close

Enter

Log in using OpenID

bilten - Gimnazija "Bihać"

embedDownload
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO SANSKI KANTON
JU MEDRESA “DŢEMALUDDIN ĈAUŠEVIĆ”
2013
BILTEN
KANTONALNA SMOTRA ZNANJA, STVARALAŠTVA I SPORTA
Medresa „Džemaluddin ef. Čaušević“
CAZIN
15-04-2013
Medresa „Dţemaluddin Ĉaušević“
HISTORIJAT
Grad Cazin se nalazi u najzapadnijem dijelu Bosne i Hercegovine. Udaljen je od glavnog
grada Bosne i Hercegovine, Sarajeva oko 350 km. Općina ima oko 67.000 stanovnika od kojih je
99% Muslimana - Bošnjaka.
Medresa u Cazinu je sagraĊena 1867. godine od drvene graĊe. Zapaljena je od
austougarskog okupatora, zbog oruţanog otpora koji je pruţen na ovom prostoru. Ponovo je
sagraĊena od kamena 1890. godine.
Funkcionisala je do 1918. godine, kada je zbog nedostatka materijalno-finansijskih sredstava
morala obustaviti svoj rad. Dolaskom komunistiĉke vlasti 1945. god. Medresa je oteta od Islamske
zajednice kao što je bio sluĉaj sa svim vakufskim dobrima na ovom prostoru. Ponovno je otvorena u
vremenu strahovite agresije na Bosnu i Bošnjake kada je ovo podruĉje bilo izolirano od ostalih
dijelova Bosne.
Hvala Allahu, sveĉanost otvorenja je bila u Cazinu, 08.09.1993. godine.
Medresa je dobila ime po najpoznatijem alimu sa ovog podruĉja Dţemaluddinu Ĉauševiću koji je
bio Reisul-ulema u svom vremenu.
Trenutno je jedina Medresa na podruĉju Bihaćkog muftijstva i pokriva potrebe za ovom
vrstom školovanja za oko 300.000 stanovnika Unsko-sanskog kantona. Školovanje traje ĉetiri
godine. Nastava se izvodi po Nastavnom planu i programu u koji je ukljuĉeno 28 predmeta. Škola je
priznata od strane Ministarstva obrazovanja i Rijaseta Islamske zajednice BiH. Odjeljenja su
zasebna za momke i djevojke. Pored obavezne nastave uĉenici i uĉenice uĉestvuju u radu brojnih
sekcija. Danas više niko ne sumnja u opravdanost obnovljenog rada i djelovanja Medrese.
U maju 1998. godine poĉelo se sa izgradnjom nove zgrade za potrebe Medrese i već od
2004. godine u ovom veleljepnom objektu uĉenicima je pruţena mogućnost da stjeĉu znanja uz
najsuvremenija nastavna sredstva i pomagala.
KANTONALNO TAKMIĈENJE IZ INFORMATIKE
(15.04.2013.)
JU „Gimnazija“ Cazin
Red. Br.
1
Prezime i ime
Šarić Emil
Naziv škole
Gimnazija
Razred
II
Mjesto
Cazin
Prof. Škrgić Enes
JU „ I Srednja škola“ Cazin
Red. Br.
1
2
Prezime i ime
Topić Ajla
Bajramović Muhamed
Razred
IV
II
Naziv škole
Prva Srednja Škola
Prva Srednja Škola
Mjesto
Cazin
Cazin
Prof. Beširević Danijela
JU Medresa “Džemaluddin ef. Čaušević” Cazin
Red. Br.
1
2
Prezime i ime
Dedić Demirel
Vuĉkić Ramiza
Razred
IV
IV
Naziv škole
Medresa
Medresa
Mjesto
Cazin
Cazin
Naziv škole
Gimnazija
Gimnazija
Mjesto
Bihać
Bihać
Prof. Keranović Suada
JU Gimnazija “Bihać”
Red. Br.
1
2
Prezime i ime
Avdagić Edhem
Turnić Ismar
Prof. Hodţić Jasmin
Razred
I
III
JU “Mješovita elektrotehnička i drvopreraĎivačka srednja škola” Bihać
Red. Br.
1
Prezime i ime
Ćurić Kristijan
2
Halilović Fahrudin
Naziv škole
Mješovita elektrotehniĉka i
drvopreraĊivaĉka srednja škola
Mješovita elektrotehniĉka i
drvopreraĊivaĉka srednja škola
Mjesto
Bihać
Bihać
Prof. Bećirspahić Samir
JU “Unsko-sanski koledž” Bihać
Red. Br.
1
2
Prezime i ime
Grošić Hasan
Hadţiahmetović Armin
Razred
III
IV
Naziv škole
USK Koledţ
USK Koledţ
Mjesto
Bihać
Bihać
Prof. Kasupović Senad
JU “Opća Gimnazija” Bosanska Krupa
Red. Br.
1
2
Prezime i ime
Mušeljić Eniz
Sivić Armin
Naziv škole
Opća Gimnazija
Opća Gimnazija
Mjesto
Bos. Krupa
Bos. Krupa
Prof. Sedić Mensura
JU MSŠ Sanski Most
Red. Br.
1
2
Prezime i ime
Makić Hamid
Ćorić Anes
Prof. Turkanović Edin
Razred
I
I
Naziv škole
MSŠ
MSŠ
Mjesto
S. Most
S. Most
JU “Gimnazija” Velika Kladuša
Red. Br.
1
2
Prezime i ime
Hadţić Ammar
Velić Rasim
Razred
IV
II
Naziv škole
