close

Enter

Log in using OpenID

Budžet Grada Bihaća za 2015. godinu

embedDownload
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO-SANSKI KANTON
GRAD BIHAĆ
GRADONAČELNIK
BUDŽET
GRADA BIHAĆA ZA 2015. GODINU
Bihać, decembar 2014. godina
Na osnovu člana 7. stav 1. Zakona o budžetima u Federaciji BiH (''Službene novine
FBiH'' broj 102/13, 9/14 i 13/14) i člana 8. stav 1. tačka 3. Statutarne Odluke o organizaciji
Grada Bihaća u skladu sa Zakonom o Gradu Bihać („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj
1/14), Gradsko vijeće Bihać na 4. sjednici održanoj dana 29.12.2014. godine, d o n o s i
BUDŽET
G R A D A B I H A Ć A Z A 2015. G O D I N U
I – OPĆI DIO
Član 1.
Budžet Grada Bihaća za 2015. godinu sastoji se od:
I – Porezni i neporezni prihodi............................................................ 24.682.138,00 KM
II – Namjenski prihodi - donacije i potpore........................................... 4.024.875,00 KM
III - UKUPNO PRIHODI (I+II) ..................................................... ... 28.707.013,00 KM
IV - Rashodi tekućeg perioda............................................................... 27.941.964,00 KM
V – Račun finansiranja ............................................................................ 735.500,00 KM
VI – Obaveze iz prethodnog perioda .............. ...................................... 29.549,00 KM
VII – UKUPNO RASHODI (IV+V+VI) .......................................... 28.707.013,00 KM
Član 2.
Prihodi i izdaci
2015. godinu kako slijedi:
po grupama utvrđuju se u Bilansu prihoda i izdataka za
RAČUN PRIHODA
Ek. Kod
PRIHODI
1
2
I - POREZNI PRIHODI
711100 Porez na dobit pojedinca
711111 Porez na dobit od privrednih i profesionalnih djelatnosti
711112 Porez na dobit od poljoprivrednih djelatnosti
711113 Porez na dobit od autorskih prava, patenata i tehničkih unapređenja
711115 Porez na prihod od imovine i imovinskih prava
713100 Porez na plaću
714100 Porez na imovinu
714110 Stalni porezi na imovinu
714111 Porez na imovinu od fizičkih lica
714112 Porez na imovinu od pravnih lica
714113 Porez na imovinu za motorna vozila
714120 Porez na nasljeđa i poklone
714130 Porez na finansijske i kapitalne transakcije
714131 Porez na promet nepokretnosti fizičkih lica
714132 Porez na promet nepokretnosti pravnih lica
715000 Porez na prodaju dobara i usluga
715130 Porez na promet proizvoda po tarifnim brojevima (zaostale obaveze)
715141 Porez na promet usluga
715211 Porez na dobitke od igara na sreću
715900 Ostali porezi na promet proizvoda i usluga
716100 Porez na dohodak
717000 Prihodi od indirektnih poreza
717131 Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji za ceste
Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne
717141
samouprave
719000 Ostali porezi
719100 Ostali porezi (zaostale obaveze)
777000 Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
777779 Uplate zaostalih obaveza od naknada za puteve iz cijene naftnih derivata
II - NEPOREZNI PRIHODI
Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih
721000
kursnih razlika
Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih
721100
institucija
Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa, patenata i
721112
autorskih prava
721121 Prihodi od iznajmljivanja zemljišta
721122 Prihodi od zakupa poslovnih prostora i ostale materijalne imovine
721200 Ostali prihodi od imovine
721211 Prihodi od kamate za depozite u banci
Prihodi od zakupa javnog vodnog dobra na površinskim vodama I
721225
kategorije
721239 Ostali prihodi od imovine
722000 Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
722100 Administrativne takse
722131 Gradske administrativne takse
722133 Taksa za ovjeravanje dokumenata
722134 Taksa za vjenčanje i druge civilne registracije
722300 Komunalne takse
722400 Gradske naknade
722431 Naknada za dodijeljeno zemljište
Naknada za dodijeljeno zemljište - Implementacija Zakona o ostvarivanju
722431-1
boračkih prava (uplata od strane Grada)
722432 Naknade za osiguranje od požara
722433 Naknada za uređenje građevinskog zemljišta
Naknada za uređenje građevinskog zemljišta - Implementacija Zakona o
722433-1
ostvarivanju boračkih prava (uplata od strane Grada)
722434 Naknada za korištenje građevinskog zemljišta
722435 Naknada na osnovu prirodnih pogodnosti - renta
Naknada na osnovu prirodnih pogodnosti - renta - Implementacija Zakona
722435-1
o ostvarivanju boračkih prava (uplata od strane Grada)
722436 Naknada po osnovu tehničkog pregleda građevina
Gradske komunalne naknade u skladu sa kantonalnim propisima za
722441
posebne namjene
722442 Naknada za izgradnju i održavanje javnih skloništa
722454 Naknada za korištenje šuma
722461 Naknade za zauzimanje javnih površina
Budžet za
2014. god.
Budžet za
2015. god.
Index
(4:3)
3
4
5
11.208.900,00 10.887.400,00
24.100,00
24.100,00
8.500,00
8.000,00
200,00
200,00
900,00
900,00
14.500,00
15.000,00
35.000,00
35.000,00
1.931.500,00 1.815.000,00
676.500,00
605.000,00
460.000,00
400.000,00
210.000,00
200.000,00
6.500,00
5.000,00
40.000,00
30.000,00
1.215.000,00 1.180.000,00
790.000,00
750.000,00
425.000,00
430.000,00
15.500,00
10.500,00
4.000,00
1.000,00
5.400,00
5.400,00
1.100,00
1.100,00
5.000,00
3.000,00
3.000.000,00 3.000.000,00
6.200.000,00 6.000.000,00
600.000,00
600.000,00
Učešće
u%
6
97,13
100,00
94,12
100,00
100,00
103,45
100,00
93,97
89,43
86,96
95,24
76,92
75,00
97,12
94,94
101,18
67,74
25,00
100,00
100,00
60,00
100,00
96,77
100,00
37,93
0,08
0,03
0,00
0,00
0,05
0,12
6,32
2,11
1,39
0,70
0,02
0,10
4,11
2,61
1,50
0,04
0,00
0,02
0,00
0,01
10,45
20,90
2,09
5.400.000,00
96,43
18,81
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
800,00
800,00
800,00
800,00
16.765.144,00 13.794.738,00
100,00
100,00
100,00
100,00
82,28
0,01
0,01
0,00
0,00
48,05
5.600.000,00
1.627.500,00
997.500,00
61,29
3,47
525.000,00
495.000,00
94,29
1,72
160.000,00
150.000,00
93,75
0,52
25.000,00
340.000,00
1.102.500,00
1.700,00
25.000,00
320.000,00
502.500,00
1.500,00
100,00
94,12
45,58
88,24
0,09
1,11
1,75
0,01
800,00
1.000,00
125,00
0,00
1.100.000,00
500.000,00
15.126.980,00 12.789.400,00
560.000,00
550.000,00
350.000,00
350.000,00
160.000,00
160.000,00
50.000,00
40.000,00
1.000.000,00 1.000.000,00
11.298.980,00 9.009.400,00
4.290.000,00 2.950.000,00
45,45
84,55
98,21
100,00
100,00
80,00
100,00
79,74
68,76
1,74
44,55
1,92
1,22
0,56
0,14
3,48
31,38
10,28
10.000,00
10.000,00
100,00
0,03
100,00
3.339.000,00
100,00
3.030.000,00
100,00
90,75
0,00
10,55
50.000,00
20.000,00
40,00
0,07
29.580,00
1.550.000,00
15.000,00
1.014.000,00
50,71
65,42
0,05
3,53
0,07
20.000,00
20.000,00
100,00
120.000,00
120.000,00
100,00
0,42
800.000,00
800.000,00
100,00
2,79
300.000,00
310.000,00
200.000,00
300.000,00
250.000,00
200.000,00
100,00
80,65
100,00
1,05
0,87
0,70
Ek. Kod
PRIHODI
1
722463
722464
722465
722500
722510
722515
722516
722520
722530
722580
722600
722700
723000
723131
731100
731110
731111
731111
731111
731120
731121
732100
732112
732112
732114
732114
732114
732114
732114
732114
733000
733110
733120
2
Naknada za zakup javnih površina od kafea i restorana
Naknada za skladištenje
Naknade za reklame postavljene na javnim površinama
Naknade i takse po Federalnim zakonima i drugim propisima
Naknade i takse za korištenje podataka i vršenje usluga iz oblasti
premjera i katastra
Naknada za korištenje podataka premjera i katastra
Naknada za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra
Vodne naknade
Cestovne naknade
Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
Prihodi od pružanja javnih usluga
Neplanirane uplate - prihodi
Novčane kazne (neporezne prirode)
Novčane kazne po propisima Grada Bihaća
SVEGA I+II
III - TEKUĆE POTPORE OD INOSTRANIH VLADA I MEĐUNARODNIH
ORGANIZACIJA
Primljene tekuće potpore od inostranih vlada
Projekat "Zeleni otoci" - sredstva Evropske unije
Projekat "Una - izvor života" - nabavka kompjuterske opreme - sredstva
Evropske unije
Una Consulting - Go WADE
Primljene tekuće potpore od međunarodnih organizacija
Sufinansiranje prioretnih projekata u strategiji - sredstva UNDP-a
741110
741111
3
Prijedlog
Budžeta za
2015. god.
5
Index
(5:3)
Učešće
u%
6
7
260.000,00
300,00
20.000,00
1.268.000,00
260.000,00
300,00
20.000,00
1.250.000,00
100,00
100,00
100,00
98,58
0,91
0,00
0,07
4,35
258.000,00
260.000,00
100,78
0,91
28.000,00
230.000,00
350.000,00
320.000,00
340.000,00
150.000,00
850.000,00
10.664,00
10.664,00
30.000,00
230.000,00
350.000,00
320.000,00
320.000,00
130.000,00
850.000,00
7.838,00
7.838,00
107,14
100,00
100,00
100,00
94,12
86,67
100,00
73,50
73,50
0,10
0,80
1,22
1,11
1,11
0,45
2,96
0,03
0,03
27.974.044,00 24.682.138,00
88,23
85,98
105.593,00
0,00
0,00
0,00
62.593,00
55.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.588,00
0,00
0,00
0,00
1.005,00
43.000,00
43.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
IV - TEKUĆE POTPORE OD OSTALIH NIVOA VLASTI
Primljeni transferi od Federacije
Savez općina i gradova FBiH - komisija Beacon shema
Primljeni tekući transferi od kantona
Vlada USK-a - alternativni i nužni smještaj
Ministarstvo za pitanje boraca i RVI USK-a - obilježavanje manifestacije
"20. god. Pogibije Saliha Dizdarića MZ Ružica"
Ministarstvo obrazovanja, kulture i sporta USK-a - projekat "Održivo
upravljanje turizmom jadranske baštine - HERA"
Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša USK-a –
projekat „Let's Do It – Očistimo zemlju za 1 dan“
Ministarstvo za pitanje boraca i RVI USK-a - obilježavanje manifestacije
"Izačiću ponosan mi budi"
49.488,00
4.960,00
4.960,00
44.528,00
22.600,00
22.000,00
0,00
0,00
22.000,00
22.000,00
44,46
0,00
0,00
49,41
97,35
0,08
0,00
0,00
0,08
0,08
428,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
V - DONACIJE
Domaće donacije
Revolving fond za poticaj u stočarstvu - mljekara Meggle
Mljekara Meggle - obilježavanje manifestacije "Ljutočka dolino nikad ne
zaboravi" u MZ Orašac
Donacije domaćih pravnih i fizičkih lica za sanaciju štete na Kantonalnoj
bolnici "Dr. Irfan Ljubijankić" Bihać
Donacija BH Telecoma za izgradnju spomen obilježja u MZ Donje
Prekounje
JP Nacionalni park „Una“ – sredstva za MZ Orašac za realizaciju projekta
snimanja filma o stradanju naroda Ljutočke doline i stanovnika grada
Bihaća
MZ Zavalje - učešće građana u održavanju lokalnog vodovoda
Donacije iz inostranstva
Donacije inostranih pravnih i fizičkih lica za sanaciju štete na Kantonalnoj
bolnici "Dr. Irfan Ljubijankić" Bihać
5.550,00
5.550,00
0,00
626.478,00 11.287,89
549.768,00 9.905,73
279.975,00
0,00
2,18
1,92
0,98
SVEGA I+II+III+IV+V
741100
Budžet za
2014. god.
