close

Enter

Log in using OpenID

Bilten - North West Balkans | Save the Children

embedDownload
Bilten
Vol.5 | Br. 10 | April 2013.
PHOTO: Otvoreni klub Niš
Forum teatar kao način podizanja svijesti - Entuzijastična publika na izvođenju predstave "Swatka mala"
Uvod
Poštovani prijatelji djece,
proteklih pet godine Save the Children radi na prepoznavanju virtuelnog nasilja kao i na
osnaživanju zagovarača i branitelja dječijih prava. Doba novih medija donosi i novu
kulturu življenja.Tako je Dan sigurnog interneta, u februaru/veljači ove godine, obilježen
pod sloganom „Poveži se s poštovanjem“. Intreaktivne pozorišne predstave i video
igrice koje detektiraju zone opasnosti samo su dio inovativnog pristupa aktivnostima s
ciljem podizanja svijesti o rizicima u digitalnom svijetu.
Ne tako davno pojam mapiranja (dokumentovanja) nasilja koji se dešava u
kibernetičkom prostoru bio je skoro nepoznat. Danas u regionu (Republika Srbija,
Bugarska, Bosna i Hercegovina) bilježimo stotine prijava, a bez dokumentacije ovih
slučajeva ne može se ni raditi na rješavanju problema. Svaka priča je jednako važna.
Njihovim dokumentovanjem stvaramo narativ za novu generaciju koja odrasta uz
moderne informacione tehnologije.
Ovim izdanjem posebnu pažnju usmjeravamo ka institucionalnim postignućima koje je
ovaj projekat omogućio. Između ostalog, Vlada Republike Srbije na putu je da ilika je da
ljači interneta ku delinkvencijupostavi Centar za bezbjedni internet. Analizu tretnutnog
stanja daje šefica Odnana usvoji strateška dokumenta i uspostavi Centar za bezbjedni
internet. U Bugarskoj je online igrica Zona rizika osvojila prvo mjesto na natjecanju za
najbolji web i privukla 7000 igrača među učenicima u samo mjesec dana. Internetski
portal sigurnodijete.ba u BiH je neiscrpan izvor informacija za djecu, nastavnike i
roditelje. Izrađena je i posebna internetska stranica za nastavnike i edukatore. Tako će
veliki broj djece imati pitanje sigurnosti i bezbjednosti na internetu kao dio sadržaja koji
se obrađuje na časovima informatike.
Save the Children ulazi u završnu fazu projekta. U ovom posebnom broju biltena
donosimo osvrt na postignuća i odjeke našeg rada od 2008. godine pa do danas. Za Save
the Children ovo je dragocjeno iskustvo. Vjerujemo da će naše veze uspostavljene s
poštovanjem trajno ostati u regionu.
Uredništvo
Sveobuhvatna zaštita djece na
internetu
☞ Šta smo učinili da ih zaštitimo u
digitalnom svijetu?
☞ Intervju: Olivera Zečević, šefica
Odsjeka za prevenciju i suzbijanje
maloljetničke delinkvencije u Upravi
kriminalističke policije MUP-a
Republike Srbije
☞ Dan sigurnijeg interneta 2013
☞ Kako smo uključili djecu i roditelje?
Projekat se provodi
uz podršku:
Bilten
Vol.5 | Br. 10 |
April 2013. | strana 2
„Sveobuhvatni odgovor na problem seksulane zloupotrebe i
iskorištavanja djece putem informacionih i komunikacionih tehnologija“
Program se provodi u Bugarskoj, Bosni i
Hercegovini i Srbiji sa ciljem uspostavljanja i
jačanja sistema zaštite djece od prijetnji koje
dolaze sa interneta. Ako se uspjeh mjeri
hiljadama direktnih korisnika edukativnih web
portala, kampanja i edukacija i povećanom
broju prijava, onda je saradnja između
institucija i nevladinih organizacija,
posredstvom Save the Children u pravom
smislu zaživjela. Domaće profesionalce
obučavao je vodeći svjetski forenzičar dr. Joe
Sullivan.
Šta smo učinili da ih zaštitimo
u digitalnom svijetu?
PHOTO: Save the Children
Obilježavanje Dana sigurnijeg interneta 2013.
KONFERENCIJA:
SIGURNOST DJECE NA
INTERNETU
“Tek kada dijete bude izloženo
neprimjerenom sadržaju i kada se desi da
se odrasli pedofil približi djetetu
posredstvom društvene mreže, dogovori
susret s njim i zloupotrijebi ga na psihički
ili fizički način, tek tada razgovaramo o
tom slučaju, podigne se pažnja javnosti i
mediji se aktiviraju. Potom se sva prašina
slegne i prestanemo razmišljati o tome,”
izjavila je Amela Efendić, direktorica
Međunarodnog foruma Solidarnosti
EMMAUS na regionalnoj Konferenciji o
sigurnosti djece na internetu održanoj u
Sarajevu, 13.decembra 2012. godine.
 Problemi internet pedofilije i drugih načina
zloupotrebe djece putem digitalnih medija su
sve prisutniji u javnom prostoru jugoistočne
Evrope. Save the Children privodi projekat kraju.
