close

Enter

Log in using OpenID

11/11, 15/11 - Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo

embedDownload
Godina XVI – Broj 11
Srijeda, 27. aprila 2011. godine
SARAJEVO
ISSN 1512-7052
KANTON SARAJEVO
Skup{tina Kantona
Na osnovu ~lana 18. ta~ka b) Ustava Kantona Sarajevo
("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96 - Ispravka,
3/96 - Ispravka, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04) i ~lana 17. Zakona o
upotrebi znakovnog jezika u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni
glasnik BiH", broj 75/09), Skup{tina Kantona Sarajevo na
sjednici odr`anoj 27. aprila 2011. godine, donijela je
ZAKON
O UPOTREBI ZNAKOVNOG JEZIKA U KANTONU
SARAJEVO
POGLAVLJE I. OP]I PRINCIPI
^lan 1.
(Predmet)
(1) Ovim Zakonom propisuje se pravo gluhih lica na upotrebu
znakovnog jezika pred organima i institucijama Kantona
Sarajevo, Grada Sarajeva i op}ina na teritoriji Kantona
Sarajevo (u daljnjem tekstu: organi i institucije Kantona), i
to:
a) pravo na kori{tenje znakovnog jezika pred organima i
institucijama;
b) procedure i na~in sticanja statusa gluhog lica;
c) evidencija i iskaznice za gluha lica;
d) evidencija i iskaznice za tuma~e znakovnog jezika;
e) posebna prava na tuma~a znakovnog jezika za |ake i
studente i
f) druga pitanja vezana za prava gluhih i nagluhih lica.
(2) Pravo na upotrebu znakovnog jezika gluha lica ostvaruju u
skladu sa Zakonom o upotrebi znakovnog jezika u Bosni i
Hercegovini, ovim zakonom i drugim propisima koji se
odnose na upotrebu znakovnog jezika ako su povoljniji za
gluho lice.
^lan 2.
(Organi i institucije)
Organi i institucije Kantona su:
– organi uprave, upravne organizacije, stru~ne i druge
slu`be organa izvr{ne i zakonodavne vlasti Kantona
Sarajevo, Grada Sarajeva i op}ina na teritoriji Kantona
Sarajevo,
– Op}inski sud u Sarajevu, Kantonalni sud u Sarajevu,
Kantonalno
tu`ila{tvo
Kantona
Sarajevo,
pravobranila{tva Kantona Sarajevo, Grada Sarajeva i
op}ina na teritoriji Kantona Sarajevo,
–
ustanove za izvr{enje krivi~nih sankcija i mjera, javna
preduze}a i javne ustanove, fondovi, agencije i druga
pravna lica sa javnim ovla{tenjima ~iji je osniva~ Kanton
Sarajevo, Grad Sarajevo i op}ine na teritoriji Kantona
Sarajevo.
^lan 3.
(Ravnopravnost spolova)
Odredbe ovog zakona odnose se podjednako na osobe
mu{kog i `enskog spola, bez obzira na rod imenice upotrebljene u
tekstu zakona.
POGLAVLJE II. PRAVO NA KORI[TENJE ZNAKOVNOG
JEZIKA PRED ORGANIMA I INSTITUCIJAMA KANTONA
^lan 4.
(Pravo na tuma~enje)
Pred organima i institucijama Kantona gluho lice mo`e
ostvariti pravo na tuma~enje govornog jezika (bosanski, hrvatski
i srpski govorni jezik) u znakovni jezik i znakovnog jezika u
govorni jezik (bosanski, hrvatski i srpski govorni jezik).
^lan 5.
(Ostvarivanje prava)
(1) Gluho lice ima pravo upotrebljavati znakovni jezik u
postupcima pred organima i institucijama Kantona.
(2) Pravo iz stava (1) ovog ~lana ostvaruje se osiguravanjem
prava na tuma~a znakovnog jezika (u daljem tekstu: tuma~).
(3) Pravo na tuma~a iz stava (2) ovog ~lana gluho lice dokazuje
predo~avanjem iskaznice za gluha lica izdate od nadle`nog
organa u Bosni i Hercegovini.
^lan 6.
(Upotreba znakovnog jezika u javnoj slu`bi)
(1) Organi i institucije Kantona du`ni su osigurati gluhim licima
pravo iz ~lana 5. ovog zakona u svim slu~ajevima, kada
sporazumijevanje tehnikama prilago|enim gluhom licu ne
omogu}ava ravnopravno u~e{}e u postupcima.
(2) Tokom obavljanja javne slu`be mo`e se gluhom licu
omogu}iti sporazumijevanje na druga~iji na~in, ako je njemu
prihvatljiv.
(3) Pod drugim na~inom sporazumijevanja podrazumijeva se
naro~ito: pismeno sporazumijevanje, sporazumijevanje
putem zaposlenika tog organa ili institucije koji poznaje
znakovni jezik i sporazumijeva se znakovnim jezikom i
Broj 11 – Strana 2
[email protected] NOVINE
KANTONA SARAJEVO
sporazumijevanje posredstvom lica koje je do{lo u pratnji
gluhog lica s kojim se sporazumijeva znakovnim jezikom.
^lan 7.
