close

Enter

Log in using OpenID

Agregat KJ Uputstvo opste

embedDownload
KONEL
Uputstvo za rukovanje i održavanje
dizel agregata tipa KJ
Ovlašteni prodavac i serviser
Konel d.o.o Trn
Cara Dušana 70. 78252 Trn,
tel 051/586-979 ili 051/586-650, fax. 051/586-325
[email protected] www.konel-trn.com
Uputstvo za upotrebu i održavanje agregata tipa KJ
1
Sadržaj
Sadržaj ........................................................................................................................................................... 1
Uvodne napomene ......................................................................................................................................... 2
Mjere bezbijednosti ................................................................................................................................... 2
Premještanje agregata ................................................................................................................................ 3
Hemijske supstance, požar i eksplozija ..................................................................................................... 3
Mehanički dijelovi ..................................................................................................................................... 4
Električni uređaji ....................................................................................................................................... 4
Buka ........................................................................................................................................................... 5
Izduvni gasovi ............................................................................................................................................ 5
AGREGAT I NJEGOVE KOMPONENTE .................................................................................................. 6
Dizel motor ................................................................................................................................................ 6
Generator ................................................................................................................................................... 6
Kućište i sistem za gorivo .......................................................................................................................... 6
Sistem podmazivanja ................................................................................................................................. 7
Prigušivač i sistem odvoda izduvnih gasova ............................................................................................. 7
Amortizeri vibracija ................................................................................................................................... 8
Akumulator ................................................................................................................................................ 8
Upravljačka ploča i ploča mreža-agregat .................................................................................................. 8
Određivanje mjesta agregata i instalacija ...................................................................................................... 9
Električno priključivanje agregata i startovanje .......................................................................................... 11
Montaža ploče mreža-agregat (transfer panel) .................................................................................... 11
IZBOR KABLOVA ................................................................................................................................. 12
Rukovanje agregatom .............................................................................................................................. 13
Rad sa automatskim agregatima .......................................................................................................... 13
Rad sa ručnim agregatima ................................................................................................................... 14
GREŠKE I UZROCI.................................................................................................................................... 15
Održavanje agregata .................................................................................................................................... 16
Prvo održavanje ....................................................................................................................................... 16
Održavanje nakon svakih 150 sati rada agregata ..................................................................................... 16
OSNOVNO ODRŽAVANJE DIZEL AGREGATA KJT 12 ...................................................................... 17
Ovlašteni prodavac i serviser Konel d.o.o Trn
Trn Cara Dušana 70, 78252 Trn
tel. 051/586-979, fax. 051/586-325,
e-mail [email protected]; www.konel-trn.com
Uputstvo za upotrebu i održavanje agregata tipa KJ
2
Uvodne napomene
Obratiti pažnju na uputstva i upozorenja u ovom korisničkom uputstvu da bi se koristio agregat sa svim
njegovim performansama što duže.
Ovo uputstvo je napisano da bi pomoglo korisnicima da na jednostavan način koriste agregat. Ako se
koristi u skladu sa uputstvima u ovom korisničkom uputstvu, onda je u garanciji godinu dana ili 1000 sati,
kao što je u garantnom listu navedeno. Greške koje se dese usljed izvršenih promjena na agregatu, bez
pristanka proizvođača, ili usljed korištenja neoriginalnih dijelova na uređaju, isključuju garanciju.
Naši agregati su isporučeni kupcu, tek nakon preciznih testova i drugih koraka kontrole kvaliteta
predviđenih kroz pojedinačne proizvodne procese, izvršene od strane našeg obučenog tima stručnjaka.
Obavezno preporučujemo da se pročitaju i uoče oznake upozorenja na samom agregatu i primjene mjere
bezbijednosti označene u ovom uputstvu, kako bi se spriječila oštećenja i nezgode.
Trebalo bi vršiti periodično održavanje da bi se uređaj koristio efikasnije i duže. Može se napraviti
sporazum o periodičnom održavanju sa našim ovlaštenim tehničkim servisom, Konel d.o.o. Trn.
Uputstvo za korištenje i održavanje je pripremljeno da pomogne korisniku da korisiti agregat jednostavno
ga održava. Sve upute u ovom uputstvu trebaju se uzeti u obzir kod postavljanja, održavanja i rada
agregata da bi sa maksimalnim performansama i pouzdano trajao dugi niz godina. Montažu, održavanje i
podešavanje agregata treba da vrše kvalifikovana i sposobne lica. Ako se mora koristiti agregat u prljavoj
i prašnjavoj sredini, češće vršiti njegovo održavanje da bi se osigurao pravilan rad agregata.
Svaki agregat ima tablicu na kojoj se nalaze model i serijski broj, godina proizvodnje, napon, struja,
frekvencija, faktor snage i težina. Ova tablica može pomoći servisu za održavanje i za definisanje
rezervnih dijelova za agregat.
Mjere bezbijednosti
Agregat je dizajniran da bi radio bezbjedno u skladu sa tehničkim zahtjevima. U svakom slučaju za
pouzdanost i bezbijednost rada agregata su odgovorni rukovalac i serviser. Ako su odgovarajuće mjere
bezbijednosti primjenjene, mala je mogućnost dešavanje nezgode. Prije bilo kakvog rada ili održavanja,
rukovalac ili serviser su dužni da primjene odgovarajuće mjere bezbijednosti, da pročitaju sve preporuke i
upozorenja u ovom uputstvu i primjene ih. Agregat ne treba da radi ako je poznato ili prethodno
predviđeno kritično stanje agregata. U slučaju da se uoči kritično stanje agregata, treba staviti znak
upozorenja na uređaj, otpojiti negativnu klemu sa akumulatora i izolovati negativni (-) pol aumulatora.
Spriječiti mogućnost uključenja generatora, i držati negativni pol akumulatora izolovanim dok se vrši
održavanje i čišćenje agregata.
Samo kvalifikovana lica treba da rukuju agregatom prema uputstvu, uzimajući u obzir upozorenja.
