebnim propisima i iz drugih izvora namjenski su prihodi Proračuna,
ali se uplaćuju na račun korisnika.
Odredbe stavka 1. ovog članka odnose se na ustanove
kulture, predškolski odgoj, komunalne djelatnosti i
vatrogastva.
Članak 9.
O ostvarenim i utrošenim sredstvima Proračunski
korisnici iz prethodnog članka su dužni šestomjesečno
izvještavati Jedinstveni upravni odjel – Odsjek za
računovodstvo. Radi pravovremenog obračunavanja i
doznačavanja proračunskih sredstava za 2013. godinu,
za plaće i druge namjene ovi korisnici su dužni i
izvještavati upravni odjel o promjenama u svezi zasnivanja ili prestanka radnog odnosa djelatnika u njihovoj
ustanovi.
Namjenski prihodi iz stavka 1. ovog članka koji ne
budu iskorišteni u ovoj proračunskoj godini, osim onih
prihoda koje proračunski korisnici ostvare vlastitom
djelatnošću, prenose se u narednu proračunsku godinu
i koriste se za iste namjene za koje su bili utvrđeni
financijskim planom proračunskih korisnika za ovu
proračunsku godinu. Za opseg prenesenih prihoda iz
stavka 1. ovoga članka povećat će se financijski planovi
proračunskih korisnika za narednu godinu.
O korištenju namjenskih prihoda koje proračunski
korisnik ostvari obavljanjem vlastite djelatnosti, a koji
ne budu iskorišteni u ovoj proračunskoj godini, odluku
donosi tijelo upravljanja, odnosno čelnik proračunskog
korisnika, po godišnjem obračunu financijskog plana.
Za iznos nenamjenski utrošenih sredstava donacije
čiji povrat zahtijeva donator, proračunskom korisniku
umanjit će se proračunska sredstva u godini u kojoj mora
vratiti primljenu donaciju.
Članak 10.
Prihodi što ih ostvare mjesni odbori obavljanjem
djelatnosti, iz donacija i drugih izvora, prihodi su
Proračuna i uplaćuju se na račun Proračuna, a izvršavaju
preko njihovog računa sukladno odobrenom Financijskom planu.
Mjesni odbori mogu preuzimati obveze i plaćati ih
po stavkama rashoda za čije su financiranje planirani
prihodi iz stavka 1. ovoga članka, isključivo do iznosa
naplaćenih prihoda.
V. PROMJENE FINANCIRANJA TIJEKOM GODINE
Broj 1 - Strana 131
Članak 11.
Ako tijekom godine dođe do neusklađenosti
planiranih prihoda/primitaka i rashoda/ izdataka
Proračuna, predložit će se Općinskom vijeću donošenje
njegovih Izmjena i dopuna.
Iznimno, ako se pojedine proračunske pozicije ne
budu mogle izvršavati zbog nedovoljno planiranih
rashoda/izdataka, ovlašćuje se načelnik da može vršiti
preraspodjelu sredstava unutar Razdjela, s tim da se
tom prilikom ne može mijenjati ukupan iznos rashoda/
izdataka utvrđenih Proračunom.
Načelnik će o izvršenoj preraspodjeli izvještavati
Općinsko vijeće u sklopu redovnog izvještavanja.
VI. OPĆINSKA IMOVINA I INSTRUMENTI
OSIGURANJA PLAĆANJA
Članak 12.
Instrumente osiguranja plaćanja, kojima se na teret
proračuna stvaraju obveze, izdaje načelnik.
Instrumenti osiguranja plaćanja primljeni od pravnih
osoba kao sredstvo osiguranja naplate potraživanja ili
izvođenja radova i usluga, dostavljaju se Jedinstvenom
upravnom odjelu –odsjek za financije.
VI. NADZOR I REVIZIJA PRORAČUNSKIH KORISNIKA
Članak 13.
Jedinstveni upravni odjel-odsjek za Proračun
ima pravo nadzora nad financijskim, materijalnim i
računovodstvenim poslovanjem korisnika sredstava
proračuna, te nad zakonitošću i svrsishodnom uporabom
proračunskih sredstava.
Korisnici su obvezni dati sve potrebite podatke,
isprave i izvješća koja se od njih zatraže.
Ako se prilikom obavljanja proračunskog nadzora
utvrdi da su sredstva bila upotrijebljena protivno Zakonu
ili Proračunu, izvijestit će se načelnik i poduzeti mjere da
se nadoknade tako utrošena sredstva ili će se privremeno
obustaviti isplata sredstava s pozicija s kojih su sredstva
bila nenamjenski utrošena.
IV. ZAVRŠNA ODREDBA
Članak 14.
Ova odluka stupa na snagu 1. siječnja 2013. godine,
a objavit će se u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”.
Klasa: 400-08/12-01/01-23
Urbroj: 2182/18-01/12-01
Murter, 20. prosinca 2012.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MURTER-KORNATI
PREDSJEDNIK
Ivo Pleslić, v.r.
____________________
Strana 132 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
4
Srijeda, 30. siječnja 2013.
RAZLOG ZA IZRADU PLANA
Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju
i gradnji (‘’Narodne novine’’, broj 76/07, 38/09, 55/11,
90/11 i 50/12) i članka 28. Statuta Općine Murter – Kornati (“Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije’’,
broj 11/09), Općinsko vijeće Općine Murter - Kornati,
na 23. sjednici, od 20. prosinca 2012. godine, donosi
ODLUKU
o izradi ciljanih izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja
Općine Murter – Kornati
OPĆA ODREDBA
Članak 1.
Donosi se Odluka o izradi ciljanih izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Murter – Kornati,u
daljnjem tekstu: Odluka.
PRAVNA OSNOVA
Članak 2.
(1) Odluka se donosi temeljem članka 73. Zakona
o prostornom uređenju i gradnji (u daljnjem tekstu:
Zakon).