(Prevo|enje sjednica, informativnih i edukativnih emisija na
znakovni jezik)
(l) Prilikom direktnog prijenosa ili emitovanja snimaka sjednica
organa i institucija Kantona putem javnih kantonalnih,
gradskih i op}inskih audiovizuelnih medija, obavezno se
osigurava prevo|enje na znakovni jezik.
(2) Javni kantonalni, gradski i op}inski audiovizuelni mediji
obavezni su informativne i edukativne emisije, a posebno
emisije za djecu, prilagoditi gluhim osobama znakovnim
prevo|enjem ili titlovanjem emisija koje emituju.
^lan 8.
(Obaveza obezbje|enja i pla}anja tro{kova tuma~a)
Organi i institucije Kantona du`ni su obezbijediti gluhom
licu tuma~a, na zahtjev gluhog lica ili po slu`benoj du`nosti, kad
od gluhog lica dobiju na uvid iskaznicu iz ~lana 5. stav (3) ovog
zakona.
U slu~aju da organi i institucije iz stava (1) ovog ~lana nisu u
mogu}nosti obezbijediti tuma~a u toku radnog dana, u dogovoru
s gluhim licem obezbje|uju tuma~a u terminu koji zajedni~ki
dogovore, vode}i ra~una o hitnosti i zna~aju prava i obaveza koje
se ostvaruju pred tim organima i institucijama.
Tro{kove tuma~a snosi organ odnosno institucija iz stava (1)
ovog ~lana, u skladu sa Odlukom o odobravanju tarifa za rad
tuma~a znakovnog jezika ("Slu`beni glasnik BiH", broj 17/10),
uklju~uju}i i njene kasnije izmjene i dopune.
^lan 9.
(Osiguravanje sredstava za pla}anje tro{kova tuma~a)
Usluge tuma~a znakovnog jezika u postupku pred organima i
institucijama Kantona planiraju se i finansiraju u bud`etima
organa i institucija Kantona pred kojima se ostvaruje pravo na
tuma~a.
POGLAVLJE III. [email protected] GLUHIH KANTONA
SARAJEVO
^lan 10.
(Udru`enje gluhih Kantona Sarajevo)
(1) Ovla{}uje se Udru`enje gluhih Kantona Sarajevo (u daljnjem
tekstu: Udru`enje), koje je pravno lice registrovano u skladu
sa Zakonom o udru`enjima i fondacijama Federacije Bosne i
Hercegovine u Ministarstvu pravde i uprave Kantona
Sarajevo, da obavlja sljede}e poslove:
a) utvr|uje status gluhog lica koje ima prebivali{te na
podru~ju Kantona (u daljnjem tekstu: gluho lice) i ~uva
podatke o gluhim licima u skladu sa zakonom;
b) vodi evidenciju gluhih lica i izdaje iskaznice gluhih lica;
c) vodi evidenciju tuma~a znakovnog jezika koji imaju
prebivali{te na podru~ju Kantona (u daljnjem tekstu:
tuma~) i izdaje iskaznice tuma~ima;
d) osigurava pokrivanje potrebe za tuma~ima na podru~ju
Kantona i
e) koordinira rad tuma~a.
(2) Udru`enje mo`e organizovati edukaciju/ kurseve za organe i
intitucije Kantona, kao i druga pravna i fizi~ka lica
zainteresovana za u~enje znakovnog jezika.
(3) Poslove iz st. (1) i (2) ovog ~lana Udru`enje obavlja kao
javna ovla{tenja i kao udru`enje od javnog interesa.
^lan 11.
(Sredstva za obavljanje javnih ovla{tenja)
Za obavljanje javnih ovla{tenja iz ~lana 10. ovog zakona
osiguravaju se sredstva iz bud`eta Kantona Sarajevo, Grada
Sarajeva i op}ina na teritoriji Kantona Sarajevo, na osnovu
ugovora koji se zaklju~uju s Udru`enjem za svaku godinu.
Srijeda, 27. aprila 2011.
POGLAVLJE IV. PROCEDURE I NA^IN STICANJA
STATUSA GLUHOG LICA
^lan 12.
(Sticanje statusa gluhog lica)
(1) Status gluhog lica, u smislu ovog zakona, sti~e se
upisivanjem gluhog lica u evidenciju gluhih lica iz ~lana 10.
ovog zakona.
(2) Gluho lice du`no je podnijeti Udru`enju zahtjev za upis u
Evidenciju iz stava (1) ovog ~lana, kojoj prila`e:
a) li~ne podatke - ime i prezime gluhog lica, mati~ni broj,
adresu i na~in kontakta (telefon, mail i sl.);
b) status (zaposlen, nezaposlen, u~enik, student, penzioner);
c) medicinsku dokumentaciju kojom dokazuje stepen
o{te}enja sluha,
d) da li u porodici ima lice koje poznaje znakovni jezik i mo`e
se sporazumijevati znakovnim jezikom, kao i li~ni podaci
o tom licu shodno ta~ki a) stava (2) ovog ~lana;
e) drugi podaci za koje Udru`enje smatra da su bitni za
utvr|ivanje statusa gluhog lica.
^lan 13.
(Upis u Evidenciju)
Na osnovu uredne dokumentacije iz ~lana 12. ovog zakona,
Udru`enje upisuje gluho lice u Evidenciju gluhih lica Kantona
Sarajevo.