Ovlašteni prodavac i serviser Konel d.o.o Trn
Trn Cara Dušana 70, 78252 Trn
tel. 051/586-979, fax. 051/586-325,
e-mail [email protected]; www.konel-trn.com
Uputstvo za upotrebu i održavanje agregata tipa KJ
3
Premještanje agregata
Kućište agregata je dizajnirano tako da bi njegov transport bio što jednostavniji. Nepravilno držanje može
uzrokovati ozbiljnu štetu na komponentama. Agregat treba dizati viljuškarem i pažljivo vući ili gurati
pomoću hvataljki na kućištu. Ne smije se gurati kućište direktno kada se koristi viljuškar za guranje,
umjesto toga postaviti drveni amortizer između kućišta i viljuškara da bi se spriječila oštećenja. Agregat
treba dizati sa odgovarajućim viljuškarem prema njegovoj težini. Ne koristiti prstenove za dizanje na
motoru i generatoru kada se agregat podiže pomoću krana, treba obezbijediti odgovarajuću opremu za
podizanje i koristiti specijalne hvataljke na kućištu za podizanje agregata. Provjeriti da li je oprema za
podizanje čvrsta da može bezbjedno podići agregat. Sila uređaja za podizanje treba biti 10% veća od
težine agregata. Dok se agregat diže, osoblje se treba skloniti iz radnog područja. Koristiti kuke sa
zaključavanjem za dizanje kranom. Kada se agregat digne sa zemlje, treba spriječiti rotaciju pomoću
konopaca. Kod pomjeranja, agregat se ne smije vući, već ga treba klizati pomoću točkića ili čeličnih
cijevi koje se postave između kućišta i podloge. Voditi računa da podloga na koju će se spustiti agregat
bude glatka, u nivou i dovoljno čvrsta da izdrži težinu agregata.
Hemijske supstance, požar i eksplozija
Rezervoar za gorivo agregata izrađen je poštujući odgovarajuće standarde. Pored toga, gorivo koje se
koristi može se zapaliti i eksplodirati. Važno je preduzeti mjere bezbijednosti na mjestu postavljanja
agregata, da bi se umanjio rizik pojave plamena, eksplozije i požara. Ne bi se trebalo dozvoliti pušenje ili
otvoren plamen u blizini područja gdje se čuva gorivo ili postoji mogućnost bilo koje druge slične
opasnosti. Aparati za gašenje požara BC ili ABC klase bi trebali biti postavljeni u prostoru gdje se koristi
agregat. Osoblje bi trebalo biti obučeno za korištenje aparata za gašenje požara.
Ulje, gorivo, tečnost za hlađenje i akumulatorski elektroliti u agregatu su proizvodi industrijskog tipa.
Moguće su povrede osoblja ukoliko se ovi proizvodi ne koriste na pravilan način. Izbjegavati kontakt sa
kožom: ulja, goriva, tečnosti za hlađenje i akumulatorskih elektrolita. Ove tečnosti se ne smiju
progutati! Ako se slučajno proguta neka od ovih tečnosti, odmah zatražiti medicinsku pomoć. Ne
Ovlašteni prodavac i serviser Konel d.o.o Trn
Trn Cara Dušana 70, 78252 Trn
tel. 051/586-979, fax. 051/586-325,
e-mail [email protected]; www.konel-trn.com
Uputstvo za upotrebu i održavanje agregata tipa KJ
4
pokušavati tjerati osobu da povrati. U slučaju da ove supstance dođu u kontakt sa kožom, oprati to mjesto
vodom i sapunom te namazati kožu nekom zaštitnom kremom. Ne oblačiti odjeću zaprljanu uljem ili
gorivom. Provjetravati prostoriju u kojoj je agregat. Održavati čistoću agregata, njegovog podnožja i
prostorije. Ako se prospu ulje, gorivo, ili akumulatorski elektroliti, smjesta očistiti prostor pomoću
odgovarajućih industrijskih materija za čišćenje.
Ne stavljati zapaljive tečnosti blizu motora. Kod pripreme akumulatora, koristiti zaštitnu kecelju od
kiseline, zaštitnu masku za lice i zaštitne naočari. Prije korištenja provodnih alata na akumulatoru, skinuti
prstenje, narukvice, ako se nose. Ako se akumulatorski elektrolit prospe na kožu ili odjeću, smjesta ga
treba oprati vodom pod pritiskom. Prije spajanja akumulatora, isključiti punjač akumulatora. Za
izbjegavanje električnog luka, skloniti provodne uzemljene objekte iz područja opasnosti. Iskra
električnog luka može zapaliti gorivo. Ukoliko gorivo curi na cijevima, odmah ih treba popraviti.
Mehanički dijelovi
Kućište agregat je tako dizajnirano i proizvedeno da zaštiti rukovaoce od pokretnih dijelova agregata. U
svakom slučaju, mjere bezbijednosti bi se trebale primijeniti dok se radi u blizini agregata, tako da se
zaštite agregat i dijelovi od drugih mehaničkih nesreća.
Upozorenja
- Agregat ne smije da radi ukoliko je kućište skinuto. Ne pokušavati prići blizu ili ispod kućišta ako
je agregat uključen zbog održavanja ili nekog drugog razloga. Paziti na šake, ruke, dugu kosu,
odjeću od pokretnih dijelova agregata. Neki pokretni dijelovi se ne vide lako, paziti dobro! Ako
postoje vrata na prostoriji sa agregatom držati ih zatvorenim ili zaključanim.
- Izbjegavati kontakt sa vrućim gorivom, vrućom rashladnom tečnošću, vrućim izduvnim dimom,
vrućim površinama i oštrim ivicama.
- Nositi rukavice, zaštitnu kapu i odjeću prije početka rada u blizini agregata. Ne otvarati poklopac
hladnjaka dok se rashladna tečnost ne ohladi. Prije potpunog otvaranja poklopca hladnjaka, polako
ga olabaviti da se smanji pritisak pare.
Električni uređaji
Siguran i efikasan rad električnih uređaja može se postići ispravnom instalacijom, pravilnim korištenjem i
održavanjem uređaja.
Upozorenja:
- Agregat treba priključiti u električni sistem napajanja u skladu sa odgovarajućim pravilima i
standardima struke od strane dobro obučenog kvalifikovanog električara.
