close

Enter

Log in using OpenID

(La Rassegna Dalmata)

embedDownload
»
God. XXXL
in Zara.
J ._.
U Zadr u. u subo tu 9. ožuj ka l 918.
Dod atak
.. Obja vitel ju
Dalm atin skom u ..
(L a R as se gn a D al m at a)
suro
. gata
sapun.
<g ... bok
na svota.
Cijena je na godiun • l) b j a v i t e l j u D a l m a t i n s k o m u> i • S
m o tr i D a l m a t i n s k o j > za Austro=U garsku
Kr. 15.-; samom •Obja vitelju Dalma tinsko mu> Kr. 8.-;
samoj •Smot ri Dalma tinsko j• Kr. 10.- :
Ne polugodište i na tri mjeseca plaća se surazmje rno. Pojedini brojevi
stoje 16 para, a zastaren i para 20 .
1
sigurno
aj ma
!ržavni m
1upilarRa
k zaliha
pisanoj
zanima -
IZLAZI
CAREVlllSKO VIJEĆE
Zastupnička Kuca .
Drugo čitanje privre menog proračuna.
BEČ. 6. U svezi sa saopćenj em ministr a predsjednil<a Seidler a, da je s Rumun jslwm sldoplj en
prelimi narni mir. predsje dnik Gross reče: Sa radošću za ovaj mir slwpčavamo jamačno neogra ničenu zahv§.l nost za junačlm voislm i hrabre
saveznil<e (Zivah no o obrava nje i pljesl<a nje).
Predsje dnik l<lilmu triput tž ivio ~ Cesaru , a lwmora
mu se odušev ljeno odazov e.
Za nastavl jenog drugog čitanja privrem enog
predračuna minista r financi ja Wimme r istače nuždu
da se odobre ratni hediti, jer da pošto poto treba
da se namalm u sredstv o, ai<O hoćemo da branim o
svoj opstana l<. nemojt e da stvarat e situaci ju reč e minista r u l<ojoj država mora da. i bez
privol e zalwno davstv a, nabavi sredstv a za svoj
opsta nak i svoju obranu ; udijelit e traženo ovlaštenje za zajmov e ovoj vladi. lwja je, otkad je
stupila na vlast, pol{aza la tešl<im svojom radom. i
riječ ima i djelima . svoju ozbiljn u volju da vodi
državne poslove jedino na ustavno m zemljiš tu.
(Zivahn o odobra vanje).
Postup anje s ratnim zarobl jenicim a I<Oji se
vraćaju iz Rusije .
Minista r za zemaljs ku obranu Czapp podsjeća,
o ratnim zaroblj eni-cima koji se sada vraćaju, na naredb e vojne vlosti
da se s tim zaroblj enicim a zastup a blagon aklono
i ljubazn o. Alw se, unatoč tome. čuju ža lbe radi
postupa njo s njima, to valja da se radi samo o
prel<ršaj ima podreg jenih organa , koji ne poze na
izdane zapovij edt. Razum ije se. da će minista r
energ ičn o nastoja ti. da se takovi preluša ji ul<lone .
Ali s druge strane vojna je uprava bila obznan jena,
da se megju momčadi, lwje se vraćaju , ima oveći
broj njih. hoje su pristaš e revoluc ionarni h ide ja
za se pridobi ti. te sada dolaze l< nama lwo glasonoše spomen utih tende ncija . Trebalo je dalde
da se preduz mu nel<e mj e re protiv takove propagande, le se n aredi lo da sa osobam a. !<Oje po l< a zuju radil<al n ib revo lu cio narnih težnja. treba postupat.i pretna propisi ma što uo pće vrijP.de za sumnjivu čeljad. Ovo se postup a nje proteže uopće
na stanovi te mj ere od opreza , pri kojima ima se
izbjega vati sve ono što bi il<alw izgleda lo l<ao
progon je nje.
Što se ostalih tu žaba ti če, reče minista r da
je revnošću vojne upra ve pošlo za rui<Om, da
umanji postup ne n e prild<e upogle d materij alne
opsi<rbe povraćenil<il. Već u najslwr ije v1 ijeme
prilil<e će biti sasvim povoljn e. TvrdnJ a da so. povraćenici, a lw su sposob ni za s lu žbu na polju.
odmah uvršćuju u vojne redove, po tj eče j amač n o
iz nespor azuma. Povraćenici treba sval<al w da
odgovarajući na hitne upite
. Benkovcu
:ke uložke
o oalnjega
to se ovJ
ODBOR.
NO VA GN BJE ZDA
Don Marko
Vežić,
-
jadrtov ac:
(Nos tave l<).
velikO
Iza što se Ik a rabitnik om opremi la za svojim
svakioa šnjim i težačkim poslom , barem je sa toga
kraja protisl< ne protiska , a neizvje snos t ne mor i,
goje je ostavila ono ovoje svoje siročaoi. Goje su
oa su, zna, oa im se neće uz ognjišt e Ll lu gu lwme
košuljica prip 1liti i ono izgorje ti, ja mu krmača , a
P?gotovu mlagjoj Danici, zubima ruku i nogu. raz·
~luškati, otkinut i i raznijet i, oa ono ostane klJasto,
Iznakaž eno i nagrgje no, a ona upane u zanapa st
tvrbih zakona
Sveisto , ·ko oa je i ona glavom kob kuće.
kako u rebu ostavila , pa o kojoj uri natrag,. banul.a ,
svaku će u rebu i zateći. Marijan će obuCI svoJu
mlagju sestru što iza matere na slamnjači ostala,
s~be i nju u~iti, uza glavnje ptitakn uti ono sino~­
nJega pogrijača, bilo zelje, varivo i što oa~e kuca
te njezino siromaš tvo. što je trenom ooahno , sputa
će se on prignut i, što mu majka, ono potrku~.ica!
nar.ebila i prikričala, opremit i, a s.ab ba _vrl)eOJ
kolik perušin a, i seka će svome braci pomoći.
I Marijan i Danica, ojeca su oni, a kao se ne
bi posigra li, ne bi ni ()jeca bili. Stoga ć~ oni ~ra­
govoljno komšijs kim vršnjac ima pritrčatt, s np'?~
se pozabav iti skoknu ti nasmija ti se, arleknu ll l
zapjevati. Nu' već u t~me, bi reći, oa Glujićeva
siroča() nijesu upala u stijenov ite provali je, j~r k~
oa su saznala i na zeman raspozn ala, a na1skoh
sta.riji Marijan , koje su to ptičice i _C>je~a_, o~ joj ~e
om mogu prijatiti bez bojazni , oa ce bih kl)uvan )a,
kugfe alate, a svoie njihovi m slfep1c ama P?tkova tJ,
a sebe rastova riti, a na orugog a nalovan tJ, oa se
~.n. umiće, ljoska i po() bremen om posrće.; ne~a
. IVJ, neka umire s amo oa ti živu glavu IZ boJa
IZnes~š. oa mož~š ooušiti, u svijet veori1e pogleba ti,
la n?Jskoli i pogoto vu svojim nebaćama ~r.ag zam~_­
anutt. To je ta mlinica , kraj koje mora filtpa proc1,
ba se ne obrašna vi.
. . - I ova je ovaka i ona onaka. Da nije Janjušk e
1
nJezine crne ouše; ba nije Simičinih razroki h,
Pitanja zo predbroj bu. uz koje nema dotičnih svota, ne će se ni u kakav
obzir uzeti; pitanJa za uvrstbe, uz koje
nema prilične pretplate , biti će povroćena. - Pretplate se šalju
poštansk im naputnic ama. - Rukopisi se ne vraćeju. Neplaćena se pisma ne primaju. - Disma i novce treba
šiljati • Ur e d u O b j a v i t e lj a D a l m a t i n s k o g u Z a d 11 r •
l
SRI JED OM
najprij e 'nelw vrijeme sprove du u vojnom području
poglav ito radi liječničke lwntum acije, da se utvrdi
njihova pripadn ost, da im se uredi odijelo i oprema, da ih se sasluša o prilika ma svojih drugov a,
lwji još ostaju u Rusiji, a poglav ito za lo da se
povede talw zvani postupa J< za opravd avanje . Stanoviti dogagj aji pri zaroblj enju moraju se kazniti .
Boraval < u vojnom području, skupa s l<arantenom, t ra j aće samo četiri nedjelj e. Pošto povraćenici stignu u odnosn i naknad ni zbor i pošto
svrš1 postup ak, lwji se ima sa najvećom pospje šnošću povesti , moćiće se u osobiti m slučajevima
već i prije udijelit i dopust od četir i sedmic e. Po
sebi se rozumi je, da će se povraćenicima davali
dopusti i za poljodje lsl<e radnje i da će ih se i
oprašta ti od službe alw samo dotične molbe budu
opravd ane.
na haju minista r izjavlju je. da će se a l<cije
u lwrist povraćenil<a to više usavrši vati te tim da
će to više odgova rati željam a pučanstva. Minista r
će svim svojim utjecaj em nastoja ti, da se opravdanim žalbam a doskoči. (Zivah no odobra vanje i
p ljeskan je).
\3€Č. 7. Prije nego se prešlo na glasov anje
o privrem enom predračunu, pročelnik poljsko g kluba Bawor owskv izjavio je, da Poljaci , kao protel< st
protiv pobijon ja njihove poilitik e. čim se narušu ju
osjećaji i životni interes i poljslw ga naroda . neće
glasova li austrijs lwj vladi privrem enog predračuna,
ali da oni imaju pouzda nja u obećanje što su dobili na previšn jem mjestu , da će opet doći na snagu njima naldon a po\itiko Cesaro Frana ]osipa i
da će unaprij ed laka i ostati. Da uklone opasno st
jednog nasilno g režima koji bi nastao. kad bi se
mimoiš ao parlam enat. Poljaci će se ustegn uti od
glasov anja.
-Zat im bio je privrem eni predračun primlje n.
§ l . lwji sadrži opće ovlašte nje na izdatl<e i
prihod e primlje n je se 240 protiv 12 glasov a; protiv ovo~ paragr afa glasov aše Česi, južni Slaven i i
poljsl<i socijaln i demok rati.
Primlje ni su zatim : § 2. lwji sadrži ratne
trošlwv e, i § 3. lwji se odnosi na 6 milijar da
ratnog kredita . Z a tim je privrem e ni pr ed račun
primlje n i na trećen čitanju .
naredn a je sjednic a u utoralc
Govor minist ra pre()sj e()nik a Sei()le ra.
Jugos lavens ko pitanj e.
BEČ. 7. Za nastavl jene rasprav e o drugom
privrem enog predračuna, minista r predsiednil< vit. Seid/er preporučio je Kući, da primi
pri\rem ni pre dračun sa ratnim ovlašte njem. OJbijanje ratnog predračuna. o poglav ito ratnog l<rcdita, sav bi svijet tumačio kao rezoluc ij u. lwja se
ne žaca da drža, i usteg ne materi jalna sreds tva
baš u ča su. l<ad se ova sprema da časno dolcončitan ju
SUB OTO M
ča najteži izmegj u sviju ratova. ffiinisl ar je predsjedni!< uvjeren . da ui javnost talm pojavu osjetila
l<ao vrlo opasnu , kao čisto sramot nu. Ustavn o
otrsenj e privrem enog predračuna utrlo bi put olrsenju važnih zalwnsl <ih osnova , l<ao što je dodatal< radi slmpoće nastavn icima, povišen je beriva
dušobr ižnika i druge osnove , lwje se još imaju
prikaza ti, kao što je vojničlw opsl<rbl javanje i zalwn o civilnoj službi.
Kao što se moram o odupir ati valu, lwji udarajući sa sjevero istol<a, već prijeti na soj gospodarslwj I<Uituri, talw se ne možem o n i oglušiv ali
pomisli , da u soci jalnom odnosu nova vremen a
donose i novi pravac u idejam a. da nam se ovdje
važni zadaci postavl jaju , lwj e mi pal< l<ao svoje.
izvorne smatra mo. i to talw, da sami sebi postavlja mo i soci jalne ciljeve i sami biramo sredstv a
da ih izvedem o. (Odobr avanje na ll/evici). Minista r
predsje dnil< naglas uje naročito državn o financi jsl<e
mjere. te l< a že: Svoje obveze prema širo l< im slojevima naroda ne može da ispunju je država lwja
je još kadra da plaća, nego država lwja je zbilja
sposob na do plaća. l reform a ustava traži neprel<idnost parlam entarn og rada. IDi moram o nastojati. da nacion alne oprel<e budu iznwna ne u
ol<viru državn e ideje. U tu svrhu vlada polazi sa
na čela, da nikal<v a narodn ost ne smije da drugu
tlo či; šta više, da sval<a im a pravo da se razvija
na vlastito m polju. Kad se pročelnici budu složili
o načinu l<ako da se postup a sa reform om ustava,
vlada će prilwza ti odnosn e prijedlo ge.
Minista r-preds jednil( ističe poglav ito češ]{Q i
juyosla vensi<O pitanje te I<BŽe; J u gosi a v e n sl< o pit a n j e danas se već ne može bez pažnje mimoil aziti.
Radi se o tome . da se nagje ovo rješenj e, koje
bi potpun o odgova ralo al<siom u državni č l{e i dinastičl<e vjernos ti.
Na ovom j~dinom osnovu
vlada je drage volje spremn o, da prema svojoj
vlas ti rasprav lja o jugosla venslw m pitanju , da ga
privede čim prije rješenj u. Razum ije se po sebi.
da će se pri tome postup ati sasvim otvoren o, u
sporaz umu sa svim fal<lori ma, lwjih se stvar tiče,
i očuvojući opravd ana prava austnjs l<ih naroda ,
u lwju to pitanje dira . U uregjiv anju nacion alnih
odnosa , sve narodn rsti imaju čisto životno g interes a.
ffiinist or predsie dnil< apeluJe na sve strane,
nel<a u unutraš njoj politici načine primirj e, l<a lw
bi se čim prije mogao sldopit i spoljaš nji mir.
Vlarla nastoji da dobije tvrdu većinu za mir, l<oja
bi s njom zajedn o radda ol<O rješava nja ogrom nih
upravn ih pitanja i priprem anja političl<e obnove
otadžb ine.
no upit. u lwjem u se. prigodo m i7bora Lorda
Oorthli ffesa za upravit elJa propag ande u neprija teljsl<im zemlja ma, ističe tajna i otvoren a hajl<a
na Au lriju-U gl'lrslw , minista r predsje dnil< izjavlju je, da vlada kre plw pobija tal<U propag andu i
da organiz acija, lwju mi supros tavljam o neprija te ljsl<oj, s uspj ehom radi.