POGLAVLJE V. EVIDENCIJA I ISKAZNICE ZA GLUHA
LICA
^lan 14.
(Evidencija gluhih lica)
Evidencija gluhih lica Kantona Sarajevo sadr`i sljede}e
podatke:
a) ime i prezime gluhog lica, mati~ni broj, adresa i na~in
kontakta (telefon, mail i sl.);
b) status (zaposlen, nezaposlen, u~enik, student, penzioner);
c) stepen o{te}enja sluha;
d) pravo na tuma~a;
e) lice u porodici koje se mo`e sporazumijevati znakovnim
jezikom i li~ni podaci tog lica, shodno ta~ki a) ovog ~lana;
f) drugi podaci za koje Udru`enje smatra da su bitni za gluho
lice.
^lan 15.
(Iskaznica gluhog lica)
(1) Na osnovu Evidencije iz ~lana 14. ovog zakona, Udru`enje
izdaje iskaznicu gluhom licu.
(2) Iskaznica gluhog lica sadr`i slijede}e podatke:
a) fotografiju, ime i prezime gluhog lica, mati~ni broj i broj
izdate iskaznice;
b) oznaku da lice ima pravo na tuma~a i
c) napomenu da nosilac iskaznice ostvaruje sva prava
utvr|ena ovim zakonom pred svim organima i
institucijama u Kantonu, Gradu Sarajevu i op}inama na
teritoriji Kantona.
(3) Vizuelni izgled iskaznice odre|uje Udru`enje, s tim da na
iskaznici mora biti ozna~en naziv i adresa Udru`enja i grb
Kantona Sarajevo.
(4) Iskaznica gluhog lica je javni dokument na osnovu kojeg
gluho lice ostvaruje prava utvr|ena zakonom.
POGLAVLJE VI. EVIDENCIJA I ISKAZNICE ZA TUMA^E
^lan 16.
(Evidencija tuma~a)
(1) Udru`enje vodi Evidenciju tuma~a ~ije je prebivali{te na
teritoriji Kantona.
(2) Evidencija sadr`i sljede}e podatke:
Srijeda, 27. aprila 2011.
[email protected] NOVINE
KANTONA SARAJEVO
–
ime i prezime tuma~a, mati~ni broj, adresa i na~in
kontakta (telefon, mail i sl.);
– vrijeme kada je tuma~ dostupan;
– broj i datum upisa tuma~a u Registar tuma~a znakovnog
jezika.
Evidencija tuma~a je javna i mora biti dostupna svim
zainteresiranim, putem web stranice, slu`benih ili drugih javnih
glasila i na drugi na~in koji odredi Udru`enje.
(1)
(2)
(3)
(4)
^lan 17.
(Iskaznica tuma~a)
Na osnovu Evidencije iz ~lana 16. ovog zakona, Udru`enje
izdaje tuma~u iskaznicu.
Iskaznica sadr`i slijede}e podatke:
a) fotografiju, ime i prezime tuma~a, mati~ni broj i broj izdate
iskaznice;
b) oznaku da je lice tuma~ znakovnog jezika i
c) napomenu da nosilac iskaznice ima prava utvr|ena ovim
zakonom pred svim organima i institucijama u Kantonu,
Gradu Sarajevu i op}inama na teritoriji Kantona.
Vizuelni izgled iskaznice odre|uje Udru`enje, s tim da na
iskaznici mora biti ozna~en naziv i adresa Udru`enja i grb
Kantona Sarajevo.
Iskaznica tuma~a je javni dokument na osnovu kojeg tuma~
ostvaruje prava utvr|ena zakonom.
POGLAVLJE VII. POSEBNA PRAVA NA TUMA^A ZA
U^ENIKE I STUDENTE
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
^lan 18.
(Pravo na tuma~a u javnim ustanovama obrazovanja)
U javnim ustanovama obrazovanja u Kantonu (u daljnjem
tekstu: javna ustanova obrazovanja), u~enici i studenti koji
imaju status gluhog lica imaju sva prava utvr|ena ovim
zakonom za gluha lica.
U~enici i studenti koji imaju status gluhog lica imaju pravo
biti informisani o toku realizacije nastave u tehnikama koje
su njima prilago|ene (komunikacijski sistem, dostavljanje
pisanog materijala predavanja i sl.), kao i da, na njihov
zahtjev, nastavi prisustvuje tuma~ ili lice koje je se s njim
sporazumijeva znakovnim jezikom, radi otklanjanja
problema u realizaciji nastave.
Javne ustanove obrazovanja du`ne su obezbijediti tuma~a
kada u~enik ili student, prilikom usmenog ispitivanja
{kolskog gradiva, odnosno polaganja ispita, zatra`i tuma~a,
kao i u svim drugim situacijama kada nije mogu} druga~iji
na~in sporazumijevanja i izvr{avanja prava i obaveza.
Radi omogu}avanja kori{tenja prava iz st. (3) i (4) ovog
~lana, javna ustanova obrazovanja je du`na obavijestiti
u~enika, odnosno studenta, da nastavi mogu prisustvovati
lica iz stava (2) ovog ~lana, odnosno o vremenu ispita i
pravu na tuma~a znakovnog jezika, a u~enik, odnosno student, se mora izjasniti o kori{tenju tog prava, radi
pravovremenog anga`ovanja tuma~a.