(2) Prostorni plan uređenja Općine Murter – Kornati (u daljnjem tekstu: Plan) izradit će se u skladu
s Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih
prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu
elaborata prostornih planova (‘’Narodne novine’’, broj
106/98, 39/04, 45/04 - ispr. i 163/04).
Članak 3.
(1) Nositelj izrade Plana je Općina Murter – Kornati
koju zastupa načelnik Općine Murter – Kornati.
(2) Postupak izrade i donošenja, sukladno odredbi
članka 2. točka 12. Zakona, provodi Jedinstveni upravni
odjel – Odjel za komunalni sustav i gospodarenje prostorom Općine Murter - Kornati i to tijelo je kao nositelj
izrade odgovorno za provedbu zakonom utvrđenog
postupka.
OBUHVAT PLANA
Članak 4.
Obuhvat Plana je područje Općine Murter – Kornati
kako je prikazano u Prostornom planu Šibensko-kninske
županije.
OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA
Članak 5.
(1) Temeljem dosadašnjih Odluka o donošenju
Prostornog plana uređenja Općine Murter – Kornati
i Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine
Murter – Kornati za ovo su se područje utvrdili ciljevi
prostornog uređenja, racionalno korištenje prostora i
način i uvjeti gradnje u odnosu na stanje u prostoru u
trenutku donošenja odluka. U odnosu na tako utvrđene
parametre, pokazalo se da su potrebne promjene da bi
se mogli realizirati planirani zahvati u prostoru.
Članak 6.
(1) Izrada Plana provodi se radi:
- uočenih neusklađenosti Odredbi za provođenje i
kartografskih prikaza;
- razmatranja mogućnosti ukidanja zona ograničenja
izgradnje;
- definiranja privezišta u funkciji obavljanja gospodarskih djelatnosti na kopnu;
- razmatranja mogućnosti planiranja višenamjenskih
zona za javne i društvene, poslovne i/ili prateće
ugostiteljsko-turističke sadržaje (npr. projekt Phoenix
arbor);
- razmatranje i pojašnjenje drugih nejasnoća i
neusklađenosti u Planu.
CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA
Članak 7.
(1) Istaknutim razlozima za izradu Plana određeni su
ujedno i osnovni ciljevi i programska polazišta tako da se
omogući razrada ciljeva prostornog uređenja i racionalno
korištenje prostora u skladu, u najvećoj mogućoj mjeri,
s istaknutim potrebama lociranja novih sadržaja radi
održivog razvoja otoka i korištenja postojećih resursa: S
toga su ciljevi izrade Izmjena i dopuna Plana sljedeći:
- ispravak uočenih neusklađenosti Odredbi za
provođenje i kartografskih prikaza;
- razmatranje mogućnosti ukidanja zona ograničenja
izgradnje;
- definiranje privezišta u funkciji obavljanja gospodarskih djelatnosti na kopnu;
- razmatranje mogućnosti i planiranje višenamjenskih
zona za javne i društvene, poslovne i/ili prateće
ugostiteljsko-turističke sadržaje (npr. Projekt Phoenix
Arbor);
- razmatranje i pojašnjenje drugih nejasnoća i
neusklađenosti u Planu;
- razmatranje, s ovim ciljevima povezanih, i drugih
zahtjeva iz javne rasprave.
POPIS STRUČNIH PODLOGA POTREBNIH ZA
IZRADU PLANA
Članak 8.
(1) Za izradu Plana ne ocjenjuje se potrebnim pribaviti posebne stručne podloge.
(2) U postupku izrade plana koristit će se podaci,
planske smjernice i propisani dokumenti koje će dostaviti nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima iz
svog djelokruga.
NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA
Članak 9.
(1) Stručno rješenje, odnosno nacrt prijedloga Plana
izraditi će izrađivač odabran u postupku javne nabave.
(2) Ne predviđa se izrada varijantnih rješenja.
VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I ODGOVARAJUĆIH GEODETSKIH PODLOGA
Srijeda, 30. siječnja 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Članak 10.
Kartografski prikazi Elaborata Plana, za sve faze
izrade, izradit će se korištenjem digitalnih Topografskih
karata u mjerilu 1:25.000 što ih je izdala Državna geodetska uprava i digitalnih katastarskih planova u mjerilu
1:5000 te digitaliziranih kartografskih prikaza Plana.
POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM
PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVEZA IZRADU
PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA,TE
DRUGIH SUDIONIKA U IZRADI PLANA
Članak 11.
U skladu sa člankom. 79. Zakona Odluka će biti
upućena sljedećim tijelima i osobama:
- Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja,
- Ministarstvo zaštite okoliša i prirode,
- Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture,
- Ministarstvo kulture,
- Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Šibeniku,
- Ministarstvo poljoprivrede,
- Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije,
- Ministarstvo obrane,
- MUP – Policijska uprava, Šibenik,
- Županijski zavod za prostorno uređenje,
Šibenik,
- Državna geodetska uprava, Područni ured za
katastar Šibenik,
- Županijska uprava za ceste Šibensko-kninske
županije ,
- HEP – Operater distribucijskog sustava d.o.o.,
- Hrvatska agencija za poštu i telekomunikacije,
Zagreb,
- Lučka uprava Šibenik ,
- Mjesni odbori.
ROK ZA IZRADU PLANA
Članak 12.
Poziv na dostavu zahtjeva temeljem čl. 79. Zakona
o prostornom uređenju i gradnji uputit će se danom
stupanja na snagu ove odluke, a rok dostave prethodnih
zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu Plana je 15 dana od dana zaprimanja
Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva.
Nositelj izrade Plana objavit će obavijest o početku
izrade Plana u razdoblju za dostavu zahtjeva.
Prethodna rasprava se ne provodi.
