close

Enter

Log in using OpenID

arhiv za tehničke nauke

embedDownload
ARHIV
ZA TEHNIČKE NAUKE
Archives for Technical Sciences
UDC: 62
DOI: 10.5825
ISSN 1840-4855
UPUSTVO ZA RECENZENTE
U cilju ujednačenosti kriterijuma recenzenata, kod recenzije radova za Arhiv za tehničke
nauke, pripremljen je Recenzentski list. Na pitanja data u rubrikama treba odgovoriti
zaokruživanjem ili upisivanjem traženih podataka.
Ocjena rada sadrži stav recenzenta da li odgovara karakteru “Arhiva za tehničke nauke” da bi
se mogao štampati. Recenzija treba minimum sadržavati:
•
•
•
•
•
•
ocjenu originalnosti, odnosno naučnog ili stručnog doprinosa rada
ocjenu aktuelnosti rada
ocjenu primijenjene metodologije
prijedlog za svrstavanje u kategoriju ili tip rada
ocjenu korišćene literature
saglasnost za objavljivanje rada
Recenzent daje opisnu ocjenu navedenih kriterijuma, kao i nivo i način pisanja, izvore
informacija, potrebu skraćivanja, izmjene i dopune tekstova, priloga ili literature. Za radove
koji sadrže matematičke obrasce, grafičke priloge, fotografije i tabele, ukazati na njihovu
jasnoću i jednostavnost prikazivanja, kako bi se mogli štampati. U rubrici mišljenje
recenzenta napisati određen broj rečenica ili ostaviti prazno. Poželjno je iznijeti mišljenje
recenzenta o radu.
Autori rada su anonimni, a radovi se recenzentima dostavljaju pod šifrom. Takođe i recenzenti
su anonimni za autore rada. Recenzenti ukoliko smatraju za potrebu, mogu preko redakcije
“Arhiva za tehničke nauke” u pisanoj formi ostvariti indirektan kontakt sa autorom rada, kako
bi se razjasnile ili otklonile određene nejasnoće ili nedostaci u radu.
KATEGORIZACIJA NAUČNIH I STRUČNIH RADOVA
Radovi koji se objavljuju u “Arhivu za tehničke nauke” podliježu recenziji, svrstavajući ih
prema COBISS ili nekom drugom oficijelno priznatom sistemu u jednu od sljedećih
kategorija:
NAUČNI RAD
•
•
•
•
originalan naučni rad
pregledni rad
prethodno saopštenje
naučna kritika
STRUČNI RAD
Ocjena kategorije rada treba biti prema kriterijumima datim u preporukama UNESCO-a ili
shemi IMRAD-a (Introduction, Methods, Results And Discussion).
Originalan naučni rad
Rad je organizovan po IMRAD shemi, u kome se prvi put putpublikuje tekst o rezultatima
sopstvenih istraživanja ostvarenih primjenom naučnih metoda, koje su tekstualno opisane i
koje omogućavaju da se istraživanje po potrebi ponovi, a utvrđene činjenice provjere.
Dobiveni rezultati se očekuju sa jednakom tačnošću ili u granicama eksperimentalne greške,
kako se to u radu navodi.
Pregledni rad
Predstavlja rad koji donosi nove sinteze nastale na osnovu pregleda najnovijih radova o
određenom predmetnom području, a koje su izvedene sažimanjem, analizom, sintezom i
evaluacijom. Cilj je da se prikaže zakonomjernost, pravilo, trend ili uzročno-posljedični odnos
u vezi sa istraživanim fenomenima, odnosno to je rad koji sadrži originalan, detaljan i kritički
prikaz istraživačkog problema ili područja u kome je autor ostvario određeni doprinos.
Prethodno saopštenje
Predstavlja originalni naučni rad, ali manjeg obima ili preliminarnog karaktera gdje neki
elementi IMRAD-a mogu biti izostavljeni. Radi se o sažetom prezentiranju rezultata
završenog izvornog istraživačkog djela ili djela koje je još u izradi, a čiji karakter zahtijeva
hitno objavljivanje.
Naučna kritika
Naučna kritika, odnosno polemika ili osvrt je rasprava na određenu naučnu temu, zasnovana
isključivo na naučnoj argumentaciji, gdje autor dokazuje ispravnost određenog kriterijuma
svoga mišljenja, odnosno potvrđuje ili pobija nalaze drugih autora.
Stručni rad
Rad predstavlja prilog u kome se daju iskustva korisna za unapređenje profesionalne prakse,
ali koja nisu nužno zasnovana na naučnom metodu. Materija ne mora predstavljati novost u
svjetskim okvirima, već da se odnosi na provjeru ili reprodukciju u svijetu poznatih
istraživanja ili rješenja. Naglasak je na upotrebljivosti rezultata izvornih istraživanja i na
širenju znanja. Tekst je prilagođen stručnom i naučnom nivou stručne javnosti kojoj je rad
namijenjen.
Uređivački odbor “Arhiva za tehničke nauke” svjestan je značaja i doprinosa recenzenata,
posebno u orijentaciji podizanja njegovog nivoa i ugleda, te se unaprijed svima zahvaljuje.
Uređivački odbor
„Arhiva za tehničke nauke“
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
49 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content