close

Enter

Log in using OpenID

ABSistemDCi - Alarm automatika

embedDownload
Rješenje softverske integracije
sustava tehničke zaštite po mjeri
Povećanje sigurnosti uz
smanjenje resursa
Kompleksnost sustava tehničke zaštite se povećava
Neprestani razvoj tehnologija omogućio je visoku pouzdanost uređaja koje se
u tehničkoj zašiti koriste, povećao njihovu dostupnost i snizio im cijenu i tako ih
učinio neizostavnim čimbenikom sigurnosti pogotovo kada je riječ o složenijim
objektima. Istovremeno broj i kompleksnost sustava koji se koriste za zaštitu
jednog objekta raste i u širinu (više sustava i već broj elemenata kao npr.
detektora, čitača i kamera) i u dubinu (kompleksniji uređaji koji zbog povećanja
broja funkcija postaju i složeni za korištenje).
Integracija je u fokusu krajnjih korisnika tehničke zaštite
Tržišni udjeli sustava tehničke zaštite
Izvor: Security Sales and Integration Business Report 2008.
Prema Security Sales & Integration Business izvještaju za 2008. godinu integrirani
sustavi tehničke zaštite imaju 10% udjela na tržištu tehničke zaštite. Taj je podatak
posebno značajan jer je još prije svega nekoliko godina udio integriranih sustava
bio zanemariv i nije se spominjao u godišnjim izvještajima. Očekuje se da će
udio integracije i dalje značajno rasti pogotovo na kompleksnijim objektima.
Tome idu u prilog podaci iz cijelog niza istraživanja provedenih zadnjih godina
među korisnicima tehničke zaštite. Prema istraživanju J. P. Freeman Co.
integrirani sustavi su treći po redu čimbenik, nakon uniformiranog čuvara i
digitalnog videonadzora, smanjivanja rizika u bankama. Prema podacima The
European Teath Barometer iz 2005. integrirani sustavi tehničke zaštite su treći po
redu čimbenik, nakon investicije u temeljne sustave tehničke zaštite i fokusirane
strategije sprečavanja krađa, smanjivanja gubitaka u trgovinskom sektoru. Prema
istraživanju Security Sales & Integration provedenom 2009. godine 58% krajnjih
korisnika tehničke zaštite je iznimno zainteresirano za integraciju sustava, a njih
čak 29% teškoće pri integraciji sustava smatra velikom zamjerkom tehničkoj
zaštiti.
Veći trgovinski, poslovni, hotelski i industrijski objekti štite se pomoću više
različitih sustava tehničke zaštite
Sigurnost ljudi, imovine i poslovanja neizostavan je predmet interesa
gospodarstvenika. Kako bi se ona neprestano održavala na razini većoj od
različitih rizika koji ju narušavaju i kako bi poduzete mjere bile ekonomski
opravdane primjenjuju se različiti sustavi tehničke zaštite. Za koordiniranu i
efikasnu zaštitu većih poslovnih, trgovinskih, hotelskih i industrijskih objekata
ili kompleksa objekata iznimno je bitna primjena integracije jer je redovito riječ
o objektima većih površina, o izloženosti većim rizicima za ljude i imovinu i o
štićenju sa više sustava tehničke zaštite (protuprovala, videonadzor, kontrola
pristupa, dojava požara, elektronička zaštita artikala). Oni redovito imaju i
nadzorni centar, koji može biti i u okviru npr. hotelske recepcije, u kojem netko
obavlja posao operatera i to 24 sata dnevno sve dane u godini.
Razlozi smanjivanja gubitaka u trgovinskom sektoru
Izvor: ERTB, 2005.
Softverska integracija povećava razinu sigurnosti
U većim i kompleksnijim objektima opremljenima s više velikih sustava tehničke
zaštite nadziranje i upravljanje tim sustavima bez upotrebe računala i jedinstvenog
sučelja postaje vrlo teško i složeno jer je potrebno svaki sustav nadzirati na
zasebnom računalu. Rad sa međusobno nepovezanim sustavima za operatere
u nadzornim centrima znači da trebaju znati upravljati sa više različitih sustava
na objektu što ih onemogućava u ostvarivanju svoje glavne zadaće - donošenje
kvalificiranih odluka utemeljenih na informacijama koje primaju od tih sustava
i promptna primjena adekvatnih procedura. Zato je rastuću kompleksnost
sustava tehničke zaštite potrebno, pogotovo sa stajališta operatera, zadržati u
okvirima upotrebljivog što nužno znači integriranje različitih sustava i prenošenje
dijela inteligencije s operatera na sam sustav.
