close

Enter

Log in using OpenID

(La Rassegna Dalmata)

embedDownload
•
J
....;
l
~ .) .._) ;:-: l Ć"
S l G t
NAUCNI
God. XXX.
11
ODSJEK
Siječnja
U Zadru, u Srijedu 31
in Zara.
Br. 9.
l 917.
oje mu=
pokra=
pskrbne
•oju po-
:e le()a.
Dodatak
1lna
1ica
enik.
~(;.]
'
-
Imacijn.
po stolica
:ato
ile.
!iO 1917.
· Iotterie
rasse 5,
os te, ili
- Piani
e.
o
apest. rrmio di
Bulgaro
·ie della
i Valore
rate
3
1na JBU.
i Cor. 20.
e. princ.
a princ.
Vincita
DT.
n.
V. ćesar Karlo u njemačkom velikom
glavnom stanu prigouom ()ana rogjenja
Cara Vilima.
BERLin, 27. Wolff-Bureau j6vlja: Ćes6r Karlo
stigao je jučer u 9 s. prije p. u velil~i g lavni stan;
na stanici ga je dočekao Car Vilim. Pred carskim
glavnim stanom Njihova su Veličanstva pregledala
poredanu štapsku stražu. i tom je prigodom Lesar
Karlo predao generalu feldmoršalu Hindenburgu
križ za vojničke zasluge prveg razreda sa ratnom
delwracijom. Na podne bio je doručak, na kojemu
su bili pored pratnje njihovih Veličanstva, prusl<i
prinčevi Henril~ i Valdemar, feldmaršal ConradHotzendorf, ministar izvanjskih posala Czernin,
veliki admiral Haus. vrhovni dvorski meštar grof
Berchtold, pak Hindenbu rg, Ludendorff, državni
kancelar, državni tajnik Zimmermann. Za trpezom
držale su se već poznate zdravice. U 3 s. popodne
njemački je Car otpratio svog visokog gosta na
stanicu, otlmd se povratio u Beč.
njemačkih po~mornica
u Sreuozemnom
moru.
pu bb lici
listino di
·g no 4 1/z
ioni pro-
"
Telt! gra p hen-I< orresponoenz- Bureau.
Rau
lARA
4 112
Potopljena engleska
RAT.
ugarskog i njematkog glavnog
stan il od 27. 28. i 29. januara nalaze ee w « O b j a·
vite/ju Dalmatinskomu~ .
,ole
o
IZLAZI
l 0.
inci pale
BERUn, 28. Wolff Bureau. )edna naša podmornica . potopila je u istočnom Sredozemnom
moru dana 9 januara oružani dupkom krcati
neprijateljsl<i teretni parni brod od nekih 5000
tono, a lS januara oružani engleski bunarni porni
brod tParfleld~ od 3838 tona krcat ugljem i uljem
na putu iz malte u Port Said; Kapetan je parnog
broda tParfield~ zarobljen. Ta ista je podmornica
potopila torpednim hicem dana 25 januara oružani neprijoteljski parni brod za prijevoz četa.
kojega je pratila francuska torpedača. Parni je
brod bio dupkom krcat četama, te je zo l O časa
potonuo.
BERUn, 28. Wolff Bureau javlja: )edna podmornica lwja se ovih dana povratila sa nekog
preduzeća, potopila je ll brodova sa 32.469 tona;
druga je potopila 8 brodova sa 22.284 tona a treća
za vrijeme od 12 do 22 januara, potopila 13 brodova sa 12.000 tona; napokon jedna je podmornica
uhvatila blizu engleske obale 3 engleska ribama
parna broda i odvelo ih u jednu domaću luku.
Opis arhiva e. kr. l)almatinskog
namjeSništva u Zal)ru.
1
)
(Nastavak l svršetak.)
td
in rate
!l ecc.
n Conto
o, verso
(Žil/16
piazze
:razi oni
ste dei
i contro
ne, elle
~i. Villi,
o PrinTrieste·
•
ruštva
·st -
lište i
up uje
SRIJEDOM
pomoćna
Potonula
njemačka
poumornica.
CHRlSTlAnlA, 29. minis tarstvo mornarice javlja : Jučer je norveški motorni brod iskrcao kod
Hammerfesta posadu jedne njemačke podmornice
(34 čovjeka) lwja je potonula. Posada nije puštena
na s lobodu.
Kako na to Wolff-Bureou opaža, podmornica
je dana 27 januara imala blizu Hammerfesta okršaj sa engleskom pomoćnom krstaricom. Posada
je podmornice sva spašena, osim inžinira Hermanna.
Izvještaji turskog glavnog stana.
CARIGRAD, 27. Glavni stan javlja.
južno od Tigrisa neprijatelj je napao 25 januara poslije jake ortilerijske pripreme 'naše pozicije sa znatnim bojnim snagama.
Neprijatelju je pošlo za rukom, zapavši go
teških gubitaka, da steče nešto molo zemliišta.
2000 engleskih lešina leži pred krotkim odsječko m
naše fronte. Dana 28 januara neprijatelj nanovo
napade, ali je uzbijen.
CARIGRAD. 29. Glavni stan. javlja 9.9 januara:
Fronta na Tigrisu:
Dana 27. januara preduzet je neprijateljski
napad na naše pozicije, ali ga već u začetku ustavismo. U noći 28 januara neprijatelj je preduzeo
napad vatrom , ali mu je prošao naprazno. U Dardanelima poručnik avijatičar Meinecke prinudio
je dana 27 januara, u zračnom boju sa 5 neprijateljskih letjelica, jedan protivničkj biplan da se
spusti na zemlju; aparat je zaplijenjen. na ostalim
frontama nije bilo važnih dogagjaja .
D.
ffiletačka
vlauavina.
Austrijska l. vladavina.
Francuska i austrijska 2. vladavina.
49. cStampe vo lanti~, sakupljene u 24 sveska,
sa 3 inbeksa, sastavljena gobine 189~. i 1900: -:Ovi tiskopisi koji obuhvaćaju razoobl]e o~ trz vljeka, počimlju sa gob. 1590., pa kronološk!m rebom
i'lopiru bo naših bana. Saoržavaju zako~1ke, ugovore mira, mletačke bukale, carske povelJe, zakone,
na reb be, ustrojbene i propis.ne ob reb be, . obzna~ e,
proglase, objave, razglase, Javne oglase.! t. b. lZCiane za vrijeme mletačke vlabavlne, austriJske prve
vlabavine, francuske vlabavine i austrijske oruge
vlaba vine.
E. Austrijska I. vlauavina i francuska
vlal>avina.
50. Subbeni spisi, oi'l go(). 1798. bo goo. 1813 .
Svezaka 151 sa obnosnim inCieksima i zapisnicima poslovanja.' Gragjanske i kazne~e P.arni_c~
i spisi sullske uprave. - nalaz~ ,:>e takog)er 1 sp1s1
bržavnog nabobvjetnika kob pr1~1v~og suoa ~ Zabru. Subski arhiv, sa nekim ots)eCima s~?ls.k•h arhiva zaoarskog, oubrovačkog· i c~esko~, b10 )e kon:
centrovan u e. kr namjesništvem arh1v goo. 1900. 1
Izvještaji bugarskog glavnog stana.
SOFIJA, 28. Izvještaj generalnog štaba, 27 ja_.
nuara:
maćedonska fronta:
Slaba artilerijska djelatnost; patrolski okršaji.
Rumunjska fronta:
Dva su neprijateljska monitora bombardovalo
sa Sulinskog konala sela malkotsch i Prislavu.
SOFl]A, 28. Izvještaj generolnog štaba, 28 januara.
maćedon~ka
fronta:
Od Prjespenskog jezera do Strume samo na
pojedinim mjestima obična orijetka puščana, mitralješka i artilerijsko vatrn. U dolini Vardara
letjelička djelatnost. na obt'lli Egejskog mora iz·
megju Strume i Kovale živahna djelatnost neprijateljskih letjelica. Engleska se letjelico srušilo
sjeverno od Kavole; letjelac je zarobljen, letjelica
je zdrava.
Rumunjska fronta:
topovski pucnjevi sa jedne i
druge obale Dunava kod lsaccee i Galatza.
Poiedinački
1902. Dotični popis spisa bio je sastavljen g. 1901.
i 1902. - Rečeni bržavni nabobvjetnik. obavljao je
službe vla()inog opravnika (tAgente ()el Governo~)
po narebbi ministarstva u poslove koli gragjanske
toli kaznene, po oorebbama poglavlja IV. ustrojbene
nareobe za suoove za pokrajinu Dalmaciju, koju je
izoalo na temelju previšnje obluke oo 4. rujna 1806.,
generalna provebiturija u Zabru, bneva 27. list op aoa
iste gooine 1806.
F. Austrijska uprava.
2. Vladavina.
5 t. Spisi e. k. heraloičke komisije za Dalmaciju, oo 1. siječnja 1817. oo 31. prosinca 1831. Svezaka 5, sa zapisnikom poslovanja, inbeksom sastavljenim goo. 1897., grbovima, ispravama obiteljskim i maticom balmatinskih obitelji, kojima je bilo
pooijeljeno ili potvrgjeno plemstvo ob austrijske
viao e.
52. Spisi šumskog naozorništva, ob gob. 1812.
bo 1817. Svezaka l O. sa zapisnicima i pregleb·
nicama glebe oalmatinskih šuma.
53. Spisi glavnog nabzorništva vrhu vooa, šuma
i ruonika u Dalmaciji, ob go(). 1807. oo goll. 1811.
Svezaka 6.
54. Spisi, koj! se obnose na šume otoka Raba,
kvarnerskih otoka, Istre i Furlanije. Svezaka 8.
- Saoržavaju mletačke narebbe oo oavnih vremena,
pisane (u rukopisu) i tiskane u preometu šuma. Ovi spisi bili su smješteni u arhiv bne 27. ožujka
1847.
SUBOTOM
Primanja {)eputacija na Dvoru.
krstarica.
LONDON, 29. Službeno. Pomoćna ie krstarica tlaurentic ~ od 14.892 tona polopljena 25 januara od mine ili podmornice. Spaslo se 12 oficira i l 09 ljudi.
J:zvje~taji t~ustr.
o Stato.
Pitanja z-a predbrojbu, uz ltoja nema dotičnih svota, ne će se ni u !takav obzir W:eti; pitanja za uvrstbe, uz koja
nema prilične pretplate, biti će povraćenu. - Pretplate se šalju poštansl~im naputniccma. - Rultopisi se ne vraćaju. Neplaćena se pisma ne primaju. - Disma
novce treba lliljati t Ur e d u O b j a v i t e l j o D o l m a t i n s k o g u Z a d ll r •
Cijena je na godinu • .O b j a v i t e l j u D a l m a t i n s lt o m u • i t S m o tr i D a l m a t i n i k o j • za Aush-o=Ugarsku
Kr. 12.-; samom •Objavitelju Dalmalinskomu• Kr. 6.-; samoj •Smotri Dalmatinskoj• Kr. i .- :
Na polugodi!te i na m mjeseca plaća se surazmjerno. Pojedini brojevi aloje 10 parct. a znstareni petra 20.
V. Cesar Karlo i bugarski kralj F erui nan().
BEČ, 29. Na povratku sa sjedišta njemačkog
velikog glavnog stona. Cesar je posjetio kralja
Ferdinanda bugarskoga, koji boravi u Poestyenu,
i predao mu austro-ugarski maršalski štap. Vladar se odvezao, stignuvši u Poestyen, sa stanice
ravno u hotel, gdje ga je kralj Ferdinand vrlo srdačno dočel<ao. Vladari su se vrlo živahno razgovarali sve dok se voz nije krenuo. na oproštaju
oni su se sa velikom srdočnošću više puta zagrliH.
Prigodom svog boravka u Poestyenu Cesar je
odlikovao kraljeva krilnog adjutanta pukovnilul
Stojanova, vojničkog attache-a na bugarskom poslanstvu u Beču potpukovnika Tantilova i svu
ostalu pratnju bugarskoga kralja raznim redovima.
ta:
Dalmatjnskomu"
(La Rassegna Dalmata)
l
n.
)ntiene
m ples-
"Objavitelj u
BEČ, 29. Cesar je primio popodne u dvoru
poklonstvene deputacije univerzija i tekničkih visokih škola . Rektor bečke univerzije istakao je,
kako su naše visoke škole, hvala hrabrosti naših
armija, mogle da i za vrijeme rata vrše svoj mirni
rad.
Cesar je obećao visokim školama svoju trajnu
naklonost i cesarsku zaštitu.
Cesarski je par primio deputacije češhe lmmisije za upravu zemlje i grada Praga. Predsjednik komisije za upravu zemlje vrelmo je : t Oba
plemena koja živu u kraljevini Cešlmj, složni su
u najvjernijoj liubavi prema Cesaru i vladalačlwj
kući. u ljubavi l<Oja je najtvrgja veza š to narode
megju sobom spaja), Pra ški je načelni l< izrazio
osjećaje neslomljive vjerno~;ti i odane ljubavi glavnoga grada Leške.