Krenulo se, prije pet godina, zajedničkim
prepoznavanjem problema, radeći pod okriljem
Save the Children Norway i Ministarstva
sigurnosti BiH od 2008. godine. U ovom periodu
učinjen je veliki iskorak u suzbijanju dječije
pornografije i pedofilije na internetu. Program
se iz BiH proširio na Bugarsku i Srbiju i u
saradnji sa vladama ovih zemalja obuhvatio je:
nabavku opreme, obučavanje stručnjaka,
upriličene su studijske posjete, pokrenute su
besplatne info linije i linije za pomoć, otvorene
su mogućnosti za učlanjenje NVO partnera u
INHOPE (najveću Međunarodnu asocijaciju
online linija za pomoć). Tako je i BiH postala 38
članica udruženja i time osigurala pristup
međunarodnoj bazi podataka i drugim
mogućnostima koje ova mreža pruža.
Bilježimo i vrlo značajne posjete renomiranih
stručnjaka. Obuka za policijske službenike, sudije
i tužioce organizirana je u dva ciklusa u Sarajevu
(2010.) i Beogradu (2012.). Predavači su bili dr.
Joe Sullivan forenzički psiholog i počasni
profesor Univerziteta u Birmingemu te Tom
Simmons, internet detektiv uposlen u Jedinici
za bihevioralnu analizu pri CEOP-u koji već 25
godina pomažu policijskim snagama u Velikoj
Britaniji ali i drugim zemljama Evrope, Sjeverne
Amerike, Australije i Azije na velikim istragama
zločina poput seksualnih ubistava djece, otmica
djece, organiziranog kriminala zlostavljanja djece.
Jedna od najpoznatijih istraga u kojoj su
učestvovali bio je i slučaj djevojčice Madeleine
McCann koja je nestala 2007. godine u
Portugalu.
Riječ je o dva prestižna kursa koje su proveli
Centar za zaštitu djece od iskorištavanja i opasnosti
na internetu (CEOP), državna policijska agencija
Velike Britanije, te agencija Mentor Forensic
Services iz Republike Irske, čiji su ciljevi bili da
na praktičan način poduče profesionalce kako da
efikasnije zaštite djecu od seksualnih predatora
i to na osnovu analize ponašanja pojedinih
počinilaca ovih monstruoznih djela. Dr. Sullivan
je pionir u ovoj oblasti te kreator posebne
metode za bihevioralnu analizu seksualnih
prestupnika, poznatije pod nazivom Sullivanov
metod. Obuku u Sarajevu i Beogradu prošlo je
102 stručnjaka iz BiH i Republike Srbije.
Potaknuta su i istraživanja u ovoj oblasti. Jedno
takvo je provedeno te objavljeno u martu
2012.godine u Bugarskoj. Obučeni učenici
istraživali su među vršnjacima: koliko su sigurni
na internetu.
S posebnom pažnjom u regionu je praćen
proces ratifikacije Konvencije Vijeća/Savjeta
Evrope o zaštiti djece od seksualnog
iskorištavanja i zlostavljanja, koju je prva
ratificirala Republika Srbija 2010., zatim
Republika Bugarska 2011. te Bosna i
Bilten
Hercegovina 2012. Sve vlade u regionu,
sinhronizirano rade na smanjenju osjetljivosti
djece na seksualnu zloupotrebu i eksploataciju
putem novih tehnologija. Rezultati su vidljivi i po
broju organiziranih policijskih operacija i drugih
velikih slučajeva, poduzetih u periodu od
početka projekta do danas, a neke od
najpoznatijih su operacije „Sledgehammer“ i
„Armageddon“ te slučaj „Derventa“.
INOVATIVNI PRISTUPI U
EDUKACIJI
Kako su sve dosadašnje analize pokazale da su
roditelji u velikom informatičkom „mraku“ u
odnosu na svoju djecu, dužna pažnja poklanja
se njihovoj zajedničkoj edukaciji. Tako je
osmišljena interaktivna pozorišna predstava
„Swatka mala“ u kojoj su djeca ali i njihovi
roditelji mogli da se poistovjete sa lakoumnošću
tinejdžerke koja dobiva primamljivu ponudu
putem društvenih mreža da se bavi
manekenstvom ili na drugoj strani sa njenom
prezaposlenom majkom koja i nema baš uvida
šta se događa u virutalnom svijetu njene kćerke.
Predstava je u Srbiji imala veliki uspjeh. Za djecu
i roditelje neponovljivo iskustvo a za nastavnike
sjajan nastavni alat.
A zone rizika na internetu mogli su da upoznaju
na jedinstven način učenici iz Bugarske. Izrađena
je posebna video igrica Zona rizika u kojoj
igrači tj. privatni detektivi prolaze kroz različita
iskušenja. Igrica je nagrađena prvim mjestom za
najbolji web u kategoriji nauke i obrazovanja. I
to nije sve. Ovo nije jedina društvena igra koja
je kreirana u Bugarskoj. „Flashboy u zemlji
spamova“ (2011.) osmišljen je za zabavu i
edukaciju cijele porodice i pokretala je važna
pitanja za diskusiju o sigurnom korištenju
interneta. Vijeće/Savjet Evrope je osmislilo
interaktivnu video-igricu „Kroz divlju šumu
interneta“ (2009.), namijenjenu djeci mlađeg
uzrasta, koja je zahvaljujući projektu Save the
Children prevedena na jezike zemalja u regionu.