Integracijom se omogućava efikasno i koordinirano korištenje funkcija različitih
sustava na objektu, a najnapredniji i najmoćniji oblik integracije je svakako
integracija u jedinstveni programski paket – korisničko sučelje u svrhu
centraliziranog nadzora i upravljanja, uz zadržavanje distribuirane autonomije i
elementarne, vitalne funkcionalnosti.
U kojoj mjeri se slažete s tvrdnjom: Kvalitetno
projektiran sustav tehničke zaštite povezan na lokalni
nadzorni centar će smanjiti potrebu za zaštitarima?
Čak 82% ispitanika smatra da im integrirani sustav tehničke
zaštite može značajno smanjiti troškove.
Izvor: Security Sales and Integration 2009.
Integracija kao nadgradnja
različitih sustava i opreme
Digitalna integracija koja podržava različite proizvođače opreme
ABSistemDCi® FullSuite je programski paket koji omogućava nadzor i
upravljanje nad svim integriranim sustavima tehničke zaštite putem jedinstvenog
sučelja. To je središnji upravljački sustav izveden kao računalni program koji, uz
računalo na kojem se izvodi i operatera koji njime upravlja, predstavlja nadzorni
centar objekta ili kompleksa objekata. Računalni program na unificiran način
komunicira s operaterom, prima od njega naloge i prezentira mu događaje, a
prema upravljačkim uređajima sustava tehničke zaštite (npr. videosnimačima,
alarmnim centralama) prenosi naloge operatera i od njih preuzima signalizaciju
za operatera prema specifičnom komunikacijskom protokolu svakog pojedinog
uređaja. ABSistemDCi® uspješno rješava problem neusklađenih digitalnih
protokola komunikacije različitih proizvođača oprema i omogućava povezivanje
opreme onih proizvođača koji žele ustupiti svoje digitalne protokole.
Primjer pseudoprotokola za primjenu u integracijskom programskom paketu
METODA
asinkroni prihvat
(exception)
sinkroni prihvat
(sampling)
asinkroni upit
(inquiry)
PREDIKAT
SUBJEKT
PSEUDO-ADRESA
TEHNIČKA ADRESA
alarm
dojava požara
A12.10VD
petlja 3 javljač 145
mjerenje
sustav klimatizacije
M12.10KL
prostor 7 zona 2
provjera
videonadzor
V12.10VN
snimač 2 kamera 5
sinkroni upit (polling)
kontrola
kontrola pristupa
K12.10KP
kontroler 12 vrata 1
OPASKA
Detekcija dima u prostoru 12, zona 10 (ulazni hol,
sjeveroistočni kut)
Mjerenje temperature u prostoru 12, zona 10 (ulazni hol,
sjeveroistočni kut)
Vizualna provjera alarma uvidom u kameru, prostor 12,
zona 10 (ulazni hol, sjeveroistočni kut)
Provjera zatvorenosti vrata u prostor 12, zona 10 (ulazni
hol, sjeveroistočni kut)
Modularni koncept
Za ovakav programski paket koji nije orijentiran strogo opremi jednog
proizvođača ključna je osobina modularnost – podrška novom uređaju, odnosno
novoj liniji uređaja postiže se relativno jednostavnom izradom komunikacijskog
modula (tzv. drivera) koja jezik (protokol) uređaja prevodi na jedinstveni jezik
(pseudoprotokol) integracijskog okruženja. Na taj se način integracijski paket
lako održava aktualnim s obzirom na razvoj tehnologije i napredak opreme, ali
isto tako se lako proširuje podrška opremi većeg broja proizvođača, već prema
potrebama svakog idućeg projekta. Komunikacija s uređajem provodi se putem
računalne mreže (TCP/IP) ili nekog drugog komunikacijskog kanala (RS232,
RS485 …).
Integrirani sustavi ostaju autonomni
Prerogativ sigurnosti svakako je pouzdanost sustava koji je jamči. U tom smislu
nije prihvatljivo tehničko rješenje koje u cijelosti ovisi o središnjem računalu
kao točki integracije. Upravo zato je integracija koncipirana tako da funkcionira
kao nadgradnja, dok istodobno svaki pojedini sustav funkcionira autonomno,
u okvirima svoje osnovne svrhe i time ispunjava svoju ulogu. Funkcije
provedene kroz sam integracijski softver, naravno, ne funkcioniraju u slučaju
ispada integracijske radne stanice. Međutim, neovisno o tome, svaki pojedini
sustav nastavlja sam za sebe nesmetano fukncionirati, čime je nužni minimum
sigurnosti i dalje zajamčen. Za aplikacije u kojima je potrebno osigurati vrlo visok
stupanj sigurnosti moguća je izvedba integracijskog paketa s redundancijom,
kako poslužitelja, tako i radnih stanica. Niz integriranih mjera zaštite povećavaju
razinu sigurnosti jer se slabosti pojedinih mjera ne podudaraju.