U svom odgovoru n. V. Cesar Karlo je izjavio na njemačh' m i češkom jezik~, da će
se uvijek očinski brinuti za kraljevinu Cešlm i za
sve njeno pučanstvo, zaželio je da obadva plewena mognu, uživajući blagodati mira, složno
r aditi i tako sudjelovati u budućem procvatu zaj e Jničke domovine. Cesar je obećao glavnom gradu
Pragu svoju očinsku skrb i svoje najljubaznije
zanimanje.
Zatim su primljene deputacije komisije
za upravu zemlje lstrije i grada Trsta. Govornik je tr ~ ćanske lwmisije ponovio obećanje nepromjenljive vjernosti i privrženosti grada Trsta
-t citta fedelissima ~- Cesar je uvjeravao grad Trst,
koji sa divnom istrajnošću podnosi tešl<e ratne tegobe, svoje najtoplije naklonosti, naglasivši da će
grad, koji je za uvijeke n~razdruž.ivo spojen sa
austrijskom lnunom, slwro do če l< ati gospodarski
procvat i sjajno dobrostanje.
Zadatak Jtustrije Ugarske u Jtrbaniii.
BEČ, 27. Javljaju iz stana ratne štampe:
Zapovjedni!< austro- ugarskih posadnih četa
u Arbaniji izdao je Arbanasima prigodom ulaslca
četa u Arbaniju. proglas, u kojemu piše:
nijesmo u vašu zemlju došli kao osvajači ,
nego iz nužde i u potjeri zo onim neprijateljima
monorhije, lwji su u isto vrijeme i vaši od starine neprijatelji.
Austro-ugarska je monarhija uvijek nastojala
da očuva jedinstvo arbanaškog naroda i cjelokupnost zemlje Arbanije. no žalost, kod je buknuo
svjetski rat, naši su stari protivnici u vašu zemlju
provalili, te uništili nadanje svakog pravog arbanašlwg patriote.
Budi arbanaškom norodu na čast rečeno, da
se samo neznatno manjina podmićenih izdajica
pridružila došljacimo, dol< se velil<a većina naroda
jednako uzdala u onu Vlast. koja je od vajkada
pisala na svojim zastavama zaštitu Arbanasa.
Te su se nade ispunile, te je oslo~ogjenje
doista od Austrije Ugarske došlo; i bilo je i~;kre­
no. Austro-ugarsl<e čete, koje se u vašoj zemlji
nalaze kao prijateljice, i kojima su se pridružili
mnogi izmegju najboljih i najhrabrijih sinova
zemlje radi zajedničke borbe protiv neprijatelja,
imaju kao poglaviti cilj: skršiti protivnika i dokončati oslobogjenje Arbanije.
Austrija Ugarska pal< nastoji - poštujući
naslijegjenu vjeru, jezik, prava i običaje narodne,
55. Spisi komisije za obistinbu (likvibaciju) vjeresija prema Francuskoj, kao što i za obistinbu ougova i vjeresija balmatinskih općina, oo gob . 1816.
bo 1836. Sveska 4, sa zapisnicima i preg lellnicama u 4 sveska.
56. Izraoci ( -t Elaborati~) oo go o. 1821. i 1822.
majora Taborov i ća, kojemu je bilo naregjeno uregjenje granice Dalmacije prema Turskoj u zorav stvene svrhe. - Svesl<a 4, sa 58 nacrta i zapisnika
opisa granice, mjesta, kućica , lazareta i t. o.
57. Spisi urebovnog ()opisivanja uprave ArSvezaka l o, svehiva, ob go o. 1814. bo 1816. ~čića 17, sa zapisnicima, inbeksima i registrima bilježaka.
58. Sveska 4 tMemorie sulla Dalmazia e Miscellanea~. Sabržavaju povjesne obavijesti o pojebinoj struci uprave•sa popisom. Oosjek pribržanih
triservati>).
59. Spisi komisije za Dalmaciju u prebmetu
oskuoice, glaoi, bolesti i t. o. ob gob. 1829., 1830. i
1831. - Sveska 2. - Ovi su spisi bili smješteni u
arhiv goo. 1905.
Svezak 1, sa po60. Spisi cMiscellania>. pisom.
61. Spisi vlaoini oo goo. 1813. i 1814. - Sveza k l, sa popisom.
62. Spisi ob goo. 1815. bo 1820., što se oonos~ na osnovu uregjenja balmatinskih oieceza sa
pov]~sn_im bilješkama oonosnih biskupija, kao što i
ureg]en)a grčko·istočnjaka u Da!maciji. - Svezak t.
63. Spisi komisije ooregjene, ba se razvibe
e
- da dade zemlji uregjenu upravu , koja će bit
jamstvo za sigurnost osoba, časti i imanja, da
popravi štete što ste pretrpjeli od trzavice i rata i
da pomaže uspijevanju budućeg razvoja vaše
zemlie. Ta će upravo arbanaški narod toko odgojiti, da umije izbjegavati pregjašnje pogreške,
te sam vršiti čim prije pravo samoupravljanje.
netom se postignu preduvjeti za zemaljslm autonomiju. Austrija Ugorska će se odmah pobrinuti da
se uredi arbanaška somoupravo, pa će i unaprijed
autonomnoj zemlji biti djelom pri ruci. S 1ijestan
da je previšnji vojsl<ovogja četa što se nalaze u
Arbaniji, u isto vrijeme i branitelj sviju vaših
pravednih nacionalnih želja, neka arbanaški narod ima pouzdanja u Austriju Uga rsku i u njenu
važnu snagu i nel<CI mirne duše gleda u budućnost.
U Španjolskoj.
Neutralnost S panjolske. Posre()ovanje Kralja
Alfonsa za mir.
BERN, 27. Talijansl<e novine javljaju iz madrida : Ministar je predsjednil< Romanones izjavio
na sobetu načelnika, da će Španjolska čuvati strogu neutralnost; on se nada, da će kralj Alfonso.
zaprovo tek u zgodnom času, istupiti kao posredovatelj za mir.
Atentat u Španjolskoj.
MADRID, 28. novine pišu da je policija uslijed jednog dtentata, uapsila osobu. koja savršeno
govori francuski i englesl<i. Biće i drugih uapšenja.
na željezničl<Oj prugi nagjena su dva komada olova od nekih 50 kilograma težine.
MADRID, 29. Agencija Havas. Kako novine
j ~:~ vljaju, zločinci su pokušali da kraljev voz lwd
Gran ade izagje iz tračnica; ali je nesreća uklonjena. Dvi je su osobe uapšene. Državno predstojništvo unutrašnjih posala bilo bi službeno potvrdilo
nov atentat.
Glolitti u auuijenciji ko() talijanskog kralja
i njegov razgovor sa zastupnikom Ferri.
Rlm, 27. Kralj je primio Giolittija. Kralj se
povratio u glayni stan. Giolitti se razgovarao pun sat sa zastupnikom profesorom Ferrijem.
jučer
Sazonov ·ruski poklisar u Lonuonu.
PETROGRAD, 27. Službeno se objavljuje, da
je Sazonov imenovan za poklisara u Londonu.
Izgorjela tvornica eksploslva u Francuskoj.
BERn, 29. Novine u Lyonu javljaju da je požar sasvim uništio tvornicu eksplosiva u MassyPalaiseau, lwja 'je poglavito ~pelimit> pravljala. Od
390 radnika bilo ih je, u času katastrofe, samo
80 u tvornici. Tri su se eksplozije č ule; 8 je radnika ubijeno a 3 su ranjena. U susjedstvu velika
je materijalna šteta nanesena.
Poruka ln()ljske nacionalne stranka pret), sje()niku Wilsonu.
KOPENHAGEN, 28. Egzekutivni odbor indijske nocionalne stranl(e opravio je Wilsonu telegram, u lwjemu, u ime 31 tl milijuna potlačenog
naroda, so zahvalnošću se veseli što je Predsjedni!~ u svojoj poruci izrazio načelo o potpunoj
slobodi sviju naroda, "te protestuje protiv Englesl~e.
spisi, koji nemaju nikakove koristi ili vrijeonosti za
arhiv. - Svezak t .
64. lmovnici arhiva. - Sveska 2 i nekoliko registara.
65. Svežanj l, koji saoržava razne propise i
bilješke Arhiva.
66. Knjiga «Bilješke arhiva • (= Annotazioni
b' Archivio).
67. Svezak 1, koji sabržava razne spise i ookaznice arhiva.
G. Mlscellanea.
68. cAkallemske C>iplome•. Svezak l. Ove povelje većim ()ijelom su u pergameni, sa vi·
sećim pečatima, miniaturama. lleke oo ovih povelja
bile su pribružene spisima francuske bobe, neke
pak bile su barovane, a neke nabavljene.
69. Feuone isprave (cDocumenti Feuoali>). Svezak l.
Ove feuone isprave preoalo je gob. 1902. e. k.
balmatinsko financijsko oovjetništvo e. k. namjesništvenom arhivu na pohranu i čuvanje. Oonose se
na bivše feube: Bujović, Grimaloi, Ivanović, Luković i Milesi. Ob znatne su povjesne i arhivalne
vrijeonosti, većim bijelom u pergameni sa ()iplomama investiture i oozvole naslova «Conte> vazalima gospooara feuba.
70. Spisi, koji se obnose na uregjenje pašnjaka
izmegju Dalmatinaca i Ličana, iz mletačke bobe. Svezak 1.
71. 3 Tablice, koje saoržavaju ooregfenu cijenu
izje()načenje novaca ilirskih pokrajina.
----
~
___,..-
...-_........----~---.---
-
.
lwja bez obzira pljačka i iskorišćuje lndiiu: Odbo~
traži. de se lndije oslobodi od engleskog !~:me ~
izriče nadu. da će sade Predsjednik dtct S~?.J
moćni glas za T evoljne milijune duše u lndtp.
Odbor napokon izjavljuje. dn bez slol;lOdnc, s~~o­
stelne Indije, ne može biti trajnog mtre ne svl)etu.
obrta. koiemu su na raspoloženje mnoge pogodnosti glede raznovr~nog _priregiivenja proi_zvod~ i
mogućnosti da se sto brze prenese do naJudalJenijih potrošnih središta.
Austrijsko dru~tvo za ribarske obrte« koje je
razvilo koristonosni rad u ovo ratno doba u pog ledu ap rovizacije. ~ani kasl'"!ije predu;z:eti ~ošteno
Potres u Zagrebu.
posredovanje izmemu obalm_h ribar~ 1 pu~enstva
ZAGREB. 28. Jutros se ovdje osjetio jak potres, na velikim tržištim a, ka·k o bt se pr01zvod sto bokoji nije nunio štete nil<aHvih. samo se ne _PO je- lje razdijelio i unovč io. Bitni je _pa k _dio nje~~v~
dinim kućama opažaju pukotine. l u drugtm se osnove rada pokrenuti takovo nbanJe na pucm1,
mjestimn osjetio potres.
l<ako bi se za uvijek potisnuli tugji ribari iz našeg teritorijalnog mora. Ova osnova pretp_?stavlja
mogućnost da nabavimo i dad~mo na pucmu ~~~
sto motornih brodova, ka l<o bt daleko nadmostlt
produktivnu vrijednost onih 400 ćozotslcih bragoca
što su do sad znali izvući iz našeg moro preko
dva milijuna kruna na godinu.
.
.
Dubrovnik 25.
~uz toliko brodova i odnosmh modermh
(f O. ]osip Cecchim). - Do~n.njemo preko ~e~~·
kalw kaže društvo u ok~žnici ko!a
da je visoki član dnlm. dom tmk anske provtncl)e sprava. (e
se
slwro
zanimanicim a razaslati h oce
Presvij. Nedbiskup O. Josip Cecchini nakon kratke
nam
se
da
odmah
stanemo
pripravljali
izvrsnu
če­
bolesti otišao Bogu na istinu.
tu mladića, koji će, uz nojpovoljnije uvjete, biti
Ot. Cecchini rodi se u Bagni di Lucea u Toskanslwj 12. prosinca 18S3. i kao mladičak od brižljivo uzgojeni posluhu, redu i zaptu. i pral<tič~o
petnaesta!< godine'\ dog e u Dubrovnik sa plemić­ upućeni u nove načine ribanja, sa stran~ posebt~_'_h
kom obitelji de Gradi: momče mirne. dobre i blage teoretičnih i praktičnih učitelja. kako bt s druzinom stručno naobraženom . u š to bližoj buduć­
ćudi a pos,·e dražesnih načina. često je pohagjao
crkvu od R~t7arja Breće Dominikanac a, i tako ~o nosti doš li do cilja za lwjim težimo i najpovoljmalo zaljubt se u Red. kojega je i prigrlio, ~ost:­ nije riješili probleme koji su velevažni sa el<en~~­
skog gledišta i sa onog našeg narodl'"!og preshza:
niv~i se dalmatinskoj dominilumsko j redodrzavt.