KAMPANJE: ZNA LI NEKO,
GDJE JE BUCO?
U okviru višemjesečne medijske kampanje
Regulatorna agencija za komunikacije u BiH
(RAK) je tokom 2011. osigurala prava na
emitovanje vrlo zapaženog video i radio
spota „Gdje je Buco?“ Spot ukazuje ne
moguće opasnosti za djecu na internetu kao
što su pornografski sadržaji, kontakti sa
pedofilima i radiklanim grupama. U isto
vrijeme animira roditelje da više pažnje
posvete zaštiti djece na internetu.
Vol.5 | Br. 10 |
April 2013. | strana 3
EDUKACIJA:
UČILI SMO OD NAJVEĆIH AUTORITETA
Nakon što je s velikim uspjehom prof. Joe Sullivan održao prvi kurs
za stručnjake u BiH saradnja je nastavljena i godinu dana poslije, tačnije
u decembru 2012. kada je gostovao je u Srbiji. Beograd je tako bio
domaćin drugog, naprednog
kursa Intrevjuisanje počinilaca
seksualnog zlostavljanja djece: osnovi bihevioralne analize i to
za 45 učesnika među kojima su bili policijski službenici, sudije i tužioci
iz Srbije i BiH. Organiziran je s ciljem razumijevanja psihologije činjenja
krivičnog djela i načina rada počinilaca seksualnog iskorišćavanja i
zloupotrebe djece kako bi se efikasnim istražnim intervjuom dobile
korisne informacije i dokazi.
Profesor Joe Sullivan
Predavač, prof. dr Joe Sullivan je glavni forenzičar i analitičar ponašanja
u Mentor Forensic Services, prestižnoj forenzičkoj agenciji iz Republike
Irske.
Priliku da budu vršnjački edukatori prvo su
dobili stariji osnovci i srednjoškolci iz Bugarske
kroz razvoj online platforme za edukaciju
vršnjačkih edukatora. Kreiran je set tema
kroz koje budući edukatori prolaze, a zatim
polažu online test.Ako ga uspješno polože, stiču
pravo na certifikat. Platforma je prevedena i
postavljena u Srbiji, zahvaljujući svesrdnoj
pomoći IT Akademije kompanije Link Group te
će biti uskoro na raspolaganju i u BiH.
Odmah nakon pokretanja jedinstvenog internet
portala u BiH sigurnodijete.ba imenovan je
amsadasador projekta, regionalno poznati reper
Adnan Hamidović Frenkie. Njegova velika
popularnost među tinejdžerima potaknula je
dijalog o opasnostima na internetu. Frenkie je
preko stranice dostupan za djecu i njihova
pitanja. Portal je otišao korak dalje, te je nakon
iskazane želje nastavnika informatike u BiH i
nekoliko održanih treninga za trenere (ToT) o
sigurnosti djece na internetu kreiran poseban
web portal za nastavnike na kome se nalaze
razni interesantni alati za rad s djecom, kao i
literatura. Nastavnici na portalu imaju priliku
objavljivati svoju metodologiju rada te
komunicirati sa kolegama širom zemlje. Tako će
uskoro djeca širom BiH imati priliku da saznaju
više o pitanju sigurnosti i bezbjednosti na
internetu na časovima informatike.
ŠTA JE JOŠ OSTALO DA SE
URADI?
U višegodišnjem radu Save the Children se
susretao sa brojnim izazovima, učeći s
partnerima (EMMAUS-BiH, B92-Srbija, CIE i
ARC Fond iz Bugarske) o internetu kao
najmoćnijem sredstvu za regrutaciju žrtava.
Kako je projekt kreiran da obuhvati glavna
pitanja sigurnosti djece na internetu, kao
polaznu osnovu imao je zadatak ujednačiti
regionalne zakone sa evropskim standardima.
Srbiju čeka usvajanje Nacionalne strategije za
prevenciju i zaštitu djece od trgovine i
iskorišćavanja u pornografiji i prostituciji, a ova
država, kao i BiH, radi na otvaranju Centra za
bezbjedni/sigurni internet. Bugarska je,
zahvaljujući prvenstveno radu NVO Centra za
inkluzivno obrazovanje (CIE) i Fonda za
primijenjeno istraživanje i komunikacije (ARC
Fond) svojim članstvom u evropskoj porodici
uspjela da definira ključna pitanja i smanji
osjetljivost djece na seksualnu zloupotrebu i
eksploataciju putem IKT, provodeći programe
prevencije kroz interaktivno obrazovanje u
školama. Osim toga, partneri Save the Children
uticali su na izmjene krivičnog zakona u
Bugarskoj, čime se omogućilo stvaranje registra
seksualnih prestupnika, te su ozvaničili saradnju
sa Policijskom akademijom u Sofiji čiji su redovni
predavači.
Ono što je u regionu prije pet godina bio
zajednički problem svih država koje učestvuju u
projektu
poput: nepostojanja
sistema
prijavljivanja, neadekvatnih zakona, nepostojanja
podrške i svijesti o internet zlouoptrebi,
nedostataku opreme i edukacije za policijske
službenike, sudije i tužioce, iz današnje
perspektive izgleda kao daleka prošlost.
A sve ovo ne bi bilo moguće bez svesredne
podrške OAK Fondacije koja je sve ove
godine bila odani saveznik Save the Children.