Ovlašteni prodavac i serviser Konel d.o.o Trn
Trn Cara Dušana 70, 78252 Trn
tel. 051/586-979, fax. 051/586-325,
e-mail [email protected]; www.konel-trn.com
Uputstvo za upotrebu i održavanje agregata tipa KJ
-
-
5
Uzemljiti agregat, izmjeriti njegovu otpornost prema zemlji i osigurati potrebno uzemljenje.
Zaustaviti generator prije uključenja ili isključenja opterećenja na agregat i skinuti klemu
sa negativnog (-) pola akumulatora.
Ne dodirivati provodne dijelove agregata, spojeve kablova i električne dijelove rukama, tijelom ili
neizolovanim predmetom.
Provjeriti zaštitni poklopac na stezaljkama generatora nakon povezivanja ili otpajanja opterećenja.
Ne uključivati agregat ukoliko kućište nije zatvoreno.
Povezati generator sa odgovorajućim električnim punjačem i mrežom napajanja prema njegovim
tehničkim karakteristikama.
Sve električne uređaje držati čiste i suve. Zamjeniti dijelove ili ožičenja ako je pukla izolacija, ako
su dotrajali ili oštećeni dijelovi.
Zamijeniti stezaljke ako su dotrajale ili zarđale.
Paziti da stezaljke budu čiste i veze učvršćene.
Svi spojevi i krajevi kablova moraju biti izolovani.
Korisiti aparat za gašenje požara BC ili ABC klase u slučaju pojave plamena.
Buka
Intenzitet buke agregata koji nije opremljen kabinom izolovanom od buke, iznosi
više od 105dB. Duže vrijeme izloženosti buci intenziteta većeg od 85dB je opasno
za sluh. Potrebno je koristiti zaštitu za uši dok se radi u blizini agregata.
Izduvni gasovi
Udisanje izduvnih gasova motora je opasno za ljudski život. Izduvni gasovi koji dolaze od raznih vrsta
agregata smještenih u zatvorenom prostoru, moraju se prema odgovarajućim standardima, pomoću
nepropusnih cijevi odvesti u prostor gdje nema ljudi. Prigušivač i cijevi za izduvne gasove držati podalje
od zapaljivih supstanci i obezbijediti odgovarajuće mjere bezbijednosti za osoblje. Ne uključivati agregat
u prostoru gdje curi gas.
Ovlašteni prodavac i serviser Konel d.o.o Trn
Trn Cara Dušana 70, 78252 Trn
tel. 051/586-979, fax. 051/586-325,
e-mail [email protected]; www.konel-trn.com
Uputstvo za upotrebu i održavanje agregata tipa KJ
6
AGREGAT I NJEGOVE KOMPONENTE
Agregati marke Kürkcüoğlu koriste dizel motore i generatore koji imaju međunarodna priznanja i
zadovoljavaju određene standarde. Tu je mnogo dizel motora,generatora različitih marki, modela i snaga,
koji se mogu birati prema radnim uslovima. Glavni dijelovi agregata su prikazani na slici:
1. Rezervoar za gorivo i kućište, 2.generator, 3. dizel motor, 4. vazdušni filter, 5. upravljačka ploča, 6.
ventilator, 7. hladnjak, 8. akumulator, 9. konusni amortizer vibracija, 10. ventilator, 11. cijev za
izduvne gasove.
Dizel motor
Ovi agregati koriste dizel motore za teške uslove rada koji su namjenski proizvedeni za agregate u skladu
sa međunarodnim standardima i nema potrebe da krajnji korisnik vrši ikakve izmjene. Ovi agregati su
opremljeni četverotaktnim motorima sa preciznom kontrolom brzine, malom potrošnjom goriva,
mehaničkim i elektronskim regulatorima prema zahtjevanoj snazi, vodenim ili vazdušnim hlađenjem,
opciono. Električni sistem dizel motora u agregatu koristi jednosmjernu struju sa 12V ili 24V. Agregat je
opremljen sa akumulatorom 12V i 2 akumulatora za one sa 24V. Dizel motor je dizajniran da radi
bazbjedno i njegovi filteri mogu se mijenjati.
Generator
Generatori u agregatima imaju stepen zaštite IP21 i IP23, bez četkica su, imaju unutrašnji sistem hlađenja,
jedan ili dvostruki ležaj, mod upozorenja za generatore visoke efikasnosti, preciznu regulaciju i
samoupozoravajući sistem prema AVR-5/AVR-12 i AVR-20.
Kućište i sistem za gorivo
Dnevni rezervoar za gorivo agregata je dizajniran za 8 sati rada sa punim opterećenjem i smješten je u
kućištu. Povezan je sistem dopreme goriva i izlaza izduvnih gasova i rezervoar ima mehanički indikator
nivoa. Postavljen je čep za pražnjenje rezervoara da bi se rezervoar mogao očistiti. Temepratura goriva je
važan parametar za efikasan rad agregata. Ako temperatura goriva prelazi 71ºC to dovodi do širenja i
toplotni kapcitet po jedinici zapremine se smanjuje, tako da se smanjuje i izlazna snaga motora. U nekim
specijalnim slučajevima agregatu se opciono može dodati vanjski rezervoar. Cijev za povezivanje
Ovlašteni prodavac i serviser Konel d.o.o Trn
Trn Cara Dušana 70, 78252 Trn
tel. 051/586-979, fax. 051/586-325,
e-mail [email protected]; www.konel-trn.com
Uputstvo za upotrebu i održavanje agregata tipa KJ
7
glavnog i dnevnog rezervoara bi trebala biti jednaka ili veća od odvodne cijevi dnevnog rezervoara.
Cijevi za gorivo trebaju biti crne cijevi, galvanizirane cijevi nisu prikladne. Gorivo treba biti čisto i ne
smije sadržavati vodu ili abrazivne fluide. U suprotnom, ubrizgavač, pumpa i aktuator mogu se oštetiti.
Sistem podmazivanja
Sistem podmazivanja dizel motora je jedan od najvažnijih dijelova agregata. Odgovarajuće održavanje
agregata, kao što je: zamjene goriva, zamjena filtera, izbor odgovarajućeg ulja, i sl. produžava njegov
radni vijek i smanjuje troškove.