Nacrt prijedloga Plana, nositelj izrade Plana pripremit
će i dostaviti načelniku Općine Murter - Kornati da utvrdi
Prijedlog plana za javnu raspravu u roku od 60 dana od
isteka roka za dostavu prethodnih zahtjeva.
Javna rasprava o Prijedlogu Plana objavit će se u
dnevnom tisku u roku od 8 dana od dana kada načelnik
utvrdi Prijedlog Plana za javnu raspravu, a početak
javne rasprave utvrđuje se u roku od najmanje 8 dana od
dana objave oglasa javne rasprave, dok se rok trajanja
javnog uvida u Prijedlog Plana i rok za dostavu pisanih
očitovanja, mišljenja, prijedloga i primjedaba na Prijed-
Broj 1 - Strana 133
log Plana određuje u trajanju od 8 dana od dana početka
javne rasprave.
Nositelj izrade Plana, s odgovornim voditeljem
izrade Plana pripremit će Izvješće o javnoj raspravi u
roku od 15 dana od isteka javne rasprave.
Nositelj izrade Plana i stručni izrađivač izradit će
Nacrt konačnog prijedloga Plana u skladu s prihvaćenim
očitovanjima, mišljenjima, primjedbama i prijedlozima u
roku od 15 dana od prihvaćanja Izvješća, te ga uputiti na
pribavljanje mišljenja propisanih člankom 94. Zakona, s
rokom od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva.
Nositelj izrade Plana uputit će Nacrt konačnog
prijedloga Plana, Izvješće o javnoj raspravi i mišljenja
iz članka 94. Zakona, na razmatranje i utvrđivanje
Konačnog prijedloga Plana načelniku Općine u roku
od 5 dana od dana isteka roka za dostavu mišljenja iz
članka 94. Zakona.
Načelnik Općine razmotrit će i odlučiti o utvrđivanju
Konačnog prijedloga Plana u roku od 5 dana od dana
dostave materijala iz prethodnog stavka.
Nakon utvrđivanja Konačnog prijedloga Plana, a prije njegova upućivanja na donošenje Općinskom vijeću
Općine Murter - Kornati, nositelj izrade dostavit će sudionicima javne rasprave pisanu obavijest s obrazloženjem
o razlozima neprihvaćanja, odnosno djelomičnog
prihvaćanja njihovih prijedloga i primjedbi.
Prije upućivanja Plana na donošenje Općinskom
vijeću nositelj izrade dužan je pribaviti suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja na Konačni
prijedlog Plana uz prethodno pribavljeno mišljenje Zavoda za prostorno uređenje Šibensko-kninske županije.
Zavod je dužan suglasnost izdati u roku 30 dana, a Ministarstvo je dužno suglasnost izdati u roku 45 dana.
Ako Općinsko vijeće ne donese Plan u roku 6
mjeseci od završetka javne rasprave, ponovit će se javna
rasprava.
IZVORI FINANCIRANJA IZRADE IZMJENA I
DOPUNA PLANA
Članak 13.
Sredstva za izradu Plana osiguravaju se u Proračunu
Općine Murter – Kornati.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE
IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU
ZAHVATI
Članak 14.
Do donošenja Plana dopušteno je izdavanje akata za
zahvate u prostoru.
Članak 15.
Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana
objave u “Službenom vjesniku Šibensko – kninske
županije”.
KLASA:350-01/01-23
Urbroj: 2182/18-01/12-02
Murter, 20. prosinca 2012.
Strana 134 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MURTER-KORNATI
PREDSJEDNIK
Ivo Pleslić, v.r.
____________________
5
Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, br., 26/03
– pročišćeni tekst, 82/04, 110/04,178/04, 38/09, 79/09
i 49/11) i članka 28. Statuta Općine Murter-Kornati
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, br.
11/09), Općinsko vijeće Općine Murter-Kornati, na 23.
sjednici, od 20. prosinca 2012. godine, donosi
PROGRAM
gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2013. godinu
1. UVODNE ODREDBE
Ovim se Programom gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području Općine MurterKornati za 2013. godinu, u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja određuje gradnja objekata
i uređaja komunalne infrastrukture:
- javnih površina,
- prometnica i prometnih površina,
- javne rasvjete,
- opskrbe pitkom vodom,
- odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda i
- sanacija odlagališta komunalnog otpada.
Ovim se Programom određuje opis poslova s
procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i
uređaja komunalne infrastrukture, te iskaz financijskih
sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.
2. SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA
S NAZNAKOM IZVORA FINANCIRANJA
Sredstva potrebna za ostvarivanje Programa gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013.
osigurat će se iz komunalnog doprinosa, naknade za
priključenje, sufinanciranjem, koncesija i koncesiR. br.
1.
2.
Srijeda, 30. siječnja 2013.
jskih odobrenja iz ostalih prihoda proračuna Općine
Murter-Kornati, te drugih izvora utvrđenih posebnim
propisom.
Planirana sredstva za financiranje Programa gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. u
iznosu od 2.735.000,00 kuna rasporedit će se za financiranje gradnje objekata i uređaja po djelatnostima:
- javne površine,
- prometnice i prometne površine (uključivo i
obala),
- javna rasvjeta,
- opskrba pitkom vodom,
- odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda i
- sanaciju odlagališta komunalnog otpada.
Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje
Programa s naznakom izvora financiranja i rasporeda
sredstava po djelatnostima sadržan je u dijelu Programa
u kojem se određuje opis poslova s procjenom troškova
za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne
infrastrukture.
Troškovi gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture procijenjeni su temeljem važećih cijena
gradnje tih ili sličnih objekata u vrijeme izrade ovog
programa, te će se točan opseg i vrijednost radova
utvrditi nakon ishođenja dokumentacije i provedenog
postupka nabave.
3. GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
3.1. JAVNE POVRŠINE
Pod gradnjom javnih površina podrazumijeva se
gradnja javnih prometnih površina (trgovi, pločnici,
javni prolazi, pješačke staze, šetališta, staze, mostovi ako
nisu sastavni dio nerazvrstane ceste i sl.), javnih zelenih
površina (dječja igrališta s pripadajućom opremom, javni
športski i rekreacijski prostori i sl.), te javnih objekata
i uređaja (javna parkirališta, oglasni stupovi, javni satovi, spomenici, skulpture, groblje, tržnica i drugi slični
objekti i uređaji ali za Murter i obale.
Troškovi predložene gradnje javnih površina u 2013.
godini procjenjuju se u iznosu od 850.000,00 kuna, a
u nastavku se daje opis poslova s procjenom troškova
gradnje pojedinih objekata i uređaja javnih površina, s
iskazanim izvorom financiranja za djelatnost.
Naziv objekta ili uređaja
1. GROBLJE GOSPE OD GRADINE
Gradnja novih grobnica
2. UREĐENJE I GRADNJA OBALE
Sanacija i uređenje obale –uvala Hramina i Luke
Vrsta radova
Procjena troškova
Projekt i gradnja
260.000
radovi
U K U P N O:
635.000
895.000
Izvori financiranja:
Sredstva na posebnom računu – HBOR-a
Sredstva Proračuna /komunalni doprinos i ostali prihodi proračun
600.000
295.000
3.2. PROMETNICE I PROMETNE POVRŠINE
Pod prometnicama i prometnim površinama podrazumijevaju se radovi na izgradnji odnosno rekonstrukciji
nerazvrstanih cesta, te javno-prometnih površina u sastavu javnih i nerazvrstanih cesta.
Srijeda, 30. siječnja 2013.
R. br.
1.
2.
3.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Naziv objekta ili uređaja
1. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PROMETNICA
I PROMETNIH POVRŠINA
Raduč, Vlake
Raduč/Vlake
Nerazvrstane ceste do novoizgrađenih objekta
Broj 1 - Strana 135
Vrsta radova
Procjena troškova
projekt
radovi
150.000
120.000
100.000
370.000
U K U P N O:
Izvori financiranja:
Donacije-sufinanciranje
Sredstva Proračuna /komunalni doprinos i ostali prihodi proračun
200.000
70.000
3.3. JAVNA RASVJETA
Pod javnom rasvjetom podrazumijevaju se objekti i uređaji za rasvjetljavanje javnih površina, te javnih i nerazvrstanih cesta, kao i stvaranje preduvjeta za njihovo funkcioniranje.
Troškovi planirane gradnje objekata i uređaja javne rasvjete u 2013. godini procjenjuju se u iznosu od 250.000,00
kuna, a u nastavku se daje opis poslova s procjenom troškova gradnje pojedinih objekata i uređaja javne rasvjete,
sa iskazanim izvorom financiranja za komunalnu djelatnost:
R. br.
1.
2.
Naziv objekta ili uređaja
1. IZGRADNJA JAVNE RASVJETE
Nova rasvjeta
Nova rasvjeta
Vrsta radova
Procjena troškova
projekti
gradnja
U K U P N O:
50.000
200.000
250.000
Izvori financiranja:
Sredstva Proračuna /komunalni doprinos i ostali prihodi proračun
250.000
3.4. OPSKRBA PITKOM VODOM
Pod gradnjom objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom podrazumijeva se gradnja uređaja za upravljanje
glavnim crpnim postajama, crpnih postaja, vodovodne mreže s rezervoarima, razvodnim vodovima, hidrantima i
javnim izljevima, te priključaka od glavnog voda do zapornog uređaja iza glavnog vodomjera.
Troškovi predložene gradnje objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom u 2013. godini procjenjuju se u iznosu
od 240.000,00 kuna, a u nastavku, daje se opis poslova s procjenom troškova gradnje pojedinih objekata i uređaja,
sa iskazanim izvorom financiranja za komunalnu djelatnost:
R. br. Naziv objekta ili uređaja
Vrsta radova Procjena troškova
1. IZGRADNJA VODOVODNE MREŽEProdužetak vodovodne mreže
1.
ul. Maslinarska
projekt i gradnja
60.000
2.
ul. Vlake
projekt i gradnja
80.000
3.
ul. Ostala manja nadogradnja
projekt i gradnja
100.000
U K U P N O:
240.000
Izvori financiranja:
Sredstva Proračuna /naknada za priključenje i ostali prihodi proračun
150.000
Donacije-sufinancirenja
90.000
3.5. ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA
Pod gradnjom objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda podrazumijeva se gradnja uličnih
odvodnih kanala s odvodnim cjevovodom i revizijskim oknima, sabirnih kanala, kolektora, crpnih stanica, retencija
i preljeva.
Troškovi planirani za 2013. godinu odnose se isključivo na naknade za deposedirano/ izvlašteno zemljište.
Iznos naknada određen je procjenama ovlaštenih vještaka.
R. br. Naziv objekta ili uređaja
1. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE
1.
Naknada /osiguranje sreds. - kolektor
2.
Projektna dokumentacija
Vrsta radova
Procjena troškova
Nak. deposedirano/procjena
usluge
U K U P N O:
600.000
250.000
850.000
Izvori financiranja:
Sredstva Proračuna /komunalni doprinos i ostali prihodi proračun
850.000
3.6. ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA
Pod gradnjom objekata i uređaja za odlaganje komunalnog otpada podrazumijeva se gradnja objekata za odlaganje komunalnog otpada, te saniranje i zatvaranje odlagališta komunalnog otpada.
Strana 136 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Srijeda, 30. siječnja 2013.
Troškovi planirane sanacije u 2013. godini procjenjuje se u iznosu od 130.000 kuna i to iz razloga što je
sve obveze sanacije (temeljem posebnog sporazuma ) preuzeo Fond za zaštitu okoliša.