Bilten
Vol.5 | Br. 10 |
April 2013. | strana 4
Intervju:
Olivera Zečević, šefica Odsjeka za prevenciju i suzbijanje
maloljetničke delinkvencije, Uprava kriminalističke policije MUP
Republike Srbije
Korak do jasnih pravila za
bezbjedno korištenje interneta
PHOTO: Politika
Iako su 2011. godine, izrađeni Nacrt
Nacionalne strategije za prevenciju i zaštitu
dece od trgovine i iskorišćavanja u
pornografiji i prostituciji i Nacrt Akcionog
plana za prevenciju i zaštitu dece od
iskorišćavanja u pornografiji zloupotrebom
informacionih i komunikacionih tehnologija
u Republici Srbiji, još uvek nisu usvojeni od
strane Vlade Republike Srbije.Takođe, Centar
za bezbedni internet još uvijek nije počeo sa
radom.
Šta su, po Vašem mišljenju, najveća
postignuća projekta i provedenih aktivnosti?
Zečević: Zajedno smo uspeli izraditi nacrt
Nacionalne strategije za prevenciju i zaštitu
dece od trgovine i iskorišćavanja u pornografiji
i prostituciji i nacrt Akcionog plana za prevenciju
i zaštitu dece od iskorišćavanja u pornografiji
zloupotrebom informacionih i komunikacionih
tehnologija u Republici Srbiji.
Donet je novi Posebni protokol o postupanju
policijskih službenika u zaštiti maloletnih lica od
zlostavljanja i zanemarivanja, koji je dostavljen
na primenu nadležnim organizacionim
jedinicama Ministarstva unutrašnjih poslova.
Održano je pet seminara namenjenih
predstavljanju Posebnog protokola, na kojima je
učestvovalo 180 policijskih službenika
kriminalističke policije i Sektora unutrašnje
kontrole policije, sa sertifikatima za postupanje
prema maloletnim licima. Značajno je ukazati, da
se po prvi put u ovom obavezujućem internom
aktu Ministarstva, navode opšte mere zaštite
maloletnih lica u svojstvu oštećenih krivičnim
delima i prekršajima sa elementom nasilja i daju
smernice policiji na koji način se u ovakvim
situacijama obavlja razgovor sa licima mlađim od
18 godina.
Izrađeno je i odštampano 20.000 flajera „10
pravila za bezbedno korišćenje Interneta“, koji
su dostavljeni policijskim upravama u Republici
Srbiji i Odeljenju za borbu protiv
visokotehnološkog kriminala sa ciljem pružanja
podrške policijskim službenicima koji su pored
ostalog angažovani i u preventivnim
aktivnostima namenjenim školskoj populaciji.
Kako bi se proces zaštite djece od eksploatacije i drugih oblika zlostavljanja učinio bržim,
efektivnijim i koordiniranim u Republici Srbiji nepohodno je usvojiti polazna strateška
dokumenta i educirati profesionalce. Šta su postignuća, a šta nedotaci postojeće saradnje
razgovarali smo sa Oliverom Zečević, šeficom Odsjeka za maloljetničku delinkvenciju u Upravi
kriminalističke policije MUP-a Srbije
Sprovedena je trodnevna specijalistička obuka
„Intervjuisanje učinioca seksualnog zlostavljanja
dece: Obuka za okvirnu analizu ponašanja“ na
kojoj su učestvovala 24 policijska službenika
kriminalističke policije koji obavljaju poslove
suzbijanja seksualnih delikata i krivičnih dela iz
oblasti visokotehnološkog kriminala. Navedena
obuka je doprinela boljem razumevanju ove
problematike, a posebno unapredjenju veština i
kompentencija policajaca prilikom budućeg
pristupa u radu na ovakvim slučajevima.
Koje kompenete nedostaju da bi sistem
zaštite djece od eksploatacije i drugih
pojava zlostavljanja putem interneta (npr.
bulling) bio uspješniji u Republici Srbiji?
Zečević: U ovoj oblasti, mišljenja sam da
nedostaje i da je potrebno usvojiti a zatim
početi sa primenom Nacionalne strategije i
Akcionog plana u Republici Srbiji, kako bi se
proces zaštite dece od eksploatacije i drugih
oblika zlostavljanja (ne samo putem Interneta)
učinio bržim, efektivnijim i koordiniranim.
Takođe, veoma važna komponenta koja bi
značajno unapredila postupanje u oblasti zaštite
dece od svih vidova nasilja, je kontinuirana
obuka profesionalaca iz relevantnih sistema
(obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite,
policije i pravosuđa) kao i organizacija civilnog
društva, kako u oblasti prevencije i zaštite dece
od
zloupotreba
putem
savremenih
informacionih i komunikacionih tehnologija, tako
i kroz obuku za doslednu primenu opšteg i
posebnih protokola za zaštitu dece od
zlostavljanja i zanemarivanja.
Može li se govoriti o povećanju prijavljenih i
porcesuiranih slučajeva u Republici Srbiji?
Ako ne, kada to očekujete i šta po Vama
treba poduzeti da sistemska, institucionalna
zaštita djece postane vidljivija u društvu?