~Dok smo preduzeli taj ogromm posao, m ~
Godine 1873. u dvadesetoj godini. primi u dubrosmo,
povrh svega, uvjereni d~ će nas susresh
večlmm samostanu bijelo ruho sv. Dominike; iznaklonost
čitavog primorskog pucanstva. te moralmijeniv lusno ime Karlo sa redovnički":'v tfrfi )~sip~
sretno obavi godinu propisane redovmcke l<uSnJe, na potpora svih naših cc. kk. Oblasti, ? poime':c~
e. i k. ratne mornarice, kojoj ćemo pn 21. godtnt
te 6 ožujka 1874 položi prve redovničke znvjete.
U dalmatinskoj svojoj redodržavi svrši on re- stevljat na raspolaganje već izvježbanih i prokudovito rektorične, filozoflčne i bogoslovne nauke. šanih pomorskih sila, zaljubljenih u yomorsku
21. studenoga 1877, položi svečane zavjete. ter 16 struku, već privilmutih uzornom redu 1 posluhu:
prosinca iste godine u Dubrovniku bi zeregjen Velil<a je razlika u tom š to mladi mo.rnar do~azt
u vojničku službu iz jedne dobro ureme~e struc~e ·
Svećenikom.
Nalwn pet godina, već vješt hrvatskom jeziku. orga n izacije, ili, kao do sada. prost t neuk tz
v
prvu je korizmu propovijedao u istom jeziku god. pustih i udaljenih svojih rodnih ~rajeva.
~Sigurni daJde o tom, da ce nas u n~se~
1882. u crl<Vi Gospe od milosrgje u Dubrovnil<u:
pa kako je od Boga obdaren bio izvrsnim pred- preduzeću najbolje susretati odnosne ob!a:>h, mt
nostima za propovijedanj e, starešine ga skoro svake možemo već sada obećati da će naš uzgOJ 1 str~­
godine odregjivR li da riieč Božju navlastito po gra- čna naobrazba najpovoljnije djelovati na bu~u_c­
dovima razglasi va. Propovijedao je korizmu 188~. nost povjewnih nam mladića, lwji će . ~~d bt tm
u Trogiru. 1885 i 1893 u Kcl<u. 1886 i 1892 u SenJ- eventua ln o dodijala služba lwd n~s. sas':'tJem r ~do
skoj Rijeci. 1888 i 1898 u Sibeniku, 1889 u Spli!u· biti primljeni bilo u našu t~govack_u .. btlo, svoJe1890 u Dubrovnilm, a svugdje sa velil<im duhovmm dobno. u e. i k. ratnu mornan cu, gd)e ce se_?dm~h
shvatiti velil<a razlil<a izmegju njih i bl)edmh:
plodom i zanosom slušateljstva.
Stanovao je ob i čno u dubrovačl<em somosttmu, neul<ih ribara i pomoraca. te doz~ačiti_ služ~o ~
pok 1882 onda iznova 1886 u splitskom, a 1888 odnosna nagrada naprama već steceno1 strueno]
bio je postavljen Priorom šibenskog samostana. vještini. zasvjedočenoj u svjedod~bi naše uprave.
~Uzalud bi nam se poslala d1eca nesposobna.
Braća redovnici, cijene:ći njegove lijepe zasluge i
pol<varena
i nezdrav~: mi p~im.am~ ~amo P9tpuno
hasne sposobnosti u propovijedan ju, u svojem ~e­
normalnu
i
zdravu dJecu, ko]a ce bth snabdJc:_ve~a
dodržavnicko m zboru 1888 obdržanom u Sphtu.
očevom ili m jčinom p isanom privolom. lwJU ce
izabraše ga Glavmm Vjerovjesniko m CPraedicator
nam prikazati u mjesto i dan što će mo svojedobno
Generalis) spljetskog sam0stana.
G. 1894 prečasni Vrhovni naučitelj svega Reda dotičnicima priopćiti.
~Evo naših uvjeta:
pozva ga u Italiju. a g. 1897 na njc:~ov~ i_ redel. Djeca putuju na naš trošak i pod __!'ladz~­
države prošnju. povrati se u Dalmact]U, _, ~~odre­
gjen starešinom šibenslwg samostan a: gd Je Je ost~o rom našeg odaslanika. iz odregjenog s~ed~~ta gdJe
sve do l<onca lrnvnja 1898, kad ponovno na poztv su bila salmpljena i pregledana, do SJedtsta na_
~- . ~
_ v .
Vrhovnog Naucitelja Reda vrat i se u r~c;I.n~ Itali ju: šeg poduzeća.
2. Djeca se moraJu podlozth seslm ]ese ~no!
gdje je i ostao. odan uvijek DalmaCIJI 1 s~_OJO!
dalmatinslwj redodržavi. u kojo j se je uzgoJIO t kušnji, da vidimo imaju li, i kolil<o, do~re vo~e. 1
koje je člen bio. G. 189:>. stanovao ie u Rimu, dora za buduće svoje zvanje; iza povol Jne l<usn]e
otkle bi poslan kao Vrhovni Pohoditelj si_cilij an~l<e pos taju djeca naši stalni pitomci. Za prvih 6 mjeredodržave, za tim bi opredijeljen glasovttomu cu- seca nose svoje odijelo i obuću, o kad su progladotvornom Svetištu Gospe od Ružarja u Pompeju, šeni stalnim pitomcima. primaju dva potpuna n_a~a odijela i par postala. uz P!aću _o._d 30 kr. mjekojega bi kašnje imenovan Upraviteljem.
sečno, do svršenog drugog potugodtsta.
Godine 1904 presvijetli O. Cecchini bi imenovan
3. Početkom trećeg polugod~što dav_aju ~e
od S. O. pape f)ija X. naslovnim biskupom Draza
i upraviteljem palatinsk ih crkava Altamure i A- opet dva odijela i par posto/a, a mJesečna je placa
kvavive u Dulji u Italiji, kojim je do Inda upravljao 60 k.r. za čitavo polugodište.
4. U če tvrtom polugodištu mjesečna je plaća
Presv. Biskup Caputo, kojega je ist i S. O. Papa
90
kr.,
u petomu 120 kr., u šestome __lfiO k~-· _u
imenovao istodobno apoštolsl<im Nuncijem za Basedmom 180 kr. i talw svakog polugodtsto placa Je
varsku.
.
.
.
Godine 191 O bi imenovan nadbislmpom Ta- povećana za 30 kr. mjesečno.
5.
lza
n
avršene
osamnaeste
godtne
pttomct
ranta. Tu u služhi dobrog pftstira, štovan i ljubljen
od svoga stada. kojega duševni i vremeni boljitak ne primaju muktimice odij_elo i obu~u. . ~ ~ _
6. Svaki pitomac nost sobom tz ku ce cesal].
neumorno promicaše, a uvažen i uvelil<e cijenjen
četku, nužno rublje, jedan !>ulmeni kaput. sukneod crkovne i svjetovne vlasti. dne 17 decembra
_
prošaste godine u 63. svog života usnu u Gospo- nu pokrivaču i dušek ili strunj~ču..
7. Svi će pitomci stanovali zaJedno n a skoldinu. Bog mu dušu upokojio!
slwm brodu, naročito uregjenom; društvo im dava
hranu i misli za liječničku njegu. nadziru ih dobro poznate, odličn e osobe, ko jima će biti povjeSali, 28 siječnja.
Velil<i rad na ekonomskom polju mora bez ren U+goj i pouka. Praktične se poul<a izvodi izdvojbe da započne, dok svrši_ sadašnji_ rat,. za s:-;e mjenice na d~uštveni~ :iberskim lagjama, pod
_
one kojih ne plaši neumorm posao 1 na)~evnqa upravom narocitog strUC_!'!Jai<a. . _ . .
8. Povrati li se drustv~ dohcmk tza do:rsene
aplikncijfi; obrti koji. sm!~raj~ na pro~tt~~IJU:_ uzdržavanje i razno pnreg]tvanJe na)nuzntJth ztvot- svoje vojničl<e službe, drustvo. se n~da da ce mu
nih namirnica, imaju da se što prije i što bolje moći doznači ti mjesečnu placu u tznosu od 300
razviju, kako bi svoju proizvodnju pametno i brzo kruna.
--:. Za Austrijsko društvo ribarskih obrta Kap.
uložili n a korist pučanstva.
Ho~[liane/lot.
lzmegju drugih obrta. riba~je m_?.ra da . najbrže oživi i da se na sve R10guce nacme na1brze
raširi; izdašnc se koristi ima ju očel<ivati od ovog
Naši Dopisi
knezova na m let ačke bul<a le, na oporučne obrebbe•
na zavj~štaje na razne posjebe, na C'>arov r ice i t.() .
75. Pergamene o() velil<e vrijebnos ti i ob ne
manje zanim ivos ti za bot?a~.u povjest su . naC'> alje
one što su pripa()ale obttelpma Lan/ana t Ponte
iz Za<:lra. oalzigna iz Raba, Novak. iz Hvara, Marca/ft' iz Skra<:lina, degli Alberti iz Splita, Ljubić-Do­
mingo iz Za<:lra. O~e pergamene, _sa b_~ugim stari~
rukopisima nabavl)enlln u zabn)e vriJ e me ob Vlso ke e. k.' v lab e, sačinjavaju jebnu lijepu zbirku,
sa l<up ljenu ll 19 svez_a~a. Megju ovit?a. nalaze s e
nekoliko pergamena 1 ISJ?rava .. po~lon)em.h ob p. ngosp. Šimuna Addobbafi, sav)etmka ]os1pa Alate.
vića, pro.esora ]osip~ (]jelčića, Ar:tuna N_if!1ira i ob
nasljebnika pok. C>ra. Grgura Loć1ka-Manm.
Pergamene obit_elji Lantana P?č.i.lllju o~ go~1260. Bile su nabavlJene g. 1899., 1 tste gobme b1o
je sastavljen. popis
. .
.
. ..
Zbi rlca 1sprava, koJa 1e pnpaoala ob1telp Novak
iz Hvara, počimlje ob _gob. _1513.. J?ila _je kupljen~
go(). 1899., koje je go ome b1o učm)en 1 kronološki
popis.Isprave, koje su
· " :t Je o b't
·
·
pnpau
1 e l"JI N'1m1ra
tz
Raba počimlju ob gob. 1409. B11e su ustupljene
namj~sništvenom arhivu gob. 1897., a kronološki
popis bio je sastavljen goo. 1898.
Pergamene, koje su pripabale obitelji Marcatti
iz Skraoina, počim lju sa go<l. 1785. Bil e su nabavljene go(). 1901., a gob. 1902. bio je sastavljen
popis-
DJ\LMRTINSI<E VIJESTI
Ratna o()likovanja .
Njegovo se Ces. i Kral j. Apostolsko Veličanstvo premilostivo ubostojilo pobijeli~i:
.
zlatni krst za zasluge na vrpCI kola)ne za hrabrost, u priznanje izvrsnog služb<?vanja u ratu, straž.
()obrov. obramb. kora cMorn<mce» Marku Karamanu;
.
srebrni krst za zasluge s krunom na vrpci
kolajne za hrabrost, u priznanje izvrsnog službovanja u ratu straž. ()obrov. obra_mb. ko~a c~orna­
rice• Krsti Petroviću; u-priznanJe osob1to VJernog
službovanja preb neprijateljem višim štap: st~·až.
ratne morn. Jurju Markovinoviću, Ivanu Zamnov1ću,
Šimunu Ostriću, Pavlu Babiću, Alel<san bru Kovačiću Karlu Matasoviću, Ivanu Baričeviću, Antunu
Maj;ariću, Arturu Augustinu i Franji Orebu.
Promocija.
Ministars tvo za bogošt. i nastavu pomaknula
je glavno q uč it e l j a e. k preparanoija u Arban_asima,
prof. Dra. Mirka Perk ovića. u VIII. razre() čtna.
Ratni ()oplatak umirovljeni m pučkim
njihovim u()ovama i siroča()i.
učiteljima,
Zemaljsl<i je Obbor raspoloži_o oa_ u_mi:o~lje­
nim učiteljima te ubovama pu č l<lh uč i telJ a 1 Siročabi pučkih uČitelja, oakle svim koji prim~ju ~1iro·
vinu i obgojnu pristojbinu iz srebsta va ~1rovmsl<e
zal~laoe bube isplaćen utn i boplatak u Iznosu oo
tO% njihovi h mirovinsl<ih i obgo jnih pr istojbina, ali
tako, ba taj ooplatak ne bu()e niži oo 50 K: Za
oomjerenje boplatka imaju se bakal<o obgo)bene
pristo jbine račun ati skupa sa mirovi nom majke.
Isplata će slijeoiti u ova puta, prvi obrok obmah, ~ brugi na t. li pnj a o. g.
.. .
.
.
C. k. pokrajinsko školsko Vl)ece obreb1lo 1e
zgobno, o a se to ob m<' h provebe.
OZIIikovanja viših činovnika na Pre()sje()ni·
štvu ministarsko g Vijeća.