R. br. Naziv objekta ili uređaja
1. SANACIJA ODLAGALIŠTA «HRIPE»
1.
Procjena/projekt
U K U P N O:
Vrsta radova
Procjena troškova
Projektna dokumentacija
130.000
130.000
Izvori financiranja:
Sredstva Proračuna /komunalni doprinos i ostali prihodi proračun
ZAVRŠNA ODREDBA
U okviru sredstava za provedbu ovog Programa
dopuštena je preraspodjela utvrđenih sredstava između
pojedinih rashoda i izdataka u cilju efikasnijeg i racionalnijeg ostvarivanja Programa i poboljšanja stanja u
djelatnostima, a uz odobrenja načelnika.
Ovaj Program objavit će se u “Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije”.
130.000
• dezinsekciju i deratizaciju i
• ostale komunalne djelatnosti od lokalnog
značaja.
Ovim se programom za navedene komunalne djelatnosti utvrđuje opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova,
te iskaz potrebnih financijskih sredstava za njegovo
ostvarivanje.
II. OPSEG POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
Klasa: 402-08/01-23
Ur.broj: 2182/18-01/12-01-3
Murter, 20. prosinca 2012.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MURTER-KORNATI
PREDSJEDNIK
Ivo Pleslić, v.r.
____________________
6
Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine», broj 26/03- pročišćeni
tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 28. Statuta
Općine Murter-Kornati (“Službeni vjesnik Šibenskokninske županije”, broj 11/09), Općinsko vijeće Općine
Murter-Kornati, na 23. sjednici, od 20. prosinca 2012.
godine, donosi
P R O G R A M
održavanja komunalne infrastrukture
na području Općine Murter-Kornati
u 2013. godini
I. UVOD
Programom održavanja komunalne infrastrukture na
području Općine Murter-Kornati u 2013. godini (u daljnjem tekstu: Program) odnosi se na održavanje komunalne
infrastrukture sljedećih komunalnih djelatnosti:
• održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na
čišćenje javnih površina,
• održavanje javnih površina,
• poslovi održavanja komunalnog deponija i sanaciju divljih deponija,
• održavanje groblja,
• održavanje nerazvrstanih cesta ,
• održavanje javne rasvjete,
a) Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na
čišćenje javnih površina
Održavanje čistoće javnih površina obavljat će komunalno poduzeće «Murtela» d.o.o. Murter-Kornati.
Obuhvat čišćenja javnih površina kao i raspored
čišćenja sastavni je dio godišnjeg plana komunalnog
poduzeća.
b) održavanje javnih površina
Pod održavanjem javnih površina razumijeva
se održavanje javnih zelenih površina, pješačkih
zona, parkova, dječjih igrališta i javnih prometnih
površina.
Poslove održavanja javnih površina obavljat će
poduzeće «Murtela» d.o.o. Murter-Kornati.
•
Održavanje javnih zelenih površina
Poslove održavanja javnih zelenih površina čine
poslovi uređenja travnjaka, cvjetnih ploha, grmlja,
drveća, živica staza i vrtnih klupa.
Poslove održavanja javnih zelenih površina obavljat
će komunalno poduzeće «Murtela» d.o.o.
Zbog nedovoljne opremljenosti i nedovoljnog broja
djelatnika, poslove hortikulturnog uređenja, komunalno
poduzeće «Murtela» može ugovorno povjeriti drugoj
pravnoj osobi.
c) poslovi održavanja deponija i sanacija divljih
deponija
Sanacija deponija „Hripe“ samo je dijelom dio
ovog programa i to u dijelu koji se odnosi na njegovo
održavanje do konačnog zatvaranja dok je sama sanacija i prenamjena dio Programa kapitalni ulaganja.
Sanacija divljih deponija obuhvaća uklanjanje
otpada s divljih deponija i sanaciju nekontroliranih
deponija.
Iako na području Općine Murter-Kornati nema
„stalnih“ divljih deponija povremena onečišćenja
Srijeda, 30. siječnja 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
krupnim otpadom (bijela tehnika i sl.) se događaju uz
prometnice i zapuštene poljoprivredne površine.
Poslovi saniranja divljih deponija povjerit će se komunalnom poduzeću „MURTELA“ d.o.o.
d) održavanje groblja
Na području općine Murter-Kornati nalazi se jedno
groblje. Radovi održavanja podrazumijevaju održavanje
zelenila, uređenja staza unutar groblja, održavanje objekta mrtvačnice, sakupljanje uvelog cvijeća i otpada.
Ovi poslovi povjeravaju se komunalnom poduzeću
«Murtela» dok će se poslovi prijevoza pokojnika urediti temeljem ugovora o koncesiji sa za to ovlaštenim i
izabranim koncesionarom.
Groblja će se redovno urediti najmanje 2 puta godišnje
(proljeće i jesen) a posebno za vjerske blagdane.
e) održavanje nerazvrstanih cesta
Održavanje nerazvrstanih cesta je održavanje
površina koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi
i koje su pristupačne većem broju korisnika, a koje nisu
razvrstane u smislu posebnih propisa.
Opseg tekućeg održavanja nerazvrstanih cesta utvrdit
će se neposrednim uvidom tijekom godine a odnosit će
se na:
• popravak kolnika nasipavanjem mehaničkim
drobljencem
• popravci na cestama betoniranjem
• održavanje i popravci kanala oborinskih voda
(kolovađe)
• popravci na cestama s asfaltnim kolnikom
• postavljanje vertikalne i horizontalne signalizacije.
Poslovi održavanja nerazvrstanih cesta povjeravaju
se komunalnom poduzeću «Murtela» d.o.o u dijelu koji
je uređen Sporazumom o komunalnim djelatnostima
koje za potrebe Općine Murter-Kornati obavlja kom.
poduzeće «MURTELA» d.o.o.