Tro{kove tuma~a znakovnog jezika snosi javna ustanova
obrazovanja.
Javne ustanove osnovnog obrazovanja obezbje|uju stru~nu
pomo} surdoaudiologa (defektologa), radi primjene
adekvatnih metoda i tehnika za prilago|avanje gluhom
u~eniku konkretnih nastavnih sadr`aja i upoznavanja
nastavnog osoblja i u~enika u razredu sa oblicima primjerene
komunikacije sa tim gluhim u~enikom.
Stru~na pomo} iz stava (6) ovog ~lana obezbje|uje se
posredstvom Centra za slu{nu i govornu rehabilitaciju
Sarajevo.
Broj 11 – Strana 3
^lan 19.
(Obezbje|enje svjetlosne signalizacije)
Javne ustanove obrazovanja du`ne su, pored zvu~ne,
obezbijediti i svjetlosnu signalizacija po~etka ~asa, odnosno
predavanja.
^lan 20.
(Nediskriminacija)
Javne ustanove obrazovanja ne}e praviti diskriminaciju
gluhih u~enika i studenata u nastavnim i vannastavnim
aktivnostima zbog njihovog statusa gluhog lica.
^lan 21.
(Obezbje|enje popularizacije znakovnog jezika)
U cilju uklju~ivanja u~enika i studenata koji nemaju o{te}en
sluh u problematiku gluhih lica, humanizacije odnosa prema
gluhim licima i omogu}avanja uspje{nije me|usobne
komunikacije, javne ustanove obrazovanja, u saradnji sa
Udru`enjem, obezbje|uju:
a) u prostorijama javne ustanove postavljanje plakata sa
dvoru~nom abecedom,
b) fakultativne obuke u u~enju znakovnog jezika, kao i
c) na druge primjerene na~ine populari{u ovakav na~in
komuniciranja u~enika i studenata.
^lan 22.
(Obu~avanje nastavnog osoblja)
(1) Javne ustanove obrazovanja, u saradnji sa Udru`enjem,
mogu obezbijediti poha|anje kursa znakovnog jezika za
nastavno
osoblje,
radi
obezbje|ivanja
uspje{nije
komunikacije sa gluhim u~enicima, odnosno studentima.
(2) Vi{e javnih ustanova obrazovanja na podru~ju Kantona, koje
imaju gluhe u~enike, odnosno studente uklju~ene u nastavu,
mogu zaklju~iti ugovor o radu ili ugovor o pru`anju stalnih
usluga tuma~a sa jednim tuma~em znakovnog jezika, sa
evidencije tuma~a iz ~lana 16. ovog zakona, za potrebe tih
javnih ustanova.
^lan 23.
(Pobolj{anje pismenosti)
Javne ustanove obrazovanja du`ne su posebnu pa`nju
posvetiti pobolj{anju pismenog izra`avanja gluhih u~enika na
jednom od slu`benih jezika u Bosni i Hercegovini, te su obavezni
organizovati dodatne ~asove za u~enike koji o~igledno imaju
pote{ko}e u pismenom izra`avanju.
^lan 24.
(Saradnja u izradi individualnih programa obrazovanja)
Javne ustanove osnovnog i srednjeg obrazovanja du`ne su, u
postupak izrade individualnih programa obrazovanja gluhih
u~enika, uklju~iti Udru`enje i Centar za slu{nu i govornu
rehabilitaciju Sarajevo.
POGLAVLJE IX. DRUGA PITANJA VEZANA ZA PRAVA
GLUHIH LICA
^lan 25.
(Obezbje|enje prijema hitnih SMS poruka)
Radi obezbje|enja gluhim licima pozivanja u hitnim
situacijama, organi i institucije Kantona koji obavljaju poslove
hitne pomo}i, policije, vatrogastva, hitne intervencije u oblasti
komunalnih djelatnosti i sli~no, du`ni su obezbijediti i javno
objaviti odgovaraju}e brojeve za primanje SMS poruka za hitne
pozive gluhih lica.
^lan 26.
(Obezbje|enje obavje{tenja putem displeja)
Organi i intitucije Kantona koji u svom radu koriste zvu~na
obavje{tenja za korisnike usluga, du`ni su obezbijediti
istovremeno prikazivanje tih obavje{tenja i na displeju.
Broj 11 – Strana 4
[email protected] NOVINE
KANTONA SARAJEVO
^lan 27.
(Obu~avanje zaposlenika i zapo{ljavanje)
(1) Organi i institucije Kantona, u saradnji sa Udru`enjem,
mogu obezbijediti poha|anje kursa znakovnog jezika za
zaposlenike, radi obezbje|ivanja uspje{nije komunikacije sa
gluhim licima.
(2) Radi obezbje|ivanja prava na tuma~a, organi uprave
Kantona, Grada i op}ina na teritoriji Kantona mogu
zaklju~iti ugovor o pru`anju stalnih usluga sa tuma~em
znakovnog jezika, koji mo`e biti anga`ovan odmah po
potrebi organa ili najdalje u toku radnog dana u kojem je
iskazana potreba za tuma~em, ili zaposliti tuma~a.