Funkcije bira korisnik
ABSistemDCi® je otvorena aplikacija koja se razvija slijedom tržišnih potreba
a najčešće tražene osobine već su implementirane. Korisnik može birati koje
sustave zaštite i koje funkcije želi implementirati pa je i licenciranje, kao i podrška
za određenu opremu, koncipirana modularno. To znači da u okvirima zadanih
licencnih paketa investitor ne mora platiti za funkcionalnosti koje mu nisu
potrebne. Iskustva u primjeni ABSistemDCi® softvera u trgovinskom, hotelskom,
industrijskom i uslužnom sektoru pokazuju kako su moguće sve kombinacije.
Grafičke mape osiguravaju preglednost
ABSistemDCi® temelji se na grafičkim mapama nadziranog prostora na kojem se
postavljaju dinamički simboli svih relevantnih elemenata sustava tehničke zaštite.
Softver, komunicirajući s uređajima, signalizira stanje elemenata na zaslonu
računala. Putem grafičkih objekata omogućeno je i upravljanje elementima.
Jednostavno upravljanje integriranim sustavima
Osim nadzora nad sustavom softver omogućava i upravljanje pojedinim uređajima
prosljeđujući naredbe pomoću uobičajenog Windows grafičkog sučelja. Tako je
moguće pokrenuti sliku sa svake pojedine kamere iz sustava videonadzora,
uključiti/isključiti nadzor prostora protuprovalnim sustavom ili omogućiti/
onemogućiti pristup pojedinim štićenim prostorima. Pri tome je posebno važna
jednostavnost korištenja programa jer operater u jednom sučelju dobiva velik
broj informacija i objekata na ekranu. Osim na akcije operatera program reagira
i automatiziranim akcijama prema predefiniranim procedurama. Te akcije mogu
biti npr. otključavanje svih vrata u slučaju požarnog alarma ili podizanje slike s
kamere na monitoru pri alarmu s protuprovalnog uređaja ili pri prolazu kritične
točke. Tako se akcije ubrzavaju i olakšava se rad operatera pa on može pažnju
usmjeriti sa redovitih događaja na one koji zahtijevaju inteligentnu prosudu
čovjeka.
Praćenje i arhiviranje događaja na jednom mjestu
ABSistemDCi® omogućava integralno praćenje i arhiviranje događaji sa svih
integriranih sustava tehničke zaštite štićenog objekta na jednom mjestu i u
jednom formatu. Pored grafičkih mapa na klijentskom računalu prikazuje se i
lista događaja i pohranjuje se u SQL bazu podataka. Osim događaja arhiviraju
se i sve akcije korisnika. Tako je moguće provjeriti je li operater u određenim
situacijama proveo odgovarajuću proceduru. Omogućeno je i upisivanje
komentara operatera čime se postiže aktivno uključivanje čovjeka koji s jednog
mjesta može provjeriti cijelu situaciju, na nju reagirati i ostaviti pisani trag o
razlogu pojedine reakcije.
Niz integriranih mjera
Slabe točke se ne podudaraju
Svi sustavi tehničke zaštite
upravljivi s jednog mjesta
Dojava požara
Čak 25% integracija svih sustava na
objektu se provodi oko sustava za
dojavu požara jer je on, kao safety
sustav primarno usmjeren sprječavanju stradavanja ljudi, u slučaju
požara nadređen ostalim sustavima
tehničke zaštite koji su primarno
security sustavi usmjereni na zaštitu
imovine.
U ovom trenutku omogućena je
integracija sustava za dojavu požara
eminentnih proizvođača Notifier®
i Inim® koji su iznimno prihvaćeni
od strane korisnika i koji su svojim
udjelima na tržištu dokazali svoju
pouzdanost i inovativnost.
Koje tehnologije u „safety“ sustavima vas posebno zanimaju?
Izvor: Security Sales and Integration 2009.
Koje tehnologije u protuprovalnim sustavima vas posebno zanimaju?
Protuprovala,
protuprepad i vanjska zaštita
Velikim protuprovalnim sustavima sa mnogo zona teško je
upravljati putem tipkovnice pa integracija tih zona omogućava
lakši nadzor i upravljanje nad objektom, odnosno aktiviranje i
deaktiviranje svih particija s jednog mjesta.
Izvor: Security Sales and Integration 2009.
ABSistemDCi® može se primijeniti i za vizualizaciju samo
jednog sustava i dobar primjer potrebe za time su sustavi
protuprovale i mogućnost integracije DSC® Power i DSC®
Maxys alarmnih sustava koji se primjenjuju u aplikacijama svih
veličina i namjena.
