close

Enter

Log in using OpenID

7 - Koprivničko-križevačka županija

embedDownload
SLUŽBENI GLASNIK
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
2012.
BROJ: 7 - Godina XX.
Koprivnica, 6. srpnja 2012.
ISSN 1333-6398
KOPRIVNIČKO- KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
AKTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
56.
Na temelju članka 45. Statuta Koprivničkokriževačke županije („Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije“ broj 8/09, 12/09, 10/10. i 7/11)
Županijska skupština Koprivničko-križevačke županije na 21. sjednici održanoj 5. srpnja 2012. donijela je
R J E Š E NJ E
o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i
članova Savjeta za zdravlje
I.
U Rješenju o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za zdravlje („Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije“ broj 8/09) u točki I. alineji 7.
riječi: „Ivica Jakupić“ zamjenjuju se riječima:
„Tomislav Jerčinović“.
U alineji 10. riječi: „Gordana Slavetić“ zamjenjuju se riječima: „Petar Stapar“, a riječi „ravnateljica“
i „članicu“ mijenjaju se u muški rod.
II.
Mandat članova Savjeta za zdravlje iz točke I.
traje do isteka mandata dosadašnjih članova Savjeta
za zdravlje.
III.
Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
KLASA: 080-01/12-01/13
URBROJ: 2137/1-07/04-12-2
Koprivnica, 5. srpnja 2012.
PREDSJEDNICA
Milica Fuček, ing.građ. v.r.
57.
Na temelju članka 25. točke 9. Statuta
Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik
Koprivničko-križevačke županije broj 8/09, 12/09,
10/10. i 7/11) i članka 8. Odluke o osnivanju „PORE“
Razvojne agencije Podravine i Prigorja za promicanje
i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničkokriževačkoj županiji („Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije“ broj 8/97, 5/99, 2/ 04, 9/05,
11/06, 12/06. - pročišćeni tekst, 12/09, 5/12. i 6/12.pročišćeni tekst) Županijska skupština Koprivničkokriževačke županije na 21. sjednici održanoj 5. srpnja
2012. donijela je
RJEŠENJE
o dopuni Rješenja o razrješenju i imenovanju
predsjednika i članova Upravnog vijeća “PORE”
Razvojne agencije Podravine i Prigorja za
promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u
Koprivničko-križevačkoj županiji
I.
U Rješenju o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća „PORE“ Razvojne
agencije Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 2/12) u točci II. iza podtočke 3. dodaje se
zarez i podtočka 4. koja glasi:
„ 4. Bernarda Majnović iz Đurđevca, članica.“
II.
Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“.
Stranica 500 - Broj 7
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
KLASA: 080-01/12-01/6
URBROJ: 2137/1-02/04-12-4
Koprivnica, 5. srpnja 2012.
PREDSJEDNICA:
Milica Fuček, ing. građ. v.r.
58.
Na temelju članka 178. Zakona o socijalnoj
skrbi (“Narodne novine” broj 33/12), članka 25. Statuta Koprivničko-križevačke županije ("Službeni glasnik
Koprivničko-križevačke županije" broj 8/09, 12/09,
10/10. i 7/11) i članka 4. Odluke o osnivanju Savjeta
za socijalnu skrb u Koprivničko-križevačkoj županiji
("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije"
broj 5/12) Županijska skupština Koprivničkokriževačke županije na 21.sjednici održanoj 5. srpnja
2012. donijela je
RJEŠENJE
o imenovanju članova Savjeta za socijalnu skrb u
Koprivničko-križevačkoj županiji
14. Dijana Rupnik, kao predstavnica Hrvatskog
zavoda za zapošljavanje, Područne službe
Križevci
15. Nadica Puškaš, kao predstavnica Zavoda za
javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije
16. Radmila Funtek, kao predstavnica udruga koje
okupljaju osobe s invaliditetom
17. Radovan Kranjčev, kao predstavnik korisnika socijalne skrbi.
III.
Članovi Savjeta imenuju se na vrijeme od četiri
godine.
IV.
Ovo Rješenje objavit će se u “Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije”.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
KLASA: 080-01/11-01/55
URBROJ: 2137/1-07/03-12-19
Koprivnica, 5. srpnja 2012.
PREDSJEDNICA:
Milica Fuček, ing. građ. v.r.
I.
Savjet za socijalnu skrb u Koprivničkokriževačkoj županiji (u daljnem tekstu: Savjet) osnovan je radi planiranja i razvoja mreže socijalnih usluga te ostvarivanja prava, obaveza, mjera i ciljeva
socijalne skrbi na području Koprivničko-križevačke
županije.
II.
U Savjet se imenuju:
1. Branka Cuki, kao predstavnica Koprivničkokriževačke županije
2. Snježana Jovanović-Ćorić, kao predstavnica
Grada Koprivnice
3. Mladen Tenodi, kao predstavnik Grada Križevaca
4. Jadranka Švaco, kao predstavnica Grada Đurđevca
5. Vesna Vudrag, kao predstavnica Centra za socijalnu skrb u Koprivnici
6. Danijel Rušak, kao predstavnik Centra za socijalnu skrb u Križevcima
7. Katarina Birta, kao predstavnica Centra za socijalnu skrb u Đurđevcu
8. Željka Koluder-Vlahinja, kao predstavnica Obiteljskog centra Koprivničko-križevačke županije
9. Vesna Križan, kao predstavnica Doma za starije i
nemoćne osobe Koprivnica
10. Milivoj Androlić, kao predstavnik Doma za djecu
“Svitanje” Koprivnica
11. Marija Krajina, kao predstavnica Doma zdravlja
Koprivničko-križevačke županije
12. Nataša Krušelj-Gača, kao predstavnica fizičkih
osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi
13. Zdravko Janković, kao predstavnik Društva
Crvenog križa Koprivničko-križevačke županije
6. srpnja 2012.
59.
Na temelju članka 132. Zakona o socijalnoj
skrbi („Narodne novine“ broj 33/12), članka 25. točke
9. Statuta Koprivničko-križevačke županije ("Službeni
glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 8/09,
12/09, 10/10. i 7/11) i članka 2. stavka 1. Odluke o
obavljanju osnivačkih prava i obveza nad ustanovama kojima je osnivač Koprivničko-križevačka
županija ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke
županije" broj 10/11) Županijska skupština Koprivničko-križevačke županije na 21. sjednici održanoj 5.
srpnja 2012. donijela je
R J E Š E NJ E
o imenovanju članova Upravnog vijeća Doma za
starije i nemoćne osobe Koprivnica
I.
Za članove Upravnog vijeća Doma za starije i
nemoćne osobe Koprivnica, predstavnike osnivača i
korisnika, imenuju se:
1. Petar Ivegeš, dipl. defektolog iz Koprivnice, kao
predstavnik osnivača,
2. Zdenka Čavić, dipl. oec. iz Koprivnice, kao predstavnica osnivača,
3. Ivan Kostanjevac, dipl. oec. iz Koprivnice, kao
predstavnik osnivača,
4. dr.sc. Radovan Kranjčev, prof. iz Koprivnice, kao
predstavnik korisnika.
II.
Mandat članova Upravnog vijeća iz točke I.
ovog Rješenja traje četiri godine.
6. srpnja 2012.
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
III.
Ovo Rješenje objavit će se u “Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije”.
Broj 7
- Stranica 501
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o kreditiranju studenata
Koprivničko-križevačke županije za 2011. godinu
I.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
KLASA: 080-01/12-01/12
URBROJ: 2137/1-07/03-12-3
Koprivnica, 5. srpnja 2012.
PREDSJEDNICA:
Milica Fuček, ing. građ. v.r.
Prihvaća se Izvješće o kreditiranju studenata
Koprivničko-križevačke županije za 2011. godinu,
KLASA:604-02/12-01/3, URBROJ:2137/1-08/09-12-1,
koji je sastavni dio ovog Zaključka.
II.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije“.
60.
Na temelju članka 12. Pravilnika o obveznom
sadržaju, metodologiji izrade i načinu vrednovanja
Županijske razvojne strategije („Narodne novine“ broj
53/10) i članka 25. Statuta Koprivničko-križevačke
županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke
županije“ broj 8/09, 12/09, 10/10. i 7/11) Županijska
skupština Koprivničko-križevačke županije na 21.
sjednici održanoj 5. srpnja 2012. donijela je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvještaja o provedbi Županijske
razvojne strategije Koprivničko-križevačke
županije za razdoblje 2011.-2013. za 2011. godinu
I.
Prihvaća se Izvještaj o provedbi Županijske
razvojne strategije Koprivničko-križevačke županije
za razdoblje 2011.-2013. za 2011. godinu, od lipnja
2012.
Izvještaj je sastavni dio ovog Zaključka i nalazi se u prilogu.
II.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
KLASA: 021-02/12-01/1
URBROJ: 2137/1-02/04-12-2
Koprivnica, 5. srpnja 2012.
PREDSJEDNICA:
Milica Fuček, ing. građ. v.r.
61.
Na temelju članka 25. Statuta Koprivničkokriževačke županije („Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije“ broj 8/09, 12/09, 10/10. i 7/11)
Županijska skupština Koprivničko-križevačke
županije na 21. sjednici održanoj 5. srpnja 2012.
donijela je
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
KLASA: 604-02/12-01/3
URBROJ: 2137/1-08/09-12-2
Koprivnica, 5. srpnja 2012.
PREDSJEDNICA:
Milica Fuček, ing. građ. v.r.
62.
Na temelju članka 25. Statuta Koprivničko –
križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko –
križevačke županije“ broj 8/09, 12/09, 10/10. i 7/11)
Županijska skupština Koprivničko – križevačke županije na 21. sjednici održanoj 5. srpnja 2012. donijela
je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Informacije o realizaciji Tekućeg
projekta T-100012 poticanja novih višegodišnjih
nasada voćnjaka i jagoda u 2011. godini i
Informacije o stanju u voćarstvu na području
Koprivničko –križevačke županije u 2011. godini
I.
Prihvaća se Informacija o realizaciji programa
poticanja novih višegodišnjih nasada voćnjaka i jagoda u 2011. godini i Informacija o stanju u voćarstvu
na području Koprivničko – križevačke županije KLASA: 320-04/12-01/02, URBROJ:2137/01-05/06-12-02.
II.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Koprivničko – križevačke županije“.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
KLASA: 320-04/12-01/02
URBROJ:2137/01-05/06-12-03
Koprivnica, 5. srpnja 2012.
PREDSJEDNICA:
Milica Fuček, ing. građ. v.r.
Stranica 502 - Broj 7
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
6. srpnja 2012.
63.
Na temelju članka 25. Statuta Koprivničko križevačke županije ("Službeni glasnik Koprivničko križevačke županije" broj 8/09, 12/09, 10/10. i 7/11),
Županijska skupština Koprivničko - križevačke županije na 21. sjednici održanoj 5. srpnja 2012. donijela
je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Informacije o stanju u povrtlarstvu na
području Koprivničko – križevačke županije u
2011. godini
I.
Usvaja se Informacija o stanju u povrtlarstvu
na području Koprivničko – križevačke županije u
2011. godini, KLASA:320-07/12-01/1, URBROJ:
2137/1-05/07-12/18.
II.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Koprivničko – križevačke županije“.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
KLASA: 602-01/12-01/16
URBROJ: 2137/1-08/02-12-2
Koprivnica, 5. srpnja 2012.
PREDSJEDNICA:
Milica Fuček, ing.građ. v.r.
65.
Na temelju članka 25. Statuta Koprivničkokriževačke županije („Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije“ broj 8/09, 12/09, 10/10. i 7/11)
Županijska skupština Koprivničko-križevačke županije na 21. sjednici održanoj 5. srpnja 2012. donijela je
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti županu Koprivničkokriževačke županije na zaključenje Sporazuma o
obavljanju i financiranju galerijske djelatnosti u
Galeriji naivne umjetnosti u Hlebinama
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KOPRIVNIČKO - KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
KLASA: 320-07/12-01/1
URBROJ: 2137/1-05/07-12/20
Koprivnica, 5. srpnja 2012.
PREDSJEDNICA:
Milica Fuček, ing. građ. v.r.
I.
Daje se suglasnost županu Koprivničkokriževačke županije za zaključenje Sporazuma
o obavljanju i financiranju galerijske djelatnosti
u Galeriji naivne umjetnosti u Hlebinama KLASA:
600-01/12-01/16, URBROJ: 2137/1-08/03-12-2 koji je
sastavni dio ovog Zaključka.
II.
64.
Na temelju članka 25. Statuta Koprivničkokriževačke županije („Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije“ broj 8/09, 12/09, 10/10. i 7/11)
Županijska skupština Koprivničko-križevačke županije na 21. sjednici održanoj 5. srpnja 2012. donijela je
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti županu Koprivničkokriževačke županije na zaključenje Sporazuma
o sufinanciranju troškova izvođenja programa
stručne logopedske pomoći djeci predškolskog
i osnovnoškolskog uzrasta
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije.“
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
KLASA: 600-01/12-01/16
URBROJ: 2137/1-08/03-12-3
Koprivnica, 5. srpnja 2012.
PREDSJEDNICA:
Milica Fuček, ing. građ. v.r.
I.
Daje se suglasnost županu Koprivničkokriževačke županije na zaključenje Sporazuma o
sufinanciranju
troškova
izvođenja
programa
stručne logopedske pomoći djeci predškolskog i
osnovnoškolskog uzrasta KLASA: 600-01/12-01/16,
URBROJ: 2137/1-08/03-12-2 koji je sastavni dio ovog
Zaključka.
II.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije.“
66.
Na temelju članka 25. Statuta Koprivničkokriževačke županije („Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije“ broj 8/09, 12/09, 10/10. i 7/11) i
članka 2. stavka 1. Odluke o obavljanju osnivačkih
prava i obveza nad ustanovama kojima je osnivač
Koprivničko-križevačka županija („Službeni glasnik
Koprivničko-križevačke županije“ broj 10/11) Županijska skupština Koprivničko-križevačke županije na 21.
sjednici održanoj 5. srpnja 2012. donijela je
6. srpnja 2012.
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
Z A K LJ U Č A K
o davanju suglasnosti na Statutarnu odluku o
izmjenama Statuta „PORE“ Razvojne agencije
Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu
razvojnih aktivnosti u
Koprivničko-križevačkoj županiji
Broj 7
- Stranica 503
II.
Ovaj Zaključak objavit će se u “Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije.”
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
I.
Daje se suglasnost „PORI“ Razvojnoj agenciji
Podravine i Prigorja na Statutarnu odluku o
izmjenama Statuta „PORE“ Razvojne agencije
Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji
KLASA: 021-06/12-01/01, URBROJ: 2137-25-12-04
koju je Upravno vijeće „PORE“ Razvojne agencije
Podravine i Prigorja donijelo na 28. sjednici održanoj
13. lipnja 2012. godine.
II.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
KLASA: 012-03/12-01/5
URBROJ: 2137/1-07/03-12-2
Koprivnica, 5. srpnja 2012.
PREDSJEDNICA:
Milica Fuček, ing. građ. v.r.
68.
Na temelju članka 25. Statuta Koprivničko–
križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko–
križevačke županije“ broj 8/09, 12/09, 10/10. i 7/11)
Županijska skupština Koprivničko–križevačke županije na 21. sjednici održanoj 5. srpnja 2012. donijela
je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Informacije o lovnom gospodarstvu
tijekom 2011. godine na području
Koprivničko – križevačke županije
KLASA: 012-03/12-01/6
URBROJ: 2137/1-02/04-12-2
Koprivnica, 5. srpnja 2012.
PREDSJEDNICA:
Milica Fuček, ing. građ. v.r.
I.
Prihvaća se Informacija o lovnom gospodarstvu tijekom 2011. godine na području Koprivničko–
križevačke
županije
KLASA:
323-01/12-01/7,
URBROJ: 2137/1-05/04-12-4.
67.
Na temelju članka 140. Zakona o socijalnoj
skrbi (“Narodne novine” broj 33/12), članka 54.
Zakona o ustanovama (“Narodne novine” broj
76/93, 29/97, 47/99. i 35/08), članka 25. Statuta
Koprivničko-križevačke županije (“Službeni glasnik
Koprivničko-križevačke županije” broj 8/09, 12/09,
10/10. i 7/11) i članka 2. Odluke o obavljanju
osnivačkih prava i obveza nad ustanovama kojima je
osnivač Koprivničko-križevačka županija („Službeni
glasnik
Koprivničko-križevačke
županije“
broj
10/11) Županijska skupština Koprivničko-križevačke
županije na 21. sjednici održanoj 5. srpnja 2012.
donijela je
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Prijedlog Statuta Doma
za starije i nemoćne osobe Koprivnica
I.
Daje se suglasnost na Prijedlog Statuta Doma
za starije i nemoćne osobe Koprivnica KLASA:
555-01/12-01/128, URBROJ: 2137-26-121 kojeg je
donijelo Upravno vijeće Doma za starije i nemoćne
osobe Koprivnica na sjednici održanoj 31. svibnja
2012. godine.
II.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom
glasniku Koprivničko – križevačke županije“.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
KLASA: 323-01/12-01/7
URBROJ:2137/1-05/04-12-6
Koprivnica, 5. srpnja 2012.
PREDSJEDNICA:
Milica Fuček, ing. građ. v.r.
69.
Na temelju članka 28. stavka 1. alineje
2. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“,
br. 174/04, 79/07, 38/09. i 127/10), članka 15. Pravilnika o metodologiji za izradu procjene ugroženosti
i plana zaštite i spašavanja („Narodne novine“,
br. 38/08) i članka 25. Statuta Koprivničko-križevačke
županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke
županije“, broj 8/09, 12/09, 10/10. i 7/11) Županijska
skupština Koprivničko-križevačke županije na
21. sjednici održanoj 5. srpnja 2012. donijela je
Stranica 504 - Broj 7
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
ZAKLJUČAK
o donošenju Plana zaštite i spašavanja
Koprivničko-križevačke županije
I.
Županijska skupština Koprivničko-križevačke
županije donijela je Plan zaštite i spašavanja Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Plan
zaštite i spašavanja).
II.
Plan zaštite i spašavanja sastavni je dio ovog
Zaključka.
III.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
KLASA: 810-03/12-01/10
URBROJ: 2137/1-01/07-12-2
Koprivnica, 5. srpnja 2012.
PREDSJEDNICA:
Milica Fuček, ing.građ. v.r.
71.
Na temelju članka 10. stavka 4. Zakona o
otpadu („Narodne novine“, broj 178/04, 153/05,
111/06, 110/07, 60/08. i 87/09) i članka 25. Statuta
Koprivničko-križevačke županije ("Službeni glasnik
Koprivničko-križevačke županije" broj 8/09, 12/09,
10/10. i 7/11) Županijska skupština Koprivničkokriževačke županije na 21. sjednici održanoj 5. srpnja 2012. donijela je
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o provedbi
Plana gospodarenja otpadom Koprivničkokriževačke županije 2008-2015.,
stanje u 2011. godini
KLASA: 810-03/12-01/9
URBROJ: 2137/1-01/07-12-2
Koprivnica, 5. srpnja 2012.
PREDSJEDNICA:
Milica Fuček, ing. građ. v.r.
70.
Na temelju članka 28. stavka 1. alineje 4.
Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“, br.
174/04, 79/07, 38/09. i 127/10), članka 33. Pravilnika
o metodologiji za izradu procjene ugroženosti i plana
zaštite i spašavanja („Narodne novine“, broj 38/08) i
članka 25. Statuta Koprivničko-križevačke županije
(„Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“,
broj 8/09, 12/09, 10/10. i 7/11) Županijska skupština
Koprivničko-križevačke županije na 21. sjednici održanoj 5. srpnja 2012. donijela je
ZAKLJUČAK
o donošenju Plana civilne zaštite
Koprivničko-križevačke županije
I.
Županijska skupština Koprivničko-križevačke
županije donijela je Plan civilne zaštite Koprivničkokriževačke županije (u daljnjem tekstu: Plan civilne
zaštite).
II.
Plan civilne zaštite sastavni je dio ovog Zaključka.
III.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“.
6. srpnja 2012.
I.
Prihvaća se Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Koprivničko-križevačke županije
2008-2015., stanje u 2011. godini (u daljnjem tekstu:
Izvješće), koje je izradio Upravni odjel za prostorno
uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu
okoliša i prirode, od veljače 2012. godine.
Izvješće je sastavni dio ovog Zaključka i nalazi
se u prilogu.
II.
Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije".
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
KLASA: 351-01/12-01/9
URBROJ: 2137/01-06/09-12-14
Koprivnica, 5. srpnja 2012.
PREDSJEDNICA:
Milica Fuček, ing. građ. v.r.
72.
Na temelju članka 28. stavka 1. alineje
3. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“,
broj 174/04, 79/07, 38/09. i 127/10), članka 15. Pravilnika o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i
planova zaštite i spašavanja („Narodne novine“, broj
38/08), članka 25. Statuta Koprivničko-križevačke
županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke
županije“, broj 8/09, 12/09, 10/10. i 7/11), a sukladno
Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća
za područje Koprivničko-križevačke županije
6. srpnja 2012.
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
(„Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“,
broj 4/11) Županijska skupština Koprivničkokriževačke županije na 21. sjednici održanoj 5. srpnja
2012. donijela je
PLAN ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Zaštita i spašavanje od interesa je za Republiku Hrvatsku te uživa njezinu osobitu skrb. Zaštita i
spašavanje ostvaruju se djelovanjem operativnih snaga zaštite i spašavanja u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te na razini Republike
Hrvatske. Jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave, u okviru svojih prava i obveza utvrđenih
Ustavom i zakonom, uređuju, planiraju, organiziraju,
financiraju i provode zaštitu i spašavanje. U slučaju
neposredne prijetnje od nastanka katastrofe ili veće
nesreće na području županije, župan ima pravo i obvezu mobilizirati sveukupne ljudske i materijalnotehničke potencijale s područja te jedinice samouprave, a sukladno Planu zaštite i spašavanja.
Planovi zaštite i spašavanja donose se radi
utvrđivanja organizacije aktiviranja i djelovanja sustava zaštite i spašavanja, zadaća i nadležnosti ljudskih
snaga i potrebnih materijalno-tehničkih sredstava te
mjera i postupaka za provedbu zaštite i spašavanja u
katastrofi i većoj nesreći. Planovi zaštite i spašavanja
donose se na temelju procjene ugroženosti od pojedinih vrsta prijetnji i rizika, koji mogu izazvati nastanak
katastrofe i veće nesreće.
Osnova za izradu Plana zaštite i spašavanja
Koprivničko-križevačke županije je Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te
okoliša od katastrofa i velikih nesreća Koprivničkokriževačke županije usvojena na 12. sjednici Županijske skupštine Koprivničko-križevačke održanoj
4. svibnja 2011. godine, KLASA: 021-05/11-01/1,
URBROJ: 2137/1-02/4-11-14 („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“, broj 4/11) (u daljnjem
tekstu: Procjena ugroženosti).
Zakonske odredbe na kojima se planovi zaštite
i spašavanja donose propisane su:
1. Zakonom o zaštiti i spašavanju (NN 174/04, 79/07, 38/09. i 127/10)
2. Pravilnikom o metodologiji za izradu procjena
ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (NN
38/08)
3. Pravilnikom o mobilizaciji i djelovanju operativnih
snaga zaštite i spašavanja (NN 40/08 i 44/08)
4. Pravilnikom o ustrojstvu, popuni i opremanju ostrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje
(NN 111/07)
Plan zaštite i spašavanja Koprivničkokriževačke županije, sukladno odrebama Pravilnika o
metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova
zaštite i spašavanja („Narodne novine“, broj 38/08) (u
daljnjem tekstu: Pravilnik o metodologiji) sastoji se od
plana djelovanja po mjerama zaštite i spašavanja sa
zadaćama svakog nositelja, čijim ostvarivanjem se
Broj 7
- Stranica 505
osigurava usklađeno djelovanje operativnih snaga u
aktivnostima zaštite i spašavanja na području Koprivničko-križevačke županije.
Planom zaštite i spašavanja razrađena je organizacija i provedba mjera za sva ugrožavanja za koja
je Procjenom ugroženosti procijenjeno da mogu rezultirati katastrofom ili velikom nesrećom.
Razrada Plana provedena je za najteže mogućnosti ugrožavanja koje karakteriziraju i najgore posljedice. Za najteže mogućnosti ugrožavanja opisane
su očekivane posljedice, kako u pogledu stradavanja
stanovništva, tako i u pogledu ugrožavanja kritične
infrastrukture i građevina. Ovakav pristup neophodan
je kako bi se učinkovito provele zadaće sustava zaštite i spašavanja (kao npr. kvalitetno izabrali posjednici
određenih kapaciteta koji će biti u mogućnosti izvršiti
konkretne zadatke, odredio opseg provedbe zaštite i
spašavanja itd.). Pored toga, ovakav pristup nužan je
i u kontekstu planiranja resursa potrebnih za provedbu aktivnosti zaštite i spašavanja, kako u financijskom, tako i u organizacijskom smislu (npr. veličina i
oprema snaga civilne zaštite, sredstva potrebna za
njihovo osposobljavanje i slično) te kako bi se mogao
točno odrediti ukupan opseg snaga koje će biti potrebno angažirati u provedbi aktivnosti zaštite i spašavanja.
Plan zaštite i spašavanja donosi se u svrhu
utvrđivanja organizacije i aktiviranja i djelovanja sustava zaštite i spašavanja, preventivnih mjera i postupaka, zadaća i nadležnosti ljudskih snaga i potrebnih
materijalno-tehničkih sredstava,te provođenja zaštite i
spašavanja do otklanjanja posljedica katastrofa i velikih nesreća.
Sukladno članku 17. i članku 33. stavku 1. Pravilnika o metodologiji dijelovi Plana zaštite i spašavanja Koprivničko-križevačke županije su:
1. Upozoravanje,
2. Pripravnost, mobilizacija (aktiviranje) i
narastanje operativnih snaga,
3. Mjere zaštite i spašavanja,
4. Djelovanje Koprivničko-križevačke županije u slučaju nastanka velikih požara urbanog i otvorenog
prostora.
Sastavni dio Plana zaštite i spašavanja Koprivničko-križevačke županije su i Prilozi u kojima se nalaze podaci o odgovornim osobama i tvrtkama koje
su od interesa zaštite i spašavanja te njihovi kontakt
podaci koje je potrebno redovito ažurirati.
1.
UPOZORAVANJE
Temeljem obveze koja proizlazi iz Pravilnika o
mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i
spašavanja (NN 40,08. i 44/08) (u daljnjem tekstu:
Pravilnik o mobiliziaciji) sve organizacije, kao što su
Državni hidrometeorološki zavod, inspekcije, operateri, središnja tijela državne uprave nadležna za obranu
i unutarnje poslove, sigurnosno – obavještajna zajednica, druge organizacije kojima su prikupljanje i obrada informacija od značaja za zaštitu i spašavanje dio
Stranica 506 - Broj 7
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
redovne djelatnosti kao i ostali sudionici sustava zaštite i spašavanja, dužni su informacije o prijetnjama
do kojih su došli iz vlastitih izvora ili putem međunarodnog sustava razmjene, a koje mogu izazvati katastrofu i veliku nesreću, odmah po saznanju dostaviti
Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje, a koja ih dalje koristi za poduzimanje mjera iz svoje nadležnosti
te provođenje operativnih postupaka. Iste podatke
Državna uprava za zaštitu i spašavanje dostavlja Županu Koprivničko-križevačke županije, koji nalaže
pripravnost operativnih snaga i poduzima druge odgovarajuće mjere iz Plana zaštite i spašavanja Koprivničko-križevačke županije.
U slučaju bilo koje vrste ugroza Državni hidrometeorološki zavod, Hrvatske vode, Vatrogasna zajednica Koprivničko-križevačke županije, Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije, Veterinarska stanica te operateri koji prevoze opasne tvari
dužni su o tome dostaviti podatke Županijskom centru 112.
Župan će informacije o poduzimanju mjera
upozoravanja dobiti od:
1. Državnog centra 112 ili Županijskog centra 112
PUZS Koprivnice:
PODRUČNI URED ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
KOPRIVNICA
Ulica hrvatske državnosti 7, 48 000 Koprivnica
ŽUPANIJSKI CENTAR 112 KOPRIVNICA
Tel:112
Tel: +385 48 622 662
+385 48 672 420
Fax:+385 48 672 433
[email protected]
PROČELNIK PUZS KOPRIVNICA
Ivan Skec
Tel: +385 48 672 425
Fax: +385 48 672 433
[email protected]
NAČELNIK ŽUPANIJSKOG CENTRA 112
KOPRIVNICA
Roman Sabol
Tel: +385 48 672 423
Fax:+385 48 672 433
[email protected]
NAČELNIK ODJELA ZA PREVENTIVU,
PLANIRANJE I NADZOR
Miroslav Blažotić
Tel: +385 48 672 428
Fax:+385 48 672 433
[email protected]
2. od pravnih subjekta, središnjih tijela državne uprave, zavoda, institucija, inspekcija,
3. od građana,
4. kao i neposredno stjecanjem uvida u stanje i događaje na svom području koji bi mogli zadesiti Župa-
6. srpnja 2012.
niju i pripadajuće jedinice lokalne samouprave.
Informacije kojima je cilj upozoravanje stanovništva, operativnih snaga i drugih pravnih osoba s
obzirom na moguće prijetnje, Župan Koprivničkokriževačke županije će dostaviti:

operativnim snagama ZiS koje djeluju na području
Koprivničko-križevačke županije;

pravnim osobama od interesa za ZiS na području
Koprivničko-križevačke županije, određenih odlukom o određivanju operativnih snaga i pravnih
osoba od interesa za ZiS;

udrugama građana i stanovništvu i to:
Vatrogasnoj
zajednici
Koprivničko križevačke županije, koja će proslijediti informacije
JVP-ima i DVD-ima u slučajevima iznimno velikih količina oborina, mogućim orkanskim i olujnim vjetrovima, očekivanim dužim sušnim razdobljima, tehničkotehnološkim nesrećama postrojenja s opasnim tvarima ili u prometu njima, pojavama mogućeg širenja
požara otvorenog prostora i drugo.
Zavodu za javno zdravstvo Koprivničkokriževačke županije, u svezi mogućih pojava zaraznih bolesti većeg broja stanovništva (epidemije), o
mogućim posljedicama na objektima za snabdijevanje pitkom vodom, mogućim posljedicama po stanovništvo u slučajevima prirodnih ugroza, tehničkotehnoloških nesreća i drugo.
Veterinarskim ustanovama u svezi moguće
pojave zaraznih bolesti životinja, moguće nesreće na
odlagalištima otpada, posljedicama na stočni fond u
slučajevima prirodnih nepogoda, nesreća u tehničkotehnološkim postrojenjima i drugo.
Policijskoj upravi Koprivničko-križevačkoj u
svezi mogućeg nastanka događaja gdje je potrebna
intenzivnija djelatnost policije na regulaciji prometa,
zatvaranju prometnica i zabrane kretanja roba i ljudi i
drugo.
Komunalnim i građevinskim tvrtkama, tvrtkama za prijevoz osoba i tereta, tvrtkama sa smještanim kapacitetima, u svezi njihovog mogućeg angažiranja na otklanjanju posljedica određene ugroze
na području nadležnosti i drugim.
Ustanovama za socijalnu skrb i Organizaciji
Hrvatskog crvenog križa, za pripreme i angažiranje
u slučajevima evakuacije i zbrinjavanja stanovništva.
Udrugama lovačkih društava, od značaja za
zaštitu i spašavanje, utvrđenih Procjenom ugroženosti i Odlukom o određivanju pravnih osoba od interesa
za zaštitu i spašavanje za eventualno reagiranje u
određenoj ugrozi.
Inspekcijskim službama, u čijoj nadležnosti
su određena nalaganja u cilju sprečavanja daljnjih
ugroza ili njihovih smanjenja.
Građanima o mogućoj ugrozi.
6. srpnja 2012.
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
Broj 7
- Stranica 507
Prikaz izvora upozoravanja, sadržaja, korisnika upozoravanja, mjera, snaga i sredstava po pojedinoj ugrozi :
IZVANREDNI
DOGAĐAJ
Poplava i prolom
ak um ulac ijsk ih
brana
IZVOR
UPOZORAVANJA
 DUZS,
Područni
ured Koprivnica,
centar 112
 Hrvatske
vode
VGI Đurđevac
 od građana
 neposrednim
uvidom na terenu
Potres

Industrijske i
prometne
nesreće sa
opasnim tvarima
SADRŽAJ
Stanje protoka na
vodotocima
koji
prolaze kroz Koprivničko-križevačku
županiju, prognoza
vodostaja, prognoza za padaline koje
mogu dovesti do po
- većanja vodostaja
KORISNICI
UPOZORAVANJA
 Stožer ZiS Koprivničko-križevačke
županije
 Zapovjedništvo CZ
Koprivničko-križevačke županije
 Operativne
snage
ZIS-a
 stanovništvo ugroženog područja
 javnost
MJERE, SNAGE I
SREDSTVA
mjere i snage utvrđene
Planom zaštite i spašavanja
Koprivničkokriževačke županije i Planom civilne zaštite
ljudski i materijalni resursi utvrđeni Planom zaštite
i spašavanja županije
spašavanje,
evakuacija,
zbrinjavanje, prva medicinska pomoć i druga
potrebna skrb.
Upozoravanje je moguće
provesti pravovremeno
osim kada se radi o bujičnim poplavama
Stožer ZiS Koprivničko-križevačke
županije,
 Zapovjedništvo CZ
-a Koprivničko - kri
- ževačke županije
 Operativne snage
ZiS-a,
 Stanovništvo ugroženog područja
 javnost

DUZS, Područni
ured Koprivnica,
 centar 112,
 Seizmološka služba RH
Osnovni parametri
potresa

DUZS, Područni
ured Koprivnica,
 centar 112,
 Pravne osobe koje
rade sa opasnim
 tvarima
 operater
Mjesto događaja,
vrsta i količina
opasne tvari te
opasnosti


Stožer ZiS Koprivničko-križevačke
županije
 Operativne snage
 ZiS-a,
 pravne osobe za
postupanje sa opasnim tvarima
 javnost
odluku o upozoravanju unutar postrojenja donose odgovorne osobe operatera a odluku o javnom
uzbunjivanju
pročelnik PUZD uz
konzultaciju sa operaterom i Županom
Mjere i snage utvrđene
Planom zaštite i spašavanja
Koprivničkokriževačke županije i Planom civilne zaštite
ljudski i materijalni resursi utvrđeni Planom zaštite
i spašavanja Koprivničkokriževačke županije
spašavanje,
evakuacija,
zbrinjavanje, prva medicinska pomoć i druga potrebna skrb,asanacija i
dr.
Za potres nije moguće
provesti pravovremeno
upozoravanje.
Mjere i snage utvrđene
Planom zaštite i spašavanja
Koprivničkokriževačke županije
Mjere i snage utvrđene
unutarnjim planovima
operatera, vanjskim planom
Koprivničkokriževačke županije

Stranica 508 - Broj 7
Ekstremni
vremenski uvjeti
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
DUZS, Područni
ured
 Koprivnica,
 centar 112,
 Državni
 hidrometeorološki
 zavod

Vrsta opasnosti,
vremenske
prognoze
Upozoravanje stanovništva u slučaju nadolazeće i neposredne opasnosti obavlja se propisanim jedinstvenim znakovima za uzbunjivanje prema Uredbi
o jedinstvenim znakovima za uzbunjivanje (Narodne
novine Republike Hrvatske 13/06).
Na prostoru Koprivničko-križevačke županije
instalirane su sirene za uzbunjivanje (Prilog 0). Navedene sirene uvezane su u jedinstveni centralni uređaj
za upravljanje sirenama kojima upravlja Centar 112,
Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Koprivnica.
U slučaju nadolazeće i neposredne opasnosti, Centar
112 davanjem priopćenja obavještava stanovništvo o
vrsti opasnosti i mjerama koje je potrebno poduzeti.
Priopćenja za stanovništvo emitiraju se neposredno
iza danog znaka za uzbunjivanje putem sirena, razglasnih uređaja, elektroničkih medija te SMS poruka.
Priopćenja od značaja za državu, županije i
gradove emitiraju se odmah nakon signala na 1. programu Hrvatskog radija i Hrvatske televizije te za razinu Županije na lokalnim postajama:
 gradska televizija Koprivnica
 Radio Koprivnica
Stožer ZiS Koprivničko-križevačke
županije,
 Zapovjedništvo CZ
-a
Koprivničkokriževačke županije
 Operativne snage
 ZiS-a,
 stanovništvo ugroženog područja
 javnost

6. srpnja 2012.
Mjere i snage utvrđene
Planom zaštite i spašavanja
Koprivničkokriževačke županije
Upozoravanje je moguće
provesti na vrijeme

Priopćenja se objavljuju i na internet stranicama
duzs-a. - http://www.duzs.hr/
2.
PRIPRAVNOST, MOBILIZACIJA AKTIVIRANJE) I NARASTANJE OPERATIVNIH
SNAGA
Ovim dijelom Plana zaštite i spašavanja Koprivničko-križevačke županije razrađuju se postupci pripravnosti, mobilizacijske pripreme i mobilizacija Stožera zaštite i spašavanja Koprivničko-križevačke županije, pravnih osoba, redovnih službi i djelatnosti i materijalno-tehničkih sredstava za zaštitu i spašavanje
te njihovo sustavno uključivanje u zaštitu i spašavanje, a sukladno odredbama Pravilnika o mobilizaciji.
2.1.ORGANIZACIJA
MOBILIZACIJE
(AKTIVIRANJA) STOŽERA ZAŠTITE I
S P AŠ AV AN J A,
P R AV N I H
O SO B A,
REDOVNIH SLUŽBI I DJELATNOSTI I
DAVAOCA
MATERIJALNO-TEHNIČKIH
SREDSTAVA
6. srpnja 2012.
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
U slučaju neposredne prijetnje od nastanka katastrofe ili veće nesreće na području Koprivničkokriževačke županije, Župan ima pravo i obvezu mobilizirati sveukupne ljudske i materijalno-tehničke potencijale s područja Koprivničko-križevačke županije,
sukladno planu zaštite i spašavanja.
Kako je u Procjeni ugroženosti navedeno, ugroze mogu biti nepredvidive (potres, tehničkotehnološke ugroze) i predvidive (ostale prirodne ugroze). Za slučaj predvidivih ugroza Župan uvodi pripravnost operativnih snaga i pravnih osoba te udruga od
značaja za zaštitu i spašavanje, dok kod nepredvidivih ugroza, nakon što se dogode, Župan aktivira sve
potrebne snage zaštite i spašavanja.
Priprema sve potrebne dokumentacije za aktiviranje i mobilizaciju operativnih snaga u nadležnosti je
Ureda Župana.
Pripravnost se uvodi sa sljedećim obvezama:
- uvesti dežurstvo (aktivno) svih potrebnih operativnih snaga i provesti ocjenu spremnosti zaposlenika
i stanja materijalno tehničkih sredstava za djelovanje u slučaju određene ugroze (Stožera zaštite i
spašavanja, vatrogastva, zdravstva, Crvenog križa,
socijalne službe, policija je u fazi stalnog dežurstva
u redovnoj djelatnosti, Zapovjedništva civilne zaštite) kako slijedi:
Stožer zaštite i spašavanja
Župan poziva telefonom direktno načelnika Stožera zaštite i spašavanja ili njegova zamjenika
(adrese i telefoni u Prilogu 1). U slučaju da telefoni ne rade, Župan šalje teklića po načelnika
Stožera ili njegova zamjenika. Uručuje im se
Nalog za aktiviranje Stožera zaštite i spašavanja (Prilog 2.).
Župan zahtjeva sazivanje Stožera za zaštitu i
spašavanje. Župan obavještava članove Stožera o ugrozi.
Preko članova Stožera zahtijeva uvođenje dežurstva za sve ili dio pravnih osobe koje sudjeluju u zaštiti i spašavanju ovisno o ugrozi.
Zapovjedništvo civilne zaštite
Dežurstvo naređuje zapovjednik Zapovjedništva
civilne zaštite koji informaciju dobiva na sastanku Stožera i Župana. Uvodi se dežurstvo zapovjednika postrojbi, Povjerenika i teklića te skladišnih službi koje upravljaju s materijalno tehničkim sredstvima postrojbi. Vrše se pripreme za
mobilizaciju.
Broj 7
- Stranica 509
Vatrogastvo
Zapovjednik vatrogasnih postrojbi Vatrogasne
zajednice nakon dobivanja zahtjeva na Stožeru
obavještava telefonom zapovjednike svih
vatrogasnih postrojbi o nadolazećoj ugrozi
te uvodi dodatna dežurstva uz podizanje
gotovosti i pripremu materijalno tehničkih sredstava. Ovisno o ugrozi saziva sastanak Vatrogasne zajednice kako bi se planirali udruženi resursi. Zahtjeva se uvođenje dežurstva i u DVDovima.
Čelnici gradova i općina
Župan obavještava sve čelnike JLSP ili načelnike Stožera zaštite i spašavanja (Prilog 1.a) o
nadolazećoj ugrozi i zahtjeva pokretanje dežurstava na nivou JLSP prema Planovima zaštite i
spašavanja JLSP.
Zdravstvo
Župan poziva članove Stožera zadužene za
zdravstvo (ravnatelja Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije, ravnatelja Opće bolnice
Koprivnica, ravnatelja Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije ili njihovog
zamjenika) putem telefona, službe 112 ili teklića
te ih se obavještava o nastaloj ugrozi i zahtjeva
stavljanje u pripravnost i uvođenje dežurstva
bolničkog osoblja, osoblja Doma zdravlja s pripadajućim ambulantama te hitne pomoći u stanje pripravnosti. Zahtijeva izvješće o raspoloživim kapacitetima te zalihama lijekova te po potrebi traži pomoć od MZSS direktnim pozivanjem
ili putem službe 112.
Župan zahtijeva pripravnost i Veterinarske stanice sa pripadajućim ambulantama.
Crveni križ
Župan poziva ravnatelja Društva crvenog križa
Koprivničko-križevačke županije ili njegovog
zamjenika putem telefona, službe 112 ili teklića
te ga obavještava o nastaloj ugrozi i zahtjeva
stavljanje u pripravnost i uvođenje dežurstva.
Zahtijeva stavljanje u pripravnost i aktivaciju
društava.
Socijalna služba
Župan poziva ravnatelja Centra za socijalnu
skrb Koprivnica ili njegovog zamjenika putem
telefona, službe 112 ili teklića te ga obavještava
o nastaloj ugrozi i zahtjeva stavljanje u pripravnost i uvođenje dežurstva. Zahtijeva stavljanje u
pripravnost i aktivaciju društava.
Stranica 510 - Broj 7
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu – Područni odjel Koprivnica
Župan poziva ravnatelja Hrvatskog zavoda za
poljoprivrednu savjetodavnu službu ili njegovog
zamjenika putem telefona, službe 112 ili teklića
te ga obavještava o nastaloj ugrozi i zahtjeva
stavljanje u pripravnost i uvođenje dežurstva.
Zahtijeva stavljanje u pripravnost i aktivaciju
zavoda.
Policija
Župan putem načelnika Stožera poziva člana
Stožera zaduženog za suradnju s Policijom da
se uvede pripravnost i dežurstvo u skladu sa
unutrašnjim planovima.
6. srpnja 2012.
Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica
Varaždin
Župan putem načelnika Stožera poziva člana
Stožera iz HGSS-a i zahtijeva podizanje spremnosti i pripravnost.
Pravni subjekti koji sudjeluju u zaštiti i spašavanju
Župan putem člana Stožera za zaštitu i spašavanje (pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo Koprivničko-križevačke županije) zahtijeva
uvođenje pripravnosti i dežurstva u gospodarskim subjektima koji su Odlukom o određivanju
trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od
interesa za zaštitu i spašavanje određeni za
sudjelovanje u zaštiti i spašavanju:
NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Koprivnica-pogon Đurđevac
Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje slivova Drave i DunavaOsijek; Vodnogospodarski odsjek Varaždin-Vodnogospodarska ispostava „BISTRA”
Đurđevac, A. Radića 8 b, Đurđevac
Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci
GKP Komunalac d.o.o., Koprivnica
Komunalije d.o.o. Đurđevac
Hrvatske ceste d.o.o. Ispostava Varaždin, sektor za održavanje
PZC Cestogradnja Koprivnica,
Županijska uprava za ceste Koprivničko-križevačke županije,
Sanitarna inspekcija
NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA ŠUMARSKA DJELATNOST
Hrvatske šume-Uprava šuma Koprivnica
Hrvatske šume –Uprava šuma Podružnica Koprivnica, Šumarija Koprivnica
Hrvatske šume – Uprava šuma Podružnica Koprivnica, Šumarija Đurđevac
Hrvatske šume – Uprava šuma Podružnica Koprivinica, Šumarija Križevci
Hrvatske šume – Uprava šuma Podružnica Koprivnica, Šumarija Kloštar Podravski
Hrvatske šume – Uprava šuma Podružnica Koprivnica, Šumarija Repaš
Hrvatske šume – Uprava šuma Podružnica Koprivnica, Šumarija Sokolovac
Mehanizacija i prijevoz Đurđevac
Stručne službe UŠP Koprivnica
Rasadničarstvo Koprivnica
NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA VETERINARSKA DJELATNOST
Veterinarska stanica Koprivnica
Veterinarska stanica „Nova“ d.d. Novo Virje
Veterinarska stanica Križevci
Veterinarska stanica Đurđevac
NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA ZA POSTUPANJE S OPASNIM OTPADOM
STR„ AKUMULATOR“
FRIŠ d.o.o.
Patting d.o.o.
Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci
NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA KOMUNALNA DRUŠTVA
Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci
GKP„Komunalac“ d.o.o. Koprivnica
Radnik-plin d.d. Križevci
Koprivnica Plin d.o.o.
Komunalije Plin d.o.o.
Komunalije d.o.o. Đurđevac
6. srpnja 2012.
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
Broj 7
- Stranica 511
TVRTKA/OBRT KOJI MOGU POMOĆI U MATERIJALNO TEHNIČKIM SREDSTVIMA
Radnik Plin d.d. Križevci
Segrad d.o.o.
Gratit d.o.o.
Tehnika Zagreb- radna jedinica Koprivnica
NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA PRIJEVOZNIČKE TVRTKE
Čazmatrans Nova
Čazmatrans Podravina - Prigorje
Silvija Turs
Autoprijevoz Škriljak
UDRUGA/KLUB/DRUŠTVO
Lovački savez Koprivničko-križevačke županije
Športsko-ribolovni savez Koprivničko-križevačke
županije
Lovačka udruga „Jelen“ Koprivnica
Lovačko društvo „Sveti Hubert“ Križevci
Lovačka udruga „Jelen“ Đurđevac
HPD „Bilo“ Korprivnica
Planinarsko društvo „Kalnik“ Križevci
Planinarsko društvo „Borik“ Đurđevac
Stožer zaštite i spašavanja odlučuje koje će se
od gore navedenih tvrtki uključiti u ZiS te im dostavlja
Zahtjev za aktivaciju pravnih osoba sa zadaćom u
ZiS-u.(Prilog 13).
Odgovorne osobe:
čelnici navedenih operativnih snaga ili
njihovi zamjenici (Prilog 14).
Način priopćavanja:
pisanim nalogom faks-om, e-mailom, putem ŽC
112, osobnom naredbom

uvesti pasivno dežurstvo u pravnim
osobama i udrugama od interesa za
zaštitu i spašavanje (određenih odlukom Župana Koprivničko-križevačke
županije), s ciljem ocjene stanja i
spremnosti ljudi i popunjenosti materijalnim sredstvima (građevinske, komunalne tvrtke, tvrtke za prijevoz osoba i
tereta, za osiguranje prehrane i smještaja, za distribuciju energenata i vode,
te udruge građana: HGSS, planinari,
lovačke udruge (sukladno Odluci o
određivanju trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od značaja za zaštitu i spašavanje na razini Koprivničkokriževačke županije).
2.2. AKTIVIRANJE
Nakon što su se stvorili uvjeti, Župan aktivira
gotove operativne snage zaštite i spašavanja. Poziva
tekliće (Popis teklića je u Prilogu 20). Teklići su zaposlenici Koprivničko–križevačke županije, koji su stalno prisutni na poslu i sa kojima je komunikacija u slučaju ugroze moguća. Njihov prvenstveni zadatak je
uručenje poziva članovima Stožera zaštite i spašavanja i članovima Zapovjedništva civilne zaštite. Pored
ovih teklića u sustav će se uključiti i teklići po gradovima i općinama koji su pripadnici postrojbi i koji čine
mrežu. Tekliće u gradovima i općinama kontaktirati
će se tel./ fax vezom putem ŽC 112 ili Hrvatske pošte. Potrebno je da Koprivničko-križevačka županija
objedini liste teklića po svim općinama i gradovima
kako bi se u slučaju katastrofe moglo s njima doći u
kontakt i time sačuvati protočnost informacija.
Teklići će raznositi pozive službenim automobilima Županije, javnim prijevozom i svojim osobnim vozilima. Popis županijskih vozila nalazi se u Prilogu 21.
Tamo gdje to nije moguće, pozive će raznositi pješke.
Ukoliko je potrebno, teklići će raznositi pozive osobnim vozilima, a troškove korištenja osobnog vozila
snositi će Županija sukladno svojim pravilnicima za
korištenje privatnog vozila u službene svrhe.
Aktiviranje gotovih operativnih snaga zaštite
i spašavanja
Župan putem telefonskog poziva na broj 112
zahtjeva aktiviranje operativnih snaga zaštite i spašavanja.
Zahtjev za aktiviranjem će se nakon toga u pisanom obliku dostaviti na fax: + 385 48 672 433.
Nakon što su primile nalog za aktiviranje, operativne
snage pokreću aktiviranje sukladno svojim planovima
ZiS.
Operativne snage dužne su preko Centra 112
izvijestiti Župana o mogućnostima stavljanja na raspolaganje postrojbi i stručnih timova ili članova stručnih timova za zaštitu i spašavanje i materijalno tehničkih sredstava, procijenjeno vrijeme dolaska
(aktiviranja) na mjesto zadaća te podatke o zapovjedniku ili voditelju.
Za sudjelovanje u aktivnostima zaštite i
spašavanja pravne osobe imaju pravo na naknadu
stvarnih troškova iz proračuna Koprivničkokriževačke županije.
Stranica 512 - Broj 7
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
Mobilizacija (aktiviranje) i narastanje operativnih snaga i drugih sudionika zaštite i spašavanja
1.Informacija
Centra 112.
o
ugrozi
Županu
dolazi
od
2. Župan donosi Odluku o potrebi sazivanja
Stožera zaštite i spašavanja Koprivničko-križevačke
županije putem Centra 112 ili putem teklića.
3. Sukladno procjeni trenutne situacije Župan
donosi Odluku o potrebi pozivanja službenika županijske uprave Koprivničko-križevačke županije.
4. Aktiviranje vatrogasne zajednice i DVD-ova
provodi se sukladno odredbama o vatrogastvu i Planu zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Koprivničko-križevačke županije KLASA: 810-03/12-01/08,
URBORJ:2137/1-01/07-12-1.
5. Stožer zaštite i spašavanja, sukladno nastaloj
situaciji, savjetuje Županu da podnose zahtjev o aktiviranju prema gotovim operativnim snagama zaštite i
spašavanja sukladno članku 12. Pravilnika o mobilizaciji i odlukama o određivanju operativnih snaga
zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za
zaštitu i spašavanje u Koprivničko-križevačkoj županiji.
6. Stožer zaštite i spašavanja, sukladno nastaloj
situaciji, savjetuje Županu da podnose zahtjev o aktiviranju prema pravnim osobama od interesa za zaštitu i spašavanje sukladno članku 12. Pravilnika o mobilizaciji i odlukama o određivanju operativnih snaga
zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za
zaštitu i spašavanje u Koprivničko-križevačkoj županiji.
7. Župan donosi odluku o potrebi sazivanja Zapovjedništva civilne zaštite Koprivničko-križevačke
županije i zatim je prosljeđuje Zapovjedniku Civilne
zaštite u slučaju kada neposredna prijetnja, katastrofa ili velika nesreća nadilazi mogućnost gotovih operativnih snaga Koprivničko-križevačke županije. U
ovome slučaju prelazi se na Plan civilne zaštite.
8. Ako postojeće snage i materijalna sredstva
nisu dovoljna Župan traži pomoć od RH.
2.2.1. Stožer zaštite i spašavanja Koprivničkokriževačke županije
(popis članova u Prilogu 1.)
Stožer je stručno, operativno i koordinativno
tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja kojima rukovodi Župan, a aktivira se
kad se proglasi stanje neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće.
Aktiviranje stožera:
Župan putem svog ureda poziva telefonom
direktno načelnika Stožera zaštite i spašavanja ili
6. srpnja 2012.
njegova zamjenika (adrese i telefoni u Prilogu 1.). U
slučaju da telefoni ne rade, Župan šalje teklića po
načelnika Stožera ili njegova zamjenika. Uručuje im
se Nalog za aktiviranje Stožera zaštite i spašavanja
(Prilog 2.). Župan zahtjeva sazivanje Stožera za zaštitu i spašavanje. Putem Ureda župana ili ŽC 112 vrši
se pozivanje i slanje naloga za aktiviranje Stožera
zaštite i spašavanja svim članovima Stožera. Župan
obavještava članove Stožera o nastaloj ugrozi. Preko
članova Stožera zahtijeva aktiviranje za sve ili dio
pravnih osobe koje sudjeluju u zaštiti i spašavanju
ovisno o ugrozi. Stožer prikuplja podatke o stanju na
terenu, o mogućnostima aktiviranja operativnih snaga
za ZiS te na bazi tih podataka donosi daljnje odluke.
Način pozivanja: Pozivanje i aktiviranje Stožera sukladno Planu pozivanja Stožera (u Prilogu 3.) u
pravilu putem nadležnog ŽC 112 ili Ureda Župana.
Ukoliko se ne uspije uspostaviti veza sa pojedinim
članovima potrebno je kombinirano pozivanje uz uključivanje ŽC 112, Radio Koprivnice, Policije.
Mjesto pozivanja: Ured Župana (Nemčićeva
5/1, Koprivnica). Pričuvno mjesto: DUZS područni
ured Koprivnica (Ulica hrvatske državnosti 7, Koprivnica).
2.2.2.Vatrogasno zajedništvo i postrojbe
(popis u Prilogu 9. Plana)
Pozivanje i aktiviranje zapovjedništava i postrojbi vatrogastva provodi se sukladno odredbama Zakona o vatrogastvu, Procjene i Plana zaštite od požara i
tehničko tehnološke nesreće Koprivničko-križevačke
županije te Programa aktivnosti u provedbi posebnih
mjera zaštite od požara od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku za tekuću godinu.
Ukoliko zapovjednici postrojbi na terenu zahtijevaju dodatne vatrogasne snage, tada odluku o uključivanju većeg dijela postrojbi donosi županijski vatrogasni zapovjednik, a na prijedlog voditelja intervencije. Ako zapovjednik vatrogasne intervencije ocijeni da
raspoloživim sredstvima i snagama nije u mogućnosti
uspješno obaviti intervenciju, o nastaloj situaciji odmah izvješćuje županijskog vatrogasnog zapovjednika koji preuzima vođenje intervencije.
Obzirom da sukladno čl. 34 Zakona o vatrogastvu Zapovjednici imaju javne ovlasti koje su široke
potrebno je uspostaviti stalnu komunikaciju sa Stožerom ZiS koji bi intervenirao u slučajevima kada se za
to ukaže potreba kako bi se zapovjednicima na terenu pomoglo u izvršavanju zadaća.
Način aktiviranja: dostavom zahtjeva Župana
faks-om, e-mail, mob. vezom, SMS-om, osobnim uručenjem, ili putem nadležnog ŽC 112. Zapovjedništvo
se aktivira i pozivanjem od strane JVP i DVD-ova sa
terena.
Pregled sposobnosti u Prilogu 9.Plana.
6. srpnja 2012.
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
2.2.3. Zdravstvo (Dom zdravlja Koprivničkokriževačke županije, zdravstvene ustanove)
Aktiviranje Doma zdravlja Koprivničkokriževačke županije sa zdravstvenim ambulantama i
Opće bolnice „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica i Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije.
Nakon što je Stožer zaštite i spašavanja stavio
u pripravnost Dom zdravlja Koprivničko-križevačke
županije, Župan donosi odluku o aktiviranju te šalje
Nalog za aktiviranje Doma zdravlja Koprivničkokriževačke županije. Nalog se uručuje Ravnatelju koji
poduzima aktiviranje u skladu s operativnim planovima Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije.
Nalog za aktiviranje i pregled sposobnosti u
Prilogu 10.
Način aktiviranja: dostavom zahtjeva Župana
faks-om, e-mail, mob. vezom, SMS-om, osobnim uručenjem, ili putem nadležnog ŽC 112.
2.2.4. Društvo Crvenog
križevačke županije
križa
Koprivničko-
Aktiviranje sukladno svom operativnim planu navesti ga.
Društvo Crvenog križa Koprivničko-križevačke
županije raspolaže sa timovima za prvu pomoć, psihološku pomoć, službe traženja, ekipe za osiguranje
pitke vode. Članovi ekipa su iz kruga profesionalnih
djelatnika HCK na nacionalnoj, županijskoj i gradskoj
razini i volonteri HCK.
Pregled sposobnosti u Prilogu 11. Plana.
Način aktiviranja: dostavom zahtjeva Župana
faks-om, e-mail, mob. vezom, SMS-om, osobnim uručenjem, ili putem nadležnog ŽC 112. Nalog je prikazan u Prilogu 11.
2.2.5. Centri za socijalnu skrb
Aktiviranje sukladno svom operativnim planu.
Planiranje i zbrinjavanje socijalnih kategorija
stanovništva.
Pregled sposobnosti u privitku plana.
Način aktiviranja: dostavom zahtjeva Župana
faks-om, e-mail, mob. vezom, SMS-om, osobnim uručenjem, ili putem nadležnog ŽC 112. Nalog je prikazan u Prilogu 12.
2.2.6. Ostale pravne osobe od značaja za zaštitu i
spašavanje
Župan putem telefonskog poziva zahtjeva aktiviranje pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje (gradska trgovačka društva).
Zahtjev za aktiviranjem će nakon toga u pisanom obliku dostaviti na fax.
U slučaju neposredne prijetnje od nastanka
katastrofe ili veće nesreće na području Koprivničkokriževačke županije, Župan ima pravo i obvezu
Broj 7
- Stranica 513
mobilizirati sveukupne ljudske i materijalno-tehničke
potencijale s područja te jedinice regionalne samouprave, sukladno Planu zaštite i spašavanja (Prilog 14. popis pravnih osoba i udruga sa zadaćom u ZiS, adresama, kontakt osobama, telefonima i resursima).
Način aktiviranja: aktiviraju se na zahtjev
(Prilog 13. – primjer zahtjeva) Župana, dostavom
zahtjeva faks-om, e-mail, mob. vezom,SMS-om, osobnim uručenjem, ili putem nadležnog ŽC 112.
Pregled sposobnosti u Prilogu 14. Plana.
Aktiviranje, mobilizacija: načini i prioriteti
pozivanja obveznika civilne zaštite
Uz napomenu da je prethodno aktiviran Stožer
zaštite i spašavanja.
2.2.7. Zapovjedništvo civilne zaštite
(popis u Prilogu 5. Plana)
Za zapovijedanje snagama i sredstvima civilne
zaštite u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i
velike nesreće na području Koprivničko-križevačke
županije zaduženo je Zapovjedništvo civilne zaštite
Županije. Župan poziva zapovjednika Zapovjedništva
civilne zaštite direktnim pozivom ili putem ŽC 112 ili
teklićkom službom i nalaže mu aktiviranje Zapovjedništva.
Pozivanje i ostalih članova Zapovjedništva vrši
se iz ureda Župana putem teklićke službe kao i za
Stožer.
Ukoliko se ne uspije uspostaviti veza sa pojedinim članovima potrebno je kombinirano pozivanje uz
uključivanje ŽC 112, Radio Koprivnice i Policije.
Na prvom sastanku Župan informira o nastaloj ugrozi
i zahtjevima koji su se pojavili prema civilnoj zaštiti.
Zapovjedništvo obzirom na nastalu situaciju donosi
prijedlog o mobilizaciji Postrojbi specijalističke i opće
namjene nakon čega Župan donosi odluku o mobilizaciji predloženih postrojbi.
Ukoliko situacija na terenu zahtjeva dodatne
snage civilne zaštite Zapovjedništvo predlaže, a Župan donosi odluku o traženju pomoći od RH.
Način aktiviranja-mobilizacije:
Zapovjedništvo civilne zaštite Koprivničkokriževačke županije mobilizira se i poziva sukladno
operativnom planu civilne zaštite, na prijedlog zapovjednika Zapovjedništva CZ nalogom Župana, faksom, e-mail, mob. vezom, osobnim uručenjem ili putem nadležnog ŽC 112.
Zapovjedništvo civilne zaštite formirati će stalni
ured u prostorijama Županije (odrediti).
2.2.8. Postrojbe civilne zaštite (specijalističke
namjene)
Zborno mjesto: zgrada Koprivničko-križevačke županije, Ulica A. Nemčića 5, Koprivnica.
Način mobilizacije: Pozivanje i aktiviranje postrojbi
CZ nalaže Župan putem teklićkog sustava od pripad-
Stranica 514 - Broj 7
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
nika postrojbi, putem nadležnog PUZS, putem sredstava javnog priopćavanja ili zadužene službe Koprivničko-križevačke županije.
(Prilog 7. nalog za mobilizaciju postrojbe CZ).
Nakon što je Zapovjedništvo civilne zaštite naredilo mobilizaciju Postrojbe poziva se teklićka služba
koja ima zadatak uručiti poziv za mobilizaciju svim
članovima postrojbe. Teklići se koriste službenim vozilima Županije (Popis vozila u Prilogu 21.), javnim
prijevozom i privatnim vozilima. Troškove upotrebe
privatnih vozila snositi će Koprivničko-križevačka županija. Postrojba se sastaje na zbornom mjestu, preuzima materijalno tehnička sredstva i nadalje postupa
sukladno Planu civilne zaštite. Zbog složenosti pozivanja članova postrojbe koji mogu biti rasprostranjeni
na području cijele županije potrebno je da županija
oformi teklićku službu koja bi djelovala u mreži na
način da se iz Županije faxom ili poštom ili raznošenjem šalju pozivi teklićima u gradovima i općinama, a
oni distribuiraju pozive članovima županijskih postrojbi pored poziva koje raznose na lokalnoj razini. Važnost ovakve službe je iznimno važna za pravovremenu reakciju sustava zaštite i spašavanja na ugrozu.
2.2.9. Voditelji skloništa
Zborno mjesto: Ispred skloništa za koje su zaduženi
Teklići uručuju poziv za mobilizaciju voditeljima skloništa. Nakon toga voditelji odlaze ispred skloništa za
koje su zaduženi, otvaraju ih i vrše neophodne pripreme za prihvat i boravak ljudi.
Način mobilizacije: Pozivanje i aktiviranje Postrojbi
CZ nalaže putem teklićkog sustava od pripadnika
postrojbi, putem sredstava javnog priopćavanja ili
zadužene službe Županije.
2.2.10. Organizacija popune operativnih snaga
zaštite i spašavanja obveznicima i osobnim i skupnim materijalno-tehničkim sredstvima
Popuna operativnih snaga obveznicima vrši se:


imenovanjem na dužnosti u Stožer
na principu radne obveze za pravne osobe koje
se poslovima zaštite i spašavanja bave u redovi-
POPLAVE I PROLOMI BRANA
R.Br. NOSITELJ
1.
HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za vodno područje
slivova Drave i Dunava-Osijek;
Vodnogospodarski odsjek Varaždin- Vodnogospodarska ispostava „BISTRA” Đurđevac