Zečević: U cilju sistemske zaštite dece posebno
u ovoj oblasti, potrebno je dosledno
primenjivati zakone (Zakon o maloletnim
učiniocima krivičnih dela I krivičnopravnoj zaštiti
maloletnih lica, Zakonik o krivičnom postupku i
Krivični zakonik), kao i sve podzakonske I ostale
instruktivne akte koji su donete u ovoj oblasti.
Prema podacima Ministarstva unutrašnjih
poslova u periodu od 2010. do 2012. godine,
policija je prosečno godišnje otkrila I
prijavila oko 30 krivičnih dela prikazivanja,
pribavljanja i posedovanja pornografskog
materijala i iskorišćavanja malolentog lica za
pornografiju (u 2010. prijavljena su 24 krivična
dela; u ; 2011. – 43 i 2012. – 24).
Ali polazna-nulta tačka je usvajanje Nacionalne
strategije i Akcionog plana u Republici Srbiji.
Primenom ovih strateških dokumenta značajno
bi bila unapredjena ne samo istitucionalna
zaštita, već bi se dosta uradilo i na polju
prevencije, kao i u domenu informisanja
gradjana i stručne javnosti.
Često zaboravljamo ulogu i odgovornost
roditelja i drugih građana u zaštiti djece od
internet nasilja. Kako vidite buduću
saradnju kako bi se uspješnije nadzirao
“necenzurisani” kibernetski prostor u kome
su djeca non-stop povezana sa spoljnim
svijetom?
Zečević: U cilju podizanja svesti o opasnosti
ove pojave, na web sajtu Ministarstva
unutrašnjih poslova uspostavljen je link
„Zaštitimo decu od pedofilije na
Internetu“, na kome su objavljena uputstva za
roditelje i staratelje o merama zaštite dece od
zloupotreba i iskorišćavanja putem Interneta.
Takođe je postavljena i mejl adresa:
[email protected], za dostavu
elektronskih poruka na koju građani (uključujući
i decu), mogu prijaviti izvršenje krivičnog dela,
odnosno tražiti pomoć i zaštitu policije.
U ovom kontekstu, vredan pažnje je i Projekat
“Bezbedno detinjstvo - razvoj bezbednosne
kulture mladih” koga od 2010. godine, zajednički
sprovode Ministarstvo unutrašnjih poslova i
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog
razvoja u skladu sa Akcionim planom za
spovodjenje nacionalne strategije za prevenciju
I zaštitu dece od nasilja. Cilj Projekta je da
obezbedi održiv model informisanja učenika o
bezbednosnoj kulturi, a jedna od tema o kojoj
učenici i policajci razgovaraju odnosi se na
„Bezbedno korišćenje Intereneta i društvenih
mreža”.
Bilten
Vol.5 | Br. 10 |
April 2013. | strana 5
Obilježavanje Dana bezbjednog interneta u BiH i Srbiji
Klikni bezbjedno
- poveži se s poštovanjem
PHOTO: Save the Children
Obilježavanje dana sigurnijeg interneta 2013.
 Učenicima Srednje zubotehničke škole u
Sarajevu na Dan sigurnijeg interneta pružena je
prilika
da
razgovaraju
sa
Državnim
koordinatorom za borbu protiv trgovine ljudima
Samirom Rizvom, a kratke prezentacije na
temu online sigurnosti održale su Amela
Efendić iz MFS-EMMAUS-a, te direktorica
organizacije OneWorldSEE, Valentina Pellizzer.
Razgovarali su o problemima i izazovima sa kojima
se suočavaju mladi na internetu, te kako najbolje
da se zaštite. Posebna pažnja usmjerena je na
važnost i potrebu prijavljivanja svakog oblika
online uznemiravanja. Također, ovom prilikom
učenici su upoznati sa web portalom
www.sigurnodijete.ba koji je kreiran 2009. godine
u cilju podizanja svijesti među djecom i mladima o
sigurnom korištenju interneta, kao i sa web
stranicom www.mapirajnasilje.net, koja ima za cilj
da prati i bilježi pojavu online nasilja širom BiH
kako bi se dala vidljivost ovom problemu koji
naročito pogađa žene i djevojčice. Dobiveni
podaci će se koristiti u svrhu daljeg zagovaranja
prema nadležnim institucijama da bi se zaštitile
ranjive populacije.
Obilježavanje ovog dana u Bosni i Hercegovini
ove godine realizirano je u suradnji sa policijom
Brčko Distrikta i Udruženjem nastavnika i
profesora informatike Kantona Sarajevo - koje
je pozvalo sve svoje članove da u svim osnovnim
i srednjim školama Kantona Sarajevo
razgovaraju sa učenicima na temu sigurnosti na
internetu u okviru svojih redovnih nastavnih
aktivnosti, te u suradnji sa nekoliko osnovnih i
srednjih škola.
„Dan sigurnijeg interneta je samo povod da javno
govorimo o problemu sigurnosti djece na internetu,
kao i o rizicima koje nosi internet i druge
komunikacijske tehnologije, uključujući i mobilne
Škole koje su se pridružile obilježavanju
SID-a 2013. su: Srednja ekonomska škola
Sarajevo; Osnovna škola „Brčanska Malta“,
Tuzla; Gimnazija i srednja stručna škola
„Petar Kočić“, Zvornik; Srednja tehnička
škola Tešanj; Srednja ekonomska škola
Lukavac; Mješovita srednja škola Banovići;
Osnovna škola „Husein ef. Đozo“ Goražde;
Peta gimnazija Sarajevo.