VI - KAPITALNI TRANSFERI OD INOSTRANIH VLADA I
MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA
Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada
Sredstva Švicarske direkcije za razvoj i saradnju (SDC) i Republike
Slovenije - projekat "Decent"
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
268.371,00
0,00
0,93
4.750,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.422,00
76.710,00
0,00
0,00
0,00
0,27
0,00
76.710,00
0,00
0,27
28.134.675,00 25.330.616,00
90,03
88,24
157.197,00
157.197,00
100,00
0,55
157.197,00
157.197,00
100,00
0,55
157.197,00
157.197,00
100,00
0,55
742100
VII - KAPITALNI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOA VLASTI
5.938.397,00
3.219.200,00
54,21
11,21
742112
Primljeni transferi od Federacije
3.773.397,00
2.100.000,00
55,65
7,32
Grant od FBiH za kapitalne projekte
Fond za zaštitu okoliša FBiH - "Projekat odvodnje i prečišćavanja otpadnih
voda u Bihaću - odvodnja oborinskih voda - I faza"
2.000.000,00
1.000.000,00
50,00
3,48
950.000,00
1.000.000,00
105,26
3,48
Ek. Kod
1
742114
PRIHODI
Budžet za
2014. god.
Budžet za
2015. god.
Index
(4:3)
Učešće
u%
2
3
4
5
6
Federalno ministarstvo okoliša i turizma - sredstva za nabavku štandova
za održavanje sajmova
Agencija za vodno područje rijeke Save - uklanjanje materijala iz vodotoka
rijeke Une na lokalitetu kod Martin Broda
Agencija za vodno područje rijeke Save - zaštita korita i obala vodotoka od
plavljenja i erozije u naselju Pokoj
Federalno ministarstvo razvoja poduzetništva i obrta - Poslovna zona
Kamenica
Federalno ministarstvo finansija - izgradnja semafora na raskrsnici Ulica
Jablanska i Banjalučka
Federalno ministarstvo za raseljena lica i izbjeglice - projekat "Izgradnja
Romskog naselja"
Federalno ministarstvo finansija - pomoć područjima pogođenim
elementarnim nepogodama
Federalni fond za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće pomoć područjima pogođenim poplavama
Vlada FBiH - sufinansiranje troškova završetka boračke zgrade
Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica - rekonstrukcija
lokalnog puta Bosanski osredci - Martin brod
Fond za zaštitu okoliša FBiH - "Saniranje posljedica požara u Kantonalnoj
bolnici "Dr. Irfan Ljubijankić"
Primljeni transferi od kantona
Grant od USK-a za kapitalne projekte
Ministarstvo za pitanje boraca i RVI USK-a - MZ Klokot - Papari izgradnja šehidskog spomen obilježja
Ministarstvo za pitanje boraca i RVI USK-a - MZ Srbljani - izgradnja
šehidskog spomen obilježja "Kostela"
Ministarstvo za pitanje boraca i RVI USK-a - MZ Donje Prekounje izgradnja šehidskog spomen obilježja
Nabavka i postavljanje kontejnerskih posuda za selektivno odvajanje
otpada i realizacija I faze Plana prilagođavanja deponije GorjevacKruškovača - sredstva Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i
zaštitu okoliša USK-a
Ministarstvo za prostorno uređenje i građenje USK-a - Revitalizacija
Žegarske aleje
Ministarstvo za pitanje boraca i RVI USK-a - finansiranje II faze izgradnje
spomen obilježja u MZ Veliki lug
Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša USK-a –
projekat „Izgradnja reciklažnog dvorišta na području grada Bihaća
Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša USK-a –
projekat „Izrada Plana upravljanja otpadom na području grada Bihaća
742200
742213
IX- KAPITALNI TRANSFERI OD NEVLADINH IZVORA
Kapitalni transferi od pojedinaca
MZ Gornje Prekounje - učešće građana u rekonstrukciji Ul. Muje Hrnjice
MZ Veliki Lug - učešće građana u izgradnji spomen obilježja -Turbe
MZ Kamenica - rekonstrukcija lokalnog puta Kamenička-M. Mustafe
Bašeskije
MZ Veliki lug - učešće građana u rekonstrukciji kanalizacije u Ul.
Jablanska
MZ Donje Prekounje - učešće građana u izgradnji spomen obilježja
MZ Klokot-Papari - učešće građana u rekonstrukciji LP Klokot-Vrelo
Učešće građana MZ Ružica - LP šestica
Učešće građana MZ Veliki lug - rekonstrukcija Ulice Srebrenička
MZ Gata - rekonstrukcija lokalnog puta u naselju Gata
MZ Sokolac - rekonstrukcija lokalnog puta Glavica
MZ Sokolac - rekonstrukcija lokalnog puta Stjenokosti
MZ Sokolac - rekonstrukcija lokalnog puta Rogića strana
MZ Ozimice 1 - rekonstrukcija Ulice Radoslava Lopašića
MZ Ribić - rekonstrukcija LP - Nuspahića put
MZ Veliki lug - izgradnja dječijeg igrališta
MZ Kamenica - rekonstrukcija puta Muslići-Bibići
MZ Ozimice 1 - rekonstrukcija Ulice Ćamila Salihodžića
MZ Klokot-Papari - učešće građana u rekonstrukciji LP Izvorište
MZ Brekovica - učešće građana u asfaltiranju parkinga ispred džamije
UKUPNI PRIHODI + POTPORE (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)
814300
814330
814331
X - PRIMICI OD DOMAĆEG DUGOROČNOG ZADUŽIVANJA
Primici od direktnog zaduživanja
Primici od domaćih finansijskih institucija
UKUPNI PRIHODI + PRIMICI
XI - Sredstva na posebnom računu Civilne zaštite
SVEUKUPNI PRIHODI, PRIMICI I FINANSIRANJE
4.245,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
90.000,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
70.000,00
0,00
0,00
0,00
170.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
28.652,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
100.000,00
100,00
0,35
2.165.000,00
1.119.200,00
51,70
3,90
2.000.000,00
1.000.000,00
50,00
3,48
3.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
117.000,00
10.000,00
8,55
0,03
15.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
81.200,00
0,00
0,28
0,00
28.000,00
0,00
0,10
187.419,00
187.419,00
7.000,00
341,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.174,00
0,00
0,00
0,00
31.244,00
0,00
0,00
0,00
3.050,00
8.000,00
18.170,00
9.209,00
46.000,00
4.178,00
4.143,00
3.250,00
12.000,00
1.200,00
800,00
2.600,00
9.060,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.417.688,00 28.707.013,00
83,41
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.572.069,00 28.707.013,00
76,41
100,00
3.154.381,00
3.154.381,00
3.154.381,00
0,00
0,00
0,00
38.412.069,00 28.707.013,00
840.000,00
74,73
100,00
RAČUN RASHODA
Ekon.
kod
IZDACI
1
611100
611100
611100
611200
611211
611221
611221
611224
611225
611226
611227
611229
2
Bruto plaće i naknade
Bruto plaće i naknade - obaveze iz 2010. godine
Naknade za volontere
Naknada troškova zaposlenih
Naknade za prevoz s posla i na posao
Naknade za topli obrok
Naknade za topli obrok - obaveze iz 2010. godine
Regres za godišnji odmor
Otpremnina zbog odlaska u penziju
Jubilarne nagrade za stabilnost u radu, darovi djeci i sl.
Pomoć u slučaju smrti
Pomoć u slučaju ostalih bolesti
612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi - obaveze iz 2010. god.
612000 Doprinosi za volontere
613100
613200
613300
613400
613500
613600
613700
613800
613900
IZDACI ZA MATERIJAL, SITAN INVENTAR I USLUGE
Putni troškovi
Izdaci za energiju
Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge
Nabavka materijala i sitnog inventara
Izdaci za usluge prevoza i goriva
Unajmljivanje imovine,opreme i nematerijalne imovine
Izdaci za tekuće održavanje
Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa
Ugovorene i druge posebne usluge
I - TEKUĆI RASHODI
614000 Tekuća rezerva
614100 TG drugim nivoima vlasti (Lokalna izborna komisija i MZ)
614200 TG pojedincima
Implementacija Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova
614200
njihovih porodica USK-a - učešće Grada
614300 TG neprofitnim organizacijama
614800 Povrat javnih prihoda i sudske presude
II - TEKUĆI GRANTOVI
615200 KG pojedincima
615300 KG neprofitnim organizacijama
III - KAPITALNI GRANTOVI
821100 Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada
Nabavka građevina, Sredstva Civilne zaštite za posebne namjene,
821200
izgradnja i održavanje skloništa
821300 Nabavka opreme
821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje
IV - KAPITALNI IZDACI
SVEGA IZDACI (I+II+III+IV)
616300 Kamate na domaće pozajmljivanje
823300 Otplata domaćeg pozajmljivanja
V - RAČUN FINANSIRANJA
SVEGA IZDACI + RAČUN FINANSIRANJA
VI - Obaveze iz prethodnog perioda
SVEUKUPNO (I+II+III+IV+V+VI)
Budžet za
2014. god.
3
Budžet za
2015. god.