čepušanja, nespora zumka, zavaoe , ()a jeono orugo
kumstv a
ne oirn e i ne ucvili. Zloćuone s e ojece, operite i S<~milos i prijatel jstva, a najslwl i sa l<ršćansko ga,
rgja i ojela milosrg ja buhovn ih i tjel esnih
svaoljiv e bojao Marijan ko zmije šarulje, ispre() nje boći
ć e one, glaono ti oijete po<loji ti i njegovu
se uginjao , oa onakim jastrebićima niubah na o ko skriku utažiti.
ne n a leti. Baš u tome l<O oa su !kina ojeca v jerni
oora z svoje majke. Krv, što su je sa majčinim preoaNeću ti ni ove iza legja bobacit i, ve ć je eto
te, oa je ču je š, aa ako tu i nema služben oga
mlijeko m sa lkinih ugo;nih prsiju usi sal i i upili,
~akšiša i ubaren e plaće i ucjene, je ga nešto orugo
prenije la i !kinu oušu u njihove gruoi. Mila je ono 1 go lemije,
oa se iza broa valja. Po() pregačom tih
i blaga ouša, koju je ona pronije la, što reku, i po
novop e čenih I<Uma i samilos rbnih sestrica kutri
sijelu i po prelu, ()a svojom plemen štinom oblij e isposna
i naštesr cna kesa; tu rabota <lesnica posvako l<ršteno čeljaoe, kako je gob i glavu oovra· starane
i smišlje ne majke, kako ne će saznati
ćala oo zloće, sržbe, pizme, osvete, svagje, te ob
ljevica, a pogoto vu to i niubah, te za živu glavu
svakog a troskot a, ba mu se sjeme umete, otkuca kućna čeljao.
Danas oku brašna, sutra oku suhih
go() otrovni vjetar nanio.
smokav a uz bočicu rald jice - mučenice, a prekosu tra i ovo i ono. Sipao u nju a u jamu bezoan ku,
ll.
ba breči poput stejane krave, ne pomaže to, ka() je
Da si Samarg jijama preko noći sve blago i onako oo grlića
ne možeš napunit i, već ostaoe
malog i velikog a zuba poklao, oa bez cigloga pa oslabe
sitni barčić i još šoneolj iviji zalogajić
ostanu, ne bi ih zar nemir, trzaj i nf!zaoo voljstvo napore( ) golemih
žrtava zagrija nih eruga , roca i
spopalo , što ono, kao filipa prvo svoje oijete, prijatel jica
još čak tamo iz <lana mlaoov anja vilinMilicu svoju, povi, a tamo ga ni prvoga puta ne skoga.
mogla pooojiti , a kamo li svojim mlijeko m oogojiti .
Druga je i nekuba napasn a, oa ovaka čeljao
l s ovih i s onih razloga Samargjijićima noge ozeble, postanu oom
aćom i ukuće se. Nig()a ne znaš ni
a grlo promul do na ovaj pusti glas.
ure ni h·ena, kao će se nao bešiku naozvir iti, ka()
Taman ni nije koo našega amo puka već li banuti, je li preb
užinu, ili će po njoj, a bi reći,
pusti glas i još teži uoes, oa majka ne može svoje oa je preko
nje najzgoo nija ura. Da si kab gospob ar
napršće k materin jim prsima priviti i slaooku snim
svojim se vratima zatvorit i, a kamo li ćeš kućne
ga brizgom svoga mlijeka zaliti. }eona je, ba je reba tajne - a
t ~ o ih to na svijetu nema ? - ispre()
po selu, a katkaoa i po okolišn im tražiti zorave tih _zaprženih
kumica sakriti. Oi ovoj nije perje
majke, i je~nu i orugu i treću. Te se ne će nikako pok1slo, kao
tvr()e, oa tugje mlijeko i kukavičino
po() plaću toga posla primiti, jer niti su oojilje oo jaje u čačkovu
gnijezb u, jeoino je te isto. Tugi;:! je
zanata, niti se tim poslom bave, već starosn e majke, l u njemu para,
tugja ()Jaka, tugja najstrag i otrovan a
vlastito ga rogjaja, a tekar usput i porabi rostva žuč, a kameno
srce, koje za te ne mari, pa će te i
Hora- oo sJsRe ne "'J'STegmr cmrvo npnoiJo 01ago 1
razglaš ene bogastv o. Razbor it je on i oaje se lako
razlogu , pa zna. ba je selo i meovje oa smaljilo i smaklo
oa ova loša, reku, ubiše Miloša, a kamo li ne će
čeljaoe ooajkat i njihovo j kući. A nije to jabno če­
ljaoe, već puk i naroo, jako i prostra no selo sa. s
malim, ovije stotine bima, bogatij e i siroma šnije
ruke, goropa onije i hlaonij e krvi, ali sve i bociglo
kršćJnluk, pa bi i poo vješalim a regnuli , a smirili
se ne bi ni kao ljuci, a kamo će kršćani, oa ih
-
t\al<o ne cu -
razoraz en 1111a 1 u svaRUJ
Za uregje nje prome ta robom iz Ukraji ne.
BEC, 6. U minista rstvu spoljaš njih posala počeli
su pod predsje danjem poldisa ra grofa Forgac ha,
s učestvovanjem predsta vnika auslro- ugarsl( ih središnjih ureclo i u prisust vu njemačlwg pol(lisa ra
Wedele i drugih predsta vnil<a njemačl(e vlade,
dogovo ri za uregjen je promet a robom iz Ul(rajin e,
poglav ito za uregjen je uvoza žita. što je propisa no
u naročitim člančima ugovor a o miru s Uluajin om.
U dogovo rima učestvovaće sutra i uluajin sl<i delegati.
Mir izmeg ju
l
Ojemačke
i Finske .
BERUO , 7. Danas o podne bio je potpisa n
ugovor o miru izmegj u Njemačl<e i Finsl(e, zatim
trgovačl<a i plovidb ena pogodb o i dodatn i zapisni k
l< ovim dvama ugovor ima.
RA T.
Telegrap hen· Korrespon1lenz-13ureau.
Izvješt aji austr.-u garsko g i njemačkog gl-vno g
stana od 6. i 7. marta nalaze se u t O b j a v itelju Dalm atinsk omu» .
Izvješ taj tursko g glavno g stana.
CARIG RAD. 7. Glavni stan 6. marta.
Front a u Pales tini:
Što slaba što živa hnija artilerij sl<a djelatn ost
i živahn a l et jeličlm djelatn ost. Selo Dšilja, što je
n epri jatel j prijelaz no zap remio, b je protun apadom
preotet o. Na Eufratu n prijatel jsl<a izvidničl(a djelat nost sa letjelic ama i opl<lop ljenim automo bilima. ]edna neprija teljsl<a letjelic a prinug jena je da
se spusti, oni lwji su na nj oj bili , zaroblj eni su.
Da Tigrisu neprija teljsl<a izvidničl<a djelatn ost.
Izvješ taj bugar skog glavno g stana.
SOFIJA, 6. Gen eralni štab, 5. marta.
M a ć e d o n s l< a fr o n t a :
N zapadu od Ratind ola cio dan žestol< a ne-
prijotel jslw artilcrij sl<a i minsl<a vatra, na lwju je
naša artileri ja l<replw odgova rala. na sjeveru od
)umnic e, na mahov e, obostra na živa hna djelatn ost.
oone mariti, oa zbvojan i očajan kao li ta o li zaupiš,
oo zla ro oa oa ne bilo ni po roo a.
Kao je ovo i ovako s malim svagoje i sval<Uoa, te bez kite imbriši ma i bez zlaćan~ jabuke,
šta li ne će biti tekar koo Samargjijića, ·ka() sva
naša amo krajina zna, oa je na njihovo j vreći
brašeni ci oevet uzica sa oevebe set i oevet petalja.
Da bi te i ponubil i šakom brašna, iščekaj ti, ook
oni ooriješe uzice i petlje raspetlj aju l možeš ti
botle i papcim a otegnut i, oušu Bogu na razlog
poslati, a sveis to se ne će njihove uši zagrijat i i
zaraklit i, ni suzom raskaja nja oko prosuzi ti, što ti
obe glaban s ovoga svijeta, kamo li bi ti muktov no
pokrov pribavi li i sebmin om ti ukop opremi li! Svega
imaju, nu amo reku, oa jeone nemaju , a kao buše
i buševn osti nemaju , eto im onoa sve njihovo blago
i bogastv o za šaku grstjivi h muha. Tvroice i škrtina
prama svakom e, ni kućni im čak Božić nije sit, ba
bi im se barem kućna čeljao mogla o kajišu i o
tkanici popušta ti, već što užinaju , to bi i večerali.
Kob ovako nasnov anih prilika, be nu, ba ti
trku mjerim, zaleti se i obagji, ne ćeš li goje zateći
muora i vješta ljekara, oa Samargjijićima pretrgn e
ljutu groznic u, što ih sa gobine na gobinu trza i
razbire , otkaoa se osjetiše , oa se Ilijinoj filipi sa
čestih njezinih rogjaja hoće babica na babicu, a po
tome pijavica na pijavicu , koja njihovu krv pijuče,
a, vitice mi, najstrag će je i ispijuka ti.
A i je filipa, grom je ne ubit će, ko krupom
zasula, otkaoa ()jecu uzela ragjati l Eno joj ih,
izmegju osmero rogjeni h, sebmer o živih, a kakvi su,
C>a su - bezi su, kab iz onoga tri ka ispali J
(Slijedi).
l&"'- •
peči mesa oskačuć, uzeo on ljuoima , trzajuć se, ba
1m se otme, oa raščereći i smrvi •svoju zakonit u
oružicu filipu, ()okaziv ati - kao me kuja hoće i oa
sa Stvorce m mojim zavaoi, a to zato, što gubavo i
mućljivo jaje hoće :.'l a bube majka i srcem i ugoinim
C>ojkama, a nije za orugo, već ba ga milju puta oo
~ebe vrnoalj iš, jer gnjilo gnjiloti nom i zauoara l Kriva
!e ova, urekla je ona, oa mlijeka nema, a oa će se
tgba niza se ogleoat i i uvjeriti . ba je, osim krsta,
Odgovarajući sa upil o pitanju vojsl<e, mtmstar predsje dnil< lwnstat uje, podsjećajući na odnosno odregje nje austrijs kog i ugorsl< og ustavno g
zalwna . da u lwlil<o se u zemlja ma ugarsk e krune
zajedničl<a vojs l<a ima napust iti ili preinačiti, to
može da bude jedino s privolo m Austrij e i s pristajanj em austrijsl{og Carevi nskog Vijeća. svakak o
putem pregov a ra nja. (Odobr avanje i pljeska nje. Govornilm čestitaju) .
"
& ·"•··
\..'-..:JI
'\..r
.&.
11"1p
Ul~
vv-...u-
U'--
pVUl\l~U\.14
- Hocu, hoću, pa hoću! Zaitančila kuga i C>aj,
ba se ()Janom o olan pljeska , a ka() prispje lo moje,
oa ne će i oa će se ~o tren obleoen iti, a beriket u
joj evo ovako prosuka ti i prstom ko praljko m
zamahn u ba će je priklati - vi, braćo, priskočiste,
a ne znam, bi li vam za to bio haran, ili ()a vas
izružim . Dotešča, ljuci, život uz projani cu nespor azumka, prkosa i nametn ute silom ljubavi l
(Slijedi).
Daše su čete prodr le u neprijateljsl<e oplw
na zapa du od Dolčdija i povra tite su e, poslijpe
boja iz bliza , sa zarob ljenim Engle zima .
Na jugu od Bara ki-D žuma Je raspr šilo se vi· e
engle skih izvi dničkih odjdj al(a.
Arg ent insk a rep ubl ika nap ušt a
neu tral nos t.
LO DON . 7. Daily Cron iclc javlja iz Buen
Aires a: Arge ntins ki pokh sar povr tin ·e u Wd h ingoston. Ovo znači. da Arge ntinfl nflpu šta neutr alnos
Pokli sar ima nalog da vijeća o pndr užen ju Argent.
tine akciji protiv red1šnjih vlasti n osnov u uza-·
jamn e pogo dbe. rgent in hi izvoz pridrž flva se )edino za Ente nlu; za to Arg ntina dob1ja uglja
i
druge robe i flntlnc•isku pomoć . Moguće je. da
i
neko lilw argen tinslq h ratni h lagja učestvuJe u sttvezničl(im opera cijam a.
Grci zaht ijeva ju ua Italij a povr ati Doo ekan ez
Grčkoj.
LUG OO, 6. Talija n l(e no\·in e pišt•. da je
lwpšt ina, lwju su Grci rodom iz D de l( r•nez a držali u Atini, primi la rezol u iju. lwjom s zahtq eva
da ltalija pr da Dod lwne z Gr ' koj i dl\ slnno vnici
Dode l(ane za mow itl lu žili u grčlcoj vojs t. Rezo
luc ija bila je saop ć na engl \{oj, fran \t sl<Oj, a-merik ansko j i talija n si<Oj \'ladi .
četa napr> dova ti duž i točne ž lJezn
ice sve do
Urala , dn osigu ra pomoćna vrela S1btrije zo enlt'ntin e vla, ti. Ta bi nl(cija imala uslije dili nn
molb u sib1 rs 'k republil<e.
Kal<o se iz tih vijesti razab ire, u swii<O
' nl ntino j clržavi drugačije pro UgtllJil tu inter Jvenci ju )npan a. lwju jedne stran e ž l , a l1 lwje
se s druge opet stwš no hoje, tako da k ne bi
htj Ji prepu stiti sami m )apan cirnft . no Šio ji' Z/lprovo na stvar i. v1d1 se iz uvod nog člani<<~ Journ ala
de G neve . što ga piše \Vdlmrn mart 1n. te
l<O)em upozoruje , lwlw velilm op snast p f·tbll'lvljau
za eni .n tu taj najnov1ji lwral ( it~pan 51(t! vlade
japan . ttti<O lcaž . stupi o jr 11 rat, ne· da s luš!.
via. t Oj . mn č l<~. lwja mu nq~ tmi <•h ltt nego d
obila to Žl mtc~. Dfln sudj e s c pred njl"q JVIm vrati mo
olvllra t'ličanslv<:no prililw, lwlco dn Jap ~IIIC i ne
zahliji"Vlllll svoqct rluga ! Pt ud iranj e )a pctliiH rl na
ibir Jw tlo nije dtt!Hllco JO iš golov a ČIIIWlliCfl, ali
čini s . da je nttqc!Ll l na IH ihčno jn l(
i rhpl" m,lts ld
otpor kod . tanov111h snv znilat , koji seh1 \'('J,~. da
bi zftp•hJt'dnuć~ r u~lo h područja ]npan ce mogl o
tnnoqo prije dov•:s l• do loqa. da se spora zumu
s tit'TllC ITnil, nt:go Oil th pob1jaju. Cmt se. dn
dontJ s JtlJlltOslcu vlnda Č'lll lwrnl{ u notrctg, ali
sulrćl Ćt: s•rrurno opi'! doć-t napre d. jt:r
11 sud bina
na lo IJt•rn. C.n·wlc moru biti slqt"p , d11 nazre
dolo lm ittponsl<th vo)ni lHt u Vladtv(>Slolw opas11no.' ! zn n lj<•rnr. .