~Neues Wiener Abenoblattc u broju ob 26 o.
m. ističe, izmegju ooličnih i zaslužnih činovnika, tu
skoro oblikovanih na Prebsjebništv u ministars kog
Vijeća, i našega zem lj a ka objelnog savjetnika go_~P ·
Rinaloa Čulića, kojemu je, kako već javismo, ubiJe·
ljen naziv i karakter ministarstven og savj~tnika i
koji je, kal<o spomenuti list piše, stekao :;voJim revnim i obličnim rabom i l jubez nošću u ltčnome saobrać ju veliko priznanje i simpatiju u svim krugovima .
"Austrijsko ()ruštvo za ribarske obrte."
Svraćamo najveću pozornost naših otočana i
prim oraca na oglas g. Petra [arini-a, umirovljenog
e. k. višeg nabzornika ribarstva, tiskan u banašnjem
broju našega lista, po ko jem boznajemo, C'>a se je sa
najkompetentn ije strane uputila ozbiljna al<cija kako
bi se naš ribarski obrt po širokoj pučini uputio i
razvio na l<or ist naše ()jece naročito upućene i osposobljene na izvebe nje mobernog ri banja.
.
Iz obavijesti što nam u ovom po slu bav aJu
kompetentne osobe, razumijevamo ba je po sri jebi
akcija skroz privatna, koja, o sl anjajuć se na čisto
moralnu potporu obnosni h oblasti, i pouzoavajuć se
u vlastitu s ilu što joj pruža zorava i jaka svoja organizacija, i~a kako je ~riskrbila čitav p~tre_biti
materijal, hoce ba se oslom na četu bobro IZV)ež~
banih naših mla<:lih sila, koji ma će u skoroj bubuć­
nost i bokaza ti ba Am eriku imamo na l<ućnom p ragu,
bube li o()lučn e volje i spreme na racionalni rab sa
strane ()o sa() bijeoni 'l sinova našeg morskog žala,
poo vrijebnim i poš te n im voos t:'~m natbo lje raspo:
!oženih upravljača. Po ol<ružnt~l što ce se poslati
robiteljima bjece te je buou pitali, (vi bi naš banašnji ()opis iz S ali) glebe priman ja, urebbe i uzgoja
mlab ih ribara, očeviono je ba se ra<:li o poslu koji
zaslužuje sval<u pohvalu i potiče na is krenu harn ost naprama pokretačima ovoga raba, koji teži za
tim ba sve l<orist i bubuće ek ploatacije naš ega
mo~a ne pogju, kao C'>o saba, ll ruke s a mih tugjinaca,' nego ostam~ na uhar C'>omaćeg kapitala i bomaćih ra<:lnih sila.
Poštanski paketni saobraćaj izmegju
Austrije i Belgije.
Danom 1- januara 1917. uveben je ponovo
poštanski paketni saobraćaj izmeg ju Austrije i Belgije. i za saoa se proteže na ova mjesta: Aarschot,
Altsalm, Antwerpen, Are!, Ath, Aubel, Aywaille,
Bastnach, Betrix, Beverlo.o, Bra~schaat, f?ree, BrUssei, Ch arlero i, Chimay, D1est. Dtnant, e<:lmgen (Belgija), Esschen, Florenville, Fumay (francuska) G~_m­
bloux, Giv c t (Francus l<a), Gouvy, Halle (Belgqa),
Hasselt (Belgija) Heis t-op·ben-Berg . Herrenthals,
Hoogstraten, Huy, Jemelle, La Louviere, Lanaken,
Lan ben Lessines, Libra mont, Lim bur g- Dolhain, Lowen, dittich, Maaseik, Marche, Marienburg, Mecheln,
Mons, Namur, Neerpelt. N~uf~hate~u (Luxemburg).
Nivelles Ottignies St.-Gh1slam, s Graven-Brake l,
Sint-Niklaas (Waa~), Sint-~ruiben, Soihnies, Spa,
Tamines. Thuin, Tienen, T11H, Ton::iern, Turnhout,
Verviers, Virton, Wav~r- .
.
. . .
Najviša težina 1znos1 5 k1lograma, pristoJbina
t kr 65 h. (l kr. 50 h. čista pristojbina i 15 h. bobatak), koju će platiti pošiljač, te se za opsežne
pal<ete povisuje za 50 po sto.
Svakom paketu n~ka se pr~loži je_C>na pošt~mska
popratnica i bva carmsk~ <?ČJtova_~Ja sabržm_e u
njemačkom ili francuskom Jeziku. NIJesu oozvol)~na
pismena saopćenja na obres ku P?štanske poprat~IC~.
.
Paketi ne smiju sabržavah prebmeta; ko)e Je
zabranjeno uvažati u Belgiju. Pošiljač_ je C'>užan obavijestiti se o za~rana~a -~voza. _paket~ se sa zabra·
njenim preb~e_!tma, r>OJI_ma niJe pr!~oba_n bopust
uvoz a povraca)u bez ob)ave neuručlJIVOSh, optere·
ćeni poštarinom .. poš_ilj~_č ima ba ~a pa~etu ~ poštanskoj popratmc1 vibl)lvo naznači, ba )e prilože~
bopus t uvoza, a to riječju ·.~ozvolom_ uvoza» c ~ mi!
Einfuhrbewilligung~). ne smiJU se. zaJeb~o pak<?vat!
pisma ili pismena saopćenja, b1lo koJe vrsti, m
računi.
.. ,..
Nijesu pripušteni pake_t i, sa ozn?če~om vrl)e~:
nošću hitni paketi. pakeh te se 1ma )u oostav1h
naročitim slan ikom, povratnice i carinske frankovne
ce<:lulje.
Naprotiv paketi mogu biti opterećeni pouzećem ()o 500 maraka.
Paketi se ne ?>ostavljaju, već ih primalac mo :-a
pribizati na temelju poštanske popratnice, te mu ?e
bostavlja pozivom. ba ih prioigne. Primalac ~s1m
toga ima ba plati pristojbinu izr u čenja o() tO cenhma.
Poštanske vijesti.
Lis tovni saobraćaj ()opušt en je u Austriji sa
svim mj esti ma ol<ružja t:'lamur u Belgiji.
Sv. Vlaho u Za()ru.
će
svečanom
go bine Dubrovčani u Zaoru svetkovati
misom svog velikog sveca i zaštitnika Sv. Vlaha, na 3. februa ra, u zbornoj crkvi sv.
Šimuna, u to sati i po prije poone. Poslije mise
I ove
biće obično grličanje.
Zamoljeni javljamo, ba ova vijest vrijebi kao
izravna obavijest svim Dubrovčanima, koji su u
Zabru nastanjeni, i ba će se poslije mise u spomenutoj crkvi kupiti zabužbina za misu i bubrovačke
siromahe.
Proslava sv. Trifuna u ZaZiru.
Kotorani, što su nastanjeni u Zaoru, proslaviće
i ove gobine u subotu 3 februara <:lan Sv. Trifuna
njihova parca, svečanom misom
Crkvi Gospe o()
Zbravlja, u l o sah. prije pobne.
u
Per San Trifone.
Sabato 3 febbraio, giorno oi San Trifone,
Ca ttarini <limoranti a Zara faranno celebrare nella
Chiesa ()ella B. V. bel Castello alle ore t O a. m.
una m essa solenne a festeggiare il Santo protettore
bi Cattaro.
Don Fil. Ci
ant icip. bel
Jozo C_rn!ca
za 50 Jsttsa.
Sa pn
Austrlisko
Dr. A'd
Bajaze
Gi useppe,
Bertolini A
Gjeorgje, O
Cicin Arolo 1
Fabija
f , brio Mar,
Gol oo
Grgić prof.
l vanče
Ivon Kamil
Javor
Juričević Ill
Kasa
Karl, Vors
Kistanje.
Leow
()' orb. a. r
Man b
boln . i lije
Dr. Dimi!
Jakov, Ma
Mazzocco l
vich Luigi,
nik, Millie
Angjeo, e.
Na rb l
P alis
Karmela, l
Vorslan<l
r. revi?>. b
suoa u m.
S auli
Tocig
• Urbal
De :Z
s·
Zorović
Za ull
Č ino
nila je u
franje Jo
palih bal
M. p
poklonio
nom. 200
vojoil<a 31
Obit
o() K 5
nika, ba
iz Za<:lra.
Svatovi.
Prekjučer se gimnazijski profesor gos. Bruno
Marčić vjenčao sa dražesnom gospogjicom Lidijom
Predolin iz Raba. Sretnim mladijencima iz srca
čestitamo.
·
"Za Boga i za Cara'".
Akcija grofice Thun-Thun za C'>almatinske invali be, 16. popis prinosa.
Po 50 l<r.: Karl Freiherr von Dalberg malešov
- Da mjan Katalini.ć i braća Stari kob Trogira; 33
kr.: Don )os. Vučetić župn. Sv. Nebjelja; po 20
kr.: Njeg. Preuzv. Ernst Graf Chotek Veltrusy Njeg. Preuzv. Manfreb Graf Clary ć. k. namJe~~­
Grac Nilwlaus Graf Desfours Beč ffiarl)a
Grofica Eltz-Lobkowic z Vukovar- Heinrich Freiherr
von Enis·Lažany; po 10 kr.: Mons. Juraj Lu~ić _ć .
k. gimn. ravnat. Za<:lar - Ant. Lubin ć. k.. sav). v!šzem. suba Zaoar - Dr. Josip Luxarbo e. k. mm.
savj. Beč - Dr. Richar<> Linbner ravn. hip. banke
Prag - St jepan Lang ć. k. oficijal Imotski M.
Dr. Fr. Xav. Mayer Karlove Vari - Don Vincenzo
ffiiossevich canonico Zaoar - Don Iv. Mil'ić kanonik Šibenik - Herman pl. mirošević·Sorgo Dubrovnik Ot. Anbjeo Miškov mag. teol. Korčula;
po 6 kr.: P. m. Bonačić trgovci Split - Leop. ~ak·
koš ć. k. kot. povj. Komiža - Dr. Dušan Bal)a
nar. zastupnik Zabar - Zenaibe Banbur Ston Don A. Banić naC'>pop Nin - Špiro Bratičević pošt.
ma jstor Arb.anasi - Pavao Carić jnačeln i l< Vrbos~ać
Braća Culić Split - Ibrahim beg Defterbarov1
okr. prebstojn. Sarajevo Don Ivo Eškinja žup.
uprv. N ovi grab; po 5 kr.: Jv. Burbjelez nabuč1!.
Priovarje - Herzog von Beaufort Petschau -:-_Don
Marin Bezić Meoov<:lolac - ]os. Bilip opć. pris)eCbn.
Imotski - Dr. )os. Carević ~plit - Don Tom_o. arević kanon ik Hvar Iv. Celmić načelnik StnJ -
Isp rave (rul<opisi), što su pripaoale obitelji
79. Makarski arhiv imabe 16 svezaka spisa
degli Alberti iz _Spli ta, bil_e su k~ p ljene ~ob. 1903. i
onamošnje
e. k. vlasti oo go b. 1798. bo go() . ..1 806.;
iste go~ine bio )e sasta vlJen pop1s. Ove Isprave po75 svezaka spisa kraljevske vlabine oelegaCIJe ob
čimlju sa g. 1694.
Isprave (rukopisi), što su pripa()aJe nasljeoni- gob. 1806. bo gab. 1814. i 8 svezaka spisa nereci 1t:.t izumrle !<uće Corponese iz Zabra, bile su ku- tvanskog mirovnog suba ( •Giubicatura bi Pace oel~a ­
narenta~) o() go(). 1807. bo 1813- - Mletački arhiV
pljene go b. 1910. P~~ iml ju X~II - virek?m i C'>osižu -~o
nalazi
s e već uregjen kob e. k. kotarskog suba u
()obe, ka() je austrqsl<o oružJe zapOSJelo DalmaCIJU. makarskoj.
S veska ~
.
.
Kronološki popis svih isprava i spisa staro~
76. Visol<a e. k. vlaba nab av1la Je goo. 1871.
splitskog
arhiva i ovog makarskog arhiva (Br. 78 1
ob obitelji Curir iz Splita nekoliko nacrta i jeoan
79) bio je sastavljen 1877.
katastar Imod;og l<otara, a goo. 1894. nacrta 264,
80. Stari korčulanski arhiv počimlje sa go~.
rubrika 21 i 31 pismo vještaka, š to se obnose na
granice raznih sela i na razbjelbu zemalja u bivšim 1338. ImaC'>e 58 pergamena i 1024 svezaka, za~:n­
snika, inbeksa i t. <:l. - Bio je pohranjen u namJe"
mletačkim kotarima_ O_miša, Si~ja, Spl_ita. i Tr~gira.
sništveni arhiv go(). 1883., te uregjen go(). 18~6.,
Iste gobin e 1894. b1o !e sa~tavlJ_en . C>ottč~1 pop1s.
1887.
i 1889. - Kronološki popis bio je sastavlJen
77. Stari kotorski arhw bto )e smJešten goo. go<:l. 1894.
.
1883. u nam iesništveni arhiv. Počimlje sa go~. 1309.
81.