Aktivnosti povodom obilježavanja Dana sigurnijeg interneta realizuju se već treću godinu u
Bosni i Hercegovini i Srbiji, u saradnji sa mrežom Insafe. Obilježavanje ovog dana (Safer
Internet Day) mreža Insafe organizuje svake godine početkom februara/veljače u cilju
promocije sigurnijeg i odgovornijeg korištenja online tehnologija i mobilnih telefona, a posebno
među djecom i mladima širom svijeta.Tema ovogodišnjeg obilježavanja u cijeloj Evropi je
Online prava i odgovornosti, a pod sloganom “Connect with Respect“ (Poveži se s
poštovanjem).
SID (Safer Internet Day) Komitet BiH je tijelo formirano 2011. godine s ciljem realizacije
preventivnih i promotivnih aktivnosti na zaštiti djece i mladih pri korištenju informacijskih i
komunikacijskih tehnologija. Ovo tijelo je formirano od strane MFS-EMMAUS-a a u suradnji sa
međunarodnom organizacijom Insafe - evropskom mrežom centara za podizanje svijesti i
promociju sigurnog i odgovornog korištenja interneta i mobilnih uređaja među djecom i mladima.
Komitetom predsjedava Državni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima, a članovi su
predstavnici Regulatorne agencije za komunikacije BiH, Udruženja Međunarodni forum
solidarnosti – EMMAUS, Save the Children, OneWorldSEE, Microsoft-a BiH.
PHOTO: Save the Children
Samir Rizvo, Državni koordinator za borbu protiv trgovine
ljudima
telefone. Ministarstvo sigurnosti BiH, Odsjek za
borbu protiv trgovine ljudima već nekoliko godina
radi svakodnevno u saradnji sa partnerima na
unapređenju zakonskih okvira i osposobljavanju
policijskih agencija da adekvatno reaguju na
krivična djela koja se tiču uznemiravanja putem
interneta, posebno kada su žrtve djeca. Ipak, još
uvijek je dug put pred nama kako bismo omogućili
potpunu zaštitu djece u ovakvim slučajevima, ali
upravo zbog toga je važno da dobivamo prijave o
ovim oblicima nasilja, kako bismo pravovremeno i
uspješno mogli odgovoriti na zloupotrebe koje su,
zbog raširenosti interneta, svakim danom sve češće,
istakao je Državni koordinator za borbu protiv
trgovine ljudima Samir Rizvo.
Online prava i odgovornosti
korisnika interneta u Srbiji
Zloupotrebe, nasilje, pedofilija su samo neke od
opasnosti kojima su izložena djeca dok koriste
internet. Dan bezbjednog interneta obilježen je
u Beogradu kao interaktivna radionica
inspirisana temom globalne manifestacije
“Poveži se s poštovanjem”.
“U ovoj fazi ćemo imati dva modula, odnosno dva
segmenta kojima ćemo se baviti. Jedan je edukacija,
na svim nivoima. Bilo da je reč o deci, roditeljima,
nastavnicima i opštoj javnosti, odnosno podizanje
svesti o ovom problemu i značaj prevencije ovog
problema. A drugi segment je uspostavljanje linije za
prijavu problematičnog sadržaja”, kaže Ivan Jelić
koordinator projekta “Centar za bezbedni
internet”.
Uključenost države, nevladinih organizacija kao
i roditelja može da pomogne u unapređivanju
svijesti djece o rizicima na internetu. Podatak
koji brine je da čak 16 odsto učenika na
društvenim mrežama daje lične podatke
osobama
koje
uopšte
ne
poznaje.
“Mi ćemo u okviru centra napraviti hotline, tako da
će ljudi online odmah moći da prijavljuju neki
neprimeren sadržaj i na taj način ćemo praviti bazu
podataka koja će nam jasno ukazati gde vreba
opasnost i tu ćemo dobijati neke informacije koje će
nam pomoći da u budućnosti definišemo kampanju
koju ćemo sprovoditi kada je u pitanju zaštita dece
na internetu”, rekao je Stefan Lazarević
državni sekretar za telekomunikacije i
infromacione
tehnologije.
Interaktivna radionica “Poveži se i poštuj
drugog” protekla je u nadmetanju u dječijim
igricama i pravljenju žabica. Tako su mladi i
njihovi roditelji mogli da nešto nauče o zaštiti i
poštovanju drugih na internetu, od koga da
dobiju savjet kada imaju problem ili kako da
pomognu nekome. “Centar za bezbedni
internet” trebalo bi da omogući mladima da se
osjećaju sigurnije kada koriste internet ali i da se
smanje zloupotrebe, naročito kada je u pitanju
komunikacija mladih na društvenim mrežama.
Ovaj centar osnovali su Fond B92, Ministarstva
telekomunikacija i unutrašnjih poslova u saradnji
sa organizacijom “Save the Chidren”.
Bilten
Vol.5 | Br. 10 |
April 2013. | strana 6
Zona rizika u Bugraskoj
Online igrica Zona rizika predstavljena na Dan bezbjednijeg interneta 2012. posvećena
podizanju svijesti osvojila prvo mjesto na natjecanju za Web nagrade u Bugarskoj. Igricu
možete igrati na http://game.safenet.bg/ .