Asfaltiranje i održavanje nerazvrstanih cesta uredit
će se posebnim ugovorom sa za to natječajem odabranim
izvođačem sukladno odredbama Odluke.
f) održavanje javne rasvjete
Pod pojmom javna rasvjeta podrazumijeva se upravljanje i održavanje objekata i uređaja javne rasvjete za
rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze
kroz naselje i nerazvrstanih cesta, sukladno troškovniku
iz ugovora o održavanju javne rasvjete.
g) Dezinsekcija i deratizacija
Dezinsekcija i deratizacija podrazumijeva provođenje
mjera za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti.
Dezinsekcija se vrši prema potrebi, preventivno na
otvorenim javnim površinama zaprašivanjem te larvicidnim tretiranjem.
Poslove dezinsekcije i deratizacije obavljat će
trgovačko društvo koje je ovlašteno za tu vrstu poslova
i sa kojim Općina, nakon provedenog natječaja, potpiše
ugovor.
h) ostale komunalne djelatnosti od lokalnog
značaja
Broj 1 - Strana 137
Pod nazivom ostale komunalne djelatnosti od lokalnog značaja podrazumijeva se materijal i dijelovi za
održavanje zgrade, groblja i javnih površina, upojnih
bunara, obale i plaža kao i sredstva za ostale usluge
tekućeg i investicijskog održavanja.
III. ISKAZ FINANCIJSKIH SREDSTAVA
ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
Sredstva za ostvarivanje Programa održavanja
komunalne infrastrukture u 2013. godini planirana su
u iznosu od 1.510.000,00 kuna, a osigurat će se iz
sljedećih izvora:
PRIHODI
Prihodi po posebnim propisima
Komunalna naknada
Naknada za održavanje groblja
Boravišna pristojba
Koncesija-naknade
Ostali prihodi iz Proračuna
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI
690.000
140.000
170.000
70.000
440.000
1.510.000
IZDACI
Održavanje cesta i
drugih javnih površina
(plaža,šetnica,obale)
700.000
Rashodi za usluge
700.000
Održavanje i uređenje javnih
zelenih površina
200.000
Rashodi za usluge
200.000
Rashodi za uređaje i javnu rasvjetu
460.000
Rashodi za materijal i energiju/potroš.
210.000
Rashodi za usluge
250.000
Održavanje groblja i objekata na groblju 80.000
Rashodi za usluge
80.000
Deratizacija i dezinsekcija
70.000
Rashodi za usluge
70.000
UKUPNO
1.510.000
IV. ZAVRŠNA ODREDBA
Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja ,
objavit će se u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”, a primjenjuje se od 01. siječnja 2013.
godine.
Klasa: 363-05/01-23
Ur.broj: 2182/18-01/12 -01-2
Murter, 20. prosinca 2012.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MURTER-KORNATI
PREDSJEDNIK
Ivo Pleslić, v.r.
____________________
Strana 138 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
7
Na temelju članka 3. i 9. Zakona o financiranju
javnih potreba u kulturi (“Narodne novine” , broj 47/90,
i 27/93) i članka 28. Statuta Općine Murter-Kornati
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj
11/09), Općinsko vijeće Općine Murter-Kornati, na 23.
sjednici, od 20. prosinca 2012. godine, donosi
PROGRAM
javnih potreba u kulturi
Općine Murter-Kornati za 2013. godinu
I. TEMELJNE ODREDBE
Ovim Programom utvrđuju se oblici, način poticanja i promicanja kulture i kulturnih djelatnosti, opseg,
kvalitete i način zadovoljavanja javnih potreba u kulturi
za Općinu Murter-Kornati te obim i dinamika sufinanciranja tih potreba u 2013. godini.
U 2012. godini poticat će se, promicati i financirati
slijedeće djelatnosti i programi u kulturi:
- djelatnosti i pojedinačni programi Narodne
knjižnice i čitaonice Murter kao jedine ustanova u kulturi
na području općine,
- djelatnosti udruga u kulturi kao amaterskog
kulturno-umjetničkog stvaralaštva,
- pojedinačne akcija i manifestacija u kulturi koje
pridonose razvitku, obogaćivanju i promicanju kulturnog života,
- ulaganje određenih sredstava u obnovu, restauraciju i privođenje namjeni ili investicijsko održavanje,
adaptaciju i opremanje objekata za rad udruga i
ustanove.
Ukupan iznos sredstava za sve gore navedene djelatnosti i programe za 2013. godine planirani su u iznosu
od ukupno 856.000 kuna.
II. DJELATNOST I POSLOVI USTANOVA
KULTURE
Općina Murter, kao osnivač i vlasnik javne ustanove
«Narodna knjižnica i čitaonica Murter» utvrđuje kao
javne potrebe djelatnost i poslove ove ustanova sukladno
posebnim zakonima za djelatnost ove ustanove.
Narodna knjižnica obavlja djelatnost i poslove zadovoljavanja potreba pučanstva za knjigom i informiranjem, širenjem naobrazbe i kulture, omogućavanje
stručnog usavršavanja, organiziranje kulturnih manifestacija i programa.
Općina osigurava proračunska sredstva za rad zaposlenika, utrošeni materijal, energiju, komunalne i ostale
usluge, za izdatke tekućeg održavanja, te sufinanciranje
povećanja knjižnog fonda.
Dio troškova Narodne knjižnice pokriva se iz sredstava dobivenih od Ministarstva kulture, Šibensko-kninske
županije, te vlastitih prihoda (članarina).
Narodna knjižnica i čitaonica nosilac je i suorganizator Murterskog kulturnog ljeta. Sredstva za kulturno
ljeto dostavit će se Narodnoj knjižnici prema Programu
za ljeto 2013. godine.
Srijeda, 30. siječnja 2013.
Sredstva planirana za redovan rad i nabavu knjižnične
građe Narodne knjižnice planirana su u iznos od
456.000 kuna dok je za kulturne manifestacije planirano
ukupno 270.000 kuna.