6. srpnja 2012.
raspoređivanjem u Postrojbe civilne zaštite i Povjerenike putem obveze služenja u civilnoj zaštiti
određivanjem stručnih timova ili potrebitog broja
zaposlenika ili članova udruge za izvršavanja dobivene zadaće u zaštiti i spašavanju
Organizacija popune osobnim i skupnim materijalno tehničkim sredstvima
1. Članovi Stožera ZIS popunjavaju se:opremom i -sredstvima za rad stručnih službi Koprivničkokriževačke županije (sredstva veze, računalnu
opremu, i ostala sredstva za rad)
2. Ostale Operativne snage (zdravstvo, vatrogatvo, veterinarstvo, socijalna služba, Organizacija crvenog križa, Hrvatske vode, policija)
-popunjavaju se materijalnim sredstvima, koje
koriste i tijekom redovnih poslova iz svojih vlastitih izvora.3. Postrojbe civilne zaštite specijalističke namjen
e
-popunjavaju se MTS iz skladišta Koprivničkokriževačke županije, iz popisa, kao i iz redovnih
izvora u trgovačkoj mreži (putem ovlaštene osobe
Koprivničko-križevačke županije) ili od pravnih i
fizičkih osoba, temeljem materijalnog ustroja.
4. Ostale pravne osobe i udruge građana od interesa za ZiS, koriste opremu i sredstva vlastitih
tvrtki, te udruga, sukladno dobivenoj zadaći u zaštiti i spašavanju.
2.2.11. Vrijeme pripravnosti gotovih operativnih
snaga
Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih
nesreća u Koprivničko-križevačkoj županiji izdvojene
su sljedeće ugroze:
1.
2.
3.
4.
5.
Poplave
Potres
Suša
Olujno ili orkansko nevrijeme
Tehničko-tehnološke katastrofe i velike nesreće
izazvane nesrećama u gospodarskim objektima
6. Tehničko-tehnološke katastrofe izazvane nesrećama u prometu (cestovnom, zračnom i pomor-
DIO SNAGA NO- VRIJEME MOBILIZACISITELJA
JE I AKTIVIRANJA
Odmah do 1h
VRIJEME PRIPRAVNOSTI
ODMAH
6. srpnja 2012.
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
2.
Vatrogasne postrojbe
3.
Stožer zaštite i spašavanja Koprivničko-križevačke županije
Zapovjedništvo civilne zaštite
Koprivničko-križevačke županije
Čelništvo Koprivničko-križevačke
županije
Postrojba civilne zaštite za logistiku
Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Varaždin
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
VZ Koprivničkokriževačke županije
Hrvatska elektroprivreda, DP
„Elektra“ Koprivnica
Dom zdravlja Koprivničkokriževačke županije
Društvo Crvenog križa Koprivničko-križevačke županije
Odmah do 1 h
30 min
4h
ODMAH
Odmah do 3 h
Odmah po primitku zahtjeva od čelništva Županije ili
DUZS
(čelništvo ugrožene općine/grada koordinira pozivanje sa čelništvom Koprivničko-križevačke županije)
ODMAH nakon poplava
1h
3h
Odmah do 3 h
3h
11.
Ostale operativne snage
2 h do 1 dan
12.
Prijevozničke tvrtke
2 h do 1 dan
R.Br.
NOSITELJ
POTRES
DIO SNAGA
NOSITELJA
1.
Vatrogasne postrojbe
2.
Stožer zaštite i spašavanja Koprivničko-križevačke županije
Zapovjedništvo civilne zaštite
Koprivničko-križevačke županije
Čelništvo Koprivničkokriževačke županije
Specijalističke postrojbe civilne
zaštite
Dom zdravlja Koprivničkokriževačke županije
Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Varaždin
3
4.
5.
6.
7.
VZ Koprivničkokriževačke županije
VRIJEME
MOBILIZACIJE I
AKTIVIRANJA
Odmah do 1 h
1h
1h
30 min
Hitna medicinska služba
- Stranica 515
ODMAH
i sukcesivno prema razvoju situacije
ODMAH
Pri prijetnji ugroze
ODMAH
Pri prijetnji ugroze
ODMAH
1h
Dežurne službe
na terenu
Hitna medicinska služba
Broj 7
ODMAH
nakon poplave
ODMAH
i sukcesivno prema razvoju situacije
ODMAH
Nakon poplave i sukcesivno prema razvoju situacije
ODMAH
Nakon poplave i sukcesivno prema razvoju situacije
VRIJEME
PRIPRAVNOSTI
ODMAH
Nakon potresa
i sukcesivno prema razvoju situacije
ODMAH
Nakon potresa
ODMAH
Nakon potresa
4h
ODMAH
Nakon potresa
ODMAH nakon potresa
Odmah do 3 h
ODMAH nakon potresa
Odmah do 3 h
Odmah po primitku zahtjeva od čelništva općine ili
DUZS
ODMAH
Nakon potresa
i sukcesivno prema razvoju situacije
Sukcesivno razvoju situacije
8.
Društvo crvenog križa Koprivničko-križevačke županije
3h
9.
Veterinarske organizacije
2h
Stranica 516 - Broj 7
10.
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
14.
Hrvatska elektroprivreda, DP
„Elektra“ Koprivnica
Županijska uprava za ceste
Koprivničko-križevačke županije
Hrvatske ceste d.o.o. Ispostava
Varaždin, sektor za održavanje
Županijska uprava za ceste
Koprivničko-križevačke županije
Ostale operativne snage
15.
Prijevozničke tvrtke
2 h do 1 dan
16.
Udruge
Odmah
ODMAH
Nakon potresa
i sukcesivno prema razvoju situacije
ODMAH
Nakon potresa
i sukcesivno prema razvoju situacije
ODMAH
VRIJEME MOBILIZACIJE I AKTIVIRANJA
do 3 h
VRIJEME PRIPRAVNOSTI
ODMAH po dojavi
1h
ODMAH
1h
ODMAH
3h
ODMAH,
predstavljaju uglavnom
operativne kapacitete
iz kategorije snaga za prvi
odgovor, mjera se može
uvoditi i sukcesivno, ovisno o razvoju događaja i
odlukama mjerodavnih
koordinativnih i zapovjednih tijela i čelnika Koprivničko-križevačke županije
Uključuju se na
zahtjev ravnatelja
DUZS, sukcesivno
po potrebi ovisno
o razvoju događaja,
postupaju po planovima
zis i SOPovima
ODMAH
2h
ODMAH
3h
ODMAH
11.
12.
13.
R.Br.
1.
2.
3.
Dežurne službe
na terenu
6. srpnja 2012.
OSTALE PRIRODNE OPASNOSTI
NOSITELJ
DIO SNAGA NOSITELJA
Vatrogasne postrojbe
VZ Koprivničkokriževačke županije
Stožer zaštite i spašavanja
Koprivničko-križevačke županije
Zapovjedništvo civilne zaštite
Koprivničko-križevačke župa-
3h
ODMAH nakon potresa
3h
ODMAH nakon potresa
3h
ODMAH nakon potresa
3h
ODMAH nakon potresa
2 h do 1 dan
4.
Čelništvo Koprivničkokriževačke županije
30 min
5.
Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Varaždin
Odmah do 3 h
6.
Hrvatska elektroprivreda, DP
„Elektra“ Koprivnica
Komunalna društva
7.
8.
Županijska uprava za ceste
Koprivničko-križevačke župa-
Dežurne službe
na terenu
Dežurne službe
na terenu
6. srpnja 2012.
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
9.
Hrvatske ceste d.o.o. Ispostava Varaždin, sektor za održa-
10.
Dom zdravlja Koprivničkokriževačke županije
R.Br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Hitna medicinska
služba
Broj 7
3h
ODMAH
Odmah do 3 h
ODMAH
- Stranica 517
TEHNIČKO-TEHNOLOŠKE KATASTROFE I VELIKE NESREĆE IZAZVANE NESREĆAMA U
GOSPODARSKIM OBJEKTIMA I U PROMETU
VRIJEME
DIO SNAGA NOVRIJEME
NOSITELJ
MOBILIZACIJE I
SITELJA
PRIPRAVNOSTI
AKTIVIRANJA
VZ KoprivničkoODMAH po dojavi
Vatrogasne postrojbe
križevačke župaOdmah do 1 h
o događaju od strane
nije
DC 112.
ODMAH po dojavi
Stožer zaštite i spašavanja Ko1h
o događaju od strane
privničko-križevačke županije
DC 112.
Zapovjedništvo civilne zaštite
ODMAH po dojavi
Koprivničko-križevačke
1h
o događaju od strane
županije
DC 112.
Čelništvo Koprivničko30 min
ODMAH
križevačke županije
ODMAH ili kada se sukladno situacijskom izvješću
mjera uvede od strane
Postrojbe civilne zaštite
4h
čelništva županije i Stožera ZiS, odnosno kada
to zatraže taktičke
razine sustava ZiS
Dom zdravlja KoprivničkoHitna medicinska
Odmah do 3 h
ODMAH
križevačke županije
služba
Županijska uprava za ceste
Koprivničko-križevačke župani3h
Ovisno o razvoju situacije
je
ODMAH ili kada
se sukladno situacijskom
izvješću
Hrvatske ceste d.o.o. Ispostava
3h
mjera uvede od
Varaždin, sektor za održavanje
strane čelništva općine i
Stožera zis
Županijska uprava za ceste
Koprivničko-križevačke županije
3h
2.2.12. Troškovi aktiviranja snaga zaštite i spašavanja

Troškove aktiviranja snaga zaštite i spašavanja koje
su u ingerenciji Koprivničko-križevačke županije snosi
Koprivničko-križevačka županija.
Troškovnik za privremeno oduzete pokretnine
(naknade) i isplatu naknade troškova mobiliziranim građanima radi se prema:
- Uredbi o načinu utvrđivanja naknade za
ODMAH
privremeno oduzete pokretnine radi provedbe
mjera zaštite i spašavanja (NN 85/06),
Uredbi o visini i uvjetima za isplatu naknade troškova mobiliziranim građanima (NN 91/06).
3. MJERE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
3.1. ZAŠTITA OD POPLAVA
Na području Koprivničko-križevačke županije
nema opasnosti od katastrofalnih poplava ili je iznimno mala. Bujice i pritoci slivnog područja Bistra uslijed
Stranica 518 - Broj 7
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
velikih kiša i otapanja snijega mogu izazvati poplave
u pojedinim mjestima, jer depresije na nasipima, kao i
smanjenje visine nasipa predstavljaju kritična mjesta.
Broj dionica iz
Državnog plana
za obranu od
poplave
Slivno područje
Bistra
29
30
31
31
I
Slivno
Područje
"Bistra"
32
32
Zadnje poplave, koje su se dogodile 18. i 19. rujna
2010. godine, pokazale su određene nedostatke, koji
su u kratkom roku i otklonjeni.
Naziv nasipa/
dionice nasipa
Površina branjenog područja
Dužina nasipa/
dionice nasipa
Sektor
29
32
6. srpnja 2012.
33/I
33/II
33/III
33/IV
34
34
34
Nasip "BrodićZgruti"
Lijevi usporni nasip
Nasip "Novo VirjeCrnec"
Nasip"LedineKomatnica"
Usporni nasip uz
Gliboki kanal
Nasip "Libanovec"
Usporni nasipi uz
Gradišće potok
Nasip"LegradSelnica"
Nema nasipa
Nema nasipa
Nema nasipa
Nema nasipa
Nasip "Repaš"
"Traverza Repaš"
Nasip "Repaš- Botovo"
UKUPNO:
1330 ha
7,03 km
9,93 km
480 ha
7,18 km
8,57 km
2650 ha
1,95 km
1,34 km
835 ha
0,82km
8,60 km
3300 ha
1,25 km
0,69 km
16,97 km
8595 ha
58,33 km
Izvor podataka: Hrvatske vode, Vodnogospodarski odsjek Varaždin
Obrana od poplava na području Koprivničko- križevačke županije provodi se u skladu s Državnim planom obrane od poplava. U sljedećoj tablici prikazani su sektori i dionice na području Koprivničko- križevačke županije na
kojima se vrši obrana od poplava.
SEKTOR A- MURA I GORNJA DRAVA
BRANJENO PODRUČJE
DIONICA
19.- Mali sliv Bistra (osim Drave)
A 19.1 – A.19.10.
33 Drava – Mura – na malim slivovima Bistre, Plitvice – Bednje i Trnave
A 33.1 – A 33.9.
A33.16.
Kartografski prikaz branjenog područja Koprivničko- križevačke županije nalazi se u Prilogu 22. Popis sektora i
dionica prema Državnom planu obrane od poplava na području Koprivničko- križevačke županije nalazi se u
Prilogu 23.
6. srpnja 2012.
RED. Z A D A Ć A
BR. ( M J E R A
ZIS)
1.
Organizacija
provođenja
obveza
iz
Državnog
plana obrane od poplava i Plana
obrane od
poplave
Koprivničkok riže vač k e
županije
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
Broj 7
- Stranica 519
N O S I - OPERATIVNI POSTUPCI, KAPACITETI I OPERATIVNI DOP- NAPOMENA
TELJ
RINOS KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
HRVATSKE
VODE, Vodnogospod
arski odjel
za vodno
područje
slivova
Drave
i
DunavaOsijek;
Vodnogospodarski
odsjek
VaraždinVodnogospodarska
ispostava
„BISTRA”
Đurđevac
Prve mjere u nadležnosti su Hrvatskih voda (aktiviranje snaga i
MTS iz operativnih provedbenih planova te kapaciteta na odgovarajućoj razini, označavanje sigurnih zona u poplavnom području; Plan Obrane od poplave ima stupnjevanu obranu na sljedeći način:
Pripremno stanje – stanje se temelji na osnovu vremenskih prognoza, osigurava budnost nižih rukovodioca u sustavu Hrvatskih voda, obavještavaju se koncesionari koji operativno provode
mjere obrane.
Redovna obrana od poplave – spremna je mehanizacija i budnost viših rukovodioca u Hrvatskim vodama – nema postupanja
- voda je još uvijek u koritima vodotoka- obavještavaju se svi
koji se uključuju u aktivnosti na višim stupnjevima obrane (ŽC
112 – obavještava i gradonačelnike)
Izvanredna obrana od poplave- provode još uvijek Hrvatske
vode, aktiviraju se koncesionari, obavještavaju se svi koji se
uključuju u aktivnosti na višim stupnjevima obrane
Svim aktivnostima više ne rukovode Hrvatske vode rukovođenje preuzima Koprivničko-križevačka županija, a uključuju se i
gradovi i općine sa svojim snagama. Sukladno Planu ZiS – u
pripravnost se stavljaju operativne snage koje se uključuju u
mjere obrane od poplave.
Izvanredno stanje - izljeva se voda iz korita, moguća materijalna šteta, gubici ljudskih života – uključuju se svi ljudski i materijalni resursi na području Koprivničko-križevačke županije. Rukovoditelj obrane od poplava inicira uzbunjivanje stanovništva;
inicira evakuaciju stanovništva i materijalnih i kulturnih dobara
iznad ili izvan poplavnog područja uz primjenu osobne i uzajamne pomoći);
Koprivničko-križevačka županija kod nastupa opasnosti od
plavljenja većeg opsega (Izvanredna obrana od poplave) uvodi
dežurstva i nalaganje aktivnosti na provedbi mjera obrane od
poplava, na područjima svoje nadležnosti na inicijativu rukovoditelja obrane od poplava:
- organiziranje, opremanje operativnih snaga ZiS na području
svoje nadležnosti; (osobni i materijalni ustroj postrojbi; strukturu, sastav i veličinu postrojbi; popunu, zapovijedanje, opremanje i djelovanje, a sve navedeno uz utvrđivanje odgovornih osoba i ostvarivanje komunikacije sa Stožerom ZiS i suradnjom s
drugim operativnim snagama ZiS; mobilnost i veze; i sl.)
-provođenje operativnih i logističkih mjera za smanjenje rizika,
zaštitu i spašavanje ugroženog stanovništva i imovine te uklanjanje posljedica (priprema za postupanje po informacijama
upozorenja; provođenje zadaća, upute odgovornim osobama o
angažiranju vlastitih kapaciteta i načinu ostvarivanja suradnje s
operativnim snagama i sudionicima ZiS; osiguravanje materijalnih i tehničkih potreba tijekom djelovanja operativnih snaga;
pomoćni dokumenti, mape informatički programi; i sl.)
KOD IZVANREDNOG STANJA
aktiviranje Stožera ZiS i operativnih snaga ZiS-a provedba mjera obrane od poplava odnosno mjera ZIS (obavljati potrebne
radnje i izvoditi radove na vodnim građevinama ili graditi privremene vodne građevine, evakuacija, zbrinjavanje, spašavanje iz
vode, prva pomoć i dr);
U skladu s razmjerima nastalih posljedica Župan proglašava
izvanredno stanje;
Nakon povlačenja voda-prestanak poplava- formiraju stručno
povjerenstvo za procjenu šteta na područjima svoje nadležnosti
Druge aktivnosti (asanacija i sl.)
Izvršitelji:
-HRVATSKE VODE, VGO Varaždin- Vodnogospodarska ispostava
„BISTRA” Đurđevac
-Stožer zaštite i
spašavanja Kopr i v n i č k o križevačke županije
-Zapovjedništvo
civilne zaštite Kop r i v n i č k o križevačke županije
-Postrojbe Civilne
zaštite za logistiku
-Vatrogasna zajednica Koprivnič-križevačke županije
-HGSS Varaždin
-Tvrtke i obrti koji
mogu pomoći materijalno tehničkim
sredstvima
Stranica 520 - Broj 7
2.
3.
Organizacija
zaštite područja i naselja ugroženih poplavama i bujicama te zona
ugroženih
poplavnim
valovima
uslijed proloma brana
na hidroakumulacijama
ili iznenadnih prelijevanja s mjerama zaštite
i spašavanja
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
Koprivničko
-križevačka
županija
DUZS područni ured
Koprivnica
6. srpnja 2012.
Prve mjere u nadležnosti su HEP (aktiviranje snaga i MTS iz I z v r š i t e l j i :
operativnih provedbenih planova te kapaciteta na odgovaraju- -HRVATSKE
VOćoj razini) sukladno operativnim planovima HEP.
DE, VGO VaraždinVodnogospodarska
Planovima HEP za područje nadležnosti: Definirana su ugro- ispostava „BISTRA”
žena područja, sigurne zone u poplavnom području, sustav Đurđevac
uzbunjivanja stanovništva; evakuacija i zbrinjavanje stanovni- -Hrvatska elektropštva, mat. i kulturnih dobara iznad ili izvan poplavnog područ- r i v r e d a ,
DP
ja, osobna i uzajamna pomoć te obavljanje potrebnih radnji i „Elektra“ Koprivnica
izvođenje radova na vodnim građevinama ili građenje privre- -Izrada dijela plana:
menih vodnih građevina uz utvrđivanje pravnih osoba i odgo- U suradnji sa Hrvornih osoba s imenima i prezimenima, brojevima telefona, vatskim vodama i
mobitela i adresama, ostvarivanje komunikacije sa stožerom HEP-om
ZiS i suradnja s drugim operativnim snagama ZiS; mobilnost i
veze; način provedbe uključujući i ostale mjere zaštite na
smanjenju rizika i zaštitu i spašavanje ugroženog stanovništva i imovine te uklanjanje posljedica);
Provedba drugih aktivnosti

Organizaciju Koprivničko Pravne osobe i službe koje se uključuju u obranu od poplava
i
pregled -križevačka su Hrvatske vode VGO Varaždin- Vodnogospodarska ispostaobveza
u županija
va „BISTRA” Đurđevac, Stožer ZIS Koprivničko-križevačke
oj ač ava nj u
županije, Zapovjedništvo civilne zaštite Koprivničkozaštitne inkriževačke županije, Postrojbe civilne zaštite za logistiku, VZ
frastrukture i
Koprivničko-križevačke županije, HGSS Varaždin, tvrtke i obrprovođenju
ti koji mogu pomoći materijalno tehničkim sredstvima i komudrugih aktivnalna poduzeća
nosti s pregledom pravStožer prikuplja informacije o stanju kritične infrastrukture
nih osoba te
(vodoopskrba, elektroopskrba, plinoopskrba, telekomunikacislužbi koje
je, za prikupljanje informacija zaduženi su članovi Stožera za
se uključuju
komunalne djelatnosti) i vlasnici kritične infrastrukture.
u obranu od
poplava
1.Za uspostavu opskrbe električnom energijom na području
(zadaće noKoprivničko-križevačke županije nadležna je pravna osoba
siteljima na
HEP (DP „Elektra“ Koprivnica)
području
2.Za redovnu opskrbu vodom na području Koprivničkonadležnosti)
križevačke županije nadležna su komunalna poduzeća :Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci, GKP Komunalac
d.o.o., Koprivnica, Komunalije d.o.o. Đurđevac
3.Za popravak telekomunikacija nadležan je T-com
4.Za popravak prometnica nadležne su Hrvatske ceste d.o.o.
Ispostava Varaždin, sektor za održavanje Županijska uprava
za ceste Koprivničko-križevačke županije
Izvršitelji:
-Operateri-vlasnici
objekata
kritične
infrastrukture materijalnih i kulturnih
dobara nadležnog
područja i ostale
operativne
snage
ZiS .
-HEP- DP „Elektra“
Koprivnica
-GKP
Komunalac
d.o.o.
Koprivnica,
Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci,
Komunalije
d.o.o.
Đurđevac
-T-com
–tehnička
služba
-Hrvatske
ceste
d.o.o.
Ispostava
Varaždin, sektor za
održavanje
-Županijska uprava
za ceste Koprivnič(U Prilogu 14. je napravljen popis s imenima i prezimenima ko-križevačke župaodgovornih osoba s brojevima telefona, mobitela i adresama) nije
Izrada dijela plana:
U suradnji sa odgovornima u objektima
kritične infrastrukture
6. srpnja 2012.
4.
5.
6.
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
Spašavanje
iz
vode
(zadaće
snaga CZ)
Broj 7
- Stranica 521
Koprivnič- - Aktivnosti operativnih snaga zaštite:
k
o
- -Za neposredno spašavanje stradalih iz vode nadležni su
križevačka
Postrojbe CZ opće namjene gradova i općina, VZ Kožupanija
privničko-križevačke županije;
-Za evakuacija stradalih iz Plana CZ, nadležni su Tim
civilne zaštite za logistiku, prijevozničke tvrtke i Postrojbe CZ opće namjene ugroženih gradova i općina
-Zbrinjavanje stradalih iz Plana CZ nadležni su Društvo
Crvenog križa Koprivničko-križevačke županije, centri
za socijalnu skrb Koprivničko-križevačke županije,
Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije, liječnici
koncesionari, Caritas
-Dobrovoljna vatrogasna društva, Udruge, klubovi i društva, Pravne osobe za pripremu hrane i prijevoz stanovnika, Tim civilne zaštite za logistiku, Postrojbe civilne zaštite opće namjene općina i gradova na prostoru
Koprivničko-križevačke županije
-Za ispumpavanje objekata nadležna je VZ Koprivničkokriževačke županije
-I druge aktivnosti s operativnim snagama ZiS
(U Prilogu 14. je napravljen popis s imenima i prezimenima odgovornih osoba s brojevima telefona, mobitela i adresama)
U p o r a b a Koprivnič- Popis MTS operativnih snaga i pravnih osoba od interesa
MTS za zaš- k
o
- za zaštitu i spašavanje
titu od pop- križevačka Popis MTS za postrojbe CZ
lava
županija Popis MTS građana
Popis MTS HCK
IZVRŠITELJI:
-Operativne snage ZiS
Način zaštite ugroženih
objekata
kritične infrastrukture
Izvršitelji:
-vlasnici objekata kritične
infras truk ture
(pravne osobe od
interesa za zaštitu i
spašavanje) i operativne snage ZiS
Koprivnič- -Provedba tehničke zaštite proizvodnih objekata i distribuk
o
- cijske mreže (vreće s pijeskom, pumpanje vode i sl,
križevačka operativne snage ZiS, građani i sl);
županija
-Provedba osiguranja neometanog djelovanja ključnih
procesa i operacija;
-Provedba Osiguranja zamjenskog specijalističkog osoblja i opreme;
-Provedba preseljenja infrastrukture;
-I drugi načini zaštite,
U nadležnosti je vlasnika objekata kritične infrastrukture:
-HEP- DP „Elektra“ Koprivnica
-GKP Komunalac d.o.o. Koprivnica, Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci, Komunalije d.o.o. Đurđevac
-Županijska uprava za ceste Koprivničko-križevačke županije
-Hrvatske ceste d.o.o. Ispostava Varaždin, sektor za održavanje
-T-com –tehnička služba
Popis s imenima i prezimenima odgovornih osoba i zadaća, brojevima telefona, mobitela i adresama nalazi se u
Prilogu 14.
Izvršitelji:
-Stožer za ZiS
Ažuriranje popisa te
organizaciju prikupljanja
podataka za MTS od
građana provesti će
Stožer u suradnji sa PU
K o p r i v n i č k o križevačkom.
(U suradnji s distributerim a,
operaterim a,
zdravstvenim ustanovama)
Stranica 522 - Broj 7
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
7.
Organiza- Koprivničkociju pruža- k r i že v a č k a
nja
prve županija
medicinske
pomoći
i
psihološke
potpore
8.
Organiza- Koprivničkocija pruža- k r i že v a č k a
nja veteri- županija
n a r s k e
pomoći
9.
Organiza- Koprivničkocija evaku- k r i že v a č k a
acije i zbri- županija
njavanja s
pregledom
nositelja s
kapacitetima i zadaćama
(razrađuje
se Planom
CZ)
10.
Organizacija provođenja humane asanacije
i
identifikacije poginulih
PU Koprivn i č k o k r i že v a č k e
županije
Dom zdravlja Koprivn i č k o k r i že v a č k e
županije
6. srpnja 2012.
Prvu medicinsku pomoć unesrećenima pružiti će hitna Izvršitelj:
pomoć koja djeluje na području Koprivničko- -HMP na području Koprivkriževačke županije, nakon čega se uključuju djelatni- ničko-križevačke županici Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije i je
liječnici koncesionari. Prvu pomoć pružiti će i djelatnici -Županijska bolnica „dr.
Društva CK Koprivničko-križevačke županije.
Tomislav Bardek“ u Koprivnici
Psihološku potporu pružiti će djelatnici Centara za -Dom zdravlja Koprivničko
socijalnu skrb Koprivničko-križevačke županije i Druš- -križevačke županije i
tva CK Koprivničko-križevačke županije.
liječnici koncesioanari
-Zavod za javno zdravstvo
Opskrbu sanitetskim materijalom i opremom dati će Koprivničko-križevačke
bolnice i ljekarne na prostoru Koprivničko-križevačke županije;
županije.
-Društvo CK Koprivničkokriževačke županije InPopis s imenima i prezimenima odgovornih osoba i terventni tim
zadaća, brojevima telefona, mobitela i adresama nala- -Centri za socijalnu skrb
zi se u Prilogu 14.
Koprivničko-križevačke
županije
ljekarne
Stožer prikuplja informacije o stoci i domaćim životi- Izvršitelj:
njama koje su bez nadzora.
-Veterinarske organizacije
Načelnik Stožera zatražiti će se podatke od gradonačelnika/općinskih načelnika i predsjednika Mjesnih
odbora
Nadležnost za:
-praćenje stanja i provođenje aktivnosti na sprječavanju nastanka ili širenja zaraznih bolesti;
-nadzor nad prometom i distribucijom namirnica životinjskog porijekla
-prikupljanje i zbrinjavanje životinja; liječenje, klanje ili
eutanazija životinja;
-i druge provedbene aktivnosti ima
Imaju veterinarske organizacije na prostoru Koprivničko-križevačke županije (ovisno o ugroženom području) (popis odgovornih osoba je u Prilogu 14.)
Evakuaciju provode , sukladno Planu CZ i uputama Izvršitelji:
Stožera zaštite i spašavanja i Tima civilne zaštite za -Stožer ZiS
logistiku pripadnici Postrojbe CZ opće namjene (na -Tim CZ za logistiku
području JLS-a na kojem djeluju). Uključuju se i Druš- -Postrojbe CZ opće namtvo crvenog križa Koprivničko-križevačke županije i jene (na području JLS-a
Centri za socijalnu skrb Koprivničko-križevačke župa- na kojem djeluju)
nije.
-Društvo CK Koprivničkokriževačke županije
Ovdje se uključuju prijevozničke tvrtke (Prilog 14. ) sa -Centri za socijalnu skrb
svojim vozilima.
Koprivničko-križevačke
Popis s imenima i prezimenima odgovornih osoba i županije
zadaća, brojevima telefona, mobitela i adresama nala- -Prijevozničke tvrtke
zi se u Prilogu.14
-identifikaciju poginulih provode djelatnici PU Kopriv- Izvršitelji:
ničko-križevačke županije , Doma zdravlja Kopriv- -Pogrebna poduzeća
ničko-križevačke županije i liječnici opće (obiteljske) -Dom zdravlja Koprivničko
medicine koncesionari
-križevačke županije
-sanitarni nadzor na ukapanjem mrtvih provode pog- -Komunalna društva
rebna poduzeća uz djelatnike mjesnih groblja;
-Organizacija humane
osiguranje prostora za prikupljanje poginulih i druge asanacije i identifikacija
provedbene aktivnosti provode komunalna društva poginulih vršiti će se po
na ugroženim područjima Koprivničko-križevačke posebnim propisima
županije.
(sudac, policijski službenik, liječnik, povjerenik
CZ-a i dr.)
6. srpnja 2012.
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
Broj 7
- Stranica 523
Popis s imenima i prezimenima odgovornih osoba i
zadaća, brojevima telefona, mobitela i adresama nalazi se u Prilogu 14.
Lokacije za ukop su mjesna groblja.
11.
12.
13.
Organiza- Koprivničko- -za organizaciju prikupljanja životinjskih leševa zaducija provo- k r i že v a č k a žena su komunalna društva koja djeluju na ugrožeđenja ani- županija
nom području uz suradnju Veterinarskih organizacimalne asaja
nacije
-praćenje stanja i provođenje aktivnosti na sprječavanju nastanka ili širenja zaraznih bolesti u nadležnosti je Zavoda za javno zdravstvo Koprivničkokriževačke županije
-neškodljivo uklanjanje ranjenih, ozlijeđenih ili bolesnih životinja u nadležnosti je Veterinarskih organizacija koja djeluju na ugroženom području
-određivanje lokacija za ukop životinja (lokacije je
potrebno za uskladiti s nadležnima na određenoj
razini planiranja)
Popis s imenima i prezimenima odgovornih osoba i
zadaća, brojevima telefona, mobitela i adresama nalazi se u Prilogu 14.
Reguliranje Stožer ZIS -za ocjenu stanja i funkcionalnosti prometa i komuniprometa i
kacijskih sustava i objekata zadužena je PU Koprivosiguranja
ničko-križevačke županije, Županijska uprava za
za vrijeme
ceste Koprivničko-križevačke županije, Hrvatske
intervencija
ceste d.o.o. Ispostava Varaždin, sektor za održavanje. Stožer definira prioritete u sanaciji prometnica i
upućuje zahtjev za aktiviranjem
-donošenje odluka o zabrani cestovnog, željezničkog
i morskog prometa poradi zaštite sigurnosti na pogođenom području u nadležnosti je PU Koprivničkokriževačke županije;
-uspostavu alternativnih prometnih pravaca provodi
PU Koprivničko-križevačke županije;
osiguranje telekomunikacijskih veza korisnika s prednošću uporabe provodi T-com;
-nadzor i čuvanje ugroženog područja provodi PU
Koprivničko-križevačke županije;
-osiguravanje područja intervencija provodi PU Koprivničko-križevačke županije
Stožer donosi odluku da Župan od Policije traži osiguranje gotovih snaga zaštite i spašavanja ili pravnih
osoba od interesa za zaštitu i spašavanje
Izvršitelji:
-Veterinarske organizacije
(Prilog 14)
-ZZJZ
Koprivničkokriževačke županije
-Komunalna društva (Prilog
14.)
Izvršitelji:
-PU
Koprivničkokriževačke županije
Obavješći- KoprivničkoPODSJETNIK ZA OBAVJEŠĆIVANJE JAVNOSTI Izvršitelji:
vanje jav- k r i že v a č k a
-Župan
nosti
županija
-Obavijest sredstvima javnog priopćavanja daje Župan ili osoba koju ovlasti;
-Službena objava podataka o žrtvama
-Stanje na pogođenom području
-Opasnostima za ljude materijalna dobra i okoliš
-Mjerama koje se poduzimaju
-Putovima evakuacije i lokacijama za prihvat i pružanje PMP
-Provođenju osobne i uzajamne zaštite
-Sudjelovanju i suradnji s operativnim snagama ZiS
-Pristupu dodatnim informacijama
-Ostalim činjenicama u svezi sa specifičnim okolnostima događaja i dr.
Stranica 524 - Broj 7
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
6. srpnja 2012.
3.2. ZAŠTITA OD POTRESA
RED Z A D A Ć A NOSITELJ OPERATIVNI POSTUPCI, KAPACITETI I
.BR. (MJERA ZIS)
OPERATIVNI DOPRINOS KOPRIVNIČKOKRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
1.
Pozivanje
Župan
Župan poziva Stožer zaštite i spašavanja
Župan poziva službenike županijske uprave
Župan nalaže Zapovjedniku civilne zaštite
mobilizaciju timova civilne zaštite i daljnje
postupanje po Planu civilne zaštite
NAPOMENA
2.
Izvršitelji:
Načelnici JLS-ova
Predsjednici mjesnih odbora
povjerenici CZ
3.
Analiza sta- Stožer ZiS Stožer započinje prikupljanje podataka o stanja
nju u srušenim i oštećenim objektima, posebno u javnim: škole, vrtići, trgovine, ugostiteljski objekti. Informacije se prikupljaju od strane Centra 112, gradonačelnika, općinskih
načelnika, predsjednika Mjesnih odbora i
Povjerenika Civilne zaštite po mjesnim odborima.
Stožer utvrđuje prioritete u raščišćavanju
ruševina.
Stožer nakon analize određuje mobilizaciju
materijalno – tehničkih sredstava.
Ako postojeće snage i materijalna sredstva
nisu dovoljna Župan traži pomoć od RH
Organizacija Koprivnič- Evakuacija i zbrinjavanje stanovništva, mat.
raščišćava- k
o
- i kulturnih dobara, osobna i uzajamna ponja ruševina križevač- moć te obavljanje potrebnih radnji i izvođei spašavanja ka župa- nje radova na ruševinama izvršiti će snage
zatrpanih , n i j a ZiS navedene u napomenama sukladno
utvrđivanj e ( S t o ž e r zahtjevu Župana Koprivničko-križevačke
zadaća
s ZIS)
županije, zakonu i vlastitim planovima. Pop r e g l e d o m D U Z S daci o navedenim snagama nalaze se u Prizadaća
i podr uč ni logu 14. Plana. Kao potpora navedenim
nadležnosti ured Kop- snagama u raščišćavanju ruševina određuju
rivnica
se komunalna društva te tvrtke i obrti koji
posjeduju potrebnu mehanizaciju za raščišćavanje (navedeni u Prilogu 14.)
Župan nakon analize može zatražiti
od Centra 112 da se emitiraju Upute
o
postupanju u slučaju potresa
Za prikupljanje informacija o stanju
prohodnosti prometnica zadužen je
član Stožera zaštite i spašavanja
predstavnik Policijske uprave
Izvršitelji:
-Vatrogasna zajednica KKŽ (zbog
stalnog dežurstva i opreme koju
posjeduje JVP uvjek prva dolazi
do mjesta nesreće)
-Stožer zaštite i spašavanja Koprivničko-križevačke županije
-Čelništvo Koprivničko-križevačke
županije
-Tim civilne zaštite za spašavanje
iz ruševina – lake kategorije
-Tim civilne zaštite za logistiku
-Tim civilne zaštite za opsluživanje
sirena
-Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije
-Dom zdravlja Koprivničk o križevačke županije
-HEP- DP „Elektra“ Koprivnica ,
-Županijska uprava za ceste Koprivničko-križevačke županije
-Hrvatske ceste d.o.o. Ispostava
Varaždin, sektor za održavanje
-Komunalna društva na prostoru
Koprivničko-križevačke županije
-Tvrtke i obrti na prostoru Koprivničko-križevačke županije koji
posjeduju potrebnu mehanizaciju
za raščišćavanje
Izrada dijela plana U suradnji sa
pravnim osobama od značaja za
zaštitu i spašavanje
6. srpnja 2012.
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
Broj 7
- Stranica 525
4.
Organizaciju
i uspostavljanja funkcija
kritične
infrastrukture i provođenju
drugih
aktivnosti s
pregledom
pravnih osoba te službi
koje se uključuju u zaštitu od potr e s a
(zadaće nositeljima na
području
nadležnosti)
Koprivnič- Stožer prikuplja informacije o stanju kritične infrastrukk
o
- ture (vodoopskrba, elektroopskrba, plinoopskrba, telekriževač- komunikacije, za prikupljanje informacija zadužen je
ka župani- članovi stožera za komunalne djelatnosti) i vlasnici krija (Stožer tične infrastrukture.
ZiS)
-Za uspostavu opskrbe električnom energijom na
području Koprivničko-križevačke županije nadležna je pravna osoba HEP (DP „Elektra“
Koprivnica)
-Za redovnu opskrbu vodom na području Koprivničko-križevačke županije nadležna su komunalna
poduzeća na području Koprivničko-križevačke
županije
-Za popravak telekomunikacija nadležan je T-com
-Za popravak prometnica nadležne su Županijska
uprava za ceste Koprivničko-križevačke županije, Hrvatske ceste d.o.o. Ispostava Varaždin,
sektor za održavanje
-Za popravak magistralnog plinovoda nadležna je
tvrtka Plinacro d.o.o., a lokalnog GKP Komunalac d.o.o. Koprivnica
-Za popravak željezničke pruge nadležne su Hrvatske željeznice
-IZVRŠITELJI: Operaterivlasnici objekata kritične
infrastrukture materijalnih i kulturnih dobara
nadležnog područja) i
ostale operativne snage
ZiS .
-HEP- DP „Elektra“ Koprivnica
-Komunalna poduzeća
-T-com –tehnička služba
Županijska uprava za
ceste
Koprivničkokriževačke županije
-Hrvatske ceste d.o.o.
Ispostava Varaždin, sektor za održavanje
-Plinacro d.o.o.
-Hrvatske željeznice
-Izrada dijela plana:U suradnji sa odgovornima u
objektima kritične infrastrukture
5.
Izviđanje
i
spašavanje
iz ruševina
(zadaće
snaga ZiS)
Koprivnič- Aktivnosti operativnih snaga zaštite Koprivničkok
o
- križevačke županije za zaštitu i spašavanje od potresa:
križevačka Za gašenje požara nadležna je VZ Koprivničkož u p a n i j a križevačke županije sa JVP-ovima i DVD-ovima,
( S t o ž e r Za izviđanja i pretraživanja ruševina nadležna je HrZiS)
vatska gorska služba spašavanja – Stanica Varaždin i Tim civilne zaštite za spašavanje iz ruševina –
lake kategorije
Za neposredno spašavanje stradalih iz ruševina nadležna je HGSS Varaždin, Tim civilne zaštite za spašavanje iz ruševina – lake kategorije, komunalna društva te tvrtke i obrti koji posjeduju potrebnu mehanizaciju za raščišćavanje (navedeni u Prilozima 14. i 15.)
Za evakuacija stradalih iz Plana CZ,nadležne su prijevozničke tvrtke na području Koprivničko-križevačke
županije (navedene u Prilogu 14.)
Za zbrinjavanje stradalih iz Plana CZ nadležni su
Stožer zaštite i spašavanja Koprivničko-križevačke
županije i Tim civilne zaštite za logistiku, a stradali
će se zbrinuti u skloništima i drugim objektima
namjenjenim za zbrinjavanje stanovništva
(navedeni u Planu CZ)
VZ Koprivničko-križevačke
županije
HGSS Varaždin
Tim civilne zaštite za spašavanje iz ruševina –
lake kategorije
komunalna društva
tvrtke i obrti koji posjeduju
potrebnu mehanizaciju
za raščišćavanje
prijevozničke tvrtke na
području Koprivničkokriževačke županije
Stožer zaštite i spašavanja
Koprivničkokriževačke županije
Tim civilne zaštite za logistiku
6.
Uporaba
MTS za zaštitu od potresa
Koprivnič- Popis MTS operativnih snaga i pravnih osoba od interek
o
- sa za zaštitu i spašavanje – nalazi se u Prilogu 14.
križevač- Popis MTS za Tim civilne zaštite za spašavanje iz
ka župani- ruševina – lake kategorije, Tim civilne zaštite za logija (Stožer stiku i Tim civilne zaštite za opsluživanje sirena (Ovaj
ZiS)
popis dodati u Priloge nakon što se timovi osnuju)
Popis MTS HCK Nalazi se u Prilogu 11.
Popis MTS privrednih subjekata koji sudjeluju u ZiS-u
nalazi se u Prilogu 14.
Troškove angažiranih pravnih osoba i redovnih službi
prema vrsti određenih aktivnosti s dnevnim troškovima
strojeva ljudi i sl. snositi će Koprivničko-križevačka
županija
Izvršitelji:
Stožer za ZiS
Ažuriranje popisa te organizaciju prikupljanja podataka za MTS od građana
provesti će Stožer u suradnji sa PU Koprivničkokriževačke županije.
Stranica 526 - Broj 7
7.
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
N a č i nHEP(DP
z a š t i t e „Elektra“ Korpivugroženih nica),
o b j ek a t a Ž u p a n i j s k a
k r i t i č n e uprava za cesinfrastruk- te Koprivničkoture
križevačke
županije,
Hrvatske ceste
d.o.o. Ispostava Varaždin,
sektor za održavanje
T-com –tehnička
služba
Komunalna poduzeća na području Koprivničko
-križevačke županije,
Plinacro d.o.o.,
Komunalac
d.o.o.,
Hrvatske željeznice
Provedba osiguranja tehničke zaštite proizvodnih objekata i distribucijske mreže
( istraživanje i spašavanje iz ruševina i sl, operativne
snage ZiS, građani i sl);
Provedba osiguranja neometanog djelovanje ključnih
procesa i operacija;
Provedba Osiguranja zamjenskog specijalističkog osoblja i opreme;
Provedba Preseljenja infrastrukture;
I drugi načini zaštite,
U nadležnosti je vlasnika objekata kritične infrastrukture:
Županijska uprava za ceste Koprivničko-križevačke
županije
Hrvatske ceste d.o.o. Ispostava Varaždin, sektor za
održavanje
T-com –tehnička služba
Komunalna društva na području Koprivničkokriževačke županije
Plinacro d.o.o.
Hrvatske željeznice
8.
Organi- Koprivničkoz a c i j u križevačka župapružanja nija (Stožer ZiS)
prve medicinske
pomoći i
psihološke potpore
Stožer prikuplja informacije o stanju objekata za pružanje
zdravstvenih usluga, a za to je zadužen član Stožera za
zdravstveno zbrinjavanje. Stožer prikuplja informacije o
stanju medicinske opreme i zaliha lijekova te sanitetskog
materijala.
Prvu medicinsku pomoć unesrećenima pružiti će hitna
pomoć koja djeluje na području Koprivničko-križevačke
županije, nakon čega se uključuju djelatnici Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije. Prvu pomoć pružiti
će i djelatnici Društva CK Koprivničko-križevačke županije.
Psihološku potporu pružiti će djelatnici Centara za socijalnu skrb Koprivničko-križevačke županije i Društva CK
Koprivničko-križevačke županije.
Opskrbu sanitetskim materijalom i opremom dati će bolnice i ljekarne na prostoru Koprivničko-križevačke županije.
Popis s imenima i prezimenima odgovornih osoba i zadaća, brojevima telefona, mobitela i adresama nalazi se u
Prilogu 14.
U slučaju potrebe, Župan traži pomoć od susjednih županija
9.
Organizacija pruž a n j a
veterinarske pomoći
Stožer prikuplja informacije o stoci i domaćim životinjama
koje su bez nadzora.
Načelnik Stožera zatražiti će se podatke od gradonačlnika/općinskih načelnika i predsjednika Mjesnih odbora
Nadležnost za:
-praćenje stanja i provođenje aktivnosti na sprječavanju
nastanka ili širenja zaraznih bolesti;
-nadzor nad prometom i distribucijom namirnica životinjskog porijekla
-prikupljanje i zbrinjavanje životinja; liječenje, klanje ili
eutanazija životinja;
-i druge provedbene aktivnosti
Imaju veterinarske organizacije na prostoru Koprivničkokriževačke županije (ovisno o ugroženom području)
(popis odgovornih osoba je u Prilogu 14.)
Koprivničkokriževačka županija
(Stožer
ZiS)
Popis s imenima i prezimenima odgovornih osoba i zadaća, brojevima telefona, mobitela i adresama nalazi se u
Prilogu 14.
6. srpnja 2012.
Izvršitelji:
vlasnici objekata kritične infrastrukture
(pravne osobe od
interesa za zaštitu i
spašavanje) i operativne snage ZiS
H E P D P
„Elektra“Koprivnica
Hrvatske ceste d.o.o.
Ispostava
Varaždin, sektor za održavanje
T-com –tehnička služba
Komunalna poduzeća na području Kop r i v n i č k o križevačke županije
Plinacro d.o.o.
Komunalac d.o.o.
Hrvatske željeznice
(U suradnji s distributerima, operaterima,
zdravstvenim ustanovama)
Izvršitelj:
-Dom zdravlja Koprivničk o-k riževačk e
županije
-Zdravstvene ustanove (Županijska bolnica «dr. Tomislav
Bardek» u Koprivnici )
kod većeg broja nastradalih:
-Društvo
Crvenog
križa Koprivničkokriževačke županije
-HGSS, Stanica Varaždin
-Za provođenje higijensko epidemioloških mjera zadužen
je:
-Zavod
za
javno
zdravstvo Koprivničk o-k riževačk e
županije
Izvršitelj:
-Veterinarske organizacije
6. srpnja 2012.
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
Koprivničkokriževačka županija
(Stožer
ZiS)
Broj 7
- Stranica 527
10.
Organizacija
evakuacije i
zbrinjavanja
s pregledom
nositelja
s
kapacitetima
i zadaćama
Evakuaciju provode , sukladno Planu CZ i uputama Stožera zaštite i spašavanja i Tima civilne zaštite za logistiku pripadnici postrojbe CZ opće namjene (na području JLS-a na kojem djeluju). Uključuju se i Društvo crvenog križa Koprivničkokriževačke županije i Centri za socijalni skrb Koprivničko-križevačke županije.
Izvršitelji:
-Stožer ZiS
-Tim CZ za logistiku
-Postrojbe CZ opće
namjene (na području
JLS-a na kojem djeluju)
-Društvo CK Koprivničko
Ovdje se uključuju prijevozničke tvrtke sa svojim -križevačke županije
vozilima.
-Centri za socijalnu skrb
Popis s imenima i prezimenima odgovornih osoba i K o p r i v n i č k o zadaća, brojevima telefona, mobitela i adresama križevačke županije
nalazi se u Prilogu 14.
-Prijevozničke tvrtke
11.
Organizacija PU Koprivničko- -identifikaciju poginulih provode djelatnici PU Kopp r o v o đ e n j a križevačka,
rivničko-križevačke županije i Doma zdravlja Kohumane asa- Dom
zdravlja privničko-križevačke županije;
nacije i iden- K o p r i v n i č k o - -sanitarni nadzor na ukapanjem mrtvih provode
tifikacije po- križevačke župa- pogrebna poduzeća uz djelatnike mjesnih grobginulih
nije
lja;
-osiguranje prostora za prikupljanje poginulih i druge provedbene aktivnosti provode komunalna
društva na ugroženim područjima Koprivničkokriževačke županije.
Popis s imenima i prezimenima odgovornih osoba i
zadaća, brojevima telefona, mobitela i adresama
nalazi se u Prilogu 14.
Lokacije za ukop su mjesna groblja na području
Koprivničko-križevačke županije.
12.
Lokacije za K o p r i v n i č k o - Lokacije za odlaganje materijala uskladiti s nadlež- Izvršitelji:
o d l a g a n j e križevačka žu- nim na određenoj razini planiranja (lokacije navesti Koprivničko-križevačka
materijala
panija
po gradovima i općinama)
županija
13.
Organizacija K o p r i v n i č k o - -za organizaciju prikupljanja životinjskih leševa
p r o v o đ e n j a križevačka župa- zadužena su komunalna društva koja djeluju na
a n i m a l n e nija
ugroženom području uz suradnju Veterinarskih
asanacije
organizacija
-praćenje stanja i provođenje aktivnosti na sprječavanju nastanka ili širenja zaraznih bolesti u
nadležnosti je Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačka županije
-neškodljivo uklanjanje ranjenih, ozlijeđenih ili bolesnih životinja u nadležnosti je Veterinarskih
organizacija koja djeluju na ugroženom području
-određivanje lokacija za ukop životinja (lokacije je
potrebno za uskladiti s nadležnima na određenoj
razini planiranja)
Popis s imenima i prezimenima odgovornih osoba i
zadaća, brojevima telefona, mobitela i adresama
nalazi se u Prilozima
Izvršitelji:
-Pogrebna poduzeća
-Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije
-Komunalna društva
-Organizacija humane
asanacije i identifikacija poginulih vršiti će se
po posebnim propisima(sudac, policijski
službenik,
liječnik,
povjerenik CZ-a i dr.)
Izvršitelji:
Veterinarske organizacije
Zavod za javno zdravstvo Koprivničko križevačke županije
Komunalna društva
Stranica 528 - Broj 7
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
6. srpnja 2012.
14.
Reguliranje Stožer ZiS
prometa
i
osiguranja
za
vrijeme
intervencija
-za ocjenu stanja i funkcionalnosti prometa i ko- Izvršitelji:
munikacijskih sustava i objekata zadužena je - P U
KoprivničkoPU Koprivničko-križevačke županije, Županijkriževačke županije
ska uprava za ceste Koprivničko-križevačke -Županijska uprava za
županije, Hrvatske ceste d.o.o. Ispostava Vaceste
Koprivničkoraždin, sektor za održavanje. Stožer definira
križevačke županije,
prioritete u sanaciji prometnica i upućuje zahHrvatske ceste d.o.o.
tjev za aktiviranjem
Ispostava Varaždin,
-donošenje odluka o zabrani cestovnog, željezsektor za održavanje
ničkog i morskog prometa poradi zaštite sigurnosti na pogođenom području u nadležnosti je
PU Koprivničko-križevačke županije;
-uspostavu alternativnih prometnih pravaca provodi PU Koprivničko-križevačke županije;
-osiguranje telekomunikacijskih veza korisnika s
prednošću uporabe provodi T-com;
-nadzor i čuvanje ugroženog područja provodi
PU Koprivničko-križevačke županije;
-osiguravanje područja intervencija provodi PU
Koprivničko-križevačke županije
Stožer donosi odluku da Župan od Policije traži
osiguranje gotovih snaga zaštite i spašavanja ili
pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje
15.
Obavješćiva- K o p r i v n i č k o - -Obavijest sredstvima javnog priopćavanja daje Izvršitelj:
nje javnosti križevačka žu- Župan ili osoba koju ovlasti;
-Župan
panija
-Službena objava podataka o žrtvama
-Stanje na pogođenom području
-Opasnostima za ljude, materijalna dobra i okoliš
-Mjerama koje se poduzimaju
-Putovima evakuacije i lokacijama za prihvat i pružanje PMP
-Provođenju osobne i uzajamne zaštite
-Sudjelovanju i suradnji s operativnim snagama
ZiS
-Pristupu dodatnim informacijama
-Ostalim činjenicama u svezi sa specifičnim okolnostima događaja
16.
Organizacija K o p r i v n i č k o - Sukladno Planu zaštite od požara i tehničko – teh- Izvršitelji:
gašenja po- križevačka župa- noloških nesreća Stožer prikuplja informacije o - V Z
Koprivničkožara
nija
požarnoj opasnosti a za to je zadužen član Stožera križevačke županije
za protupožarnu zaštitu.
Stožer se informira o potrebi iskapčanja pojedinih
energenta na prijedlog člana Stožera za protupožarnu zaštitu.
U koliko DVD-ovi (na lokalnoj razini) ne mogu sanirati nastalu požarnu opasnost zatražiti će pomoć
od županijskog vatrogasnog zapovjednika sukladno Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških
eksplozija Koprivničko-križevačke županije
17.
Organizacija K o p r i v n i č k o h i g i j e n s k o - križevačka župaepidemiološ- nija
ke zaštite
Utvrđuju se nositelji sukladno operativnim planovi- Izvršitelji:
ma nositelja, razrađuju zadaće i postupci pričuvnih -Zavod za javno zdravkapaciteta, posebno osobne i uzajamne zaštite. stvo Koprivničko križeNosioc aktivnosti je Zavod za javno zdravstvo Kop- vačke županije
rivničko križevačke županije.
6. srpnja 2012.
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
Broj 7
- Stranica 529
18.
Organizacija K o p r i v n i č k o osiguravanja križevačka župahrane i vode nija
za piće
Stožer prikuplja informacije o stanju vodoopskrb- Izvršitelji:
nog sustava a za to je zadužen član Stožera za -Tim CZ za logistiku
vodoopskrbu uz suradnju sa Zavodom za javno -Stožer zaštite i spašazdravstvo Koprivničko-križevačke županije. Na vanja
sjednicu Stožera potrebno je pozvati predstavnika
Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke
županije. Do uspostave vodoopskrbnog sustava
organizira se dovoz vode na punktove po ugroženom području a raspored određuje član Stožera za
protupožarnu zaštitu.
Stožer određuje minimalne dnevne količine vode
po osobi na prijedlog Zavoda za javno zdravstvo
Koprivničko-križevačke županije.
U slučaju zagađenja vode u zdencima aktivirati će
se gotove snage za zaštitu i spašavanje radi dezinfekcije zdenaca, a prema uputama Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije.
Stožer organizira dopremu prehrambenih artikala u
poljske kuhinje koje se smještaju u blizini ugroženih područja (lokacije su određene u Planovima
ZiS-a gradova i općina).
Stožer organizira distribuciju hrane za koju je zadužen Zapovjednik civilne zaštite, također potrebno je kontaktirati proizvođače kruha te utvrditi mogućnosti daljnje proizvodnje i način distribucije.
19.
Organizacija K o p r i v n i č k o - U ljudstvu i materijalnim sredstvima nositelji su:
Izvršitelji:
prihvata po- k r i ž e v a č k a postrojbe CZ opće namjene gradova i općina
-Postrojbe CZ opće
moći
županija
Prihvat specijalističkih timova obavlja se u objekti- namjene
gradova/
ma navedenim u Planu CZ, a za prihvat je zadu- općina
žen Zapovjednik civilne zaštite.
-Predsjednici mjesnih
Prihvat sanitetskog materijala i lijekova obavlja se odbora
u Domu zdravlja Koprivničko-križevačke županije,
a za prihvat je zadužen član Stožera za zdravstveno zbrinjavanje. Prehrambeni i sanitarni artikli
smještaju se u domovima Mjesnih odbora ugroženog područja.
Vatrogasne postrojbe prihvaćaju se na lokacijama
vatrogasnih domova ugroženog područja, a za
prihvat je zadužen član Stožera za protupožarnu
zaštitu.
3.3. ZAŠTITA OD EKSTREMNIH VREMENSKIH UVJETA
RED ZADAĆA
. (MJERA ZIS)
BR.
1.
Pozivanje
NOSITELJ
Župan
OPERATIVNI POSTUPCI, KAPACITETI I
OPERATIVNI DOPRINOS KOPRIVNIČKOKRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Župan poziva Stožer zaštite i spašavanja
Župan poziva službenike županijske uprave
NAPOMENA
Stranica 530 - Broj 7
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
2.
A n a l i z a Stožer ZiS
stanja
3.
Organizacija
mjera ZiS od
posljedica
ek stremnih
vrem ensk ih
uvjeta
4.
Pregled ras- K o p r i v n i č k o položivih križevačka
snaga
i županija
sredstava za
otk lanjanje
posljedica
5.
Način zaštite
ugroženih
objekata kritične infrastrukture
6. srpnja 2012.
Stožer prikuplja informacije i procjenjuje trenutnu situaciju, a posebno o stanju elektroopskrbe, vodoopskrbe,
plinoopskrbe i sustava telekomunikacija u suradnji sa
Centrom 112, vlasnicima kritične infrastrukture i gradonačelnicima/općinskim načelnicima
Član Stožera za komunalne djelatnosti prikuplja podatke o stanju prometnica u suradnji sa Centrom 112,
vlasnicima kritične infrastrukture i Policijom.
Član Stožera za komunalne djelatnosti prikuplja podatke o eventualnoj oštećenosti objekata javne namjene,
više stambenih objekata te obiteljskih kuća na području gradova/općina u Županiji.
U koliko se procjeni da je došlo do znatnih materijalnih
šteta (>20 %) veličine proračuna grada/općine, gradonačelnik/općinski načelnik će od Župana zatražiti proglašenje elementarne nepogode prouzrokovane vremenskim nepogodama te aktivirati Povjerenstvo za
procjenu šteta od elementarnih nepogoda sukladno
Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda.
SUŠA i TOPLINSKI VAL: osiguranje preventivnih mjera, snabdijevanje stanovništva vodom i hranom, Nositelji aktivnosti su VZ Koprivničko-križevačke županije.
Po potrebi uključiti će se i komunalna društva
TUČA i OLIJNO NEVRIJEME, ORKANSKI VJETAR,
SNJEŽNE OBORINE i dr.: otklanjanje posljedica oštećenih građ. objekata, objekata kritične infrastrukture,
omogućiti odvijanje prometa, raščišćavanje, sanacija
uklanjanje i odvoženje na unaprijed određene lokacije i
sl. Nositelj aktivnosti je VZ Koprivničko-križevačke županije, uz pomoć komunalnih društva i tvrtki i obrta
koje mogu pomoći materijalno tehničkim sredstvima
(Prilog 14.) koji će im pomoći pri osiguranju MTS, utovaru i odvozu otpadnog materijala na deponij.
Izvršitelji:
-Župan
-gradonačelnik/
općinski načelnik
Za prikupljanje informacija o stanju prohodnosti
prometnica
zadužen je član Stožera zaštite i spašavanja predstavnik Policijske uprave
Popis MTS operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje nalazi se u Prilogu 14.
Plana
Popis MTS za postrojbe CZ
(Napraviti će se nakon formiranja postrojbe)
Popis MTS građana
(Ovaj popis će napraviti Stožer za zaštitu i spašavanje)
K o p r i v n i č k o - Provedba osiguranja tehničke zaštite proizvodnih objek r i ž e v a č k a kata i distribucijske mreže
županija
(istraživanje i spašavanje iz ruševina i sl, operativne
snage ZiS, građani i sl);
Provedba osiguranja neometanog djelovanje ključnih
procesa i operacija;
Provedba Osiguranja zamjenskog specijalističkog
osoblja i opreme;
Provedba Preseljenja infrastrukture;
I drugi načini zaštite,
U nadležnosti je vlasnika objekata kritične infrastrukture:
Izvršitelji:
-Koprivničkokriževačka
županija
Izvršitelji:
-VZ
Koprivničk okriževačke županije
-Komunalna društva
-tvrtke i obrta koje
mogu pomoći MTS
Izvršitelji:
-vlasnici objekata kritične
infrastrukture
(pravne osobe od
interesa za zaštitu i
spašavanje) i operativne snage ZiS
- H E P ( D P
„Elektra“Koprivnica)
-Županijska uprava za
ceste Koprivničkokriževačke županije,
Hrvats k e
c es te
d.o.o.
Ispostava
1.HEP(DP „Elektra“Koprivnica)
2.Županijska uprava za ceste Koprivničko- Varaždin, sektor za
križevačke županije, Hrvatske ceste d.o.o. Isposta- održavanje
-T-com –tehnička sluva Varaždin, sektor za održavanje
žba
3. T-com –tehnička služba
-Komunalna
poduze4. Komunalna poduzeća na području županije
ća
5. Plinacro d.o.o.
7. Hrvatske željeznice
6. srpnja 2012.
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
Broj 7
- Stranica 531
Popis s imenima i prezimenima odgovornih osoba i Plinacro d.o.o.
zadaća, brojevima telefona, mobitela i adresama nalazi Komunalac d.o.o.
se u Prilogu 14.
Hrvatske željeznice
(U suradnji s distributerima, operaterima,
zdravstvenim ustanovama)
6.
Organizaciju K o p r i v n i č k o - Stožer prikuplja informacije o stanju objekata za pruža- Izvršitelj:
pružanja pr- križevačka žu- nje zdravstvenih usluga, a za to je zadužen član Stoževe medicin- panija
ra za zdravstveno zbrinjavanje.
-Dom zdravlja Kopske pomoći i
Stožer prikuplja informacije o stanju medicinske opre- rivničko-križevačke
psihološke
me i zaliha lijekova te sanitetskog materijala a za to je županije
potpore
zadužen član Stožera za zdravstveno zbrinjavanje
ekipe Hitne pomoći
stalno dežurne
Za pružanje prve pomoći zaduženi su:
-hitna
medicinska
pomoć
Doma
zdravlja Koprivničko-križevačke županije
kod
većeg
broja
nastradalih:
-Društvo Crvenog
križa Koprivničkokriževačke županije
7.
8.
-HGSS, Stanica Varaždin
-Za provođenje higijensko epidemioloških mjera zadužen
je: Zavod za javno
zdravstvo Koprivničk o-k riže vač k e
županije
Organizacija K o p r i v n i č k o Stožer prikuplja informacije o stoci i domaćim životinja- Izvršitelj:
pružanja ve- križevačka žu- ma koje su bez nadzora.
Veterinarske organit e r i n a r s k e panija (Stožer Načelnik Stožera zatražiti će se podatke od gradonače- zacije
pomoći
ZiS)
lnika/općinskih načelnika i predsjednika Mjesnih odbora
Koprivničko-križevačka županija pomaže gradovima/
općinama u pronalaženju smještaja za stoku i domaće
životinje.
Za praćenje stanja i provođenje aktivnosti na sprečavanju nastanka ili širenja zaraznih bolesti zadužene su
veterinarske organizacije na prostoru Koprivničkokriževačke županije (ovisno o ugroženom području)
Organizacija
evakuacije i
zbrinjavanja
s pregledom
nositelja
s
kapacitetima
i zadaćama
K o p r i v n i č k o - Evakuaciju provode , sukladno Planu CZ i uputama
križevačka žu- Stožera zaštite i spašavanja i Tima civilne zaštite za
panija (Stožer logistiku pripadnici postrojbe CZ opće namjene (na poZiS)
dručju JLS-a na kojem djeluju). Uključuju se i Društvo
crvenog križa Koprivničko-križevačke županije i Centri
za socijalnu skrb Koprivničko-križevačke županije.
Izvršitelji:
-Stožer ZiS
-Tim CZ za logistiku
-Postrojbe CZ opće
namjene (na području JLS-a na kojem
djeluju)
Ovdje se uključuje prijevozničke tvrtke (Prilog 14.) sa -Društvo CK Koprivsvojim vozilima.
ničk o-k riže vač k e
Popis s imenima i prezimenima odgovornih osoba i županije
zadaća, brojevima telefona, mobitela i adresama nalazi -Centri za socijalnu
se u Prilogu 14.
skrb KKŽ
-Prijevozničke tvrtke
Stranica 532 - Broj 7
9.
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
Reguliranje Stožer ZiS
prometa
i
osiguranja
za
vrijeme
intervencija
-za ocjenu stanja i funkcionalnosti prometa i komunika- Izvršitelji:
cijskih sustava i objekata zadužena je PU Koprivnič- -PU
Koprivničkoko-križevačke županije, Županijska uprava za ceste križevačke županije
Koprivničko-križevačke županije, Hrvatske ceste -Županijska uprava
d.o.o. Ispostava Varaždin, sektor za održavanje . Sto- za ceste Koprivničžer definira prioritete u sanaciji prometnica i upućuje ko-križevačke žuzahtjev za aktiviranjem
panije,
Hrvatske
-donošenje odluka o zabrani cestovnog, željezničkog i ceste d.o.o. Isposmorskog prometa poradi zaštite sigurnosti na pogo- tava Varaždin, sekđenom području u nadležnosti je PU Koprivničko- tor za održavanje
križevačke županije;
-uspostavu alternativnih prometnih pravaca provodi PU
Koprivničko-križevačke županije
-osiguranje telekomunikacijskih veza korisnika s prednošću uporabe provodi T-com;
-nadzor i čuvanje ugroženog područja provodi PU Koprivničko-križevačke županije;
-osiguravanje područja intervencija provodi PU Koprivničko-križevačke županije
3.4. ZAŠTITA I SPAŠAVANJE OD NUKLEARNIH I
RADIOLOŠKIH NESREĆA
Zapadni dio Koprivničko-križevačke županije
proteže se kroz sektore D3, D4, D5 i E3, E4, E5
utjecaja nuklearne elektrane Krško.(Prilog 26.)
Mjere kojima se izravno štiti stanovništvo u
bližoj i daljoj okolici mogu se smatrati posljednjom
barijerom zaštite po dubini koja stupa u funkciju ako
otkažu sve barijere i zaštitni sustavi nuklearne
elektrane. Zaštitne se mjere dijele na tzv. “hitne” i
“dugoročne”.


koje


se

zaklanjanje, odnosno upućivanje stanovništva se
da se skloni u zatvorene prostore, najčešće u
trajanju do jednoga dana,
ZAŠTITNA MJERA
evakuacija, odnosno hitno preseljenje stanovništva
s određenog područja u trajanju do nekoliko dana i
profilaksa jodom u slučajevima kada se očekuje
značajan unos radioaktivnog joda u organizam.
U najznačajnije dugoročne zaštitne mjere koje
se provode u kasnijim fazama nesreće ubrajaju se:

Najvažnije hitne zaštitne mjere
primjenjuju u prvim fazama nesreće su:

6. srpnja 2012.
privremeno preseljenje, zaštitna mjera trajanja ne
duljeg od godinu ili dvije,
trajno preseljenje u nova ili postojeća naselja na
neodređeni vremenski period,
zaštitne mjere u poljoprivredi s ciljem izbjegavanja
ili smanjenja razine kontaminacije prehrambenih
proizvoda i
ograničenje uporabe prehrambenih proizvoda za
koje se utvrdi da su prekomjerno kontaminirani.
PRIPREMANJE ZA PROVOĐENJE ZAŠTITNE MJERE
Radijalni sektor 3 (LPZ)
Radijalni sektor 4
(LPZ)
Radijalni sektor 5
(LPZ)
Zaklanjanje
Poželjno
Poželjno
Poželjno
Evakuacija
Nije nužno
Nije nužno
Nije nužno
Jodna profilaksa
Poželjno
Poželjno
Poželjno
NE Pakš - Pripremanje za provođenje
preventivnih zaštitnih mjera na području
Koprivničko- križevačke županije nije nužno.
Način uzbunjivanja i obavješćivanja stanovništva o
opasnostima
Uzbunjivanje stanovništva
spašavanja vrši se temeljem
znakovima za uzbunjivanje
izdavanjem priopćenja za
medija.
i postrojbi zaštite i
Uredbe o jedinstvenim
putem sirena, zatim
stanovništvo i putem
6. srpnja 2012.
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
Uzbunjivanje stanovništva vršit će Županijski Centar
112- sirenama.
Priopćenja o nadolazećoj opasnosti stanovništvu emitirat će se putem medija i povjerenika civilne zaštite.
Lokacije i resursi za dekontaminaciju ljudi, životinja i
materijalnih dobara
Lokacije za dekontaminaciju ljudi su: Gradski bazeni
„Cerine“ Koprivinica
Lokacije za dekontaminaciju životinja: Danica mesna
industrija d.o.o. Koprivnica
Broj 7
- Stranica 533
se obavještava o načinu provedbe prvenstveno hitnih
zaštitnih mjera te o načinu provedbe dugoročnih mjera, koje se poduzimaju nakon prolaska radioaktivnog
oblaka.
Izvršitelji:

Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost,

Stožer zaštite i spašavanja Koprivničko-križevačke
županije

Područni ured za zaštitu i spašavanje Koprivnica,

Crveni križ Koprivničko-križevačke županije i
gradske i općinske organizacije crvenog križa.
Organizacija pružanja prve medicinske pomoći:
Izvršitelji :




Postrojba civilne zaštite opće namjene gradova i
općina s područja Županije
Dobrovoljna vatrogasna društva
Komunalna poduzeća
Veterinarske stanice
Organizacija upoznavanja stanovništva o nastaloj
opasnosti:
Edukacija stanovništva o preventivnim mjerama provodi se distribucijom edukativno-informacijskopromidžbenog materijala (letaka, brošura), održavanjem predavanja i radionica, napisima i objavama u
sredstvima javnog informiranja (televizija, tisak, radio,
internet). Kroz edukaciju najugroženije stanovništvo
Hitnu medicinsku pomoć vršit će Ekipe hitne medicinske pomoći sa županijskim interventnim timom crvenog križa za pružanje hitne medicinske pomoći. Pomoć u pružanju prve medicinske pomoći pružit će
Crveni križ Koprivničko-križevačke županije i gradske
i općinske organizacije crvenog križa.
Nakon izvršene medicinske trijaže vršit će se sanitetska evakuacija sanitetskim vozilima do Županijske
bolnice Koprivnica.
Psihosocijalnu potporu pružat će psiholozi Doma
zdravlja Koprivničko-križevačke županije i Centri za
socijalnu skrb gradova.
Veterinarsko zbrinjavanje životinja provodit će veterinarska stanice i veterinarska ambulante sa područja
Koprivničko-križevačke županije.
3.6. ZAŠTITA I SPAŠAVANJE OD EPIDEMIJA I SANITARNIH OPASNOSTI, NESREĆA NA ODLAGALIŠTIMA OTPADA TE SANACIJA
RED ZADAĆA
.
(MJERA
BR.
ZIS)
1.
O b v e z e
pravne osobe u kojoj je
došlo
do
nesreće,
pregled sposobnosti
NOSITELJ
Operater
(vlasnik i
korisnik
postrojenja)
OPERATIVNI POSTUPCI, KAPACITETI I OPERATIVNI
NAPOMENA
DOPRINOS SNAGA OPERATERA,
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Tko prouzroči, odnosno primijeti onečišćenje okoliša ili Izvršitelj:
događaj koji može prouzročiti onečišćenja okoliša, dužan -Operater
je odmah obavijestiti Centar 112 i Policiju na 192.
-Vlastiti spasilački interPrilikom preuzimanja obavijesti dežurni operater treba od ventni timovi, procesočevica izvanrednog događaja zatražiti sljedeće podatke:
no osoblje
- ime / naziv fizičke ili pravne osobe koja je dostavila obavijest,
- datum i vrijeme kada je primijećeno onečišćenje ili događaj koji može izazvati onečišćenje,
- područje onečišćenja ili događaja koji može prouzročiti
onečišćenje,
- jačinu i opseg onečišćenja,
- opis onečišćenja,
- podatke o izvoru onečišćenja ili mogućem izvoru onečišćenja.
Policijska postaja radi provjeru navedene informacije i potvrđuje Operativnom dežurstvu koje izvješćuje Centar 112,
Centar 112 izvještava interventne jedinice o nastalom događaju (vatrogasci, hitna pomoć, pravne osobe za postupanje sa opasnim tvarima, ekspertnu jedinicu i Župana),
Stranica 534 - Broj 7
2.
Pregled
pravnih osoba, redovnih
službi i drugih potrebnih kapaciteta za provođenje aktivnosti na
zaštiti
od
opasnosti
ove vrste, s
utvrđenim
zadaćama
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
Koprivničk
o
križevačka županija,
Upravni
odjel za
prostorno
uređenje,
zaštitu
okoliša i
komunalne poslove
Upravni
odjel za
financije i
proračun
6. srpnja 2012.
Službe i drugi potrebni kapaciteti Koprivničko-križevačke Izvršitelji:
županije koje će biti uključene za slučaj da se posljedice -Operateri koji koriste
nesreće s opasnom tvari prošire izvan poslovnog prostora opasne tvari
operatera
-Vlastiti spasilački interventni timovi, procesno
Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i ko- osoblje
munalne poslove
-Vatrogasne postrojbe
Pročelnik odjela:Dražen Kozjak, dipl. Ing. građ.
(VZ
KoprivničkoTel: 048 220-155
križevačke županije)
-Tim civilne zaštite za
spašavanje iz ruševina
Fax: 048 220-101
– lake kategorije
e-mail: [email protected]
PUZS, pročelnik - ŽC
112
Upravni odjel za financije i proračun
Zdravstveni
djelatnici
Pročelnik odjela:Marija Švegović, dipl.oec,
(HMP, DZ i liječnici konTel: 048 658-242
cesionari)
Veterinarske organizaciFax: 048 658-241
je
e-mail:[email protected]
Osposobljeni građani
Inspekcij- Operateri koji koriste opasne tvari (Prilog 19.)
ske služ- Vatrogasne postrojbe (VZ Koprivničko-križevačke županije) - Po dolasku na mjesto događaja Zapovjednik VZ-a
be
dalje zapovijeda intervencijom
Tim civilne zaštite za spašavanje iz ruševina – lake kategorije
PUZS, pročelnik - ŽC 112
PU Koprivničko-križevačka (Nakon primitka obavijesti o
izvanrednom događaju, komunikacijska jedinica (Centar
112 ili operativno dežurstvo u Policijskoj upravi Koprivničko-križevačke županije) obavijest prosljeđuje nadležnoj
policijskoj postaji koja obavlja prvu provjeru obavijesti očevidom na mjestu izvanrednog događaja. Operativna dežurstva policijskih postaja primaju obavijest o izvanrednom
događaju, te upućuju policijske službenike na provjeru točnosti obavijesti. Ukoliko se utvrdi točnost obavijesti, policijska postaja podatke prenosi operativnom dežurstvu policijske uprave, koji izvješćuje Centar 112.
-Zdravstveni djelatnici iz: DZ Koprivničko-križevačke
županije i liječnici koncesionari
-Veterinarske organizacije
-Osposobljeni građani
3.
Reguliranje
prometa
i
osiguranja
za vrijeme
intervencija
(uskladiti s
policijom)
Koprivničk
o
križevačka županija zaštitarske
službe,
lučke uprave, komunalne
službe
Stožer prikuplja informacije o razmjerima tehničko – tehno- IZVRŠITELJI:
loške nesreće i zoni ugroženosti, za prikupljanje informaci- - P U
Koprivničkoja zadužen član Stožera – predstavnik Policijske uprave, križevačka
član za protupožarnu zaštitu , predstavnik operatera koja -Županijska uprava za
skladišti, prerađuje ili transportira opasne tvari. Dužnost je ceste
Koprivničkooperatera da osigura mjesto nesreće sa svojim materijalno križevačke županije,
-tehničkim sredstvima.
Hrvatske ceste d.o.o.
Stožer donosi odluku da se od Policije traži osiguranje zo- Ispostava Varaždin,
ne ugroženosti. Dužnost policije je osiguranje javnog reda sektor za održavanje
i mira za vrijeme intervencije, evakuacije i na mjestima
prihvata i zbrinjavanja stanovništva.
-za ocjenu stanja i funkcionalnosti prometa i komunikacijskih sustava i objekata zadužena je PU Koprivničkokriževačka, Županijska uprava za ceste Koprivničkokriževačke županije, Hrvatske ceste d.o.o. Ispostava
Varaždin, sektor za održavanje
6. srpnja 2012.
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
Broj 7
- Stranica 535
-donošenje odluka o zabrani cestovnog prometa poradi
zaštite sigurnosti na pogođenom području i pregled prioritetnih korisnika u nadležnosti je PU Koprivničkokriževačke županije,
-uspostavu alternativnih prometnih pravaca provodi PU
Koprivničko-križevačke županije
-osiguranje telekomunikacijskih veza korisnika s prednošću uporabe provodi T- com
-nadzor i čuvanje ugroženog područja provodi PU Koprivničko-križevačke županije
-osiguravanje područja intervencija provodi PU Koprivničko
-križevačke županije uz pomoć pripadnika Postrojbe CZ
opće namjene grada/općine na čijem se prostoru dogodio
događaj
4.
5.
6.
Gašenje
požara
Sukladno Planu zaštite od požara i tehničko – tehnološkihIZVRŠITELJI:
nesreća Stožer prikuplja informacije o požarnoj opasnosti a - V Z
Koprivničkoza to je zadužen član Stožera za protupožarnu zaštitu
križevačke županije
Stožer se informira o potrebi iskapčanja pojedinih energenta na prijedlog člana Stožera za protupožarnu zaštitu
(Prilog 1. )
Suradnja sa Koprivničko-križevačkom županijom
Izvršitelj
Organizaciju Koprivnič-Stožer ZiS
s k l a n j a n j ak
o
Skloniti
ugroženo
stanovništvo
u
zaklonjene
prostore,
po-Tim civilne zaštite za
u g r o ž e n o gkriževačka
drume, prostor bez prozora, prostor udaljen od otvora
logistiku
stanovništva županija
- Hermetizirati otvore (prozor, ventilacijski otvor, vrata) ljep- -Postrojbe opće namjene
CZ gradova/općina
k om unal- ljivim trakama i drugim. Nadležnost Postrojbe CZ
ne i zašti- - Osigurati čuvanje napuštenih zgrada i imovine , osigura- povjerenici CZ (gradova/
t a r s k e nje javnog reda i mira, osiguranje prometa, osiguranje općina)
imovine u nadležnosti je PU Koprivničko-križevačke
-PUZS, pročelnik
službe
-ŽC 112
-Aktivisti CK
-Policijske snage PU
Koprivničko-križevačke
OrganizacijuOperater - Provesti samozaštitu – samo evakuaciju (pregled-popis Izvršitelj
e v a k u a c i j eKoprivnič- donositelja preporuke/obavijesti s podacima)
-Stožer ZiS
ugr oženogk
o
-- osobe zadužene za provedbu mjere evakuacije je Zapov- -Tim civilne zaštite za
stanovništva križevačka jednik Tima CZ za logistiku ili njegov zamjenik (odrediti će logistiku
županija, se nakon formiranja tima)
-Vlasnici
prijevoznih
- kategorije stanovništva koje će se evakuirati su. trudnice i sredstava (prema popimajke s djecom do 10. g., djeca bez roditelja do 15 g, bole- su)
sni, nemoćni i stariji od 70 god.
-Zdravstveni
djelatnici
- Napraviti popis osoba koje se evakuiraju (popis trebaju iz:
imati povjerenici cz i treba biti uz planove gradova i opći- D Z
Koprivničkona). Za izradu popisa nadležne su službe u upravnim odje- križevačke županije i
lima gradova i općina u Koprivničko-križevačkoj županiji te koncesionari
postaje PU Koprivničko-križevačke.
-Veterinarske organizaciStanovništvo će se evakuirati samostalno te organizirano je nadležne za ugrožesa prijevoznim sredstvima tvrtki navedenih u Prilogu 14 .
no područje
Glavni putovi evakuacije prikazani su na kartografu.
-Policijske snage PU
Nadležnost je Župana da odredi potencijalna mjesta Koprivničko-križevačke
(prihvatne centre) za zbrinjavanje stanovništva.
(Osiguranje javnog
- Provesti preseljenje u organizirane privremene prihvatne reda i mira, osiguranje
centre /ostale raspoložive smještajne kapacitete (pregled- putova evakuacije, osipopis i lokacija prihvatnih centara- Župan u dogovoru s guranje pratnje konvoStožerom ZiS i gradonačelnikom/općinskim načelnikom na ja, reguliranje prometa)
čijem je području došlo do nesreće)
-Provesti preseljenje u vlastitoj organizaciji stanovništva
(kod rodbine, prijatelja i sl.)
-Osigurati evakuaciju životinja (samo u izuzetnim slučajevima) i puštanje iz staja.
Stranica 536 - Broj 7
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
6. srpnja 2012.
8.
Organizaciju
zbrinjavanja
ugroženog
stanovništva
9.
Organizaciju Koprivniči mogućnosti k
o
p r u ž a n j a križevačprve medi- ka župacinske po- nija
m o ć i DZ Kop(utvrđivanje r i vn ič k o zadaća no- križevačsiteljima),
ke županije, privatni liječnički timov
i
koncesionari, Zavod
za
j a v n o
zdravstvo
ra zadužen je Zavod za
S t o ž e r Psihološku potporu pružiti će djelatnici Centara za socijal- javno zdravstvo KoprivZiS
nu skrb i Društva crvenog križa Koprivničko-križevačke n i č k o - k r i ž e v a č k e
županije
županije
Popis s imenima i prezimenima odgovornih osoba i zadaća, brojevima telefona, mobitela i adresama nalazi se u
Prilogu 11. i 12.
Organizaciju Koprivnič- Stožer prikuplja informacije o stoci i domaćim životinjama Izvršitelj:
veterinarske k
o
- koje su bez nadzora. Stožer organizira prikupljanje uginupomoći
i križevač- lih životinja preko higijeničarske službe komunalnih podu- -Veterinarske organizaa n i m a l n e ka župa- zeća, veterinarskih ambulanti i lovačkih društva, a u sluča- cije na području Kopriva s a n a c i j e nija, tijela ju potrebe aktivirati će se tim opće namjene grada/općine ničko-križevačke župani(utvrđivanje za poljop- na čijem je području došlo do nesreće prema Planu civilne je
zadaća no- r i v r e d u , zaštite
siteljima),
ribarstvo i
r u r a l n i Načelnik Stožera zatražiti će se podatke od grador a z v o j , načelnika/općinskog načelnika ugroženog područja.
inspekcije
veterinarska, sanitar na,
vodopravna, ZO..
10.
Objekti u kojima će biti organizirano sklanjanje navedeni
su u Planu CZ
- osobe zadužene za otvaranje škola, sportskih dvorana i
vrtića su domari navedenih ustanova, a za ostale objekte
zaposlenici koje će zadužiti odgovorne osobe.
- prihvat ugroženog stanovništva organizirati će aktivisti
Društva CK Koprivničko-križevačke županije i centri za
socijalnu skrb Koprivničko-križevačke županije
Izvršitelj
-Stožer ZiS
-Tim civilne zaštite za
logistiku
-Zapovjedništvo CZ
-Socijalni radnici Centara za socijalnu skrb
K o p r i v n i č k o križevačke županije
-Ekipa za psihološku i
duhovnu pomoć
-Aktivisti Društva CK
K o p r i v n i č k o križevačke županije
-Odjeli za gospodarstvo
- robne zalihe
-Policijske snage PU
K o p r i v n i č k o križevačke županije
(osiguranje javnog
reda i mira te opće
sigurnosti)
Izvlačenje unesrećenih iz zone ugroženosti obavljaju rad- Izvršitelj:
nici koji su opremljeni zaštitnom opremom pravne osobe u
kojoj se dogodio tehničko – tehnološki akcident.
-Dom zdravlja KoprivničPo dolasku vatrogasnih postrojbi vatrogasci koji su oprem- ko-križevačke županiljeni zaštitnom opremom započinju sa izvlačenjem ozlije- je, liječnici koncesiođenih osoba iz zone ugroženosti te iste predaju hitnoj me- nari
dicinskoj pomoći.
Hitna medicinska poStožer prikuplja informacije o stanju objekata za pružanje moć
zdravstvenih usluga, a za to je zadužen član Stožera za kod većeg broja nastrazdravstveno zbrinjavanje. Stožer prikuplja informacije o dalih:
stanju medicinske opreme i zaliha lijekova te sanitetskog -Društvo Crvenog križa
materijala.
KKŽ
Prvu medicinsku pomoć unesrećenima pružiti će hitna po- -HGSS Stanica Varažmoć Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije na- din,
kon čega se uključuju djelatnici ambulanti-privatni liječnicikoncesionari . Prvu pomoć pružiti će i djelatnici Društva Za provođenje higijenCK Koprivničko-križevačke županije.
sko epidemioloških mje-
6. srpnja 2012.
Komunalna i
druga poduzeća i udruge te specijalizirane
pravne osobe ili koncesionari
11.
Organizaciju
asanacije
(utvrđivanje
zadaća nositeljima),
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
Broj 7
- Stranica 537
Veterinarske organizacije (Prilog 14.) na području Županije
imaju nadležnost za:
1.
praćenje stanja i provođenje aktivnosti na sprječavanju nastanka ili širenja zaraznih bolesti;
2. nadzor nad prometom i distribucijom namirnica
životinjskog porijekla
3. prikupljanje i zbrinjavanje životinja; liječenje, klanje ili eutanazija životinja;
4. druge provedbene aktivnosti
Stožer organizira putem pogrebnih tvrtki prihvat poginulih
osoba te njihov prijevoz na patologiju Opće bolnice „Dr.
Tomislav Bardek“ i njihov ukop. Za organizaciju zadužen
član Stožera za asanaciju. Identifikacija poginulih vršiti će
se po posebnim propisima (sudac, policijski službenici,
liječnik...).
PU KoprivIzvršitelji:
n i č k o Pogrebna poduzeća
križavčka
Organizacija humane
D o m
asanacije i identifikacizdravlja
ja poginulih vršiti će se
Koprivničpo posebnim propisik
o
ma (sudac, policijski
križevačke Sahranjivanje će se obavljati u mjestima prebivališta pogi- službenik, liječnik, povžupanije
jerenik CZ-a i dr.)
nulih.
-identifikaciju poginulih provode djelatnici PU Koprivničkokriževačke županije, Dom zdravlja Koprivničkokriževačke županije i liječnici koncesionari
-sanitarni nadzor na ukapanjem mrtvih provode Pogrebna
poduzeća (Prilog 14. )i djelatnici groblja. Kao pričuvna
snaga za sahranjivanje koristiti će se snage Civilne zaštite opće namjene ugroženi gradova/općina prema Planu
civilne zaštite.
-osiguranje prostora za prikupljanje poginulih i druge provedbene aktivnosti provodi PU Koprivničko-križevačka,
komunalne službe i Postrojbe CZ opće namjene gradova
i općina
Popis s imenima i prezimenima odgovornih osoba i zadaća, brojevima telefona, mobitela i adresama nalazi se u
Prilogu 14.
Lokacije za ukop su mjesna groblja.
12.
Pregled prometnica po
kojima
je
dozvoljen
prijevoz
opasnih tvari,
Koprivnič- Temeljem Odluke o određivanju cesta po kojima smiju mok
o
- torna vozila prevoziti opasne tvari i o određivanju mjesta
križevačka za parkiranje motornih vozila s opasnim tvarima (Narodne
ž u p a n i j a , novine Republike Hrvatske. br. 57/2007) glavni cestovni
tijela nad- pravci za prijevoz opasnih tvari klase 1, 2, 3, 6.1, 7 i 8 koji
ležna
za prolaze kroz Koprivničko-križevačku županiju su državne i
c e s t o v n i županijske ceste
željeznički,
promet
i Promet opasnim tvarima dozvoljen je samo u svrhu opskrp r o m e t be gospodarskih subjekata benzinskih postaja i stanovnišo p a s n o m tva.
tvari, promet
na Promet opasnih tvari odvija se i željezničkim prometom
unutarnjim
vodama,
zaštitu
okoliša
i
kontrolu
prometaP U / P P
MUP-a,
Izvršitelj
-Koprivničkokriževačka županijatijela nadležna za
cestovni željeznički,
promet s opasnom
tvari
-PUZS- ŽC 112
-Policijske snage PU
Koprivničkokriževačke za regulaciju prometa i pratnju
-Ostale
operativne
snage zis sukladno
vlastitim planovima,
zakonu i SOP-ovima.
Stranica 538 - Broj 7
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
13.
Organizacija
i mogućnosti
provođenja
specifičnih i
propisanih
mjera
za
ublaživanje
posljedica
od nesreće
ili akcidenta
Operateri
(na
stacionarnom
objektu i prijevoznici
opasne
tvari)
Koprivničkokriževačka županija tijela nadležna za promet
s opasnom tvari,
zaštitu okoliša i
kontrolu prometa- PU Koprivničko-križevačka
14.
Organizaciju
osiguranja
područja
(fizička zaštita prostora,
zabrana
kretanja/
prometovanja do saniranja nastalih posljedica – u dogovoru s policijom)
Organizaciju
spašavanja
materijalnih
d o b a r a
(pravne osobe, redovne
služe i djelatnosti, obveze lokalnih
zajednica,
provođenje
mjera osobne i uzajamne zaštite te
djelovanje
po mjerama
civilne zaštite iz Plana
CZ)
Operateri Kopr i v n i č k o križevačka županija, tijela nadležna za promet s opasnom
tvari, u cestovnom i željezničkom
prometu,
na vodama, zaštitu okoliša i
kontrolu prometa-PU Koprivničko-križevačka
O p e r a t e r i
(vlasnici i korisnici postrojenja)
Koprivničkokriževačka županija,
Komunalna poduzeća
-sve službe - za
građevinarstvo,
ceste i ostalu
inf r as tr uk tur u,
druga poduzeća
i
udruge
(lovačke, ribolovne, sportske)
te specijalizirane
pravne osobe ili
koncesionari,
inspekcijske
službe, građevinska sanitarna, zdravstvena,
veterinarska,
ZO, ZIS..
15.
6. srpnja 2012.
Čišćenje zagađenja na cestovnim promet- Napomena
nicama i željezničkim prugama:
Operateri na stacionarnom objektu postupaju sukladno planovima