Dio
arhiva
bivšeg
e.
k.
okružnog
kaplfaJmabe što pergamena, a što ~rug ih st_arih !Uk~pi~a
na ta u Zadru ob go(). 1798. ()o gob. 1820- u 6 sve152 komaba i 305 svezaka. Kronološl<1 pop1s b10 Je
zaka. Arhiv bivšeg e. k okružnog kapitana~a u
sastavljen go(). 1887.
ZaC'>ru
goo.
1897. bio je pregleban i izab~ant su
78. Stari splitski arhiv počimlje sa goo. 1343.
bili
spisi
o()
povjesne važnosti, te pohranjem u ~a­
Imabe ukupno 986 svezaka mletačke bobe. Sa<:lrmjesništveni
arhiv. Go(). 1904. je bio sastav 1en
žava uz to i spise splitske političke vlasti za C'>obe inbeks.
_.
prve austrij~ke vla<:lavine oo g~~- 1798. bo 1806.,
Megju
ovim
spisima
nalaze
se
i
neki
spiSI
kao što i spis~ fran.cu ske belega~11e . ob ~o <:l. ~ 806.
bo 1813. Bio 1e smJešten u nam)esmštvem arh1v g. mjesne vlasti i belegacije Raba i Paga ob g. 17~~
1883. Opazit je, oa se bosta spisa splitskog arhiva C'>o goC>. 1812., te spisi e. k. inten<:lence kvarners 1
(1813.-1814.) i spisi bivših pretura Zabra.
prošlih vlabavina čuva kob e. k. okružnog suba u otoka
Raba i Paga.
.
_Splitu.
82. lirhiv bivše gradske općine («Comumfac)
1
Bor
gopok. I
oficijant
niku Su
oblikova
e.
carte in
tantegli
prov. bi
mazi a.
P.
u
Za i
ličić 5
Zara: P.
<le' MeOi
rare la
cevitore
Božičn
Pr
na Bra
119:40
upravit
za bobr
- PolJ
upravit e
30 sakup! je
- Leč
z
pisa kr.
Nina.
gab. 18
ugars k
naime
m unita
gob. 1 ~
8~
ranti p
sa go~
hranje
sastavi
8
na Br
u nam
81
valne
mati ns
su spi.
1903. l
8
stariji
vara Cl
nima
m nog
je bo
obavit
zaslug
l' anno
e?>
Don Ffi. Cipčić Duće - Cons orzio per risp.
Don
r
Zaba
tel.
e
post.
to
istitu
r.
i.
bell'
antic ip.
kr.
Jozo Crnic a bvor. kap. l<anonik Dubr ovnik . 150
e.
cijen
za 50 istisa ka knjiž arske
Sa prija šnjim popi sima ukup no kr. : 19.326:28.
ovi mje sne
Aus triis ko pom orsk o ~ruštvo. Član
is:
pop
IV.
ar
Za()
e
grup
Bug arsk i Crve ni Krst .
U koris t bug9 rskog crven og l<rsta bopr inije še:
e.
Hrvace, župn ik O. Bone Šarić K 2b, Sinj.
Iisto·
eca
mjes
m
tijeko
o
pljen
saku
ureb,
k porez ni
1916.
paba 1916. K 224'36, id., tijeko m stu~enoga
9'94.
29.13
K
no
ukup
ima
K 324. Sa prija šnjim popis
Fro nta u Gal icij i:
gu. . Dana 28 janu ara odbil i smo sa velik im što
di.
napa
i
rusl<
ični
iznov
lja
ijate
b1c1ma po nepr
u
su pred uzeli sa premoćnim snag ama ; samo su
li
uspje
ije
pozic
naše
jedn om jedin om odsje cku
im je
se Rusi drža ti: ali i ovaj odsječak preo tet
se
smo
nili
protu napa dom , a tom prigo dom zago
čete
se
su
naše
večer
do njihove drug e linije . U
evši
povu lde prem a nalo gu u stare pozic ije, iznij
.
ka
ljeni
zarob
n e kolilw
F To n te
m a e e d o n e.
neU' arco della Cern a e nella bass ura della
Stru ma scon tri di ripar ti di ricog nizio ne.
ll prim o quar tierm astro gene rale Lude ndor ff.
Le
per~ite ~ella
~eli'
mar ina mer cant ue
Inte sa.
VIEn nA. 30. Nel mese di dece mbre anda rono
delle
perd ute, in segu ito alle misu re di guer ra
di
che
nemi
i
antH
merc
navi
Dr. Abelić vitez Kaži mir, Anl\ erias ch Ig.naz.
152
ali,
centr
Pote nze
ne
Baro
m.,
u.
inik
tn
navi
savje
di
.
č
ra
ton.
,
00
Juraj
Baja zetov
329.000 tonn ellat e, di cui 240.0
lrat,
merštaii bug arsk og glav nog stan a.
lzvje
Gi usepp e, Bers a von Leio enth al Brun o, Schu
glesi . Oltre a cio furon o atfon date 6S navi
Brčić
porta
he
perc
e
ellat
tonn
0
ja·
29
86.50
,
con
Bertolini Albe rto, i. r. cons. sup. cont.,
štaba
re,
g
canti li neut
JA, 30. Izvje štaj gene ralno
SOFI
,
Ante
osia
Cern
prinik,
Dal
mjern
co.
k.
e
nemi
o,
Gjeorgje, Car mark
vano merc i di cont rabb ando al
nu ara.
rono
Cici n Arolbo, farm acist a.
cipio de lla guer ra al 31 dece mbre 1916 andadelle
Maćebonska f ron ta:
ra
Pag,
guer
di
ći
enti
Vlaši
vedim
ik
prov
župn
a
o,
ito
Lovr
segu
F a bijanić Don
min- perd ute in
per
Većinom orije tka topo vska , mitro lješk a
Pote nze centr ali. navi merc antil i nemi che inF. brie Marijanka, učiteljica, fait Alfre().
.
navi
vatra
di
ska
ton.
.000
3,069
au.
,
1i
4,021 .500 tonne lla.te di c•
Telegraphen-Korrespon1lenz·Bure
Golb oni Šimu n, uprav . hrv. pučke šteoi onice
u m u n j s k a f r o n t a.
R
; cio che rapp resen ta. quas i il l S% del com
glesi
.
stin
Augu
prof.
Grgić
ipio
princ
na
al
u. m.,
pless ivo tonn ellag gio lordo ingle se,
Kod lsacc ee topov ska i puščana djela tnost
Ivanče v ić prof. mate , škols ki nabz ornik
Izvj ešta ji aust rijsk o-ug arsk og glav nog stan a.
·
i.
stran
skoj
della guer ra.
jatelj
nik
nepri
mjer
!von Kami lo, e. k
BEČ, 30. Služ beno se javlj a:
perio da le navi di guerr a. delle
o
stess
llo
Ne
anni,
Giov
a
Jurin
sor,
Javo r Steva n, e. k profe
.)
1917
nra
.
janu
30.
t
daro no o tratte nner o come
javlja
affon
stan
ni
ali
Glav
centr
30.
Pote nze
SOFIJA,
k
Juričević Ivan, e. k. viši grabj . povj ereni
perc he
pred a 401 navi neut ra li con 537.500 tonn ellat e
Istočno boji šte:
Kliment
Maćedonska fron ta :
do.
Kasanori ć Dr. Ivan, prof. teolo gije,
bban
ra
.
cont
zbilo
di
i
ito
ortav ano merc
.
Duž cijele front e nije se ništa osob
Lazar,
U pojed inim odsječcima slaba topo vska vatra i trosp
Karl, Vorst a nb cer čst err.·ung. Bank . Krne ta
lene
ffiog
ci
:
oKoli
ište
u
ja,
boj
Bitol
Tal ijan sko
Sjeve ro zapa dno od
Kistanje.
Con troto rpei >lni era ingl ese e() altre navi
koj kraji ni imal a Vard ara orije tka puščana, mitra lješk a i mins ka
Gorič
u
uffici
četa
.
oirett
naših
a
nio,
uzeć
Anto
Pred
Less
,
nem iche affo n()a te.
Leow inka Carlo
Kost anjev ice prod rli su o- vatra .
Kod
ha.
uspje
opet
su
r.
a.
iY orb.
BER UNO . 30. (Uffi ciale ). ll giorn o 18 gene puko vnije br. 71 u nepr ijate ljske
dijsk
pješa
i
pokr.
djeljc
ravn.
van,
I
dr.
ć
rčeli
Ma
,
ttorio
nostr i sotto mari ni distr usse nel caManb el Vi
ije, savla dali su više talija nskih satni ja, raz- Gub ici trgovačke mor nari ce ente ntin lh vlas ti. naio uno dei ica una contr otorp edini era ingle se,
pozic
član, Marčetić
otni
doživ
nac,
prve
ik
n
liječ
i
ra
boln.
nale dello man
filip rušil i su opko pe, pa su se povr atili sa 6 ofici
30. U dece mbru izgub ile su se uslij ed de lla class e M con un colpo di silur o.
BEČ,
Dr. Dimi tar, Marinkov i ć Nilw, n ab učitelj no od
Istoč
ze.
tralje
mi
2
za
i
jeno
l
zarob
l jske
a.·u., i 140 ljudi
ratni h mjer a sredi šnjih vlast i, 152 nepr ijate
Jakov, Ma rsich Albe rto, a ggiun to bella Banc a
BER UNO . 30. Uno dei nostr i sotto mori ni afodjel jci e. k ustaš ke pješa dijsk e puko vje
jbe
tih
ro·
od
Verto
:
Mest
tona
tr.,
istih
inous
o.
neč
tte
00
Ma
ić
329.6
rov
t
sa
Mes
,
lagje
aio. oltre alla contr otorMazzocco Krsto
27 za- trgovačke
abzo r· nije br. 2 iznij eli su sa sliC:nih preduzeća
potop ila fiti fondo dali' 8 al 15 genn fu dato ufflc ialm ente
se
toga
Osim
.
eslw
engl
tona
00
240.0
gju
vich Luig i, Mi a ljević Joso, e. k. viši bažo . n
di cui
Musl ia roblj enil{ a i 2 mitra ljeze . na ša su mjes ta izme
0 tono, jer su pedi niera ingle se. navi con 8.056 tonn ellat e.
nik, Mi!li ch Stani slao, Moorić Šime, trgov ac,
i jučer neut ralni h trgovočl<ih lagja sa 86.00
la
17
staja
tre
l
a
ne
,
~doli
ncio
ske
annu
l'
Ečav
i
a
jezer
rata
skog
Gard
vozil e nepri jatelj u kont reba ndu. Od početka
Angjeo, e. k. naos traža r fin. straž e.
pod vatro m.
ratni h
Na roini Ca rlo.
Terr emo to in Carn iola.
do 31 dece mbra 1916 izgub ilo se, uslij ed
:
ište
boj
jsKe
ijatel
očno
nepr
-ist
tona
Jugo
,500
arić
4,021
Pelic
i
r.,
vlast
a
.
šnjih
prov
sredi
a
cons.
mjer
ni,
m
Palis ca Giovz
LUBIANA. 30. ll terre moto di ieri reco a man
,
je 3,069.000 engle sko,
franz
jena.
kojih
hak
prom
od
a
Persc
ine,
,
nem
sadrž
Jakov
le
ske
Filip
tutte
brod
i
ca
Quas
itelji
č
i.
u
,
donn
di
Ka rmela
ukup ne tonož e u po- kend orf sulla Savo gran
, i.
ralno g štaba a to je blizu 15 % engl eske a ku vrem ena pom or- case furon o dann eggi ate. Alcu ne croll aron o com Vorsl ano ber i:isterr.·un g. Bank, Piase voli Luigi
gene
vice
pogla
enik
Zamj
le
četku ratu. U tom istom razm
r. revio . cog. a r., Polli Stjep an, e. k presj . zem.
v. HOfe r pobm aršal .
pleta ment e. La popo la zion e abba ndon o in fuga
vla~>ti potop ile ili odve le
šnjih
sredi
e
snag
su
legno
ske
di
etnik
obvj
cche
i
m.
bara
u
su()a
zioni. e cerco ricov ero in
sto kao ratni plije n 401 neut r11lnu la gju sa 537.500 abita
Sauli Artur , Dr. Šeat Spiro , Reg. ·Arzt b. R
ćenje Vlas tima o stup anju na prije
s talla ggi. Due flgli di conta dini rimo sti
Saop
negli
e
tih lona.
nečis
Tocigl Cav. Robo lfo, cons. post. a r.
a.
le mura di una casa ruina ta, ne venKarl
sotto
Će s ara
s epolt i
tagg io
in.
Mart
s
Urba
Atin i.
nero tratti fuori merc e l' azion e di salva
BEČ, 30. Stup anje na prije sto Cesa ra i Kral ja
Poz~rav ente ntin im zast avam a u
. Da
ferito
te
emen
grav
De Zanc hi Cav. Cesa re, i. r. revib. con!. fin.,
se
o,
ta; uno rima
Karl a objtwiće se stran im dvor ovim a, kao običnite
tel j u m.
Cerim onija poz- to sto avvio
er.