Motor se na kritičnim tačkama podmazuje pomoću uljne pumpe, ulje za podmazivanje obrazuje zaštitini
sloj u ležajevima, između grupa cilindra, klipnih prstenova i duž pokretnih dijelova. Ovaj sloj ulja
smanjuje trenje između metalnih površina izolujući ih jednu od druge. Moguće je povećati snagu motora
koristeći odgovarajuća ulja tako što se smanjuje energija koju koristi pumpa za podmazivanje, smanjuje
trenje između pokretnih dijelova i umanjuju gubici usljed trenja. Visokokavaliteno ulje za podmazivanje
za 4 godišnja doba, smanjuje potrošnju ulja 2-3% u odnosu na ulje za jedno godišnje doba.
Ako je radna temperatura medija veća od 15°C, za sve motore koristiti ulje klase viskoznosti SAE
15W/40.
Za sve ostale dizel motore, treba koristiti dizel ulja podmazivanje SAE 15W/40 ili SAE 20W/50.
Preporučeni stepen viskoznostu ulja za podmazivanje
Prigušivač i sistem odvoda izduvnih gasova
Namjena sistema odvoda izduvnih gasova kod agregata je da izbaci dim iz prostorije i tako smanji
opasnost, kao i smanjenje buke. Odgovarajući prigušivač je postavljen u cijev za odvod izduvnih gasova,
tako da smanji nivo buke.
- Cijev za izduvne gasove treba da bude kratka i u nivou, tako da smanji pritisak.
- Fleksibilni amortizer treba postaviti između priključka na cijev i cijevovoda za izduvne gasove da
bi se spriječilo prenošenje vibracija motora preko cijevovoda na objekat.
- Cjevovod za izduvne gasove treba da bude pričvršćen da bi se usljed težine spriječilo odvajanje od
izlazne grane.
- Izlaz cijevi za izduvne gasove je potrebno zaštiti od kiše.
- Nije dozvoljeno za dva ili više agregata korisiti istu cijev za odvod izduvnih gasova.
Ovlašteni prodavac i serviser Konel d.o.o Trn
Trn Cara Dušana 70, 78252 Trn
tel. 051/586-979, fax. 051/586-325,
e-mail [email protected]; www.konel-trn.com
Uputstvo za upotrebu i održavanje agregata tipa KJ
8
Amortizeri vibracija
Amortizeri vibracija koriste se za povezivanje tačaka generatora postavljenih na kućištu i između kućišta i
poda sa ciljem da se smanje oštećenja dijelova agregata i udari koji se mogu desiti na tlu dok agregat radi.
Amortizeri vibracija su izabrani prema težini agragata, da minimiziraju vibracije da bi se agragat koristio
dugo vremena bez problema.
Akumulator
Akumulator obezbjeđuje potrebnu električnu elergiju za aktiviranje električnog startera kod prvog
paljenja agregata. Trebaju biti postavljeni u blizini generatora. Ako su akumulatori postavljeni na mjestu
udaljenom od generatora, to može uzrokovati gubitak snage i smanjenu sposobnost startovanja agregata.
Nenapunjen akumulator ne može dobro startovati agregat po hladnom vremenu. Potrebno je više energije
za startovanje agregata po hladnom vremenu nego u normnalnim vremenskim uslovima. Vremenom
polovi akumulatora i kleme mogu oksidirati. Oksidacija uzrokuje oštećenje na polovima i sprečava
punjenje akumulatora.
Održavanje akumulatora:
- Držati gornji dio akumulatora i kleme čistim.
- Pažljivo premazati polove akumulatora i kleme vazelinom.
- Adekvatno zategnite kleme na polovima, paziti da se ne pretegnu.
- Provjeravati nivo elektrolita. Ovaj nivo mora biti 10mm iznad olovnih ploča.
- Voditi računa da se akumulator ne isprazni.
Preduzeti potrebne mjere bezbijednosti kada se radi sa akumulatorom.
Upravljačka ploča i ploča mreža-agregat
Za upravljanje i nadgledanje rada agregata koristi se elektronski sistem. Može se izabrati standardni
automatski ili standardni ručni sistem upravljanja, prema korisničkim zahtjevima. Upravljačka ploča
(control panel) obezbeđuje praćenje rada i isključenje generatora, kao i radnih stanja i izlaznih vrijednosti.
Takođe, automatski zaustavlja rad agregata ukoliko je: nizak pritisak ulja, visoka temperatura motora i
prisutne druge grešeke. Korisnik mora dobro znati kako da koristi upravljačku ploču i njene elemente. S
vremena na vrijeme dok je agragat uključen treba obratiti pažnju na indikatore na upravljačkoj ploči. Na
taj način, u neočekivanoj situaciji, moguće je interveisati prije pojave ozbiljnog problema.
Automatska ploča mreža-agregat (transfer panel) se koristi kod automatskih agragata da se obezbijedi
prebacivanje mreža-agregat.
Automatski panel mreža-agregat se montira iza upravljačke ploče kod agregata preko 75kVA. Vanjski tip
mreža-agregat ploče se koristi kod agregata snaga manjih od 75kVA. Kod ručnih agregata se koristi
termomagnetski prekidač da se izbjegne brzo opterećenje prije zagrijavanja motora.
Ovlašteni prodavac i serviser Konel d.o.o Trn
Trn Cara Dušana 70, 78252 Trn
tel. 051/586-979, fax. 051/586-325,
e-mail [email protected]; www.konel-trn.com
Uputstvo za upotrebu i održavanje agregata tipa KJ
9
Upravljačka ploča:
1. Upravljački panel DKG 317
2. Prekidač 0-1
3. Taster nužni stop
4. Brojač radnih sati
1.
2.
3.
4.
5.
Prekidač sa ključem
Prekidač ručno-automatski
Prekidač mreža-agragat
Brojač radnih sati
Upravljački panel DKG 307
Određivanje mjesta agregata i instalacija
Izbor mjesta gdje će biti montiran agregat je jako bitno za njegov bezbjedan rad i visoke performanse.