pravne osobe za provođenje zaštite zis, SOP-ovima, posebnim propiod prolivene /prosute opasne tvari sima (ZZO, Uredba , Plan intervencija)
su:
Operateri (prijevoznici opasne
tvari) u prometu postupaju suklad1.STR Akumulator
no posebnim propisima, Zakon o
2. Friš d.o.o.o
prijevozu opasnih tvari
3. Patting d.o.o.
Izvršitelj
4. Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci
Operater:
Podaci o pravnim osobama prikazani su u -Vlastiti spasilački interventni timovi, procesno osoblje
Prilogu 14.
-Snage komunalnih poduzeća
-Vatrogasna zajednica Koprivničko-križevačke županije
(JVP,DVD)
-Postrojbe CZ opće namjene ugroženih gradova/općina
-Friš d.o.o.
-STR Akumulator
-Patting d.o.o.
-Komunalno poduzeće d.o.o Križevci
-Osiguranje prometa unutar kontaminira- Izvršitelj
nog područja vrši stručne snage operatora -Operater
i PU Koprivničko-križevačka
-PU Koprivničko-križevačka
- Osiguranje prometa izvan kontaminiranog područja vrši PU Koprivničkokriževačka
-Osiguranje alternativnog- obilaznog puta
provela bi PU Koprivničko-križevačka
- Provesti fizičku zaštitu i osiguranje prostora te uvesti zabranu kretanja/ prometovanja do saniranja nastalih posljedica poslova provodi PU Koprivničko-križevačka
-Odrediti pravne osobe, operatere zadužene za spašavanje materijalnih dobara
(pregled-popis, navesti odgovorne osobe,
ime i prezime, broj telefona i mobitela,
adresa)
-Odrediti lokaciju i rezervnu lokaciju za
pohranu spašenih materijalnih dobara
koja ne treba dekontaminirati (pregledpopis lokacija, odgovorna osoba za prijem
dobara te njeno ime i prezime, broj telefona i mobitela, adresa)
-Odrediti lokaciju i rezervnu lokaciju za
pohranu spašenih materijalnih dobara koja
treba dekontaminirati (pregled-popis lokacija, odgovorna osoba za prijem dobara te
njeno ime i prezime, broj telefona i mobitela, adresa)
- Načiniti popis spašenih materijalnih dobara i lokaciju gdje se ista nalaze
- Napraviti upute i obavijesti (vrijedi za sve
građane); za provedbu mjera osobne i
uzajamne zaštite
Izvršitelj:
Operater:
-Vlastiti spasilački interventni timovi, procesno osoblje
-Vatrogasna zajednica Koprivničko-križevačke županije
-Snage komunalnih poduzeća
-Snage CZ:
-Postrojbe CZ opće namjene ugroženih gradova/općina
-Aktivisti Društva CK KKŽ
-Vlasnici prijevoznih sredstava
(prema popisu)
-Veterinarske organizacije
-PU Koprivničko-križevačka
-Zdravstveni djelatnici (humana/
veterinarska zaštita)
-Pripadnici HGSS stanica Varaždin+ Pripadnici helikopterskog
spašavanja
-Tim za psihološku pomoć
-Župnik
-Postrojbe zdravstvene službe HV
6. srpnja 2012.
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
Broj 7
- Stranica 539
-Napraviti upute za provedbu mjera CZ
sklanjanje, evakuacija,zbrinjavanje, asanacija..)
-Predvidjeti naknadu troškova i izraditi
zahtjeve (sukladno Zakonu o ZiS, Pravilniku o mobilizaciji)
16.
Nadležnosti K o p r i v n i č k o u postupci- križevačka žuma
izrade panija
zahtjeva za
naknadu
troškova
angažiranja
pravnih osoba i redovnih službi za
sudjelovanje
u saniranju
nastalih posljedica
Obračun će se raditi prema stvarno izve- Koprivničko-križevačka županija
denim radovima i važećim cijenama u trenutku izvršenja zadatka.
Uplata se obavlja na bankovne račune
pripadnika civilne zaštite i davaoce materijalno –tehničkih sredstava
Nakon prestanka korištenja privremeno
oduzete pokretnine, djelatnik ili ovlaštena
osoba nadležnog tijela koje je naložilo mobilizaciju, uz nazočnost vlasnika ili korisnika, pregledat će pokretninu i sačiniti Zapisnik o povratu privremeno oduzete pokretnine, na obrascu.
U koliko je nastala šteta istu je potrebno
evidentirati u Zapisniku, Vlasnik ili korisnik
pokretnine, radi ostvarivanja prava na naknadu propisanu Uredbom o utvrđivanju
naknade za privremeno oduzete pokretnine radi provedbe mjera zaštite i spašavanja (NN RH 85/06), podnosi tijelu koje je
naložilo privremeno oduzimanje pokretnine Zahtjev za naknadu za privremeno
oduzetu pokretninu, na obrascu .
3.5. ZAŠTITA I SPAŠAVANJE OD TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH KATASTROFA I VELIKIH NESREĆA S
OPASNIM TVARIMA U STACIONARNIM OBJEKTIMA I U PROMETU
RED Z A D A Ć A NOSITELJ OPERATIVNI POSTUPCI, KAPACITETI I OPERATIVNI NAPOMENA
.
(MJERA
DOPRINOS SNAGA OPERATERA KOPRIVNIČKOBR. ZIS)
KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
(dio su redovnih poslova nadležnih službi – higijensko – Izvršitelj
1.
Organizacija Građani
epidemiološke, veterinarske i agrarne u provođenju ko- -ZZJZ
Koprivničkopreventivnih
jih,
pored
njihovih
resursa,
sudjeluju
građani,
vlasnici
križevačke
županije
mjera
za Koprivničstoke
i
poljoprivrednici)
-Služba
za
mikrobioloo
slučajeve k
Služba za epidemiologiju Zavoda za javno zdravstvo giju i parazitologiju
e p i d e m i j a , križevačka
Koprivničko-križevačke županije ima organiziran sustav ZZJZ
e p i z o o t i j a , županija
trajne pripravnosti epidemiologa, a u cilju ranog otkriva- -Služba za epidemiolobiljnih bolesnja izvora zaraze i putova prenošenja zaraze.
giju ZZJZ
Redovne
ti
higijensko- Preventivne mjere će se poduzimati ovisno o uzročniku -Služba za zdravstvenu
epidem io- odnosno o bolesti koja je izazvala epidemiju, a surađivati ekologiju ZZJZ
-DZ
Koprivničkološke, ve- će sa:
dežurnim
epidemiologom
Hrvatskog
zavoda
za
javno
križevačke
županije
terinarske i
zdravstvo
-Veterinarske
organizaagrarne
- sanitarnom inspekcijom,
cije na području Kopslužbe
-veterinarskom inspekcijom
rivničk o-križevačk e
- preko Centra 112 sa Stožerom ZiS Koprivničko- županije
križevačke županije,
-Poljoprivredne stanice
i dr.
-Vlasnici stoke / poljoprivrednici
Stranica 540 - Broj 7
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
6. srpnja 2012.
Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti propisao
je posebne mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih
bolesti čiji su nositelji:
- za rano otkrivanje izvora zaraze i putova širenja (ZZJZ
Koprivničko-križevačke županije),
- laboratorijsko ispitivanje uzročnika (ZZJZ Koprivničkokriževačke županije),
- prijavljivanja (sve zdravstvene ustanove),
- prijevoz, izolacija i liječenje oboljelih (DZ Koprivničkokriževačke županije, Opća bolnica),
- provođenje preventivne i obvezne preventivne DDD
(ovlaštene pravne osobe, ZZJZ Koprivničko-križevačke
županije),
- protuepidemijske DDD mjere (ZZJZ Koprivničkokriževačke županije),
- zdravstveni nadzor nad kliconošama, zaposlenicima i
drugim osobama
(ZZJZ Koprivničko-križevačke županije),
- zdravstveni odgoj (ZZJZ Koprivničko-križevačke županije
- imunizacija, seroprofilaksa i hemoprofilaksa (ZZJZ Koprivničko-križevačke županije),
- informiranje zdravstvenih radnika i stanovništva (Stožer
za krizna stanja Ministarstva zdravstva, ZZJZ Koprivničko-križevačke županije),
2.
Organizacija
provođenja
kurativnih
mjera u slučaju epidemija epizootija i
biljnih bolesti
U slučaju pojave epizotija kao što su: ptičja gripa, svinjKoprivničk
o
- ska kuga, kravlje ludilo te druge bolesti nositelji provođekriževačka nja mjera biti će ekipe:
županija
-Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke žuRedovne - panije,
higijensko- -Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije i liječnici
epidem io- koncesionari
loške, ve- - Ovlaštene veterinarske ambulante na području Koprivterinarske i ničko-križevačke županije,
a g r a r n e - Sanitarna inspekcija,
- Veterinarska inspekcija.
službe
· Nadležne službe u provođenju mjera mogu:
- spriječiti širenje zaraznih bolesti (u stambenim objektima, javnim prostorima, sredstvima javnog prijevoza i
prijevoza namjernica) provedbom DDD
postupaka,
- izolirati kliconoše,
- prijaviti zaraznu bolest,
- laboratorijski ispitati uzročnike zaraznih bolesti,
- odrediti mjesto za karantenu (za slučaj epidemije/
epizodije),
- pod nadzor staviti zdravlje zdravstvenih radnika koji
skrbe za oboljele i koji rade u proizvodnji i distribuciji lijekova,
- provjeriti zdravlje osobama školskih, predškolskih i drugih ustanova gdje borave djeca,
- staviti pod zdravstveni nadzor osobe koje posluju sa
namjernicama i koje se bave poslovima osobnih usluga
(frizeri, za njegu lica i tijela),
- provoditi vakcinaciju,
- odrediti mjesto higijenskog odlaganja otpada,
- obaviti pogreb i iskopavanje umrlih (uz suglasnost službe za unutarnje poslove)
Izvršitelji
ZZJZ
Koprivničkokriževačke županije
Služba za mikrobiologiju i parazitologiju
ZZJZ
Služba za epidemiologiju ZZJZ
Služba za zdravstvenu
ekologiju ZZJZ
DZ
Koprivničkokriževačke županije i
liječnici koncesionari
Veterinarske organizacije na području Koprivničk o-križevačk e
županije
Poljoprivredne stanice i
dr.
Policijske snage za osiguranje reda i mira,
osiguranje prometa,
identifikaciju umrlih.
PU
Koprivničkokriževačka
Vlasnici stoke / poljoprivrednici
Snage CZ i ostale
snage ZIS Koprivničko-križevačke županije
6. srpnja 2012.
3.
4.
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
Organizacija
sudjelovanjauk ljuč ivanja
dodatnih operativnih snaga i nositelja
u provođenju
mjera naloženih od strane
nadležnih
službi
Građani
Organizacija
provođenja
asanacije s
pregledom
pravnih osoba koje mogu
osigurati snage i sredstva
za asanaciju
Koprivničk
o
križevačka
županija
Koprivničk
o
križevačka
županija,
Redovne higijenskoepidem iološke, veterinarske i
agrarne
službe,
komunalne, sigurnosne snage
Nadležne službe u provođenju mjera mogu nalagati:
- ograničenje ili zabranu kretanja životinja i prometa
životinja (NAREDBOM),
- zabrana održavanja stočnih sajmova i izložbi
(NAREDBOM),
- zabrana ispaše, kupanja i napajanja životinja na rijekama i potocima (NAREDBOM),
- zabrana klanja (NAREDBOM),
- dezinfekcija osoba koje su bile u dodiru sa zaraženim
životinjama,
- dezinfekcija i deratizacija prostora i objekata za smještaj stoke i preradu i čuvanje biljaka,
- zabrana uzgoja pojedinih vrsta bilja za određeno vrijeme i na određenom području (NAREDBOM),
- zabrana stavljanja u promet kontaminiranog bilja i
biljnih proizvoda te sterilizacija predmeta koji su bili u
dodiru sa uzročnikom zarazne bolesti (NAREDBOM),
- sterilizirati predmete koji su bili u dodiru s uzročnikom
bolesti,
- uništavati zaraženo bilje (NAREDBOM),
- objaviti (NAREDBE) putem sredstava javnog priopćavanja.
Kapaciteti komunalnih tvrtki za pokapanje poginulih
(Prilog 14.) Pogrebne tvrtke (Prilog 14.)
-mjesta za ukop su mjesna groblja
Broj 7
- Stranica 541
Izvršitelj
ZZJZ
Koprivničkokriževačke županije
Veterinarske organizacije
na području Koprivničko
-križevačke županije
Fizičke i pravne osobe,
vlasnici usjeva i životinja, lovci..
Sanitarni djelatnici
Komunalni djelatnici
Snage CZ
Policijske snage PU Koprivničko-križevačka:
za red i mir promet, fizičku zaštitu
Mediji za javno priopćavanje
Izvršitelj
-ZZJZ
Koprivničkokriževačke županije
Popis pravnih osoba koje obavljaju detoksikaciju, dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju
-Ambulante DZ Kopriv- Detoksikacija:
ničko-križevačke župaHrvatski zavod za toksikologiju,
nije
Martićeva 63, Zagreb,
-Sanitarna služba
tel: 01 46 86 910,
-Pogrebne tvrtke
fax: 01 46 41 368.
-Policijske snage PU Koprivničko-križevačke za
- Dezinfekcija, Dezinsekcija i Deratizacija:
Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke žu- red i mir, promet, fizičku
zaštitu
panije – Služba za epidemiologiju – odjel za DDD,
-Društvo
CK KoprivničkoTel: 048 / 655 - 120
križevačke
županije
Fax: 048 / 655 - 102
E-mail: [email protected]
5.
Nesreće na Koprivnič- -Planirati, organizirati, zapovijedati, nadzirati provedbu
odlagalištima k
o
- ZiS
otpada
križevačka -Provesti mjere gašenja požara
županija
-Mjeriti kvalitetu zraka, vode, tla
- Provesti sanaciju opasne tvari na deponiji
-Osigurati snage i sredstva na saniranju posljedica
(pregled, popis pravnih osoba, odgovornih osoba s
imenom, prezimenom, brojem telefona, adresom, popis i vrsta opreme i vozila, lokacija vozila)
-Osigurati zdravstveno zbrinjavanje, povrijeđenih i bolesnih
- Pružiti hitnu medicinsku pomoć povrijeđenim i bolesnim
-provesti animalnu asanaciju i asanaciju terena
-Provesti DDD mjere (preventivne i -protuepidemijske)
-Provesti animalnu asanaciju i asanaciju terena
-Osigurati promet i zaštitu lokacije
Izvršitelj:
-Stožer ZiS
-Tim CZ za logistiku
-VZ
Koprivničkokriževačke županije
-PU
Koprivničkokriževačka
-ZZJZ – Služba za zdravstvenu ekologiju i Služba za epidemiologiju
-DZ
Koprivničkokriževačke županije i
liječnici koncesionari
-Društvo CK Koprivničkokriževačke županije
-Pravne osobe za postupanje s opasnim otpadom
-Veterinarske organizacije na području Koprivničko-križevačke županije
Stranica 542 - Broj 7
4.
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
DJELOVANJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE
ŽUPANIJE U SLUČAJU NASTANKA VELIKIH
POŽARA
URBANOG
I
OTVORENOG
PROSTORA
4.1. PROVOĐENJE EVAKUACIJE UGROŽENIH
Evakuacija ugroženih kod velikih požara urbanog i otvorenog prostora provoditi će se sukladno
procjeni i zapovjedi Zapovjednika Vatrogasne zajednice Koprivničko- križevačke županije, a temeljem
Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Koprivničko-križevačke županije i Plana zaštite
od požara i tehnoloških eksplozija Koprivničkokriževačke županije.
Provođenje evakuacije ugroženih sukladno
procjeni vatrogasnog zapovjednika, kako kod požara
na otvorenom prostoru, tako i kod požara u urbanim
sredinama, ovisi o:
-pravodobnoj procijeniti pravca i brzine širenja požara,
-mogućnosti organiziranog izvođenja svih osoba iz
dijela objekta koji može biti ugrožen vatrom ili
dimom,
-mogućnosti sprečavanja nastanka panike,
-mogućnosti osiguravanja osvjetljenja putova evakuacije (kod noćnih uvjeta) i
-raspoloživoj zaštitnoj opremi.
Temeljem članka 36. stavak 2. Zakona o vatrogastvu (NN 106/99, 117/01,96/03, 134/04-pročišćeni
tekst i 174/04), županijski vatrogasni zapovjednik ili
njegov zamjenik može narediti svakoj vatrogasnoj
postrojbi s područja Koprivničko-križevačke županije
da sudjeluje u vatrogasnoj intervenciji na području za
koje je nadležan, s određenim brojem vatrogasaca i
tehničkom opremom. Županijski vatrogasni zapovjednik sukladno članku 32. Zakona o vatrogastvu (NN
106/99, 117/01, 96/03, 134/04. - pročišćeni tekst i
174/04), odgovoran je Glavnom vatrogasnom zapovjedniku za organiziranost, osposobljenost i intervencijsku spremnost vatrogastva na području Koprivničko-križevačke županije.
Odluku o evakuaciji, a prema procjeni zapovjednika Vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke
županije donijeti će Župan.
Način uspostave kontakta s voditeljem vatrogasnih intervencija najbolji je putem Operativnog dežurstva JVP Grada Koprivnice, s obzirom da sve komunikacije kod operativnog djelovanja vatrogasnih
postrojbi s područja cijele županije prolaze kroz ovaj
centar.
4.2. ZBRINJAVANJE EVAKUIRANIH GRAĐANA
U SLUČAJEVIMA VELIKIH POŽARA
URBANOG I OTVORENOG PROSTORA
(SUKLADNO PLANU CZ)
Zbrinjavanje evakuiranih građana obveza je
lokalne samouprave.
6. srpnja 2012.
Koprivničko-križevačka županija putem operativnih
snaga i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje, organizira zbrinjavanje evakuiranih građana
poduzimanjem sljedećih aktivnosti:
 osiguranje osnovnih životnih uvjeta (smještaj, hrana, odjeća, obuća)
 pristup sredstvima javnog priopćavanja i informiranja
 uključivanje evakuiranih u društveni, gospodarski i
javni život
 stvaranje uvjeta za povratak evakuiranih
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
KLASA: 810-03/12-01/9
URBROJ:2137/1-02/04-12-1
Koprivnica, svibanj, 2012.
PREDSJEDNICA:
Milica Fuček, ing. građ. v.r.
73.
Na temelju članka 28. stavka 1. alineje 4. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“, br.
174/04, 79/07, 38/09. i 127/10), članka 33. Pravilnika
o metodologiji za izradu procjene ugroženosti i plana
zaštite i spašavanja („Narodne novine“, broj 38/08) i
članka 25. Statuta Koprivničko-križevačke županije
(„Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“,
broj 8/09, 12/09, 10/10. i 7/11) Županijska skupština
Koprivničko-križevačke županije na 21. sjednici održanoj 5. srpnja 2012. donijela je
PLAN CIVILNE ZAŠTITE
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
1. USTROJ CIVILNE ZAŠTITE KOPRIVNIČKOKRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Županijska skupština Koprivničko - križevačke
županije imenovala je Zapovjedništvo civilne
zaštite
Koprivničko-križevačke
županije
koje
broji 7 članova ( Klasa : 810 - 01 / 09 - 01 / 3, Ur.broj:
2137/1-01-09-1 od 25. rujna 2009. god.), (Prilog 4.).
Pozivanje i aktiviranje Zapovjedništva civilne zaštite
Koprivničko-križevačke županije utvrđeno je u Planu
pozivanja Zapovjedništva civilne zaštite Koprivničkokriževačke županije kojeg je donio Župan Koprivničko
-križevačke županije (Klasa 810-03/10-01/2, Ur.broj
2137/1-01/07-10-1, Koprivnica, 22. siječanj 2010.).
Pored Zapovjedništva odlukom Županijske
skupštine Koprivničko-križevačke županije (Klasa:
810-03/09-01/80,
Urbroj
2137/1-01-09-1
od
03.07.2009.) osnovane su Specijalističke postrojbe
civilne zaštite (Prilog 2.) s ukupno 149 obveznika.
Zadaća Specijalističkih postrojbi civilne zaštite je potpora za provođenje mjera zaštite i spašavanja, službama čija je redovna djelatnost zaštita i spašavanje.
6. srpnja 2012.
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
Broj 7
- Stranica 543
Tabela 1. Specijalističke postrojbe civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije
Specijalistička postrojba Koprivničko-križevačke Županije
Broj pripadnika
Tim civilne zaštite za spašavanje iz ruševina
30 pripadnika
Tim civilne zaštite za spašavanje iz vode
36 pripadnika
Tim civilne zaštite za logistiku
99 pripadnika
Tim za RKBN zaštitu
29 pripadnika
UKUPNO:
149
Odlukom Županijske skupštine Koprivničkokriževačke županije osniva se:
Mjesto javljanja: zgrada Koprivničkokriževačke županije, Ulica A. Nemčića 5, Koprivnica.
1. Zapovjedništvo civilne zaštite, u sastavu Zapovjednica Zapovjedništva, Zamjenik zapovjednice i 5
člana Zapovjedništva CZ
2. Tim civilne zaštite specijalističke namjene za
spašavanje iz ruševina (30 pripadnika)
3. Tim civilne zaštite specijalističke namjene za
spašavanje iz vode (36 pripadnika)
4. Tim civilne zaštite specijalističke namjene za
logistiku (99 pripadnika)
5. Tim za RKBN zaštitu (29 pripadnika)
Način aktiviranja-mobilizacije: članove Zapovjedništva mobilizira se i poziva po nalogu Župana
(Prilog 3.) faks-om, e-mail, mob. vezom, osobnim
uručenjem, ili putem nadležnog ŽC 112.
Zapovjedništvo civilne zaštite (popis u Prilogu 1.)
- Postrojbe civilne zaštite specijalističke namjene
Zborno mjesto Tima civilne zaštite specijalističke namjene za spašavanje iz ruševina:
zgrada Koprivničko-križevačke županije, Ulica A.
Nemčića 5, Koprivnica.
Stranica 544 - Broj 7
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
6. srpnja 2012.
Zborno mjesto Tima civilne zaštite specijalističke namjene za spašavanje iz vode: zgrada Koprivničko-križevačke županije, Ulica A. Nemčića 5, Koprivnica.
Zborno mjesto Tima civilne zaštite specijalističke namjene za logistiku: zgrada Koprivničkokriževačke županije, Ulica A. Nemčića 5, Koprivnica.
ŽUPANIJSKI SPECIJALISTIČKI TIM ZA LOGISTIKU
Županijski Tim za zaštitu i spašavanje iz vode sastavljen je od 99 pripadnika
6. srpnja 2012.
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
Broj 7
- Stranica 545
Zborno mjesto Tima civilne zaštite specijalističke namjene za RKBN zaštitu: zgrada Koprivničkokriževačke županije, Ulica A. Nemčića 5, Koprivnica.
Županijski Tim civilne zaštite specijalističke namjene za RKBN zaštitu sastavljen je od 29 pripadnika.
Stranica 546 - Broj 7
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
Način mobilizacije: Članovi postrojbe CZ
mobiliziraju se po nalogu Župana (Prilog 5.). Mobilizaciju provodi Koprivničko-križevačka županija putem
zaduženih službi Koprivničko-križevačke županije.
Voditelji skloništa i njihovi zamjenici
Zborno mjesto: Ispred skloništa za koje su
zaduženi.
Način mobilizacije: u nadležnosti općina i
gradova na području Koprivničko-križevačke županije.
6. srpnja 2012.
putem nadležnog PUZS i nadležnog tijela za obranu.
Zapovjedništvo civilne zaštite, imenuje
predstavničko tijelo Koprivničko-križevačke županije.
Članovi Zapovjedništva CZ mobiliziraju se temeljem
radne obveze ili obveze sudjelovanja u civilnoj zaštiti.
Zapovjedništvo za rad koristi materijalno tehnička
sredstva, opremu i prostor Koprivničko-križevačke
županije.
POPUNA OBVEZNICIMA I MATERIJALNO TEHNIČKIM SREDSTVIMA ZA RAD
Postrojbe civilne zaštite specijalističke
namjene koriste se MTS iz skladišta Koprivničkokriževačke županije kao i sredstvima iz redovnih izvora u trgovačkoj mreži (putem državnog službenika s
posebnim ovlastima i odgovornostima) ili od fizičkih
osoba, građana, temeljem materijalnog ustroja.
Popuna obveznicima CZ provodi se temeljem
Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga
zaštite i spašavanja (NN 40/08 i 44/08), a putem
Voditelje skloništa i njihove zamjenike imenuje
općinski načelnik/gradonačelnik općina/gradova na
prostoru Koprivničko-križevačke županije na prijedlog
6. srpnja 2012.
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
PUZS Koprivnica. Koriste opremu i sredstva vlasnika
objekata za sklanjanje.
2. POZIVANJE I MOBILIZACIJA ZAPOVJEDNIŠTVA CIVILNE ZAŠTITE
Broj 7
- Stranica 547
Pozivanje i aktiviranje Zapovjedništva civilne zaštite
Koprivničko - križevačke županije vrši se temeljem
Plana pozivanja Zapovjedništva civilne zaštite Koprivničko - križevačke županije (Klasa : 810-03/10-01/2,
Ur.broj : 2137/1-01/07-10-1, Koprivnica, 22. siječanj
2010.)
VRIJEME MOBILIZACIJE
Korištenjem telefonskih veza 30 min.
Korištenjem teklića 2h
Mjesto okupljanja: Koprivničko-križevačka županija, Ulica A. Nemčića 5, Koprivnica
Pričuvno mjesto okupljanja:
Pozivanje – mobilizacija Zapovjedništva može se provesti na sljedeće načine:
- Pozivanje Zapovjedništva putem županijskog
centra 112
Postupak pozivanja Zapovjedništva putem županijskog centra 112 je sustav pozivanja koji bi se u pravilu trebao koristiti. Upotreba ovog sustava podrazumijeva da su telekomunikacijske veze u funkciji.
- Međusobno pozivanje korištenjem telefonskih
veza
Sustav međusobnog pozivanja je najbrži i najučinkovitiji način pozivanja, odnosno mobilizacije Zapovjedništva pod uvjetom da telefonske/mobilne veze budu
u funkciji. Kada okolnosti zahtijevaju brzo okupljanje
Zapovjedništva, kako bi se čim prije otklonile posljedice veće nesreće ili katastrofe, te u slučaju neposredne prijetnje od nastanka katastrofe, Župan, sukladno
čl. 30. Zakona o zaštiti i spašavanju (NN broj 174/04 i
79/07, 38/09 i 127/10), ima pravo i obvezu mobilizirati
sveukupne ljudske i materijalno-tehničke potencijale s
područja Županije.
- Pozivanje korištenjem teklićkog sustava
Postupak pozivanja korištenjem vlastitog teklićkog
sustava primjenjuje se u situacijama kada telefonske
veze nisu u funkciji i kada Župan ne može uspostaviti
nikakvu vezu sa ŽC 112. U tom slučaju koristi samo
teklićki sustav.
Bez obzira koji se sustav pozivanja bude koristio, Župan je dužan o tomu obavijestiti ŽC 112 Koprivnica,
kako bi PUZS Koprivnica mogao na vrijeme i učinkovito reagirati, te pružiti svu potrebnu pomoć. Mobilizacija članova Zapovjedništva završava trenutkom njihovog dolaska na mjesto okupljanja i uručivanjem
poziva za mobilizaciju.
Postupak pozivanja Zapovjedništva putem županijskog centra 112
Postupak pozivanja Zapovjedništva civilne zaštite
razrađen je u Planu pozivanja i aktiviranja Zapovjedništva civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije.
Stranica 548 - Broj 7
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
6. srpnja 2012.
Postupak međusobnog pozivanja korištenjem telefonskih veza
Župan donosi odluku o mobilizaciji Zapovjedništva CZ. O tome telefonom obavještava Zapovjednika Zapovjedništva kojemu izdaje zapovijed o mobilizaciji.
Zapovjednik Zapovjedništva: Branka Cuki
Telefon: posao: 048/658-225, stan: 048/641-412, mob: 099/2184-412
O početku mobilizacije Župan obavještava ŽC 112.
Zapovjednik Zapovjedništva CZ postupa sukladno važećem Planu pozivanja Zapovjedništva CZ putem međusobnog pozivanja korištenjem telefonskih veza .
Po završetku mobilizacije Zapovjedništva CZ (dolaska svih članova Zapovjedništva na mjesto okupljanja)
Župan će izvijestiti ŽC 112 o završenoj mobilizaciji.
Ukoliko se pojedini članovi Zapovjedništva CZ, koji su telefonski obaviješteni, nisu u očekivano vrijeme (M +
30 min) pojavili na mjestu okupljanja Zapovjedništva CZ, Župan će od PUZS Koprivnica zahtijevati aktiviranje teklićke službe Koprivničko-križevačke županije, kako bi se uručili mobilizacijski pozivi onim članovima
Zapovjedništva CZ koji se nisu odazvali na usmeno prenesenu zapovijed za mobilizacijom.
6. srpnja 2012.
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
Broj 7
- Stranica 549
Postupak pozivanja Zapovjedništva CZ korištenjem teklićkog sustava
(popis teklića u Prilogu 6.)
Na prijedlog Stožera ili samostalno Župan može odlučiti da je potrebno pozvati Zapovjedništvo CZ. Mobilizacija Zapovjedništva CZ počinje s teklićima koji su prethodno izvršili mobilizaciju Stožera i nalaze se na raspolaganju na mjestu okupljanja.
Mobilizacija Zapovjednika Zapovjedništva CZ izvršena je u okviru mobilizacije Stožera.
Mobilizacija članova Zapovjedništva CZ se obavlja putem teklića ovisno o mjestu stanovanja pojedinog
člana.
Zavisno od razloga ne uručenja poziva Načelnik/ica Stožera će odlučiti u kojem će vremenu izvršiti ponovno pozivanje neobaviještenih članova Zapovjedništva CZ.
Mobilizacija postrojbi i materijalno-tehničkih
sredstava
Pozivanje pripadnika Zapovjedništva civilne zaštite
sukladno članku 10. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (NN broj
40/08 i 44/08) vrši se putem Županijskog centra 112
Koprivnica po nalogu Župana.
Organizacijom pozivanja mora se osigurati članovima
Zapovjedništva da im se poziv uruči najkasnije u vremenu od M + 0,30.
Zapovjednik Zapovjedništva civilne zaštite na zbornom mjestu provodi sljedeće aktivnosti:
- po dolasku Zamjenika zapovjednika i članova Zapovjedništva civilne zaštite upoznaje članove s nastalom situacijom,
- s članovima Zapovjedništva utvrđuje zadaće, te predlaže Županu mjere i postupke u pripremi i provođenju akcija zaštite i spašavanja.
 Istovremeno poziva tekliće kojima se uručuju pozivi
za pripadnike postrojbe civilne zaštite.
 Jedan primjerak popisa postrojbi civilne zaštite i mobilizacijskih poziva Županije čuva se u nadležnoj
Stranica 550 - Broj 7
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
službi Koprivničko-križevačke županije, drugi primjerak u DUZS – Područnom uredu Koprivnica i treći
primjerak u gradu iz kojeg se vrši popuna postrojbe.
Mobilizacija postrojbe CZ-a vrši se prema Planu mobilizacije.
Prihvat ljudstva imenovanih u Zapovjedništvo civilne
zaštite kao i pripadnike postrojbe civilne zaštite na
zbornom mjestu obavlja Zapovjednik Zapovjedništva
ili njegov Zamjenik.
-Materijalna tehnička sredstva i oprema CZ-a nabavljaju se kontinuirano svake godine u skladu s Smjernicama razvoja sustava zaštite i spašavanja Županije
za tekuću godinu.
-Mobilizacija postrojbe CZ-a-Prema Planu mobilizacije
Pozivanje i mobilizacija postrojbi civilne zaštite
specijalističke namjene
6. srpnja 2012.
Kada Stožer procjeni da obim nesreće, koja je zahvatila prostor Županije, prelazi mogućnosti i kapacitete
gotovih snaga zaštite i spašavanja za sanaciju, može
predložiti Županu donošenje Odluke o mobilizaciji
timova civilne zaštite specijalističke namjene.
Ovu odluku Župan može donijeti i samostalno.
Timovi se mobiliziraju, pozivaju i aktiviraju po nalogu
Župana, na zahtjev Županijskog Zapovjednika civilne
zaštite, a neposredni izvršitelj mobilizacije je Koprivničko-križevačka županija ili Područni ured za zaštitu
i spašavanje Koprivnica.
Jedan primjerak popisa postrojbi civilne zaštite i mobilizacijskih poziva Županije čuva se u nadležnoj službi Koprivničko-križevačke županije, drugi primjerak u
DUZS – Područnom uredu Koprivnica.
Postupak pozivanja Postrojbi civilne zaštite korištenjem teklićkog sustava
Na prijedlog Stožera ili samostalno Župan može odlučiti da je potrebno pozvati Postrojbu civilne zaštite u cijelosti ili određene Timove. Mobilizacija Postrojbe/Tima počinje s rukovoditeljem mobilizacije Stjepanom Behinom i njegovim zamjenikom Vladimirom Šadekom koji će pozvati tekliće Županije zbog preuzimanja mobilizacijskih poziva i dostavljanja istih teklićima Timova civilne zaštite.
ŽUPANIJSKI SPECIJALISTIČKI TIM CZ ZA SPAŠAVANJE IZ RUŠEVINA
Teklići županije
1.Katana Ivan i Dražen Mađarić
2.Dejan Paveli i Krešo Škvorc
Pozvat će telefonom tekliće – raznosače poziva za pozivanje Županijskog Specijalističkog tima
civilne zaštite za spašavanje iz ruševina da preuzmu omotnice s pozivima. U nemogućnosti pozivanja telefonom teklići Županije dostaviti će omotnice s pozivima teklićima Tima CZ za spašavanje iz ruševina na njihove kućne adrese. Teklići raznosači poziva postupaju sukladno Naputku
za tekliće raznosače poziva.
TIM CZ ZA SPAŠAVANJE IZ VODE
Teklići županije
1. Katana Ivan i Dražen Mađarić
2. Dejan Paveli i Krešo Škvorc
Pozvat će telefonom tekliće raznosače poziva za pozivanje Županijske Specijalističke postrojbe
CZ za spašavanje iz vode za pripadnike Tima CZ da preuzmu omotnice s pozivima u Županiji.
U nemogućnosti pozivanja telefonom teklići Županije dostaviti će omotnice s pozivima teklićima
Tima CZ za spašavanje iz vode na njihove kućne adrese. Teklići raznosači poziva postupaju sukladno Naputku za tekliće raznosače poziva.
6. srpnja 2012.
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
Broj 7
- Stranica 551
TIM CZ ZA LOGISTIKU
Teklići županije
1. Katana Ivan i Dražen Mađarić
2. Dejan Paveli i Krešo Škvorc
Pozvat će telefonom tekliće raznosače poziva za pozivanje Županijske Specijalističke postrojbe
CZ za Logistiku za pripadnike Tima CZ da preuzmu omotnice s pozivima u Županiji.
U nemogućnosti pozivanja telefonom teklići Županije dostaviti će omotnice s pozivima teklićima Tima CZ za spašavanje iz vode na njihove kućne adrese. Teklići raznosači poziva postupaju
sukladno Naputku za tekliće raznosače poziva.
TIM CZ ZA RKBN ZAŠTITU
Teklići županije
1. Katana Ivan i Dražen Mađarić
2. Dejan Paveli i Krešo Škvorc
Pozvat će telefonom tekliće raznosače poziva za pozivanje Županijske Specijalističke postrojbe
CZ za RKBN zaštitu za pripadnike Tima CZ da preuzmu omotnice s pozivima u Županiji.
U nemogućnosti pozivanja telefonom teklići Županije dostaviti će omotnice s pozivima teklićima Tima CZ za spašavanje iz vode na njihove kućne adrese. Teklići raznosači poziva postupaju
sukladno Naputku za tekliće raznosače poziva.
Na mjestu okupljanja pripadnika Specijalističkih timova civilne zaštite Zapovjednici skupina vrše prozivku
pripadnika.
Po dolasku na mjesta okupljanja Zapovjednici skupina izvješćuju Zapovjednike timova o odazivu pripadnika civilne zaštite.
Za prijevoz pripadnika Specijalističkih timova civilne
zaštite koji se popunjavaju dislocirano od grada Koprivnica koristit će se autobusi (vidi Tabelu 5.)
Zapovjednici timova o odazivu izvješćuju Zapovjedništvo civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije.
Mjesto prikupljanja Specijalističke postrojbe – Timova
civilne zaštite je _______________________.
Detaljne upute za tekliće za provedbu mobilizacije
nalaze se u omotnicama s pozivima koji se nalaze
kod rukovoditelja mobilizacije.
Tabela 2. Organizacija prihvata članova postrojbi CZ
MJESTA PRIKUPLJANJA
Korištenjem teklića (M + 5h)
ŽUPANIJSKI SPECIJALISTIČKI TIM CZ ZA SPAŠAVANJE IZ
RUŠEVINA
TIMA CZ ZA SPAŠAVANJE IZ VODE
TIMA CZ ZA LOGISTIKU
TIMA CZ ZA RKBN ZAŠTITU
Materijalno tehnička sredstva za popunu Specijalističkih timova civilne zaštite nalaze se ____________________
Stranica 552 - Broj 7
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
3. MJERE ZAŠTITE
6. srpnja 2012.
fizičkih trauma, skloništa imaju izuzetan psihološki
značaj.
Da bi se posljedice ugrožavanja ljudi, materijalnih dobara i okoliša smanjile na najmanju moguću
mjeru, potrebno je uspostaviti optimalan odgovor na
ugrožavanja sa stanovišta prostornog planiranja, uređenja, organizacije, razvoja i izgradnje prostora te je
neophodno i mjere zaštite i spašavanja postaviti integralno, u svim vrstama učešća u prostornom planiranju.
Uvijek kada lokalni uvjeti dozvoljavaju, ugroženo stanovništvo sklanja se u skloništa osnovne zaštite, koja osiguravaju djelomičnu zaštitu i u slučaju nuklearnog udara. Ukoliko skloništa osnovne zaštite nema na ugroženom području stanovništvo se sklanja u
druge adekvatne prostore npr. podrume, prostorije
bez prozora te prostorije udaljene od otvora (prozora,
ventilacijskih otvora i vrata, na kojima se provodi hermetizacija brtvljenjem otvora), tunele i sl., te u prirodna udubljenja (pećine, uvale i dr.) i zaklone.
3.1. Mjere sklanjanja
Sklanjanje stanovništva je hitna mjera civilne
zaštite koja se provodi u periodu upozoravanja na
nadolazeću opasnost i kod nastanka katastrofe ili
velike nesreće uzrokovane tehničko-tehnološkim nesrećama u gospodarskim objektima i u prometu, nuklearnim i radiološkim nesrećama, epidemiološkim i sanitarnim nesrećama.
Sklanjanje može biti samozaštitna ili organizirana mjera civilne zaštite.
Samozaštitna je kada je stanovništvo provodi
samostalno, u okviru postupaka osobne i uzajamne
zaštite, odmah po saznanju o katastrofi i velikoj nesreći, ili prema uputama nadležnih tijela.
Ova mjera može pružiti potpunu ili zadovoljavajuću zaštitu tijekom rane faze nesreće i relativno
lako se provodi kada traje kraće. Sklanjanje je i organizirana mjera civilne zaštite u sustavu zaštite i spašavanja koja se provodi uz pomoć Povjerenika civilne
zaštite i aktivista Hrvatskog crvenog križa (Društvo
Crvenog križa Koprivničko-križevačke županije,
Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica, Gradsko
društvo crvenog križa Križevci, Gradsko društvo Crvenog križa Đurđevac). Planskim pristupom moguće
je postići i veću razinu prevencije kao i umanjivanje
veličine štete.
Sklanjanje stanovništva provodi se odlaskom u
najbližu namjensku građevinu (sklonište) za zaštitu
od prirodnih, antropogenih i složenih opasnosti ili u
druge zatvorene prostore koji pružaju minimalni stupanj zaštite i koji se štite zatvaranjem vrata i prozora
kao i brtvljenjem tih i drugih otvora.
Na području Koprivničko-križevačke županije u
vlasništvu pravnih osoba nalazi se ___ skloništa osnovne zaštite.
Za provođenje navedenih zadaća zaduženo je
stanovništvo gradova i općina, a upute daju povjerenici civilne zaštite.
Sklanjanje stanovništva provodi se u skloništima, koja su namjenski ili adaptirani objekti – sklonišni
prostori (dodatno zaštićeni vrećama pijeska, paletama s ciglom ili nekim drugim građevinskim materijalom), u koje se sklanja stanovništvo na područjima za
koja je oglašena opasnost. Pored konkretnog dopri-
Mjera sklanjanja/zaklanjanja provodi se u slučaju nuklearnih i radioloških nesreća te eventualno
kod tehničko-tehnoloških nesreća s opasnim tvarima
3.1.1. Pregled skloništa po vrsti i kapacitetu
Tabela 3. Pregled skloništa po vrsti i kapacitetu
R.
BR.
1.
3.
TOČNA ADRESA
TIP OBJEKSKLONIŠTA
TA
Opća bolnica, Trg Dr. Bardeka ustanova
10, KC
Naselje J.J. Strossmayera 3,
stambeni
KC
Trg Kralja Tomislava 8, KC
stambeni
4.
Trg Kralja Tomislava 12, KC
stambeni
200
2
u objektu
-
5.
Ulica Račkoga 18, Križevci
ustanova
100
1
u objektu
1985.
6.
Ulica Baltića 5, Križevci
stambeni
200
2
u objektu
-
7.
PU KC-KŽ, Grdiničeva 3, Križevci
ustanova
200
2
u objektu
1985.
2.
KAPACITET
(OSOBA)
2x200
BROJ FVU TIP IZGRANJE
4
u objektu
ZADNJI
SERVIS
1985.
200
2
u objektu
-
200
2
u objektu
-
NAPOMENA
god. servis
1997.
god. servis
1997.
god. servis
1997.
god. servis
1997.
god. servis
1997.
god. servis
1997.
6. srpnja 2012.
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
Osim navedenih skloništa sklanjanje stanovništva
riješit će se uporabom podrumskih, zaštićenijih suterenskih prostorija, podzemnih garaža, postojećih obiteljskih skloništa u individualnoj stambenoj izgradnji,
te prirodnim i drugim vrstama zaklona.
Podrumske zaklone u zajedničkim stambenim građevinama treba očistiti, pripremiti i prilagoditi za sklanjanje. Po potrebi izvršiti će se potpora stropne konstrukcije s daskama (fosnama) i odgovarajućim podupiračima. Isto tako izvršiti će se pojačanje ili zaštita
ulaza, te zaštita svih otvora (prozora) na odgovarajući
način.
Broj 7
- Stranica 553
3. osigurava kućni red tijekom boravka u skloništu i
poduzima potrebne mjere u svezi istog
4. vodi potrebite evidencije ulaska i izlaska osoba iz
skloništa
5. provodi informiranje stanovnika u skloništu o stanju, poduzetim mjerama i narednim aktivnostima
6. uspostavlja vezu s povjerenicima civilne zaštite na
području lokacije skloništa a prema mogućnostima
i sa Zapovjedništvom civilne zaštite ili čelnikom
jedinice lokalne samouprave
7. provodi i druge aktivnosti sukladno dobivenim informacijama nadležnih tijela
Uloga povjerenika civilne zaštite
Za provođenje navedenih zadaća zaduženo je stanovništvo gradova i općina, upute daju povjerenici
civilne zaštite.
3.1.2. Pregled podruma i drugih objekata za
sklanjanje
Pregled podruma i drugih objekata za sklanjanje izrađuju sve JLS (gradovi i općine) za svoje područje.
Naputak o organizaciji sklanjanja i boravka u
skloništu
-zaposjedanje skloništa treba izvršiti prije nastupanja
opasnosti. Od davanja znaka za uzbunu do trenutka ugroze vrijeme zaposjedanja treba iznositi
maksimalno 5 minuta, što znači da skloništa ne
smiju biti udaljena više od 250 m od krajnjeg
korisnika,
-smještanje ljudi u sklonište mora započeti od najudaljenijih prostorija u skloništu,
-nije dozvoljena galama, uznemiravanje drugih, paljenje svijetla, konzumiranje droge, alkohola i
nikotina,
-zabranjeno je unošenje domaćih životinja, velikih
predmeta, lako zapaljivih materijala, nadražujućih i jako mirisnih materijala.
1. Surađuju s predsjednicima mjesnih obora i
voditeljima skloništa u svezi organiziranog sklanjanja
stanovništva,
2. Organiziraju sklanjanje ostalog dijela stanovništva, koje se sklanja u druge objekte za sklanjanje
(dopunske zaštite, podrume i ostale prostore pogodne za sklanjanje)
3. Surađuju s nadležnim Zapovjedništvom civilne zaštite ili Stožerom zaštite i spašavanja, gdje sukladno propisima nije imenovano Zapovjedništvo civilne zaštite u jedinici lokalne i područne (regionalne)
samouprave u svezi organizacije i provođenja sklanjanja.
Zapovjedništva civilne zaštite
1. Koordinira provođenje sklanjanja stanovništva u slučaju određenih ugroza, te nalaže nižim razinama provođenje (povjerenicima civilne zaštite i voditeljima skloništa)
2. Predlaže Stožerima zaštite i spašavanja poduzimanje drugih mjera kojima se osigurava efikasnost provođenja sklanjanja u odnosu na nastalu ugrozu
Postrojbe civilne zaštite
Napuštanje skloništa
Napuštanje skloništa vrši se po prestanku opasnosti
po odobrenju voditelja skloništa.
Voditelji skloništa i povjerenici CZ – a
Voditelji skloništa i povjerenici CZ-a imaju dužnost da
vode evidenciju podrumskih zaklona, broj stanara i
popis stanara prema mjestima u koja se sklanjaju. Isti
su dužni imati ažurne podatke i sve promjene uskladiti s kapacitetom sklonišnih mjesta.
Povjerenici također vode evidenciju o osobama koje
su zadužene za provođenje mjere sklanjanja.
Uloga voditelja skloništa
1. vrši prihvat stanovnika u skloništu i njihov raspored po prostorijama
2. osigurava rad uređaja za filtroventilaciju i ostalih
uređaja
1. uz redovne službe i djelatnosti, osiguravaju
pristupne putove od eventualnih prepreka (ruševina)
za nesmetani tijek provođenja sklanjanja, ukoliko za
isto postoji potreba,
2. vrše raščišćavanje ulaza i izlaza iz skloništa, osiguravaju dopremu osnovnih životnih namirnica i
drugo.
3. Postrojbe civilne zaštite pomagati će stanovništvu u izradi zaklona i adaptaciji određenih prostora za sklanjanje, ukoliko nisu angažirane na drugim
zadaćama.
3.1.3. Organizacija sklanjanja
Zapovjedništva civilne zaštite, povjerenici civilne zaštite, voditelji skloništa i druga tijela i osobe odgovorne
za sklanjanje stanovništva trebaju provjeriti ažurnost
planova sklanjanja, te poduzeti mjere sukladno uputama utvrđenim u njima i u planu pripravnosti. To podrazumijeva:
Stranica 554 - Broj 7
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
-da pored skloništa odrede i druge prostore za moguće zaklone (podrumi i dr.) i pripreme ih za tu
namjenu;
-da odrede prostore u kojima će se sklanjati stanari
svake pojedine zgrade, odnosno svi zaposleni u
pojedinim trgovačkim društvima i ustanovama;
-da trgovačka društva i javne ustanove koje nemaju
skloništa ni pogodne prostore za sklanjanje svoj
plan sklanjanja usklade sa planovima Mjesnih
odbora na čijem području imaju sjedište;
-da prostorije predviđene za sklanjanje kao i skloništa u cijelosti moraju biti što je moguće bolje pripremljena za prihvat stanovništva, uključujući i
sva potrebna obilježavanja, kao i upoznavanja s
pripremljenim prostorijama za sklanjanje;
-da Zapovjedništva, odnosno povjerenici moraju
imenovati i osposobiti ekipe, za prihvat i organizaciju sklanjanja, odnosno stalno pratiti rad tih
ekipa;
-da skloništa koja se iznajmljuju moraju biti pravovremeno pripremljena za sklanjanje u smislu kako
je to propisima određeno;
-da je broj sklonišnih mjesta određen za svako sklonište,
-da ekipe za prihvat stanovništva u skloništa osnovne i pojačane zaštite, moraju biti obučene za
rukovanje s uređajima u skloništu (FVU, agregati
za nužnu rasvjetu i dr.) i moraju biti upoznati s
osnovnim postavkama o određivanju dozvoljenog broja osoba za sklanjanje;
-da na odgovarajući način provjeri obaviještenost
stanovništva o znacima uzbunjivanja, o mjestima za sklanjanje te o načinu zaposjedanja, boravka i napuštanja skloništa pri čemu se koristiti
lokalnim sredstvima obavještavanja, te plakatima i brošurama Uputa za zaštitu i spašavanje
stanovništva Zapovjedništva civilne zaštite.
3.2. Mjera evakuacije
3.2.1. Pregled kapaciteta i standardnih operativnih postupaka
Evakuacija je postupak pri kojemu odgovorno tijelo
vlasti provodi planirano i organizirano izmještanje
6. srpnja 2012.
stanovništva s ugroženog na neugroženo, odnosno
manje ugroženo područje, na vrijeme duže od 48 sati,
uz organizirano zbrinjavanje stanovništva.
Primjenjivat će se u slučaju:
- poplava
- proloma hidroakumulacijskih brana
- nesreća s opasnim tvarima
- drugih uvjeta
Kategorije građana za evakuaciju:
- trudnice
- majke s djecom do 10 godina starosti
- djeca od 10-14 godina
- trajno nepokretne osobe
-ograničeno pokretne osobe uz pomoć štaka i kolica
- osobe starije od 75 godina.
Operativni postupak je sljedeći:
Prema procjeni nositelja zaštite i spašavanja tijekom
mjera upozoravanja dobivenih od nadležnih institucija, Župan uz konzultaciju s Stožerom zaštite i spašavanja donosi odluku o provođenju evakuacije stanovništva, materijalnih dobara i životinja s određenog
područja ovisno o događaju.
Odluka se prenosi sredstvima javnog ili sredstvima
lokalnog priopćavanja, a može se prenijeti i sustavima za uzbunjivanje, davanjem znaka nadolazeća
opasnost i govornim informacijama.
Također Odluka se može prenijeti i putem povjerenika civilne zaštite za određeno područje ili dijelove
naselja (putem Stožera gradova i općina).
O provođenju evakuacije izvješćuje se nositelji provođenja, koji će aktivirati svoje ekipe za prihvat evakuiranog stanovništva u planirane objekte i prostore.
Paralelno s dostavom obavijesti o provođenju
evakuacije, pokreće se aktiviranje sustava evakuacije
od Župana Koprivničko-križevačke županije ili načelnika Stožera zaštite i spašavanja i pravne osobe s
prometnim sredstvima za prijevoz stanovništva, kao i
Policijske uprave Koprivničko-križevačke županije
poradi reguliranja prometa i osiguranja provođenja
evakuacije, te zaštite imovine osoba koje su napustile
područje.
Tabela 4. Pregled naselja, smjer evakuacije i mjesta zbrinjavanja stanovništva
R.BR
MJESTO IZ KOJEG SE
VRŠI EVAKUACIJA
1.
Općina Molve-naselje
Repaš
2.
Općina Gola-naselja:
Gotalovo
Otočka
Novačka
BROJ
STANOVNIKA
ZA EVAKUACIJU
200
200
250
200
SMJER EVAKUACIJE/
CESTA
MJESTA U KOJA SE
VRŠI EVAKUACIJAPRIHVAT
Županijska sesta 210
Školska spotska dvorana
u naselju Gola
Državna cesta 41
Školska spotska dvorana
u naselju Gola
Izvor podataka: Područni ured za zaštitu i spašavanje Koprivnica
6. srpnja 2012.
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
Evakuacija stanovništva provoditi će se nakon proglašenja izvanredne obrane od poplava na zapovijed
Župana Koprivničko-križevačke županije ukoliko poplava ugrožava 2 ili više jedinica lokalne samouprave.
Broj 7
- Stranica 555
vremena (proboji nasipa).
Zapovjedništvo CZ vrši koordinaciju evakuacije iz
više JLS unutar županije.
3.2.3. Pregled prihvata ugroženog stanovništva
Pravovremeno uzbunjivanje stanovništva izvršiti će
se sirenama za uzbunjivanje a obavijest o mogućim
opasnostima putem lokalnih radio postaja.
Prvu medicinsku pomoć pružaju pripadnici postrojbi
CZ-a i ekipe Crvenog križa sastavljene od građana
Koprivničko-križevačke županije. Zdravstvenu zaštitu
kod evakuacije pružaju mobilne ekipe Doma zdravlja
Koprivničko-križevačke županije, Opće bolnice „Dr.
Tomislav Bardek“ te Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije.
U okviru priprema za evakuaciju stanovništva, treba
poduzeti organizacijske, materijalne, kadrovske, psihološke i druge mjere i postupke, kako bi se stvorili
uvjeti za sigurno premještanje stanovništva, njihov
boravak na određenim lokacijama i povratak u ranije
mjesto boravka kada za to budu stvoreni uvjeti.
Susjedne općine koje planiraju evakuaciju stanovništva unutar svoga područja osiguravaju usklađenost
mjera i postupaka u provođenju iste, dok se na nivou
Županije usklađuju i koordiniraju sve aktivnosti u slučajevima kada se stanovništvo evakuira iz jedne općine na područje druge, udaljenije općine, grada ili županije.
Evakuacija u slučaju razornog potresa na području
Koprivničko-križevačke županije provoditi će se sukladno planovima za zaštitu i spašavanje jedinica lokalnih samouprava.
3.2.2. Organizacija i operativne snage za
provođenje ove mjere
Evakuacija/samoevakuacija stanovništva započinje
nakon utvrđene opasnosti i zapovijedi za evakuaciju
od Vlade RH na prijedlog Župana. Evakuacija stanovništva provoditi će se uglavnom osobnim vozilima
građana i autobusima (Tabela 5.).
Za početak provođenja evakuacije angažirati će se
povjerenici civilne zaštite i mjesnih odbora sukladno
planovima zaštite i spašavanja gradova i općina s
područja Koprivničko-križevačke županije.
Nakon mobilizacije, provođenje evakuacije izvršiti će
Specijalističke postrojbe civilne zaštite Koprivničkokriževačke županije i Postrojbe civilne zaštite opće
namjene jedinica lokalne samouprave.
Navedena evakuacija i upućivanje snaga za zaštitu i
spašavanje na ugrožena područja izvršiti će se u slučaju kada za takvu vrstu evakuacije postoji dovoljno
Planovima zaštite i spašavanja gradova i općina predviđene su lokacije za prikupljanje i prihvat ugroženog stanovništva od mogućih poplava. U slučaju nemogućnosti prihvata stanovništva na predviđenim
prostorima utvrđenim planovima zaštite i spašavanja
gradova i općina, lokacije za prihvat ugroženog stanovništva su:
-Sportska dvorana-Gimnazija „Fran Galović“, Ulica dr. Željka Selingera 3a, Koprivnica.
-Sportska dvorana-Srednja škola Koprivnica, Trg
slobode 7, Koprivnica.
3.2.3. Pregled pravaca i prometnica za evakuaciju
Po zapovjedi o provođenju evakuacije povjerenici za
CZ ili pripadnici CZ-a zaduženi za provođenje evakuacije sa mjesta okupljanja, organiziraju osobe koje će
se evakuirati, raspoređuju ih po vozilima i mjestima
gdje se evakuiraju, izrađuju, ili usaglašavaju popise
osoba koje se evakuiraju. Pored povjerenika i pripadnika CZ-a u provođenje evakuacije uključuju se i vlasnici prijevoznih sredstava prema popisu.
3.2.4. Zdravstveno i drugo osiguranje
Na području Koprivničko-križevačke županije djeluju
kao javne zdravstvene ustanove:
- Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije
 Opća bolnica „Dr. Tomislav Bardek“, Koprivnica
- Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke
županije
Osim u navedenim ustanovama zdravstvena djelatnost organizirana je kao privatna i to osobnim sredstvima rada ili u zakupu prostora i opreme privatnih
djelatnika djelatnosti primarne zdravstvene zaštite,
ljekarni ili određenih specijalnosti.
Pregled lokacija zdravstvenih ustanova u Koprivničko-križevačkoj županiji
Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije
-116 djelatnika (26 VSS, 25 VŠS, 65 SSS)
-65 vozila-6 za hitnu medicinu, 20 za sanitetski
prijevoz, 24 za patronažnu zdravstvenu zaštitu, 15 za kućne posjete
Odgovorna osoba: ravnateljica Terezija Kolar
Adresa: Trg dr. Tomislava Bardeka 10
Tel. 048/279 602, 94 ili 112
Mob. 091/466 17 88
Stranica 556 - Broj 7
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
Opća bolnica „Dr. Tomislav Bardek“, Koprivnica
– 594 djelatnika, 147 VSS, 83 VŠS, 364 SSS, 359
kreveta
Odgovorna osoba: Petar Stapar,
Adresa: Željka Selingera bb, 48 000 Koprivnica
Tel. 048/251 000 ili 048/251 001
Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke
županije
-69 djelatnika, 21 VSS, 16 VŠS, 26 SSS, 5 NSS
-9 vozila – 1 dostavno vozilo, 8 osobnih vozila
6. srpnja 2012.
Odgovorna osoba:
mr.sc Draženka Vadla, dr.med. 098 /215 744
Adresa:
Trg Tomislava dr. Bardeka 10/10,
48 000 Koprivnica
Tel. 048 / 655 – 110
3.2.6. Pregled prometnih sredstava po vrsti i
kapacitetu, pregled lokacija zdravstvenih
ustanova, škola , domova
Tabela 5. Pregled kapaciteta prijevoznika na području Koprivničko-križevačke županije
RED.
NAZIV
BR
1.
Čazmatrans Nova d.o.o.
PJ Koprivnica
2.
Čazmatrans Nova d.o.o.
PJ Križevci
3.
Čazmatrans Nova d.o.o.
PJ Đurđevac
4.
Čazmatrans Podravina –
Prigorje
d.o.o.
Kostanjevec Riječki 83, G.Rijeka
Mladen Bukal rukovoditelj PJ
098/983-2170
048/621-221
P. Zrinskog 15, Križevci
Radovan Gerić rukovoditelj PJ
098/240-432
048/681966
V.Nazora 85, Pitomača
Milan Jakupec
098/226-268
033/782-455
Milke Trnine 11, Ivanić Grad
Damir Pavlović direktor
098/297-247
043/277-231
3.2.7. Organizacija veterinarske evakuacije
Organizaciju veterinarske zaštite (evakuacija životinja
vršit će se samo u izuzetnim slučajevima – u slučaju
manjih opasnosti stoka će se pustiti iz štala).
3.3. Mjera zbrinjavanja
Osobama koje su evakuirane s područja ugroženog
opasnostima i /ili posljedicama prirodne ili tehničko
tehnološke katastrofe, potrebno je osigurati i organizirati zbrinjavanje (prihvatni centar) na neugroženom
području do prestanka okolnosti evakuacije, odnosno
do prestanka opasnosti koja je bila povod evakuacije.
Zbrinjavanje podrazumijeva osiguranje boravka, prehrane i najnužnije zdravstvene skrbi.
6 autobusa
13 autobusa
11 autobusa
10 autobusa
11 vozača
2 prometnik
1 administrator
1 pomoćni radnik
21 vozača
7 mehaničara
2 električara
1 poslovođa
1 prometnik
1 administrator
10 vozača
1 mehaničara
1 prometnik
1 pomoćni radnik
10 vozača
2 prometnika
2 limara
1 mehaničara
Boravak evakuiranih osoba može se organizirati u:
-zidanim građevinama-školske i ostale sportske
dvorane, društveni i vatrogasni domovi i sl.
-šatorima
-kombinirani smještaj
Ukoliko je boravak organiziran u kombiniranom smještaju, raspored osoba provodi se, prije svega, temeljem životne dobi i zdravstvenog stanja osoba.
Mjere zbrinjavanja vršiti će se prema Planovima zaštite i spašavanja gradova i općina.
U slučaju nemogućnosti provedbe mjera zbrinjavanja
od stane jedinica lokalne uprave i samouprave mjere
zbrinjavanja provest će Stožer za zaštitu i spašavanje
Koprivničko-križevačke županije sa timom civilne zaštite za logistiku.
6. srpnja 2012.
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
U zbrinjavanju ugroženog i stradalog stanovništva
angažirat će se:
- redovne zdravstvene institucije i ustanove,
- Crveni križ,
- Centri za socijalnu skrb,
- civilna zaštita.
U mjere zbrinjavanja uključiti će se Županijski specijalistički tim civilne zaštite za logistiku sa sljedećim
zadaćama (prema zapisniku-Tim civilne zaštite koji
ustrojava Županija)
- Izuzimanje i prihvat materijalnih sredstava iz
zonskih skladišta DUZS-a,
- Organizacija prihvata i sigurnost u kampovima,
- Priprava hrane i pitke vode,
- Provođenje sanitacije.
Potrebnu hranu, prijevoz i ostalo osiguravale bi prije
svega općine, gradovi i Županija, a po potrebi i
DUZS.
3.3.1. Organizacija i operativne snage za provođenje ove mjere
Gradska društva Crvenog križa – organiziraju razmještaj u objektima namijenjenim za smještaj evakuiranog stanovništva, organiziraju postavljanje ležajeva, uređenje prostora, određuju dežurne osobe, organiziraju dobavu hrane i vode za piće.
Surađuju s Stožerom zaštite i spašavanja i povjerenikom civilne zaštite za navedeno područje. Ustrojavaju
potrebitu evidenciju osoba na zbrinjavanju i dostavljaju obavijesti za medije i za službu traženja.
Centri za socijalnu skrb – Uspostavljaju usku surad-
Broj 7
- Stranica 557
nju u provedbi navedenih zadaća s organizacijom
Crvenog križa u materijalnom i drugom osiguranju
potreba osoba koje podliježu zbrinjavanju.
Timovi opće medicine – pružaju psiho socijalnu i
zdravstvenu njegu osobama na zbrinjavanju, i upućuju prema potrebi u specijalizirane zdravstvene ustanove.
Caritas, udruga pomaže u dobavi osnovnih životnih
potreba građana.
Udruge – pomažu u zadovoljavanju potreba osoba
na zbrinjavanju, pripremanju hrane, opsluživanju, kao
i organizaciji društvenog života u objektima.
Dobrovoljna vatrogasna društva – sudjeluju u dobavi potrebnih količina pitke i tehničke vode, prijenosu bolesnih osoba u transportna sredstva, prijevozu i
drugo.
Pravne osobe za pripremu hrane – organiziraju i
pripremaju hranu za osobe na zbrinjavanju, a tvrtke
za prijevoz osiguravaju prometna sredstva po principu (vozač, vozilo).
Postrojbe civilne zaštite opće namjene pomažu
tijekom zbrinjavanja u podizanju šatorskih objekata
ukoliko postojeći kapaciteti u stacionarnim objektima
nisu dostatni, instaliranju potrebne opreme u objektima i druge poslove.
Sredstva priopćavanja, osiguravaju pravodobne i
točne informacije osobama na zbrinjavanju i prenose
obavijesti iz kampova prema javnosti i rodbini.
3.3.2. Prikaz mjesta i lokacija prihvata
Tabela 6. Prikaz mjesta i lokacija prihvata
OBJEKAT
LOKACIJA
Sportska dvorana-Gimnazija „Fran Galović“
Ulica dr. Željka Selingera 3a, Koprivnica
Sportska dvorana-Srednja škola Koprivnica
Trg slobode 7, Koprivnica
3.3.3. Pregled lokacija za podizanje šatorskih i
drugih privremenih naselja, kapaciteti i sadržaji
Pregled mogućih lokacija za podizanje šatorskih i
drugih privremenih naselja
- Nogometno igralište NK Križevci
- Nogometno igralište NK Koprivnica
- Nogometno igralište NK Graničar Đurđevac
3.3.4. Pregled lokacija, vrsta i kapaciteta za smještaj u čvrstim objektima
Stranica 558 - Broj 7
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
Na prostoru Koprivničko-križevačke županije nalazi
se velik broj čvrstih objekata u koje bi se moglo smjestiti stanovništvo:
- školsko – sportske dvorane osnovnih i srednjih
škola
- društveni i vatrogasni domovi
- hotelski smještaj
3.3.5. Mogućnosti smještaja u objektima privatnih
osoba
Smještaj u objekte privatnih osoba može biti privremenog karaktera dok se ne steknu potrebni uvjeti za
smještaj u javne prostore.
Postupak smještaja je sljedeći:
Stožer zaštite i spašavanja utvrđuje potrebe za smještajem određenog broja osoba u privatne objekte.
Povjerenik civilne zaštite i Predstavnik mjesnog odbora predlažu objekte u koje bi se smjestile evakuirane
osobe za zbrinjavanje, u odnosu na nastalo stanje.
Načelnici općina i gradonačelnici gradova postavljaju
zahtjev Područnom uredu za zaštitu i spašavanje za
nazočnost državnog službenika Područnog ureda
zaštite i spašavanja s posebnim ovlastima i odgovornostima, koji temeljem ovlasti može naložiti privremeni smještaj u dijelu stambenog objekta, koji vlasnik ne
koristi za vlastite potrebe, nakon čega počinje razmještaj i trajniji smještaj. Smještaj može trajati najviše do
30 dana.
3.3.6. Zadaće ekipa za prihvat i zbrinjavanje
Ekipu za prihvat sačinjavaju predstavnik Crvenog
križa, socijalne službe, povjerenik civilne zaštite,
predstavnik Mjesnog odbora i predstavnik objekta u
koji se smještava.
Zadaće ekipa za prihvat i zbrinjavanje:
- popis osoba koje se zbrinjavaju,
- raspoređuje osobe po prostorijama i mjestima,
- organizira medicinsku pomoć, psihosocijalnu i
dr.pomoć,
- organizira dostavu hrane, vode, higijenskih potrepština,
- daje informacije o osobama na zbrinjavanju.
3.3.7. Organizacija pružanja prve medicinske, socijalne i psihološke pomoći
6. srpnja 2012.
Za pružanje prve medicinske pomoći u Županiji je
organizirana redovna Hitna medicinska služba, Društvo Crvenog križa Koprivničko-križevačke županije
(Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica, Gradsko
društvo crvenog križa Križevci, Gradsko društvo
Crvenog križa Đurđevac), Dom zdravlja Koprivničko –
križevačke županije, Opća bolnica „Dr. Tomislav Bardek“, Koprivnica, Zavod za javno zdravstvo Koprivničko – križevačke županije i Centri za socijalnu skrb
(Centar za socijalnu skrb Koprivnica, Centar za socijalnu skrb Križevci, Centar za socijalnu skrb
Đurđevac).
U gradovima i općinama djeluju i privatne liječničke
ordinacije.
3.3.8. Veterinarsko zbrinjavanje
Nositelji veterinarskog zbrinjavanja na području
Koprivničko-križevačke županije su Veterinarske stanice prikazane u tabeli 7.
Veterinarskom zbrinjavanju na području sa kojeg je
izvršena evakuacija stanovništva podliježu sve kategorije domaćih životinja, smještajem na sigurna područja ili odvozom u najbližu klaonicu, prema procjeni
veterinarske struke.
Osim nositelja u veterinarsko zbrinjavanje uključuju
se:
-vlasnici prometnih sredstava namijenjenih za
prijevoz životinja:
-Mesna industrija Danica d.o.o., Đelekovečka
cesta 21, Koprivnica
-Sizim d.o.o., Trg Eugena Kumičića 4, Koprivnica
-Natura Agro d.o.o., Kolodvorska 21 a, Đurđevac
-vlasnici i imaoci stoke (životinja), angažiranjem
vlastitih kapaciteta (traktori s prikolicama namijenjenim za prijevoz životinja)
-pripadnici Postrojbe civilne zaštite opće namjene, kao i ostali pripadnici postrojbi civilne zaštite, ukoliko nisu angažirani na namjenskim
zadaćama za koje su ustrojeni.
Postupanje sa lešinama životinja provodi se u skladu
s Pravilnikom o nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi (NN 87/09).
6. srpnja 2012.
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
Broj 7
- Stranica 559
Tabela 7. Pregled veterinarskih stanica na području Koprivničko-križevačke županije
Naziv pravnog subjekta
Veterinarska stanica
Koprivnica
Veterinarska stanica „Nova“
Veterinarska stanica Križevci
Veterinarska stanica Đurđevac
d.o.o.
Adresa, odg.osoba i broj
telefona
Danimir Kolman
048-621 114
098-374-983
Ljudstvo
58 djelatnika
4 mr.sc., 28 VSS
2 VŠS, 19 SSS
1 KV, 4 NKV
4 vozila
-1 hladnjača
-1 Kangoo
-2 Pickupa
Dražen Patačko; 098 354 535
14 djelatnika
11 VSS
1 VŠS
2 (tehničara) SSS
Djelatnici koriste
osobni automobil i
naknada je 2/3
benzina.
Roko Bašić 098 9813 199
tel. doma 681-781
tel. posao 718-692
50 djelatnika
32 VSS,
1 VŠS,
14 SSS,
3 NSS
Ivan Forgač
tel: 813-173; 897-248
59 djelatinka,
32 VSS,
19 SSS
5 PKV
3 NKV
/
/
Mjere evakuacije i zbrinjavanja stanovništva u
slučaju razornog potresa razrađene su Planovima
Civilne zaštite jedinica lokalnih samouprava.
tima koji su ti JLS-i odredili svojim Planom zaštite i
spašavanja (škole, društveni domovi, lovački domovi i
sl.).
Županijske snage zaštite i spašavanja uključiti će se
zavisno od veličine i stupnja ugroženosti pojedinog
područja prema prioritetima koje će odrediti Stožer za
zaštitu i spašavanje Koprivničko-križevačke županije i
Zapovjedništvo civilne zaštite sa Stožerom za zaštitu
i spašavanje sa ugroženog područja.
Nakon razmještaja evakuiranog stanovništva prehranu, odjeću, posteljinu i sanitarne potrebe osiguravaju
ekipe Crvenog križa grada nadležnog za određeno
područje. Nakon opskrbe nužnim namirnicama potrebnim za život daljnju opskrbu obavljaju JLS koje su
prihvatile evakuirane putem tvrtki za proizvodnju hrane određenih Planom zaštite i temeljem toga ugovorno vezanih uz Koprivničko-križevačku županiju.
U mogućem nedostatku kapaciteta za zbrinjavanje
Zapovjedništvo civilne zaštite odrediti će mjesta za
zbrinjavanje stanovništva sa ugroženih područja.
U slučaju veće opasnosti od opasnih tvari u prometu evakuirat će se ugroženo područje uz ceste
kojima je dozvoljen prijevoz opasnih tvari. Evakuacija
stanovnika iz ugroženog područja provodi se prema
zapovijedi vođe intervencije (Zapovjednika) odmah i
neodloživo.
Zapovijed o provođenju te vrste evakuacije, na prijedlog vođe intervencije izdaje Stožer zaštite i spašavanja.
Organizaciju veterinarske zaštite (evakuacija životinjaprovodit će se samo u izuzetnim slučajevima-u
slučaju manjih opasnosti stoka će se pustiti iz štala).
Zbrinjavanje evakuiranog stanovništva koje će se
zbrinjavati po drugim JLS-ima osigurat će se u objek-
Voda za piće i sanitarne potrebe osigurava se u čvrstim objektima u koje se smještaju evakuirani. U slučaju da se voda ne može tako osigurati ista će se osigurati dovozom s vatrogasnim cisternama i postavom
eko – sanitarnih čvorova.
Za sve evakuirane medicinsku pomoć kao i socijalnu
te psihološku pomoć pružat će mobilne ekipa DZ- a i
Opće bolnice.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
KLASA: 810-03/12-01/10
URBROJ: 2137/1-01/07-12-1
Koprivnica, svibanj, 2012.
PREDSJEDNICA:
Milica Fuček, ing. građ. v.r.
Stranica 560 - Broj 7
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
74.
KLASA:351-01/12-01/9
URBROJ: 2137/1-06/09-12-13
Izvješće o provedbi Plana gospodarenja
otpadom KKŽ 2008-2015.,
prikaz stanja u 2011. godini.
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu
okoliša Koprivničko- križevačke županije Odsjek za
zaštitu okoliša i prirode veljača, 2012.god.
1. Uvod
Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Koprivničko-križevačke županije sa prikazom
stanja za 2011. godinu (u daljnjem tekstu: Izvješće)
izrađuje se sukladno članku 10. Zakona o otpadu
(„Narodne novine“ br. 178/04, 111/06, 60/08 i 87/09) i
Planu gospodarenja otpadom u Koprivničkokriževačkoj županiji za razdoblje 2008.-2015. godine
(u daljnjem tekstu: županijski PGO) objavljenom u
Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije
br. 5/08.
Izvješće sadrži osvrt na stanje gospodarenja
otpadom, sanacije odlagališta i lokacije „crnih točaka“, provedene mjere edukacije i informiranja javnosti, provedbu predviđenih ciljeva i mjera definiranih
nacionalnom Strategijom gospodarenja otpadom
Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 130/05),
Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske
("Narodne novine" br. 85/07, 126/10 i 31/11) te važećim županijskim PGO sa pregledom izrađene dokumentacije tijekom 2011. godine. Ujedno sadrži detaljan osvrt na realizaciju projekta uspostave RCGO-a
kao i prikaz utrošenih sredstava njegove realizacije
koji je izradio Upravni odjel za gospodarstvo i komunalne djelatnosti Koprivničko-križevačke županije.
6. srpnja 2012.
2. izgraditi elemente sustava gospodarenja otpadom: RCGO/Piškornica s potrebnim građevinama
i pretovarnim-stanicama;
3. sanirati postojeća aktivna nesanirana odlagališta
otpada;
4. sanirati lokaciju opasnog otpada „Praonica vagona Botovo“ koja se nalazi unutar područja ekološke mreže - lokacija u vlasništvu Hrvatskih željeznica;
5. redovito provoditi akcije saniranja lokacija otpadom onečišćenog tla i neuređenih odlagališta;
6. osigurati sredstva za financiranje provedbe mjera
iz PGO Županije;
7. osmisliti i provesti program edukacije gospodarenja otpadom.
Za provedbu ciljeva PGO predviđene su određene
mjere koje je bilo potrebno provoditi na županijskoj,
gradskoj i općinskoj razini, a neke od njih su:
1. gospodarenje otpadom prema najboljoj dostupnoj
tehnologiji koja ne zahtjeva previsoke troškove;
2. izbjegavanje i smanjenje nastajanja otpada – trajna edukacija pravnih i fizičkih osoba kao i lokalnog stanovništva;
3. poticanje uspostave novog načina izračuna komunalnih usluga;
4. poticanje određivanja lokacija građevina za gospodarenje otpadom u prostorno
planskoj dokumentaciji;
5. iskorištavanje vrijednih svojstava otpada;
6. izgradnja građevina namijenjenih skladištenju,
obradi ili odlaganju otpada;
7. izrađivanje potrebne dokumentacije i saniranje
otpadom onečišćenog tla;
8. nadzor i praćenje gospodarenja otpadom;
9. unaprjeđivanje rada komunalnog redarstva;
10. osiguranje financijskih sredstava za provedbu
pojedinih mjera.
3. Realizacija u 2011. godini
2. Plan gospodarenja otpadom u Koprivničkokriževačkoj županiji za razdoblje 2008.-2015. godine
Županijski PGO je opisao aktualno stanje
postupanja s komunalnim, opasnim i neopasnim otpadom, te posebnim kategorijama i tokovima otpada
kao i nedostatke cijelog sustava u razdoblju do 2008.
godine te su navedeni opći ciljevi koji se trebaju postići kroz naredno osmogodišnje razdoblje, a koji podrazumijevaju smanjivanje količina nastalog otpada i
održivo gospodarenje otpadom radi zaštite ljudskog
zdravlja i okoliša, izdvajanje sekundarnih sirovina,
oporabu otpada recikliranjem i ponovnom uporabom
u materijalne ili energetske svrhe, zbrinjavanje otpada na propisan način i sanaciju otpadom onečišćenog
tla.
Konkretni ciljevi i aktivnosti uključuju:
1. razvijati sustav za odvojeno skupljanje, sortiranje,
predobradu i obradu otpada;
Cjelovitim sustavom gospodarenja otpadom
postiže se uvid u potpuni tijek otpada, a realizacija i
kvalitetno funkcioniranje sustava zasnovani su na
uključenosti i međusobnoj suradnji svih jedinica lokalne samouprave s područja Županije s ciljem provedbe planiranih mjera PGO-a.
3.1. Planska dokumentacija
Zakonom o otpadu čl. 7. i čl. 11. jedinicama
lokalne samouprave propisana je obveza izrade planske dokumentacije gospodarenja otpadom u vidu donošenja Planova gospodarenja otpadom za područje
grada/općine (u daljnjem tekstu: PGO JLS) i godišnjih
izvješća o realizaciji usvojenih planova gospodarenja
otpadom. Zbirno gledano, do kraja 2011. godine, sve
jedinice lokalne samouprave su ispunile svoju zakonsku obvezu uz iznimku Grada Koprivnice koji još uvijek nije usvojio i objavio PGO. GKP Komunalac
d.o.o., izradio je isti te ga je krajem 2011. god. predao
Gradu (Gradskom vijeću) na usvajanje.
6. srpnja 2012.
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
Člankom 11. Zakona o otpadu, propisano je
da se Izvješće o provedbi općinskog/gradskog PGO
provjerava godišnje gdje je načelnik dužan do 30.
travnja tekuće godine isti dostaviti općinskom/
gradskom Vijeću na usvajanje i usvojeno Izvješće
Broj 7
- Stranica 561
objaviti u službenom glasilu. Tijekom 2011. godine
jedinice lokalne samoupravne su bile obvezne izraditi
Izvješće o provedbi PGO sa prikazom stanja za 2010.
godinu te je navedeno Izvješće izradilo svega 7 općina, prikaz vidljiv tablicom 1.
Tablica 1.: Popis usvojenih i objavljenih Izvješća o provedbi Planova gospodarenja otpadom
JLS sa područja Županije
Izvješće o izvršenju PGO Općine Kloštar Podravski za razdoblje do 2015. godine za
2010. god.
Izvješće o provedbi PGO na području Općine Sv. Ivan Žabno za 2010.god.
SG KKŽ 3/11
Izvješće o izvršenju, provedbi obveza i učinkovitosti poduzetih mjera PGO Općine Gola
za 2010. god.
Izvješće o izvršenju PGO na području Općine Drnje za 2010. god.
SG KKŽ 5/11
Izvješće o izvršenju PGO na području Općine Hlebine za 2010. god.
SG KKŽ 6/11
Izvješće o izvršenju PGO na području Općine Peteranec za 2010. god.
Izvješće o provedbi PGO Općine Đelekovec u 2010. god.
SG KKŽ 7/11
Izrada: Odsjek za zaštitu okoliša i prirode Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša KKŽ, siječanj,
2012.god
Izrađenim i usvojenim općinskim/gradskim
Planovima gospodarenja otpadom kao i prema obvezama proizašlim iz Zakona o otpadu (čl. 15. stavak
4.) i pripadajućih mu pravilnika propisana je obveza
određivanja i izgradnje lokacija namijenjenih gospodarenju otpadom (skladišta, reciklažna dvorišta za
posebni otpad, reciklažna dvorišta za građevinski
otpad, sortirnice, građevine za oporabu i/ili zbrinjavanje i dr.). Navedene lokacije potrebno je uvrstiti u prostorno-plansku dokumentaciju kako bi se osiguralo
ishođenje svih potrebnih dozvola vezanih uz provedbu Zakona o otpadu odnosno Zakona o prostornom
uređenju i gradnji.
Budući je čl. 15. i 21. Zakona o otpadu propisana obveza određivanja lokacija za gospodarenje
otpadom, što je moguće u poslovnim/proizvodnim
zonama ukoliko je navedeno u skladu sa prostorno
funkcionalnim obilježjima zone (nikako u zonama
stambene namjene ili području osjetljivog okoliša ili
osobito vrijednog poljoprivrednog tla). Izmjenama
navedenog Zakona („Narodne novine“ br. 60/08)
člankom 56. određen je rok određivanja lokacije do
31. 12. 2008. godine te svi prostorni planovi (u daljnjem tekstu: PPUO) koji to nisu uvažili nisu doneseni
u skladu sa važećim Zakonom.
S tim ciljem određene općine su započele
postupke Izmjena i dopuna prostornih planova, a neke u važećim PPUO imaju samo opisne mjere gdje
se navodi da se omogućuje gospodarenje otpadom u
proizvodnim/gospodarskim zonama. Slijedećom tablicom daje se prikaz podataka gospodarenja otpadom
sa osvrtom na važeću prostorno plansku dokumentaciju.
Stranica 562 - Broj 7
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
6. srpnja 2012.
Tablica 2. - Prikaz podataka o lokacijama za gospodarenje otpadom koje su definirane važećom prostorno
planskom dokumentacijom.
Grad/Općina
Plan je
usvojen
Broj članka
Zadovoljava
Lokacije gospodarenja opadom s ciljem obraOdredbi PPUO odredbu Zade/oporaba posebnih vrsta otpada uvrštene u
koji određuje kona o otpaPPUO/G
lokacije
du
SN 5/04
SN 1/08
1. Đurđevac
PPUO - čl. 183.
-185.
UPU Grada
SN 4/11 Đurđevca,
(UPU) SN čl.108.
1/11
2. Koprivnica GG 4/06
DA
-Planirano reciklažno dvorište - na prostoru odlagališta „Peski“ - izgradnja u sklopu projekta sanacije odlagališta „Peski“, a kasnije će RD biti dio
pretovarne stanice za potrebe RCGO-a
-trenutno se na lokaciji nalazi „veliki zeleni otok“
Čl. 148 i tekstualni dio općenito o mjerama
gospodarenja
NE
-izgrađeno reciklažno dvorište u poslovnoj zoni
Dravska (kčbr. 4709/13)
-izgrađena kompostana sa odlagalištem građevinskog otpada na lokaciji u Herešinu (kčbr. 95 i
97)
-lokacije reciklažnih dvorišta će se uvrstiti Izmjenama i dopunama
Čl. 132-138
DA
Lokacija odlagališta Ivančino brdo (azbestni otpad)
-izgrađeno reciklažno dvorište - gospodarska zona
Cubinec (kčbr. 288/3)
SV 3/05
3. Križevci
SV 1/07
SV 1/11
SG 6/06
4. Drnje
Čl. 212-217
-opisno o gospodarenju otpadom
-prema Ugovoru mogu koristiti reciklažno dvorište u
IiD u tijeku
Koprivnici
DA
Izmjenama i dopunama lokacije predviđene u sklopu
poslovnih zona
5. Đelekovec
SG 4/07
IiD u tijeku
Čl. 104
NE
-lokacija kompostane u Imbriovcu
-opisno o lokaciji za gospodarenje otpadom
6. Ferdinandovac
SG 6/07
Čl. 116.
NE
-opisno o gospodarenju otpadom
-nije predviđena lokacija
7. Gola
SG 4/08
Čl. 79.-81.
NE
-nije predviđena lokacija
8. Gornja
Rijeka
SG 11/06
Čl. 107.
DA
-predviđena je lokacija za gospodarenje otpadom u
naselju Donja Rijeka, zaseok Jelaki
9. Hlebine
SG 1/07
Čl. 205.-209.
DA
-lokacija za gospodarenje otpadom predviđena unutar gospodarske zone južno od Hlebina
Čl. 126.-131.
NE
-nije predviđena lokacija
-na području Općine nalazi se lokacija za zbrinjavanje opasnog otpada (KAL-6) - utisna bušotina
je predviđena za tvrtku INA d.o.o.
Čl. 129.-132.
NE
-opisne odredbe postupanja s otpadom
-konkretne lokacije nisu određene
Čl. 106.-108.
NE
-planirana lokacija za odlaganje građevinskog otpada u k.o. Kozarevac (kčbr 627/98)
-lokacija za reciklažno dvorište nije određena
Čl. 108.
NE
-nije predviđena lokacija reciklažnog dvorišta
-moguća izgradnja kompostišta unutar poljoprivredno-gospodarskih zona
SG 6/07
10. Kalinovac
SG 2/09
SG 02/08
11. Kalnik
SG 6/11
SG 12/03
12. Kloštar
SG 10/07
Podravski
SG 10/10
13.Koprivnički
SG 08/06
Bregi
6. srpnja 2012.
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
Broj 7
- Stranica 563
Čl. 106. i 106 a.
-e. - opisuje
SG 9/07 pravilno postupanje s otpa14.Koprivnički
dom
SG 4/09 DPU RCGO Ivanec
opisuje prostor,
SG 9/11 i uvjete i mjere
(DPU) SG izgradnje
9/11
RCGO
DA
15. Legrad
Čl. 106.
NE
Čl. 91.
DA
Čl. 79.-82.
NE
Čl. 83.
DA
Čl, 105.
DA
Opisno u tekstu
NE
-nije predviđena lokacija
Čl. 225. 230.
DA
-planirana lokacija reciklažnog dvorišta unutar izdvojenih
gospodarskih zona
Čl. 172.-175.
DA
-planirana lokacija reciklažnog dvorišta unutar izdvojenih
gospodarskih zona
DA
-u sklopu projekta sanacije odlagališta „Trema -Gmanje“
predviđena je izgradnja reciklažnog dvorišta za posebne vrste otpada i ploha za građevinski otpad
-planirana lokacija Gunjak
SG 9/05
SG 11/07
SG 11/00
16. Molve
SG 5/04
SG 5/11
17.Novigrad
Podravski
SG 4/08
SG 12/06
18. Novo Virje
SG 5/09
SG 08/06
19. Peteranec
SG 11/07
20.Podravske
Sesvete
SG 1/11
SG 4/08
I i D u tijeku
SG 03/08
22.Sokolovac
SG 15/09
SG 02/05
SG 5/09
Čl. 210-216.
SG 1/11
24.Sveti Petar
Orehovec
-nije predviđena lokacija reciklažnog dvorišta
-moguća izgradnja kompostišta unutar poljoprivrednogospodarskih zona
-planirana lokacija reciklažnog dvorišta unutar gospodarske zone u sjevernom djelu naselja Molve
-planirana lokacija odlagališta građevinskog otpada
(predio Gaić)
-moguća izgradnja kompostišta unutar poljoprivrednogospodarskih zona
-opisno o zbrinjavanju otpada
-konkretna lokacija gospodarenja otpadom nije određena,
samo je predviđena PGO općine
-odlagalište otpada Crnec nakon sanacije je moguće prenamijeniti u reciklažno dvorište, sortirnicu, kompostanu i dr. ovisno o potrebama,
-moguća izgradnja kompostišta unutar poljoprivrednogospodarskih zona,
-u k.o. Novo Virje, na kčbr. 6300,6301 i 6302 je moguća
lokacija za skladištenje i obradu auto-otpada
-odlagalište otpada Klepa nakon sanacije je moguće prenamijeniti u reciklažno dvorište, sortirnicu, kompostanu i dr. ovisno o potrebama,
-moguća izgradnja kompostišta unutar poljoprivrednogospodarskih zona,
SG 12/03
21. Rasinja
23. Sveti Ivan
Žabno
-lokacija planiranog RCGO Piškornica predviđa višenamjenske djelatnosti GO te prostor reciklažnog
dvorišta kao i lokaciju za prihvat građevinskog
otpada i opasnog otpada iz kućanstava
-moguća izgradnja kompostišta unutar poljoprivredno-gospodarskih zona
SG 15/07
Čl. 181-184.
DA
SG 03/07
25. Virje
Čl. 224.-229.
SG 14/08
DA
-planirana lokacija reciklažnog dvorišta u sklopu zona gospodarske namjene
-sabiralište opasnog otpada je na području Grada Križevaca i u sklopu RCGO-a
-lokacija planiranog reciklažnog dvorišta u gospodarskoj
zoni pokraj pročistača otpadnih voda. U sklopu recikl.
dvorišta moguća izgradnja plohe za građ. otpad.
-moguća izgradnja kompostišta unutar poljoprivrednogospodarskih zona
-na području Općine nalazi se lokacija predviđena za gospodarenje opasnim otpadom - lokacija namijenjena
potrebama tvrtke INA d.o.o. („Građevina“ - nije izgrađena)
Izrada: Odsjek za zaštitu okoliša i prirode Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša KKŽ, veljača,
2012.god.
Stranica 564 - Broj 7
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
6. srpnja 2012.
3.2. Organiziranost djelatnosti gospodarenja i
zbrinjavanja otpada
pojedinih komponenti otpada, a sve u cilju što manjih
količina otpada odloženih na odlagalištima.
Prema dostavljenim podacima veći dio komunalnog otpada najčešće završava na odlagalištima na
području Županije, dok se proizvodni otpad skuplja i
djelomično se predaje na daljnju obradu, djelom se
izvozi, a dijelom odlaže.
Tijekom 2010. godine sakupljene su određene količine komunalnog i proizvodnog neopasnog i
opasnog otpada, a vidljive su u tablici br. 3. Iako se
Izvješće radi o realizaciji PGO za 2011. godinu u sljedećem dijelu prikazuju se podaci o količinama i vrstama otpada obrađeni za 2010. godinu budući da se,
prema Pravilniku o Registru onečišćavanja okoliša
(„Narodne novine“ br. 110/07), podaci dostavljaju do
1. ožujka tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu i trenutno je Odsjek za zaštitu okoliša u fazi prikupljanja podataka za 2011. godinu. Prikazani podaci
za 2010. godinu su službeni podaci nadležnog županijskog tijela i Agencije za zaštitu okoliša koji takvima
postaju tek nakon detaljno provedenog postupka validacije, koja je završila krajem 2011. god.
3.2.1. Djelatnost gospodarenja komunalnim otpadom
Otpad koji nastaje u domaćinstvima, tvrtkama i obrtu organizirano se skuplja kantama/
spremnicima, kontejnerima i plastičnim vrećama te se
sakupljeni komunalni otpad većim dijelom neselektiran i bez predobrade odlaže najčešće na još uvijek
nesanirana odlagališta. Navedenim načinom postupanja s otpadom ne poštuju se odredbe važećih propisa s obzirom da je jedan od temeljnih preduvjeta
primarna selekcija kojoj je cilj što veća iskoristivost
Svi podaci o ključnim brojevima i količinama
prijavljenog otpada u Koprivničko-križevačkoj županiji
mogu se vidjeti u tablici u Prilogu 1.
Tablica 3.: Evidencija količina proizvedenog i sakupljenog komunalnog, opasnog i neopasnog proizvodnog otpa
da u 2009. i 2010. godini na području KKŽ
Količina otpada (t/god)
2009
Vrsta otpada
Komunalni
otpad
Proizvodni
otpad
Opasni otpad
2010
Proizvedeni/
Skupljeni*
Skupljeni/
Odloženi*
Proizvedeni/
Skupljeni*
Skupljeni/
Odloženi*
28846,3
28845,8
21582,9
20467,4
17916
17765,2
19636,5
16680,4
758
405
1482
1400,7
Izrada: Odsjek za zaštitu okoliša i prirode Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša KKŽ, prosinac,
2011.god.; Izvor - ROO podaci
* Vrijedi samo za komunalni otpad.
Iz tablice br.3. je vidljivo da dolazi do odstupanja količina proizvedenog i skupljenog proizvodnog
neopasnog otpada obzirom da mnogi obrtnici sa područja Županije nisu obveznici prijave u ROO jer proizvode manje od 2 000 kg neopasnog otpada, a navedeni otpad predaju skupljačima koji taj isti otpad pri-
otpada. Tako količine skupljenog proizvodnog
neopasnog otpada u evidenciji Registra imaju nešto
veće vrijednosti od onog proizvedenog. Ujedno je za
pretpostaviti da još uvijek na području Županije postoje pravne osobe koje su obveznici prijave i koje bi
trebali redovito prijavljivati količine proizvedenog otpada u ROO do 01.ožujka, a to ne rade.
6. srpnja 2012.
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
Prema tablici 3. izveden je graf 1 koji prikazuje odnos između količina proizvedenih, skupljenih i
odloženih količina otpada a vidljiva je i tendencija blagog smanjenja količina prijavljenog otpada. U 2010.
godini vidljivo je povećanje prijavljenog proizvodnog i
opasnog otpada što je posljedica prijave više obveznika u ROO nakon intervencija inspekcije za zaštitu
Broj 7
- Stranica 565
okoliša što se posebno odnosi na opasni otpad koji
većim djelom dolazi iz automehaničarskih radionica,
a time se povećala i reciklaža odnosno adekvatno
zbrinjavanje opasnog otpada. Proporcionalno tome,
povećanjem količina proizvodnog i opasnog otpada
koji se reciklira, smanjile su se količine komunalnog
otpada koji se zbrinjava odlaganjem na odlagališta.
Prikaz količina otpada - ROO
35000
Količina otpada
30000
25000
Komunalni
otpad
Proizvodni
otpad
20000
15000
10000
5000
0
Proizvedeni
Skupljeni
Proizvedeni
Skupljeni
Skupljeni*/
Odloženi*/
Skupljeni*/
Odloženi*/
2009
2010**
Graf 1: Odnos količina prijavljenog otpada u 2009. i 2010. godini
2010** Podaci obrađeni u 12. mjesecu 2011. godine
Izrada: Odsjek za zaštitu okoliša i prirode Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša KKŽ, prosinac, 2011.god.; Izvor ROO podaci za 2010. god.
Tablica 4.:Općine/gradovi i popis komunalnih poduzeća kojima je dodijeljena koncesija sakupljanja otpada sa naz
nakom odlagališta na kojima je u 2010. godini otpad odložen D1 postupkom
JLS
Koprivnica
Tvrtka -koncesionar
GKP Komunalac d.o.o.,
Koprivnica
Odlagalište
Gradsko odlagalište otpada „Piškornica“ –
Koprivnički Ivanec
Količina otpada
odložena u
2010. – D1 (t)
8474,92
Drnje
183,22
Đelekovac
244,82
Koprivnički Bregi
344,62
Sokolovac
GKP Komunalac d.o.o.,
Koprivnica
Prizma VV d.o.o., Legrad
66,34
4,28
Eko tersus d.o.o., Čakovec
223,5
Stranica 566 - Broj 7
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
Komunalno poduzeće
Križevci d.o.o., Križevci
Križevci
Gradsko odlagalište „Ivančino brdo“
6. srpnja 2012.
4358,5
Gornja Rijeka
220
Kalnik
208
Đurđevac
Komunalije d.o.o., Đurđevac Gradsko odlagalište „Peski“- Đurđevac
Kalinovac
1908,22
Peski – Kalinovac
322,56
Orl – Ferdinandovac
329
Gola
Hintov – Gola
331
Kloštar Podravski
Peski – toponim Draganci, Kalinovac
359
Novigrad Podravski
Jandrin grm – Novigrad Podravski
234
Novo Virje
Crnec – Novo Virje
340
Virje
Hatačanova – Virje
446
Molve
Gaić
271
Eko tersus d.o.o., Čakovec
27
Gradsko odlagalište otpada „Piškornica“
22,54
Eko tersus d.o.o., Čakovec
118,65
Gradsko odlagalište otpada „Piškornica“
4,26
Eko tersus d.o.o., Čakovec
210
Gradsko odlagalište otpada „Piškornica“
1,26
Eko tersus d.o.o., Čakovec
78
Gradsko odlagalište otpada „Piškornica“
0,98
Eko tersus d.o.o., Čakovec
94
Klepa - Peteranec
479
Ferdinandovac
Prizma VV d.o.o., Legrad
Legrad
Rasinja
Hlebine
Koprivnički Ivanec
Peteranec
OKP „Park“ d.o.o., Sv. Ivan Tema Gmanje – Sv. Ivan Žabno
Žabno
Sveti Petar Orehovec Eko Flor Plus
Odlagalište „Ilovac“ – Karlovac
209,9
d.o.o., Gornji Stupnik
Eko tersus d.o.o., Čakovec
323,87
Sveti Ivan Žabno
933,1
Belišće d.d., Belišće – odlagalište 7,2
Podravske Sesvete
Izrada:
Izvor -
NEMAJU ORGANI- „Šarje“ – Podravske Sesvete
ZIRANI ODVOZ
OTPADA
Odsjek za zaštitu okoliša
KKŽ, travanj, 2011.god.,
ROO podaci za 2010. godinu
i
prirode
Upravnog
odjela
za
?
prostorno
uređenje,
gradnju
i
zaštitu
okoliša
6. srpnja 2012.
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
Potrebno je istaknuti da unatoč upozorenjima
i zaključku Izvješća o provedbi PGO KKŽO sa prikazom stanja za 2010. godinu, Općina Podravske Sesvete tijekom 2011. godine nije uspostavila organizirani odvoz komunalnog otpada te se i dalje bez ikakvog
nadzora odlaže neizdvojeni komunalni, proizvodni i
građevinski otpad na odlagalište „Šarje“ koji je razbacan po velikoj površini odlagališta pa tijekom godine
(najviše u ljetnim mjesecima) na navedenom odlagalištu dolazi do zapaljenja otpada te su često potrebne
hitne vatrogasne intervencije kako bi se zaštitile okolne poljoprivredne površine. Potrebno je napomenuti
da je navedeno teret okolišu i neracionalno bacanje
novaca.
Broj 7
- Stranica 567
zalijevanje kompostnih hrpa.
Istovremeno je započet pilot projekt odvoza
zelenog otpada s užeg područja grada Koprivnice.
Nakon dopreme biootpada obavlja se vaganje i provjera dovezenog zelenog otpada, te se podaci upisuju
u očevidnik. Nakon provjere, otpad se istovaruje i
razvrstava prema veličinama frakcija. Krupniji otpad
(granje, panjevi) se strojno usitnjava u mobilnoj drobilici kako bi sa što većom površinom došao u dodir sa
zrakom i vodom, odnosno imao najpovoljnije uvjete
za usklađivanje odnosa vode i zraka u hrpi za kompostiranje i omogućio mikroorganizmima početak razgradnje. Usitnjeni otpad se izmiješa sa ostalim dopremljenim otpadom (trava i lišće), te nasipava na gredice do visine 1,5 m i širine 3 m. Miješanjem različitih
materijala postiže se prihvatljiv odnos ugljika i dušika.
Tako formirane kompostne gredice prirodno se razgrađuju uz kontrolu vlažnosti i temperature, do konačne stabilizacije, uz periodično prevrtanje kompostnog
materijala pomoću stroja (utovarivač ili mješač komposta), polijevanje vodom i prekrivanje UV folijama
radi zaštite od vanjskih utjecaja.
Proces zrenja traje 6-12 mjeseci nakon čega
će se gotovi kompost prosijavati na sitnije čestice
kako bi se mogao primjenjivati na održavanju zelenih
površina grada kao i dijeliti građanima.
Slika 1.: Neizdvojen iskoristivi otpad razbacan na
Slika 2.: Otpad polako sagorijeva u
odlagalištu „Šarje“, Podravske Sesvete
unutrašnjosti tijela odlagališta
Izvor: Terenski obilazak lokacije odlagališta „Šarje“, Podravske
Sesvete, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode Upravnog odjela za
prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša KKŽ, studeni,
2011.god.
3.2.2. Izdvajanje i gospodarenje posebnim vrstama otpada
Grad Koprivnica je u 2011. godini proširio
mogućnosti selektivnog odvajanja otpada za građane
te je kompostište i reciklažno dvorište za građevni
otpad započelo s radom u travnju 2011. godine.
Na kompostištu je asfaltirano cca. 5.000 m 2 površine
za smještaj i manipulaciju biorazgradivog otpada
(1/2 od planirane površine). Također, izgrađena je
kolska vaga (40 t), prostorije za smještaj radnika, te
spremnik za prihvat oborinske vode koja se koristi za
U neposrednoj blizini kompostišta nalazi se
lokacija reciklažnog dvorišta za građevinski otpad
gdje se građevinski otpad na ulaznom platou važe,
provjerava se njegov sadržaj i sastav, te se podaci
evidentiraju u očevidnik. Istovar otpada obavlja se na
zasebnu površinu, gdje se privremeno deponira kako
bi se prikupila dovoljna količina za drobljenje
(razvrstavanje frakcija). Dobivenu korisnu sirovinu
(šuta i kamenje) Komunalac će koristiti prvenstveno
za svoje potrebe za izradu i održavanje internih putova, te kao materijal za dnevno prekrivanje otpada na
odlagalištu otpada „Piškornica“. Drvo i metali predavati će se ovlaštenim skupljačima, a zemlja će se koristi kao materijal za kompostiranje.
Na taj način, građevni otpad će biti prerađen
u korisnu sirovinu čime se smanjiva potreba za iskorištavanjem prirodnih resursa (šljunak). Istodobno,
smanjuje se i količina odloženog otpada, što će doprinijeti dužem vijeku korištenja postojećeg odlagališta
otpada.
U planu je izgradnja betonskih boksova u
koje bi se odvojeno odlagali šuta i kamenje, metali,
drvo i ostali otpad.
U sljedećoj tablici dat je prikaz ukupnih količina prikupljenog zelenog i građevinskog otpada u
2011. godini na kompostištu i reciklažnom dvorištu za
građevinski otpad koji ukazuje na konkretno smanjenje količina odloženog otpada na odlagalištu. Daljnjim
poticanjem i edukacijom stanovništva, količine prikupljenog i obrađenog otpada će se sve više povećavati.
Stranica 568 - Broj 7
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
6. srpnja 2012.
Tablica 5.: Prikaz ukupnih količina prikupljenog zelenog i građevinskog otpada u 2011. godini
ZELENI OTPAD
UKUPNO 2011.
GRAĐEVNI
OTPAD
UKUPNO
kg
m3
kg
m3
kg
m3
723.240
4.840,80
600.640
536,9
1.323.880
5.377,70
Izvor: GKP Komunalac d.o.o., Koprivnica, veljača 2012. god.
Navedeno kompostište u Gradu Koprivnici je
jedina lokacija na području Županije, a koja je predviđena za kompostiranje biootpada od strane građanstva. Ostale općine i gradovi su individualno kompostiranje omogućile na području vlastitih parcela, a lokacije zajedničkih kompostišta, odredile prostorno planskom dokumentacijom, u sklopu poljoprivrednogospodarskih zona, međutim, ni jedna Općina nije
krenula u izgradnju istih.
Uz Grad Koprivnicu na poslovima unaprjeđenja
reciklaže se radilo i na području Grada Križevaca
gdje se tijekom 2011. godine dorađivao prostor sortirnice i reciklažnog dvorišta koji se nalazi u sklopu poduzetničke zone Cubinec. U sklopu navedenih poslova radilo se na uređenju prometno-manipulativnih
površina (izgradnja interne kanalizacije, asfaltiranje
površina dvorišta,...) te je izgrađen novi skladišni prostor za balirani otpad i obnovljeno krovište postojećeg
skladišta.
Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci upravlja
radom sortirnice i reciklažnog dvorišta te provodi projekt odvojenog sakupljanja otpada po kućama. Odvojenim skupljanjem otpada, putem više kanti, provodi
se na području Grada Križevaca i svih prigradskih
naselja te su spremni proširiti se na područje susjednih Općine ukoliko navedene pokažu interes za istim.
Područje Županije koje je pokriveno skupljanjem komunalnog otpada tvrtke Prizma V.V. d.o.o.,
Legrad, sortiranje komunalnog otpada provodi putem
posebno dizajniranih vreća za odvojeno skupljanje
papira, PET-a i stakla te skupljač otpad predaje na
daljnju obradu van područja Županije. Tijekom 2011.
godine navedeni sustav skupljanja je proširen te se
trenutno provodi na području 6 općina, Gola, Virje,
Hlebine, Koprivnički Ivanec, Legrad, Molve, iako je
odaziv stanovništva još uvijek mali, upornošću komunalne tvrtke sve više kućanstava počinje sa primarnom selekcijom posebnih vrsta otpada.
3.3. Jačanje Baze podataka „OTPAD“ ( ROO podaci, PGO-PO, izdane dozvole gospodarenja neopasnim otpadom i dr.)
Registar onečišćavanja okoliša je sastavni
dio Informacijskog sustava zaštite okoliša Republike
Hrvatske (ISZO) kojim se prikupljaju podaci o
vrstama i količinama otpada koji nastaje u raznim
djelatnostima tijekom kalendarske godine.
Plan gospodarenja otpadom je planski dokument gospodarenja otpadom i njegova obveza izrade
je zakonski propisana. Ukoliko proizvođači otpada
generiraju više od 150 t neopasnog otpada/
godišnje ili 200 kg opasnog otpada/godišnje, dužni
su ispuniti službene obrasce PGO-PO i dostaviti u
nadležni županijski odjel i u AZO. Krajem 2010 godine je na području Županije djelovalo 65 firmi koje su
ispunile svoju zakonsku obvezu, a tijekom 2011. godine se navedeni broj popeo na 80 obveznika.
Uspostavom e-baze ROO sustava, gdje putem web stranica Agencije za zaštitu okoliša
(www.azo.hr), onečišćivači temeljem dodijeljenog
korisničkog imena i pripadajuće lozinke mogu sami
unositi podatke u bazu olakšao se način prijave pa
tako i validacije i kontrole podataka.
Otprilike 90% obveznika prijave podataka u
ROO samostalno ispunjava obrasce, a za ostale obveznike je to učinio Odsjek za zaštitu okoliša i prirode
Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša KKŽ.
6. srpnja 2012.
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
Broj 7
- Stranica 569
Broj prijavljenih i verificiranih organizacijskih jedinica
unatrag 3 godine
305
300
295
290
285
280
275
270
265
Broj prijavljenih i
verificiranih obveznika
2008.
2009.
2010.
294
280
301
Graf 2.: Prikaz broja prijavljenih i verificiranih organizacijskih jedinica u bazu ROO putem AZO internetske aplikacije
Izrada: Odsjek za zaštitu okoliša i prirode Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša KKŽ, siječanj,
2012.god., Izvor -ROO podaci za 2010. godinu
Iz grafa 2. može se vidjeti kako je do kraja
2010. godine prijavljena, validirana i verificirana ukupno 301 organizacijska jedinica od ukupno 330 prijavljenih organizacijskih jedinica što iznosi 91,2 %. Ostali
neprijavljeni obveznici ne ispunjavaju uvjete o proizvedenim količinama otpada i ispuštanja onečišćujućih
tvari u okoliš pa nisu dužni prijavljivati podatke u ROO dok se neki obveznici nisu prijavili usprkos pokušajima i obavijestima nadležnog tijela o obvezi prijave.
Iz tablice 6. može se vidjeti kako su se u
2010. godini povećale količine pojedinih vrsta otpada
što je posljedica povećanog izdvajanja posebnih vrsta
otpada i predaja putem ovlaštenih sakupljača na daljnju obradu i oporabu otpada. Kako se povećava broj
tvrtki koje posjeduju dozvole za gospodarenje otpadom tako se proporcionalno povećava i udio reciklaže
u svim segmentima proizvodnje.
Tablica 6.: Pregled pojedinih vrsta i količina otpada u 2008., 2009. i 2010. godini prikupljenih od
proizvođača proizvodnog otpada
VRSTA
PAPIR
PLASTIKA
STAKLO
METALI
ELEKTRONIČKA
OPREMA
Naziv
Ključni broj
2008. (t/god.) 2009. (t/god) 2010. (t/god)
ambalaža od papira i kartona
papir i karton
otpadna plastika
ambalaža od plastike
plastika
otpada
15 01 01
20 01 01
07 02 13
15 01 02
16 01 19
1303
378
6
337
0,5
1403
952
3,24
360,26
0,74
2043,54
2998,41
3,74
456,78
1,80
plastika
17 02 03
4,08
2,22
0
ambalaža od stakla
staklo
ambalaža od metala
15 01 07
20 01 02
15 01 04
687
4
21
744
0,26
18,24
733,89
0,98
14,12
miješani metali
metali
17 04 07
20 01 40
6,09
4
2,4
10,99
5,98
11,37
odbačena električna i elektronička oprema
5
0
20 01 35*
0
koja nije navedena pod 20 01 21 i 20 01 23
koja sadrži opasne komponente*
odbačena električna i elektronička oprema
11,96
0
20 01 36
4,56
koja nije navedena pod 20 01 21 i 20 01 23
*Opasne komponente iz električne i elektroničke opreme mogu obuhvaćati akumulatore i baterije navedene pod 16 06 i
označene kao opasne, sklopke od žive, staklo iz katodnih cijevi i ostale vrste aktiviranog stakla
Stranica 570 - Broj 7
BATERIJE I
AKUMULATORI
ULJA
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
6. srpnja 2012.
olovne baterije
16 06 01*
115,58
351,25
244,43
nikal-kadmij baterije
alkalne baterije (osim 16 06 03)
ostale baterije i akumulatori
odvojeno skupljani elektroliti iz baterija i akumulatora
baterije i akumulatori obuhvaćeni pod 16 06
01, 16 06 02 ili 16 06 03 i nesortirane baterije i
akumulatori koji sadrže ove baterije
neklorirana maziva ulja za motore i zupčanike
na bazi mineralnih ulja
sintetska maziva ulja za motore i zupčanike
ostala maziva ulja za motore i zupčanike
neklorirana izolacijska ulja i ulja za prijenos
topline na bazi mineralnih ulja
otpad koji sadrži ulja
mješavine masti i ulja iz odvajača ulje/voda
koje sadrže samo jestivo ulje i masnoće
mješavine masti i ulja iz odvajača ulje/voda
koje nisu navedene pod 19 08 09
jestiva ulja i masti
ulja i masti koji nisu navedeni pod 20 01 25
16 06 02*
16 06 04
16 06 05
16 06 06*
3,16
0,06
0,24
21,75
0,19
0,04
0,95
14,12
0
0
0
22,6
20 01 33*
0,05
0,03
0,62
13 02 05*
35
45,64
61,89
13 02 06*
13 02 08*
13 03 07*
4,43
15,67
1,28
0,08
8,99
0,05
3,59
7,31
0
16 07 08*
19 08 09
3,17
27,57
0
96,01
0,7
86,60
19 08 10*
1
0
0
20 01 25
20 01 26*
11,16
0,23
8,61
0
10,11
0
Izrada: Odsjek za zaštitu okoliša i prirode Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša KKŽ, siječanj, 2012.god., Izvor - ROO podaci za 2
nu
Proizvođači otpada (opasnog i neopasnog)
su prema zakonskoj obvezi dužni adekvatno zbrinuti
svoj proizvodni otpad te u iste svrhe surađuju sa tvrtkama koje posjeduju važeće dozvole za skupljanje,
skladištenje, obradu otpada i dr. Slijedećim grafičkim
gospodarenja pojedinim kategorijama otpada. Podaci
se u ROO prijavljuju putem PL-PPO i PL-SPO obrasca, a graf 3. prikazuje da se neopasni proizvodni otpad najčešće oporabljuje R postupcima (73%) u smislu reciklaže, a samo se 22 % odlaže na odlagališta
D1 postupkom.
Graf 3.:Postupci gospodarenja neopasnim proizvodnim otpadom u 2010 godini
Izrada: Odsjek za zaštitu okoliša i prirode Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
KKŽ, siječanj, 2012.god.; Izvor - ROO podaci za 2010. godinu
6. srpnja 2012.
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
Za razliku od gospodarenja neopasnim otpadom kojim dominira oporaba, kod opasnog otpada je
ujednačen odnos između pojedinih načina postupanja
s otpadom od kojeg je najveći postotak (37%) privremeno skladištenje (zbog malih količina otpada je potreban duži vremenski period da se sakupe dovoljne
količine otpada za predaju ovlaštenom skupljaču),
Broj 7
- Stranica 571
svega 26 % se oporabljuje, dok je kod opasnog otpada zbog nemogućnosti oporabe na području Republike Hrvatske sa 17% zastupljen izvoz opasnog
otpada. Tek manji dio (3%) opasnog otpada zbrinjava
se trajnim odlaganjem na odlagalištu otpada
„Ivančino brdo“ u Križevcima gdje se na adekvatno
izgrađenoj
plohi
odlaže
azbestni
otpad
(KB 17 06 01* i KB 17 06 05*).
i za 2010. godi-
Graf 4.:Postupci gospodarenja opasnim proizvodnim otpadom u 2010 godini
Izrada: Odsjek za zaštitu okoliša i prirode Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju
i zaštitu okoliša KKŽ, siječanj, 2012.god.; Izvor - ROO podaci za 2010 godinu
Graf 5.: Odnos načina oporabe (R3,R4,R5 i dr.) neopasnog proizvodnog otpada
Izrada: Odsjek za zaštitu okoliša i prirode Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
KKŽ, siječanj, 2012.god.; Izvor - ROO podaci za 2010. godinu
Stranica 572 - Broj 7
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
Grafom 5. i 6. su prikazani odnosi između
načina oporabe proizvodnog otpada, od kojih je kod
neopasnog otpada najzastupljeniji R3 postupak recikliranje/obnavljanje otpadnih organskih tvari koje
se ne koriste kao otapala (koji uključuje i
kompostiranje) kojim se oporabljuje papir, karton,
tekstil i drugi sličan otpad. Po učestalosti primjene
slijedi ga R4 postupak - recikliranje/obnavljanje
6. srpnja 2012.
Kod oporabe opasnog proizvodnog otpada
najzastupljeniji je R4 postupak kojeg po učestalosti
slijedi R13 - skladištenje otpada prije bilo kojeg od
postupka oporabe R1 do R12 i R1 - korištenje otpada
uglavnom kao goriva ili drugog načina dobivanja
energije.
Graf 6.:Odnos načina oporabe (R3,R4,R5 i dr.) opasnog proizvodnog otpada
Izrada: Odsjek za zaštitu okoliša i prirode Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
KKŽ, siječanj, 2012.god.; Izvor - ROO podaci za 2010 godinu
Sastavni dio županijske baze podataka
vezane uz gospodarenje otpadom je i popis pravnih
osoba s područja Koprivničko-križevačke županije
koje posjeduju dozvole za obavljanje djelatnosti gospodarenja komunalnim i neopasnim otpadom, a vidljiv
je u tablici broj 7. Izdavanje navedenih dozvola u
nadležnosti je upravnog tijela županije koje obavlja
poslove zaštite okoliša, a trenutno na području Županje djeluje 19 pravnih osoba koje gospodare neopasnim otpadom.
Tablica 7.:Popis pravnih osoba koje posjeduju dozvolu za gospodarenje neopasnim otpadom, a djeluju na
području Koprivničko-križevačke županije
Rbr. Tvrtka
1.
CE-ZA-R d.o.o.,
Josipa Lončara 15,
Zagreb
Dozvola izdana za djelatnost gospodarenja otpadom
KLJUČNI BROJ OTPADA
ROK dozvole
Dozvola za djelatnost gospodarenja
neopasnim metalnim otpadom
(KLASA:UP/I-351-01/10-01/14,
URBROJ:2137/1-06/08-10-4)
02 01 04, 02 01 10, 02 01 99,
03 01 01, 03 01 05, 03 01 99,
03 03 01, 07 02 13, 07 02 99,
10 02 01, 10 02 02, 10 02 08,
10 02 10, 10 02 99, 10 03 02,
10 03 04*, 10 03 99, 10 04 99,
10 05 01, 10 05 04, 10 05 99,
10 06 02, 10 06 04, 10 06 99,
Dozvola
29.07.2010.–
29.07.2015.
6. srpnja 2012.
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
1.
2.
3.
4.
Broj 7
- Stranica 573
10 07 01, 10 07 02, 10 07 03,
10 07 04, 10 07 99, 10 08 11,
10 08 14, 10 08 16, 10 08 99,
10 09 03, 10 09 12,
10 09 99, 10 10 03, 10 10 12,
10 10 99, 10 11 12, 10 11 99,
10 12 08, 10 12 99, 10 13 06,
10 13 14, 10 13 99, 11 01 99,
11 02 06, 11 02 99, 11 05 01,
11 05 02, 11 05 99, 12 01 01,
12 01 02, 12 01 03, 12 01 04,
12 01 05, 12 01 13, 12 01 15,
12 01 17, 12 01 21, 12 01 99,
15 01 01,
15 01 02, 15 01 03, 15 01 04,
15 01 05, 15 01 07, 15 01 09,
15 02 03, 16 01 03, 16 01 06,
16 01 12, 16 01 15, 16 01 16,
16 01 17, 16 01 18, 16 01 19,
16 01 20, 16 01 22, 16 01 99,
16 02 14, 16 02 16, 16 03 04,
16 03 06, 16 06 04, 16 06 05,
16 08 01*, 16 08 03, 16 08 04,
16 11 01*, 16 11 02, 16 11 04,
16 11 06, 17 01 01, 17 01 02,
17 01 03, 17 01 07, 17 02 01,
17 02 02, 17 02 03, 17 03 02,
17 04 01, 17 04 02, 17 04 03,
17 04 04, 17 04 05, 17 04 06,
17 04 07, 17 04 11, 17 05 04,
17 05 06, 17 05 08, 17 06 04,
17 08 02, 17 09 04, 18 01 01,
18 02 01, 19 01 02, 19 10 01,
19 10 02, 19 10 06, 19 12 02,
19 12 03, 19 12 04, 19 12 05,
19 12 07, 19 12 08, 19 12 09,
19 12 10, 19 12 12, 19 12 99,
20 01 01, 20 01 02, 20 01 10,
20 01 11, 20 01 25, 20 01 28,
20 01 34, 20 01 36, 20 01 38,
20 01 39, 20 01 40, 20 01 99,
20 03 01, 20 03 07, 20 03 99
D.D. d.o.o.,
Domjanićeva
16, Pitomača
EUROMETALI,
d.o.o., K. Tomislava 24, Kloštar Podravski
Friš, d.o.o,
Križevci, Koprivnički 43
Dozvola za skupljanje i privremeno skladištenje neopasnog otpada
u naselju Budančevica, V. Nazora
bb, Općina Kloštar Podravski,
(KLASA:UP/I-351-01/10-01/11,
URBROJ:2137/1-06/09-10-8)
1. Za skupljanje i privremeno skladištenje neopasnog otpada, Kloštar Podravski, (KLASA:UP/I-35101/10-01/7, URBROJ:2137/106/09-10-8)
2. Za skupljanje i privremeno skladištenje neopasnog otpada, Kloštar Podravski, (KLASA:UP/I-35101/11-01/9, URBROJ:2137/106/09-11-10)
17 04 01, 17 04 02, 17 04 03,
17 04 04, 17 04 05, 20 01 40,
20 03 07
Privremena dozvola
16.07.2010.-16.07.2013.
17 04 01, 17 04 02, 17 04 03,
17 04 05, 17 04 07
1. Privremena dozvola - istekla
6.09.2010.- 6.09.2011.
2. Privremena dozvola - važeća
06.10.2011.06.10.2012.
Dozvola za gospodarenje neopasnim otpadom,
(KLASA:UP/I-351-01/10-01/9,
URBROJ:2137/1-06/08-10-6)
16 06 04, 16 06 05, 17 04 01,
17 04 02, 17 04 03, 17 04 04,
17 04 05, 17 04 06, 17 04 07,
20 01 34, 20 01 36, 20 01 40
Dozvola 21.05.2010.21.05.2015.
Izmjena i dopuna dozvole od
06.06.2011.
(KLASA:UP/I-351-01/11-01/6
URBROJ:2137/1-06/08-11-6)
- krajem 2011. god. je predmet izdavanja dozvole NO
poslan u MZOPU na provjeru
Stranica 574 - Broj 7
5.
GKP Komunalac
d.o.o. Mosna 5,
Koprivnica
6.
Hartmann d.o.o.,
Dravska bb,
Koprivnica
7.
Komunalije d.o.o.,
Radnička cesta 61,
Đurđevac
8.
Komunalno poduzeće d.o.o.,
Drage Grdenića 7,
Križevci
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
1. Dozvola za gospodarenje otpadom
(na lokaciji uređaja za pročišćavanje
otpadnih voda i na reciklažnom dvorištu u Koprivnici, poslovna zona Dravska), (KLASA:UP/I-351-01/08-01/7,
URBROJ:2137/1-06-09-2)
02 01 04, 02 02 01, 02 02 04,
02 03 05, 02 05 02, 02 06 03,
02 07 05, 03 03 11, 07 02 13,
15 01 01, 15 01 02, 15 01 03,
15 01 04, 15 01 05, 15 01 06,
15 01 07, 15 01 09, 16 01 03,
16 01 17, 16 01 18, 16 01 19,
16 01 20, 16 02 14, 16 06 04,
16 06 05, 16 10 02, 17 02 01,
17 02 02, 17 02 03, 17 04 01,
17 04 02, 17 04 05, 17 04 07,
17 04 11, 19 02 06, 19 03 05,
19 03 07, 19 07 03, 19 08 05,
19 08 09, 19 08 12, 19 08 14,
19 12 01, 19 12 02
19 12 04, 19 12 05, 20 01 01,
20 01 02 20 01 24, 20 01 36, 20
01 39, 20 01 40, 20 03 04, 20
03 06
2. Dozvola za djelatnost skupljanja,
02 03 04, 02 06 01, 02 07 02,
prijevoza i zbrinjavanja neopasnog i
02 07 04, 02 07 05, 03 03 07,
komunalnog otpada na odlagalištu
04 01 09, 04 02 09, 04 02 21,
„Piškornica“ izdana 23.08.2010. na
04 02 22, 04 02 99, 07 02 13,
koju je uložena žalba Općine Kopriv- 10 01 01, 15 01 05, 15 01 06,
nički Ivanec (KLASA:UP/I-351-01/08- 15 02 03, 16 01 19, 16 01 20,
01/16, URBROJ:2137/1-06/08-10-27). 17 01 04, 17 01 07, 17 02 02,
17 02 03, 17 04 11, 17 05 04,
17 05 06, 17 05 08, 17 06 04,
17 08 02, 17 09 04, 18 01 04,
19 02 03, 19 02 06, 19 03 05,
19 03 07, 19 05 03, 19 07 03,
19 08 01, 19 08 02, 19 08 05,
19 08 09, 19 08 12, 19 08 14,
19 09 01, 19 12 05, 19 12 08,
19 12 09, 20 01 01, 20 01 02,
20 01 08, 20 01 10, 20 01 11,
20 02 01, 20 02 02, 20 02 03,
20 03 01, 20 03 02, 20 03 03,
20 03 06, 20 03 07, 20 03 99
Dozvola za djelatnost
03 03 99, 15 01 01, 20 01 01
gospodarenja posebnim
kategorijama neopasnog otpada
(KLASA: UP/I-351-01/10-01/17,
URBROJ: 2137/1-06/09-11-8)
Dozvola za djelatnost skupljanja i
02 01 01, 02 01 07, 03 01 01,
zbrinjavanja neopasnog komunalnog 04 02 09, 04 02 21, 04 02 22,
otpada, (KLASA:UP/I-351-01/1010 01 01, 10 01 05, 10 03 02,
01/18 URBROJ:2137/1-06/09-11-12) 10 12 01, 10 12 06, 10 12 08,
12 01 01, 12 01 13, 15 01 01,
15 01 02, 15 01 04, 15 01 06,
15 01 07, 17 01 01, 17 01 02,
17 01 03, 17 01 04, 17 01 07,
17 02 02, 17 02 03, 17 05 06,
17 06 04, 17 08 02, 17 09 04,
19 03 07, 19 05 03, 19 05 99,
19 07 03, 19 08 01, 19 08 02,
19 08 99, 20 01 01, 20 01 02,
20 01 08, 20 01 10, 20 01 35,
20 02 01, 20 02 03, 20 03 01,
20 03 02, 20 03 03, 20 03 07,
20 03 99
Dozvola za djelatnost skupljanja i
03 01 05, 04 01 09, 04 02 15,
zbrinjavanja neopasnog komunalnog 07 02 13, 08 02 01, 12 01 05,
otpada te odvojenog skupljanja, priv- 12 01 99, 15 01 01, 15 01 02,
remenog skladištenja i predobrade
15 01 04, 15 01 05, 15 01 07,
posebnih kategorija neopasnog otpa- 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03,
da (KLASA:UP/I-351-01/10-01/13,
17 04 05, 17 04 07, 17 06 01*,
URBROJ:2137/1-06/08-10-4
17 06 05*, 19 08 01, 19 08 02,
19 08 05, 20 01 01, 20 01 39,
6. srpnja 2012.
1) Dozvola 06.04.2009.
–06.04.2014.,
Izmjena i dopuna dozvole 16.03.2010.
(KLASA: UP/I-351-01/10
-01/2, URBROJ: 2137/106-10-3)
2) II stupanjski upravni
postupak u tijeku za
dozvolu odlagališ.
„Piškornica“
- Rok dozvole – do
2015. god.
- Početkom siječnja
2012. god. zaprimljeno
Rješenje MZOPU kojim
se poništava dozvola
Dozvola
19.01.2011.–
19.01.2016.
Privremena dozvola
07.07.2011. 07.07.2012.
Dozvola
28.07.2010. -28.07.2015.
6. srpnja 2012.
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
Broj 7
- Stranica 575
20 01 39, 20 01 40, 20 02 01,
20 03 01, 20 03 07, 20 03 99
- 17 06 01* i 17 06 05* - azbestni otpad
9.
KONGORA KOPRIVNICA, d.o.o.; Trg
kralja Krešimira 8a,
Koprivnica
10.
METAL-MONT obrt, Dozvola za gospodarenje neopas12 01 01, 12 01 21, 16 01 06,
vl. Z.Zenta, Cubinec nim otpadom - skupljanje i privreme- 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03,
bb, Križevci
no skladištenje na lokaciji u poduze- 17 04 04, 17 04 05, 17 04 11
tničkoj zoni Cubinec, Križevci
(KLASA:UP/1-351-01/11-01/11,
URBROJ:2137/1-06/09-11-8)
Dozvola
12. 01. 2012. 12. 01. 2017.
11.
OKP „PARK“ d.o.o.,
Trg Karla Lukaša
11, Sveti Ivan Žabno,
12.
PZ Imbriovec,
Imbriovec 21,
Đelekovec
13.
PRIZMA VV, d.o.o.,
Mali Otok 20,
Legrad
Dozvola za gospodarenje otpadom
– djelatnosti skupljanja posebnih
vrsta neopasnog i inertnog otpada,
odvojeno skupljanje iskoristivih komponenti komunalnog otpada, sortiranje, privremeno skladištenje i oporaba na lokaciji u industrijskoj zoni
„Dravska“ Koprivnica (KLASA:
UP/I-351-01/09-01/10, URBROJ:2137/1-06-09-2)
02 01 04, 03 01 05, 03 03 07,
03 03 08, 04 02 09, 12 01 01,
12 01 03, 12 01 05, 15 01 01,
15 01 02, 15 01 03, 15 01 04,
15 01 05, 15 01 06, 15 01 07,
15 01 09, 15 02 03, 16 01 03,
16 01 17, 16 01 18, 16 01 19,
16 01 20, 17 01 01, 17 01 02,
17 01 03, 17 01 04, 17 02 01,
17 02 02, 17 02 03, 17 04 01,
17 04 02, 17 04 03, 17 04 05,
17 04 06, 17 04 07, 17 04 11,
17 05 04, 17 05 06, 17 05 08,
17 09 04, 19 12 01, 19 12 02,
19 12 03, 19 12 04, 19 12 05,
20 01 01, 20 01 02, 20 01 39,
20 01 40, 20 02 01
Dozvola
29.07.2009.29.07.2014.
1. Dozvola za skupljanje i zbrinjavanje neopasnog komunalnog otpada
na odlagalištu Trema-Gmanje u
Općini Sv. Ivan Žabno, (KLASA:
UP/I-351-01/10-01/3, URBROJ:
2137/1-06/09-10-9)
2. Nova dozvola, (KLASA:
UP/I-351-01/11-01/10, URBROJ:2137/1-06/09-11-7)
Dozvola za djelatnost zbrinjavanja i
oporabe – biološke obrade komunalnog i proizvodnog neopasnog organskog otpada na kompostištu u
Imbriovcu
(KLASA:UP/I-351-01/05-01/09, URBROJ:2137-03-05-8)
20 03 01
Privremena dozvola
13.08.2010. 30.12.2011.
- ishodili produženje
dozvole
- nova Privremena dozvola od 18.01.2012. 18.01.2014.
02 01 03, 02 01 07, 02 03 04,
02 04 01,
02 07 01, 02 07 04, 02 07 05,
03 01 01,
03 01 05, 03 03 01, 15 02 03,
19 05 02,
19 08 09, 19 08 12, 20 01 08,
20 02 01,
Dozvola
24.10.2007.24.10.2012.
Izmjene i dopune dozvole od 22.02.2010.,
(KLASA:UP/I-351-01/09
-01/8, URBROJ: 2137/1
-06-09-4),
II Izmjena od 5.11.
2009. (KLASA:UP/I-351
-01/09-01/13, URBROJ:
2137/1-06-09-2),
III Izmjena 22.02.2010.
(KLASA:UP/I-351-01/10
-01/1. URBROJ:2137/106/08-10-2),
IV Izmjena 28.09.2010.
(KLASA:UP/I-351-01/10
-01/16, URBROJ:2137/1
-06/08-10-2)
Dozvola za skupljanje i privremeno
skladištenje i zbrinjavanje neopasnog komunalnog otpada,
(KLASA:UP/I-351-01/10-01/4, URBROJ: 2137/1-06/09-10-8)
03 01 01, 15 01 01, 15 01 02,
15 01 03, 15 01 04, 15 01 06,
15 01 07, 17 01 07, 17 09 04,
20 01 01, 20 01 02, 20 01 10,
20 01 25, 20 01 39, 20 01 40,
20 02 01, 20 02 02, 20 02 03,
20 03 01, 20 03 02, 20 03 03,
20 03 04, 20 03 06, 20 03 07,
20 03 99
Privremena dozvola
19.07.2010. –
19. 07.2013. Izmjena i
dopuna dozvole
04.10.2011. (KLASA:
UP/I-351-01/11-01/2,
URBROJ:2137/1-06/0911-10)
Stranica 576 - Broj 7
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
6. srpnja 2012.
14.
Radelić metali, zadruga, Kralja Tomislava 48, Kloštar
Podravski
Dozvola za gospodarenje neopa- 16 01 18, 16 06 05, 17 04 01,
snim otpadom - skupljanje i 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04,
privremeno skladištenje na 17 04 05
lokaciji u industrijskoj zoni
„Dravska“
Koprivnica,
(KLASA:UP/I-351-01/11-01/7,
URBROJ:2137/1-06/09-11-7)
Dozvola
06.07.2011. 06.07.2016.
15.
RENOTEX d.o.o.,
Bjelovarska cesta
18, Koprivnica
Privremena dozvola za djelatnost 04 02 21, 04 02 22, 04 02 99,
privremenog skladištenja i obrade 15 01 09
neopasnog proizvodnog otpada,
(KLASA:UP/I-351-01/10-01/10,
URBROJ:2137/1-06/08-10-7)
Privremena dozvola
16.08.2010. - 16.08.2013.
Izmjena i dopuna dozvole
30.05.2011. (KLASA: UP/I351-01/11-01/5, URBROJ:2137/1-06/09-11-2)
16.
ROBNI CENTAR
d.o.o., Nikole Tesle
49, Križevci
Dozvola
04.08.2011.-04.08.2016.
17.
Slon inženjering,
d.o.o., Ul. Kralja
Tomislava 49, Križevci
Dozvola za djelatnost gospodare- 16 01 03
nja neopasnim otpadom – otpadnim gumama
(KLASA:UP/I-351-01/11-01/08,
URBROJ:2137/-06/09-11-5)
Dozvola za privremeno skladište- 12 01 03, 15 01 04, 16 01 18,
nje i obradu neopasnog otpada,
17 04 01, 17 04 02
(KLASA:UP/I-351-01/1001/5,URBROJ:2137/1-06/08-106)
18.
STR Akumulator
d.o.o., Basaričekova 43, Đurđevac
Dozvola za djelatnost gospodarenja neopasnim otpadom u obliku
skupljanja, razvrstavanja i privremenog skladištenja neopasnog
otpada namijenjenog izvozu,
(KLASA:UP/I-351-01/07-01/03,
URBROJ:2137-03-07-9)
12 01 01, 12 01 02, 12 01 03,
12 01 04,
16 01 03, 16 01 06, 16 01 12,
16 01 17,
16 01 18, 16 01 19, 16 01 20,
16 01 22,
16 01 99, 16 02 14, 16 06 04,
16 06 05,
16 08 03, 16 11 02, 16 11 04,
17 04,
17 04 01, 17 04 02, 17 04 03,
17 04 04,
17 04 05, 17 04 06, 17 04 07,
17 04 11
Dozvola
24.04.2007.-24.04.2012.
19.
Unijapapir d.d., RJ
Koprivnica, Dravska 24, Koprivnica
Za gospodarenje posebnim kategorijama otpada- skupljanje i
privremeno skladištenje
KLASA:UP/I-351-01/05-01/09,
URBROJ:2137-03-05-8
02 01 04, 02 01 10, 03 03 07,
03 03 08,
07 02 13, 15 01 01, 15 01 02,
15 01 03,
15 01 04, 15 01 05, 15 01 06,
15 01 07,
15 01 09, 15 02 03, 16 01 03,
16 01 17,
16 01 18, 16 01 19, 16 01 20,
17 02 01,
17 02 02, 17 02 03, 17 04 01,
17 04 02,
17 04 05, 17 04 07, 17 04 11,
17 09 04,
19 10 01, 19 10 02, 19 12 01,
19 12 02,
19 12 03, 19 12 04, 19 12 05,
19 12 08,
20 01 01, 20 01 02, 20 01 08,
20 01 11,
20 01 25, 20 01 34, 20 01 36,
20 01 38,
20 01 39, 20 01 40, 20 02 01,
20 03 01,
20 03 07,20 03 99
Dozvola
05.10.2010.-05.10.2015.
Privremena dozvola
21.06.2010.-21.06.2013.
Izmjena i dopuna dozvole
18.05.2011. (KLASA: UP/I351-01/11-01/3, URBROJ:2137/1-06/09-11-11)
Izrada: Odsjek za zaštitu okoliša i prirode Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša KKŽ, siječanj, 2012.god.
6. srpnja 2012.
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
3.4. Odlagališta
Na području Županije tijekom 2011. godine u
upotrebi je bilo 13 lokacija odlagališta otpada od kojih
se lokacija općinskog odlagališta „Peski“ u Općini
Kalinovac prestala koristiti, a otpad je preusmjeren na
zbrinjavanje u susjednu jedinicu lokalne samouprave.
Aktivnim odlagalištima komunalnog otpada upravlja 5
komunalnih poduzeća sa područja Županije i koja
posjeduju dozvole/privremene dozvole. Odlagališta
Broj 7
- Stranica 577
su u različitim fazama sanacije i opremljenosti, kod
odlagališta „Ivančino brdo“ sanacija stare plohe je
završila te se započelo sa odlaganjem otpada na novim adekvatno pripremljenim kazetama, neka su u
provođenju sanacije i usporedno odlažu otpad, a postoje lokacije (općinska službena odlagališta) koje su
još uvijek u fazi izrade dokumentacije (Planovi sanacije i zatvaranja) te ne posjeduju minimalnu infrastrukturu i opremljenost potrebnu za kvalitetan rad odlagališta i zbrinjavanje komunalnog otpada.
Tablica 8.: Evidencija aktivnih odlagališta otpada i popis katastarskih čestica sa prikazom vlasništva
Rb.
1
2
JLS
Odlaga- Naziv kata- Popis kčbr.
lište
starske
općine
ĐURĐE- Peski
VAC
k.o. Đurđevac
4688/154
Vlasništvo
Stanje sanacije i izrađena dokumentacija tijekom 2011.
Državno (HŠ
1. Započela izmjena projektne dokumentacije zbog preuzimad.o.o.), Ugovor o nja otpada sa područja okolnih Općina;
služnosti zemljiš- 2. Proveden OPUO postupak vezan uz proširenje područja
ta
odlagališta;
3. Izrađen Idejni projekt za izdavanje izmjena i dopuna lokacijske dozvole i pokrenut postupak ishođenja nove lokacijske dozvole;
4. Sanacija na terenu NIJE započela;
5. Odlagalište radi na temelju privremene dozvole izdane
tvrtki Komunalije d.o.o., Đurđevac (KLASA:UP/I-351-01/10
-01/18, URBROJ:2137/1-06/09-11-12);
6. Na odlagalištu se zbrinjavao komunalni otpad Grada Đurđevca i JLS Kalinovac
KOPPiškor- k.o. Kopriv- 1. 3034/2,
1. GKP
1. Nastavak provođenja sanacije sukladno građevinskoj dozRIVNIC
nica nički Ivanec,3035/1, 3035- Komunalac
voli (KLASA:UP/I-361-03/04-01/140 URBROJ:2137-03-04A/ KOPk.o. Kuno- /2, 3035/3,
d.o.o.,
4) i mjerama propisanih istom i ugrađenih u izvedbeni proRIVNIČ
vec
3036/1, 3036- i
jekt;
KI
/2, 3036/3,
2. Općina Kopriv- 2. Sanacija i paralelno odlaganje otpada provodilo se na kaIVANEC
3037/1, 3037- nički Ivanec
zetama I, II i dijelom na III. kazeti koje su privremeno oblo/2, 3037/3,
žene zemljanim materijalom u debljini od 30 cm kako
3038/1, 3038bi se spriječilo izlaženje deponijskih plinova i vjetrom
/2, 3038/3,
raznošenje lake komponente otpada. Između III i budu3082/62,
će IV kazete izveden je međunasip obložen geomembranom debljine 2,5 mm. Područje za IV kazetu izrav2. 3082/60
nato je, a sve u svrhu košnje trave ili da služi za manipulativnu površnu i privremeno skladištenje materijala.
3. Započeli su dodatne radove izvedbe odvodnje oborinskih
voda sa vrha I i II kazete, formiranje sustava otplinjavanja i izvedbu sustava recirkulacije procjednih voda.
4. Odlagalište je u 2011. god. radilo na temelju dozvole izdane tvrtki Komunalac d.o.o.Koprivnica (KLASA:UP/I-35101/08-01/16, URBROJ: 2137/1-06/08-10-27)
5. Tijekom 2011. godine trajao je drugostupanjski (žalbeni)
postupak Općine Koprivnički Ivanec na izdanu dozvolu;
6. Početkom siječnja 2012. god. zaprimljeno je Rješenje
MZOPU kojim se poništava dozvola ovog UO izdana za
gospodarenje neopasnim otpadom na lokaciji Piškornica, a
nakon što je uložena žalba Općine Koprivnički Ivanec kako
nije bila uključena kao stranka u postupak izdavanja dozvole, a ista je vlasnik kčbr 3082/60 koja se nalazi unutar
područja obuhvaćenog dozvolom;
7. Proveden je monitoring okoliša odlagališta odnosno mjerenja emisija u zrak, ispitivanja kakvoće voda, tla i dr.
8. Na odlagalištu se zbrinjavao otpad sa područja Grada Koprivnice i 8 Općina KKŽ
Stranica 578 - Broj 7
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
3
KRIŽEV- Ivančino k.o. Križevci 2396, 2394
CI
brdo
4
FERDINANDO
VAC
5
GOLA
6
KALINO- Peski
VAC
7
KLOŠTAR
PODRAVSKI
8
NOVIG- Jandrin k.o. Novig- 1309/1, 130RAD
grm rad Podrav- 9/2, 1309/8
PODski
RAVSKI
9
NOVO
VIRJE
10 PETERANEC
Orl
Hintovo
Peski
Crnec
6. srpnja 2012.
Komunalno po- 1. Nastavak provođenja sanacije i odlaganja na 3. kazeti, a
duzeće d.o.o.
sukladno građevinskoj dozvoli (KLASA:UP/I-361-03/05Križevci
02/08 URBROJ:2137-03/2-05-4). 3 kazeta je spoj između
saniranog dijela starog odlagališta i nove plohe odlagališta.
2. Odlagalište je radilo na temelju dozvole izdane tvrtki Komunalno poduzeće d.o.o., Križevci, (KLASA:UP/I-35101/10-01/13, URBROJ:2137/1-06/08-10-4);
3. Na odlagalištu se zbrinjavao otpad sa područja Grada Križevaca i Općina Gornja Rijeka i Kalnik te je tijekom 2011.
god. odloženo 5.004,35 t;
4. Na dijelu odlagališta, posebno izgrađenoj plohi se odlagao
azbestni otpad.
5. Na području odlagališta provodio se redoviti monitoring
kroz kontrolu otpadnih voda i emisija odlagališnih plinova rezultati su bili zadovoljavajući.
k.o. Ferdi- 812 šljunčara,
Općinsko
1. Izradili dorađeni Plan sanacije i zatvaranja odlagališta otnandovac 812 oranica,
pada i ishodili suglasnost na Plan.
813/1
2. Nastavili sa odlaganjem otpada na nesaniranom odlagalištu. Odlagalištem upravlja tvrtka Prizma VV. d.o.o.
3. U planu je ex situ sanacija
4. Proveli javni natječaj za izbor izrađivača elaborata za
OPUO
5. Potpisali pismo namjere sa Gradom Đurđevcom o suradnji
i predaji komunalnog otpada na zbrinjavanje na odlagalištu
otpada „Peski, Đurđevac“
k.o. Gola 661/9, 662/48, 2897
Državno
1. Nastao problem prilikom rješavanja imovinsko-pravnih
odnosa. Projekt stao nakon ishođenja lokacijske dozvole.
2. Nastavili sa odlaganjem otpada na nesaniranom odlagalištu. Odlagalištem upravlja tvrtka Prizma VV. d.o.o.
3. U planu je in situ sanacija.
k.o. Kalino- 1351/3, 2617- Općinsko i držav- 1. Izradili Plan sanacije i zatvaranja odlagališta otpada i ishovac
/11, 2627/1, no vlasništvo
dili suglasnost na Plan
2627/2, 26272. Zatvorili odlagalište otpada i preusmjerili novonastali otpad
/3, 2627/4
na odlagalište otpada „Peski“ Đurđevac,
3. U planu je ex situ sanacija
4. Potpisali pismo namjere sa Gradom Đurđevcom o suradnji
i predaji komunalnog otpada na zbrinjavanje na odlagalištu
otpada „Peski, Đurđevac“
k.o. Kalino- 1351/3, 2617- Općinsko i držav- 1. Nastavili sa odlaganjem otpada na nesaniranom odlagališvac
/11, 2627/1,
no vlasništvo
tu. Odlagalištem upravlja tvrtka Prizma VV. d.o.o.
2627/2, 26272. U planu je ex situ sanacija
/3, 2627/4
3. Potpisali pismo namjere sa Gradom Đurđevcom o suradnji
i predaji komunalnog otpada na zbrinjavanje na odlagalištu
otpada „Peski, Đurđevac“
k.o. Novo 6297, 6300,
Virje
6301, 6302,
6303
Općinsko
1. Izradili Plan sanacije i zatvaranja odlagališta otpada i ishodili suglasnost na Plan
2. Nastavili sa odlaganjem otpada na nesaniranom odlagalištu. Odlagalištem upravlja tvrtka Prizma VV. d.o.o.
3. U planu je ex situ sanacija
4. Potpisali pismo namjere sa Gradom Đurđevcom o suradnji
i predaji komunalnog otpada na zbrinjavanje na odlagalištu
otpada „Peski, Đurđevac“
Općinsko i držav- 1. Izradili Plan sanacije i zatvaranja odlagališta otpada i ishono vlasništvo
dili suglasnost na Plan
2. Nastavili sa odlaganjem otpada na nesaniranom odlagalištu. Odlagalištem upravlja tvrtka Prizma VV. d.o.o.
3. U planu je ex situ sanacija
4. Potpisali pismo namjere sa Gradom Đurđevcom o suradnji
i predaji komunalnog otpada na zbrinjavanje na odlagalištu
otpada „Peski, Đurđevac“
Klepa k.o. Petera- 4039, 4034, Privatno i držav- 1. Nastavili sa odlaganjem otpada na nesaniranom odlagališnec
4035/1, 4077- no vlasništvo
tu. Odlagalištem upravlja tvrtka Prizma VV. d.o.o.
/1
2. Potrebno je izraditi Plan sanacije i zatvaranja odlagališta
otpada
6. srpnja 2012.
11 PORAVSKE
SESVETE
k.o. Podravske Sesvete
4628
12 SV.
Trema k.o. Sv. Ivan
IVAN
Gmanje
Žabno
ŽABNO
4999
13 VIRJE
Šarje
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
Hatačanova
Općinsko
Broj 7
- Stranica 579
1. NISU USPOSTAVILI ORGANIZIRANI ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA
2. Potpisali pismo namjere sa Gradom Đurđevcom o suradnji
i predaji komunalnog otpada na zbrinjavanje na odlagalištu
otpada „Peski, Đurđevac“
Državno vlasniš- 1. Ishodili lokacijsku dozvolu (28.03.2011.)
tvo
2. Izrađen Glavni projekt sanacije i zatvaranja odlagališta
3. Započet postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa
4. Provedena mjerenja emisija u zrak i ispitivanje kakvoće
podzemne vode
5. Odlagalištem upravlja OKP „Park“ d.o.o.
6. U planu je in situ sanacija
k.o. Virje 4090/29, 40- Općinsko i držav- 1. Odlažu otpad na nesaniranom odlagalištu. Odlagalištem
90/30, 4090no vlasništvo
upravlja tvrtka Prizma VV. d.o.o.
/28, 4090/27
2. Izrađen Plan sanacije i zatvaranja odlagališta otpada sa
troškovnikom.
3. - predviđena in situ sanacija
4. - Izdano mišljenje Odsjeka o potrebi provedbe OPUO postupka
Izrada: Odsjek za zaštitu okoliša i prirode Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša KKŽ, siječanj, 2012.god.
Iako manja općinska odlagališta nemaju minimalnu infrastrukturu i opremljenost koja je propisana
Pravilnikom o načinima i uvjetima odlaganja otpada,
kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada
("Narodne novine" br. 117/07 i 111/11), posljednjim
izmjenama navedenog Pravilnika, s obzirom da su
odlagališta u fazi sanacije dopušteno je njihovo korištenje do 2018. godine ili do godine dana nakon uspostave RCGO-a.
Isto tako, naglašavamo da određena odlagališta u korištenju komunalnog otpada sa područja Županije još uvijek nisu uvrštena u prostorno plansku
dokumentaciju, pa su bez odgovarajuće dokumentacije sukladne posebnom Zakonu o prostornom uređenju i gradnji, te za iste nisu riješeni imovinsko-pravni
odnosi. Postupak rješavanja navedenih problema je
dugotrajan i iziskuje znatna financijska sredstva te je
zbog toga još uvijek mnogo jedinica lokalne samouprave u fazi izrade dokumentacije za sanaciju.
Trenutno su do sada sve Općine na čijem se
području nalazi nesanirano odlagalište otpada, osim
Općine Peteranec, provele određene istražne radove
i izradile Planove sanacije i zatvaranja odlagališta te
su uspostavile suradnju i sklopile ugovore sa Fondom
za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Izmjenama Plana gospodarenja otpadom RH omogućeno je
100% financiranje sanacija odlagališta od strane
FZOEU, a povlačenjem sredstava iz EU Fondova.
Zbog manjka financijskih sredstava u općinskom proračunu Općine su se odlučile na navedenu varijantu i
tijekom 2011. godine su provodile izmjene Ugovora te
prema uputama FZOEU, a u skladu sa čl. 27. i Priloga II. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš
(„Narodne novine“ br. 64/08 i 67/09) krenule su u izbor izrađivača i izradu Elaborata za provođene postupka Ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na
okoliš. Iako se radi o odlagalištima manjih kapaciteta i
ex-situ sanaciji, Općine su dužne provesti OPUO postupak s obzirom da gore spomenuta Uredba ne razlikuje načine sanacije kao kriterij prema kojem se određuje da li je potrebno provesti OPUO postupak ili
ne. Sve sanacije i rekonstrukcije odlagališta dužne su
provesti proceduru, a da bi se navedeno uspjelo provesti, lokacije trebaju biti evidentirane prostorno planskom dokumentacijom.
3.4.1. „Divlja“ odlagališta
Neslužbenih i „divljih“ odlagališta još uvijek
ima veliki broj, približno 30-ak, broj navedenih lokacija je izrazito varijabilan s obzirom da se akcijama komunalnih tvrtki, komunalnih redara i JLS odlagališta
neprestano saniraju, ali zbog neizgrađene svijesti o
okolišu određenog broja stanovnika, otpad se uvijek
ponovo odlaže na istim lokacijama. Nakon raščišćavanja i sanacije terena nužno je onemogućiti daljnje
odlaganje otpada na istoj lokaciji nizom različitih mjera kao što su na primjer: obavještavanje javnosti o
sanaciji nelegalnog odlagališta i zabrani daljnjeg odlaganja, postavljanje rampe i table o zabrani odlaganja, pojačanoj kontroli komunalnih redara, uvođenjem
strožih kazni za nelegalno odlaganje, prenamjenom
zemljišta.
Unatoč kontrolama nadležne inspekcije zaštite okoliša, broj divljih deponija je i dalje velik i potrebno je educirati stanovništvo i podignuti ekološku svijest o pravilnom postupanju i zbrinjavanju otpada.
Stranica 580 - Broj 7
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
Najčešće lokacije divljih deponija su smještene uz
poljske putove, šumarke, kanale, u području vinograda i voćnjaka, uz rekreacijska područja (lovci, ribolovci i dr.) s obzirom da je na navedenom području veća
protočnost stanovništva, a na tim područjima pitanje
komunalnog otpada i redovitog odvoza nije riješeno
te bi se trebalo i o tom pitanju raspravljati na Općinskim i mjesnim vijećima kako bi se konkretni problem
riješio, a time bi se indirektno popravila situacija sa
pojavljivanjima divljih deponija.
Svake godine JLS saniraju onečišćene lokacije, a kao jedan od pozitivnih primjera navodimo Općinu Sokolovac koja je unatoč financijskim poteškoćama sanirala, jednu od većih deponija Općine,
„Golubinsko-Domaji“ koja je dijelom sanirana u 2009.
godini, a kompletna sanacija je završila u rujnu 2011.
godine. Sanacija divlje deponije tijekom 2009. god.
provodila se čišćenjem terena, izdvajanjem korisnog
otpada i prekrivanjem preostalog otpada jalovim materijalom, ali inspekcijskim nadzorom je utvrđen diokoji nije saniran pa je tijekom 2011. godine sav
6. srpnja 2012.
preostali miješani komunalni otpad otklonjen i odvezen u tvrtku Eko Tersus d.o.o. na obradu. Navedeno
je evidentirano ovjerenim pratećim listom i sanaciju je
provjerila nadležna inspekcija zaštite okoliša.
3.5. Koncesije
Iz evidencije i uvida u dostavljene podatke
uočen je određeni nedostatak i odstupanje od važeće
zakonske regulative s obzirom da određene općine
postupaju prema Odlukama o komunalnom redu koje
su stare, a poneke i neusklađene sa novim propisima
Zakona o otpadu i pripadajućim mu pravilnicima. Obzirom da se uređenje i gospodarenje otpadom kao i
raspisivanje koncesija skupljanja i zbrinjavanja otpada na području JLS uređuje u skladu sa Zakonom o
komunalnom gospodarstvu i spomenutom Odlukom,
iste je potrebno revidirati i uskladiti. Ujedno kod raspisivanja koncesija treba postavljati kriterije koji su u
skladu sa važećom zakonskom regulativom kao npr.
odlaganje na lokacije odlagališta koje posjeduju dozvolu za odlaganje, koncesionar/skupljač treba imati
dozvolu za gospodarenje neopasnim otpadom i sl.
Tablica 9.: Prikaz općina/gradova i gospodarenja otpadom sukladno Odlukama o komunalnom redu i trenutno
važećim koncesijama
Rb.
JLS
1.
ĐURĐEVAC
2.
KOPRIVNICA
3.
KRIŽEVCI
4.
DRNJE
5.
ĐELEKOVEC
6.
FERDINANDOVAC
7.
GOLA
8.
GORNJA RIJEKA
9.
HLEBINE
10.
KALINOVAC
11.
KALNIK
Odluka o komu-Objava raspisa natje- KONCESIJE
nalnim djelatnos-čaja
tima
Peski
SN ĐU 8/09 i 4/10 Grad osnivač komunalne tvrtke Komunalije d.o.o. - ne
raspisuju koncesiju, rade prema Odluci o komunalnim
djelatnostima
Piškornica
Glasnik grada Kc Grad osnivač komunalne tvrtke GKP Komunalac d.o.o. 8/02, 9/02, 2/03, ne raspisuju koncesiju, rade prema Odluci o komunalnim
5/04 - proč. tekst., djelatnostima
1/07, 1/08 i 7/10
Ivančino brdo SV KŽ 7/10
Grad osnivač komunalne tvrtke Komunalno poduzeće
d.o.o. - ne raspisuju koncesiju, rade prema Odluci o komunalnim djelatnostima
Piškornica
SG KKŽ 3/08 i 1/10
NN 16/10
Ugovor sa tvrtkom GKP Komunalac d.o.o. (03. 05. 2010. god.) na 4 godine
Piškornica
SG KKŽ 6/08, 18Lokalno glasilo
Ugovor sa tvrtkom GKP Komuna/09 i 1/10
lac d.o.o. (01. 04. 2009. god.) na 4 godine
Orl
SG KKŽ 5/95 i
NN 57/11
Ugovor sa tvrtkom Prizma V.V.
11/95
d.o.o. (01.08. 2011.god.)
na 5 godina
Hintovo
SG KKŽ 10/08
NN 127/10
Ugovor sa tvrtkom Prizma V.V.
d.o.o. (04.02. 2011.god.)
na 5 godina
Ivančino brdo SG KKŽ 3/03, 8/03 Općina suvlasnik komunalne tvrtke Komunalno poduzeće
i 4/04
d.o.o. - ne raspisuje koncesiju
Piškornica
SG KKŽ 6/08
Raspis nove konc. Ugovor sa tvrtkom Prizma V.V.
obavijest NN 130/11
d.o.o. (31.01.2007.god.)
na 5 godina
Peski
SG KKŽ 13A/00
Općina suvlasnik komunalne tvrtke Komunalije d.o.o. sklopili direktan ugovor sa tvrtkom (01.08.2011.god) - na 2
godine
Ivančino brdo SG KKŽ 13/09
Općina suvlasnik komunalne tvrtke Komunalno poduzeće
d.o.o. - ne raspisuje koncesiju
Odlagalište
6. srpnja 2012.
12. KLOŠTAR
PODRAVSKI
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
Peski
SG KKŽ 17/09
13. KOPRIVNIČKI BREGI
Piškornica
SG KKŽ 4/09
14. KOPRIVNIČKI
IVANEC
Piškornica
SG KKŽ 6/08 i
17/09
15. LEGRAD
Piškornica
SG KKŽ 17/09
Gaić
SG KKŽ 1/05
17. NOVIGRAD
PODRAVSKI
Jandrin grm
SG KKŽ 13/10
18. NOVO VIRJE
Crnec
SG KKŽ 5/03
19. PETERANEC
Klepa
SG KKŽ 6/08
20. PODRAVSKE
SESVETE
21. RASINJA
Šarje
SG KKŽ 3/00
Piškornica
SG KKŽ 16/01
22. SOKOLOVAC
Piškornica
SG KKŽ 5/02
16. MOLVE
23. SV. IVAN ŽABNO
24. SV. PETAR
OREHOVEC
25. VIRJE
Trema Gmanje SG KKŽ 6/03
VAN ŽUPANIJE SG KKŽ 13/02
Hatačanova
SG KKŽ 13/02
Broj 7
- Stranica 581
NN 76/09
Ugovor sa tvrtkom Prizma V.V.
d.o.o. (15.10. 2009.god.)
na 5 godina
SG KKŽ 5/99
Potpisan trajni ugovor sa tvrtkom
GKP Komunalac d.o.o., od 1999.
god.
Lokalno glasilo
Ugovor sa tvrtkom Prizma V.V.
d.o.o. (14.12.2007.god.)
na 4 godina
Lokalno glasilo
Ugovor sa tvrtkom Prizma V.V.
d.o.o. ( 27.06.2008.god.)
na 5 godina
NN 76/10
Ugovor sa tvrtkom Prizma V.V.
d.o.o. (16.09.2010.god.)
na 5 godina
NN 61/10
Ugovor sa tvrtkom Prizma V.V.
d.o.o. (26.07.2010.god.)
na 5 godina
- Krajem 2011. god. Općina u fazi raspisivanja koncesije, do
izbora koncesionara, potpisan ugovor sa tvrtkom Prizma VV
d.o.o.
Glas Podravine (2001.) Ugovor sa tvrtkom Prizma V.V.
d.o.o. ( 2002.god.)
još traje
NEMA ORGANIZIRANOG ODVOZA OTPADA
NN 139/09
Ugovor sa tvrtkom Prizma V.V.
d.o.o. (18.01.2010.god.)
na 5 godina
NN 11/10
Ugovor sa tvrtkom Prizma V.V.
d.o.o. (15.03.2010.god.)
- na 5 godina
Općina osnivač komunalne tvrtke OKP „Park“ d.o.o. - ne
raspisuje koncesiju
18.04.2002. javni natje- Ugovor sa tvrtkom EKO-FLOR
čaj objavljen u Večer- PLUS d.o.o. (29.05.2002.god.)
njem listu
na 10 godina
Lokalno glasilo
Ugovor sa tvrtkom Prizma V.V.
d.o.o. (07.04.2003.god.)
- na 10 godina
Izrada: Odsjek za zaštitu okoliša i prirode Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša KKŽ, veljača, 2012.god.
3.6. Osvrt na gospodarenje opasnim otpadom
Na području Županije djeluju četiri firme, koje
imaju sjedište ili organizacijsku jedinicu na području
Županije, a koje su kod nadležnog Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva ishodile
potrebne dozvole za gospodarenje opasnim otpadom. Navedene tvrtke se bave skupljanjem, prijevozom, privremenim skladištenjem i/ili obradom posebnih kategorija otpada:



otpadnih akumulatora i baterija (Friš d.o.o., Križevci i S.T.R. Akumulator d.o.o., Đurđevac),
otpadnog mazivog ulja (Nacional d.o.o., Bjelovar,
lokacija benzinske postaje MC BENZ d.o.o. Novo
Virje) i
azbestnog otpada (Komunalno poduzeće d.o.o.,
Križevci).
Ujedno uz gore navedene tvrtke na području
Županije djeluju i druge tvrtke koje posjeduju nacionalnu koncesiju, te najčešće skupljaju opasni proizvodni otpad iz određenih djelatnosti tipa automehaničarske, autolakirerske, tiskarske, zdravstvene, prerade
nafte, farmaceutske i dr. te odvoze na daljnju obradu i
zbrinjavanje ovlaštenim tvrtkama. Navedeni tijek opasnog otpada svaka firma mora evidentirati kroz uredno popunjeni prateći list (Pl -Oo) koji nadležna inspekcija zaštite okoliša provjera prilikom redovitih
nadzora.
Na području Županije postoje dvije lokacije
koje su namijenjene trajnom zbrinjavanju opasnog
otpada, a to je lokacija „Ivančino brdo“ u Križevcima s
namjenom odlaganja azbestnog otpada kojom upravlja tvrtka Komunalno poduzeće d.o.o. i utisna bušotina Kalinovac-6 koja služi za utiskivanje i opasnog i
Stranica 582 - Broj 7
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
neopasnog proizvodnog otpada tvrtke INA d.o.o. koja
utiskuje otpad samo sa područja Koprivničkokriževačke županije.
Poduzeće vrši sakupljanje, prijevoz i zbrinjavanje azbestnog otpada za područje Koprivničkokriževačke županije slijedećih ključnih brojeva: 17 06
01* - Izolacijski materijali koji sadrže azbest i 17 06
05* - Građevinski materijali koji sadrže azbest (ravne
i valovite salonitne ploče).
Prema ROO podacima tijekom 2010. godine
je skupljeno i zbrinuto ukupno 124,14 t azbestnog
otpada, a prema podacima Komunalnog poduzeća
d.o.o. tijekom 2011. godine je zbrinuto 323,619 t.
Prema navedenim podacima je vidljivo da je došlo do
povećanja količina zbrinutog azbestnog otpada što je
dobar pokazatelj sve veće ekološke osviještenosti
građanstva pa tako i tvrtki koje su dužne sav otpad
zbrinuti na pravilan način uz ovjeru pratećeg lista kao
dokaz.
6. srpnja 2012.
predavali količine otpada u rasponu od cca 2 - 15 kg,
te je potrebno napomenuti da na području Županije,
postoji mali broj OPG-a koji godišnje generiraju količine opasnog otpada u količinama većim od 50 kg. Navedeno napominjemo s obzirom da je svaki OPG, koji
proizvede više od 50 kg opasnog otpada/godišnje,
dužan prijaviti količine otpada u ROO, a što do sada
nije bila praksa te je potrebno na terenu upozoriti na
navedenu zakonsku obvezu i postrožiti provjeru.
Tijekom 2010. godine je sakupljeno 3012,10
kg, a tijekom 2011. godine je sakupljeno mnogostruko više otpada te se procjenjuje količina na cca 8.000
kg skupljene ambalaže SZB gdje je prema podacima
Poljoprivredne komore ovo najbolji rezultat u Republici Hrvatskoj.
3.6.2. Sanacija onečišćene lokacije „Praonica
vagona Botovo“
Na području Županije nalazi se Praonica vagona Botovo (u daljnjem tekstu: Praonica), jedna od
„crnih točaka“ RH, evidentiranih Nacionalnom strategijom zaštite okoliša iz 2002. god. kojom je lokacija
predviđena za sanaciju te su Hrvatske željeznice pokrenule izradu dokumentacije potrebne za sanaciju, a
u financijskim planovima FZOEU-a za razdoblje 2005
-2008.god. su bila predviđena financijska sredstva u
iznosu od 8.000.000,00 kn. Ujedno je na županijskoj
razini lokacija Praonice uvrštena u Program zaštite
okoliša Koprivničko-križevačke županije (SG KKŽ br.
5/06) i u PGO sa naznakom obvezne prioritetne sanacije što je sukladno principima „onečišćivač plača“
Zakona o otpadu i Zakona o zaštiti okoliša.
Slika 3.: Trenutno stanje na lokaciji zbrinjavanja
azbestnog otpada, „Ivančino brdo“
Izvor: Terenski obilazak lokacije odlagališta Ivančino
brdo“, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i
zaštitu okoliša KKŽ, prosinac, 2011.god.
3.6.1. Zbrinjavanje ambalaže sredstava za zaštitu
bilja
Povrat ambalaže sredstava za zaštitu bilja (u
daljnjem tekstu: SZB) na području Republike Hrvatske pa tako i na području Županije organizirano se
provodi unatrag par godina u sklopu akcije „Prateći
list“ (koju organizira udruga CROCPA, a u suradnji sa
tvrtkom CIAK d.o.o.). Unatrag par godina, zbog pojačane edukacije Hrvatske poljoprivredne komore i inspekcijskih kontrola kao i obveze OPG-a koji primaju
državne poticaje, intenzivirala se predaja/povrat navedene ambalaže SZB. Akcija „Prateći list“ organizirano se provodi u dva termina (proljetni i jesenski).
Tijekom 2011. godine povećao se broj „punktova“/
sabirnih mjesta, koja su se nalazila u Koprivnici, Đurđevcu, Goli, Novigradu Podrvskom, Hlebinama, Križevcima i Sv. P. Orehovcu, kao i broj dana kada su
na području Županije skupljali navedeni opasni otpad.
Ovisno o veličini OPG-a, poljoprivrednici su prosječno
Slika 4.: Ortofoto prikaz lokacije Praonice vagona
Botovo
Izvor: www.arkod.hr , prosinac 2011.god.
Okolišno nepovoljan smještaj Praonice koji
se nalazi unutar Regionalnog parka Mura-Drava,
unutar područja ekološke mreže međunarodno važnog područja za ptice HR1000014 Gornji tok Drave
(od Donje Dubrave do Terezinog polja) i važnog područja za divlje svojte i stanišne tipove HR5000013.
6. srpnja 2012.
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
Šire područje Drave i na ležištu vodonosnika
rijeke Drave, zahtjeva prioritetnu sanaciju lokacije te
Broj 7
- Stranica 583
se ovim Izvješćem daje prikaz realiziranog u 2011.
godini sa malom kronologijom razvoja događaja i pro-
1.
Izrađen je Program sanacije onečišćenja okoliša na lokaciji Praonice i dezinfekcijske stanice Hrvatskih željeznica d.o.o. u
Botovu (ECO-INA d.o.o., Zagreb). Sukladno zakonskim odredbama Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i
graditeljstva dužno je dati ocjenu i mišljenje na Program sanacije.
2.
Vlada Republike Hrvatske donijela je Zaključak o zaduženjima Klasa: 351-02/06-02/04; Urbroj: 5030114-06-1 od 20. lipnja 2006. godine. temeljem kojeg je Uprava HŽ-Hrvatskih željeznica d.o.o. br. U-39-23/06 od 04.07.2006. god. odredila
zaduženja za poduzimanje svih potrebnih aktivnosti na realizaciji Zaključka Vlade Republike Hrvatske.
3.
Ministarstvo ZOPUG imenovalo je Povjerenstvo za ocjenu i mišljenje Programa sanacije te su kao vanjske članove Povjerenstva i predstavnike Koprivničko-križevačke županije imenovani Zlatko Filipović i Helena Hečimović.
4.
HŽ Cargo je od prosinca 2006. god. zabranio upućivanje vagona na pranje u Praonicu te je s time ista prestala s radom.
5.
Rad Povjerenstva za ocjenu i mišljenje Programa sanacije
a)
Na prvom sastanku su zatražili izmjene i dopune Programa sanacije. ECO-INA d.o.o., izrađivač Programa, koja je
predložila način sanacije i terminske rokove i troškovnik radova izradila je izmjene i dopune i pritom povećala troškove
sanacije s 2.349.500 EUR na 8.534.500 EUR.
b)
Na drugom sastanku u Botovu 12.12.2006. god. donesen je zaključak (zbog nerealno velikog povećanja cijene sanacije) da je neophodno izvršiti prethodne istražne radnje radi utvrđivanja točne količine terena za sanaciju i otpada za
zbrinjavanje te ukupne troškove.
c)
ECO-INA d.o.o. je izradila treću procjenu troškova sanacije koji bi ovisno o količinama utvrđenim istražnim radovima
bili između 3.825.000 EUR i 4.500.000 EUR plus troškovi obrade otpadne vode u iznosu od 870.000 EUR. Na trećem
sastanku povjerenstva je pozitivno ocijenilo Program sanacije – Dopis Ministarstva ZOPUIG KLASA: 351-01/0602/345; URBROJ:531-08-3-2-HB-06-10.
6.
Hrvatske željeznice (Poslovi ekologije i zaštite, Služba zaštite okoliša) pokrenule su postupak javne nabave za izvođenje
istražnih radova gdje je izabrana firma Geoistraživanje d.o.o. Temeljem izvršenih istražnih radnji u 2007. godini utvrđeno
je zagađenje PAH-ovima (Policiklički aromatski ugljikovodici) istočnog dijela područja praonice, te većeg dijela površine
područja jame Botovo.
Na području praonice utvrđeno je zagađenje na tri od pet bušotina s raspodjelom: bušotine P1 i P3 površinski dio do dubine od 1 m, a bušotina P4 do dubine od 4m. Zagađeno područje je površine 15x 30 m te je procjena volumena materijala
koji se smatra opasnim otpadom oko 3000 m 3. Na području jame Botovo utvrđeno je zagađenje organskog taloga cijelog
jezera, što je oko 500 m3 zagađenog materijala. Na temelju analiza bušotina u jami procijenjene su količine opasnog otpada zagađenog PAH-ovima (ispod organskog sloja) u količini od oko 11 000 m 3. Površina koja se nalazi između ta dva
područja iznosi oko 100 m2, dok se volumen procjenjuje na oko 6 000 m 3.
Zaključak je da je ukupni volumen opasnog otpada zagađenog PAH-ovima oko 20500 m3. Voda u jami, nakon uklanjanja
plivajućeg sloja zadovoljava uvjete za ispuštanje te ne predstavlja opasni otpad.
7.
Programom sanacije (ECO-INA d.o.o.) procijenjene su količine od 8 500 m 3 do 30 000 m3, za što su procijenjeni troškovi
od 2.142.000 EUR do 4.500.000 EUR. Aproksimacijom se dolazi do procjene troškova za količine procijenjene nakon
provedenih istražnih radnji od 4.100.000 EUR (20 500 m3 x 200 EUR).
8.
Nakon provođenja istražnih radnji za potrebe Izvedbenog projekta sanacije izrađena je posebnu geodetsku podlogu koju
je izradio Geoplan d.o.o. u veljači 2008. godine.
9.
Temeljem provedenog javnog natječaja i potpisanog ugovora u ožujku 2009. godine tvrtka ECO-INA d.o.o. započela je
izradu Izvedbenog projekta sanacije kojim je uključeno ishođenje suglasnosti za dva mobilna postrojenja potrebna za
izvođenje sanacije - uređaj za indirektnu termičku desorpciju i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. Tijekom 2011.
godine projekt je bio u fazi skupljanja posebnih uvjeta gradnje i suglasnosti na Izvedbeni projekt svih nadležnih institucija.
Prema podacima ECO-INE d.o.o. sve suglasnosti bi se trebale ishoditi početkom 2012. godine.
10.
Istovremeno su pokrenute aktivnosti i obnovljeni kontakti s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na realizaciji sredstava (8 000 000,00 kn) koje je FZOEU planirao za sanaciju Botova.
Stranica 584 - Broj 7
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
PLAN ZA 2012.god.:
Sukladno osiguranim budžetiranim sredstvima HŽ Infrastruktura d.o.o. planirati će u 2012. godini
financijska sredstva za predmetnu sanaciju. Po donošenju Plana investicija pokrenuti će se realizacija
sredstava FZOEU. Nakon dobivanja potrebnih suglasnosti i donošenja Plana pokrenuti će se postupak
javne nabave za izvođenje radova na sanaciji.
6. srpnja 2012.
ustanove (dječji vrtići, osnovne i srednje škole), nevladine udruge, Hrvatska poljoprivredna komora, lokalna i regionalna samouprava i dr. Najveća odgovornost u provođenju postojećih i implementaciji novih
projekata gospodarenja otpadom, poticanja stanovništva na prihvaćanje novog načina prikupljanja otpada
i njegove selekcije te druge aktivnosti, upravo je na
komunalnim poduzećima koja su dobro upoznata s
mogućim problemima realizacije u praksi.
4. Upravni nadzori provedeni na području Koprivničko – križevačke županije vezani uz Zakon o
otpadu
Inspektori zaštite okoliša provode nadzor u
skladu s godišnjim planom rada inspekcije zaštite
okoliša, prilikom čega se obavlja nadzor cjelovit nad
nadziranim subjektima i to na temelju Zakona o zaštiti
okoliša (Narodne novine broj 110/07), Zakona o otpadu (Narodne novine broj 178/04, 111/06, 110/07,
60/08 i 87/09) i Zakona o zaštiti zraka (Narodne novine broj 178/04, 110/07 i 60/08) i drugih propisa donesenih na temelju tih zakona. U 2011. godini, inspekcijski nadzor su obavlja dva inspektora koji se mogu
kontaktirati na tel. 048/222-853.
U razdoblju od 1.01.2011. – 31.12.2011., inspekcija zaštite okoliša vršila je cjelovite nadzore od
kojih se vezano uz gospodarenje otpadom, posebno
mogu izdvojiti slijedeće tematske cjeline:
Slika 5.:
Trenutno stanje na području Praonice
vagona Botovo
Izvor: terenski obilazak lokacije, Odsjek za zaštitu
okoliša i prirode Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša KKŽ, siječanj, 2012.god.
3.7. Educiranje svih subjekata koji sudjeluju u
nastanku otpada
Riječ je o dugoročnom, kontinuiranom procesu koji se mora provoditi zajedno sa drugim komplementarnim procesima, primjerice primjenom zakona i
propisa, financijskim poticajima i restrikcijama itd.
Tijekom 2011. godine provodile su se edukacijske aktivnosti za školski i predškolski uzrast, te zainteresirane skupine javnosti, a provodila su ih komunalna poduzeća u gradovima i općinama, odgojne
1. Nadzor uz turističke prometnice i na turističkim područjima u svrhu pripreme turističke sezone ( zaštićena područja, državne ceste i dr. ) – obuhvaćene
su sve državne ceste kao i županijske i lokalne
ceste na području Koprivničko – križevačke županije, a koje vode do lokacija koja su najčešća turistička odredišta ( Veliki Pažut, Čambina, Kalnik, Crni
jarki, Đurđevački pijesci i dr. ) – ukupno je nadzirano 25 dionica
2. Nadzor primjene Uredbe o prekograničnom prometu ( Narodne novine 69/06, 17/07 i 39/09 ) – nadzor
se obavlja u nadležnoj carinarnici ( izvoz otpadnog
olova, otpadnog papira i dr. ) – izvršeno je 22 nadzora u nadležnoj carinarnici
3. Nadzor odlagališta otpada uključivo aktivnosti u
vezi provedbe mjera zaštite od požara u RH prije
početka i tijekom turističke sezone ( zajednički nadzor sa inspekcijom zaštite od požara i sanitarnom
inspekcijom ) – nadzirano je ukupno 31 odlagalište
4. Nadzori po prijavama – odlaganje otpada ( nepoznati i poznati počinitelj )
5. Nadzor ovlaštenih osoba iz područja gospodarenja
otpadom
6. srpnja 2012.
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
Broj 7
- Stranica 585
Tablica 10.: Struktura rješenja u 2011. godini temeljem Zakona o otpadu ( Narodne novine broj 178/04, 111/06,
60/08 i 87/09 )
Zakon o otpadu
1
ukupan broj
rješenja
9
broj izvršenih rješenja
9
4
4
2
izrada, vođenje i dostava dokumentacije
- ustrojavanje očevidnika o nastanku i tijeku otpada, izrada Plana gospodarenja otpadom
uklanjanje otpada - poznati počinitelj
3
uklanjanje otpada - nepoznati počinitelj
5
5
4
zabrana gospodarenja otpadom
0
0
5
zabrana odlaganja otpada na odlagalište
0
0
6
privremena obustava obavljanja djelatnosti gospodarenja otpada
1
1
7
zabrana utovara, istovara, prijevoza i/ili odlaganja azbestnog otpada
0
0
8
zabrana uvoza, provoza odnosno izvoza
0
0
Hitne mjere - gašenje požara na odlagalištima, uklanjanje otpada
2
2
UKUPNO
21
21
Zakon o zaštiti okoliša
9
Izrada: Odjel inspekcijskog nadzora, Područna jedinica u Koprivnici za područje Koprivničko – križevačke županije, Uprava za
inspekcijske poslove zaštite okoliša, siječanj, 2012.god.
Vezano uz propisno gospodarenje otpadom
inspekcija zaštite okoliša u 2011. godini podnijela je
ukupno 17 optužnih prijedloga (vođenje očevidnika o
tijeku nastanka otpada, prijevoz otpada bez upisa u
Očevidnik prijevoznika, nepropisno skladištenje otpada, odlaganje otpada na mjestima koja za to nisu određena u skladu s Zakonom o otpadu).
5. Financiranje
Većina općina i gradova Županije na čijim se
područjima nalaze nesanirana odlagališta otpada, s
ciljem saniranja navedenih lokacija, sklopila je ugovore s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a sve za potrebe izrade projektne dokumentacije
kao i za određene konkretne radove na terenu. Navedenu suradnju i isplatu sredstava bi trebalo intenzivirati, s obzirom da su mnogi ugovori sa FZOEU sklopljeni i pred 5 godina, a još uvijek su u fazi izrade
dokumentacije. Problem svega toga je taj što i Općine u svom proračunu trebaju osigurati dio sredstava,
a kako su proračunska sredstva mala i nedostatna da
pokriju općinski udio, najčešće se navedena procedura prolongira i prenosi se problem na iduću kalendarsku godinu.
U proteklom vremenu su JLS, fizičke i pravne
osobe sa FZOEU sklopile 45 ugovora iz područja gospodarenja otpadom, a konkretno vezanih uz saniranje onečišćenih područja (službena odlagališta,
„divlja“ odlagališta), unaprjeđenje recikliranja, edukacija pravnih osoba kao i projekti edukacije djece, gospodarenja opasnim otpadom, nabave komunalnih
strojeva i dr., od kojih je u potpunosti realizirano 20
projekata. U sljedećoj tablici slijedi prikaz službenih
podataka FZOEU, a vezanih uz projekte koji su tijekom 2011. godine određeni dio projekta realizirali te
su povukli određena financijska sredstva.
Stranica 586 - Broj 7
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
6. srpnja 2012.
Tablica 12.: Prikaz projekata i JLS koje surađuju sa FZOEU, a kojima su u 2011. godini isplaćena sredstva
R.b.
Korisnik
sredstava
Projekt
Iznos ukupne
Udjel
investicije (kn) FZOEU
Dodijeljena Ukupno ispla- Isplaćeno u
sredstva ćena sredstva 2011. god.
(kn)
Saniranje odlagališta komunalnog otpada (K2006)
1.
Općina Ferdinan- Sanacija odlagališta komunal- 5.882.530,40
dovac
nog otpada Orl
60 %
3.529.518,24 123.126,00
18.450,00
2.
Grad Križevci
Sanacija odlagališta komunal- 12.677.492,30
nog otpada Ivančino brdo
45 %
5.704.871,54 3.351.249,81
113.024,25
3.
Općina Molve
Sanacija odlagališta komunal- 2.068.238,15
nog otpada Gaić
40 %
827.295,26
824.511,22
110.562,28
60 %
118.680,00
118.680,00
118.680,00
40 %
113.368,88
113.368,88
113.368,88
100 %
925.568,66
940.626,43
500.709,56
100%
193.896,65
239.687,46
193.896,65
-
11.413.199,2 5.711.249,80
3
Oporaba otpada i iskorištavanje vrijednih svojstava otpada (K2010)
4.
Grad Križevci
Povećanje učinkovitosti sortira- 218.250,00
nja
5.
Kongora- Kopriv- Nabava specijalnih vozila za
nica d.o.o.
prijevoz kontejnera za otpad
283.422,20
Skupljanje građevinskog otpada koji sadrži azbest (K2011)
6.
Komunalno podu- Skupljanje, prijevoz i privreme- 925.568,66
zeće d.o.o.
no skladištenje i predaja na
zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest na posebno izgrađenu plohu (kazetu) na
odlagalištu komunalnog otpada
7.
Komunalno podu- Preuzimanje i zbrinjavanje gra- 193.896,65
zeće d.o.o.
đevinskog otpada koji sadrži
azbest
UKUPNO AKTIVNOSTI:
22.249.398,36
1.168.691,62
Izrada: Odsjek za zaštitu okoliša i prirode Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša KKŽ, veljača, 2012.god.
Podaci: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, siječanj, 2012.god
6. Osvrt na realizaciju projekta Centra za gospodarenje otpadom „Piškornica“
ishođenja objedinjenih uvjeta i „okolišne dozvole“ koji
je još uvijek u tijeku.
RCGO „Piškornica“ jedan je od najznačajnijih
kapitalnih projekata Koprivničko-križevačke županije
te je sada projekt došao do visoke faze razvoja u kojoj se očekuje veća potpora Ministarstva zaštite okoliša i prirode te Fonda za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost, sve u cilju njegove finalne realizacije.
Potrebno je istaknuti da je 2011. godina obilježena
suradnjom sa svim jedinicama lokalne samouprave
sa područja četiri županije sjeverozapadne Hrvatske i
potpisivanjem Sporazuma o zbrinjavanju otpada
sa tvrtkom „Piškornica“ d.o.o., rješavanjem imovinsko
-pravnih odnosa te ishođenjem Rješenja o prihvatljivosti za okoliš zahvata izgradnje Regionalnog
centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne
Hrvatske „Piškornica“ - Koprivnički Ivanec, nositelja
zahvata, tvrtke Piškornica d.o.o. izdano
29.04.2011. godine (KLASA:UP/I-351-03/09-02/103,
URBROJ:531-14-3-11-23) i provođenjem postupka
O.
Detaljan prikaz i osvrt na realizaciju projekta RCGO Piškornica izrađen je kod Upravnog odjela za gospodarstvo i komunalne djelatnosti Koprivničko-križevačke županije.
1.
UVOD - normativna regulativa
Strategijom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske
(NN
130/05)
i
Planom
gospodarenja
otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje
2007.-2015. godine (NN 85/07) te Izmjenama i dopunama Plana gospodarenja otpadom (NN 126/10. i
31/11) određeno je da su Županije i Grad Zagreb
dužne izraditi planove gospodarenja otpadom u
kojima moraju definirati sustav gospodarenja otpadom na način uspostave najviše jednog centra za
gospodarenje otpadom u županiji, odnosno Gradu
Zagrebu, sa svrhom oporabe komunalnog neopasnog
6. srpnja 2012.
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
otpada u mehaničko biološkim postrojenjima
(spalionica u Gradu Zagrebu) i njegova korištenja za
energetske svrhe.
Sukladno članku 5. stavak 5.6.1. Plana gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007.-2015. godine četiri županije; Koprivničkokriževačka, Varaždinska, Međimurska i Krapinskozagorska županija osnovale su u ožujku 2009. godine
trgovačko društvo Piškornica d.o.o. za provedbu programa gospodarenja otpadom na području sjeverozapadne Hrvatske.
RCGO „Piškornica“ je sukladno članku 13.
stavku 1. i članku 21. stavku 1 Zakona o otpadu
(NN 178/04, 111/06, 60/08 i 87/09) kako je navedeno
u dopisu Ministarstva zaštite okoliša, prostornog
uređenja i graditeljstva (Klasa:351-02/10-04/21,
Urbroj:531-13-2-2-10-2) od 27. travnja 2010. godine,
projekt od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.
Prostornim planom Koprivničko - križevačke
županije (Klasa : 350 - 02 / 99 - 01 / 01, Urbroj:
2137-14-01-161) od 20. srpnja 2001. godine i Izmjenama i dopunama (Klasa : 350 - 02 / 07 - 04 / 096,
Urbroj : 531-06-07-3) od 10. srpnja 2007. godine te
Prostornim planom Općine Koprivnički Ivanec (Klasa:
350-02/05-01/01, Urbroj:2137/09-05-3, od 24. kolovoza 2005. godine i Izmjenama i dopunama (I. Izmjene i
dopune Klasa:350-02/06-01/04, Urbroj:2137/09-07-1,
od 10.kolovoza 2007., II. Izmjene i dopune Klasa:
350-02/09-01/03, Urbroj:2137/09-09-1 od 19. ožujka
2009. i III. Izmjene i dopune Klasa: 350-02/11-01/22,
Urbroj: 2137/09-11-1 od 15. srpnja 2011.) određena
je namjena prostora za Regionalni centar za gospodarenje
otpadom
sjeverozapadne
Hrvatske
„Piškornica“ u obuhvatu od 42 ha u Općini Koprivnički
Ivanec.
Broj 7
spalionicu) i sanirati sva postojeća odlagališta do kraja 2018. godine.
Metodologija prema kojoj se provodi priprema
i financiranje projekta izgradnje RCGO „Piškornica“
uz sufinanciranje sredstvima Fonda za zaštitu okoliša
i energetsku učinkovitost i fondova europske unije
sadržana je u dokumentu „SMJERNICE“, a temeljem
članka 5. Zakona o zaštiti okoliša (N.N. broj 110/07) u
postupovnom dijelu su obavezne za sve sudionike
uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom.
2. Nositelj projekta izgradnje RCGO Piškornica
d.o.o.
Osnovne informacije