Reut
kencija
Man
a
Agen
ti
29.
invia
A.
tosto
ATin
o
Zorović Silvije. e. k. porez ni nabu pravi
nner
ve
are
naroč
parte del milit
da
rotel
p
prev išnjim ručnim pism ima, što će ih
u
eion
Zapp
e
u
va
Anch
zasta
ecc.
h
o
lati ; drav a saveznički
dorf tende , cope rte, cucin e di camp
misi je prika za ti. Pet će se takih misij a odas u je je bez incid enata .
ate
eggi
dann
o
furon
Za ubov e i siroča~ pali h ~almatinskih
o Rann quas i tutte le case
jedno j je na čelu nadv ojvo da Maks , kojem e će
capi · vojn ika.
ostal
ay;
Lony
dal terre moto . ll camp anile e l' edifi cio del
grof
tan
~u.
kape
i
ogra
rdijsk
a
Petr
g
u
n
a
da
vla~
prido
ih
ntln
·
ne
ente
poklo
lazio
tu,
ncija
Spli
Kon fere
Činovnička potro šna zaoru ga u
tanat o fu grav emen te dann eggi ato. la popo
iti lmez Ivan Schwa rzen berg , neka dašn ji
vod
e
misij
ara
.
Agen
Vlao
cche
ske
sitog
bara
grad
e
uzvi
e
Petro
t
ene
tend
m
iP€TR OGR AD, 30. Vijes
nila je u počast svete uspo
venn e in parte ricov era ta solio
star pred sjedn ik grof Khue n-He derv ary, pokl
mini
iju,
čab
iro
s
erenc
i
konf
ove
i
uo
za
držat
fono
znici
u
save
50
K
odć e ovdje
fro&nje ]osip a 1.,
Una vittlm a uma na.
sar na raspo lagan ju grof ffian sdor ff i član gosp uo cije : Skor o
konf erenc ija što su držal i po drug im
vak
kren
s
nasta
Mak
je
kao
palih bal matin skih vojn ika.
o
ojvod
Nadv
tz.
nosti
grof
ske kuće
M. P. G. Don Niko Zlovečera, žu p nik u Gruž u, u njemački glavn i stan, da ja vi njemačkome Caru glavn im grad ovim a, d u utvrd e krep ka sre•' stva za ll salu to alle ban~iere ()egli allea tl in Aten e.
u
ma
zaj
nog
rat
.
austr
l.
II
pism o dalje ratov anje i da ured e iskori š ćivanje sviju
o
poklonio je obve znicu
stupa nje na prije sto i da m u pred a ručno
ATENE, 29. (Reu ter). La cerin onia de l salut
.
balm
h
ali
tčao
siro
i
e
raspo lažu .
ubov
znici
za
save
a
fono
Zopkojim
a
allo
snag
nom. 200 K u
iuta
comp
e
si
ti
.
allea
Karlo
Cesa ra
alle band iere degli
vojoika 37. bomo bran s ke puko vnije .
peion senz a incid enti.
j.
jsko
Kran
u
es
iznos
Potr
Obitelj Joso Botta iz Split a po ldon i'a je
g glav nog s tana .
ačko
njem
ji
ešta
Izvj
u
. voj·
LJUBLJANA. 30. Jučerašnji je potre s nani o
oo K 5 u fono za uoov e i siročao palih balin
a:
javlj
u
a
Bure
f
Wolf
30.
a
o
Lin.
Kaoi
skor
BER
ce
su
Ivani
Sve
.
pok.
štetu
p. KASANDRlĆ odgo vorn i ured nik.
nika, oa po časti uspo menu blago
ffiek inam a na Savi velik u
1917 :
ara
jnnu
Pu30.
šile.
stan,
poru
,i
im
glavn
i
sasv
Velik
se
su
iz Zaera .
kuće oštećene. neke
Tisk a mica ć. k dalm a tinsk og namj esniš tva.
dau
i
sklon
se
;
da
va,
ište
boj
stano
o
iz
lo
adn
bježa
Zap
čanstvo je
Crve ni Krst .
a su zasu ta
izvidničld okrš o ji na maisu
Arto
ščare i staje . Dvoj e težačke djece ostal
u
i
bla·
t
front
Na
počas
na
renik
povje
kot.
Borti Ivan e. k.
se dijet e
o
jak
Jetln
.
me
1-3
pod zidov ima što su se sorili
hove . lzme gju Ancr e i Som me neko vrije
Vooanov i ć Antu n
u
su
gopok. Jvani ce Kabi je kr. 6. ati
Posl
vis
no.
na
ranje
cuza
teško
Fran
spasl o. drug o je
načel ·
artile rijsk i boj. Večernji napo di
kim
oficijant Korčula mješ te čestitke općins k om
.
azno
napr
m
Mek ine vojni ci za šator iilla. pokrivačima, poljs
su
i
išnje
i
prošl
Prev
304
na
iću
Renb
u
niku Supe tra gosp . Dink
Rodi telji dječaka. iz dalm atins kog otočja
njam a i drug o.
kuhi
na,
godi
161/2
:
do
ište
1/z
15
boj
od
4.
,
čno
kr.
jakih
ju
Isto
oblik ovan
prim orja, zdrav ih.
l u Breg u sve su kuće oštećene ; crkv eni zvoim
doga gjaja .
onih
su
znat
teško
bilo
ijem norm alno razvi jenih , koji bi želje li da i,
tva
nije
sasv
avars
pogl
skog
kotar
sa.
da
Ros
nil< i zgra
Croc e
pučin
oj
velik
na
i
re i daščare.
se sinov i uspo sobe kao ribar
bi
š te ćeni. Pučanstvo se sldon ilo u čado
M a ć e d o n s l< a fr o n t a :
i opre C. P. Bian chi farm acista , i. e r. forni torespet·
.
sa
sa moto rnim brod ovim a mod erno g susta va
potre
od
nula
ave
pripr
tične
-prak
U oblu ku Cern e i u nizin i Stru me suko bi iz- Jedn a je osob a pogi
tično
corte in Zara ()evolve l' impo rto oi cor. 46.12
teore
sne
odno
me, a to iza
ta
Socie
alla
ti
forni
nali
ci
o
meoi
hodn
i
jaka.
s
neop
odjel
oiver
ava
vidničkih
tantegli per
na šlwls kom brod u, koja je pripr
.
Dal·
la
laca
per
Tiro
a
ih
Ross
južn
e
ff.
i
Croc
Glas
om
ndor
ribar
Lude
bella
or
s!
rso
enim
irmaj
socco
savrš
oi
kvart
ane
prov.
Prvi gene ral
potre bita a da dječak post
jeva
"
co
ia
zahti
da
austr
moći
glio
mazi a.
o
Risve
t
dobn
svoje
šnji
li
Dana
hoće
TRI EN T, 30.
morn arom ,
:
BER Lin. 30. Služ beno, 30 janu ara na večer . objav ljuje otvo reno pism o kojim se izriče Faid uttiu sura zmje rnu zaslu žbu - neka se obra ti _potp isaPrilo zi na kori st Crve nog Krst a.
tnost
re,
rijsk og
Na zapa du obična opko pna borb ena djela
zahv alno st Južn ih Tirol aca koji talija nski govo
nem u, kao zpstu pnik u novo ustro jenog Aust
U vese! Jm brušt vu kob cnaš ega Lola ~ kr. lO· na istok u novi bojev i, lwji su po nos povo ljno na pism u što je u ime Južn ih Tirol aca pisao mi- Druš tva za ribar ske obrte , lwji će im dosta viti
Mi
va
, u
- Za jebnu jabuk u iz nježn e ru ke: D.r Petar k, pro te ld i.
nistr u izvan jskih posa la Czer ninu . dan a k svrša
odno sne uput e i priopćiti druš tven u oluu žnicu
Usko
glia
fami
10
ć
anbri
Petar Kas
ima
anja,
drug
prim
i
sa
ličić 5 uvjet
k,
ljni
uvije
povo
kojoj su nabr ojen i jako
sa riječ i ma : Sa Aust rijom
Mari a
h
Zara : per onor are la mem oria bella oef.
Poto plje n engl eski razarač i ~ruge lagje .
da.
dnos ti i poste pene zaslu žbe već prim ljeni
nika
pogo
ono·
per
4
fogna
fan
ssa
conte
riaša
nata
je
vo.
ci
a
društ
Meoi
]ed.n
be'
a teži
BER Lin, 30. Wolf f-Bu reau .
dječaka, kao što i ciljev i za kojim
r. ri ·
rare la mem oria bel oef. Gius eppe Sasc or i.
uništ ila torpe dom dana 18 janu ara u
a
ornic
.
1917
podm
nja
siječ
Sali, 25
M.
cevitore o' impo ste a. n. 4.
engl esko m kona lu engl eski razbijač razre da
Pet ar Lor ini
poto
a
h vojn ika.
BERLIN. 30. Jedn o je naša podm ornic
umir. e. k. na1lzornik ribars tva.
Božični ~ar u~ov. i siroča~i pali
- Sutiv an pila od 8 do 15 janu ara, osim služb eno javlj enog
Prča nj opć. uprav iteljs tvo kr. 35:30
T elegraphen • Korre1pon benz· Bureau.
opći n a
engl esko g razbijača, još 17 lagja so 8.056 tona.
na Bra ču opć . uprav iteljs tvo 60 - Risan ,
sko
općin
119:40 - Star igrad, općina 68:50 -Sla no.
lzvj dtaj i turs kog glav nog stan a.
l boll ettin l ~ello stato mag gior e gene rale
Trebe sin, (Erce gnov i) oobo r
uprav itelj s tvo 100 15
aust ro· unga rico .
CARIGRAD, 30. Glav ni tan javlja, 30. jaza oobr otvo rn e akcij e 27 - Vinišće, župsk i ureeopć.
3- 3
ZA DA R
- Poljica, opć. uprav iteljs tvo 100 - Trpanj, tvo nuar a.
VIENNA 30. Si annu ncia uffic ialme-nte :
ta:
uprav iteljs tvo 32 - K. Sućurac, opć. uprav iteljs
fron
Per zijs ka
t 30 gen na i o 1917.
Časti se doni jeti do znan ja p. N. Sl. Ured ima,
Miković
je konji ca
30 - Ledenice, paroh . igum an o. Dion izi je
naša
bad.
Uizo
e:
u
ntal
ušle
ištu
čete
orie
su
rra
Naše
gue
a
234
Tea tro dell
Zavo dima , Druš tvim a itd. da imad e na sklad
saku pljen o 40 - Ercegnov i. opć. uprav iteljs tvo
za nepr ijate ljem , koji se
ri
potje
u
ako
parti
jedn
nto
sve
nime
l.
a
avve
l
ar
un
Su tutto il front e ness
razn ih vrsta slika n;. Vel. Ces. i Kr. K
ica primiče
- Lečevica, opć. uprav iteljs tvo 108.
povlači iz Devl etabo da. Naša se konj
po·
triju
e.
prvih
color
9:20,
9
kr.
sa:
popi
Zbro j ovog
Br. l Slil<a do kolje na, u
Sulta naba du.
Teo tro dell o gue rra ital iano :
pisa kr. 2850:29, ukup no kr. 3819:49.
form at 71 X l OO Kr. 10
boja ma
i delle nostr e trupp e nel Gori azion
oper
Le
4
54 X 75
• . . .
ika Bčttner·a, 1 ) koji su kao veom a ziano ebbe ro nuov omen te succ esso. Ripa rti del reg- Br. ll Ista
Henr
i
a
stijan
vljen
sasta
s,
7
om
54 X 68
Nina . Imao e 8 sveza ka i jeoan inbek
iskus ni, vješti i špos obni arhiv iste, u nepre kinut i· gime nto di fante ria N. 71 pene traro no press o Ko- Br. l1l Portr et u boja ma
prob
Počimlje sa gob. 1244 .• oo vrem ena
m
ro
sasvi
i
ffece
učinil
sopra
goo. 1895. ice,
che,
zaseb
Br. IV Portr et u litog rafiji
stanj evica neUe posiz ioni nemi
je nizu oo 80 gooin a,
ugars kog kralj a Bele i oopir e bo g. 1806., kab ko- tačnu služb u oržav i i otačbin i , tako ~ a je zahva1iti pare cchie comp agni e italia ne. distr usse ro i fCJssati
6
OO X 80
fl na izrad ba. . . .
ke
atins
alnom maru i sveg jerno j e fecer o ritorn o con 6 uffic iali e 140 uomi ni fatti
naim e franc uska vlaba raspu stila balm
pohv
osti,
rabin
j
uoivo
40
,.
neutr
.
.
arhiv
n ka,
Br. V Slika (akv arel) , najfi nija izrad ba
munitadi. Bio je smje šten u namjesni~tveni
brizi ovih vrije onih i mnog o zaslu žnih činov ne prigi onier i e due mitra gliat rici cattu rate. Ad est
niti
ruko m popu
fante gob. 1823.