4
Index
(4:3)
5
Učešće
u%
6
6.035.270,00
333.141,00
91.185,00
1.140.580,00
35.960,00
587.654,00
223.163,00
127.890,00
68.584,00
45.529,00
27.800,00
24.000,00
6.081.586,00
4.194,00
78.960,00
868.340,00
30.700,00
608.192,00
1.474,00
122.060,00
41.280,00
5.834,00
32.800,00
26.000,00
100,77
1,26
86,59
76,13
85,37
103,49
0,66
95,44
60,19
12,81
117,99
108,33
21,19
0,01
0,28
3,02
0,11
2,12
0,01
0,43
0,14
0,02
0,11
0,09
651.936,00
36.594,00
38.077,00
658.648,00
441,00
33.810,00
101,03
1,21
88,79
2,29
0,00
0,12
2.345.535,00
57.300,00
193.500,00
392.500,00
204.500,00
99.000,00
147.710,00
84.500,00
51.000,00
1.115.525,00
10.672.318,00
2.101.172,00
43.748,00
193.325,00
396.150,00
176.203,00
108.525,00
152.750,00
86.640,00
50.825,00
893.006,00
9.827.151,00
89,58
76,35
99,91
100,93
86,16
109,62
103,41
102,53
99,66
80,05
92,08
7,32
0,15
0,67
1,38
0,61
0,38
0,53
0,30
0,18
3,11
34,23
290.000,00
256.334,00
768.597,00
120.000,00
91.771,00
1.122.687,00
41,38
35,80
146,07
0,42
0,32
3,91
80.000,00
6.664.898,00
135.000,00
8.194.829,00
50.000,00
4.652.850,00
85.000,00
6.122.308,00
62,50
0,17
69,81
62,96
74,71
16,21
0,30
21,33
28.652,00
1.588.696,00
1.617.348,00
650.000,00
0,00
1.382.281,00
1.382.281,00
180.000,00
0,00
87,01
85,47
27,69
0,00
4,82
4,82
0,63
1.515.073,00
791.833,00
139.701,00
13.824.252,00
16.920.859,00
440.831,00
314.750,00
77.500,00
9.597.143,00
10.610.224,00
29,10
1,54
39,75
55,48
69,42
62,70
1,10
0,27
33,43
36,96
37.405.354,00
27.941.964,00
74,70
97,33
655.802,00
350.913,00
1.006.715,00
735.500,00
0,00
735.500,00
112,15
0,00
73,06
2,56
0,00
2,56
38.412.069,00
28.677.464,00
74,66
99,90
0,00
29.549,00
0,00
0,10
38.412.069,00
28.707.013,00
74,73
100,00
RAČUN FINANSIRANJA
Ek. Kod
1
PRIMICI
2
Budžet za
2014. god.
Budžet za
2015. god.
Index (4:3)
3
4
5
814300
PRIMICI OD DOMAĆEG DUGOROČNOG ZADUŽIVANJA
9.845.620,00
0,00
0,00
814330
814331
Primici od direktnog zaduživanja
Primici od domaćih finansijskih institucija
9.845.620,00
9.845.620,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
1.350.000,00
135,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.350.000,00
1.350.000,00
135,00
135,00
10.845.620,00
10.845.620,00
1.350.000,00
1.350.000,00
12,45
12,45
9.845.620,00
0,00
0,00
1.000.000,00
1.350.000,00
135,00
815300
815330
815331
823000
823300
823331
823331
PRIMICI OD DOMAĆEG KRATKOROČNOG
ZADUŽIVANJA
Primici od direktnog zaduživanja
Primici od domaćih finansijskih institucija
IZDACI ZA OTPLATE DUGOVA
Otplata domaćeg pozajmljivanja
Otplate domaćim finansijskim institucija - refinansiranje
postojećih kreditnih obaveza
Otplate domaćim finansijskim institucija- revolving kredit
II - POSEBNI DIO
Član 3.
Izdaci u Budžetu u iznosu od 28.707.013,00 KM raspoređuju se po korisnicima,
odnosno nosiocima u Posebnom dijelu Budžeta kako slijedi:
1001000 - GRADSKO VIJEĆE
Org. Kod
1
Funk. klas.
kat.
gr.
2
3
KONTO
OPIS
4
5
6
Budžet za 2015.
god.
7
264.300,00
264.300,00
1.500,00
1.800,00
261.000,00
16.000,00
270.950,00
270.950,00
1.425,00
1.425,00
268.100,00
15.200,00
1001000
1001000
TEKUĆI RASHODI
Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge
Putni troškovi
Nabavka materijala i sitnog inventara
Ugovorene i druge posebne usluge
Izdaci za informisanje
Izdaci za rad komisija - komisije Gradskog vijeća, naknade i
613974 paušali Gradskim vijećnicima
613990 Ostale nespomenute usluge i dadžbine
243.000,00
2.000,00
243.000,00
9.900,00
1001000
1001000
1001000
1001000
614000
614100
614124
614200
240.148,00
136.148,00
136.148,00
4.000,00
126.000,00
22.000,00
22.000,00
4.000,00
4.000,00
100.000,00
100.000,00
4.000,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
10.000,00
504.448,00
406.950,00
1001000
1001000
1001000
1001000
1001000
1001000
1001000
1001000
1001000
1001000
1001000
1001000
1001000
1001000
0100 0110 610000
613000
613100
613400
613900
613910
Budžet za
2014. god.
TEKUĆI GRANTOVI
Tekući grantovi drugim nivoima vlasti
Transfer za izbore - Lokalna izborna komisija
Tekući grantovi pojedincima
Ostali grantovi pojedincima - Novčane nagrade i izrada
614239 priznanja za obilježavanje "Dana grada"
614300 Tekući grantovi neprofitnim organizacijama
614323 Tekući transfer za parlamentarne političke partije
821000 KAPITALNI IZDACI
821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava
821520 Osnivačka ulaganja
Idejni i glavni projekat Plakete poginulim braniteljima Grada
821521 Bihaća
SVEGA RAZDJEL 1001000 :
2008000 - SLUŽBA ZA STRUČNE POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA
Org. Kod
1
Funk. klas.
kat.
gr.
2
3
KONTO
OPIS
4
5
6
7
170.050,00
141.876,00
124.704,00
0,00
4.512,00
12.660,00
10.560,00
0,00
2.100,00
0,00
13.080,00
13.104,00
2008000
2008000
612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi - obaveze iz
612000 2010.godine
612000 Doprinosi za volontere
2.095,00
1.486,00
0,00
1.932,00
2008000
2008000
2008000
2008000
2008000
2008000
2008000
613000
613100
613400
613700
613900
613910
613920
17.569,00
500,00
1.500,00
100,00
15.469,00
15.000,00
0,00
13.138,00
475,00
1.900,00
95,00
10.668,00
9.500,00
285,00
405,00
408,00
64,00
0,00
0,00
475,00
202.327,00
170.050,00
2008000
2008000
2008000
2008000
2008000
TEKUĆI RASHODI
Plate i naknade troškova zaposlenih
Bruto plaće i naknade
Bruto plaće i naknade - obaveze iz 2010. godine
Naknada za volontere
Naknade troškova zaposlenih
Naknade za topli obrok
Naknade za topli obrok - obaveze iz 2010. godine
Regres za godišnji odmor
Jubilarne nagrade za stabilnost u radu, darovi djeci isl.
Budžet za 2015.
god.
202.327,00
168.097,00
124.290,00
19.946,00
4.246,00
19.615,00
9.730,00
3.421,00
2.085,00
4.379,00
2008000
2008000
2008000
2008000
2008000
2008000
2008000
2008000
2008000
2008000
0100 0140 610000
611000
611100
611100
611100
611200
611221
611221
611224
611226
Budžet za
2014. god.
Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge
Putni troškovi
Nabavka materijala i sitnog inventara
Izdaci za tekuće održavanje
Ugovorene i druge posebne usluge
Izdaci za informisanje
Usluge za stručno obrazovanje
Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od druge samostalne
613980 djelatnosti i povremenog samostalnog rada
Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od druge samostalne
djelatnosti i povremenog samostalnog rada - obaveze iz
613980 2010.godine
613990 Ostale nespomenute usluge i dadžbine
SVEGA RAZDJEL 2008000:
2001000 - KABINET GRADONAČELNIKA
Org. Kod
1
2001000
2001000
2001000
2001000
2001000
2001000
2001000
2001000
2001000
Funk. klas.
kat.
gr.
2
3
KONTO
OPIS
4
0100 0110 610000
611000
611100
611100
611200
611221
611221
611224
611226
5
TEKUĆI RASHODI
Plate i naknade troškova zaposlenih
Bruto plaće i naknade
Bruto plaće i naknade - obaveze iz 2010. godine
Naknade troškova zaposlenih
Naknade za topli obrok
Naknade za topli obrok - obaveze iz 2010. godine
Regres za godišnji odmor
Jubilarne nagrade za stabilnost u radu, darovi djeci isl.
2001000
612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi - obaveze iz
2001000
612000 2010.godine
2001000
2001000
2001000
2001000
2001000
2001000
613000
613100
613400
613700
613900
613910
2001000
613970
2001000
613980
2001000
2001000
613980
613990
2001000
2001000
2001000
2001000
2001000
2001000
2001000
2001000
2001000
Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge
Putni troškovi
Nabavka materijala i sitnog inventara
Izdaci za tekuće održavanje
Ugovorene i druge posebne usluge
Izdaci za informisanje
Izdaci po osnovu drugih samostalnih djelatnosti i povremenog
samostalnog rada
Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od druge samostalne
djelatnosti i povremenog samostalnog rada
Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od druge samostalne
djelatnosti i povremenog samostalnog rada - obaveze iz
2010.godine
Ostale nespomenute usluge i dadžbine
614000 TEKUĆI GRANTOVI
614200 Tekući grantovi pojedincima
Ostale isplate pojedincima iz materijalno-socijalne sigurnosti
0690 614229 nezaposlenih lica
614239 Tekuća rezerva pojedincima
614300 Tekući grantovi neprofitnim organizacijama
614311 Tekuća rezerva neprofitnim organizacijama
0820 614312 TG za kulturne manifestacije
0810 614312 TG za sportske manifestacije
SVEGA RAZDJEL 2001000:
Budžet za
2014. god.
6
Budžet za 2015.
god.
7
756.746,00
455.745,00
395.750,00
22.824,00
37.171,00
20.440,00
8.830,00
4.587,00
3.314,00
606.051,00
422.208,00
394.356,00
0,00
27.852,00
23.232,00
0,00
4.620,00
0,00
41.556,00
41.412,00
2.397,00
0,00
257.048,00
20.500,00
35.000,00
200,00
201.348,00
165.000,00
142.431,00
13.538,00
13.538,00
95,00
115.260,00
95.000,00
5.000,00
4.750,00
1.275,00
1.260,00
73,00
30.000,00
0,00
14.250,00
580.000,00
420.000,00
240.000,00
160.000,00
190.000,00
230.000,00
160.000,00
60.000,00
95.000,00
5.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
40.000,00
30.000,00
10.000,00
1.336.746,00
846.051,00
2004000 - SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU, PRIVREDNE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Org. Kod
1
2004000
2004000
2004000
2004000
2004000
2004000
2004000
2004000
2004000
2004000
2004000
2004000
Funk. klas.
kat.
gr.