Društvo je osnovano 12. ožujka 2009. godine
u Koprivnici,
upisano u Sudskom registru Trgovačkog
suda u Bjelovaru.
Naziv i sjedište:
PIŠKORNICA d.o.o.
REGIONALNI CENTAR ZA GOSPODA
RENJE OTPADOM SJEVEROZAPAD
NE HRVATSKE
Matije Gupca 12, 48314 Koprivnički Ivanec
Oblik društva: Društvo s ograničenom odgovornošću (D.O.O.)
Vlasništvo:
Koprivničko-križevačka županija
Krapinsko-zagorska županija
Međimurska županija
Varaždinska županija
Općina Koprivnički Ivanec
Županijskom razvojnom strategijom za razdoblje od 2011. do 2013.godine, definiran je strateški cilj
3. Razvoj prometne komunalne infrastrukture, prioritet 3-2 razvoj komunalne infrastrukture, sa mjerama:
3-2-3 uspostavljanje sustava gospodarenja otpadom i
3-2-4 unapređenje postojećeg stanja zbrinjavanja
otpada.
Temeljni kapital: 440.000,00 kuna
Vlada Republike Hrvatske donijela je odluku
o strateškim dokumentima i institucionalnom okviru
za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije
(Klasa:400-01/08-02/03, UR.broj:5030112-10-3) da 6.
listopada 2010. godine, kojim je definirano korištenje
strukturnih instrumenata Europske unije sukladno
Nacionalnom strateškom referentnom okviru i Operativnom programu za okoliš i energetiku.
3. LOKACIJA
U pregovorima Republike Hrvatske za
pristupanje EU u sklopu Poglavlja 27-Okoliš, Hrvatska je preuzela obavezu sagraditi sve centre za gospodarenje otpadom (16 CGO, jedan RCGO i jednu
- Stranica 587

Tijela društva:
ODBOR
SKUPŠTINA,
22,5%
22,5%
22,5%
22,5%
10%
NADZORNI
Dokapitalizacija: 540.000,00 kuna po suvlasniku Županija, 240.000,00 kuna Općina Koprivnički Ivanec,
ukupno 2.400.000,00 kuna, od čega je do 31. prosinca 2011. godine uplaćeno 2.250.000,00 kuna, dok se
od Međimurske županije potražuje 150.000,00 kuna.
Lokacija regionalnog centra za gospodarenje otpadom je Koprivničko križevačka županija, Općina Koprivnički Ivanec ukupne površine 43,6 hektara, na prostoru oko postojećeg odlagališta otpada Piškornica.
Nalazi se izvan II zone sanitarne zaštite vodocrpilišta
„Ivanščak“, a prostornim planom namjena je rezervirana za izgradnju RCGO.
Stranica 588 - Broj 7
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
6. srpnja 2012.
Kartogram 1.: Prikaz katastarskih čestica i struktura vlasništva planiranog RGCO-a „Piškornica“
Izrada: Upravni odjel za gospodarstvo i komunalne djelatnosti KKŽ, siječanj, 2012. god.
3.1. Stanje vlasništva na lokaciji
Republika Hrvatska vlasnik je 13,9 ha na prostoru zahvata RCGO.
Ugovorom o osnivanju prava građenja iz
2008 godine 4,8 ha je u najmu na 50 godina za korist
Javne ustanove za odlaganje komunalnog i neopasnog otpada sjeverozapadne Hrvatske uz godišnju
naknadu od 5.573,20 kn.
Člankom 5. Ugovora nositelj prava građenja
može Odlukom upravnog vijeća Javne ustanove postati Piškornica d.o.o. uz obavezu uplaćivanja vrijednosti najma.
Agencija za upravljanje državnom imovinom
u postupku odlučivanja o načinu raspolaganja državnim zemljištem, prema zahtjevu Piškornica d.o.o. iz
2011. Godine očitovala se o potrebi nadopune dokumentacije, prvenstveno dostavljanjem lokacijske dozvole.
sanacije i nije voljna prodati predmetnu nekretninu
procijenjene vrijednosti od 526.348,00 kuna.
Tvrtka Piškornica d.o.o pokrenula je postupak
izvlaštenja pri Uredu državne uprave u Koprivničkokriževačkoj županiji i Ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa za čestice površine 5,25 ha u vlasništvu fizičkih osoba i komunalne tvrtke Komunalac
d.o.o. Koprivnica.
Koprivničko križevačka županija na osnovu
Ugovora sa fondom otkupila je imovinsko pravno uređene parcele, koje je sufinancirao FZOEU i suvlasnici
po Sporazumima o otkupu zemljišta u površini od
14,4 ha.
Općina Koprivnički Ivanec vlasnik je 6,325 ha
na području zahvata, procijenjene vrijednosti od
770.880,00 kuna i isti je prostor voljna prodati tvrtki
Piškornica d.o.o.
Za dio otkupljenih površina gdje su svi dionici
podmirili svoje financijske obaveze prema Koprivničko križevačkoj županiji, sačinjena je Odluka o prijenosu prava vlasništva bez naknade nekretnina u vlasništvu Koprivničko-križevačke županije društvu s ograničenom odgovornošću „PIŠKORNICA“ d.o.o. regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske te je na osnovu prihvaćanja iste od Županijske skupštine, bez naknade preneseno 8,4 ha
zemljišta u vrijednosti od 925.382,43 kune u korist
Piškornica d.o.o.
Komunalac d.o.o. vlasnik je 2,88 ha prostora koje je u
naravi
odlagalište
otpada
u
postupku
Za nekretnine gdje se ne može utvrditi vlasništvo i sprovesti uobičajena kupoprodaja planira se
6. srpnja 2012.
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
pristupiti postupku izvlaštenja, što je moguće nakon
osiguranja potrebnih financijskih sredstava prema
procijenjenoj vrijednosti zemljišta i troškova postupka.
Izmjenom Plana gospodarenja otpadom od
ožujaka 2011. godine Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ne sufinancira otkup zemljišta,
već je to obaveza nositelja investicije, stoga se za
izvor financiranja planira dugoročni beskamatni kredit
kojeg odobrava Fond.
Tijekom listopada tvrtka Piškornica d.o.o. podnijela je Zahtjev za prijenos prava vlasništva bez
naknade nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske
Agenciji za upravljanje državnom imovinom (AUDIO).
Temeljem sklopljenog Ugovora o osnivanju prava
građenja broj 90/08 između Republike Hrvatske, Vlade Republike Hrvatske, Povjerenstva za imovinu Vlade Republike Hrvatske i Javne ustanove za odlaganje
komunalnog i neopasnog tehnološkog otpada sjeverozapadne Hrvatske (Klasa: 940-06/07-02/975, Urbroj: 50441-08), obuhvaćeno je 5,57 ha zemljišta, koji
se ne koristi, već je isti potreban nositelju projekta
izgradnje RCGO, društvu Piškornica d.o.o. S obzirom
da se u članku 3. Ugovora o osnivanju prava građenja broj 90/08 obvezuje plaćanje naknade vlasniku
zemljišta (Republika Hrvatska), predloženo je da se
predmetne čestice k.č.br. 3082/48, površine 4 rala i
1522 čhv, upisana u zk.ul.br. 3392 i k.č.br. 3088/22,
površine 4 rala i 1174 čhv, upisana u zk.ul.br. 3423
prenesu u vlasništvo tvrtke Piškornica d.o.o. bez naknade, zajedno sa nekretninama na katastarskim česticama 2999, 3001, 3002/2, 3003, 3004, 3009/2, 3041/1, 3041/3, 3041/4, 3068, 3069, 3081/1, 3081/2, 3081/4, 3081/6, 3082/46, 3082/48, 3088/22, 3088/39,
5485/1, 5489/1, 5489/2 i 5490/2 (k.o. Koprivnički Ivanec i k.o. Kunovec), koje se nalaze na području obuhvata zemljišta predviđenog za izgradnju RCGO
„Piškornica“ u Koprivničkom Ivancu, ukupne površine
13,9 ha, koje su u vlasništvu Republike Hrvatske.
Agencija za upravljanje državnom imovinom
u postupku odlučivanja o načinu raspolaganja državnim zemljištem, prema zahtjevu „Piškornica“ d.o.o. iz
Tablica 13.: Otkup zemljišta
Broj 7
- Stranica 589
2011. godine, se je očitovala o potrebi nadopune dokumentacije, prvenstveno dostavljanjem lokacijske
dozvole.
3.2. Otkup zemljišta – opis postupka
Financiranje otkupa zemljišta za potrebe
RCGO „Piškornica“ uređeno je sporazumom broj 2.
između osnivača tvrtke Piškornica za 40% vrijednosti
zemljišta, dok se preostali iznos od 60% vrijednosti
zemljišta financira sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
Otkup zemljišta sukladno Zahtjevima za sufinanciranjem temeljem Ugovora o zajedničkom ulaganju u istražne radove i izradu projektno tehničke dokumentacije Centra za gospodarenje otpadom Sjeverozapadne Hrvatske, kronološki kako slijedi:
- sklopljena 32 kupoprodajna ugovora u ukupnoj vrijednosti (7,24 ha , iznosi 56% planirane površine
RCGO) 728.366,89 kuna (Zahtjev FZOEU od 11.
ožujka 2009. godine)
- 3 novosklopljena ugovora u iznosu od 11.566,82
EUR (Zahtjev FZOEU od 12. lipnja 2009. godine)
- kupoprodajni ugovor OU-413/10-1 u iznosu od
21.422,62 kune između KKŽ i Marijana Dugina iz Pustakovca (Zahtjev FZOEU od 20. listopada 2010. godine)
- kupoprodajni ugovori (15 ukupno) ukupne vrijednosti 333.338,50 kuna (Zahtjev FZOEU od 15. ožujka
2011. godine)
- 3 kupoprodajna ugovora u iznosu od 85.044,00 kune (Zahtjev FZOEU od 12. travnja 2011. godine)
- 6 kupoprodajnih ugovora u iznosu od 136.798,00
kuna (Zahtjev FZOEU od 03. listopada 2011. godine)
REKAPITULACIJA OTKUPA ZEMLJIŠTA:
Do sada je za potrebe RCGO „Piškornica“ sklopljeno
sveukupno 60 kupoprodajnih ugovora o otkupu zemljišta ukupne vrijednosti 1.389.292,13 kuna, ukupne
površine 14,4 ha, s učešćem FZOEU koji je sufinancirao 60% odnosno 833.630,66 kuna.
Stranica 590 - Broj 7
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
Ukupna vrijednost kupljenih nekretnina u
2011. godini iznosi 555.180,50 kuna, a vrijednost usluge odvjetničkog ureda iznosi 54.057,04 kuna, sveukupna vrijednost stečenih nekretnina sa troškovima je
609.237,90 kuna.
3.3. Financiranje
Sporazumom o načinu podmirenja dugovanja
sa osnova kupnje zemljišta i postupku prijenosa vlasništva zemljišta u korist „Piškornica“ d.o.o. regionalni
centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne
Hrvatske, otkupljeno je zemljište površine 8,4 ha u
vrijednosti sa troškovima od 925.382,43 kune od kojih
6. srpnja 2012.
je Fond sufinancirao sa 461.667,10 kuna, a osnivači
po ključu suvlasništva sa 463.715,33 kune.
Sporazumom br.2/10 o načinu podmirenja
dugovanja s osnova kupnje zemljišta i postupka prijenosa vlasništva zemljišta u korist Regionalnog centra
za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske
„Piškornice“ d.o.o. Koprivnički Ivanec, Koprivničkokriževačka županija je isplatila ukupan iznos prodavateljima, po gore navedenim zahtjevima iz 2011. godine. Fond nije doznačivao protuvrijednost ugovorne
cijene, a suvlasnici su refundirali u korist Koprivničkokriževačke županije iznos od 103.566,64 kn do 31.
prosinca 2011. godine.
Tablica 14.: Financiranje otkupa zemljišta
Izrada: Upravni odjel za gospodarstvo i komunalne djelatnosti KKŽ, siječanj, 2012. god.
Za stečene nekretnine sa troškovima
(609.237,90 kuna) financijska obveza osnivača je
40% ukupne vrijednosti odnosno 243.695,16 kuna, a
za Koprivničko-križevačku županiju 22,5% odnosno
54.831,41 kuna po zatvaranju ukupnog iznosa financiranja predmetna imovina Odlukom Skupštine Koprivničko-križevačke županije nekretnine će se prenijeti bez naknade u korist Piškornice d.o.o.






4. DOKUMENTACIJA U PRIPREMI PROJEKTA
4.1. Izrađena dokumentacija

Za potrebe RCGO „Piškornica“ izrađena je
slijedeća tehničko-tehnološka dokumentacija sukladno Zahtjevima za sufinanciranjem temeljem Ugovora
o zajedničkom ulaganju u istražne radove i izradu
projektno tehničke dokumentacije Centra za gospodarenje otpadom Sjeverozapadne Hrvatske, kronološki kako slijedi:



Geodetski elaborat za identifikaciju katastarskih
čestica za otkup zemljišta u privatnom vlasništvu
Geodetska podloga za izradu parcelacionog elaborata (3088/22)
Geodetska podloga za izradu parcelacionog elaborata (3082/47 i 48)
Stručne podloge za lokacijske dozvole
Geodetski snimak odlagališta Piškornica
Elaborat o količinama i vrstama otpada koji se
stvaraju na području Koprivničko - križevačke, Krapinsko - zagorske, Međimurske i Varaždinske županije (IPZ Uniprojekt MCF, Zagreb)
Tehničko - tehnološko rješenje RCGO „Piškornica“
s osnovnom shemom i tehnološkim opisom
(Brodarski institut, Zagreb)
Elaborat postojeće infrastrukture na lokaciji budućeg RCGO „Piškornica“ (Petgrad d.o.o., Koprivnica)
Posebna geodetska podloga (Geodetska poslovnica „GEOS“, Kostanjevec Riječki)
6. srpnja 2012.








“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
Posebna geodetska podloga (Ured ovlaštenog inženjera geodezije Josipa Okroše iz Križevaca)
Studija
utjecaja
na
okoliš
RCGO
„Piškornica“ (Brodarski institut, Zagreb) – Izdano
Rješenje Ministarstva zaštite okoliša, prostornog
uređenja i graditeljstva o prihvatljivosti za okoliš od
29.
travnja
2011.
godine,
Klasa:
UP/I 351-03/09-02/103, UrBroj: 531-14-3-11-23.
Studija utjecaja na okoliš – izrada Idejnog projekta
(Brodarski institut, Zagreb)
Elaborat
zaštite
na
radu
RCGO
„Piškornica“ (Brodarski institut, Zagreb)
Elaborat
zaštite
od
požara
RCGO
„Piškornica“ (Brodarski institut, Zagreb)
Elektrotehnički elaborat o postrojenju za proizvodnju električne energije iz odlagališnog plina RCGO
„Piškornica“ (Brodarski institut, Zagreb)
Posebna geodetska podloga (Ured ovlaštenog inženjera geodezije Zlatka Krpeljevića iz Koprivnice)
Geotehnički elaborat o geotehničkim istražnim radovima na lokaciji RCGO „Piškornica“ - Općina
Koprivnički Ivanec (Sveučilište u Zagrebu, Geotehnički Fakultet Varaždin)
Tablica 15. Stanje dokumentacije





Broj 7
- Stranica 591
Elaborat o procjeni vrijednosti nekretnina - poljoprivrednog zemljišta u k.o. Kunovec i k.o. Koprivnički Ivanec u sklopu projekta RCGO „Piškornica“ I
DIO (stalnog sudskog vještaka za poljoprivredu –
gospodarstvo Josipa Haramije iz Ludbrega)
Arhitektonsko građevinsko idejno rješenje Regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske (Projektantski ured IPZ Uniprojekt TERA d.o.o., Zagreb)
Zahtjev za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštita
okoliša – Regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske Piškornica, Općina
Koprivnički Ivanec (DVOKUT ECRO d.o.o.) –
OČEKUJE SE RJEŠENJE
Tehničko - tehnološko rješenje – Regionalni centar
za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske Piškornica, Općina Koprivnički Ivanec
(DVOKUT ECRO d.o.o.)
Elaborat o procjeni vrijednosti nekretnina - poljoprivrednog zemljišta u k.o. Kunovec i k.o. Korivnički
Ivanec u sklopu projekta „Regionalni centar za gospodarenje otpadom PIŠKORNICA“ II DIO
Stranica 592 - Broj 7
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
Ukupno neplaćeno za dokumentaciju iznosi
96.124,00 kune, a isto će za društvo Dvokut ECRO
d.o.o. biti isplaćeno po pozitivnom Rješenju objedinjenih uvjeta zaštite okoliša - okolišne dozvole.
5.
SPORAZUMI O PREUZIMANJU OTPADA S
JLS-ima
Tvrtka Piškornica d.o.o. do sada je potpisala
6. srpnja 2012.
ukupno 95 Sporazuma o preuzimanju otpada s JLSima na području Koprivničko - križevačke, Krapinsko zagorske, Varaždinske i Međimurske županije na kojem će se proizvoditi godišnja količina od 177.724
tone otpada. Očekuje se potpisivanje još 15 jedinica
lokalne samouprave koje će proizvesti još dodatnih
28.590 tona otpada godišnje.
6. srpnja 2012.
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
Broj 7
- Stranica 593
6. Tehničke karakteristike projekta-sukladno idejnom projektu
Slika 6.: Prikaz planiranog RCGO-a
Izrada: Brodarski institut d.o.o. Zagreb, srpanj, 2011. god.
6.1. Sastavni dijelovi RCGO Piškornica


Planirani Centar za gospodarenje otpadom
kategoriziran je kao prostor za obradu i odlaganje
otpada, a sastoji se od slijedećih tehničko - tehnoloških cjelina:
a)
ulazno - izlazne zone koja obuhvaća
slijedeće objekte i prostore:










objekt za zaposlene - portu
dvije vage s mjeriteljskim kućicama i nadstrešnicama
plato za pranje podvozja i kotača vozila
upravnu zgradu s parkiralištem i platoom za
smještaj spremnika UNP
prometno - manipulativne površine
zelene površine
prateću infrastrukturu




c) prostora za odlaganje otpada koji obuhvaća:


b) radne zone koja obuhvaća slijedeće objekte i prostore:



prostor reciklažnog dvorišta otvorenog tipa s
objektom za zaposlene, nadstrešnicom i
pratećim sadržajima
prostor za obradu građevinskog otpada s objektom za zaposlene i pratećim sadržajima
transportni centar s prostorima garaže, radionice, skladišta, prostorima za boravak radnika,
autopraonicom, prostorom za Diesel crpku i
platoom za smještaj spremnika za UNP
postrojenje za mehaničko - biološku obradu
otpada, a platoom za smještaj Diesel agregata
postrojenje za obradu odlagališnog plina
uređaj za pročišćavanje otpadnih voda
prometno - manipulativne površine
zelene površine
prateću infrastrukturu