Potrebno je obezbijediti odgovarajuću ventilaciju u prostoru gdje će agregat raditi. Mjesto gdje će biti
montiran agregat treba biti zaštićeno od određenih vremenskih uslova kao što su: kiša, snijeg, grad,
poplava, smrzavanje, sunce, previše toplo vrijeme itd. Mora biti zaštićeno od prašine, dima, pare i drugih
abrazivnih i elektroprovodnih supstanci koje mogu biti u vazduhu. Ukoliko se agregat montira na
otvorenom, treba izabrati tip agregata sa kabinom ili preduzeti neophodne mjere predostrožnosti da se
zaštiti agregat od vremenskih nepogoda. Za hlađenje i održavanje agregata potrebno je ostaviti bar 2 m
oko agregata i 1 m iznad agregata. Potrebno je obezbijediti prolaz do mjesta u prostoriji ili na otvorenom
gdje će agregat biti montiran. Treba spriječiti neovlašten prilaz agregatu.
Nije potrebno postavljati postolje na kome bi stajao agregat, dovoljno je postaviti ga na ravnu površinu.
Jedino u prostorijama u kojima se može pojaviti voda na podu, gdje je velika vlažnost, kao što je
prostorija sa bojlerom, preporučuje se da se agregat postavi na platformu tako da se podigne sa tla.
Važno je obezbijediti ulaz svježeg vazduha u prostor sa agregatom i izlaz toplog vazduha u otvoren
prostor, kako bi se postigla veća efikasnost agregata i spriječilo pregrijavanje.
Ovlašteni prodavac i serviser Konel d.o.o Trn
Trn Cara Dušana 70, 78252 Trn
tel. 051/586-979, fax. 051/586-325,
e-mail [email protected]; www.konel-trn.com
Uputstvo za upotrebu i održavanje agregata tipa KJ
10
DIMENZIJE ZA MONTAŽU AGREGATA U ZATVORENOM PROSTORU
Snaga
agregata
Dimenzija agregata
(mm)
Dimenzija prostorije
(mm)
(kVA)
Dužina
Širina
Visina
Dužina
Širina
Visina
13
16
20
25
33
40
50
58
75
110
125
150
175
200
250
280
300
1350
1350
1350
1350
1600
1600
1800
1800
1800
2300
2300
2300
2500
2500
2800
2800
2800
750
750
750
750
800
800
850
850
850
900
900
900
1000
1000
1000
1000
1000
1250
1250
1250
1250
1350
1350
1350
1450
1450
1700
1700
1700
1900
1900
1900
1900
1900
3150
3150
3150
3150
3400
3400
3800
3800
3800
4300
4300
4300
4500
4500
4800
4800
4800
2350
2350
2350
2350
2400
2400
2650
2650
2650
2700
2700
2700
2800
2800
2800
2800
2800
2750
2750
2750
2750
2850
2850
2850
2950
2950
3200
3200
3200
3400
3400
3400
3400
3400
Izlaz za vruć vazduh iz
hladnjaka
Ukupan prostor
(mm)
visina od
Širina
Visina
zemlje
470
470
500
470
470
500
470
470
500
390
480
500
550
600
600
550
600
600
550
600
500
550
600
500
550
600
550
750
750
550
750
750
550
750
750
600
750
780
600
1000
900
550
1100
1200
450
1250
1200
450
1250
1200
450
Ulaz vazduha
(mm)
Širina
Visina
600
600
600
600
700
700
700
775
775
950
950
950
950
1250
1375
1600
1600
600
600
600
600
750
750
750
825
825
950
950
950
1000
1125
1500
1500
1500
Ventilacija agregata (zemljani pod)
Nosač cijevi za izlaz izduvnih gasova
Spiralna cijev
Prozor za
izlaz
vazduha
Cijev za apsorpciju
Izduvni gasovi
Smjer ulaza
vazduha
Hladnjak
Amortizer
Pogled sprijeda
Ventilacija agregata (podrum)
Ovlašteni prodavac i serviser Konel d.o.o Trn
Trn Cara Dušana 70, 78252 Trn
tel. 051/586-979, fax. 051/586-325,
e-mail [email protected]; www.konel-trn.com
Uputstvo za upotrebu i održavanje agregata tipa KJ
11
Električno priključivanje agregata i startovanje
Potrebno je da kvalifikovano profesionalno lice izvrši električno povezivanje agregata i obezbijedi sve
mjere bezbijednosti koje su već objašnjene. Napojne kablove opterećenja treba izračunati prema radnom
naponu, kao i rastojanje između agregata i opterećenja. Agregat i ploču mreža-agregat treba tako postaviti
da kablovi koji ih povezuju budu što kraći. Redoslijed faza treba biti određen trofaznim sistemom
prisutne mreže i treba ga prekontrolisati prije puštanja energije generatora, a poslije povezivanja agregata.
Da bi se izvršilo prebacivanje agregat-mreža, treba koristiti 3-položajni prekidač u ručnom modu i ploču
mreža-agregat u automatskom modu.
Generator – Za prebacivanje na mrežu treba koristiti 3-položajni prekidač u ručnom modu i ploču mrežaagregat u automatskom modu.
Agregat i ploča mreža-agregat trebaju biti uzemljeni prije puštanja u rad. Nikada ne uključivati agregat
dok nije urađeno uzemljenje. Uzemljenje je obavezno, tako se štite ljudi od nesreće usljed električnog
udara i povećava efikasnost elektronskih upravljačkih uređaja.
Uzemljenje se vrši pomoću dvije bakarne elektrode ili pločice koje se zabodu u zemlju i povežu sa
kućištem agregata pomoću bakarnih provodnika odgovarajućeg presjeka. Pločice za uzemljenje se
preporučuju kod agregata većih snaga. Napon između faze i zemlje ne smije preći dodirni napon u dobro
uzemljenom sistemu. Najbolja otpornost uzemljenja je između 1Ω i 5Ω.
Poprečni presjek napojnog kabla i kabla za uzemljenje se bira prema snazi agregata i data je u tablici
kablova.
Montaža ploče mreža-agregat (transfer panel)
Kada se montira ploča mreža-agregat treba voditi računa o sledećem:
- Mreža-agregat ploča treba se montirati što bliže upravljačkoj ploči.