Osim toga imad e na sklad ištu sliku n;. pr.
n- što je istoj e. k. vlast i pošlo ;.a om mnog ih ispra · di Verto jba ripar ti dell' i. r. regg imen to di un' a83. Spis i drža vnih pred stavn ika ((Rapprese
u finoj
malo !)raz nina iznalasl<om i iskup
ria della leva in mass a N. 2 ripor taron o da
Gosp . e. k nam jesn ika M. Grof a A t t e m s a,
lju
ranti pubb lici») i bivše kom unita di Omiša. Počimpo · va, ruko pisa, spis J , sveza ka i t. ()., zabo ravlje nih ili nalo ga oper azion e 27 prigi onier i e 2 mitra gliot rici.
kom adu.
su
rafičkoj izrad bi, uz cijen u od.Kr. 4 po
sa goo. 1520. Ima~e ih 102 koma ba. - Bili
rukam a, te sa okup om (ko n· Le nostr e local ita fra il lago di Gard a e la valle titog
tugjim
u
ljenih
ostav
ih vrsta
razn
ištu
bio
sklad
pak
na
je
raci
Za iste slike imad e
hranj eni u namj . arhiv g. 1898. Popi s
"ro anch e ieri sotto il fuoco .
centr acijo m) brugi h javni h i priva tnih arhiv a;
stetl(
e
Adig
dell'
adu.
kom
po
Oo.
oano anas ooist a o)
s astav ljen g. 1901.
: okvir a, i to od Kr. 20 do Kr. l
tru česa je namj esn2 ištve ni arhiv
Tea tro dell a gue rra sud -ori enta le
84. Star i arhiv e. k. kotar skog suda u Supe
)
osti.
Pako vanj e i stakl o računaju se pose bno uz
velik e važn
smje~ten
je
.
Bio
erata
inalt
e
1658.
zion
g.
ze·
sa
Situa
je
skog
očiml
matin
P
u.
o-Dal
na BrćJč
(Iz • Vjesn ika kr. ff rvatsk o-Sla vonsk
realn u cijen u.
Il sosti tuto capo bello stato magg iore gene rale
u namj . arhiv konc em gooin e 1902.
kog arhiva , God, XVIII . Sve!l. l. 1916.}
maljs
arhii
sne
Izrad ba najtočnija i otpre ma najbr ža..
povje
lo.
va
scial
ispra
mare
i
te
Ant. Milošević.
von H ofer tf'nen
85. neko liko spisa
bal:
k.
A.~
valne vrije onos ti, što su pripa bale arhiv u e.
itelj e. k,
:...::..:-.A.-~-~.n:: -~
.. a::n.-.n:v.,r
Ov1
') P. n. gosp. Henri k Bottn er je i saba uprav u arhivu .
rale
~-v.v.-u::ugene
..
v
..
tiere
.:.r.
quar
matin skog finan cijaln og o()vj etniš tva u Zaor u.
,r-v
~e
..
r
o
gran
:tt::t
1lnevn
~el
se
i
sam
ettin
bavio
boll
ci
l
mjese
više
Za
1902. i nami. arhiva.
Kotor ske, pak u;Jravo
su spisi bili pohr anjen i u namj . arhiv goe.
germ ani co.
proučavajuć prošlo st Kotor a i Boke
.
i imao
1903.
g.
vljen
sasta
bio
1903. Popi i je
1lovoljnih riječi, Ila se zahvalim kako bih želioprijaznoj
nemam
u. pomenutom p. n. gosp. H. Bottn eru na njegovoj
BER UNO , 30. U Wolf f-Bu reau comu nica :
86. Spisi e. k. kotar skog pogla varst va u Kmn
moju
olakša
.
mi
ba
pojmi l na njegovom živom zauzimanju,
Gran de quar tiere gene rale, 30 genn aio 1917
starij i o?> g. 1820.
nim mi ljubež ljivim uslu·
z a baću . Neka mu je stoga na učinje
veće pri·
• T e a t r o d e ll a g u e r r a o e e i d e n t a l e:
ovim izražena moja najsr<lačnija hvala i naj
principali citta ()ella Dalmazia,
Rabi neha jstva prija šnjih vlaba , a i sami h ču· gama
Sul front e dell' Arto is ripet ute fazio ni di e- in tutte le
vrem e· znanje.
im
prošl
u
je
oa
samo
ne
ovaj
in
o
a
temp
arhiv
j~na
vara
2 ) Namj. arhi vu bila je pril>ru žena biblio teka, utemel
splor azion e. Fra l' Ancr e e la Som me, di
per generi alimentari.
biQ
nima bio liš en važn ih ispra va, nego je k tomu
vigor oso. Gli attac piu
om i brigom onbašnjeg bvors kog sav)etmka
lieria
1) Tom~
zaslug
artig
di
1894.
o
goll.
duell
o
temp
1lalmatinski naOfferte sub Gio van ni Cor va, Trie ste
mnog o zapu šten i oržan u velik om nereo u.
altur a 304 rima sero
l'
o
p. n. g. Dike Narl>elli -a, koji je kasnij e l kao
contr
cesi
Fran
dei
i
e,
seral
postan
chi
teka
bavš1
biblio
,
ova
io, ba
2-3
je ()oskočila uvigj avno st visok e e. k. vlaoe eća je mjesnik puno nastojao i porab
Via Settefontane 18.
Jim bjelima l Iz·
senz a risul tato.
kao što je i postala, bogatom koli sa najbolzbirko m svih zaobav iti u njem u koren ito preur egjen je. Najv
Seba · banjima bomaćih i stranih spisatelja, toli jesa bi blioteka veoma
:'~-Tea tro del la gue rra orie ntal e:
zaslu ga za to ooličnih služb ovnik a Dion izija,
kona i narebaba Ilo sab izbanih. Ova
::la::R::A:".I~A
koli
one,
sve
za
i
li
()a
~-Y- - - - - - - .
ike,
.
-činovn
ziale
gg.
rza
essen
=t
samo
n1o
ne
r.
a
nime
:t
korisn
avve
un
ncs~>
per
Dalmazia
Elar gizio ni.
La spett . famiglia Skarfca per onor are la meSomori a bel suo bilett o figlio Giorgio elarg l alla ione
oirez
La
60.
cor.
Paoli
bi
cieta bi s. Vi ncen zo
ringr azia vivarr.ente.
Telegrami Uredništva.
svetk o·
i zašti t·
crkvi sv.
je mise
iz srca
ke inva ·
OGLAS.
Telegrammi della Redazione.
}Jtegjunarodna knjižara 8. de ~chtinfeld
kapifa·
6 sve·
nata u
ni su
u na·
avlje n
Cercansi Piazzisti
l) V. Masehek: <Manuale bel Regno N
l' anno 1873•, str. 20.
proučavaju
arhiv i koji se bave lijepo m knjigo m.
Za uvrst bu Oglasa u zabnju stranicu valja se obratiti
Urebu
Za ,,Crveni Xriž" -- Pro "Croce Rossa"
Knin: sakup ljeno inicija tivom po't. pomoćnika AnDrij
e
Je!llow ski, uz rtastoj anje pošt. pomoćnika m .
Bui i pošt. oficijala l. musel , prigoll om raznih pobjel la naših
hrabri h četa
kr. 20'70.
t
Objavitelj a Dalmatinskoga,. u Zabru. -
Per J' inserzione beg li Avvisi neil' ultima pagi na rivolgersi
all' Ufti cio bell' e Avvisatore Dalmata,. ili! Zara.
Perić Stevan (poljar ), Vukčević Lazo ($unta ), Vuka
nac Kuzma n
p. Gjure, Vukčević Marko p. )ovana , Bunba lo
Tobe p. Pavla,
Perić )asija ub. Vase. Naksimović Jovan p. Gjure,
Jakovljević
Lazo, Romić Ilija p. )ovana , Rabmilović Toma p.
Steve, Grazbanić Mijat p. )ov.:~na, Babić Ljubo Petrov , Ljubič
ić Jovan p.
Kuzma na, Veselinović Sava p. Tollor a, Svonj a Spiro
p. To1lora,
Sava Dragičević, Dragičević Sava p. Jovan a, po kr•mu 1 :
Pre1lović Janbri ja p. Bože, man<>ić Davill P- Davib
a, Komo zec
Sava p. Stevan a, Milić Trivun p. marka , Vu 'r tanac
Lazo p. Vase,
Kljujo Dmita r p. Mijata , Mirilo Dal10 p. Damja na,
Veselinović
Mičan p. Save, Veselinović Simo p. Sp·,re,
!;vonj a Tollor p.
m1jata .
Pag: općinsko upravi teljsto , za ratne human itarne svrhe
kr. 59"19, jelina trećina za Crveni Križ kr. 19'73.
Erceg noui: kotars ke poglav arstvo za ć. i k. tvrbjav
nu
bolnic u u Risnu iz ostavš tine premin ulog kočijaš
a, mitra ćur ­
ćije, na koju su se njegov i baštin ici obrekl
i namije nio ju Crvenom Križu kr. 2'60.
Žegar : sakup ljeno kob poštan skog u reba pr.igob om
isPag : up rava kontro lnog kotara r:manc ijske straže kr.
plaćivanja <>oznaka za konje i kola kr. 95, barova
38,
še po kr. 2:
ob
kojeg
iznosa obpab a polovi ca za pripomoć u<>ovicam
Smi ulj Vasilj pok. Jakova , Man<>ić !;irno pok. Laze,
i
siJovančević
ročabi palih vojnik a llarov aše : Mo~Jrić Ante,
Petar pok. Petra, Pre<>ović Tollor pok. Vuje,
povjer enik 5 Ljubičić Tabor
po krune 4 na1lstr aža ri : Berlengh~ Valent in, Jovano
(Tojčina) Jovančević Nikola , Jovančevi ć Ilija,
vić Risto,
Glušac Ilija, ManPereza
Ante , Sunbr a Ivan, Vul·~-ušić mate, straža ri:
bić )anllri ja, manbić Sava pok. Tome, Jovanč
magaš
ević Rabe pol<.
Spiro, Olivar i Jerko, a straža r ·i.jubičić Toma kr.
Tabor a, Jovančević Lazo p. mije, l<omo zec mitabi
5.
n p. )akova ,
Knin : Pre1ls jebništ vo 7 .emalj skog financ ijskog ravnat
Ćoso Lazo p. Laze, l<omo zec Miloš (aramb aša), Komo
eljzec Vujo
stva kr. 22'75, ollreg jenih r ,orezn im činovnicima
p. S ime, Komo zec Slaniš a p. Glige, Komo zec
za njihov rail
Ilija p. Gjure,
pri proveb enju ratnog zajl' .ta 1914. a oil njih namije
Komo zec Jerem ija p. Petra, m i jić Tabor (općin
njen Crveski vijećnik),
venom Kri žu i baš oil: · i>Oreznog upravi telja
Zelić Mile p. Pane, Z elić Vasilj p. Jete, Zelić Trivun
Grubišića Petra
p. Dmitra ,
u Mal< arskoj , porezn og oficija la Petrić Blaža
Zelić Vasilj p . Gjure, Milić Mirosa v p. Gjure,
i porezn og poRabmllović Sava,
moćnika Pokor ny Rull olfa u Pagu, porezn og upravi
telja Smer-
l
chinic s Ljubom ira u Blatu i porezn og oficija la
fattori )osipa
u Orebiću.
Pos/ir e: općina sakupl jeno o (l rob bina mobili ziranih vojnika u kolovo zu i rujnu 1915, kr. 185.
Ra :t:ance : sakupl jeno o~ oružničke postaj e
kr. 236"17,
llarova~e po kr. 4: Jović Božica ž.
Ante, Crljen ko Ilon Joso,
Ma r ušić Krše p. Blaža, po kr. 3: Negro Kala ž. mate, po k. 2'45: miletić )oso Antin, miletić Ven tura
p. Nike, miletić frano nikin i Lilić-Pel<as Ive p.
mate, - po kr. 2: Kovačević Ive Grgin, Mršić Lul<a, Miletić
Grgica ž. Nike, miletić
!;ime p. marka , Sanković Jallre p. Duje, Skulić
mara p. Ante,
Vežić frano p. $ime, miočić frano p. Josa,
miočić Stošija ž.
Ventu re, miočić Pere pok. Kuzm ana, matal< Ive
pok. mate,
Jorllan Anica ž. Ivana, )ović mate p. Martin a,
Knežević )abre
p. nil<ole, lvanac Ante p. mate, Stojić Mate
p. Ante, Zekanović )oso p. Ante, po kr. 1'50: )ović Božica ž. Bože, po kr. 1·20: Jović Iv e p. Martin a, - po kr. 1: Vuč
en ov ić Mate
p. $ime, Vučenović Sime p. Sime, Potočnjak Stošija
ž. Luke,
Vitaz Sime p. mate, tljegov an nikola p. Ante,
miletić Matija
ž. ]ose, miletić I ka ž. Sime, ffiiletić marija ž. Ventu
re, Miletić Sime p. Duje, Miletić Ante p. )allre, Miletić
Marija ž. Bože,
Mile t ić )oso p. ]allre, Mile t ić $imica ž. )akova
, m iletić mate
p. Jallre, Miletić Jerko p. Grga, Miletić Pilip p.
nike, Milet ić
Stošija ž. Sime, Miletić ) ure p. m ate, Olić Jure
p. Marka ,
Gollia Gustav , Kovačević Anica p. Ive, Kožul
Ante p. Jose,
Kožul Jela ž. !"rane, Kožul Ika ž. Grge, Kožul
Kata ž. Mate,
Knežević Jure p. Šime, K olić Stoja ž. Mate,
Perković Ivan p.