kontrolirano bioreaktorsko odlagalište za odlaganje biološki obrađene frakcije otpada
odlagalište za odlaganje neopasnog proizvodnog otpada
prometno manipulativne površine
zelene površine
prateću infrastrukturu.
Stranica 594 - Broj 7
Slika 7.:
Izrada:
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
6. srpnja 2012.
Prikaz zona planiranih unutar RCGO-a „Piškornica“
Brodarski institut d.o.o. Zagreb, kolovoz, 2011. god.
Sporazumima o preuzimanju otpada sa Jedinicama lokalne samouprave na dan 20. siječnja
2012. godine ugovoreno je preuzimanje 177.724 tone
komunalnog otpada za obradu na MBO Piškornica.
Kapacitet obrade MBO: 180.000 tona godišnje
Kapacitet bioplinske energane: 1,5 MW električne
energije
Kapacitet jednog bioreaktorskog odlagališta:
cca 60.000 t/god (kumulativno razdoblje 5 godina cca
300.000 tona)
6.2. Organizacija gospodarenja otpadom
Projekt Regionalnog centra za gospodarenje otpadom (RCGO) sjeverozapadne Hrvatske za sada je
jedini regionalni centar u RH te je za regiju sjeverozapadne Hrvatske predviđeno šest pretovarnih stanica (PS). Četiri veće PS predviđene su na lokacijama Zabok (Krapinsko-zagorska ž.), Varaždin i Ivanec (Varaždinska ž.) te Totovec
kod Čakovca
(Međimurska ž.), a dvije manje u Križevcima i Đurđevcu.
Na lokacijama PS nalazit će se reciklažna dvorišta gdje će se sakupljati otpad za reciklažu. Iz PS
otpad će se specijalnim kamionima prevoziti do
RCGO u Koprivničkom Ivancu.
6. srpnja 2012.
6.3.
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
Broj 7
- Stranica 595
Investicijski troškovi izgradnje RCGO „Piškornica“
Tablica 16.: Planirani investicijski troškovi
Ukupni investicijski troškovi za izgradnju prve faze
RCGO Piškornica iznose oko 412.453.300,00 kuna
prema projektantskom troškovniku.
7. ZAKLJUČAK POGLAVLJA REALIZACIJE RCGO
„PIŠKORNICA“
1.
U 2012. godini, po primitku pozitivnog rješenja
na objedinjene uvijete zaštite okoliša (okolišna
dozvola), podnijeti će se izrađeni dokumenti:
a.
Idejni projekt RCGO sa prilozima, Studija
zaštite okoliša sa pozitivnim Rješenjem,
svi potpisani sporazumi o otpadu sa JLS i
Studija objedinjenih uvjeta zaštite okoliša
Fondu za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost na postupak revizije izrađene dokumentacije.
2.
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sa Županijama suvlasnicima Piškornica
d.o.o. potpisati će Sporazum o financiranju ostale
ugovorene pripremne dokumentacije do aplikacije
za korištenje bespovratnih sredstava fondova EU
(danas je raspoloživa IPA), posebno Idejnog projekta pretovarnih stanica i Studije izvodljivosti, te
aplikacije.
3.
Podnijeti će se zahtjev za izdavanje lokacijske
dozvole
4.
Podnijeti će se zahtjev od Piškornica d.o.o. za
zajam namijenjen otkupu zemljišta i financiranje
nužnih postupaka izvlaštenja
5.
Na temelju utvrđenog Programa kojeg izrađuje
FZOEU zaključiti će se Sporazum sa Županijama
sa kojim će se definirati popis postojećih odlagališta komunalnog otpada sa svrhom izrade aplikacije za osiguranje sredstava za njihovo zatvaranje
sanacijom i Plan daljnjeg odlaganja otpada na
području Županije, koji podrazumijeva i gradnju
novih kazeta za prihvat otpada zaključno do kraja
2018. godine i njihovo zatvaranje sa početkom
rada RCGO Piškornica.
a.
6.
Preliminarnim dokumentom FZOEU o
Postojećem stanju odlagališta komunalnog otpada na području Županije s prijedlozima za daljnje odlaganje do otvaranja Centra za gospodarenje otpadom od
studenog 2011. godine namjerava se
zatvoriti 11 odlagališta komunalnog otpada, na način kojim fond raspisuje natječaj i osigurava sredstva za izradu dokumentacije za sanaciju i zatvaranje,
studiju izvodljivosti i aplikaciju radi financiranja radova iz sredstava EU.
b.
Prihvatljive lokacije za nastavak odlaganja do kraja 2018. godine uz gradnju
novih ploha za prihvat sukladno procijenjenom kapacitetu postojećeg na lokacijama su Peski i Piškornica.
U 2011. godini osnivači su iz Proračuna financirali ukupne operativne troškove poslovanja društva sve po ključu suvlasništva u društvu. U protekloj godini troškovi poslovanja su iznosili
152.218,01 kuna, odnosno ukupni troškovi društva su bili 676.524,50 kuna.
Upravni odjel za gospodarstvo
i komunalne djelatnosti
KLASA: 351-01/12-01/11
URBROJ: 2137/1-04/11-12-3
7. Zaključak
Napredak gospodarenja otpadom vidljiv je u
tome što se sve više uviđa važnost odvojenog skupljanja pojedinih vrsta otpada, tako da su se u 2010.
godini količine odloženog otpada na odlagalištima
smanjile u odnosu na 2009. godinu (vidljivo u tablici
4.) te je za očekivati da će podaci dostavljeni u ROO
očekivati dodatno smanjenje količina odloženih na
Stranica 596 - Broj 7
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
odlagalištima. Komunalne tvrtke su uvidjele da je potrebno što više poticati primarnu selekciju i potruditi se
na području odvajanja otpada s obzirom da su kapaciteti odlagališta limitirani te se količine koje dolaze
na odlaganje trebaju maksimalno smanjiti. Ujedno
komunalne tvrtke polako počinju tretirati otpad kao
korisnu sirovinu koju je moguće reciklirati i oporabiti.
Postojeća reciklažna dvorišta u gradovima
Koprivnica i Križevci se postepeno proširuju i povećavaju svoje usluge preuzimanja otpada, jedino Grad
Đurđevac omogućuje građanima primarnu selekciju
samo putem zelenih otoka, a izgradnja reciklažnog
otoka je još uvijek u fazi izrade dokumentacije s obzirom da je povezana sa sanacijom odlagališta otpada
„Peski“ koji je jako skup investicijski projekt i pitanje je
kad će se započeti sa konkretnom sanacijom terena.
Jedinice lokalne samouprave i njihovi čelnici
trebaju prestati razmišljati o problemu otpada kao o
socijalnom i komunalnom problemu, već se trebaju
ugledati na druge Općine/Gradove koji su na otpad
gledali kao poslovnu mogućnost u vidu izgradnje određenih tvornica, postrojenja u kojima se zapošljava
6. srpnja 2012.
stanovništvo, iskorištavaju vrijedna svojstva otpada i
proizvode korisni proizvodi koji se plasiraju na tržište
tipa kompost, gumene podloge, usitnjeni građevinski
materijal, biodizel, reciklirani papir i slično.
Začeci reciklaže su prisutni na području Županije i trenutno je potrebno težiti realizaciji što većeg
udjela odvojenog skupljanja iskoristivog otpada, njegove oporabe i reciklaže zbog ekoloških i ekonomskih pozitivnih učinaka.
Ujedno je 2011. godina obilježena ishođenjem potrebne dokumentacije, provođenjem procedura vezanih uz poštivanje zakonskih obveza zaštite
okoliša i rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa kod
niza projekata sanacije odlagališta pa tako i kod realizacije projekta RCGO-a Piškornica, a koji se često
zakompliciraju i sporo rješavaju. Ujedno je potrebno
istaknuti da je 2011. godina obilježena suradnjom
tvrtke Piškornica d.o.o. sa svim jedinicama lokalne
samouprave sa područja četiri županije sjeverozapadne Hrvatske i potpisivanjem Sporazuma o zbrinjavanju otpada.
AKTI ŽUPANA
30.
Na temelju članka 36. Statuta Koprivničkokriževačke županije („Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije“ broj 8/09, 12/09, 10/10. i 7/11) i
članka 3. Odluke o obavljanju osnivačkih prava i obveza nad ustanovama kojima je osnivač Koprivničkokriževačka županija („Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije“ broj 10/11) Župan Koprivničkokriževačke županije dana 15. lipnja 2012. godine donio je
Z A K LJ U Č A K
o davanju suglasnosti na Odluku o raskidu
Ugovora o osnivanju prava građenja
I.
Daje se suglasnost „PORI“ Razvojnoj agenciji
Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji na
Odluku o raskidu Ugovora o osnivanju prava građenja s Ljekarnom Koprivnica KLASA: 021-06/12-01/01,
URBROJ: 2137-25-12-03 koju je Upravno vijeće
„PORE“ Razvojne agencije Podravine i Prigorja donijelo na 28. sjednici održanoj 13. lipnja 2012. godine.
II.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“.
ŽUPAN
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
KLASA: 023-01/12-01/5
URBROJ: 2137/1-02/04-12-2
Koprivnica, 15. lipnja 2012.
ŽUPAN:
Darko Koren, ing. građ. v.r.
31.
Na temelju članka 36. Statuta Koprivničkokriževačke županije („Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije“ broj 8/09, 12/09, 10/10. i 7/11) i
članka 5. Odluke o osnivanju Zavoda za prostorno
uređenje Koprivničko-križevačke županije („Službeni
glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 13/07.
i 12/09), Župan Koprivničko-križevačke županije
donosi
Z A K LJ U Č A K
o davanju suglasnosti na I. izmjene i dopune
Financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje
Koprivničko-križevačke županije za 2012. godinu
I.
Daje se suglasnost na I. izmjene i dopune
Financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje
Koprivničko - križevačke županije za 2012. godinu
KLASA: 400-06/11-01/03, URBROJ: 2137-14-12-8 od
24. travnja 2012. godine koji je sastavni dio ovog Zaključka.
6. srpnja 2012.
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
II.
Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije“.
ŽUPAN
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
KLASA:400-06/11-01/03
URBROJ:2137-14-12-10
Koprivnica, 17. svibnja 2012. godine
ŽUPAN:
Darko Koren, ing.građ v.r.
32.
Na temelju članka 36. Statuta Koprivničkokriževačke županije („Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije“ broj 8/09, 12/09, 10/10. i 7/11)
Župan Koprivničko-križevačke županije donosi
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Sporazum o uvjetima i
načinu upotrebe prostora te korištenju i raspolaganju opremom koja se koristi za obavljanje hitne
medicinske pomoći te o prijenosu prava i obveza
iz radnog odnosa radnika Doma zdravlja koje preuzima Zavod za hitnu medicinu
I.
Daje se suglasnost na Sporazum o uvjetima i
načinu upotrebe prostora te korištenju i raspolaganju
opremom koja se koristi za obavljanje hitne medicinske pomoći te o prijenosu prava i obveza iz radnog
odnosa radnika Doma zdravlja koje preuzima Zavod
za hitnu medicinu, URBROJ Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije: 2137-16-0887/2012, od
19. lipnja 2012. godine i URBROJ Zavoda za
hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije:
2137-89-12-10/2012, od 18. lipnja 2012. godine.
II.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“.
ŽUPAN
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
KLASA: 510-01/12-01/25
URBROJ: 2137/1-07/04-12-3
Koprivnica, 27. lipnja 2012.
ŽUPAN
Darko Koren, ing.građ. v.r.
Broj 7
- Stranica 597
33.
Na temelju članka 38. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/07, 38/09, 55/11. i 90/11) i članka 36. Statuta Koprivničko-križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 8/09, 12/09, 10/10. i
7/11) Župan Koprivničko-križevačke županije 5. srpnja 2012. donio je
ZAKLJUČAK
o povjeravanju poslova izrade Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Koprivnički
Bregi sa smanjenim sadržajem
I.
Zavodu za prostorno uređenje Koprivničkokriževačke županije povjeravaju se poslovi izrade
Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine
Koprivnički Bregi sa smanjenim sadržajem.
II.
Zavod za prostorno uređenje Koprivničkokriževačke županije obavljat će poslove izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Koprivnički Bregi sa smanjenim sadržajem, sukladno Odluci o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Koprivnički Bregi sa smanjenim sadržajem ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 4/12).
III.
Ovaj Zaključak objavit će se u “Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije”.
ŽUPAN
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
KLASA: 350-02/12-01/7
URBROJ: 2137/1-02/1-12-2
Koprivnica, 5. srpnja 2012.
ŽUPAN:
Darko Koren, ing. građ. v.r.
Stranica 598 - Broj 7
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
6. srpnja 2012.
OPĆINA KOPRIVNIČKI BREGI
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
6.
Na temelju članka 39. Zakona o proračunu
(«Narodne novine» broj 87/08) i članka 31. Statuta
Općine Koprivnički Bregi («Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije» broj 9/09), Općinsko vijeće Općine Koprivnički Bregi na 27. sjednici održanoj
2. srpnja 2012. donijelo je
Članak 1.
U Proračunu Općine Koprivnički Bregi za 2012.
godinu i projekcijama za 2013. i 2014. godinu
(„Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“
broj 14 /11) (u daljnjem tekstu: Proračun) u članku 1.
u dijelu Proračuna mijenjaju se A. Račun prihoda i
rashoda za 2012. godinu i B. Račun financiranja za
2012. godinu, kako slijedi:
IZMJENE I DOPUNE
PRORAČUNA OPĆINE KOPRIVNIČKI BREGI
ZA 2012. GODINU I PROJEKCIJE ZA
2013. I 2014. GODINU
PLAN ZA
2012.
VIŠE/MANJE
NOVI PLAN
A) RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA
PRIHODI OD PRODAJE
NEFINANCIJSKE IMOVINE
RASHODI POSLOVANJA
RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE
4.665.000,00
31.000,00
4.696.000,00
2 .000,00
2.000,00
2.707.000,00
1.960.000,00
RAZLIKA – VIŠAK
114.368,17
-220.000,00
0,00
2.821.368,17
1.740.000,00
0,00
136.631,83
B) MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA
Za pokriće iz prijašnjeg razdoblja
0,00
0,00
136.631,83
Članak 2.
U članku 2. Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja u Proračunu povećavaju se ili se smanjuju, kako slijedi:
BROJ
izvor
KONTAfinanciranja
6
61
611
613
614
63
633
64
641
642
65
1
1
1
1
4
4
1
6
VRSTA PRIHODA/RASHODA
SVEUKUPNO PRIHODI
PRIHODI POSLOVANJA
PRIHODI OD POREZA
Porez i prirez na dohodak
Porez na imovinu
Porez na robu i usluge
POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA
Pomoći iz proračuna
PRIHODI OD IMOVINE
Prihodi od financijske imovine
Prihodi od nefinancijske imovine
PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA
PLAN ZA
2012.
4.667.000,00
4.665.000,00
1.736.000,00
1.606.000,00
100.000,00
30.000,00
1.533.000,00
1.533.000,00
444.600,00
4.000,00
440.600,00
931.400,00
VIŠE / MANJE
NOVI PLAN
31.000,00
31.000,00
4.698.000,00
4.696.000,00
1.736.000,00
1.606.000,00
100.000,00
30.000,00
31.000,00
31.000,00
1.564.000,00
1.564.000,00
444.600,00
4.000,00
440.600,00
931.400,00
6. srpnja 2012.
651
652
653
3
3
3
66
663
3
7
72
6
721
6
3
31
311
312
313
32
321
322
323
329
34
343
35
352
36
363
37
372
38
381
385
4
42
421
422
426
45
451
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
Upravne i administrativne pristojbe
Prihodi po posebnim propisima
Komunalni doprinosi i naknade
PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I
ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI
OD DONACIJA
Donacija od pravnih i fizičkih osoba
izvan općeg proračuna
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE
IMOVINE
PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
Prihodi od prodaje građevinskih objekata
Broj 7
- Stranica 599
400.00
766.000,00
165.000,00
400,00
766.000,00
165.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
SVEUKUPNO RASHODI
4.667.000,00
-105.631,83
4.561.368,17
RASHODI POSLOVANJA
RASHODI ZA ZAPOSLENE
Plaće
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
MATERIJALNI RASHODI
Naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
FINANCIJSKI RASHODI
Ostali financijski rashodi
SUBVENCIJE
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i
obrtnicima, izvan javnog sektora
POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG
PRORAČUNA
Pomoći unutar općeg proračuna
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA
TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
OSTALI RASHODI
Tekuće donacije
Tekuća rezerva proračuna
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE
IMOVINE
Građevinski objekti
Postrojenja i oprema
Nematerijalna proizvedena imovina
RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
2.707.000,00
384.500,00
320.000,00
10.000,00
54.500,00
1.492.500,00
22.000,00
164.000,00
975.000,00
331.500,00
12.000,00
12.000,00
18.000,00
18.000,00
114.368,17
2.821.368,17
384.500,00
320.000,00
10.000,00
54.500,00
1.606.868,17
22.000,00
164.000,00
1.119.400,00
301.468,17
12.000,00
12.000,00
18.000,00
18.000,00
114.368,17
144.400,00
-30.031,83
157.000,00
157.000,00
157.000,00
299.000,00
157.000,00
299.000,00
299.000,00
344.000,00
324.000,00
20.000,00
1.960.000,00
1.860.000,00
299.000,00
344.000,00
324.000,00
20.000,00
1.740.000,00
1.660.000,00
-220.000,00
-200.000,00
1.800.000,00
20.000,00
40.000,00
100.000,00
-200.000,00
-20.000,00
1.600.000,00
20.000,00
40.000,00
80.000,00
100.000,00
-20.000,00
80.000,00
Članak 3.
Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu u ukupnoj svoti 4.561.368,17 kuna raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Izmjena i dopuna Proračuna, kako slijedi:
RASHODI I IZDACI
BROJ
KONTA
Izvor
financiranja
VRSTA RASHODA
SVEUKUPNO RASHODI
RAZDJEL 001– IZVRŠNA I PREDSTAVNIČKA TIJELA
GLAVA 00101 – IZVRŠNA I PREDSTAVNIČKA
TIJELA
PLAN ZA
2012.
4.667.000,00
330.000,00
330.000,00
VIŠE/
MANJE
-105.631,83
-6.000,00
-6.000,00
NOVI PLAN
4.561.368,17
324.000,00
324.000,00
Stranica 600 - Broj 7
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
Funkcijska klasifikacija: 01 – Opće javne usluge
Program 01: Donošenje akata i mjera iz djelokruga
predstavničkog, izvršnog tijela i mjesne samouprave
1001
A100101
3
32
329
38
381
A100102
3
38
385
A100103
3
32
323 1
AKTIVNOST: Predstavnička i izvršna tijela
RASHODI POSLOVANJA
MATERIJALNI RASHODI
1 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
OSTALI RASHODI
1 Tekuće donacije-sponzorstva
AKTIVNOST: Tekuća rezerva proračuna
Rashodi poslovanja
Ostali rashodi
1 Tekuća rezerva proračuna
AKTIVNOST: Promoviranje općine
Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
1002
A100201
3
38
381 1
Program 02: Program političkih stranaka
AKTIVNOST: Osnovne funkcije stranaka
Rashodi poslovanja
Ostali rashodi
Tekuće donacije
RAZDJEL 002– JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
GLAVA 00201: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Funkcijska klasifikacija: 01 – Opće javne usluge
1003
A100301
3
31
311
312
313
32
321
322
323
329
34
343
4
42
1
1
1
1
1
1
1
1
422
426
Program 03: Rad jedinstvenog upravnog odjela
AKTIVNOST:Administrativno, tehničko i stručno
osoblje
RASHODI POSLOVANJA
RASHODI ZA ZAPOSLENE
Plaće
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
MATERIJALNI RASHODI
Naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
FINANCIJSKI RASHODI
Ostali financijski rashodi
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE
IMOVINE
1 Postrojenja i oprema
1 Nematerijalna proizvedena imovina-računalni programi
GLAVA 00202: KULTURA
Funkcijska klasifikacija: 08 – Rekreacija, kultura i
religija
6. srpnja 2012.
319.000,00
-6.000,00
313.000,00
265.000,00
265.000,00
250.000,00
250.000,00
15.000,00
15.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
34.000,00
34.000,00
34.000,00
34.000,00
-6.000,00
-6.000,00
259.000,00
259.000,00
250.000,00
250.000,00
9.000,00
9.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
34.000,00
34.000,00
34.000,00
34.000,00
-6.000,00
-6.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
4.337.000,00
774.000,00
-99.631,83
-5.031,83
4.237.368,17
768.968,17
774.000,00
774.000,00
-5.031,83
-5.031,83
768.968,17
768.968,17
754.000,00
384.500,00
320.000,00
10.000,00
54.500,00
357.500,00
22.000,00
98.000,00
218.000,00
19.500,00
12.000,00
12.000,00
20.000,00
20.000,00
-5.031,83
748.968,17
384.500,00
320.000,00
10.000,00
54.500,00
352.468,17
22.000,00
98.000,00
213.000,00
19.468,17
12.000,00
12.000,00
20.000,00
20.000,00
-5.031,83
-5.000,00
-31,83
10.000,00
10.000,00
10.000,00
92.000,00
10.000,00
92.000,00
1004
04 Program javnih potreba u kulturi
92.000,00
92.000,00
A100401
3
38
381
381
381
381
381
AKTIVNOST:Djelatnost kulturno-umjetničkih udruga
RASHODI POSLOVANJA
OSTALI RASHODI
Tekuće donacije-UPK Vlado Dolenec
Tekuće donacije-KUD „Rudar“Glogovac
Tekuće donacije-Udruga žena Bregi
Tekuće donacije-Folklorna sekcija Bregi
Tekuće donacije-Udruga žena Glogovac
92.000,00
92.000,00
92.000,00
15.000,00
25.000,00
16.000,00
20.000,00
16.000,00
92.000,00
92.000,00
92.000,00
15.000,00
25.000,00
16.000,00
20.000,00
16.000,00
1
1
1
1
1
6. srpnja 2012.
1005
A100501
3
38
381 1
381
381
381
381
1
1
1
1
1006
A100601
3
38
381 1
A100602
3
38
381
1
1007
A100701
3
38
381 1
381
381
A100702
3
32
329
A100703
3
32
329 1
4
42
422
1
1
1
1
1008
A100801
3
36
363
1, 3,4
K100801
4
42
421
4, 6
A100802
3
37
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
GLAVA 00203: ŠPORT
Funkcijska klasifikacija: 08 Rekreacija, kultura i
religija
Program 05:Rad sportskih udruga
AKTIVNOST: redovna djelatnost sportskih udruga
RASHODI POSLOVANJA
OSTALI RASHODI
Tekuće donacije-NK „Mladost“ Bregi
Tekuće donacije-NK „Rudar“ Glogovac
Tekuće donacije-MOTO KLUB
Tekuće donacije za projekt –MALA SPORTSKA ŠKOLA
Tekuće donacije-ŽENSKI KOŠARKAŠKI KLUB
GLAVA 00204: OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Program 06: Rad ostalih društvenih organizacija i
vjerskih zajednica
Funkcijska klasifikacija: 08 Rekreacija, kultura i
religija
AKTIVNOST: Donacije vjerskim zajednicama
RASHODI POSLOVANJA
OSTALI RASHODI
Tekuće donacije
AKTIVNOST: Donacije ostalim društvenim zajednicama i organizacijama
RASHODI POSLOVANJA
OSTALI RASHODI
Tekuće donacije
GLAVA 00205: VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA
Funkcijska klasifikacija: 03 Javni red i sigurnost
Program 07: Zaštita od požara i civilna zaštita
AKTIVNOST:Djelatnost DVD-a
RASHODI POSLOVANJA
OSTALI RASHODI
Tekuće donacije-DVD KOPR. BREGI
Tekuće donacije-DVD GLOGOVAC
Tekuće donacije-VZ
AKTIVNOST: Izmjene procjene ugroženosti od
požara
RASHODI POSLOVANJA
MATERIJALNI RASHODI
Ostali nespomenuti rashodi
AKTIVNOST:Razvoj civilne zaštite
RASHODI POSLOVANJA
MATERIJALNI RASHODI
Ostali nespomenuti rashodi
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
Postrojenja i oprema
GLAVA 00206: PREDŠKOLSKI ODGOJ I OSNOVNO
OBRAZOVANJE
Funkcijska klasifikacija: 09 Obrazovanje
Program 08: Potrebe predškolskog odgoja
AKTIVNOST:Predškolski odgoj-odgojno osoblje
RASHODI POSLOVANJA
POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG
PRORAČUNA
Pomoći unutar općeg proračuna
Kapitalni projekt-dogradnja škole i vrtića II faza
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE
IMOVINE
Građevinski objekti
AKTIVNOST: Sufinanciranje boravka djece u vrtiću
RASHODI POSLOVANJA
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
Broj 7
- Stranica 601
110.000,00
6.000,00
116.000,00
110.000,00
110.000,00
110.000,00
110.000,00
65.000,00
30.000,00
5.000,00
10.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
18.000,00
18.000,00
116.000,00
116.000,00
116.000,00
116.000,00
65.000,00
30.000,00
5.000,00
10.000,00
6.000,00
18.000,00
18.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
8.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
133.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
103.000,00
6.000,00
-30.000,00
133.000,00
78.000,00
78.000,00
78.000,00
45.000,00
30.000,00
3.000,00
40.000,00
-30.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
15.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
-30.000,00
-30.000,00
-30.000,00
-30.000,00
103.000,00
78.000,00
78.000,00
78.000,00
45.000,00
30.000,00
3.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
15.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
1.804.000,00
10.000,00
1.804.000,00
1.727.000,00
77.000,00
77.000,00
77.000,00
1.727.000,00
77.000,00
77.000,00
77.000,00
77.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
77.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
1.500.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
Stranica 602 - Broj 7
372 1
1009
A100901
3
32
329 1
A100902
3
32
329 1
A100903
3
36
363 1
A100904
3
36
363
1
1010
A101001
3
37
372 1
A101002
3
37
372 1
A101003
3
37
372 4
A101004
3
37
372 1
A101005
3
37
372
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
6. srpnja 2012.
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Program 09: Javne potrebe u osnovnom školstvu
AKTIVNOST: Akcija „Sigurno u prometu“
RASHODI POSLOVANJA
MATERIJALNI RASHODI
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
AKTIVNOST:Darivanje povodom blagdana Sv. Nikole
RASHODI POSLOVANJA
MATERIJALNI RASHODI
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
AKTIVNOST:Sufinanciranje troškova prehrane učenika u školskoj kuhinji
RASHODI POSLOVANJA
POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG
PRORAČUNA
Pomoći dane unutar općeg proračuna
AKTIVNOST: Sufinanciranje školskih i vanškolskih
aktivnosti-OŠ Koprivnički Bregi
RASHODI POSLOVANJA
POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG
PRORAČUNA
Pomoći dane unutar općeg proračuna
GLAVA 00207: SOCIJALNA SKRB
Funkcijska klasifikacija: 10 Socijalna zaštita
Program 10: Program potreba u socijalnoj skrbi
AKTIVNOST:Pomoć u novcu pojedincima i obiteljima
RASHODI POSLOVANJA
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU
OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
AKTIVNOST:Pomoć za novorođenče
RASHODI POSLOVANJA
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU
OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
AKTIVNOST: Pomoć za ogrjev
RASHODI POSLOVANJA
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU
OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
AKTIVNOST: Pomoć u slučaju elementarnih nepogoda
RASHODI POSLOVANJA
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU
OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
AKTIVNOST:Pomoć i njega u kući
RASHODI POSLOVANJA
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU
OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
150.000,00
77.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
20.000,00
150.000,00
77.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
40.000,00
20.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
149.000,00
40.000,00
149.000,00
149.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
149.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
20.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
50.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
10.000,00
30.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
19.000,00
19.000,00
19.000,00
10.000,00
19.000,00
19.000,00
19.000,00
19.000,00
19.000,00
AKTIVNOST: Ostale pomoći socijalno ugroženim obiteljima i pojedincima u naravi
RASHODI POSLOVANJA
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU
OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
GLAVA 00208: GOSPODARSTVO
Funkcijska klasifikacija: 04 Ekonomski poslovi
Program 11: Poljoprivreda
AKTIVNOST:Razvoj poljoprivrede
RASHODI POSLOVANJA
SUBVENCIJE
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i
obrtnicima izvan javnog sektora
18.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
1
A101006
3
37
372
1
1011
A101101
3
35
352 1
6. srpnja 2012.
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
GLAVA 00209: KOMUNALNE DJELATNOSTI
Funkcijska klasifikacija: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice
1012
Program 12: Održavanje objekata i komunalne infrastrukture
A101201
AKTIVNOST: Tekuće i investicijsko održavanje zgrada
3
RASHODI POSLOVANJA
32
MATERIJALNI RASHODI
323 1,3
Rashodi za usluge
A101202
AKTIVNOST: Dodatna ulaganja-ostale zgrade
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
451 1,3
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
A101203
AKTIVNOST: Održavanje i uređenje parka i zelenih
površina
3
RASHODI POSLOVANJA
32
MATERIJALNI RASHODI
323 1,3
Rashodi za usluge
A101204
AKTIVNOST:Održavanje groblja
3
RASHODI POSLOVANJA
32
MATERIJALNI RASHODI
323 1,3
Rashodi za usluge
A101205
AKTIVNOST:Održavanje cesta i poljskih puteva
3
RASHODI POSLOVANJA
32
MATERIJALNI RASHODI
323 1,3,4 Rashodi za usluge
A101206
AKTIVNOST: Javna rasvjeta
3
RASHODI POSLOVANJA
32
MATERIJALNI RASHODI
322 1,3
323 3
323
3,4
1013
Rashodi za materijal i energiju-potrošnja javne rasvjete
Rashodi za usluge –održavanje javne rasvjete
Rashodi za usluge-obnova javne rasvjete
Program 13: Izgradnja komunalne infrastrukture i objekata
T101301
Tekući projekt 01: Obnova nerazvrstanih cesta
3
RASHODI POSLOVANJA
32
MATERIJALNI RASHODI
323 4,6
Rashodi za usluge
323
Rashodi za usluge-izrada troškovnika za rekonstrukciju
4
nerazvrstanih cesta
K101302
Kapitalni projekt 02: Pješačko-biciklističke staze
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421 1,3,4 Građevinski objekti
GLAVA 00210 PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITA
OKOLIŠA
Broj 7
- Stranica 603
1.126.000,00
-86.400,00
1.039.600,00
526.000,00
-70.000,00
456.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
40.000,00
-20.000,00
-20.000,00
-20.000,00
-20.000,00
-20.000,00
-20.000,00
-20.000,00
-20.000,00
-20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
20.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
216.000,00
216.000,00
216.000,00
-20.000,00
-20.000,00
-20.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
216.000,00
216.000,00
216.000,00
66.000,00
50.000,00
100.000,00
66.000,00
50.000,00
100.000,00
600.000,00
-16.400,00
583.600,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
183.600,00
183.600,00
183.600,00
180.000,00
3.600,00
483.600,00
483.600,00
483.600,00
483.600,00
3.600,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
113.000,00
-200.000,00
-200.000,00
-200.000,00
-200.000,00
15.800,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
128.800,00
113.000,00
30.000,00
30.000,00
15.800,00
128.800,00
30.000,00
30.000,00
1014
A101401
4
Funkcijska klasifikacija: 06 Usluge unapređenja stanovanja u zajednice
Program 14: Prostorno uređenje i zaštita okoliša
AKTIVNOST: Izmjene i dopune prostornog plana
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
42
426 1,4
A101402
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Nematerijalna proizvedena imovina
AKTIVNOST: Obnova rudnika u Glogovcu
30.000,00
30.000,00
20.000,00
3
36
RASHODI POSLOVANJA
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
Pomoći unutar općeg proračuna-sufinanciranje projektne
dokumentacije obnove rudnika u Glogovcu
20.000,00
20.000,00
A101403
AKTIVNOST: Zbrinjavanje krupnog otpada
20.000,00
20.000,00
3
32
RASHODI POSLOVANJA
MATERIJALNI RASHODI
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
363
1,6
30.000,00
30.000,00
20.000,00
6. srpnja 2012.
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
Broj 7
- Stranica 604
323
1
A101404
Rashodi za usluge
AKTIVNOST: Zbrinjavanje otpadne ambalaže
20.000,00
13.000,00
20.000,00
13.000,00
3
32
323
3
A101405
RASHODI POSLOVANJA
MATERIJALNI RASHODI
Rashodi za usluge
AKTIVNOST: Deratizacija cijelog područja općine
13.000,00
13.000,00
13.000,00
30.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
30.000,00
3
32
323
1,3
A101407
3
32
323
3
RASHODI POSLOVANJA
MATERIJALNI RASHODI
Rashodi poslovanja
AKTIVNOST: Sanacija divljih deponija
RASHODI POSLOVANJA
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
15.800,00
15.800,00
15.800,00
15.800,00
15.800,00
15.800,00
15.800,00
15.800,00
III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
Broj
računa
Izvor
financiranja
4212
4213
4, 6
1,3
Plan za
2012.
Vrsta rashoda i izdataka
Plan za 2013.
Plan za 2014.
UKUPNO PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
1.600.000
500.000
500.000
RAZDJEL 002-Jedinstveni upravni odjel
GLAVA 00206:
Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje
PROGRAM 1008: Potrebe predškolskog odgoja
Poslovni objekti -gradnja dj. vrtića
1.600.000
500.000
500.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
-
-
100.000
500.000
500.000
100.000
100.000
100.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
GLAVA 00209-Komunalne djelatnosti
PROGRAM 1013:
Izgradnja komunalne infrastrukture
Izgradnja pješačko biciklističkih staza
Projektna dokumentacija i gradnja pješačkobiciklističkih staza
Članak 4.
Ove Izmjene i dopune Proračuna stupaju na snagu
osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku
Koprivničko-križevačke županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KOPRIVNIČKI BREGI
KLASA: 400-08/12-01/01
URBROJ: 2137/08-12-1
Koprivnički Bregi, 2. srpnja 2012.
PREDSJEDNIK:
Darko Sobota, v.r.
2. srpnja 2012. donijelo je
PROGRAM
o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području Općine
Koprivnički Bregi u 2012. godini
I.
U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Koprivnički
Bregi u 2012. godini («Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije» broj 14/11) (u daljnjem tekstu:
Program) točka III. mijenja se i glasi:
7.
Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj
36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03. pročišćeni tekst, 82/04,
178/04, 38/09, 79/09,
153/09, 49/11, 84/11. i 90/11) i članka 31. Statuta
Općine Koprivnički Bregi («Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije» broj 9/09), Općinsko vijeće Općine Koprivnički Bregi na 27. sjednici održanoj
«Programiranje poslova gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture te nabava opreme i
predviđeni troškovi utvrđuju se zajednički za pripremu
zemljišta za izgradnju komunalnih objekata i uređaja i
to: rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, ishođenja
građevinskih dozvola, nadzor, nepredviđeni troškovi i
drugo te nabava kapitalnih sredstava (izgradnja) prema vrstama za pojedine objekte:
Stranica 605 - Broj 7
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
1.
Izgradnja objekata
1.1. Modernizacija i obnova cesta na području
Općine
483.600,00 kuna,
1.2. Projektna dokumentacija za gradnju pješačkobiciklističke staze 100.000,00 kuna,
Ukupno:
583.600,00 kuna.».
II.
Točka IV. mijenja se i glasi:
«Za financiranje ostvarivanja ovog Programa
prema procjenjenim troškovima utvrđuju se financijska sredstva prema izvorima u sljedećim svotama:
1. Iz Proračuna Općine Koprivnički Bregi
433.600,00 kuna,
2.Iz Proračuna Koprivničko-križevačke županije
150.000,00 kuna,
Ukupno:
583.600,00 kuna.».
III.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od
dana objave u «Službenom glasniku Koprivničkokriževačke županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KOPRIVNIČKI BREGI
KLASA: 363-05/12-01/01
URBROJ: 2137/08-12-1
Koprivnički Bregi, 2. srpnja 2012.
PREDSJEDNIK:
Darko Sobota, v.r.
8.
Na temelju članka 76. Zakona o športu
(«Narodne novine» broj 71/06, 150/08, 124/10. i
124/11) i članka 31. Statuta Općine Koprivnički
Bregi («Službeni glasnik Koprivničko-križevačke
županije» broj 9/09), Općinsko vijeće Općine Koprivnički Bregi na 27. sjednici održanoj 2. srpnja 2012.
donijelo je
PROGRAM
o izmjeni i dopunama Programa javnih
potreba u športu na području
Općine Koprivnički Bregi u 2012. godini
I.
U Programu javnih potreba u športu na području Općine Koprivnički Bregi u 2012. godini («Službeni
glasnik Koprivničko-križevačke županije» broj 14/11)
(u daljnjem tekstu: Program) u točki III. stavku 1. iza
alineje 3. dodaje se nova alineja 4. koja glasi:
«Ženski košarkaški klub – mlađa skupina».
II.
U točki IV. stavku 1. brojka «110.000,00» zamjenjuje se brojkom «116.000,00».
6. srpnja 2012.
U istoj točki, istom stavku, iza alineje 4. dodaje
se nova alineja 5. koja glasi: «Ženski košarkaški klub
– mlađa skupina 6.000,00 kuna.».
III.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od
dana objave u «Službenom glasniku Koprivničkokriževačke županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KOPRIVNIČKI BREGI
KLASA: 620-01/12-01/01
URBROJ: 2137/08-12-1
Koprivnički Bregi, 2. srpnja 2012.
PREDSJEDNIK:
Darko Sobota, v.r.
9.
Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom
gospodarstvu («Narodne novine» broj 36/95, 70/97,
128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03. – pročišćeni
tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11,
84/11. i 90/11) i članka 31. Statuta Općine Koprivnički
Bregi («Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije» broj 9/09), Općinsko vijeće Općine Koprivnički Bregi na 27. sjednici održanoj 2. srpnja 2012.
donijelo je
PROGRAM
o izmjenama i dopuni Programa održavanja
komunalne infrastrukture na području
Općine Koprivnički Bregi u 2012. godini
I.
U Programu održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Koprivnički Bregi u 2012.
godini («Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije» broj 14/11) (u daljnjem tekstu: Program) u
točki II. podtočki A. brojka «40.000,00» zamjenjuje se
brojkom «20.000,00»,
u istoj točki podtočki C. brojka «30.000,00» zamjenjuje se brojkom «20.000,00»,
u istoj točki podtočki E. brojka «33.000,00» zamjenjuje se brojkom «48.800,00»,
u istoj točki podtočki E. iza alineje 2. dodaje se
nova alineja 3. koja glasi: «sanacija divljih deponija.».
II.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od
dana objave u «Službenom glasniku Koprivničkokriževačke županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KOPRIVNIČKI BREGI
KLASA: 363-05/12-01/01
URBROJ: 2137/08-12-2
Koprivnički Bregi, 2. srpnja 2012.
PREDSJEDNIK:
Darko Sobota, v.r.
Stranica 606 - Broj 7
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
6. srpnja 2012.
OPĆINA MOLVE
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
9.
Na temelju članka 110. Zakona o proračunu
("Narodne novine" broj 87/08) i članka 30. Statuta
Općine Molve ("Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije" broj 9/09), Općinsko vijeće Općine Molve na 51. sjednici održanoj 24. svibnja 2012.
donijelo je
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MOLVE
ZA 2011. GODINU
I.
OPĆI DIO
Članak 1.
Proračun Općine Molve za 2011. godinu
("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije"
broj 15/10, 9/11, 12/11. i 16/11) ( u daljnjem tekstu:
Proračun) ostvaren je kako slijedi:
PLAN ZA
2011. GODINU
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
UKUPNO PRIHODI
RASHODI POSLOVANJA
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
UKUPNO RASHODI
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK
IZVRŠENO ZA
2011. GODINU
INDEKS
17.876.101,08
0,00
17.876.101,08
12.913.586,02
4.838.264,00
17.751.850,02
124.251,06
17.184.948,94
0,00
17.184.948,94
12.621.629,19
4.841.065,50
17.462.694,69
-277.745,75
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA
NETO FINANCIRANJE
918.451,00
67.500,00
850.951,00
1.004.974,87
67.500,00
937.474,87
109,42
100,00
110,17
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
975.202,06
659.729,12
67,65
975.202,06
975.202,06
18.794.552,08
18.794.552,08
18.189.923,81
18.505.396,75
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE
MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE
D. PRORAČUN OPĆINE MOLVE UKUPNO
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI
UKUPNI RASHODI I IZDACI
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA KOJI SE PRENOSI U
SLJEDEĆE RAZDOBLJE
96,13
96,13
97,74
100,06
98,37
96,78
98,46
315.472,94
Članak 2.
Prihodi i rashodi , te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji, utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda
i Računu financiranja za 2011. godinu kako slijedi:
BROJ
KONTA
VRSTA PRIHODA / RASHODA
PLAN ZA
IZVRŠENO ZA
2011. GODINU
2011. GODINU
INDEKS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
6
Prihodi poslovanja
17.876.101,08
17.184.948,94
96,13
61
611
6111
Prihodi od poreza
890.400,00
865.943,39
97,25
Porez i prirez na dohodak
Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada
780.900,00
850.000,00
760.093,08
806.014,83
97,34
94,83
6. srpnja 2012.
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
6112
Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti
6113
Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava
6114
Porez i prirez na dohodak od kapitala
6115
Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi
6116
Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za
prethodne godine
6117
Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi
613
Porezi na imovinu
6131
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i
Broj 7
- Stranica 607
100.000,00
140.181,55
140,18
10.000,00
16.433,39
164,33
1.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
5.000,00
4.789,24
95,78
-205.100,00
-207.325,93
101,09
96.000,00
92.765,62
96,63
ostalo)
29.000,00
26.015,81
89,71
6134
614
Povremeni porezi na imovinu
Porezi na robu i usluge
67.000,00
13.500,00
66.749,81
13.084,69
99,63
96,92
6142
Porez na promet
5.000,00
5.158,50
103,17
6145
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti
8.500,00
7.926,19
93,25
63
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar
općeg proračuna
742.671,08
728.668,59
98,11
633
Pomoći iz proračuna
245.411,36
248.297,96
101,18
6331
Tekuće pomoći iz proračuna
244.390,76
247.390,76
101,23
6332
Kapitalne pomoći iz proračuna
1.020,60
907,20
88,89
634
Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna
347.259,72
333.529,61
96,05
6341
Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna
233.913,40
222.967,33
95,32
6342
Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg
proračuna
113.346,32
110.562,28
97,54
635
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije
150.000,00
146.841,02
97,89
6351
Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije
150.000,00
146.841,02
97,89
64
Prihodi od imovine
15.855.430,00
15.190.904,37
95,81
641
Prihodi od financijske imovine
12.000,00
14.253,65
118,78
6413
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju
4.000,00
3.939,62
98,49
6414
Prihodi od zateznih kamata
8.000,00
10.314,03
128,93
6416
Prihodi od dividendi
0,00
0,00
642
Prihodi od nefinancijske imovine
15.833.430,00
15.167.055,96
95,79
6421
Naknade za koncesije
30.000,00
25.705,00
85,68
6422
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine
6423
Naknada za korištenje nefinancijske imovine
643
6432
Prihodi od kamata na dane zajmove
Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama,
građanima i kućanstvima
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi
65
po posebnim propisima i naknada
20.000,00
18.119,93
90,60
15.783.430,00
15.123.231,03
95,82
10.000,00
10.000,00
9.594,76
9.594,76
95,95
95,95
387.600,00
399.432,59
103,05
651
Upravne i administrativne pristojbe
500,00
705,36
141,07
6513
Ostale upravne pristojbe i naknade
500,00
705,36
141,07
652
Prihodi po posebnim propisima
87.100,00
77.553,49
89,04
6521
Prihodi državne uprave
100,00
0,00
0,00
6522
Prihodi vodnog gospodarstva
1.000,00
1.343,79
134,38
6524
Doprinosi za šume
26.000,00
25.087,74
96,49
6526
Ostali nespomenuti prihodi
60.000,00
51.121,96
85,20
653
6531
Komunalni doprinosi i naknade
Komunalni doprinosi
300.000,00
3.000,00
321.173,74
2.866,04
107,06
95,53
6532
Komunalne naknade
297.000,00
318.307,70
107,17
3
Rashodi poslovanja
12.913.586,02
12.621.629,19
97,7 %
Stranica 608 - Broj 7
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
6. srpnja 2012.
31
Rashodi za zaposlene
2.655.473,86
2.638.612,32
99,4 %
311
Plaće (Bruto)
2.105.565,96
2.087.824,19
99,2 %
3111
Plaće za redovan rad
2.105.565,96
2.087.824,19
99,2 %
312
Ostali rashodi za zaposlene
188.800,00
197.124,99
104,4 %
3121
Ostali rashodi za zaposlene
188.800,00
197.124,99
104,4 %
313
Doprinosi na plaće
361.107,90
353.663,14
97,9 %
3132
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
326.217,90
318.708,07
97,7 %
3133
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti
32
Materijalni rashodi
321
Naknade troškova zaposlenima
3211
Službena putovanja
3212
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
3213
Stručno usavršavanje zaposlenika
322
3221
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
3222
34.890,00
34.955,07
100,2 %
4.943.337,25
4.835.350,95
97,8 %
165.200,00
163.774,85
99,1 %
22.000,00
20.477,78
93,1 %
118.800,00
119.507,87
100,6 %
24.400,00
23.789,20
97,5 %
1.218.500,00
140.000,00
1.210.697,14
143.485,92
99,4 %
102,5 %
Materijal i sirovine
110.000,00
117.194,37
106,5 %
3223
Energija
716.000,00
711.043,39
99,3 %
3224
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
146.000,00
149.666,61
102,5 %
3225
Sitni inventar i auto gume
87.500,00
71.091,75
81,2 %
3227
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
19.000,00
18.215,10
95,9 %
323
Rashodi za usluge
2.398.220,60
2.315.810,81
96,6 %
3231
Usluge telefona, pošte i prijevoza
130.231,00
125.729,63
96,5 %
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
1.500.320,60
1.460.681,82
97,4 %
3233
Usluge promidžbe i informiranja
279.819,00
286.366,61
102,3 %
3234
Komunalne usluge
148.300,00
136.302,37
91,9 %
3236
Zdravstvene i veterinarske usluge
3237
Intelektualne i osobne usluge
3238
3239
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
3291
3292
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično
Premije osiguranja
3293
Reprezentacija
3294
Članarine
3299
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
34
343
12.500,00
10.776,72
86,2 %
230.000,00
224.075,38
97,4 %
Računalne usluge
51.000,00
47.620,65
93,4 %
Ostale usluge
46.050,00
24.257,63
52,7 %
1.161.416,65
1.145.068,15
98,6 %
361.000,00
350.568,60
97,1 %
109.000,00
108.250,66
99,3 %
361.000,00
355.147,60
98,4 %
2.500,00
2.000,00
80,0 %
327.916,65
329.101,29
100,4 %
Financijski rashodi
67.400,00
63.820,06
94,7 %
Ostali financijski rashodi
67.400,00
63.820,06
94,7 %
3431
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
50.400,00
50.327,47
99,9 %
3433
Zatezne kamate
5.000,00
495,18
9,9 %
3434
Ostali nespomenuti financijski rashodi
12.000,00
12.997,41
108,3 %
35
Subvencije
619.000,00
569.427,77
92,0 %
352
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i
obrtnicima izvan javnog sektora
619.000,00
569.427,77
92,0 %
3523
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima
619.000,00
569.427,77
92,0 %
36
Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države
562.974,00
564.851,94
100,3 %
363
Pomoći unutar općeg proračuna
562.974,00
564.851,94
100,3 %
3631
Tekuće pomoći unutar općeg proračuna
482.974,00
484.851,94
100,4 %
3632
Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna
80.000,00
80.000,00
100,0 %
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja
i druge naknade
2.026.025,11
1.992.373,54
98,3 %
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
2.026.025,11
1.992.373,54
98,3 %
372
6. srpnja 2012.
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
Broj 7
- Stranica 609
3721
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
1.713.425,11
1.697.079,33
99,0 %
3722
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
312.600,00
295.294,21
94,5 %
38
Ostali rashodi
2.039.375,80
1.957.192,61
96,0 %
381
Tekuće donacije
1.560.618,31
1.521.528,31
97,5 %
3811
Tekuće donacije u novcu
1.546.618,31
1.507.488,31
97,5 %
3812
Tekuće donacije u naravi
14.000,00
14.040,00
100,3 %
382
Kapitalne donacije
246.757,49
246.757,50
100,0 %
3821
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama
246.757,49
246.757,50
100,0 %
383
3831
Kazne, penali i naknade štete
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama
39.000,00
39.000,00
38.906,80
38.906,80
99,8 %
99,8 %
385
Izvanredni rashodi
43.000,00
0,00
0,0 %
3851
Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve
43.000,00
0,00
0,0 %
386
Kapitalne pomoći
150.000,00
150.000,00
100,0 %
3862
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te
trgovačkim društvima izvan javnog
150.000,00
150.000,00
100,0 %
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
4.838.264,00
4.841.065,50
100,1 %
41
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
196.000,00
193.414,00
98,7 %
411
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
196.000,00
193.414,00
98,7 %
4111
Zemljište
196.000,00
193.414,00
98,7 %
42
421
4212
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Građevinski objekti
Poslovni objekti
3.875.914,00
3.561.000,00
2.080.000,00
3.842.990,22
3.503.946,52
2.080.000,00
99,2 %
98,4 %
100,0 %
4213
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti
335.500,00
304.498,69
90,8 %
4214
Ostali građevinski objekti
1.145.500,00
1.119.447,83
97,7 %
422
Postrojenja i oprema
166.800,00
192.067,55
115,1 %
4221
Uredska oprema i namještaj
70.000,00
69.443,66
99,2 %
4222
Komunikacijska oprema
9.800,00
9.758,04
99,6 %
4223
4227
424
4242
426
4262
4263
4264
45
451
4511
Oprema za održavanje i zaštitu
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti
Umjetnička djela
Nematerijalna proizvedena imovina
Ulaganja u računalne programe
Umjetnička, literarna i znanstvena djela
Ostala nematerijalna proizvedena imovina
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
49.000,00
38.000,00
88.000,00
88.000,00
60.114,00
5.500,00
7.500,00
47.114,00
766.350,00
766.350,00
766.350,00
65.734,53
47.131,32
87.005,95
87.005,95
59.970,20
5.461,20
7.400,00
47.109,00
804.661,28
804.661,28
804.661,28
134,2 %
124,0 %
98,9 %
98,9 %
99,8 %
99,3 %
98,7 %
100,0 %
105,0 %
105,0 %
105,0 %
918.451,00
918.451,00
1.004.974,87
1.004.974,87
109,42
109,42
868.451,00
982.002,53
113,08
868.451,00
982.002,53
113,08
50.000,00
22.972,34
45,94
38.000,00
12.000,00
11.423,60
11.548,74
30,06
96,24
67.500,00
67.500,00
67.500,00
67.500,00
100,00
100,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
8
Primici od financijske imovine i zaduživanja
81
Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova
Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organiza812
cijama, građanima i kućanstvima
Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i ku8121
ćanstvima u tuzemstvu
Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima
816
i obrtnicima izvan javnog sektora
Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog
8163
sektora
8164
Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima
5
51
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Izdaci za dane zajmove
Stranica 610 - Broj 7
5121
516
5163
II.
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima
i kućanstvima
Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima
u tuzemstvu
Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora
Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog
sektora
6. srpnja 2012.
67.500,00
67.500,00
100,00
67.500,00
67.500,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
POSEBNI DIO
Članak 3.
Izvršenje Proračuna, po ekonomskoj klasifikaciji, proračunskim korisnicima, programima, aktivnostima
i projektima je sljedeće:
KORISNICIMA, PROGRAMIMA, AKTIVNOSTIMA I PROJEKTIMA:
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO TIJELO I NJIHOVA RADNA TIJELA
Glavni program G01 POSLOVI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE
Program 1000 DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA
PREDSTAVNIČKOG TIJELA
Aktivnost A100001 PREDSTAVNIČKO TIJELO
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323
Rashodi za usluge
3231
Usluge telefona, pošte i prijevoza
3233
Usluge promidžbe i informiranja
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
3291
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,
povjerenstava i slično
3293
Reprezentacija
3294
Članarine
Aktivnost A100002 IZBORI ZA MJESNE ODBORE
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
3299
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Aktivnost A100005 IZBORI ZA ZASTUPNIKA U HRVATSKI
SABOR
SABOR
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
3299
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Program 1001 PROGRAM POLITIČKIH STRANAKA
Aktivnost A100001 OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije
3811
Tekuće donacije u novcu
RAZDJEL 002 IZVRŠNO TIJELO
Glavni program G01 POSLOVI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE
Program 1018 DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA
IZVRŠNOG TIJELA
18.794.552,08
973.016,65
973.016,65
17.530.194,69
972.740,51
972.740,51
93,3 %
100,0 %
100,0 %
933.716,65
825.700,00
825.700,00
825.700,00
825.700,00
276.700,00
17.700,00
259.000,00
549.000,00
327.000,00
933.440,51
822.468,97
822.468,97
822.468,97
822.468,97
281.922,46
17.646,65
264.275,81
540.546,51
323.688,60
100,0 %
99,6 %
99,6 %
99,6 %
99,6 %
101,9 %
99,7 %
102,0 %
98,5 %
99,0 %
220.000,00
2.000,00
37.100,00
37.100,00
37.100,00
37.100,00
37.100,00
37.100,00
214.857,91
2.000,00
37.034,31
37.034,31
37.034,31
37.034,31
37.034,31
37.034,31
97,7 %
100,0 %
99,8 %
99,8 %
99,8 %
99,8 %
99,8 %
99,8 %
70.916,65
70.916,65
70.916,65
70.916,65
70.916,65
70.916,65
39.300,00
39.300,00
39.300,00
39.300,00
39.300,00
39.300,00
39.300,00
73.937,23
73.937,23
73.937,23
73.937,23
73.937,23
73.937,23
39.300,00
39.300,00
39.300,00
39.300,00
39.300,00
39.300,00
39.300,00
1,0 %
104,3 %
104,3 %
104,3 %
104,3 %
104,3 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
476.600,00
476.600,00
471.931,69
471.931,69
99,0 %
99,0 %
476.600,00
471.931,69
99,0 %
6. srpnja 2012.
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
Broj 7
- Stranica 611
Aktivnost A100001 IZVRŠNO TIJELO
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Plaće (Bruto)
Plaće za redovan rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti
Materijalni rashodi
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
476.600,00
476.600,00
476.600,00
432.300,00
356.000,00
356.000,00
15.000,00
15.000,00
61.300,00
55.200,00
6.100,00
44.300,00
17.000,00
4.000,00
13.000,00
27.300,00
27.300,00
471.931,69
471.931,69
471.931,69
431.163,76
355.921,23
355.921,23
14.024,01
14.024,01
61.218,52
55.167,81
6.050,71
40.767,93
13.892,88
3.618,88
10.274,00
26.875,05
26.875,05
99,0 %
99,0 %
99,0 %
99,7 %
100,0 %
100,0 %
93,5 %
93,5 %
99,9 %
99,9 %
99,2 %
92,0 %
81,7 %
90,5 %
79,0 %
98,4 %
98,4 %
RAZDJEL 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
GLAVA 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Glavni program G01 POSLOVI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE
Program 1002 PRIPREMA AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA
Aktivnost A100001 ADMINISTRATIVNO, STRUČNO
I TEHNIČKO OSOBLJE
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE
3
Rashodi poslovanja
31
Rashodi za zaposlene
311
Plaće (Bruto)
3111
Plaće za redovan rad
312
Ostali rashodi za zaposlene
3121
Ostali rashodi za zaposlene
313
Doprinosi na plaće
3132
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
3133
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti
32
Materijalni rashodi
321
Naknade troškova zaposlenima
3211
Službena putovanja
3212
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
3213
Stručno usavršavanje zaposlenika
322
Rashodi za materijal i energiju
3221
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
3223
Energija
3224
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
3225
Sitni inventar i auto gume
3227
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
323
Rashodi za usluge
3231
Usluge telefona, pošte i prijevoza
16.369.733,37
3.249.668,57
3.249.668,57
3.249.668,57
2.676.394,46
16.085.522,49
3.133.555,43
3.133.555,43
3.133.555,43
2.581.199,84
98,3 %
96,4 %
96,4 %
96,4 %
96,4 %
2.676.394,46
2.676.394,46
1.165.173,86
943.065,96
943.065,96
61.800,00
61.800,00
160.307,90
145.317,90
14.990,00
1.449.720,60
97.200,00
16.500,00
56.700,00
24.000,00
636.000,00
120.000,00
431.000,00
16.000,00
50.000,00
19.000,00
552.520,60
40.000,00
2.581.199,84
2.581.199,84
1.137.051,51
921.483,10
921.483,10
62.516,01
62.516,01
153.052,40
137.925,17
15.127,23
1.385.971,50
99.420,27
15.487,20
60.143,87
23.789,20
625.191,35
121.560,84
428.649,84
14.706,59
42.058,98
18.215,10
502.392,83
36.661,10
96,4 %
96,4 %
97,6 %
97,7 %
97,7 %
101,2 %
101,2 %
95,5 %
94,9 %
100,9 %
95,6 %
102,3 %
93,9 %
106,1 %
99,1 %
98,3 %
101,3 %
99,5 %
91,9 %
84,1 %
95,9 %
90,9 %
91,7 %
51.020,60
45.252,68
88,7 %
135.000,00
125.466,55
92,9 %
5.000,00
4.559,48
91,2 %
230.000,00
224.075,38
97,4 %
51.000,00
40.500,00
47.620,65
18.756,99
93,4 %
46,3 %
164.000,00
109.000,00
158.967,05
108.250,66
96,9 %
99,3 %
55.000,00
50.716,39
92,2 %
3
31
311
3111
312
3121
313
3132
3133
32
321
3211
3212
323
3231
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
3234
Komunalne usluge
3236
Zdravstvene i veterinarske usluge
3237
Intelektualne i osobne usluge
3238
3239
Računalne usluge
Ostale usluge
329
3292
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Premije osiguranja
3299
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Stranica 612 - Broj 7
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
6. srpnja 2012.
34
Financijski rashodi
61.500,00
58.176,83
343
Ostali financijski rashodi
61.500,00
58.176,83
94,6 %
3431
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
44.500,00
44.684,24
100,4 %
3433
Zatezne kamate
5.000,00
495,18
9,9 %
3434
Ostali nespomenuti financijski rashodi
12.000,00
12.997,41
108,3 %
Aktivnost A100002 TEKUĆE DONACIJE I NAKNADE ŠTETA
68.000,00
65.946,80
97,0 %
3
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE
Rashodi poslovanja
68.000,00
68.000,00
65.946,80
65.946,80
97,0 %
97,0 %
38
Ostali rashodi
68.000,00
65.946,80
97,0 %
381
3811
Tekuće donacije
Tekuće donacije u novcu
29.000,00
15.000,00
27.040,00
13.000,00
93,2 %
86,7 %
3812
Tekuće donacije u naravi
14.000,00
14.040,00
100,3 %
383
Kazne, penali i naknade štete
39.000,00
38.906,80
99,8 %
3831
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama
39.000,00
38.906,80
99,8 %
Aktivnost A100003 TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA
43.000,00
0,00
0,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE
43.000,00
0,00
0,0 %
3
Rashodi poslovanja
43.000,00
0,00
0,0 %
38
Ostali rashodi
43.000,00
0,00
0,0 %
385
Izvanredni rashodi
43.000,00
0,00
0,0 %
3851
Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve
43.000,00
0,00
0,0 %
Aktivnost A100004 NAKNADA ŠTETE OD ELEMENTARNE
NEPOGODE
160.174,11
160.174,09
100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE
160.174,11
160.174,09
100,0 %
160.174,11
160.174,09
100,0 %
160.174,11
160.174,09
100,0 %
372
Rashodi poslovanja
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
160.174,11
160.174,09
100,0 %
3721
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
160.174,11
160.174,09
100,0 %
4
Tekući projekt T100001 NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
302.100,00
302.100,00
302.100,00
326.234,70
326.234,70
326.234,70
108,0 %
108,0 %
108,0 %
41
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
34.300,00
34.300,00
100,0 %
411
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
34.300,00
34.300,00
100,0 %
4111
Zemljište
34.300,00
34.300,00
100,0 %
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
267.800,00
291.934,70
109,0 %
422
Postrojenja i oprema
166.800,00
192.067,55
115,1 %
4221
Uredska oprema i namještaj
70.000,00
69.443,66
99,2 %
4222
Komunikacijska oprema
9.800,00
9.758,04
99,6 %
4223
4227
424
Oprema za održavanje i zaštitu
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti
49.000,00
38.000,00
88.000,00
65.734,53
47.131,32
87.005,95
134,2 %
124,0 %
98,9 %
4242
Umjetnička djela
88.000,00
87.005,95
98,9 %
426
Nematerijalna proizvedena imovina
13.000,00
12.861,20
98,9 %
4262
Ulaganja u računalne programe
5.500,00
5.461,20
99,3 %
4263
Umjetnička, literarna i znanstvena djela
7.500,00
7.400,00
98,7 %
4264
45
451
4511
Ostala nematerijalna proizvedena imovina
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
GLAVA 02 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA
364.257,49
351.434,44
96,5 %
Glavni program G01 POSLOVI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE
364.257,49
351.434,44
96,5 %
Program 1003 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA
364.257,49
351.434,44
96,5 %
3
37
94,6 %
6. srpnja 2012.
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
Broj 7
- Stranica 613
Aktivnost A100001 OSNOVNA DJELATNOST
VATROGASNIH POSTROJBI
364.257,49
351.434,44
96,5 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 JAVNI RED I SIGURNOST
364.257,49
351.434,44
96,5 %
3
Rashodi poslovanja
364.257,49
351.434,44
96,5 %
32
Materijalni rashodi
30.000,00
35.731,50
119,1 %
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
30.000,00
35.731,50
119,1 %
3299
36
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države
30.000,00
165.500,00
35.731,50
166.945,44
119,1 %
100,9 %
363
Pomoći unutar općeg proračuna
165.500,00
166.945,44
100,9 %
3631
Tekuće pomoći unutar općeg proračuna
165.500,00
166.945,44
100,9 %
38
Ostali rashodi
168.757,49
148.757,50
88,1 %
381
3811
382
Tekuće donacije
Tekuće donacije u novcu
Kapitalne donacije
142.000,00
142.000,00
26.757,49
122.000,00
122.000,00
26.757,50
85,9 %
85,9 %
100,0 %
3821
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama
26.757,49
26.757,50
100,0 %
GLAVA 03 GOSPODARSTVO
3.275.300,00
3.202.784,02
97,8 %
Glavni program G01 POSLOVI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE
3.275.300,00
3.202.784,02
97,8 %
Program 1004 POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA
Aktivnost A100001 POTICAJ DJELOVANJA SELJAČKIH
UDRUGA
3.275.300,00
3.202.784,02
97,8 %
15.000,00
15.000,00
100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI
15.000,00
15.000,00
100,0 %
3
Rashodi poslovanja
15.000,00
15.000,00
100,0 %
38
Ostali rashodi
15.000,00
15.000,00
100,0 %
381
Tekuće donacije
15.000,00
15.000,00
100,0 %
3811
Tekuće donacije u novcu
15.000,00
15.000,00
100,0 %
Aktivnost A100002 RAZVOJ TURIZMA
100.000,00
98.450,00
98,5 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI
100.000,00
98.450,00
98,5 %
3
Rashodi poslovanja
100.000,00
98.450,00
98,5 %
38
Ostali rashodi
100.000,00
98.450,00
98,5 %
381
Tekuće donacije
100.000,00
98.450,00
98,5 %
3811
Tekuće donacije u novcu
100.000,00
98.450,00
98,5 %
Aktivnost A100004 POTICAJ DJELOVANJA UDRUGA U
GOSPODARSTVU
5.000,00
5.000,00
100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI
5.000,00
5.000,00
100,0 %
3
Rashodi poslovanja
5.000,00
5.000,00
100,0 %
38
Ostali rashodi
5.000,00
5.000,00
100,0 %
381
Tekuće donacije
5.000,00
5.000,00
100,0 %
3811
Tekuće donacije u novcu
5.000,00
5.000,00
100,0 %
Aktivnost A100005 POMOĆ KOMUNALNOM PODUZEĆU
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
100,0 %
100,0 %
3
Rashodi poslovanja
150.000,00
150.000,00
100,0 %
38
Ostali rashodi
150.000,00
150.000,00
100,0 %
386
3862
Kapitalne pomoći
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim instit. te trgovačkim društvima izvan javnog sektora
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
100,0 %
100,0 %
Kapitalni projekt K100001 UREĐENJE POSLOVNE ZONE
BRZDELJEVA
83.100,00
121.495,23
146,2 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI
83.100,00
121.495,23
146,2 %
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
83.100,00
121.495,23
146,2 %
42
421
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Građevinski objekti
83.100,00
83.100,00
121.495,23
121.495,23
146,2 %
146,2 %
4214
Ostali građevinski objekti
83.100,00
121.495,23
146,2 %
Stranica 614 - Broj 7
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
6. srpnja 2012.
Kapitalni projekt K100004 IZGRADNJA SUNČANE
ELEKTRANE INST.SNAGE 30Kw NA SPORTSKOJ DVORANI
0,00
0,00
0,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI
0,00
0,00
0,0 %
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
0,00
0,00
0,0 %
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
0,00
0,00
0,0 %
451
4511
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0 %
0,0 %
Kapitalni projekt K100005 IZGRADNJA MLINA NA DRAVI
50.000,00
23.370,00
46,7 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI
50.000,00
23.370,00
46,7 %
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
50.000,00
23.370,00
46,7 %
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
50.000,00
23.370,00
46,7 %
421
Građevinski objekti
50.000,00
23.370,00
46,7 %
4214
Ostali građevinski objekti
50.000,00
23.370,00
46,7 %
Kapitalni projekt K100007 UREĐENJE POSLOVNE ZONE
MOLVE ISTOK
111.500,00
78.377,02
70,3 %
4
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
111.500,00
111.500,00
78.377,02
78.377,02
70,3 %
70,3 %
41
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
50.000,00
47.450,00
94,9 %
411
4111
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
Zemljište
50.000,00
50.000,00
47.450,00
47.450,00
94,9 %
94,9 %
42
421
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Građevinski objekti
61.500,00
61.500,00
30.927,02
30.927,02
50,3 %
50,3 %
4214
Ostali građevinski objekti
61.500,00
30.927,02
50,3 %
Kapitalni projekt K100008 KUPNJA UPRAVNE ZGRADE
U NOVOM VINODOLSKOM
2.080.000,00
2.080.000,00
100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI
2.080.000,00
2.080.000,00
100,0 %
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
2.080.000,00
2.080.000,00
100,0 %
42
421
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Građevinski objekti
2.080.000,00
2.080.000,00
2.080.000,00
2.080.000,00
100,0 %
100,0 %
4212
Poslovni objekti
2.080.000,00
2.080.000,00
100,0 %
Kapitalni projekt K100009 KUPNJA POSLOVNOG OBJEKTA
(PZ VIRJE) U MOLVAMA
0,00
0,00
0,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI
0,00
0,00
0,0 %
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
0,00
0,00
0,0 %
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
0,00
0,00
0,0 %
421
4212
Građevinski objekti
Poslovni objekti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0 %
0,0 %
Kapitalni projekt K100010 UREĐENJE POSLOVNE ZONE
PROČISTAČ
61.700,00
61.664,00
99,9 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI
61.700,00
61.664,00
99,9 %
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
61.700,00
61.664,00
99,9 %
41
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
61.700,00
61.664,00
99,9 %
411
4111
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
Zemljište
61.700,00
61.700,00
61.664,00
61.664,00
99,9 %
99,9 %
Tekući projekt T100001 SUBVENCIONIRANJE KAMATA
ZA KREDITE
200.000,00
167.883,00
83,9 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI
200.000,00
167.883,00
83,9 %
3
Rashodi poslovanja
200.000,00
167.883,00
83,9 %
35
Subvencije
200.000,00
167.883,00
83,9 %
352
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima
Tekući projekt T100002 SUBVENCIJE U POLJOPRIVREDI
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI
200.000,00
167.883,00
83,9 %
200.000,00
419.000,00
419.000,00
167.883,00
401.544,77
401.544,77
83,9 %
95,8 %
95,8 %
3523
6. srpnja 2012.
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
Broj 7
- Stranica 615
3
Rashodi poslovanja
419.000,00
401.544,77
95,8 %
35
Subvencije
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i
obrtnicima izvan javnog sektora
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima
Tekući projekt T100004 IZMJERA ZEMLJIŠTA
419.000,00
401.544,77
95,8 %
419.000,00
401.544,77
95,8 %
419.000,00
0,00
401.544,77
0,00
95,8 %
0,0 %
352
3523
3
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI
Rashodi poslovanja
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0 %
0,0 %
32
Materijalni rashodi
0,00
0,00
0,0 %
323
Rashodi za usluge
0,00
0,00
0,0 %
3237
Intelektualne i osobne usluge
0,00
0,00
0,0 %
GLAVA 04 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
3.006.900,00
2.964.678,25
98,6 %
Glavni program G01 POSLOVI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE
3.006.900,00
2.964.678,25
98,6 %
Program 1005 ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
Aktivnost A100001 ODRŽAVANJE OBJEKATA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE I JAVNIH POVRŠINA
1.704.100,00
1.152.000,00
1.694.030,46
1.155.956,87
99,4 %
100,3 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI
1.152.000,00
1.155.956,87
100,3 %
3
Rashodi poslovanja
1.152.000,00
1.155.956,87
100,3 %
32
Materijalni rashodi
1.152.000,00
1.155.956,87
100,3 %
322
3224
Rashodi za materijal i energiju
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
130.000,00
130.000,00
134.960,02
134.960,02
103,8 %
103,8 %
323
Rashodi za usluge
1.022.000,00
1.020.996,85
99,9 %
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
1.022.000,00
1.020.996,85
99,9 %
Aktivnost A100002 ODRŽAVANJE CESTA
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI
125.000,00
125.000,00
111.383,85
111.383,85
89,1 %
89,1 %
3
Rashodi poslovanja
125.000,00
111.383,85
89,1 %
32
Materijalni rashodi
125.000,00
111.383,85
89,1 %
323
Rashodi za usluge
125.000,00
111.383,85
89,1 %
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
125.000,00
111.383,85
89,1 %
Aktivnost A100003 JAVNA RASVJETA
360.000,00
362.090,14
100,6 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA
STANOVANJA I ZAJEDNICE
360.000,00
362.090,14
100,6 %
3
Rashodi poslovanja
360.000,00
362.090,14
100,6 %
32
Materijalni rashodi
360.000,00
362.090,14
100,6 %
322
Rashodi za materijal i energiju
260.000,00
257.393,55
99,0 %
3223
Energija
260.000,00
257.393,55
99,0 %
323
Rashodi za usluge
100.000,00
104.696,59
104,7 %
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
100.000,00
104.696,59
104,7 %
Tekući projekt T100004 SANACIJA DIVLJIH DEPONIJA
32.100,00
30.750,00
95,8 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA
32.100,00
30.750,00
95,8 %
3
Rashodi poslovanja
32.100,00
30.750,00
95,8 %
32
Materijalni rashodi
32.100,00
30.750,00
95,8 %
323
Rashodi za usluge
32.100,00
30.750,00
95,8 %
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
32.100,00
30.750,00
95,8 %
Tekući projekt T100005 UREĐENJE - TRG KRALJA
TOMISLAVA
35.000,00
33.849,60
96,7 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI
35.000,00
33.849,60
96,7 %
3
Rashodi poslovanja
35.000,00
33.849,60
96,7 %
32
Materijalni rashodi
35.000,00
33.849,60
96,7 %
323
Rashodi za usluge
35.000,00
33.849,60
96,7 %
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
35.000,00
33.849,60
96,7 %
Stranica 616 - Broj 7
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
6. srpnja 2012.
Program 1006 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE
4
INFRASTRUKTURE
Kapitalni projekt K100001 IZGRADNJA NOGOSTUPA I
SEKUNDARNE KANALIZACIJE
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA
STANOVANJA I ZAJEDNICE
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
412.300,00
411.345,00
99,8 %
421
4
Građevinski objekti
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
412.300,00
86.000,00
411.345,00
85.901,36
99,8 %
99,9 %
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
86.000,00
85.901,36
99,9 %
421
4213
Građevinski objekti
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti
Kapitalni projekt K100013 ASFALTIRANJE TRG K. TOMISLAVA
DO ZADRUGE
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI
86.000,00
86.000,00
85.901,36
85.901,36
99,9 %
99,9 %
85.000,00
84.911,70
99,9 %
85.000,00
84.911,70
99,9 %
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
85.000,00
84.911,70
99,9 %
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
85.000,00
84.911,70
99,9 %
421
4213
Građevinski objekti
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti
85.000,00
85.000,00
84.911,70
84.911,70
99,9 %
99,9 %
Kapitalni projekt K100014 IZGRADNJA ODORIZATORSKE
STANICE MOLVE
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA
0,00
0,00
0,0 %
0,00
0,00
0,0 %
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
0,00
0,00
0,0 %
42
421
4214
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Građevinski objekti
Ostali građevinski objekti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0 %
0,0 %
0,0 %
482.000,00
479.391,63
99,5 %
482.000,00
479.391,63
99,5 %
4
41
Kapitalni projekt K100015 IZGRADNJA GLAVNE
KANALIZACIJE
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA
STANOVANJA I ZAJEDNICE
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
482.000,00
50.000,00
479.391,63
50.000,00
99,5 %
100,0 %
411
4111
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
Zemljište
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
100,0 %
100,0 %
42
421
4214
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Građevinski objekti
Ostali građevinski objekti
432.000,00
432.000,00
432.000,00
429.391,63
429.391,63
429.391,63
99,4 %
99,4 %
99,4 %
Kapitalni projekt K100016 MODERNIZACIJA
NERAZVRSTANIH CESTA
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI
164.500,00
133.685,63
81,3 %
164.500,00
133.685,63
81,3 %
4
42
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
164.500,00
164.500,00
133.685,63
133.685,63
81,3 %
81,3 %
421
4213
Građevinski objekti
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti
164.500,00
164.500,00
133.685,63
133.685,63
81,3 %
81,3 %
73.000,00
75.412,47
103,3 %
4
Kapitalni projekt K100017 DOGRADNJA MOSTA NA
POTOKU BISTRA U SEKULINAMA
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
73.000,00
73.000,00
75.412,47
75.412,47
103,3 %
103,3 %
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
73.000,00
75.412,47
103,3 %
451
4511
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
73.000,00
73.000,00
75.412,47
75.412,47
103,3 %
103,3 %
GLAVA 05 PROGRAMSKA DJELATNOST KULTURE
1.445.250,00
1.449.364,87
100,3 %
Glavni program G01 POSLOVI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE
1.445.250,00
1.449.364,87
100,3 %
431.000,00
430.573,99
99,9 %
Program 1007 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI
1.302.800,00
412.300,00
1.270.647,79
411.345,00
97,5 %
99,8 %
412.300,00
411.345,00
99,8 %
412.300,00
411.345,00
99,8 %
6. srpnja 2012.
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
Broj 7
- Stranica 617
Aktivnost A100001 PROSLAVA DANA OPĆINE
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA
I RELIGIJA
243.000,00
243.000,00
242.653,99
242.653,99
99,9 %
99,9 %
Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge promidžbe i informiranja
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Reprezentacija
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Tekuće donacije u novcu
Aktivnost A100002 UDRUGE U KULTURI
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA
I RELIGIJA
243.000,00
225.000,00
62.100,00
39.731,00
18.819,00
3.550,00
162.900,00
140.000,00
22.900,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
188.000,00
188.000,00
242.653,99
224.653,99
62.091,50
39.730,10
18.819,00
3.542,40
162.562,49
139.756,03
22.806,46
18.000,00
18.000,00
18.000,00
187.920,00
187.920,00
99,9 %
99,8 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
99,8 %
99,8 %
99,8 %
99,6 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije
3811
Tekuće donacije u novcu
Program 1008 UREĐENJE DRUŠTVENIH DOMOVA
Kapitalni projekt K100001 UREĐENJE DRUŠTVENOG
DOMA U MOLVE GREDAMA
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA
I RELIGIJA
188.000,00
188.000,00
188.000,00
188.000,00
738.000,00
700.500,00
187.920,00
187.920,00
187.920,00
187.920,00
742.540,88
713.508,11
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,6 %
101,9 %
700.500,00
713.508,11
101,9 %
3
32
323
3232
4
45
451
4511
Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Kapitalni projekt K100006 OPREMANJE DRUŠTVENOG
DOMA U MOLVE GREDAMA
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I
RELIGIJA
62.500,00
62.500,00
62.500,00
62.500,00
638.000,00
638.000,00
638.000,00
638.000,00
37.500,00
39.609,30
39.609,30
39.609,30
39.609,30
673.898,81
673.898,81
673.898,81
673.898,81
29.032,77
63,4 %
63,4 %
63,4 %
63,4 %
105,6 %
105,6 %
105,6 %
105,6 %
77,4 %
37.500,00
29.032,77
77,4 %
3
32
322
3225
Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
Rashodi za materijal i energiju
Sitni inventar i auto gume
Program 1009 PROGRAM JAVNIH POTREBA U RELIGIJI
Aktivnost A100001 POMOĆ ŽUPAMA
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA
I RELIGIJA
37.500,00
37.500,00
37.500,00
37.500,00
276.250,00
276.250,00
276.250,00
29.032,77
29.032,77
29.032,77
29.032,77
276.250,00
276.250,00
276.250,00
77,4 %
77,4 %
77,4 %
77,4 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
3
38
381
3811
382
3821
Rashodi poslovanja
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Tekuće donacije u novcu
Kapitalne donacije
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama
276.250,00
276.250,00
56.250,00
56.250,00
220.000,00
220.000,00
276.250,00
276.250,00
56.250,00
56.250,00
220.000,00
220.000,00
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
885.732,31
885.732,31
885.732,31
815.868,31
887.732,31
887.732,31
887.732,31
817.868,31
100,2 %
100,2 %
100,2 %
100,2 %
3
32
323
3231
3233
3239
329
3293
3299
38
381
3811
GLAVA 06 PROGRAMSKA DJELATNOST ŠPORTA
Glavni program G01 POSLOVI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE
Program 1010 PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU
Aktivnost A100001 UDRUGE U ŠPORTU
Stranica 618 - Broj 7
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
6. srpnja 2012.
815.868,31
817.868,31
100,2 %
3
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA
I RELIGIJA
Rashodi poslovanja
815.868,31
817.868,31
100,2 %
38
Ostali rashodi
815.868,31
817.868,31
100,2 %
381
Tekuće donacije
815.868,31
817.868,31
100,2 %
3811
Tekuće donacije u novcu
815.868,31
817.868,31
100,2 %
69.864,00
69.864,00
100,0 %
69.864,00
69.864,00
100,0 %
4
Kapitalni projekt K100002 DOGRADNJA RIBIČKOG DOMA
U SEKULINAMA
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA
I RELIGIJA
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
69.864,00
69.864,00
100,0 %
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
14.514,00
14.514,00
100,0 %
426
Nematerijalna proizvedena imovina
14.514,00
14.514,00
100,0 %
4264
Ostala nematerijalna proizvedena imovina
14.514,00
14.514,00
100,0 %
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
55.350,00
55.350,00
100,0 %
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
55.350,00
55.350,00
100,0 %
4511
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
55.350,00
55.350,00
100,0 %
GLAVA 07 PROGRAMSKA DJELATNOST SOCIJALNE ZAŠTITE
765.000,00
667.335,80
87,2 %
Glavni program G01 POSLOVI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE
765.000,00
667.335,80
87,2 %
Program 1011 PROGRAM SOCIJALNE SKRBI I NOVČANIH POMOĆI
684.800,00
607.760,40
88,8 %
Aktivnost A100001 POMOĆ POJEDINCIMA I OBITELJIMA
617.300,00
540.260,40
87,5 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA
617.300,00
540.260,40
87,5 %
3
Rashodi poslovanja
617.300,00
540.260,40
87,5 %
32
Materijalni rashodi
104.000,00
104.000,00
100,0 %
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
104.000,00
104.000,00
100,0 %
3299
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
104.000,00
104.000,00
100,0 %
37
433.300,00
356.260,40
82,2 %
372
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
433.300,00
356.260,40
82,2 %
3721
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
343.300,00
283.600,00
82,6 %
3722
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
90.000,00
72.660,40
80,7 %
38
Ostali rashodi
80.000,00
80.000,00
100,0 %
381
Tekuće donacije
80.000,00
80.000,00
100,0 %
3811
Tekuće donacije u novcu
80.000,00
80.000,00
100,0 %
0,00
0,00
0,0 %
5
Aktivnost A100003 KREDITI OBRTNICIMA,MALOM I
SREDNJEM PODUZETNIŠTVU KOD OVRHA
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
0,00
0,00
0,0 %
51
Izdaci za dane zajmove
0,00
0,00
0,0 %
516
0,00
0,00
0,0 %
0,00
0,00
0,0 %
67.500,00
67.500,00
100,0 %
5
Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora
Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog
sektora
Aktivnost A100004 KREDITI GRAĐANIMA ZA POMOĆ KOD OVRHA
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
67.500,00
67.500,00
100,0 %
51
Izdaci za dane zajmove
67.500,00
67.500,00
100,0 %
67.500,00
67.500,00
100,0 %
67.500,00
67.500,00
100,0 %
5163
Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima
i kućanstvima
5121
Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i
kućanstvima u tuzemstvu
Program 1012 HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA
512
3
80.200,00
59.575,40
74,3 %
Aktivnost A100001 DJELATNOST UDRUGA
54.200,00
36.700,00
67,7 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA
54.200,00
36.700,00
67,7 %
Rashodi poslovanja
54.200,00
36.700,00
67,7 %
6. srpnja 2012.
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
Broj 7
- Stranica 619
38
Ostali rashodi
54.200,00
36.700,00
67,7 %
381
Tekuće donacije
54.200,00
36.700,00
67,7 %
3811
Tekuće donacije u novcu
54.200,00
36.700,00
67,7 %
Aktivnost A100002 HUMANITARNA DJELATNOST
CRVENOG KRIŽA
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA
16.000,00
12.875,40
80,5 %
16.000,00
12.875,40
80,5 %
3
Rashodi poslovanja
16.000,00
12.875,40
80,5 %
32
Materijalni rashodi
8.000,00
4.875,40
60,9 %
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
8.000,00
4.875,40
60,9 %
3299
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
8.000,00
4.875,40
60,9 %
38
Ostali rashodi
8.000,00
8.000,00
100,0 %
381
Tekuće donacije
8.000,00
8.000,00
100,0 %
3811
Tekuće donacije u novcu
8.000,00
8.000,00
100,0 %
Aktivnost A100003 POTICAJ DJELOVANJU UDRUGE
UMIROVLJENIKA
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA
10.000,00
10.000,00
100,0 %
10.000,00
10.000,00
100,0 %
3
Rashodi poslovanja
10.000,00
10.000,00
100,0 %
38
Ostali rashodi
10.000,00
10.000,00
100,0 %
381
Tekuće donacije
10.000,00
10.000,00
100,0 %
3811
Tekuće donacije u novcu
10.000,00
10.000,00
100,0 %
GLAVA 08 JAVNE USTANOVE ŠKOLSKOG OBRAZOVANJA
1.745.025,00
1.784.898,05
102,3 %
Glavni program G01 POSLOVI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE
1.745.025,00
1.784.898,05
102,3 %
Program 1013 PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA
497.474,00
493.992,81
99,3 %
Aktivnost A100001 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNE
ŠKOLE MOLVE
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE
332.274,00
332.262,50
100,0 %
332.274,00
332.262,50
100,0 %
3
Rashodi poslovanja
332.274,00
332.262,50
100,0 %
36
Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države
332.274,00
332.262,50
100,0 %
363
Pomoći unutar općeg proračuna
332.274,00
332.262,50
100,0 %
3631
Tekuće pomoći unutar općeg proračuna
252.274,00
252.262,50
100,0 %
3632
Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna
80.000,00
80.000,00
100,0 %
Aktivnost A100002 PREHRANA UČENIKA U OSNOVNOJ
ŠKOLI MOLVE
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE
65.200,00
65.644,00
100,7 %
65.200,00
65.644,00
100,7 %
3
Rashodi poslovanja
65.200,00
65.644,00
100,7 %
36
Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države
65.200,00
65.644,00
100,7 %
363
Pomoći unutar općeg proračuna
65.200,00
65.644,00
100,7 %
3631
Tekuće pomoći unutar općeg proračuna
65.200,00
65.644,00
100,7 %
Aktivnost A100003 NABAVA RADNIH BILJEŽNICA ZA
UČENIKE OŠ MOLVE
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE
100.000,00
96.086,31
96,1 %
100.000,00
96.086,31
96,1 %
3
Rashodi poslovanja
100.000,00
96.086,31
96,1 %
37
100.000,00
96.086,31
96,1 %
372
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
100.000,00
96.086,31
96,1 %
3722
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
100.000,00
96.086,31
96,1 %
Stranica 620 - Broj 7
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
6. srpnja 2012.
Program 1014 PROGRAM SREDNJOŠKOLSKOG I VISOKOG
OBRAZOVANJA
Aktivnost A100002 SUFINANCIRANJE JAVNOG PRIJEVOZA
SREDNJOŠKOLACA
1.247.551,00
1.290.905,24
103,5 %
62.600,00
57.879,24
92,5 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE
62.600,00
57.879,24
92,5 %
62.600,00
57.879,24
92,5 %
37
Rashodi poslovanja
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
62.600,00
57.879,24
92,5 %
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
62.600,00
57.879,24
92,5 %
3721
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
25.000,00
20.279,24
81,1 %
3722
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
Aktivnost A100003 OSLOBAĐANJE VRAĆANJA UČENIČKIH
I STUDENTSKIH KREDITA
37.600,00
37.600,00
100,0 %
668.451,00
723.951,00
108,3 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE
668.451,00
723.951,00
108,3 %
668.451,00
723.951,00
108,3 %
37
Rashodi poslovanja
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
668.451,00
723.951,00
108,3 %
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
668.451,00
723.951,00
108,3 %
3721
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
668.451,00
723.951,00
108,3 %
Aktivnost A100005 POMOĆI ZA OBRAZOVANJE
516.500,00
509.075,00
98,6 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE
516.500,00
509.075,00
98,6 %
516.500,00
509.075,00
98,6 %
37
Rashodi poslovanja
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
516.500,00
509.075,00
98,6 %
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
516.500,00
509.075,00
98,6 %
3721
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
516.500,00
509.075,00
98,6 %
GLAVA 09 JAVNE USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA
1.408.400,00
1.419.277,87
100,8 %
PRORAČUNSKI KORISNIK 09 DJEČJI VRTIĆ "PČELICA" MOLVE
1.408.400,00
1.419.277,87
100,8 %
Glavni program G01 POSLOVI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE
1.408.400,00
1.419.277,87
100,8 %
Program 1015 REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI
Aktivnost A100001 ODGOJNO I TEHNIČKO OSOBLJE,
JASLICE I VRTIĆ
1.408.400,00
1.419.277,87
100,8 %
1.408.400,00
1.419.277,87
100,8 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE
1.408.400,00
1.419.277,87
100,8 %
3
Rashodi poslovanja
1.408.400,00
1.419.277,87
100,8 %
31
Rashodi za zaposlene
1.058.000,00
1.070.397,05
101,2 %
311
Plaće (Bruto)
806.500,00
810.419,86
100,5 %
3111
Plaće za redovan rad
806.500,00
810.419,86
100,5 %
312
Ostali rashodi za zaposlene
112.000,00
120.584,97
107,7 %
3121
Ostali rashodi za zaposlene
112.000,00
120.584,97
107,7 %
313
Doprinosi na plaće
139.500,00
139.392,22
99,9 %
3132
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
125.700,00
125.615,09
99,9 %
3133
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti
13.800,00
13.777,13
99,8 %
32
Materijalni rashodi
344.500,00
343.237,59
99,6 %
321
Naknade troškova zaposlenima
51.000,00
50.461,70
98,9 %
3211
Službena putovanja
1.500,00
1.371,70
91,4 %
3212
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
49.100,00
49.090,00
100,0 %
3
3
3
6. srpnja 2012.
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
3213
Stručno usavršavanje zaposlenika
322
Rashodi za materijal i energiju
3221
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
3222
Materijal i sirovine
3223
Energija
323
Rashodi za usluge
3231
Usluge telefona, pošte i prijevoza
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Broj 7
- Stranica 621
400,00
0,00
0,0 %
155.000,00
164.119,45
105,9 %
20.000,00
21.925,08
109,6 %
110.000,00
117.194,37
106,5 %
25.000,00
25.000,00
100,0 %
103.000,00
101.242,78
98,3 %
5.500,00
4.816,73
87,6 %
72.700,00
74.142,95
102,0 %
2.000,00
3.271,80
163,6 %
13.300,00
10.835,82
81,5 %
3233
Usluge promidžbe i informiranja
3234
Komunalne usluge
3236
Zdravstvene i veterinarske usluge
7.500,00
6.217,24
82,9 %
3239
Ostale usluge
2.000,00
1.958,24
97,9 %
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
35.500,00
27.413,66
77,2 %
3291
34.000,00
26.880,00
79,1 %
3292
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i
slično
Premije osiguranja
0,00
0,00
0,0 %
3293
Reprezentacija
1.000,00
533,66
53,4 %
3294
Članarine
500,00
0,00
0,0 %
34
Financijski rashodi
5.900,00
5.643,23
95,6 %
343
Ostali financijski rashodi
5.900,00
5.643,23
95,6 %
3431
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
5.900,00
5.643,23
95,6 %
GLAVA 10 JAVNA RASVJETA
224.200,00
224.461,45
100,1 %
Glavni program G01 POSLOVI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE
224.200,00
224.461,45
100,1 %
Program 1017 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE
224.200,00
224.461,45
100,1 %
85.000,00
88.947,50
104,6 %
85.000,00
88.947,50
104,6 %
85.000,00
88.947,50
104,6 %
3
Aktivnost A100001 IZGRADNJA/REKONSTRUKCIJA JAVNE
RASVJETE
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA
STANOVANJA I ZAJEDNICE
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
0,00
0,00
0,0 %
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
0,00
0,00
0,0 %
3299
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
0,00
0,00
0,0 %
37
85.000,00
88.947,50
104,6 %
372
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
85.000,00
88.947,50
104,6 %
3722
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
85.000,00
88.947,50
104,6 %
139.200,00
135.513,95
97,4 %
139.200,00
135.513,95
97,4 %
4
Kapitalni projekt K100001 IZGRADNJA KABELSKE JAVNE
RASVJETE
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA
STANOVANJA I ZAJEDNICE
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
139.200,00
135.513,95
97,4 %
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
139.200,00
135.513,95
97,4 %
421
Građevinski objekti
106.600,00
102.918,95
96,5 %
4214
Ostali građevinski objekti
106.600,00
102.918,95
96,5 %
426
Nematerijalna proizvedena imovina
32.600,00
32.595,00
100,0 %
4264
Ostala nematerijalna proizvedena imovina
32.600,00
32.595,00
100,0 %
Stranica 622 - Broj 7
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
Članak 4.
Ostvareni višak prihoda i primitaka u iznosu
659.729,12 kuna, koristit će se za pokriće manjka prihoda i
primitaka iz prethodnog razdoblja.
III.
ZAVRŠNA ODREDBA
Članak 5.
Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna stupa
na snagu osmog dana
od dana objave
u "Službenom glasniku Koprivničko - križevačke županije ".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MOLVE
KLASA: 400-05/12-01/01
URBROJ: 2137/17-12-1
Molve, 24.svibnja 10.
PREDSJEDNIK:
Darko Sobota, v.r.
10.
Na temelju članka 20. stavka 2. Zakona o
predškolskom odgoju i naobrazbi ("Narodne novine"
broj 10/97. i 107/07) i članka 30. Statuta Općine Molve („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 9/09), Općinsko vijeće Općine Molve na
51. sjednici održanoj 24. svibnja 2012. donijelo je
ODLUKU
o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u
Dječji vrtić "Pčelica " Molve
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i način ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić
"Pčelica" Molve (u daljnjem tekstu: Dječji vrtić).
Članak 2.
U Dječji vrtić imaju se pravo upisivati djeca od
navršenih 12 mjeseci života do polaska u osnovnu
školu, državljani Republike Hrvatske sa stalnim prebivalištem na području Općine Molve.
Izuzetno, ako to dozvoljavaju smještajni kapaciteti, u Dječji vrtić mogu se upisati i djeca s područja
drugih općina kojima roditelj plaća punu ekonomsku
cijenu smještaja ili im troškove smještaja sufinancira
Općina na području koje imaju prebivalište (odnosno
plaćaju razliku između cijene smještaja koju sufinancira Općina na području koje imaju prebivalište i pune
ekonomske cijene), uz predočenje suglasnosti o sufinanciranju izdane od strane Općine u kojoj roditelj
djeteta ima prebivalište i to u sljedeće programe:
1. Redoviti program njege, odgoja i naobrazbe,
zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi
djece predškolske dobi u trajanju od 10 sati dnevno
6. srpnja 2012.
- za djecu od navršenih 12 mjeseci života do polaska u školu.
2. Minimalni program predškolskog odgoja
 za djecu koja nisu uključena u redoviti program
predškolskog odgoja jednu godinu prije polaska
u osnovnu školu.
3. Posebne programe: kraći program ranog učenja
stranog jezika u trajanju od 2 sata tjedno i kraći
program vjerskog odgoja u sklopu redovitog 10satnog programa u mlađoj mješovitoj grupi.
Program predškole i kraći program ranog učenja stranog jezika organiziraju se pod uvjetom da se
prijavi dovoljan broj djece, a u skladu s raspoloživim
kapacitetom Dječjeg vrtića.
Članak 3.
U Dječjem se vrtiću tijekom petog mjeseca
tekuće godine obavljaju upisi za narednu pedagošku
godinu. Na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića, preko
sredstava javnog priopćavanja i na drugi primjeren
način objavljuje se Obavijest roditeljima o upisima
djece u Dječji vrtić radi ostvarivanja programa predškolskog odgoja. Obavijest sadržava: mjesto i vrijeme
upisa, uvjete upisa, prednost pri upisu, potrebne dokumente koji se prilažu i ostale podatke važne za
upis djece i pružanje usluga.
Upis djece u Dječji vrtić obavlja Upravno vijeće
Dječjeg vrtića "Pčelica" Molve temeljem zamolbe
roditelja i odredaba ove Odluke, sukladno smještajnim kapacitetima Dječjeg vrtića. Ako broj djece za
upis u Dječji vrtić prelazi smještajni kapacitet Dječjeg
vrtića, Upravno vijeće Dječjeg vrtića u tom slučaju
primjenjuje kriterije za bodovanje. Na osnovu kriterija,
za svako dijete utvrđuje se broj bodova koji služi za
utvrđivanje mjesta na Listi reda prvenstva. U Dječji
vrtić neće se upisati djeca sa ostvarenim manjim brojem bodova.
Odluku o upisu djece donosi Upravno vijeće
Dječjeg vrtića, uz suglasnost Općinskog vijeća Općine Molve i ona se objavljuje na oglasnoj ploči Dječjeg
vrtića.
Djeca koja se nisu uspjela upisati, stavljaju se
na Listu čekanja redoslijedom utvrđenim bodovanjem.
Ako se tokom pedagoške godine dijete ispiše
iz neke skupine na njegovo mjesto će se primiti prvo
dijete s Liste čekanja za tu skupinu.
Članak 4.
Apsolutnu prednost pri upisu djece u redovni
program u slučaju prijave većeg broja djece od broja
djece planiranog za upis ostvaruju:

-djeca čiji je roditelj invalid Domovinskog rata sa
70% i više invalidnosti, ako je drugi roditelj u radnom odnosu,
6. srpnja 2012.

“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
Broj 7
- Stranica 623
-djeca u udomiteljskim obiteljima, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi.
Za ostalu djecu primjenjuje se bodovanje:
Red
broj
OPIS KRITERIJA
Broj bodova
1. djeca u godini prije polaska u osnovnu školu
2. djeca s poteškoćama u razvoju
ako oba roditelja rade
10 bodova,
9,5 bodova,
3. djeca oba zaposlena roditelja, djeca samohranih zaposlenih roditelja, te djeca
samohranog roditelja na školovanju
s troje i više djece
s dvoje djece
s jednim djetetom
4. djeca s jednim zaposlenim roditeljem
s troje i više djece
s dvoje djece
s jednim djetetom
5. djeca iz obitelji u kojoj roditelji nisu zaposleni
s troje i više djece
s dvoje djece
s jednim djetetom
9,5 bodova,
9 bodova,
8,5 bodova,
8 bodova,
7,5 bodova,
7 bodova,
6,5 bodova,
6 bodova,
5,5 bodova,
Unutar naznačenih kategorija dodatne bodove dobivaju:
- djeca samohranog roditelja koji nije zaposlen
2
- djeca s poteškoćama u razvoju, ako jedan ili oba roditelja nisu zaposleni
2
- djeca iz obitelji za koje Upravno vijeće Dječjeg vrtića utvrdi izuzetno težak zdravstveno
socijalni status
2
- djeca roditelja koji primaju dječji doplatak
2
Prednost pri upisu u okviru planiranog broja
slobodnih mjesta po dobnim skupinama ostvaruje
dijete s većim brojem bodova.
boda,
boda,
boda,
boda.
sljedeću dokumentaciju:
Prednost pri upisu ne ostvaruje dijete oba zaposlena roditelja za vrijeme korištenja rodiljnog ili roditeljskog dopusta jednog od roditelja, a iznimno ostvaruje to pravo ako roditelj dokaže da taj dopust prestaje najkasnije 31. kolovoza tekuće godine.
1. Popunjenu i potpisanu zamolbu za upis (obrazac
zamolbe dostupan je u Dječjem vrtiću),
2. Preslika rodnih listova za svu djecu iz obitelji,
3. Preslika osobnih iskaznica oba roditelja,
4. Potvrdu poslodavca o radnom odnosu roditelja,
5. Potvrdu škole/ fakulteta da je roditelj učenik /
redovni student,
6. Preslika rješenja o priznavanju prava na roditeljski dopust (koji je u tijeku),
7. Izjavu da je samohrani roditelj,
8. Preslika rješenja o stupnju invalidnosti roditelja hrvatskog branitelja,
9. Preslika rješenja o udomiteljstvu / skrbništvu,
10. Preslika rješenja o pravu na: dječji doplatak za
proteklu godinu, doplatak za pomoć i njegu,
11. Preslika zdravstvene dokumentacije za dijete s
poteškoćama u razvoju,
12. Preslika rješenja o statusu roditelja kao hrvatskog
branitelja ili stradalnika Domovinskog rata.
Članak 6.
Članak 7.
Ako više djece ostvari jednak broj bodova,
prednost će imati dijete oboje zaposlenih roditelja,
dijete iz obitelji s težim obiteljskim i životnim prilikama
(više članova zajedničkog domaćinstva, teže bolesti
članova zajedničkog domaćinstva i slično), te dijete
roditelja čiji je dohodak/prihod manji po članu obitelji
(dokazuje se potvrdom o dohotku/primitku za proteklu
godinu, koju izdaje Porezna uprava, a pribavlja se od
roditelja naknadno).
Članak 5.
Za upis djeteta u dječji vrtić roditelj prilaže
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
Stranica 624 - Broj 7
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
dana objave u "Službenom glasniku Koprivničkokriževačke županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MOLVE
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MOLVE
KLASA: 400-05/11-01/01
URBROJ: 2137/17-12-3
Molve, 24. svibnja 2012.
KLASA: 601-02/12-01/01
URBROJ: 2137/17-12-1
Molve, 24. svibnja 2012.
PREDSJEDNIK:
Marijan Jaković v.r.
PREDSJEDNIK:
Marijan Jaković, v.r.
12.
11.
Na temelju članka 84. stavka 2. Pravilnika o
proračunskom računovodstvu i računskom planu
(„Narodne novine“ broj 114/10. i 31/11) i članka
30. Statuta Općine Molve („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 9/09), Općinsko vijeće
Općine Molve na 51. sjednici održanoj 24. svibnja
2012. godine donijelo je
ODLUKU
o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna
Općine Molve za 2011. godinu
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se raspodjela rezultata poslovanja Proračuna Općine Molve za 2011. godinu, kojeg čine stanja na osnovnim računima podskupine 922 višak/manjak prihoda na dan 31. prosinca
2011. godine, u 2012. godini i to:



92211 – višak
poslovanja u iznosu
4.563,319,75 kuna,
92222 – manjak prihoda od nefinancijske imovine
u iznosu
4.841.065,50 kuna,
92223 – manjak primitaka od financijske imovine
37.727,19 kuna.
Višak
prihoda
poslovanja
4.563.319,75 kuna raspodjeljuje se za:

Na temelju članka 30. Statuta Općine Molve
(''Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije''
broj 9/09) Općinsko vijeće Općine Molve, na 51. sjednici održanoj dana 24. svibnja 2012. godine donosi
ODLUKU
o pristupanju Općine Molve udruzi
LAG Podravina
I.
Općina Molve pristupa udruzi Lokalna akcijska
grupa – LAG Podravina (u daljnjem tekstu: LAG), koja se osniva radi promicanja zajedničkih interesa općina: Ferdinandovac, Hlebine, Gola, Kalinovac, Kloštar Podravski, Molve, Novigrad Podravski, Novo Virje,
Pitomača, Podravske Sesvete, Virje i Grad Đurđevac
sa svrhom ruralnog i ukupnog razvoja, jedinstvenog
zagovaranja interesa lokalne samouprave, priprema
projekata od interesa za razvoj lokalne samouprave i
prijave istih za dobivanje sredstava iz EU fondova i
za njihovu realizaciju u okviru programa na temelju
kojih se sredstva dodjeljuju.
prihoda
Članak 2.

