close

Enter

Log in using OpenID

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON

embedDownload
Bosna i Herc egovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SA RAJEVO
OPĆINA VOGOŠĆA
OPĆI NSKI NAČEL NIK
Broj : 02-35-49/15
Vogošća, 14.01.2015.godine
OPĆI NSKO VIJEĆ E
V OG O Š ĆA
PREDLAGAČ : OPĆINSKI NAČELNIK
OBRAĐIVAČ : Služba za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu i raseljena lic a
SADRŽAJ: IZVJEŠTAJ O JEDNOKRATNIM NOVČANIM DAVANJIMA LICIMA U
STANJU SOCIJAL NE POT REBE ZA PERIOD 01 .01.-31.12.2014. GODINE
Dostavlja mo Vam Izvještaj o jednokratnim novčanim davanjima licima u stanju
socijalne potrebe za period 01.01.-31.12.2014. god ine na raz matranje i usvajanje.
OPĆINSKI NAČELNIK
____________ ______
Edin Sm ajić
Bosna i Herc egovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SA RAJEVO
OPĆINA VOGOŠĆA
OPĆI NSKI NAČEL NIK
Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu,
integrisani lokalni razvoj i društvene djelatnosti
Broj: 09/1-35-49/15
Datu m: 14.01.2015. godine
IZVJEŠTAJ O JEDNO KRATNIM NOVČANIM DAVANJIM A
LICIM A U STANJU SOCIJALNE POTREBE ZA PERIOD 01.01.-31.12.2014. GODINE
U skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti
porodice sa djecom i Odluko m o odobravanju i isplati jednokratn ih novčanih po moći za
2014. god inu koju je don ijelo Općinsko vijeće, Služba za boračko-invalidsku i socijalnu
zaštitu, integrisani lokalni razvoj i društvene djelatnosti u okviru poslova i radnih
zadataka daje prijedloge za jednokratne novčane pomoći licima u stanju socijalne
potrebe u 2014. godini, a po zahtjevu stranaka. Novčana sredstva za isplatu planirana
su rebalansom Budžeta Općine u visini od 40.000,00 KM.
Jedan od načina da se ublaži ova teška materijalna situacija i pomogne
građanima je davanje jednokratn ih novčanih po moći, pute m Općine odnosno nadležne
Službe.
Pre ma popisu stanovništva na području općine Vogošća živ i 27.816 stanovnika,
od toga je 5.415 građana prijavljeno na Zavodu za zapošljavanje. Tako da ako se od
ukupnog broja izuzmu djeca, stari i radn o nesposobni onda se slobodno može reći da je
veliki broj građana nezaposleno i nalazi se u statusu socijalne p otrebe.
Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilinih žrtava rata i zaštiti porodice sa
djecom („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 38/14 – Preč iš ćeni tekst) pravo na
jednokratnu novčanu pomoć može se dodijeliti korisniku u okviru jednog do maćinstva
najviše tri p uta u toku jedne kalendarske go dine u ukupnom iznosu koji ne prelazi visinu
iz uzetne novčane pomoći.
Iz uzetna novčana po moć može se dodijeliti istom korisniku samo jedanp ut u to ku
kalendars ke godine.
Jednokratn a novčana pomoć dodijeljuje se licima koja se nalaze u statusu
socijalne potrebe i licima koje predloži Služba, a to su građani koji nemaju stalnih
primanja ili imaju minimalne prihode , a na laze se u stanju socijalne potrebe i građani koji
su oboljeli od teških bolesti.
Pre ma Naredb i o iznosima po Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava
rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 27/14 i
33/14) jedno kratna novčana po moć se dodjeljuje do visine 120,00 KM, a izuzetna
novčana pomoć se dodjeljuje do visine 240,00 KM.
Broj podnešenih zahtjeva za jednokratnu novčanu po moć se takođe znatno
povećava iz godine u god inu, što je još jedan od pokazate lja da je veliki broj lica u stanju
socijalne potrebe.
U per iodu od 01.01.2014. godine do 31.12.2014. godine ukupan broj
podnešenih zahtjeva za dod jelu jednokratnih novčanih po moći iznosi 238. Od ukupnog
broja primljenih zahtjeva odo brene su 178 jedno kratne novčane pomoći, a 33 zahtjeva
su odbijena zbog neispunjavanja zakonom propisanih uslova i ograničenih novčanih
sredstava Budžeta za ove namjene, dok je 27 zahtjeva riješeno kroz druge Pro jekte za
pomoć.
Od 178 zahtjeva kojima je odobrena pomoć u izvještajnom periodu, jednokratna
novčana pomoć u iznosu od 120,00 KM dodijeljena je za 174 građana, a izuzetna
novčana pomoć u iznosu od 240, 00 KM dodijeljena je za 4 građana.
Tabe larni prik az podneše nih zahtjeva za jednokratnu novčanu pom oć socijalno
ugroženom stanovništvu u periodu od 01.01.-31.12.2014. godine
Odobreno
Broj zahtjeva koji
Odobreno JNP
Broj podneše nih
Izuze
tnih
JNP
Broj
odbijenih
su riješeni kroz
u iznosu od
zahtjeva za JNP
zahtjeva
u
iznosu
od
druge
Projek te za
120,00 KM
240,00 KM
pomoć
238
174
4
33
27
U po menuto m per iodu na ime jednokratnih novčanih po moći isplaćeno je 21.840,00
KM .
Služba je pri likom davanja prijedloga Načelniku o dod jeli jedno kratnih novčanih pomoći
surađivala sa boračkim udruženjima, Službom socijalne zaštite Općine Vogošća, kako
se pomoći nebi uduplale, a pomog lo svima koji su u stan ju socijalne potrebe, obzirom na
ograničenost sredstava, a i veliki broj građana koji su u stanju socijalnih potreba.
Nad ležna Služba pored davanja jedno kratnih novčanih pomoći pomaže građanima u
stanju socijalne potrebe kroz druge projekte sa hu manitarn im nevladinim organizacijama
i udruženjima, o čemu Služba detaljno izvještava vijeće kroz Izvještaj o radu Službe.
ZAKLJUČA K :
Predlaže mo Općinskom Vijeću da usvoji Izvještaj o jednokratnim novčanim
davanjima licima u stanju socija lne potrebe za 2014.godinu.
Po ovlaštenju
OPĆINSKOG NAČELNIKA
POMOĆNIK NA ČELNIKA
__________ ______________
Senad Hasanspa hić
Na osnovu člana 7 0. stav 1. t ačka 2. Statuta Općine Vogošća („Službene novine
Kantona Sarajevo“, broj: 27/14) i člana 103. Poslovnika Općinskog vijeća Vogošća
(„Službene novine Kantona Saraj evo“, broj: 27/1 4), Općinsko vijeće Vogošća na sjed nici
održ anoj
_______ ________ 2015. god ine, do nijelo je
Z A K LJ U Č A K
Usvaja se Izvještaj o jedno kratnim novčanim davanjima licima u stanju socijalne
potrebe za period 01.01. – 31.12.201 4. godine.
Broj: 01-05-_____/15
Vogošća, ________2015. godine
PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA VOGOŠĆA
______________ _____
Pik njač Esad
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
112 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content