Tnnes> jtwlja iz Tol(i ja: ]apan sl(i tislwv n i
u ~<·d jciVlJ a, dt1 nircsu tslln1te vijesti
o prcds toj ćoi
mtervt~nCljl )ftpan a u RusiJi.
Jutros je u prvos tolno j crkvi Sveti Stošije, n. 1
štova nja bakle prema zai<onu i prem a sirotinji, naP. gosp. Na~biskup b.r Pulišić pjevao svečanu ponmjesn ištva je u zabnje boba upozorilo kot.
tifi k1 lnu misu uz «Te Deum ~ ba zahvalim o Bogu
, vlasti n nareb be, ko je za ranj uj u tr ovanjpolitičke
što je načinjen mir izmegju nas i susje bnih nam
e prokriomčarenim zapar nim živežem, te
bržav a na isloku.
ih je pozvalo,
ba vršenjem obno sn ih nareb benih mjera stanu
Bili su na božjoj službi preuz višen i gosp .
na
miesnik grof Attem s na čelu namj esniš tveni h či noa- pt Jkoj trgovini.
vni ka, presvijetl i gosp. b.r Ivčev ić prebs jebnik Sabo ra· Golu bi listo
noše i nepr ijate ljsko uhog jenje ,
balmatinc;koga sa ~rugim člano~tima Zemaljskog 0~­
Dogobilo se više puta. ba su u pletenim kobora, pre()stoinici i prebstavnici svih ostalih ~r­
šaricama nagjeni golubovi listonoše, koji su po svoj
žavnih vlasti. upravnik općine zabar ske ()vorski savjetnik Skarić, upravnik trgovačke komore zabar ske pril ici spušt eni s pJbob ranom sa ove ćih neprijasavjet. Duboković sa gospo bom Mazzocco i Giacasa, tel jskih znkop!Gva, u svrhu uhogjenja. U tijem su
koša ricam
počasnik pobk ons uo Argen tinske rep
ublik e gosp. službu. C. a nagjeni i naputci i ti<;J<anlce za izvibničku
i k. vrh ovno vo jno zJ povje bništvo i e. i
M. Luxa rbo.
Ob vojni štva prisu stvov ali su b žjoj službi za· 1<- ratno ministarstvo obeć vaj r rimjerenu nagrab u
povje bnik zemalj. oružn ištva pui<Ovnik St!lin ka , po- onima lwii bi nagjene golub ove lUon oše ili bruge
stajni zapo Jelnik i mnogi časnici; prisu stvov alo 1e preb mete, spušt ne u svrh u šptJ uns tva, prebali naj·
bližo j vojn čkoj ili civilnoJ oblasti.
takogjC'r prels 'a"ni štvo bah at. Veter anaca .
Prev išnje oolik ovan je.
j(>govo s e e i k. Apos tolsko Veličanstvo previšnjim vlastoručnim pismo n ob 26 febru ar:.\ o.
premllostivo UOOSto jilo ubijeliti 1UStrijsko barung.
SIVO nilmjesništve>nom potpre>bsjebnii<U u miru Alfonsu·
Pc1uichu p;,we nthal skom i njegovim sinov cima
i pos in cima kapet anrm a Gustavu Pavi<hu Pfaue nth al·
skom i Karlu Pavjc hu Pf uhentalc:kom.
Ovo je visok cesar sko oc liko va nje novo iz·
vanrPbno "''"E:'Višnje prizn anje njeqova ()u ogobišnjeg
marlJ ivog i savje snog raba na koris t zemlJe naše.
Duk mi nezab oravn om bič nom i pleme ni tom namtesn išlven om potpre>bsjebniku pl. Pavic hu čest i tamo
ovo visok oblikovanje, želimo mu ob svega srca
ba ga se nauži je za mnog o gobin a u liJ epo
me
zb ·avi ju i ve:,el)1 1.
Baru nu Alfo nsu Pi:lvichu. staro me is kre nome
prijatelju i bo brotv oru naš e zemlje, vesPI
mn oga
ljeta!
[a
Pišu
Na sp
mc1 ba p
staše ob
subotu, u i
oio gimnaz
školu.
1\ lici.
štaju - · im
skih \ lt~ !o) !J
bama. Bol j
vakih šira
oa bubu n
još riješe na.
Po e~ela,
i tragu. N a
uprave zavo
lette ra past orale ()i S . E. mon s. ArcJv escov o Pu 1šić.
E uscila que ti giorni la •Lette ra pas ora/e
Pre ra
Inicija tiv
n1em svih mj
će na 10 o. 1
gooišnjice ro
oooo m
Ma
pJeSJ iku .
dell' Arci11C' covo di Zara 1i ft·deli della sua
arci=
dioces1 Jll'r la quare sima a ' r anno 1918 .
Ria ss:.tmenb e rilevan v 1 tr-ft i pil't salienti bi
quest a Pastorale, che S. E. 1 l "' \ civescovo Pu·
Jišić ha inoirizzato al suo po
l , creb1amo hr cosa
gra ta ni nostri lettori eb invo"' iarli in pari tempo
a leggere per int ero le belli->sime pagi ne oa esse
na 2S f
scri tt e su ll' impo rtante tema Dei boveri bei figli ver·o
Bernarb~ Laz
i loro genitori. Dopo accennato alla sua pastorale
Dubrovniku is
UGARSKA-HRVATSKA&
oel nove mbre 19 15, in cui tratto b tl' obbli go che
• •
zala
se. b va ~
hann o i fe0eli, specie in qu ti torbioi tem pi, bi
Wt-\SJllnGTOn, 2. Pred sjedn i l< Wd on poza e
Kon feren cije b.ra Koro šca u Zagr ebu.
zrelim
. a brugi
prest
a
re
costa nt e ubbibienza alle leggi bella Chiesa
ht1vi l će se 1•rogrm nom altcij e u Stbm ji. koju jU subotu je prellsj . Jugoslavenskoga kluba 1>.r
e
bel
le
autor
ita
civil
i,
inbi a quella bella quaresima
]tqHIO predlož1o. Glas . e, dd će se po
stigao u Zagreb, pa je u subotu i u n_ellj~liu_ v1jeća Koroše c
svoj pn lici
bell' anno scors o in cui parl o bel l' ebucazione erio onll)e a
ut<1nt1Člli m<>g)ullcHodntl nrl!(odba, l<ok
političarima i zastup nicima kOJI pnstaJu
bi Sc z.uuz Jugoslavensku Ile·
s t iana bei fi li. passa a ra iona re bel coma nbamento
ut orak
klarac iju. O ovim je konfer encija ma izi:lano
pnwčilo du lwnlr ola trctns stbtrs l(e
ždjt:z .nice ne
ovo "općenJe:
bivmo che ingi unge ai !igli bi ono rare i genit ori;
Dana 2. i 3. ožujka !918. slasta li u se u Zagre
poo prebs jeo a n
dospq e u n j~ mti 'l{t: rul<c.
bu:
Iz.
Hrv.tt·
ske i Slavom1e Cesar Akačić, ll.r Fran Barac,
eo e tratta zione mirabi lmente collegata alle prime
Mati Giljanovi ·
i:l.r Srg)an Bu.AmSTET<D m. 2. lz Land nl'l javljR ju: O jabi avliević, br 13ogban 13rabaška, b.r Larar
bue,
Car, Dra suhn pl.
perch
e,
come
izba
jnog u m ore
l'
illustr
Vojn
e
presu
a
le
imen
molto
ovan
oppor tuja i oolik ovan ja .
Hrvoj, Vojisla v Kem!, Ivica l{ov<~čević. br Petar.
p ::m · lwrn priJed logu gled postu plca u S1btriji,
mater, Jovo
pona
mente
osser
što
va,
ga
la
je robi
rabice
M10i:lragović, b.r Ante Pavelić, Ivan Peršić, ll.r
be1
mali
bella
mobe
što
rna
su sc Lan · mg 1 lurd Re<1dtng o torne ntzgo 21vko P~lnč1ć,
1egovo se ces. i l<ralj . Apostols ko Veličanstvo societa va cerca ta
Valeri jan Pribićević, ll.r Sv~tozar Ritllg, Ferbo
Ka ram u ši ća u
nel
bispre
g1o
bell'
autor
ita
patern
a:
Rol1 ć , Luka
varnl
i.
bilo
j· govo ra i u lwbin etlL jošte nire msta premilostivo ubo IOJ ilo
Starčević, StjGpan Stepin ac, ll.r Janko S1mra
s i comincia col non tener e conte bi
tetu lwnop a c o
k, b.r 11<ola \Vm·
ztddručeno, ali iz.mj ·n
terhalt er, te izaslan ici socijal no llemokratsk~
nazo ra uz1ma povolJan
i m e n o v a t i pukovnikom (rangom l. febru ara nisce col renbersi ribelli a qu ell a bquesta e si iis~:anke Rullol f
te
ob nio namj
lla
Chies
a e
Antolić, Stjepan Ball i Vitom ir l<orać. Iz
l cČtiJ.
1918) potpuk. Vj ekosl av Castro, ob 22. pješ. p~k.; bel le legittime auto rita civil i. La
Slove mtc: ll r .lr1i:lor
uapšen prije n
Cankar ll.r Ante l(oroš ec i ll.r Albert Krame r.
botta
comp
os1z
i~ne
Iz Bosne 1 Her·
LOnDO:-.l, 2. Ka lw iz pouz dano g japan slwg a potpu kovnikom majo ra lulija pl. Saraca, o() 30.
cima nagjeno
ccgovi~c: Danilo Dimović, Gjuro Džamo nja, Kosta
pJ eš. non ha un carat te re puram ente religioso, vi bomu1a
\ajkić, i:l.r izvora do:wflje .Reu ten ni je
Jozo Sunanć i VOJISlav Sola. Iz Dal matije : ll.r
Jap n doo nil<alw 1h puk.: majo rom kapet ana Gusta va Pauicha Pfaue n- l' intenbimento sociale, biret to a mi gl iora re i cost umi
motano. Osugj
13.
O.
Angtclinović, ll.r metko Ćingrija, Mate Drinković,
izjov a o al(c1ji, lwjft bi mogi , posta t t potre bitorn thalskog, o~ 2. bos. herc. pješ. puk
eo a inf01·ma re la fami glia a rettitubine e arm oni a bi
Ivo Ile Onsog ono,
pooštr ene jebn
i:l.r Ivo K rs telj, i:l.r Jozo Smoi:llaka i Ch eru bin
usliJ
ed položt~)a u Rusiji. lstma je samo to. da se
S~gvić. !Z Istre:
vita
p
civile
o
b
i
;
j
e
eb
učin
l
i
in
t
a . Javnu o~
i
quest
red
željez
a,
come nelle preceb enti sue
ne krun e tr ećeg razre da
b.r Gjuro Červar, Ivan
\anllić, b.r mate Lagm)a ~ V!el<aslav
ja~Janslw \'lada , o trag nelwl ilw dana
s
letter
ratno
e,
m
,
a
mons
dala
bekor
optuž
Špinčić. Iz mei:lju murja: ll.r Ivan N. Novak .
.
en ika je
acijom
posre
Puliši
ć
i
mačev
vi
si
ima,
pales
u
a
prizn anje hra·
buon pastor~,
SakuJ?
dov mjcm svoj• h pol<l1sara obavi jestit i l<ods avezm
raspra ve o općem političkom 1 naroi:lnom položa Item, na.kon
bra oržanja i izvrsna služb ovanj a preb n ~ prij atel jem fermo eb esperto reggito re bella sua arcibi oces1.
Ju, složni ~u
u tome, Ila je nužna konce ntracij a svih stranal
člo h vlada o npho vtm nazor i ma o
doga gjaiim a u kap. Srećku Tom ašoviću, ob 51. pješ. puk.; vojnički Ril evata l' impo rtanz a bel precetto che concerne
<a •.
stoje na stanov išlu naroi:lnog jellins tva te oslan1a11rupa, l<O)e
Ru ~ iti. a ove su 1h pri tom um olile
1u se o nane l( a izjav e krst za zaslu ge trećeg ra zreda s ratno m beker a- l' obbli go bei figli bi on orare il pabre e la rna bre,
čelo narobn og samoo bregje nja.
U srij eb u,
m1š lj cnje Japan a o islom predm Ltu.
cijom i mačevima prič. por. Ivanu Maru nu, ob 22. passa a s pi egare qu ale bebba esser e l' onore ch~
e. k. pokr. sa vje
h se sa japan sl(e s trane nije u stavlj ali ni pješ. pu k.
•••
va ab essi tributato, e come esso comp renba
proti Marku ]{ol
vojnicld niti lmlwv i drugi prijed lozi. ValJa prim jerispetto, l' amore, l' obbeb ienza e l' assist enza. lnrl
Pošto laj sastan ak nije bio prijavl jen r~bar Ivu,
Sunbo
vu ·iz mL
i:lošao
tili, da Japan nije stupi o u rot na te melju stano je neki činovnik oi:> rellars tva 1 gospo llu rasqer
un' analisi acuta eb accur ata bi qu es ti quatt ro obImen ovan ja.
govca
ao. na. načm
Jure Duk,
vitih
koji ih je u velike ogorčilo; traž1o JC Ila pače oi:>
utanačenja sa savez niclln a ili uz
blighi
,
bimo
stra
zastup
stano
come
mka
vite
e
~a
quant
Mi
nist
o
razmh
i
ar
figli
stvari i
za
renba
pučku
nsi
prehr
.col·
se legitim iraju, a to je pobull ilo još i više njihov
anu imenovao je na· pevol
uvjet e. Japan nije nil<ada m1 slio n a terito rijaln u mjesn
u zlovolt u.
i manc anbo bel rispetto interiore e() ester10re!
ištvPn
Roba
Pri tužili su se članovima koalic ije i posrel lovalo
a
savje
se
tn
kasnij
ika
b.r
Alber
ta
Re1_1
kina, nab- bovuto ai genito
e l<spa nziju, te nije nipoš to sa kalwv o rn sli č nom zorni
e kob Bana,
koi1 je narebi o 1la šef policij e mora poći ~a
ri, bimo stra quant o siano snaturafl
lwm
za
ženika
prehr
,
anu
koji
su,
za
Xi.
na
s~ ispriča koll
bzorn
1
kotar
sa
mišlj u s tupio u rttl, Alw bu ue prisil jen povećati snu·
1l.ra Pavelića ra()i takog poslupl<a. Starčev1ćanc
quelli che non sento no ne ma nifestano amor e ve rso
sjebi š tem u Trstu .