2
3
KONTO
4
0100 0140 610000
611000
611100
611100
611100
611200
611211
611221
611221
611224
611225
611226
OPIS
5
TEKUĆI RASHODI
Plate i naknade troškova zaposlenih
Bruto plaće i naknade
Bruto plaće i naknade - obaveze iz 2010. godine
Naknada za volontere
Naknade troškova zaposlenih
Naknada troškova prevoza na posao i s posla
Naknade za topli obrok
Naknade za topli obrok - obaveze iz 2010. godine
Regres za godišnji odmor
Otpremnina zbog odlaska u penziju
Jubilarne nagrade za stabilnost u radu,darovi djeci i sl.
Budžet za
2014. god.
6
Budžet za 2015.
god.
7
1.453.339,00
1.042.879,00
800.847,00
49.477,00
18.431,00
174.124,00
8.420,00
92.000,00
24.553,00
22.260,00
18.342,00
8.549,00
1.334.729,00
948.348,00
801.912,00
4.194,00
18.048,00
124.194,00
8.040,00
90.816,00
1.474,00
18.060,00
4.970,00
834,00
84.250,00
84.204,00
6.670,00
8.167,00
441,00
7.728,00
311.373,00
5.500,00
10.000,00
11.000,00
90.000,00
3.000,00
7.000,00
294.008,00
2.850,00
12.350,00
12.350,00
66.500,00
7.600,00
6.650,00
34.710,00
3.000,00
14.000,00
53.263,00
10.500,00
2.500,00
42.750,00
2.850,00
9.500,00
51.068,00
10.450,00
2.375,00
17.500,00
16.625,00
2.605,00
2.604,00
158,00
20.000,00
79.900,00
800,00
14,00
19.000,00
79.540,00
475,00
66.000,00
66.000,00
12.400,00
700,00
12.400,00
665,00
2004000
2004000
612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi - obaveze iz
612000 2010.godine
612000 Doprinosi za volontere
2004000
2004000
2004000
2004000
2004000
2004000
2004000
613000
613100
613200
613300
613400
613400
613500
2004000
2004000
2004000
2004000
2004000
2004000
613600
613700
613700
613900
613910
613920
2004000
613970
2004000
613980
2004000
2004000
2004000
2004000
613980
613990
613900
613910
2004000
613970
2004000
2004000
613980 djelatnosti i povremenog samostalnog rada za Mjesne zajednice
613990 Ostale nespomenute usluge i dadžbine za Mjesne zajednice
2004000
2004000
2004000
2004000
2004000
5.993.570,00
120.186,00
60.000,00
9.962,00
20.000,00
4.524.751,00
69.771,00
40.000,00
0,00
0,00
1.375,00
0,00
2004000
2004000
614000 TEKUĆI GRANTOVI
614100 Tekući grantovi drugim nivoima vlasti
614117 Tekući transferi mjesnim zajednicama - hitne intervencije
Provođenje izbora u mjesnim zajednicama
MZ Vrsta - troškovi vansudske nagodbe
MZ Martin Brod - naknada za komunalije za Dom boraca i
omladine
MZ Orašac – sredstva JP Nacionalni park „Una“ za realizaciju
projekta snimanja filma o stradanju naroda Ljutočke doline i
stanovnika grada Bihaća
MZ Kulen Vakuf - troškovi presude
500,00
28.349,00
0,00
28.349,00
2004000
MZ Zavalje - učešće građana u održavanju lokalnog vodovoda
0,00
1.422,00
2004000
2004000
Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge
Putni troškovi
Izdaci za energiju - MZ
Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge - MZ
Nabavka materijala i sitnog inventara
Nabavka materijala i sitnog inventara MZ
Izdaci za usluge prevoza i goriva - MZ
Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine zakup prostorija za MZ
Izdaci za tekuće održavanje
Izdaci za tekuće održavanje - MZ
Ugovorene i druge posebne usluge
Izdaci za informisanje
Usluge za stručno obrazovanje
Izdaci po osnovu drugih samostalnih djelatnosti i povremenog
samostalnog rada
Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od druge samostalne
djelatnosti i povremenog samostalnog rada
Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od druge samostalne
djelatnosti i povremenog samostalnog rada - obaveze iz
2010.godine
Ostale nespomenute usluge i dadžbine
Ugovorene i druge posebne usluge - MZ
Izdaci za informisanje
Izdaci po osnovu drugih samostalnih djelatnosti i povremenog
samostalnog rada - naknade za rad predsjednicima i članovima
savjeta Mjesnih zajednica
Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od druge samostalne
2004000
2004000
614200 Tekući grantovi pojedincima
614230 Ostali tekući transferi pojedincima
2004000
Izdaci za vojne invalide, ranjene branioce i porodice poginulih
branilaca - Implementacija zakona o dopunskim pravima
614232 branilaca i članova njihovih porodica USK-a
2004000
2004000
2004000
2004000
2004000
2004000
2004000
2004000
2004000
2004000
2004000
2004000
Izdaci za vojne invalide, ranjene branioce i porodice poginulih
614232 branilaca - subvencije troškova smještaja i ishrane u vrtiću
0430 614234 Isplate stipendija
Ostali transferi pojedincima - Finansijska podrška novorođenim
614239 bebama na području grada Bihaća
614240 Transferi pojedincima za posebne namjene
Transfer za prevoz učenika - Sufinansiranje Grada u prevozu
614243 učenika do škole
0820
0820
0820
0820
2004000
2004000
2004000
2004000
2004000
2004000
2004000
0810
0810
2004000
1090
2004000
2004000
2004000
2004000
2004000
1320
1320
2004000
2004000
2004000
2004000
2004000
1320
2004000
1320
2004000
1320
2004000
2004000
2004000
1320
2004000
2004000
2004000
2004000
2004000
0830
614300 Tekući grantovi neprofitnim organizacijama
TG za kulturu
JU "Kulturni centar" - redovna djelatnost
JU "Kulturni centar" - manifestacije od značaja za grad
JU "Gradska galerija" - redovna djelatnost
JU "Gradska galerija" - pokriće gubitka iz 2013. godine
Sufinansiranje Grada u obilježavanju značajnih datuma (Bugar,
Gata, Izačić, Srbljanski plato, Orašac, Brekovica, Sokolac,
Golubić, Oslobađanje MZ Vedro polje, Oslobađanje
Podplješevičkog platoa, Dani branilaca Bihaća, Dani Bihaćkih
brigada)
MZ Ružica - obilježavanje godišnjice pogibije Saliha Dizdarića sredstva Ministarstva za pitanje boraca i RVI USK-a
MZ Izačić - obilježavanje manifestacije "Izačiću ponosan mi
budi" - sredstva Ministarstva za pitanje boraca i RVI USK-a
TG za sport
Finansiranje rada Sportskog saveza
JU za sport, odmor i rekreaciju
TG za mlade
TG za privredu i turizam
Poticajne mjere za razvoj stočarstva - Revolving fond sa
mljekarom Meggle
Sufinansiranje kamatne stope poduzetnicima na području grada
Bihaća
Tekući grant za poljoprivredu
JP "Veterinarska stanica" - sredstva za funkcioniranje i rad
privremenog skloništa za životinje
Učešće Grada u organizaciji "Una regate"
Sufinansiranje Grada u projektu "EKO BIS 2014."
Učešće Grada u projektima - partnerstvo sa domaćim
finansijskim institucijama, NVO, EU fondovima, partnerstvo sa
UNDP-program ILDP II, izrada strateškog plana razvoja grada
Program poticaja privredi (generalni poticaji, turizam i
poduzetništvo)
Sufinansiranje malog i srednjeg poduzetništva
Sufinansiranje rješavanja imovinskih odnosa privrednih
subjekata za razvojne projekte
Učešće Grada u projektu "Održivo upravljanje turizmom
jadranske baštine - HERA"
"Održivo upravljanje turizmom jadranske baštine - HERA" sredstva Ministarstva obrazovanja, kulture i sporta USK-a
Sufinansiranje Grada u institucionalnoj uspostavi Nacionalnog
parka "Una"
Sufinansiranje ugostiteljskih i trgovačkih radnji u zoni
Nacionalnog parka "Una"
Projekat "Zeleni otoci" - sredstva EU
Hitne intervencije u poljoprivredi
Podsticajna sredstva za očuvanje i razvoj tradicionalnih zanata i
obrta
TG za informisanje
RTV - sufinansiranje rada
Tekući grant za Udruženja boraca
Tekući grant za Udruženja penzionera
506.000,00
276.000,00
745.000,00
245.000,00
80.000,00
50.000,00
6.000,00
100.000,00
5.000,00
100.000,00
90.000,00
230.000,00
90.000,00
500.000,00
230.000,00
500.000,00
5.367.384,00
529.744,00
290.000,00
30.000,00
150.000,00
4.753,00
3.709.980,00
502.400,00
288.000,00
30.000,00
159.400,00
0,00
53.563,00
25.000,00
428,00
0,00
1.000,00
2.177.537,00
1.700.000,00
477.537,00
25.670,00
1.816.523,00
0,00
1.179.440,00
920.000,00
259.440,00
20.000,00
1.255.960,00
0,00
279.975,00
10.000,00
400.000,00
0,00
0,00
90.000,00
6.000,00
14.095,00
100.000,00
10.000,00
10.000,00
165.000,00
50.000,00
0,00
50.000,00
740.985,00
0,00
832.418,00
30.000,00
58.010,00
35.000,00
20.000,00
0,00
62.000,00
0,00
22.000,00
55.000,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
350.000,00
350.000,00
60.000,00
20.000,00
0,00
402.000,00
402.000,00
50.000,00
40.000,00
2004000
2004000
2004000
2004000
2004000
2004000
2004000
2004000
Tekući grant za humanitarne organizacije i vjerske
zajednice
Crveni križ
Javna kuhinja "Imaret"
UMDD "Merhamet-Bihać"
Merhamet - regionalni odbor
Tekući grant za vjerske zajednice
Sufinansiranje rada Banjalučkog muftijstva
TG ostalim neprofitnim organizacijama
Sufinansiranje Grada u projektu ASA-e (ekonomsko osnaživanje
žrtava mina na području grada Bihaća)
Projekti civilnog društva
Sufinansiranje prioritetnih projekata u strategiji - sredstva UNDPa
Učešće Grada u finansiranju prioritetnih projekata u strategiji
Centar Duga Kulen Vakuf
JU Dom Zdravlja Bihać - sufinansiranje rada doktora u
područnim ambulantama
Učešće Grada u projektu BFC
Učešće Grada u projektu "Green Way Tour 2 Parks"
0840
0840
0841
0840
0840
2004000
2004000
2004000
2004000
2004000
2004000
2004000
2004000
2004000
2004000
2004000
2004000
2004000
0490
0590
2004000
0890
2004000
2004000
0890
615000 KAPITALNI GRANTOVI
615300 Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama
Sufinansiranje u obnovi školskih i predškolskih objekata
Sufinansiranje Grada u obnovi područnih ambulanti
Kupovina objekta za upravu Nacionalnog parka " Una"
Sufinansiranje Grada u izgradnji i adaptaciji sportske