Ova sredstva raspoređuje se kako slijedi;
Program javnih potreba u kulturi
Manifestacije u kulturi
Rashodi poslovanja
Rashodi za materijal i energiju
Djelatnost knjižnice
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Rashodi za nabavu nefinanc.
Imovine/knjige
684.000
270.000
250.000
20.000
456.000
305.000
121.000
30.000
III. DJELATNOST UDRUGA KULTURE
Vrijedan dio kulture Općine Murter –Kornati je
djelovanje udruga na različitim područjima kulturnoumjetničkog stvaralaštva.
Planirani iznos za udruge u 2013. godinu iznosi
130.000,00 kuna i to;
Djelatnost kulturno umjetni. Društava
Tekuće donacije
Pomoć Župi sv. Mihovil
Tekuće donacije
100.000
100.000
30.000
30.000
ZAVRŠNE ODREDBE
Sredstava namijenjena za redovnu djelatnost
ustanove u kulturi dostavljat će se u mjesečnim akontacijama, a sredstva namijenjena udrugama kulture te za
organizaciju kulturnih manifestacija prema zahtjevima
sa definiranim i specificiranim troškovima.
Ukoliko se proračunski prihodi ne ostvaruju u
planiranom iznosu, izdaci za kulturu izvršavati će se
u visini ostvarenih prihoda Općine Murter-Kornati za
razdoblje prije isplate u tekućoj godini. Mogućnost isplate razlike izvršavat će se ukoliko se ostvari planirani
proračunski prihod.
Ovaj Program javnih potreba u kulturi Općine Murter-Kornati stupa na snagu danom objave u “Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije”, a primjenjivat će
se od 1. siječnja 2013. godine.
KLASA: 610-01/01-23
URBROJ: 2182/18-01/12-01-1
Murter, 20. prosinca 2012.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MURTER-KORNATI
PREDSJEDNIK
Ivo Pleslić, v.r.
____________________
Srijeda, 30. siječnja 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
8
Na temelju članka 39. Zakona o športu (“Narodne
novine”, broj 111/97) i članka 28. Statuta Općine
Murter - Kornati (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 11/09), Općinsko vijeće Općine MurterKornati, na 23. sjednici, od 20. prosinca 2012. godine,
donosi
PROGRAM
javnih potrebau športu
Općine Murter- Kornati za 2013. godinu
I. TEMELJNE ODREDBE
Program javnih potreba u športu Općine MurterKornati za 2013. godinu temelji se na:
- postignutom stupnju razvitka murterskog
športa,
- zakonskim obvezama koje su utvrđene člankom
39. Zakona o športu Republike Hrvatske,
- očekivanom prilivu sredstava u Proračun Općine
Murter - Kornati tijekom 2012. godine,
- planovima daljnjeg razvitka murterskog športa
i očekivanim natjecateljskim rezultatima u pojedinoj
športskoj grani.
II. CILJ DONOŠENJA PROGRAMA JAVNIH
POTREBA U ŠPORTU
Osnovni ciljevi donošenja Programa su;
- očuvanje i poboljšanje postignute razine kvalitete
murterskog športa, posebno onog dijela koji će pridonijeti promidžbi Općine Murter-Kornati,
- uključivanje što većeg broja djece i mladeži u
šport putem športskih udruga koje djeluju na području
Općine,
- osiguranje poticajnih sredstva za osposobljavanje
i usavršavanje stručnih kadrova u športu,
- osiguranje kontinuiteta ulaganja u investicijsko
održavanje postojećih športskih objekata i organizirano
kontinuirano korištenje postojećih objekata , te izgradnju
novih objekata od interesa za Općinu Murter-Kornati.
III. PROGRAMSKA PODRUČJA
Programska područja utvrđena su na osnovi postavljenih ciljeva i zadaća Programa javnih potreba u športu
u Općini Murter – Kornati za 2013. godinu i to:
- natjecateljski šport športskih udruga u redovitom
sustavu natjecanja i
- redovan rad udruga.
Sva sredstva, osim sredstava za i investicijsko
održavanje športskih objekata, korisnici će ostvarivati
putem svojih udruga dostavom sredstava temeljem
prihvaćenih financijskih planova udruga.
Pravo na korištenje sredstava iz Proračuna Općine
Murter-Kornati stječu športske udruge koje su podmirile
sve svoje obveze prema Općini Murter-Kornati i koje
su pravovremeno dostavile izviješće o utrošenim sredstvima za proteklu godinu.
Broj 1 - Strana 139
Raspored sredstava planiranih po ovom Programu
izvršit će se posebnom odlukom Vijeća.
Program javnih potreba u športu
340.000
Osnovna djelatnost športskih udruga
240.000
Donacije i ostali rashodi
240.000
Tekuće donacije
240.000
Pomoć za funkcioniranje športske dvorane 100.000
Rashodi za usluge
100.000
IV. ZAVRŠNE ODREDBE
Športske udruge na području Općine Murter-Kornati
odgovorne su za racionalno i namjensko upravljanje
doznačenim sredstvima i obvezne su u skladu sa stavkom
4. članka 39. Zakona o športu Općini Murter-Kornati
podnijeti izviješće o utrošenim sredstvima za 2012.
godinu i upravljanju tim sredstvima.
Ukoliko se proračunski prihodi ne ostvaruju u planiranom iznosu, izdaci za športsku djelatnost izvršavati će
se u visini ostvarenih prihoda Općine Murter-Kornati
za razdoblje prije isplate u tekućoj godini. Mogućnost
isplate razlike izvršavat će se ukoliko se ostvari planirani
proračunski prihod.
Ovaj Program javnih potreba u športu stupa na
snagu danom objave u “Službenom vjesniku Šibenskokninske županije», a primjenjuje se od 1. siječnja 2013.
godine.