Tome, Miočić Ante p. mate, Miočić Mate p. ]abre,
Miočić Niko
Grgin, M i očić Janja ž. )ose, Miočić Anica ž. Ante,
Miočić Šimica ž. Jose, Miočić Anica ž. Jure, Miočić Grgo
p. Duje, Miočić Ika ž. Stipan a, Miočić Tomic a ž. Pere
, Miočić Il<a ž. Roka,
Miočić )abre p. Bare, Miočić Jakov p. Mate,
Miočić Ka ta p.
Ivana, Miočić Anica ž. Pilipa, Miočić Jurka ž.
Mate, Miočić
Kafa ž. Jure, miočić Šime p. Marl<a, Sl~ulić Matija
ž. Duje,
Skulić Franic a ž. Bože, Sl< ulić Ika ž. Ive,
Skuli ć Blaž p. Bare,
Pekas-Lilić Iv e p. Sime, Began Luca ž. Bože,
Began matija
ž. Jakova , Tabar franic a pok. Ante, Stošić Mati
ja ž. ferile,
Stošić Ivka ž. Jure. Stošić Manila ž. Duje,
Vranković Šime
p. Mate, Vranković Kata ž. ]abre, Benić Luca ž.
Sime, Benić
Marija ž. mate, Gažić Milica ž. Šime, Vuleta Grgica
ž. Jose.
Vuletv Grgica ž. Sime, Bara ć Danic a ž. Luke,
Barać Božica
ž. Jakova , Barać Lucija ž. nikole , Žunić Ante Perin,
Stojković
Lucija ž. Mate, Sanković Grgica ž. Ive, Jović Šime
p. nikole ,
Jovi ć mate p. Jure, Jov ić Marta p. Jure,
)ovi ć Luca ž. Ive,
Jović matija p. Luke, Jović Šime p. Jakov a,
Jović Stana ž.
Mate; Uz&laG milica ž. m ate, Čolak Šime p. Šime,
Ćolak Luka
p. Ante, Matak Ive p. Luke, ffiatak Šimica ž. Ive.
(Slijedi} .
. . Sti~la je veli~a partija BIJ ELO G NJEN:,AčK
OG SU RO GA TA SA PU nA, sasvim tvroog
u ongmalmm sanbuctma ob 200 komaba po ? .O
bkg., koju proba jem svim trgovcima i zavobima
po
Kr. 55 sa nou k,. franko Zabar. Ooprema se obrr tah
za cijelu pokrajinu, uz unaprebnu isplatu ili na tem
ookumenata ko)e banke.
elju
.
Ovo ,no~o njemflčk~ . srebstvo. nabr Jmiješćuje izvrs
no obični i preskupi mnc:.teni sapun. Sve ga
nJemačke kucance upotreblJUJU za _pran~e n ·.iku, rubl
ja, p oba, kuhinjskih sprava i za sve preo mete oo ~ovi
ne.
.
•
nala? j se na probaju kob svakog trgovca. - - - - - - - - Direktan uvoz zz Njemačke.
narubžbe šalju se tvrbl<i
M A R C E LL O ·P AT
B
L
A
N
K
A
''
''
TI E R A -- Za da r.
Isključiva
BrzoJ avi: PA TTIE RA -- ZADA R.
l Po
preuišniem outastenju Ni. e. i k. Jl.
~~o
za ()ob rotv orne civi lne svrh e
Jadran~C<a banka
po~ružnica
pačam
t.
Ova NOVĆANA LUT RIJA ima: 21 . 146 zgo()itak a u goto vu n ovcu u ukup noj vrijed nosti
od 625 .000 krun a.
Gla vni zgo dita k izno si:
Spl it
ob
siječnja
Veličansroa •
e. k. Državna lutrija~;
20 0 . . 00 0 kru na . .
Vučenje če
1917
bill javno na
Je~na srećka
2~
febru ara 1917.
stoji 4 krun e . 1lllU
Srećke se nabavl jaju kob obsjek a za Clobrot
vorne lutr ije
u
Beču Ill. Vorbe re Zoll;n ntsstra sse 5, u
lutrijsk ima
rama, kob pro llaia buhan a, kob porezn ih, poštan kolekt uskih , brzojavnih i željezničkih urella, kob mjenjačnica, i t.
1l. Osnov e
vučenja šalju se probav aocim a srećak
a babav a.
Srećl<e se šalJu prost o od pošta rine.
plaća na uložnim knjižicam
-0:::::
Ol) e. k. Ravn ateljs t va gener alne Držav ne
lutriJ e
Olljel lutr ije za bobro tvorne svrhe.
5-10
C l)
....t
u.J
br) (;J b.l r.J Q
~~~IEDU~SIR~STO~MA~CAL~cEoiR ;OBO;RAN~TE~~
Ruhalo i brzouar na petrolej
ZD jamč ena sigur nost!
Zajamčeno prost o od svako g
miris a!
Senzacijonalni uspjeh l
Bez
čad/e!
Bez
začepQenja!
Bez šllma!
Bez
predgrl/lln/1
Sl/ ipir/11111!
Bez dima!
·:· Najsposobniji i najsavršeniji brzouar sadašnjosti t ·:·
Učinak
grija nja 3 puta veći nego kod ostal ih
sistem a. Velik a prišt ednj a l )edn a litra petro leja
gori 8-1 2 sati. )edna litra vode kuba za 5 minu ta_
lsključeno je da bi se brzov ar prevr nuo_
Istod obno
može služit i i kao peć za grija nje sobe.
fvorničko sklad ište i zastu pstvo za cijelu
Dalm aciju:
G. B. TA MIN O- ZA DA R.
Og las . .
Općinska
ukamaćuje
o~
štebionica u Benkovcu
sve šte~ioničke ulo žke
15. pro sinc a 1916 oo balnjega
sa 4 °lo (četiri posto) čisto, što se ovime
bo sveopćeg znanja stavljat.
ODBOR.
JO S I Pyb J A D R O N J A •
s JB E N I K •
.
probaja za cijelu Dalmacijn.
Dietro autorizzazione 5ourana di 5. )lt. J. eR. 1\postoliea
1
~~.
i. r. fotteria di Stato
per scop i ~i ben efic enza civil e.
Ques ta LOT TER IA DI DeN ARO conti ene
21.146 vinci te in cont anti nell'i mpor to comp lessivo di coro ne 625.000. La vinc ita pri nei pale im por ta:
20 0. . 000 co ron e. .
L'estr azlon e avra luogo pubbl lc. alibi 22 febbr
alo 1917.
w- U na
eart ella costa ll coro ne.
-.e
Le cartell e s ono b' acquis tarsi nella sezion e per
le lotteri e
bi benefi ce nza in Vienn a III., Vorbe re .Zollam
tsatras lie 5,
collett o rie bel lotto, trafici tabacc o, uffici ll' Impoa
te, bi
Poste, Telegr afi e Jerrov ie, cambi a-valu te, ecc.
Plani
bel giuoco gratis .
Le carte lle si spedi scono senza spese .
Dali' l. r . Dlrez lone gener ale l)elle Lotte rle bello
Stato.
Sezion e Lotter ie a scopi 1li benefi cenza.
1ralelli J(landel 1 J(ipole
BAN CA CAIDBIO-VALUTE -
ZARA
ACQUlSTA E VEODE ogni sorta di effett i pubb lid
Carte lle di lotter ia. mone te secon do il listin a di
giorn ata. Racc oman dabil i: Lette re di pegno 4 ~l a
del Credito fondi ario da/mato Obbl igazi oni provinci ali dalmate 4 °lo. Lette re di pegno 4 'l2 o
4 °lo della Banca Commerciale di Budap~st. Lettere di pegno della Cass• di rispa rmio di
Buda pest 4 °lo. - Pr estifo ferro viario Bu/ga ra
al 6 e 5 °lo. - Obbl igazi oni ferro viarit della
Bosnia -Erze govin a 4 '1
2 °j• •
ACCORDA SOW ENZl ONl sopra Carte di Valor
c
all' usua le tasso d' inter esse.
CEDE Carte lle pi lotter ia, verso pagam enh1 !l rate
men silL - Racc oman dabil i: Citf~ di Vienna 1874
Vinc. princ. Cor, 400.000, in rate mens ili di Cor- 20Credito fondi ario Ausfr iaco 3 •j•. Vinc_ princ .
Cor. l 00.000. in rate mens ili di Cor. l O.
Credito Mobi liare Ausf. 1~51. Vinci ta princ .
Cor, 300.000, in rate mens ili di Cor. ~0. Banca lpotecaria Unghu~~~ 4 4• _ Vinci
pnnc . Cor. 70.000, in rate mens ili di Cor. 10. ta
Lofti Turch i 1870 da f.chi wo. Vinc. princ ipole
Lehi 6QQ_QQO, in rate mens ili di Cor. ~Grup po Croci rosse lwstri~cht, lt~li•n• td
Ungh eresi- Vincita princ . Cor. 125.000, in rat•
mens ili di Cor_ 6, Singo le carte lle Cor- ~ ecc.
ACCETI A versa ment i di dena ro fissi e in Con to
Corre nte, con restit uzion e senz a preav viso, verso
un intere sse annu o di 4 Ql0 _
RlLASClA Asse gni banc ari suHe princ ipali piazz
e
d' Euro pa e s' inca rica di tutte le opera zioni
d' incas so, versa menl i e simil i richie ste dei
propr i client i, senza alcun a spesa .
ASSlCURA Carte lle di lotter ia e Obbl igazi oni contr
o
la perdi ta deriv onte dall' amm ortizz azion e. alle
cond izion i gene ralme nte stabi lite.
ASSU ME Assic urazi oni nei rami : lnun di, Vit•,
Accid enti Furto con isc•s~o quale Agen zia Prin '
cipal e delle Assic urazi oni' Gene rali di Tries te·
v
Age ntur ni, ko~isionalni i otpremnički posao.~ _z_ astu pslv o osiguravajućeu
dru_ štva
t H€RC€G-BO~OA ).
Zast
upst
n
vo
- 1i
sk.la
di~te
ugl.
tvrtk e Mirnele Trud en - Trst kovr
snih
mod
erni h 1)ečata iz gum e i m}ed i za pečatni vosa k i
vreu ztm Je naru c e sva
sve r,sta le peca tne pred mete . sve uz
rasp roda ja na veliko svak ovrs nik slat\...išd: Rok
s Drop s obični, Roks Drop s fini. svile ni Four es. r· -h b' k - 1- t d - d.tvorm cku Cl)enu. Brza izrad ba. - Slda dtšte i
m•. _
.
•
• I t.
sve uz umje rene tvorničke cijen e. - KupuJC
praz ne vreće. koju mu drag o količinu. i plac a na)V IS Vl t~
\Šom CIJenom.
•
l
God.
Ojena je n
Kr. 12.-: samo
Na polugo dište i
Pre '
N. V. Ce
'BEČ. 31.
pismo:
Drag a
Vaše Veličan.
snazi. njeni m
vol jama njeni
stvu. koje Mi
danim a ovogt
spoljašno Mo
nujem Vaše
ffioje prolm šr
moje čete na
stva nov dol
ne\<11 tvrdo i·
i u našu pra
'B ader
Na Duoru
Prim anje p
nEc. l_
stven u depu
i gosf>Odarsk
ni govor pre
she zadru ge
vo\jstvo, što
stvu svu svoj
grude. te tire
osujeti nam
htjeli morit t
više nego a<
silna važno •
na svim ost
nosti, jamst
nom radu š t
dupire, pal<
orgo.nizacije,
Cesar je pre
dalje radi, t
klonosli i lj\!
svim vrijed r
koje imaju
ćesarevu
z<
potpu no u~
u zaleg ju u!
ke, te <:Ht-.bl
zahva lnosti
Pokl onstv t
zastu p
'BEČ. 2
odlučne ode
vino i zelll
silno obJavl'
jim sjedin je
vlada ru, ve
l<alw je tije
Dinas tiju i
na prijestol!
nepri jatelj r
da se osjet'
gova zgrad
N
Potreo
koga stališ ]
vrijeme izbi
u ovim naš
ooregjeni z·
raoa za svi
u ovo
<laou više ~
stavnošću, ·
nego a vooi
ispoljuje u
nameće i o
htjeva, sva
Želi li trgo
govarati, n .
oosaoanju,
velikoga b
traži oo nj
s hvaćanje
i u svijetu,
nužno opši
oa posjeb
znavanja lj
i svih oni
ćuju trgove
način, boć·
crpsti kori.
utakmice,
Osim
vremeni tr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
30
File Size
10 943 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content