On-line igrica za podizanje svijesti Zona rizika
 U okviru projekta „Sveobuhvatan odgovor
na seksualno zlostavljanje i iskorištavanje djece
u jugoistočnoj Evropi“ koji implementiraju
organizacija Save the Children, Centar za
inkluzivno obrazovanje, i Fond za primijenjeno
istraživanje i komunikacije Bugarske, izrađena je
igrica koja podiže svijest tinejdžera o
opasnostima koje prijete od interneta. Igra je
koncipirana kao pohod pod nazivom Zona rizika
u kojem igrač ima ulogu privatnog detektiva koji
mora utvrditi koje je sve greške mlada djevojka
napravila koristeći se internetom i mobilnim
uređajima koje su dovele do njenog nestanka.
Na Dan bezbjednijeg interneta 2012., pokrenuto
je državno natjecanje za đake, i u mjesec dana,
više od 7.000 đaka je igralo igricu, dok je njih 700
uspjelo riješiti slučaj i spasiti otetu djevojku.
15-godišnji učenik iz Sofije je osvojio najviše
poena za što je primio nagradu u vidu tablet
uređaja sa instaliranim anti-virus programom
kao dar privatnog preduzeća Hi Computers
koje je pristalo biti partner u ovom
natjecanju.
Istraživanje među vršnjacima u Bugarskoj
Učenici škole „Petko Slaveykov“ iz Stare
Zagore prikupili informacije iz prve ruke
o opasnostima koje učenike vrebaju na
internetu
svojim đacima. Potom su gledali film o
bezbjednosti na internetu (naziv filma je
„Unforgivable“ („Neoprostivo”) a prikazivan je
tijekom obuke iz istraživanja među vršnjacima).
Djeca su film prikazivala kod kuće, i gledala ga sa
roditeljima.“
PHOTO: Centre for Inclusive Education
Istraživači na prezentaciji rezultata istraživanja među
vršnjacima u svojoj školi.
Naslovnica „Safe on the
Internet“ publikacije
dostupne na bugarskom i
engleskom jeziku
 Istraživanje koje su učenici proveli sa
Centrom za inskuzivno obrazovanje i Fondom
za primijenjeno istraživanje i komunikacije je
odigralo značajnu ulogu kako za Centar, tako i za
školsku zajednicu. Centar je na ovaj način iz
prve ruke dobio informacije o tome kako
učenici doživljavaju opasnost i bezbjednost na
internetu. Imali su priliku javno iznijeti svoje
stavove i osjetiti se istinski uključenim u pitanja
bezbjednosti na internetu, te tako prenijeti svoje
znanje i iskustvo na vršnjake.
Po riječima školske pedagoginje Venete Kirove
„Pitanje bezbjednosti na internetu je za nas od
izuzetnog značaja, i moje kolege na njemu
konstantno rade. Jako su im se dopali upitnici
korišteni u istraživanju, te ih i sami koriste sa
Projekt je obuhvatao i natjecanje u crtanju na
temu bezbjednosti na internetu koje je
organizirano u martu 2012. godine. Učenici
trećeg razreda smatraju da su važna pravila: „Ne
treba vjerovati u kontakte sa nepoznatim
osobama preko društvenih mreža; Ne prihvatati
pozive na sastajanje uživo sa nepoznatim
osobama bez dopuštenja roditelja; Ne treba se
ljutiti na roditelje, i treba im dopustiti da vide ko
su osobe sa kojima komunicirate preko
Facebooka ili Twittera; Preporučuje se ne
otkrivati svoje pravo ime, adresu i godine!“, kako
je na svom crtežu napisala Kalina Stoyanova.
Crtež Kaline Stoyanove
Bilten
Vol.5 | Br. 10 |
April 2013. | strana 7
Forum teatar u Srbiji
Interaktivna pozorišna predstava
kao sredstvo za podizanje svijesti
„Swatka mala“
PHOTO: Otvoreni klub Niš
Insert iz predstave Swatka mala

Za godinu dana (2011. – 2012.), Otvoreni
klub iz Niša je organizirao predstavu za
1.300 od ukupno 18.474 direktna
korisnika projekta. Projekt se nastavlja i u
periodu 2012. -2013. godine, a samo u
prvih šest mjeseci 2012. godine partneri iz
Niša izveli predstavu za 775 direktnih
korisnika sa juga Srbije.
Fondacija B92 je započela provedbu
projekta „Odgovor na seksualno zlostavljanje i
iskorištavanje djece u Srbiji“ kao pripremnu fazu
za formiranje Centra za bezbjedniji internet u
Srbiji. Projekt u osnovnim školama širom Srbije
je proveo formirani NVO forum, sa ciljem
podučavanja djece o osnovnim pravilima
bezbjednog korištenja interneta uz istovremeno
procjenjivanje njihovih konkretnih potreba i
tipičnih ponašanja na internetu. Glas o
„zanimljivim radionicama“ se brzo proširio, pa
je prvobitni spisak škola u kojima će se održati
u međuvremenu narastao.