- Mreža-agregat ploča treba biti postavljena na čisto, suvo, dobro provjetravano mjesto koje je
udaljeno od izvora topline. Ako redna temepratura pređe 40°C, osigurači i prekidači će reagovati
češće. Mora se obezbijediti adekvatno radno okruženje na mjestu gdje je ploča mreža-agregat.
- Struje agregata moraju se jednako rasporediti na tri faze. Struja po fazi ne smije preći nominalnu
vrijednost.
- Ako je ploča mreža-agregat odvojena od agregata, treba je montirati što je moguće bliže
distributivnom panelu. U tom slučaju do ploče mreža-agregat treba dovesti napojni kabl od agregata,
od mreže i od opterećenja. Takođe kontrolni kabl 7x1,5mm2 treba postaviti od upravljačke i startne
ploče agregata do ploče mreža-agregat.
Mreža
Agregat
Mrežni
razdjelnik
Mreža-agregat
ploča
Korisnička
distributivna
ploča
Opterećenja
Prekostrujna
zaštita
Opterećenja
Ovlašteni prodavac i serviser Konel d.o.o Trn
Trn Cara Dušana 70, 78252 Trn
tel. 051/586-979, fax. 051/586-325,
e-mail [email protected]; www.konel-trn.com
Uputstvo za upotrebu i održavanje agregata tipa KJ
12
IZBOR KABLOVA
Snaga agregata
kVA
cos ϕ
Broj žica
(provodnik
po fazi)
13
16
22
27
33
40
50
55
75
110
125
150
175
200
250
280
300
350
380
400
440
450
500
550
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
4x6
4x6
4x6
4x10
4x10
4x16
3x25+16
3x25+16
3x35+16
3x70+35
3x70+35
3x95+50
2(1x35)
2(1x50)
2(1x70)
2(1x70)
2(1x95)
2(1x95)
3(1x70)
3(1x70)
3(1x70)
3(1x70)
3(1x95)
3(1x95)
Ovlašteni prodavac i serviser Konel d.o.o Trn
Trn Cara Dušana 70, 78252 Trn
Neutralni
kabl
presjek
mm2
1x35
1x50
1x70
1x70
1x95
1x95
2(1x70)
2(1x70)
2(1x70)
2(1x70)
2(1x70)
2(1x70)
Kablovi
Kabl
uzemljenja
presjek
mm2
1x6
1x6
1x6
1x10
1x10
1x10
1x10
1x10
1x10
1x25
1x25
1x25
1x16
1x25
1x35
1x35
1x50
1x50
1x70
1x70
1x70
1x70
1x70
1x70
Struja
Tip
Dužina
L
m
NYY
NYY
NYY
NYY
NYY
NYY
NYY
NYY
NYY
NYY
NYY
NYY
NYY
NYY
NYY
NYY
NYY
NYY
NYY
NYY
NYY
NYY
NYY
NYY
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
Nominalna
struja
kabla
A
43
43
43
60
60
80
106
106
131
202
202
244
169
206
261
261
321
321
261
261
261
261
321
321
Struja
kabla
A
41
41
41
57
57
76
101
101
124
192
192
232
144
175
222
222
273
273
222
222
222
222
273
273
Ukupna
struja
kabla
A
40.85
40.85
40.85
57
57
76
100.7
100.7
124.45
191.9
191.9
231.8
287.3
350.2
443.7
443.7
545.7
545.7
665.55
665.55
665.55
665.55
818.55
818.55
Proračun struje
Ukupan
Struja
pad
agregata
napona
A
%e
1.07
19
1.32
23
1.85
32
1.34
39
1.64
48
1.24
58
0.99
72
1.09
79
1.06
108
0.78
159
0.89
180
0.78
217
1.17
253
1.09
289
0.89
361
0.97
404
0.86
433
0.91
505
0.9
548
0.94
577
1.04
635
1.06
650
0.87
722
0.96
794
tel. 051/586-979, fax. 051/586-325,
e-mail [email protected]; www.konel-trn.com
Uputstvo za upotrebu i održavanje agregata tipa KJ
13
Rukovanje agregatom
Izvršiti finalne kontrole agregata prije nego što se pusti u rad, poštujući mjere bezbijednosti:
- Provjeriti nivo ulja u motoru, tečnost za hlađenje i napuniti rezervoar za gorivo.
- Uključiti osigurače, a prekidač opterećenja (ako je ugrađen) isključiti, staviti u položaj 0.
- Isprazniti vazduh iz sistema za gorivo pomoću ručne pumpe na agregatu.
- Provjeriti napon akumulatora, povezati polove polazeći od pozitivnog pola (+), a zatim negativni pol
(-).
- Otpustiti taster nužni stop okrećući ga udesno, ako je stisnut.
- Kada je upravljačka ploča napojena, provjeriti ispravnost LED indikatora, pritiskajući taster za test
sijalica.
- Za puštanje agregata u rad bez opterećenja u testni mod, pritisnuti taster TEST kod automatskih
modela, odnosno dugme START kod ručnih modela.
- Provjeriti napon, frekvenciju, pritisak ulja, temeperaturu rashladne tečnosti, kada je agregat u testnom
modu.
Rad sa automatskim agregatima
-
-
-
-
Ako se želi da se agregat svaki put startuje automatski, tada na DKG 307 panelu će biti položaj OTO
(AUTO) i prekidači će biti u položaju AUTOMATIC (automatski) i NETWORK (mreža).
Upravljačka ploča agregata konstantno provjerava prisutnost faza mreže. Donja granična vrijednost
mrežnog napona je postavljena na 180V, a gornja na 250V programski. Kada napon mreže pređe
granične vrijednosti ili nestane, agregat se uključuje automatski i preuzima opterećenje nakon 12s.
Kada se ponovo pojavi napon mreže, automatski upravljački panel prati mrežni napon 30s. Ukoliko su
vrijednosti napona mreže u granicama, on prebacuje opterećenje na mrežu i automatski se isključuje
nakon hlađenja koje traje 1 minutu.