^lan 28.
(Pravo na predstavke i pritu`be)
U slu~aju da se gluhom licu ne omogu}i kori{tenje prava
utvr|enih ovim zakonom, to lice ima pravo podno{enja
predstavke ili pritu`be rukovodiocu organa, odnosno institucije
Kantona, odnosno kantonalnoj upravnoj inspekciji, u skladu sa
propisima kojima je regulisan odnos organa uprave prema
gra|anima.
^lan 29.
(Primjena povoljnijih propisa)
U pogledu prava gluhih lica na informiranje njima
prilago|enim tehnikama, kao i obim i na~in ostvarivanja prava na
tuma~a radi njihovog ravnopravnog uklju~ivanja u `ivotnu i
radnu okolinu, kao i u sve oblike dru{tvenog `ivota s jednakim
pravima i uslovima te s jednakim mogu}nostima kakve imaju lica
bez o{te}enja sluha, primjenjuju se odgovaraju}i posebni propisi,
ako su oni povoljniji za gluhu osobu.
POGLAVLJE X. NADZOR
^lan 30.
(Nadzor)
(1) Nadzor nad provo|enjem ovog zakona i vr{enjem
prenesenih javnih ovla{tenja vr{i Ministarstvo pravde i
uprave Kantona Sarajevo.
(2) Nadzor nad provo|enjem odredaba ovog zakona, koje se
odnose na javne ustanove obrazovanja u Kantonu, vr{i
Ministarstvo obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo.
(3) Nadzor nad provo|enjem odredaba ovog zakona, koje se
odnose na javne ustanove u oblasti zdravstva u Kantonu, vr{i
Ministarstvo zdravstva.
^lan 31.
(Inspekcijski nadzor)
(1) Inspekcijski nadzor nad provo|enjem ovog zakona vr{i
kantonalna upravna inspekcija.
(2) Inspekcijski nadzor u javnim ustanovama obrazovanja i
zdravstva u Kantonu vr{e kantonalna prosvjetna inspekcija i
kantonalna inspekcija zdravstva.
POGLAVLJE XI. KAZNENE ODREDBE
^lan 32.
(Obezbje|ivanje prevo|enja sjednica na znakovni jezik)
– Nov~anom kaznom od 1.000,00 do 5.000,00 KM kazni}e
se za prekr{aj javni medij iz ~lana 7. ovog zakona, ako ne
osigura prevo|enje na znakovni jezik u skladu sa
odredbama ~lana 7. Zakona.
– Za prekr{aj iz stava (1) ovog ~lana kazni}e se i odgovorno
lice u javnom mediju iz ~lana 7. ovog zakona , nov~anom
kaznom od 100,00 do 2.000,00 KM.
^lan 33.
(Obezbje|ivanje tuma~a gluhom licu)
(1) Nov~anom kaznom od 1.000,00 do 5.000,00 KM kazni}e se
za prekr{aj pravno lice iz ~lana 2. ovog zakona ako gluhom
Srijeda, 27. aprila 2011.
licu ne osigura tuma~a i stru~nu pomo}, u skladu sa ~l. 8. i
18. ovog zakona.
(2) Za prekr{aj iz stava (1) ovog ~lana kazni}e se i odgovorno
lice u organu i instituciji Kantona, nov~anom kaznom od
100,00 do 2.000,00 KM.
^lan 34.
(Obezbje|ivanje svjetlosne signalizacije, prijema hitnih SMS
poruka i obavje{tenja putem displeja)
(1) Nov~anom kaznom od 1.000,00 do 5.000,00 KM kaznit }e
se za prekr{aj:
a) javna ustanova obrazovanja u Kantonu ako ne obezbijedi
svjetlosnu signalizaciju po~etka ~asa, odnosno predavanja
(~lan 19);
b) pravna lica iz ~lana 24. ovog zakona, ako ne obezbijede i
javno ne objave odgovaraju}e brojeve za primanje SMS
poruka za hitne pozive gluhih lica;
c) pravna lica iz ~lana 25. ovog zakona, ako ne obezbijede
istovremeno prikazivanje obavje{tenja na displeju.
(2) Za prekr{aj iz stava (1) ovog ~lana kazni}e se i odgovorno
lice u organu i instituciji Kantona iz stava (1) ovog ~lana,
nov~anom kaznom od 100,00 do 2.000,00 KM.
^lan 35.
(Obezbje|ivanje saradnje u izradi individualnih programa
obrazovanja)
(1) Nov~anom kaznom od 1.000,00 do 5.000,00 KM kazni}e se
za prekr{aj javna ustanova osnovnog i srednjeg obrazovanja
ako u postupak izrade individualnih programa obrazovanja
gluhih u~enika ne uklju~i Udru`enje i Centar za slu{nu i
govornu rehabilitaciju Sarajevo (~lan 24).
(2) Za prekr{aj iz stava (1) ovog ~lana kaznit }e se i odgovorno
lice u javnoj ustanovi iz stava (1) ovog ~lana, nov~anom
kaznom od 100,00 do 2.000,00 KM.
POGLAVLJE X. PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE
^lan 36.