~ su q, o. m.
s~ l<ragju u ?>rl\
gu
pollnij eli o loj stvari hitan prij~1llog na Sabor,
svoje
opera
cijon e vojsl<e ni tada mu cilj ne će
bi essi, amor e ch e e sempLe scars o e() inabe g ual~
gll1e se razv1la
bto je riješe n o·
sutrii:lan vrlo žestok a raspra va.
•
btti teri torija lni prira st. n ova grožn ja up e ren je
alle
cure probi gate bal pabre e balla mabr e a1
.
.
•
•
gjena
i to Mate
Ban je izjavio , i:la je policija morala s~stanal<
uirel<tno proti slnaj njem lstolw . On , se ti če izzabram h,
Nam jes nik balm atin s ki imen ovao je n; m ji sni- loro nati.
jer nije bila prijavl jen, niti se znalo tko ga .IC
7 mjeseci teške
sazvao ; Vlaba
ravn
o sigur nosti )apa na . Japa n smat ra se odgo
će Zlati istraži ti, ()ali je tom pnhko
štven og konce ptnog vježbenika R ik ;uba Baro111· na·
Parla nbo bell' obbeb ienza bovu ta ai genitori,
m počm1eno nešto prolu·
na mjese c.
arni m za p1.dr žavan je mira i sigur nost na skraj -- mjesn iš •venim I<Oncepi
zakon ito a na koncu je izjavio u ime vlalle,
ba će se rebar·
s piega c.om' essa bebb a esser e semplice, senza ilistom.
stvu izll~ti oi:lre1lba, Ila se ima poštiv ati imunil
njem lst o l~u . N jemačl( a grožn ja >pstoj ala je već u
et naroi:lnog
seu tere la volonta ba essi mani!estata, pront a e co·
Dob r otvo rno
zastupn 1ka.
istucn
.
oj S1bi riri. On a bijaš e dobro pozn ala save,
.
.
stant
e; e ment re es po ne in che cosa piu bi sovente
Prije
Ipak hitni prijebl og. zastup nika Kova~;ev1ća, u
ki
sub.
l<O)em
se
znici
ma
JOŠ prije sada šnjeg a napre dova nja nj em navoi:li, Ila je policij a rastjer ala sastanal< Starče
vićeve strank e,
Spora zumn o sa Ministrom pravb e, nareb io je i figl i manchi no a qu est o bovere, ammonisce i ge·
č it i h če ta u unutr ašnjo st Rusij e. ValJa
te pozivl je bana, Ila učini ollmah korake , ~!'l!o
Na 2q frtbnia~
b1 se povrn~­
nagla
si\:
min istar unutr ašnjih posal a otpis om 7 m arča 1918 nitori a non bar ansa, con inbeb iti co manb i, alla
~ruštva hrvatsl<i h go
gjenom imunit etu zaslup nika llala zai:l~vol)shn~
č mj e nicu, da je vojmčka al(cij a nam
, mJe bl? pnbisubb ib ien
etnul a JaVnomc reDu.
mljeo; jer je za nj glasov ala samo manJina na
pansl<oj vladi potre bu. da ispun i svoje obve ze Ima br. 5383 -m. I. na tem elju 430 l<aznenog po tupka_, bebie nza beiza bella pro le, e s !g na i limi ti all' ob:
~JeVICt .. Pnml)e n
je nasup rot prijei:llog zaslupnil<a Palečeka, kop
.
figli
Prellsjellnica , J
accen
nanbo
prijek
a
i
quei
sub
biritti assolult
za subb ene kotar e ?udu a, t-jercegnoVI.
glas1: Sabor
savez nil( V lil(e L\rita nije, a uJedn o da uldon i opačm1 a prisutne člano
zaklJučuje, Ila se prijava o postup ku rei:lars
eb inalienabili, che l'auto rita pa tern non puo lebere
tva _s naroi:lnnn zaF<oto
r
i
P
erast
te
za
porez
ne oper ne Strmi ca, Plavn o,
za.nimanju ol<O brušt
snost •. koje pnjet e njegovoj vlaslltoj sig urnos ti.
stupni cima C. Akačićem, i:> rom S. 13ui:llsav1Jev
Passa infine a trattare bell' assistenza, bovu ta al:
lcem, Drag . HrOton, Radil jevac i Pad1:ene opći!'e i su b be~o~
khknu <ŽIViO>
vojem , V. Kempf om, l. _Kovačevićem, .~>.rom ~ -.
j. l
koMa1erom, i:>. rom
Z1h; na što je sl< up~
tara F<nin i to za zločm razbojstva prebvJoJen u genito ri nei loro bisog ni spi rituali e temp orali_; ri·
A. Pav elićem, ll.rom Z. Pelričićem 1 V. Pnbt e\'
IĆ ~ m u tupa
leva l' obbligo bell gratitub in e fili ale, che va bunc·
imunit etnom oi:lboru s tim, Ila ovaj ollbor u
Tajnica, gospo1
~§ 190· 195 kazne nog zakon a.
rol<u oil osam
Ilana izvjest i saboru , ujelln o sa već pnjavl jeni•!'
štva, kako ono pre h·
strata
non so !tanto con parol e ma al tres\ co i fa~ t1;
povrel
lama
imunit eta naroi:lnih zastup nika, te i:la poi:lnese SVOJe
PO!lloći marljiv im u č~
accenna a ce rte parlicolari forme bi ing ratitu~
prl)elll oge.
K J ntige nat kruš ne karte .
Na to 1e prei:lsjei:lnik i:ligao sjei:lnicu .
koJe pohagjaju tečaj
verso i geni tori, rimarcate nella propr ia bioce st,111bt~
l< •. plaća učiteljicu že
U zabnj e boba stižu _n e p.~e s tane_ tuž~.e poj.ebi_ni h figli reb uci ball' America, che
Stan ovi, 4 ožujl<a.
u~qelilo ie besplatno
con
prete
se
enorm
i
verso
(Ratn a kuhin ja za djecu ). l u ovom mjes tancu o p ć i na i opskr bnih organizaCI Ja, ba 1m 1111e Pt.ISPJela i geni lori giungono fino a priva rli belle
. Uz Pomoć Njel
kod Zadr a otvorila se je za ne ja ku i šlwls lw djecu cij ela koli čina krušn e hrane nazn ače~a u I S I< a~u, stanze, con pregiubizio altresi bei propr loro s~­
štvo Je na 23 siječnja
i
fraletl
l
;
ffii r s 'Ru sijo m.
P~vome pobu Sol<a la
ratna kuhin ja s 80 obro l( a. Kuhi nja je započela koji se rebovito objel obanj uje, u .~ smot;,t ~Dalm ~h n­ insegna infine come l' obbligo bell' assist
enza morale
NJezino
išeno.
t nord deu tsche
llgem eine Zeitu ng piše o svoje djelo vanje na l ožujl<a. Pri otvort.~ lmhin je sko j . Neisp ravno je to shvacan1e. opc~n .a, bot1čno verso i genitori si estenba anche oltre la !omba e hrvatskej Preuzv
škole 50 oi:l1
potpi su ugov ora o miru u L\rest -Lito vskom : Sa rusl<e dri.ao je učitelj olwp lj enom narod u i djeci pngo dni op sk rbnih organiza cija, kao ba b1 kolrčma krušn e come vaba inteso.
.
Društvo je lani
hrane nazn a čena u tom iskazu bila već boznačena
se stran e tvrdi , da su rusl<i pr gova ratelj i u Brest - govor, da u njima uzbu di topla ču"stva odan osti
In chiusa parta bei premi che la legge biv ina <une otvori lo obrazov
i
poje
binim
o pćin a ma, te ba bi_ je moral e svak ako
Litovskom bili prisili ni ugov or potpi sati, da mu zahv alnos li pram a naše m prem ilosli vom cesar u i
Blagajnica, gos
potpu no prim iti. Iskaz. o konligentu kru~ne hra.ne promette ai figli osseq uient i al prece tto bi onorare gobinu 19!7. Društvq
sadrž aja nij esu dovoljno proučih. Q,·a je tvrdn
l<ralju
Karlu
l.
lwji
je
potal
(ao
i
osniv
qenilori e bel le
anje lwhin
ja
che minaccia a col oro che lo
a ukupni rashoi:l oD ~
posve neisp ravna . Sto se ti če pravn ih u lanov a za n ja l<u djecu . Istak nuo je zatim za hvaln osja sasta vlj a se svako g m1eseca pren~a_ pobac1ma poJe- violano, rilevan bo pene
co
me
t
ball'
osser
vanza
bi
quest
o
binih
pre~·
l<Oiarskih pogla varstv a. l"{oltčtna krušn e hrane . cetto
Progr~m llrušlv
ovog a ugov ora. to se posv ema slažu s onim o. o lw ju dugu jemo pr uzviš enom gosp. Namjes nilm i
bipen ba la pros perita belle fami glie, la loro
!ece, UiliJehvanje pri
naznačena u iskaz u za pojeb ine općin
'kojima st· je 'kroz viŠe!
svim
drug1
m
fal<lo
e
,
obgov
rima,
.~ra
lwit
felicit a te mpora le e la salve zza et erna; e conclube:
dmic a razgl ab t1 lo u
~Je za ol>ijevanje i os
su dopri nijeli osno
Brest -Lito vslwm . već prije obno ve n prijat eljstv a. vanju l{uhmje u naš ·m selu. Di CJ8 lwhin ja od- bakle proračunano j potre bi puč a n~tva . sva ke opcm e «Ren oete abunq ue, vi ripeto
li;vatskih šlcola, llrža
co
n
San
Paolo
,
il
co.nprem a potro šnim .kvotam?. prop1~~n 1 m _u .zak? nu. lracca
te. Gospogjica /(u
Političke ustanov~~ sadaš njeg
ug ,·oru su na lw n vehl( c nam je pomoći, jer n a m dreca. za c1ju premb io ai vostri geni tori~ rispo nbenb o alla ~1ta
~obu 11 l<ojoj bi se čl a
obno ve prego vora prelr esiwm e m gju ru l<im de- hranu smo b1lt narv1še zabri nuti. dobiv aju top lu Da li će pak pojeb me opcm e zbilJa primiti CIJe lu ba essi ricevuta coil'
oss equio e coli' amore, .all e~ 2Obra čitati, a gospog)
legat i .oa i poslanii<Om pl. Rose nb rgom . Rusi su hranu za obj d. Zahv aljuj mo J)ol(r. i ko ta r. šlwL kont ig entov anu količinu ,. to ovisi o bo vozu krušn e bu ea zion e coli' obbebienza
f analfab.ete na Bro(
sami otklonili do se imen uje po. bno po jeren stvo. vije· u, lwj• su našu molb u za osnov a nje ove lm- hrane na Ri jeku. U tom 1e b~wozu, na. žalost, nasta o coil' assist enza spirit uale , alle cure e b a gli all menti 9 asovanje i primljena
e corpo rale •.
U Obbor oi:lab
Potpi sali su da ld e znaJuĆ t dobro o -em 1 e radi. hinje na )t opl•j c pr · p o ručili. pa Polm J)insl wm Ur du zabnjih mjeseci neki zastoJ,. te se Je za. opskrbu
1
Mons
.
Puliši
ć
svolg
e
l' impo rtanti ssimo tema con p· Dom inis, Novako vtl
pokra
jine
prim
ilo tek malo v1še .f:!b polo~_tc e kon·
za slnb 1 zašti tu mlad eži . lwj1 nam je ud•relio obiugovor, uz znan je, lwje su sami smat rah dovo ljnim
. latu
tigen ta; s toga se y_ojebinim opcmam a 111.1e .mo ~ la una tessitura che ricorba il tipo dassi co oelle. let·
pripomoć od 800 K zu osnov an)e
lwhin je. otp remiti ciJela kohč
tere pas torali ; lo s tile vi e semp lice, come convJen.e,
Pošt ansk i
ma krušn e hra)le , ko1a 1e bila
Prep ručuj c mo e i unap rijed nJ ihovoj bl .. go nala
bottri
na
attint
a
alle
fonti
autor
evoli
n
aznač
bella B1bbla št Z_ bog prekin ue
ena u iskaz u.
klono ti , pomo ć i. e da b1 ova htmn )a dobivctla
e bei Santi pabri. sobri amen t e citate, e l' a uste· . anski
1ai)at i se
s a obraćaJ·
reda\ i tu potre bitu Živež i za ·i nu.
je ba će se bovoz krušn e hrane rila bella
Jap an na vid iku ?
IZ RUSIJe
" i
oisse
rtazio
ne
e
temp
ra
ta
bal
f_requ
pobo
neza p
en~e
ljša
ti ta ko ~~ će u ~ubuć e cq el i k?nt!~ena~ ricorso
Enten tino novinstvo nastoji, da uvjeri javno zašti Umolili hi pal< Poln ajins ki Ured za slnb i krušn e hrane
a fonti letter arie e stori he. ravv1vata ua zasab obustavlj en.
tu
za
mlad
~vu
eži , da bi dijele nje topi g objed a proP_o.kra)lnu. rebov1to. p:!spl)eva tJ nume rosi esem pi !olti
mnije nje, e će japan sada prodr ijeti u Rusij u
balla vita mobe r na , che ne
na Ri je ku, te će t1m b111 moguce po()mlrlli potre
i
be color iscono e lumeggiano la trama . Il tutto
protje rati vojsl<e centr alnih vlasti aljda prelw leg! bar na djecu pona vljao mce, na starc e prel<
svih
~orma
općin
s
Rajne . Talw se javlja iz Rima , da će prem a Vlje- 70 godtn a i na bole nil(e, izm ~_g1 u l~ojih se n la~i opet rebova. Ali bok bov~n ~rušn e hrane ne. bube un insieme omog eneo e a rmon icame nte ~r~ tnat?l
tto
uvije
tekao
k
,
Pišu
lwji
pozlv
nam
.an)e
ratni
iz
na
uwah
pro~a
d.
čunan
lw)l
J
kon
JC
·
zrlvo
va o sv Je tinge
stima nekih listov a slwn h dann )opan navij estili
nat, uz na Jbolju,. volJU Nam1 es mštva , bakako, che illustra e spieg a con l'i flessi ni aba.t!IS~Jm e ;. p .. J učer se otro
SUblime precet!O Ch e e Una ()e ll e bas i plU tm_P~a
rat petro grads koj vladi. A iz Pariz a e javlja . da zdrav lje da brani cara i domo vinu.
1
ne može n šta pomoc1.
Odbo r dwčJe ratne lmhin je.
