close

Enter

Log in using OpenID

Broj: 01-4355/14. U Slavonskom Brodu, 02.07.2014. godine Na

embedDownload
Broj: 01-4355/14.
U Slavonskom Brodu, 02.07.2014. godine
Na temelju članka 30. Društvenog ugovora i članka 18. a Zakona o zaštiti osobnih
podataka (NN 106/12) Uprava društva Vodovod d.o.o. Slavonski Brod, donosi slijedeću
ODLUKU
O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
I.
Radnik Snježana Oroz, mag. oecc., zaposlena na radnom mjestu stručnog suradnika za
financije imenuje se Službenikom za zaštitu osobnih podataka.
II.
Službenik za zaštitu osobnih podataka:
-vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka sukladno Zakonu o zaštiti osobnih
podataka i ostalih propisa koji uređuju pitanja obrade osobnih podataka,
-upozorava Voditelja zbirke osobnih podataka na nužnost primjene propisa o zaštiti osobnih
podataka u slučajevima planiranja i radnji koje mogu imati utjecaj na pitanje privatnosti i
zaštitu osobnih podataka,
-upoznaje sve osobe zaposlene na obradi osobnih podataka o njihovim zakonskim obvezama
u svrhu zaštite osobnih podataka,
-brine o izvršenju obveza iz članka 14. i 17. Zakona o zaštiti osobnih podataka,
-surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u svezi provedbe nadzora nad obradom
osobnih podataka.
III.
Službenik za zaštitu osobnih podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i
podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti. Ova obveza traje i nakon prestanka
obavljanja dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka.
IV.
Službeni kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka su:
-e-mail adresa [email protected]
-telefonski broj 035/405-761
-fax 035/445-960
V.
O imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka izvijestit će se Agencija za zaštitu
osobnih podataka.
VI.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na web stranici i oglasnoj ploči
Vodovod-a d.o.o., Slavonski Brod.
DOSTAVITI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Imenovanom radniku
Dosje radnika
Pismohrana
Uprava društva
Agencija za zaštitu osobnih podataka
Oglasna ploča
Web stranica
UPRAVA DRUŠTVA:
Stjepan Aščić, dipl.ing.el. - direktor
Danijel Kovačević, ing.građ. - direktor
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
159 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content