Gimnazija
Gimnazija
Mjesto
V. Kladuša
V. Kladuša
Prof. Nezirević Elvir
JU “Mješovita srednja škola” Bužim
Red. Br.
1
2
Prezime i ime
Sijamhodţić Ramiz
Velić Ajdin
Naziv škole
MSŠ
MSŠ
Mjesto
Buţim
Buţim
Prof. Duranović Sejfudin
JU “Mješovita srednja škola” Ključ
Red. Br.
1
2
Prezime i ime
Omanović Amra
Karadţa Emir
Naziv škole
MSŠ
MSŠ
Mjesto
Kljuĉ
Kljuĉ
Prof. Harambašić Nermana
Van konkurencije
Red. Br.
1
2
Prezime i ime
Hafurić Husnija
Bašanović Ismar
3
4
5
Bakija Enver
Bajrić Dţenan
Kupinić Adnan
Naziv škole
Gimnazija
Mješovita elektrotehniĉka i
drvopreraĊivaĉka srednja škola
USK Koledţ
MSŠ
MSŠ
Mjesto
Bihać
Bihać
Bihać
Buţim
Kljuĉ
REZULTATI KANTONALNOG TAKMIČENJA IZ INFORMATIKE
Broj bodova
rb.
Prezime i ime uĉenika
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Halilović Fahrudin
Grošić Hasan
Avdagić Edhem
Turnić Ismar
Hadţić Ammar
Mušeljić Eniz
Šarić Emil
Sivić Armin
Karadţa Emir
Topić Ajla
Ćurić Kristijan
Velić Rasim
Hadţiahmetović
Armin
Sijamhodţić Ramiz
Bajramović Muhamed
Vuĉkić Ramiza
Dedić Demirel
Makić Hamid
Ćorić Anes
Velić Ajdin
Omanović Amra
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
1.
2.
3.
4.
25
10
0
0
0
0
25
0
0
0
0
0
25
25
25
25
25
25
5
10
5
0
0
0
25
25
25
25
25
25
25
25
25
10
25
25
25
25
25
25
25
25
10
25
25
25
10
5
100
85
75
75
75
75
65
60
55
35
35
30
10
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
10
0
5
0
0
0
0
0
25
10
5
5
0
0
0
0
0
Škola
Prezime i ime mentora
Šifra
Mješovita elek. i drvprv. SŠ Bihać
USK Koledţ Bihać
Gimnazija Bihać
Gimnazija Bihać
Gimnazija V. Kladuša
Opća Gimnazija Bos. Krupa
Gimnazija Cazin
Opća Gimnazija Bos. Krupa
MSŠ Kljuĉ
I srednja škola Cazin
Mješovita elek. i drvprv. SŠ Bihać
Gimnazija V. Kladuša
Prof. Bećirspahić Samir
Prof. Kasupović Senad
Prof. Hodţić Jasmin
Prof. Hodţić Jasmin
Prof. Nezirević Elvir
Prof. Sedić Mensura
Prof. Škrgić Enes
Prof. Sedić Mensura
Prof. Harambašić Nermana
Prof. Beširević Danijela
Prof. Bećirspahić Samir
Prof. Nezirević Elvir
17
4
10
23
15
16
8
13
7
5
12
11
USK Koledţ Bihać
MSŠ Buţim
I srednja škola Cazin
Medresa Cazin
Medresa Cazin
MSŠ S. Most
MSŠ S. Most
MSŠ Buţim
MSŠ Kljuĉ
Prof. Kasupović Senad
Prof. Duranović Sejfudin
Prof. Beširević Danijela
Prof. Keranović Suada
Prof. Keranović Suada
Prof. Turkanović Edin
Prof. Turkanović Edin
Prof. Duranović Sejfudin
Prof. Harambašić Nermana
20
3
9
1
6
21
18
25
14
REZULTATI KANTONALNOG TAKMIČENJA IZ INFORMATIKE (VAN KONKURENCIJE)
Rb.
1.
2.
3.
4.
5.
Prezime i ime
uĉenika
Bakija Enver
Bašanović Ismar
Kupinić Adnan
Hafurić Husnija
Bajrić Dţenan
1
25
0
0
0
0
Broj bodova
2
3
25
25
0
15
5
0
0
0
0
0
4
25
25
25
5
5
100
40
30
5
5
Škola
USK Koledţ Bihać
Mješovita elek. i drvprv. SŠ Bihać
MSŠ Kljuĉ
Gimnazija Bihać
MSŠ Buţim
Prezime i ime mentora
Prof. Kasupović Senad
Prof. Bećirspahić Samir
Prof. Harambašić Nermana
Prof. Hodţić Jasmin
Prof. Duranović Sejfudin
Šifra
Komisija:
1.
2.
3.
4.
5.
Nermana Harambašić, MSŠ Kljuĉ
___________________________________________________________________________________
Elvir Nezirović, Gimnazija V. Kladuša ____________________________________________________________________________________
Enes Škrgić, Gimnazija Cazin
____________________________________________________________________________________
Samir Bećirspahić, Mješovita elektrotehniĉka i drvopreraĊivaĉka srednja škola, Bihać ________________________________________________
Sejfudin Duranović, MSŠ Buţim
_____________________________________________________________________________________
Centralna komisija:
1. Senad Haurdić, Pedagoški zavod
2. Edin Strukan, Pedagoški zavod
3. Jasmin Hodţić, Gimnazija Bihać
2
22
19
26
24
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
475 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content