!anti bell' armo nia e bella felicita bell' u ma na famlgll · ou Jlz o~ 65 gou.,
su se no. paris lwj burzi preni jele gla m e. da
vug_ogoo1šnji kočij
je nepre l(idno iskrc avanj e japan kih četa u Vlad iPr otiv je()n e ne()o pušt ene trgov ine.
ozlla Poštu iz Du
vosto'ku u vezi s vojničkom akcij om francusl<ih
Čitu ra_
obratn
o. Iza kako
i
Po mnogim se mj e_stim~ u yokraj in~ r_azvilo
japan skih čelnih odjel a u S1birijt. Ta se akcij a
.
n
akon
kratk
go·
e
se nevo lj nil<
i
nena(
smio
)
.P
no javno trgovanJe ŽIVOt111m nam~rntcama,
bole~~i . ~
ima pripr emili u Vladivostoku U isto vrijem ~~
Života, u čt:tvrt ak u veče preiT'iHu vr1Jeb lll !!' a 0po~rl
B
le.
ga
nagjoše mr
koje
su
pob
zapar
? l'
om, ali se krio mča renjem naba· rebov
usredotočuju se jaki japan ski četni odjel
on1novo.
i u jed noj Vese lje za mir s ()rža vama na istočnoj front i. vljaju i uvoze
nik O. Jerko jurišić trrcor ebac, stalni uč~e 1
iz
carin
pograničnoj stani ci u Koreji. l ove će čete
skog
prova lili
U četvrtak na glas ba je sklopljen mir s Ru- firmom cvanz aporn e» robe inozems t~a, te se . po b vjere hrvat sl<e pučke mušk e i žensk e škole u Za rU·
u Sibiriju.
proba va} u uz ney1ero ·
·
resijom i preliminarni_ mir s Rumu njsko m.• i t~ko. sa jalno visok_ cijene
Pu š a
. . o.~o postu pan!e, bok s~!-' Jebnu bovnoSprovel) mrlog pokojnika, učestvov~n1em čkih
napo kon javlja ju engle ski listovi, da će u svim bržav
g
i
svjeto
ama
vnog
na
1s1ok
sveć
u
e
naše
Oo
n
stva
11
ruku
Mona
bo
i
hrvat
kosi
18
rhiJe,
skl~
s
SJebJ
posto
pu
krašta
J
c1m
oprec i s razni m vijes tima o prodi ranju japan sldh svih
bržavnih pokraJins kih 1 općinskih vlasti i ureba brugu ruku stvar a nezabzakon sk rm pr~p1s1ma, u škoJ a u Zabru, krenuo je jutros na 8 1/2 sali IZ P
trafika
nabav
iti
a
četa u Sibiriji, mješo viti zbor od 25.00
ovoi
..
JS!vo u. Siromašnom ]Ins ke boln1ce
. u Arba
0UlJ~m
. e s v· 1van
0 -3 0.0~0
u Zabru
nasim a put crkv1c
br. 8. Oni,
. će•
amer ikans kih, engle skih, franc uskih i japans~1h razvi še sveČano se okit1še zasta vama , isto tako sviJetu, koJi nema oba~le ba platt preiJeran.e cijene , a obanl
e put otočića sv. Pavla kraj Preka, goJe
~voje barja ke brušt va i lagje u luci.
Cigarete cPrin
pob koje mu se proknomčarena roba nubt. S po·
biti pokopan.
traJe zaliha, big
Naši Dopisi
l
I
Df\LMRlHNSKE VIJESTw
°
t
špe ()it er i ovl ašte ni TrgovačkO"
Pom ors ki Me šeta r. ·:· ·:· ·=· ·:·
.. n Buchs.
·-ek
Aus sig, Beo grad . Bra l.l a. Brun
·l
Kot or Trst, RlJ a, Pra g. Adr iano pel, '-f
•
Zas tup stva za Šped iter ske pos love : Zad ar. Split, Sar aje 70, D u b ro Olt{,
..
. d.
Rot terd am. Salo niqu e, FranK urt. Bec.
.
Bud ape st. ons tan t lnop
e l• Ham bur g ,_ Lln
"'-U ClJe
·· nu. Br za 1"zradbaa
- au.pečatni vos ak uz tvorni.cK
nar
udž
be
sva
kov rsni h pečata iz gum e l mJe di za
Pre uzim lje
e
.
SUgje alate, a SVO!
a sebe rasto vari
~.n. umiće , l jo s ka
.IVI, neka umire
Jzneseš, ba mož~š
n~jskoli i pogo!
nu11. To je ta mit
a ba se ne obraš
i . -:- I ova je o
n1ezme crne b
r
s irot in ji, nakot. poli t ičke
tr ova nje proih je pozvalo ,
jera s tanu na
o uho gje nje ,
plet enim kokoji s u po svoj
već i h neprijaU tijem su
za iz v i bni čk u
on iš tvo i e. i
ere nu nag ra bu
oše ili oru e
, p reb ali naj ·
Na spl jet sko j rea lci.
Pišu iz S plje ta, 6. o. m.:
Na s pl jets koj realci, pro šast og
petk a sv i u če ­
IlJ CI Oa p rave Oem ons trac iju pro
tiv
prof es ora, iza Saš e oo š kol e, a vrat iše se tek
u pon eoje lja l<. U
subot u, u ime so li \a rn os ti pra ma
oio gim naz ijala ca i t rgo v ač ke ško real cim a i jeoa n
le nije ooš ao u
školu.
R 'J lei. vra ć a j uć s e ško li, izja
štaj u ::. '1 ' m r ooiteJ jjma i skrb nici vili su, o a pre puma, o a ko o š lwlskih vl<~ ti za tra Žl', nek se uoo volj
i n ji hovi m prit užbama B Ije se ba stva r o oma h ova
ko
up uti la bez ovakih štra ) I<Ova, koj1 ne mog u u
nij eb nom pogl e bu
()a bub u n kor ist gj aci ma . na realci ni je s tva r
još rije šen a. je r e oč e ki va l o iz
Za
Poseoela, lwji i u sriJL ou ooš b ra g. na bzo rni ka
ao ua ras položi za
istragu. Na gimn aziji i trg. š koli
v eć je sa s tran e
uprave zav oba bila pov e l!na is
traga.
Ka žnj en lop ov.
Pišu iz Spl jeta , 5. o. m.
Či n ovnik Sufi() a ~ boš ao u Spl
jet o a kup i ne što hra ne. Nab avio 2 vreć e kru
mp ira i jebn u zelj a,
te ih poh ran io u nek om skla oiš
tu
oba vi oru ge pos love . Kao se pov u V. Var ošu ook
Diš te otvo ren o, a vreć e ukr agje rati o naš ao skla opa zi na poo u novčarku , u njojne. Ali kob izla za
240 J{ kojo m je
s voto m nes mot ren i lopo v p la
tio obn es eno i bao
oob ru na pitn icu vlas niku.
puno vlas ništvo našega zavoba, koji
se obvezu je ako prilil <e
bopu sle, u roku ob gobinc
bana ~ t am p a ti nagr agj ena bjela
.
n agra be se is pl aćuj u 15 Ilana
obj ave rezultata preko Jabranske Banke Beč l. Tege ttho!iza
sse 7.. gbje je iznos za
ovaj na tje aj banašnjim bano fstra
be po niran. ]ury za ocje nu sastavl jaju gosp oba : !<Omponi stmOsk
ar Nebbal, br. Oojmir Krek
i Milan Obuljen. Nenagragjene l< omp
ba ustupi reba l<ciji naše glaz bene ebicozicl je ima prav o zav o()
pa li i honorirati po svojoj stopi. One iie, koja ih može štammeg jutim ostaju vlasništvo autora. Sve note resp. ruko
pisi šalju se na naslov : Slavens ki i zb a va č ki zavo() Beč l. Spie
gelgasse 4.
U B ču u si j ečnju 1918.
Slavenski izbava ki zavo1l.
Lle tno bob a.
B€ ( 9. Wi e ner Zei tun g obj avlj
uje nar edb u,
kojo m s e odr egju je. da ljet no
dob a počinje dan a
l a!lr lla u 2 sata iz jutr a a svr
šav a dan a 29 sep te mb ra u 3 s ata izju tra.
Te~eg rammi
della Redazione.
Telegraphen-Kor respo n1len 7· Bur au.
< Zabrugar ~ .
Primili smo 2. broj
Bo lle ttin o bel lo sta to ma ggi ore
rugara•, gla ila Zabružnog Saveza u. Splitu sa s lij e be ć imZab
gen era le
tim i za nimi vim sabržaje m :
aus tro -un gar ico .
Ivo An t i če vi ć: Zall ru} ni Savezobila
P
ro
m
et
i
u
t
obn
rg
osu
ov
sa aproviza cijom puin a .
ča n stva u Dalm aciji.
apab
VIE Ni 8. Si om uni c urrt ciul
h novina preO upravom Zam e nte :
bružnog Saveza. l. CvJetk ovajiić:nel<i
T
P
rak
rg
o
l ičiti rat! za naro b. Isku
v
ač
i
s
aob
8 mar zo 1918.
r
a
ća
j
stvo st eče no u obrag,ivanju zeml je u
s
R
usi
jom
.
ra tno boba . - D.r Ivan
Trgov1 l<a i obrtll!člu !;omora u Zabru
13ulić: Za1l rug ar Ivo i p uč
A r cive I1u ila di StJCCitl[ e dn :>eg n o Jare
k a pros vjet,l. Pre r a bo !će v a p ros lav a u Za bru
javlj
l C. Vul<ić: NajUsldl'tl razn:h
preči posa o poslije rata.
.
.
olnosli i z.Jprek.i, koje sua:nastale iz
l<o
e
pob
jeb
iti
Prel
az no gospo- ratnoga ~t, nj.:~, tr,ov ~ ol<
IniciJa tiv om Ma tice o alm at in ske
ll e po d lio st tilo n1<tgyior ge n e
b.1r~t v o . Za nuše rib.lr'ilvo
ki
aobr
acaj
,
nalw
!<aji
n
će
ra
ta.
,
·e
a
s.Jba
ra le.
s uo jel ova D.r ]osip Bervalb1. 5 Rusdom bu će pobvrgnut
otvo
tmplja jm o bile.
n)e m sv ih m jes nih hrv <~fski h i s rpsl
n kun ogratuč~njima 1 m oći Cl rilie
p,1stora/e
<i h () ru š tava . bit ekonom ije. PersonalnuD.r Karlo Goga : O povjest i nacionalne r.1Zvijat1 Sl mo uz pomoć
ili
po,r
ebov
i
će
hipo
.tnj
na
leka
•m
JO
la sua arci=
e' tr.11t1 u tu vr 1 1
o. n. pri reg jena u Zao r
Bo llet tino bel gra nbe qua rtie re
veresija. - D.r ]osip postav
Beroš: S tebimo ! Rebovita glavnarna
h. Zanunan~ tvrll<c mogu se obav
gen era le
sl<up šli na. Revizi jsl<i izvjc- komorel)ena
jestiti lwb ove
g bišnjice rog1enja P e tra P r"raoov u pro s! a va 100 šl,lJ u glav
Q/ 8 .
o
raLn
im
noj skupštini.
o
re
ger
bam
ma
i ća. Tom ć e pr i.J
ni
l·1
co.
uvoL
V.
B e l amanć: Reforma gosp
i
izvo
z.
gnbo m
obar sl<e poul< u našim puč l tim lwlama.
pi u s a lie nti oi
Mar ko Car brža ti p reb av.m j e o
Ob
BER U O. 8. ll Wl.l i!T- Bur ea u com
s!zl vno m llarsl<i obenosi
:1ištva : Gospo- Zab ran jen izv
pjesni ku
megju Slr:JVencim.l . Hrvat i\na ure
·ves co vo Pu·
una ca:
oz i pro voz š ljiv a i suh o g voća
i
Srbi
ma
na
aust
riislwm
.
jugu
.
Gospob;Hi na olmp
n t~ nd e quu rl in e !J Cn e rale
Trgov.1čha 1 obrtm l<a kom
1amo fa r cosa
nizacij,,! Nare ba u po. 5. mar zo 19 18.
ora
gl.:-bu biljegovine. Corsl<a naret! ubaorga
javlj
a:
M1ni .tarskom nar tibo
uveb eniu ratnog prireza
T e a t r o cl e l l a g u e r r a o e e i d
pa ri temp o
s velj•čc 191a f D 7. br. 5·1
na izravne poreze. Go<;p t!arsl<e priliio<C
Isp iti zre los t i.
e n t a l e.
zabranjen je izvoz i nrovoz 11svjo•}ih
u
Ul<r
ajini.
Razn
o.
Zasljtv.
t'lrug
J,
ar>
pekm
ine ba esso
izlal
ez
n
e JJ' (' Cfllll r ttlcH ne esp lora ziO
1
i
ob
vrho
~ljiv,
m
t,
svak
1hog
og
mje
v
ća, oraha , lješnjal<a.
na 2s fe b rua ra, pou p reo jeca
eca
na
24-3
2
<;tran
lll
, Coro na le
ic
, a jer
skup a s poštarinom zapat!a sam o t< 2
ei figl i verso
<li s uct:(!SSO, fm ono ftt tt1 priu
na gobinu, ne bi sm je!
Bernar01 [azz ar i, bili su na R<·a njem b irek to ra bi i zabr ugar
ioni
<~
ri
nd est di
a
I<Oji
ga ne bi IHI Illao.
lnoj G im naz i ti 1
sua pas to rale
m orl<e n 30 BdH i t. H nrm lDubro vnik u is p1t i zrel osti februJrS
cst
di
Fc>
stubrrl 23
I<
g
roka . Prik a ll' obb l igo che
l n ql<~si. ln sin~1 o lt s <ti on
zala se ova ks t rn ist a. Ant un ]ol'
s 1 rc~ vv1vo a s e ra ln loll a
Crv e n i K ri ž - Cro ce Ro ss a .
ić bi pro g la ~ en
iu i te mpi, oi
dt ctrt iqli rri<l t ' lll nci lllii H '. Rqw
zre lim. n bru gi se us te ga za usm
rti d' 1\SS il llo ripo re no g ispi ta .
i bella Chie:;a
lclr no da u nn pun lil
Per ono rare la mem o ria o el
r1 n ord d i La
()ef.
~ c uvill · (n sud
s
ig.
P
ietr
o
I< reča :
'
ella qua re ima
eli l)r·rr~J-nu- B rtc) un ce ri o m
1m <:ro di FrunC(!Si
Po
ota
u
Sp
lje
tu.
O
su
l)a
u sar aje vs ko j apr ovi za cio noj
uca zion e criZok o Gia co mo i. r. off. con t. Cor
p arn ici. f '"' JHI! (! Ont en
.