(Rokovi za uspostavljanje evidencija i izdavanje iskaznica)
(1) Udru`enje uspostavlja Evidenciju gluhih lica i Evidenciju
tuma~a i izdaje im iskaznice, u roku od {est mjeseci od dana
stupanja na snagu ovog zakona.
(2) Do uspostavljanja evidencija i izdavanja iskaznica iz stava
(1) ovog ~lana, prava utvr|ena ovim zakonom gluha lica
ostvaruju na osnovu dosada{njih dokumenata kojima
dokazuju status gluhog lica, a posao tuma~a obavljaju
tuma~i koji su zavr{ili osposobljavanje i provjeru znanja i
posjeduju validnu diplomu/certifikat prema dosada{njim
propisima.
^lan 37.
(Rok za obezbje|enje svjetlosne signalizacije i plakata sa
dvoru~nom abecedom)
(1) Javne ustanove obrazovanja du`ne su obezbijediti svjetlosnu
signalizaciju po~etka ~asa, odnosno predavanja, u roku od tri
mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.
(2) Javne ustanove obrazovanja, u saradnji s Udru`enjem, du`ne
su, u roku od {est mjeseci od dana stupanja na snagu ovog
zakona, u prostorijama javne institucije postaviti plakate sa
dvoru~nom abecedom.
^lan 38.
(Obezbje|enje prijema hitnih SMS poruka i obavje{tenja na
displeju)
(1) Organi i institucije Kantona koji obavljaju poslove hitne
pomo}i, policije, vatrogastva, hitne intervencije u oblasti
komunalnih djelatnosti i sli~no, du`ni su obezbijediti i javno
objaviti odgovaraju}e brojeve za primanje SMS poruka za
hitne pozive gluhih lica, u roku od {est mjeseci od dana
stupanja na snagu ovog zakona.
[email protected] NOVINE
KANTONA SARAJEVO
Srijeda, 27. aprila 2011.
(2) Organi i intitucije Kantona koji u svom radu koriste zvu~na
obavje{tenja za korisnike usluga, du`ni su obezbijediti
istovremeno prikazivanje tih obavje{tenja i na displeju, u
roku od {est mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.
^lan 39.
(Uskla|ivanje registracije)
Udru`enje gluhih Kantona Sarajevo du`no je svoju registraciju
uskladiti sa nadle`nostima utvr|enim u ~lanu 10. ovog zakona u
roku od pet mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.
^lan 40.
(Stupanje na snagu)
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja
u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo".
Broj 01-02-15573/11
Predsjedavaju}a
Skup{tine Kantona Sarajevo
27. aprila 2011. godine
Prof. dr. Mirjana Mali}, s. r.
Sarajevo
Na osnovu ~lana 18. ta~ka b) Ustava Kantona Sarajevo
("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96 - Ispravka,
3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04), Skup{tina Kantona Sarajevo, na
sjednici odr`anoj 27. aprila 2011. godine, donijela je
ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
OBJAVLJIVANJU PROPISA I DRUGIH OP[TIH
AKATA U "[email protected] NOVINAMA KANTONA
SARAJEVO"
^lan 1.
U ~lanu 1. Zakona o objavljivanju propisa i drugih op{tih
akata u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo" ("Slu`bene
novine Kantona Sarajevo", br. 22/97 i 9/04) dodaju se st. 2, 3. i 4.,
koji glase:
"Naslovna strana "Slu`benih novina" sadr`i grb Kantona
Sarajevo i naziv "Slu`bene novine Kantona Sarajevo", a ispod
naziva: godinu izla`enja ispisanu rimskim brojevima i broj tih
"Slu`benih novina", dan, mjesec i godinu izla`enja tog broja, kao
i mjesto izla`enja te ISSN broj.
Na kraju "Slu`benih novina" obavezan je Sadr`aj, sa
naznakom organa koji je donio akt, nazivom akta i brojem
stranice na kojoj je akt objavljen. Na zadnjoj strani "Slu`benih
novina", pored podataka o izdava~u, registraciji i administraciji i
ostalih podataka koje mora sadr`avati u skladu s propisima o
{tampanim medijima, navodi se i datum {tampanja tog broja
"Slu`benih novina".
Datum {tampanja odre|enog broja "Slu`benih novina"
ozna~ava se kao datum izla`enja tog broja "Slu`benih novina".
^lan 2.
U ~lanu 2. u ta~ki 4. iza rije~i "Uredbe" dodaje se zarez i
rije~i:"poslovnik o radu Vlade Kantona".
Ta~ka 5. mijenja se i glasi:
"5. pravilnici, uputstva, instrukcije i naredbe, koje donose
kantonalna ministarstva, kantonalne uprave i samostalne
kantonalne upravne organizacije, u skladu sa propisima kojima
se reguli{e organizacija uprave.
U ta~ki 6. iza rije~i "ombudsmena" dodaje se zarez i
rije~i:"Visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, drugih
organa".
^lan 3.
U ~lanu 4. u stavu 1. iza rije~i "u" dodaje se rije~ "izvornom".
^lan 4.
Iza ~lana 5. dodaje se ~lan 5a., koji glasi:
"^lan 5a.
U "Slu`benim novinama" akti se objavljuju prema
redoslijedu utvr|enom u ~lanu 2. ta~. 1. do 6. ovog zakona, uz
naznaku o ~ijim se aktima radi.