infrastrukture JU za sport, odmor i rekreaciju - faza I
Muzej I zasjedanja AVNOJ-a - nabavka opreme za završno
opremanje muzeja
Sufinansiranje u projektu "Izgradnja Romskog naselja"
Projekat "Izgradnja Romskog naselja"- sredstva Ministarstva za
raseljena lica i izbjeglice FBiH
200.000,00
60.000,00
30.000,00
30.000,00
5.000,00
70.000,00
5.000,00
187.910,00
170.000,00
60.000,00
30.000,00
30.000,00
10.000,00
40.000,00
0,00
90.180,00
6.480,00
95.930,00
6.480,00
38.000,00
43.000,00
21.500,00
20.000,00
0,00
0,00
15.000,00
1.000,00
0,00
0,00
5.700,00
15.000,00
10.000,00
967.669,00
967.669,00
100.000,00
50.000,00
0,00
365.000,00
365.000,00
80.000,00
30.000,00
150.000,00
10.000,00
0,00
49.204,00
152.000,00
0,00
0,00
170.000,00
0,00
Izgradnja područne škole u Srbljanima
61.292,00
0,00
2004000
Izgradnja planinarskog doma
55.000,00
0,00
2004000
Izgradnja lovačkog doma u Borićima
2004000
MZ Srbljani - izgradnja ambulante
2004000
MZ Centar - uređenje gradskog kupališta
2004000
MZ Ripač - utopljavanje objekta osnovne škole
2004000
Postavljanje zaštitne metalne ograde oko zvonika Sv. Ante
Padovanskog
2004000
2004000
2004000
2004000
Izgradnja spomen sobe poginulim i nestalim braniteljima HVO
Osnovna škola Izačić - grijanje
Osnovna škola Golubić - grijanje
Izgradnja spomenika "Patriotske lige"
2004000
2004000
2004000
2004000
2004000
2004000
2004000
2004000
2004000
2004000
2004000
2004000
2004000
2004000
2004000
2004000
2004000
2004000
2004000
2004000
2004000
0490
KAPITALNI IZDACI
Nabavka građevina
Nabavka zgrada i stanova
MZ Žegar - nabavka zgrade za Dom MZ
MZ Hatinac - nabavka prostorija za potrebe Mjesne zajednice
Nabavka opreme
Uredska oprema
Nabavka štandova za održavanje sajmova - sredstva
821311 Federalnog ministarstva okoliša i turizma
Nabavka protivpožarnih i vodootpornih ormara za matične knjige
821311
821311 Uređenje i opremanje arhivske prostorije
821312 Nabavka kompjuterske opreme za Mjesne zajednice
821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava
821510 Materijalna prava
Softver za uspostavljanje Jedinstvenog centralnog matičnog
821513 registra
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje
821619 Ostala rekonstrukcija i poboljšanja
Učešće Grada u izgradnji Domova MZ i spomen obilježja
MZ Donje Prekounje - izgradnja spomen obilježja
MZ Veliki Lug - izgradnja spomen obilježja
821000
821200
821210
821211
821213
821300
821310
20.000,00
0,00
185.000,00
90.000,00
6.549,00
0,00
41.934,00
0,00
4.500,00
0,00
10.190,00
30.000,00
22.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
660.423,00
50.000,00
50.000,00
0,00
50.000,00
47.245,00
47.245,00
232.750,00
100.000,00
100.000,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
4.245,00
0,00
7.000,00
1.000,00
35.000,00
5.700,00
5.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.700,00
557.478,00
557.478,00
49.500,00
13.500,00
17.000,00
0,00
132.750,00
132.750,00
28.500,00
0,00
0,00
2004000
2004000
MZ Veliki Lug - učešće građana u izgradnji spomen obilježja
MZ Bakšaiš - izgradnja spomen obilježja
MZ Orašac - izgradnja Doma MZ
MZ Golubić - izgradnja Doma MZ
MZ Gata - izgradnja Doma MZ
MZ Pokoj - adaptacija Doma MZ
MZ Kamenica - izgradnja spomen obilježje
MZ Luke - priključak na kanalizacionu mrežu i
elektrodistribuciju,ugrađivanje stolarije i uređenje unutrašnjih
zidova - malterisanje spomen sobe
Izgradnja spomen obilježja Izačić - Prijeboj
Izgradnja spomen obilježja MZ Blagaj - Bosanski Novi
MZ Brekovica - adaptacija prostora Mjesne zajednice
MZ Kamenica - izgradnja Doma MZ
Hitne intervencije u MZ - saniranje sekundarnih vodovodnih i
kanalizacionih mreža i priključci na električnu energiju
MZ Klokot-Papari- izgradnja spomen obilježja - sredstva
Ministarstva za pitanje boraca i RVI USK-a
MZ Donje Prekounje - izgradnja spomen obilježja - sredstva
Ministarstva za pitanje boraca i RVI USK-a
MZ Donje Prekounje - učešće građana u izgradnji spomen
obilježja
MZ Srbljani - izgradnja spomen obilježja "Kostela"- sredstva
Ministarstva za pitanje boraca i RVI USK-a
Donacija BH Telecoma za izgradnju spomen obilježja u MZ
Donje Prekounje
MZ Kulen Vakuf - nabavka i ugradnja centralnog grijanja u
Domu mjesne zajednice, izvođenje građevinsko-zanatskih
radova na unutrašnjem uređenju objekta i izrada fasade
MZ Veliki lug - učešće građana u izgradnji dječijeg igrališta
MZ Bakšaiš - izgradnja Doma MZ
JU Kulturni centar - izgradnja spomen sobe 501. slavnoj i 502.
viteškoj brigadi u zgradi Doma kulture
Izgradnja sportsko-rekreativnog centra Brekovica
Rekonstrukcija mreže za odvodnju oborinskih voda uništene
poplavama u MZ Ružica
MZ Veliki lug - finansiranje II faze izgradnje spomen obilježja sredstva Ministarstva za pitanje boraca i RVI USK-a
MZ Pritoka - spomen obilježje Tihotna
2004000
SVEGA RAZDJEL 2004000:
2004000
2004000
2004000
2004000
2004000
2004000
2004000
2004000
2004000
2004000
2004000
2004000
2004000
2004000
2004000
2004000
2004000
2004000
2004000
2004000
2004000
2004000
2004000
2004000
341,00
10.810,00
119.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
39.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00
10.000,00
61.000,00
4.000,00
14.250,00
5.000,00
0,00
60.000,00
0,00
18.000,00
0,00
3.000,00
0,00
10.000,00
0,00
3.050,00
0,00
10.000,00
0,00
4.750,00
0,00
46.000,00
800,00
18.000,00
0,00
0,00
0,00
65.400,00
2.327,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
25.000,00
9.075.001,00
6.457.230,00
2002000 - SLUŽBA ZA FINANSIJE
Org. Kod
1
Funk. klas.
kat.
gr.
2
3
KONTO
OPIS
4
5
6
7
527.555,00
451.440,00
389.040,00
0,00
11.280,00
51.120,00
480,00
42.240,00
0,00
8.400,00
0,00
40.230,00
40.860,00
2002000
2002000
612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi - obaveze iz
612000 2010.godine
612000 Doprinosi za volontere
3.670,00
4.721,00
0,00
4.830,00
2002000
2002000
2002000
2002000
613000
613100
613400
613700
36.541,00
1.800,00
6.700,00
300,00
30.425,00
950,00
5.700,00
190,00
2002000
2002000
2002000
2002000
2002000
2002000
613800
613900
613910
613920
613930
613960
9.500,00
18.241,00
800,00
2.600,00
0,00
13.000,00
9.500,00
14.085,00
950,00
1.900,00
475,00
9.500,00
2002000
613970
0,00
0,00
2002000
613980
1.230,00
1.260,00
2002000
2002000
613980
613990
111,00
500,00
0,00
0,00
2002000
2002000
2002000
614000 TEKUĆI GRANTOVI
614300 Tekući grantovi neprofitnim organizacijama
Sindikalna organizacija gradskog organa uprave
140.000,00
15.000,00
15.000,00
100.000,00
15.000,00
15.000,00
2002000
2002000
2002000
2002000
614800
614810
614811
614817
125.000,00
125.000,00
35.000,00
90.000,00
85.000,00
85.000,00
35.000,00
50.000,00
2002000
2002000
2002000
2002000
616000
616300
616330
616331
IZDACI ZA KAMATE
Kamate na domaće pozajmljivanje
Kamate na direktno pozajmljivanje
Kamate na pozajmice od domaćih finansijskih institucija
Kamate na pozajmice od domaćih finansijskih institucija
616331 (revolving kredit)
655.802,00
655.802,00
655.802,00
655.802,00
735.500,00
735.500,00
735.500,00
680.500,00
0,00
55.000,00
821000 KAPITALNI IZDACI
821300 Nabavka opreme
821310 Uredska oprema
Kompjuterska oprema - sredstva Evropske unije za projekat
821312 "Una - izvor života"
823000 Izdaci za otplate dugova
823300 Otplata domaćeg pozajmljivanja
823331 Otplate domaćim finansijskim institucijama
357.501,00
6.588,00
6.588,00
0,00
0,00
0,00
6.588,00
350.913,00
350.913,00
350.913,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.743.934,00
1.363.055,00
2002000
2002000
2002000
2002000
2002000
2002000
2002000
2002000
2002000
2002000
TEKUĆI RASHODI
Plate i naknade troškova zaposlenih
Bruto plaće i naknade
Bruto plaće i naknade - obaveze iz 2010. godine
Naknade za volontere
Naknade troškova zaposlenih
Naknade za prevoz s posla i na posao
Naknade za topli obrok
Naknade za topli obrok - obaveze iz 2010. godine
Regres za godišnji odmor
Jubilarne nagrade za stabilnost u radu,darovi djeci i sl.
Budžet za 2015.
god.
590.631,00
505.469,00
382.270,00
34.953,00
11.100,00
77.146,00
480,00
35.700,00
19.073,00
8.340,00
13.553,00
2002000
2002000
2002000
2002000
2002000
2002000
2002000
2002000
2002000
2002000
2002000
0100 0140 610000
611000
611100
611100
611100
611200
611211
611221
611221
611224
611226
Budžet za
2014. god.
Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge
Putni troškovi
Nabavka materijala i sitnog inventara
Izdaci za tekuće održavanje
Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog
prometa
Ugovorene i druge posebne usluge
Izdaci za informisanje
Usluge za stručno obrazovanje
Stručne usluge
Zatezne kamate i troškovi spora
Izdaci po osnovu drugih samostalnih djelatnosti i povremenog
samostalnog rada
Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od druge samostalne
djelatnosti i povremenog samostalnog rada
Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od druge samostalne
djelatnosti i povremenog samostalnog rada - obaveze iz
2010.godine
Ostale nespomenute usluge i dadžbine
Ostali tekući rashodi
Ostali tekući rashodi
Naknade za povrat više ili pogrešno uplaćenih prihoda
Izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju
SVEGA RAZDJEL 2002000:
2006000 - SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE
Org. Kod
1
Funk. klas.
kat.
gr.
2
3
KONTO
4
5
6
Budžet za 2015.
god.