S a la
utor ak. 5. o. m. bi la je u Sp lje
Gi use p ;J e offi c. sup . oi ca ncel.
:om a noa mento
Sul !ron lc lnrc nc. e l' orti o lier
K.'l
lc
tu
o
sar
ra
Cor . 2.
s prav a
a j(' vslci li s t,ovi jlWIJaju pro gl ttše
ia fra net• se epob pre sjeo anje m e. k. pokr. s a vjet
na je ~p l ic' fr n la S<:ll <: e lc1 j) lrltll
re i genit ori;
tl sub otu osu d u npr o,·iz ac i jon
ni ka Don ati, p rot i
l! viva ce nltl vlt u.
oj
M
ati
p
čHtta
Gi
ljan
1
lco jo tn se
ov i ću p k. Ivan a iz Lab ina,
ta alle prime
DtiHii ultn lf'EI Iri cJ ..d lfl uuP rrn nu
nov ins tvo dos ta p ozt~ba vi l o . Gla vni
Pri nos i.
zbo g zloči n a
ll a ch nuo vo.
izbaj nog umo rs tva. On je za bav io
oplu že mk qru dJolt o opp ortusl<i vij eć n i !< m irlco ITm cl ač, osu
Pov jere nstvo ]avne Dobro tvorn osti u
ll
nez ako nit o bijete,
prim
o
q
unr
lwr
mt1
stro
n<
ne
gje
w
K
ŠIO ga je rob iJa nj ego va ro gia
le Lud endorff .
orč u li zahvaljuje
n je nHii zl oč:il
)ell a mob e rna
kin ja Kat a ž. Jure onoj gospolli I<O ja prigobo m smrti prep . opa ta
Boža b.r Tro- z lop rab e ure d vne vlfl s ti i prim a nja mtl a u ure Ka ram u ši ć a us lij eo oo noš aja
janis a ubij eliše zavo bu na lwrist sirom
ori la pate rna:
s njim e. Vez ao je () je - Dep
aha : Priniješe Lovro dov nim pos lovi ma, te rad i z l o či n
olo l<r. 50, Din l<o Zov etti l!r. 20, Niko
tetu kon opa c oko vrat a , st egn uo
stva pre vnr e n
lues ta e si iila Cvili če vić pol<. 3 god i ne i po \(·- Ic e ta m
l . l ASA DRi t od qo vo rnt ure dni k
ga i tai<O za bav io, Vi cka l<r. 20, fran
o
nice , u lco ju m u se ima de
i
Bart
ul
braća Por tolan l!r. 20, Obi
te o1ln io na mj e ro m ba ga s akri je
ella Ch iesa e
telj
Iva
l<ap.
l<
a
p
u
T
or
il
r
i
aču
is
l<r.
pok
lcar
n
6,
a
ni a ć. k d,dr n tl tinslcou na mj esn
opa
li
J
uro
.
is
Bio
traž
Sess
n i za tvor od l O mj ese ci . D
a kr. 20.
je
uapš en pri je nego je bi jete sal<rio,
iš tva .
com posizione
n ilo
Cvitl<Ovi ć os u g je n je rnd
te je po oru žnii z l oči n s tva z lop or be ure cima nagje no mrt vo č e oo u jebn
ISO , vi bom ina
d
ovn
o
e
m ko včegu za last i i ulcri vnj e z l či n slva p rcv
mota no. Osu g jen je na tri gob
are n a 2
ra re i cos tumi
in e teš ke tam ni ce,
god in e i po teš lw ta mn ice. u
lw ju s ima de u rapooš
tr ene je onim pos tom sva kog
e arm en ia bi
č un a ti is traž n i z tvo r od
m jes eca n a oa n
l o mj ese ci. n a da lj s u
uči n a. ]a vnu opt užb u zas tupa
rece o en ti sue
o je orž. oov j. or. I v i ć,
osu g jen i rad i sul<ri vn je z lopo ra
JAVNA ZAHVALA
be u red ovn e vlas ti
a optuž en ika je bran i o bran itel j
ouo n pas tore,
Mil a n Ma ng jer.
i pre vor e te rad i p ripo m oći tim
z l oči n ci m a m a ua arci bi ocesi.
S a tr ve
rici o Ko hn na 7 m jes eci z tvor
Zabavnik ~< .
a, Da nilo Vo jn ovi ć pre m ilog ni s n en a dn og i nag log gub itka naš eg
: he con cerne
Proš log mjeseca p o č ~o je po() lim
•
i n eza bora vn og s in a i bra la
na
6
m
jese
ci,
Alb
rt
napi
Bar
som izlaziti u
u ch na 5 mj es e ci. mu Zagrebu se1lmi č ni list (svalwg če tv r tl<a),
~ e la maore,
U srije b u, 6. o. m. bi la je po o
ham
ed
koje
H. )u s u fagi ć n a
mu je svrh a ba
tel<s tom i slikama zabavl jil onaj bio
e. k. pokr. s avje tnik a br. Bi j elića porpreb s jeo a n je m priJ?
l' o nor e che
pub li ke, l!o ji bobuš~ ne na 6 mj e eci za tvor a. 8 m jese ci i ffi a l< so Gn l. jžer
a ba literarnim slabo lmscima ali živo
atn
- nu ove s e lwz ne ima du
a
rasp
rav
a
os j eća po trebu čl ­
pro ti Marku Ko lja ninu i b raći Mat
com pren o a il
ta~Ja .. Ola~n a mu je sura
sma tra li pre tr pl je nim
u če nil< a e. k n aut ike
i,
Jako
bnic
v
a,
u
usli je d ist raž n g za tvor a .
čin i nam se, g.lj ja Zagorka,
i
Vic
ku
;sis ten za. ln
Sunbovu ·iz muća zbo g zločina
l<o)a 1e vec stekla glas •pop ularne >
Nilw
la
je
Cvi
!l
krag je na št etu tr - bobr
wv
ovij
spis
i
ć
atelj
em
ri
ješe
ice
iz
n
i
d
od
u bin e s rca za hva lju je
oja očito
o ptu žbe .
o zna, što gobi
i q uatt ro obgovca Jure Duk a iz Br a č e v ića.
oj publici. Svak ako nam je l!mili
Pok rag jeno je bil o se i oval<a· lal<a lmjižnjen
n iti m oso ba ma u Drn i š u, lw je mo svi m ple me je Ila
evnos t nj eguje n:uo bnim jezik
re noa nsi col·
razmh stva ri i nov ac a pre ko 200
om , n~ ba
0 kru na vrijebn ost i. publika poneže za s li č nom tugjom literaturom.
n a m stig nu o nj eg ovo j s mrt i. po na pu s ti gla s, te
eo este r io re,
hiti
Dosa
Roba se kas nije bije lom naš la s a
()
su
izišl
a
ova
broj
a s r otz no l ič nom sabržinom, originalnom
kriv ena kob opt un as ne u tješ ive tješ e, a n a d asv ye l< nam a, da
i prevebenorn.
ano s nat urat i
List . se naruču je u nalda bnom
žen ika, ko ji su, osim prv o g opt uže
e dob roj obit elji
zavo bu •Zabavnil<a •, a stoji na
p rija telj a D.r l. vit eza Bui ća. Hva
nik a, i priz nali , oa 3 m1eseca l< 8.50
1 amo re vers o
la 'll iloj bliž oj i dalj oj
s~ kragju u bru štvu poči n il i.
.
Op t. Mar ko Kol jani n
svo jti n ašo j. lw ja je nas toja la,
{) inao eguato
b1o je rij eše n oo opt užb P., ook
da n a m n e izliečivi
su braća b ila os uu da rac b laž i. O sob ita naš a hva
T
eleg
Izb
rap
an
he
ja
n-1<
tM
orre
atic
spon
e
la mao r e ai
benz- B ur ea u.
Hrvatske ~ .
gjen~ i to Mat e na 6 mj ese ci,
la
ž upn ilm S esli na
lwd Zag reb a. lcoji je sp rov e o
a Jak ov i Vic ko na
lzllanja <Ma ti ce t! rvatsl<e za gobinu
do hla dno g gro b a
7 mt eseci teš ke tam ni ce p ooš tr e
1!1
17.
ne sa 2 tvro a leža ja v e ć su boštamp ana, pa će
n aše g pre m il og Iva. Vj ečit a n aša
kolo)
na mjesec.
konc em mjeseca ožujl<a(Il l.pres
h vala m . p . žuai gen itor i,
tati Izv ješ taj aus trij sko -ug ars kog gla vno g sta
raz ašil janj em izba nja l. i ll. lwla
pni
lm - d elca n u O. . vi tezu Biloni
uz
prin
na.
osni
čku cije nu ob K 7.50
ć u, lmji je. iz
, s enz a oisa otpremom i poštarinom, a otpo če!
lju bav i pra m a ang jeoslco m n aše
B EČ, 8. Sl už ben o s e javl ja :
m pol<Ojnilm, ona lw
gobinu 1917 . !zbania l. i ll. l!ola . kaoće razašiljanje kn jiga za
Dob r otv orn o ()ru štv o hrv ats kih
pro nta e coću tlj iv o i dirl j ivo d ržao
gos po gja
bi šta 1'!07. i 1908. ne će se mo ć i više i po tpuna izba nja go8. m a rta 191 8.
s v. obr ed. za upolcoj e nje
l! o i so ve nte
n a r uč ivati ukupno nego
n jegove p le m e nit e duš e. a ta
u Za( )ru .
ć e se obre bili cijena svak
oj
knjiz
N
lwg je r i njeg ovo m
i
em
iz
a
tih
n
gobi
iš
oni sce i ge·
ta
šta
važ
napo
no da se ja vi .
se. Zato
se mole svi povj
Na 24 frtbniara bila je glav 11a skupština
pomoć ni l<u O. L Zurić u .
ici, lwji se bosaba nijesu javili , Ila
Naš
a
tDobrotvornog prije učin e, jer seeren
hva la vel e učenoj
to
čim
1ma n o i, alla
~ruš tva hrvatsl<ih gosp ogja> u Zabr
P ogl a vica ge ne ra lno g štab .
ob l . travnja ne ć e više pri mati
gos podi l i j eč ni ci m a D.r lv e l ić
u po v eć oglašenom bne- za l. i II .l<
prinosnici
vnome rebu .
u. D.r Bot teri i D.r
i mi ti all' oboto. Isto se lal<o mole svi zald
N e mo ni ću , Icao i časni
abn ici, bruštva, č i ­
!aoni ce i t. C> ., lwj i bosaba nijes u pobi
.
m ses tra ma l j eč ilišta Bre
P~e() jebnica, ljosp ogja l11čeuić,
it ti asso luti
gli svoj ih knjiga, ba se
pozbravila je top li m rije- 1zvole
Izv ješ taj njemačkog vel iko g gla
s
tova c, lcoji su ve sile bili ulo
Čim~ pn~utne članove i izrazila
bezu
vj
etno
bo
l.
vno
travn
ja
g
s
javit
ta
žili. da n a m ga
je
na.
i
i
svim
oz
nač
a
it
najlj
p uo leoe re:
i
to
epš
č
nu
u
abre
hval
s u,
u na l<amo Ila im se zaostale lmjig e spre
spa
k~~unanJtžl. oiw bruštva. Zavr šila
se,
a
li
va
jm e h , s p ula opo ravlj e na, n e nad
BER UN . 8. W olff Bur ea u javlj a:
me. Malica imabe još velii<
je pozv
n azočne ba usbroj izba
bov uta a1
ana i
.1. nu < IVIO>
l. i ! l. ko la l<ao i go b išta 1907
j. V elič tv u l< arlu l. avši
nag la ' am ga bo lje ti ca po Je
.
i
i Cesarici i Kralji ci bo koncanja
1908
.
pa
se
mog
u
o i, u sed am n aes toj
8.
Zih; na što je sl< upština ans
ma
rta
191
ožuil
.mp oral i; ri·
8.
<a nar u čiti uz bosabašnj e cijen e za
po triput usklilmula Zivjeli >!
god
in i zivo ta. Za hva lju je mo ta lwg
pri nosnik e
(K 7'50 s otpremo m i poštarin
Tajnica, gospogja Verd us, opširno je
1e va oi mo·
om). Iza toga rol<a povi
Z a p ad n o bo ji š t e:
si! ć e
gosr-odi u Drn i š u i po lcra jini , lwja jer i ono j dob roj
se
opis
ci
jena
a
la
rab
lmiig
bruama
štva,
rabi
kako
sve
ono
v
e
će
preh
skupoće i sil no porasli h
s e . a da počaste
ra njuje () j ečicu zabavišta i ub ijelilo je
Za usp jes nih iz vid a z aro bilo s
~sl coi fatt i ;
tro pri- ško va olw opreme.
e na i to lw od usp o m enu naš eg mil ova nj a. nov čano
~omo6 marljivim u čen i ca m a;
penbi j nekim b je voj č ic a ma
Mar cl<e na 30 Bel g ijan aca , no
sje tiše dongra titu oi ne
Pota nje o izbanjima za gob in11 1917.,
KOJe pohagjaju tečaj za u či teljizace sti
s je ve ro-·isto lm od bro tvor nih u s ta nov a.
o cijeni kao i banu Fes tub ert
vrtla
rice
raza
troši
šilja
mj
nja
eše
javit
čno
()i oce si, <>i
će
180
a
se
~ p1 aća. učitel j icu žens lwg igral
Dob ri ih 13og poš tedi o ova lcov ih
i na po č etku ši<. gobine vijes titi l<a o i bosalla. u novinama, a pov j renic i ć e se oba- oživ jela je 23 En g leza . Artil e rijsl< a i min s lca va tra
u IJe 1 1lo Je besplatno p i saći mateišta
lmš
mo rm i vers o
n a v eče r u poj e din im
rijal za 200 b jevoj či ca.
A
li Ivo, ne za bor a vni sin e, mol nja .
odsj ečc im a . - juri š ni od ijelc i o dve doš e s obo
i se Sve vi. Uz pom oć Njezine Preuzvišenos ti grof
e loro soš nj em u, da utj eši ojag j e log
m pos lije z a go na na
ice Atte
()ruti
No
bra
ve
ta
s
jeve
knj
i pre tuž ne
ru
ige
pri trat elli ; štvo Je na 23 siječnja otvorilo čuvalište za nejaku b jms
od
.
La Ne uvil le (na ju g u od Be rry -au
ečicu na
P~vome. pobu Soko la. Sjetila je
-Ba ca) ses tre. lc oje si toli ža rlw ljub io.
nelw
č la nice i ponovno za hvalila
liko
•nza mo rale
Izaš
Fra
la
ncu
je
za zar oblj e nih .
kra s na bro
~1ezmo1 Preuzvišenosli što je barovala
m oli i za slcr šen e roćite lj e,
siromašnim učenicama sa o rža va -tSaf k lanj anj š uric a oo 48 s tran ica , ko ja
dol<
no loto rins lc oj fro nt i fra n cus lca
la to mba e
rvatsl<e škole 50 obi jela.
a posvećen I susu u presv.
sv.