Automatski agregat može raditi ručno preko startera sa ključem, tako što se na upravljačkom panelu
postavi položaj OFF, a prekidači su u položajima MANUAL (ručno) i NETWORK (mreža). Nakon
što agregat postigne normalnu brzinu rada motora, prekidač se prebaci u položaj GENERATOR i
opterećenje se prenosi na agregat. Kada se mrežni napon pojavi, prekidač je u položaju NETWORK i
agregat se zaustavlja jer je ključ u položaju OFF.
Na upravljačkoj ploči se pojavljuju signali greške. Ako neka sijalica zasvijetli, došlo je do problema
na agregatu. U ovakvoj situaciji, agregat prestaje sa radom i isključuje se automatski. Nakon
rješavanja
problema,
pritisnuti dugme KAP na
upravljačkom panelu i
resetovati sistem. Uključiti
agregat u TEST položaju pa
ga zatim prebaciti u OTO
(AUTO) položaj. Agregat
će se isključiti automatski
nakon 1 minute.
Ovlašteni prodavac i serviser Konel d.o.o Trn
Trn Cara Dušana 70, 78252 Trn
tel. 051/586-979, fax. 051/586-325,
e-mail [email protected]; www.konel-trn.com
Uputstvo za upotrebu i održavanje agregata tipa KJ
14
Rad sa ručnim agregatima
-
-
Provjeriti zahtijevane parametre za startovanje ručnog agregata i preduzeti mjere bezbijednosti.
Postaviti glavni prekidač (ON/OFF) na upravljačkoj ploči u položaj ON.
Pritisnuti taster START na DKG 317 upravljačkom panelu.
Agregat počinje sa radom. Ostaviti ga da radi u praznom hodu oko 2 minute da se motor zagrije i
da dostigne normalnu brzinu.
Postaviti izborni prekidač (inverter switch) u položaj Agregat (GENERATOR) da se opterećenje
prebaci na agregat i postaviti glavni prekidač za opterećenje (load breaker switch) u položaj
otvoreno OPEN (1).
Kada treba isključiti agregat glavni prekidač za opterećenje treba postaviti u položaj zatvoreno
CLOSED (0) i izborni prekidač u položaj mreža (NETWORK).
Nakon rada agregata u praznom hodu radi hlađenja oko 2 minute, treba pritisnuti taster OFF na
upravljačkoj ploči DKG 317.
Nakon što se agregat zaustavi prebaciti glavni prekidač (ON/OFF) u položaj OFF.
Na upravljačkoj ploči se nalaze signali greške. Ako neki od njih svijetli, desio se problem sa
agregatom. U ovakvoj situaciji agregat prekida rad i isključuje se automatski. Nakon što se otkloni
problem treba pritisnuti na upravljačkoj ploči crveni taster OFF da bi se ugasilo crveno LED
svjetlo na upravljačkoj ploči.
Uključivati ručni agregat bar na 15 minuta sedmično radi punjenja akumulatora i opšte kontrole.
Ovlašteni prodavac i serviser Konel d.o.o Trn
Trn Cara Dušana 70, 78252 Trn
tel. 051/586-979, fax. 051/586-325,
e-mail [email protected]; www.konel-trn.com
Uputstvo za upotrebu i održavanje agregata tipa KJ
15
GREŠKE I UZROCI
Električni starter sporo okreće dizel motor
Motor ne daje dovoljno snage.
Dizel motor radi slabo ili nepotpuno
Motor je neefikasan
Pritisak ulja je prenizak
Pritisak ulja je previsok
Visoka temperatura motora
Generator radi ali nema struje
Upozorenje na naponskoj kartici, ali generator nema napona
ni upozorenja
Kao da generator ne puni, napon je nizak
Kao da generator puni, napon je nizak
Kao da generator ne puni, napon je visok
Kao da generator puni, napon je visok
Promjenljiv napon
Ovlašteni prodavac i serviser Konel d.o.o Trn
Trn Cara Dušana 70, 78252 Trn
- Akumulator je prazan
- Kablovi akumulatora imaju slab kontakt
- Električni starter je pokvaren
- Cijev za gorivo je začepljena
- Filter goriva je prljav
- Vazdušni filter je prljav
- Loš kvalitet goriva
- Začepljena je cijev za izduvne gasove
- Automat goriva je u kvaru
- Regulator broja obrtaja je u kvaru
- Električni starter ne može pokrenuti dizel motor
- Usisan vazduh u sistemu za gorivo
- Rezervoar goriva je prazan
- Cijev goriva je začepljena
- Ventil goriva je u kvaru
- Filter goriva je prljav
- Grijač ne radi
- Cijev za izduvne gasove je začepljena
- Loš kvalitet goriva
- Automat goriva je u kvaru
- Ubrizgavač je u kvaru ili nije podešen
- Senzor ulja/ prekidač ili dijelovi za povezivanje su u kvaru
- Cijev goriva je začepljena
- Regulator broja obrtaja je u kvaru
- Filter goriva je začepljen
- Pumpa za gorivo je u kvaru
- Vazdušni filter je prljav
- Usisan vazduh u sistemu za gorivo
- Ubrizgavač je u kvaru ili nije podešen
- Ventil nije podešen
- Pogrešan stepen viskoznosti ulja
- Pumpa za ulje je u kvaru
- Pogrešan stepen viskoznosti ulja
- Indikator za pritisak ulja je u kvaru
- Cijev za izduvne gasove je začepljena
- Ventilator je u kvaru
- Jezgro hladnjaka je začepljeno ili su cijevi prljave
- Sistem hlađenja je nedovoljan
- Filter ulja ili cijev su začepljeni
- Ubrizgavač je u kvaru ili nije podešen
- Sistem grijača je u kvaru
- Nivo ulja u rezervoaru ulja je nizak
- Pregorio osigurač na naponskoj kartici
- Naponska kartica je u kvaru
- Pregorela je dioda diname
- Nije dobro povezan
- Potenciometar za podešavanje napona nije podešen
- Potenciometar za podešavanje napona nije podešen
- Uključena je zaštita naponske kartice
- Naponska kartica je u kvaru
- Provjeriti kablove za povezivanje naponske kartice
- Diode su pokvarene
- Potenciometar za podešavanje napona nije podešen
- Naponska kartica je u kvaru
- Potenciometar za podešavanje napona nije podešen
- Regulator je u kvaru
- Promjenljiva je brzina motora
- Provjeriti kablove za povezivanje naponske kartice
- Naponska kartica nije podešena ili je u kvaru.
tel. 051/586-979, fax. 051/586-325,
e-mail [email protected]; www.konel-trn.com
Uputstvo za upotrebu i održavanje agregata tipa KJ
16
Održavanje agregata
Dobro primjenjivan program održavanja će produžiti životni vijek agregata. Mjesto gdje je agregat
smješten mora stalno biti čisto. Voda, gorivo, ulje i druge tečnosti nisu dozvoljene da se skupljaju na ili u
agregatu.