Broj 11 – Strana 5
Ukoliko se u "Slu`benim novinama" objavljuju akti
op}inskih vije}a, odnosno Gradskog vije}a, op}inskog
na~elnika, odnosno gradona~elnika, saglasno ~lanu 3. ovog
zakona, oni se objavljuju nakon redoslijeda akata iz stava 1. ovog
~lana, uz naznaku o ~ijim se aktima radi, i to prema slijede}em
redoslijedu:
– akti Grada Sarajeva (akti Gradskog vije}a, akti
gradona~elnika),
– akti op}ina na teritoriji Kantona, prema redoslijedu
op}ina iz ~lana 4. Ustava Kantona (akti op}inskog
vije}a, akti op}inskog na~elnika).
Akti iz ta~ke 5. ~lana 2. objavljuju se nakon akata iz stava 2.
ovog ~lana ili u posebnom prilogu koji je sastavni dio "Slu`benih
novina".
Ispravke propisa iz ta~ke 9. ~lana 2. ovog zakona objavljuju
se na kraju "Slu`benih novina", prije Sadr`aja."
^lan 5.
U ~lanu 6. u stavu 1., na kraju teksta bri{e se ta~ka i dodaju
rije~i: "(u daljnjem tekstu: Izdava~), kao poslovi od posebnog
interesa za Kanton."
Dodaje se novi stav 2., koji glasi:
"Poseban interes iz prethodnog stava ostvaruje se
omogu}avanjem da se bez naknade pristupa "Slu`benim
novinama objavljenim na WEB stranici Izdava~a."
Dosada{nji stav 2. postaje stav 3.
^lan 6.
U ~lanu 7. rije~i: "JP NIO Slu`beni list BiH" zamjenjuju se
rije~ju: "Izdava~em", a iza rije~i: "o prodaji pojedinih brojeva"
dodaju se rije~i: "pristupu bez naknade "Slu`benim novinama"
objavljenim na WEB stranici Izdava~a".
^lan 7.
U ~lanu 8. rije~i: "Direktor JP NIO Slu`beni list BiH"
zamjenjuju se rije~ima: "Rukovodilac Izdava~a".
^lan 8.
U ~lanu 10. u stavu 3. iza rije~i: "dostavi}e se" dodaje se rije~
"Izdava~u".
Iza stava 3. dodaju se st. 4, 5, 6. i 7., koji glase:
"Izvorni tekstovi materijala iz ~lana 3. ovog zakona
dostavljaju se Slu`bi za skup{tinske poslove na jeziku
konstitutivnog naroda na kojem treba da budu objavljeni u
"Slu`benim novinama", radi {tampanja u skladu sa ~lanom 9.
ovog zakona.
Izvorni tekstovi materijala iz stava 3. ovog ~lana, koje su
donijeli kantonalni organi, prije dostavljanja Izdava~u, prevode
se u Slu`bi za skup{tinske poslove na jezik konstitutivnog naroda
na kojem treba da budu objavljeni u "Slu`benim novinama", radi
{tampanja u skladu sa ~lanom 9. ovog zakona.
Akti iz stava 3. ovog ~lana objavljuju se najkasnije u roku od
osam dana od dana dostavljanja Izdava~u.
Izdava~ nema pravo da vr{i ispravke ili lektorisanje izvornog
teksta akta koji mu je dostavljen radi objavljivanja u "Slu`benim
novinama"."
^lan 9.
U ~lanu 11. rije~i: "JP NIO Slu`beni list BiH" zamjenjuju se
rije~ju: "Izdava~".
^lan 10.
Iza ~lana 12. dodaju se novi ~l. 12a,12b. i 12c, koji glase:
"^lan 12a.
Nov~anom kaznom od 500 do 1.000 KM kazni}e se, za
prekr{aj kojim se nanosi {teta ugledu dr`avne slu`be, ovla{teno
lice u odgovaraju}oj slu`bi donosioca akata iz ~l. 2. i 3. ovog
zakona, odnosno ovla{teno lice Slu`be za skup{tinske poslove
Skup{tine Kantona ako ne postupi u skladu s rokom utvr|enim u
~lanu 5. ovog zakona.
[email protected] NOVINE
KANTONA SARAJEVO
Broj 15 – Strana 14
ODLUKU
O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA
TEKU]E REZERVE [email protected] OP]INE STARI GRAD
SARAJEVO ZA 2011. GODINU OP]INI SREBRENICA ORGANIZACIONI ODBOR ZA [email protected] 11.
JULA 1995. GODINE ZA SUFINANSIRANJE
[email protected] 11. JULA 1995. GODINE - 16.
GODI[NJICE GENOCIDA NAD BO[NJACIMA
"SIGURNE ZONE UN-A" SREBRENICA
^lan 1.
Na ime finansijske pomo}i Op}ini Srebrenica Organizacionom odboru za obilje`avanje 11. jula 1995. godine
16. godi{njice genocida nad Bo{njacima "Sigurne zone UN-a"
Srebrenica odobrava se isplata u iznosu od 2.000,00 KM
(dvijehiljade KM).
^lan 2.