KLASA : 620-01/01-23
URBROJ : 2182/18-01/12-01-5
Murter, 20. prosinca 2012.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MURTER-KORNATI
PREDSJEDNIK
Ivo Pleslić, v.r.
____________________
9
Na temelju članka 28. Statuta Općine Murter-Kornati
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj
11/09), Općinsko vijeće Općine Murter-Kornati, na 23.
sjednici, od 20. prosinca 2012. godine, donosi
PROGRAM
javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi
Općine Murter-Kornati u 2013. godini
Članak 1.
Ovim se Programom utvrđuju oblici, opseg i način
zadovoljavanja socijalnih i zdravstvenih potreba u
Općini Murter-Kornati, te obim i način sufinanciranja
tih potreba kroz Proračun Općine u 2013. godini.
I. Javne potrebe u zdravstvu
Članak 2.
Program javnih potreba u zdravstvu ostvaruje se kroz
slijedeće oblike sufinanciranja i pomoći;
Strana 140 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
- sufinanciranje troškova nabave potrošnog
materijala ambulante primarne zdravstvene zaštite u
Murteru,
- poboljšanje standarda ambulante Murter,
- preventivnu zdravstvenu zaštitu stanovnika i
- osiguranje sredstva za rad „turističke ambulante“.
II. Socijalni program
Članak 3.
Socijalni program ostvaruje se kroz slijedeće oblike
pomoći:
- jednokratne novčane pomoći utvrđene člankom
7. stavkom 2. Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne
novine “, broj 73/97, 27/01 i 59/01),
- jednokratne novčane pomoći građanima lošijeg
materijalnog i socijalnog statusa,
- sredstva za ogrjeve i druge materijalne pomoći,
- sufinanciranje programa odgoja djece s teškoćama
u razvoju,
- pomoć mladim obiteljima,
- stipendije,
- objekti i ustanove (osnivanje, gradnja održavanje,
sufinanciranje) i
- druge pomoći.
Članak 4.
Pomoći u novcu nemaju trajni karakter.
Članak 5.
Korisnici Socijalnog programa su socijalno ugroženo
stanovništvo.
Članak 6.
Svi korisnici socijalnih pomoći koji proizlaze iz
ovog programa morati će zadovoljiti osnovne kriterije
za ostvarivanje prava na jedno od davanja ili posebne
kriterije određene zakonom.
Članak 7.
Korisnici Socijalnog programa dužni su dati točne
osobne podatke i podatke o imovinskom stanju kao i
promjene u prihodovnom stanju te druge odgovarajuće
dokaze.
Ukoliko je korisnik dao neistinite podatke, zadržava
se pravo na povrat davanja.
Članak 8.
Rješenja i druga pismena o provođenju ovog Programa donosit će Jedinstveni upravni odjel.
III. Ostale pomoći
Srijeda, 30. siječnja 2013.
Odluke o ovoj vrsti pomoći donosi Općinsko
vijeće.
IV. Sredstva
Članak 10.
Ukupna sredstva za ostvarenje ovog programa
planirana su u iznosu od 260.000,00 kuna.
Sredstva se raspoređuju kako slijedi;
Program Javnih potreba u zdravstvu
i preventiva
110.000
Hitna medic. Pomoć/turist.amb.
70.000
Rashodi poslovanja
70.000
Preventivni pregledi i savjetovanja
10.000
Osatale naknade građ. i kuć. iz prorač.
10.000
Rashodi za uređaje ambulante
30.000
Rashodi poslovanja
30.000
Program Javnih potreba u socijalnoj skrbi 307.000
Stipendije i školarine prema soc. Programu
120.000
Osatale naknade građ. i kuć. iz prorač.
120.000
Pomoć u novcu pojedincima i obiteljima 10.000
Osatale naknade građ. i kuć. iz prorač.
10.000
Pomoć u naravi (ogrjev, režije, prehrana) 20.000
Osatale naknade građ. i kuć. iz prorač.
20.000
Hvidra Dragovoljci i Veterani
15.000
Tekuće donacije
15.000
Djelatnost Crvenog križa
15.000
Tekuće donacije
15.000
Potpore mladim obiteljima
20.000
Osatale naknade građ. i kuć. iz prorač.
20.000
Potpore za novorođeno dijete
60.000
Osatale naknade građ. i kuć. iz prorač.
60.000
V. Završne odredbe
Članak 11.
Ukoliko se proračunski prihodi ne ostvaruju u
planiranom iznosu, izdaci za potrebu realizacije ovoga
Programa izvršavat će se u visini ostvarenih prihoda
Općine Murter -Kornati za razdoblje prije isplate u
tekućoj godini. Mogućnost isplate razlike izvršit će se
po ostvarenju planiranog proračunskog prihoda Općine
Murter-Kornati.
Članak 12.
Ovaj program stupa na snagu danom objave u
«Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije», a
primjenjivat će se od 01. siječnja 2013. godine.
KLASA: 550-01/01-23
UR. BROJ: 2103/18/12-01-4
Murter, 20. prosinca 2012.
Članak 9.
OPĆINSKO VIJEĆE
Općina Murter-Kornati će sufinancirati humaniOPĆINE MURTER-KORNATI
tarne udruge, udruge invalidnih osoba te ostale udruge
i zajednice kojima programske aktivnosti i razvijanje
PREDSJEDNIK
djelatnosti nisu dovoljno financirane iz ostalih izvora
Ivo Pleslić, v.r.
ili vlastitih prihoda.
____________________
Izdavač: Šibensko-kninska županija, Trg Pavla Šubića I, broj 2
Uređuje: Dane Maretić, dipl. iur., tel. 022/460-719, fax: 022/460-761
www.sibensko-kninska-zupanija.hr
Tisak: Tiskara Malenica d.o.o. - Šibenik
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
16
File Size
886 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content