7
1.288.306,00
1.030.284,00
901.464,00
0,00
4.512,00
124.308,00
7.836,00
97.152,00
0,00
19.320,00
0,00
0,00
110.713,00
113.676,00
2006000
2006000
612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi - obaveze iz
612000 2010.godine
612000 Doprinosi za volontere
2.805,00
2.064,00
0,00
1.932,00
2006000
2006000
2006000
2006000
2006000
2006000
2006000
2006000
2006000
2006000
613000
613100
613200
613300
613400
613600
613700
613900
613910
613920
148.279,00
1.500,00
5.500,00
7.500,00
5.000,00
113.000,00
5.500,00
10.279,00
2.800,00
0,00
142.414,00
475,00
4.750,00
6.650,00
3.800,00
110.000,00
4.750,00
11.989,00
1.900,00
475,00
2006000
613970
2.000,00
4.750,00
2006000
613980
2.900,00
2.964,00
2006000
2006000
613980
613990
Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge
Putni troškovi
Izdaci za energiju
Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge
Nabavka materijala i sitnog inventara
Unajmljivanje imovine,opreme i nematerijalne imovine
Izdaci za tekuće održavanje
Ugovorene i druge posebne usluge
Izdaci za informisanje
Usluge za stručno obrazovanje
Izdaci po osnovu drugih samostalnih djelatnosti i povremenog
samostalnog rada
Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od druge samostalne
djelatnosti i povremenog samostalnog rada
Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od druge samostalne
djelatnosti i povremenog samostalnog rada - obaveze iz
2010.godine
Ostale nespomenute usluge i dadžbine
79,00
2.500,00
0,00
1.900,00
2006000
2006000
614000 TEKUĆI GRANTOVI
614300 Tekući grantovi neprofitnim organizacijama
Pripremanje, obuka i vježbe civilne zaštite - sredstva Civilne
zaštite za posebne namjene
Troškovi učešća u provedbi mjera zaštite i spašavanja po
naredbi Štaba civilne zaštite - sredstva Civilne zaštite za
posebne namjene
Provođenje preventivnih mjera zaštite i spašavanja - sanacija
odrona, odvodnih kanala - učešće Grada Bihaća
Učešće Grada u projektima deminiranja
Učešće Grada u sanaciji štete od prirodnih i drugih nesreća
Hitne mjere zaštite i spašavanja - pružanje pomoći za
ublažavanje i otklanjanje posljedica prirodnih i drugih nesreća sredstva Civilne zaštite za posebne namjene
Provođenje preventivnih mjera zaštite i spašavanja sprečavanje i ublažavanje prirodnih i drugih nesreća (klizišta,
odroni, čišćenje odvodnih kanala oborinskih voda, zarazne
bolesti ljudi i životinja) - sredstva Civilne zaštite za posebne
namjene
Mjere zaštite i spašavanja u slučaju neposredne opasnosti od
prirodne i druge nesreće - učešće Grada
614800 Ostali tekući rashodi
614810 Ostali tekući rashodi
Povrat pogrešno uplaćenih sredstava iz prethodnih godina sa
614811 posebnog računa za izgradnju skloništa
387.000,00
377.000,00
301.000,00
301.000,00
32.000,00
32.000,00
16.000,00
16.000,00
33.000,00
23.000,00
5.000,00
0,00
0,00
128.000,00
125.000,00
128.000,00
128.000,00
12.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
128.652,00
28.652,00
445.081,00
0,00
28.652,00
0,00
2006000
2006000
0290
2006000
2006000
2006000
2006000
0340
2006000
0340
2006000
0340
2006000
2006000
2006000
2006000
2006000
2006000
2006000
0340
TEKUĆI RASHODI
Plate i naknade troškova zaposlenih
Bruto plaće i naknade
Bruto plaće i naknade - obaveze iz 2010. godine
Naknade za volontere
Naknade troškova zaposlenih
Naknade za prevoz s posla i na posao
Naknade za topli obrok
Naknade za topli obrok - obaveze iz 2010. godine
Regres za godišnji odmor
Otpremnine zbog odlaska u penziju
Jubilarne nagrade za stabilnost u radu,darovi djeci i sl.
Budžet za
2014. god.
1.328.625,00
1.064.764,00
882.915,00
24.485,00
4.836,00
152.528,00
10.080,00
86.000,00
25.913,00
17.514,00
11.978,00
1.043,00
2006000
2006000
2006000
2006000
2006000
2006000
2006000
2006000
2006000
2006000
2006000
2006000
0200 0210 610000
611000
611100
611100
611100
611200
611211
611221
611221
611224
611225
611226
OPIS
615000 KAPITALNI GRANTOVI
615200 Kapitalni grantovi pojedincima
Federalni fond za pomoć nastradalim područjima od prirodne
nesreće - pomoć područjima pogođenim poplavama
2006000
2006000
2006000
2006000
2006000
2006000
2006000
2006000
2006000
2006000
2006000
2006000
2006000
2006000
2006000
2006000
2006000
2006000
2006000
615300 Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama
Donacije domaćih i inostranih pravnih i fizičkih lica za sanaciju
štete na Kantonalnoj bolnici "Dr. Irfan Ljubijankić"
Saniranje posljedica požara u Kantonalnoj bolnici "Dr. Irfan
Ljubijankić" - sredstva Fonda za zaštitu okoliša FBiH
821000 KAPITALNI IZDACI
821200 Nabavka građevina
Izgradnja skloništa - Ozimice I - sredstva posebne namjene za
0290
izgradnju skloništa
821300 Nabavka opreme
821310 Uredska oprema
Opremanje struktura civilne zaštite prema Konačnim ličnim i
821319 materijalnim formacijama - sredstva CZ za posebne namjene
821320 Prevozna oprema
821321 Motorna vozila - nabavka vatrogasnog vozila
821380 Specijalna oprema
Nabavka vatrogasne opreme
821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava
821520 Osnivačka ulaganja
821521 Studije izvodljivosti, projektne pripreme i projektiranja
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje
Rekonstrukcija i osposobljavanje objekta Civilne zaštite 821614 partnerstvo sa UNDP
SVEGA RAZDJEL 2006000:
100.000,00
445.081,00
0,00
345.081,00
100.000,00
728.500,00
200.000,00
100.000,00
550.000,00
200.000,00
200.000,00
526.000,00
336.000,00
200.000,00
310.000,00
310.000,00
336.000,00
140.000,00
140.000,00
50.000,00
50.000,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
0,00
310.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
40.000,00
2.572.777,00
2.584.387,00
2007000 - SLUŽBA ZA PROSTORNO UREĐENJE, IMOVINSKO-PRAVNE I GEODETSKE POSLOVE
Org. Kod
1
Funk. klas.
kat.
gr.
2
3
KONTO
4
5
6
Budžet za 2015.
god.
7
1.375.762,00
1.093.176,00
956.316,00
0,00
15.792,00
121.068,00
4.596,00
97.152,00
0,00
19.320,00
0,00
0,00
100.487,00
100.416,00
2007000
2007000
612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi - obaveze iz
612000 2010.godine
612000 Doprinosi za volontere
10.620,00
9.511,00
0,00
6.762,00
2007000
2007000
2007000
2007000
2007000
2007000
613000
613100
613400
613700
613900
613910
295.425,00
1.000,00
11.200,00
800,00
282.425,00
10.500,00
175.408,00
950,00
8.550,00
475,00
165.433,00
9.500,00
2007000
613970
65.000,00
42.750,00
2007000
613970
80.000,00
61.750,00
2007000
613980
3.100,00
3.108,00
2007000
2007000
2007000
613980
613990
613990
325,00
20.000,00
103.500,00
0,00
3.325,00
45.000,00
2007000
2007000
2007000
2007000
614000
614200
614230
614232
559.614,00
110.600,00
110.600,00
50.000,00
518.870,00
92.000,00
92.000,00
45.000,00
2007000
614233
5.000,00
5.000,00
2007000
614233
22.600,00
22.000,00
2007000
2007000
2007000
614239
614300
33.000,00
449.014,00
449.014,00
20.000,00
426.870,00
426.870,00
10.000,00
439.014,00
0,00
426.870,00
404.027,00
404.027,00
453.000,00
453.000,00
20.000,00
15.000,00
200.000,00
400.000,00
80.527,00
30.000,00
25.000,00
40.500,00
8.000,00
38.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2007000
2007000
2007000
2007000
2007000
2007000
2007000
2007000
2007000
2007000
2007000
2007000
TEKUĆI RASHODI
Plate i naknade troškova zaposlenih
Bruto plaće i naknade
Bruto plaće i naknade - obaveze iz 2010. godine
Naknade za volontere
Naknade troškova zaposlenih
Naknade za prevoz s posla i na posao
Naknade za topli obrok
Naknade za topli obrok - obaveze iz 2010. godine
Regres za godišnji odmor
Otpremnine zbog odlaska u penziju
Jubilarne nagrade za stabilnost u radu,darovi djeci i sl.
Budžet za
2014. god.
1.683.902,00
1.267.859,00
955.000,00
102.107,00
22.475,00
188.277,00
6.950,00
97.320,00
53.757,00
21.420,00
0,00
8.830,00
2007000
2007000
2007000
2007000
2007000
2007000
2007000
2007000
2007000
2007000
2007000
2007000
0700 0790 610000
611000
611100
611100
611100
611200
611211
611221
611221
611224
611225
611226
OPIS
Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge
Putni troškovi
Nabavka materijala i sitnog inventara
Izdaci za tekuće održavanje
Ugovorene i druge posebne usluge
Izdaci za informisanje
Izdaci po osnovu drugih samostalnih djelatnosti i povremenog
samostalnog rada (Komisija za procjenu vrijednosti
nepokretnosti)
Izdaci po osnovu drugih samostalnih djelatnosti i povremenog
samostalnog rada (Komisija za tehnički prijem objekata)
Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od druge samostalne
djelatnosti i povremenog samostalnog rada
Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od druge samostalne
djelatnosti i povremenog samostalnog rada - obaveze iz
2010.godine
Ostale nespomenute usluge i dadžbine
Ostale nespomenute usluge i dadžbine - PDV prijava
TEKUĆI GRANTOVI
Tekući grantovi pojedincima
Ostali grantovi pojedincima
Povrat sredstava za uređenje građev. zemljišta, rente i dr.