Sredstva iz ~lana 1. ove Odluke odobravaju se na teret
pozicije: Teku}a rezerva Bud`eta Op}ine Stari Grad Sarajevo za
2011. godinu i to:
– iznos od 2.000,00 KM na teret teku}e rezerve Na~elnika
^lan 3.
Op}inska Slu`ba za finansije }e sredstva iz ~lana 1. ove Odluke
prenijeti Op}ini Srebrenica na ra~un bud`eta (za posebne namjene)
broj: 551015-00011222-15 UniCredit Bank, Banja Luka, Mati~ni
broj: 1099477, JlB 4400301230004, [ifra op}ine: 097.
^lan 4.
Za realizaciju ove Odluke zadu`uje se Slu`ba za finansije.
^lan 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom dono{enja, a objavit }e se
u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo".
Pomo}nik na~elnika
Broj 01-05-4-1416/11
Senada Katica, s. r.
Na~elnik Op}ine
8. juna 2011. godine
Sarajevo
Ibrahim Had`ibajri}, s. r.
Na osnovu ~lana 34. Zakona o bud`etima u Federaciji Bosne i
Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/06) i u
skladu sa ~lanom 22. Odluke o izvr{enju bud`eta Op}ine Stari
Grad za 2011. godinu ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj
01/11), Na~elnik Op}ine Stari Grad Sarajevo donosi
ODLUKU
O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA
TEKU]E REZERVE [email protected] OP]INE STARI GRAD
SARAJEVO ZA 2011. GODINU ISLAMSKOJ
ZAJEDNICI U BiH, [email protected] ISLAMSKE
ZAJEDNICE BIJELJINA ZA SUFINANSIRANJE
OBNOVE SULTAN SULEJMANOVE [email protected]
^lan 1.
Na ime finansijske pomo}i Med`lisu Islamske zajednice
Bijeljina za obnovu Sultan Sulejmanove d`amije odobrava se
isplata u iznosu od 2.000,00 KM (dvijehiljade KM).
^lan 2.
Sredstva iz ~lana 1. ove Odluke odobravaju se na teret
pozicije: Teku}a rezerva Bud`eta Op}ine Stari Grad Sarajevo za
2011. godinu i to:
– iznos od 2.000,00 KM na teret teku}e rezerve Na~elnika
^lan 3.
Op}inska Slu`ba za finansije }e sredstva iz ~lana 1. ove
Odluke prenijeti na `iro ra~un: Islamskoj zajednici u BiH,
Med`lisu
Islamske
zajednice
u
Bijeljini
broj:
5550010000696720 Nova Banka Bijeljina.
^etvrtak, 16. juna 2011.
^lan 4.
Za realizaciju ove Odluke zadu`uje se Slu`ba za finansije.
^lan 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom dono{enja, a objavit }e se
u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo".
Broj 01-05-4-1401/11
7. juna 2011. godine
Sarajevo
Pomo}nik na~elnika
Senada Katica, s. r.
Na~elnik Op}ine
Ibrahim Had`ibajri}, s. r.
FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU
SAOP]ENJE
O PROSJE^NOJ ISPLA]ENOJ MJESE^NOJ NETO
PLA]I ZAPOSLENIH U KANTONU SARAJEVO ZA
APRIL/TRAVANJ 2011. GODINE
1. Prosje~na ispla}ena mjese~na neto pla}a po zaposlenom
ostvarena u Kantonu Sarajevo za april/travanj 2011. godine
iznosi 994,28 KM.
Broj 27
13. juna 2011. godine
Sarajevo
Direktor
Dervi{ \ur|evi}, s. r.
ISPRAVKE
SKUP[TINA KANTONA SARAJEVO
Po izvr{enom sravnjavanju s izvornim tekstom, utvr|eno je
da se u Zakonu o upotrebi znakovnog jezika u Kantonu Sarajevo
("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 11/11) potkrala
{tamparska gre{ka, te se u skladu sa ~lanom 158. Poslovnika
Skup{tine Kantona Sarajevo-Novi pre~i{}eni tekst ("Slu`bene
novine Kantona Sarajevo", broj 25/10) daje slijede}a
ISPRAVKA
1. u ~lanu 2. umjesto al. 1., 2. i 3. pi{u se oznake a), b) i c);
2. u ~lanu 8. ispred stavova pi{u se oznake (1), (2) i (3);
3. u ~lanu 16. stav (2), umjesto al. 1., 2. i 3. pi{u se oznake a),
b) i c);
4. u ~lanu 32. umjesto al. 1. i 2. pi{u se oznake (1) i (2).
Broj 01-05-sl/11
1. juna 2011. godine
Sarajevo
Sekretar
Skup{tine Kantona Sarajevo
Abid Kola{inac, s. r.
KONKURSI
OGLASI
NATJE^AJI
MINISTARSTVO PRAVDE I UPRAVE KANTONA
SARAJEVO
Na osnovu odredbi ~lana 28. Zakona o notarima ("Slu`bene
novine Federacije BiH", broj 45/02), a u vezi sa ~lanom 26. i 29.
istog Zakona, te odredbi Uredbe o broju i slu`benom sjedi{tu
notara za podru~je Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona
Sarajevo", broj 4/03 i 22/07), Ministarstvo pravde i uprave
Kantona Sarajevo raspisuje slijede}i
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
121 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content