Kri
ža uza te slož e. da otu d s tobo e u sjen i
a
rtil
e
ri
jo
raz
vila
olt.
m očekuju
je
iz
Sak
m egju S c il e i P lai ne ži vu dj e latn
ram entm . Ova j je eS a t klan janj
z'
Društvo je lani balo jeban slavensl<i konc
sla tl<o u s l<rsnuće.
a » pret iska n
os t.
erat
,
a
i
ove
Ime
iz
IV.o
S
otvo
a
ri
g
os
lo
ta
izoa
obra
hb
n ja knj ižic e za prvo p riče s n i ke ~ Moj
zovne t eča j eve za gospogje i gospogjic
bo jiš ta niš ta nov o.
egg e uivi na
U Drn išu, n a 26 velj ače 1918.
e.
naj. Blagajnica, gospogja Noll ilf<ov
ljep ši oa n :o , al i pop ra vlje n u potp
ić, pročita l a je obraču n za
oi onorare ~o~km
Prv
i
gen
e
ral
unj
en
kva
te
rtirm
ga
u 1.9 17. Društvo je imal
ajst or Lud en dor ff.
se mož e
Ne utje šivi 10ditelji
ni prihob ob l< 16.639: 14, oba vlj at i n e s amo za vrij eme sve
loro che lo
u upm rashot! o() l< 6105 so teulmp
č ano g l<l a njan ja,
pre t ičal< ob l< 10.533'64 .
(lin
ko
neg
' i Mar ija Ivanče vić
o
i
na
Vel iki č e tvr tak pre b sve tim Gro
q uest o 1 re~·
Njemačke letj elic e u
P r~W~ 1 bruštvenog raba za 19t8
bom , i u
O žalošćeni bra t: An te, sad
En
gle
bio
sko
bi:
s
va
preh
j.
ko
ranji
bob
vanj
a u vojs ci,
a
e
pre
ko
ull!Jehvan je pripomoći liiclwva boles
li e, Ja Joro
noj () jeci, stara- p ut 100 isti sal<a, goo ine. Ako se naruči na jeoa mBERLIN, 7, na več e r. U no ć i
hle ~a o1\ijevanje i ostale poit ~be
ses
tre:
Mar
ija,
mog
izm
Ank
e conclube : li~ra
u
egju
a
s
e oob i ti za 17 kr na fra nko , o. m. vi
i Zor ana .
7. i 8.
sirom ašne bjece ženskih
še je letj e lica na pa lo bo m ba
sk1 h šl<ola, t!ržati obra
cak l e kom ab zap ao a 17 filira. man
e t eča j ev e i uzbržavati čuva
olo il conma Lon don .
je
oo
­
100
so e. G osp~gj ica K ušii r· M. zovn
kom
aba
ma
rg
a
te
i Sh eer n ess. Opa zio s e dob ar
preb
a je ba bi bruš tvo našlo nij e up u tno n a ru č i v ati . Nar uož be i nov
i'lo 'alla vita
usp j e h.
bo~u u I<o1.01 bi se čl ani ce mogleložil
ac se š alju
Sa osta lih b oj išta ništ a novo.
sast
ajat
un
i
i
a
prij
even
eo
tuali
Up
!o
ra
št~
vi
Tis
za
ra
ka
Čit
re
nore , all' e:
a h, a gosp ogjica Da rRni preblaže
e.
Vita
lian
i
Zab
ar.
Kn
jiba se ~! von tečaJ
žice s e i nače šalj u pouz e ćem.
gl analfab.ete na Bro bari ci. Oba prije
li al ime nll
bloga stavltena su na
asovan 1~ i primljena .
Izg ub lje n
Pl D U. ~ll bor oba bran e su gospogj e
: Ivt~v ·ć. pl. Ton čić,
· OJntms, Nova l<o vić, Verd
o tem a con
•
•
u
srij
us, Bulić i Kuš ar.
edu
Pr
več
ev
er,
išn
6.
je ručno pis mo Na dv ojv od i
t. m. u ulic i Tom mas eo ili
Primili smo sa za hv alno š ću: Sim o Mata
bel le letu
Kin ema tog r. Par igi. Ra diu m. jeda
vu lj : Bak9n ja
f ra-Brne. Za štampu prirebio
Poš
i
s
uvob
tan
om
ski
popratio ffi arl<o Car.
1e co nvien.e,
s d obraćaj s Ru sijo m.
Le op old ov u Salvatoru~
izra gjen u mos aiku . Ti č u ći s e jedr n star insk i bro š,
U Za bru, lmjiž arni ca E. be Scho nfel1l,
oe mil e usp om ene ,
ella Bib bJa št Z.bog p re ki nu ća
Ovo je novo kr it ično izba nj e (l atinicom19 18. C1 jena l< 5'50. vru će se um olja va nal a
BE
sve
Č.
za
)
8.
prip
znil<
sa
'<
ovi
Stre
Ru
jesti
da
s
ijom
ffie
g a pre da ura ru
pol<.
urs
,
s
maa
mil
v
i ta
je . .Po~ tavulja, po praće no vrl o zanimiv im b
e l' aus teiza~sk1.. s a ~bra ća j rat nih za robl j
i og ra fs k o- l<ritičnim uvoCes ar izd ao ovo ru č n o pis m o: rbl a tt ~ ja vl ja da je g osp . Ledwinl< i u Š irolcoj U lici. gdj e će
1lom
en
i
k
gosp
~
za
.
mar
Rus
l<a
prim iti
t.JU
Cara
1
, lw ji osvjetlju je bjelo sa svih strana,
freq uen te
USI) e 1 nez a pos jeo nut ih pobr u
obil a tu nag rad u, po želji - ili
upuć uj ući na nj egove
č) a Rum unj ske
Dra g i rog jače. na dvo jvod e Leo pol
u nov cu. ili u hra ni.
literarne kras ote.
vv ivata ()a za sao o bus tavi je n.
de S a lvat ore !
Dol e Se mil osti vo ocla zivlj e m
a, che ne
Vaš o j dob ro obr a z lože noj mol bi. da smi jete ist
Sm ar rit o
utto form a
u piti s m jest a g e n eSam o ubi stv o.
ra lno g nad zor ni l<a arti leri je, srce
oro inat ~,
Mi
osj
m
e
ća
e
rcol
pot
ed
re
i
bu
se
ra,
6 cor r. vja ]e Tom mas eo o Cin ePišu nam iz Dub rov n ika,
da Vam iz razi m Mo je naj p o lpu mje
ttissim e JI
priz n anj e i Mo ju ma to~rafi P a rigi . Rlld ium
p .. Jučer se otro vao kar boln 1omo. l{m.
n
ajv
. un a t broche ~ ant ica •.
ruć
u
za
h
va
l
nos
t
za
\'rio lwn 's
iu impo r·
bu1IIZ oo ~? goa ., rob om iz O~ lj ega,isel ino m, Joso
mal dan e je da nae l god ma ršil nu s lužb u š to s ie la vor ala in m osa ico. Tra tta ndo si di un ca ro rico rdo .
Primamo i rall o priop ć uje m o:
b.li zu S ton~,
la fami glia. vug.ogo
i n a tom m jest u.
la pe rson a che a ves se trov alo
Natječaj. Obja ujemo svim
oJšnp ko čij aš poš tan s ke ko loslamc
l'
l<ompozilorima slav ensi<Og
Uvažav a ju ć i Vd š e odl 1 čne
e, š to l~ juga, Hrva li ma , Srbivl1
pre
gal a calc ia me nl e d i co nse g na rlo og ge tto vie ne
zas
lug
e,
ud
~Zlla
ma
je
i
lju
poš
Slov
jem
tu
enci
Natj eča j za na jbo ~ 1e
all' oro log iere
Vam Moj Red ž e lj zne Kru ne
0 ratn o. Iza izkakDu bro vnika na par obr ooe u G_ruž 1 kompozicije u izno u ob K 5000 i toma:za naj
prv og raz red a ~a s ig. Led wm lfo in Ca lle !a rga . dov e ri
bolju kompOZICIIU : ra tno m cldc urac
o je pop io o obr u oo zu ot rov i,
1.
za
glas
ceve ra una
ovir
:
sona
ta,
tjom i od rcgj uj c m da bud
suita ,
za - vens
o()ija na svoj e ili južnoslav~~ao s e nevol jnik poo mos t na vrat
e te gen ero sa nco m pe nsa , sec o ndo il p ro prio des ider io,
u n a pon~
ke pu čk e teme K 1000 ; 2. raps
p
stav
lj
e
n
1
za
u
pjes
od
ima
mu
nos
za
o
e
~
jeba
gen
P
ila, sovir (tri nagra1l
era la n
glas i glad op ust u bez o in de na ro o in g ene r i a lim e ntar i.
i . i oobr~ ~ 1e. ga nag joše mrtva i obvel>oše l! mrt
l< 400, b) K 300, e) l< 200 uknupno
ber iva .
vačniCU na 3. a) za žens ki, e)b)a)muš
on1no vo.
ki, e) mješoviti zbor a capella Kili900;
Ini učitel t
uz
gla ov1r, tri nagra1le po l<
Bad en, 5. marča 1918.
uku pno l< 1050 ; 4. za kom pou zao rU·
zici je I<Omorne glazbe (5ona350
ta
za
gusl
e
ili
violo
ncel
lo
i
glas
ovtr
P u šač ima n a z nan je.
jem re·
trio, quar tet) l< 1500 ; 5. za glasovirsku
,
Kar lo.
prirebbu pu č k 1h južnoslovensk ih p1es am a (najman
p u čk i h
sv· Oo .l l oo 18 o. m. mog u puš
je
20)
l<
250;
6.
za
originalnu
I<OIIipOziciju za tamburaš ki zbor , a)
iz pokra·
Ih trafika n aba viti , po 25 Eg Jp atači. u z.a bru , kob 1< 300.
b) l< 100 ul<upno Pre viš n je ol)l i k o van j e m in is tr u pre ()sj e() nik u ora
Rok na tj aja : 1. sr pnja 1918l<. -200,Kom
s kJ h?- CJga re!a a
m ca, vin ogr a da i liva da u Mu rvici
)vana.
pozicije mora ju
vite zu Sei () ler u.
bili bo saba neštampane, prepisane tug
. br. 8. O ni, koj i sa ceo uljo m
kod
jom
br.
ruko
7
n1
m,
)esu
oz
Zad
n
ače
ra
ne
.
znal<
goje će
om koji je na zapečaće n om pismLt
Ciga rete e Pr ince as mog u s isto
BEČ
.
8.
Doz
na jem o do su mi n istm pre dsje
u koj em je ime ~u­
m cebu! to m, tora . Rezu ltat natječaja ob javit
Za oba vij es ti obr a tilt s e u Zad ru.
dtraJe zaliha, o1gn uti 2 kart e buh
se u rujnu 1918 prek o JU· n ilm vite zu S r; idle ru udi Je iJen i bn
ulic a Sta re
goslavcns k1h novina. Nagra gjeneće kom
an a ljan ti If ve ltko m Bol nice br 7, kuća P etr
l
pozicije prelaze u pot- lnst u Red a Sv. Sl jepa na.
anovi ć . L pod .
Rl\ZUČiTE VIJESTI
KN)lŽEVllOST
*•
Iv a
Telegrami Uredništ'Ja.
-·
lc •
..
Uffi) ETllOST.
P ro d a ja z em al ja
vačkO"
Bu<h5•
tugje alat e, a s voje njih ovim s ljep
a pot kov all, - Ror a· -uu Js Ke ne IST~gnu crravo npnoiTO Dlago 1
- t\aKo ne cu - razo raze n lll)a
Sa seb e rast ova ritj , a na oru gog a 1cam
n at ova ri~i, ba se ra zgla šen a bog astvo. Raz bor it je on i o.~je . se lako peči mes a oskačuć, uze
0.11 . u miće , lj es
o on ljub ima
ka
razl o gu, pa zna . oa je s elo i meo v1eb
i po b bre me
a sma lplo 1 .s mak~
~IVI, neka umi re s a mo oa ti nom pos rce .; ne~a oa ova loša reku
živu glav u IZ b oJ~
, ubiš e Miloša, a kam o ll ne o
ce
Jznes~š , ba mož ~š o b uš iti, u svij
et veo ri je pogleoa!J, če lia b e boa jkal i njih ovo j kući. A nije to jaon o če·
a n~lskoli i pog oto vu svo j im neo
Jjao e, ve ć puk i nar oo , .iak o i pro~
aćama !r~g zam~_­
!ran_o .s elo sa ... s
~nutl . To je ta mlin ica, kraj koje mor
a f1ll p a proCJ, mal im, bvi je stot ine b1ma, bo~atn~ 1 sn:omaš~11e
<la se ne obr ašn a vi.
ruke , gor opa bni je _i hlao n.ije k_rvl,
all sv~ 1 ooc1_g~~
.
. -: l ova je ova ka i ona ona ka .
krš
bnl uk, pa bi 1 J?OO. vteš ahm a regn
f:?a
n.ije
1
Jan
)uš
uh,, a. smtr!li
~e
n1ezme crne buš e; ()a nije Sim1
č1111h razrok1h, ' se ne bi ni kao lJubi, a kam o će kršc am, oa th
u svaKO J
,
trza
juć
se,
im se otm e, ba raščereći i smr
vi svo ju zak ontt u
bru žicu filip u, ook aziv ati - kao
me kuja hoće i(')~
sa Stv orc em moj im zav aoi, a to
zato , što gub avo t
mućljivo jaje hoće (la bub e maj
ka i srce m i ugo jnim
bo jkam a, a nije za <>rugo, već
ba ga milj u put a .o~
seb e vrn balj iš, jer gnji lo gnji loti nom
je ova , urek la je ona , ~a mlij eka i zau bar a! Krtv a
nem a, a ~a će se
ig~a niza se ogle bati i uvje riti.
~a je, osim krst a,
1
?a
t l \•• •
ll\oo
"_\..;, ,
l
11\...'
& ll l p
Hoću, hoću, pa hoću! -
lli'\..
VY'- 11
lo'VUIV ~ UU'I
ll '-
ZaiUmči l a kug a i baj,
oa se blan om o olan plje ska , a
k a~ p ris pjel o moj e,
ba ne će i ~a će se bo tren
o bleb eniti, a
joj evo
ber iket u
ova ko pro s uka ti i prst om ko pral jkom
zam ahn u ()a će je pr iklati - vi,
braćo, priskočiste,
a ne zna m, bi li vam za to bio
har an, ili ba vas
izružim. Dotešča, lju~i, živo t uz
pro jani cu nes por azum ka, prk osa i nam etnu te silo m
ljub avi l
(Slijedi}•
Za uvrstb u Oglasa u zabnju stranicu valja
SP
obratit i U rebu
Lista ()elle obbla zioni ricev ute pei ()oni ()i
Nata le ai bamb ini ()ell' asilo De-M archi .