Izdaci za raseljena lica - alternativni i nužni smještaj - učešće
Grada Bihaća
Izdaci za raseljena lica - alternativni i nužni smještaj - doznake iz
Vlade USK-a
Ostali transferi pojedincima – subvencioniranje stanarine
borcima-kupcima stanova boračke zgrade na Ozimicama 1
Tekući grantovi neprofitnim organizacijama
JU "Stanouprava"
JU Stanouprava-subvencije troškova stanovanja -alternativni
smještaj
JU Stanouprava - redovna djelatnost
615000 KAPITALNI GRANTOVI
615300 Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama
JU Stanouprava - Sredstva za hitne intervencije na zgradama
po nalogu inspektora
JU Stanouprava - projekat sanacije krovišta i obnove fasada utopljavanje zgrada
Vlasnicima vjerskih i drugih javnih objekata (izgradnja,
rekonstukcija i sanacija džamija i drugih vjerskih objekata)
Medžlis IZ Bihać - Gradska džamija
Ured muftije banjalučkog - obnova Ferhadije
Izgradnja džematske kuće u Velikom Založju i Kulen Vakufu
Uvođenje grijanja u džamiji u MZ Čavkići
2007000
2007000
2007000
2007000
2007000
2007000
2007000
2007000
2007000
2007000
2007000
2007000
2007000
2007000
2007000
2007000
2007000
2007000
2007000
2007000
2007000
2007000
2007000
2007000
KAPITALNI IZDACI
821100 Nabavka zemljišta , šuma i višegodišnjih zasada
Nabavka zemljišta i pretvorba poljoprivrednog u građevinsko
zemljište
Sredstva eksproprijacije - Projekat odvodnje i prečišćavanja
otpadnih voda grada Bihaća - KFW
821200 Nabavka građevina
821210 Nabavka zgrada i stanova
JU Stanouprava - sufinansiranje Grada u rješavanju stambenih
821211 pitanja boračkih populacija
821211 Ulaganje u boračku zgradu na Ozimicama 1
821211 Nabavka zgrade Toplane na Ozimicima 1
821211 Nabavka zgrada - poslovni prostor JKP "Komrad" Bihać
Vlada Federacije BiH - sufinansiranje troškova završetka
821211 boračke zgrade
821300 Nabavka opreme
821380 Specijalna oprema
821383 Ostala specijalna oprema - nabavka GPS uređaja
821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava
821520 Osnivačka ulaganja
Studije izvodljivosti, projektne pripreme i projektiranja - Izrada
821521 prostorno-planske dokumentacije
821521 Projekat vektorizacije katastarskih planova
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje
821610 Rekonstrukcija
Rekonstrukcija zgrada - sanacija krova zgrade u kojoj je
821614 smješteno JP RTV "Bihać"
821620 Investiciono održavanje
Ostalo investiciono održavanje (priznata ulaganja zakupcima
821629 poslovnih prostora u vlasništvu Grada Bihaća)
SVEGA RAZDJEL 2007000:
2.110.095,00
650.000,00
365.331,00
180.000,00
200.000,00
130.000,00
450.000,00
1.265.073,00
1.265.073,00
50.000,00
110.831,00
110.831,00
60.831,00
117.000,00
270.000,00
617.242,00
60.831,00
50.000,00
0,00
0,00
200.000,00
23.000,00
23.000,00
23.000,00
128.000,00
128.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
67.500,00
67.500,00
80.000,00
48.000,00
44.022,00
37.022,00
47.500,00
20.000,00
7.000,00
0,00
37.022,00
7.000,00
0,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
4.757.638,00
2.712.963,00
2005000 - SLUŽBA ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI, VODE, ZAŠTITU OKOLIŠA I INSPEKCIJSKE POSLOVE
Org. Kod
1
Funk. klas.
kat.
gr.
2
3
KONTO
4
5
6
Budžet za 2015.
god.
7
652.984,00
558.000,00
490.500,00
0,00
13.536,00
53.964,00
792,00
44.352,00
0,00
8.820,00
0,00
51.442,00
51.504,00
2005000
2005000
612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi - obaveze iz
612000 2010.godine
612000 Doprinosi za volontere
3.076,00
6.883,00
0,00
5.796,00
2005000
2005000
2005000
2005000
2005000
2005000
613000
613100
613400
613700
613900
613910
30.584,00
2.700,00
4.600,00
300,00
22.984,00
5.000,00
37.684,00
1.425,00
4.750,00
950,00
30.559,00
4.750,00
2005000
613970
4.500,00
4.275,00
2005000
613980
2.490,00
1.584,00
2005000
2005000
613980
613990
94,00
900,00
0,00
950,00
2005000
613990
Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge
Putni troškovi
Nabavka materijala i sitnog inventara
Izdaci za tekuće održavanje
Ugovorene i druge posebne usluge
Izdaci za informisanje
Izdaci po osnovu drugih samostalnih djelatnosti i povremenog
samostalnog rada
Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od druge samostalne
djelatnosti i povremenog samostalnog rada
Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od druge samostalne
djelatnosti i povremenog samostalnog rada - obaveze iz
2010.godine
Ostale nespomenute usluge i dadžbine
Ostale nespomenute usluge i dadžbine - Izvršenje Rješenja
građevinske i komunalne inspekcije
10.000,00
19.000,00
2005000
2005000
614000 TEKUĆI GRANTOVI
614300 Tekući grantovi neprofitnim organizacijama
Sufinansiranje Grada u osnivanju Regionalne deponije "US
REG-DEP"
Projekat „Let's Do It-Očistimo zemlju za 1 dan“-sredstva
Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša
USK-a
Učešće Grada u projektima u partnerstvu sa domaćim
finansijskim intitucijama, EU fondovima, UNDP programom,
Fondom za okoliš, Ministarstvom za građenje, prostorno
uređenje i zaštitu okoliša, Agencijom za vodno područje rijeke
Save, NVO
615000 KAPITALNI GRANTOVI
615300 Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama
"Nabavka i postavljanje kontejnerskih posuda za selektivno
odvajanje otpada i realizacija I faze Plana prilagođavanja
deponije Gorjevac-Kruškovača" - sredstva Ministarstva za
građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša USK-a
Izgradnja reciklažnog dvorišta na području grada Bihaća sredstva Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu
okoliša USK-a
Izrada Plana upravljanja otpadom na području grada Bihaća sredstva Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu
okoliša USK-a
20.500,00
20.500,00
60.000,00
60.000,00
20.000,00
10.000,00
500,00
0,00
0,00
117.000,00
117.000,00
50.000,00
119.200,00
119.200,00
117.000,00
10.000,00
0,00
81.200,00
0,00
28.000,00
2.041.197,00
0,00
0,00
3.660.251,00
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2005000
2005000
2005000
2005000
2005000
2005000
2005000
2005000
2005000
2005000
2005000
2005000
2005000
2005000
TEKUĆI RASHODI
Plate i naknade troškova zaposlenih
Bruto plaće i naknade
Bruto plaće i naknade - obaveze iz 2010. godine
Naknade za volontere
Naknade troškova zaposlenih
Naknade za prevoz s posla i na posao
Naknade za topli obrok
Naknade za topli obrok - obaveze iz 2010. godine
Regres za godišnji odmor
Jubilarne nagrade za stabilnost u radu,darovi djeci i sl.
Budžet za
2014. god.
710.599,00
618.614,00
489.920,00
29.287,00
17.820,00
81.587,00
790,00
45.286,00
25.294,00
8.757,00
1.460,00
2005000
2005000
2005000
2005000
2005000
2005000
2005000
2005000
2005000
2005000
2005000
1300 1340 610000
611000
611100
611100
611100
611200
611211
611221
611221
611224
611226
OPIS
KAPITALNI IZDACI
821200 Nabavka građevina
821220 Ostali objekti
Izgradnja i opremanje polaznog/dolaznog autobusnog stajališta
821225 općinskih autobusnih linija na lokaciji Vejzovac
821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava
821520 Osnivačka ulaganja
Studije izvodljivosti uspostave javnog linijskog prevoza na
821521 području Grada Bihaća
2005000
2005000
2005000
2005000
2005000
2005000
2005000
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje
821610 Rekonstrukcija
Projekat "Decent" - učešće Grada Bihaća
Projekat "Decent" - sredstva Švicarske direkcije za razvoj i
saradnju (SDC) i Republike Slovenije
"Projekat odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda u Bihaću odvodnja oborinskih voda - I faza" - sredstva Fonda za zaštitu
okoliša FBiH
Projekat odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda u Bihaću KFW - učešće Grada Bihaća
SVEGA RAZDJEL 2005000:
2.041.197,00
2.041.197,00
39.000,00
3.630.251,00
3.630.251,00
173.054,00
157.197,00
157.197,00
950.000,00
1.000.000,00
895.000,00
2.300.000,00
2.889.296,00
4.492.435,00
2003000 - SLUŽBA ZA STRUČNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE
Org. Kod
1
2003000
2003000
2003000
2003000
2003000
2003000
2003000
2003000
2003000
2003000
2003000
2003000
2003000
Funk. klas.
kat.
gr.
2
3
KONTO
OPIS
4
0100 0110 610000
611000
611100
611100
611100
611200
611211
611221
611221
611224
611226
611227
611229
5
TEKUĆI RASHODI
Plate i naknade troškova zaposlenih
Bruto plaće i naknade
Bruto plaće i naknade obaveze iz 2010. godine
Naknade za volontere
Naknade troškova zaposlenih
Naknade za prevoz s posla i na posao
Naknade za topli obrok
Naknade za topli obrok - obaveze iz 2010. god.
Regres za godišnji odmor
Jubilarne nagrade za stabilnost u radu,darovi djeci i sl.
Pomoć u slučaju smrti
Pomoć u slučaju ostalih bolesti
Budžet za
2014. god.
6
Budžet za 2015.
god.
7
1.343.893,00
660.684,00
475.500,00
36.397,00
12.277,00
136.510,00
5.740,00
56.880,00
23.647,00
10.842,00
4.401,00
15.000,00
20.000,00
1.286.096,00
579.620,00
463.452,00
0,00
11.280,00
104.888,00
4.056,00
54.912,00
0,00
10.920,00
0,00
15.000,00
20.000,00
49.950,00
48.672,00
3.814,00
5.245,00
0,00
4.830,00
624.200,00
16.000,00
150.000,00
247.500,00
25.000,00
75.000,00
40.000,00
652.974,00
14.250,00
152.000,00
247.000,00
33.250,00
80.500,00
42.750,00
35.000,00
35.700,00
7.500,00
1.500,00
12.000,00
33.250,00
49.974,00
7.600,00
950,00
19.000,00
3.000,00
11.400,00
1.580,00
1.524,00
120,00
10.000,00
0,00
9.500,00
2003000
2003000
612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi - obaveze iz
612000 2010.godine
612000 Doprinosi za volontere
2003000
2003000
2003000
2003000
2003000
2003000
2003000
613000
613100
613200
613300
613400
613500
613700
2003000
2003000
2003000
2003000
2003000
613800
613900
613910
613920
613930
2003000
613970
2003000
613980
2003000
2003000
613980
613990
2003000
2003000
2003000
201.997,00
201.997,00
11.650,00
213.687,00
213.687,00
12.500,00
2003000
614000 TEKUĆI GRANTOVI
614200 Tekući grantovi pojedincima
Novčana pomoć penzionerima Gradskog organa uprave
Donacija prijevremeno penzionisanim zaposlenicima Gradskog
614226 organa uprave
190.347,00
201.187,00
2003000
2003000
2003000
2003000
2003000
2003000
2003000
2003000
2003000
821000
821300
821310
821311
821312
821320
821321
821500
821520
178.501,00
165.000,00
15.000,00
5.000,00
10.000,00
150.000,00
150.000,00
3.501,00
3.501,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.501,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
2003000
2003000
2003000
2003000
2003000
2003000
Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge
Putni troškovi
Izdaci za energiju
Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge
Nabavka materijala i sitnog inventara
Izdaci za usluge prevoza i goriva
Izdaci za tekuće održavanje
Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog
prometa
Ugovorene i druge posebne usluge
Izdaci za informisanje
Usluge za stručno obrazovanje
Stručne usluge
Izdaci po osnovu drugih samostalnih djelatnosti i povremenog
samostalnog rada
Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od druge samostalne
djelatnosti i povremenog samostalnog rada
Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od druge samostalne
djelatnosti i povremenog samostalnog rada - obaveze iz
2010.godine
Ostale nespomenute usluge i dadžbine
KAPITALNI IZDACI
Nabavka opreme
Uredska oprema
Namještaj
Kompjuterska oprema
Prevozna oprema
Motorna vozila
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava
Osnivačka ulaganja
Projektanski nadzor - izvođenje radova na enterijeru salona,
821521 kabineta i vijećnice
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje
821620 Investiciono održavanje
Ostalo investiciono održavanje - ugradnja sistema protivpožarne
821629 zaštite i dojave od poplave
SVEGA RAZDJEL 2003000:
10.000,00
0,00
1.724.391,00
1.499.783,00
3001000 - GRADSKO PRAVOBRANILAŠTVO
Org. Kod
1
Funk. klas.
kat.
gr.