6. srpnja 2012.
u
iznosu
pokriće manjka prihoda od financijske imovine u
iznosu
37.727,19 kuna,
pokriće dijela manjka prihoda od nefinancijske imovine u iznosu
4.525.592,56 kuna.
Ostatak manjka primitaka od financijske imovine u iznosu 315.472,94 kuna pokrit će se iz prihoda
poslovanja Proračuna Općine Molve u 2012. godini.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Službenom glasniku Koprivničkokriževačke županije“.
II.
Općina Molve stječe sva prava i obveze člana
LAG-a danom pristupanja LAG-u.
Prava Općine Molve kao člana LAG-a su birati
i biti biran u sva tijela LAG-a, sudjelovati u utvrđivanju
zajedničke politike i programa LAG-a, odlučivati o
sredstvima i imovini LAG-a, sudjelovati u aktivnostima od zajedničkog interesa i druga prava koja će se
utvrditi Statutom LAG-a.
III.
Obveza je Općine plaćati članarinu, koja će biti
određena aktom LAG-a, te pomagati rad LAG-a dotacijom iz svog Proračuna.
IV.
Općinsko vijeće Općine Molve ovlašćuje Općinskog načelnika da sklapa sve akte, odabere predstavnika Općine Molve u LAG i poduzima sve radnje s
ciljem osnivanja LAG-a iz točke I. ove Odluke.
6. srpnja 2012.
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
Broj 7
- Stranica 625
V.
I.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave
u ''Službenom glasniku Koprivničko - križevačke
županije''.
VLADIMIR IVANČAN, razrješuje se dužnosti
predsjednika Odbora za komunalne djelatnosti, zaštitu okoliša i prostorno uređenje.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MOLVE
II.
MARTIN KOVAČIĆ, imenuje se za predsjednika Odbora za komunalne djelatnosti, zaštitu okoliša i
prostorno uređenje.
KLASA: 003-04/12-01/01
URBROJ: 2137/17-12-2
Molve, 24. svibnja 2012.
III.
PREDSJEDNIK:
Marijan Jaković v.r.
Ovo Rješenje objavit će se u "Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“.
13.
Na temelju članka 30. Statuta Općine Molve
(„Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“
broj 9/09), Općinsko vijeće Općine Molve na 51. sjednici održanoj 24. svibnja 2012. donijelo je
RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća
Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MOLVE
KLASA: 080-01/12-01/09
URBROJ: 2137/17-12-1
Molve, 24. svibnja 2012.
PREDSJEDNIK:
Marijan Jaković v.r.
I.
15.
VLADIMIR IVANČAN, razrješuje se dužnosti
predsjednika
Upravnog vijeća Dječjeg vrtića
„Pčelica“ Molve.
Na temelju članka 30. Statuta Općine Molve
("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“
broj 9/09) Općinsko vijeće Općine Molve na 51. sjednici održanoj 24. svibnja 2012. donijelo je
II.
SREĆKO CENKOVČAN , imenuje se za člana
Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve.
RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju potpredsjednika
Općinskog vijeća Općine Molve
III.
I.
Ovo Rješenje objavit će se u "Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“.
VLADIMIR IVANČAN, razrješuje se dužnosti
potpredsjednika Općinskog vijeća
Općine Molve,
na osobni zahtjev.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MOLVE
KLASA: 080-01/12-01/05
URBROJ: 2137/17-12-1
Molve, 24. svibnja 2012.
II.
MARTIN KOVAČIĆ , imenuje se za potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Molve.
III.
PREDSJEDNIK:
Marijan Jaković v.r.
Ovo Rješenje objavit će se u "Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“.
14.
Na temelju članka 30. Statuta Općine Molve
(„Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“
broj 9/09), Općinsko vijeće Općine Molve na 51. sjednici održanoj 24. svibnja 2012. donijelo je
RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju predsjednika
Odbora za komunalne djelatnosti, zaštitu
okoliša i prostorno uređenje
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MOLVE
KLASA: 080-01/12-01/04
URBROJ:2137/17-12-1
Molve, 24. svibnja 2012.
PREDSJEDNIK:
Marijan Jaković v.r.
Stranica 626 - Broj 7
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
6. srpnja 2012.
glasniku Koprivničko-križevačke županije“.
16.
Na temelju članka 30. Statuta Općine Molve
("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“
broj 9/09), Općinsko vijeće Općine Molve na 51. sjednici održanoj 24. svibnja 2012. donijelo je
RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju člana Socijalnog vijeća
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MOLVE
KLASA: 080-01/12-01/08
URBROJ: 2137/17-12-1
Molve, 24. svibnja 2012.
I.
BRANKICA GREGURIĆ, razrješuje se dužnosti člana Socijalnog vijeća Općine Molve.
II.
SREĆKO CENKOVČAN, imenuje se za člana
Socijalnog vijeća Općinskog vijeća Općine Molve.
PREDSJEDNIK:
Marijan Jaković v.r.
18.
Na temelju članka 30. Statuta Općine Molve
("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“
broj 9/09), Općinsko vijeće Općine Molve na 51. sjednici održanoj 24. svibnja 2012. donijelo je
RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju člana Odbora za
prosvjetu, kulturu, znanost i šport
Općinskog vijeća Općine Molve
III.
Ovo Rješenje objavit će se u "Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“.
I.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MOLVE
KLASA: 080-01/12-01/10
URBROJ: 2137/17-12-1
Molve, 24. svibnja 2012.
BRANKICA GREGURIĆ, razrješuje se dužnosti člana Odbora za prosvjetu, kulturu, znanost i
šport Općinskog vijeća Općine Molve.
II.
PREDSJEDNIK:
Marijan Jaković v.r.
17.
Na temelju članka 30. Statuta Općine Molve
("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“
broj 9/09), Općinsko vijeće Općine Molve na 51. sjednici održanoj 24. svibnja 2012. donijelo je
RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju člana Odbora za statut
i poslovnik Općinskog vijeća Općine Molve
I.
ANTO MARIĆ, imenuje se za člana Odbora za
prosvjetu, kulturu, znanost i šport Općinskog vijeća
Općine Molve.
III.
Ovo Rješenje objavit će se u "Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MOLVE
KLASA: 080-01/12-01/11
URBROJ: 2137/17-12-1
Molve, 24. svibnja 2012.
VLADIMIR IVANČAN, razrješuje se dužnosti
člana Odbora za statut i poslovnik Općinskog vijeća
Općine Molve, na osobni zahtjev.
PREDSJEDNIK:
Marijan Jaković v.r.
19.
II.
MARTIN KOVAČIĆ , imenuje se za člana Odbora za statut i poslovnik Općinskog vijeća Općine
Molve.
III.
Ovo Rješenje objavit će se u "Službenom
Na temelju članka 30. Statuta Općine Molve
("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“
broj 9/09), Općinsko vijeće Općine Molve na 51. sjednici održanoj 24. svibnja 2012. donijelo je
RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju člana Odbora za
predstavke i žalbe Općinskog vijeća
Općine Molve
6. srpnja 2012.
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
Broj 7
- Stranica 627
I.
VLADIMIR IVANČAN, razrješuje se dužnosti
člana Odbora za predstavke i žalbe Općinskog vijeća
Općine Molve, na osobni zahtjev.
RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju člana Odbora za financije i proračun Općinskog vijeća Općine Molve
I.
II.
MARTIN KOVAČIĆ, imenuje se za člana Odbora za predstavke i žalbe Općinskog vijeća Općine
Molve.
III.
Ovo Rješenje objavit će se u "Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MOLVE
VLADIMIR IVANČAN, razrješuje se dužnosti
člana Odbora za financije i proračun Općinskog vijeća Općine Molve, na osobni zahtjev.
II.
MARTIN KOVAČIĆ, imenuje se za člana Odbora za financije i proračun Općinskog vijeća Općine
Molve.
III.
KLASA: 080-01/12-01/07
URBROJ: 2137/17-12-1
Molve, 24. svibnja 2012.
Ovo Rješenje objavit će se u "Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MOLVE
PREDSJEDNIK:
Marijan Jaković v.r.
20.
Na temelju članka 30. Statuta Općine Molve
("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“
broj 9/09), Općinsko vijeće Općine Molve na 51. sjednici održanoj 24. svibnja 2012. donijelo je
KLASA: 080-01/12-01/06
URBROJ: 2137/17-12-1
Molve, 24. svibnja 2012.
PREDSJEDNIK:
Marijan Jaković v.r.
OPĆINA SOKOLOVAC
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
7.
Na temelju članka 110. Zakona o proračunu
("Narodne novine" broj 87/08) i članka 30.
Statuta Općine Sokolovac ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 10/09), Općinsko
vijeće Općine Sokolovac na 21. sjednici održanoj 11.
lipnja 2012. donijelo je
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna Općine Sokolovac za
2011. godinu
I.
OPĆI DIO
Članak 1.
Proračun Općine Sokolovac za 2011. godinu
("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije"
broj 17/10, 8/11. i 13/11) (u daljnjem tekstu: Proračun) izvršen je kako slijedi:
Stranica 628 - Broj 7
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
PLANIRANO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
Prihodi poslovanja
Rashodi poslovanja
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
RAZLIKA - MANJAK
6. srpnja 2012.
OSTVARENO
INDEKS
3.935.500,00
3.200.500,00
735.000,00
0,00
3.141.703,20
2.571.391,04
738.089,36
-167.777,20
79,80
80,30
100,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-167.777,20
0,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
Članak 2.
Prihodi i rashodi te primici i izdaci Proračuna po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni su u Računu prihoda i
rashoda i Računu financiranja za 2011. godinu, kako slijedi:
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
BROJ
VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA
KONTA
PLANIRANO
OSTVARENO
INDEKS
6
61
611
6111
6112
6113
6117
613
6134
614
6142
6145
63
633
6331
6332
64
641
6413
642
6421
6422
6423
65
651
6512
652
6522
6523
6524
6526
66
663
6632
SVEUKUPNO PRIHODI / PRIMICI
Prihodi poslovanja
Prihodi od poreza
Porez i prirez na dohodak
Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada
Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti
Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava
Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi
Porezi na imovinu
Povremeni porezi na imovinu
Porezi na robu i usluge
Porez na promet
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti
Potpore
Potpore iz proračuna
Tekuće potpore iz proračuna
Kapitalne potpore iz proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od financijske imovine
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju
Prihodi od nefinancijske imovine
Naknade za koncesije
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine
Ostali prihodi od nefinancijske imovine
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima
Administrativne (upravne) pristojbe
"Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade"
Prihodi po posebnim propisima
Prihodi vodoprivrede
Komunalni doprinosi i druge naknade utvrđene posebnim zakonom
Doprinosi za šume
Ostali nespomenuti prihodi
Ostali prihodi
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države
Kapitalne donacije
3.935.500,00
3.935.500,00
1.618.000,00
1.552.000,00
1.600.000,00
155.000,00
4.000,00
-207.000,00
45.000,00
45.000,00
21.000,00
14.000,00
7.000,00
1.009.500,00
1.009.500,00
109.500,00
900.000,00
784.000,00
4.000,00
4.000,00
780.000,00
20.000,00
20.000,00
740.000,00
509.000,00
476.000,00
20.000,00
450.000,00
6.000,00
33.000,00
8.000,00
25.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
3.141.703,20
3.141.703,20
1.455.402,10
1.403.986,65
1.383.709,39
180.533,93
3.971,12
-164.227,79
32.417,08
32.417,08
18.998,37
10.945,70
8.052,67
336.507,43
336.507,43
119.844,80
216.662,63
827.887,22
3.676,77
3.676,77
824.210,45
20.467,69
35.565,26
768.177,50
519.606,45
494.976,17
15.447,26
473.768,32
5.760,59
24.630,28
5.200,28
19.430,00
2.300,00
2.300,00
2.300,00
79,80
79,80
90,00
90,50
86,50
116,50
99,30
79,30
72,00
72,00
90,50
78,20
115,00
33,30
33,30
109,40
24,10
105,60
91,90
91,90
105,70
102,30
177,80
103,80
102,10
104,00
77,20
105,30
96,00
74,60
65,00
77,70
15,30
15,30
15,30
3
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI
Rashodi poslovanja
3.935.500,00
3.200.500,00
3.309.480,40
2.571.391,04
84,10
80,30
6. srpnja 2012.
31
311
3111
3113
312
3121
313
3132
3133
32
321
3211
3212
3213
322
3221
3223
3224
3225
323
3231
3232
3233
3234
3236
3237
324
3241
329
3291
3293
3294
3299
34
343
3431
3433
3434
35
352
3523
36
363
3631
37
372
3721
3722
38
381
3811
385
3851
386
3861
4
41
411
4111
42
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
Rashodi za zaposlene
Plaće
Plaće za redovan rad
Plaće za prekovremeni rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Materijalni rashodi
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično
Reprezentacija
Članarine
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Financijski rashodi
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Zatezne kamate
Ostali nespomenuti financijski rashodi
Subvencije
Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim
poduzetnicima izvan javnog sektora
Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima
Potpore
Potpore unutar opće države
Tekuće potpore unutar opće države
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge
naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
Donacije i ostali rashodi
Tekuće donacije
Tekuće donacije u novcu
Izvanredni rashodi
Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve
Kapitalne pomoći
Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
Zemljište
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Broj 7
- Stranica 629
385.600,00
312.200,00
310.200,00
2.000,00
20.000,00
20.000,00
53.400,00
48.000,00
5.400,00
1.197.900,00
75.000,00
4.000,00
65.000,00
6.000,00
306.900,00
19.900,00
237.000,00
47.000,00
3.000,00
521.500,00
14.500,00
357.000,00
4.500,00
35.000,00
70.000,00
40.500,00
5.000,00
5.000,00
289.500,00
256.000,00
16.000,00
2.500,00
15.000,00
28.000,00
28.000,00
13.000,00
1.000,00
14.000,00
280.000,00
391.948,42
317.373,96
316.599,81
774,15
19.986,12
19.986,12
54.588,34
49.192,95
5.395,39
1.087.860,50
64.703,68
1.288,00
57.815,68
5.600,00
278.876,40
13.758,91
225.511,50
37.903,53
1.702,46
452.815,09
12.562,27
294.459,73
1.540,00
36.687,78
69.146,91
38.418,40
5.000,00
5.000,00
286.465,33
254.766,93
14.601,43
2.143,88
14.953,09
15.978,39
15.978,39
10.727,57
0,00
5.250,82
276.132,77
101,60
101,70
102,10
38,70
99,90
99,90
102,20
102,50
99,90
90,80
86,30
32,20
88,90
93,30
90,90
69,10
95,20
80,60
56,70
86,80
86,60
82,50
34,20
104,80
98,80
94,90
100,00
100,00
99,00
99,50
91,30
85,80
99,70
57,10
57,10
82,50
0,00
37,50
98,60
280.000,00
276.132,77
98,60
280.000,00
36.500,00
36.500,00
36.500,00
276.132,77
33.168,50
33.168,50
33.168,50
98,60
90,90
90,90
90,90
296.000,00
296.000,00
40.000,00
256.000,00
976.500,00
266.500,00
266.500,00
10.000,00
10.000,00
700.000,00
285.176,02
285.176,02
33.000,00
252.176,02
481.126,44
262.780,22
262.780,22
0,00
0,00
218.346,22
96,30
96,30
82,50
98,50
49,30
98,60
98,60
0,00
0,00
31,20
700.000,00
735.000,00
75.000,00
75.000,00
75.000,00
660.000,00
218.346,22
738.089,36
75.565,00
75.565,00
75.565,00
662.524,36
31,20
100,40
100,80
100,80
100,80
100,40
Stranica 630 - Broj 7
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
421
4212
4214
422
4221
Građevinski objekti
Poslovni objekti
Ostali građevinski objekti
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
II.
POSEBNI DIO
650.000,00
500.000,00
150.000,00
10.000,00
10.000,00
6. srpnja 2012.
651.875,22
502.437,52
149.437,70
10.649,14
10.649,14
100,30
100,50
99,60
106,50
106,50
Članak 3.
Izvršenje Proračuna po proračunskim korisnicima (ekonomska klasifikacija), programima, aktivnostima
i projektima je sljedeće:
BROJ
KONTA
VRSTA RASHODA / IZDATKA
PLANIRANO
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI
3.032.000,00
2.958.880,87
97,59
243.500,00
243.500,00
243.500,00
243.500,00
224.807,00
224.807,00
224.807,00
224.807,00
92,30
92,30
92,30
92,30
99.500,00
99.500,00
87.500,00
87.500,00
70.000,00
2.500,00
15.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
80.464,52
80.464,52
79.656,33
79.656,33
62.559,36
2.143,88
14.953,09
808,19
808,19
808,19
0,00
0,00
0,00
80,90
80,90
91,00
91,00
89,40
85,80
99,70
40,40
40,40
40,40
0,00
0,00
0,00
57.000,00
57.000,00
39.000,00
2.000,00
2.000,00
5.000,00
5.000,00
32.000,00
59.342,48
59.342,48
41.342,48
2.152,35
2.152,35
5.000,00
5.000,00
34.190,13
104,10
104,10
106,00
107,60
107,60
100,00
100,00
106,80
32.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
85.000,00
85.000,00
85.000,00
85.000,00
85.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
34.190,13
18.000,00
18.000,00
18.000,00
85.000,00
85.000,00
85.000,00
85.000,00
85.000,00
0,00
0,00
0,00
106,80
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE
GLAVA 01 OPĆINSKO VIJEĆE
Glavni program A01 REDOVNA DJELATNOST OPĆINE SOKOLOVAC
Program 1000 Djelatnost predstavničkih i izvršnih tijela
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost Općinskog vijeća, općinskog načelnika i radnih tijela
3
32
329
3291
3294
3299
34
343
3434
38
385
3851
Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Naknade predsjedniku i članovima OV i radnih tijela
Članarina Savezu općina
Izdaci za proslavu Dana Općine
Financijski rashodi
Ostali financijski rashodi
Naknada za uređenje voda
Donacije i ostali rashodi
Izvanredni rashodi
Proračunska zaliha
Aktivnost A100002 Redovna djelatnost Vijeća srpske nacionalne manjine
3
32
322
3221
324
3241
329
Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
Rashodi za materijal i energiju
Materijalni troškovi izbora za VSNM
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Naknada troškova izborne promidžbe članovima VSNM
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Naknade članovima Povjerenstva i biračkih odbora za izbore za
3291
VSNM
38
Donacije i ostali rashodi
381
Tekuće donacije
3811
Tekuće donacije u novcu VSNM
Aktivnost A100003 Redovna djelatnost Vatrogasne zajednice
3
Rashodi poslovanja
38
Donacije i ostali rashodi
381
Tekuće donacije
3811
Vatrogasna zajednica Općine
Aktivnost A100004 Redovna djelatnost postrojbi civilne zaštite
3
Rashodi poslovanja
38
Donacije i ostali rashodi
OSTVARENO INDEKS
6. srpnja 2012.
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
381
Tekuće donacije
3811
Civilna zaštita
RAZDJEL 002 OPĆINSKI NAČELNIK
GLAVA 01 OPĆINSKI NAČELNIK
Glavni program A01 REDOVNA DJELATNOST OPĆINE SOKOLOVAC
Program 1000 Djelatnost predstavničkih i izvršnih tijela
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost Općinskog vijeća, općinskog načelnika i radnih tijela
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323
Rashodi za usluge
3233
Usluge promidžbe i informiranja
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
3291
Naknade općinskom načelniku i zamjenicima
3293
Reprezentacija
Tekući projekt T100001 Otkup zemljišta za drugi trak na D-41
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
41
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
411
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
4111
Otkup zemljišta
RAZDJEL 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
GLAVA 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Glavni program A01 REDOVNA DJELATNOST OPĆINE SOKOLOVAC
Program 1001 Djelatnost Jedinstvenog upravnog odjela
Aktivnost A100001 Administrativni poslovi
3
Rashodi poslovanja
31
Rashodi za zaposlene
311
Plaće
3111
Plaće za redovan rad
3113
Plaće za prekovremeni rad
312
Ostali rashodi za zaposlene
3121
Ostali rashodi za zaposlene
313
Doprinosi na plaće
3132
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
3133
Doprinosi za zapošljavanje
32
Materijalni rashodi
321
Naknade troškova zaposlenima
3211
Službena putovanja
3212
Naknade za prijevoz na posao i s posla
3212
Naknade za prijevoz za rad na terenu
3213
Stručno usavršavanje zaposlenika
322
Rashodi za materijal i energiju
3221
Uredski materijal
3221
Literatura
3221
Materijal i sredstva za čišćenje
3223
Energija
3225
Sitni inventar
323
Rashodi za usluge
3231
Usluge telefona i pošte
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme
3237
Čišćenje uredskih prostorija
34
Financijski rashodi
343
Ostali financijski rashodi
3431
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
3433
Zatezne kamate
Broj 7
- Stranica 631
2.000,00
2.000,00
249.500,00
249.500,00
249.500,00
249.500,00
0,00
0,00
249.723,87
249.723,87
249.723,87
249.723,87
0,00
0,00
100,10
100,10
100,10
100,10
174.500,00
174.500,00
174.500,00
4.500,00
4.500,00
170.000,00
154.000,00
16.000,00
75.000,00
75.000,00
75.000,00
75.000,00
75.000,00
3.442.500,00
3.442.500,00
538.200,00
538.200,00
528.200,00
528.200,00
341.700,00
275.000,00
273.000,00
2.000,00
20.000,00
20.000,00
46.700,00
42.000,00
4.700,00
160.500,00
65.000,00
4.000,00
32.000,00
23.000,00
6.000,00
47.000,00
8.000,00
6.000,00
2.000,00
28.000,00
3.000,00
48.500,00
14.500,00
21.000,00
13.000,00
26.000,00
26.000,00
13.000,00
1.000,00
174.158,87
174.158,87
174.158,87
1.540,00
1.540,00
172.618,87
158.017,44
14.601,43
75.565,00
75.565,00
75.565,00
75.565,00
75.565,00
2.834.949,53
2.834.949,53
503.111,34
503.111,34
492.462,20
492.462,20
340.421,33
273.408,86
272.634,71
774,15
19.986,12
19.986,12
47.026,35
42.378,38
4.647,97
136.870,67
54.996,00
1.288,00
27.852,00
20.256,00
5.600,00
37.904,55
4.612,79
4.064,50
1.063,51
26.461,29
1.702,46
43.970,12
12.562,27
19.141,17
12.266,68
15.170,20
15.170,20
10.727,57
0,00
99,80
99,80
99,80
34,20
34,20
101,50
102,60
91,30
100,80
100,80
100,80
100,80
100,80
82,40
82,40
93,50
93,50
93,20
93,20
99,60
99,40
99,90
38,70
99,90
99,90
100,70
100,90
98,90
85,30
84,60
32,20
87,00
88,10
93,30
80,60
57,70
67,70
53,20
94,50
56,70
90,70
86,60
91,10
94,40
58,30
58,30
82,50
0,00
Stranica 632 - Broj 7
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
3434
Sudske pristojbe
3434
Sređivanje imovinsko-pravnih odnosa
3434
Ostali nespomenuti financijski rashodi
Kapitalni projekt K100001 Opremanje općinskih prostorija
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
422
Postrojenja i oprema
4221
Uredska oprema i namještaj
Glavni program A02 GOSPODARSTVO, KOMUNALNE DJELATNOSTI I UREĐENJE PROSTORA
Program 1000 Održavanje komunalne infrastrukture
Aktivnost A100001 Održavanje javnih površina
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323
Rashodi za usluge
3234
Komunalne usluge (odvoz otpada, dimnjačarska, groblja)
38
Donacije i ostali rashodi
386
Kapitalne pomoći
3861
Modernizacija cesta
Aktivnost A100002 Održavanje nerazvrstanih cesta
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
322
Rashodi za materijal i energiju
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje cesta, mostova
3224
i poljskih puteva
323
Rashodi za usluge
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja cesta
Aktivnost A100003 Održavanje groblja
3
Rashodi poslovanja
31
Rashodi za zaposlene
311
Plaće
3111
Plaće za redovan rad
313
Doprinosi na plaće
3132
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
3133
Doprinosi za zapošljavanje
32
Materijalni rashodi
321
Naknade troškova zaposlenima
3212
Naknade za prijevoz na posao i s posla
3212
Naknade za prijevoz za rad na terenu
322
Rashodi za materijal i energiju
3221
3223
3224
323
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
Motorni benzin i dizel gorivo
Potrošni materijal (flaks, rukavice i sl.)
Rashodi za usluge
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme (kosilice)
3232
Avionsko snimanje i izrada planova groblja
Aktivnost A100004 Održavanje javne rasvjete
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
322
Rashodi za materijal i energiju
3223
Javna rasvjeta
323
Rashodi za usluge
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (javna rasvjeta)
Aktivnost A100005 Održavanje općinskih zgrada
3
Rashodi poslovanja
6. srpnja 2012.
1.000,00
5.000,00
6.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
4.442,63
10.649,14
10.649,14
10.649,14
10.649,14
10.649,14
0,00
0,00
74,00
106,50
106,50
106,50
106,50
106,50
1.882.800,00
1.382.800,00
735.000,00
735.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
700.000,00
700.000,00
700.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
15.000,00
1.325.124,21
830.406,83
255.034,00
255.034,00
36.687,78
36.687,78
36.687,78
218.346,22
218.346,22
218.346,22
158.853,60
158.853,60
158.853,60
8.492,25
70,40
60,10
34,70
34,70
104,80
104,80
104,80
31,20
31,20
31,20
79,40
79,40
79,40
56,60
15.000,00
185.000,00
185.000,00
107.800,00
107.800,00
43.900,00
37.200,00
37.200,00
6.700,00
6.000,00
700,00
63.900,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
7.900,00
8.492,25
150.361,35
150.361,35
105.176,85
105.176,85
51.527,09
43.965,10
43.965,10
7.561,99
6.814,57
747,42
53.649,76
9.707,68
4.915,68
4.792,00
7.212,16
56,60
81,30
81,30
97,60
97,60
117,40
118,20
118,20
112,90
113,60
106,80
84,00
97,10
98,30
95,80
91,30
1.900,00
4.000,00
2.000,00
46.000,00
1.865,76
3.887,30
1.459,10
36.729,92
98,20
97,20
73,00
79,80
12.000,00
34.000,00
275.000,00
275.000,00
275.000,00
205.000,00
205.000,00
70.000,00
70.000,00
65.000,00
65.000,00
8.495,27
28.234,65
259.024,85
259.024,85
259.024,85
195.162,91
195.162,91
63.861,94
63.861,94
52.317,53
52.317,53
70,80
83,00
94,20
94,20
94,20
95,20
95,20
91,20
91,20
80,50
80,50
6. srpnja 2012.
32
322
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
Materijalni rashodi
Rashodi za materijal i energiju
3224
Tekuće i investicijsko održavanje općinskih zgrada - materijal
323
Rashodi za usluge
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Program 1001 Gradnja komunalne infrastrukture
Kapitalni projekt K100001 Izgradnja sekundarnog vodovoda
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421
Građevinski objekti
4214
Izgradnja sekundarnog vodovoda
Program 1002 Gospodarstvo
Aktivnost A100001 Potpore poljoprivrednicima
3
Rashodi poslovanja
35
Subvencije
Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim
352
poduzetnicima izvan javnog sektora
3523
Umjetno osjemenjivanje goveda
Aktivnost A100002 Potpore kućanstvima - sistemska deratizacija
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323
Rashodi za usluge
3236
Sistemska deratizacija
Glavni program A03 DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Program 1000 Osnovno školstvo
Aktivnost A100001 Program Osnovne škole Sokolovac (izvanškolske aktivnosti, natjecanja, školski list)
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323
Rashodi za usluge
3237
Ugovori o djelu - OŠ Sokolovac
36
Potpore
363
Potpore unutar opće države
3631
Osnovno školstvo
Kapitalni projekt K100001 Dogradnja OŠ Sokolovac i školske športske dvorane
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421
Građevinski objekti
4212
Dogradnja Osnovne škole
Program 1001 Predškolski odgoj
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost predškolskog odgoja u sklopu OŠ
Sokolovac
3
32
323
3237
36
363
3631
Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Ugovori o djelu - predškolski odgoj
Potpore
Potpore unutar opće države
Predškolski odgoj
Aktivnost A100002 Sufinanciranje predškolskog odgoja za polaznike vrtića
3
37
372
Rashodi poslovanja
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge
naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Broj 7
- Stranica 633
65.000,00
30.000,00
52.317,53
27.952,18
80,50
93,20
30.000,00
35.000,00
35.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
350.000,00
280.000,00
280.000,00
280.000,00
27.952,18
24.365,35
24.365,35
149.437,70
149.437,70
149.437,70
149.437,70
149.437,70
149.437,70
345.279,68
276.132,77
276.132,77
276.132,77
93,20
69,60
69,60
99,60
99,60
99,60
99,60
99,60
99,60
98,70
98,60
98,60
98,60
280.000,00
280.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
1.021.500,00
528.000,00
276.132,77
276.132,77
69.146,91
69.146,91
69.146,91
69.146,91
69.146,91
1.006.713,98
527.296,16
98,60
98,60
98,80
98,80
98,80
98,80
98,80
98,60
99,90
28.000,00
28.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
24.858,64
24.858,64
9.130,14
9.130,14
9.130,14
15.728,50
15.728,50
15.728,50
88,80
88,80
91,30
91,30
91,30
87,40
87,40
87,40
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
98.000,00
502.437,52
502.437,52
502.437,52
502.437,52
502.437,52
96.281,58
100,50
100,50
100,50
100,50
100,50
98,20
36.000,00
36.000,00
17.500,00
17.500,00
17.500,00
18.500,00
18.500,00
18.500,00
34.461,58
34.461,58
17.021,58
17.021,58
17.021,58
17.440,00
17.440,00
17.440,00
95,70
95,70
97,30
97,30
97,30
94,30
94,30
94,30
62.000,00
62.000,00
61.820,00
61.820,00
99,70
99,70
62.000,00
62.000,00
61.820,00
61.820,00
99,70
99,70
Stranica 634 - Broj 7
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
3722
Sufinanciranje vrtića
Program 1002 Šport
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost športskih klubova
3
Rashodi poslovanja
38
Donacije i ostali rashodi
381
Tekuće donacije
3811
Športski klubovi
Program 1003 Kultura i tehnička kultura
Aktivnost A100001 Sufinanciranje bibliobusa
3
Rashodi poslovanja
38
Donacije i ostali rashodi
381
Tekuće donacije
3811
Sufinanciranje Bibliobusa
Aktivnost A100002 Vjerske zajednice
3
Rashodi poslovanja
38
Donacije i ostali rashodi
381
Tekuće donacije
3811
Obnova sakralnih objekata
Aktivnost A100003 Redovna djelatnost udruga
3
Rashodi poslovanja
38
Donacije i ostali rashodi
381
Tekuće donacije
3811
Donacije udrugama
3811
Ostale donacije
Program 1004 Socijalni program
Aktivnost A100001 Troškovi ogrjeva socijalno ugroženim obiteljima
3
Rashodi poslovanja
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge
37
naknade
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
3722
Podmirenje troškova ogrjeva
Aktivnost A100002 Pomoći obiteljima u novcu i naravi
3
Rashodi poslovanja
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge
37
naknade
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
3721
Pomoć obiteljima za rođenje djeteta
3722
Prehrana učenika
3722
Ukop socijalnih slučajeva
3722
Pomoć obiteljima
3722
Darovi djeci
3722
Sufinanciranje troškova gerontodomaćice
38
381
3811
Donacije i ostali rashodi
Tekuće donacije
Gradsko društvo Crvenog križa
Članak 4.
Sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju
Proračuna su sljedeći financijski izvještaji:
1. Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca
2011. godine, obrazac PR-RAS
6. srpnja 2012.
62.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
68.500,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
11.500,00
11.500,00
11.500,00
11.500,00
6.000,00
5.500,00
237.000,00
54.000,00
54.000,00
61.820,00
89.975,00
89.975,00
89.975,00
89.975,00
89.975,00
89.975,00
66.805,22
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
48.605,22
48.605,22
48.605,22
48.605,22
48.605,22
11.200,00
11.200,00
11.200,00
11.200,00
6.000,00
5.200,00
226.356,02
59.850,00
59.850,00
99,70
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
97,50
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
97,20
97,20
97,20
97,20
97,20
97,40
97,40
97,40
97,40
100,00
94,50
95,50
110,80
110,80
54.000,00
54.000,00
54.000,00
183.000,00
183.000,00
59.850,00
59.850,00
59.850,00
166.506,02
166.506,02
110,80
110,80
110,80
91,00
91,00
180.000,00
180.000,00
40.000,00
25.000,00
12.000,00
37.000,00
56.000,00
10.000,00
163.506,02
163.506,02
33.000,00
25.988,50
4.170,74
37.460,78
52.890,00
9.996,00
90,80
90,80
82,50
104,00
34,80
101,20
94,40
100,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
100,00
100,00
100,00
2. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca
2011. godine, obrazac RAS-funkcijski
3. Bilanca na dan 31. prosinca 2011. godine, obrazac BIL
4. Promjene u vrijednosti imovine i obveza za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2011. godine,
obrazac P-VRIO
6. srpnja 2012.
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
5. Izvještaj o novčanim tijekovima za razdoblje od 1.
siječnja do 31.prosinca 2011. godine, obrazac NT
6. Izvještaj o obvezama za razdoblje od 1. listopada
do 31. prosinca 2011. godine, obrazac Obveze
7. Bilješke uz financijske izvještaje.
Članak 5.
Ostvareni manjak prihoda i primitaka u svoti
167.777,20 kuna podmirit će se iz Proračuna Općine
Sokolovac za 2012. godinu.
III.
ZAVRŠNA ODREDBA
- Stranica 635
8.
Na temelju članka 39. Zakona o proračunu
("Narodne novine" broj 87/08) i članka 30. Statuta
Općine Sokolovac ("Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije" broj 10/09), Općinsko vijeće Općine Sokolovac na 21. sjednici održanoj
11. lipnja 2012. donijelo je
IZMJENE I DOPUNE
PRORAČUNA OPĆINE SOKOLOVAC ZA 2012.
GODINU I PROJEKCIJA ZA 2013. I 2014. GODINU
Članak 6.
Članak 1.
Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna
stupa na snagu osmog dana od dana objave
u
"Službenom glasniku Koprivničko-križevačke
županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SOKOLOVAC
KLASA: 400-05/12-01/02
URBROJ: 2137/14-12-1
Sokolovac, 11. lipnja 2011.
Broj 7
U Proračunu Općine Sokolovac za 2012.
godinu i projekcijama za 2013. i 2014. godinu
("Službeni glasnik Koprivničko- križevačke
županije" broj 15/11), u članku 1. u dijelu Proračuna
Općine Sokolovac za 2012. godinu (u daljnjem
tekstu: Proračun) mijenjaju se: A. Račun prihoda i
rashoda za 2012. godinu i B. Račun financiranja za
2012. godinu, kako slijedi:
PREDSJEDNIK:
Stjepan Drveni v.r.
PRORAČUN
ZA 2012.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
Prihodi poslovanja
Rashodi poslovanja
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
RAZLIKA - MANJAK
B. RAČUN FINANCIRANJA
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
NETO FINANCIRANJE
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE
POVEĆANJE/
SMANJENJE
NOVI PRORAČUN ZA 2012.
3.111.000,00
3.064.000,00
47.000,00
0,00
27.400,00
27.400,00
0,00
0,00
3.138.400,00
3.091.400,00
47.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Članak 2.
U članku 2. Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i
rashoda i Računu financiranja u Proračunu povećavaju se ili se smanjuju, kako slijedi:
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
Broj konta
6
61
611
613
VRSTA PRIHODA / RASHODA
Prihodi poslovanja
Prihodi od poreza
Porez i prirez na dohodak
Porezi na imovinu
PRORAČUN POVEĆANJE/ NOVI PRORAZA 2012.
SMANJENJE
ČUN ZA 2012.
3.111.000,00
27.400,00
3.138.400,00
1.439.000,00
0,00
1.439.000,00
1.384.000,00
0,00
1.384.000,00
35.000,00
0,00
35.000,00
Stranica 636 - Broj 7
614
63
633
64
641
642
65
652
653
66
663
3
31
311
312
313
32
321
322
323
329
34
343
35
352
36
363
37
372
38
381
385
386
4
41
412
42
422
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
Porezi na robu i usluge
Potpore
Potpore iz proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od financijske imovine
Prihodi od nefinancijske imovine
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima
Prihodi po posebnim propisima
Komunalni doprinosi i naknade
Ostali prihodi
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Plaće
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Materijalni rashodi
Naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Financijski rashodi
Ostali financijski rashodi
Subvencije
Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim
poduzetnicima izvan javnog sektora
Potpore
Potpore unutar opće države
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Donacije i ostali rashodi
Tekuće donacije
Izvanredni rashodi
Kapitalne pomoći
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
Nematerijalna imovina
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Postrojenja i oprema
6. srpnja 2012.
20.000,00
407.000,00
407.000,00
755.000,00
3.000,00
752.000,00
0,00
13.500,00
13.500,00
1.900,00
1.900,00
0,00
20.000,00
420.500,00
420.500,00
756.900,00
4.900,00
752.000,00
500.000,00
472.000,00
28.000,00
10.000,00
10.000,00
3.064.000,00
384.600,00
311.000,00
20.000,00
53.600,00
1.129.500,00
75.000,00
305.000,00
488.000,00
261.500,00
47.400,00
47.400,00
280.000,00
12.000,00
-8.000,00
20.000,00
0,00
0,00
27.400,00
12.900,00
11.000,00
0,00
1.900,00
-500,00
-1.500,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
512.000,00
464.000,00
48.000,00
10.000,00
10.000,00
3.091.400,00
397.500,00
322.000,00
20.000,00
55.500,00
1.129.000,00
73.500,00
306.000,00
488.000,00
261.500,00
47.400,00
47.400,00
280.000,00
280.000,00
36.500,00
36.500,00
0,00
0,00
0,00
280.000,00
36.500,00
36.500,00
295.000,00
295.000,00
891.000,00
276.000,00
15.000,00
600.000,00
47.000,00
32.000,00
32.000,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
295.000,00
295.000,00
906.000,00
291.000,00
15.000,00
600.000,00
47.000,00
32.000,00
32.000,00
15.000,00
15.000,00
Članak 3.
Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u ukupnoj svoti 3.138.400,00 kuna raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Izmjena i dopuna Proračuna, kako slijedi:
Broj konta
VRSTA RASHODA/IZDATKA
UKUPNO RASHODI / IZDACI
RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE
GLAVA 01 Općinsko vijeće
Glavni program A01 REDOVNA DJELATNOST OPĆINE SOKOLOVAC
Program 1000 Djelatnost predstavničkih i izvršnih tijela
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost Općinskog vijeća, Općinskog
načelnika i radnih tijela
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
34
Financijski rashodi
343
Ostali financijski rashodi
38
Donacije i ostali rashodi
381
Tekuće donacije
385
Izvanredni rashodi
PRORAČUN POVEĆANJE/ NOVI PRORAZA 2012.
SMANJENJE
ČUN ZA 2012.
3.111.000,00
27.400,00
3.138.400,00
208.500,00
15.000,00
223.500,00
208.500,00
15.000,00
223.500,00
208.500,00
15.000,00
223.500,00
208.500,00
15.000,00
223.500,00
103.500,00
103.500,00
87.500,00
87.500,00
1.000,00
1.000,00
15.000,00
0,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
118.500,00
118.500,00
87.500,00
87.500,00
1.000,00
1.000,00
30.000,00
15.000,00
15.000,00
6. srpnja 2012.
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
AktivnostA100002Redovnadjelatnost Vijeća srpske nacionalne manjine
3
Rashodi poslovanja
38
Donacije i ostali rashodi
381
Tekuće donacije
Aktivnost A100003 Redovna djelatnost Vatrogasne zajednice
3
Rashodi poslovanja
38
Donacije i ostali rashodi
381
Tekuće donacije
Aktivnost A100004 Redovna djelatnost postrojbi civilne zaštite
3
Rashodi poslovanja
38
Donacije i ostali rashodi
381
Tekuće donacije
RAZDJEL 002 OPĆINSKI NAČELNIK
GLAVA 01 Općinski načelnik
Glavni program A01 REDOVNA DJELATNOST OPĆINE SOKOLOVAC
Program 1000 Djelatnost predstavničkih i izvršnih tijela
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost Općinskog vijeća, Općinskog
načelnika i radnih tijela
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323
Rashodi za usluge
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
RAZDJEL 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
GLAVA 01 Jedinstveni upravni odjel
Glavni program A01 REDOVNA DJELATNOST OPĆINE SOKOLOVAC
Program 1001 Djelatnost Jedinstvenog upravnog odjela
Aktivnost A100001 Administrativni poslovi
3
Rashodi poslovanja
31
Rashodi za zaposlene
311
Plaće
312
Ostali rashodi za zaposlene
313
Doprinosi na plaće
32
Materijalni rashodi
321
Naknade troškova zaposlenima
322
Rashodi za materijal i energiju
323
Rashodi za usluge
34
Financijski rashodi
343
Ostali financijski rashodi
Kapitalni projekt K100001 Opremanje općinskih prostorija
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
422
Postrojenja i oprema
Glavni program A02 GOSPODARSTVO, KOMUNALNE DJELATNOSTI I
UREĐENJE PROSTORA
Program 1000 Održavanje komunalne infrastrukture
Aktivnost A100001 Održavanje javnih površina
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323
Rashodi za usluge
38
Donacije i ostali rashodi
386
Kapitalne pomoći
Aktivnost A100002 Održavanje nerazvrstanih cesta
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
322
Rashodi za materijal i energiju
323
Rashodi za usluge
Aktivnost A100003 Održavanje groblja
3
Rashodi poslovanja
31
Rashodi za zaposlene
311
Plaće
313
Doprinosi na plaće
32
Materijalni rashodi
321
Naknade troškova zaposlenima
322
Rashodi za materijal i energiju
323
Rashodi za usluge
Broj 7
- Stranica 637
18.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
85.000,00
85.000,00
85.000,00
85.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
179.000,00
179.000,00
179.000,00
179.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
85.000,00
85.000,00
85.000,00
85.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
179.000,00
179.000,00
179.000,00
179.000,00
179.000,00
179.000,00
179.000,00
5.000,00
174.000,00
2.723.500,00
2.723.500,00
566.600,00
566.600,00
551.600,00
551.600,00
344.700,00
277.000,00
20.000,00
47.700,00
160.500,00
65.000,00
47.000,00
48.500,00
46.400,00
46.400,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.400,00
12.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
179.000,00
179.000,00
179.000,00
5.000,00
174.000,00
2.735.900,00
2.735.900,00
566.600,00
566.600,00
551.600,00
551.600,00
344.700,00
277.000,00
20.000,00
47.700,00
160.500,00
65.000,00
47.000,00
48.500,00
46.400,00
46.400,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
1.626.900,00
1.076.900,00
435.000,00
435.000,00
35.000,00
35.000,00
400.000,00
400.000,00
12.400,00
12.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.639.300,00
1.089.300,00
435.000,00
435.000,00
35.000,00
35.000,00
400.000,00
400.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
15.000,00
185.000,00
101.900,00
69.900,00
39.900,00
34.000,00
5.900,00
30.000,00
10.000,00
8.000,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.400,00
12.400,00
12.900,00
11.000,00
1.900,00
-500,00
-1.500,00
1.000,00
0,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
15.000,00
185.000,00
114.300,00
82.300,00
52.800,00
45.000,00
7.800,00
29.500,00
8.500,00
9.000,00
12.000,00
Stranica 638 - Broj 7
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
41
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
412
Nematerijalna imovina
Aktivnost A100004 Održavanje javne rasvjete
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
322
Rashodi za materijal i energiju
323
Rashodi za usluge
Aktivnost A100002 Održavanje općinskih zgrada
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
322
Rashodi za materijal i energiju
323
Rashodi za usluge
Program 1001 Gradnja komunalne infrastrukture
Kapitalni projekt K1 Izgradnja sekundarnog vodovoda
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421
Građevinski objekti
Program 1002 Gospodarstvo
Aktivnost A100001 Potpore poljoprivrednicima
3
Rashodi poslovanja
35
Subvencije
Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim
352
poduzetnicima izvan javnog sektora
Aktivnost A100002 Potpore kućanstvima - sistemska deratizacija
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323
Rashodi za usluge
Glavni program A03 DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Program 1000 Osnovno školstvo
Aktivnost A100001 Program Osnovne škole Sokolovac (izvanškolske
aktivnosti, natjecanja, školski list,...)
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323
Rashodi za usluge
36
Potpore
363
Potpore unutar opće države
Program 1001 Predškolski odgoj
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost predškolskog odgoja u sklopu
OŠ Sokolovac
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323
Rashodi za usluge
36
Potpore
363
Potpore unutar opće države
Aktivnost A100002 Sufinanciranje predškolskog odgoja za polaznike
vrtića
3
Rashodi poslovanja
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
37
druge naknade
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Program 1002 Šport
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost športskih klubova
3
Rashodi poslovanja
38
Donacije i ostali rashodi
381
Tekuće donacije
Program 1003 Kultura i tehnička kultura
Aktivnost A100001 Sufinanciranje bibliobusa
3
Rashodi poslovanja
38
Donacije i ostali rashodi
381
Tekuće donacije
Aktivnost A100002 Vjerske zajednice
3
Rashodi poslovanja
38
Donacije i ostali rashodi
381
Tekuće donacije
6. srpnja 2012.
32.000,00
32.000,00
32.000,00
270.000,00
270.000,00
270.000,00
200.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
35.000,00
35.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
350.000,00
280.000,00
280.000,00
280.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.000,00
32.000,00
32.000,00
270.000,00
270.000,00
270.000,00
200.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
35.000,00
35.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
350.000,00
280.000,00
280.000,00
280.000,00
280.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
530.000,00
28.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
280.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
530.000,00
28.000,00
28.000,00
28.000,00
10.000,00
10.000,00
18.000,00
18.000,00
96.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.000,00
28.000,00
10.000,00
10.000,00
18.000,00
18.000,00
96.000,00
36.000,00
36.000,00
17.500,00
17.500,00
18.500,00
18.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36.000,00
36.000,00
17.500,00
17.500,00
18.500,00
18.500,00
60.000,00
60.000,00
0,00
0,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
95.000,00
95.000,00
95.000,00
95.000,00
95.000,00
73.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
60.000,00
95.000,00
95.000,00
95.000,00
95.000,00
95.000,00
73.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
6. srpnja 2012.
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
Broj 7
- Stranica 639
Aktivnost A100003 Redovna djelatnost udruga
3
Rashodi poslovanja
38 Donacije i ostali rashodi
381 Tekuće donacije
Program 1004 Socijalni program
Aktivnost A100001 Troškovi ogrjeva socijalno ugroženim obiteljima
3
Rashodi poslovanja
16.000,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
238.000,00
57.000,00
57.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
238.000,00
57.000,00
57.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Aktivnost A100002 Pomoći obiteljima u novcu i naravi
3
Rashodi poslovanja
57.000,00
57.000,00
181.000,00
181.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
57.000,00
57.000,00
181.000,00
181.000,00
37
372
38
381
178.000,00
178.000,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
178.000,00
178.000,00
3.000,00
3.000,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Donacije i ostali rashodi
Tekuće donacije
Članak 4.
Članak 3.
Ove Izmjene i dopune Proračuna stupaju na
snagu osmog dana od dana objave u "Službenom
glasniku Koprivničko- križevačke županije".
Pravo na redovito godišnje financiranje iz
sredstava Proračuna imaju političke stranke koje imaju člana u Općinskom vijeću i nezavisni članovi Općinskog vijeća koji su izabrani s nezavisnih lista.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SOKOLOVAC
KLASA: 400-08/12-01/01
URBROJ: 2137/14-12-1
Sokolovac, 11. lipnja 2012.
PREDSJEDNIK:
Stjepan Drveni v.r.
9.
Na temelju članka 3. Zakona o financiranju
političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne
novine“ broj 24/11. i 61/11) i članka 30. Statuta
Općine Sokolovac („Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije“ broj 10/09), Općinsko vijeće
Općine Sokolovac na 21. sjednici održanoj 11. lipnja
2012. donijelo je
ODLUKU
o financiranju političkih stranaka i nezavisnih
članova Općinskog vijeća Općine Sokolovac
iz Proračuna Općine Sokolovac
Članak 1.
Odlukom o financiranju političkih stranaka i
nezavisnih članova Općinskog vijeća Općine Sokolovac iz Proračuna Općine Sokolovac (u daljnjem tekstu: Odluka) uređuje se način i uvjeti financiranja političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u
Općinskom vijeću Općine Sokolovac (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće).
Članak 2.
Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova Općinskog vijeća
osiguravaju se u Proračunu Općine Sokolovac (u
daljnjem tekstu: Proračun) u svoti 15.000,00 kuna
godišnje.
Članak 4.
Financijska sredstva iz članka 2. ove Odluke
političke stranke i nezavisni članovi Općinskog vijeća
mogu koristiti isključivo za ostvarenje ciljeva utvrđenih programom i statutom političke stranke odnosno
programom nezavisne liste.
Članak 5.
Sredstva iz članka 2. ove Odluke raspoređuju
se na način da se utvrdi jednaki iznos sredstava za
svakog člana Općinskog vijeća tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.
Ukoliko pojedini član (ili članovi) nakon konstituiranja Općinskog vijeća napusti ili promijeni članstvo u političkoj stranci financijska sredstva koja se
raspoređuju sukladno stavku 1. ovoga članka ostaju
političkoj stranci kojoj je član pripadao u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.
U slučaju udruživanja dviju ili više političkih
stranaka financijska sredstva koja se raspoređuju
sukladno stavku 1. ovoga članka pripadaju političkoj
stranci koja je pravni sljednik političkih stranaka koje
su udruživanjem prestale postojati.
Ukoliko nezavisni član Općinskog vijeća izabran s nezavisne liste, nakon konstituiranja Općinskog
vijeća, postane član političke stranke koja participira u
Općinskom vijeću, sredstva za redovito godišnje financiranje iz Proračuna ostaju tom članu Općinskog
vijeća izabranom s nezavisne liste.
Članak 6.
Odluku o raspoređivanju sredstava iz Proračuna prema članku 5. stavku 1. ove Odluke donosi
Stranica 640 - Broj 7
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
Općinsko vijeće.
Članak 7.
Raspoređena sredstva doznačuju se na žiroračun političke stranke, odosno na poseban račun
nezavisnog člana Općinskog vijeća iz stavka 2. ovoga članka, najkasnije do 31. prosinca za tekuću godinu.
Nezavisni članovi Općinskog vijeća dužni su
otvoriti poseban račun za redovito financiranje svoje
djelatnosti.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Službenom glasniku Koprivničkokriževačke županije“:
zastupljenih u Općinskom vijeću iznose 15.000,00
kuna.
Članak 3.
Iznos sredstava za svakog člana u Općinskom
vijeću utvrđuje se u visini 1.000,00 kuna, tako da se
pojedinoj političkoj stranci raspoređuju sredstva razmjerno broju njenih članova u Općinskom vijeću, a
kako slijedi:




OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SOKOLOVAC

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
– 5 članova 5.000,00 kuna,
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS –
4 člana 4.000,00 kuna,
HRVATSKA NARODNA STRANKA – HNS –
3
člana 3.000,00 kuna,
HRVATSKA STRANKA PRAVA 1861 – HSP 1861
– 1 član 1.000,00 kuna,
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE
– SDP – 2 člana –
2.000,00 kuna.
KLASA: 402-01/12-01/09
URBROJ: 2137/14-12-1
Sokolovac, 11. lipnja 2012.
PREDSJEDNIK:
Stjepan Drveni v.r.
Članak 4.
Ukoliko se tijekom proračunske godine izmijeni sastav Općinskog vijeća, sredstva raspoređena
ovom Odlukom neće se preraspodijeliti.
10.
Na temelju članka 7. Zakona o financiranju
političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne
novine“ broj 24/11. i 61/11) i članka 30. Statuta
Općine Sokolovac („Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije“ broj 10/09), Općinsko vijeće Općine Sokolovac na 21. sjednici održanoj 11. lipnja
2012. donijelo je
ODLUKU
o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za
rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom
vijeću Općine Sokolovac za razdoblje od
1. siječnja do 31. prosinca 2012. godine
Članak 5.
Sredstva utvrđena u članku 3. i 4. ove Odluke
doznačuju se na žiro-račun političke stranke najkasnije do 31. prosinca tekuće godine.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Službenom glasniku Koprivničkokriževačke županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SOKOLOVAC
Članak 1.
Odlukom o raspoređivanju redovitih godišnjih
sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u
Općinskom vijeću Općine Sokolovac za razdoblje od
1. siječnja do 31. prosinca 2012. godine (u daljnjem
tekstu: Odluka) određuje se način raspoređivanja
sredstava iz Proračuna Općine Sokolovac za 2012.
godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) za financiranje
rada političkih stranaka zastupljenih u Općinskom
vijeću Općine Sokolovac (u daljnjem tekstu: Općinsko
vijeće), a za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca
2012. godine.
Članak 2.
Sredstva planirana u Proračunu za redovno
godišnje financiranje rada političkih stranaka
6. srpnja 2012.
KLASA: 402-01/12-01/10
URBROJ: 2137/14-12-1
Sokolovac, 11. lipnja 2012.
PREDSJEDNIK:
Stjepan Drveni v.r.
11.
Na temelju članka 9. stavka 3. Zakona o zaštiti
i spašavanju ("Narodne novine" broj 174/04, 79/07,
38/09. i 127/10), članka 10. stavka 1. Pravilnika o
mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i
spašavanja ("Narodne novine" broj 40/08. i 44/08) i
članka 30. Statuta Općine Sokolovac ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 10/09),
Općinsko vijeće Općine Sokolovac na 21. sjednici
6. srpnja 2012.
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
održanoj 11. lipnja 2012. donijelo je
Broj 7
- Stranica 641
12.
RJEŠENJE
o izmjeni Rješenja o imenovanju načelnika,
zamjenika načelnika i članova Stožera zaštite i
spašavanja Općine Sokolovac
Na temelju članka 57. Zakona o proračunu
("Narodne novine" broj 87/08) i članka 30. Statuta
Općine Sokolovac ("Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije" broj 10/09), Općinsko vijeće Općine Sokolovac na 21. sjednici održanoj 11. lipnja
2012. donijelo je
I.
U Rješenju o imenovanju načelnika, zamjenika
načelnika i članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Sokolovac („Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije“ broj 10/09) u točci I. podtočka 6.
mijenja se i glasi:
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava
Proračunske zalihe Proračuna Općine Sokolovac
za 2011. godinu za razdoblje od 1. siječnja do
31. prosinca 2011. godine
I.
„6. Dragutin Brljak, načelnik Policijske postaje Koprivnica, za člana,“.
U istoj točci, podtočka 7. mijenja se i glasi:
„7. Goran Golubić, zapovjednik Vatrogasne zajednice
Općine Sokolovac, za člana,“.
Usvaja se Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Sokolovac za
2011. godinu za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2011. godine.
II.
U istoj točci, podtočka 9. mijenja se i glasi:
„9. Eufemija Šprljan, predsjednica Društva Crvenog
križa Općine Sokolovac, za člana.“.
Izvješće iz točke I. ovog Zaključka njegov je
sastavni dio i nalazi se u prilogu.
II.
III.
Ovo Rješenje objavit će se u "Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije".
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SOKOLOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SOKOLOVAC
KLASA: 810-03/12-01/05
URBROJ: 2137/14-12-1
Sokolovac, 11. lipnja 2012.
KLASA: 400-05/12-01/03
URBROJ: 2137/14-12-1
Sokolovac, 11. lipnja 2012.
PREDSJEDNIK:
Stjepan Drveni v.r.
PREDSJEDNIK:
Stjepan Drveni v.r.
OPĆINA SVETI IVAN ŽABNO
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
I.
8.
Na temelju članka 13. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10), članka 9. Pravilnika o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije („Narodne novine“ broj 35/94, 110/05. i
28/10) i članka 30. Statuta Općine Sveti Ivan Žabno
(„Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“
broj 9/09), Općinsko vijeće Općine Sveti Ivan Žabno
na 22. sjednici održanoj 11. lipnja 2012. donijelo je
RJEŠENJE
o imenovanju Stručnog tima za izradu Procjene
ugroženosti od požara na području Općine Sveti
Ivan Žabno i Plana zaštite od požara na području
Općine Sveti Ivan Žabno
U Stručni tim za izradu Procjene ugroženosti
od požara na području Općine Sveti Ivan Žabno i
Plana zaštite od požara na području Općine
Sveti Ivan Žabno ( u daljnjem tekstu: Stručni tim),
imenuju se:
1.
2.
3.
Vladimir Oguman,Općinski načelnik Općine
Sveti Ivan Žabno, za voditelja,
Zvonimir Kučina, predsjednik Vatrogasne zajednice Općine Sveti Ivan Žabno, za člana,
Ivan Kunjek, zapovjednik Vatrogasne zajednice
Općine Sveti Ivan Žabno, za člana.
Stranica 642 - Broj 7
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
II.
Stručni tim ima zadaću izraditi Procjenu
ugroženosti od požara na području Općine Sveti Ivan
Žabno i Plan zaštite od požara na području Općine
Sveti Ivan Žabno.
III.
Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“.
6. srpnja 2012.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SVETI IVAN ŽABNO
KLASA: 214-05/12-01/01
URBROJ: 2137/19-02/1-12-2
Sveti Ivan Žabno, 11. lipnja 2012.
PREDSJEDNIK:
Mirko Habijanec v.r.
6. srpnja 2012.
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
Broj 7
- Stranica 643
SADRŽAJ
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
AKTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
68. Zaključak o prihvaćanju Informacije o lov- 503
nom gospodarstvu tijekom 2011. godine na
području Koprivničko-križevačke županije
56. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju 499
predsjednika i članova Savjeta za zdravlje
69. Zaključak o donošenju Plana zaštite i spa- 503
šavanja Koprivničko-križevačke županije
57. Rješenje o dopuni Rješenja o razrješenju i 499
imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća „PORE“ Razvojne agencije Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu
razvojnih
aktivnosti
u
Koprivničkokriževačkoj županiji
70. Zaključak o donošenju Plana civilne zaštite 504
Koprivničko-križevačke županije
58. Rješenje o imenovanju članova Savjeta za 500
socijalnu skrb u Koprivničko-križevačkoj
županiji
72. Plan
zaštite i spašavanja Koprivničko- 504
križevačke županije
59. Rješenje o imenovanju članova Upravnog 500
vijeća Doma za starije i nemoćne osobe
Koprivnica
60. Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o proved- 501
bi Županijske razvojne strategije Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2011.2013. za 2011. godinu
71. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi 504
Plana gospodarenja otpadom Koprivničkokriževačke županije 2008-2015., stanje u
2011. godini
73. Plan civilne zaštite Koprivničko-križevačke 542
županije
74. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja 560
otpadom KKŽ 2008-2015., prikaz stanje u
2011.god.
AKTI ŽUPANA
61. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o kreditira- 501
nju studenata Koprivničko-križevačke županije za 2011. godinu
30. Zaključak o davanju suglasnosti na 596
Odluku o raskidu Ugovora o osnivanju
prava građenja
62. Zaključak o prihvaćanju Informacije o reali- 501
zaciji Tekućeg projekta T-100012 poticanja
novih višegodišnjih nasada voćnjaka i jagoda u 2011. godini i Informacije o stanju u
voćarstvu
na
području
Koprivničkokriževačke županije u 2011. godini
31. Zaključak o davanju suglasnosti na I. izmje- 596
ne i dopune Financijskog plana Zavoda za
prostorno uređenje Koprivničko-križevačke
županije za 2012. godinu
63. Zaključak o usvajanju Informacije o stanju u 502
povrtlarstvu na području Koprivničkokriževačke županije u 2011. godini
64. Zaključak o davanju suglasnosti županu 502
Koprivničko-križevačke županije na zaključenje Sporazuma o sufinanciranju troškova
izvođenja programa stručne logopedske
pomoći djeci predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta
65. Zaključak o davanju suglasnosti županu 502
Koprivničko-križevačke županije na zaključenje Sporazuma o obavljanju i financiranju
galerijske djelatnosti u Galeriji naivne umjetnosti u Hlebinama
66. Zaključak o davanju suglasnosti na Statu- 502
tarnu odluku o izmjenama Statuta „PORE“
Razvojne agencije Podravine i Prigorja za
promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u
Koprivničko-križevačkoj županiji
67. Zaključak o davanju suglasnosti na Prijed- 503
log Statuta Doma za starije i nemoćne
osobe Koprivnica
32. Zaključak o davanju suglasnosti na Spora- 597
zum o uvjetima i načinu upotrebe prostora
te korištenju i raspolaganju opremom koja
se koristi za obavljanje hitne medicinske
pomoći te o prijenosu prava i obveza iz radnog odnosa radnika Doma zdravlja koje
preuzima Zavod za hitnu medicinu
33. Zaključak o povjeravanju poslova izrade 597
Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Koprivnički Bregi sa smanjenim
sadržajem
OPĆINA KOPRIVNIČKI BREGI
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
6. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kopriv- 598
nički Bregi za 2012. godinu i projekcije za
2013. i 2014. godinu
7. Program o izmjenama Programa gradnje 604
objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Općine Koprivnički Bregi u
2012. godini
Stranica 644 - Broj 7
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
8. Program o izmjenama i dopunama Progra- 605
ma javnih potreba u športu na području
Općine Koprivnički Bregi u 2012. godini
9. Program o izmjenama i dopuni Programa 605
održavanja komunalne infrastrukture na
području Općine Koprivnički Bregi u 2012.
godini
OPĆINA MOLVE
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
9. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 604
Općine Molve za 2011. godinu
10. Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri 622
upisu djece u Dječji vrtić „Pčelica“ Molve
11. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja 624
Proračuna Općine Molve za 2011. godinu
12. Odluka o pristupanju Općine Molve udruzi 624
LAG Podravina
13. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana 625
Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Pčelica“
Molve
14. Rješenje o razrješenju i imenovanju pred- 625
sjednika Odbora za komunalne djelatnosti,
zaštitu okoliša i prostorno uređenje
15. Rješenje o razrješenju i imenovanju pot- 625
predsjednika Općinskog vijećaOpćine Molve
16. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana 626
Socijalnog vijeća
17. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana 626
Odbora za statut i poslovnik Općinskog vijeća Općine Molve
18. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana 626
Odbora za prosvjetu, kulturu, znanost i šport
Općinskog vijeća Općine Molve
19. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana 626
Odbora za predstavke i žalbe Općinskog
vijeća Općine Molve
6. srpnja 2012.
20. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana 627
Odbora za financije i proračun Općinskog
vijeća Općine Molve
OPĆINA SOKOLOVAC
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
7. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 627
Općine Sokolovac za 2011. godinu
8. Izmjene i dopune Proračuna Općine Sokolo- 635
vac za 2012. godinu i projekcija za 2013. i
2014. godinu
9. Odluka o financiranju političkih stranaka i 639
nezavisnih članova Općinskog vijeća
Općine Sokolovac iz Proračuna Općine
Sokolovac
10. Odluka o raspoređivanju redovitih godišnjih 640
sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Sokolovac
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca
2012. godine
11. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju 640
načelnika, zamjenika načelnika i članova
Stožera zaštite i spašavanja Općine Sokolovac
12. Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju 641
sredstava Proračunske zalihe proračuna
Općine Sokolovac za 2011. godinu za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2011.
godine
OPĆINA SVETI IVAN ŽABNO
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
8. Rješenje o imenovanju Stručnog tima 641
za izradu Procjene ugroženosti od požara
na području Općine Sveti Ivan Žabno i
Plana zaštite od požara na području Općine
Sveti Ivan Žabno
6. srpnja 2012.
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
Broj 7
- Stranica 645
Stranica 646 - Broj 7
“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
6. srpnja 2012.
“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” je službeno glasilo Koprivničko-križevačke županije i općina: Drnje, Đelekovec,Ferdinandovac, Gola, Gornja Rijeka, Hlebine, Kalinovac, Kalnik, Kloštar Podravski, Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec, Legrad, Molve, Novigrad Podravski, Novo Virje, Peteranec, Podravske Sesvete,
Rasinja, Sokolovac, Sveti Ivan Žabno, Sveti Petar Orehovec i Virje.
Izdaje i tiska: Koprivničko-križevačka županija, Ulica Antuna Nemčića 5, Koprivnica.
Glavni i odgovorni urednik: pročelnica Stručne službe, Marina Horvat Pavlic dipl. iur.
Telefon: (048) 658-250, telefaks (048) 622-584.
Uredništvo: Helena Matica Bukovčan, dipl. iur. i Verica Ujlaki dipl. inf.
Pretplata za 2012. godinu iznosi 360,00 kuna. Uplata se vrši na žiro-račun broj: 2386002-1800006000; poziv na
broj: 21 7390– vaš OIB (pravne osobe), 22 7390– vaš OIB.
Oslobođeno plaćanja poreza na dodanu vrijednost po članku 6. stavka 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
List izlazi prema potrebi, te se objavljuje na web stranici Koprivničko-križevačke županije: www.kckzz.hr.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
34
File Size
6 285 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content