Videonadzor
Sustav videonadzora je na vrhu liste želja korisnika koji ga smatraju visoko
isplativim sustavom upravo zbog njegove mogućnosti integriranja s ostalim
sustavima zaštite i s temeljnim poslovnim funkcijama (npr. POS uređajima,
bankomatima) i tako omogućenom videoverifikacijom događaja.
Omogućena je integracija većeg broja eminentnih i na tržištu dokazanih
proizvođača i klasičnog i IP videonadzora koji zadovoljavaju potrebe svih tržišnih
niša – kako onih manjih tako i onih s aspekta zaštite iznimno kompleksnih. Popis
proizvođača čije uređaje je moguće integrirati – Vivotek®, Syac®, Samsung®,
March Networks®, Mirasys® - veoma brzo raste jer su proizvođači videonadzora
veoma skloni omogućavanju integracije svojih uređaja.
Koje tehnologije u videonadzoru vas posebno zanimaju?
Izvor: Security Sales and Integration 2009.
Kontrola pristupa
Koje tehnologije u kontroli pristupa vas posebno zanimaju?
Izvor: Security Sales and Integration 2009.
Porast primjene sustava kontrole pristupa uzrokovan
je širinom funkcija koje nisu isključivo zaštitne.
Kontrola pristupa omogućava još i upravljanje
poslovnim operacijama, a uz nju često korišten
dodatak je i evidencija radnog vremena koja u većim
poslovnim sustavima značajno povećava efikasnost
administrativnih i računovodstvenih poslova, osobito u
hotelima i sličnim objektima s velikim udjelom sezonske
radne snage i općenito radne snage plaćene na sat.
Trenutno je omogućena integracija sustava kontrole
pristupa eminentnog proizvođača Kantech® koji
rasponom uređaja i softvera za upravljanje sustavom
te implementiranom IP tehnologijom omogućava
potpunu prilagođenost potrebama korisnika ali i
jednostavnu nadogradnju i proširenje.
RIJEKA - ZAGREB - SPLIT - BEOGRAD - SARAJEVO - BANJA LUKA - PODGORICA - LJUBLJANA
Alarm automatika se u 20 godina rada razvila u jednog
od najvećih sistem integratora sustava tehničke zaštite
i nositelj je izravnih ugovora različitih raspona i opsega
s eminentnim klijentima u Hrvatskoj i regiji. Riječ je
o projektima integracije zaštitno alarmnih sustava –
protuprovale, dojave požara i plina, videonadzora i
kontrole pristupa, elektroničke zaštite artikala, njihove
centralizacije, odnosno daljinskog upravljanja i nadzora
s jednog mjesta, te automatizacije poslovnih procesa.
Regionalni je tržišni lider s iznimnom ponudom opreme
i uređaja i razvijenim pratećim uslugama koji može
osigurati sve potrebno za izvođenje sustava tehničke
zaštite svih veličina i namjena: nabavu komponenti
sustava; tehničku i projektnu podršku, izvođenju
i održavanju ugrađenih sustava; razvoj računalnih
programa koji omogućavaju integraciju komponenti u
sustave; kontinuiranu edukaciju partnera. Posebni napori
se ulažu u praćenje novih tehnologija koje se primjenjuju
u tehničkoj zaštiti (trend na tržištu su IP i bežične
tehnologije) tako da korisnicima osiguravamo tehnološki
napredno i cjelovito rješenje tehničke zaštite.
Od samih početaka u Alarm automatici djeluje razvoji IT
centar kojem je glavna uloga podržavanje implementacije
IT tehnologija i u kojem se neprestano razvijaju softveri
namijenjeni centralizaciji i integraciji tehničke zaštite.
Softver za centralizaciju ABSistemDC(NG)® razvija se
već dugi niz godina i visoko je zastupnljen na tržištu
dojavnih centara regije. Zlatna kuna 2009. za inovaciju
„Videoverifikacija signala alarma“ je priznanje za
neprestano unapređivanje i inoviranje funkcionalnosti.
Softver za integraciju ABSistemDCi® FullSuite razvija
se slijedom tržišnih potreba koje, kada je u pitanju
integrirano djelovanje tehničke zaštite, eksponencijalno
rastu.
Sjedište tvrtke je u Rijeci, a uredi se nalaze još u
Splitu i Zagrebu. Također, u Rijeci, Beogradu, Sarajevu
i Podgorici nalaze se i tvrtke – kćeri uz novootvoreni
ured u Banja Luci. Poslujemo u četrnaest zemalja regije.
Alarm automatika d.o.o.
10023
Dražice 123/c (Zamet), 51000 Rijeka; Hrvatska; Tel. + 385 (0)51 359 759, Fax: + 385 (0)51 359 787; E-mail: [email protected]
www.alarmautomatika.com
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
823 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content