2
3
KONTO
OPIS
4
5
6
7
210.958,00
181.148,00
162.588,00
0,00
18.560,00
900,00
10.560,00
0,00
2.100,00
3.000,00
2.000,00
17.072,00
17.080,00
3001000
612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi - obaveze iz
612000 2010.godine
1.447,00
0,00
3001000
3001000
3001000
3001000
3001000
3001000
3001000
3001000
3001000
613000
613100
613200
613300
613400
613700
613900
613910
613920
13.416,00
800,00
3.500,00
3.000,00
2.700,00
300,00
3.116,00
1.000,00
1.500,00
12.730,00
760,00
3.325,00
2.850,00
2.090,00
285,00
3.420,00
950,00
950,00
568,00
570,00
48,00
0,00
0,00
950,00
1.783,00
1.783,00
1.783,00
1.783,00
0,00
0,00
0,00
0,00
233.741,00
210.958,00
3001000
TEKUĆI RASHODI
Plate i naknade troškova zaposlenih
Bruto plaće i naknade
Bruto plaće i naknade - obaveze iz 2010. godine
Naknade troškova zaposlenih
Naknada za prevoz s posla i na posao
Naknade za topli obrok
Naknade za topli obrok - obaveze iz 2010. godine
Regres za godišnji odmor
Pomoć u slučaju smrti
Pomoć u slučaju ostalih bolesti
Budžet za 2015.
god.
231.958,00
200.023,00
162.628,00
13.665,00
23.730,00
1.000,00
11.220,00
4.425,00
2.085,00
3.000,00
2.000,00
3001000
3001000
3001000
3001000
3001000
3001000
3001000
3001000
3001000
3001000
3001000
0300 0320 610000
611000
611100
611100
611200
611211
611221
611221
611224
611227
611229
Budžet za
2014. god.
3001000
3001000
Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge
Putni troškovi
Izdaci za energiju
Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge
Nabavka materijala i sitnog inventara
Izdaci za tekuće održavanje
Ugovorene i druge posebne usluge
Izdaci za informisanje
Usluge za stručno obrazovanje
Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od druge samostalne
613980 djelatnosti i povremenog samostalnog rada
Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od druge samostalne
djelatnosti i povremenog samostalnog rada - obaveze iz
613980 2010.godine
613990 Ostale nespomenute usluge i dadžbine
3001000
3001000
3001000
3001000
821000
821600
821610
821619
3001000
3001000
KAPITALNI IZDACI
Rekonstrukcija i investiciono održavanje
Rekonstrukcija
Ostala rekonstrukcija i poboljšanja – izrada pregradnog zida
SVEGA RAZDJEL 3001000:
4001000 - JU "CENTAR ZA SOCIJALNI RAD"
Org. Kod
1
4001000
4001000
4001000
4001000
4001000
4001000
4001000
4001000
4001000
4001000
4001000
4001000
Funk. klas.
kat.
gr.
2
3
OPIS
KONTO
4
0600 0620 610000
611000
611100
611200
611211
611221
611221
611224
611225
611226
611227
611229
5
TEKUĆI RASHODI
Plate i naknade troškova zaposlenih
Bruto plaće i naknade
Naknade troškova zaposlenih
Naknada za prevoz s posla i na posao
Naknade za topli obrok tokom rada
Naknade za topli obrok - obaveze iz 2010. godine
Regres za godišnji odmor
Otpremnina za odlazak u penziju
Jubilarne nagrade za stabilnost u radu,darovi djeci i sl.
Pomoć u slučaju smrti
Pomoć u slučaju ostalih bolesti
Budžet za
2014. god.
6
Budžet za 2015.
god.
7
837.210,00
696.910,00
572.950,00
123.960,00
2.500,00
57.946,00
34.250,00
13.500,00
8.764,00
0,00
5.000,00
2.000,00
858.462,00
707.848,00
604.054,00
103.794,00
4.000,00
62.084,00
0,00
11.900,00
6.810,00
5.000,00
10.000,00
4.000,00
4001000
612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
61.000,00
65.564,00
4001000
4001000
4001000
4001000
4001000
4001000
4001000
613000
613100
613200
613300
613400
613500
613700
79.300,00
2.500,00
6.500,00
29.500,00
6.000,00
5.000,00
6.000,00
85.050,00
3.800,00
6.650,00
27.550,00
10.000,00
4.275,00
5.700,00
4001000
4001000
4001000
4001000
4001000
4001000
613800
613900
613910
613920
613930
613960
1.500,00
22.300,00
2.500,00
1.600,00
1.200,00
500,00
1.425,00
25.650,00
2.375,00
2.470,00
3.515,00
475,00
4001000
613970
9.200,00
9.595,00
4001000
4001000
613980
613990
4.300,00
3.000,00
4.085,00
3.135,00
4001000
4001000
4001000
4001000
72.000,00
72.000,00
40.000,00
24.000,00
38.000,00
38.000,00
15.000,00
15.000,00
4001000
614000 TEKUĆI GRANTOVI
614200 Tekući grantovi pojedincima
Jednokratne novčane pomoći
Subvencije
Finansiranje toplog obroka u osnovnim školama u skladu sa
Zakonom o socijalnoj zaštiti,zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti
porodice sa djecom
8.000,00
8.000,00
4001000
4001000
4001000
4001000
4001000
4001000
820000
821300
821310
821311
821312
821313
9.000,00
9.000,00
9.000,00
6.000,00
2.920,00
80,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
918.210,00
896.462,00
4001000
Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge
Putni troškovi
Izdaci za energiju
Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge
Nabavka materijala i sitnog inventara
Izdaci za usluge prevoza i goriva
Izdaci za tekuće održavanje
Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog
prometa
Ugovorene i druge posebne usluge
Izdaci za informisanje
Usluge za stručno obrazovanje
Stručne usluge
Zatezne kamate i troškovi spora
Izdaci po osnovu drugih samostalnih djelatnosti i povremenog
samostalnog rada
Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od druge samostalne
djelatnosti i povremenog samostalnog rada
Ostale nespomenute usluge i dadžbine
KAPITALNI IZDACI
Nabavka opreme
Kancelarijska oprema
Namještaj
Kompjuterska oprema
Oprema za prenos podataka i glasa
SVEGA RAZDJEL 4001000:
5001000 - JU "ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE"
Org. Kod
1
5001000
5001000
5001000
5001000
5001000
5001000
5001000
5001000
Funk. klas.
kat.
gr.
2
3
KONTO
OPIS
4
0700 0790 610000
611000
611100
611200
611221
611224
611225
611227
5
TEKUĆI RASHODI
Plate i naknade troškova zaposlenih
Bruto plaće i naknade
Naknade troškova zaposlenih
Naknade za topli obrok
Regres za godišnji odmor
Otpremnina za odlazak u penziju
Pomoć u slučaju smrti
5001000
612100 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
5001000
5001000
5001000
5001000
5001000
5001000
5001000
613000
613100
613200
613300
613400
613500
613700
5001000
5001000
5001000
5001000
5001000
5001000
5001000
5001000
5001000
5001000
5001000
5001000
5001000
Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge
Putni troškovi
Izdaci za energiju
Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge
Nabavka materijala i sitnog inventara
Izdaci za usluge prevoza i goriva
Izdaci za tekuće održavanje
Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog
613800 prometa
613900 Ugovorene i druge posebne usluge
820000
821300
821310
821312
KAPITALNI IZDACI
Nabavka opreme
Kancelarijska oprema
Kompjuterska oprema
Softver
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje
Finasiranje Programa obavljanja djelatnosti zajedničke
komunalne potrošnje
Finansiranje Programa održavanja, zaštite, rekonstrukcije i
izgradnje lokalnih cesta, gradskih ulica i nerazvrstanih
cesta
Finansiranje Programa uređenja građevinskog zemljišta
Finansiranje Programa uređenja i održavanja vodotoka i
drugih voda, izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vodnih
objekata
Budžet za
2014. god.
6
Budžet za 2015.
god.
7
1.268.788,00
919.132,00
793.200,00
125.932,00
75.132,00
16.500,00
29.500,00
4.800,00
1.245.248,00
919.132,00
793.200,00
125.932,00
75.132,00
16.500,00
29.500,00
4.800,00
82.156,00
82.156,00
267.500,00
3.000,00
18.000,00
94.000,00
12.000,00
12.000,00
14.000,00
243.960,00
2.850,00
14.250,00
99.750,00
17.100,00
17.100,00
19.000,00
5.000,00
109.500,00
6.650,00
67.260,00
11.184.772,00
15.000,00
15.000,00
10.000,00
5.000,00
11.169.772,00
5.791.892,00
4.750,00
4.750,00
4.750,00
0,00
5.787.142,00
1.401.754,00
1.401.512,00
6.870.417,00
2.447.273,00
2.231.630,00
1.668.000,00
450.328,00
486.000,00
SVEGA RAZDJEL 5001000:
12.453.560,00
7.037.140,00
UKUPNO RAZDJELI:
OBAVEZE IZ PREHODNOG PERIODA
SVEUKUPNO:
UKUPAN BROJ ZAPOSLENIH :
UKUPAN BROJ VOLONTERA:
38.412.069,00 28.677.464,00
0,00
29.549,00
38.412.069,00 28.707.013,00
280
280
39
39
Član 4.
Hitni i nepredviđeni, odnosno nedovoljno predviđeni izdaci koji se pojave u toku
budžetske godine podmiruju se iz sredstava tekuće rezerve utvrđenih u Budžetu. Raspodjelu
sredstava odobrava Gradonačelnik.
U tekuću rezervu Budžeta izdvojit će se 0,49 % ukupnih prihoda, isključujući primitke.
Član 5.
Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u ''Službenom glasniku Grada Bihaća'', a
primjenjivat će se od 01.01.2015. godine.
Gradsko vijeće
Broj: 02-02-9876/14
Bihać, 29.12.2014. godine
Predsjedavajući Gradskog vijeća
Roman dr. Jurić
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
185 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content