Banc a Comm ercial e pa latina Cor. 80 - P rva
Pučka
Dalm . 13anl<a u Splitu 30 - J drans l<a 13 a nl<a u Splitu 30 - Ljubl janslt a 13a ntta u Splitu 30
- Austr o-ung arica Banca in Spala to 25 - Hrvatsl<a Stedi ona Rz u Splitu 1O - Ele n a 13e tt lzll
32 - Slobo da La na 32 - P ina l a n eve
ndrich
32 - Dora Kara m a n 32 cont essa m a ri a nn a
Pavlović 32 Anto nia R a tlwvi ć 32 - Emm a Riboli 32 - Alice Sa vo 32 m a lia Voltoli ni 32
Mah-i na P ezz oli 32 ntoni a de Za m ag na 20fa bbrica Gilard i - 13e ttiza 20 - Gi ndom nico Hlich
10 - Doim o Sa vo 20 - lucia na Culo t lO - Za mass a l O - marg h erila Ill ic h 1O - Mila lllich 1O
- Le tizia ffio rcocc hia 1O - L 1ura de 13ede n l O
t
ObJav iteha Dalma tinsko Qct • u Zabru
Per l' inserz ione beglt Avvisi neli' ult trna pa gm a rivolgersi
all' Ufficio tell' e Avvisatore Dalmato • in Zara.
- Emili o 13urich 1O
Di n a e Cflrm ela rle Cin rho
l O - Rosi na dt Gliso go no-Sa vo lO - m aricci
S n vo 1O
Lu i~p S,l\·o l O - l ~lccanlo e~ vo l O cl.r iust-p pe dvo lO - d.r Ercol nno S lvi 10 G1oruio Lnnevc: lO - d.r Lr~oncmJo Ppzzo li 10
Enric o Ppzzo h lO Mttna m .,ttldc Pezzn ll l o
t. Oupln ncich l O Ivo B ruJ• 'ić l O - P. \.
In. Bonačić l 0 - d. r Giuse ppe Ill H h l O Cccili11
Arbanašić 6 - mutte o
e n )ttnov ich 6 - mq o 13uzanČlć 5 - Artur o Ruzic l<a 5
R. Seveg lievic h 5
- GiusPppt~ ffid1s sich 5
Hlge nin Ni l wlić 5 S. 13ram ovl h 5
G. Pezzi 5
l n lwv PaviĆ 5F rance s o Tacco ni 5 - m ri deg li Albe rti 5 m ri ved. S eg u ić 5 - Ol ga Hlic h 5 - Luigia
Ka ta lin ich Savo 5 mon s. d. n F ra ne 13u lić 5
L. ] u rin ović 5 - lal{ov 13ozić 5 - Giuse ppe Ka -
God.
mm fl n 5 -
Eu ge nio morp urg" 5 Grego rio
P rasse l 5 - Gi rolam o Seve glievi ch 5
Giuse ppe
Vnltol lmi 5 - Frano Ro i ć 5
Ang la Karam a n
4 - Lma Pr se i 3 - lui g ia m a nger 3 - Anna
m aroli 2 - Fru n ces ca Fa rolfi 2 ~ Boban 2 Ctltl ·ri na Pr zzi 2 - 13 or tolo m iott o 2 - Gius. SeveHile \'ich 2- . Tocig l 2 - G iuli o n a n i 2 - G. Vaso
2 - M arić 2
N. R a tlw vi ć 2 - m a ria Gdard i 2
lalW\' p nd za 2 - m a ri a 13accot ic h l - Ma ri a
RMio 4
nt o ni a Capov ic h 5 - ved. F a ntoni 2 Luig1a l~ 1s m ondo 4 - Lu igi a Catali ni c 5 - Gi ovann a
lune l - F lora G ra ni ch 3 - Regin a P a pare lla 1
- famig lia Hustl a l< 2 - Luigi a Brosc hi 3 - maria
Ch erseva n ic h 2 - Luigia 13urich 3 - Anna Zupel 2
-E mma Ce ligin 4 - Tonci Rismo ndo 2 - Gaspa rini
l - Mo rpu rgo 2 - n. n. l - n. n. l - n. n. 2.
God.
1
Drž im na skl abi štu još malo san buka nje
mačkog surogata
sapuna BL A KA , koj i potpuno nabomjestuje obi
čni sapun.
Izvršujem naručbe najmanje jebnog cijelog originalnog sanbuka
ob 200 komaba po okolo 20 bkg. - bok
zaliha traje - po Kr. 55 sva ki sanbuk franko O' ~ojE
to samo ako mi bube unaprije() bos tavljena oo nosna svo
ta.
''
;J
M AR C E L L O
!
•
P A T T l ER A
-- Z a d ar .
EUSIR STOMACAL~CORROBORANTE
C1Jtmn je
Kr. 15.-: sem e
No polu11od ište
1
OG LA S.
Jadranska banka
4
po( )ruž nica Spl it
pačam
t.
plaća na
BEČ. l O.
sretno povila
13EČ. l O.
sa rslw j poroc
buleti n:
nj e no v~
i 45 č . pr. Pl
Nj e nom Velib
dobro. Novoro
U 2 s. p1
glavno m i pri
Popod ne
posad nim grac
na Te De um
odsluzio po ljsl
nadvo jvo da lo!
mnogi gener al
Cesar je
crkvi svečano
°lo obv ezn ice IV ()al mat insk og pok raji nsk og zaj ma
za
pol jo() jels ke pob oljš ice.
izdan e u s ljed zema ljslwg zalwn a od 12. juna go().
1911. br. 27. L z . z. Sa držav nim
z?l{on o m od 7. augus ta g. 1912. br. 174, d. z. l. prizn
ata je ovim obvez nicam a pupifa rna
Sigurn ost.
Zemlj išno-V eresij sl{i Zavod Kralje vine Dalm acije nugja
ove obvez nice, dok zaliha
traj e uz t ečaj 96 Ofo.
..
U _slučaju izvučenja na sreću ove će se obvez nice
isplat iti u cijeloj pisan oj
vrqed noslt.
·
Potan l<e obavi jesti daje Zemlj išno-V eresij sl<i Zavod
Kralje vine Dalm acije zanim anim stranl <ama pisme no !treto m pošte.
ob
siječnja
N. V.
Zemlj išno-V eresij ski Zavod Kralje vine Dalm acije prepo
ruča za potpu no sigurn o
ulag a nj e g la vnica
1917
ul ožni m knjiž icam
OD Z€ML )lŠNO =V€R ESl)S KOG ZAVO DA KAA L)EV
lN€ DALM ACIJE .
U Zadru , dne 13. veljače ~od. 1918.
1ralelli ]lfande/ 4 )Yipole
EUSIR STOMACALE CORROBORANTE
mES~~~gg
BAN CA CAID BlO- VAL UTE -
1538S8312J~ESE883E8 83838382JEB83121 838382182182183 f2Us383"
J(aklada školskih knJi l7 i do
Skl adiš te pap ira i l<an cela
rnJM\lt'~~
oocao o oo
88
riJs kih potr ep stin a
M ER CU R &. /lfiknla .. Zadar, n/ica s.
Nugj a: Umje
. Vida 11.
tničkih ()op isnic a i Ljub av nih ob 12 bo 30 h. -
Škol skih
potr epšt ina osob ito Zabaćnica. - Listova, Kuve
ra ta i R ač un a štam panih
za trgovce. - Mapa za pism a 1O ku v. i 1O listova crt.
60 h. - f elbpo st l 000
koma ba Kr. 8. - . - Ciga retn og papi ra: e R iz A bab
ie• I. 60/ 100 Kr. 14. - ,
ll. 100/ 100 Kr. 12.- cAu stria • 100 80 Kr. 5.- . cSam
um • ll. 120t80 Kr. 15.- Fotoqrafsl<ih potre pštin a. - Trgovačkih kn jiga s va ke
vrsti i v e li či n e.
••
I
Zli grolJ/je
sa l IJez /olo!/171/i/e
••
d/1~8/le
l u 11rede.
~
"o
e;:;~
~
~
"o
ea
"o
ea
8g
"o
8§
88
E3
E2
••••••••••••••••••••••••
== u
88
gg
821
gg
·~;;;;r~;;h• ~;,;;; ·~·
j
88
E3
r,
==
P -.1
821
~
821
Električna Bater ija Kr. 2.-
komplet . Kr. 4.50.
D )'{OVOSt!
Ea
l
Pisaći stroj < lllete on
tal<ogjer hrv. pismo m.
P ečata od gume
i mi di.
"o
ea
821
88
Slika N. V. Cara KAR LA I. u bojam a veličina 73
Okvira svak e vrsti i veličine jeftino. - Špag a ob papirXa50, Kru na 3'50
ob lf2 bo 6 m;m
po kg. Kr. 7, 8, 1o, sa gvoz beno m žicom 3 mlm kg. K.
lo
gg
POT PLA TE od gume i od kože za postole, samo za trgo"
ce i postola re na "eliko. 83
~~~~~~~~~~~~~~~~~~88~~~~
~~~~~~~~~~~~~
J O S IP JA......,
gg
E§
ZAR A
ACQ UlSTA E VEOD E ogn i sort a di e ffetti pubbl ici
Cartc llc di lo tte ria, m one te secon do il !istino di
giorn ala. Racco mand abili : L ettere di p egno 4 1/
2
del Credi to fondia r io da/ma to Obbli gazio ni proIJinciali dalma te 4 %. Letter e di pegno 4 1/ o
2
4 ° 0 della B anca Comm er cia le di Budapest.
L ttere di pegno della Cassa di rispar mio di
Budap est 4 0 . Pres tito ferrov iario Bulga ro
al 6 e 5%. Obbli ga zioni f errovi arie della
Bosni a ·Erze go vina 4 1/2%.
CCORD
SOW ENZl ONI sopra Carte di Valor e
all' usua le lasso d ' in teress e.
CEDE Carte lle pi lo tte ria, verso pag ame nto !l rate
me nsili. - Ra cco m a nclabili : Citta di llienn a 1874
Vi ne. pri nc. Co r 400.000, in rat . 1 e nsi li di Cor. 20.
Credi to fondia rio Austr iaco 3%. Vin c. princ.
Co r. l 00.000. in ra te m e ns ili di Cor. l O.
Credito Mob iliare Ausf. I 58. Vincit a princ.
Co r. 300.00 0, in rate m e nsili di Cor. 20.
B anr 1 /potecaria Ung herese 4 °lo. Vincit a
princ . Cor . 70.000. in rat e men s ili di Cor. 1O.
Loffl Turch i 1870 da f. chi 400. Vinc. princ ipale
f.c h i 600.000. in rat e me nsili di Cor. 8.
Gru ppo Croci r osse Austr iach e, Ital ia ne ed
U ngher esi. Vinci ta princ. Cor. 125.000, in rate
m e ns ili di Cor. 6. Sing ole carte lle Cor. 2 ecc.
ACC€ 1T A ve rsa menti di de naro fis si e i n Con to
Corre nte, con restitu zione senza preav viso. verso
un intere sse annuo di 4 °/0•
RILASCI A Asseg ni banca ri sulle princi pali p;azz e
d ' Europ a e s' incari ca di tutte le opera ... ·
d ' incass o. versa menti e simili richie ste dei
p ropri client i, senza alcun a spesa .
ASSlC URA Carte lle di lotter ia e Obbli gazio ni contro
la perdi ta deriv ante dal!' ammo rtizza zione , alle
condi zioni gener almen te stabil ite.
ASSU ME Assic urazio ni nei rami: lncen di, l/ita,
Accid enti t=urto con iscasso, quale Agen zia Principa le delle Assic urazio ni Gene rali di Triest e.
°
--1
.........
•
E
Og las .
lK
Općinska
DETROGH
odstupio od mje
poslove.
štebionica u Benkovcu
ukamaćuje
o~
15.
sve šte~ioničke uložk~
pros inca 1916 bo balnjega
sa 4 °/o (četiri posto) čisto, što se ovime
bo sveopćeg znan ja stav lja.
ODBOR.
sandroviću. lwj
te otada ga čm
Nest aši
PETR OGR
nestaš ice goriv
tramv ajski prorr
-
o()re galice
98 °l o
na mal o i na veli ko
Ale ksa nda r Kovačević - Zadar
prob aje
na staro j obali (mag azin Tripolić).
2.1
Špe~iter i ovla šten i TrgovačkO·
Pom orsk i Meš etar . ·:· ·:· ·:· ·:·
Zast upst va za šped iters ke posl ove: Zad ar, Spli t, Sara
jevo , Dub rovn ik Kotor, Trst , Rije ka, Prag , Adr iano pel,
Aus sig, Beo grad , Braila7 Bru nn, Bu
Bud apes t, Con stan tino pel. Ham burg . Lind au. Rott erda
m, Salo niqu e, Fran kfur t, Beč.
~ ~ <!:=oo.. <!::==.. Preu zim lje naru džb e svak ovrs
nih pečata iz gum e i mjed i za pečatni vosa k uz tvor
ničku cijen u. Brza izra dba . .r=!.) ~ ~
'
Rusk a vla()a
PETR OGli
redbom lwju jf
se držav ne us
te izdaje nužne
~treće danas p
)avnu nastav u 1
vlade, opsl<rblj~
Služb eni <
sutra će posije
se prenij eti u t
da se Trocl{ij
spolja šnjih pos 1
dale u vijeću
miru i ratu; up
na njego va pon
Novin e ja
slobodu neltad a.
NO
Don M
Sab ih broj
~ebam babicr.~ , sE
l m.račnih majba
na n ea, raki jaši e<
zal~gaji, a onba
SVOJe srce, ne 6
govu se kruhu ()
naslaga li i stvrb n
Samar gjije i Iliji
zam jeri ti, što je
ubobenik j~kno
glabna Arnauta'
š~liaju njegov~
CIJento, ba j e J
svakoj će se po
E, ba ie svegjer
ne obasipati! ...
.
Svemu se o
Je ~n~ i o() Opa
~~SJeti . Nema joj
tl(esnih klanaca
Zakukali životn i' ,
kamo li će obojn ·
tugje alate, a svo
Sa sebe rastov ari
0!1. umiće,
1j os ka
~lvt, neka umire
tzneseš , ba mož~
n?iskoli i poga l
nul!. To je ta ml1
a ba se ne obraš ·
t
. -;- I ova je o
n1ezme crne ?:l
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
583
File Size
10 550 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content