Sijalice upozorenja za servis su postavljene na upravljačkoj tabli agregata. Ako sijalica svijetli, agregat se
mora servisirati. Opšte održavanje je potrebno uraditi jednom godišnje ili nakon svakih 150 sati rada
agregata.
Redovno održavanje podrazumijeva sledeće:
- Provjeriti ulje, gorivo, nivo vode u agregatu i akumulator jednom sedmično. Dok se vrše ove kontrole
potrebno je prekidač na regulatoru DKG 307 staviti u položaj KAP.
- Provjeriti nivo vode u hladnjaku i dopuniti ga ako je potrebno. Pri tome, mora se ostaviti prazan prostor
oko 2 cm do vrha komore, radi širenja pare.
- Provjeriti nivo ulja pomoću dugačkog štapa za tu namjenu. Nivo ulja treba biti između dvije linije na
tom štapu.
- Nakon izvršenih provjera, pustiti agregat da radi u TEST modu 15 minuta, nakon završenog testa
pritisnuti taster OTO (AUTO) na upravljačkoj ploči. Agregat će se automatski isključiti nakon 1 minute.
Prvo održavanje
Treba provjeriti motorno ulje, filter ulja i filter goriva nakon 50 sati rada ili prilikom prvog održavanja
agregata. Vazdušni filter očistiti ili zamijeniti, ako je potrebno. Provjeriti električne veze i indikatore.
Provjeriti da li negdje curi ulje, gorivo ili voda iz agregata. Takođe treba provjeriti hladnjak, cijevi
sistema za gorivo, remen i držače.
Održavanje nakon svakih 150 sati rada agregata
Radnje koje se vršene kod prvog održavanja ponoviće se prilikom održavanja na svakih 150 sati rada.
Treba još provjeriti akumulator i zategnutost remena, ako je potrebno treba dotegnuti remen.
Potrebno je izvršiti zamjenu vode i antifriza u hladnjaku svakih 2 godine.
Agregat trebaju održavati kvalifikovani serviseri i pri tome koristiti samo originalne rezervne
dijelove. U suprotnom, pogrešno održavanje i loši rezervni dijelovi mogu uzrokovati greške i
oštećenja na agregatu koji nisu uključeni garancijom!
Ovlašteni prodavac i serviser Konel d.o.o Trn
Trn Cara Dušana 70, 78252 Trn
tel. 051/586-979, fax. 051/586-325,
e-mail [email protected]; www.konel-trn.com
Uputstvo za upotrebu i održavanje agregata tipa KJ
17
HLAĐENJE MOTORA
x
x
x
Provjera tečnosti u hladnjaku
x
x
x
x
Provjera curenja tečnosti iz hladnjaka
x
x
x
x
Provjera nivoa tečnosti u hladnjaku
x
x
x
x
Provjera nivoa vode/antifiriza
x
x
x
Provjera zaprljanosti hladnjaka
x
Zamjena tečnosti u hladnjaku
PODMAZIVANJE MOTORA
x
x
x
Provjera nivoa ulja
x
x
x
Zamjena ulja
x
x
x
Zamjena filtera ulja
x
x
x
x
Provjera curenje ulja
GORIVO
x
x
Provjera nivoa goriva
x
x
x
Zamjena filtera goriva
x
x
x
x
Provjera curenja goriva
x
x
Čišćenje rezervoara
x
Provjera ubrizgavača
SISTEM DOVODA I ODVODA VAZDUHA
x
x
x
Provjera curenja vazduha u sistemu dovoda
x
Provjera turbo
x
x
Zamjena filtera vazduha
x
x
x
x
Provjera curenje vazduha u sistemu izduvnih gasova
x
x
x
Provjera boje dima izduvnih gasova
ELEKTRIČNI SISTEM
x
x
x
x
x
Provjera nivoa elektrolita i napunjenosti baterije
x
x
x
Očistiti polove baterije
x
x
x
x
Provjera punjača baterije
x
x
x
x
Provjera indikatora temperature, pritiska i dr.
Provjera podešavanja automatskog regulatora napona i
x
x
x
x
regulatora broja obrtaja
x
x
x
x
Provjera kablova i povezivanja na ploči mreža-agregat
x
x
x
x
Provjera funkcije upravljačkog uređaja
OSTALO
x
x
x
Provjera zategnutosti remena
x
x
x
x
Provjera pritegnutosti vijaka za montažu
x
Provjera podešavanja ventila
x
x
x
Provjera prigušivača vibracija
• Treba jednom u 2 sedmice pustiti agregat da radi sa teretom 15 minuta.
• Uslov garancije je da se prvo glavno održavanje uradi nakon prvih 50 sati rada ili 6 mjeseci.
• Zavisno od uslova ambijenta, kvaliteta ulja i goriva, kao i rada agregata, po potrebi češće vršiti održavanje.
Ovlašteni prodavac i serviser Konel d.o.o Trn
Trn Cara Dušana 70, 78252 Trn
tel. 051/586-979, fax. 051/586-325,
e-mail [email protected]; www.konel-trn.com
Svake 2. godine
Vremenski
(stalno)
Godišnje
2000h
1000h
400h
200h
Prvo održavanje
(50h / 6 mjeseci)
Prvo uključenje
OSNOVNO ODRŽAVANJE
DIZEL AGREGATA KJ
Dnevno
Prema broju radnih sati
(periodično)
x
x
x
x
x
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
836 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content