NVO Otvoreni klub Niš se odlučila za tehniku
forum teatra kako bi angažirala djecu i istinski
Izvođenje Forum
teatra
PHOTO: Otvoreni klub Niš
im predstavila zamke, opasnosti i prednosti
korištenja interneta. U predstavi su glumili
učenici koji i inače učestvuju u organizaciji
različitih aktivnosti i kampanja NVO Otvoreni
klub Niš. Predstavu Swatka mala su pripremili za
samo dvije sedmice. To je priča o običnoj
tinejdžerki, njenim prijateljima i majci koja
pokušava uskladiti zahtjeve svojih kćerki, posao
i svakodnevne kućanske obaveze. Kao što se
zbiva u stvarnom životu, djevojčica upoznaje
nekoga preko interneta ko joj obećava posao
manekenke, snimanja, putovanja po inostranstvu
i mnogo novca, i to na osnovu njene donekle
provokativne fotografije na profilu društvene
mreže. Suočivši se sa mračnim ishodom
predstave gdje neznanac sa svojim prijateljima
otima lakovjernu djevojku, publika dobiva
mogućnost da promijeni likove iz priče, utječe
na određene faze priče, reakcije likova, a time i
konačni ishod. Na kraju predstave su skoro svi
na nogama, aktivno su slušaju, navijaju, smiju se
i aplaudiraju. Zaista se radilo o velikom uspjehu:
relativno jednostavna predstava je realno
prikazala sve nas, i baš kao u „pravom“
pozorištu, dovela do katarze i svijesti da stvari
mogu ići i drugačijim tokom. I djeca i roditelji i
nastavnici su naučili važnu lekciju o bezbjednom
korištenju informacionih tehnologija i interneta;
nastavnici su ovo vidjeli kao sjajan nastavni alat
koji mogu koristiti za prenošenje različitih vrsta
znanja; djeca na bini su bila svjesna svog važnog
dostignuća.
Bilten
Vol.5 | Br. 10 |
April 2013. | strana 8
Podizanje svijesti u Bosni i Hercegovini
Internetski portal za svakoga:
www. sigurnodijete.ba
internetske stranice za nastavnike i edukatore
je rezultat povratnih informacija i zahtjeva
upućenih od strane nastavnika informatike na
obukama održanim u sklopu projekta.
PHOTO: Save the Children
Radionica za djecu povodom Dana bezbjednijeg interneta
 Organizacija Save the Children u
saradnji sa Međunarodnim forumom
solidarnosti Emmaus od 2010. godine
provodi prvi projekt ove vrste u Bosni i
Hercegovini usmjeren na prevenciju
seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djece
preko interneta. Jedna od ključnih komponenti
projekta je podizanje svijesti o bezbjednom
korištenju interneta. Trogodišnji napori su
rezultirali izradom obimnog internetskog
portala-www.sigurnodijete.ba koji se
sastoji od devet internetskih stranica
posvećenih određenim ciljnim grupama,
roditeljima, djeci, tinejdžerima, nastavnicima i
široj javnosti, koje su pisane djeci bliskim
Stranica za djecu
jezikom, i sa video materijalima posvećenim
prevenciji seksualnog zlostavljanja djece putem
interneta. Sa ciljem dopiranja do šire publike,
portal je dostupan i na engleskom jeziku.
Pored toga, izrađena je i posebna internetska
stranica za nastavnike i edukatore
posvećena istoj temi, sa ciljem stvaranja panela
za diskusiju, edukaciju, obučavanje, razmjenu
informacija, povezivanja i umrežavanje
nastavnika informatike i drugih nastavnika u BiH,
čime se radi na povećanju prevencije i
uključivanju edukacije o rizicima
iskorištavanja djece preko interneta u
nastavni plan i program osnovnih i
srednjih škola u BiH. Postavljanje posebne
Kao posebna opcija i važna komponenta, na
portalu se nudi i mogućnost prijavljivanja
neprimjerenih sadržaja i drugih vidova
zlostavljanja djece pomoću komunikacijskih
i telekomunikacijskih tehnologija, što je
jedinstveno u BiH. Prijavama rukuje obučeno
osoblje, i iste se prosljeđuju agencijama za
provedbu zakona pomoću sistema posebno
izrađenog za tu svrhu, uz poštivanje zakonom
utvrđenih prava povjerljivosti i privatnosti
informacija. Od uspostavljanja ovakvog načina
prijavljivanja, u periodu od 18 mjeseci je
zaprimljena ukupno 61 prijava od čega se 18
odnosi na dječiju pornografiju, 16 na nedolične
slike, „upadanje“ na tuđe profile i krađe
identiteta, dok se 28 „prijava“ odnosilo na
pitanja, traženje savjeta, dodatnih informacija, itd.
Prateći put bezbjednosti na internetu i
prijavljivanja mogućih zloupotreba, MFSEMMAUS je postao član Međunarodne
asocijacije online linija za pomoć INHOPE, kao prva linija za pomoć na
Balkanu, čime je Bosna i Hercegovina
postala 38 država članica ovog udruženja,
te tako dobila pristup međunarodnoj bazi
podataka, i mogućnostima za obuke.
Pristup do tri različite podstranice putem portala www.sigurnodijete.ba
Save the Children | North West Balkans
Adresa: Ljubljanska 16, Sarajevo, Bosna i Hercegovina | Centrala +387 (0) 33 290 671 | Fax +387 (0) 33 290 675
[email protected] |
www.facebook.com/Save-the-Children-in-North-West-Balkans | www.savethechildren.net
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
47
File Size
5 122 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content